You are on page 1of 15

Chng trnh Thc s QTKD UNW EMBA

K ton ti chnh cho nh Qun l

TS. Nguyn Thnh Trung CPA (VN), FCCA (UK), CPA (Aust)

Gii thiu
K ton l g? Mc ch ca k ton K ton di con mt ca ngi s dng Cc loi k ton - K ton ti chnh - K ton qun tr - K ton thu

Gii thiu
K ton ti chnh Bo co ti chnh - Bng cn i k ton - Bo co li l - Bo co lu chuyn tin t - Bo co bin ng vn ch s hu (khng c trong h thng bo co ti chnh ca Vit Nam) - Thuyt minh cho cc bo co ti chnh
3

Gii thiu
K ton ti chnh Chc nng ca h thng k ton Kim sot ni b Kim ton cc bo co ti chnh Bo co thng nin

Gii thiu
Nguyn tc k ton c chp nhn rng ri Bn cht ca cc nguyn tc k ton nh hng ca t chc n vic thc hnh k ton

Gii thiu
Cc nguyn tc/gi nh k ton c bn Tnh c lp ca doanh nghip Tnh nguyn gi Gi nh v tnh hot ng lin tc Tnh khch quan Gi nh v s n nh ca tin t

Gii thiu
Phng trnh k ton TI SN = N + VN CH S HU

Gii thiu
Nhng ngi s dng bo co ti chnh t bn ngoi Trnh by y tin cy ca cc bo co ti chnh Li ch ca ban qun l trong cc bo co ti chnh Trnh , trung thc v kh nng xt on chuyn nghip o c ngh nghip

Gii thiu v k ton ti chnh


Vai tr ca ghi chp k ton Xc nh gi tr ca ti sn v cc giao dch pht sinh Lu tr cc hot ng kinh doanh hng ngy Thu thp cc thng tin chi tit v mi giao dch nh gi tnh hiu qu ca mi b phn Lu tr cc ti liu bng chng ca hot ng kinh doanh

Gii thiu v k ton


S sch k ton S dng s k ton Bt ton N C Bt ton kp Ghi chp giao dch vo s sch

10

Gii thiu v k ton


Cc hnh thc s k ton Hnh thc k ton chng t ghi s Hnh thc k ton nht k - chng t Hnh thc k ton nht k chung Hnh thc k ton nht k s ci

11

Gii thiu v k ton


Nht k Ti sao cn nht k ? - Cung cp thng tin v giao dch ti 1 a im v din gii ca giao dch - Cung cp cc ghi chp theo th t thi gian - Phng nga cc sai st c th Nht k chung Chuyn cc bt ton vo s ti khon
12

Gii thiu v k ton


Bng cn i th Mc ch v hn ch ca bng cn i th - Cn bng n c cho mi giao dch pht sinh - Xc nh ng s d n c ca mi ti khon - Tng ca s d ti khon trn bng cn i th c xc nh ng

13

Gii thiu v k ton


Chu k k ton Ghi chp giao dch trong s nht k Chuyn sang s ti khon Lp bng cn i th Lp cc bo co ti chnh H thng k ton ghi chp th cng v ghi chp bng my tnh

14

Gii thiu v k ton


Hnh thc t chc b my k ton K ton tp trung K ton phn tn Va tp trung va phn tn

15

Mu ca bng cn i k ton
Ti sn 1. Ti sn lu ng 2. Ti sn di hn Tng ti sn N N ngn hn N di hn Tng n
1. 2.

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Vn ch s hu 1. Vn 2. Li li 3. Cc khon d tr khc Tng vn ch s hu Phng trnh k ton: TI SN = N + VN CH S HU

xxx xxx xxx xxx

16

Bo co thu nhp v chu k k ton y


Bo co thu nhp Thu nhp Chi ph Nguyn tc n c cho doanh thu v chi ph

17

Bo co thu nhp v chu k k ton y


Chu k k ton Ghi chp cc giao dch Chuyn sang s ti khon Lp bng cn i th Lp cc bt ton iu chnh Lp bng cn i th iu chnh Lp cc bo co ti chnh v thuyt minh Ghi chp v chuyn s cc s d cui k Lp bng cn i th sau khi ng s

18

Bo co thu nhp v chu k k ton y


Nguyn tc thc thu thc chi Ghi chp giao dch khi thc thu thc chi khng phi khi giao dch pht sinh Nguyn tc dn tch Ghi chp giao dch khi pht sinh

19

Mu bo co li l
Doanh thu xxx Tr: Gi vn hng bn (xxx) Li nhun gp xxx Tr: Chi ph hot ng - Chi ph bn hng (xxx) - Chi ph hnh chnh v qun l chung (xxx) Li nhun trc thu xxx Thu thu nhp doanh nghip (xxx) Li nhun sau thu xxx
20

Bo co lu chuyn tin t
Phn loi Lp theo phng php trc tip Lp theo phng php gin tip

21

Bo co lu chuyn tin t
Cc loi lung tin Lung tin t hot ng sn xut kinh doanh Lung tin t hot ng u t Lung tin t hot ng ti chnh

22

Bo co lu chuyn tin t
Lung tin t hot ng sn xut kinh doanh Thu t khch hng Tr nh cung cp Tr tin lng Tr cho cc chi ph kinh doanh Tr thu thu nhp doanh nghip

23

Bo co lu chuyn tin t
Lung tin t hot ng u t Thanh ton mua ti sn di hn Thu t thanh l ti sn

24

Bo co lu chuyn tin t
Lung tin t hot ng ti chnh Thu t gp vn Thanh ton hon vn Tr c tc Thu t vay ngn/di hn Hon tr vay ngn/di hn

25

Mu bo co lu chuyn tin t
Lu chuyn tin t hot ng kinh doanh Tin thu t khch hng Tin tr cho nh cung cp Tr cho nhn vin (lng v cc chi ph lin quan) Tr cho cc chi ph hot ng kinh doanh khc Thanh ton thu thu nhp doanh nghip Lu chuyn tin t hot ng u t Thanh ton mua ti sn di hn Thu t thanh l ti sn di hn Lu chuyn tin t hot ng ti chnh Tin thu t gp vn Thanh ton hon tr vn Thanh ton c tc Thu t vay ngn hoc di hn Tr n gc ca khon vay ngn hoc di hn

26

Phn tch ti chnh


Cc th tc phn tch n gin Phn tch ngang Phn tch dc

27

Phn tch ti chnh


Phn tch ch s Phn tch kh nng thanh ton - Phn tch kh nng hin ti
+ Vn lu ng = Ti sn ngn hn N ngn hn + Ch s kh nng thanh ton hin thi + Ch s kh nng thanh ton nhanh

- Phn tch khon phi thu


+ Vng quay ca khon phi thu + S ngy quay vng ca khon phi thu

28

Phn tch ti chnh


Phn tch ch s Phn tch kh nng thanh ton - Phn tch v hng tn kho
+ Inventory turnover + Number of days sales in inventory

- Ch s ti sn c nh trn n di hn - Ch s v cc khon n trn vn ch s hu - S ln tin li vay so vi li to ra

29

Phn tch ti chnh


Phn tch ch s Phn tch v kh nng sinh li - Ch s v doanh thu v ti sn - Ch s v li v tng ti sn - Ch s v li v vn ch s hu - Ch s v li v vn t c phiu thng - Thu nhp trn c phiu thng - Ch s gi-thu nhp - C tc trn c phiu - Li c tc
30