,..

ΥΦΣΧΣΧΘ: Θ κατωτζρω καταγγελία είναι εισ χείρασ του Ρομικοφ Ψμιματοσ τθσ Υατριωτικισ
Ξινιςεωσ «ΕΚΡΛΞΣΧ ΟΑΝΞΣΧ ΧΧΘΠΑΨΛΧΠΣΧ» *Ε.ΟΑ.Χ+ προσ περαιτζρω ενζργειεσ ΩΥΕΦ του
Ζκνουσ μασ.

Χτζφανοσ Χτ. Ψςίπασ:
Ωπό τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. προςελιφκθν τθν 14θν Παΐου 1980, με
ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου, κατόπιν δθμοςίου διαγωνιςμοφ γλωςςομακϊν. Ζκτοτε
εργάςκθκα ςτισ πλζον εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ του προςωπικοφ,
μεταξφ των ετϊν 1980-1998. Ψο 1984 ανζλαβα τθν πλζον εξειδικευμζνθ Διεφκυνςθ
Διαχειρίςεωσ Διακεςίμων τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ ςτθν Ακινα.

Ψο 1985 το Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ μου πρότεινε να μεταβϊ με
απόςπαςθ ςτθν Εμπορικι Ψράπεηα τθσ Φραγκφοφρτθσ, ςτθν Γερμανία, γιά να ιδρφςω εκεί
Διεκνι Διεφκυνςθ Διαχειρίςεωσ Διακεςίμων (Dealing Room – Treasury Division) και να τθν
διευκφνω ωσ Treasurer, αρχικά επί διετία. Ψελικϊσ όμωσ παρζμεινα ςτθ κζςθ αυτι επί
δεκαετία λόγω των εξειδικευμζνων γνϊςεϊν μου.

Ψον Λοφνιο του 1994 θ Διοίκθςθσ τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ μου πρότεινε να μεταβϊ ςτθ
Οευκωςία τθσ Ξφπρου, θ οποία δεν είχε ακόμθ ξεκινιςει τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ, να
ιδρφςω τθν πρϊτθ εκεί Διεφκυνςθ Διαχειρίςεωσ Διακεςίμων (Dealing Room – Treasury
Division) και να τθν διευκφνω ωσ Treasurer (Διευκυντισ Διευκφνςεωσ).

Αρχζσ Αυγοφςτου του 1994 ζφκαςα ςτθν Οευκωςία τθσ Ξφπρου και θ εκεί άφιξισ μου
κεωρικθκε ωσ επιβεβαίωςθ τθσ αποτυχίασ του μζχρι τότε Γενικοφ Διευκυντοφ τθσ
Εμπορικισ Ξφπρου, κυρίου Γεωργίου Ξαντιάνθ, ο οποίοσ και αντικατεςτάκθ.

Χθμειωτζον, ότι :

Α) Θ Διεφκυνςι μου ιτο κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα των τεςςάρων ετϊν τθσ παραμονισ
μου ςτθν Εμπορικι Ψράπεηα ςτθν Ξφπρο (1994-1998) θ μόνθ κερδοφόροσ, ςε αντίκεςθ με

τα ηθμιογόνα αποτελζςματα των λοιπϊν Διευκφνςεων και κυρίωσ τθσ Διευκφνςεωσ
Υιςτοδοτιςεων – Δανειοδοτιςεων και

Β) Υλειςτάκισ εκπροςϊπθςα τθν Εμπορικι Ψράπεηα τθσ Ξφπρου ςε διεκνι Ευρωπαϊκά αλλά
και υπερατλαντικά Χυνζδρια και ςε άλλεσ εκδθλϊςεισ λαμβάνοντασ πάντοτε τα εφςθμα τθσ
εκάςτοτε Διοικιςεωσ τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ.

Ψο 1997 είχαμε αλλαγι Υροζδρου ςτο Δ.Χ. τθσ εν Ακιναισ Εμπορικισ Ψραπζηθσ. Ζφυγε ο
κφριοσ Υαναγιϊτθσ Υουλισ και ςτθν κζςθ του διορίςκθκε ωσ Υρόεδροσ του Δ.Χ. ο κφριοσ
Ξωνςταντίνοσ Γεωργουτςάκοσ, οικογενειακόσ φίλοσ του κυρίου Γεωργίου Ξαντιάνθ.
Θ αλλαγι αυτι ςυνοδεφτθκε και με αλλαγι του Γενικοφ Διευκυντοφ τθσ Εμπορικισ
Ψραπζηθσ ςτθν Ξφπρο. Ζφυγε ο κφριοσ Γεϊργιοσ Γιαμπουράνθσ και επανιλκε ωσ Γενικόσ
Δ/ντισ Εμπορικισ Ξφπρου ο κφριοσ Γεϊργιοσ Ξαντιάνθσ.

Υρο τθσ 30ισ Απριλίου 1998, δφο μινεσ πριν εκπνεφςει θ απόςπαςι μου ςτθν Οευκωςία,
ιλκα ςε επικοινωνία με τον κφριο Ξωνςταντίνο Ξανόνθ, Αναπλθρωτι Γενικό Διευκυντι
επικεφαλισ του Δικτφου Εξωτερικοφ και τζλοσ με τον κφριο Γεϊργιο Πιχελι, Γενικό τότε
Διευκυντι και Αντιπρόεδρο του Σμίλου γενικϊσ τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ, για να δω τι
επρόκειτο να ςυμβεί ςχετικά με τθν παραμονι μου ςτθν Ξφπρο.

Αρχζσ Παΐου του 1998 εντάλκθκα να ταξιδεφςω υπθρεςιακά από τθν Οευκωςία ςτθν
Ακινα, γιά να παραςτϊ ςε ςφςκεψθ μετά του τότε Διευκυντοφ Διαχειρίςεωσ Διακεςίμων
τθσ ΨΦΑΥΕΗΘΧ ΧΛΣΩ και μετζπειτα Διευκυντοφ τθσ εν Ακιναισ Διαχειρίςεωσ Διακεςίμων τθσ
Εμπορικισ Ψραπζηθσ, κυρίου Ουκοφργου Οαδόπουλου.

Ξατά τθν διάρκεια τθσ ςυςκζψεωσ αυτισ, θ οποία ζλαβε χϊρα τθν 8θν Παΐου 1998 ςτα
κεντρικά γραφεία τθσ Ψραπζηθσ Χίου ςτθν Ακινα, ζγινα άκελά μου κοινωνόσ και
πλθροφορικθκα λεπτομζρειεσ περί ενόσ οργανωμζνου και καταχκόνιου ςχεδίου, με τθν
ονομαςία «ΧΣΦΣΞΟΘΧ», το οποίο ςε γενικζσ γραμμζσ κα απζφερε ςτουσ μυθμζνουσ
διςεκατομμφρια αφορολογιτων κερδϊν και ςτουσ αδαείσ επενδυτζσ, κατακζτεσ και
διαχειριςτζσ κεφαλαίων, Αςφαλιςτικϊν κυρίωσ Ψαμείων, ανυπολόγιςτεσ ηθμιζσ.

