6

infomadhyamam@gmail.com

2008 Ѩÿ 9 »¢-Æþ-

¤Ýë¡Š
- ®
²-ñ¢-Þð
- ¬

ù©·©ˆ¡ñ›©¬ ó¡ð›´¡ñ›©¬ Ä¡±»Ä©
¾ ±²ö¢Ú£ˆñà ¤ò¡ˆÄ¡Ã¤òë¡ ¤Ýë¡Š©ˆþ. ²
±»¡š¢²ñ©¬ ±²ö¡šˆñ©Ä¢òë¡· ‚ª ›ó Ä¡š«Ä¬ ¤ò¡ˆ
·® ¥²¡»©ó¢ò©¬ Äòð¡ø¢ˆþ´¢Ðð¢ý ó¢¤ôõ¢Á©¬ ±²Þ©ñ ±²
Þ¡ñ¬ ¤›Ð¢óñ©É©. ›¢¹ø©¥Ð ö§Â¬ ™¢›²±»¬, Å¥òëÆ¢ý Ä¡Šö¢ü
»¥Éð¡Ã® ¤Ýë¡Š©ˆþ. ‘Åó›óü ±²ö¡š›¬’ …É® Þ©ñ©´¢²
úð¡¬. ¤ˆñø¡ ¤Ýë¡Š® Å´¡™Ä¢ð©¥Ð𩬠Ä×® ¤Ýë¡ŠûÄ¡ñ©¥Ð
𩬠¤±²ñÃð¡ý ö¢×¢öÿ ¤ÑûÃò¢ö·¢¥üú Ä
òð¡ø¬ ¥óÝ® ²¡»ð¢¤ò´® ‚´¡ò·® ‡¤¸¥ú
¤¶û …·©É©Ù®. ²©»¢ð ¤Ýë¡ŠûÄ¡¥ñ
ƒ¤Àô¢Á¡Ã® ‚ª ²¬ˆ®»¢. Ä¢ˆÁ Äò
ð¡ø¬ ¤Ýë¡ Š©ˆ¥ø ó¡ð›
´¡û´¡ð¢ ²ñ¢Þð¥¶
Щ·©É©.

¿-™«¡-¼-ñ¢
¤²

ñ® ö¨Þ¢¶¢´©É»©¤²¡¥ò ¤Ýë¡Š¡ñ¬Ÿ¬ (¤Ýë¡Š¢¥ò ó¢
™«¡ñ¬Ÿ¬!) ˆ©ú¢´©Éóû´©¾ ‡ñ© öبûà úºúüö® ¤Ýë¡Š®
¤²Ñ¡Ã® ™©¥¥Ýð¢ý ¤Ñ¡ò¢¥Þà©É ²Âø¬ ö§¤™ô¢ õ¢Ý©ó¢
¥üú www.bloghelpline.blogspot.com …É ¤Ýë¡Š®. ‚üúû¥›×¢ý
Äòð¡ø·¢›©¬ ¤Ýë¡Š¢¬Š¢›©¬ ‡ñ© ¥Þú¢ð ö÷¡ð÷ö®»¬ …
É Ä©‰ó©ñ¤ð¡¥Ð ¿ñ¬Ÿ¢´©É ¤Ýë¡Š¢ý ¿¥ˆ 24 Åš«¡ð
¹ø©Ù®. ‡É¡¬ Åš«¡ð·¢ý ˆØ«¨¸ú¢ý Äòð¡ø¬ ó¡ð¢´¡¬
…É ¿™«²¡~¬ ‚¬Šë£õ¢¥üú𩬠ö®±ˆ£ü¤õ¡¸® Þ¢±»¹ø©¥Ð
𩬠ö÷¡ð¤·¡¥Ð ó¢ô™£ˆñ¢Á¢ñ¢´©É©. ‚ª ¤²Ñ¢ý ó¢óñ
à ²¡~·¢›¡ð¢ ‚¬Šë£õ® Ÿ¡õ ƒ²¤ð¡Š¢Á»® ›¢òó¢ý ˆØ«¨¸
ú¢ý Äòð¡ø¬ 𨛢¤ˆ¡°® ‚òë¡·ó¥ñ ƒ¤Àô¢Á¡Ã®. òø¢»ó©¬
ö©ŠÄó©Ä¡ð Ÿ¡õ»¥Éð¡Ã® ö¡¤Æ»¢ˆ »¢ˆó¢¥›¡¶¬ ‚ª
¤Ýë¡Š¢¥› ó«»«ö®»Ä¡´©É»®. ‡ñ© ó¡´® …É Ä©ü¥Ä¡ù¢¤ð¡
¥Ð ¤Ýë¡Šû »¥É …ù©»¢ð¢ñ¢´©É»® ¤›¡´©ˆ. ‘ˆØ«¨¸ú¢ý Ä
òð¡ø Ÿ¡õ ó«»«ö®»Ä¡ð ˆ¡ñ«¹þ´® ƒ²¤ð¡Š¢´¡ü »¡ý
²ñ«¥¶Ð©ó¥ñ ƒ¤Àô¢Á¡Ã® ‚ª ¤Ýë¡Š¢¥ò ¤²¡ö®×©þ. ±²¤»«
ˆ¢Á® ˆØ«¨¸û ƒ²¤ð¡Š¢´©É»¢ý ű»´® ²ñ¢Þ𬠂òë¡·
óû´©¬ ‚ª Ä¡š«Ä·¢ý »©Ð´´¡ñ©Ä¡ðóû´¡ð¢ ...’. ²»¢

sh-_v

Iu-Xp-Iß
- ƒ
- -

›¡

õ›ý Ñ¢¤ð¡±Šº¢ˆ® Þ¡›ò¢¥›¤ð¡
Åóñ©¥Ð Ä¡Šö¢¥›¤ð¡ ‚´¡ò·® ¿ñ©¬
¿û´©¬ ²ñ¢Þð¥¶Ð©¤·Ù ˆ¡ñ«Ä©¥Ù
É© ¤»¡É©É¢òë. ű»´© Ñ›±²¢ð¹ø¡Ã®
¿š¢ˆ¡ñ¢ˆ»´©¬ ¥±²¡ºõ›ò¢ö·¢›©¬
¤²ñ©¤ˆ¸ Åóñ©¥Ð º£Áú©ˆþ. …É¡ý ‚
ó ñÙ¢ý›¢É©Ä©¾ ó¢óñ¹þ´© ²©ú¥Ä
…±»¤ð¡ ˆ¨Ð©»ý ó¢Ÿó¹þ Åóñ©¥Ð ¥ó
Ý®¥¥ö×¢ý›¢É© òŸ«Ä¡¥ÃÉ® ›¢¹þ´ú¢
ð¡¤Ä¡. Å›©ó¡Þˆû †»© »ñ·¢ý¥²¸ó
ñ¡ð¡ò©¬ Åóû¥´ò롬 ¤óÙ …¥ÂÆ¢ò©
¥Ä¡¥´ ‚ª ¥¥ö×¢ý ˆ¡Ã©¬. ö¡÷ö¢ˆ
²ñ«¤ó¼Ã¹þ, ĦŠ¹ø©¬ ±²ˆ¦»¢ð©¬, Þ
ñ¢±»ó©¬ ö¬ö®ˆ¡ñó©¬, ±ô¤ÚðÄ¡ð ö¬Ÿó
¹þ …É¢óð©Ä¡ð¢ Ý›®š¥¶¸ º£Áú©ˆþ,
ˆ©¸¢ˆþ´® Ä¡±»Ä©¾ ‚üúú¡ˆ®Ð£ó® º£Áú©
ˆþ, Ÿ¨²Ð¹þ »©Ð¹¢ðó Åóð¢ý Þ¢ò»©
Ä¡±»¬. ¥¥ö×¢¥ò Ä¡Šö¢ü 󢟡Š·¢ý ˆ
ðú¢´ù¢È¡ý Ä©‰« Ä¡Šö¢›© ²©ú¥Ä Ad
venture Magazine, Traveler Magazine, Kids
Magazine, NG Explorer Magazine …É¢ó¥ð
´©ú¢Á©¾ †×ó©¬ ²©»¢ð ó¢óñ¹ø©¬ ²ù
𠤈¡¶¢ˆþ ¥»ñÈ©²¢Ð¢´¡ü ¿û¥¥´
ó©ˆø©¬ òŸ«Ä¡Ã®. ›¢òó¢ò©¾ …òë¡ ¤º¡û
ġשˆø¢ò©¬ ˆ¢¸©É Åóñ©¥Ð ±²ö¢Ú£ˆñÃ
¹þ ö¡š¡ñà ô¡ö®±» ó¡û·ˆþ Ä©»ý
²ñ¢ö®˜¢»¢ ö¬ñ¼Ã¬, Ÿ¨Ä¢´© ²©ú¥Ä ¥¥Ñ

