‫ישיבת כרם ביבנה ‪www.kby.org.

il‬‬

‫"איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו" )עובדיה א ו(‬
‫המשגיח‪ ,‬הרב אברהם ריבלין שליט"א‬
‫מתוך ענבי הכרם‪ ,‬הפטרת וישלח‪.‬‬
‫בהפטרת השבוע מבטיח הנביא עובדיה שנפילת אדום תהיה מוחלטת‪ ,‬לשם כך הוא משתמש‬
‫בדימוי של גנבים ושודדי לילה‪ .‬בדרך כלל משאירים אחריהם הגנבים חלק מהרכוש המוסתר שאותו‬
‫לא הצליחו לגלות‪" .‬אם גנבים באו לך אם שודדי לילה איך נדמיתה‪ ,‬הלא יגנבו דים‪ .‬אם בוצרים באו‬
‫לך‪ ,‬הלא ישאירו עוללות" )פסוק ה(‪ ,‬אולם אצל עשו הגנבים יקחו גם את הדברים הצפונים שצריך‬
‫לחפש אחריהם‪ ,‬כך שנפילתו תהיה מוחלטת‪" .‬איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו" )פסוק ו(‪ ,‬ופירש‬
‫רש"י‪" :‬אלה לא ישאירו לך כלום כי יחפשו ויגלו וידרשו מצפוניך"‪'" .‬נבעו' לשון יבקשו שתרגומו‬
‫יבעו‪ ,‬וכן 'אם תבעיון בעיו'" )מהר"י קרא(‪ .‬כך נאמר גם בפסוק מקביל בנבואת ירמיהו "כי אני‬
‫חשפתי את עשו‪ ,‬גיליתי את מסתריו‪ ,‬ונחבה לא יוכל‪ ,‬שודד זרעו ואחיו ושכניו ‪ -‬ואיננו" )ירמיהו מט‪,‬‬
‫י(‪.‬‬
‫אך בעוד שברובד הפשט מהווים החשיפה והגילוי של מסתרי עשו וצפונותיו‪ ,‬המשך ישיר למשל‬
‫הגנבים‪ ,‬הנה ברובד הדרש והסוד יש לעניין משמעות מיוחדת‪ .‬שכן עשו הוא אבי אבות הרמאים‬
‫הצבועים שקמו לצרור את ישראל דווקא מתוך העמדת פנים של צדיקים‪ ,‬כביכול‪ .‬כבר בלידתו נאמר‬
‫עליו "כולו כאדרת שער" )בראשית כה‪ ,‬כה(‪ ,‬ואדרת תפקידה‪ ,‬כידוע‪ ,‬לכסות להסתיר את מה‬
‫שבתוכה‪ .‬ובהיותו ילד הוא מנסה להידמות ליעקב‪" :‬שניהם הולכים לביה"ס ושניהם באים ולא היה‬
‫אדם מפריש בין זה לזה"‪" ,‬כשהיה בא מן החוץ היה אביו שואלו היכן היית היום? אומר לו בבית‬
‫המדרש"‪" ,1‬אומר לאביו שהוא מתפלל ‪ -‬ומרמה אותו" )זוהר ח"א‪ ,‬קלט(‪.‬‬
‫וכן כשגדלו הילדים‪" ,‬ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ‪ -‬יודע לצוד ולרמות את אביו בפיו ושואלו‬
‫אבא היאך מעשרין את המלח" )תנחומא(‪ ,‬וכן דרשו "צד את הבריות בפיו" )בראשית רבה סג‪ ,‬י(‪,‬‬
‫" היה אומר אחד בפה ואחד בלב" ) שוחר טוב יד‪ ,‬ג(‪ .‬וגם בגיל ארבעים רוצה ה"צדיק" שבועל‬
‫נערות מאורסות ונשואות‪ ,‬להידמות לאביו הקדוש‪" :‬כל ארבעים שנה היה עשו צד נשים מתחת יד‬
‫בעליהן ומענה אותן‪ .‬כשהיה בן ארבעים אמר‪ ,‬אבא בן ארבעים נשא אשה‪ ,‬אף אני כן" )מדרש רבה‪,‬‬
‫מובא ברש"י(‪ .‬לא תיפלא דרשת חז"ל המדמה את עשו לחזיר‪":‬עשו היה נמשל לחזיר שנאמר‬
‫יכרסמנה חזיר מיער‪ .‬החזיר הזה כשהוא שוכב‪ ,‬פושט טלפיו לומר ראו שאני טהור‪ ,2‬כך אלו גוזלים‬
‫וחומסים ומראים עצמם כשרים"‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫י' חסידה‪ ,‬אישי התנ"ך‪ ,‬ערך עשו‪ ,‬עמ' שנה‪ ,‬בשם מדרש ילמדנו‪.‬‬
‫ושמא מטעם זה מציינת התורה "ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא" )ויקרא יא‪ ,‬ז( ‪ -‬שהפרסת הפרסה אצל החזיר‬