Ενδεικτικά αναφζρω, ότι ς’ εμζνα προςωπικά υποςχζκθκε ο κφριοσ Ουκοφργοσ
Οαδόπουλοσ ωσ ανταμοιβι γιά τθν υλοποίθςθ του ωσ άνω ςχεδίου και τθν ςυμμετοχι μου
ς’ αυτό, το ποςό των 2 (δφο) διςεκατομμυρίων δραχμϊν.

Βάςει του ςχεδίου αυτοφ κα ελάμβανε χϊρα άμεςα:

1. Εξαπάτθςθσ εγχωρίων και αλλοδαπϊν επενδυτϊν διά τοποκετιςεων και ταυτόχρονων
επανατοποκετιςεων τεραςτίων κεφαλαίων ςε δολάρια Αμερικισ από το ζνα Ελλθνικό
Ψραπεηικό Μδρυμα ςτο άλλο, αλλά ακόμθ και από το ζνα υποκατάςτθμα τθσ ιδίασ Ψραπζηθσ
ςτο εξωτερικό προσ το Ξεντρικό κατάςτθμα ςτθν Ακινα και αντιςτρόφωσ.
Χκοπόσ ιτο να παρουςιάηονται προσ το επενδυτικό κοινό ραγδαίοι αλλά εικονικοί
(δθμιουργικοί) ρυκμοί αναπτφξεωσ, με παςιφανι ςτόχο το μεγάλο αγοραςτικό ενδιαφζρον
γιά αγορά μετοχϊν τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ και τθσ Ψραπζηθσ Χίου εκ μζρουσ των
επενδυτϊν (μεταξφ των οποίων και μεγάλα Χυνταξιοδοτικά Ψαμεία τθσ Ελλάδοσ, τθσ
Αμερικισ και τθσ Αγγλίασ) και ακρόα ςυμμετοχι των επενδυτϊν με πολλά διςεκατομμφρια
δραχμϊν ςτισ αυξιςεισ των μετοχικϊν τουσ κεφαλαίων. Σι επενδυτζσ φυςικά δεν κα
γνϊριηαν ότι αγόραηαν «Εταιρικζσ Απάτεσ ι, άλλωσ αποκαλοφμενεσ διεκνϊσ,
«Χρθματιςτθριακζσ Φοφςκεσ».

2. Αποφυγι καταβολισ υποχρεωτικϊν δεςμεφςεων τθσ Ψραπζηθσ Χίου και τθσ Εμπορικισ
Ψραπζηθσ προσ τθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ λόγω δικεν ειςαγωγισ ςυναλλάγματοσ ςτθν
Ελλάδα και παραμονισ αυτοφ γιά χρονικό διάςτθμα άνω των δφο ετϊν.
Χτθν πραγματικότθτα δεν κα υπιρχε ειςαγωγι ςυναλλάγματοσ αλλά λογιςτικι –
δθμιουργικι και μόνο εγγραφι, με ςκοπό τθν εικονικι αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ των
Ψραπεηικϊν Λδρυμάτων από ιδίαν εκμετάλλευςθ των κεφαλαίων αυτϊν εισ βάροσ των
εςόδων τθσ Ψραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.

3. Εκτροπι μεγάλων δανείων προεπιλεγμζνων μεγάλων επιχειριςεων από τα καταςτιματα
των προαναφερκζντων Ψραπεηϊν ςτθν Ελλάδα προσ τα υποκαταςτιματα των ιδίων αυτϊν
τραπεηϊν ςτο εξωτερικό, με ςκοπό να εξυπθρετοφνται τα υφιςτάμενα αυτά μεγάλα δάνεια
με μικρότερα περικϊρια κζρδουσ, να μθ καταβάλλουν οι Επιχειρθματίεσ Ε.Φ.Ψ.Ε. (Ειδικό
Φόρο Ψραπεηικϊν Εργαςιϊν) και λοιπζσ ειςφορζσ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο και να
μοιράηονται τα οφζλθ αυτά μεταξφ ςτελεχϊν των τραπεηϊν, αφ’ ενόσ, και των
επιχειρθματιϊν αφ’ ετζρου.

4. Ωπεξαίρεςθ των κακαρϊν κερδϊν των δφο τραπεηϊν ςε αγαςτι ςυνεργαςία με
ςυγκεκριμζνο χρθματιςτι ςτθν Ελλάδα, τον κφριο Χπφρο Δαμάςκο *εταιρεία ATHENS
MONEY BROKERS+, διεκνι Σίκο ςτθν Ελβετία, με ζδρα το Οουγκάνο, και ειδικό ςυντονιςτι
τον Υρόεδρο τθσ Ενϊςεωσ όλων των Ελλινων διαπραγματευτϊν ςυναλλάγματοσ και

ανϊτατο ςτζλεχοσ τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ, ςφμβουλο του προζδρου του Δ.Χ. κυρίου
Χτουρνάρα, κφριο Βαςίλειο Δαγριτηίκο.

Ψα ωσ άνω αναφερόμενα ςχζδια με διαβεβαίωςε ο κφριοσ Ουκοφργοσ Οαδόπουλοσ, τότε
Διευκυντισ Διαχειρίςεωσ Διακεςίμων τθσ ΨΦΑΥΕΗΘΧ ΧΛΣΩ, ότι είχαν ιδθ τφχει ειδικϊν
εγκρίςεων των Διοικιςεων των δφο Ψραπεηϊν, είχαν ενθμερωκεί ιςχυρά ονόματα του
επιχειρθματικοφ κόςμου ςτθν Ελλάδα που κα ςυμμετείχαν ςτο ςχζδιο «ΧΣΦΣΞΟΘΧ» και
είχε ιδθ λθφκεί το καλϊσ ζχειν από τουσ αρμοδίουσ Σρκωτοφσ Οογιςτζσ και επιτελικά
ςτελζχθ τθσ Ψραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ!!

Επειδι τθν όλθ ςυηιτθςθ τθν εξζλαβα περιςςότερο ωσ αςτείο παρά ωσ τεχνοκρατικι και
επαγγελματικι νόμιμθ δραςτθριότθτα και, προ πάντων, ωσ πρόταςθ ςαφϊσ μθ ςυνάδουςα
με τον χαρακτιρα μου, επιφυλάχκθκα να απαντιςω, μζχρισ ότου επιβεβαίωνα τα ανωτζρω
με τθν Διοίκθςθ τθσ εν Ακιναισ Εμπορικισ Ψραπζηθσ.

Τταν περί τθν 14.00μ.μ. τθσ ιδίασ θμζρασ (08-05-1998) επιςκζφκθκα τον κφριο Γεϊργιο
Πιχελι ςτο γραφείο του, (οδόσ Χοφοκλζουσ 11, 2οσ Τροφοσ του Ξεντρικοφ μασ
Ξαταςτιματοσ ςτθν Ακινα) ο οποίοσ μου επιβεβαίωςε, ότι το ςχζδιο «ΧΣΦΣΞΟΘΧ» είναι
ειλθμμζνο, υλοποιείται ιδθ από τθν Εμπορικι Ψράπεηα ςτθν Ακινα πειραματικά και ότι
χρειάηονται τθν ενεργό ςυμμετοχι τθσ Εμπορικισ Ξφπρου και ΕΛΔΛΞΩΧ τθν δικι μου, διότι
λόγω τθσ υπεράκτιου ιδιαιτερότθτοσ τθσ μονάδοσ *Offshore Banking Unit+, κα μποροφςαν
να διακινιςουν μεγάλα χρθματικά κεφάλαια άνευ προκλιςεωσ τθσ προςοχισ αδιάκριτων
δθμοςιογράφων, βουλευτϊν τθσ αντιπολιτεφςεωσ και Ελλαδικϊν διωκτικϊν Αρχϊν.

Επιπροςκζτωσ ικελαν να φανεί ςτθν διατραπεηικι αγορά ακρόα δικεν κίνθςθ και ειςροι
ςυναλλάγματοσ εκ του εξωτερικοφ προσ το εςωτερικό τθσ Ελλάδοσ με ςκοπό τθν περαιτζρω
παραπλάνθςθ των επενδυτϊν και των μετόχων τθσ τραπζηθσ ϊςτε να προβαίνουν ςε
αγορζσ μετοχϊν τθσ τραπζηθσ, ωσ ιδρφματοσ που εμφάνιηε ραγδαία άνοδο ςτθν τραπεηικι
αγορά ςε ςχζςθ με τισ ανταγωνίςτριζσ τθσ τράπεηεσ ςτθν Ελλάδα. Εγϊ επ’ αυτϊν των
ανόμων ςχεδίων των ρθτά εξζφραςα κατθγορθματικά τθν άρνθςι μου να ςυμμετάςχω. Θ
ςυηιτθςθ περατϊκθκε με τθν παράκλθςθ εκ μζρουσ μου, να μθ με υπολογίηουν ωσ
ςυνεργό των και αναχϊρθςα πάραυτα για τθν Ξφπρο.

Χθμειωτζον, ότι θ Διοίκθςθ τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ ςτθν Ακινα, βλζποντασ ότι δεν
ςυναινϊ, προχϊρθςε (παρακάμπτοντασ τθν απαραίτθτθ εκ του Ξανονιςμοφ προςυπογραφι
μου και ςε αγαςτι ςυνεργαςία μόνο με τον κφριο Γεϊργιο Ξαντιάνθ) ςε λιψθ μεγάλου
κοινοπρακτικοφ δανείου φψουσ 100 εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικισ με υπογραφζσ
ςτελεχϊν τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ ςτθν Ελλάδα ,τθσ κυρίασ Διονυςίασ Υαπαδάκθ,

Διευκφντριασ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχειρίςεωσ Διακεςίμων ,Dealing Room – Treasury Division}
και του κυρίου Ξ. Βενεκζ, επιτελικοφ ςτελζχουσ τθσ Διευκφνςεωσ και άμεςου ςυνεργάτθσ
τθσ) αλλά εγγραφι του δανείου αυτοφ ςτα βιβλία τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ ςτθν Ξφπρο
κατά παράβαςθ τθσ Ελλθνικισ και Ξυπριακισ Ρομοκεςίασ.

Ψοφτο το ζπραξαν γιά να υπάρχει αρκετι ρευςτότθσ εκτόσ Ελλάδοσ οφτωσ ϊςτε να
προβαίνουν ςε κερδοςκοπικά παιχνίδια και ελεγχόμενεσ παρεμβάςεισ – χειραγωγιςεισ ςτο
Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν.

Θ απάκεια των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν τθσ Ψραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ *με Διοικθτι τθσ
Ψράπεηασ τον κφριο Οουκά Υαπαδιμο από το 1994+, τθσ Επιτροπισ Ξεφαλαιαγοράσ και τθσ
Ξεντρικισ Ψραπζηθσ τθσ Ξφπρου, επιβεβαίωναν παςιφανϊσ τα υπό του κυρίου Γεωργίου
Πιχελι τθν 8θν Παΐου 1998 ς’ εμζνα λεχκζντα.

Ενδεχομζνωσ, ουδόλωσ τυχαία ιτο θ πρόςλθψθ ωσ ορκωτοφ λογιςτοφ ςτθν Εμπορικι
Ψράπεηα τθσ Ξφπρου του κυρίου Ξϊςτα Αυξεντίου, υιοφ του Διοικθτοφ τθσ Ξεντρικισ
Ψραπζηθσ τθσ Ξφπρου, κυρίου Αυξζντθ Αυξεντίου!

Ψθν 15θν Λουνίου 1998 ο κφριοσ Γεϊργιοσ Ξαντιάνθσ μου παρζδωςε αντίγραφο τθσ
προτάςεωσ παραμονισ μου εν Ξφπρω γιά ζνα ακόμθ ζτοσ, λζγοντάσ μου όμωσ, ότι ,είναι
ςτο χζρι του, εάν δεν προςχωροφςα εισ το ςχζδιο «ΧΣΦΣΞΟΘΧ» και δεν ζκανα τα ςτραβά
μάτια, ανά πάςα ςτιγμι να πείςει τον φίλο του Υρόεδρο του Δ.Χ. τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ
κφριο Ξωνςταντίνο Γεωργουτςάκο και τον Αντιπρόεδρο αυτισ κφριο Γεϊργιο Πιχελι να
ανακαλζςουν άμεςα τθν ανανζωςθ τθσ παραμονισ μου και να καταςτρζψουν τθν
ςταδιοδρομία μου-.

Εγϊ όχι μόνον δεν ενζδωςα, αλλά ελζγχοντασ επί εβδομαδιαίασ βάςεωσ μετά του
προϊςταμζνου του λογιςτθρίου τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ Ξφπρου ςτθν Οευκωςία, κυρίου
Υαπαλαηάρου τα αποτελζςματα του εφαρμοηομζνου πλζον ςχεδίου «ΧΣΦΣΞΟΘΧ»,
κατιγγειλα ςτον κφριο Γεϊργιο Ξαντιάνθ, γραπτϊσ, ότι ο δανειςμόσ του ποςοφ των 100
εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικισ, που άνευ τθσ κελιςεϊσ μου και εγκρίςεϊσ μου ζχει
εγγραφεί ςτα βιβλία μασ, επιβαρφνει τθν Εμπορικι Ξφπρου με ςοβαράσ ηθμίασ αλλά και τα
αποτελζςματα του Σμίλου ωσ και τα ςυμφζροντα των μετόχων τθσ, που ςτθν πλειοψθφία
τουσ είναι εγχϊρια και διεκνι αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά Ψαμεία.

Ψθν 17θν Λουνίου 1998 ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Εμπορικισ Ξφπρου κφριοσ Γεϊργιοσ
Ξαντιάνθσ με κάλεςε ςτο γραφείο του και μου ανακοίνωςε, ότι τθν 24θν Λουνίου 1998

καταφκάνει ςτθ Οευκωςία ο κφριοσ Γεϊργιοσ Πιχελισ, γιά να με πείςει να ςυνεργαςτϊ
όςον αφορά ςτθν εφαρμογι του ςχεδίου «ΧΣΦΣΞΟΘΧ».

Υράγματι τθν 24θν Λουνίου 1998 κφριοσ Γεϊργιοσ Πιχελισ ιλκε ςτθν Ξφπρο και ωσ εάν
ουδζν να είχε ςυμβεί τθν 08θν Παΐου 1998 ςτο γραφείο του, άρχιςε να μου προτείνει
αυξιςεισ μιςκοφ και επιδομάτων και να μου αναλφει λεπτομζρειεσ και ενζργειεσ, τισ οποίεσ
κα ζπρεπε να κάνω, γιά τθν υλοποίθςθ των τεςςάρων φάςεων του ςχεδίου που
προανζφερα.

Σ κφριοσ Γεϊργιοσ Ξαντιάνθσ, ο οποίοσ παρευρίςκετο ςτθν ςυηιτθςθ, εδζχκθ αςυηθτθτί τα
πάντα, εγϊ όμωσ εκ νζου επανζλαβα ρθτά και κατθγορικά, ότι όχι μόνο δεν κα ςυμμετάςχω
αλλά κα τουσ καταγγείλω ςτισ αρχζσ τόςο τθσ Ξφπρου όςο και τθσ Ελλάδασ.

Άρχιςαν να με απειλοφν τότε, ότι ςε περίπτωςθ που εμμείνω ςτθν απόφαςι μου εκείνοι με
τισ διαςυνδζςεισ που είχαν ςτο υπουργείο των Σικονομικϊν, ςτθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ,
τθν Επιτροπι Ξεφαλαιαγοράσ και ςτον χϊρο τθσ Δικαιοςφνθσ, λζγοντάσ μου επί λζξει:

«Εμείσ, βρε κορόϊδο Χτζφανε, που κεσ να κάνεισ το παλικάρι, για να κρατάμε τα ςτόματα
των Δικαςτϊν και των Ειςαγγελζων κλειςτά διορίηουμε τα βλαςτάρια τουσ ςτθν Ρομικι μασ
υπθρεςία και με τον τρόπο αυτό εμείσ παίηουμε τθν μουςικι και αυτοί χορεφουν…», κα
ςταματοφςαν τθν ςταδιοδρομία μου με ςυνεχείσ δυςμενείσ μετακζςεισ, κα με παρζπεμπαν
δι’ αςιμαντεσ αφορμζσ ςτο Υεικαρχικό Χυμβοφλιο, κα προζβαιναν ςε μθνφςεισ εναντίον
μου, ότι κα με κατζςτρεφαν θκικά και επαγγελματικά και ότι εν πάςθ περιπτϊςει θ
παραμονι μου ςτθν Εμπορικι Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ εξθρτάτο πλζον από τθν ςυμμετοχι
μου ι όχι ςτο προαναφερκζν ςχζδιό τουσ τονίηοντάσ μου :
«Είναι πολλά τα λεφτά Χτζφανε για να ςε αφιςουμε να μασ χαλάςεισ τα ςχζδια».

Ψουσ ανζφερα τότε ότι ςε ουδζν ηιλευα τθν ςταδιοδρομία του τραπεηίτθ κυρίου Γεωργίου
Ξοςκωτά, ότι οι ενζργειεσ αυτζσ ιταν απάτθ εισ βάροσ των μετόχων τθσ Εμπορικισ
Ψραπζηθσ και των επενδυτϊν, εν γζνει, ότι θ αποκάλυψισ του ςχεδίου αυτοφ κατά το
«Συδζν κρυπτόν υπό τον Ιλιο» κα προκαλοφςε εν καιρϊ τθν υποβάκμιςθ τθσ Εμπορικισ
Ψραπζηθσ, του Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Ακθνϊν και τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτοσ τθσ
Ελλάδοσ και εν κατακλείδι ρθτά και κατθγορθματικά τουσ διεμινυςα, ότι εάν με πίεηαν
περαιτζρω κα τουσ κατιγγειλα πάραυτα εισ τον Ειςαγγελζα.

Υεραιτζρω τουσ επιςιμανα ότι ωσ εκπρόςωποσ τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ αλλά και των
Ξυπριακϊν Ψραπεηϊν ςε διεκνι ςυνζδρια γνϊριηα πολφ καλά ότι και αν ακόμθ οι
υπεφκυνοι ςε Ελλάδα και Ξφπρο και οι εκπρόςωποι των Ελλαδικϊν Αςφαλιςτικϊν και
Χυνταξιοδοτικϊν Ψαμείων Πετόχων τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ ιςαν επίορκοι και προδότεσ
προβαίνοντασ ςτθν υλοποίθςθ του ςχεδίου «ΧΣΦΣΞΟΘΧ», εν τοφτοισ οι κεςμικοί
παράγοντεσ των Αμερικανικϊν και Βρετανικϊν Αςφαλιςτικϊν και Χυνταξιοδοτικϊν
Ψαμείων, μετόχων τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ, κα τουσ «άλλαηαν τα φϊτα» με τουσ
μθχανιςμοφσ που διακζτουν *υποβακμίςεισ από διεκνείσ οίκουσ αξιολόγθςθσ, απαξία
Ελλαδικϊν και Ξυπριακϊν κρατικϊν ομολόγων, short selling δθλαδι ςτοχευμζνεσ και
μεκοδευμζνεσ επικετικζσ πωλιςεισ μετοχϊν τθσ Ψραπζηθσ αλλά και άλλων μετοχϊν
ειςθγμζνων ςτα Χρθματιςτιρια τθσ Οευκωςίασ και των Ακθνϊν+ όπερ και εγζνετο.

Ψθν 14θν Λουλίου 1998 και επειδι οι πιζςεισ εκ μζρουσ του κυρίου Γεωργίου Ξαντιάνθ και
του κυρίου Γεωργίου Πιχελι είχαν γίνει αφόρθτεσ πλζον, επιςκζφκθκα τθν δικθγόρο εν
Οευκωςία κυρία Οία Γεωργιάδθ (Υρόεδρο των Υροςφφγων τθσ Ξερφνειασ) και Βουλευτισ
του Ξυπριακοφ κόμματοσ ΔΘ.ΧΩ. και ςυηφγου του Ωπουργοφ Ακλθτιςμοφ κυρίου Διμου
Γεωργιάδθ.

Αφοφ τθσ εξιγθςα τι ακριβϊσ ςυμβαίνει, τθν παρεκάλεςα να με ςυμβουλεφςει τι ζπρεπε να
πράξω, δια να απαλλαγϊ από αυτό το κακεςτϊσ ομθρίασ και πιζςεων προσ τζλεςθ
παρανόμων πράξεων.

Θ κυρία Οία Γεωργιάδθ γνωρίηοντασ τθν Ξυπριακι Ρομοκεςία με διαβεβαίωςε ότι
ςφμφωνα με τα ιςχφοντα διεκνϊσ είχε γίνει ςιωπθρά παράταςισ του ςυμβολαίου μου αλλά
προσ διαςφάλιςι μου με ςυμβοφλεψε, πριν λάβω τθν 17θν Λουλίου 1998 τθν
προγραμματιςμζνθ και εγκεκριμζνθ από τον Λανουάριο του 1998 ετιςια άδειά μου, να
ςυντάξουμε πάραυτα επιςτολι προσ τθν Διοίκθςθ τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ Ξφπρου
επιςθμαίνοντασ ότι:

Α+ Δεν με είχαν εγγράφωσ ειδοποιιςει από τα τζλθ Απριλίου 1998 (ωσ εκ τθσ Χυμβάςεωσ
όφειλαν να πράξουν) γιά ανάλθψθ άλλθσ Διευκφνςεωσ ςτθν Εμπορικι Ψράπεηα εν Ξφπρω, ι
εν Ελλάδι, ι ςε άλλθ χϊρα.

Β+ Εξακολουκοφςα να παρζχω κανονικά και ανελλιπϊσ υπθρεςία μζχρι και τθν
ςυγκεκριμζνθ εκείνθν θμζρα (14.07.1998).

Υζραν των ανωτζρω μου ετόνιςε: «Αρκετι προδοςία ζχει υποςτεί θ Ξφπροσ μασ από τουσ
Ελλαδίτεσ. Συαί και αλλοίμονο αν εμπλζξουν και εμάσ ςτο βρϊμικο αυτό ςχζδιο. Κα με
βροφν αντιμζτωπθ.»

Ψθν 15θ Λουλίου 1998, μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ μου και περί ϊραν 16.00, μετζβθν εισ το
γραφείο τθσ κυρίασ Οίασ Γεωργιάδθ, παρζλαβα τθν ςυνταχκείςα γιά τθν Διοίκθςθ επιςτολι
και επζςτρεψα ςτθν Ψράπεηα παραδίδοντασ τθν επιςτολι ςτον κφριο Γεϊργιο Ξαντιάνθ,
αναφζροντάσ του το περιεχόμενο αυτισ.

Πετά πάροδο μίασ ϊρασ περίπου μετζβθμεν ο κφροσ Γ. Ξαντιάνθσ και εγϊ οδικϊσ ςτθν
Οεμεςό τθσ Ξφπρου γιά τθν υπογραφι ενόσ κοινοπρακτικοφ δανείου φψουσ 15
εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικισ, το οποίον ομοφ μετά άλλων τραπεηικϊν ιδρυμάτων κα
εδίδετο προσ μία Ψράπεηα τθσ Υ.Γ.Δ.Π.

Ξατά τθν μελζτθ όμωσ τθσ ςυμβάςεωσ χρθματοδοτιςεωσ ςυνειδθτοποίθςα ότι ςτο προσ
υπογραφι κείμενο περιλαμβάνοντο κακαρά ανκελλθνικζσ κζςεισ, αφοφ θ χϊρα τθσ εν
λόγω Ψραπζηθσ ανεγράφετο ωσ «ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ» και όχι ωσ «Υρϊθν Γιουγκοςλαβικι
Δθμοκρατία τθσ Πακεδονίασ» ι “F.Y.R.O.M.”.

Υροζτρεψα εισ μάτθν τον κφριο Γ. Ξαντιάνθ, o οποίοσ κα υπζγραφε εκ μζρουσ τθσ
Εμπορικισ Ψραπζηθσ, να μθν υπογράψει και να αποχωριςουμε επιδεικτικά, εάν δεν
άλλαηαν τθν ονομαςία τθσ Χϊρασ από «Πακεδονία» ςε «Υ.Γ.Δ.Π.». Σ κφριοσ Γ. Ξαντιάνθσ
όμωσ όχι μόνον υπζγραψε το κείμενο ωσ είχε, αλλά μου είπε ότι: «αυτά τα οποία
ιςχυρίηομαι είναι αθδίεσ και εμπεριζχουν επικίνδυνεσ και εκνικόφρονεσ αντιλιψεισ». Εγϊ
βζβαια δεν υπζγραψα τθν εν λόγω δανειακι ςφμβαςθ.

Ψθν 17θν Λουλίου 1998 περί ϊρα 10.00 π.μ. και ενϊ εργαηόμουν κανονικά με κάλεςε ςτο
γραφείο του ο κφριοσ Γ. Ξαντιάνθσ και με ρϊτθςε εάν τελικά κα ςυμμετάςχω ι όχι ςτα
ςχζδιά τουσ, αφοφ οι άλλοι ςυνάδελφοι ςτθν Ακινα επείγονται να εφαρμόςουν το ςχζδιο
«ΧΣΦΣΞΟΘΧ» άμεςα και ςτθν Ξφπρο, παρακαλϊντασ με ςυγχρόνωσ να ενδϊςω προσ χάριν
του επειδι εκείνοσ ςφντομα βγαίνει ςε ςφνταξθ και δεν κα του εδίδετο άλλθ ευκαιρία διά
να γίνει πλοφςιοσ ςε τόςο ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Ψου απιντθςα, ςε ζντονο και
κατθγορθματικό φφοσ, ότι θ διλωςι μου για καταγγελία μου ςτον Ειςαγγελζα ιςχφει όςο
ποτζ άλλοτε. Ψότε μου είπε μεγαλόφωνα επί λζξει « τϊρα Χτζφανε κα δεισ το άλλο
πρόςωπο τθσ Εμπορικισ, γιατί εγϊ τθν χρειάηομαι τθν Εμπορικι και δεν κα μείνω ζξω από
αυτό το παιχνίδι».

