P. 1
仪征金升2008化学中考压轴卷 全国通用

仪征金升2008化学中考压轴卷 全国通用

4.0

|Views: 15|Likes:
Published by Persia Emily

More info:

Published by: Persia Emily on Jan 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

仪征金升

2008
化学中考模拟四
(2008-6-3)
班级____ 姓名_______ 得分_______
相对原子质量:H:1,C:12,O:16,Mg:24,S:32,Cl:35.5,K:39,Ca:40,Zn:65,
Ⅰ卷(选择题 共
40
分)
一、单项选择(本题! 15 "题,#"题 2 分,$ 30 分,#"题 %&
'()*
+,
题-)
1../012中34056789::;<=>?=@A=BC=DE=FG=HI,J
KLM中N&&OPQR
ASTFUVN&                  BSTHUVN&
CSTBUXYN&               DSXYN&
2SZ[学L\]^\'_P质Q`ab,cdefghijklmn
opq
QR
ArstuvQvw=  BrtuvQvwx.yz中{|=
Cr{|Qtuvvw}~•€•=  Dr‚ƒ„…€•Q†‡ˆ‰,得Šefgh
3Sij‹Œ中,%‚••oŽ}•g•相‘’“”•–—QR(仪˜™š))
  ›œ•:CaOrCuSO
4rBaSO
4rKCl
  žœ•:CaCO
3rNaClrNaOHrMg(NO
3
)
2
  Ÿ•:H
2rCO
2rHClrNO
2
¡‡•:¢Ar£¤r¥H
2
SO
4
r¥HCl
  ¦金§:CurAlrAurHg
AS›¡¦ BSžŸ CS›Ÿ¡¦ DS›žŸ¡¦
¨Sp0©ª‡QH.0.3«1.2 ¬-,`('®¯C`°f)±\,²³´µhZ_‚¯´
µª`¶±Q·P中NMgCO
3rNaHCO
3,¸™‚£¹`º»´µQh¼½³R¾¿
ASÀ`r£¹`VoRÁ`         BS对©•Âã¹`RÄÅÆ
CSNa
Ç
rMg

VR©•È²QÉÊ   DSË̪`l‚1ÍCO
2,.ηÏ&ÐÎÑ
5SiÒR对/012中0ÓQ'_ÔnQÕÖ•×ØQÙÚ,M中pqQR
›1ÛÒÜQÝÞß-“àáâãäå:ÒÜæçè",éê.ë中Qìí质量Q
ÒÜÌO
2 QîïÒðñ,òŠóäôõ1ö÷=
žø‚ùúûüýP™þÿýP保鲜期:ùú内温较低,微1PQ1ÿr繁殖速率慢=
Ÿ.Ժ̕’“Q实验时,L\安X起Ó,“."烧杯上盖上°Ò皿•玻璃片=
第 1 页 $ 8 页
¡镀锡铁!镀"铁.镀#$%Ï镀锡铁中Q铁&ô'()=
¦‚£¤*+,-Ï,相“Yí&./ÑR0L£¤1&2345•6=
AS›žŸ¡¦    BS›žŸ¡     CS›ž¡    DSŸ¡¦
6S78˜P上Q9:à7;å<=>?&õ×Mc@ü.QABh20 CD80 E8F学GH
IJKL:yM时,N@õ×MÍ分L;OQP`QR(化学S:BaCuS!
2
O
6,Cu LÇ
2 T),ij&Uà7;åQ5n中
opq
R
AS‚CQVS°f:BaS!O
3
"CuS!O
3
BS‚W化PVS°f:BaO"CuO"2S!O
2
CSôX¿Á`rÁa                       DSb质Y^,oôZO
[S\]Ê'^L第8ÄÅÊSýP中Q\]Ê_@o•L©•`a•量,b•cHdef 
grhij‰&kP质Sl\]ÊQ化学Í分m,nR'o
ASpq BS]1Ê CSrs` DStu 
8Svwxyz{|òà}~å,••中N€量•‚#100$g%&,ƒƒJ¶p0„250 $g%&h
A.'}~å中€…子'^†!
B.c»•Þ™}~‡量AgNO
3 X‡TˆCl
(
C.c»•Þ™‚‰Šn»‹化•
D.Œî‚à}~å•lL••,对©••k
9SijÙÚ中,+,化学F学QR
Arà{Ž得铁•化LQå中Qà{ŽåRe•`Q
Bràù,•L¬,‘¿•å5ó相[质量Q•!ù,•Q•量•
Crà’o“o͘årà”•m•Í–åQ5nVÌP质Q化学—化•U
Drà˜™Šš›mœ,•žÍŸ¡¢å中Qà›å!àå分—Re\]Ê!At
10S£¤Rar) ¥oœ•P质QXÕ¦§¨hij©ÚpqQR
ªSa QXÕ¦'^ñ¿) QXÕ¦
BS*
1
℃时,ar) ¥oP质Q†!X‡中X质Q质量'^相«
CS0℃时,…100g •}~¬&$
2
g Qa P质Q烧杯中,-
®,¯升温<*
1
( ℃ Xgo‰õ),X‡Q质量'^°ñ 
DSs*
l
℃时«质量Qar) ¥oP质Q†!X‡,升温<
*
2
( ℃ Xgo‰õ),±得a X‡中X质Q质量分²'^ñ¿) X‡中X质Q质量分²
11S³‚´µ—õ¶,
3
H+ R·安XQ·.¸Q••,¹º上
3
H+ »&15 ¼½£htº上Q
3
H+ ·保¾¿À™aXCÁ6Â500 Eh¹º上QÃÉʽ³¯
4
H+ VSü.,Âtº
ÄÅ中hiƲ”Ǽ
3
H+hij5npqQR

3
H+r
4
H+ Q化学b质s本相[=ž
3
H+r
4
H+ 1&相[Q中子²=Ÿ
3
H+ ´µ—R化学
—化=¡
3
H+ ‡化RPÈ—化=¦
3
H+ !
4
H+ VÍQÉ•qÊ相[,±N化学Ëo[=
第 2 页 $ 8 页
Ì
3
H+ !
4
H+ ŒÍQ•ì质,.相[Í9iΦÏL3Ð4h
A.①②⑤ B.①④⑥ C.②③⑤ D.③④⑥
12SijÌ1Û12相UQ化学Ñ题中pqQR
ArÒÉÊ&³¿•1ÓP1ÿ,0ÔoÈÕdNÒÖ×gQØ•jx 
Br‚ÙÚQÛÜ•Ü™Ý验ý‚C中ÞÉÊQü.
CrZßàÕdáuâãaäR0Lâ烧ãË&åW化ÀÛ1 
Dræç&èÜ•é化ýÆQçê内ë~ì¯þÿ保质期
13S©4íî上ï金rðrQr铁r锡ño金§ò^Làñ金åh.àñ金åQóô中,ï'o
金§QíõæÏö'í,p÷+,'Í化学øùh¼o金§!¼Í化学øùR
Arð,质量¾ú^ù                  Br铁,金§2gbóô°       
CrQ,金§2gbóô°              Dr铁,ÉÊû期°
14Sü¤±f,ýþx.ÿ尺Q零刻¦处,天平平衡h.天平¥盘上‹x'(质量相«Q烧
杯,烧杯中分—¬&«质量且足量Q稀C`,@Ïæ½边烧杯中}~12g镁Ü,æ£边
烧杯中}~W化镁!À`镁Q混,P
12.4g,已知混,P中镁ÉÊÌWÉÊQ质
量ÏL3∶4,ë分’“Ï,Lø天平保持
平衡,²…ýþöŠ±少g处
A. 1 B. 3.4 C. 3 D. 4.4
15S¶W化氢X‡.üx¶程中Ë缓慢分Õ,化学m程SL:2H
2
O
2
, 2H
2
O - O
2
.h£¤L
实验室保üQ'瓶¶W化氢X‡Qÿ签hZ"Œ[学想知e¶W化氢Q分Õ情况,s5g
该X‡$d得0.64g Wh•分析À算¼瓶¶W化氢X‡.保ü¶
程中已分ÕQ¶W化氢Q质量!L
Ar15g Br16g Cr1#g Dr18g
二、不定项选择($5 "题,#"题2 分,$10 分,#"题&
1"2 ()*
+,题-h
#)r±)$o%分,&)%1 分)
16S×&'r(r)r*四o化,P,'•+BaCl
2 X‡’“1Í¥oC=(•+NaOHX‡
’“1ÍC!•=)•+C`’“1ÍC!•=*,中b-•+CaO’“1Íah•
第 3 页 $ 8 页
¶W化氢X‡
有效成分:H
2
O
2
质量分²:30.
‹/:500g
足量Q
稀C`
MgCO
3
!MgO
足量Q
稀C`
Mg
ij01中
opq
QR
AS'™•RMgSO
4
BS('^RH
2
SO
4
CS)™•RNaOH DS*'^RH
2
O
1#S.i¤Qçõ中,‚23445a 处Q6,7,¯"ç!稀8`L原:,™ds氢h
Z9实验Ï:V瓶中"ç已;œ,稀8`<&=>,‡Ò上më?\氢h@想A‰¼
_氢HIBC³‚,™D6a 处Q234,la 处E:V瓶中F~'^量Q
A. •             B. ë
C. À`ºX‡     D. W
18SLGMZ稀8`中X质Q质量分²,"ó!"H分—s质量分²相«Q稀8`100gh
"óæM中}~6.5g"ç,’“IJ时KLŠ"çMX2N="HæM中}~13g"ç,
’“IJ时KLŠ"ç&=>h&U实验Q0È'^pqQR
A.’“Ï"ó±得X‡中QX质%&8`"
B.’“Ï"H±得X‡中™•N8`
C.¥í[学实验中1Í氢Q质量$少¿0"4g
D.原稀8`中X质Q质量分²'^ñ¿9.8/Â"¿19.6/
19Sij—化
o•
°óC`Ì氢W化ºõ1\’“QR
ASæC`中}~氢W化ºœ•Ï,X‡Q温¦升•
BSæO&PQQ氢W化ºX‡中}~C`Ï,ROZˆ
CSæ氢W化ºX‡中}~C`Ï,混,X‡Q质量°ñ
DSæ氢W化ºX‡中}~C`Ï,混,X‡QHS#
20S200# ETUV化学WX%\YZ化学G[\Y"]^V(0+12a13 41*l),¯°_`.œ
第 4 页 $ 8 页
a )
•°Ò化学yM中s得Q6abÍ”h`QÍ”¬'Rb实\氢Ìì.œ•c化g
°Ò,ÍrQ’“¶程hij)*中+,,Ír’“¶程QR
AS›žŸ¡¦ BSž›Ÿ¡¦ CS¡¦Ÿž› DS¦¡Ÿž›
第 5 页 $ 8 页
xrsdeë:
(#ë 1 分,$ 14 分)
21S"f[学ÔRÒ.W中â烧Q实验,â烧'g时-Ï,
"f[学õ×â烧QRÒhij,`k刻…â烧ls‰,
bÔ时RÒm6¡â烧,"f[学ènoh
⑴pJ‚±学Q化学知qrs`Õt¼'×Ø:
55555555555555555555555555555555555555555=
⑵uv¼'×Ø5‰2wxy.zjä{Ï“|-}~6
555555555555555555555555555555555555555555h
22S¤°R•È²vrõ×M中øùQ'o/³Ý1h1 '18 €ÉÊ原子·U#¶子²Ì原
子ô²QU•üi¤h•‚t:
(1)第xû期11 '18 €ÉÊ原子·U#¶子²—化
Qƒ„R                  h
(2)¤中H+ ÌN+rA1 原子·U#¶子²o'…,b
V处.#û期QI†处,l原子I‡上分析M原0 
h
(3)原子Q´U¶子j„,^—R·U#Q¶子²ˆ,ÌÉÊQ化学b质&ΉU•h.'
(化学’“中,üŠ&ÉÊ化,T升•,[时”&ÉÊ化,T‹低h
(4)GMŒÉÊ(原子ô²L19)ì质Ì•’“Q1ÍPh'[学•想1ÍPLKOH!H
2=(
[学•想1ÍPLKOH!O
2,JKL         [学Q•想o,È,pl化,TQy¦Õ
Ö原0                                                h
23S׎GM'œ•混,PA QÍ分,已知M中™•N&Mg(OH)
2rCuCl
2rNH
4
NO
3r 
(NH
4
)
2
SO
4rCuOñoP质中Q¥o•±oh•¤±fHI实验,‰×Q×Øü¤±f
(•¶程中±&™•õ1Q’“$‘÷MX’“)h
第 6 页 $ 8 页
º原子´内&11 (质子,
原子´U&    ¶子
º原子.化学’“中ô5555
(eà得å•àNå)¶子
ºÉÊ!€ÉʱŒÍ化
,PQ化学SL         
ϥ
混,P’
“ '^
量”
•–—˜ X‡
“ ‡量”
}™rë分’“
¶š
•›
š‡œ
•Ûž
žF~•中
Ÿ}‡量›–œŸ

X
¡}‡量稀8`,微™
ë分’“
X‡¡
('o化¢)
X‡£
(•ó¤×
Ø)
X‡¥
(¦O)
•uv实验¶程!õ1Q×Øe§¯ië¨:
(1).X‡4 中O}PQX‡,X‡,      Oh
(2)X‡0中,'^ü.QX质R(§化学S)                h
(3)混,PA中,©^ü.QP质R(§化学S)              h
(4)§‰实验¶程¡中™•õ1Q化学’“中Q2 (化学m程S:
r                                   h
四r分析5ó:
(#ë 2 分,$ 24 分)
24S(8 分)已知'`(HCOOH)Ì¥8`$™Š60-80℃™õ1ª•ÊQ分Õ’“,-
¾ÔÂd得CO•h实验室‚'`!¥8`混,ÏdsCO时,0o²}™,M1•kl
mnüi:.•7内«~'^•ðQ'`,@ϯ"¬r缓慢¹-•7®«~«•ðQ¥8
`,¼时™Ó•7内‡•分上ri¥#,.¥#‡•QÁÒ处&少量•,¯¯°g•7,
™Ó‡•±ÁÒ•°±,²—°gQ6¦™³d•Û1Q速率h•‚tijÑ题: 
(1)‚上ÚmndsCOQ化学’“m程SL                                 =
(2)‚该ndCOo²}™Q原0™•R                                     =
(3)¯上klmn™³d’“速率Q原0                                    h
(4)1´•7(•7µ®&'´7,ü½i¤±f).实验室&±o‚¶,•
%‚

•7r6,·(6,·上·±%•D'(¸)r玻璃K7•¹î!4持仪˜çº'(‚¥8
`!'`Q混,‡dsCO•r‚CO¸原W化Qr-Ý验MW化ÛPQ实验çõh•.£
iQm»内¼‰该çõf-¤([q仪˜·±%•&x9,oȼ4持仪˜,b²|ó±
çQ·Æ=¼得o÷?&U•,%³J…-½°‚.¾¿™)h
25. ( 16 分 ) 8
`QR'o“‚ÀMÁÂQ化Ý原:hdÃ8`QR•O化学实验Ä学中'(/³Q实验h
¾¿Qo•Ì稀8`Œî’“,实验中…¥•`分9}~ŠQÜÌ稀8`中,}™ø¬’
“MX,F¶‰õrIÉ得Š8`QÉ•(çõü¤1r2 ±f)h
第 # 页 $ 8 页
1´•7
(1)¤2 R¤1 Q²Hçõ,²HQˆQR                          h
(2)L+,ÅO化学Q³Æ,ZyMb学í"ŒHIüi•À:
第'Œ:ëLW化gn
mÇ1:¯ëLW化gh…QÜ.仪˜B中’ÈÉ烧,øQÌëë分’“1ÍW化Q,
¯…W化QÌ稀8`’“h
mÇ2:…ë•WŒîF~ŠQÜÌ稀8`Q混,P中,õ×.0温iÊËo’“hæ
’“‡中} 7+SO
4 •7+
2
(SO
4
)
3 ,’“MXÏ,æM中}P质'升• H Š3«4,Û1
7+(OH)
3 •Û,¶šr‰õrIÉ,šÌlc化gÍÎø‚h
p‚tijÑ题:(已知7+(OH)
3 !Cu(OH)
2 MX•Û时QH分—L3.#r6.4h)
›mÇ1 中QB仪˜名^R            h
žmÇ2 中'P质R         (eÏÐô€)harCaO )rCuCO
3
8rCaCO
3
第åŒ:¶W化氢LW化gn
…3.2g Q›xŠ45 $& 14.#/Q稀8`中,³温.50Ñh}~18$& 10/QH
2
O
2,’
“0.52 Ï,升温Š60Ñ,持Ò’“1 2 Ï,¶šr‰õIÉrÓÔhš«,‚少量95/Q£
¤ÕÖÏÖ¢,得CuSO
4
"5H
2
O 10.6ghp‚tijÑ题:
Ÿ该’“Q化学m程SL                                        h
¡³d}™温¦.50Ñ!60ÑQ原0L                         ,
ɕ‚£¤ÕÖQ×ØR                                       h
¦上Ú¥oW化n中,&+,ÅO化学ÈÙQR       (eà第'Œå•à第åŒå),
ȾR                                                                  h
ñrÚ,GM (#ë 1 分,À算题 2 分,$ 22 分)
26SNÛÉÊQ化,PRÜ中化学Q/³yM对ج'h
;实验室Ý[学4p.HIGM实验h‚ArBrCrD四´•7‹s室温i«•ðQ氢W化Û
†!X‡,¯æA•7中O}À`ºX‡rB•7中O}€化QX‡rC•7中O}€化
ÞX‡rD•7中O}€化ºX‡,°ßh
›`‰Ñ题:`4.GMQÑ题R                                        =
ž°‚̱à:áá[学uv.D•7中?&mŠ×Ø,â1D•7中•化学’“õ1h
JKLÔâ1QãvRä,È              (eà,Èå•ào,Èå),-ÕÖM
原0R                                             =
ŸLF学处È实验¶程中Û1Qå‡,[学4对B •7中’“϶š得ŠQ•Oš‡,
æÒHIGMháá[学•想š‡中%N&'oX质,çç[学•想š‡中N&¥oX
质hL验bèí[学Q•想RpqQ,[学4)‚¥oo[q—QP质HI¯i¥(实
验hpe§ij实验éê:
实验内ë 实验×Ø 实验Iì
第 8 页 $ 8 页
mÇ':s少量š‡}~• 
7中,æM中          

mÇå:s少量š‡}
~•7中,æM中         


çç[学Q•想RpqQh
š‡中N&Q¥oX质R

’½ÌíT:F¶上Ú实验,[学4KL实验¶程中Û1Qå‡Èî处Èϯjxh
pJ对B•7中š‡Q处È`‰™IQïð                                    
>×&ñaCO
3
!KHCO
3 Q混,P,'r(¥[学分—^s'^质量Q该混,P»â^M
中¥oÍ分Q质量Ïh
①'[学^s2.00g 混,P,æM中}~¶量QC`,1Í•Q质量Lag,•a, h该
[学•ä¾•质量À算‰混,P中¥Í分Q质量Ï6 (eà•å•ào•å)
②已知K
2
CO
3 Q分Õ温¦ƒ•¿1000Ñh([学
^s9g 混,Pë分}™,±得CO
2 •质量($)
ò温¦(:)—化Q§¨üi¤±f,•
$(CaCO
3
)Ð$(KHCO
3
),,
(‚N)r8 Q8²S°f)
@Z化学ÄL上&üióô:à.氢W化º¥X‡中}~W化Û,}™,d得¨Oœ•”
Ra¹Ÿ,nR•!åW化ÀQhBgåh&¥(实验"Œõ^F¶实验»GMa¹ŸQŒ
Íh
①第'"Œ•ÀQ实验mÇüi:
ijU¿X‡中n(OH
-
)rn(Ca
2-
)rn(Na
-
)
¬-QU•SpqQR55555555
A. n(Na
-
)-2n(Ca
2-
), n(OH
-
)
B. 2n(Na
-
) - 2n(Ca
2-
), n(OH
-
)
C. n(Na
-
)- n(Ca
2-
), 2n(OH
-
)
已知$;l R°f微粈Qìí,1$;l Qšö微ç,M质量«¿M相对质量(ìíg),×&
4.0g a¹Ÿ<•M中n(Na
-
), =$;l< n(Ca
2-
), >$;l<pe§ijë[:
ï°中ArCQU•Se.iÒë[上:
A:5555555555555555555555B:55555555555555555555555C: 55555555555 h
②第å"Œ÷得üiø::氢W化Û.250Ñ时o分Õ,•¿250Ñ时ù分Õ得W化Û=氢
W化º.580Ñ时o分Õh`4•À\üimÇ-得‰相“相U²v:sàúa¹Ÿ4.0g,
.250Ñ时}™<ú/,]得œ•质量Ó少\0.6g<=>œ•.580Ñ时æÒ}™<ú/,]
得œ•质量mÓ少\0.#g.pF¶À算q^该a¹Ÿ‹Í分Q质量分²6(³À算¶程)
第 9 页 $ 8 页
a¹ŸQ™•
ŒÍ
NaOH<
CaO
NaOH< CaO<
Ca(OH)
2
NaOH<
Ca(OH)
2
NaOH< Ca(OH)
2
H
2
O
=<> ¬-U•S
(«S•o«S)
A 40=-56> 4.0 ﹤ ﹤
40=-#4>
B C
$%g
û  200 600 1000 :%℃
8
)
BS(8 分)Z化学üý"Œ³‚†!€•Ì¹Ÿ¹Q’“,ds较¥QHClOX‡,-对
±得X‡中QY分þ…子HIÝ验h
实验kl 实验×Ø
ÿ骤1 .•7中}~¶量Q块状À`Û
¯}~!20$& †!€•,ë分
’“,¶š,…š‡分L@¢份
&少量•Û1,X‡Q黄ÅOZ
ˆ
ÿ骤2 …第'份š‡Ì稀C`混, Û1ñ量•
ÿ骤3 …第å份š‡}™ X‡—浑浊,且&ñ量•O•Û
1
›ÿ骤1 ¶šQˆQR555555555555555555555555555555555555555555h
žÿ骤2rÿ骤3 Q实验ˆQVR                        =L‚Š该实验ˆQ,¸
™¯ÂsQmnR                                   h
ŸpJ•À'(简ìQ实验mÇ,bóÿ骤1 ±得š‡中QHClO ¥¦Ï†!€•中
HClO¥¦ñ:                                                             h
第 10 页 $ 8 页
tÇ:
22S(1)逐渐递°(•l1 Š8 逐渐递°)
(2)·U#V‚Š相对Y^I‡(•·U#¶子已eë?) (3)11 N    NaC?
(4)(    @1ÍKOH!O
2,•该’“中ŒÉÊQ化,T¾0 T升•Š十l T,W
ÉÊQ化,T¾'2 T升•Š0 T,%&ÉÊ化,T升•,?&ÉÊ化,T‹低h
23r($5 分,#ë1 分)(1)R(2)CuSO
4(3)NH
4
NO
3

(4)Cu(OH)
2
- H
2
SO
4
, CuSO
4
-2H
2
O CuO- H
2
SO
4
, CuSO
4
-H
2
O
Mg(OH)
2
- H
2
SO
4
, MgSO
4
-2H
2
O(3 (m程S中š-§2 ()
24S;‚上ÚmndsCOQ化学’“m程SL HCOOH H 2
O- CO. (•Í9!•+
€Q扣  1  分) =(2 分)
⑵‚该ndCOo²}™Q原0:'`!¥8`混,时,™Û1ñ量Q™,ø’“‡温
¦‚Š’“±²Q温¦  =(2 分)
⑶¯上klmn™³d’“速率Q原0:’“.¥‡•QÁ
Òõ1,°g•7™ø¥’“P相‘混,rXÕ,°ñ’“P
相‘-QîïÒ,持ÒÛ1ñ量Q™,lÂ}快’“速率h(2
分)
⑷实验çõ参Ó£¤h(2 分)
í分ÿ准:1.¼‰Mn,ÈçõQ参照%分
2.o|ó·Æ扣1 分h
25S($16 分)(1)安X瓶(w止«h«)(2 分)
(2)›坩埚(2 分)  ž)(2 分)     ŸCu-H
2
O
2
-H
2
SO
4
,CuSO
4
-2H
2
O(2 分)
④w止双W•分Õ(2 分),£¤Ì•‘X且Àô挥õ,Ó少É•XÕ(2 分),
⑤第åŒ(2 分)
Ⱦ:第'Œ中QmÇ1 ²³}™,2;••,mÇ2 ±得ÛÆN&铁ÉÊ杂质hÂ
第åŒmÇÊËoÛ1&k•,且±得ÛÆ纯¦较•h(2 分)
26r(1)›氢W化ÛRäÌCõ1’“
②o,È,&_化学’“•ó¤Q×Ø

实验内ë 实验×Ø 实验Iì
O}•OPQX‡ •OPQX‡便RO
O}€化铁X‡ 1ÍR褐O•Û
•F~åW化À• Û1¨O•Û
氢W化Û!€化Û
暇中}‡量Q稀C`,‚ÿϯjx
>. 0.88 ① o• ž(8 - ))Ð)
@ ›(3 分)A A:40=-56>,4.0 B:40=-#4>,4.0 C:40=-#4> 4.0 ﹤
(3 ② 分)NaOH%,13%  Ca(OH)
2%,#2%  H
2
O%,15%
BS›TˆÀ`Û«oXb杂质
žÝ验HCO
3
(
…子  Žs'份š‡,}~NaOHX‡,KL&••ÛÛ1
Ÿ[时…š‡!†!€•O.&O„Í上,Ï较&O„ÍZOQ快慢
第 11 页 $ 8 页
60«80℃
¥H
2
SO
4
第 12 页 $ 8 页

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->