‫היא סיבה נוספת לאסור אותו באכילה‪.‬‬

‫ישיבת כרם ביבנה ‪www.kby.org.il‬‬
‫את תכונת הצביעות הזו ירש עשו מהנחש הקדמוני‪ .‬הוא מפתה את חוה לדבר עברה במסווה‬
‫של מצוה‪ .3‬ותכונה זו גרמה להתפתחות הערב רב‪ ,‬המערבבים את הרע שבאומות בטוב העם‬
‫הטוב‪ ,‬בעם ישראל‪ .‬גם בחטא העגל מנסה הערב רב לטעון "אלה אלהיך ישראל" כאילו עובדי ה'‬
‫הם‪.4‬‬
‫את תכונת הצביעות הזו מוריש עשו לעמו לאדום שהתגלגל במרוצת הדורות במלכות הרביעית‬
‫מלכות רומי ‪ -‬הנצרות‪" .‬צפה הקב"ה שעתידים אומות העולם לומר אנו הן ישראל" )תנחומא‪ ,‬וירא‬
‫ה(‪ .‬ומלכות זו משולה לחזיר "שהיא עתידה להחזיר את המלכות לישראל"‪ ,‬מפני "שסודה ועניינה‬
‫של המלכות הרביעית‪ ,‬מלכות רומי‪ ,‬גנוזים הם במהלך ההתדמות לישראל"‪.5‬‬
‫הברית השקרית החדשה כביכול שבאה להחליף את ברית האמת הישנה לא תחזיק מעמד‪.‬‬
‫" עתיד עשו הרשע לעטוף טליתו ולישב עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבא‪ .‬והקב" ה גוררו ומוציאו‬
‫משם" )ירושלמי‪ ,‬נדרים ג‪ ,‬ח(‪ .‬בעולם הזה מצליח עשו לרמות את יצחק‪ ,‬והנצרות ‪ -‬את העולם; אך‬
‫כמו שנפקחו עיני יצחק לראות מיהו עשו האמיתי‪ ,‬כך יגלה העולם לעתיד לבוא את השקר והעמדת‬
‫הפנים שבנצרות‪ .6‬אכן "אח עשו ליעקב" אבל "ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי" וכשיעלו "מושיעים‬
‫בהר ציון לשפוט את הר עשו"‪ ,‬תתממש נבואת עובדיה "איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו"‪ .‬וכאשר‬
‫שקר חייו יתגלה ברבים‪ ,‬תתגשם הנבואה "והיתה לה' המלוכה"‪.‬‬

‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬

‫ראה הרב דסלר )מכתב מאליהו‪ ,‬ח"ב‪ ,‬עמ' ‪ ,(139‬שאדם הראשון חשב שהוא עומד לקדש את ה' על ידי חטאו‪.‬‬
‫הרחבתי את הקשר בין הנחש הקדמוני‪ ,‬עשו והערב רב‪ ,‬בספרי הסתרים באסתר‪ ,‬עמ' ‪.254-245‬‬
‫הרב הוטנר‪ ,‬פחד יצחק‪ ,‬פורים ענין ו‪.‬‬
‫יש מפרשים‪ ,‬שלשם כך אחזו רבקה ויעקב באומנתו של עשו ‪ -‬בתחפושת וברמאות ‪ -‬כדי להוכיח ליצחק שעשו‬

‫מרמה אותו כל חייו‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful