DERVIS I SMRT-MESA SELIMOVICHODZIC VILDANA VI-B1 DERVI I SMRT ² LektiraDervi i smrt ² Kratak sadr aj lektire´Pozivam za svjedoka vrijeme, p o etak

i svr etak svega ² da je svaki ovjek uvijek nagubitku. Stihovima iz Kur-ana Selimo vi zapo inje i zavr ava roman, zaokru uju i timecjelinu, cjelinu trajanja u vremenu u koj em je ovjek taj koji gubi. Ne mo epromijeniti vrijeme, zaustaviti ga ili vratiti. U taj okvir pisac smje ta svojupri u.´ ejh sam tekije mevlevijskog reda« U ja-formi pisac na s upoznaje s glavnimlikom, sve enik je, upnik svog samostana i tu ivi ve niz godina. Po inje pisatizbog ogromnog nemira u sebi koji je potrebno kanalizirati, nemir se njemu ne smijedoga ati ali dogodio se. Sve je po elo kako sam ka e prije dva mjeseca i tri dana, od ur evske no i, brat mu je deset dana le ao u zatvoru, u tvr avi.Tu negdje up oku ajima da oslobodi brata i zadiranjem u vanjski, svjetovni ivot po eli su se unjem u kovitlati nemiri, strah, nerazumijevanje.Stari ani le i bolestan i AhmedNurudin (i me glavnog junaka) ga pohodi, znaju i da mu je zet Ajni-efendija, kadijakoji je na pisao nalog da se zatvori brat Harun. U ku i slijedi susret sa star evomk erkom: ona g a moli da nagovori njenog brata Hasana, crnu ovcu obitelji, da sezbog svijeta sa m odrekne nasljedstva jer kad ga otac razba tini bit e to javnasramota. Ahmed prist aje na razgovor s Hasanom iako zna da tome nema koristi, jero ekuje porotuuslugu ² d a njezin mu oslobodi njegova brata iz zatvora. ´Nije umeni probudila elju, ne bih to sebi dopustio, udavio bih je u samom za etku,stidom, mi lju o godinama i zvanju« Ali nisam mogao da sakrijem od sebe da jegledam sa zadovoljstvom. Hasan je opre an lik od Ahmeda. Zavr io je kole uCarigradu i puno se u njega polagalo, no potom se napra sno vratio, prekinuo kolovanje, o enio se, potom razveo. Sada pije i kocka, razbacuj e novac, a potom jepo eo prenositi robu konjima i stalno putovati. Karakterno je v edar, optimisti an,povr an, brzoplet, ali dobar. Ni ta kod njega nema dubinu i ne mora se analizirati.UAhmedu je nemir rastao, u ao je s tom enom u zavjeru, dodu e zbog br ata, ali vi enije bio ist, nosio je to kao mrlju na isto i svog poziva. Probdio je no u vrtu,grije nu ur evsku no . U vrtu se te no i skrivao ovjek pred progoniteljima iAhmed je postao svjedokom, nije htio sudjelovati, ali veselilo ga je. Rodila se unjemu d ilema: da li ga predati ili sakriti!? Nije u inio ni ta, prozvao ga je Ishakom,po sv om stricu i taj e se lik pojavljivati u svim klju nim trenucima romana. Ishakmo e bit i Ahmedova ne ista savjest. Imao je jednu cipelu i hod mu je bio nejednak.Svoju ta jnu Ahmed je podijelio s Mula-Jusufom, mladi em koji ivi u samostanu iprepisuje Kur -an, time je krivica postala manja jer odluka vi e ne ovisi samo onjemu, sad mo e i netko drugi predati bjegunca. Ahmed razgovara s Ishakom.´Jesi li zadovoljan?- upit ao je, gledaju i me mirno.Zadovoljan sam. Ne u da mislim na tebe, htio sam da te ubi jem.Ne mo e me ubiti. Nitko ne mo e.Precjenjuje svoje snage.Ne precjenjujem ja, nego t i.Znam. Ti i ne govori . Ti mo da i ne postoji vi e. Ja mislim i govorim umjesto tebe.O nda postojim. I utoliko gore po tebe. Je li Ishak njegovo drugo ja, njegov alter ego, ono to bismo mogli nazvati ne istomsavje u?!U hanu je Ahmeda do ekao otac, do ao je m oliti za Haruna. Pojava oca izaziva nizsje anja, nepostojanje ni eg me u njima, ljubav , sa aljenje. Ahmed susre e Hasanakoji se upravo vra a iz Vla ke i ve je uo za Haruna. Ahm ed pohodi muselima i tuzapo inje njegov razgovor s pravdom: nitko mu ne govori to j e u inio, dr e gaHarunovim suu esnikom jer ga poku ava braniti, ne ele ga ni primiti. Bra ne ibrata Ahmed se suprotstavlja zakonu. Tu zapo inje njegov besmisao: zna li to jeis pravno, a to krivo, to je dobro a to lo e. Do tada je mislio da zna, ali do tada seni je ticalo njega, a sad mu je brat ugro en.Iz razgovora s hafiz Mehmedom iHasanom r azaznajemo: ´Ni ta nije na e osim varke, zato se vrsto dr imo za nju. Minismo ne to u ne emu ve ni ta u ne emu, nejednaki s tim oko sebe, ne isto,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful