P. 1
29977688-Ilakkanam-Ilakkiyam-KBSR-2008

29977688-Ilakkanam-Ilakkiyam-KBSR-2008

|Views: 43|Likes:
Published by shivati

More info:

Published by: shivati on Oct 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

Unit Bahasa Tamil
Bahagian Pembangunan Kurikulum
2008

KATA PENGANTAR
Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Unit Bahasa Tamil, Bahagian
Pembangunan Kurikulum yang telah memurni dan memantapkan Buku Panduan
Tatabahasa dan Ceyyul KBSR dan KBSM yang dihasilkan pada tahun 2003.
Bahagian Pembangunan Kurikulum telah mengambil keputusan untuk
menyeragamkan definisi dan maksud tatabahasa dan ceyyul yang terdapat dalam
Sukatan Pelajaran. Keseragaman ini amat penting supaya tidak timbul sebarang
keraguan kepada guru dan pelajar.
Saya difahamkan buku ini meliputi kesemua aspek tatabahasa dan ceyyul yang
terdapat dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil. Buku Panduan ini juga
mengandungi definisi dan penerangan yang tepat bagi setiap aspek tatabahasa dan
ceyyul. Contoh-contoh yang diberi adalah releven dan tepat. Diharap buku panduan
ini akan berfungsi sebagai bahan rujukan utama kepada pihak Lembaga Peperiksaan
Malaysia untuk menghasilkan soalan-soalan yang berkaitan dengan tatabahasa dan
ceyyul. Buku ini juga akan menjadi sumber rujukan utama para guru dan pelajar.
Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli jawatankuasa Buku
Panduan Tatabahasa dan Ceyyul yang terdiri daripada pegawai-pegawai Bahagian
Kementerian Pelajaran Malaysia, pensyarah-pensyarah universiti dan institut
perguruan serta guru-guru yang berpengalaman yang telah memberi sumbangan
untuk memurni dan memantapkan buku ini.

i

PRA KATA
Buku Panduan Tatabahasa dan Ceyyul merupakan satu dokumen yang dihasilkan
oleh Unit Bahasa Tamil, Bahagian Pembangunan Kurikulum pada tahun 2003 dalam
membantu para guru, pelajar dan juga Lembaga Peperiksaan Malaysia untuk
memahami dengan lebih jelas segala aspek tatabahasa dan ceyyul yang terdapat
dalam Sukatan Pelajaran.
Saya mengucapkan tahniah kepada Unit Bahasa Tamil dan para penulis yang telah
menyumbang tenaga dan idea untuk memurni dan memantapkan buku ini. Diharap
buku ini akan membantu guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Saya difahamkan terdapat banyak tafsiran yang berbeza dalam buku-buku
tatabahasa dan ceyyul yang ada di pasaran pada masa kini. Bagi tujuan memantap
dan memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada aspek-aspek tatabahasa
dan ceyyul, pihak Unit Bahasa Tamil Bahagian Pembangunan Kurikulum dengan
bantuan para pensyarah universiti dan institut perguruan serta guru-guru telah
berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan buku ini.
Saya berharap usaha murni seperti ini diteruskan pada masa hadapan demi kebaikan
semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan Bahasa Tamil.

ii

#
+

,

!
#

$
%

$
%
&
- . / 0 1

'

2
,
%
3 " #4&
$5
$
( %) *
) *
6
%
' % & ) 48 " % 9:
48
( %)
( %) 4
%
# ;
$5< "
( 15
1% " +(
!
!
4& ,

!
) *

( %) *

$

"

%

&
'
"
7
7
' % & ) 48
1 4
& %!
%"

% 2(
!

$5< "
( 1!
1% "
+(
+ 2.
+ &
2
/"
(
&
7= %
!
$% /)
) *
+ 7 , 1
)
) *
/ 1 >1 + 4
8 $!
%9
( 1!
2+
?!
#
$% /)
(@
:!
%
) *
"
7
' % &) *
" % 9:
*
( %) % 2(
7
' % &) *
( %) *
- , / 1
5
+
, + 4 1

iii

AB C B DB E F G B HB IJ K G L E MB E N G F G IB E O G B E
DB DB N B P B HB O B E Q J R R G S
T
Penaung
P UVW B XW N WY B Z [ \UYW B K E
I]Y^U_U\
N U\U^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa`

i ]Y^UgU` ` UX L UVcc
F ]daU G YWd N U\UeU DU` WX
MI DaUYba N UWYaY8 N abWd K ]_dUVU`
[ aYUe]^U_UY F UYgUeU` h
I]YehU_U\ N U\UeU DU` WX
MI D]Y^ba B ` jaUY B fnUY8 F aUXU S WjWe

Ketua Penasihat
O _ S ]] N ccY P aU
F ]daU I]YcXcY^ I]Y^U_U\
N U\U^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa`

K UYc^U_UY E U` jWdl\UW
I]Yh]XWU HAF oDp
AUZUdUY I]XUVU_UY I]_Ub

Penasihat
L U` UYUd\UY E U^U_Ud\WYU`
F ]daU G YWd N U\UeU DU` WX
N U\U^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa`

i ]_UeWY^U` i ]` ZUhU\
HK F S UZa N ]eU_
F aXW` 8 F ]gU\

I]Y^a_ae I_cV]b
F aYUe]]XUY HaZ_U` UYWU`
I]YcXcY^ I]Y^U_U\
N U\U^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa`

G eU\_UYW B _a` a^U`
HK F B W_ MdU`
[ ]c_^]dcm Y8 IaXUa IWYUY^

B AF
I_cf K UghU O _ HUZUZUd\h i ]Ya^cjUX
I]YehU_U\8 AUZUdUY I]Y^UVWUY MYgWU
G YWk]_eWdW K UXUhU8 F aUXU S a` ja_

[ UY]e\ HUZUjUd\h K aYaeU` h
HK F O Udab P V B ZgaX C U\UZ
HaY^UW HWjad8 I]_Ub

Ha_]e F ajjaeU` h
I]YcXcY^ I]Y^U_U\
N U\U^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa`

E U_UhUYUY F _We\YUY
HK F Hh]Wb\ B ZgaX [ \UYW
N Wgc_8 I]_Ub

DU` WXe]XkUY I]_a` UX
I]YcXcY^ I]Y^U_U\
N U\U^WUY N aba D]be

IcYYWU` U\ K aYWUYgh
HK F H_W F cdU
DUWjWY^8 I]_Ub

H]^U_UY K ad\Ujj]Y
I]YcXcY^ I]Y^U_U\
S ]` ZU^U I]j]_WbeUUY K UXUheWU

E UgU_UVU\ [ cjUX
HK F K ]d\cgWed
HaY^UW HWjad8 I]_Ub
Q \UYg_UY i ]]_U` ad\a
HK F O ]Y^bWX
O ]Y^bWX8 H]XUY^c_

