You are on page 1of 20
Kon. Goedgekeurd did, 99 februari 1958, ar. 58 © - —— GEVESTIGD TE “S.GRAVENHAGE ss Giro no. 448874 tn.v. de Penningm. dar “ODV”, DEN HAAS. vorstagen en abonn. Barentzstr. 48 Den Haag tel. 637383 f Willem de Rijkelaan 18 Leidschendam Tel: 01761 - 5154 WEEKBLAD de jaargeng nr 9 VERENIGING “ORDE DER VERDRAAGZAMEN”’ nadruk verboden 7 november 1969 x in de kantlijn betreft de vraag - "om oon ” het antwoord Goeden avond, vrienden. Bij het begin van onze bijeenkomst moet ik U er aan herin~ neren, det wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Zoals U weehhi s deze avdnd gewijd aan uw vragen. U moogt alle vragen stellen, hoe- we1U op persoonlijke vragen in geen geval een volledig person - ijk antwoord krijgt. Ook op andere vragen gaan wij slechts zo - ver in, als wij menen cen verantwoord antwoord te kunnen geven. Indien dus geen onmiddellijke en voldoende kennis bij ons aanwesig is krijgt u geenmtwoord, terwijl u ook geen antword krijgt wan~ neer wij van mening zijn,dat het onderwerp van de ‘vraag niet zon - der mecr in een gemengd gezelschap als dit besproken kan worden. Wij beginnen met de VRAAGAVOWD x Het bestuur vreest op 5 december geen of weinig tochoorders te trekken en zou daarom deze vrijdagavondbijeenkomst willen laten ‘ vervallen. Heeft de geestelijke leiding hiertegen bezwaar? - Dit valt onder de bevoegdheden van het stoffelijke bestuur, Maar gezien de omstandigheden m verwachtingen bestaat ook bij ons in de geest geen bezwaar hiertegen. x Zijn wij willoos overgeleverd aan de gedachtenkracht van an- deren,waineer wij niet weten,dat er op ons ingewerkt wordt. Hoe gzouden wij dit kunnen bemerken? - U bent eigenlijk altijd weerloos tegenvover de suggesties yan anderen, in vele gevallen zelfs,wanneer u zich van hun pogen U te beinvloeden op de hoogte bent. - 161 - Gedachtenkracht kan in foite als cen vorm van suggestie worden beschouwa; ook hiermede kan men u niet dwingen, tenzij U zich in eite gaarne laat dwingen. Wel ken de gedachtenkracht van anderen u de dinen anders laten zien,dan 2ij zijn, zodat U daarop afwijkend van het normale zult reageren. In feite cult u meer aan de befnvieedingen van anderen onderworpen zijn, naarmate u minder kritisch bent tea.v. Uzelve. och kan men ean de inwerking der gedachtenkracht van anderen wel degelijk ontkomen, Daarvoor is het volgende van belang: 1- Handel nooit voor eerst te hebben overdacht,wat u nu ei~ gonlijk wilt. Handel volgens uw eigen inzichten van goed en kwaad. Leat u door niemand anders in dit opaicht leiden, aanvaard ook van uzelve geen enyele reden.om van deze norm af te wijken. a= Wanneer u ontdekt, dat er bij u een toenemende neiging tot eenzijdig handelen ontstaat, moet u nagaan, of er momen zijn, die hiervan in het bijzonder voordvel zouden kunnen hebben. Ont= dekt u, dat dit het geval is, wijaig uw handelen dan zo, dat zij geen voordelen kunnm behalen,die u hen niet van harte gunt. 3 Naarmate u zelve beter getraind bent in het gebruik van de gedachtenkracht ,krijgt u zelf con grotere resistentie tegen alle befnvloeding door gedachtenkracht van anderen, terwijl men voor inwerlingen van deze aard gevoeliger is. Het is duidelijk, dat degene.,die op dit terrein geoefend is, dus veel gomakkelij- ker pogingen hem te beinvloeden bemakt en af kan wijzen. Wilt U zich dus op dit terreh zeker stel!en, tracht dan eigen gebruik van gedachtenkracht te ontwikkela . U 2ult ontdekken,det alle soor- ten poginen om u te beInvloeden u steeds sterker op gaan vallen . Om con vergelijkend beeld te geven : Wanneer u con adver- tentie leest, valt u slechts zeer weinig op van de daarin voorko- monde misleidende formules. Hen reclame‘xpert’ ziet dezen ochter onmiddelijk , daar hij deze formleringen ook zelf gebruikt. Hoe meer u gedachtenkracht gebruikt, hoo beter u weet , wat de aymptonen van con dergelijke beinvloeding zijn en hoe ge- nakkelijker u op geslaagie wijze u tegen niet gawenste inviceden kunt verzetten. Is dit voldoende? Hebt u geen kommentaar? U zegt: je bent alleon verantwoordelijk voor je cigen'da - den. Inhoeverre ben je vermtioordelijk voor. je kindoren,die vaak per sé en tegen beter veten in hun eigen gang wensen te gaan? Voor je eigen kinderen ben je alleen verantwoordelijk zo- vor het je eigen relatie met die kinderen betreft. Waar act de gomeonschap betreft,waarin je leeft,gaat de verantwoordeljkheid voor Je kinderen zover als je werkeliike aansprakelijkheid tegen- over de gemecnschap. Dit betckent,dat je kinderen, die nog zelf geon voldoéide begrip vande regels in de maatschappij hebben of aich van de bolangrijkheid van die maatschappij nog niet bewust zijn, er toe brengt zich aan de regele van die maatschappij te houden, Dit laatste,zolang de kinderen volgens de regels van die maatschappij onder uw directe vorantwoordelijkheid leven. Verder dan dit gaat uv verantwoordelijkheid tegenover en voor hen dus niet. Kunt u vertellen, hoe bev. de bowoners van Yucatan in staat zijn geweest die prachtige tempols in de wildernis te bouwon? De Kern van de vrucg maakt het noodzakelijk con lange periode in de geschiedenis terug te gaan. Zoals u misschien wel eens hebt gehoord, ontstonden osm. door vulcanische werringen on werkingn in de aardlagen mocilijkheden in het rijk hf. Het govolg = 162 - was, dat men ging koloniseren, be erg bekend geworden: Atlantis. Vaer tijd een systeem ontdext, vearbij licht magnezisne en potential plogan te roenen worden gebracht.Hierdoor vere het mogeli3: ken, waardow men eon grote cladheid van oppervlasts wist reiken, die men net de tegenwoordic) ijstniddelen en machin weer bénader?:. Daarnaast woo men Ao: entoa in staat geer grote voorwerpen cp te heffen en + COM Deze kunde werd overgeleverd naar verschillende dolen ven de werold.Zen latere periode zien w: He” 3, wanneer Ii ‘egint te vor~ vallen en op de duur eigenlij: verdwijnt als macht, terwijl At~ lantis op zijn bart weer gaat kolonisoren. In de tijd daartussen zijn echter vele van de vre:gere koloniein ven Ma te loor gegaan of gehecl verwilderd. De atlanten komen dan odk terech+ in-gebieden,waar deze kennis en gebruiken nog bestaan, maar niet erkenmi worden voor technisch kunnen en magie zijn geworden. De «tlanten maken van hun grotere mogelijkheden: bij het gebruiken van deze krachten ook gebruik om hun meerwaardigheid aan te tonen tegenover de inboorlingen. Toch hebben ook zij er belam bij,dat in hun kolo- nbén cen kaste ontstaat en blijft bestaan,die niet alleen geschoold is in deze " magie" , maar daarnaast ook andere meer menselijke kennis heeft als o.m. organisatie, vastleggen van mededelingen onz. Het resultaat hiervan kunt u vaak tot in de preli storie terugvinden, als b.v. hot bestaan van bodenwegen, : handelsrouten en vaste handelsgebruiken in uitgestrekte gebicden, die men in uw'dagen nog kan kon stateren, ofschoon volgens un opvattingen de nensen zich nog in het stenen tijdperk bevonden. De kennis omvat ook bouwen,waarbij de struktuzen van het moederland Atlantis als voorbeeld plegen te dienen. De stammen ontwikkelen.echter op basis hiervan cen geheel cigen stijl. De ineds zijn daarbij voor u wel zcer bekent geworden, ondat zij con heomwende bowenlsag vormden in de tijd,dat Amerike herontdekt wordt. De werkelijke stijlelementen behoren echter meer aan de tolteken en azteken. Doze en dergelijke stammen kenden-echter perioden van trekken, Wij kunnen oveblijfsclen van hun stijl en werkwijzen dan ook aantreffen tot in de diepe on wes"te gérieden van-de Andes, zolfs inde z.g. slochte Andes in het zuiden. U kunt hieruit wel afleiden,dat er ecn in het verre verleden heeft pleats gevonden ea de> Y die kuliuur- verbroiding bepaalde. technickon - soms omer hot 292 van ma, een grote rol speclden Overigens b1iji: van de ko gaan, zodat wij bev. te miko krije: waarbij men oude geboer gobrsizt on zelfs oude gebodven a.h.7 zo hunlarakter te verondoren eigen grootheid to technieken moes ict Ook in Egypte zien wij schijnselen aantvetfen, ter: Tibet, bv. bij Go dows von Zelfs bij de bovw van do Po bouwwerken- nit een r0 Hier ort dekken wij,éa+ voor een gzoot dock in 2 oon dol to lor et Teg, overbouwen, wn ce malea, of