You are on page 1of 5

RACÓ LIC

CEIP CASCAVELL

Luisa Mañanas Yáñez – Coordinadora LIC – CEIP Cascavell – Sant Adrià


de Besòs
JUSTIFICACIÓ
Amb aquest projecte ens proposem contribuir a la millora de les
competències relatives a l’expressió i comprensió oral dels nostres
alumnes, de tal manera que siguin capaços de expressar-se de manera
adequada en qualsevol situació comunicativa pròpia de la llengua
vehicular de l’escola.

OBJECTIUS
- Col·laborar en la dinamització de l’ús del Català i el coneixement de
les nostres tradicions dintre del centre.
- Dur a terme activitats complementaries de comprensió i expressió
oral.
- Promoure el treball cooperatiu.
- Potenciar l’hàbit d’escoltar i compartir en grup.
- Respectar el torn de paraules.

ACTIVITATS
- Converses situacionals
- Adquisició de nou vocabulari
- Exercicis fònics
- Jocs lingüístics
- Reproducció d’estructures
- Diàlegs dirigits
Aquestes activitats es realitzaran a partir d’endevinalles, preguntes,
embarbussaments, dites i refranys.

ORGANITZACIÓ
Per tal d’aconseguir els objectius proposats, les sessions es realitzaran
amb el grup classe, amb una periodicitat setmanal.
Cada setmana, la coordinadora LIC del centre proporcionarà a cada grup
de l’escola una endevinalla o pregunta i un embarbussament, i serà el/la
tutor/a del grup qui durà a terme alguna de les activitats que s’indiquen.
Al mateix temps s’exposaran en un taulell, que estarà a l’abast de
tothom, totes i cada una de les endevinalles, preguntes, ... que es
proposen.
Las respostes s’entregaran a la coordinadora LIC, i s’omplirà una graella
en la que s’indicarà si és correcte i l’ordre en què s’ha entregat. Aquesta
graella també estarà exposada al taulell. El termini per entregar les
respostes serà fins que rebin la nova proposta.
També posarem en aquest taulell altres elements que serviran per al
diàleg entre alumnes, fora de l’aula, com poden ser Il·lusions òptiques i
qualsevol dubte que es presenti al voltant de la Llengua Catalana.

METODOLOGIA
La metodologia que es proposa per a treballar els aspectes comunicatius
d’aquest projecte ha de ser una metodologia participativa, interactiva
(tots els/les alumnes de l’escola), funcional (el llenguatge ha de ser útil) i
oral (fomentar que l’alumne/a parli el màxim possible).

RECURSOS

Luisa Mañanas Yáñez – Coordinadora LIC – CEIP Cascavell – Sant Adrià


de Besòs
http://www.angeldaban.com/
http://www.xtec.cat/crp-alturgell/endevinalles/
http://www.psicoactiva.com/ilusion.htm

ANNEXOS
- Graella de resultats
- Models d’endevinalles, preguntes, embarbussaments i dites.

Luisa Mañanas Yáñez – Coordinadora LIC – CEIP Cascavell – Sant Adrià


de Besòs
RESULTATS RACÓ LIC – . TRIMESTRE

Endevinalla Pregunta Embarbussa 1r. 2n. 3r. 4rt. 5è. 6è. Guanyador
ment

Resposta correcta Resposta posible

Luisa Mañanas Yáñez – Coordinadora LIC – CEIP Cascavell – Sant Adrià de Besòs
PREGUNTA NÚM. EMBARBUSSAMENT NÚM.

ENDEVINALLA NÚM. DITA NÚM.

CEIPCEIP CASCAVELL
CASCAVELL – SANT – SANT
Luisa Mañanas Yáñez
ADRIÀ ADRIÀ
DE
– Coordinadora LIC –DE
BESÒS
CEIP Cascavell – Sant Adrià de Besòs

AULA D’ACOLLIDA BESÒS


– RACÓ LIC – CURS