IccZUXUY K UYWlbU`
I]YcXcY^ I]Y^U_U\
AIE IU\UY^

i WVUhUba` U_ K aYWUYgh
HK F B ZgaX HU` Ug
D]Xcb O Udcb8 H]XUY^c_

IU_U` UeWkU` i UgWk]Xa
F ]daU G YWd N U\UeU DU` WX
MI L UVU K ]X]m U_8 H]_]` ZUY

iv

HaZ_U` UYWU` L ]Y^UeU` h HK F H]XUYgU_ H]XUYgU_8 K ]XUbU N \UebU_UY HUYbU_UY HAF oDp HaY^UW L ]Y^^U` H\U\ B XU` 8 H]XUY^c_ H]XkU_UVUY L ]Y^UeU` h HK F O Udab N ]YgU\U_U AUeWY8 K ]XUbU L UVUe]_UY F _We\YUY HAF oDp HaY^UW K UY^^We N UYdWY^8 H]XUY^c_ H]XkU F a` U_UY HaZ_UhUY HK F K ]YdUbUZ K ]YdUbUZ8 IU\UY^ K ccbUW] q B YZU_UeW G d\UYgUY HAF oDp I]_eWU_UY L UVU K agU K aeU I]XUZa\UY F XUY^8 H]XUY^c_ HclbUXWY^U` B _a` a^U` O ]e]^U_ HK F F U_Ub F U_Ub8 IU\UY^ HU_Ud\U O ]kW E U_UhUYUY HAF oDp Q cYk]Yd H]_]` ZUY8 E ]^]_W H]` ZWXUY IakUY]em U_W F UXW` ad\a HAF oDp HaZ_U` UYWhU N U_Ud\W [ ]Xa^c_8 IaXUa IWYUY^ i Uea^W Q \UbbU_U F aYbW L U` UY HAF oDp S UgUY^ L ]jU\ DU` jWY8 E ]^]_W H]` ZWXUY B l\]] HaZ_U` UYWU` HAF oDp N abWd K ]_dUVU` N abWd K ]_dUVU` 8 I IWYUY^ D\UYUZUXUY E U_UhUYUY HAF oDp N _Ugm UXX HWXWUa8 E ]^]_W H]` ZWXUY F ]jjUXW D\cgUbbUXUY HAF oDp O ]eU IWYVW S U\Ud8 I]_Ub S c^UZUX D]YgUhcagUZU` HAF oDp AUXUY F \UXWgW K aU_8 Ac\c_ E U^U_UVUY HaZ_U` UYWU` HAF oDp S UgUY^ H^ HU` Ub G Xa N ]_YU` 8 I]_Ub F Ued\a_W K UYWlbU` HAF oDp DU` jWY DU` jWY8 E ]^]_W H]` ZWXUY i UXU_` Ud\W AUbU_UY HAF oDp DUYVaY^ L U` ZadUY DUYVaY^ L U` ZadUY8 I]_Ub v .

$ ! oWp 1 " o 2+1u . 4 t 8 8 $8 v8 #8 w 8 -8 x8 y8 z8 { 8 | $ 8 1 -u . 4 tT 8 =8 98 •8 ƒ .p o}p ~ oWWp +/3 " o+/ + u . #% )+ € -u . % 1 z >3 % #% ) -u . 4 t„ #% ) -u . o=8 •8 8 58 8 % p " 8 + " $ $ ! z . + € -u . #% ) -u . 4 1 "8 +/3 " . ! oWp 8 8 8 58 !8 " o„p … oWWp + " o„p … oWWWp $ t . 4 o 8 $8 #8 -8 zp % o„p … 8 €8 )8 "8 ‚8 ? 8 48 28 % z . % -u .p o•p t ~ +/3 % { (. & † ‡ o+ €p o#% )p 9 ‡ o+ €p w o#% )p () " 1 1 -u . & . % o 8 98 8 8 !8 2 p + % z . % o€8 )8 "8 ‚8 ? 8 4p #% )+ € -u .$ ! r s' & ' $ % F N HL $ t -u %" tt #% ) -u . #% )+ € -u . % { (. + € -u .p & . 4 o 8 v8 w 8 x8 y8 { 8 | p + € -u . ˆ o#% )+ € -u .p ˆ 1 ‰ o#% )+ € -u . % -u .

† -Ž Ž Ž. 4 + " #% )+ € -u . 0 4 8 < @ D H L P " & . 0 4 8 < @ D H L P " & . 4 ‡ # ˆ ‡ z ˆ + #% )+ € +/3 " † tT ‹ • ˆ t „ -u . % + . ƒ . 4 . 4 #% )+ € . 0 4 8 < @ D H L P " & . #• )+ €+%u . 2 6 : > B F J N R U Y ] " & . 4 1 " † tT ‹ } ˆ Œ -u . 0 4 8 < @ D H L P " & . 4 † • -u . & 4 o Š ? +/ = " #% )+ € -u . 4 † • -u . 4 $ % #% )+ € -u . 0 4 8 < @ D H L P " & . 0 4 8 < @ D H L P " & .† p † • -u . 04& & + z 2+1u . + " & . + € -u . 0 4 8 < @ D H L P " ( . 0 4 8 < @ D H L P W [ W [ W [ W [ -u . t tT t„ t •• # ) 1 5 9 = A E I M Q T X \ $ * .#% )+ € -u . r . € -u . ? +/ = #% ) -u . 3 z "• o Ž p $. ? C G K O S V Z ^ . 0 4 8 < @ D H L P " ' . 0 4 8 < @ D H L P W [ W [ W [ W [ W [ W [ 2 ! % + / 3 7 . #% )+ € -u . 4 t„ -u .† ‡ w ˆ > ‡ { ˆ t• t} € -u .

+ - † 3 8 +(3 8 0 " . • 8 +( " %" t .. Ž.4 )8 & 1! . ) 1 21 #% = &. 4 ( ‘ z & -u ..! ’8 “ 8 ” 8 •8 –8 — - † ’)! 2 7" # % 8 0˜ ˜ 8 ” –8 — . -u . … 8 + … ) 48 $ & % ) " … 8 0 8 " … = 48 0 3 8 " & ( 2+(" 8 %" 48 %" 4 ( ! 1' . 5 •8 • 63 ! 3 5 -u . 4 &. 4 8 . #%) !0 8 p #%) Ž1 … #% 4& #4& ) - p - Ž1 † … $ ! 2. !0 " . 4 . ! 8 ) % (8 . + 4 & o#%) 8 †… ' .! Ž1 p y 1 #% 21 8 " p p $p vp #p " + " ) z 1 " ! … 8 (. 1! .t„ 5 -u .

+ %) 4 . - † z / 2 + 0 • 2 / 2 4 + 4 0 = 4 4 $ : $ ) $ ƒ p 1! . $ ! 8 z 8 . $ †… ! … : - p … : 1 - $p ) … ) 1 + %) . 4 & 1! .! 8 4 48 .8 / = 48 -= 48 % 8 % ) " / .8 21!+ %) 4 ) 48 8 .! † /@8 /@= 48 # 8 # .8 /@)8 /@ @)8 #= 4 : ) - )8 † ) . z ™ z .! + & 1! .! † / 8 . . .#%) " Ž1 + " ) " z 1 " " + z + 4 & % # ) .

: 3 !08 x2. 2. + %)9+( " 2.† !+ %) okp okWp + „ 1! .} + %)9+( " z + & + % + %)9+( 2 4 + %)9+( 2 4 . 2. (% 8 : = 1! .8 $"8 / . 2. ( . (! 3 %" ! ( ! .8 & &8 … 8 " € $ ƒ 1 y5 8 " . 8 /4& '8 † !+ %) … z + 1! . . 2. 5 ) . .† & - † 08 7 2+ %) … + - 7 † 0!+ %) 1! . 2. 9 #%)' … / 7 › 5. ! . # 0 $" y "8 8 z 8 { 8 # 2. - -u = " . $ 8 $ 5. oWp + + %) … z oWWp $ !+ %) oWWWp 1 ! . + 2 1 … 7 ( 7 21" )5 . + %)9+( " 2. #. # x2 ! + & . % †… # 0 / 8 2. 2.† … {) $ .!0 7 8 $ 1! . 8 #% 8 "8 + & % 7 8 & " 1! . "8 2 ( !0 … 7 : … )' -u 7 … … 7 ( " 7 +( 1 … 7 : . 8 š 8 ( %)8 + % 4& 8 "8 … - oWkp ( + % 8 š /2.

2. .) z - +(%" † " . + ž ? . $"8 $ "8 2. ! €p + 7 " . / ? z +(%" " .! 9+( " ƒ . 3 5. 1 )8 +(" 1.1 2.† 1 8 / 1 8 + 3 1 48 ! . 8 48 3 7" / + 2.) .8 # 2. $15 )8 +( 1. 0 . $ . +(% +( " †… $15 / ? $ . p • % … Š7 › . … Š7 › % $ 8 … Š7 › $ … 7 : # 0 $" o & " œ 7 "p … /2 1 " . @ 7 0 4 0 + 4 7 ( • $= 9+( " z + & o-u 9+( " .) $15 z +(%" - † 3 " . + 8 / 7" / 8 6 + 1 48 ! )8 +("6 . x7 o & . + 8 / 5 7 " / 5. .

† " . z % 2. / 1 " + %+ 9( .!+ 1 9+( " o-9( p + %)9+( " ( )5. 8 Œ " ) 4 8 8 - 8 $ % 2.+ 4 $ z z " ) ) ) + z 1 ) " " " -9( 2.T 2. 8 2. 2 $ + % 9+( " % +( " . t + 21 4 € 1.! 2. ) 4 3! 1 !0 † 2. " .!+ 21 8 . 8 -9( .) #%) Ž1 #%) % 2 1 15.!+ 1 .!+ .! 1 2 1 + & 8 " 7 $15 / ? . $ -9( + %)9+( " . - † š .) / x2 3% 1 3 -9( o 2. 3! ) 4 2. . ! .8 $ + 21 4 0" € 1. .! - † 3 o-9( p 0 o+ %)9+( "p {3% % o-9( p o+ %)9+( "p 7 9 .p + %+ 9( 8 p + %+ 9( … +%9( - $ ! 2.

+(€ . .† . 7% ! 0 ? 9 +(" 9+( " o-9( p +%9( . + " ) . +(€ ! . € ƒ 1 ! . 1. +(€ + ! 3 % 4 p +(%! z +(%! - † % " +(%! + * %" 7 % " ! + / . o-9( p o 2.p œ +(%! p +(€ z +(€ - % -u € oz % " -u † p € %" 7 / .!+ 1 ( )5.† 1! + %+ 9( %" o. † … ˆ ˆ . & " 2. # % o "p x2. % +(%! 2 4 > 1 ) 1 !0 † oWp $ oii) +(%! # ) ! %= * ( % > ! +(€%! z 8 " -u 2 .) 1 -9( p 1! 1 ! + %+ 9( %" ˆ ž + 7% p +%9( … o+ %)9+( "p Ÿ v. / 1 " - %" o 4 2.p 3! 3 o-9( p t +(€ + 0 ? +(" 2.! 2 19 3 3 .Wp .) WWp v.) .+ . +(€ ( %) + .

1 4 .2 1¢8 ¡% ¢ 4 € % o 1% p .2 1¢8 2.8 $" . ! 1 . #4& .ttt t 1% p œ 1 1% % " +(%! ) 1% .p 15. * -u %= & " ¡- ¢8 ¡.1 2 1 % +(%! 1 & x2.p 9 p p 7 ) o @3 4 + & € •( * .† + & x2 2 1 1% - % x2. ) p ?5 ) 1 % ¡- ) ¢8 - †… -u € " +(%! ¡. ) ) 15.† -u + %= & " % + + +(%! + &! + 4 % 1 ) o 1 !0 † +(%! 1 + + -u 4 1 ) 4 1. 1 + ¡% ) ¢ + % 7 % / . 7 o 1 % ! % ( 4 4 < o 1 !0 † +(%! .

2 * 4 %= & " $ ! % . p o+ %)9+( "p % & ¢ . $. o ! p 4 9+( "p ( o ) 9+( "p . 5. œœ x+ 1 " œ x+ % œ 6 . † {3 o % o % p % 10 . 7 ! † # " { œ " .! " .1 +( " # 0 + 2.1 +( " # 0 + 2. œ$ 5 6 % t + %)8 % $.t $ 9+( 9+( " + %)9+( $ $ 9+( $ 9+( $ ! - † oWp oWWp oWWWp oWkp okp okWp okWWp okWWWp oW£p - "6 9+( "6 $ %" " . + % 9+( 2 & 8 % p + % … … - % - " .. + & & +( " $ 9+( " . + % % + % ¡ ¢ . $%" $ & ! + %)9+( " % & . $ 5 " + 4 . % % % " " œ$ ! % " . † 75 7 o+ % p o+ %)9+( "p #% o+ % p % … 9+( " % % % ¡ … - .1 6 œ2 $ œ 6 $.

#.8 . +(%! + 4 t o-u @ €p o+(%! + o-u ¤ = €p o % $= o-u % €8 2. 48 + %)9+( 2 48 % % % -" %= & 6 % $ 4 … % 8 .!0 4 #4& +(%! + 4 t -u €8 p -u % 8 +(%! € … … … % … … - † + -u % +(% +( " 2. " 3! %" . … % 11 ! + .† p - & . -u € + &! % ' 1! ' # ) ! … p + % € % & -u !0 % % 5 4p % !+ %) o % ) p p 1! #4& .p 4 ? %= . % %= 4 #4& … + &! 7 + € . -u € % % % )8 -. " @¥ .9 % 8 4 -u … $p +(%! " .% u + +( 2> 8 +( 2+1 ) 7 ! ? %= & " ƒ .8 !0 - %" / % /2. % † $. % % -u € + %)9+( 2 48 + 4 % % " -u % . 3! p +(€ .2 1 . z +(%" / ? 2 € $ ! .8 8 % % & -u !0 .

% "# $ - † $& 3 5 = ™ % z .' + ) ™ - 8 . • o( "p " ? • o ? . y % • 0 o % p !0 t 3! %" "8 .$p 7' ? . # 4p &p )9( % " ” •7 • o %!0p y % • 1 •o / ' œ. $5< o $ . 2 x+ "8 $ ! . -u % . - € " . € / & o z7 5. " - † t )9( - † … % 48 %" 3! &8 ( % t … #4& . 6 / " 5 3% " ! "8 $ "8 !09 +( 2 & 6 . † t 0 ) o-u & ' {) + €p %! ) o % + ) % ! €p o-u + € 4 z o-u p = + €p o % 1 ) p % -u ) € % & + 3 . + ) % . "p • #p # % %= p & ƒ % ! % { ) -u + 2.! - † / : 1 12 ) & 1% ! 9 ( 1! 9 +(€ ! % %= 4 % $ $ 5.

/) >2. /) >21 6 4& +( 2 & 21 ! ) $ 2 x2 >. . + %2>2./ 4 4 " = 4 = 4 13 ) /) >21 1. . $ $= $5 $ /@ # $ . $ " -= 4 / = 4 %2>2 1 %2>2. . / $. . %2>21 " $ 2 4 1 $ ! - @ 2 ! + >1 /) >2 1 %2>21 2. !+ u . x2 21= & + 4 1 " † /) >2. ) >1 % +( 2 & $ - @ † ¦/ / >1 2 ! 2 4 1% 1 8§ . . œ 4 œ œ .8 p p %2>2. = 5 / $ œ œ 4 œ . .8 >2. . z ) >1 % /) >21 " z ) >1 % 1 >./) >2.. $!+ u . / & /2. 2.

.• 0 %" $ +( 2 4 z . + 7% 0 ) 0 )9( 0 )9( $ ! † •t $%"0 0 / - 7 . . " -u . % + €. 1! ) / + 7% v2+1u . z . o$. $ 5. $ + u . +( " "p #4& 21 1 ! 0 ) .. % ! p ! . ) &% " 7 + 7 $%" " ! 0 + € ‡ #% ) - • † Wp WWp ! 0 )9( ‡ 7 ‡ $" $ +( 2 4 0 + 7% 0 )9( % ! 0 Wp WWp WWWp + )9( 1" " " ˆ ˆ . ! 0 ) . 0 )9( $‚ +( 2 & " " +( " / + +( " + 7 . #% + u . Wp $%"0 0 )9( WWp ! 0 )9( )9( + 7 % " o " +( " "p #4& $. + 7 % " o$ . $%"0 0 )9› † Wp WWp ) " ‡ ‡ &% 7 ˆ ˆ / + 7 v21 " + € -u . / + 7% 21= 4 x2 ! †… 14 7 " v21 " . ‚'% -u .

z + - † + $ 1 = 3 - † o#p ˆ ‚% ˆ $‚ ‚% ? š 7 ‡ "+ u . { ) #% + u . + €+%u # + €% # • • + € $ % # # ! + € + € 15 †… " . # . 0 . 2 o$ ! 2 p . $ 5 " $%" ! 0 $% ‚ #% ) &.• t 1" / + 7. .‡ % ˆ -‚ ‚% {+ u . { ) -u .p $ 5. + 7 " x . + € 5.! 0 #% ) ‡ #% )+ € - o + † p : - ‡ $ ‡ ‡ % † ‡ $ ‡ o$p ovp ˆ ˆ $ % % ? ‡ % † . ‡ ( ‡ = 4 " / + € ˆ š• • ( ˆ = 4 + 7 #% + u . o p 7. % " #4& + € ‡ $ ‡ 3 ˆ ˆ + €% 3 ow p # / + € + 7 v21 " #% + o#% + u .8 + 7 % $.

