You are on page 1of 2

19/ 10/ 12

Ki sko y M s - ABC ( Sevi ) - 19 oct 2012 - Page #25 o a l

ki skoym as. new o spaper di ect . com / epaper / ser vi es/ O nl ePr i t H er . ashx?i sue=219320121019 r c n n andl i s

1/ 1

19/ 10/ 12

Ki sko y M s - La R o azn ( Andal ci ) - 19 oct 2012 - Page #40 u a

ki skoym as. new o spaper di ect . com / epaper / ser vi es/ O nl ePr i t H er . ashx?i sue=e04420121019 r c n n andl i s

1/ 1