You are on page 1of 82

TNH HNH THNG MI THNG 1/2004, D BO THNG MI QU I/2004 V MT S BIN PHP CH YU PHT TRIN THNG MI

Phn th nht TNH HNH THNG MI THNG 1/2004 A. XUT KHU I. HNG HO 1. Kt qu (so vi cng k nm trc) c t 1.650 triu USD, tng 2,2%, trong , xut khu ca cc doanh nghip 100% vn trong nc t 808 triu USD, bng 99,4%; ca cc doanh nghip c vn u t nc ngoi t 842 triu USD, tng 5%. (chi tit xin xem Biu s 1). 2. Nhn nh tnh hnh (so vi cng k nm trc) a. Xut khu t kim ngch cao nht so vi thng 1 ca 4 nm tr li y (k t nm 2000) v tip tc tng trng so vi thng 1/2003. So vi thng 12/2003 (mt trong 4 thng c kim ngch cao nht t trc n nay) th bng 97%. b. V mt hng - Kim ngch ch yu tng nhm hng ho khc (tng 16%); nhm cc mt hng ch lc ch bng cng k nm 2003. + C 4/19 mt hng gim so vi cng k 2003 l: go (-22,6%), rau qu (-33,7%), hng dt may (-14,8%), ch cc loi (-4,8%); + C 15/19 mt hng tng so vi cng k 2003 l: dy in v cp in (+31,6%), hng in t, linh kin my tnh (+28%), lc nhn (+25%), ht tiu (+24%), xe p v ph tng (+17%), ht iu (+16%), sn phm nha (+9%), cao su (+7%)... - Khi lng hng ho xut khu tng chm (+2,3%), trong mt hng ch lc ch tng 0,7%. Ngoi mt s mt hng c mc tng trng cao v khi lng nh: dy in v cp in, hng in t v linh kin my tnh, ht tiu, xe p v ph tng xe p, c ph, cn cc mt hng khc u tng rt chm. ng lu l c mt s mt hng c t trng kim ngch ln, gim mnh tng trng khi lng l: go, rau qu, ch, cao su, hng dt may. - Gi xut khu xp x cng k, trong mt hng ch lc gim 0,7%. Ch c 4/19 nhm mt hng ch yu c gi tng trn 10%; du th gim 6,4%, c ph gim 12,5%; cn cc mt hng khc u xp x cng k nm 2003. c. V th trng

- Duy tr tc tng trng nhanh vo cc th trng Hoa K, Nht Bn, xtrylia, Trung Quc, Innxia, Thi Lan, c, Malaysia, H Lan... - Gim xut khu hoc tng chm cc th trng Bruney, Irc, Nga, Ailen, Lo, i Loan, Thy S, Hn Quc, Singapore, Trung Quc... 3. Nguyn nhn Thng 1/2004, trng vo dp tt Nguyn n, ngh nhiu ngy, nhng vn c s tng trng l do: - Cc doanh nghip c s chun b tt v th trng v chn hng t cui nm 2003, nht l doanh nghip c vn u t nc ngoi, nn khi th trng th gii c s tng gi, nhiu doanh nghip kp thi tng khi lng xut khu. - Cht lng hng ca ta c nhiu tin b, nhiu mt hng tng nhanh uy tn trn th trng th gii nh: thu sn, dy din v cp in, sn phm g, sn phm nha, hng dt may, giy dp... - Tng xut khu vo cc th trng c ngy Tt c truyn theo nm m lch nh: Trung Quc, Hng Kng, i Loan, Singapore... II. DCH V 1. Kt qu - Thng 1 c t 300 triu USD, bng thng 12/2003 v tng 20% so vi cng k nm 2003. - Lng khch quc t n Vit Nam trong thng t 288.406 lt ngi, bng 97,6% thng 12 v tng 17,3% so vi cng k nm 2003. - Hng khng trong nc vn chuyn c trn 450 ngn lt hnh khch, tng 14% so vi cng k nm 2003, trong trn 60% l khch quc t. 2. Nhn nh tnh hnh Nhu cu tiu dng trong nc tng cao trong dp Tt nguyn n, hot ng ca cc ngnh dch v tr nn si ng v t mc tng trng cao so vi nhng thng cui nm 2003. Lnh vc du lch: tn dng nhng thun li t vic t chc thnh cng SEA Games 22 v tc ng t vic Chnh ph ch o b visa i vi du khch ca Singapore, Innxia (t thng 12/2003) v du khch Nht Bn (t thng 1/2004), ngnh Du lch y mnh cc hot ng thu ht v phc v khch du lch. Ch trng u t nhiu hn cho h thng dch v chuyn su, c bit l cc dch v chuyn phc v khch Hi gio, khch khu vc, do th trng ny i hi nhng qui cch phc v ring. Lnh vc dch v hng khng: cc hng hng khng trong nc cng tranh th nhng thun li t chnh sch mi ca Chnh ph, m thm nhiu ng bay mi, c bit l m thm ng bay th 3 t thnh ph H Ch Minh ti Fukuoka - Nht Bn v chun b m tip ng bay th 4 n Nht Bn trong nm 2004.

Lnh vc dch v khc nh bu chnh - vin thng, vn ti ng b, ng st, ti chnh, ngn hng...: cng tn dng c nhng c hi kinh doanh t dp Tt nguyn n v t mc tng trng kh cao. III. LAO NG 1. Kt qu Thng 1 a c hn 3.000 lao ng i lm vic nc ngoi, gim gn 50% so vi thng 12/2003 v cng k nm 2003. Th trng ch yu: Malaysia v i Loan. 2. Nhn nh tnh hnh Xut khu lao ng gim mt mt do l thng Tt; mt mt do Malaysia p dng mt s bin php nh: ch cp visa cho lao ng nc ngoi tham gia chng trnh o to 2 tun bt buc, lao ng xut khu phi bit ting Anh hoc ting Malaysia, hiu bit lut php v li sng ca nc s ti, B Y t v B Ni V Malaysia cng t ra mt h thng gim st sc kho ngi lao ng ngay ti nc a lao ng i xut khu..., nh hng tng trng xut khu lao ng ca Vit Nam. Tm li, mc d b nh hng ca Tt Nguyn n, kim ngch xut khu hng ho thng 1/2004 vn t mc cao nht so vi cng k ca cc nm t trc n nay v tng trng 2,2% so vi cng k nm 2003. Gi xut khu tng 2,3%, trong mt s mt hng tng gi ng lu l: cao su, thu sn, go...Kim ngch xut khu rau, qu v ch vn tip tc gim mnh, cha c du hiu tng trng. B. NHP KHU I. HNG HO 1. Kt qu (so vi cng k nm trc) c t 1.820 triu USD, tng 12,1%, trong , nhp khu ca cc doanh nghip 100% vn trong nc t 1.210 triu USD, tng 7,8%; ca cc doanh nghip c vn u t nc ngoi t 610 triu USD, tng 21,5%. (chi tit xin xem Biu s 2). 2. Nhn nh tnh hnh (so vi cng k nm trc) - Nhp khu tng nhanh hn xut khu ch yu do tng mnh nhp khu khi doanh nghip c vn u t nc ngoi, tuy nhin khu vc ny mc nhp khu vn thp hn xut khu 232 triu USD. - V mt hng: kim ngch nhp khu t nguyn chic, linh kin xe gn my, thp thnh phm, giy cc loi gim so vi cng k nm 2003; tn dc bng; cn cc mt hng khc u tng, mt s mt hng c tc tng ng lu l: phi thp (+273,3%), bt giy (+50%), bng (+40%), xng du (+30,4%), u r (+11%), si (+10%). - Khi lng nhp khu tng 6,2%, trong nhm cc mt hng ch yu tng 2,5%, cc mt hng khi lng tng mnh l: t nguyn chic cc loi, phi thp, bng; nhm hng ho khc tng 20,7%.

- Gi nhp khu tng 5,5%, trong nhm cc mt hng ch yu tng 5,6%, cc mt hng tng mnh l: thp thnh phm, phi thp, phn bn cc loi, xng du cc loi, bng; nhm hng ho khc tng 5,3%. 3. Nguyn nhn Kim ngch nhp khu tng trng nhanh l do: - Cc doanh nghip duy tr tin nhp khu xng du theo ch o ca Chnh ph (mc d b l); tng nhp khu mt s nguyn, vt liu phc v cho sn xut hng xut khu. - Gi nhp khu ca mt s nguyn, nhin vt liu ch yu tng kh cao, ch yu do gi trn th trng th gii tng. - Thc hin cam kt ct gim thu quan theo CEPT/AFTA, nht l t thng 7/2003 gp phn tng nhp khu hng ho c xut x t cc nc ASEAN. - Li sut cho vay ngoi t thp v vic cho vay bng ngoi t kh thun tin cc Ngn hng thng mi gip cho cc doanh nghip thun li trong vic cn i ngun ngoi t cho nhp khu. II. DCH V 1. Kt qu Thng 1 c t 250 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 8,7%. Nhn nh tnh hnh (cha thu thp c thng tin t cc B/ngnh) Tm li, nhp khu hng ho thng 1/2003 tng 12,1% l mc thp nht trong vng 20 thng tr li y, ch yu do b nh hng ca Tt. Tng kim ngch nhp khu do tng khi lng 6,2% v tng gi 5,6%. Nhiu mt hng tng trng nhanh nht l phi thp v cc sn phm t du m. C cu th trng nhp khu t ASEAN chim t trng ln (khong 24%). c. CN CN THNG MI(ch tnh hng ho) 1. Kt qu nhp siu Thng 1 nhp siu 170 triu USD, bng 10,3% kim ngch xut khu (so vi thng 12/2003 gim 320 triu); trong , khi doanh nghip 100% vn trong nc nhp siu 402 triu USD, bng gn 50% kim ngch xut khu v khi doanh nghip c vn u t nc ngoi xut siu 232 triu USD. 2. Nhn nh tnh hnh T l nhp siu so vi xut khu gim mnh so vi mc bnh qun ca c nm 2003 (25,5%) nh xut siu khi doanh nghip c vn u t nc ngoi. Nhp siu thng 1/2004 tng gn 17 ln so vi thng 1/2003 (nhp siu 9 triu USD), nguyn nhn ch yu do: - Gi v khi lng hng nhp khu u tng nhanh hn xut khu do: Tt Nguyn n n sm hn so vi nm 2003 nn hn ch tin xut khu, nht l nhng mt hng xut khu c kim ngch ln.

- Nhu cu nhp khu nguyn, nhin, vt liu, my mc, thit b ph tng l u vo ca sn xut tng mnh. D. U T NC NGOI (cha c s liu) E. TNH HNH TH TRNG NI A 1. Kt qu a. Tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v - Thng 1: c t 27.082 t ng, tng 15,6% so vi cng k nm 2003 v tng 6,3% so vi thng 12/2003. - C cu tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v: kinh t nh nc chim 16,9%, kinh t tp th chim 1,7%, kinh t c th chim 62,4%, kinh t t nhn chim 17,1%, kinh t c vn u t nc ngoi chim 1,9%. b. Gi c - Thng 1 so vi thng 12/2003 + Ch s gi tiu dng tng 1,1%, trong tt c 10 nhm hng tiu dng u tng, mc tng: ung v thuc l tng 2,9%, lng thc tng 1,6%, dt may tng 1,2%, nh tng 0,8%, tn dc tng 0,7%, dng gia nh tng 0,5%, dch v gii tr tng 0,4%, vt phm gio dc tng 0,2%. + Khu vc nng thn ch s gi tiu dng tng 1,4%, trong : lng thc tng 2,3%, thc phm tng 2%. + Ch s gi ng USD gim 0,3%. Ch s gi vng tng 3,1%. -Thng 1 so vi thng 1/2003 + Ch s gi tiu dng tng 3,2%, trong : tn dc tng 20,9%, ung, thuc l tng 5,6%, vt phm gio dc tng 4,9%, vt liu xy dng tng 4,4%, dt may tng 3,9%, lng thc, thc phm tng 3,1%, nh , phng tin i li, bu in gim 2,3%, dng gia nh tng 2,1%, vt phm vn ho, gii tr gim 1,2%. + Khu vc nng thn ch s gi tiu dng tng 2,9%, trong : lng thc tng 3%, thc phm tng 2,4%. + Ch s gi ng USD tng 1,7%. Ch s gi vng tng 23,8%. c. Bn cc mt hng chnh sch Mui it:thng 1, c bn 6.250 tn, so vi cng k nm 2003 bng 108%. Du ho: thng 1, c bn 1.846 tn, so vi cng k nm 2003 bng 84%. Cc a phng u ch ng chun b hng phc v tt trong dp Tt c truyn, bo m hng bn cho dn.

d. Qun l th trng Thng 1/2004, lc lng Qun l th trng c nc tp trung vo cc mng cng vic ch yu l: - Kim tra, kim sot hng cm, hng nhp lu, hng gi, hng km cht lng, nht l thc phm ti sng v thc phm ch bin phc v tt Nguyn n. - Kim tra vic kinh doanh xng du theo Ch th s 10/2003/CT-BTM ngy 19/12/2003 ca B trng B Thng mi v K hoch cng tc s 336/QLTT ngy 19/12/2003 ca Cc Qun l th trng. - Kim tra vic by bn v ngn chn t pho n trong dp Tt Nguyn n. - Phi hp vi cc ngnh th y, cng an kim tra, ngn chn dch cm g ly lan trong phm vi rng. Nhiu Chi cc Qun l th trng huy ng 100% nhn lc, trc 24/24 gi ti cc im cht nhm ngn chn khng cho vn chuyn g mc bnh vo cc trung tm, thnh ph, th x; kim tra v t chc tiu hu s g b bnh. Theo s liu thng k cha y , trong thng 1, lc lng Qun l th trng tp trung kim tra, x l khong 4.800 v vi phm pht lut vi s thu khong 12 t ng, trong pht vi phm hnh chnh khong 5 t ng; tr gi hng tch thu v truy thu thu khong 7 t ng. 2. Nhn nh tnh hnh v nguyn nhn - Nm nay, Tt Nguyn n n sm hn mi nm, nn th trng si ng ngay t thng 12/2003. Hng ho phong ph, a dng. Thng 1/2004 t mc bn l cao nht so vi cc thng t u nm 2003 n nay. - Mc d nhu cu tiu dng dp Tt tng khong 15% so vi nhng ngy bnh thng, gi th trng hu ht cc khu vc trong c nc u tng (vng Duyn hi min Trung tng cao nht 1,9% v vng ng Nam B thp nht 0,6%); nhng do c ngun hng tt nn khng c mt hng no xy ra "st" gi do bin ng cung cu. - Hng ho sn xut trong nc ngy cng tng t trng trn th trng ni a, nht l: bnh, mt, ko, ru, bia, qun o, giy dp, thc phm ch bin... - V sinh an ton thc phm ngy cng c quan tm, nht l trong dp Tt v hin nay ang xy ra dch cm g. - Mt s mt hng ch yu tng gi do th trng th gii tng gi (phn bn, thp xy dng...) nh hng n hiu qu kinh doanh ca doanh nghip, nht l doanh nghip kinh doanh xng du. - Sc mua tip tc c ci thin, nht l khu vc nng thn (tng 2,9% so vi cng k nm 2004). - Hn hn di ngy khu vc pha Bc nh hng n gieo trng v phc v gieo trng la khu vc pha Bc. - Xut, nhp khu tip tc tng trng nhanh: xut khu hng ho tng 2,2%, nhp khu hng ho tng 12,1%.

Phn th hai D BO THNG MI QU I/2004 V MT S BIN PHP CH YU PHT TRIN THNG MI

Hot ng thng mi Qu I/2004 chu s chi phi ca mt s nhn t ch yu trong v ngoi nc l: Ngoi nc: - Theo d bo ca cc chuyn gia, nm 2004 kinh t th gii tng trng kh hn nm 2003, trong kinh t Hoa K, Nht Bn, EU, Chu phc hi mnh. WTO d bo, nm 2004 gi tr thng mi ton cu tng khong 4%. - Tng nhu cu nhp khu mt s th trng ln nh: Hoa K, EU, Nht Bn, Trung Quc, xtrylia,... - Gi mt s mt hng tng so vi thng 12/2003 nh: du th, xng du, phi thp, phn bn, cao su, c ph, go, sn phm t du m, tn dc... - Hip hi nhng nh nh bt tm min Nam Hoa K kin mt s nc bn ph gi tm vo Hoa K, trong c Vit Nam. - Mt s nc chu xy ra dch cm g. - Cc nc gia tng cc hng ro k thut hn ch nhp khu hng ho nc ngoi. Trong nc: - Hn hn nng n cc tnh pha Bc, mt s din tch trng la chuyn sang trng loi khc. - Dch cm g tip tc pht trin mnh, n 6/2/2003 lan rng ti 56 tnh trong c nc, nh hng ti chn nui g v sc kho con ngi. B Y t, cng cc B, ngnh ang tp trung n lc ngn chn, khc phc v dp tt dch cm g, n nay vn cha tm ra vc xin hu hiu tiu dit loi vi rt gy dch bnh cm ny. - Gi mt s mt hng ch yu (xng du, thp, phn bn, xi mng...) c s bin ng tht thng gy kh khn cho kinh doanh ca cc doanh nghip. - Hip hi tm v cc doanh nghip sn xut, nui trng v xut khu tm tch cc xy dng phng n ng ph vi tnh hnh Hip hi nhng nh nh bt tm min Nam Hoa K kin bn ph gi tm vo Hoa K. - Nhng c hi mang tnh t bin c tc ng kch thch kinh t-thng mi pht trin hu nh cha xut hin. I.D BO THNG MI QU I/ 2004 1. Xut khu

1.1 Xut khu hng ho 1.1.1 Kim ngch - D kin 5.040 triu USD, tng 8% so vi cng k nm 2003, trong : cc doanh nghip 100% vn trong nc d kin 2.345 triu USD, tng 5,8%; cc doanh nghip c vn u t nc ngoi d kin 2.695 triu USD, tng 10,1%. - Kim ngch tng do: + Khi lng tng 3% so vi cng k nm 2003. + Gi tng 5% so vi cng k nm 2003. - Tng xut khu vo cc th trng: Hoa K, EU, Nht Bn, xtrylia, cc nc ASEAN, Cc Tiu Vng quc rp Thng nht, Nam Phi, Mehico, Canada, Hn Quc, Nga... 1.1.2 D kin xut khu mt s mt hng ch yu Go: 620 ngn tn, t 118 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 67% v lng v 73% v kim ngch. Tng t l xut khu go 5-10% tm, so vi cc nm 2003 d kin chim khong 75%. Th trng ch yu: Indonesia, Malaysia, Philippin, Singapore... Thu sn: 535 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 38%. Th trng ch yu: Hoa K, Nht Bn, Hn Quc, i Loan, Trung Quc, xtrylia, Singapore... Ht iu: 16 ngn tn, t 51 triu USD, so vi cng k nm 2003tng 6,7% v lng v 6,2% v kim ngch. Th trng ch yu: Hoa K, Trung Quc, xtrylia, H Lan, Anh... C ph: 230 ngn tn, t 165 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 26,4% v lng v 26,9% v kim ngch. Gi xut khu so vi cng k nm 2003 tng khong 1% v d kin tip tc tng, do nhiu nc trn th gii c xu hng tng nhu cu tiu dng. Th trng ch yu: c, Hoa K, Italia, Anh, Php, Ba Lan, Ty Ban Nha, H Lan, B... Cao su: 120 ngn tn, t 100 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 8,1% v lng v 17,6% v kim ngch. Gi xut khu tng 9%, ch yu do nhu cu tiu th trn th trng th gii tip tc tng, nht l Trung Quc. Th trng ch yu: Trung Quc, Singapore, Hn Quc, i Loan, c, Malaysia, Hoa K, Nht Bn... Rau qu: 40 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 89%. Xut khu sang th trng Trung Quc vn tr tr nh cc thng cui nm 2003, cc bin php y mnh xut khu cha pht huy tc dng. Th trng ch yu: Trung Quc, i Loan, Nht Bn, Hn Quc, Nga... Ht tiu: 13 ngn tn, t 19,5 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 93% v lng v tng 97,5% v kim ngch. Th trng ch yu: Hoa K, Singapore, H Lan, c, Cc tiu Vng quc rp Thng nht, Nga, Th Nh K, Ba Lan, Php, Ty Ban Nha... Ch: 11,5 ngn tn, t 11 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 2,6% v lng v 5,7% v kim ngch. Th trng ch yu: xtrylia, Trung Quc, Singapore, Nht Bn, Hoa K, Indonesia, Malaysia, Thi Lan, i Loan, Nga, Ba Lan, c...

Lc nhn: 7 ngn tn, t 3,6 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 70% v lng v 69% v kim ngch. Th trng ch yu: Indonesia, Thi Lan, Malaysia, Singapore, Philippin, Nht Bn... Dt may: 850 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 4%. C cu xut khu c xu hng tng hng s dng nguyn, ph liu sn xut trong nc. Xut khu vo Hoa K gim so vi cng k nm 2003. Th trng ch yu: Hoa K, Nht Bn, i Loan, c, Anh, Php, Hn Quc, Hng Kng, Italia... Giy dp: 600 triu USD,so vi cng k nm 2003 tng 9,1%. C cu xut khu chuyn dch theo xu hng: gim chng loi thp cp (do b Trung Quc cnh tranh mnh), tng chng loi cao cp. Tng mnh xut khu vo EU v Hoa K. Th trng ch yu: Anh, c, Hoa K, H Lan, Php, B, Italia, Ty Ban Nha, Nht Bn... Hng th cng m ngh: 102 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 9,7%. C cu th trng tip tc c s chuyn dch so vi nm 2003. Th trng ch yu: Php, Nht Bn, Hoa K, c, Anh, Hng Kng, xtrylia, i Loan, Hn Quc... Du th: 4.700 ngn tn, t 1.060 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 8% v lng v 1% v kim ngch. Gi xut khu din bin phc tp, d kin 28-30 USD/thng. Th trng ch yu: xtrylia, Trung Quc, Singapore, Nht Bn, Hoa K, Indonesia, Malaysia. Linh kin in t: 165 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 10,7%. Thi gian ti xut khu tip tc tng mnh, do nhiu nc phc hi v pht trin kinh t, tng nhu cu nhp khu. Th trng ch yu: Nht Bn, Philippin, Thi Lan, Hoa K, Trung Quc, H Lan, c, Canada... Sn phm g: 140 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 7%. Thi gian ti xut khu tip tc tng mnh, do nhiu nc tng nhu cu tiu dng. Th trng ch yu: Nht Bn, Hoa K, Anh, Php, i Loan, Hn Quc, xtrylia... Sn phm nha: 37 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 2,8%. Thi gian ti xut khu tip tc tng mnh. Th trng ch yu: Irc, Nht Bn, Campuchia, i Loan, Philippin, Hoa K... Xe p v ph tng: 40 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 8,1%. Thi gian ti xut khu tip tc tng mnh. Th trng ch yu: Anh, c, Canada, i Loan, o, an Mch, Italia... Dy in v cp in: 80 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 31%. Thi gian ti xut khu tip tc tng mnh. Th trng ch yu: Nht Bn, Hng Kng, xtrylia, Hn Quc... 1.2 Xut khu dch v D kin t 795 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 12%. 1.3 Xut khu lao ng D kin a khong 14.000 lao ng i lm vic nc ngoi gim 26,4% so vi cng k nm 2003. Th trng ch yu: Malaysia, i Loan, Lo, Hn Quc; y mnh xut khu vo Nht Bn; pht trin thm th trng Singapore; khi phc th trng Brunei; m rng thm nhng th

trng mi v c xu hng pht trin l: Cc Tiu vng quc -rp Thng nht, X-n-gan, Ailen. V c cu ngnh ngh: tng a chuyn gia nng nghip sang cc nc Chu Phi; xc tin a lao ng tin hc sang Hn Quc, Nht Bn. 2. Nhp khu hng ho 2.1 Kim ngch - D kin 6.000 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 9,7%, trong : cc doanh nghip 100% vn trong nc d kin 3.900 triu USD, tng 10,2%; cc doanh nghip c vn u t nc ngoi d kin 2.100 triu USD, tng 12,2%. - Kim ngch tng do: + Khi lng nhp khu tng 5,7%. + Gi nhp khu tng 6%. 2.2 D kin mt s mt hng ch yu t nguyn chic: 3.600 chic, t 46 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 32,7% v lng v 15% v kim ngch. Th trng ch yu: Hn Quc, Hoa K, Nga... B linh kin lp rp t: 78 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 83%. Th trng ch yu: Hn Quc, Nht Bn... Linh kin xe my: 45 triu USD, so vi nm 2003 bng 51%. Thi gian ti nhp khu tip tc gim. Th trng ch yu: Thi Lan, Nht Bn, Hn Quc, Trung Quc. Thp: 650 ngn tn, t 286 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 84,3% v lng v 96,6% v kim ngch. Gi hng nhp khu tng khong 15%. Th trng ch yu: Nga, Nht Bn, Ucraina, Malaysia, Trung Quc, Hn Quc, i Loan, Thi Lan, Singapore... Phn bn: 900 ngn tn, t 121 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 4% v lng v v kim ngch. Th trng ch yu: Trung Quc, Nga, Ucraina, Singapore, Nht Bn, Indonesia, Philippin... Xng du: 2.250 ngn tn, t 630 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 89% v lng v 91,4% v kim ngch. Gi c xu hng tng, do gi du th tng. Th trng ch yu: Singapore, Trung Quc, i Loan, Malayssia, Thi Lan, Hn Quc, Nga... Cht do: 260 ngn tn, t 220 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 10,6% v lng v 21,5% v kim ngch. Th trng ch yu: Singapore, Thi Lan, Hn Quc, i Loan, n , Nht Bn, Malaysia... My mc, thit b, ph tng: 980 triu USD, bng cng k nm 2003. Th trng ch yu: Nht Bn, Hoa K, i Loan, Trung Quc, Singapore, Hn Quc, c, Italia, H Lan, Php, Indonesia, Thi Lan...

Tn dc: 90 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 1%. Gi mt s loi khng sinh c xu hng tng so vi cui nm 2003. Th trng ch yu: Php, Hn Quc, n , Thi Lan, Thu S, Thi Lan, Singapore... Linh kin in t: 180 triu USD, so vi cng k nm 2003 tng 2,2%. Th trng ch yu: Nht Bn, Singapore, Hn Quc, Malaysia, Trung Quc, Hng Kng, Thi Lan... Vi: 250 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 93%. Th trng ch yu: Trung Quc, Hn Quc, Hng Kng, Nht Bn... Nguyn, ph liu dt, may, da: 400 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 90,5% Th trng ch yu: i Loan, Hn Quc, Hng Kng, Trung Quc, Nht Bn, Hoa K... 3. Th trng trong nc 3.1 Tng mc bn l hng ho, doanh thu dch v v gi tiu dng - D kin tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v t 90 ngn t ng, tng 13% so vi cng k nm 2003. - D kin n thng 3/2004 gi tiu dng tng khong 3% so vi thng 12/2003. 3.2 D kin mt s mt hng ch yu Lng thc: lc lng p ng cc nhu cu tiu dng v bo m cho xut khu. Gi lng thc c chiu hng tng, nht l cc tnh min Bc do tng cc thng u nm hn hn ko di. ng ma: gi bn l ng RE tip tc xung di mc 4.700 - 5.000 /kg (l mc gi bn thng nht gia cc doanh nghip trong Hip hi). Nhiu nh my tip tc bn thp hn gi thnh, do hu ht cc nh my u gp kh khn v ti chnh, phi y mnh bn ra v gi ma cy ti rung mc khong 200 /kg. Phn bn: gi u r c kh nng tng nh v mc 3.300 - 3.500/kg, do gi th gii tng (d kin khong 200 USD/tn). Cc doanh nghip bo m tin nhp khu, lc lng p ng tiu dng v H - Thu. Thp xy dng: qu I k hoch sn xut ton ngnh 780 ngn tn, tng 17% so vi cng nm 2003. Do gi phi thp tng, do ngun cung trn th gii gim nn d kin gi trong nc s tng: thp xy dng phi 6 khong 7.500-8.000 /kg. Xng du: gi th trng th gii ng mc cao, ngun cung kh khn hn 2003, nht l xng. Gi bn trong nc tip tc n nh v lc lng p ng cc nhu cu tiu dng. Tip tc chn chnh hot ng kinh doanh xng du theo Quyt nh s 187/2003/Q-TTg, ngy 15/9/2003 ca Th tng Chnh ph. Cc doanh nghip kinh doanh xng du tip tc l nu khng iu chnh gi bn theo mt bng gi th trng th gii. Xi mng: nhu cu tiu th tng mnh vo qu I/2004, sn lng p ng. Gi trn th trng tng, d kin mc 750-800 /kg pha Bc v 900-950 /kg pha Nam, do gi clinker nhp khu tng. Tn dc: th trng n nh hn cui nm 2003. D kin gi tn dc nhp khu tng 5-10%, do gi th trng th gii tng, nht l tn dc ca Php.

II. MT S BIN PHP Mt s bin php thc y pht trin thng mi cc thng u nm 2004 l: 1. Ci thin mi trng, c ch qun l v iu hnh hot ng kinh doanh - Tip tc ci thin mi trng kinh doanh, to thm nhng thun li mi gip doanh nghip gim chi ph sn xut, h gi thnh v nng cao cht lng sn phm. - Nghin cu v ban hnh b sung chnh sch thng mi nhm nng cao nng lc cnh tranh ca cc sn phm ch yu, trc ht l cc sn phm cng nghip xut khu ch lc (hng dt may, giy dp, cng nghip ch bin, th cng m ngh. - Duy tr v nng cao cht lng, hiu qu ca cng tc iu tit, iu hnh v m v cung cu, th trng, gi c cc mt hng trng yu, to s n nh cho spht trin bn vng ca th trng ni a. 2. Pht trin th trng trong nc - Phi hp vi cc a phng thc hin tt Quyt nh s 311/Q-TTg, ngy 20/3/2003 ca Th tng Chnh ph v n tip tc pht trin th trng trong nc, tp trung pht trin thng mi nng thn n nm 2010. Phi hp vi B Nng nghip v pht trin nng thn nhn rng m hnh sn xut-kinh doanh, sn xut-mua gom-ch bin-tiu th c mt s doanh nghip kinh doanh xut khu p dng thnh cng. - Xy dng m hnh t chc th trng theo hng xc lp cc mi lin kt kinh t trong lu thng v gia lu thng vi sn xut da trn khng gian kinh t v dung lng th trng tng a bn (nh ch, trung tm bn bun, bn l, siu th...) nhm to ra bc ngot trong s pht trin ca th trng ni a, m trc ht l th trng nng thn. Rt kinh nghim v t chc mng li bn l xng du trin khai cui nm 2003, tip tc nghin cu c ch lu thng v t chc mng li bn hng i vi mt s mt hng nh: thp, phn bn, xi mng, tn dc... - Tng cng hot ng ca cc i c nhim qun l th trng, trin khai tt Quyt nh 187/2003/Q-TTg ngy 15/9/2003 ca Th tng Chnh ph v qun l kinh doanh xng du. - Lc lng qun l th trng phi hp vi cc lc lng khc tp trung ngn chn, qun l tt th trng trong iu kin hu ht cc tnh trong c nc mc dch cm g. 3. y mnh xut khu - Nghin cu c ch phn b hn ngch hng dt may xut khu, bo m bnh ng trong kinh doanh hng xut khu. T chc thc hin hiu qu Hip nh hng dt may vi Hoa K. Ch trng cc th trng v mt hng phi hn ngch. - Tng mc thng xut khu v khi lng cho nhng mt hng c tc tng khi lng di mc tng trng tng kim ngch; mt hng mi; th trng mi. - Hng dn v h tr doanh nghip thng tin th trng s dng ti a hn ngch xut khu hng dt may nm 2004. Hng dn doanh nghip vn dng tt Chng trnh CEPT/AFTA ch ng xut khu vo th ASEAN v gim nhp khu t khu vc ny, gp phn gim nhp siu. - Phi hp vi cc B, ngnh, a phng khn trng thc hin cc chng trnh xc tin thng mi trng im quc gia.

- M rng kh nng thm nhp th trng mi, th trng truyn thng (Trung Quc, Cng ho Lin bang Nga, cc nc ng u, Trung cn ng v Chu Phi). a dng ho loi hnh xut khu, nht l xut khu go. - Ch ng theo di v d bo tnh hnh th trng c gii php iu hnh ph hp, hiu qu; ch ng pht hin, ng ph vi cc ro cn phi thu ca cc nc; c bin php hnch, u tranh tch cc vi cc v kin v cc hng ro k thut trong thng mi quc t. - Hng dn xy dng v t chc qun l tt thng hiu ca doanh nghip Vit Nam pht trin xut khu. 4. Kim ch nhp siu (ngoi vic y mnh xut khu) bng cch: - R sot v thm nh k cc phng n u t, nghin cu c gii php st thc nhm iu chnh kp thi mc thu sut thu nhp khu, nht l chnh sch thu i vi linh kin khuyn khch doanh nghip, nh thu s dng, mua sm thit b sn xut trong nc; khuyn khch, h tr cc doanh nghip s dng nguyn, vt liu sn xut trong nc; qun l cht ch theo nh mc vic s dng cc nguyn, vt liu phi nhp khu... 5. y mnh hi nhp kinh t-thng mi quc t - Thc hin tt l trnh CEPT/AFTA, thng qua vic tuyn truyn, ph bin, hng dn doanh nghip nm mt tch cc v hn ch ca chng trnh CEPT/AFTA c th y mnh xut khu vo ASEAN. - Xy dng l trnh m phn a phng, song phng nm 2004 v ch o tt m phn theo ch o ca ng v Nh nc. - Tuyn truyn rng ri v WTO v ch trng gia nhp WTO. 6. M rng qui m v nng cao hiu qu u t Cc cp, cc ngnh cn quan tm hn n vic nh hng v pht trin th trng ni a, xy dng kt cu h tng thng mi, trc ht l h thng Trung tm thng mi, ch u mi, siu th...tp trung pht trin khu vc dch v v thng mi dch v. 7. Tp trung gii quyt c bn mt s vn v ci cch hnh chnh - Trin khai Ngh nh s 29/N-CP ngy 16/1/2004 ca Chnh ph v chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc b my ca B Thng mi. - y mnh ng dng cng ngh thng tin trong ngnh thng mi.

Ph lc s 1 MT S MT HNG XUT KHU CH YU Thu sn c t 155 triu USD, tng 4% so vi cng k nm 2003.

Tuy vo thng Tt nhng xut khu vn tng, do ngay t nhng ngy u nm, cc doanh nghip y mnh xut khu b cho thi gian ngh Tt, tn dng thi c xut khu mnh vo th trng Hoa K trc khi xy ra v kin tm. Ngoi ra, ngun hng dnh cho xut khu kh di do tuy gi tm v c c bin ng vo cui thng do tc ng ca dch cm g. V th trng xut khu, Hoa K vn l th trng ch yu nhp khu thu sn ca ta, chim t trng khong 31-32% kim ngch xut khu ca c nc, trong tm chim khong 37% tng tr gi tm xut khu, c chim 43%. Hin Lin minh nhng ngi nh bt tm min Nam Hoa K (t 8 bang gm Louisiana, Alabama, Gerogia, Florida, Mississippi, North Carolina, South Carolina v Texas) n ln U ban Thng mi quc t v B Thng mi Hoa K kin nhng ngi nui trng tm 6 quc gia, trong c Vit Nam v vic bn ph gi tm ng lnh v ng hp vo th trng Hoa K, theo tm nhp khu t 6 quc gia ny phi chu mc thu chng bn ph gi t 57% n 267%. Go c t 100 ngn tn, tr gi 19 triu USD, so vi cng k nm 2003, bng 51,8% v lng v 57,4% v tr gi. Tnh n nay, lng hp ng xut khu go k t khong 1,2 triu tn, m bo cho hot ng xut khu nhng thng u nm. Tuy nhin, do ngun cung hn ch v lng tn kho cui nm trc chuyn sang khng nhiu, v ng - Xun 2003/2004 mi bt u thu hoch; ng thi, do thng 1 li trng vi Tt m lch nn tin xut khu chm li. D bo nhng thng tip theo, lng go xut khu s tng dn. Gi go xut khu hin mc 193 - 195 USD/tn (loi 5% tm), 174 - 176 USD/tn (loi 25% tm), gim 3 - 5 USD/tn so vi cui nm 2003 v thp hn gi go xut khu ca Thi Lan t 17 - 20 USD/tn. C ph c t 80 ngn tn, tr gi 50 triu USD, tng 14,3% v lng v tr gi bng cng k nm 2003. Gi xut khu c chiu hng phc hi do sn lng c ph nm 2004 c th gim mt s nc nh Vit Nam, Clmbia, n Lng xut khu tng kh ch yu do nhu cu tng (c tnh l 3%) cc nn kinh t ang phc hi vng chc nh Nht Bn, EU. V vy, ngay t nhng tun u nm, lng khch giao dch mua c ph tp np, si ng hn nhng nm trc. C cu th trng tuy khng khc nhiu so vi nm trc nhng c cu mt hng s thay i do ta tng sn lng c ph ch v cc sn phm c ph ch bin. Rau qu c t 12 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 66,7%. Mc d tim nng sn xut v xut khu rau qu ca Vit Nam rt ln, d bo tng kim ngch xut khu nm 2004 s tng; song, vic xut khu rau qu ca Vit Nam trong nm nay s gp nhiu kh khn, do nhng nguyn nhn sau: - Quy trnh, cng ngh ch bin, bo qun rau qu ca cc doanh nghip Vit Nam cn lc hu, v vy cht lng cha cao.

- Cc th trng truyn thng ca ta nh Trung Quc, Nht Bn, i Loan... u k Hip nh thng mi t do vi Thi Lan, theo xut khu rau qu ca Thi Lan vo cc th trng ny s c hng thu sut u i 0% nn rau qu ca Vit Nam vo cc th trng ny s kh cnh tranh c vi Thi Lan. Cao su c t 45 ngn tn, tr gi 48 triu USD, so vi cng k nm 2003, bng 88,2% v lng v tng 6,7% v tr gi. Khi lng xut khu gim v gi tng so vi cng k ch yu do ngun cung hn ch trong khi th trng Trung Quc vn c nhu cu nhp khu rt lncao su Vit Nam. Hin Trung Quc l th trng nhp khu cao su ln nht ca Vit Nam, tip n l Hoa K. Ht tiu c t 3 ngn tn, tr gi 5 triu USD, so vi cng k nm 2003, tng 25% v lng v 23,6% v tr gi. Do cha vo v thu hoch mi, lng hng xut khu ch yu chuyn t nm 2003 sang. Xut khu tng kh c v lng v tr gi ch yu do trong nm nay, sn lng tiu ca ta c th gim t 10 - 12% do cc tnh ng Nam B chm c ma, hn hn ko di, nng sut gim. nng cao hiu qu cng tc xut khu, Hip hi ht tiu t chc on cn b kho st n mt s th trng ch yu thm d v tm cch tip cn trc tip, nht l th trng EU v Trung ng. V th trng, Hoa K dn u v nhp khu ht tiu Vit Nam, tip n l Singapore, H Lan, Trung Quc, Cc tiu vng quc rp thng nht, n , c, Hng Kng, Ai Cp, Php Ch c t 4 ngn tn, tr gi 4 triu USD, bng 90,9% v lng v 95,2% vtr gi bng cng k nm 2003. Mt s th trng ang c du hiu tng trng mnh nh Pakistan, i Loan, Nga, ring th trng Irc c th bnh thng tr li trong thi gian ti. Ngoi ra, nh chng trnh ct gim sn lng ca cc nc sn xut chnh, ngun cung cp trn th gii s hn hp, gi c th c ci thin. Trc bi cnh trn, xut khu ch ca Vit Nam s tng bt u t qu II,qu I d kin tng khong gn 3% t 11,5 ngn tn vi tr gi 11 triu USD. Du th c t 1.658 ngn tn, tr gi 382 triu USD, so vi cng k nm 2003, tng 13,3% v lng v 6,1% v tr gi. Gi du th trn th trng th gii trong thng din bin phc tp v mc cao, nht l t ngy 16 n 19/1, gi du th New York ln ti 35 USD/thng - mc gi cao nht k t sau chin tranh Irc, song n ngy 26 li gim ng lot cc th trng ch yu trn th gii do thi tit vng ng Bc M m dn v lng d tr ca Hoa K tng. Sau din bin phc tp ca gi du thi gian qua, hin nay rt kh d bo xu hng bin ng ca gi du th th gii trong thi gian ti. Kh nng gi du s cn tng trn mc 34 USD/thng v nhiu kh nng OPEC s ct gim sn lng khong 2,5 triu thng/ngy vo ngy 10 thng 2 ti. Tuy nhin Nga v mt s nc sn xut du m ngoi OPEC c th s tng sn lng cng vi tnh trng nhu cu gim theo ma s y gi du xung thp.

Th trng chu : gi du v sn phm du vn mc cao do nh hng trc tip ca gi du th th gii tng. Hin gi du th ti Dubai giao thng 2/2004 mc khong 28,87 USD/thng, giao thng 3 khong 28,41 USD/thng. Gi du v sn phm du ti th trng Singapore tip tc ng mc cao. Gi xng Mogas 97 bin ng mnh nht, t mc trn 47 USD/thng vo trung tun thng 1 v gim khong 5 USD trong nhng ngy cui thng; tng t, gi xng Mogas 95, 92 cng tng so vi hi u thng t 2-3 USD/thng. Du diezen sau khi tng mnh trong na u thng 1 hin gim bng mc gi u thng. Ring du FO vn trong xu hng tng mnh v hin mc 173,875 USD/tn, tng khong 15 USD/tn so vi hi u thng. Than c t 500 ngn tn, tr gi 14 triu USD, so vi cng k nm 2003, bng 91,4% v lng v tng 6,4% v tr gi. Hot ng xut khu tip tc n nh nh nhu cu mua vng ca th trng Trung Quc, Hn Quc, Thi Lan v Nht Bn, p ng nhu cu tng ca ngnh sn xut in nng, luyn thp trong bi cnh kinh t nhng nc ny ang trn hi phc. Nhu cu than ca Trung Quc tng cn do ngun cung trong nc gim (hu ht cc m vng Sn Ty - vng khai thc than ln nht Trung Quc - tm ngng hot ng sa cha). Ngay t u nm 2004, cc tu quc t lin tc n nhn than cho khch nc ngoi, nhiu nht l khch Trung Quc, Nht Bn. Gi xut khu bnh qun t khong 25,5 USD/tn, gim nh so vi mc gi xut khu trung bnh nm 2003. Theo nh hng ca Tng Cng ty than Vit Nam, trong nm nay v nhng nm ti Tng Cng ty s ch trng xut khu nhng chng loi than cht lng cao m trong nc cha c nhu cu. Do vy, xut khu than s kh quan v c kh nng t ngang vi mc thc hin nm 2003. Nhng th trng tiu th than Vit Nam ln nht l Nht Bn (chim khong 31%), Trung Quc (chim khong 28%), Thi Lan, Hn Quc. Th trng ca ngnh Than c m rng ti hn 30 nc v vng lnh th trn th gii. Hng dt may c t 270 triu USD, bng 85,2% so vi cng k nm 2003. Tuy kim ngch gim so vi cng k do vo dp tt nhng xut khu c thun li c bn l th trng Hoa K tip tc c m rng. Gi xut khu v gi gia cng tng bnh qun khong 10 - 15% so vi vi nhng thng u nm 2003; gi ng EURO vn ng mc cao, khuyn khch tng xut khu vo th trng ny. Hin nay, nng lc sn xut ca ngnh Dt may c tng cng trong nm 2003, vt kh nng p ng hn ngch xut khu sang th trng Hoa K trong thi gian ti. V th trng, xut khu gi c mc tng trng kh vo th trng Hoa K, tng dn t trng vo th trng EU v ch trng xm nhp su hn vo cc th trng phi hn ngch. Giy dp c t 220 triu USD, tng 2,3% so vi cng k nm 2003. C cu th trng theo hng chuyn dch tch cc ca nhng thng cui nm 2003. EU vn l th trng ch yu, xut khu vo th trng ny tng c v s lng v tr gi. Xut khu vo Hoa K tng kh nhanh trong khi vo Nht Bn v cc th trng khc khng c t bin. duy tr mc tng trng xut khu nhanh trong nhng thng ti, cc doanh nghip cn:

- Thc hin nghim tc Hip nh chng gian ln thng mi k gia Chnh ph Vit Nam v EU v tun th cc lut l thng mi quc t. - y mnh khai thc th trng mi, nht l th trng Hoa K. - Tp trung u t cng ngh, thit b hin i a dng mu m v n nh v cht lng sn phm. Hng th cng m ngh c t 35 triu USD, tng 6,1% so vi cng k nm 2002. ng lu l tuy vo dp tt Nguyn n nhng kim ngch xut khu vn vt thng cao nht ca nm 2003. Nguyn nhn l do kinh t cc th trng ch yu ang phc hi vng; vic xc tin thng mi, nghin cu thay i mu m hng theo nhu cu th trng c nhiu tin b, nht l hng g gia dng (hin c nc c trn 3.000 doanh nghip tham gia ch bin g t g nhp khu xut khu, hoc t g vn p theo cng ngh mi), tip n l hng gm s, gm kt hp vi cc loi vt liu khc Dy in v cp in c t 25 triu USD, so vi cng k nm 2003, tng 31,6%. Nht Bn duy tr v tr hng u trong nhp khu dy in v cp in ca Vit Nam, xut khu ch yu do cc doanh nghip c vn u t nc ngoi ti Vit Nam m nhn. Cc doanh nghip t nhn v nh nc mi tip cn c nhng th trng nh nh Myanmar, Lo, Campuchia, Trung Quc, Thi Lan. Vic gi ng Yn ng mc cao so vi ng la M cng l mt nhn t thun li cho nhp khu ca Nht Bn, trong c dy in v cp in. Tnh hnh kinh t Nht Bn ni ring v kinh t th gii ni chung c chiu hng kh ln, do vy nhu cu tiu dng cc sn phm cng nghip, trong c dy v cp in ang v tip tc gia tng. D bo xut khu dy, cp in ca Vit Nam sang Nht Bn v cc th trng khc cn tng trong nhng thng ti. Ngoi ra, cc doanh nghip trong nc, nht l cc doanh nghip t nhn, cng ang tch cc u t i mi cng ngh, vn ln v cht lng v tm kim th trng xut khu, nht l sang th trng ASEAN.

Ph lc s 2 MT S MT HNG NHP KHU CH YU 1. Phn bn Thng 1 c nhp khu 300 ngn tn, tr gi 47 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 98,4% v lng v 123,7% v tr gi. Trong , ur nhp khu 150 ngn tn, tr gi 26 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 84,7% v lng v 111,37% v tr gi. Do lng tn kho cui nm 2003 cao v lng sn xut trong nc thng 1 khong 13.000 tn phn ur, 90.000 tn phn ln v 110.000 tn NPK nn c bn p ng c nhu cu phn bn phc v sn xut v ng-Xun. Gi phn bn nhp khu tip tc tng cao do gi trn th trng th gii tng (gi du th thi gian qua tng kh cao gy hiu ng tng i vi cc ch phm du m) v t mc 190-200 USD/tn, tng 36 % so vi cng k nm ngoi, gi ur v kali tng t 10 n 15 %, lu hunh

tng 15 % so vi cui nm 2003. Gi ur cc tnh ang ph bin mc t 3.200 n 3.500 ng/kg. D bo trong thi gian ti, gi phn bn nhp khu s tip tc tng nhng gi trong nc s khng b nh hng nhiu do ngun cung ng c m bo. 2. Xng du Thng 1, c nhp khu 750.000 tn, tr gi 210 triu USD, bng 112,6% v lng v 130,4% v tr gi cng k nm 2003. Lng nhp khu trong thng tng nh do nhu cu cc thng u nm thng tng. Tr gi nhp khu tng 30,4% do cc nguyn nhn chnh sau: Gi du th trn th trng th gii trong thng 1 din bin phc tp v mc cao. Cao im t ngy 16-19, gi du th New York ln ti 35 USD/thng - mc gi cao nht k t sau chin tranh I-rc, song n ngy 26 li gim ng lot trn cc th trng ch yu trn th gii do thi tit vng ng Bc M m dn ln v lng d tr ca Hoa K tng. Ti th trng chu : gi du v sn phm du vn mc cao do nh hng trc tip ca gi du th th gii tng. Gi du v sn phm du ti th trng Singapore vn tip tc ng mc cao. Gi xng 97 bin ng mnh nht, t mc trn 47 USD/thng hi trung tun thng 1 v gim khong 5 USD trong nhng ngy cui thng; tng t, gi xng 95, 92 cng tng so vi hi u thng t 2-3 USD/thng. Du diezen sau khi tng mnh trong na u thng 1 hin gim bng mc gi u thng. Ring du FO vn trong xu hng tng mnh v hin mc 173,875 USD/tn, tng khong 15 USD/tn so vi hi u thng. Tuy gi th trng th gii c bin ng ln v gi nhng trn th trng trong nc tnh hnh cung ng v gi xng du tip tc c n nh trong dp Tt nguyn n. C th nhn nh tnh hnh th trng xng du trong nc qu I nm 2004 s khng xy ra bin ng ln. 3. Linh kin v ph tng xe gn my Thng 1, c t 15 triu USD, bng 44,1% cng k nm 2003. 4. Thp thnh phm v phi thp Thp thnh phm: thng 1, c t 150 ngn tn, tr gi 67 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng62,8% v lng v 76,1% v tr gi. Phi thp: thng 1, c t 150 ngn tn, tr gi 41 triu USD, so vi cng k nm 2003 bng 306,1% v lng v 373% v tr gi. Lng phi thp nhp khu trong thng tng do k hoch sn xut ton ngnh trong qu I tng 17%. Tr gi phi thp nhp khu tng mnh do th trng th gii ngun cung khan him trong khi nhu cu tip tc tng, c bit tng mnh t Trung Quc, Irc v Hoa K d b ro cn nhp khu thp. Hin gi bn phi thp ngun CIS ln ti 370-380 USD/tn (FOB), tng t 15-20 USD/tn so vi tun trc, ring th trng Trung Quc gi dao dch phi thp hin khong 400-415 USD/tn. Hin gi cho phi thp ngun ASEAN vo Vit Nam l 420 USD/tn, d bo cn tng trong thi gian ti. Ngoi ra, gi thp tm v c thp ph liu cng tng mc kh cao so vi cc thng trc. 5. Giy cc loi Thng 1, c nhp 31 ngn tn, tr gi 15 triu USD, so vi cng k 2003 bng 91% v tr gi v khng i v lng.

Tr gi giy nhp khu gim nh do gi giy trn th trng th gii tip tc gim. Vn ang t ra i vi ngnh giy ngy cng cp bch hn l h gi thnh sn xut trong nc c th cnh tranh vi giy nhp khu. 6. Linh kin t Thng 1, c t 27 triu USD, so vi cng k 2002 tng 4%. Tr gi nhp khu tng nh do nhu cu t vo nhng thng cui nm 2003 tng mnh, cc nh sn xut t trong nc tng nhp khu nhm p ng cc n hng ca mnh. D bo trong cc thng ti lng nhp khu ng mc thp hoc gim do VAT c iu chnh tng, bt u c hiu lc t 1/1/2004. Nhiu d bo tiu cc cn cho rng th trng t c th b ng bng trong nhng thng u nm 2004. 7. Tn dc Thng 1, c t 25 triu USD, bng 100% gi tr nhp khu cng k nm 2003. Nguyn liu nhp khu phc v sn xut thuc trong nc gi bin ng khng ng k nht l cc loi nguyn liu c bn nh Amoxicilin compacted n (420-435 ngn ng/kg), Vitamin B1 Trung Quc (240-255 ngn ng/kg), Vitamin C Trung Quc (150-155 ngn ng/kg). Gi nhp khu mt s loi tn dc t chu u, nht l t Php tng khong 10% do ng euro ln gi so vi cc ng tin khc. Tuy nhin, nhn chung gi cc loi tn dc trn th trng th gii khng bin ng ln, th trng trong nc nhn chung n nh do cng tc tng cng kim tra, kim sot ca c quan y t cc cp nhm chn chnh hot ng kinh doanh tn dc ca cc t chc.

Ph lc s 3 MT S MT HNG CH YU TRN TH TRNG NI A 1. Lng thc Thng 1, tuy nhu cu lng thc tng nhng gi kh n nh trn phm vi c nc. cc tnh pha Bc, ngun trn th trng nhn chung di do; nhu cu tiu th cc loi la go cht lng cao tng, gi n nh mc 2.200-2.500 /kg (thc) v 3.100-3.600 /kg (go t), go tm thm t 6.500-7.000 /kg, Bc Hng t 5.000-5.500 /kg, go np 6.000-7.000 /kg. cc tnh pha Nam, mt s tnh bt u tin hnh thu hoch v la ng-Xun sm (khong 260.000 ha), gi c chiu hng gim t 100-200 /kg, ph bin mc t 2.000-2.100 /kg (thc) v 3.000-3.200 /kg (go t). Theo Hip hi lng thc, lng hp ng xut khu k tnh n nay khong 1,2 triu tn, bo m cho hot ng xut khu nhng thng u nm. Tuy nhin, do ngun cung hn ch (tn kho cui nm trc chuyn sang thp, v ng-Xun 2003-2004 mi bt u thu hoch). Tt m lch vo thng 1 nn gim tin xut khu. D bo trong thi gian ti gi lng thc ti cc tnh pha Bc s nhch ln do gip v v hn hn. Rt m ko di nh hng n tin gieo cy la ng-Xun; ring cc tnh BSCL bc vo thu hoch v la ng-Xun, ngun cung tng cng v thu hoch, gi lng thc s gim dn, nhng mc gim khng nhiu do gi xut khu go tip tc gi vng. 2. Phn bn

Do chun b ngun tt nn cc nhu cu tiu dng ca v ng-Xun c p ng tt. Do gi phn bn nhp khu tip tc tng cao mc 190-200 USD/tn (tng trn 36% so vi cng k) nn gi trong nc tng ti mt s a bn. Hin ur cc tnh gi ph bin mc 3.2003.500 /kg. D bo thi gian ti gi phn bn nhp khu tip tc mc cao, gi phn bn sn xut trong nc s khng tng. Trc tnh hnh bin ng ca th trng th gii cc B, ngnh ch o doanh nghip c k hoch chun b tt lclng phc v nhu cu v H Thu v v Ma 2004. Theo B Cng nghip, mc d gi phn bn v nguyn liu phn bn tng cao (ure, kali tng 10-15%, lu hunh tng 15% t cui nm 2003) nhng cc doanh nghip sn xut vn gi vng tin sn xut p ng nhu cu, c th ngnh cng nghip thng 1/2004 t snlng 13.000 tn ure, 90.000 tn phn ln, 110.000 tn NPK. 3. Ma ng T gia thng 12/2003 n nay mc d nhu cu tiu th cao nhng gi trn th trng trong nc c xu hng gim nh do lng ng tng dn theo ma sn xut. Nhiu nh my, d mi bc vo v sn xut nhng phi bn vi gi thp hn gi thnh, gy thit hi khng ch mt nh my m cn nh hng n sn xut v th trng ni chung. Nguyn nhn chnh l do hu ht cc nh my ng thiu vn hot ng kinh doanh, b sc p phi tr tin mua ma cho nng dn v chi ph cho sn xut nn phi bn ra vi s lng ln v thm ch phi bn ng non cho cc nh phn phi. Gi bn bun ng RS u thng 11/2003 t 4.000-4.300 /kg, c ni 4.500 /kg, th n u thng 1/2004 ch cn 3.800-4.000 /kg, c ni 3.750 /kg. Trong khi gi mua ma ca nng dn nhn chung gi mc 180.000-200.000 /tn ma cy 10 CCS ti rung, c ni mua ti 275.000 /tn (Sn La). Lng ng bn ra t u v kh ln, ring thng 1/2004 c tiu th trn 130.000 tn; y l din bin bt thng v bnh qun cc thng nm 2003 ch 90.000 tn/thng, cao hn cc nm trc. Do gi ng thp cc doanh nghip kinh doanh c th mua vo d tr ti kho. n nh th trng v gi hng bn ra, ngy 5 v 6/1/2004 Hip hi ma ung Vit Nam c cuc hp vi cc cng ty, nh my ng c nc thng nht cc bin php gi gi bn ng n nh theo khung gi chung. ng th: 3.500-3.700 /kg; ng RS: 4.000-4.500 /kg; ng RE: 4.700-5.000 /kg tr ln. Tuy nhin, nhng ngy cui thng 1/2004 nhiu nh my khng thc hin v bn di 4.000 /kg ng RS. Trn th trng th gii, nhiu d bo cho rng cung v ng ht so vi cu nn gi c xu hng tng. 4. Xng du Gi sn phm xng du trn th gii bnh qun thng 1/2004 tng mc kh cao: xng 90 trn 40 USD/thng; diezel, du ho cng gn 40 USD/thng Trong thng, t chc trin khai tt Quy ch qun l kinh doanh xng du, B Thng mi cng B Ti chnh c nhiu gii php v gi c v thu gi bnh n th trng, nht l trong dp Tt lun bo m cung ng hng cho cc mng li ca hng v i l bn l, k c vng su, vng xa, khng xy ra tnh trng ch tc lu thng, thiu ngun bo m gi gi n nh (tuy gi xng du th gii tng). 5. Xi mng Thng 1, lng tiu th gim mnh, c nc ch t 48% so vi thng 12/2003, c tnh khong 1,05 triu tn. Tuy nhin do tnh chu k trong sn xut nn cc nh my vn sn xut lin tc (sn lng c t 1,355 triu tn) v yu cu chun b lc lng d tr xi mng cho ma xy dng Qu I/2004. Gi bn n nh nh thng 12/2003. D kin mc sn xut v tiu th xi mng ton x hi thng 2/2004 khong 1,9-2 triu tn. Trong thng 2/2004 gi xi mng s tip tc n nh do lng tn kho xi mng v Clinker ln (khong 1,65 triu tn trong xi mng 520.000 tn, clinker 1,13 triu tn). Do gi nhp Clinker hin mc cao v vn chuyn kh khn nn gi thnh sn xut xi mng s tng. n

nh gi c, nhiu doanh nghip c vn bn ngh gim thu nhp khu clinker t 20% xung 10-15%. 6. Thp Theo k hoch, sn lng thp ton ngnh Qu I/2004 tng 17% so vi cng k nhng trong thng 1/2004 do gi phi thp tip tc tng v cc nh my huy ng cng sut thp do bo dng my mc, thit b nn sn lng ton ngnh ch bng 79,5% so vi cng k. Trn th trng th gii do ngun cung ang khan him trong khi nhu cu tiu th tip tc tng cao khin gi phi thp v sn phm thp tng cao. Tuy nhu cu tiu th thng 1 gim so vi thng trc, nhng do gi phi thp nhp khu tip tc tng cao nn cc doanh nghip kinh doanh thp phi iu chnh tng gi bn. Hin nay gi bn (gm VAT) ca cc doanh nghip lin doanh ti th trng min Bc nh sau: thp cun 6.800 /kg; thp thanh 6.900 /kg, ti th trng min Nam nh sau: thp cun 6.700 /kg; thp thanh 6.650 /kg. hn ch s bin ng tng gi qu cao trn th trng, cc doanh nghip kinh doanh thp tuy iu chnh gi bn nhng vn thp hn so vi mc gi phi thp ca th gii (nu gi phi thp nhp khu l 370 USD/tn v s dng 100% phi nhp khu sn xut th gi thnh sn xut thp khong 7,2 tr/tn v gi bn hon vn khong 7,6 tr/tn). Hin gi bn l thp xy dng phi 6 trn th trng t 6.900-7.300 /kg do cn ngun tn kho. D bo trong thi gian ti gi phi thp kh nng tip tc cn cao, gi bn thp trong nc s tng, c kh nng gi bn thng 2/2004 s t mc 7,8-8 triu ng/tn (cao hn thng 11/2003 khong 2 tr/tn). 7. Giy Sn lng ton ngnh giy thng 1/2004 t 43.500 tn giy ba cc loi, tng gn 4% so vi cng k. Gi c v th trng giy tip tc n nh. n nay, gi giy nhp khu tip tc thp hn sn xut trong nc ang t ra vn Ngnh giy tip tc phn u gim gi thnh v nng cao cht lng c th cnh tranh vi gi giy ngoi nhp khu. 8. Thuc cha bnh Gi thuc sn xut trong nc nhn chung n nh ngoi tr mt vi sn phm c bin ng gi khong 10% nh Tetraxilin, Cloroxit, Penixilin. Do nh hng s bin ng ca th trng tin t (c bit l ng euro) thuc tn dc nhp khu t chu u tng gi t 5-10%, c bit thuc nhp khu t Php tng gi t bin nh gi bn l thuc Lenitral t 70.000 /hp ln 160.000 /hp. Gi nguyn liu nhp khu phc v sn xut thuc bin ng khng ng k. Trc tnh hnh dch cm g ang c chiu hng lan rng v cm Typ A H5-N1 xut hin mt s a phng, Cc Qun l Dc t chc gii quyt kp thi nhu cu thuc phng, chng dch. Cc cng ty dc c chc nng ch ng tch cc tm kim ngun hng p ng nhu cu thuc chng dch ca cc c s iu tr. Cc S y t tip tc tng cng cng tc kim tra cc c s hnh ngh y dc t nhn nhm chn chnh hot ng kinh doanh cc mt hng dc phm, trng tm l vic nim yt githuc v bn theo gi nim yt ca cc c s.