+ $ $p 0 ‡ ‡ ª 2 - . o p + "+ u - † 8 & Wp 4 ª - p ˆ ˆ ‡ 898 % . 5 ) " p +(3 ˆ ˆ +(3 . " 0 )9( % o 898! † WWp 0 .Wp / # + € o‚p + 7 v21 " $8 v8 y % #% ) -u . 2 1 ) -u p 8 Wp + 7 5. { ) -u . .8 + 7 " #% ) -u . & ¨ ) . 0 o 898! † ) " . ˆ + 4 4 16 0 ˆ ˆ ˆ " ‡ ‡ 21 " ( €5 . ' > ‡ 4 ˆ > % 4 o © !0 † x • " % . " p † z2. 5 " ¡ ¢ . - † ‡ $ ‡ 0 š ˆ ˆ š 0 WWp % / # + € o€p + 7 v21 " $8 v8 y8 % #% ) -u . 5 " ¡%¢ . + €%@. + 7 " #% ) -u .† ‡ # ' ˆ . ª - 6 . 4 5. = •( €5 . ‡ ‡ ‡ 8 + €%@. p " / + 7 v.

/ y5. - + ‡ ‡ 7 % " #4& ¡ .! / 0 + 5. † 6 0 -u . ˆ y . - $p - + € % 0!+ 0!+ %)! 0 † " 7 )9( " + 7 % " #4& 6 + 7 $ + u . 15. " ‚ ˆ ˆ +( (. + " . ¡ ¢ v. ˆ +(= " ˆ ( 2«) ˆ @) w ) /@) )9( . ˆ / 2 . . z . o 1 . z . ¬ !+ % . . 4 + % / $ p ¡ 7 ‡ ‡ ‡ ‡ 17 / + 7 - " . % 7 $ + $ ƒ . 2 + " 0 )9›% p ‡ $ + 7 v21 " % $ - † 1 ¢ v2. + + 1 ¢ v. . . ˆ ! .p u.WWp " ª 2 - o 898! † " " " WWWp " ‡ ‡ ‡ ( ˆ ˆ ˆ † Wkp 4 " /" ‡ ‡ ¤ ? ˆ 2« « ˆ /21 21 ? 4 ‡ 4 ˆ ª + 2( 2 2 ª 2 - • p 4 " / + 7 v. 1. ‡ ‡ ‡ ¬ !+ !+ %)! 0 - . Wp z . ˆ $ . .

5. . ˆ ! . . ˆ $‚¨ ˆ ƒ .¬ !+ %) 0 ) " vp ˆ . . % .) ‚ (!+ % 1 +( "6 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ + 2 + 2 7 2 18 7 2 7 2 / / ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ + + @? / .. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ + + + + 7. u . . . / ‡ z . ˆ -u ˆ ˆ + ˆ ! +( " +1 † (!+ %) . % . ˆ -‚ u ˆ -‚+ ˆ z + . ˆ /5/ ˆ y 5. ˆ ‚ . . . . + ˆ z‚+ . xu z . . $ ƒ . )9( ( % 1 (!+ % 1% " 0 - z . ƒ . xu z . ‡ . . " z . . . . xu z . + 7 . " . ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ - † (!0 z . ‡ xu ‡ ‡ z . .¢ / + 7. . . . WWWp z . 7 2 7 2 œ "/ 7 . . " . WWp ¡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . $ ƒ . . ‡ $ ‡ ƒ . ‡ / ‡ y5.¬ !+ %) $ - † . . / y5. . ‡ . . / y5. .

" $ 5 " + 7 … " /2 +( " + 7 … .7 2 + 2 } + 7 9 (5 + 7 $ 5. •5 • ‘ 5 ‰ ( ® . +/ + = " ¢ ˆ ˆ ˆ # % # # % ˆ ˆ ˆ .8 2+1 Wp $ + ) &" / + 7 2+1 15. " -u . /2 +( " : + u † $ - ‡ ‡ ‡ ¡-¢ ( ˆ ( ˆ $! ! ˆ -9 9(= (= 19 " + 2+1 %" + 7 v21 " ¡ œ ¢ ‡ ¡#œw ¢ˆ ¡{ ¢ ‰ % ( ® ( 21 (œ p ˆ () ˆ ˆ ˆ ( (% @? 7 v21 " ¡ œ ¢ ‡ ¡$œv¢ ˆ ¡x¢ • + - „t o 7 ‡ ‡ ‡ ‡ ˆ ˆ ˆ / + WWWp / „ ( ( / ( WWp ‡ ‡ ‡ " -u ( . +/ + 9 +( 2 * + 7 % v21 " " . & " 7 v21 " ( $ = & " "+ u . +/ + . 7 v21 " ¡ œ ¢ ‡ ¡ œ ¢ ˆ ¡ - † () / + - † † ‡ ‡ ‡ $5 v‘ $5 ‡ ‡ ‡ " . % % % $ = 4 +( 2+1 + = ) & "8 " / + 7% 1 !0 † / 8 $8 - + + 7 ¡ 8 98 8 !¢ % "+ u . (% .

!0 2. ! 8 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 5 9 +( 2 * „Œ + 9 +( " 21 ) ! !0 7" 21 %6 / $ : ‡ ‡ † ˆ ˆ ˆ ! 9 +( 2 * 2+1u = ! 3 $= -= 9 +( 1 ! 3 9 +( " $! 3 ! : -! 3 ) + + 75 ˆ ˆ ˆ + +( " ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ % ! . : 5 . !0 2. 21 %6 † +( 2 * +( " : 21 - 5 ! $5 -5 ! 3 ! 3 ‡ $! 3 ‡ -! 3 ‡ $ 8 ˆ ˆ ˆ 75 - ‡ ‡ ‡ 0 & ! 3 8 $! 3 8 -! 3 - „} - ‡ ‡ - + - ‡ ‡ ! ˆ u! ˆ / + 7 " ¬ !+ %) & : ˆ ˆ 20 0 + ! : %" . .„ 5 8 $5 8 -5 - „ † „• : 5 $5 -5 ‡ ‡ ‡ = 8 $= 8 -= - † = $= -= % † +( 2 * 8 ˆ ˆ ˆ +( 1 - $ † 21 „„ + - ) 9: . „• +( 2 * ‡ ‡ ‡ - „T † ˆ ˆ 7 - u " - † 9: !0 7" + + .

. # 0 & ..) - ( † 8 $ - „t † - v2. # 0 oyp $ „ t} / % ˆ +(€%9 9 +( " ˆ 3! 3 4 ‡ ) ‡ >1 ‡ ( ‡ 3 € - ˆ ( ! ˆ { +( " 3 4 . . % 2.4& p 21 1 2... ˆ . 8 .4& % ˆ €! ! ) ˆ € >1 ˆ .. ‡ ‡ ‡ v. +%9(= & €8 € . † ‡ ‡ % 2. † 3 o © !0 † # % ‡ ‡ ‡ .8 † (1% + % + ‡ ‡ +(€% 3 €8 € +( 2 & 1! + %+ 9( { „t - + 9 +( " 5 7 3 Ž1 % $ ! ˆ / € 3 ˆ % 5 ˆ 39 ( 5 ( !0 & " 15. $ .„t .! ( ˆ $¯ % ! 3 ! 898 8! ˆ ˆ $ ! 898 8! ˆ ˆ %" / ) % ! +( " 5 + / € % +%9(= & ) # 0 o p † 1 3. ˆ . € $ 9 (1% ! + % + " % ‡ ‡ $¯ „ t• ˆ $ . - „ t„ ‡ ‡ - 2. + .8 . - „ tt † 8 $ .