Ψο απόγευμα τθσ ιδίασ θμζρασ 17-07-1998 αναχϊρθςα για τθν προγραμματιςκείςα άδειά
μου, αφοφ πρϊτα μετζβθν ςτο Δικθγορικό Γραφείο τθσ κυρίασ Οίασ Γεωργιάδθ και τθν
ενθμζρωςα λεπτομερϊσ περί του τι είχε ςυμβεί ςτο γραφείο του κυρίου Γ. Ξαντιάνθ.
Τταν τθν 29θν Λουλίου 1998 επζςτρεψα από τθν άδειά μου, μετά από δίωρο περίπου
παρζλευςιν, ο κφριοσ Γ. Ξαντιάνθσ με κάλεςε ςτο γραφείο του και μου διεμινυςε, ότι θ
Διοίκθςθ τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ λζγει τα καλλίτερα λόγια γιά εμζνα, ότι ςχεδιάηει να με
κάνει Διευκυντι όλων των Διευκφνςεων Διαχειρίςεωσ Διακεςίμων του Σμίλου τθσ
Εμπορικισ ανά τον κόςμο και ότι «εν πάςθ περιπτϊςει θ Εμπορικι Ψράπεηα είναι κράτοσ
και αγοράηει με τα λεφτά, τα οποία διακζτει, όποιον ειςαγγελζα γουςτάρει.
Σι ειςαγγελείσ, μου είπε, είναι πιό διεφκαρμζνοι από εκείνουσ που κα καταγγείλεισ και κα
το διαπιςτϊςεισ αυτό, όταν περάςεισ το κατϊφλι του ειςαγγελικοφ τουσ γραφείου».
Τταν διαπίςτωςε ότι είμαι ανζνδοτοσ, άρχιςε εκ νζου να με απειλεί και να τθλεφωνεί
παρουςία μου ςτον κφριο Γ. Πιχελι λζγοντάσ του, ότι κα πρζπει να ενεργοποιιςουν άμεςα
το ςχζδιο απομακρφνςεϊσ μου όχι μόνο από τθν Ξφπρο, αλλά και από τθν Εμπορικι
Ψράπεηα εν γζνει, διότι θ παραμονι μου και τα όςα ιδθ γνωρίηω εγκυμονοφν
ανυπολόγιςτουσ κινδφνουσ.

Ψθν επομζνθ θμζρα 30-07-1998 μετζβθν ςτο γραφείο μου κανονικά γφρω ςτισ 07.30 το
πρωί, ανζλαβα υπθρεςία και περί τθν 09.00 π.μ. αντελιφκθν, ότι μία ομάσ αποτελοφμενθ
από τουσ κ.κ. Γ. Ξαντιάνθ (Γενικό Δ/ντι Ξφπρου), Φοίβο Γάβρθ (Διευκυντι Υροςωπικοφ
Εμπορικισ Ξφπρου), Γ. Αγγζλθ (Διευκυντι Υιςτοδοτιςεων Εμπορικισ Ξφπρου) και τον
Οουκι Υαπαφιλίππου (Ρομικό Χφμβουλο τθσ Εμπορικισ Ξφπρου) προςιρχετο με άγριεσ
διακζςεισ προσ το γραφείο μου και κατά τθν είςοδό τουσ ο κφριοσ Οουκισ Υαπαφιλίππου,
απαίτθςε να αποχωριςω από τθν κζςθ μου αμζςωσ, χωρίσ να ακουμπιςω τίποτα άλλο
εκτόσ από τον χαρτοφφλακά μου απαιτϊντασ να υπογράψω αμζςωσ μίαν επιςτολι, θ οποία
περιείχε πλικοσ ψευδϊν και αναλθκϊν ιςχυριςμϊν για το άτομό μου και με απείλθςε, ότι
κα καλζςει τθν αςτυνομία ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν ςυμμορφωνόμουν με τισ
υποδείξεισ του.

Απευκυνόμενοσ δε προσ τουσ κ.κ. Γ. Ξαντιάνθ, Φοίβο Γάβρθ και Γ. Αγγζλθ τουσ είπε και
εκείνοι ςυμφϊνθςαν ότι είναι Πάρτυρεσ, ότι δικεν προκαλϊ επειςόδιο και ότι θ παρουςία
τθσ αςτυνομίασ και τθσ επ’ αυτοφϊρου εισ βάροσ μου διαδικαςίασ είναι επιβεβλθμζνθ.

Φυςικά ουδζν εκ των ανωτζρω αλικευε και θ όλθ προςπάκεια του κυρίου Οουκι
Υαπαφιλίππου απζβλεπε ςε εκφοβιςμό και άςκθςθ ψυχολογικισ βίασ ςε βάροσ μου. Υαρά
τθν απερίγραπτθ λφπθ και κυμό μου διά τον εξευτελιςμό που δεχόμουν εκείνθ τθν ςτιγμι
(μόνο και μόνο επειδι δεν ικελα να ςυμμετάςχω ςε ενζργειεσ που μετζπειτα πολλοί
χαρακτιριςαν ωσ το μεγαλφτερο ζγκλθμα εισ βάροσ του Ελλθνικοφ λαοφ και τθν
μεγαλφτερθ απάτθ όλων των εποχϊν εισ βάροσ του Ελλθνικοφ Ξράτουσ από ιδρφςεωσ του)

διατιρθςα τθν ψυχραιμία μου, τθλεφϊνθςα και μίλθςα με τθν δικθγόρο μου κυρία Οία
Γεωργιάδθ, θ οποία και με ςυμβοφλεψε να υπογράψω τθν επιςτολι, που ετςικελικά και
επιτακτικά ικελαν εδϊ και τϊρα να υπογράψω, με τθν επιφφλαξθ παντόσ νομίμου
δικαιϊματόσ μου, και απεχϊρθςα.

Ψθν 02α Χεπτεμβρίου 1998 μετά από επιςτολι, τθν οποία απζςτειλε θ πλθρεξοφςιοσ
δικθγόροσ μου κυρία Οία Γεωργιάδθ και ελλείψει ςαφϊν και εγγράφων οδθγιϊν γιά το ςε
ποιά τελικϊσ υπθρεςιακι κζςθ τοποκετοφμαι, ςε ποιά πόλθ και από πότε, παρουςιάςτθκα
δια να αναλάβω υπθρεςία ςτθν Εμπορικι Ψράπεηα τθσ Ξφπρου.

Υροσ μεγάλθ μου ζκπλθξθ ο κφριοσ Οουκισ Υαπαφιλίππου ςυνοδευόμενοσ από δφο ακόμθ
δικθγόρουσ του δικθγορικοφ του γραφείου, οι κ.κ. Γ. Ξαντιάνθσ, Φ. Γάβρθσ και ο Γ. Αγγζλθσ
είχαν παραταχκεί ςτθν κυρία είςοδο τθσ Ψραπζηθσ και δεν μου επζτρεψαν οφτε καν να
ειςζλκω, ςε ερϊτθςι μου δε να μου δϊςουν λεπτομζρειεσ γιά το ποφ ακριβϊσ
τοποκετοφμαι, ο κφριοσ Γ. Ξαντιάνθσ μου απιντθςε ότι κα τοποκετθκϊ ςτθν Διεφκυνςθ
που ζξωκεν υπάρχει θ επιγραφι «Ψυγείο» και με απζπεμψαν ςκαιϊσ λζγοντάσ μου
μπροςτά ςε όλουσ τουσ Χυναδζλφουσ μου, ότι δεν ζχω πλζον κζςθ ςτθν Εμπορικι Ψράπεηα.

