ÑEÀ KIEÅM TRA GIỮA HK MOÂN LYÙ KHOÁI 12 LAÀN 2

THÔØI GIAN 60 PHUÙT. MAÕ ÑEÀ 123: Caâu 1: Ñieän aùp hieäu duïng cuûa maïch ñieän xoay chieàu: A/laø trò trung bình cuûa ñieän aùp töùc thôøi trong moät chu kì. ñieàu hoøa theo thôøi gian. C/lôùn hôn bieân ñoä nhieät. Caâu 2: Moät khung daây phaúng, deït hình chöõ nhaät goàm N voøng daây quay trong töø tröôøng ñeàu coù caûm öùng töø B = 0,2 T vôùi toác ñoä goùc khoâng ñoåi 40 rad/s. Tieát dieän cuûa khung S = 400 cm2, truïc quay cuûa khung vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc töø. Giaù trò cöïc ñaïi cuûa suaát ñieän ñoäng trong khung baèng 32V. Soá voøng daây N baèng: A/ 100 Voøng. B / 200 Voøng. C / 300 Voøng. D /400 Voøng. Caâu 3: Moät khung daây quay ñeàu trong moät töø tröôøng ñeàu quanh moät truïc vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng caûm öùng. Suaát ñieän ñoäng hieäu duïng trong khung laø 60 V. Neáu giaûm toác ñoä goùc cuûa khung ñi 4 laàn nhöng taêng caûm öùng töø leân 3 laàn thì suaát ñieän ñoäng trong khung coù giaù trò hieäu duïng laø A/ 60 V. B/ 45 V. C/ 120 V. D/ 150V Caâu 4: Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän xoay chieàu A/ño ñöôïc baèng ampe keá nhieät. B/baèng moät nöûa giaù trò cöïc ñaïi cuûa doøng ñieän töùc thôøi. C/laø ñaïi löôïng bieán ñoåi ñieàu hoøa. maïch coù chöùa tuï ñieän. Caâu 5: D/ baèng khoâng neáu ñoaïn

B/laø ñaïi löôïng bieán ñoåi

2 laàn

D/. ño ñöôïc baèng voân keá

Cho doøng ñieän xoay chieàu coù bieåu thöùc i = 3 2 sin  120πt +

trôû R = 50 Ω. Keát luaän naøo sau ñaây khoâng ñuùng? A/Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän laø 3 A. B/Taàn soá doøng ñieän laø 60 Hz. C/ Cöôøng ñoä doøng ñieän leäch pha

 

π  chaïy qua ñieän 3

π ñoái vôùi ñieän aùp giöõa hai ñaàu ñieän trôû. 3

D/ Bieân ñoä cuûa ñieän aùp giöõa hai ñaàu ñieän trôû R laø 150 2 V. Caâu 6: Bieåu thöùc naøo sau ñaây duøng ñeå tính cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng treân ñoaïn maïch chæ coù ñieän trôû vaø tuï ñieän maéc noái tieáp? A/ I =

U 1 + ωCR (

)

2

.

B/ I =

UωC R 2 + ωC (

)

2

.

C/ I =

UωC o 2 1 + ωCR (
π . 2

)

2

.

D/ I =

U R 2 + ωC (

)

2

.

Caâu 7: ñieän thì

Neáu ñaët moät ñieän aùp xoay chieàu vaøo hai ñaàu moät ñoaïn maïch chæ coù tuï

A/cöôøng ñoä doøng ñieän coù pha ban ñaàu baèng

B/cöôøng ñoä doøng ñieän coù pha ban ñaàu baèng pha ban ñaàu cuûa ñieän aùp. C/ cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän taêng neáu taàn soá cuûa ñieän aùp giaûm.