8 z + 7% • ˆ ˆ 4 0 + {+ u .„ t• # + %" $ +( 2 4 0 )5. z + - 4 . . ! + %) & ˆ $. z + 7 ‡ ‡ ‡ % 8 ! ( 3 ˆ ˆ ˆ > Ž. + . + 7 " 8 98 @9( 3 š > $ = 4 +( 2+1 + = •t . z +( " 15. + % # % 15. . { + u . . ) & "8 + 7 ¡ 8 98 " / + 7 v21 " ( 8 $ ‡ ‡ ‡ : 8 !¢ % $ = &" "+ u . ˆ 4 22 4 8 ! . ! 4 o+ % o(. & " .! + % $ { + u . „ ‡ ‡ ! $ + %+ + % + † %" # 0 8 z! 8 / 4 ) ( 1!0!+ %) ‡ 7 ‡ † @ š 7 + ˆ + 4 & ˆ (.4& + # - † ‡ ‡ ) „ tT 0 + - „ tŒ † + 4 & (. $ 18 %" $ + %+ - $%= # 0 & + % %" z 5. + 4 {+ u . / . 4p p %" ! 0 + . ˆ .!+ %) = 4 7 & 1 ( 1!0! 0 + ˆ ˆ = 4 7! 7 ! .8 - † $.8 $.

. +( 1 •• € +( 1 5 ) 3 ‡ . † = ) ! + %)8 + € ˆ .8 % - +%9(= & 8 …€. - . +(€. 1 5. $ .8 x. .! + %) & .. % .. % . 5 ) ˆ .¢ . +( 1 ˆ $ . 1 3.8 % .¢ † - •„ ‡ ‡ ‡ † #%) - - •T 8 $= . . ) ˆ 1 5... x - † ‚ &' $‚ & ' -‚ & ' ) . +( +%9(= & ‡ (1% ‡ 15 . ˆ ˆ ‡ ) ‡ + ) ‡ 3 ) ‡ +( 1 -. : •} +( ) . 3 ) ˆ + +( 1 ‡ + ‡ ) ‡ +(" 1 € ‡ ‡ ‡ ‡ 3 . €¥ €¥ % ¥ 5 ¥ & '! + %) & ‡ + % ‡ (1% ‡ ˆ ‚ &' + % ˆ $‚ & ' ( 1 % ˆ -‚ & ' 23 . ‡ ¡… .8 … ˆ ˆ -= 21 ()5. + +( ) . 8 -= . = $= -= -. % . -. ˆ ˆ " (1% 15 . + ) ˆ +(€.8 $ . .• 8 { 8 x8% - - -u † ‡ ‡ -= • •• † ¡ 3 ¢8 ¡ - . † •Œ † ) 3. ˆ ˆ ˆ : = $= -= 8 9 +( 2 & + ) +(" 1 € 9 +( 2 & € € ˆ ˆ ˆ ˆ % 5 ‚ & '8 $‚ & '8 -‚ & ' - : ) ˆ ..8 .. % . x. ) ) .8 …5. x..

- 7 +% r % y5 - • t} - # 0 & 2. ( 75 4 ) # % y p % € $ ! . % .•t + %+ 9( - • tt † -u - . ˆ ( " > %.8 / . † . €5 . ‡ 1 ˆ š . ˆ š €5 . > %. † 21 % ˆ ˆ - %" / . . ˆ ˆ +( 1 7 +% 3 r % +( 1 75 ‡ ‡ . ˆ > % 5. 3 1 4 + ˆ ˆ ˆ ˆ ) 3 + ( + 7 #%) ˆ ˆ 24 1 3 1 + 3 2. +( 1 !0 & " $ $ 2. - %" ‡ ‡ ‡ ‡ o © !0† $ + ) 15. $ - 1 1 • - 2. $ •t š " † 1 . † z 8 { # 0 & • t„ ‡ ‡ > % 5.8 # + 4 + % 21 ‡ ‡ % 2. ‡ ‡ ‡ ƒ 1 † 5. † . . š ( " •t ˆ ) ˆ 15 ˆ # 1 5. . 21 . ˆ ° 4 ˆ $ + = 4 ˆ # 0 & 2. ˆ @3 .4& " $ • t• 3 +( 1 . ‡ @3 . ) 15 # € ‡ ‡ ‡ + " † & - + ‡ ‡ ‡ ° • t• 2. + = 4 $ 5.

• tŒ + # + +(3 + 3 € + 21 " / @ %" . / . " . + % $. % "8 x+ 1 " ! 204& $ 25 ! + % . 9+( " % " + %)9+( "6 ()5. + 3 . @ . !0 + 3 /@) @: + 1" + 4 + 3 +(€+ 7 " 1 4 ? + 8 p /@) + 1" + 4 + 3 + 7" " . + 4 . % 7 %" 7= 2 4 % /. ƒ . .† 1 8 + 48 $ 14 $ 8 8 9+( 2 * . .4& !08 + 48 204& o 8 p +( 2 & % 204& $ . + 21 . . = &. . - %" 1 1 2. # 0 & + % % .4& • tT !0 & " " $ # + + .! 9 +( " " # " . $ ( %) & >21 $ ! 8 $ + 3! % " + 5.o © !0† $ + ) % 15. 2. # 0 15 ! " # + † # # 0 +(3 .8 # p /. 3! 1 4 %" !+ 5. ( 1! - † %3 ‡ + %) ˆ 3 @: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ +(€ T .

>. 48 ( 5 /) >21 - p † % % ¤ $. & 9 +(€. 2+1 .. % " ¦/ >1 < " / "8 7 ( 4 $ + 1 204& $ % 2 1 8§ . 3 15. . &! . !04& o ™ p + $ - ) † %= & " t z . + 4 % * ?5 @ 1 204& % !04& " ( 1! 7 + 5. $p ! - @ ! = % " ™ + 5. ™ / @ 5 . 2 204& $ - † / ( 1! . 204& $ - † ? ' $ >.- † % # 7 - 8 ? %" 1 & 9+( 2 * - † ! 204& $ ' &8 & -u . 204& $ 8 •8 • )8 8 • • 5 =8 ( =>) %= & " .† z . #% ) ? '8 . o † p " >1 % z 1 . # " 26 & + ?' . - † 7 .

2. +( . 2 21 - + 1 8 $ (5 .% - vp † " z 1 # " / ! # " / $" $ .!04& $ 4 35 ! 1 %" # +( 2: - . 1 $ - &6 %2( +(€† ? 9( % 2.!04& $ ( o+ 2 1 ) o & )p t y % • # " x $ + o ! p * † %" % 8 9( 8 + & + &! .!04& 3 !0 9 ( 1! - . 8 $& .. z2 1 z 1 % 7 2 % % +( 2+1 4 1 $ ? + 7 $ . 1! " # )9( 1 /" • % 2 1• 1 o ¡ ¢ p % + . 2 p % % - & 8 204& $ ! % ¢ / 27 75 ? < " + .. ¡$ 4 . / 15 . 15 4 1% 4 -= 4 €¢ .™ & .!04& o † 3 " " + #p # † / w p t u $ # )9( - † z2 1 ( %) (= 1 4 4 ? 9( 8 +( 2 * & p 8 + ! % $. 1® ) 4 #4& ) = &" )9( -" ? " 2. % 6 •$ 3.1 $%" % >1 9 z2 1 2 4 .4& ) † ¡+ 2.

-p $ 2 z + - xp 4 1 o ¦ ) >1 % +( 2 7 & + 2 4 1 $ † $& / § p & ! 3 % 8 3' % $ 1 8 ¦ ! /@= 4 >1 % 1 8§ .1 * .8 $ = ± 6 1' ) >1 % $ 3 % / 1 o ¥ p z $ - % † t $5 x /@ +(" % % %9 +(€ " ¥ ) % )¥ 28 2 1 .

