Camilo Gregori, Raül Ribes, Pepa Garcia i Lolita Ruiz, regidors del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament d'Almoines

, presenten a la discussió del Ple Municipal la següent MOCIÓ El dia 3 de juliol del 2012, es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de València un edicte de l'Ajuntament de Gandia sobre l’exposició al públic de les ordenances específiques de les bases reguladores de les subvencions a la contractació denominades “Xec Ocupació” i “Quota d'autònoms”, en el marc del “Pla d'Ocupació de Gandia 2012”. Amb eixa mateixa data va aparèixer publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València, l’edicte de l'Ajuntament de Gandia sobre exposició al públic de la convocatòria de les referides subvencions. Amb data 18 de setembre del 2012, es va donar a conèixer, en el Butlletí Oficial de la província de València, edicte de l'Ajuntament de Gandia, sobre aprovació definitiva de les Ordenances específiques referides. D'acord amb l'article 3 de l'Ordenança reguladora de les subvencions a la contractació denominades “Xec Ocupació”, podrà resultar beneficiària de les ajudes qualsevol empresa de la Comunitat Valenciana, amb independència del terme municipal on es trobe el centre de treball o la seu social, que contracte treballadors empadronats a Gandia i residents des de l'any 2007 fins l'actualitat, i que es mantinguen empadronats mentre dure el contracte subvencionat. L'empresa beneficiària de la subvenció haurà d'efectuar una ampliació neta de la plantilla de treballadors. Pot resultar discutible si els ajuntaments tenen o no competència per a intervindre en el mercat de treball, com ho fa la convocatòria d'ajudes aprovada, donada l'ambigüitat de l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. No obstant això, del que no hi ha cap dubte és que l'Ajuntament de Gandia s'ha extralimitat en la competència territorial com a municipi, per quant està incidint en el mercat laboral i l'economia de les empreses situades fora del seu àmbit municipal, màximament en el cas que no s'haja declarat, per part de la Comissió de la Unió Europea, la compatibilitat d’aquestes ajudes amb el mercat comú. En tot cas, l'Ajuntament de Gandia podria subvencionar empreses situades a Gandia però no les situades en altres termes municipals. Efectivament, la regulació aprovada permet que les empreses situades fora del terme municipal de Gandia eviten la contractació de ciutadans empadronats en la localitat on tinguen el centre de treball o la seu social. Per tant, la convocatòria és susceptible de causar perjuís socials entre els parats de les localitats pròximes a Gandia, per quant les empreses que tinguen centres de treball, o la seu social, en estes localitats optaran per contractar treballadors que, amb les mateixes aptituds professionals i en idèntica situació socioeconòmica, tinguen el seu domicili a Gandia. Per tant, la convocatòria xoca frontalment amb l'article 12 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, que limita l'exercici de les competències de cada Ajuntament al respectiu terme municipal, incorrent la mateixa en causa de nul·litat, a l'estar aprovada per una Administració Pública que no té forma manifesta de competència territorial. D'altra banda cal tindre en consideració que els ajuntaments tenen competència dins del seu terme municipal per a la promoció i reinserció social dels seus ciutadans (art. 19.1.e) de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local), per la qual cosa un acte administratiu que perjudique socialment els parats que residisquen en els seus termes municipals afecta a les seues competències.

1

Per tot el que exposa el Grup Municipal COMPROMÍS per Almoines proposa al Plenari de l'Ajuntament l'aprovació de la següent, PROPOSTA D'ACORD PRIMER: Requerir l'Ajuntament de Gandia perquè, amb caràcter immediat i sense cap dilació, anul·le i deixe sense efecte la convocatòria d'ajudes municipals a la contractació denominades “Xec Ocupació”, en el marc del “Pla d'Ocupació Gandia 2012”, publicada en el Butlletí Oficial de la província de València núm. 157, de 3 de juliol del 2012. SEGON: Instar l'Ajuntament de Gandia perquè, d'ara en avant, s'abstinga d'aprovar convocatòries públiques d'ajudes municipals que puguen generar discriminació per raons d'origen o veïnat, o que puguen incidir negativament en l'economia i l'ocupació de les localitats veïnes. TERCER: Instar l'Administració de l'Estat i l'Administració de la Comunitat Valenciana perquè les convocatòries públiques d'ajudes municipals que puguen menyscabar competències de l'Estat o de les comunitats autònomes interferisquen el seu exercici o excedisquen de la competència d’aquestes entitats siguen objecte d'especial fiscalització i, si és el cas, d'impugnació per qualsevol dels procediments previstos en l'article 65 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local. QUART: Donar compte del present Acord, als efectes oportuns, a l'Ajuntament de Gandia, així com a la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, i a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat Valenciana.” Almoines, 19 d’octubre de 2012 Camilo Gregori Portaveu de Compromís SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D'ALMOINES

2