TNH HNH THNG MI THNG 12 V C NM 2003 K HOCH THNG MI NM 2004 V MT S BIN PHP

Phn th nht TNH HNH THNG MI THNG 12 V C NM 2003 A. XUT KHU I. HNG HO 1. Kt qu 1.1 Thng 12, c t 1.700 triu USD, tng 0,4% so vi cng k nm 2002; trong , cc doanh nghip 100% vn trong nc t 824 triu USD, gim 1,8%, cc doanh nghip c vn u t nc ngoi t 876 triu USD, tng 2,5%. 1.2 C nm, c t 19.870 triu USD, tng 7,4% so vi k hoch phn u c nm (18,5 t USD), tng 18,9% so vi cng k nm 2002; trong , cc doanh nghip 100% vn trong nc t 9.906 triu USD, tng 12,1%, cc doanh nghip c vn u t nc ngoi t 9.964 triu USD, tng 26,6% (xem ti Ph lc s 4). Nhm mt hng ch lc chim t trng 82,8%, c 12 mt hng tng trn 13%, c 3 mt hng tng di 13% v c 4 mt hng khng bng nm 2002. Nhm hng khc chim t trng 17,2%, c tc tng trng 15,5%. 2. Nhn nh tnh hnh v nguyn nhn 2.1 Thng 12 a. So vi thng 11 kim ngch tng 10% bng 158 triu USD, do mt s mt hng ch lc tng trng mnh l: thu sn, go, c ph, cao su, nhn iu, du th, hng dt may v giy dp; mt s mt khng tng trng nh: rau, qu, ht tiu, ch, lc nhn, linh kin in t, hng th cng m ngh, dy in, cp in, xe p v ph tng. b. So vi cng k nm 2002, kim ngch tng 0,4% bng 7 triu USD, do c nhiu mt hng gim kim ngch, trong c: hng dt may, giy dp, sn phm g, xe p v ph tng (l nhng mt hng cc thng trc c tc tng trng cao) rau, qu v du th. c. L mt trong 4 thng c kim ngch xut khu cao nht trong nm (thng 1/2003: 1.772, thng 5: 1.798 triu USD, thng 7/2003: 1.783 triu USD). Nguyn nhn ch yu l do gi xut khu tng 6%. d. Nu khng k du th th kim ngch thng 12 ch tng 1,5% so vi cng k nm 2002. Tm li, xut khu thng 12 tip tc tng nhanh so vi cng k nm 2002 v l mt trong 4 thng c kim ngch cao nht trong nm. Nguyn nhn ch yu l do tng c gi xut khu. 2.2 C nm a. Nhn nh tnh hnh - Nm 2003, l nm c kim ngch cao nht t trc n nay, nhng v tc ch cao nht trong 3 nm tr li y (nm 2000 tng 25,3%, nm 2001 tng 4%, nm 2002 tng 11,2%) v vt xa mc tiu Quc hi ra (11%).

- Bnh qun mi thng xut khu 1.656 triu USD. Thng 5 kim ngch cao nht, t gn 1.800 triu USD, thng 2 thp nht t 1.290 triu USD (l thng Tt v ch c 28 ngy). Tc tng trng so vi cng k nm 2002 gim dn v cui nm, thng 1 cao nht, tng 61,5% v thng 12 thp nht, tng 0,4%. Kt qu kim ngch v tc tng trng tng thng so vi cng k nm 2002 nh sau: T1 Kim ngch (t USD) Tng trng (%) T2 T3 T4 T5 1,8 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 1,70 0,4

1,77 1,29 1,60 1,61

1,68 1,78 1,68 1,58 1,65 1,54 5,0 7,4 1,1

61,5 44,4 26,4 22,7 24,9 24,0 15,9 10,3

- Khi doanh nghip c vn u t nc ngoi ngy cng tng t trng trong tng kim ngch xut khu (nm 2003 chim hn 50%). - C cu hng xut khu c s chuyn dch theo hng tch cc: tng dn t trng v tc tng trng ca nhm hng cng nghip nh v tiu th cng nghip (t trng tng t 38,3% nm 2002 ln 43% nm 2003); gim dn t trng nhm hng nhin liu, khong sn (t 31,2% nm 2002 v cn 27,6% nm 2003); v gim nh t trng nhm hng nng, lm, thu sn (t 30,5% nm 2002 xung 29,4% nm 2003). - Nu khng k du th th kim ngch xut khu nm 2003 tng 19,8% so vi nm 2002 (do tng trng kim ngch du th ch t 15,5%). - V mt hng xut khu: + 12/19 mt hng ch yu c kim ngch tng trng trn 13%, gm: dy in v cp in (+55,9%), cao su (+47,5%), c ph (+42,2%), linh kin in t (+39,2%), nhn iu (+35,8%), hng dt may (+30,8%), sn phm g (+28,7%), xe p v ph tng (+25%), giy dp (+18,1%), than (+16,1%), du th (15,5%), sn phm nha (+13,1%). Trong cc mt hng ny ng lu l: Cao su, nhn iu, sn phm g, sn phm nha, than : tng trng kim ngch, ch yu l do tng khi lng xut khu : sn phm nha (+13%), than (+16%), sn phm g (+28%), nhn iu (+37%) v ch yu do tng gi cao su (+47%). y l nhng mt hng th trng th gii c nhu cu ln; doanh nghip ca ta c bn hng n nh, c th ch ng u t, tng tc xut khu v t hiu qu kinh doanh. Linh kin in t, dy in, cp in, xe p v ph tng: tng trng kim ngch ch yu do tng khi lng xut khu. y l nhng mt hng do cc doanh nghip FDI xut khu l ch yu. Hng dt may v giy dp: nhng mt hng ny gia cng xut khu l ch yu, nht l giy dp. Du th v c ph: kim ngch tng trng nh trn, ch yu l nh gi xut khu trn th trng th gii tng. Ring vi c ph, ta c ngun hng nhng kh nng v th trng hn ch, nn khng tng c khi lng xut khu (ch bng 94% nm 2002). Nu pht trin c th trng c ph th rt c kh nng tng mnh c khi lng xut khu. + 3 mt hng ch yu c kim ngch tng trng thp hn 13% l: hng th cng m ngh (+10,9%), thu sn (+10,6%) v go (+1,2%).

Cc mt hng ny ch yu do cc doanh nghip 100% vn trong nc xut khu. Tng trng kim ngch ch yu do tng khi lng xut khu: thu sn (+7,3%), go (+20%), hng th cng m ngh (+36,4%). S tng trng khi lng phn nh s c gng ln ca cc c quan qun l v doanh nghip trong vic khai thc ngun hng cho xut khu. Hin nay, hng th cng m ngh c th tng c ngun hng xut khu do mt s lng ngh pht trin v c kh nng tn dng lao ng ma v di tha nng thn; thu sn v go tng khi lng xut khu s gp kh khn, nu th trng ngoi nc c bin ng v cung-cu, v sn xut ch yu l xut khu. + 4 mt hng ch yu c kim ngch km nm 2002 l: ch (-27,3%), rau qu (-25,4%), lc nhn (-6,2%), ht tiu (-2,3%). Trong cc mt hng ny ng lu l: Rau, qu: lin tc gim kim ngch xut khu so vi cc nm, ch yu do gim xut khu vo th trng Trung Quc. Hin nay, th trng tiu th rau qu, nht l rau qu ti rt kh khn. Nu c tnh trng nh hin nay th khng th tng xut khu c. Ht tiu: ch yu do gi trn th trng th gii gim (2,3%) nn cc doanh nghip gim khi lng xut khu (-3,8%). Nhu cu tiu th trn th trng th gii khng nhiu nn vic tng khi lng xut khu s gp kh khn. Nhiu kin cho rng Vit Nam c th tng xut khu do c li th so snh v iu kin t nhin hn cc nc khc, nhng cn u t xut khu cc sn phm ch bin. - V th trng: nhn chung, th trng xut khu c gi vng v m rng, nht l cc th trng chim t trng ln. C cu th trng c s chuyn dch ng k: t trng kim ngch xut khu sang khu vc th trng chu -Thi Bnh Dng gim t 57% nm 2002 xung 53% (ch yu do tng chm hoc gim : th trng Chu i Dng bng 105,5%, ng Bc bng 103% v cc th trng khc thuc khu vc ny bng 57%); tng t, khu vc th trng u-M tng t 39% ln 44,3% (ch yu do tng mnh th trng Bc M bng 163%, th trng EU bng 120%); khu vc th trng chu Phi-Ty Nam gim t 4% xung 2,7% (ch yu do gim th trng Ty Nam v Trung ng, bng 72%). Tnh hnh pht trin xut khu 41 th trng ch yu nh sau: 34 th trng c kim ngch cao hn nm 2002, 7 th trng c kim ngch km nm 2002. 10 th trng xut khu ln nht (chim 65% kim ngch xut khu ca Vit Nam) theo th t l: Hoa K, Nht Bn, xtrylia, Singapore, c, Anh, i Loan, Innxia, H Lan, Php. Trong , so vi nm 2002, Hoa K vt Nht Bn vn ln dn u. b. Nguyn nhn - Nguyn nhn tng kim ngch xut khu + Do kinh t th gii phc hi v pht trin, tng nhu cu nhp khu (nht l cc th trng ch yu ca ta nh Hoa K, Nht Bn, xtrylia, c, Anh, i Loan, Innxia...) lm tng gi v khi lng bun bn ton cu, ng thi tc ng trc tip thc y tng trng xut khu ca Vit Nam. + Chnh sch u t v pht huy ni lc ca Nh nc c tc dng tch cc, thc y sn xut cng nghip, nng nghip, thu sn pht trin (gi tr sn lng ngnh cng nghip v xy dng tng 15% so vi nm 2002), ng thi gp phn y nhanh s chuyn dch c cu hng xut khu theo hng nng dn hm lng gi tr gia tng trong sn phm, nht l nhm hng cng nghip v tiu th cng nghip. Nm 2003, nhiu mt hng ca ta khng nh dn v

cht lng v c th trng th gii a chung nh go, nhn iu, c ph, thu sn, hng dt may, sn phm g, sn phm nha, xe p v ph tng, dy in v cp in Nm 2003, kim ngch xut khu hng ho tng 3.164 triu USD so vi nm 2002. Do gi xut khu tng gn 4,8% lm kim ngch tng hn 900 triu USD, trong : du th tng gi 13,6% lm kim ngch tng 450 triu USD, c ph tng gi 52% lm tng kim ngch 260 triu USD, cao su tng gi 47% lm tng kim ngch 126 triu USD. Do khi lng xut khu tng 13,5% lm kim ngch tng 2.264 triu USD, trong mt hng tiu biu l: ht iu, go, hng dt may, giy dp, hng th cng m ngh, sn phm g, sn phm nha, xe p v ph tng, dy in v cp in. + Khi doanh nghip FDI c tc tng trng cao (+26,6%) v chim hn 50% tng kim ngch xut khu (t trng tng 3% so vi nm 2002). + Hng dt may tng 30,8% lm kim ngch tng khong 850 triu USD. + Xut khu vo Hoa K tng 74% lm kim ngch tng khong 1.900 triu USD, trong ring hng dt may tng khong 1.200 triu USD. - Cc bin php thc y xut khu nm 2003 v cc c ch, chnh sch khuyn khch xut khu c trin khai kh tch cc v pht huy tc dng, c bit l thc hin tt: Hip nh dt may vi Hoa K, hon thu gi tr gia tng hng xut khu... - Chnh ph, B Thng mi cng cc B, ngnh, a phng v doanh nghip ch ng, linh hot c nhiu bin php thc y tng trng xut khu. Chnh ph dn u nhiu on cng tc cng cc doanh nghip kho st pht trin th trng ngoi nc; x l, tho g kp thi cc vng mc, hn ch xut khu sang I rc trong xut khu go, thu sn, hng dt may... - Nguyn nhn gim kim ngch xut khu + Gi mt s mt hng xut khu ch lc ca ta gim nh: go (-16,8%), ch (-9,6%), ht iu (-0,9%) + Khi lng mt s mt hng xut khu ch lc ca ta gim nh: rau, qu (24,4%), lc nhn (-21%), ch (-20%), c ph (-6,3%), ht tiu (-3,9%). + Hng ho qua ch bin cha nhiu, xut khu hng th vn chim t trng ln. Ch yu do cc doanh nghip chm u t cng ngh, k thut tin tin cho sn xut hng xut khu. + Mt s mt hng gia cng xut khu hng tin cng l ch yu nh: giy dp, hng dt may, in t, linh kin my tnh,...vic m rng qui m v u t cng ngh gn nh ph thuc hon ton vo nc ngoi. Ch yu do cc doanh nghip 100% vn trong nc cha to c th trng ring cho mnh. + Hng xut khu ca ta vn phi qua th trng trung gian, nht l th trng Singapore, Hng Kng...Cht lng, mu m nhiu hng ho cha ph hp vi nhu cu, tp qun tiu dng ca th trng...Ch yu do hiu bit v th trng ngoi nc (tim nng, nhu cu, lut l...) v cng tc xc tin thng mi cn nhiu hn ch, nht l doanh nghip va, nh v siu nh; cc c quan qun l trong nc v cc c quan i din nc ngoi, cha phi hp tt vi doanh nghip trong vic p ng nhu cu thng tin th trng ngoi nc; nhiu doanh nghip cn li trng ch Nh nc v th ng ch khch hng, khng ch ng tm kim th trng. + C ch v bun bn v thanh ton bin mu chm sa i, hon thin.

Tm li, xut khu hng ho nm 2003 tng trng 18,9% hon thnh vt mc k hoch nm v t mc cao nht trong 3 nm gn y. C c kt qu ny ch yu l nh tng mnh xut khu hng dt may, du th. II. DCH V 1. Thng 12 - Lnh vc du lch: lng khch quc t n Vit Nam trong thng 12 t 295.483 lt ngi, tng 6,6% so vi thng 11 v tng 26,6% so vi cng k nm 2002, ch yu t cc th trng ASEAN, Trung Quc, i Loan, Hn Quc, Hoa K. Phc v SEA Games 22, ngnh du lch Vit Nam to c hnh nh tt p cho cc du khch quc t v nng cao sc thu ht ca Vit Nam trong lnh vc du lch. Tuy nhin, do khan him phng ngh, phn phi v bt hp l... khin nhiu doanh nghip du lch b l c hi kinh doanh trong dp SEA Games 22. - Cc ngnh dch v khc: nh bu chnh-vin thng, vn ti... cng tn dng c c hi ca s kin SEA Games 22, to dng v nng cao hnh nh ca mnh i vi khch hng c trong v ngoi nc, kt qu t mc tng trng kh. 2. C nm - Lnh vc du lch C nm 2003, ngnh du lch n c 2.429.784 lt khch quc t v 13 triu lt khch trong nc, doanh thu t khong 20 nghn t ng. Cc thng u nm hot ng du lch suy gim mnh do nh hng ca dch bnh SARS, 4 thng cui nm, ngnh du lch hn ch c s suy gim ny v nhanh chng khi phc nhp tng trng. Hin nay, cc th trng trng im gm: Trung Quc, Hoa K, i Loan, Hn Quc, Nht Bn... vn c duy tr v tng trng nhanh. Hot ng ca du lch Vit Nam nm 2003 cng cn nhiu hn ch nh: vic qung b du lch Vit Nam ra nc ngoi cn n iu trong c ni dung v hnh thc th hin, cha mang li hiu qu nh mong mun; vic phi hp vi cc B, ngnh trong vic khai thc s kin SEA Games 22 cn lng tng... - Lnh vc bu chnh vin thng Tng doanh thu pht sinh t 23.045 t ng, tng 1,34% so vi thc hin nm 2002 v vt 9,1% so vi k hoch; trong dch v bu chnh - vin thng vt 11,1% so vi k hoch v tng 3,3% so vi thc hin nm 2002. Thu bao in thoi n nay t mc 7 triu my, mt t trn 8,5 my/100 dn. Nhiu loi hnh dch v c a dng ho vi nhiu hnh thc v cht lng t tiu chun quc t. Cc dch v bu chnh - vin thng c bn cng c m ti tt c cc im bu in vn ho phc v ng o ngi dn c thu nhp thp. Pht trin dch v Internet, ngoi vic pht trin Internet trong nm 2003 t 150 nghn thu bao, nng tng s thu bao Internet t trn 500 nghn thu bao. - Vn ti hng khng c tnh nm 2003 vn chuyn c trn 4 triu lt hnh khch, tng 2,1% so vi nm 2002, ch yu gp nhiu kh khn do nh hng ca dch bnh SARS.

Ngnh hng khng m thm mt s tuyn quc t mi, phi hp vi ngnh Du lch t chc nhiu t xc tin, qung b trong v ngoi nc. - Vn ti bin Tng lng hng qua cc cng bin d tnh t mc 115 triu tn, tng 12,7% so vi nm 2002. Tng doanh thu dch v vn ti c t 31.200 t ng, tng 5% so vi nm 2002. Nm 2003, ngnh vn ti bin tp trung nng cao nng lc i tu thng qua vic gii quyt vn cho ng mi, huy ng mi ngun vn ca doanh nghip, tp trung thc hin cc d n u t mua tu; m rng hot ng tip th ngoi nc tm kim thm ngun hng cho i tu, ch trng xy dng ngun hng vn chuyn n nh. III. LAO NG Nm 2003, c nc a c 75.000 lao ng v chuyn gia i lm vic ti nc ngoi, tng 63% so vi nm 2002 v vt 50% so vi k hoch nm; a tng s lao ng Vit Nam ang lm vic nc ngoi ln khong 340.000 ngi (t l lao ng c ngh l 35,5%), ti hn 40 nc v vng lnh th. Lao ng Vit Nam lm vic ch yu cc ngnh, ngh: xy dng, c kh, in t, dt, may, ch bin thu sn, vn ti bin, nh bt hi sn, dch v...Thu nhp ca lao ng v chuyn gia khong 1,5 t USD/nm. Hai th trng Malaysia v i Loan chim gn 90% tng s lao ng xut khu ca Vit Nam. Malaysia l th trng ng u vi hn 36.000 ngi, tng 240%; tip n l i Loan hn 25.000 ngi tng 160%; Hn Quc khong 4.200 ngi, Nht Bn khong hn 2.000 ngi, Lo khong 1.000 ngi v cc th trng khc gn 300 ngi. Th trng Malaysia v i Loan c nh gi l nhiu trin vng nht, do lao ng ca Vit Nam ph hp vi nhu cu, hin nay Vit Nam khng lao ng p ng nhu cu ca th trng ny. Th trng Hn Quc, Nht Bn v Lo cng l nhng th trng c nhu cu tuyn dng lao ng ca Vit Nam vi s lng tng i ln v n nh. Ngoi ra, trong nm 2003, Vit Nam cng khi phc c mt s th trng nh LiBi, Tip Khc v m c mt s th trng mi nh Singapore, Belao... p ng nhu cu xut khu lao ng ngy cng gia tng, B Lao ng Thng binh v X hi cp php thm cho mt s doanh nghip tham gia xut khu lao ng, nng tng s ln 43 doanh nghip. C thm mt s chnh sch h tr nhng lao ng ngho, lao ng vng su, vng xa, c iu kin tham gia xut khu lao ng. B. NHP KHU HNG HO 1. Kt qu (so vi cng k nm 2002) 1.1 Thng 12, c t 2.200 triu USD, tng 2,4%; trong , cc doanh nghip 100% vn trong nc t 1.420 triu USD, gim 0,3%, cc doanh nghip c vn u t nc ngoi t 780 triu USD, tng 7,6%. 1.2 C nm, c t 24.945 triu USD, tng 21,7% so vi k hoch phn u c nm (20,5 t USD), tng 26,4%; trong , cc doanh nghip 100% vn trong nc t 16.240 triu USD, tng 24,6%, cc doanh nghip c vn u t nc ngoi t 8.705 triu USD, tng 29,8% (xem ti Ph lc s 5).

C 16/17 mt hng nhp khu tng hn nm 2002, ch c 1/17 mt hng ch lc c kim ngch khng tng trng l linh kin lp rp xe my. 2. Nhn nh tnh hnh v nguyn nhn 2.1 Thng 12 a. So vi thng 11 - Kim ngch tng 2,5%, khong 53 triu USD. - C 11 mt hng ch lc tng kim ngch. b. So vi cng k nm 2002 - Kim ngch tng 2,4%, cao hn xut khu (0,4%) v l tc thp nht trong vng 21 thng gn y. - Gi gim 4,4% v khi lng tng 7,8%. - C 8 mt hng ch lc khng tng kim ngch l: t nguyn chic, linh kin lp rp xe my, thp, si, bng, my mc, thit b ph tng, tn dc v vi. C 9/17 mt hng ch lc tng kim ngch l: linh kin t, phi thp, xng du, u r, giy, cht do, ho cht, linh kin in t, nguyn, ph liu dt may, da. Tm li, kim ngch thng 12 vn mc cao (ng th 3 sau thng 4v 5), tuy tc gim nhiu so vi cc thng u nm. Nguyn nhn ch yu l do tng khi lng. 2.2 C nm a. Nhn nh tnh hnh - Nm 2003, l nm c kim ngch nhp khu cao nht t trc n nay v c tc tng cao nht trong 3 nm tr li y (nm 2001 tng 3,4%, nm 2002 tng 22,1%). - Bnh qun mi thng l 2.079 triu USD. Nm 2003, thng 5 kim ngch cao nht, t gn 2.229 triu USD, thng 1 thp nht t 1.786 triu USD (tr thng 2 c 28 ngy). Tc tng trng so vi cng k nm 2002 gim dn v cui nm, thng 2 cao nht tng 57%, thng 12 thp nht tng 2,4%. Kt qu kim ngch v tc tng trng tng thng so vi cng k nm 2002 nh sau: T1 Kim ngch (t USD) Tng trng (%) T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 2,20 2,40

1,79 1,71 2,08 2,23 2,30 2,03 2,00 1,83 2,08 2.12 2,15 32,4 57,0 42,4 45,4 29,7 29,5 17,0 8,7 24,2 14,5 13,2

- Tc tng trng: thng 8 gim mnh ch yu do gim nhp khu linh xe my (c qui nh mi v ng k lu hnh), phi thp, xng du (gi trn th trng th gii tng cao); thng 12 gim mnh ch yu do gim nhp khu linh xe my (tng thm qui nh v ng k lu hnh), t nguyn chic (tng thu tiu th c bit).

- Khi doanh nghip c vn u t nc ngoi chim 34,9%, cc doanh nghip 100% vn trong nc chim 35,1%. - So vi nm 2002, kim ngch nhp khu hng my mc, thit b, ph tng (chim 29,8%), tng 18,2%; nhm hng nguyn, nhin, vt liu (chim 63,5%), tng 24,2%; hng tiu dng (chim 6,7%), tng 14,3%. - V mt hng: + C 10 mt hng ch lc tc tng trng kim ngch cao hn tc xut khu (19,8%) gm: linh kin t (+51,8%), linh kin in t (+43,4%), my mc, thit b, ph tng (+40,4%), vi (+35,3%), thp (+32,7%), phn bn (+32%), ho cht (+25,7%), cht do (+24,4%), giy cc loi (+19,2%) v xng du (19%). + C 5 mt hng ch lc tc tng trng kim ngch thp hn tc xut khu (19,8%), nhng cao hn nm 2002 gm: nguyn, ph liu dt, may, da (+18,6%), tn dc (+15,6%), phi thp (+8,4%), bng (+6%) v t nguyn chic (+0,2%). Nhng mt hng thuc 2 nhm trn u l nhng mt hng phc v sn xut v xut khu. + C 2/17 mt hng ch lc tc tng trng kim ngch thp hn nm 2002 gm: linh kin xe my (-34,2%) v si cc loi (-6,1%). - V th trng: c cu th trng nhp khu c s chuyn dch, tng mnh cc th trng cng ngh ngun, cng ngh cao nh: Hoa K (+166%), Hn Quc (+133%), EU (+38%)... 10 th trng ln nht (chim 77,2% kim ngch nhp khu ca Vit Nam) theo th t l: Trung Quc, Nht Bn, i Loan, Singapore, Hn Quc, Thi Lan, Hoa K, Hng Kng, Malaysia, c. So vi nm 2002, Hoa K v c t ngoi tp 10 th trng ln nht vn ln th 7 v th 10; Singapore t th 1 xung th 4, i Loan t th 2 xung th 3 v Trung Quc v tr th 4 vn ln dn u. b. Nguyn nhn - Tng kim ngch + Xut khu tng mnh, thc y nhiu doanh nghip u t m rng sn xut hng xut khu, lm tng nhu cu nhp khu nguyn, nhin, vt liu phc v sn xut hng xut khu. Gia cng hng xut khu, phn ln nguyn, ph liu phi nhp t nc ngoi. + Khi lng tng 16,2% lm tng 3.188 triu USD, trong cc mt hng tng mnh khi lng l: linh kin v ph tng t (+47%), linh kin in t (+40%), my mc, thit b ph tng (+34,7%), vi (+28,6%), giy (+26,6%), ho cht (+15,6%), nguyn, ph liu dt may, da (+13,8%), u r (+14,1%)... + Gi tng 8,6% lm tng 1.976 triu USD, trong mt s mt hng tng gi cao l: thp (+32,5%), phi thp (+30,4%), phn bn (+22,3%), xng du (+20,5%), cht do (+15,5%), bng (+17%), tn dc, ho cht (+8,7%), vi (+5,3%)... + Gi ng EURO tng cao (t u nm n nay tng trn 10% so vi USD) cng lm tng kim ngch i vi hng ho nhp khu t EU. - Gim kim ngch

+ Nm 2003, c 2 mt hng ch lc gim c gi nhp khu l giy (-5,5%) v linh kin xe my (-1%), do gi trn th trng th gii gim. + Mt s nguyn vt liu sn xut trong nc p ng c v s lng, cht lng, thay th hng nhp khu nh: ng c diesel loi nh, than sch, sm lp t, xe my, my ko... + C ch qun l xut-nhp khu thi k 2001-2005 to iu kin cho cc doanh nghip ch ng hn trong u t, xy dng k hoch di hn v hp l tin nhp khu. Tm li, nhp khu hng ho nm 2003 tng trng 26,4% l tc cao nht trong 3 nm gn y, ch yu do khi lng nhp khu tng nhanh p ng yu cu ca u t m rng sn xut v sn xut hng xut khu. C cu th trng nhp khu ang c s chuyn dch theo hng tng nhp khu cng ngh ngun, cng ngh cao cc th trng Hoa K, EU...T thng 7, trin khai thc hin ct, gim thu theo Hip nh u i thu quan c hiu lc chung CEPT/AFTA, hot ng nhp khu vn din ra bnh thng. Hot ng nhp khu nm 2003 l nhn t quan trng thc y sn xut v xut khu pht trin. C. TNH HNH CN CN THNG MI (i vi hng ho) 1. Kt qu 1.1 Thng 12: nhp siu 500 triu USD, bng 29,4% kim ngch xut khu hng ho (thng 11, nhp siu 605 triu USD bng 39% kim ngch xut khu). Cc doanh nghip 100% vn trong nc nhp siu 596 triu USD, doanh nghip c vn u t nc ngoi xut siu 96 triu USD. 1.2 C nm: nhp siu 5.075 triu USD, bng 25,5% kim ngch xut khu hng ho. Cc doanh nghip 100% vn trong nc nhp siu 6.334 triu USD, cc doanh nghip c vn u t nc ngoi xut siu 1.259 triu USD. 2. Nhn nh v nguyn nhn a. Nhn nh - Nhp siu hng ho nm 2003 t mc cao nht t trc ti nay. Nhp siu thi k 20002003 (triu USD) nh sau: Xut khu (1) Nhp khu (2) Cn cn thng mi (1) - (2) -1.180 -1.135 -3.027 -5.075 % nhp siu so vi xut khu 8,2 7,6 18,1 25,5

Nm 2000 Nm 2001 Nm 2002 Nm 2003

14.455 15.027 16.706 19.870

15.635 16.162 19.733 24.945

- Bnh qun mi thng nm 2003 nhp siu 423 triu USD. Thng 4 c mc nhp siu cao nht t 621 triu USD bng 38,5% kim ngch xut khu. - Nhp siu ca khu vc cc doanh nghip 100% vn trong nc ln v kim ngch nhp khu xng du, phn bn do khu vc ny m nhn; khu vc cc doanh nghip c vn u t nc ngoi xut siu, mt phn do ton b kim ngch xut khu du th hch ton vo khu vc ny.

- Nm 2003, mt s th trng c mc nhp siu ln l: ASEAN 2.700 triu USD (Singapore 1.700 triu USD, Thi Lan 900 triu USD, Malaysia 500 triu USD, Indonesia 70 triu USD); i Loan 2.000 triu USD; Hn Quc 2.000 triu USD; Trung Quc 1.500 triu USD; Hng Kng 600 triu USD; Nga 300 triu USD; Thu s 200 triu USD... b. Nguyn nhn - Nc ta ang trong qu trnh cng nghip ho, hin i ho cn tng nhp khu cng ngh ngun, cng ngh cao. Nm 2003, ring my mc, thit b, ph tng, t nhp khu 6.137 triu USD (chim 25% kim ngch nhp khu), tng 30% so vi nm 2002. Vic tng nhp khu ca nhm ny gp phn lm nhp siu tng khong 520 triu USD. - Tng trng khi lng nhp khu (+16,2%) nhanh hn tng khi lng xut khu (+13,5%), lm nhp siu tng 524 triu USD. - Gi nhp khu tng (+8,6%) nhanh hn gi xut khu (+4,8%). Hay ni cch khc, nu gi nhp khu ch tng bng gi xut khu, th nhp siu s gim khong 900 triu USD v t l nhp siu so vi xut khu bng 21%. Tm li, nm 2003 nhp siu hng ha mc cao so vi cng k cc nm trc c v mc v t l so vi kim ngch xut khu. Nguyn nhn ch yu l xut khu tng chm so vi nhp khu. Xt v c cu hng ho th tng trng nhp khu ch yu nhng nhm hng phc v pht trin sn xut v xut khu. D. U T NC NGOI Nm 2003, c 620 d n u t nc ngoi c cp giy php mi, vi tng s vn ng k 1.550 triu USD, gim 18% v s d n, tng 7,7% v s vn. Tnh n 20/12/2003, c nc c 4.884 d n u t nc ngoi cn hiu lc vi tng s vn ng k khong 42.050 triu USD. E. TNH HNH TH TRNG NI A 1. Tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v - Thng 12: c t 27.800 t ng, tng 1,6% so vi thng 11 v tng 12% so vi cng k nm 2002. - C nm: t 310.000 t ng, tng 12,1% so vi cng k nm 2002. 2. Gi c 2.1 Thng 12 so vi thng 11 + Ch s gi tiu dng tng 0,8%, trong tt c 10 nhm hng tiu dng u tng, mc tng t 0,1-2%: lng thc tng 2,0%, dch v v dng gia nh tng 1,7% v thc phm tng 0,9%, cn cc nhm hng khc tng t 0,1- 0,6%. + Ch s gi ng USD tng 0,5%. Ch s gi vng tng 5,1%. 2.2 Thng 12/2003 so vi thng 12/2002 + Ch s gi tiu dng tng 3%, trong : dc phm tng 20,9%, vt phm gio dc tng 4,9%, dch v v dng khc tng 4,3%, nh , vt liu xy dng tng 4,1%, ung, thuc

l tng 3,5%, dt may tng 3,4%, lng thc, thc phm tng 2,9%, thit b v dng gia nh tng 1,9%, phng tin i li, bu in gim 0,2%, vt phm vn ho, th thao gim 1,3%. + Khu vc nng thn ch s gi tiu dng tng 2,6%, trong : lng thc tng 2,3%, thc phm tng 2,0%. + Ch s gi ng USD tng 2,2%. Ch s gi vng tng 26,6%. 3. Bn cc mt hng chnh sch Mui it: thng 12, c bn 6.635 tn, c nm c bn 68.637 tn, t 93% k hoch nm v tng 23% so vi nm 2002. Trong 19 tnh min ni, c 10 tnh bn bng v vt k hoch: Tuyn Quang, Cao Bng, Sn La, Lo Cai, Yn Bi, Ho Bnh, Ph Th, Bc Giang, c Lc v Kon Tum; c 9 tnh khng t k hoch: H Giang, Lng Sn, Lai Chu, Thi Nguyn, Bc Kn, Qung Ninh, Gia Lai, Lm ng, Bnh Phc (trong Qung Ninh v Bnh Phc bn km so vi nm 2002, cn cc tnh khc u bn tng so vi 2002). Du ho: thng 12, c bn 1.873 tn; c nm c bn 17.917 tn, t 96% k hoch nm v tng 2% so vi nm 2002. Nhn chung, cc tnh u bo m chng loi, s lng hng bn v bn ng gi. C 6/17 tnh bn bng v vt k hoch: Tuyn Quang, Lo Cai, Thi Nguyn, Ho Bnh, Ph Th, Bc Giang; c 11/17 tnh khng t k hoch: H Giang, Cao Bng, Lng Sn, Sn La, Lai Chu, Yn Bi, Bc Kn, Qung Ninh, Gia Lai, Kon Tum v c Lc. Ring Bnh Phc v Lm ng khng c s liu c th, nhng tnh hnh chung l: bn lng qui nh. Theo Ngh nh 02/CP ca Chnh ph (sa i, b sung Ngh nh 20/CP), ch yu l do tnh t iu ho kinh ph tr gi, tr cc nn trong nm 2003, hu ht cc kh khn, vng mc trong qu trnh thc hin u c tnh ch ng gii quyt. V vy, th trng min ni n nh, bo m nhu cu tiu dng cc mt hng chnh sch, gi bn ng qui nh. ng lu l: a c mt s ging cy trng mi nng sut cao vo vng ni ca H Giang, Kon Tum, Lm ng, Ninh Thun, Ngh An, Thanh Ho...to ra kh nng t cn i lng thc v xo i, gim ngho. Chng trnh tr cc vn chuyn ging c to ra phong tro nui, trng thu sn nhiu vng min ni, m lu nay khng pht trin c. 4. Qun l th trng Thng 12, lc lng qun l th trng pht hin, x l khong 5.300 v vi phm php lut, tng s thu c t 13.700 triu ng, trong pht vi phm hnh chnh 4.800 triu; tr gi hng tch thu 8.300 triu v 600 triu ng truy thu thu. Nm 2003, lc lng qun l th trng c nc pht hin v x l 64.500 v vi phm, trong bun bn, vn chuyn hng cm, hng nhp lu 17.200 v, sn xut, bun bn hng gi, hng km cht lng 5.800 v, vi phm trong ng k kinh doanh v kinh doanh tri php 25.500 v v 16.000 v vi phm khc. Tng s tin thu khong 157.000 triu ng trong pht hnh chnh 53.500 triu ng; tr gi hng tch thu 94.100 triu ng v pht truy thu thu 9.400 triu ng. 10 v vic in hnh tiu biu do lc lng qun l th trng pht hin v x l trong nm 2003 l:

- Ngy 27/01/2003, Chi cc qun l th trng (QLTT) Nng pht hin, bt gi v x l 10.020 bao thuc l ngoi nhp lu. - Ngy 26/4/2003, Chi cc QLTT Lo Cai pht hin, bt gi v x l l hng khng ngi nhn gm 248 kg tim ln khng m bo v sinh an ton thc phm. - Trong thng 5/2003, Chi cc QLTT Qung Ngi pht hin, bt gi v x l 160 bao (khong 8 tn) c nc s ch. - Ngy 7/5/2003, Chi cc QLTT Bc Giang pht hin, bt gi v x l 33.750 bt a s nhp ngoi cc loi v mt s hng ho khc. - Ngy 15/5/2003, Chi cc QLTT H Ni pht hin v bt gi 340 kg t t. - Thng 6/2003, Chi cc QLTT Bnh nh phi hp cng Cc cnh st kinh t pht hin, bt gi v x l 12 ngn b linh kin xe gn my nhp lu. - Ngy 17/7/2003, Chi cc QLTT TP. H Ch Minh phi hp vi Cng an pht hin, bt gi v x l khong 2.500 kg tn dc ngoi nhp trong c mt s tn dc ht hn s dng v mt s phng tin lm gi hn s dng. - Ngy 25/9/2003, Chi cc QLTT Qung Ninh pht hin, bt gi v x l 51.700.000 VN gi. - Ngy 5/11/2003, Chi cc QLTT TP H Ch Minh kt hp vi cng an pht hin v x l Chi nhnh thuc Cng ty TNHH Chiu Dng kinh doanh in thoi di ng nhp lu. - Ngy 22/12/2003 Chi cc QLTT H Ni tin hnh kim tra siu th Metro Thng Long pht hin v tm gi 917 chai ru ngoi cc loi dn tem nhp khu sai quy nh. 5. Nhn nh tnh hnh v nguyn nhn 5.1 Thng 12 - Th trng n nh, hng ho phong ph a dng, mc lu chuyn tng hn thng 11 do vo ma ci nm 2003, phc v SEAGAMES 22, Noel v chun b phc v Tt Dng lch v Tt Nguyn n. - Gi nhiu hng ho tng, ch yu do tng nhu cu mua sm cui nm (y gn nh l qui lut hng nm). - Chun b hng ho phc v Tt Nguyn n: ngy 18/11/2003, B Thng mi c vn bn s 5273TM/CSTNTN gi cc doanh nghip trc thuc B, cc B/ngnh, UBND cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, cc S Thng mi/Thng mi du lch/Du lch thng mi phi hp t chc, phc v Tt Nguyn n Gip thn "vui ti, lnh mnh". n nay, cc n v lin quan ch ng lp k hoch hng ho phc v Tt Nguyn n: H Ni d kin doanh thu dp Tt tng 5-10%; thnh ph H Ch Minh: nhiu doanh nghip cam kt khng tng gi, nht l nhng doanh nghip kinh doanh ngnh, nhm hng tiu dng nhiu trong dp Tt nh, bnh mt, ko, tht ln, da hu... - Cc mt hng phc v sn xut, mc d nhu cu tiu dng tng hn cc thng trc, nhng nhn chung th trng vn n nh nh: phn bn, xi mng, thp xy dng, vt liu xy dng.... 5.2 Nm 2003

- Nhn nh tnh hnh - hnh thnh th trng thng nht, thng thong, vi s tham gia ca nhiu thnh phn kinh t, thng mi nh nc v thng mi hp tc x tip tc c cng c v i mi, nng cao hiu qu kinh doanh thng mi t nhn, pht trin mnh tim nng v lao ng, vn, k thut, kinh nghim bun bn... ca mi ch th kinh doanh c huy ng vo lu thng hng ha. - Hot ng thng mi pht trin si ng, khi lng hng ha lu thng tng lin tc hng nm vi tc tng i cao, mt hng ngy cng phong ph, a dng v mu m, chng loi nhiu mt hng nng cao c kh nng cnh tranh, p ng c nhu cu c bn ca sn xut, gp phn quan trng vo s pht trin v chuyn dch c cu kinh t, ci thin i sng cc tng lp dn c. - Trong tng mc bn ra, doanh nghip nh nc chim t trng 35-37%, chi phi nhng mt hng quan trng thit yu nh xng du (100%), xi mng (70%), st thp (60%), phn bn (60%), mui (50%), ng (80%)...Doanh nghip t nhn pht trin ch yu khu bn l (chim ti 78% tng mc bn l hng ho x hi) v l lc lng ch yu mua gom nng sn trn th trng. Hu ht cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng u tng mc lu chuyn hng ho, mt s tnh min Trung, do nh hng ca ma bo, lt li, nn mc lu chuyn hng ho gim nh so vi 2002. Trong nm 2003, c 3 thi im gi mt s mt hng c bin ng mnh, nhng Nh nc c s ch o kp thi v ngun hng/ga bn, nn sau mt thi gian ngn th trng tr li bnh thng (thng 4 xng du pha Bc c tnh trng thiu ngun gi to; thng 6 tn dc nhp khu gi tng mnh; thng 10 tn dc, phn bn nhp khu gi tng mnh). - Gi bn l tng i n nh, din bin gi bn l cc thng nm 2003 nh sau (%): Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gi bn 100,9 103,1 l so vi 12/2002 Gi bn l so cng k 2002 103,9 103,7 102,5 102,5 102,4 102,1 100,7 101,7 100,9 101,6 102,2 Thng 12 1,03

103,9

103,8

103,5

103,2

102,2

102,8

102,1

102,2

102,5

1,03

- Gi vng vn tip tc tng nhanh so vi nm 2002. Gi cc mt hng trong din ct gim thu theo Hip nh u i thu quan c hiu lc chung (CEPT/AFTA) gim khng nhiu, nh: ung, bnh keo, rau qu ch bin, ho cht, m phm, t lnh, iu ho nhit , vt liu xy dng, du thc vt tinh ch, phng tin vn chuyn... - Phng thc kinh doanh ngy cng a dng. Mng li kinh doanh c m rng trn c 3 a bn: th, nng thn v min ni, vi nhiu hnh thc linh hot nh i l, y thc, tr gp, tr chm...; thnh th pht trin mt s phng thc vn minh, hin i nh siu th, mua bn t chn, Trung tm thng mi... xut hin mt s loi hnh c th nh ch ni, ch m, ch m thc, ch tp trung u mi chuyn bun bn cc mt hng rau, qu, go, thu sn, gia cm, ging... Ti cc ch ny, hng ho c cung ng cho bn l v tinh, cc n v tiu dng ln, cc nh xut khu v pht lung hng ho cho cc a phng khc.

- Mt s ngnh dch v c iu kin pht trin nhanh vi quy m v tc cao, phc v kp thi nhu cu sn xut v i sng ca nhn dn nh: du lch, bu chnh vin thng, vn ti (hng khng, hng hi, ng sng, ng st, ng b), ti chnh, ngn hng, gio dc, y t,... - Mi lin kt gia sn xut, tiu dng trong nc v xut khu c nhng bc tin b: nhiu doanh nghip nh nc quan tm hn n vic m rng th phn ni a, thng qua k kt hp ng tiu th sn phm: la go, c ph, thuc l, lc, ma cy, rau sch phc v cho xut khu v tiu dng trong nc. Trin khai rng ri mua gom nng sn ca nng dn thng qua hp ng tiu th sn phm theo tinh thn Quyt nh 80/2002/Q-TTg ngy 24/6/2002 ca Th tng Chnh ph, nht l cc vng sn xut tp trung, gp phn n nh v thit lp trt t th trng, c li cho sn xut v lu thng. - Trt t k cng trn thng trng c khi phc mt bc, t bun lu, gian ln thng mi v kinh doanh tri php bc u c km ch. b. Nguyn nhn - Sc mua th trng nng thn tng, do tng xut khu, gi lng thc, thc phm tng, nng cao thu nhp ca dn c, nht l nng dn. Nhu cu tiu dng cho sn xut tng do tng u t, m rng sn xut v pht trin sn xut hng xut khu. - Ngun hng n nh, lc lng bao gm c hng ho sn xut trong nc v nhp khu, p ng nhu cu tiu dng, nht l cc mt hng thit yu lin quan n cc cn i ln ca nn kinh t v i sng ca dn c. - H thng mng li mua gom, bn hng ca cc doanh nghip thuc cc thnh phn kinh t ang dn iu chnh v pht huy tc dng, gp phn lm tng mc tiu th hng ho. - To mi trng kinh doanh thun li, nht l khu bn l v th trng nng thn; tng bc th im cho doanh nghip c vn u t nc ngoi c tham gia bn l mt s ngnh hng khng trng yu. - y mnh xy dng v pht trin h thng kt cu h tng thng mi, nht l mng li ch v h thng thng tin thng mi. - Tng cng chng bun lu, gian ln thng mi v kinh doanh hng gi.

Phn th hai K HOCH THNG MI NM 2004 V MT S BIN PHP Hot ng thng mi nm 2004 chu s chi phi ca mt s nhn t ch yu trong v ngoi nc l: Quc t: - Theo d bo ca cc chuyn gia, nm 2004 kinh t th gii tng trng kh hn nm 2003, trong kinh t Hoa K, Nht Bn, EU, Chu phc hi mnh; gi mt s mt hng trn th trng th gii c chiu hng tng nh: thy sn, cao su, c ph, go, thp, du th, xng du, phn bn, sn phm t du m, tn dc... WTO d bo, nm 2004 gi tr thng mi ton cu tng khong 4%. Tng nhu cu nhp khu mt s th trng ln nh: Hoa K, EU, Nht Bn, Trung Quc, Australia,...

- Vic Trung Quc tr thnh thnh vin chnh thc ca T chc Thng mi Th gii (WTO) vi nhiu thay i mnh m v c ch, chnh sch, tc ng ng k n hot ng ngoi thng nc ta: lm chm li mc tng kim ngch nhp khu t Vit Nam (nht l nng sn) v cnh tranh gay gt vi hng ca ta (dt may, giy dp, th cng m ngh, cc sn phm in t, my tnh...), trn th trng khu vc v th gii. - S tng cng chnh sch bo h vi nhng hng ro k thut tinh vi ca cc nc cng nghip pht trin, th trng xut khu hng ho ca ta s tip tc gp khng t kh khn trong vic m rng th trng xut khu. - Trt t thng mi ton cu hnh thnh ngy mt n nh v vng chc, gia cc quc gia, vng lnh th, gy nhiu kh khn cho ta trong vic xm nhp v pht trin th trng xut khu. Trong nc: - Nn kinh t c nhng bc pht trin mi, hot ng sn xut, kinh doanh tng trng; dch v a dng; mc sng v thu nhp ca dn c c nng cao. - Nn kinh t ang tng bc hi nhp ngy mt su, rng vo kinh t khu vc v th gii: mt mt, m rng c hi pht trin xut khu, m rng u t ra th trng ngoi nc; mt khc, t nn kinh t trc nhng thch thc to ln t s cnh tranh gay gt ca hng ho v thng nhn nc ngoi. - Th trng v hot ng thng mi pht trin si ng, mi trng kinh doanh thng thong, khi lng hng ho lu thng tng lin tc vi tc cao, hng ho phong ph, a dng, khng nhng p ng nhu cu trong nc, bo m d tr m cn dnh mt khi lng ln cho xut khu. - Thi tit c th ngy cng khc nghit, din bin tht thng nh hng xu n sn xut v i sng ca dn c. - Nhng c hi mang tnh t bin c tc ng kch thch kinh t-thng mi pht trin hu nh cha xut hin. I. K HOCH THNG MI NM 2004 1. Xut khu 1.1 Xut khu hng ho 1.1.1 Kim ngch - D kin 22,45 t USD, tng 13% so vi nm 2003, trong : cc doanh nghip 100% vn trong nc d kin 10,85 t USD, tng 9,5%; cc doanh nghip c vn u t nc ngoi d kin 11,6 t USD, tng 16,4%. + Khi lng tng 10%. + Gi tng 3%. - Tng xut khu vo cc th trng: Hoa K, EU, Nht Bn, xtrylia, cc nc ASEAN, Cc Tiu Vng quc rp Thng nht, Nam Phi, Mehico, Canada, Hn Quc, Nga...

1.1.2 D kin mt s mt hng ch yu Go: 3,5 triu tn, t 700 triu USD, so vi nm 2003 bng 90% v lng v 95,4% v kim ngch. Tng t l xut khu go 5-10% tm so vi cc nm 2002. Thu sn: 2,6 t USD, tng 16,2% so vi nm 2003. Ht iu: 85 ngn tn, t 300 triu USD, so vi nm 2003 bng 100% v lng v tng 5,6% v kim ngch. C ph: 650 ngn tn, t 450 triu USD, so vi nm 2003 bng 96,4% v lng v 98,3% v kim ngch. Gi xut khu tng so vi nm 2002 khong 2%, do nhiu nc trn th gii c xu hng tng nhu cu tiu dng. Cao su: 470 ngn tn, t 405 triu USD, so vi nm 2003 tng 4,4% v lng v 2,5% v kim ngch. D bo gi v nhu cu tiu th trn th trng th gii, nht l Trung Quc tip tc tng. Th trng ch yu: Trung Quc, Singapore, Hn Quc, i Loan, c, Malaysia, Hoa K, Nht Bn, Hng Kng... Rau qu: 156 triu USD, tng 5,3% so vi nm 2003. Ht tiu: 75 ngn tn, t 105 triu USD, so vi nm 2003 tng 1,4% v lng v kim ngch. Ch: 75 ngn tn, t 75 triu USD, so vi nm 2003 tng 25% v lng v kim ngch. Lc nhn: 105 ngn tn, t 61 triu USD, so vi nm 2003 tng 26,5% v lng v kim ngch. Dt may: 4.250 triu USD, so vi nm 2003 tng 18,1%. Giy dp: 2.650 triu USD, so vi nm 2003 tng 20,2%. Hng th cng m ngh: 450 triu USD, so vi nm 2003 tng 22,6%. Du th: 17.200 ngn tn, t 3.784 triu USD, so vi nm 2003 tng 0,2% v lng v kim ngch. Linh kin in t: 850 triu USD, so vi nm 2003 tng 24,1%. Thi gian ti xut khu tip tc tng mnh, do nhiu nc phc hi v pht trin kinh t, tng nhu cu nhp khu. Sn phm g: 670 triu USD, so vi nm 2003 tng 19,6%. Sn phm nha: 210 triu USD, so vi nm 2003 tng 21,4%. Thi gian ti xut khu tip tc tng mnh, do cc doanh nghip tng u t i mi cng ngh, sn phm tng kh nng cnh tranh. Xe p v ph tng: 180 triu USD, so vi nm 2003 tng 20%. Thi gian ti xut khu tip tc tng mnh. Dy in v cp in: 340 triu USD, so vi nm 2003 tng 17,2%. Thi gian ti xut khu tip tc tng mnh, do cc doanh nghip tng u t, i mi cng ngh, nhiu sn phm c th trng trong v ngoi nc chp nhn.

1.2 Xut khu dch v D kin t 3.300 triu USD, so vi nm 2003 tng 10%. 1.3 Xut khu lao ng D kin a khong hn 80.000 lao ng i lm vic nc ngoi. Th trng ch yu: Malaysia, i Loan, Lo, Hn Quc; y mnh xut khu vo Nht Bn; pht trin thm th trng Singapore; khi phc th trng Brunei, tp trung m rng thm nhng th trng mi v c xu hng pht trin nh Cc Tiu vng quc -rp Thng nht, X-n-gan, Ai-len. V c cu ngnh ngh: tng a chuyn gia nng nghip sang cc nc Chu Phi. 2. Nhp khu hng ho D kin 26.500 triu USD, tng 6,2% so vi nm 2003, trong : cc doanh nghip 100% vn trong nc d kin 17,1 t USD, tng 5,3%; cc doanh nghip c vn u t nc ngoi d kin 9,4 t USD, tng 8%. - Khi lng nhp khu tng 3%. - Gi nhp khu tng 3%. 3. Th trng trong nc 3.1 V tng mc bn l hng ho, doanh thu dch v v gi tiu dng - D kin tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v t 350 ngn t ng, tng 13% so vi cng k nm 2003 - D kin n thng 12/2004 gi tiu dng tng khong 4% so vi thng 12/2003. 3.2 D kin mt s mt hng ch yu Lng thc: lc lng p ng cc nhu cu tiu dng v bo m cho xut khu. Gi lng thc c chiu hng tng cc tnh min Trung v cc tnh vng ng bng sng Cu Long do tng c gi xut khu. ng ma: v 2003/2004 sn lng t 1,1 triu tn. Gi bn l ng RE 5.500-6.000 /kg. Phn bn: nhu cu tng so vi mi nm, gi u r c kh nng tng nh v mc 3.300 /kg, do gi th gii tng. Cc doanh nghip bo m ngun p ng cc nhu cu tiu dng, do hin nay ngun v bo m tin nhp khu. C cu tiu dng ang chuyn dch tng phn NPK, gim u r. Thp xy dng: tiu th 3 triu tn, tng 25% so vi nm 2003. Gi khong 6.500 /kg, tng so vi cui thng 12/2003 khong 300-400 /kg, ch yu do gi phi thp th trng th gii tng. Xng du: gi th trng th gii ng mc cao, ngun cung kh khn hn 2003, nht l xng. Nm 2004, kinh doanh xng du thc hin theo Quyt nh s 187/2003/Q-TTg, ngy

15/09/2003 ca Th tng Chnh ph v Qui ch qun l kinh doanh xng du, nhm to iu kin cho cc doanh nghip ch ng t chc kinh doanh v cnh tranh bng cht lng hng ho v dch v, v vy, cc doanh nghip s m bo lc lng p ng cc nhu cu tiu dng. Xi mng: nhu cu tiu th tng mnh vo qu I/2004, sn lng p ng. Gi trn th trng n nh v mc 730-790 /kg pha Bc v 860-920 /kg pha Nam. Tn dc: th trng n nh hn nm 2003, ch yu do cng nghip dc phm d kin tng 18%, ng thi Chnh ph s c Ngh nh v qun l tn dc. II. MT S BIN PHP Mt s bin php thc y pht trin thng mi nm 2004 l: 1. Hon thin c ch qun l sn xut kinh doanh - Xy dng c ch hu kim sau ng k kinh doanh ca doanh nghip. - Ni rng chnh sch nhp khu hng qua s dng i vi loi c th dng lm nguyn vt liu phc v sn xut. 2. M rng qui m v nng cao hiu qu u t - Cc cp, cc ngnh cn quan tm hn n vic nh hng v pht trin th trng ni a, xy dng kt cu h tng thng mi, trc ht l h thng Trung tm thng mi, ch u mi, siu th...tp trung pht trin khu vc dch v v thng mi dch v. B Thng mi ch tr, phi hp vi cc B/ngnh, a phng xy dng cc n c th. - Xy dng D n pht trin dch v thng mi. B Thng mi ch tr phi hp vi cc B/ngnh thc hin. - Trn c s hiu qu u t, r sot, phn loi cc chng trnh u t pht trin sn xut hng xut khu ca cc doanh nghip nh nc, iu chnh li k hoch u t. 3. iu hnh ti chnh tin t - Nghin cu rt ngn thi gian hon thu gi tr gia tng, to iu kin cho doanh nghip quay nhanh vng chu chuyn vn. - Tng thm u i i vi nhp khu phc v sn xut hng xut khu, nh ko di thi hn np thu hng nhp khu nguyn, vt liu phc v sn xut hng xut khu. 4. y mnh xut khu, hi nhp kinh t quc t v pht trin th trng trong nc - Xy dng phng n y mnh xut khu mt s mt hng ch lc (mt hng c kh nng cnh tranh m nm 2002 tng di 10%; mt hng c tc tng trn 20% so vi nm 2002, nhng kim ngch di 200 triu USD...). - Xy dng phng n s dng ht s hn ngch dt may nm 2004. y mnh xut khu cat phi hn ngch v xut khu vo th trng phi hn ngch. - Nhanh chng chuyn t gia cng hng xut khu sang t mua nguyn liu sn xut, xut khu.

- T chc tt vic xy dng v ng k thng hiu, nht l nhng mt hng xut khu ch lc. - Cung cp thng tin (ch yu l thng tin v chnh sch, cc hng ro k thut ca cc nc; bin php xc tin thng mi i vi mt hng) cho Hip hi v doanh nghip pht trin th trng. - Thc hin tt l trnh CEPT/AFTA, thng qua vic tuyn truyn, ph bin, hng dn doanh nghip nm mt tch cc v hn ch ca chng trnh CEPT/AFTA c th y mnh xut khu vo ASEAN. - Xy dng cn i cung-cu cc mt hng thit yu i vi i sng ca dn c. - Xy dng d n t chc h thng bn hng trn th trng ni a i vi cc mt hng ch yu. - Nghin cu c ch cho doanh nghip FDI tham gia bn bun, bn l i vi mt s lnh vc th trng ni a. - Xy dng c ch bo v quyn li ngi tiu dng. V d: xng cn pha mu ngi tiu dng c th phn bit. B Thng mi ch tr, phi hp vi cc B/ngnh lin quan thc hin. - Nghin cu rt ngn thi gian cp ng k kinh doanh v gim chi ph xin cp ng k kinh doanh (hin nay c 120 ngn doanh nghip/80 triu dn l qu t), nhm khuyn khch tng s lng doanh nghip tham gia hot ng thng mi. ngh B K hoch v u t ch tr.

Ph lc s 1 MT S MT HNG XUT KHU CH LC Go Thng 12, c t 130 ngn tn, tr gi 27 triu USD, so vi cng k nm 2002, tng 30% v lng v 46% v tr gi. Nm 2003, c t 3.892 ngn tn, tr gi 734 triu USD, so vi nm 2002, tng 20,1% v lng v 1,2% v tr gi. Nm 2003, xut khu tng trng ch yu nh y mnh khi lng hng xut khu sang cc th trng. Nu nh nm 2002, Chnh ph ng vai tr quan trng trong vic xut khu go (hp ng Chnh ph chim gn 70%), th sang nm 2003, cc doanh nghip ch ng, tch cc trong tm kim hp ng v m rng th trng (nm 2003, hp ng Chnh ph chim gn 30%). Gi xut khu tng, gim tht thng, song nhn chung vn mt bng tng i thp, bnh qun ch t 188 USD/tn, so vi mc 224 USD/tn ca nm 2002. Cht lng go xut khu c nhiu chuyn bin: t trng loi cht lng cao tng mnh, loi cht lng trung bnh gim, loi cht lng thp khng i. C th c cu phm cp cht lng go xut khu nm 2003 nh sau (n v %): Loi go Go cao cp Go trung bnh Nm 2001 40 15 Nm 2002 28 38 Nm 2003 41 27

Go cp thp Loi khc

40 5

27 7

26 6

V th trng, xut khu vo th trng chu , chu Phi tng kh cao, trong khi th trng Trung ng gim mnh, cc th trng chu M, chu c, chu u tng gim khng ng k. C th c cu th trng nhp khu nh sau (n v%). Th trng Chu Trung ng Chu Phi Chu M Chu u Chu c Thy sn Thng 12, c t 200 triu USD, tng 19,8% so vi cng k nm 2002. Nm 2003 c t 2.237 triu USD, tng 10,6% so vi nm 2002 v t c mc tiu k hoch 2002. Nm 2003 thi tit thun li hn so vi nm trc, ma bo n chm v t hn nn vic nh bt, nui trng thu sn thun li. Tng sn lng c t 2,54- 2,57 triu tn, trong 1,48 triu tn l khai thc t bin (tng 5,7% so vi k hoch v tng 4,8% so vi cng k nm trc) v 1,09 triu tn t nui trng (t 100% k hoch v tng 15% so vi cng k nm trc). V xut khu, vic hn ch ti thiu s dng khng sinh trong chn nui tc ng tch cc n xut khu vo EU, nht l t ngy 20/9/2002 n cui nm lm cho kim ngch khu vc ny tng khong 57% so vi nm trc. Mt s th trng trng im gim so vi nm trc l: Trung Quc gim trn 60% va do dch vim ng h hp cp (SARS), va do c s thay i v c ch nhp khu thy sn, tip n l i Loan gim 16%, Singapore gim 12%, Hng Kng gim 9%. nh gi chung, sn lng v tr gi xut khu tng mnh, nht l tm xut khu t 110-115 ngn tn, tr gi 1,15 t USD, so vi nm 2002 tng 12% v lng v 13% tr gi. Tr gi xut khu tng cao ch yu nh thay i c cu ch bin hng xut khu, mc d gi xut khu c xu hng gim nh. C ph Thng 12, c t 65 ngn tn, tr gi 42 triu USD, so vi cng k nm 2002, bng 96,4% v lng v 96,6% v tr gi. Nm 2003, c t 674 ngn tn, tr gi 458 triu USD, so vi nm 2002, bng 93,8% v lng v tng 42,2% v tr gi. Nhn chung gi xut khu thun li hn 2002, gi xut khu bnh qun 670-680 USD/tn, c nhng thi im tng ti 70% so vi cng k 2002. Nm 2001 49 14 25 7 5 0 Nm 2002 48 29 10 7 6 0 Nm 2003 59 9 20 8 4 0

Th trng chnh l cc nc Chu u. Nm 2003 c hn 20 nc v nhp khu ti 65% lng xut khu ca Vit Nam, trong ng u l c (chim 16%), tip theo l Ty Ban Nha (8,3%) v Italia (6,9%), Php (5,5%), Ba Lan (5%), Anh (4,8%), H Lan (3,9%), B (3,3%), Thy S (2,8%) v mt s th trng khc. Chu chim 18%, trong Hn Quc chim 4,7%, Nht Bn 3,6%, Philipin 3,4%, Singapore 1,85% v mt s nc khc. Chu M chim 13,8%, ng u l Hoa K chim 13,4%, cn li cc Chu lc khc l 3,2%. Ch Thng 12, c t 6 ngn tn, tr gi 6 triu USD, so vi cng k nm 2002 tng 17,6% v lng v 25% v tr gi. Nm 2003, c t 60 ngn tn, tr gi khong 60 triu USD, so vi nm 2002 bng 80,3% v lng v 72,7% v tr gi. Sn lng nm 2003 d kin t khong 100 ngn tn. Gi ch bp ti gim so vi cng k nm trc, nu bnh qun nm 2002 gi ch bp ti sn xut ch en l 1.800- 2.000 /kg (ch yu l ch loi 3) th nm nay mc giao ng khong 1.300- .600 /kg c bit c vng su, vng xa khng c nh my ch bin ln gi ch khong 1.000-1.300 /kg. Nm 2003, xut khu ch ca Vit Nam gim st c lng v tr gi so vi nm 2002, ng lu l gi ch bnh qun gim 10% ch cn mc 1.000 USD/tn. V th trng, do sc tiu th trn th trng th gii gim, ngun cung cp di do, gi thp, Vit Nam cng nh cc nc sn xut ch khc ang gp nhiu kh khn trong tiu th c ni tiu cng nh xut khu. Cuc chin Irc xy ra nh hng ln ti xut khu ch ca Vit Nam, ngoi Irc, xut khu ch sang cc th trng khc cng gim nh: Nga, Hng Kng, Singapore, H Lan, xtrylia, Anh, Hn Quc, Hoa K v c bit l th trng Indonesia, Cc Tiu vng quc rp Thng nht gim hn 50%. Mc d xut khu gp nhiu kh khn nhng do c nh hng chuyn dch, a dng v m rng th trng nn chuyn phn ln khi lng d kin xut khu vo I rc sang cc th trng khc. Nm nay, c mt s th trng tng mnh l: B, Philippin, Php... Tuy c nh hng chuyn dch th trng, tn dng v khai thc trit cc th trng truyn thng, nhng nhn chung th trng ch ca Vit Nam cha tht n nh, ch yu do ch Vit Nam cha c thng hiu, cng tc xc tin thng mi cha hiu qu, cht lng cha cao, gi thnh km cnh tranh. Rau qu Xut khu thng 12 c t 11 triu USD, bng 73,3% so vi cng k nm 2002. Nm 2003, c t 152 triu USD, bng 75,6% so vi nm 2002. Sn xut rau qu ca Vit Nam phn ln c tiu th th trng ni a, xut khu mi chim 15-20% gi tr sn lng v ch yu l xut khu cc loi tri cy, do gi tri cy trong nc thp. Nhiu doanh nghip xem xut khu tri cy l hng i chnh, khng ch trng n sn xut, xut khu rau. Sn lng sn xut tri cy hng nm khong 4 triu tn cc loi, nng sut bnh qun trn 10 tn/ha. Ti vng ng bng sng Cu Long cc nm qua, din tch vn khng ngng tng ln v cht lng tri cy cng tng bc c ci thin. Nm 2003, d tnh sn lng tri cy ca vng ng bng sng Cu Long c th t 2,7 triu tn, trong Tin Giang c th t hn 500.000 tn, Vnh Long 300.000 tn... Nm 1991, kim ngch xut khu tri cy mi ch t 33 triu USD, th 10 nm sau, nm 2001, kim ngch t trn 300 triu USD. Th trng Trung Quc hin chim ti 75% tng gi tr tri cy xut khu ca Vit Nam nhng 2 nm gn y xut khu vo Trung Quc gim mnh. V tin xut khu, kim ngch xut khu rau qu qu IV t mc trn 20 triu USD/thng, cao hn mc thc hin trung bnh trong 8 thng u nm l 15 triu USD/thng.

V th trng xut khu: Trung Quc vn l nc nhp khu nhiu rau qu t Vit Nam nht, nm 2003 chim khong 25% tng lng xut khu, gim nhiu so vi cc nm trc (khong 50% rau v 80% tri cy). Tip n l cc th trng nh i Loan, Nht Bn, Hn Quc, Hoa K, H Lan, Nga, Indonesia, Singapre v mt s th trng khc nh Lo, Hng Kng, Php, Italia, Malaysia, c... Xut khu rau qu nm 2003 khng t c mc tng trng nh k hoch, nguyn nhn l do gim st th trng Trung Quc; th hiu ca ngi tiu dng Trung Quc ang thay i kh nhanh (nht l khu vc thnh th, c bit t khi Trung Quc gia nhp WTO), xu hng t mua hng gi r, cht lng thp chuyn sang tiu dng cc sn phm cht lng cao, sch, bao b p... theo l hng ro kim dch ngy cng kht khe, cht ch. Ngoi ra, cn do cc doanh nghip gp kh khn trong thanh ton, ch yu l thanh ton trc tip, khng qua ngn hng, d ri ro Tim nng xut khu rau qu ca nc ta cn rt ln, tuy nhin quy trnh ch bin, bo qun rau qu ca cc doanh nghip Vit Nam cn lc hu nn cht lng cha cao - y l nguyn nhn chnh khin gi rau qu xut khu ca nc ta lun thp hn cc sn phm cng loi ca Thi Lan, Trung Quc. Tuy nhin, ti th trng ni a, rau qu trong nc sn xut ang dn chim c cm tnh ca ngi tiu dng v t s dng cc ha cht bo qun hn cc loi rau qu nhp khu t cc nc ln cn. V vy xu hng tiu dng trong nc cng ang tng ln ng k. Hng dt may Thng 12, c t 256 triu USD, bng 81,5% so vi cng k nm 2002. Nm 2003 c t 3.600 triu USD, so vi nm 2002 tng 30,8%. Nm 2003, nh du s thnh cng trong tng trng xut khu ca ngnh Dt may Vit Nam. Hip nh Dt may gia Vit Nam - Hoa K c k kt tuy hn ch v chng loi v nh lng nhng to ra c hi cho hng dt may Vit Nam xm nhp su hn vo th trng Hoa K. Trong nhng thng u nm, nht l sau khi Hip nh dt may song phng c k kt, xut khu tng trng mnh vo th trng Hoa K nhng sang th trng Nht Bn v EU li gim do hng ca ta kh cnh tranh c vi hng ca Trung Quc v gi c, mu m... Xut khu trong nhng thng cui nm c xu hng gim do hn ngch xut khu sang Hoa K gn ht, xut khu sang EU mc d chuyn sang c ch cp giy php t ng (E/L) nhng vn b hn ch do vo cui v. Xut khu nm nay tng cao hn mi nm, nguyn nhn ch yu l do: - Th trng Hoa K c m rng l mt thun li to ln. - Gi xut khu v gi gia cng hng may mc xut khu trong nhng thng cui nm tng khong 10 - 20% so vi nhng thng u nm. - Cc doanh nghip tng cng v ch ng tm kim khch hng v m rng th trng, gim dn t duy kinh doanh th ng, nng cao nng lc qun l v nng sut lao ng, ch trng xy dng thng hiu hng dt may Vit Nam, p dng cng ngh tin tin vo sn xut, o to nng cao tay ngh cho cng nhn. Dy v cp in Xut khu thng 12 c t 28 triu USD, tng 21,7%. Nm 2003, c t 290 triu USD, so vi cng k nm 2002 tng 56%. Cng vi tc pht trin bnh qun hng nm 15 - 20% ca ngnh in lc, ngnh sn xut dy v cp in Vit Nam nhng nm gn y cng c nhng bc pht trin mnh, p ng nhu cu truyn ti in, thng tin lin lc, in kh ho nng thn, cng nh phc v cho

cc ngnh khc ang trong qu trnh xy dng v pht trin nh: xy dng th, cng nghip ng tu, ch to v lp rp t, xe my... Cc mt hng nhm dy v cp in ch yu hin ang c sn xut Vit Nam l: dy v cp in dn dng; dy v cp in lc h th, trung th li ng v nhm c bc cch in; dy v cp trn cho cc ng dy ti in cao th; dy in t cho ng c v my bin th; cp thng tin Hin nay cc doanh nghip sn xut dy v cp in trong nc c th p ng c khong 70% nhu cu ni a, cn 30% vn phi nhp khu. So vi cc nc trong khu vc v trn th gii nhu cu dy v cp in ca Vit Nam mi ch bng khong 1/15 - 1/30 v ch bng 1/50 so vi nhu cu ca cc nc cng nghip pht trin. Mc d vy, trong nhng nm gn y, xut khu dy v cp in ca Vit Nam cng ang tng nhanh: nm 2001 t 154 triu USD, nm 2002 t 186 triu USD, tng 20,8%, nm 2003 t ti 275 triu USD, tng 47,85%. Hin c nc c khong 60 doanh nghip ln, nh chuyn sn xut kinh doanh mt hng dy v cp in, trong c nhng cng ty ln vi vn ca Vit Nam nh Cng ty Dy v cp in Vit Nam (CADIVI), Cng ty C in Trn Ph, Cng ty Tn Cng Thnh; cc cng ty c vn nc ngoi nh LG-Vina, Cng ty TNHH h thng dy Sumi-Hanel Tuy nhin, kim ngch xut khu dy v cp in ca Vit Nam phn ln li do cc cng ty c vn u t nc ngoi ng gp, nht l cc cng ty c vn u t ca Nht Bn, i Loan, Hn Quc; cc cng ty c vn trong nc mi ch tip cn c nhng th trng nh Mianmar, Lo, Campuchia, Trung Quc, Thi Lan vi kim ngch cn nh b v cha u n. Nht Bn lun l th trng tiu th nhiu nht, vi t trng trong kim ngch xut khu mt hng ny ti 91-93%. T trng ca th trng Nht Bn c xu hng gim qua cc nm vi tc chm: nm 2001 chim 94,3%, nm 2002 gim cn 93,6%, nm 2003 cn 91,5%. Cc th trng khc t trng trong kim ngch xut khu dy v cp in rt nh, 1-2%, lu mt vi th trng ang vn ln nh Hng Kng, Hn Quc. Nhng li th ca ngnh sn xut dy v cp in Vit Nam: - Gi nhn cng r, nhiu nguyn liu u vo trong nc sn xut c nh dy ng, ht nha bc cp nn gi thnh sn xut tng i cnh tranh. - Nhiu doanh nghip u t cng ngh tng i hin i ca chu u, Hn Quc, Nht Bn, i Loan, do vy sn phm dy v cp in c cht lng tt, t tiu chun ca IEC (U ban in quc t), nhiu chng loi, mu m p, c th trng trong nc chp nhn v tng bc vn ti cc th trng ngoi nc, nht l th trng khu vc. - Cc doanh nghip sn xut dy v cp in ca Vit Nam kh nng ng v nhanh nhy trong vic nm bt nhu cu ca th trng, nht l cc doanh nghip t nhn. Mt s bt li cn khc phc: - Do thiu vn u t nn nhiu doanh nghip khng th u t dy chuyn my mc, cng ngh sn xut ng b ngay m phi u t, i mi dn tng bc, v vy tnh n nh ca sn xut, ca cht lng sn phm cha cao. - Mt s vt t u vo sn xut dy v cp in trong nc cha sn xut c, hin vn phi nhp khu. Nhng vt t sn xut c nh dy ng, nha th nhn chung cht lng cha vt c so vi sn phm ca nc ngoi, v vy cng nh hng n cht lng ca dy v cp in.

- Chnh sch thu i vi ngnh dy v cp in cn cha hp l: thu nhp khu mt s vt t u vo qu cao. - Tuy Nh nc c chnh sch bo h nht nh cho ngnh dy v cp in trong nc, bng cch nh thu nhp khu cao i vi cc loi dy v cp in dn dng, cp in lc h, trung, cao th, mt s vt t quan trng m trong nc sn xut c (nh dy in t, ht nha PVC, ) nhng bng nhiu hnh thc gian ln, trn lu thu, cc sn phm ny vn c nhp khu vi gi thp, gy kh khn khng nh cho cc doanh nghip lm n chn chnh trong nc. Sn phm g Xut khu thng 12 c t 52 triu USD, bng 86,7%. Nm 2003, c t 560 triu USD, so vi nm 2002 tng 28,7%. Nm 2003, ngnh cng nghip ch bin v xut khu g t c nhng thnh cng vt bc. Mt mt l, do s t chc sn xut c hiu qu v ch ng pht trin th trng ca cc doanh nghip, nht l th trng chu u v Hoa K. Mt khc l, nh chnh sch thng thong v minh bch ca Nh nc trong tt c cc khu t qu trnh sn xut n xut khu. ng lu l: (1) ngun nguyn liu g nhp khu cng nh sn phm g ch bin xut khu khng phi chu thu sut; th tc khai thc g rng trng trong nc cng n gin (b l lch g, ch cn chng nhn ca cc ht kim lm); (2) s hnh thnh nhanh chng ca cc cm cng nghip ch bin g vi quy m ln v chuyn mn ho su (nh Cm cng nghip Ph Ti, ng Nai, Bnh Dng...), theo l cc x nghip v tinh bao quanh, trong c khong 2.000 doanh nghip tham gia ch bin, sn xut cc sn phm g v trn 300 doanh nghip chuyn xut khu; (3) th trng th gii ang a chung cc sn phm g ch bin ca Vit Nam (nh th trng EU vi cc loi bn gh g ngoi tri, Hoa K, Nht Bn), thm ch c i tc Hoa K nh gi l c "cht lng tt hn so vi Innxia v gi r hn Thi Lan; (4) cng ngh x l, ch bin, sn xut g tin tin ang c cc doanh nghip p dng trit v c coi l khu then cht nng cao sc cnh tranh ca sn phm xut khu.

Ph lc s 2 Mt s mt hng nhp khu ch yu Phn bn Thng 12 c t 450 ngn tn, tr gi 78 triu USD, so vi cng k nm 2002 bng 88,8% v lng v 125% v tr gi. Nm 2003, c t 4.128 ngn tn, tr gi t 630 triu USD, so vi nm 2002 tng 7,9% v lng v 32% v tr gi. Th trng phn bn th gii nm 2003 din bin phc tp, ngun cung phn bn khng n nh, gi c tng cao. Gi nhp khu u r bnh qun c nm 2003 l 155 USD/tn, tng 45% so vi nm trc (bnh qun 118 USD/tn Ure). Thng 3/2003, gi nhp Ure ln 173 USD/tn (tng hn 43 USD/tn so vi u nm), sau gi cc loi phn bn gim nhng vn mc cao. T u thng 7/2003 n nay, gi phn bn th gii vn tip tc xu hng tng. Hin nay, gi u r Trung quc khong 195 USD/tn CF. Nguyn nhn ch yu l do gi xng du v cc ph vn chuyn tng cao. Tuy nhin, lng nhp khu p ng cc nhu cu tiu dng Xng du Thng 12 c t 850 ngn tn, tr gi 213 triu USD, so vi cng k nm 2002 bng 98,0% v lng v tng 11,4% v tr gi. Nm 2003, c t 9.841 ngn tn, tr gi 2.400 triu USD, so vi nm 2002 bng 98,7% v lng v tng 19% v tr gi.

Mc d lng nhp khu xng du gim nhng tr gi li tng so vi cng k nguyn nhn l gi nhp khu vn tip tc mc cao. Ti th trng chu : cc giao dch bun bn tng mnh. Vic gi du th th gii tng s tc ng mnh n gi du ti khu vc ny. Gi du v cc sn phm du ti th trng Singapore vn trong xu hng tng. Hin nay, gi du FO 180 CTS 3,5%S t k lc 160 USD/tn, tng khong 6 USD/tn so vi 1 tun trc y. Linh kin v ph tng xe gn my Thng 12, c t 30 triu USD, bng 28% cng k nm 2002. Nm 2003, c t 277 triu USD, so vi nm 2002 bng 65,8%. Nguyn nhn ca tnh hnh nhp khu gim l do Nh nc c chnh sch hn ch ng k lu hnh cc thnh ph, nn nhu cu mua xe my chng li v ch pht sinh i vi cc trng hp ngi tiu dng sm ln u hoc mua thay th xe c. Thp thnh phm v phi thp Thp thnh phm: thng 12, c t 180 ngn tn, tr gi 80 triu USD, so vi cng k nm 2002 bng 80,7% v lng v 93,2% v tr gi. Nm 2003, c t 2.747 ngn tn, tr gi 1.161 triu USD, so vi nm 2002 bng 100,1% v lng v tng 32,7% v tr gi. Gi thp tng cao ch yu do th trng th gii tng gi. Gi trn th? tru?ng th? gi?i nam 2003 di?n bi?n ph?c t?p v lun ? m?c cao, hi?n gi phi thp d ln d?n d?nh di?m, d?t m?c 350 USD/t?n. Theo cc chuyn gia, cc doanh nghip cn c k hoch nhp khu ph hp vi din bin th trng th gii va bo m tin nhp khu p ng nhu cu tiu dng trong nc va bo m hiu qu kinh doanh hng nhp khu (hin ang l ma xy dng nn lng thp tiu th mnh). Phi thp: thng 12, c t 200 ngn tn, tr gi 55 triu USD, so vi cng k nm 2002 bng 95,2% v lng v 114,1% v tr gi. Nm 2003, c t 1.836 ngn tn, tr gi 498 triu USD, so vi cng k nm 2002 bng 83,2% v lng, tng 8,4% v tr gi. Gi phi thp trn th trng th gii tip tc tng mnh. Gi phi thp nhp t cc nc chu ln ti 315-320 USD/tn, t cc nc chu u khong 305-310 USD/tn. Hin nay, nc ta nhp khu 310-320 USD/tn, tng 20-25 USD/tn so vi u thng 11. Giy cc loi Thng 12, c nhp 46 ngn tn, tr gi 22 triu USD, so vi cng k 2002 tng 15% v lng v 5,6% v gi. Nm 2003, c t 471 ngn tn, tr gi 231 triu USD, so vi nm 2002 tng 26,6% v lng v 19,2% v tr gi. Theo Hip hi giy Vit Nam, nguyn nhn khin cc doanh nghip tng cng nhp khu l do: gi c giy trn th trng th gii gim; sn lng trong nc gim; cng ngh sn xut giy trong nc hin nay vn cn lc hu, ch sn xut c cc sn phm c phm cp thp, nn phi nhp khu giy cht lng cao. Hip hi giy cho bit, ngnh giy Vit Nam s khng th cnh tranh c trn th trng th gii cho n khi cc dy truyn cng ngh hin i v quy m ln c a vo vn hnh. Linh kin t Nhp khu linh kin t thng 12 c t 60 triu USD, so vi cng k 2002 tng 29,9%. Nm 2003, c t 551 triu USD, so vi nm 2002 tng 51,8%.

Th trng t m "st" trong vi thng qua, nhng c bit st mnh t u thng 12 ny. Hin nay, hu ht cc hng xe t u tng gi bn. Nguyn nhn ca tnh trng ny l do c ngun tin v mc thu tiu th c bit i vi t d kin s tng t 5% n 25%, bt u thc hin t 1/1/2004. Li dng tnh hnh ny, nhiu ca hng t gm xe li ch bn vi gi cao hn, hoc c nhng ca hng vn bn xe nhng khch hng phi tr cao hn gi thc ca xe vi ngn USD. Tn dc Thng 12, c t 35 triu USD, tng nh so vi thng 11 (34 triu USD), so vi cng k 2002 bng 92,1%. Nm 2003 c t 370 triu USD, so vi 2002 tng 15,6%. Gi cc mt hng dc phm nhp khu trong thng qua vn tip tc xu mc tng, trung bnh 3 - 5%, c loi thuc tng gi ti hn 15%. Nguyn nhn l do Tt m lch ang n gn nn nhu cu v thuc cha bnh ca ngi dn c xu hng tng. Ngoi ra, B Ti chnh v B Y t vn cha a vo thc hin Thng t 08 (ca lin B Y t v Ti chnh) yu cu cc doanh nghip sn xut kinh doanh dc phm phi nim yt gi bn l trn bao b thuc. Ngoi ra, do cn c xc nh gi hp l, ng gi tr ca thuc li cha c lm r, v vy xy ra tnh trng mt s hng dc phm nc ngoi ln c quyn thao tng, tng gi bn vo Vit Nam (t cui thng 7, khi Thng t 08 c ban hnh, tuy cha c hiu lc, nhng gi nhp khu tng 7 - 10%), cc hng sn xut kinh doanh thuc trong nc, cc i l bn l cng tng gi bn. S ln gi ca ng euro, gi tnh thu ti thiu ca Hi quan tng (10%), cng l nhng nguyn nhn khin gi nhp khu tng. Trong nm 2004, Ngh nh ca Chnh ph v qun l gi thuc s c ban hnh, do vy gp phn bnh n gi thuc trong nc v gi thuc nhp khu, kim ch nhp khu mc hp l.

Ph lc s 3 MT S MT HNG CH YU TRN TH TRNG NI A La go Nm 2003, mc d din tch gim do chuyn sang nui trng cc cy con khc, sn lng la c nm c t 34,53 triu tn, tng trn 80 ngn tn so vi nm 2002; p ng nhu cu th trng trong nc v y mnh xut khu, ng thi m bo an ninh lng thc. C th, cng vi tn kho nm trc chuyn sang khong 800.000 tn la, sau khi tr cn i tiu dng trong nc khong 27 triu tn, cn li khong trn 8 triu tn la dnh cho xut khu. Gi la trong nc thng xuyn duy tr trn mc 1.500-1.600 /kg (mc gi la thp nht nm 2002 l 1.250 -1.350 .kg). Gia thng 12/2003 ph bin mc 2.100 - 2.400 /kg vng ng bng sng Hng (B SH) 1.900-2.050 /kg ng bng sng Cu Long (B SCL). So vi cng k nm 2002, gi la go hin nay tng 300-350 /kg. Gi la go tng gp phn lm cho thu nhp v sc mua ca ngi nng dn c ci thin. Th trng xut khu go nm 2004 m ra nhiu c hi cho cc nh xut khu go ca Vit nam. Theo Hip hi lng thc, n nay k c hp ng xut khu gn 1 triu tn go ca nm 2004. Hin nay, lng la go lu thng trn th trng rt nh v B SCL ang trong thi k gip ht, lng la hng ho trong dn t v yu cu ni a li cao nn kh c ngun hng phc v cc hp ng xut khu cho nhng thng u nm 2004. Gi la go th gii v trong nc thng 1 v 2 nm 2004 c kh nng tng nh v ng mc hin hnh, sau s gim dn khi vo v thu hoch la ng-Xun sm.

Phn bn Chu nh hng ca gi th gii, gi phn bn trong nc cng tng. Thng 3/2003 gi bn bun Ure khong 3.000 /kg, sau gim xung cn 2.650 /kg, gia thng 10/2003 ln dn mc khong 2.760 -2.800 /kg. n nay, gi bn bun ln mc bnh qun 3.100 /kg y gi bn l ph bin mc 3.300 /kg (mt vi ni ln 3.400 -3.500 /kg). Do gi lng thc, nng sn khc trong nm 2003 lun mc cao nn vic tng gi phn bn khng nh hng ln n thu nhp ca ngi nng dn. Nm 2003, tng ngun cung phn bn cc loi phc v sn xut nng nghip khong 6,95 triu tn ( trong nhp khu gn 4 triu tn), p ng nhu cu v gi v nm 2004. Ring Ure gn 2,1 triu tn, trong c nhp khu gn 2 triu tn. V vy, nhu cu phn bn cho cc v sn xut cy trng nhn chung c cung ng , kp thi vi gi c hp l. Nhu cu phn Ure cho v ng-Xun 2003/2004 khong 1,1 triu tn, ring nhu cu tnh n 31/12 c cung ng . Theo cn i tn kho, nhp khu, tiu dng trong thng 11 v 12/2003 th hin cn gn khong 300.000 tn Ure gi u chuyn sang 2004. Gi phn bn qu I/2004 c xu hng tng nhng khng gy t bin. Nhm m bo kinh doanh phn bn v gi gi bn mc hp l Chnh ph ang trin khai nhiu gii php nh cho php gin thi gian thu th VAT, xy dng qui ch kinh doanh phn bn 2004-2005, xem xt mc thu sut thu VAT hin hnh. Mui Nm 2003, din tch sn xut mui c nc l 14,6 ngn ha, gim so vi nm 2002, do chuyn i din tch sang nui trng thu sn. Sn lng mui c nm 2003 t khong 750.000 tn. Nh vy, ngun cung ng mui nm 2003 khong 950.000 tn (bao gm c d tr lu thng nm trc chuyn sang gn 100.000 tn v nhp khu hn 100.000 tn phc v cng nghip ho cht) p ng nhu cu tiu dng sn xut v dn c trong nc, k c lng gi v cho nm 2004. Do cung cu, nn gi mui nm 2003 tuy mc thp nhng nhn chung vn n nh hn so vi nm 2002. Gi mui bnh qun c nm c t 350 -380 /kg (min Bc), 260 /kg (min Trung) v trn 300 /kg (Nam B). Gi c mui u nm 2004 nhn chung n nh v cung - cu mui tip tc c gi vng. Tuy nhin, sn xut v tiu th mui cn nhiu bt cp c trong t chc v iu hnh, thiu s lin kt, trao i kinh nghim v khoa hc, cng ngh, gia ngi sn xut v kinh doanh, vic xut khu mui cn gp nhiu kh khn v cht lng v gi c (c nm 2003 ch xut c 10.000 tn mui). Ma ng Nin v 2002/2003, din tch ma c nc t 315.000 ha, trong din tch vng nguyn liu tp trung ca cc nh my t 258.700 ha; sn lng ma cy t 15,7 triu tn. Sn lng ma p cng nghip t 11,5 triu tn, tng 35,3% so vi v trc. Cht lng ma tt hn v trc, vi ch ng bnh qun l 9,9 CCS. Tnh trng mt cn i gia vng nguyn liu vi cc nh my dn c khc phc, nn nng tng cng sut ca 44 nh my ng ln 82.950 TMN. Sn lng ng nin v 2002/2003 t 1,2 triu tn (c 1,058 triu tn ng cng nghip v 150 ngn tn ng th cng). Nhiu sn phn sau ng v bn cnh ng nh bnh ko, nha, cn cng nghip ... t sn lng ln v c cht lng cao hn trc p ng nhu cu tiu dng ca sn xut v x hi. Nin v 2003/2004 bt u i vo sn xut, n nay c 40/44 nh my i vo sn xut. D kin nin v ny tng sn lng ng c nc ch khong 1,1 triu tn (thp hn v trc).

Mc tiu dng ni a nm 2003 kh cao, bnh qun t 90.000 tn/thng (ch yu do tng nhu cu sn xut bnh ko v nc gii kht), trong nm xut khu c 50.600 tn ng. Tn kho cui nm 2003 khong 120.000 tn, vi tin sn xut tng dn, m bo ngun cung ng cho nhng thng ti. u v 2002/2003, gi bn ng trng ti cc nh my t 4.200 -4.300 /kg, n cui v ch cn 3.500 -3.600 /kg. Gi ng thp, cc c s th cng sn xut cm chng nn cc nh my phi ko di thi gian sn xut tiu th ht ma cho dn; do kh khn v vn, nhiu nh my phi bn "ng non vi gi thp thanh ton cho dn nn sc p b l cng ln. u nin v 2003/2004, gi bn ng ti cc nh my bnh qun mc 4.000 /kg min Bc, 4.200 /kg min Trung v 4.400 /kg Nam B. n nay, do nhiu nh my vo v nn gi bn ng gim, khng cn ng nhp lu. Gi bn ra hin nay ca cc nh my mc 3.700 /kg min Bc, 3.800 /kg min Trung v 3.900 /kg Nam B, ni cao nht l 4.050 /kg Cn Th. Gi bn l ng RE hin ph bin mc 5.200 -6.000 /kg. Thi gian ti gi ng kh nng cn gim do ngun cung tng, nhng khng gim xung mc thp nh v ng 2002/2003 do gi ma cy v ny cao hn. Xng du Nhu cu tiu dng xng du trong nc nm 2003 khong 9,8 triu tn (xng 1,8 triu tn, du Diezel 4,2 triu tn, Mazt 2,5 triu tn...). Do ngun xng du ph thuc vo cung-cu v gi c trn th trng th gii, nn gi nhp khu xng du nm 2003 kh cao. Trc nhng din bin phc tp ca th trng th gii, Chnh ph c nhng chnh sch nhm m bo ngun cung v hn ch ti a s tc ng n gi c trong nc, m bo sn xut n nh nh iu chnh thu nhp khu linh hot ph hp vi bin ng ca th trng, iu chnh gi trn mc hp l, c chnh sch b l cho doanh nghip... Nm 2004, vic kinh doanh xng du s c t chc thc hin theo Quyt nh 187/2003/QTTg ngy 15 thng 9 nm 2003 v vic ban hnh Qui ch qun l kinh doanh xng du nhm to iu kin cho cc doanh nghip ch ng t chc kinh doanh, tng sc cnh tranh ch yu bng cht lng hng ho v dch v vi gi c hp l thng qua h thng i l. Gi c xng du trong nc thng 1/2004 s n nh nh mc gi trn hin hnh. Xi mng Sn lng nm 2003 t 23,263 triu tn, tng 15,5% so vi 2002, lng tiu th c t 23,193 triu tn, lng nhp khu Clinker l 3,5 triu tn. Nm 2003, trc nhng bin ng phc tp ca th trng (gi u vo lun tng) nhng gi bn xi mng trong nc do c iu hnh cht ch, bo m cung ng tt gia cc vng, min, p dng tin b k thut, phn u gim gi thnh... nn c nm lun n nh mc 730-790 /kg (pha Bc) v 860-920 /kg (pha Nam). D kin lng tiu th xi mng qu I/2004 khong 5,4-5,6 triu tn, vi lng tn kho khong 1,335 triu tn (485.000 tn xi mng v 850.000 tn clinker) v tin sn xut m bo p ng xi mng cho nhu cu tiu dng vi gi n nh nh nm 2003. Hin nay, gi nhp clinker ang c xu hng tng (gi FOB clinker Thi lan tng ln 21,5-22 USD/tn; cng vi cc ph vn ti tng 7,5-8 USD/tn v rt kh thu), cc chi ph u vo lun tng... nn thi gian ti kh c kh nng gi c s n nh gi xi mng trong nc. Thp Nm 2003, tnh hnh sn xut v tiu th thp cn trong nc din bin kh phc tp, c bit l tc ng ca vic gi phi thp th gii tng cao v tiu th chm trong sut thi gian di (qu II&III/2003). c c nm ton ngnh thp t sn lng khong 2,7 triu tn (tng 13%

so vi nm 2002). Sn xut phi trong nc t 700.000 tn. Nhp 2,2 triu tn phi v 2,3 triu tn thp cc loi. Tiu th trn 5,8 triu tn. Tn kho cui nm khong 120.000 tn. Gi thp ni chung v gi phi thp th gii nm 2003 din bin phc tp v lun mc cao, hin gi phi thp ln n nh im, t mc 350 USD/tn, nn gi bn l thp xy dng trong nc thng 12/2003 mc 6.100 - 6.500 /kg. D kin qu I/2004 gi tng ln mc 7.000 /kg mi bo m kinh doanh khng l cho ngnh thp. Giy Nm 2003, sn lng giy ton ngnh t khong 515.000 tn, trong ring Tng cng ty giy t khong 181.000 tn. c nhp khu l 450.000 tn. Th trng giy cc loi trong nc chu nh hng nhiu ca lng giy nhp khu cao hn d kin v gi c giy th gii gim nn giy trong nc tiu th kh khn trong thi gian di, sau tiu th kh hn v gi c tng i n nh mc thp hn nm 2002. D kin qu I/2004 : sn xut trong nc 192.000 tn, nhp khu 127.000 tn, tiu dng khong 292.000 tn vi gi c n nh nh qu IV/2003. Thuc cha bnh Nm 2003, tng gi tr sn xut thuc trong nc khong 3.773 t ng, tng 20% so vi 2002, tng gi tr nhp khu thuc thnh phm khong 358 triu USD, nguyn liu khong 103,3 triu USD. Nh vy, gi tr thuc tiu th bnh qun u ngi khong 7 USD. Th trng thuc nm 2003 din bin phc tp, ch s gi nhm thuc, y t c mc tng cao nht l 20,9%, trong c 2 t tng t bin l thng 3-4 v thng 9-10. n nay, s tng gi ca thuc ni hu nh khng ng k, nhng gi thuc ngoi tng trung bnh 7-15%, tr trng hp c bit. Gi thuc thng 12/2003 tng i n nh , nhng ng mc cao. Nm 2004, d bo gi thuc s n nh hn do c qun l tt hn v s tng trng ca sn xut trong nc./.

Gia nhp WTO v vn i mi chnh sch ti chnh


A. WTO v nhng vn t ra i vi ngnh ti chnh Trong nhng nm qua, vic thc hin chnh sch ci cch kinh t theo hng m ca v hi nhp thng qua vic k kt v tham gia cc Hip nh song phng v a phng v thng mi, ti chnh, u t to ra ng lc thc y tng trng kinh t vi tc cao, xy dng nn ti chnh quc gia lnh mnh (lm pht v bi chi ngn sch nh nc c kim sot), nng cao uy tn v v th ca Vit Nam trn trng quc t. iu ny cng khng nh vic tip tc hi nhp vi nn kinh t th gii c bit l tr thnh thnh vin WTO ca Vit Nam l xu hng tt yu v cn thit. Tuy nhin Vit Nam c th tr thnh thnh vin WTO nh chng ta mong mun th khng ch hiu WTO m cn phi bit cch tip cn vi WTO ph hp vi c im ca Vit Nam l mt nc ang pht trin, trong qu trnh chuyn i kinh t t c ch k hoch ho tp trung, bao cp sang c ch th trng. WTO t ra mt khun kh ton din khng ch i vi thng mi hng ho m c thng mi dch v, khng ch cc vn lin quan trc tip vi thng mi m cn c vn u t, s hu tr tu v.v.. lin quan ti thng mi; khng ch tun th cc quy nh mang tnh lut l m cn phi m bo cc iu kin tip cn th trng. Lnh vc thu, hi quan v dch v ti chnh l nhng ni dung tc ng trc tip n vic m phn v thc hin WTO v cng l yu t nhy cm i vi nn kinh t Vit Nam m bo cho s thnh cng ca tin trnh hi nhp. Chnh v vy, gc ti chnh tip cn vi WTO cn quan tm 3 vn sau: 1. Nhng yu cu c bn ca WTO: - V chnh sch thu v hi quan:

+ Chnh sch thu xut nhp khu: Thu sut thu nhp khu phi c iu chnh theo hng ngy cng gim v m bo nguyn tc MFN (khng phn bit i x gia hng nhp khu t nhng quc gia khc nhau); thu nhp khu l cng c duy nht bo h sn xut trong nc v khng nhm mc ch thu ngn sch. p dng gi tnh thu Hi quan theo hp ng ngoi thng theo ng quy nh ca Hip nh v nh gi Hi quan. + Chnh sch thu ni a: m bo nguyn tc MFN v nguyn tc i ng quc gia (khng phn bit i x gia hng ho v dch v trong nc vi hng ho, dch v nhp khu). - Chnh sch ngn sch: Thu ngn sch nh nc t hot ng xut, nhp khu ch thu m bo mc bo h cn thit; ph v l ph lin quan n xut nhp khu ch thu bng vi chi ph cung cp dch v. Cc khon chi trc tip ca ngn sch nh nc cho tr cp, h tr xut khu, cho doanh nghip nh nc v.v s phi xo b. Ngay c hot ng mua sm ca Chnh ph cng chu s iu chnh ca cc quy nh ca WTO v u thu cng khai v bnh ng. - Yu cu m ca th trng ti chnh: Vit Nam phi a ra cng khai v thc hin cc cam kt v m ca th trng dch v ti chnh (bo him, k ton, kim ton v t vn thu) v c cc cam kt v i x bnh ng gia cc doanh nghip kinh doanh dch v ti chnh trong nc v doanh nghip c vn u t nc ngoi. - C ch chnh sch ti chnh phi cng khai, minh bch v to iu kin cho vic tip cn th trng c lin quan ti thng mi. 2. Nhng thch thc ngn hn: Tr thnh thnh vin ca WTO v thc hin cc cam kt ny t ra thch thc i hi n lc ln ca ngnh Ti chnh ni ring cng nh cc c quan qun l nh nc c bit trong bi cnh h thng lut php, chnh sch ch qun l trong nc cn thiu ng b, cha ph hp vi thng l quc t, thm ch cn nhiu lnh vc cn cha c vn bn quy nh nh lnh vc t vn mi gii ti chnh, t vn thu... ng thi cc th ch kinh t v c bit l h thng doanh nghip trong nc c doanh nghip quc doanh v doanh nghip t nhn, doanh nghip bo him, k ton kim ton v.v.. cn yu, sc cnh tranh km. iu ny i hi trong mt thi gian ngn phi c cc bc ci cch mang tnh cch mng trong iu hnh v qun l nn kinh t; cc c ch chnh sch ti chnh s phi thay i ph hp vi c ch th trng nh: a- Phi xy dng c mt mi trng kinh doanh cnh tranh bnh ng theo hng: - Xo b phn bit i x gia cc doanh nghip trong nc v doanh nghip c vn u t nc ngoi; gia hng ho dch v trong nc vi hng ho, dch v nhp khu; - p dng mt mt bng thu v ph cho cc doanh nghip thuc cc thnh phn kinh t, trong nc v ngoi nc; - Xo b dn bo h thng qua cc hng ro phi thu quan v cc bin php tr cp, u i thng mi khng ph hp vi thng l quc t. - p dng h thng tnh gi hi quan theo Hip nh tr gi Hi quan ca WTO (tnh thu nhp khu cn c vo gi tr ghi trn hp ng thay th cho bin php p gi tnh thu ti thiu). - Xo b cc hng ro phi thu quan, p dng tnh gi theo hp ng v xo b bo h i hi phi i km vi vic xy dng v a vo p dng cc bin php kim sot v chng gian ln thng mi nh thu chng i khng, thu chng bn ph gi hay chuyn gi v chng c quyn m bo mi trng thng mi lnh mnh v cng bng. b- Vic thc hin ct gim thu quan theo cc cam kt trong ASEAN/AFTA, Hip nh thng mi Vit M v cc cam kt theo WTO s nh hng trc tip ti s thu ngn sch nh nc. chnh v vy, chnh sch ngn sch nh nc s cn c nhng iu chnh v c cu thu theo hng tng cng khai thc cc ngun thu trong nc, nng cao hiu qu ca cng tc qun l v hnh thu xc nh ng, s thu phi np ca tng i tng, gim u i thu mt cc trn lan, chng tht thu thu. c- Yu cu cng khai minh bch: Trong bi cnh thc hin cc cam kt quc t, Vit Nam phi m bo mt mi trng php l v mt h thng chnh sch n nh, cng khai, r rng v ph hp vi thng l quc t t khu hoch nh, ban hnh v t chc thc hin. y l mt ngha v i hi c h thng iu hnh cn phi c nhng bc tin ng k so vi trc (k c cp trung ng ln a phng) trong lnh vc ci cch hnh chnh, m bo vai tr qun l ca cc c quan nh nc l m bo s tun th php lut, trnh can thip, sch nhiu v chng tham nhng. d- Vic m ca th trng va to ra c hi pht trin cho h thng doanh nghip nhng ng thi cng t h thng doanh nghip trc s cnh tranh khc lit hn ngay ti th trng trong nc, do : - Phi xo b t tng li ca cc doanh nghip vo s bo h ca nh nc v doanh nghip phi coi hi nhp l cng vic ca chnh mnh. Doanh nghip phi ch ng tip cn v tm ngun vn u t trn th trng vn, th trng ti chnh v phi coi chi ph u t v vn l mt phn ca hiu qu u t v sn xut kinh doanh. - i vi h thng doanh nghip nh nc phi y mnh qu trnh sp xp li thng qua vic lnh mnh ho ti chnh, x l n nng cao nng lc cnh tranh. Nh nc phi tip tc tho g cc vng mc trong c ch huy ng vn, b cc hnh thc bo h khng cn thit, khng ph hp vi quy nh ca WTO, tip tc hon thin c ch h tr xut khu to iu kin cho cc doanh

nghip c th tn dng c hi y mnh xut khu v khai thc th trng mi; kin quyt cho gii th, ph sn v sp xp li cc doanh nghip nu khng c hiu qu lu di. - H thng c ch chnh sch ci thin mi trng u t phi thng thong, to thun li cho kinh doanh c bit khuyn khch s pht trin ca khu vc doanh nghip t nhn v cc doanh nghip va v nh. - Th trng vn v dch v ti chnh phi c pht trin theo hng thng thong, hi nhp ng thi phi m bo s an ton ca th trng ti chnh. - Phi chp nhn tun th cc cam kt v lut l quc t v thng mi. Cc v tranh chp v c Ba-sa, v tm, v bt la ga ch l nhng s kin khi u khi Vit Nam tham gia vo mt th trng quc t vi nhiu h thng lut l phc tp. Mc d tham gia vo WTO, Vit Nam cng s c s dng c ch gii quyt tranh chp a phng vi h thng quy tc v lut l n gin hn nhng chnh cc doanh nghip Vit Nam cn tin hnh nghin cu v tm hiu th trng y v mi trng kinh doanh, mi trng lut php ca nc s ti trnh cc tnh hung kin tng khng ng c. ng thi cc c quan qun l cng cn c i ng cc cn b gii, ng vai tr "lut s" sn sng bo v cc doanh nghip trong nc khi lm n trn th trng quc t. e- Trnh qun l kinh t, ti chnh ca Vit Nam cn nhiu bt cp trong khi m ca nn kinh t s lm xut hin nhiu loi hnh thng mi v dch v a dng, phc tp i hi phi thay i c bn v phng thc qun l, gim can thip hnh chnh, p t. ng thi i ng cn b lm cng tc kinh t i ngoi, tham gia vo qu trnh hi nhp ca ta cn cha p ng c yu cu v kh nng chuyn mn, lut php quc t v trnh ngoi ng. 3- V li ch di hn: Thc hin chnh sch m ca, hi nhp kinh t quc t v t do ho thng mi tuy c nhng thch thc v ngn hn nhng v lu di s mang li cho Vit Nam nhiu li ch v thng mi, m rng kh nng thm nhp vo th trng th gii i vi hng xut khu ca Vit Nam; ci thin c ch gii quyt tranh chp trong thng mi vi cc nc, khuyn khch u t nc ngoi vo Vit Nam, v quan trng hn l thc y cng cuc ci cch v pht trin kinh t trong nc. N lc tr thnh thnh vin ca WTO ca Vit Nam khng nh mnh m v cam kt m ca v hi nhp ca Vit Nam, th hin Vit Nam sn sng chp thun lut chi quc t, t nng cao uy tn ca Vit Nam trn trng quc t v cng c lng tin ca cc nh u t trong nc v quc t i vi Vit Nam. Vic thc hin cc cam kt ca Vit Nam theo Hip nh thng mi Vit Nam Hoa K, l trnh ct gim thu theo AFTA v cc cam kt ca Vit Nam vi WTO trong tng lai s l ng lc quan trng y nhanh tin trnh ci cch kinh t, c bit l thc y cc doanh nghip trong nc t sp xp li, ch ng chuyn hng u t, nng cao trnh kinh doanh, thc hin chuyn giao cng ngh tng kh nng cnh tranh; to ra t duy lm n mi thc y chuyn dch c cu kinh t v nng cao hiu qu sn xut kinh doanh. Tn dng c cc c hi ca qu trnh hi nhp v t do ho thng mi nu trn s gp phn gip Vit Nam thc hin thnh cng s nghip cng nghip ho, hin i ho t nc v tng cng mi quan h ton din gia Vit Nam vi cc i tc thng mi quc t. B. i mi ti chnh trong tin trnh hi nhp: Ngnh ti chnh tham gia vo qu trnh hi nhp WTO trn c hai phng din, - Tham gia xy dng v m phn WTO; - T chc thc hin cc cam kt v ti chnh. nh hng chin lc ti chnh m bo hi nhp thnh cng t nay n 2010 s tp trung vo nhng vn sau: I. Cc gii php tng th thc hin hi nhp: 1. Thit lp mi trng ti chnh thng thong, bnh ng cho cc doanh nghip pht trin, nng cao nng lc cnh tranh ca nn kinh t, ca tng doanh nghip. Cc doanh nghip cn xc nh y l nhim v, trch nhim ca mnh tn ti v pht trin trong iu kin cnh tranh, m ca nn kinh t. Nh nc c th cung cp h tr ti chnh (c mc ) hoc cho php p dng cc chnh sch u i hp l (thu, tn dng,...) khuyn khch doanh nghip pht trin sn xut kinh doanh. 2. Thc hin cc bin php nhm lnh mnh ho nn ti chnh quc gia, m bo duy tr cn i ln ca nn kinh t. C cu li ngun thu ngn sch nh nc b p cho phn thiu ht do ct gim thu nhp khu. Trong di hn, cn kim sot c bi chi, tin ti cn bng ngn sch. 3. Tp trung ngun lc ngn sch cho cc ngnh cng nghip mi nhn, c tim lc ca quc gia nhm thc hin mc tiu cng nghip ho, hin i ho t nc. Ch trng u t cho gio dc, o to, nghin cu khoa hc, cng ngh nhm chun b c s cho pht trin kinh t tri thc trong tng lai. 4. Tip tc i mi doanh nghip nh nc, thc y qu trnh c phn ho doanh nghip nh nc. Kin quyt gii th, ph sn,

bn khon, cho thu cc doanh nghip thua l ko di. Tin dn ti ch duy tr cc hnh thc s hu nh nc i vi cc doanh nghip quan trng, c nh hng ti an ninh quc phng hoc c phm vi nh hng ti quc k dn sinh. 5. Hon thin h thng php lut ti chnh ph hp vi qu trnh chuyn i sang nn kinh t th trng, m bo tun th cc nguyn tc hi nhp v thng l quc t. Thit lp mi trng kinh doanh minh bch, thng thong, c tnh cnh tranh cao, m bo quyn bnh ng cho cc doanh nghip. II. Hon thin c ch chnh sch ti chnh thc hin c hiu qu cc cam kt hi nhp: 1. Chnh sch ngn sch: Tip tc c cu li chi NSNN; la chn ng cc trng im chi NSNN phc v c hiu qu chin lc pht trin kinh t - x hi n nm 2010. y mnh phn cp qun l NSNN, tng cng tnh ch ng ca cc cp chnh quyn a phng; thc hin c ch t ch ti chnh i vi cc n v th hng ngn sch; Tng cng kim sot chi, m bo chi NSNN tit kim, hiu qu. Cn i t l chi thng xuyn, chi u t pht trin, chi tr n, d tr, vin tr ph hp vi mc tiu pht trin kinh t x hi trong tng thi k v m bo an ninh ti chnh quc gia. 2. Chnh sch thu: Tip tc r sot ton b cc sc thu c ban hnh, i chiu vi cc nguyn tc hi nhp a ra nh hng v l trnh cho ph hp. i vi tng sc thu c th trong h thng chnh sch thu, vic gim thu nhp khu trong khun kh thc hin cc cam kt v t do ho thng mi cng i hi nhng iu chnh ph hp trong ton b h thng thu gin thu. ng thi lin quan ti qu trnh hi nhp, tng cng thu ht ngun vn u t nc ngoi, vic ci cch h thng thu trc thu cng cn c thc hin. Hng ci cch tng sc thu s thc hin nh sau: - Thu xut nhp khu: Tip tc khuyn khch ti a xut khu, bo h hp l c chn lc, c thi hn i vi hng ho sn xut trong nc; thc hin cc cam kt quc t. + Giai on n 2005: B sung vo thu xut khu, thu nhp khu quy nh v mc thu xut khu tuyt i v hn ngch thu quan. Xo b vic p dng gi tnh thu nhp khu ti thiu, thc hin gi tnh thu nhp khu theo GATT. Xo b chnh sch u i theo t l ni a ho. Sa i danh mc biu thu theo danh mc biu thu hi ho ASEAN (AHTN), thc hin phn loi hng ho theo ng nguyn tc phn loi chung ca danh mc hon ho xut nhp khu ca t chc hi quan th gii. p dng thu chng bn ph gi, thu chng tr cp, thu chng phn bit i x i vi hng ho nhp khu trong trng hp pha nc ngoi c bn ph gi, tr cp v trong trng hp c phn bit i x i vi hng ho xut khu ca Vit Nam. + Giai on 2005-2010: Hon thnh ct gim thu nhp khu theo CEPT/AFTA (n 2006) v tip tc thc hin cc cam kt quc t khc k kt a phng v song phng. Thu hp mc thu nhp khu v xo b hon ton vic min, gim thu nhp khu. - Cc sc thu ni a: Tip tc xo b phn bit i x gia hng sn xut trong nc v hng nhp khu v thu tiu th c bit m bo tun th nguyn tc i x quc gia vi cc lch biu thu ph hp. Tip tc hon thin b sung sa i thu GTGT gp phn b p s thu gim khi phi ct gim thu nhp khu v gp phn kch thch sn xut pht trin, tng u t. Thu thu nhp c nhn cn m rng din nh thu, h thp v n gin mc thu xut m bo qun l thu thu c d dng; m rng din khu tr thu m bo cng bng v ph hp vi iu kin thc t. Bn cnh cc chnh sch min, gim p dng cho nhiu ngnh, nhiu lnh vc khuyn khch u t chung nh hin nay, cc bin php u i c thi hn cn c tp trung cho mt s lnh vc, ngnh cn u tin theo ng nh hng xc nh ca chin lc cng nghip ho; tin ti v lu di, m bo chnh sch trung lp v cng bng, to c s cho vic phn b ngun lc u t c iu chnh theo ng nhng quy lut ca nn kinh t th trng, c bit ca t do ho thng mi, u t , dch v khi Vit Nam thc hin y cc cam kt m ca th trng, hi nhp kinh t quc t. Tip tc ban hnh mt s cc sc thu mi nh thu ti sn, thu bo v mi trng... - V ph, l ph: Sp xp li theo hng tip tc r sot, bi b cc loi ph, l ph khng hp l. Thng nht mc thu ph i vi t chc, c nhn trong nc v t chc, c nhn nc ngoi. Xy dng mc thu ph, l ph khng hp l, gim chi ph u vo cho sn xut kinh doanh, cho xut khu.

3. Chnh sch ti chnh doanh nghip: - Thc y qu trnh sp xp, i mi doanh nghip nh nc trn c s phn loi cc doanh nghip c th (i) i vi cc doanh nghip hot ng yu km, khng c kh nng pht trin th tin hnh gii th, thanh l; (ii) i vi cc doanh nghip c kh nng pht trin nhng khng gp kh khn v ti chnh th s h tr c iu kin v c thi hn (3-5 nm) gip cc doanh nghip ny sp xp, t chc li kinh doanh; (iii) i vi cc d n u t mi, khi duyt d n cn phi cn nhc k lng n tin trnh hi nhp, kin quyt khng cp php u t cho cc d n mi khng c kh nng mang li hiu qu kinh t. - H tr ti chnh c iu kin v c thi hn cho cc doanh nghip c kh nng cnh tranh v xut khu thng qua tng cng v a dng ho cc hnh thc tn dng xut khu v h tr xut khu ph hp vi thng l quc t. - Thc hin c ch gim st ti chnh doanh nghip nh nc m bo cc doanh nghip c tnh trng ti chnh lnh mnh, hn ch ti a tnh trng n xu, tng cng cng khai, minh bch thng tin ti chnh doanh nghip. - Hon thin c ch chnh sch ti chnh i vi qu trnh gii th, ph sn doanh nghip c vn u t nc ngoi, ch trng n vn ti chnh, thanh l ti sn, xc nh l li, gii quyt vng mc lin quan n phn vn gp bng gi tr quyn s dng t trong lin doanh. - Khuyn khch cc doanh nghip ch ng tip cn v tm kim ngun vn u t trn th trng vn, th trng ti chnh v phi coi chi ph u t v vn l mt phn ca hiu qu u t v sn xut kinh doanh. 4. Pht trin th trng vn, dch v ti chnh: Th trng vn, th trng chng khon phi tr thnh cng c c bn huy ng vn trung v di hn gii quyt nhu cu huy ng vn cho u t pht trin. Tip cn th trng vn quc t cng l mt knh huy ng vn quan trng v gip Vit Nam hi nhp hn na vo th trng ti chnh quc t. Vic pht trin lnh vc dch v ti chnh (bo him, k ton kim ton, t vn ti chnh, thu) l cc yu cu cp thit cho t nc gp phn huy ng c ngun lc ti chnh trong v ngoi nc m bo an ninh ti chnh, phc v cho s nghip cng nghip ho, hin i ho t nc ni chung v nng cao sc cnh tranh ca nn kinh t Vit Nam ni chung v ca tng sn phm, tng mt hng sn xut trong nc ni ring. B Ti chnh ang trong qu trnh xy dng v hon thin Chin lc pht trin cc ngnh dch v ti chnh bao gm bo him, k ton kim ton, qu u t, cc t chc ti chnh phi ngn hng v gii php pht trin th trng vn trong nc theo hng + Xy dng v hon thin mi trng php l cho tng loi hnh dch v ti chnh. + Xc nh vai tr ca khu vc kinh t nh nc, y nhanh qu trnh r sot sp xp li cc doanh nghip nh nc hot ng trong cc lnh vc k ton, kim ton, bo him m bo khu vc ny c kh nng cnh tranh mnh, bnh ng trn th trng. + Xc nh vai tr ca c quan qun l nh nc theo hng qun l theo lut php, khng can thip hnh chnh vo hot ng ca cc doanh nghip cung cp dch v. - Dch v bo him: Nng cao nng lc cnh tranh cho cc doanh nghip bo him trong nc: i) tp trung chuyn mn ho vo cc nghip v bo him nhn th, phi nhn th truyn thng to th mnh cho cng ty; ii) Nh nc cn phi u t thm vn v cc ngun lc khc cho cc doanh nghip bo him trong nc nhm thc hin phng chm kinh t nh nc lun gi vai tr ch o trong lnh vc bo him. Sp xp li cc doanh nghip bo him; tin hnh c phn ho mt s doanh nghip bo him Nh nc cho ph hp vi tin trnh hi nhp v m bo quyn li quc gia cng nh ca cc doanh nghip bo him trn th trng; cho php thnh lp thm mt s cng ty bo him c phn, cng ty c phn mi gii bo him, cng ty mi gii bo him 100% vn nc ngoi, doanh nghip bo him lin doanh v doanh nghip 100% vn nc ngoi, c tnh n cc khu vc m Vit Nam cam kt hi nhp. Tng cng hiu lc qun l nh nc v kinh doanh bo him thng qua cc bin php: xy dng b phn qun l nh nc v kinh doanh bo him ph hp vi quy m ca th trng bo him, ng thi vi vic o to v o to li cc cn b v kinh doanh bo him theo kinh t th trng nhm p ng vi nhu cu ca tnh hnh mi. Tng cng cng tc kim tra gim st tnh hnh hot ng ca cc doanh nghip bo him. - Dch v k ton, kim ton: Hng dn thi hnh Lut k ton mi c Quc hi thng qua, nhm hon tt khun kh php l v nhng quy nh lin quan, m bo cho hch ton k ton VN ph hp vi nhng tiu chun hch ton k ton quc t; Tip tc ban hnh v cng b cc chun mc k ton, chun mc kim ton ring ca Vit nam hnh thnh mt h thng chun mc y ; Nng cao sc cnh tranh ca cc cng ty dch v k ton, kim ton trong nc nhm chim lnh th phn, cho php thnh lp thm (khng hn ch) cc cng ty dch v k ton, kim ton ca Vit nam; m rng v pht trin dch v k ton - kim ton v h thng