Trang 1/4 mã đề 123

D/ heä soá coâng suaát cuûa ñoaïn maïch baèng 0. Caâu 8: Ñaët ñieän aùp xoay chieàu coù giaù trò hieäu duïng khoâng ñoåi vaø taàn soá f = 50 Hz vaøo 2 ñaàu cuûa moät cuoän caûm thuaàn. Ngöôøi ta thay ñoåi taàn soá cuûa ñieän aùp tôùi giaù trò f’ thì cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng qua cuoän caûm giaûm ñi 4 laàn. Taàn soá f’ baèng A/ 25 Hz. B/100 Hz. C /12.5Hz D/200Hz Caâu 9: Hai ñaàu cuoän caûm (khoâng thuaàn caûm) maéc trong ñieän aùp xoay chieàu seõ : A/ laøm cho doøng ñieän treã pha ñoái vôùi ñieän aùp. B/coù ñoä töï caûm caøng lôùn thì nhieät löôïng toûa ra treân noù caøng lôùn. C/ khoâng caûn trôû doøng ñieän xoay chieàu qua noù. D/coù taùc duïng caûn trôû doøng ñieän caøng yeáu neáu chu kì doøng ñieän caøng nhoû. Caâu 10: Khi ñaët ñieän aùp moät doøng ñieän cöôøng ñoä 0,24 A chaïy trò hieäu duïng 50 2 V, taàn soá 50 hieäu duïng 1 A chaïy qua. Ñoä leäch cuoän daây baèng: chieàu 12 V vaøo hai ñaàu cuûa moät cuoän daây thì coù qua cuoän daây. Khi ñaët ñieän aùp xoay chieàu coù giaù Hz vaøo cuoän daây ñoù thì coù doøng ñieän cöôøng ñoä pha giöõa ñieän aùp xoay chieàu so vôùi doøng ñieän qua C/

π . 3 π D/ . 12
A/

B/

π . 6

π . 4

Caâu 11:

Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua moät tuï ñieän coù bieåu thöùc:

giöõa hai baûn tuï ñieän coù bieåu thöùc:

π 1  i = 1,5sin  100πt +  (A). Bieát tuï ñieän coù ñieän dung C = .10−4 (F). Ñieän aùp töùc thôøi 6 2π  π  (V). 3 π  (V). 6
B/ u = 150sin 100πt +

   C/ u = 180sin  100πt 
A/ u = 300sin  100πt -

   D/ u = 125sin  100πt 

π  (V). 6 π  (V). 3

Caâu 12: Moät ñoaïn maïch xoay chieàu goàm ñieän trôû thuaàn R = 50 3 Ω maéc noái tieáp vôùi moät cuoän caûm thuaàn vaø moät tuï ñieän. Bieát cöôøng ñoä doøng ñieän treân ñoaïn maïch ñoàng pha vôùi ñieän aùp giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch. Neáu duøng daây noái taét hai baûn tuï ñieän thì cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch leäch pha

π so vôùi ñieän aùp. Tuï ñieän coù 6

dung khaùng baèng A/ 25 Ω. B/ 50 Ω. C/ 25 3 Ω. D/ 50 3 Ω Caâu 13: Moät ñoaïn maïch R, L, C maéc noái tieáp coù dung khaùng lôùn hôn caûm khaùng. Neáu ñieän trôû cuûa ñoaïn maïch giaûm ñeán 0 thì ñoä leäch pha cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän so vôùi ñieän aùp tieán tôùi giaù trò A/

π . 2

B/ −

π . 2

C/ 0.

D/ π.

Caâu 14:

Treân moät ñoaïn maïch coù R, L, C maéc noái tieáp neáu cöôøng ñoä doøng ñieän

nhanh pha so vôùi ñieän aùp giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch thì ta keát luaän ñöôïc laø

Trang 2/4 mã đề 123

A/ ñoaïn maïch coù ñieän trôû vaø cuoän caûm. hôn caûm khaùng.

B/ ñoaïn maïch coù dung khaùng lôùn

C/ ñoaïn maïch chæ coù cuoän caûm. D/ ñoaïn maïch khoâng theå coù tuï ñieän. Caâu 15: Ñaët moät ñieän aùp xoay chieàu coù giaù trò hieäu duïng khoâng ñoåi nhöng coù taàn soá f thay ñoåi vaøo hai ñaàu moät cuoän daây coù ñieän trôû ñaùng keå. Neáu ta taêng taàn soá doøng ñieän thì coâng suaát toûa nhieät treân cuoän daây A/ taêng. khoâng ñoåi. Caâu 16: Maéc cuoän sô caáp cuûa moät maùy bieán aùp vaøo maïng ñieän xoay chieàu coù ñieän aùp hieäu duïng 220 V, giaù trò hieäu duïng cuûa ñieän aùp vaø doøng ñieän treân cuoän thöù caáp laø 12 V vaø 1,1 A. Boû qua moïi maát maùt naêng löôïng, doøng ñieän qua cuoän sô caáp coù cöôøng ñoä hieäu duïng laø A/ 0,06 A. B/0,09 A. C/0,165 A. D/30,25 A. 10−4 Câu 17. Cho mạch điện RLC nối tiếp có độ tự cảm L biến thiên. uAB = 200 2 cos(100πt)(V) ; R = 100Ω , C = F. π Xác định L để công suất của mạch đạt cực đại và tính Pmax 1 1 2 1 A/L = H ; Pmax = 200W B/L = H;Pmax = 100W C/L = H ; Pmax = 400W D/L = H;Pmax= 50W π 2π π π Caâu 18: Treân moät ñoaïn maïch coù doøng ñieän cöôøng ñoä i = I0 cosωt +  B/giaûm. C/ luùc ñaàu taêng sau ñoù giaûm. D/

 

π  (A) chaïy qua. 6

Ñieän aùp giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch coù bieåu thöùc: u = U 0cosωt +  thuï treân ñoaïn maïch trong thôøi gian t ñöôïc tính baèng bieåu thöùc: A/W = U0I0t. B/W =

 

π  (V). Ñieän naêng tieâu 3
D/W =

U 0 I0 t . 2

C/W =

Caâu 19: Heä soá coâng suaát cuûa ñoaïn maïch coù R, L, C maéc noái tieáp khoâng phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng naøo sau ñaây? A/ Ñieän trôû R. B/ Ñoä töï caûm L. C/Ñieän dung C cuûa tuï ñieän. D/ Ñieän aùp hieäu duïng U giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch. Câu 20. Cho mạch điện RLC nối tiếp có điện trở R biến đổi. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB : uAB=200sin100πt(V). Khi R = 50Ω hoặc R = 200Ω thì công suất của mạch vẫn không đổi. Tính công suất đó ? A/100W B/80W C/50W D/200W Câu 21. Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện C thay đổi được, cuộn dây có L = 1/π(H) và r = 20(Ω) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60(V) và tần số 50(Hz). Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại và bằng 30(W). Điện trở R và điện dung C1 có giá trị là :

U 0 . t .I0 3 . 4

U 0 I0 t . 4

10 −4 A/R = 120(Ω); C1 = ( F) 2π 10 −4 C/ R = 120(Ω); C1 = (F) π

Caâu 22: Moät ñoaïn maïch coù R, L, C maéc noái tieáp coù cöôøng ñoä doøng ñieän ñang treã pha so vôùi ñieän aùp giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch. Giöõ nguyeân caùc ñaïi löôïng khaùc roài taêng daàn ñieän dung cuûa tuï ñieän thì cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng trong maïch A/taêng ñeán giaù trò cöïc ñaïi roài giaûm. B/ taêng daàn. C/ giaûm ñeán giaù trò cöïc tieåu roài taêng. D/ giaûm daàn.

10 −4 B/R = 100(Ω); C1 = ( F) 2π 10 −4 D/R = 100(Ω); C1 = (F) π

Trang 3/4 mã đề 123

Câu 23. Cho mạch RLC mắc nối tiếp. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đọan mạch là u = 120 2 cos(100πt) (V). Độ tự cảm L của cuộn dây thuần cảm thay đổi được. Điều chỉnh L đến khi L = 0,4/π H thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại bằng 80 3 V. Điện trở R của mạch có giá trị bằng A/10 Ω B/15 Ω C/20 3 Ω Caâu 24: Ñoái vôùi ñoaïn maïch xoay chieàu chæ coù ñieän trôû thuaàn, A/pha cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän töùc thôøi luoân luoân baèng khoâng. B/ cöôøng ñoä doøng ñieän vaø ñieän aùp töùc thôøi bieán thieân ñoàng pha. C/cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng phuï thuoäc vaøo taàn soá cuûa ñieän aùp. D/ heä soá coâng suaát cuûa doøng ñieän baèng khoâng. Câu 25: Khi đặt hiệu điện thế một chiều 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần D/10 3 Ω

1 (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn 4π mạch này điện áp u = 150 2 cos120πt (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là π π A/ i = 5 2 cos(120πt − ) (A). B/ i = 5cos(120πt + ) (A). 4 4 π π C/ i = 5 2 cos(120πt + ) (A). D/ i = 5cos(120πt − ) (A). 4 4
có độ tự cảm Câu 26: Một con lắc lò xo gồm vật có m = 200 g, lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 8 cm. Lấy g = π2 m/s2 = 10 m/s2. Khoảng thời gian lò xo bị giãn trong một chu kì là A. 0,28s. B. 2/15s. C. 4/15s. D. 0,19s. Câu 27: Con lắc đơn có chiều dài dây treo là l dao động với biên độ góc α0. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc con lắc có độ lớn là A.

glα 0

B.

gl.α 0

C.

g α0 l

D.

l α0 g

Câu 28: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 60 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M A. 10000 lần. B. 40 lần. C. 2 lần. D. 100lần. Câu 29: Tốc độ truyền sóng trong một môi trường đồng tính và đẳng hướng phụ thuộc vào A. bản chất môi trường và cường độ sóng. B. bản chất môi trường và năng lượng sóng. C. bản chất môi trường và biên độ sóng. D. bản chất và nhiệt độ của môi trường. Câu 30: Một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện được 12 dao động. Khi giảm độ dài của con lắc đi 40cm thì trong cùng khoảng thời gian ∆ t trên con lắc thực hiện được 20 dao động, cho g = 10m/s2. Độ dài ban đầu của con lắc là A. 64cm B.100cm C. 62,5cm D. 50cm Câu 31: Tốc độ truyền sóng giảm dần khi sóng truyền lần lượt qua các môi trường theo thứ tự sau A. rắn , khí và lỏng. B. khí , rắn và lỏng. C. khí , lỏng và rắn. D. rắn , lỏng và khí. Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa của hai sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 20Hz. Tại điểm M cách A và B lần lượt là 23,5cm và 16cm sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 2 cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là A. 0,5 m/s. B. 0,04 m/s. C. 0,6 m/s D. 0,3 m/s. Câu 33: Độ to của âm phụ thuộc vào A. biên độ và tần số. B. biên độ và bước sóng. C. tần số. D. Mức cường độ âm. t / Câu 34: Một vật đồng thời thực hiện hai dao động cùng phương theo phương trình lần lượt là x1 = 4co s(3 π + π 2)cm và

x 2 = 4co s(3 π . Dao động tổng hợp của vật có phương trình t)cm t / A. x = 4 2co s(3 t + /π4)cm x = 4 3co s(10 tπ + /π4)cm x = 8co s(3 π + π 3)cm x = 4 3co s(3 π + / 6)cm B. C. D. π t π Câu 35: Hai âm có âm sắc khác nhau là do

Trang 4/4 mã đề 123

A. chúng khác nhau về tần số. B. chúng có độ cao và độ to khác nhau. C. các họa âm của chúng có tần số, biên độ khác nhau. D. chúng có cường độ khác nhau. Câu 36: Một lò xo có đầu trên cố định, đầu dưới treo vật nặng m = 500g, độ cứng K = 1N/cm. Đưa vật đến vị trí lò xo giãn 15 cm rồi buông ra nhẹ nhàng, vật dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống và gốc thời gian là lúc thả vật. Lấy g = 10m/s2. Phương trình dao động của vật là A. x = 15.cos(10 2 t )cm B. x = 10.cos(10 2 t )cm C. x = 15.cos(10 2 t + π/2 )cm D. x = 10.cos(10 2 t +π/2)cm Câu 37: Âm thanh là những âm: A.gồm hạ âm, âm nghe được, siêu âm B.là những âm có tần số từ 16Hz đến 20KHz C. là những âm có tần số từ 16KHz đến 20.000Hz D. là hạ âm, siêu âm Câu 38: Dùng một âm thoa phát ra âm tần số f = 50Hz, người ta tao ra tại hai điểm A, B trên mặt nước hai nguồn sóng có cùng biên độ, cùng pha. Khoảng cách AB = 2,5cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75cm/s.Số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn AB là A. 3 B. 4 C. 6 D. 7 Câu 39: Dao động cưỡng bức xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hòa không có tính chất nào nêu sau đây ? A. có biên độ không đổi. B. là dao động điều hòa. C. có tần số dao động bằng tần số của ngoại lực. D. có biên độ dao động thay đổi theo thời gian. Câu 40: Một lò xo gồm vật nặng có khối lượng 0,6kg, lò xo có độ cứng 60N/m dao động điều hòa. Khi vật tốc của vật là 0,1m/s thì gia tốc của nó bằng 2 2 m/s2. Biên độ dao động của vật là A.16cm B. 3cm C. 4cm D. 6cm

Trang 5/4 mã đề 123

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful