You are on page 1of 1

Borang BMC/1

BORANG MARKAH CALON


NAMA CALON NO. K/P ANGKA GILIRAN NAMA SEKOLAH NO PUSAT TAJUK NO. TUGASAN : .. : .. : .. : MAKTAB RENDAH SAINS MARA MUAR : : : Kriteria Pencapaian Pengetahuan dan Kefahaman Memahami kehendak soalan dan kebolehan asas melukis. Imaginatif Mempunyai daya imaginatif yang releven dan logik. Idea Mengolah motif secara kreatif dan kritis. Alat dan Bahan Mengetahui fungsi dan kemahiran menggunakan alat dan bahan. Proses dan Teknik Kemahiran mempelbagaikan teknik dan proses dalam penghasilan projek. Produk Boleh menghasilkan artifak mengikut spesifikasi. Nilai Komited dalam penghasilan kerja. JUMLAH MARKAH GRED Markah Diperolehi mei jun july Markah Penuh 5 Skor % MARKAH

Bil 1

2 3 4 5 6 7

10 17 15 18 25 10 100