Ξατόπιν των ανωτζρω άρχιςα να ενθμερϊνω τουσ αρμόδιουσ φορείσ τθσ εν Οευκωςία
Αμερικανικισ Υρεςβείασ, οι οποίοι ιταν και οι μόνοι που ενιργθςαν για τθν προςταςία των
Ψαμείων τουσ, τισ ειςαγγελικζσ αρχζσ τθσ Ελλάδοσ οι οποίεσ χρζωςαν τθν υπόκεςθ ςτον
Ειςαγγελζα Υρωτοδικϊν κφριο Δθμιτριο Αςπρογζρακα ο οποίοσ μου εξομολογικθκε ότι
ενϊ οι καταγγελίεσ μου επιβεβαιϊκθκαν ακόμθ και από το ΧΔΣΕ, κατά ζναν περίεργο
τρόπο οι ανϊτεροί του τα κουκοφλωςαν όλα και παράλλθλα ενθμζρωνα τουσ Πετόχουσ τθσ
Εμπορικισ Ψραπζηθσ από το βιμα των Γενικϊν Χυνελεφςεων.

Εν ςυνεχεία ςτισ κατωτζρω θμεροχρονολογίεσ ενθμζρωςα τουσ αναφερομζνουσ με τα
κατωτζρω κατά περίπτωςθ ζγγραφα:

Α+ Ψουσ κ.κ. Ξϊςτα Χθμίτθ, Γιάννο Υαπαντωνίου *με το υπ’ αρικ. Υρωτ. Ξ3896/21-06-2000],
Ξϊςτα Χθμίτθ, Λωάννθ Χτουρνάρα *με το υπ’ αρικ. Υρωτ. Ξ3161/18-05-2001 ζγγραφο+,
Ξϊςτα Χθμίτθ, Ρίκο Χριςτοδουλάκθ *με το υπ’ αρικ. Υρωτ. Ξ7839/08-01-2003 ζγγραφο+, τον
τότε Υρόεδρο τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ κφριο Ξωςτι Χτεφανόπουλο, ο οποίοσ τθν 18θ
Παρτίου 2003 εγγράφωσ αντζταξε: «……δεν μπορϊ να πράξω τίποτα, οφτε να παρζμβω
οπουδιποτε» και ο οποίοσ τθν 20θ Απριλίου 2007 διλωνε ςτθν εφθμερίδα Ελευκεροτυπία:
«Ψα πάντα ςτθν Ελλάδα ρζπουν ςτθ διαφκορά. Σι πάντεσ ςτθν Ελλάδα εξαγοράηονται».

Ενθμζρωςα τον πρϊθν Ειςαγγελζα του Αρείου Υάγου Ευάγγελο Ξρουςταλάκθ * αρ. πρωτ.
2263/04-03- 2003+ ο οποίοσ είχε διατυπϊςει και τθν ριςθ: «Δεν είναι άξια επαίνων θ
Ελλθνικι Δικαιοςφνθ. Πουςκεφουμε ςτθν αμαρτία» τουσ κ.κ. Ξϊςτα Ξαραμανλι, Γεϊργιο
Υροβόπουλο *με τα υπ’ αρικ. Υρωτ. Ξ6628 και Ξ6629/27-09-2004 ζγγραφα+, Γεϊργιο
Αλογοςκοφφθ *13-07-2006+, Γεϊργιο Ανδρζα Υαπανδρζου με τα ζγγραφα *1+ 13-10-2009
παραλθφκζν από τον Δθμιτριο Πακαροφνθ, *2+ ςτο Ξαςτρί 24/10/2009, *3+ ςτο Ξαςτρί 2103-2010 και *4+ με το αρ. πρωτ. Ξ2497/29-03-2010+, Αντϊνιο Ξροντθρά *24 Απριλίου 2008+,
Χάρθ Ξαςτανίδθ *αρικ. πρωτ. 122/13-10-2009+, Ευάγγελο Βενιηζλο *αρικμοί πρωτοκόλλου
05732/01-07-2011 – 05781/04-7-2011+ και Ρικόλαο Εμπζογλου *21-10-2010 και 21-112012].

Χθμειωτζον ότι οι κ.κ. Γεϊργιοσ Ξωνςταντινόπουλοσ και Λωάννθσ Ππαμπαδιμασ, Υρόεδροσ
και Γενικόσ Γραμματζασ του Χυλλόγου Εργαηομζνων τθσ Εμπορικισ Ψραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ
Α.Ε. ςτο ζντυπο του ςυλλόγου τουσ, με τθν προμετωπίδα: «Πασ αφορά όλουσ»
διατυπϊνουν τθν κζςθ ότι:
Α) «Σι Ελλθνικζσ τράπεηεσ που, με τθ βοικεια του κράτουσ, εκμεταλλεφτθκαν –
καταλιςτευςαν επί δεκαετίεσ τα αποκεματικά των αςφαλιςτικϊν ταμείων με
εξευτελιςτικοφσ τόκουσ κατακζςεων, ςυνεχίηουν να ςασ λθςτεφουν με το χειρότερο τρόπο
εκμεταλλευόμενεσ τισ οικονομικζσ δυςκολίεσ ςασ!!!....... Αρνοφνται να εφαρμόςουν
δικαςτικζσ αποφάςεισ, που δικαιϊνουν ςυναλλαςςόμενουσ πολίτεσ και εργαηόμενουσ.

Υαραβιάηουν τθν Εργατικι Ρομοκεςία και τισ Χυλλογικζσ Χυμβάςεισ Εργαςίασ.
Υροςπακοφν να διαλφςουν τα αςφαλιςτικά μασ Ψαμεία. Αμφιςβθτοφν το Χφνταγμα και
τουσ Ρόμουσ….».

Β) Υροσ αποτροπι του ςχεδίου, του οποίου ζγινα κοινωνόσ, ηιτθςα εγγράφωσ τθν βοικεια
των κατωτζρω αναφερομζνων κορυφαίων αξιωματοφχων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και όχι
μόνο, φερόμενων ωσ οι «κεματοφφλακεσ τθσ Διεκνοφσ Ψάξεωσ και του Διεκνοφσ
Χρθματοπιςτωτικοφ Χυςτιματοσ» κ.κ.: George W. Bush και George J. Tenet (C.I.A.) *06-122002+, Ψed White και Mary Morris (CaLPERS) *21-08-2003], Joaquin Almunia [08-082005+,τότε αρμόδιο Επίτροπο τθσ Ε.Ε. για κζματα Σικονομικισ και Ρομιςματικισ Υολιτικισ
και νυν Αντιπρόεδρο τθσ Ε.Ε., Marc Antoine Autheman, 30.09.2003, Διευκφνοντα Χφμβουλο
του Δ.Χ. του Σμίλου τθσ Credit Agricole S.A., A. Schaub και Alessandra Capra,
αξιωματοφχουσ τθσ Ε.Ε., ςτισ Βρυξζλεσ και τον Charlie Mc Greevy, αρμόδιο Επίτροπο για
κζματα Εςωτερικισ Αγοράσ τθσ Ε.Ε *24 Σκτωβρίου 2005+, Rene Carron, Υρόεδρο του Δ.Χ.
του Σμίλου τθσ Credit Agricole S.A. *17-10-2006+, Jean Frederic de Leusse *24 Απριλίου
2008], Nicolas Sarkozy, [14-10-2008, 04-12-2008 υπ’ αρ. πρωτ. 185333/11-12-2008 και 0803-2012+, τότε αρμόδιο Υρόεδρο τθσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ και ταυτοχρόνωσ Υρόεδρο τθσ
Γαλλικισ Δθμοκρατίασ, Christine Lagarde (I.M.F.) *με το υπ’ αρικμό πρωτοκόλλου
185333/11-12-2008+, τότε Ωπουργό των Σικονομικϊν τθσ Γαλλίασ και νυν Διευκφντρια του