! 8 # 8 +( ! 8 š) . tt +(% 8 otŒTTp8 8 +( / 5 )8 otŒŒ p8 / @8 o p $ / ² " Š? $ 8 Š? $ 29 " 3 .$ t $ ( / 2 4 < " 4† 4 ( 8 o ƒ) % 8 +( 5 +( • 8 o ) ( tp8 8 o +( 8 o ? " 8 p8 -& % p8 /" ( ? $ % 8 ! … otŒŒ p8 / ² " ( ( 5 < 2 3 ! # 7 o+( " „ … otŒŒ p8 / ² " ( ( 5 < 2 3 !0 # 7 o-u /%! ) o : 0 ? -u p8 /21 ? $ 8 +( 8 } • ! ¥ / ! 8 +( p 7 p p8 $%21 ? $ 8 7 % 8 + & %@ 8 + & %@ 8 ? ! 8 +( T % = (8 o p8 ?+ 7 %"8 + €%! ! %" 7 € 8 8 š 0 ) ( Œ ! t .

( . (" + 1 ¤ 21 ! 30 9 +(% % . 1 + 4& $" .! $ $ % ' & ' F N HL $ % +(€. 0 / +(%" & 9 +(€ " / + 4 .. $ ? 9( # 7! 1 ! 1) + {. y% ( +% | + > > " . + 2 4 . $7 # u + 7 %" < " & / * % 1 " . z!0 + # / > 7" 7 %. /" 1 " + # %. " u &. x2 . + %! 21 ! +(€% " 1 2+ 5 ) # 1 1 5. w . . & " / #4& +(" >1 > . # ' . %2( % - + . $%" . " + $% 1 • } „ • T Œ t tt t v . 3 / 5. ( > .+ 3! 4& > . . (% ! x2.4 t ‰ 3 o| t 1 % )p +(% 2.

21 ! + 21 z2.™ @ " 31 7 . " / •( +/•( .3 !0 • % )p . 1 + 2+ " 21. u. #%)' 0 / 1 # x. % ? { € " z7 -5 . +(€ 7 # ! 21 . /" +/1 % " .¬ #%) Œ $ ( ) 5 ! . z . 1 } Ÿ 1" @ . 4 % " / 5. &= . + 4& . y 0 &. $7 1 „ T " " $ ? 9( $" . # + ? ) . | - # 1 + . + ) 4& 7 %" 2 %. $ & .8 ƒ 8 €8 + € +(6 .0 % t ‰3 o 9( % ) ¨ -!+ v + • w # 6 t tt t t t• + # / . ' & +(%2 y + 1 (+ 4 8 . zu 21 21 2 2 $ ! 5. # ' #.

+ 1 t . &. $ . 1 / +( " % +( " % 9( 1% +(% ) / % + %.' % . +(%" ) " ) y% 0 9 (+% +(€% Œ +(%" -u . ( ' / . ‰ 6 " t tt t 5 5 +(€ ) 1 . +(" 9 () $" 1' %6 z - $" 9 ( 15 ´ %" % . % 2 ( 15 + + 21 % µ 7 4 ƒ 5. .+ 4& / % + u . / . 3% + € +(€ 6 % * 5 ¨ 9 +( 1 . % . $ ! / 32 €5 1 & . : 21 $" & % + . z! 4 & 4 + 2 1 x2 + 6 +(€% 3 5 ³ . 5. %6 9 +( . 1 + € 1 5. + 7 x +( " 2 . " 1 ! 1 5. $ 1 w • } „ • T # %2( % - ¬ 21 1 % / ‰. 5 o| o| % )p )p ' . %21 " {3. 7 ? 9 +(€ &' . 5 . $ &! * . & 3 % /2+(%" " #1 ) & &9 / ) 2+ 4& ) 4 +(€. +1.

" • 3 $ = * … -u " & %6 > 5 +(" t " $ + " = +( " 21 . (. / * 1 % -‚ + 2+1 •( 4 +(€ @%9+(%" 4 +(€ … z > } + 21 ! 2 1 % ! 01•+( " ! o 7 2 / % - • > = / 0 + > 4* " > > .• # /@ o# o# … { z + / * … z % ! . #%)' ?' „ & 9 +( " 15. . ) +(%6 2 / / 1 %6 ( #%)5 / ) 7 +(= % ( 1!08 /@ % 7 ) * '* x2 . @ % +( 2 +% … 3 1 . 9 ( 0 " 2 2 0 %" $ / ( 1 " /" . . . 0 1 ( / . 1' 1 & ) () +(" ) % ! ¶ 21 1 & >1 " 3% p ( %) ( 1 + 7 " : 21 " + . z % ) - / ! 1 ) 9 ( 1!0 . " +(u = & = " 9 ( 1!08 : 21 . 9 +(" $ 1 2. + 7 %1! } . . … / 3 )p )p / * z + u.4& #1 33 ) & " )™ 1 & % .

-‚ } 8 . 7 ( 21 % %+ + " 1 /21 4 + 7 ) o p / " 21 z ) ¤ % 1 3 = 3 "8 ) 21 " % 21 • $ ! /" % + 5 / + 1 ) * % ) +(€ 2 . " # ' & 3! " % $ !0 + . $ 1 ) &! + +(%2 % +(€ ) + %) ( 1%) +(%2 % +(€ ) o „p +(€ 2 % +(%" & 9 +(€% " % +(%" & 9 +(€% ) (1 % ) . + Œ < 1 /@) ƒ ) ( & „ t ƒ) ) " ) + 4& & < . ƒ ) & + otp 3! % % $ $ 21 6 '& . $" 1 21 " +(€ 1 . + )0 / 0 & )5. 4 -" ¸ ¸ .T z / 7 + % ) $ / & ) @? /" ) & + + )0 / 0 š %! & 3 7 · . + & $ $u $% 1. ) w 1 " 6 /@3 6 $ z / & + 14 o 4* / 0 + $ 6 . 1 o •p " $ u . ) & . @ 6 4& )0 / 0 )p )p -u + " 2 1 # -u . + )0 . 1 + 1 8 (8 +(%" & /2 % - ' 1 ! 9+( " / o }p 8 •+( " ! 34 21 % / .1 -u . ( /@ 1 " 21 " +(% ' „ 3 ()5 o•p 3 $" " + $%= + &= 3 1 1.!0 -! .

1 1! . . % / ! ) +( " u % & % & " / 1 . 21 ‚ / . " ) 1. 2+(€ / 1 ( 1+ ! + . #% )/ Ž " ) " ) # 0 oT p 7 % " / 5. $‚' 1! . ™ @% / @+% u ot Tp /" ? + " ! $ ot}tp 7 " " = o p 1 / ( 15 @% % & •: 36 35 % # % @= +(€ $ 2 % % ! " = / )! + . ? $ ? 1. /" $ 5 " @ 1 . +( " u ot •p % & ! ( .0 Œ ? 8 6 4& #% 4& ) 4 # 0 p . $ % #& $ % ! € )5 / $ % +( x2 . %! 6 " ! 6 21 /"+ / ) +(€. /" . " + 3 ! ) &! + .4 # " + € T $" ! ® z ) €5 / 1 z # t t t• t} ? 3% () ..+ 4 1 ) 4 # 0 + . $ 2 1! % . @% @% % @% •(! @%9+(%" 4 @ "8 +/ !0 ! 1 1 •( . ) / 9 +(€. / 1 . o} p 1+/1 % " / .• % . ot 2 4 $ " : . 5 / " +(€ " . / .4 + € . ot p # (1 ' + ot Tp 1! . / 1" . # % 15. . +( 2 & 2 z! t tt 7 = ! % ( - >1" 2. . . $ / $ -!+ u . ! ? 7 %.

4 +(" . z . 1% " . 1 %9 ( )5. 1% " ) o Œ•p " / 5. % ) 4 /@) &' + ™ 21 1 21! + 2 21 " ) 4 %" w . +& " #& z ) ( ( ! + €% " # " ! ) + 21 -5 . 0 4 ! 1. -!+ 4 % )% ) € !+ 4 + €!+ 4 1' o• p -5 ! + & ! 21 % ) % ) -! 3 -! 3 +%" +( 2. x ! 0 .9 +( " . o ŒTp 1! " z ) 2. t ) ‚ . 2 ¤ . 36 6 2 1 1' . + ¬ %) ) 2 1 ) 0 ¬ %) " ) o Œ p 21 ) 4 ¬ 4& ) 4 . ‚ 1 '9 +(" 219 +(" = & 9 ( 15 1. & = v " /" . +(" . 1' o Œtp 2 ™ &' 1 " 5 ) o Œ„p 5 2 1 &' 5 21 " z 2 . Ž 1 1 / . $ 0 u 3 % 9 ( 15. 1' & )5. + 4* /" 1 ' 1 * . " $ ! . >3 % 4 4 +(" • +( 9+(" 9+(" -" o•ttp % 5 +(" = * 4 ( 15 +(" +( 7 + .t„ t• tT tŒ 1 0 +7 . 3" " z ) +(" • o „p =+ $" #4& " + €% + u # #4& .+ 4& &' -5 . 2 /2 2 " ( 1 2 5 2 ) 4 %" z -u z xu ¤ . ! $ u 9+(" " z 2 2 1 % o• p 7 ' $" +(" " % ! . # 1 %9 +(€ .4 z ) 1 '9+(" ! "8 1) ) 21 < " & 21 1 5 3 / 5.4 -.

. % ! + 1 +(% 9 +(€% .. # $7 5 = $ & / 0 o•TTp # % /u ' .¬ % 2 19 +(€. z 21 3 + 4& 7 5. =+ + & & )+ = * % + % $& /@ "p ( 15 # " 21 - % ) o„„„p 1 ) 4 #. / Œ + 4& #4& %2( $ 0 %2( z . z % $u . $ 5 " # 5 " % % )p )p 5/ 1 … / . %" z - - ) o• }p " -9( % ? +/ !0 % . ! . #%)' &' 5 % w % 2+ o•„•p 4& t ™ + ) = 5 ) o}Œ}p ) & 3 3 &' 4 4 /@* ! ) * % ( 1!0 4 #% %21 9 +(" ! + o„t„p 9+(€. . ™ . .} „ • ) ¤ . + 4& . / { 3 9+( . ! / • ƒ. ™ %2( $" 4& % % = -€. /2 +(€ @ % z ) 37 % " o#9( % 6 4& # +(€ " . /@ " 3% " # ! . 7 6 4& . % % ) & 1% . 3 œ o| o| / 1 z 2 9 +(€ . 3. @ ) * T ? + 2 % )/@ %. 5 ¬ . $u €5 z +(% €5..

" .1 . " -" ) 1 1 1 & $ 1 /" )8 + ) .1 . = % ! . + " 2 1! 1 21 + ( .{ % 1 ' #. 4 0 $ 1 )8 ) . $" o " -" ) $ )p # ) * o )p .4 4 " ) &! * " 21 ) &! ) & ) ) ) & % ) + ! ) % /" ) / / 1 / + / ) * / =+ : ) * / 21 )8 " # " ) ) . T t € " + ! 8 " + +1 … &' %" " { 1 (.1 $ 1 )5 ) * . $" " -" ) 2 1 5 4 $ 1 ) * % ) * . 3 1 & + 1 & $ 1 . . $" " -" ) /" 1 % & $ 1 38 1 .4& )8 %21 ) . " ) / / %" / . @ 4 { 3 + 3 8 % @ 4 .1 . 9 +(€. @ = + @ 3 % + 3 . 5. % 1% . 2 % > .

(" @ . 2 & 0+ + " &= / $‚' % €5. v( -5 $ %3 /@7 6 1 21 21 @ % $ ( . % " $ 1% 21 ) 4 # 3 9 +(€. ! {3! $ = & " #4& ..4& ™ # )5 ) * #4& ' / ) * $" ' &= / ( * 1 / 8 .. ' 8 $& " # 2 9 : % 7= & .1 +( % ) ! " $. # 6 $ &! . # ' •( +( ' +(€ " 7 = * & / 8 ' +( ' +(€% ™ 9 +( ' x2 ! + + 4& 1 7 . Œ /" 7 oo| | t % ))pp " 7 5. % . € $ . w € $ 1 % ' / ' 21 ' + & 9( ' # ' 5 # " # 1. $ &! . 5 % % $ 1 ! = & /7 &% z& % #% # . .1 > / 1 % . ' 8 & # (5 * & )9( %& ! . ' -= /@ 1 / 15.1 7 9+( "6 & xu 1! 6 + )5.+( " ? . $ 1 %! 21 ! 0 ? 2 9 +( 2 & % . % @: + 16 @=o p$& ƒ: 1 + € . ' 8 + 2. / ( @% $ 39 . ' 8 ) & 6 4& #1 •( 4 @= & )9( % ' & " . -" /" ) ) z • +( " + ! … 4& € x? 1!05 + " / € 2 •( % +( ' +(€ " + & + 5. .

z % 21= 1 &! + t / + 1 o› o› !r ( : 0 #1 3 ! 7 % % 21= 1 &! . (5 # " $ 1 % )8 % &! &= / / /@ + 4& / . "8 ) . )8 1 1% 1% Š 4p 4p = 1 @) '4& ) & )5. @= . % 2 1. " / 1% & /@ . + 21 %. ) /" $" 3 >1 > . . > . +(% '. . . ) tt / / 3 '.t /@ +/1 + € -‚+ z & o ) ) . 2. 8 /@) µ .•( ) 2+ 4& ) … +(‚ !0= + 4& ) ) 3 # " / + 1) 9 +(€. ( %. ( 1!0!+ 21 > #4& . 40 % "8 . 9+(% + $ ! ¤ . . ! ) + . + 4& # /@ µ " #4& 01 $ ? . 0" ? š 2 # /" ) z / / . . 1) «# + = 1 @) 2 ) u % ) … = 4 1% & /@ . % .. ) % : 4pp Š 4 ( / ) . /@ ) / . ¤ 2. 2 1 % x+ "8 +/"6 # 1% #4& . ¤ 1 z ) . $ ! ) +(% " + 21 % % #. 3% ) /" ) / + " ) + &" +/"6 # . " . @ ) 9+(%" . ! + / " 1) / .

+ )5. œ -" / 6 -5 6 / œ > . . . " # " 21" + & ! " 15 -! . + 4& 5 . # . # -6 0 # t + " ) … … … % 0 … t … 41 .. ' + 5. ( $" ž " 1 ' œ 3 !0 x2. š . œ -6 0 + . • } „ • T $= + 1 6 $ . + .% ( ! 2 1 œ . + 3' : . )9( + 3 " z +(€ ! ' " -" 6 1 %! 8 # ! z 1 " 7% " 5 ! . ) /" " /3 @% #4& ! % œ ()5 $ " " . .$ + 78 # t $ + 7 t = • } „ • T Œ "6 . 21! / 1 @) œ0 ? œ 0 ( 21 / ! " $ + u $ 1 € . /@= " ?5 $ 6 #%)5 ) . " 5 $ . . (. / ! œ : 21 6 . 75 . / @ 7 7 0 u 4& + … … … … … … … … )8 $ & 0 + )8 7+ 7 ) … … … @ … … 1 & ( " -u . œ ? ' . ‰ % (21 " )5 +(5 : 8 ( $ = &" œ+ )9( % $" ( 1!0 œ #%)' œ u + 1 / $ ' 6 œ -!+ u . 2. 3 % 4& 2 * / 15. /" . " t tt t t t• t} t„ t• tT tŒ Œ … … … … … … … … … … … … 6 " 4 1 / 1 : 2.

/ ! . • } … & & % … - † z - 1 † z . & . + " . 1 : ) ' „ • T /1/1 … ( - … : . !0 x2 . + & Œ + z& ) " " .tt t % % % %" $ t €5 . ( " 1 ) $ { " ) 42 ( 3 . +(€ " & & &+ (% )5 $ 2 % % 5. u5 . & ( ( … /@) { { ( † @3 ( ( + … € - … - 01 $ { 3 %. {3 8 7 @ 4 . % † … - † $ ' + . & %" 3 5 { ' { ( + 3 .! @ " + >3 % +(%" % 4 + " " † $ /1/1+ /1/1 3 @. ( † 21 " /@) z / 9 ( 9: % 4 " ( +/ 3 * 4 + $3 5. % + . 0 4 œ . 9 ( † $ &% + 5. 9( "8 +(% " z + &! . ( . " † ) % … . 4 8 ) ( . … ! 3% +(€ " … z + 3% #.: .