ó¡ð¢ ƒðûÉ©óñ¡ú©¾ ¤Þ¡™«·¢¥üú ¥¥ôò¢ð¢ò¡Ã® ÅÕ¡¬
Åš«¡ðÄ¡ð ‘Äòð¡ø¬ ¤Ýë¡Š©ˆþ ^ ‡ñ© ²ñ¢Þð¥¶Ð©·ý’
…É ¤²Ñ® Þ¢¸¥¶Ð©·¢ð¢ñ¢´©É»®. ó¡ð›´¡ñ©Ä¡ð¢ …ø©
¶·¢ý ö¬ó™¢´¡›¡ð¢ ‘FAQ’ …É ô£ûõˆ·¢ý ²»¢ó¡
𢠤ޡ™¢´¡ú©¾ ¤Þ¡™«¹þ ‚É® Ä¢´ ¥óÝ®¥¥öשˆø©¬ ƒ
²¤ð¡Š¢´©É©Ù®. ó¢ó¢š Åš«¡ð¹ø¢ò¡ð¢ 𨛢¤ˆ¡°®, Ä
òð¡ø¬ ±Ð¡üö®ò¢×¤úõü, Äòð¡ø¬ ó¢´£²£°¢ð, …°¢×® ¥Þ
à©¥»¹¥›, Þ¢±»¹þ ˆ¨¸¢¤Áû´©É¥»¹¥›, ÷¢×®ˆªÙû
…¹¥› ƒþ¥¶Ð©·¡¬ …É¢¹¥› ¤Ýë¡Š¢¥› ²×¢ Åú¢¤ð
Ù¥»ò롬 Ä¢ˆÁ ñ¨²ˆý²›¤ð¡¥Ð …ù©»¢ð¢¸©Ù®. ‘²¡Ð¡¬ ²
ú𡬒 …É Åš«¡ð¬ ¤Ýë¡Š¢¥ò ‡¡°¢¤ð¡ ö¡š«»ˆþ ²Æ©
¥ó´©É©. Åš«¡ð¬ 24ý ‘¤Ýë¡Š® ¥÷ý²®¥¥òü‘ ¤²¡¥òð©
¾ ‚»ñ ö÷¡ð ¤Ýë¡Š® ¤²Ñ©ˆø©¥Ð ò¢Æ©¬ ›ýˆ¢ ó¢óñ
¹þ öØ©õ®ÐÄ¡´¢ð¢ñ¢´©É©.

ó¢.¥ˆ. ¿-™û-ô®-

www.blogbhoomi.blogspot.com

óö¡É¢š«·¢›©¾ ö¡š«»ˆþ, …ˆ®¤ö¡
ݤð¡øÑ¢, ƒ²¤ð¡Š¢Á© »£ûÉ©¤²¡ˆ¡ó©É
»©¬ Åòë¡·»©Ä¡ð ƒªûÑ/ó¢Ÿó ¤±ö¡»öæ©
ˆþ, ö®¤²¡ûЮö®..... …É¢¹¥› ¥¥ó󢚫
¤Äú¢ð ‡¸›óš¢ ó¢õð¹þ ÞûÁ ¥Þà©É©.
‚ª ¥¥ö×¢¥üú †×ó©¬ ¿ˆûõˆÄ¡ð ‹
Ј¬ ›¡õ›ý Ñ¢¤ð¡±Šº¢ˆ® Ä¡Šö¢¥› ¤ò¡
ˆ±²ôö®»Ä¡´©É»¢ý Ä©‰« ²Æ©ó÷¢Á
Å»¢Ä¤›¡÷ñ¹ø¡ð ¤º¡¤¸¡±Š¡º©ˆø©¥Ð

óü¤ô‰ñ¹ø¢¤ò´© ›ð¢´©É ò¢Æ©
ˆø¡Ã®. ƒ¾Ð´·¢¥üú𩬠Ż¢¥ü
ú Åó»ñ÷¢¥üú𩬠ˆ¡ñ«·¢ý
‚ª ¥óÝ®¥¥ö×¢¤›¡ø¬ Ä¢ˆó© ²©òû
·©É ¥¥öשˆþ ¥¥öÝû¤ò¡ˆ·®
Ų¨ûóġî.

ú-ð¢-ö®-ò Äû-ð¬

raizlamaryam@hotmail.com

‚ü-¤º¡ ˆ§¢-ö®
1. ¥Ä¡¥¥Ýý ‚üúû¥›×® °¢¥¥óö©ˆþ´¡
ð¢ 2008ý ‚üúý ²©ú·¢ú´¢ð †×ó©¬
¥Þú¢ð ¤±²¡ööû?
2. Īö¢¥üú𩬠¤º¡Ã¢¥üú𩬠ƒ²¤ð¡Š¬
ˆ¡ù®Þ ¥ó´©É ö¬ó¢š¡›¬?
3. …×ó©¬ ¥Þú©»©¬ Ÿ¡ñ¬ ˆ©úÈ»©Ä¡ð Ý¡
×ú¢ Þ¡ûÑû?
4. »Ä¢ù®›¡Ð® öû´¡ú¢¥üú ¥….Т ™¢›Ä¡ð °¢
ö¬Ýû 22 †»® ô¡ö®±»Ñ®Ç¥› Å›©¤Ä¡
™¢´¡›©¾»¡Ã®?
5. ¥Ä¡¥¥Ýý ¥÷ý·® ¥ˆðû Ä¡¤›Ñ®¥Äü
ú¢›® ƒ²ˆñ¢´©É»©¬ óñ©¬ˆ¡ò¹ø¢ý ó¢
²ëóˆñÄ¡ð ²ò ġ׹þ´©¬ »©Ð´¬ ˆ©
ú¢´©¥ÄÉ® ±²»£¼¢´©É»©Ä¡ð ›¨»›
ö¡¤Æ»¢ˆ 󢙫?
6. ¿™«¥· ¥Ä¡¥¥Ýý öûóˆò¡ô¡ò †
»® ñ¡Ñ«·® ›¢òó¢ý óÉ©?
7. Å»¢±²ôö®» ‚üúû¥›×® ö®˜¡²›Ä¡ð Š¨
Š¢ø¢¥üú ¿ö®˜¡›¬ …ó¢¥Ð?
8. †ò¢ð¡ö® ö¢ö®×¬ö® ¤ˆ¡û²¤úõü ó¢ˆ
ö¢¶¢¥ÁЩ· ¥¥÷^…ü°® 3D ¤Ä¡°ò¢¬
Š® ¤ö¡º®×®¥óðû ²¡¤´Ñ®?
9. ±²ôö®» ¿›¢¤Äõü ±Š¨¶¡ð ‘ö÷¡ú¡’ ²©ú
·¢ú´¢ð ¿™«¥· ¿›¢¤Ä×°® ö¢›¢Ä?
10. ‘󡈮ö®’ ¤ö¡º®×¥
® óðû …¢›©²¤ð¡Š¢
´©É©?

ƒ-·-ñ¬
1. ¿×¬ ¤±²¡ööû
2. ö®¥¥ˆ²® Īö®
3. Free Loader
4. ±ô£›¢ó¡ö ñ¡Ä¡›©Ñü
5. Body Area Network (BAN)
6. Ѷ¡ü
7. ŤÄñ¢´ð¢¥ò Īٮ ó«¨ ›Šñ¬
8. Ä¡ð
9. ÷›©Ä¡ü
10. ¤Äµ¤ðú¢ð»©¬ ¿óô«¡›©öñ
ì óù¹©É»©Ä¡ð ö®¥²õý ‚
ºˆ®Ð® ó£°¢¤ð¡ ¤ˆ¡¬¤²¡ö¢õü.

ö-Ø¡-: Ñ-ò£ý ¥¥ó-ñ-¤Æ¡-Юtvjaleel@gmail.com

›¢-¹þ
þ--´©¬

¤Ýë¡Š
- ® ›¢û-Ä¢-´¡¬
3

¤Ýë¡-Š® ›¢û-Ä¡-ì
²©-¤ñ¡-Š-Ä¢-´©-É©(ˆù¢È ò´¬ »©ÐûÁ)

›¢¹ø©¥Ð ¤Ýë¡Š® ›¢ûÄ¢´©É»¢›© Ä©Ø®

Å»¢›® ›ýˆ¡›©¤™ô¢´©É ¤²ñ® »£ñ©Ä¡›¢
´©ˆ. Þ¢òû óø¥ñ ¿ˆûõˆÄ¡ð ¤²ñ® ƒ²
¤ð¡Š¢´©É»¡ð¢ ˆ¡Ã©É©. ˆ©ú¢È¢
‡¡ÿ¥¥òü, ¥ˆ¡Ðˆñ ²©ñ¡Ã¬, ¤Ýë¡Š©Ÿ¨Ä¢,
óñ^»òóñ, ˆÙˆô›¢, Ÿ¨»ˆ¡ò´©ø¢û, ¿
ð©ñ¡¤ñ¡Š«¬, ö¨ñ«Š¡ð±»¢, ¤ˆ¡û´úö®
‡¡ÿ¥¥òü »©Ð¹¢ðó ƒ™¡÷ñì. Þ¢òû »
¹ø©¥Ð ¤²ñ© »¥É ¤Ýë¡Š¢›©¬ ƒ²¤ð¡Š¢´©
É©. ‚¹¥› »¨ò¢ˆ¡ ›¡Ä¤Ä¡ (ƒ™¡: ó¢ô¡òÄ›
ö®ˆü, †ú›¡Ðü, ö©, ˆ©ú©Ä¡ü, ‚Õ¢¥¶Ãå®,
‚´¤ö¡¸, űŠÑü) ð˜¡û˜ ¤²¤ñ¡ (ƒ™¡:
¥ˆ.²¢. ö©ˆ©Ä¡ñü ÅÕñ´Ù¢, ñ¡Ñ® ›£¸¢ð
·®, õ¢Ñ© Åòˆ®ö®) ƒ²¤ð¡Š¢´¡ó©É»¡Ã®.
‚·ñ¬ ˆ¡ñ«¹þ »£ñ©Ä¡›¢Á©ˆù¢È¡ý ²¢
¥É ¤Ýë¡Š® ›¢ûÄ¡Ãó©Ä¡ð¢ Ä©¤É¡¸©¤²¡ó¡¬.
www.blogger.com …É® ›¢¹ø©¥Ð ±Ýªö
ú¢ý ¥¥Ð²® ¥Þà©É¤»¡¥Ð ±²»«¼Ä¡ˆ©É ö®
±ˆ£›¢ý Create a new blog ¥»ñ¥ÈЩ·® Ī
ö® ˆë¢ˆ® ¥Þੈ. »©ÐûÉ® òŸ¢´©É ¤º¡ú
·¢ý ›¢¹ø©¥Ð ‚^¥Äð¢ý ó¢ò¡öó©¬ ²¡ö®
¤óû°©¬ ›ýˆ©ˆ. ‘°¢ö®¤²ë ¥›ð¢¬’ …É ¤ˆ¡
ø·¢ý ›¢¹þ Åú¢ð¥¶Ð¡ü ¿±Š÷¢´©É
¤²ñ® ›ýˆ©ˆ. ‚»® ö§Â¬ ¤²¤ñ¡ »¨ò¢ˆ¡ ›¡
Ĥġ ¿ó¡¬. ¤²ñ® Äòð¡ø·¢ò©¬ ‚¬Šë£õ¢ò©¬
…ù©»¡ó©É»¡Ã®. word verification ¤ˆ¡ø
·¢ý Å»¢¥üú Ä©ˆø¢ý ó¢ˆòġ𢠅ù©»¢
ð żñ¹þ ¥¥Ð²® ¥Þੈ. acceptance of
terms …É ¤ˆ¡ø·¢ý Тˆ® ‚¸ ¤ôõ¬ continue
ݸÿ ÅÄû·©ˆ. »©ÐûÉ® ±²»«¼Ä¡ˆ©É
¤²Ñ¢ý ¤Ýë¡Š¢›® ›ýˆ¡›©¤™ô¢´©É ¤²ñ® Ä
òð¡ø·¢ý ¥¥Ð²® ¥Þੈ. ÅЩ· ¤ˆ¡ø
·¢ý ¤Ýë¡Š¢¥üú ó¢ò¡ö¬ (URL) ›ýˆ©ˆ. Ä
סñ©¬ ‚ª ó¢ò¡ö¬ ‚»¢›ˆ¬ …Щ·¢¸¢¥òëÉ®
ƒú¶©óñ©·¡ý check availability …É Ý¸
âý ˆë¢ˆ® ¥Þੈ. ›¢¹þ ›ýˆ¢ð ó¢ò¡ö¬
òŸ«Ä¥òëÆ¢ý ƒÞ¢»Ä¡ð ĥסɮ ¥»ñ¥ÈЩ
´¡ü ‚ó¢¥Ð öªˆñ«Ä©Ù®.
»©ÐûÉ® ›¢¹ø©¥Ð ¤Ýë¡Š¢›® Å›©¤ð¡Ñ«
Ä¡ð template ¥»ñ¥ÈЩ·® continue ݸÿ
ˆë¢ˆ® ¥Þੈ. ‚¤»¡¥Ð ›¢¹þ ‡ñ© ¤Ýë¡Š©ÐÄ
ð¡ð¢ Ä¡ú¢. ‚›¢ ¿óô«¬ ¤Ýë¡Š¢¤ò´® Ä¡×û
¤²¡ö®×® ¥Þàò¡Ã®. Start posting …É Ý¸
âý Īö® ˆë¢ˆ® ¥Þà©É¤»¡¥Ð ‚»¢›©¾ ¤²
Ñ® ±²»«¼¥¶Ð©É©. ‚ó¢¥Ð Ä¡×û ¥¥Ð²® ¥Þ
ੈ¤ð¡ Å»¥òëÆ¢ý ¤›ñ¤· ˆØ«¨¸ú¢ý »
ð¡ú¡´¢ð Ä¡×ú¢¥üú ¤ˆ¡¶¢ ¤²ö®×® ¥Þੈ
¤ð¡ ¿ó¡¬. ‚ª ñ£»¢ð¢ý Þ¢±»¹ø©¬ ó£°¢
¤ð¡ ˆë¢¶©ˆø©¬ ¤Ýë¡Š¢ò©þ¥¶Ð©·¡ó©É»¡
î. Å»¢›©¤ôõ¬ Publish …É Ý¸Ã¢ý ˆë¢ˆ®
¥Þð®»¡ý ›¢¹ø©¥Ð ¤Ýë¡Š¢¥ò ¿™« ¤²¡ö®
×® ±²ö¢Ú£ˆñ¢Á© ˆù¢È©. ›¢¹ø©¥Ð Ä¡×û ±²
ö¢Ú£ˆñ¢´¡ü ²±»¡š¢²ñ©¥Ð¤ð¡ ²±» Ä©»
ò¡ø¢ð©¥Ð¤ð¡ Å›©ó¡™¬ ¿óô«Ä¢òë. ¤ò‰
ˆ›©¬ ±²ö¡šˆ›©¬ ²±»¡š¢²ñ©¬ Åó›óü
»¥É. Å»«¡óô«¬ ¤óÙ ¥ö×¢¬Š©ˆþ …
¹¥› ›ýˆ¡¥ÄÉ® ‘ö÷𡱻¢ˆü’ …É ¤Ýë¡
Šû ó¢ô™£ˆñ¢´©É©Ù®. http://ningalkkai.
blogspot.com/2007/11/blogpost_6709.html …É ò¢
Æ® ¤›¡´©ˆ. ‘ó´¡ñ¢Äõ®Ð’ …É ¤Ýë¡Šú©¬
http://howtostartamalayalamblog.blogspot.com/
2006/07/blogpost.html …É ò¢Æ¢ò¨¥Ð ‚¤» ˆ¡
ñ«¹þ ó¢óñ¢´©É©. (ÅЩ· ò´·¢ý Å
óö¡›¢´©¬)
»ð¡ú¡´¢ð»®:

¤ˆ-ñ-ø ¤Ýë¡-Š® Å-´¡-™-Ä¢
keralablogacadamy@gmail.com