Δ.Ρ.Ψ., Alain Strub *06 Παΐου 2011+, David Cameron και David Maurice Landsman *21θ
Λουλίου 2011+, Barack H. Obama και Dr. Daniel Bennett Smith *21θ Λουλίου 2011 και 30θ
Απριλίου 2012+, Jean Paul Chifflet *16-04-2012+, Francois Hollande ςτισ 21.04.2012 και ςτισ
21.07.2012 τθν κυρία Viviane Reding και τον κφριο Olli Rehn, αρμοδίουσ Επιτρόπουσ ςτθν
Ε.Ε. για Κζματα Δικαιοςφνθσ και Σικονομικισ και Ρομιςματικισ Υολιτικισ αντιςτοίχωσ.

ΕΥΛΧΘΠΑΡΧΛΧ:

Άπαντεσ οι ανωτζρω, εν χορϊ, με πράξεισ τουσ ι και παραλείψεισ τουσ, είναι ΩΥΣΟΣΓΣΛ για
τθν ςθμερινι οικονομικι και κοινωνικι κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ιδίωσ δε για τθν
γενοκτονία και τθν εκνοκτονία θ οποία ςυντελείται εισ βάρουσ του Ελλθνιςμοφ, εν καιρϊ
ειρινθσ.

Ωπό τθν εφαρμογι του ςατανικοφ ςχεδίου «ΧΣΦΣΞΟΘΧ», οι Πζτοχοι γενικϊσ ζχαςαν τα
κεφάλαιά τουσ που είχαν επενδφςει τα δε Χυνταξιοδοτικά και Αςφαλιςτικά Ψαμεία –
Πζτοχοι τθσ Emporiki Bank αλλά και άλλων Ελλθνικϊν Ψραπεηϊν, ζχαςαν δολίωσ το
μεγαλφτερο μζροσ των αποκεματικϊν τουσ κεφαλαίων με αποτζλεςμα να μθν ζχουν
ςιμερα τθν δυνατότθτα καταβολισ αξιοπρεπϊν ςυντάξεων και παροχισ ςτοιχειωδϊν
ιατροφαρμακευτικϊν και νοςοκομειακϊν καλφψεων ςτουσ Αςφαλιςμζνουσ τουσ, ζφκαςαν
δε αυτοί, οι οποίοι τοποκετοφςαν με μθδενικά επιτόκια τα αποκεματικά των Ψαμείων ςτισ
τράπεηεσ, ϊςτε με τθν ςειρά τουσ αυτζσ να δανείηουν – δωρίηουν τα χριματα αυτά ωσ
δανεικά και αγφριςτα ςε πολιτικά κόμματα, ςε αεριτηιδεσ απατεϊνεσ και κερδοςκόπουσ,
να εκλιπαροφν τϊρα τουσ διεκνείσ τοκογλφφουσ να τουσ δανείςουν ζςτω και αςιμαντα
ποςά με πανάκριβα χρεωςτικά επιτόκια για να εκπλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ και για
το γεγονόσ αυτό κωφεφουν οι πάντεσ, τόςο οι του εξωτερικοφ όςο και οι του εςωτερικοφ
«ΨΑΓΣΛ» που κυβζρνθςαν και κυβερνοφν ουςιαςτικά *κ.κ. Λωάννθσ Χτουρνάρασ- Γεϊργιοσ
Υροβόπουλοσ+ ακόμθ τθν Ελλάδα ΣΔΘΓΩΡΨΑΧ ΨΘΡ ΧΨΘΡ ΞΑΨΑΧΨΦΣΦΘ με αποτζλεςμα
ςιμερα να δολοφονείται ζνα ολόκλθρο ζκνοσ!!!

Επί πλζον, για να γνωρίςει ο Οαόσ ποιοί ΞΩΒΕΦΡΣΩΡ τθν Ελλάδα, οι κατωτζρω Ψράπεηεσ,
Εκνικι Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.-Ψράπεηα E.F.G. Eurobank Ergasias E.E.- ΑΟΦΑ ΨΦΑΥΕΗΑ
Α.Ε.-Ψράπεηα ΥΕΛΦΑΛΩΧ Α.Ε.- Εμπορικι Ψράπεηα Α.Ε.-Marfin Εγνατία Ψράπεηα-Ψράπεηα
Millenium Bank A.E.- Γενικι Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε.-Ψράπεηα Αττικισ Α.Ε.-Citibank PLCΥανελλινια Ψράπεηα Α.Ε.-ASPIS Bank ΑΨΕ-Ψράπεηα Ξφπρου Δθμόςια Εταιρεία ΟίμιτεδPROTON Ψράπεηα A.E.- FBB-Υρϊτθ Επιχειρθματικι Ψράπεηα Α.Ε.-Ελλθνικι Ψράπεηα Δθμόςια
Εταιρεία ΟΨΔ, καταςτρατθγϊντασ τισ κοινοτικζσ οδθγίεσ, το Χφνταγμα, τουσ νόμουσ και μθν
εφαρμόηοντασ τισ αμετάκλθτεσ δικαςτικζσ αποφάςεισ από το 1991, ΞΑΨΑΟΘΧΨΕΩΧΑΡ τουσ
ΔΑΡΕΛΣΟΘΥΨΕΧ ΨΩΡ με ποςά, που κατά τουσ υπολογιςμοφσ μασ, ανζρχονται ςτο φψοσ των

56 διςεκατομμυρίων ευρϊ οδθγϊντασ χιλιάδεσ Ζλλθνεσ ςτθν αυτοκτονία, ςτον εξευτελιςμό,
ςτθν απϊλεια των περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων και ςτθν εξακλίωςθ, εξαπατϊντασ
ςυγχρόνωσ τουσ εγχϊριουσ και διεκνείσ Πετόχουσ των παρουςιάηοντασ ΥΟΑΧΨΣΩΧ
ιςολογιςμοφσ με κζρδθ εικονικά και κατ’ επζκταςθ ανφπαρκτα.

Χιμερα που τα ΧΘΠΑΡΨΦΑ ΨΣΩ ΚΑΡΑΨΣΩ ΘΧΣΩΡ ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ, ελπίηουμε ότι κα
ΩΥΑΦ΢ΣΩΡ ΔΛΞΑΧΨΕΧ ΞΑΛ ΧΨΘΡ ΑΚΘΡΑ!!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful