P. 1
HlektronikhPsifoforia (1)

HlektronikhPsifoforia (1)

|Views: 425|Likes:
Published by Alter Thess

More info:

Published by: Alter Thess on Oct 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΔΦΟΡΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΩΝ ΔΚΛΟΓΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΩΝ Δ΢ΩΣΔΡΗΚΩΝ
ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ
Αηγάιεσ, 19 Οθησβξίνπ 2012
Πξνο: ηα κέιε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά
Θέκα: Ζιεθηξνληθή ςεθνθνξία
Όπσο γλσξίδεηε, ύζηεξα από ηελ αθύξσζε ησλ δύν πξώησλ εθινγώλ, ιόγσ θαηάιεςεο ηνπ
ρώξνπ από ζπνπδαζηέο, ην ΢πκβνύιην ηνπ ΣΔΗ πξνρώξεζε ζηνλ νξηζκό ηξίηεο θαη ηειηθήο
εκεξνκελίαο εθινγώλ, κε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία απηή ηε θνξά. Ζ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία
παξνπζηάδεη πνιιέο επθνιίεο, δελ είλαη επηδεθηή ιαζώλ θαη είλαη αδηάβιεηε, επεηδή ζηε
δηαδηθαζία δελ εκπιέθεηαη ν αλζξώπηλνο παξάγνληαο (επηηξνπέο, ππνςήθηνη ή αληηπξόζσπνη
ησλ ππνςεθίσλ, θάιπεο, παξαβάλ θ.ιπ.) θαη ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηαμηλνκηθήο
ςήθνπ γίλεηαη απηόκαηα. Ο ζρεηηθόο θώδηθαο είλαη αλνηθηόο (θαη δηαζέζηκνο ζε όπνηνλ
επηζπκεί), ελώ ε θξππηνγξάθεζε είλαη ε ιεγόκελε ηζρπξή θξππηνγξάθεζε (strong cipher), κε
θιεηδηά κεγέζνπο όπσο απηά ησλ ηξαπεδηθώλ εθαξκνγώλ, πνπ απνθιείνπλ δόιηα ρξήζε. Δπί
πιένλ, έρεη ην πιενλέθηεκα όηη ε ςεθνθνξία κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ν ςεθνθόξνο λα έιζεη
ππνρξεσηηθά ζην ρώξν ηνπ ΣΔΗ θαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ server ηνπ ΣΔΗ ή ηνλ
ππνινγηζηή πνπ έρεη ζην γξαθείν ηνπ, αλ απηόο ην επηζπκεί ή αλ απηό απαηηεζεί.
Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή: Από ηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ΕΔΤ΢, πνπ πξνβιέπεη ν
λόκνο θαη κέζσ ηεο νπνίαο ζα δηεμαρζεί ε ςεθνθνξία, ζε θάζε ςεθνθόξν πνπ έρεη δηθαίσκα
ςήθνπ έχει ήδη ζηαλεί έλα e-mail, ζην νπνίν, κεηαμύ ησλ άιισλ, αλαγξάθεηαη ν ζύλδεζκνο
ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη o ςεθνθόξνο λα θάλεη θιηθ ηε Γεπηέξα 22 Οθησβξίνπ, ώξεο 9 πκ – 4 κκ,
γηα λα ςεθίζεη. Σν e-mail ζαο έρεη ζηαιεί ζε κία από ηηο δηεπζύλζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη
πνπ έρεηε δώζεη ζην ΣΔΗ. ΢ην ζύλδεζκν εκπεξηέρεηαη θαη πξνζσπηθόο θσδηθόο θαζελόο
ςεθνθόξνπ. ΢πληζηάηαη ν θάζε ςεθνθόξνο λα απνζεθεύζεη/ζώζεη ην ζύλδεζκν ζε έλα θνξεηό
κέζν απνζήθεπζεο (π. ρ. USB stick), ώζηε ηε Γεπηέξα λα κπνξεί λα ςεθίζεη από όπνηνλ
ππνινγηζηή επηζπκεί, όπνπ θαη αλ βξίζθεηαη απηόο, αξθεί, βέβαηα, λα έρεη πξόζβαζε ζην
δηαδίθηπν. Φπζηθά, ν θαζέλαο καο δελ κπνξεί λα πάεη ζε δύν δηαθνξεηηθνύο ππνινγηζηέο θαη λα
ςεθίζεη δηπιά, αιιά ην από πνύ ζα ςεθίζεη κπνξεί λα ην απνθαζίζεη ηελ εκέξα ηεο
ςεθνθνξίαο. Δπίζεο, είλαη πηζαλό, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο ν
ππνινγηζηήο από ηνλ νπνίν αξρηθά ζρεδίαδε λα ςεθίζεη λα έρεη βιάβε ή λα κελ είλαη δηαζέζηκνο
ή ν ςεθνθόξνο λα βξίζθεηαη θάπνπ καθξηά.
«Οδεγίεο πξνο λαπηηινκέλνπο»: Έλαο απιόο ηξόπνο απνζήθεπζεο ηνπ ζπλδέζκνπ είλαη
λα δεκηνπξγήζνπκε πξώηα έλα αξρείν word θαη λα αληηγξάςνπκε ζ’ απηό νιόθιεξν ην e-mail
πνπ καο ζηάιζεθε από ηελ πιαηθόξκα, γηα λα ην έρνπκε θαη σο αλαθνξά. (Με ην πνληίθη
επηιέγνπκε ην θείκελν ηνπ e-mail, ζηε ζπλέρεηα κε δεμί θιηθ επηιέγνπκε «αληηγξαθή», κεηά
αλνίγνπκε ην άδεην αξρείν word θαη, ηέινο, θάλνπκε ζ’ απηό δεμί θιηθ θαη «επηθόιιεζε».
΢ώδνπκε ην αξρείν word θαη ηειεηώζακε). Σελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο, αλνίγνπκε ην αξρείν
word πνπ έρνπκε ζην USB stick καο, επηιέγνπκε κόλν ην ζύλδεζκν (αξρίδεη κε
http//:zeus.minedu.gov.gr/helios/elections/ θαη ζπλερίδεη κε αξθεηνύο ραξαθηήξεο) θαη θάλνπκε
δεμί θιηθ θαη «αληηγξαθή». ΢πλδένπκε ηνλ ππνινγηζηή καο, απ’ ηνλ νπνίν θαη ζέινπκε λα
ςεθίζνπκε, κε ην δηαδίθηπν θαη ζηε ζέζε (ςειά ζηελ νζόλε), όπνπ γξάθνπκε ηηο δηεπζύλζεηο
ησλ ζέζεσλ ζηηο νπνίεο ζέινπκε λα πάκε, θάλνπκε «επηθόιιεζε». Ύζηεξα, κε «κεηάβαζε»
κπαίλνπκε ζηελ πιαηθόξκα. Από θεη θαη πέξα ε δηαδηθαζία θπιάεη κόλε ηεο. Ό,ηη απνξίεο
ππάξμνπλ ζα επηιπζνύλ επί ηόπνπ ηελ ώξα ηεο ςεθνθνξίαο.
Όζνη, από ηνλ ππνινγηζηή από ηνλ νπνίν ζέινπλ λα ςεθίζνπλ, κπνξνύλ λα αλνίμνπλ ην
e-mail πνπ ηνπο έζηεηιε ε πιαηθόξκα, δελ έρνπλ παξά λα αλνίμνπλ ην ελ ιόγσ e-mail θαη λα
θάλνπλ θιηθ ζην ζύλδεζκν πνπ αλαγξάθεηαη ζ’ απηό.
Σε Γεπηέξα 22 Οθησβξίνπ, ε πιαηθόξκα ΕΔΤ΢ ζα αλνίμεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΣΔΗ
Πεηξαηά ηηο ώξεο από 9.00 πκ κέρξη 4.00 κκ. Μπνξείηε από ηώξα λα δνθηκάζεηε λα ςεθίζεηε
(θπζηθά ε πιαηθόξκα ζα ζαο ην αξλεζεί). Όκσο, ζα κπνξέζεηε λα δείηε θαη ζ’ απηήλ ηα
νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ, ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή, ηειέθσλα γηα βνήζεηα θ.ιπ. Σν ελδηαθέξνλ
είλαη όηη όηαλ δνθηκάζεηε λα βγείηε απ’ απηή ηελ πξόσξε ςεθνθνξία, ε πιαηθόξκα ζα ζαο
αλνίμεη έλα αξρείν κε πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο. Αμίδεη ηνλ θόπν λα ηηο δηαβάζεηε.
Σελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο ε εθνξεπηηθή επηηξνπή ζα βξίζθεηαη ζε ζρεηηθό κε ηελ
πιαηθόξκα ρώξν, εθηόο ΣΔΗ, θαη ζα ζπλνδεύεηαη από ηερληθό πξνζσπηθό ππνζηήξημεο ηεο
πιαηθόξκαο. Θα είλαη πξνζπειάζηκε ζην ηειέθσλν 6973013757 γηα παξνρή βνήζεηαο ζε όζνπο
αληηκεησπίζνπλ θάπνην πξόβιεκα.
Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
Γηάλλεο Αγγειόπνπινο Γεκήηξεο Καιύβαο Υξήζηνο Καξαΐζθνο

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->