You are on page 1of 5

Shri Pratyangira Kavach

Shri Yogeshwaranand Ji
+919917325788, +919675778193

shaktisadhna@yahoo.com
www.anusthanokarehasya.com
www.baglamukhi.info

Jh izR;afxjk dop
nsO;qokp%
Hkxou~ loZ /keZK loZ’kkL=kFkZ ikjx A
nsO;k% izR;afxjk;k’p dopa ;Rizdkf’krAA1AA
HkSjo&mokp%
J`.kq nsfo izo{;kfe dopa ijekn~Hkqre~ AA2AA
lokZFkZ lk/kua uke =SyksD;s pkfrnqyZHkEk~ A
loZflf)e;a nsfo losZ’o;Z
o;Z&iznk;de~ AA3AA
iBukPN~o.kkUeR;Z% =SyksD;S’oHkkXHkosrA~
lokZFkZ&lk/kdL;kL; dopL; _f"k% f’ko%AA4AA
NanksfojkV~ijk ’kfDr&tZx)k=h p nsork A
/kekZFkZ&dke&eks{ks"kq fofu;ksXk% izdhfRrZr%AA5AA

ikB

iz.koa es f’kj% ikrq okXHkoa p yykVde~A

gzha ikrq n{k us=a esa y{ehokZea lqjs’ojhAA6AA
izR;afxjk n{k d.kZs okes dkes’ojh rFkkA
y{eh izk.ka lnk ikrq ca/kua ikrq ds’ko% AA7AA
xkSjh rq jluka ikrq] daBa ikrq egs’oj%A
Lda/kns’ka jfr% ikrq] HkqtkS rq edj/Okt%AA8AA
’ka[ka fuf/kdj% ikrq o{k% in~efuf/kLrFkkA
czkãh e/;a lnk ikrq] ukfHka ikrq egs’ojhAA9AA
dkSekjh i`"Bns’ka rq] xqáa
áa j{krq oS".kohA
okjkgh p dfV ikrq] pSanzh ikrq in };e~AA10AA
Hkk;kZa j{krq pkeq.Mk] y{eh j{krq iq=dku~A
banz% iwosZ lnk ikrq] vkXus¸;ka&vfXu nsorkAA11AA
;kE;s ;e% lnk ikrq] uS_ZR;ka fu_ZfrLrFkkA
rLrFkkA
if’pes o:.k% ikrq] ok;O;ka ok;q nsorkAA12AA
lkSE;ka lkse% lnk ikrq] pS’kkU;keh’ojks foHkq%A
m/osZ iztkifr% ikrq] á/’p&vuar nsorkAA13AA
jkt}
jkt}kjs ’e’kkus p vj.;s izkarjs rFkkA
tys LFkys pkarfj{ks] ’k=q.kka fuogs rFkkAA14AA
,rkfHk% lfgrk nsoh] prqchZtk egs
egs’ojhA
izR;afxjk egk’kfDr% loZ= eka lnkorqAA15AA
bfr rs dfFkra nsfo] lkjkRlkja ijkRije~A
lokZFkZ lk/kua uke dopa ijekn~Hkqre~AA16AA
QyJqfr
vL;kfi iBukRl|% dqcsjks·fi /kus’oj%A
banz|k% ldyk nsok/kkj.kkRiBuk|r% AA17AA
loZfl)h’ojk% lar% losZ’o;Ze&okIrq;q%A
iq"ikatY;"Vda nRok ewysuSo ld`RiBsrA~ A18AA

LkaoRljkd`rk;kLrq iwtk;k% QyekIuq;kr~A~
izhfreU;kUr% d`Rok deyk fu’pyk x`gsAA19AA
ok.kh p fuols}D=s lR;a lR;a u la’k;%A
’k;%A
;ks /kkj;fr iq.;kReklokZFkZ&lk/kukfHk/ke~AA20AA
dopa ijea iq.;a lks·fi iq.;orka oj%A
loSZ’o;Z;qrks HkwRok =SyksD; fot;h HkosrA~ A21AA
iq:"kks nf{k.ks ckgkS ukjh okeHkqts rFkkA
cgqiq=orh HkwRok /kU;kfi yHkrs lqre~AA22AA
czãkL=knhfu ’kL=kkf.k uSod`UrfUrrRruq
rfUrrRruqeA~
,rRdopeKkRok ;ks tisRijes’ojhaAA23AA
nkfjnz;a ijea izkI; lks·fpjkUe`R;qekIuq;kr~A
-------------------------

Shri Yogeshwaranand Ji
+919917325788, +919410030994

shaktisadhna@yahoo.com
www.anusthanokarehasya.com
www.baglamukhi.info

My dear readers! Very soon I am going to start a
free of Cost E-mail based monthly magazine
related to tantras, mantras and yantras including
practical uses for human welfare.It will be
delivered to you in pdf format to your email id

which you can read on any device and you can
also take its print. I request you to appreciate me,
so that I can change my dreams into reality
regarding the service of humanity through
blessings of our saints and through the grace of
Ma Pitambara. Please make registered to yourself
and your friends. For registration email me at
shaktisadhna@yahoo.com. Thanks
For Purchasing all the books written By Shri
Yogeshwaranand Ji Please Contact 9540674788

1. Mahavidya Shri Baglamukhi Sadhana Aur Siddhi

2. Mantra Sadhana

3. Sri Vidya Shodashi Mahavidya
Sundari Sadhana Shri Yantra Puja)

(Tripura