%.t … - )'8 / † / / . . z& 0 + t • } „ • " - 5 u " "/@) & ) + . # z † 6 6! -u ! % 6 6 { ( % 75 u % / . 4 $u . " ( 21 z 1 9 ( " z % 5 ? 9 +(€ " + ? 9( " 43 15 ) . 3 .! ›% 5 = 4 u ! & &+ & @) & @) . ) ( 4& $ 1 " 4& " ! 7 ) " 1! " #9( &) " … … … … … … … z +(% ( ! 9 +(€. tT + { ( ! + . ( ( + z& œ + % " - • + " ! 3 -!+ u . &' " +( 7 " z 1 ! >.5. 7 " &' … ( - +(5/ 1 † … † & @) & @) … ( - u 5.) . = 4 + = tt … (% † - t … 6 t• ( ( t} 6 7 % $u † 3! / % - t " .9 +( 1 ) 2 1 !0 † - t• (.. … (. (. … & & 3! . . 4 z 1 + . >(9 +(€. @ 1 & ) & ) .. x2 %9 ( † & ) & ) … % & . z& % ) = 5 + 4& ! 3 . -u ( %& t„ ! z % " % 1 " + )9( % € † .

. 3 œ 21 + 9 (1. . & € + " ¬ . " œ ! + z % " . + . 1 " ( ) % ! + € +( "6 " u ‰ 76 ! " $ ! .! x ) ! 4 & 9 : z ) tt z2 1 t { t t• t} t„ … € … " … " / 21" … … € = " " … … … … t• tT š: " . $ 7 # " œ$ = " œ$ ( " x .)+ 4* " œ . -" -& 9 +( " 1 $%"0 œ #& 1 + 3 / ) #. 44 1) " " ! . ! " œ ' : %9( 5 % 1 21 ) x2.) . 1 %! 21 u 3 . + # +(€ 5.! " ! 3% / 21" œ 3 $ -" 2 1. 3 … … tŒ . /@ t " 4* @ = ! 3 … … u' " • } „ • T Œ t & " 4 + } „ • … > " + " .+ / 0 " œ = " $" œ 1 z . % " œ ! .! € " œ /u ' " x2 . % $ " 0 @1 ! : " œ % 1 : " @ 2 + .! + 4* " / 1 . " . 1 % 5. / " z +(% " v 4& . 1% œ 5 # $" / ) 2 z ) " . / 1 . %" . 5. " / " # +(€ " 21 " . &' € +( ( € " 3 7 " " " u " • / /@* ! " %" + … … … " " 3 … … " 0 … … … … … … … … … … … :% 9 (5 " 1) +( " 1 3 +%" / ! ) œ -& ! (! >3 % ) / 1 ! % 1' œ z " ! ) " œ . z . ! .T Œ t . >1 ) " ? % " /" / " " #1 . . " 2. 3 " œz 1 21 6 " . š¬ " x 21 !0 " u .

+ 1' % 1 & & • ( / " „ " / 7 / v T Œ t tt ( % " # +(€ + ! 0 ( • 2. " 2 ! " ( ! " / +(€ % z " . $1= ! > x2 . &' 21 z " (21 z ( % " $ + ‚ +(‚ +(€. % $& % ) ) " ! +(€. 1% . 7 #4& & ' / / 1 % / & €5 " z ( % " -u . 5. . -u . 1 = * 1 " - %" + #% 4& 1 1 5.T Œ • } u ƒ9: $ 1 " + * . 3 $& $& 7% z & / ! w / $ >3 ? u $ . = 7+ " … … … u %2( . +(%" & " v 3% . œ @ % +(€ " œ @ " 3 9 ( 1! 9 +(€ " # " + ) 7 t 7 % z . ! 21 . ) 1 / } %2( +(€% 0 ! /" / 1% 4& 1% $7 " +(% v $& = . ) € 9 +( " 6 3 u z‚+ 4 & " 3 3 % 2 1! + 2. #! # - 7 7 45 9+(% " % +(% " . ) & .

. $ ( . 21 + ) ?' 5. t„ t• ' & / $ 1 / ) 7 ! ) -! 3 ! -& " tT ( "6 3 $ = 2. + - . ¥ 5.& + + 4& ( . 0 5.4& (@ & x2 ) ) .t -€ $ 21 2 + 4 " % " t / ) #4& y5 " &% . 9 () 1 z / 1 / & 46 / + " & * ! + " . % ! ) . 3! + (. 2 . 0 " # ' %21 " .. %" ? " /" ?' . + " # z 1 &. 4& ™ z . 9 (. z +/ 5. . " €! 3% tŒ ! . .. & %" / # ' ( . + 1 3. 9 ( +(5 u / ! 7 % 2( +(€.! + " / " 7 (. 2. $& % " -& ' ‚ . % z z / % z . + 4& ( ( 9 +( ' +(€.. ! 7 1% ! t (. 5 " ? . 9 ( . +(€% $% . +(%" . y " . -" ) . >1 ) ¤ 21 + 4 ! % 8 ‰ ?/ 9 ( . t• t} z2. ?5 " ( 1!01 7 ( . 4& .

+(€% > . % 9 ( 1! • ! . : ¤ € % " . + " 9 ¥ ! 21 %2( . " + . ? z ? T ( 15 @3 / Œ / / % 21 6 $ 6 ?5 /7 z + $" t >) +(€ / %21 # " / 1 1 21! 3 '. z + &! 7 3 " : 21 )! w . ? = * #1 @ ()5. 8 1 21 +(" ? % ( 1 . % ) $ ? 9( % % ) -5 + +(% 6 %2( % v .4& z % 2( % 3% " - '. ) . 7 * ! 1 @ •: /@9(" 7 z 1! 21 / 1 5. 21 ! 3 + 6 " „ : . / % 1 / . 7 % / . 47 ) 6 & 9+(% " + 21 . ¥ / + % " + " .• } : ) & 21" + w 3 "8 : / % ¤ $%= Ž. & . .! 1 #%)5 ) ? )5. #. 3 3. . . 9 +(€. +(€. #2( w ! z . . 9 +(%" 3 3. %" z +(% + 9 +(€ " 9+(%" ( 1! 0 1 • } „ &% $ ! 21" ? # " ) # z +(% 9 +(€. ( / # " / $ 5 " + .

" 1 ( Œ z 2 • " v = ! 0"6 ( . 75 (. 2 ! + 6 + z % 4 &.) 9 . +(€. 4 x2 3 % " -9( . % -! 3 +(%" " -! 3 &= w + 4& ? . 21 + " $ " + . = &. %) &% + . " % " -‚ & ' )5. / & % $ ) & % 3 ) 48 1 . & + 1% 2+ " .• ! z T % 5.

2 t 4 < 2 3 %" 7 !0 ) u 8 otŒŒ p / ² " < 2 !0 7 8 +( ~ t T ( 8 o +( # 14 + & ' 8 o-u ( ( 5 < 2 p8 ( ( !0 7 5 8 …tT ( • p 3 @8 otŒTŒp $ = 14 + & ' 4 & 8 otŒŒŒp 8 ! -& &% # 14 - 8 7 8 +( …t• %! )‘ 8 +( … t• } 5 !& „ / ( ( ‘ 8 +( “ % ( 8 o …t• D I 8 otŒ„ p • 5 ) 8 o T 7 !0 ~ t T ) u 8 otŒT•p Œ 6: ( 8 otŒŒ„p š) t ( %) & u 8 otŒŒ•p 1 tt ( %) t ( %) "¹ 8 p /@ < " u8 o ( %) 1+/19( 1< 2 + p /" & 2 ? & 8 +( $ ( ( 5 $ 0 + …•t p ? + 7 $ % 2( "¹ 8 0 u 8 otŒŒ„p $ š) ¥8 8 49 & / < 2 : 8 + ' 7 8 – š) % 8 +( !0 8 ) $ % + ) • % . 3 < " = ( %) %2( . ‘8 ? -u 7 # . 8 $5.8 . / 7+ …ƒ 7 7 …t T 8 +( 4 + & %@ 8 9( "8 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->