You are on page 1of 3

PRVO PREDAVANJE 1. Navedi i objasni glavne aspekte web dizajna. 2. Nacrtaj i objasni piramidu web dizajna. 3.

Objasni krajnost u pristupu izrade web lokacije u kojoj forma dominira nad funkcijom. Navedi nedostatke takvog pristupa web dizajnu. 4. Objasni krajnost u pristupu izrade web lokacije u kojoj funkcija dominira nad formom. Navedi nedostatke takvog pristupa web dizajnu. 5. Objasni klijent-server model 6. Navedi neke klijentske tehnologije 7. Navedi neke serverske tehnologije 8. ta je karakteristino za serverske tehnologije?

DRUGO PREDAVANJE 1. Objasni pojam neupotrebljive web lokacije, navedi glavne faktore postojanja takvih lokacija, kao i uticaj web dizajnera na pojedine faktore. 2. Objasni i nacrtaj skicu kaskadnog modela razvoja web lokacija. 3. Objasni i skiciraj model evoluirajueg prototipa (JAD) 4. Navedi prednosti i nedostatke korienja kaskadnog modela i modela zajednikog dizajniranja aplikacije - JAD kao i preporuku kada bi tebalo koristiti pojedini od navedena dva modela. 5. Skiciraj modifikovani kaskadni model sa vrtlogom, objasni po emu se razlikuje od osnovnog kaskadnog modela i navedi razlog za njegovo uvoenje. 6. Objasni postupak definisanja ciljeva web lokacija. 7. Objasni pojmove i namenu makete lokacije i skiciranja pomou blokova. 8. Navedi stavke koje treba proveriti pre objavljivanja web lokacije i pitanja koja spadaju u odravanje lokacije. 9. Navedi koje bi stavke plan ili specifikacija lokacije trebalo da sadri. TRECE PREDAVANJE 1. Navedi osnovne principe web dizajna. 2. Navedi faktore koji utiu na upotrebljivost web lokacija kao i elemente za odreivanje upotrebljivosti web lokacija (prema Nielsonu). 3. Objasni pojam prilagodljive web lokacije kao i mogunost njene realizacije. 4. Objasni pojam i vanost konvencija grafikog okruenja. Navedi primere i posledice krenja nevedenih konvencija. 5. Objasni pojam korisnosti i upotebljivosti web lokacija, kao i njihovu meusobnu povezanost. 6. Objasni pojam prilagodljive web lokacije kao i mogunost njene realizacije 7. Objasni faktore koji utiu na opaanje boje i navedi kakve kombinacije teksta, slika i pozadina treba izbegavati radi dobrog raspoznavanja interfejsa. 8. Navedi i objasni osnovne kategorije korisnika web lokacija, kao i njihove potrebe u vezi sa lokacijom. 9. Objasni ulogu pamenja posetilaca web lokacija u kreiranju web lokacija i predloge za poveanje upotrebljivosti web lokacije u vezi s navedenim sposobnostima. 10. Objasni osobinu strpljenja korisnika i naveDI kada i kako je neophodno dodatno odravanje panje posetilaca. CETVRTO PREDAVANJE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Objasniti razliku izmeu logike i fizike strukture web lokacije. Navedi osnovne strukture lokacija Prednosti i nedostaci linearnih lokacilja Prednosti i nedostaci reetkastih lokacilja Prednosti i nedostaci hijerarhijskih lokacilja Preporuke za smetaj navigacijskih elemenata Pretraivanje lokacije PETO PREDAVANJE 1. Koja su osnovna pravila za sadraj na vebu? 2. Kako se postie bolja preglednost teksta na vebu? 3. Kako se tekst deli? 4. Koje vrste multimedijalnog sadraja imamo na vebu? 5. Kako vriti redukciju slike? 6. Kada je animacija korisna? 7. Koji problemi mogu nastati kod video zapisa? 8. U emu se ogleda prednost korienja zvuka? 9. Gde koristiti, a gde ne 3-D grafiku?

SESTO PREDAVANJE 1. Kakav treba da je odnos rasporeda sadraja na stranici? 2. Kako koristiti CSS? 3. ta utie na vreme odziva? 4. Kakve veze (linkovi) postoje na stranicama? 5. ta su okviri i zato se ne preporuuju? 6. Kad ipak treba koristiti okvire?

SEDMO PREDAVANJE Objasni W3C -ovu definiciju pristupane web lokacije i navedi neophodna razmatranja web dizajnera u cilju izrade pristupane lokacije. 1. Navedi spisak W3C -a kategorija kojima je otean pristup web lokacijama. 2. Objasni pojam W3C -ovih stavki za proveru pristupanosti web lokacija i odgovarajue stepene prioriteta i njihovo znaenje. 3. Objasni pojam pomonih tehnologiija, osnovne alate i njihovu opii njihovu funkciju. 4. Navedi osnovne kategorije hendikepa kod ljudi o kojima treba voditi rauna prilikom izrade web lokacija, kao i primer privremene onesposobljenosti za korienje interneta. 5. Navedi faktore koji utiu na pristupanost web lokacija. 6. Navedi i objasni osnovne razloge za izradu pristupanih web lokacija.

DEVETO PREDAVANJE

1. Navedi sve opasnosti na vebu. 2. Koji elementi naruavaju privatnost? 3. ta su "kolaii", a ta "veb signali"? 4. Koje su preporuke Evropskog parlamenta u vezi sa privatnosti? 5. ta je P3P? 6. Koja pitanja obrauje P3P? 7. Koja su pravila za zatitu privatnosti?