t vn ti chnh - k ton Cng c v nng cao cht lng qun l, gim st ca nh nc i vi cc hot ng kinh doanh dch v k ton, kim ton m bo s minh bch, cng khai v lnh mnh h thng k ton-ti chnh ca t nc. - Dch v t vn, mi gii ti chnh, thu: To thun li cho cc loi hnh cng ty t vn, mi gii ti chnh v t vn thu ra i v pht trin, c th l: + Xy dng mt khun kh php l cho s pht trin lnh mnh ca h thng cung cp dch v t vn ti chnh trong c t vn thu. + Khuyn khch s cnh tranh lnh mnh gia cc t chc cung cp dch v nhm nng cao cht lng v gim gi thnh. + To dng v nng cao cht lng qun l nh nc i vi hot ng ca khu vc ny. - Qu u t Khn trng xy dng khun kh php l cho hot ng ca cc Qu u t nc ngoi c th hot ng y v n nh ti Vit Nam, to ra mi trng hot ng thun li a cc ngun vn cc Qu ang qun l vo u t pht trin ti Vit Nam, v gp phn thc y s pht trin v vn hnh ca th trng chng khon. Pht trin m hnh Qu u t pht trin a phng to ra cng c ti chnh mi chuyn tp trung huy ng cc ngun lc ti ch phc v cho u t pht trin kt cu h tng ti a phng trn c s tng kt m hnh th im Qu u t pht trin a phng trin khai ti mt s a bn nh Tp H Ch Minh, Bnh nh, ng Nai, Hi Phng, v.v... - Th trng chng khon: Xy dng chin lc pht trin th trng chng khon ti nm 2010 nhm mc tiu: + Hon thin khun kh php l cn thit cho s vn hnh v pht trin ca th trng; to ng lc thc dy cc nh ch ti chnh trung gian trong nc pht trin c v s lng v cht lng, nng cao sc cnh tranh ca cc nh ch ti chnh ny. + Chun b lng hng ho a dng v phong ph cho th trng; thc y s pht trin n nh v bn vng; khuyn khch cc t chc kinh t huy ng vn trung v di hn qua th trng chng khon; s dng tri phiu Chnh ph nh mt cng c hu hiu iu tit th trng v iu tit li sut. + Hon thin c ch gim st cc hot ng th trng, c bit l gim st cht ch cc lung vn u t gin tip t nc ngoi. + Hon thin khun kh php l khuyn khch cc nh u t nc ngoi tham gia v th trng chng khon trong nc. + M th trng giao dch chng khon phi tp trung (OTC) giao dch cc chng khon khng tiu chun nim yt trn th trng giao dch tp trung. Khi th trng OTC hot ng s l knh thc y qu trnh lu thng c phiu v cc loi chng khon khc trn th trng, to lng tin vi cc nh u t khi mua, bn c phiu trn th trng khi c s t chc ca nh nc. 5. Tng cng nng lc v hiu lc qun l ca ngnh ti chnh Vic tng cng nng lc v hiu lc qun l ca ngnh ti chnh s c thc hin trn 3 phng din: 1) Xy dng v hon thin h thng chnh sch v th ch; 2) Nng cao nng lc ca b my t chc v pht trin ngun nhn lc; 3) Xy dng h thng thng tin qun l ti chnh hin i. Cn c v nh hng chin lc pht trin ngnh cng nh cc cng vic ngnh ti chnh cn phi trin khai trong thi gian ti d kin s c 5 nhm lnh vc hin i ho s c thc hin trong phm vi c nc lin quan ti 5 mng hot ng nghip v ln ca ngnh ti chnh: + Qun l ngn sch nh nc bao gm tip tc hon thin c ch qun l ngn sch nh nc nhm p ng c yu cu pht trin kinh t nhanh v bn vng gn vi cng bng x hi v xo i gim ngho; gp phn vo thc hin dn ch, cng khai, minh bch hot ng qun l ti chnh-ngn sch nh nc ca Chnh ph; xy dng h thng thng tin qun l ngn sch nh nc ng b, thng nht v kt ni c vi cc h thng thng tin khc trong ngnh ti chnh nhm m bo cung cp thng tin y , kp thi v chnh xc cho cc c quan qun l Trung ng cng nh a phng. + Ci cch v nng cao nng lc qun l thu, hi quan: Hon thin li c cu t chc b my ca ngnh thu theo hng nng cao kh nng qun l i tng np thu, to iu kin p dng cng ngh hin i vo qun l thu, thc hin chuyn mn ho cao trong cc khu cng vic; cng c v pht trin h thng Hi quan Vit Nam ngang tm vi cc t chc hi quan khu vc v

quc t v c cu v nng lc t chc thc hin, v mc t ng ho v trang b cc phng tin k thut nghip v theo tinh thn ca Lut Hi quan v cc cam kt quc t ca Vit Nam trong lnh vc Hi quan va to thun li cho hot ng thng mi quc t, va trin khai c hiu qu cng tc phng chng bun lu v gian ln thng mi. + Gim st v qun l doanh nghip: Thit lp h thng gim st ti chnh doanh nghip nh nc, v cc doanh nghip thuc cc thnh phn kinh t khc. Ci tin cng tc iu hnh doanh nghip, ch thanh tra, kim tra; cng khai ho v thit lp h thng tiu ch thng nht vic nh gi kt qu hot ng kinh doanh, cng tc qun l ti chnh ca doanh nghip; gim cc can thip hnh chnh i vi khu vc doanh nghip. + Qun l ti sn cng: Hon thin cc c ch chnh sch v qun l ti sn cng trong khu vc hnh chnh s nghip; ti nguyn, t ai; ti sn l c s h tng, v.v... Hon thin quy trnh nghip v v qun l ti sn cng m bo tnh n nh lu di, to thun li cho vic ng dng cng ngh thng tin. + Qun l n quc gia: Thit lp c ch nh gi ri ro v hon thin chin lc qun l n quc gia; xy dng cc cng c ti chnh v cc nh ch ti chnh mi hot ng trn th trng chng khon v cc th trng ti chnh khc; hon thin h thng c s d liu v n ngn hn v di hn trong v ngoi nc, k c ngha v n d phng; kt ni thng tin tng cng phi hp gia B Ti chnh vi Ngn hng nh nc, B K hoch v u t, U ban Chng khon nh nc v cc c quan hu quan khc. + Gim st ti chnh i vi th trng ti chnh v cc t chc trung gian ti chnh, cc dch v h tr kinh doanh; tng cng nng lc ca c quan qun l th trng ti chnh v cc t chc trung gian ti chnh trn cc lnh vc bo him, th trng vn v cc hot ng k ton, kim ton, dch v t vn thu v.v...

TNH HNH THNG MI THNG 11 V 11 THNG U NM 2003 D BO TNH HNH THNG MI THNG 12, NM 2003 V MT S BIN PHP Phn th nht TNH HNH THNG MI THNG 11 V 11 THNG U NM 2003 A. XUT KHU I. HNG HO 1. Kt qu (so vi cng k nm 2002) 1.1 Thng 11, c t 1.660 triu USD, tng 8,9%; trong , cc doanh nghip 100% vn trong nc t 800 triu USD, tng 8,8%, cc doanh nghip c vn u t nc ngoi t 830 triu USD, tng 8,9%. - Mt hng ch lc tng kim ngch l: thu sn, go, c ph, cao su, ht tiu, nhn iu, lc nhn, than , linh kin in t, hng th cng m ngh, sn phm g, xe p v ph tng, dy in v cp in. - Mt hng ch lc khng tng kim ngch l: ch, rau qu, du th, hng dt may, giy dp. 1.2 Mi mt thng u nm, c t 18.289 triu USD, t gn 99% k hoch phn u c nm (18,5 t USD), tng 21,8%; trong , cc doanh nghip 100% vn trong nc t 9.193 triu USD, tng 15%, cc doanh nghip c vn u t nc ngoi t 9.096 triu USD, tng 29,6%. - C 15/19 mt hng ch lc tng trng, trong 13/15 mt hng tng cao hn k hoch phn u (11%) l: dy in v cp in (+60,7%), cao su (+51%), c ph (+46,9%), linh kin in t (+38,4%), hng dt may (+37,9%), nhn iu (+36,3%), xe p v ph tng (+35,9%), sn phm g (+35,5%), giy dp (+21,1%), du th (16,7%), than (+15%), sn phm nha (+12,9%) v thu sn (12,7%).

- C 4/19 mt hng ch lc gim tc tng trng l: ch (-27,9%), rau qu (-24,7%), lc nhn (-5,4%) v ht tiu (-3,7%). 2. Nhn nh tnh hnh v nguyn nhn 2.1 Thng 11 a. So vi thng 10 - Kim ngch tng khong 6 triu USD, do lng xut khu tng 2,4% v gi xut khu gim khong 2%. - Nhiu mt hng ch lc tip tc tng khi lng xut khu, do mt s th trng tng nhu cu nhp khu nh: Hoa k, Nht Bn, Trung Quc... - Mt hng ch lc gim khi lng xut khu c: go do ngun hng hn ch: than do Tng cng ty than hn ch xut khu: hng dt may do thiu hn ngch xut khu vo Hoa k i vi mt s cat. - Mt hng ch lc gim gi c: du th v go. Do gi th trng th gii gim. b. So vi cng k nm 2002 - Kim ngch hng ho xut khu tng 8,9% do gi tng 0,6% v lng xut khu tng 8,2%. K t thng 8 n nay, y l mc tng cao (thng 8 tng 6,9%, thng 9 tng 4,3%, thng 10 tng 7,4%). Tuy nhin, nu khng k du th th kim ngch xut khu hng ho ch bng 99,8%, ch yu do nhiu mt hng c gi xut khu gim. - Mt s mt hng tng khi lng xut khu l: thu sn, go, c ph, cao su, ht tiu, nhn iu, ch, lc nhn, than , linh kin in t, hng th cng m ngh, sn phm g, xe p v ph tng, dy in v cp in. - Mt s mt hng gi xut khu tng v ng ch l: c ph (+14,2%), lc nhn (+15,7%), than (+7,4%). Tm li, xut khu thng 11 tip tc tng nhanh so vi cng k nm 2002 v cc thng u nm, ch yu l do tng gi xut khu du th v tng khi lng xut khu mt s mt hng ch lc, nh c s tng nhu cu nhp khu cc nc chun b cho l Ging sinh v nm mi 2004. 2.2 Mi mt thng u nm a. Nhn nh B. qun 6 thng u nm Kim ngch (triu USD) So vi cng k 2002 (%) 1.627 32,4 B. qun 9 thng u nm 1.659 24,9 B. qun 11 thng u nm 1.663 21,8 Thng 9 1.585 4,3 Thng 10 1.654 7,4 Thng 11 1.660 8,9

- C mc tng trng (21,8%) kh cao so vi mi nm (nm 2001 tng 6,8%, nm 2002 tng 6,6%). Tr thng 2 (28 ngy) th thng 5 kim ngch cao nht t 1.783 triu USD, thng 3 thp nht t 1.600 triu USD. Bnh qun mi thng trong 11 thng u nm t 1.660 triu USD. - Tc tng trng ca tng thng c tnh hnh l gim dn t u nm n thng 9 v tng dn trong cc thng 10 v 11. - V mt hng ng lu l: + Mt hng tng c khi lng v gi c: nhn iu, cao su, du th, hng dt may, sn phm g, xe p v ph tng, dy in v cp in. Ring hng dt may c tnh hnh tng mnh th trng Hoa K nhng li gim th trng EU v cc th trng phi hn ngch. + Mt hng ch tng khi lng c: thu sn, giy dp, sn phm nha, hng th cng m ngh. + Mt hng t u nm n nay lun tnh trng khng tng trng c: ch, rau qu, lc nhn v ht tiu. - V th trng: + Tip tc c s chuyn bin tch cc. So vi thng 9, Th Nh K ra khi tp 10 nc c mc tng trng xut khu cao nht, thay bng Nam Phi. + 10 th trng ang dn u v tng kim ngch xut khu so vi cng k nm trc l: Hoa K (+1,57 t USD), Nht Bn (+444 triu USD), Australia (+137,9 triu USD), Trung Quc (+132,6 triu USD) Indonesia, Thi Lan, c, Malaysia v H Lan. Trong ng ch l: Th trng Hoa K dn u v kim ngch v tc tng trng do cc doanh nghip Vit Nam t chc khai thc tt th trng ny, nht l hng dt may. Th trng EU, Nht Bn v ASEAN c mc tng n nh do cc bin php xc tin thng mi tch cc v hiu qu. + 10 th trng c mc tng trng thp hoc gim l Bruney, Irc, Nga, Ai Len, Lo, i Loan, Thu S, Hn Quc, Singapore v Trung Quc. b. Nguyn nhn - Nguyn nhn tng kim ngch xut khu + Do kinh t th gii phc hi v pht trin, tng nhu cu nhp khu, nht l cc th trng ch yu ca ta nh Hoa K, Nht Bn, Trung Quc...v mt s th trng mi khai thng khu vc chu Phi v Trung Cn ng. + Gi c hng ho trn th trng th gii tng khong 4,4% lm tng 772 triu USD, ring du th tng 14,5% gp phn tng gn 490 triu USD.

+ Ngun hng xut khu n nh v pht trin (cng nghip tng trng 15%, nng nghip tng 4,7%), nhiu mt hng c ci tin mu m, nng cao cht lng do p dng cc cng ngh sn xut mi v ging mi. + Khi lng hng ho xut khu tng 16,7% lm tng 3.276 triu USD, ch yu do nhiu mt hng ca ta c th trng th gii a chung, nht l mt s nng sn nh: go, c ph, thu sn, cc sn phm cng nghip v tiu th cng nghip nh hng dt may, giy dp, sn phm g, sn phm nha, xe p v ph tng, dy in v cp in + C cu hng xut khu c s chuyn dch theo hng tch cc: tng dn t trng v tc tng trng ca nhm hng cng nghip v tiu th cng nghip (so vi cng k nm 2002, t trng tng t 37,2% ln 40,4%, tc tng trng t 30%, cao nht trong tt c cc nhm hng). + Khi doanh nghip c vn u t nc ngoi chim t trng 49,7%, tng 3% so vi cng k nm 2002, ng thi tng trng nhanh (29,6%) so vi cc doanh nghip trong nc (15%). + C nhiu bin php y mnh xut khu, trong ng lu l k v trin khai thc hin tt Hip nh dt may vi Hoa K; trin khai tn dng h tr xut khu, hon thu gi tr gia tng vi hng xut khu, thng xut khu... + Chnh ph, B, ngnh, doanh nghip y mnh cng tc xc tin thng mi (11 thng u nm ring Chnh ph dn u 5 on cng tc cng cc doanh nghip kho st pht trin th trng ngoi nc), x l, tho g kp thi cc vng mc, hn ch xut khu nh trong xut khu sang I rc, xut khu go, thu sn, hng dt may... - Nguyn nhn gim kim ngch xut khu + Gi mt s mt hng xut khu ch lc ca ta gim nh: go (-16,6%), ch (-9,3%), giy dp (- 5%). + Lng mt s mt hng xut khu ch lc ca ta gim nh: ch (-20,5%), lc nhn (18,6%), c ph (-8,5%), ht tiu (-7,1%). + Mt s mt hng gia cng xut khu hng tin cng l ch yu nh: giy dp, hng dt may, in t, linh kin my tnh,...vic m rng qui m v u t cng ngh gn nh ph thuc hon ton vo nc ngoi. + Vic xc tin thng mi tuy c nhiu tin b nhng vn cn nhiu bt cp cha p ng yu cu tng trng xut khu, do cc doanh nghip ca ta hiu bit t v chnh sch (nhp khu, tiu dng, doanh nghip...) ca cc nc, cc qui nh trong thng mi quc t v cn nhiu hn ch trong qung b hng ho ca ta nc ngoi. + Cht lng, mu m nhiu hng ho cha ph hp vi nhu cu, tp qun tiu dng ca th trng. Hng ho qua ch bin cha nhiu. + Kh nng t chc ngun hng p ng cc n hng ln cn hn ch, nht l vi nng sn. Tm li, xut khu hng ho 11 thng u nm tng trng 21,8% l mc cao nht trong 3 nm gn y. Hng dt may tng trng mnh v kim ngch vt ln gn ngang bng vi du th, cng dn u v kim ngch mt hng xut khu. Th trng Hoa K, t thng 8 n nay, nh tng nhanh hng dt may dn u cc th trng v kim ngch xut khu. Chnh ph, B Thng mi cng cc B, ngnh, a phng v doanh nghip lun ch ng v c nhiu bin php tch cc khc phc kh khn, ng ph vi cc thch thc y mnh xut khu, trong ng lu l k v t chc thc hin tt Hip nh dt may vi Hoa K, khc phc

s tc ng ca chin tranh I rc v dch bnh SARS ...n nay, c th nh gi xut khu nm 2003 hon thnh vt mc k hoch, l mt trong nhng im sng nht ca nn kinh t v ca hot ng thng mi. II. DCH V 1. Kt qu (so vi cng k nm 2002) Thng 11, kim ngch c t 265 triu USD, tng 12,8%. 11 thng u nm, kim ngch c t 2.700 triu USD, tng 9,4%. 2. Nhn nh tnh hnh (so vi cng k nm 2002) Xut khu dch v thng 11 tip tc tng trng nhanh v l mt trong nhng thng cao nht trong 3 thng tr li y. Lnh vc du lch, thng 11 c nhiu s kin ng ch nh: t chc thnh cng L hi du lch t ngy 15 - 17 thng 11/2003 ti H Ni, tham gia Hi ch du lch th gii t chc t ngy 9 - 13 thng 11/2003 ti Anh... v nhiu hot ng si ng khc nhm thu ht s ch ca khch du lch trong v ngoi nc trc thm i Hi th thao ng Nam s c khai mc vo u thng 12 ti Vit Nam. Cc n v kinh doanh du lch trong nc c nhiu hnh thc tip th, cho bn cc tour du lch hp dn thu ht ti a lng khch quc t n Vit Nam trong 2 thng cui nm. Kt qu l trong thng 11, lng khch quc t n Vit Nam t 248.770 lt ngi, tng 10% so vi thng 10 v tng 11,5% so vi cng k nm 2002, ch yu t cc th trng Trung Quc, i Loan, Hn Quc, Hoa K, nng tng lng khch quc t n Vit Nam trong 11 thng u nm 2003 t mc 2,1 triu lt ngi, bng 88% so vi cng k nm 2002. Lnh vc bu chnh - vin thng: c nhiu hot ng si ng, c bit l Tng cng ty bu chnh - vin thng Vit Nam a ra mt lot chng trnh cung cp cc dch v vin thng hp dn nhn dp s kin th thao SeaGames 22, ln u tin t chc ti Vit Nam. III. LAO NG Thng 11, Vit Nam a c 5.200 ngi i lm vic ti nc ngoi, tng 13% so vi cng k nm 2002 v gim 8% so vi thng 10. Xut khu gim ch yu th trng i Loan, Malaysia. Va qua, xut khu lao ng va m thm th trng mi l Vng Quc Anh, bng nhng hp ng ca Cng ty du lch dch v du kh Vit Nam v Tng Cng ty c kh Vit Nam. 11 thng u nm, Vit Nam a c trn 69 ngn ngi i lm vic nc ngoi, tng 64% so vi cng k. Xut khu lao ng pht trin nhanh, bnh qun mi thng a c gn 6,3 ngn ngi i lm vic nc ngoi. Hai th trng ch yu l i Loan v Malaysia. Th trng Malaysia c nh gi l nhiu trin vng nht, do lao ng ca Vit Nam ph hp vi nhu cu, hin nay Vit Nam khng lao ng p ng nhu cu ca th trng ny. p ng nhu cu xut khu lao ng ngy cng gia tng, B Lao ng thng binh v X hi cp php thm cho mt s doanh nghip tham gia xut khu lao ng, nng tng s ln 43 doanh nghip. C thm mt s chnh sch h tr nhng lao ng ngho, lao ng vng su, vng xa, c iu kin tham gia xut khu lao ng.

B. NHP KHU HNG HO 1. Kt qu (so vi cng k nm 2002) 1.1 Thng 11, c t 2.050 triu USD, tng 8,1%; trong , cc doanh nghip 100% vn trong nc t 1.270 triu USD, tng 2,5%, cc doanh nghip c vn u t nc ngoi t 780 triu USD, tng 18,8%. - C 5/17 mt hng ch lc khng tng kim ngch l: t nguyn chic, linh kin lp rp xe my, phi thp, si v nguyn, ph liu dt may, da. - C 12/17 mt hng ch lc tng kim ngch l: linh kin t, thp, xng du, u r, giy, cht do, bng, ho cht, my mc, thit b, ph tng, tn dc, linh kin in t, vi. 1.2 Mi mt thng u nm, c t 22.648 triu USD, bng 110% k hoch nm v tng 28,8%; trong , cc doanh nghip 100% vn trong nc t 14.675 triu USD, tng 26,5%; cc doanh nghip c vn u t nc ngoi t 7.973 triu USD, tng 33,3%. C 2/17 mt hng ch lc khng tng kim ngch l: linh kin lp rp xe my v si cc loi, cn 15/17 mt hng cn li u tng kim ngch. Tnh hnh mt s mt hng ch lc: xem Ph lc s 2. 2. Nhn nh tnh hnh v nguyn nhn 2.1 Thng 11 a. So vi thng 10 - Kim ngch nhp khu gim 3%, khong 66 triu USD. - Mt hng ch lc tng kim ngch c: linh kin t, linh kin xe my, phi thp, xng du, my mc, thit b, ph tng, nguyn ph liu dt may, da. Ch yu phc v sn xut v xut khu. - Mt hng ch lc tng gi c: xng du, phn bn, phi thp, tn dc..., do gi trn th trng th gii tng. b. So vi cng k nm 2002 - Kim ngch hng ho nhp khu tng 8,1%, thp hn xut khu (8,9%) v l mc thp nht trong vng 20 thng gn y. - Gi nhp khu tng 1,6% v khi lng nhp khu tng 6,4%. - Nhp khu tng ch yu cc mt hng phc v sn xut hng xut khu. 2.2 Mi mt thng u nm a. Nhn nh

- Trong 11 thng u nm, thng 4 c kim ngch nhp khu cao nht, t 2.335 triu USD, thng 2 thp nht t 1.707 triu USD. Tc tng kim ngch nhp khu bnh qun 28,8%/thng. C th kim ngch v tc tng trng cc thng nh sau: Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kim ngch nhp khu (triu USD) Tc tng (%) 1.786 1.707 2.076 2.235 2.299 2.030 1.999 1.833 2.078 2.116 Thng 11 2.050

32,4

57,0

42,4

45,4

29,7

29,5

16,9

13,4

19,2

16,3

8,1

- Bnh qun 11 thng u nm mc 2.059 triu USD, cao nht so vi cc nm t trc n nay, trong : so vi xut khu cao hn 396 triu USD; so vi cng k nm 2002 cao hn 457 triu USD. - T thng 7 tc nhp khu tuy gim mnh so vi cc thng u nm, nhng kim ngch nhp khu vn mc cao, nht l t thng 9 n thng 11 kim ngch lun mc bng v cao hn mc bnh qun ca 11 thng u nm. - Nhp khu my mc, thit b, ph tng, nguyn, nhin, vt liu tng 34%; hng tiu dng (theo danh mc qun l nhp khu) tng 5%. - V th trng: + Tng nhp khu cc th trng: H Lan 218%, Mianma 196%, Hoa K 180%, Thu in 110,6%, B 101%, Thu S 84%, Mhic 67%, Indonesia 61%, Trung Quc 58,6%, Campuchia 52%;... Gim nhp khu t cc th trng Hy Lp, Belarutxia, o, an Mch, c, Nga... + 10 th trng c kim ngch nhp khu ln nht l: Trung Quc 2,5 t USD, Nht Bn 2,5 t USD, Singapore 2,3 t USD, i Loan 2,3 t USD, Hn Quc 2,1 t USD, Thi Lan 1 t USD, Hoa K 1 t USD, Hng Kng 817 triu USD, Malaysia 753 triu USD v c 480 triu USD. b. Nguyn nhn - Nguyn nhn tng kim ngch hng ho nhp khu + Xut khu tng mnh, thc y nhiu doanh nghip u t m rng sn xut hng xut khu v tng thm nhu cu nhp khu nguyn, nhin, vt liu phc v sn xut hng xut khu. Gia cng hng xut khu nhiu, phn ln nguyn, ph liu phi nhp t nc ngoi. + Khi lng hng ho nhp khu tng 19% lm tng 3.310 triu USD, trong cc mt hng tng mnh khi lng l: linh kin v ph tng t (+52%), my mc, thit b ph tng (+43%), linh kin in t (+39%), vi (+39%), giy (+27,7%), nguyn, ph liu dt may, da (+19%), u r (+14,2%)

+ Do gi trn th trng th gii tng, nn gi nhp khu hng ho tng 8,4% lm tng 1.754 triu USD, trong gi ca mt s mt hng vn ng mc cao l: t nguyn chic cc loi, thp, phi thp, phn bn, ho cht, cht do + Gi ng EURO tng cao (t u nm n nay tng trn 9% so vi USD) cng lm tng kim ngch i vi hng ho nhp khu t EU. + Cc bin php k thut hn ch nhp khu ca ta cn t. Nhiu doanh nghip tng nhp khu do li dng c k h trong qun l nhp khu, nht l v gi tnh thu hng nhp khu. - Nguyn nhn gim kim ngch hng ho nhp khu + Gi trn th trng th gii ca mt s mt hng tng, gim tht thng nh: phi thp, phn bn, xng du..., nn hu ht cc doanh nghip u gim nhp khu v ch nhp khu mc ti thiu. + Mt s nguyn vt liu sn xut trong nc dp ng cc yu cu v s lng, cht lng v gi c, thay th c hng nhp khu. Tm li, nhp khu hng ho 11 thng u nm tng trng 28,8% l mc kh cao so vi cc nm trc, ch yu do khi lng nhp khu tng nhanh p ng yu cu ca u t m rng sn xut v sn xut hng xut khu. C cu th trng nhp khu ang c s chuyn dch theo hng gia tng nhp khu my mc, thit b, cng ngh cc th trng EU, Hoa K, Nht Bn. Do c chnh sch ph hp, nn gim mnh nhp khu linh kin lp rp xe my. T thng 7, trin khai thc hin ct, gim thu theo Hip nh u i thu quan c hiu lc chung CEPT/AFTA, hot ng nhp khu vn bnh thng. n nay c th nh gi hot ng nhp khu nm 2003 pht trin ng hng v l nhn t tc ng quan trng thc y sn xut v xut khu pht trin. C. TNH HNH CN CN THNG MI (i vi hng ho) 1. Kt qu 1.1 Thng 11: nhp siu 390 triu USD, bng 23,5% kim ngch xut khu hng ho (thng 10, nhp siu 462 triu USD bng 27,9%). Cc doanh nghip 100% vn trong nc nhp siu 440 triu USD, doanh nghip c vn u t nc ngoi xut siu 50 triu USD. 1.2 Mi mt thng u nm: nhp siu 4.359 triu USD, bng 23,8% kim ngch xut khu hng ho (10 thng nhp siu 3.969 triu USD bng 23,9%). Cc doanh nghip 100% vn trong nc nhp siu 5.482 triu USD, cc doanh nghip c vn u t nc ngoi xut siu 1.123 triu USD. Cn cn thng mi 10 thng u nm 2000 - 2003 (triu USD) nh sau: Xut khu (1) 11 thng u nm 2000 11 thng u nm 2001 11 thng u nm 13.179 13.816 15.036 Nhp khu (2) 14.053 14.557 17.618 Cn cn thng mi (1) - (2) 874 741 2.582 % nhp siu so vi xut khu 6,6 5,4 17,2

2002 11 thng u nm 2003 18.289 22.648 4.359 23,8

2. Nhn nh v nguyn nhn a. Nhn nh - Nhp siu hng ho 11 thng u nm t mc cao nht t trc ti nay, - Bnh qun mi thng nhp siu 396 triu USD. Thng 4 c mc nhp siu cao nht t 621 triu USD bng 38,5% kim ngch xut khu. - Mt s th trng c mc nhp siu ln l: Hn Quc 1.392 triu USD, i Loan 1.327 triu USD, Singapore 1.299 triu USD, Thi Lan 571 triu USD, Trung Quc 375 triu USD. - Nhp siu ca cc doanh nghip 100% vn trong nc tng mnh, cc doanh nghip c vn u t nc ngoi xut siu, mt phn do ton b xut khu du th hch ton vo khu vc cc doanh nghip c vn u t nc ngoi. b. Nguyn nhn tng nhp siu - Nc ta ang trong qu trnh cng nghip ho, hin i ho cn tng nhp khu my mc, thit b, ph tng, cng ngh tin tin tng kh nng cnh tranh trong qu trnh hi nhp. Trong 11 thng u nm, ring my mc, thit b, ph tng, t nhp khu 5.702 triu USD, chim 25,2% kim ngch nhp khu. V vy, vic tng nhp siu l c th chp nhn c v gim nhp siu cn y mnh xut khu. - Tng trng khi lng xut khu (+16,7%) chm hn tng khi lng nhp khu (+19%), lm nhp siu tng 400 triu USD. - Gi nhp khu tng (+8,4%) nhanh hn gi xut khu (+4,4%). Hay ni cch khc, nu gi nhp khu ch tng bng gi xut khu, th nhp siu s gim 800 triu USD v t l nhp siu so vi xut khu bng 19,5%. Tm li, 11 thng u nm nhp siu hng ha vn mc kh cao so vi cng k cc nm trc ch yu do mc tng kim ngch xut khu khng b p c mc tng kim ngch nhp khu. Xt v c cu hng ho th tng trng nhp khu ch yu phc v pht trin sn xut, nht l sn xut hng xut khu, nn c th chp nhn c. Trong thi gian ti gim nhp siu, cn y mnh xut khu rt ngn dn khong cch gia xut khu v nhp khu. D. U T NC NGOI 11 thng u nm, c 584 d n u t nc ngoi c cp giy php mi, vi tng s vn ng k 1.439 triu USD, gim 18% v s d n, tng 6% v s vn. Tnh n cui thng 20/11/2003, c nc c 4.264 d n u t nc ngoi cn hiu lc vi tng s vn ng k trn 40,5 t USD. E. TNH HNH TH TRNG NI A 1. Tng mc bn l hng ho v dch v

- Thng 11: c t 27.500 t ng, tng 3,4% so vi thng 10. - Mi thng u nm: c t 281.400 t ng, tng 12% so vi cng k nm 2002. 2. Gi c 2.1 Thng 11 - So vi thng 10: + Ch s gi tiu dng tng 0,6%. Trong nhm phng tin i li gim 0,5%, nhm vn ho, th thao, gii tr gim 0,4%, cn tt c cc nhm hng khc u tng t 0,3% n 0,9%. ng lu l ch s gi lng thc tng 2,9% v thc phm tng 0,9%. + Ch s gi ng USD tng 0,5%. Ch s gi vng tng 3%. - So vi thng 12/2002 + Ch s gi tiu dng tng 2,2%, cao hn so vi thng 10 khong 0,6%. Trong : dc phm tng 20,8%, vt phm gio dc tng 4,8%, nh tng 3,5%, ung, thuc l, dt may tng 2,9%, thc phm tng 2%, lng thc tng 1,7%... + Ch s gi ng USD tng 1,7%. Ch s gi vng tng 20,5%. 2.2 Mi mt thng u nm - So vi thng 12/2002: + Ch s gi tiu dng bnh qun mi thng tng 2%, trong dc phm tng 12,3%, vt phm vn ho, th thao gim 0,4% v lng thc gim 0,1%. + Ch s gi vng bnh qun mi thng tng gn 10,6%. Ch s gi ng USD tng khong 0,7%. - So vi cng k nm 2002: + Ch s gi tiu dng bnh qun thng tng 3,2%, trong dc phm tng 12,5% vt phm vn ho, th thao gim 0,9%. + Ch s gi vng bnh qun thng tng 18,3%. Ch s gi ng USD tng khong 1,7%. 3. Bn cc mt hng chnh sch Mui it: thng 11, c bn 6.383 tn; 11 thng u nm c bn 61.633 tn, t 84% k hoch nm v tng 10% so vi cng k nm 2002. Trong 19 tnh min ni, c 13 tnh c mc bn vt cng k, trong , c mt s tnh c mc bn tng cao l Lm ng tng 88%, Tuyn Quang 38%, Lo Cai 26%, Ph Th 22% Du ho: thng 11, c bn 1.621 tn; 11 thng u nm c bn 15.979 tn, t 88% k hoch nm v bmg 87% cng k nm 2002.

Nhn chung, cc tnh u bo m chng loi, s lng hng bn v bn ng gi. Mt s tnh vt k hoch bn c nm l Tuyn Quang vt 29%, Ph Th 15%, Yn Bi 7% Tuy nhin, mt s tnh t k hoch rt thp, ng lu l Kon Tum bng 20%, Bc Kn 61%, Lai Chu 68%, Lng Sn 70% 4. Qun l th trng Thng 11, lc lng qun l th trng c nc kim tra, x l gn 5.122 v vi phm, tng s thu c t 12,3 t ng. Ngoi ra, lc lng : tip tc trin khai thc hin phng n kim tra, kim sot mt hng in thoi di ng nhp lu lu thng trn th trng; tp trung kim tra, kim sot mt hng ng knh nhp lu ang c xu hng tng qua tuyn bin gii Ty Nam; hon thnh d tho thc hin vic kim tra, kim sot vi ngoi v thuc l ngoi nhp lu lu thng trn th trng; lm vic vi Cm cng Hng khng min Bc v min Nam tm cc gii php chng bun lu v gian ln thng mi qua tuyn ny 11 thng u nm lc lng qun l th trng c nc kim tra, x l gn 57,5 ngn v vi phm, tng s thu c t 127,2 t ng. 5. Nhn nh tnh hnh v nguyn nhn 5.1 Thng 11 a. Nhn nh tnh hnh - Th trng n nh, hng ho phong ph a dng, mc lu chuyn tng hn thng trc do bc vo chun b phc v ma ci nm 2003, SEAGAMES 22 v Tt Nguyn n. - Mt s mt hng tng gi trong thng 10 (tn dc, phn bn) n nay th trng tr li bnh thng do ngun cung bo m. - Mt s tnh min Trung, do nh hng ca ma bo, mc lu chuyn hng ho gim nh. - Gi vng vn tip tc tng. Gi cc mt hng trong din ct gim thu theo Hip nh u i thu quan c hiu lc chung (CEPT/AFTA) tip tc gim. b. Nguyn nhn - Nhu cu tiu dng cho sn xut tng do tng u t m rng sn xut v pht trin sn xut hng xut khu. - Nhu cu tiu dng ca dn c tng do vo ma xy dng, dp Tt v phc v SEAGAMES 22. 5.2 Mi mt thng u nm a. Nhn nh tnh hnh - Din bin gi bn l cc thng u nm nh sau: Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng Thng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ch s gi bn 100,9 103,1 102,5 102,5 102,4 102,1 100,7 101,7 100,9 101,6 Thng 11 102,2

l so vi thng 12/2002 (%) Ch s gi bn l so vi cng k nm 2002 (%) 103,9 103,7 103,9 103,8 103,5 103,2 102,2 102,8 102,1 102,2 102,5

- Gi bn l hng ho bin ng khng nhiu. - Khu vc nng thn gi tng chm hn khu vc thnh th: so vi thng 12/2002 bnh qun mi thng tng 1,5%; so vi cng k nm 2002 bnh qun mi thng tng 1,7%. - Mt s mt hng tng gi trong 11 thng u nm cn lu l: + La, go: gi n nh, la t pha Bc t 2.000 - 2.300 /kg, pha Nam t 1.950-2.000 /kg. Ngun cung ng n nh. + Xng du: mc d gi trn th trng th gii bin ng, cc doanh nghip nhp khu bo m tin nhp khu, Nh nc iu chnh thu nhp khu kp thi, nn th trng n nh. + Phn bn: thi im thng 8, c s tng gi do hng nhp khu v mun do vic thu tu gp kh khn. Hin nay, cc doanh nghip nhp khu bo m hng cung ng nn th trng n nh. + Thp thnh phm: gi trong nc tng do gi trn th trng th gii tng v cng tc qun l nhp khu st, thp ph liu cha hp l. + Tn dc: thi im thng 7 c s tng gi do mt s hng thuc nc ngoi ng lot tng gi v thi im thng 9 do qun l nim yt gi bn c mt s bt cp. b. Nguyn nhn - Sc mua th trng nng thn tng, do gi lng thc tng nng cao thu nhp ca nng dn. - Ngun hng n nh, lc lng p ng nhu cu tiu dng, nht l cc mt hng thit yu lin quan n cc cn i ln ca nn kinh t v i sng ca dn c. - H thng mng li mua gom, bn hng ca cc doanh nghip thuc cc thnh phn kinh t ang dn iu chnh v pht huy tc dng, gp phn lm tng mc tiu th hng ho. - Cc hnh thc kinh doanh pht trin, ph hp vi yu cu ca ngi tiu dng, nht l hnh thc mua bn t chn khu vc thnh th.

Phn th hai D BO TNH HNH THNG MI THNG 12, NM 2003 V MT S BIN PHP

Hot ng thng mi thng 12 v cc thng u nm 2004 chu s chi phi ca mt s nhn t ch yu l: Quc t: - Hoa K, Nht Bn, EU, cc nc khi ASEAN, tng nhu cu nhp khu do kinh t tng trng. - Nhiu th trng tng nhu cu nhp khu chun b cho ma Ging sinh v Tt dng lch (1/1/2004) v Tt Nguyn n. - Gi du th, xng du v sn phm t du m bin ng tht thng v tip tc ng mc cao (du th gi 30-32 USD/thng). Trong nc: - Tng nhu cu s dng phn bn ng bng sng Cu Long. - Bo, l cc tnh min Trung gy nh hng n ma mng v i sng ca nhn dn vng b bo, l. - Phc v SEAGAMES 22. - Tng nhu cu tiu dng vo dp tt Dng lch v Nguyn n nm 2004. - Gi cc mt hng trong din ct gim thu theo Hip nh u i thu quan c hiu lc chung (CEPT/AFTA) tip tc gim. I. D BO TNH HNH THNG MI 1. Xut khu 1.1 Xut khu hng ho 1.1.1 Kim ngch - D kin thng 12 t 1,7 t USD v c nm t 20 t, tng 19,7% so vi nm 2002, trong : + Khi lng xut khu tng 18%. + Gi xut khu tng 5%. - Tng xut khu vo cc th trng: B o Nha, Hoa K, Mianma, Campuchia, Thu in, Malaysia, Cc Tiu vng quc rp Thng nht, Indonesia, Thi Lan, Th Nh K. 1.1.2 Mt s mt hng ch yu Go: d kin thng 12 xut khu 120 ngn tn v c nm vt 4 triu tn. Tng t l xut khu go 5-10% tm so vi cc nm trc. Chnh lch gi go ca Vit Nam v Thi Lan c thu hp ng k so vi thi k trc nm 2000. Thu sn: d kin thng 12 xut khu 210 triu USD v c nm t 2,3 t USD. Nhu cu nhp khu ca EU tng do gim thu nhp khu thu sn xung 0% phc v cho ma Ging sinh, nm mi 2004 sp ti v nhu cu ca Hoa K tng do mt s vng c hn hn.

Ht iu: d kin thng 12 xut khu 21 triu USD v c nm t 280 triu USD. Nhu cu nhp khu tng mnh Hoa K, Trung Quc, xtrylia, Vng Quc Anh, Canada... C ph: d kin thng 12 xut khu 55 ngn tn v c nm t 650 ngn tn. Gi xut khu tip tc tng, do nhiu nc trn th gii c xu hng tng nhu cu tiu dng. Cao su: d kin thng 12 xut khu 48 ngn tn v c nm t 460 ngn tn. D bo gi v nhu cu tiu th trn th trng th gii, nht l Trung Quc trong nhng thng ti tip tc tng. Rau qu: d kin thng 12 xut khu 10 triu USD v c nm t 150 triu USD. Cc thng ti xut khu tip tc gp kh khn, xut khu sang th trng Trung Quc vn tr tr, cc bin php y mnh xut khu cha pht huy tc dng. Ht tiu: d kin thng 12 xut khu 4 triu USD v c nm t 103 triu USD. Cc thng ti tng c khi lng v gi xut khu so vi nm 2003. Dt may: d kin thng 12 xut khu 270 triu USD v c nm t 3.630 triu USD. Gim xut khu vo th trng Hoa K. Giy dp: d kin thng 12 xut khu 174 triu USD v c nm t 2.170 triu USD. C cu th trng tip tc chuyn dch theo hng tch cc, EU v Hoa K vn l cc th trng chnh, Nht Bn v cc nc khc nhn chung khng c t bin. Hng th cng m ngh: d kin thng 12 xut khu 30 triu USD v c nm t 360 triu USD. C cu th trng tip tc c s chuyn dch so vi nm trc, tp trung vo th trng Hoa K, Php, Nht Bn... Du th: d kin thng 12 xut khu 1.530 ngn tn v c nm t 17.200 ngn tn. Gi xut khu ng mc cao, khong 30 USD/thng. Linh kin in t: d kin thng 12 xut khu 53 triu USD v c nm t 680 triu USD. Thi gian ti xut khu tip tc tng mnh, do nhiu nc phc hi v pht trin kinh t, tng nhu cu nhp khu. 1.2 Xut khu dch v - D kin thng 12 t 300 triu USD v c nm t 3.000 triu USD. - D kin, lng khch du lch quc t ti Vit Nam thng 12 s t khong 400 ngn lt ngi. C nm t 2,2 triu lt ngi. 1.3 Xut khu lao ng D kin c nm a khong 74 ngn ngi i lao ng nc ngoi, vt 34,5% k hoch nm; trong i i Loan d kin t 25 ngn ngi, Maylaysia khong 25 ngn ngi. 2. Nhp khu hng ho 2.1 Kim ngch D kin thng 12 t 1.952 triu USD v c nm t 24.600 triu USD, tng 24,7% so vi nm 2002, trong :

- Khi lng nhp khu tng 20%. - Gi nhp khu tng 9%. 2.2 Mt s mt hng ch yu t nguyn chic: d kin thng 12 t 1.600 chic v c nm t 20.500 chic, gim 9.500 chic so vi k hoch. B linh kin lp rp t: d kin thng 12 t 52 triu USD v c nm t 550 triu USD, tng 167 triu USD so vi k hoch. Thp: d kin thng 12 t 210 ngn tn v c nm t 2.800 ngn tn, gim 200 ngn tn so vi k hoch. Phn bn: d kin thng 12 t 219 ngn tn v c nm t 3.850 ngn tn, tng 50 ngn tn so vi k hoch. Xng du: d kin thng 12 t 914 ngn tn v c nm t 9.900 ngn tn, gim 600 ngn tn so vi k hoch. B linh kin lp rp xe my: d kin thng 12 t 33 triu USD v c nm t 280 triu USD, gim 33 triu USD so vi k hoch. My mc, thit b, ph tng: d kin thng 12 t 390 triu USD v c nm t 5.350 triu USD, tng 1.250 triu USD so vi k hoch. 3. Th trng trong nc 3.1 V tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v; gi tiu dng - D kin thng 12 tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v tng khong 13% so vi cng k nm 2002 v c nm t 305,5 ngn t ng, tng 12% so vi nm 2002. - D kin thng 12 gi tiu dng tng khong 1,6% so vi thng 12/2002 v c nm tng 3,5% so vi nm 2002. 3.2 Mt s mt hng ch yu Lng thc: lc lng p ng cc nhu cu tiu dng v bo m cho xut khu. Gi lng thc c chiu hng tng cc tnh min Trung v cc tnh vng ng bng sng Cu Long v gim cc tnh pha Bc. Sn lng la nm 2003 khong 34,2 triu tn. ng ma: gi tng 100- 300 /kg. Pha Nam mc 5.000-5.600 /kg. Pha Bc mc 5.200-6.000 /kg. Phn bn: nhu cu tng so vi mi nm, do lng ph sa t ng bng sng Cu Long. Cung - cu n nh, do cn i 1,1 triu tn cho v ng Xun. D bo gi cc tnh ph bin mc: ur 2.800-3.000 /kg. Thp xy dng: gi tng 200-400 /kg, do gi phi thp trn th trng th gii tng 20-25 USD/tn.

Xng du: gi th trng th gii ng mc cao nhng ngun cung n nh, cc doanh nghip s m bo lc lng p ng cc nhu cu tiu dng. Nh nc iu chnh thu nhp khu kp thi. Th trng n nh. Xi mng: nhu cu tiu th tip tc tng, do ang vo ma xy dng. D kin thng 12 khong 2,2 - 2,3 triu tn. Gi trn th trng n nh, do B Xy dng ch o cc n v tp trung tng sn lng, bo m p ng cho cc nhu cu tiu dng. Tn dc: thuc sn xut trong nc gi n nh. Thuc do cc cng ty nc ngoi c quyn phn phi ti Vit Nam tng, nhng khng nhiu, nhiu loi thuc gi vn ng thng 10 (sau khi tng khong 12%). II. MT S BIN PHP Mt s bin php thc y pht trin thng mi thng 12/2003 v cc thng u nm 2004 l: 1. Tng xut thu sn, do EU gim thu nhp khu thu sn xung 0% mua hng phc v nhu cu tiu dng trong khu vc, Hoa K gp hn hn mt s vng nui tm; kinh t ca Nht Bn v cc nn kinh t ln khc ang phc hi, tng nhu cu nhp khu. 2. V khuyn khch xut khu hng dt may - Tip tc kim tra chng gian ln thng mi trong xut khu hng dt may vo Hoa K. Ch trng lin kt vi cc doanh nghip Hoa K tranh th kh nng tng xut khu vo Hoa K. - iu chnh ph hn ngch hng dt may: tng ph hn ngch i vi xut khu vo Hoa K v gim i vi xut khu vo EU. - C hnh thc khuyn khch y mnh xut khu vo cc th trng phi hn ngch nh Nht Bn, Canada, Nga, xtrylia, Trung ng, chu Phi, 3. Theo Hip hi xc tin nhp khu Nht Bn, n trang ca Vit Nam ang c th trng Nht Bn a chung, c nhu cu tiu th ln, cn m rng qui m sn xut hng xut khu v pht trin xut khu vo Nht Bn. 4. iu chnh gim thu nhp khu xng du xung 0% v xy dng gi nh hng cho nm 2004. Thc hin tt Qui ch qun l, kinh doanh xng du. 5. Xy dng cc bin php khuyn khch xut khu dch v. 6. Yu cu cc tnh xy dng cn i cung- cu mt s mt hng ch yu phc v dp l Noel, Tt Nguyn n. Thc hin tt cng vn s 5273 TM/CSTNTN ngy 18/11/2003 ca B Thng mi v phc v Tt Nguyn n. 7. Xy dng cc chng trnh, d n thc hin n t chc th trng trong nc. Trin khai t chc thc hin tt chng trnh pht trin mng li ch n nm 2010 v chng trnh xc tin thng mi trng im quc gia./.

Ph lc s 1 MT S MT HNG XUT KHU CH LC Go

Thng 11, c t 200 ngn tn, tr gi khong 38 triu USD, so vi cng k nm 2002, tng 104% v lng v 67% v tr gi; 11 thng c t 3.885 ngn tn, tr gi 729 triu USD, so vi cng k nm 2002, tng 23,7% v lng v 3,2% v tr gi. - Thng 11, khi lng xut khu gim nh so vi thng 10, nhng vn tng cao so vi cng k nm 2002. Ch yu do ngun cung trong nc thp v lng d tr ca v trc gim. Gi xut khu c xu hng tng dn. Tng Cng ty lng thc min Nam ang cho bn go 5% tm mc 198-200 USD/tn, 15% tm mc 188 USD/tn, 25% tm mc 180 USD/tn, tng trung bnh 2-3 USD/tn so vi thng 10. Gi xut khu tng nh tc ng ng k ca chng trnh trng la cht lng cao phc v xut khu. - 11 thng u nm, khi lng xut khu tng cao nhng tr gi kim ngch ch tng nh, do nm nay lng xut khu vi gi cao theo chng trnh i du ly lng thc sang Irc hn ch, lm gim gi xut khu bnh qun (tuy gi xut khu sang cc th trng khc u tng hoc c xu hng tng). Thy sn Thng 11, c t 220 triu USD, tng 24,3%; 11 thng c t 2.091 triu USD, tng 12,7% so vi cng k nm 2002. Xut khu tng trng cao so vi cng k nhng c xu hng gim v cui nm. Nguyn nhn l do (1)chng loi mt hng xut khu cha phong ph, trong c cu mt hng xut khu, tm s chim gn 50%, ang phi i mt vi nguy c b kin bn ph gi ti Hoa K; (2)tn kho ti cc doanh nghip ln nhng li thiu nguyn liu c kh nng a vo ch bin xut khu theo n hng giao ngay nn lng hng xut khu nhng thng cui nm khng ln; (3)c s bin ng mnh trong c cu th trng xut khu: tng kim ngch sang Hoa K, Nht Bn, EU nhng li gim th trng Trung Quc, i Loan, Hng Kng, l nhng th trng nhp khu ln hng thu sn ca ta. Vic a dng ho th trng ang tin trin tt, hng thu sn ca ta xut khu vo gn 80 quc gia v vng lnh th. Xut khu thu sn c mt s im ang lu l: - Vit Nam tr thnh nh cung cp tm ln th hai th trng Nht Bn (sau Innxia), xut khu tm hin chim trn 60% kim ngch xut khu thu sn sang th trng ny. ng thi, Nht Bn cng l th trng tiu th mc v bch tuc ln nht ca ta (chim gn 40% tr gi xut khu mt hng ny). - Cc doanh nghip ch bin v xut khu tm c hng i mi cho mt hng c tra v basa, bng cch chuyn sang sn xut gn 40 loi sn phm tinh ch cao cp bn sang th trng Hoa K v chu u, l nhng sn phm khng nm trong din b p thu chng bn ph gi ca Hoa K, mang li li nhun cao hn 30% so vi xut sn phm c phil, trong khi chi ph ch bin ch tng thm 15% tnh trn gi thnh nguyn liu. Nhng sn phm ny c ngi tiu dng cc nc rt a chung v c th dng ngay m khng mt thi gian ch bin. C ph Thng 11, c t 50 ngn tn, tr gi khong 35 triu USD, so vi cng k nm 2002, tng 4,2% v lng v 19% v tr gi. 11 thng c t 596 ngn tn, tr gi khong 410 triu USD, so vi cng k nm 2002, bng 91,5% v lng v tng 47% v tr gi.

- Thng 11 so vi thng 10, khi lng xut khu tng nh, do trong thng nhu cu ca th trng th gii v cc giao dch mua bn c xu hng gim. Gi xut khu c xu hng gim dn v cui thng, nhng mc gi xut khu bnh qun vn cao hn thng 10. So vi cng k nm 2002, gi xut khu tng cao do cu vn vt cung do sn lng ca cc nc sn xut c ph ch yu u gim nh Braxin, Vit Nam Ti th trng Lun n, gi giao thng 1/2004 l 685 USD/tn, giao thng 3 l 704 USD/tn. - 11 thng u nm, kim ngch tng kh cao so vi cng k ch yu do gi xut khu tng mnh. Gi xut khu bnh qun t 688 USD/tn, tng 60,5% so vi cng k nm trc. Gi xut khu tng mt mt do cung khng p ng cu; mt khc do nhng nm trc, nng dn cht b nhng cy c ph thoi ho, bin cht, nng sut thp, nn cht lng c ph xut khu nm nay cao hn nm 2002. Cao su Thng 11, c t 60 ngn tn, tr gi khong 56 triu USD, tng 33,3% v lng v 80% v tr gi; 11 thng, c t 412 ngn tn, tr gi khong 350 triu USD, tng 3,5% v lng v 51% v tr gi so vi cng k nm 2002. - Thng 11, th trng xut khu tip tc c m rng. Sn lng khai thc trong nc dnh cho xut khu c xu hng tng nh nhng cc doanh nghip vn thiu hng, cha mnh dn k kt cc hp ng ln v di hn vi i tc. Gi c du hiu gim so vi thng 10, do iu kin thi tit Thi Lan, nc sn xut v xut khu cao su ln nht th gii, thun li, khuyn khch nng dn sn xut. - 11 thng, khi lng xut khu tng nh nhng tr gi xut khu tng cao do gi xut khu ng mc cao (tng 46% so vi cng k). Gi xut khu bnh qun tng cao, nht l trong thng 10, ch yu do ngnh cng nghip sn xut t ca mt s th trng nhp khu ln nh Trung Quc, Hoa K, Nht Bn sau mt thi gian di ngng tr nay khi phc. Ngoi ra, thi tit bt thng khin cho sn lng m ti mt s nc c din tch cao su ln nh Thi Lan, Innxia, Vit Nam gim ng k. ng USD mt gi cng khin gi m cao su tng. Hng dt may Xut khu thng 11 c t 230 triu USD, bng 87,8%; 11 thng c t 3.360 triu USD, tng 38% so vi cng k nm 2002. Hn ngch xut khu sang Hoa K gn ht. C hin tng s liu cp visa v E/C ca pha ta thp hn kt qu thng k lng nhp khu ca Hi quan Hoa K, nn mt s cat phi tm ngng cp visa gy ngng tr xut khu. Mt s doanh nghip do lo ngi s b Hi quan Hoa K cm vn vi v tr li hn ngch. Xut khu sang EU thc hin c ch cp giy php t ng nhng xut khu vn st do hng ca ta gp kh khn hn trong cnh tranh vi hng Trung Quc do h khng b khng ch bi hn ngch. tng cng mi lin kt v hn ch nhng ro cn thng mi, cc i tc Vit Nam thng nht kt hoch lin kt sn xut - xut khu vi cc doanh nghip sn xut bng Hoa K, theo , pha i tc s bn bng cho cc doanh nghip may mc Vit Nam v cc cc sn phm may s c xut ngc tr li th trng Hoa K. y l m hnh hp tc khp kn c kh nng em li nhiu li ch cho doanh nghip hai nc. Du th

Thng 11, c t 1.450 ngn tn, tr gi khong 296 triu USD, gim 1% v lng v 6% v tr gi; 11 thng, c t 15.671 ngn tn, tr gi 3.398 triu USD, tng 2% v lng v 16,7% v tr gi so vi cng k 2002. Khi lng xut khu thng 11 tng nh so vi thng trc nhng gi xut khu tip tc gim theo xu hng ca gi th gii. Hin gi du th Brent Bin Bc giao thng 1/2004 xung di 30 USD/thng, cn 29,78 USD/thng. Gi du gim ch yu do nhu cu ca th trng th gii cho d tr v tiu th khng c bin ng ln so trong khi lng d tr du th ca Hoa K tng (nc chim ti 1/5 nhu cu tiu th ca th gii). Nhn iu Thng 11, c t 10 ngn tn, tr gi khong 31 triu USD, tng 82% v lng v 55% v tr gi; 11 thng c t 77 ngn tn, tr gi khong 259 triu USD, tng 40,2% v lng v 36,3% v tr gi so vi cng k nm 2002. - Thng 11, xut khu sang th trng Trung Quc c m rng, do c ngun v tng c gi xut khu. - 11 thng u nm, t khi gp kh khn do tc ng ca dch SARS, cc doanh nghip y mnh cc giao dch xut khu sang cc th trng chu u, Hoa K v mt s nc chu , n nay cc th trng ny vn tip tc c duy tr, gp phn tng nhanh khi lng xut khu. Ngnh iu ch trng n chuyn i c cu cy trng, nng cao nng sut, cht lng sn phm, nht l nhng vng trng iu trng im ti cc tnh Ty Nguyn, min Trung; m rng u t mi hoc xy mi cc c s ch bin, bo qun sau thu hoch; quan tm n cng tc xc tin thng mi... Sn phm g Xut khu thng 11 c t 55 triu USD, tng 10%; 11 thng c t 508 triu USD, tng 35,5% so vi cng k nm 2002. Xut khu tng nhanh trong thi gian gn y nh s pht trin vt bc ca ngnh sn xut v ch bin g xut khu. Chnh sch thng thong v minh bch trong vic nhp khu g nguyn liu cho xut khu, s dng g nguyn liu t rng trng m bo ngun u vo di do v phong ph cho cc c s ch bin v sn xut cc sn phm g. S pht trin cc cm cng nghip ch bin theo m hnh trung tm v cc v tinh to ra s lin kt cht ch gia cc c s ch bin trong nc, to s tng h trong nng cao cht lng sn phm, ci tin mu m v kh nng thc hin cc n hng ln ca cc i tc.

Ph lc s 2 MT S MT HNG NHP KHU CH YU Phn bn Thng 11 c t 400 ngn tn, tng ng 62 triu USD, bng 95,5% v lng v 107,5% v tr gi; 11 thng c t 3.631 ngn tn, tr gi t 537 triu USD, tng 9,5% v lng v 29,5% v tr gi so vi cng k nm 2002.

n thi im cui thng 11-2003 cc u mi nhp khu phn bn trong nc nhp v n cng gn 1,2 triu tn, trong phn ur gn 570.000 tn. Vi lng phn nhp ny, cng vi lng hng tn kho ca cc doanh nghip nhp khu, cc n v c th m bo cung cp nhu cu phn ur v ng xun, khong 600.000 tn. Thc t thi gian qua cng c mt s hp ng nhp khu phn bn b v. Tuy nhin s lng khng nhiu, ch khong 1.000 tn. Nh vy, s khng c s thiu ht phn bn ho hc cho v ng-xun trn th trng trong nc. Xng du Thng 11 c t 850 ngn tn, tr gi khong 195 triu USD, bng 99,3% v lng v tng 4,8% v tr gi; 10 thng c t 8.986 ngn tn, tr gi khong 2.186 triu USD, bng 98,8% v lng, tng 18,7% v tr gi so vi cng k nm 2002. So vi cng k, lng nhp khu thng 11 v thng 10 gim, song gi tr nhp khu cn cao. Nhn chung gi nhp khu vn ng mc cao trn th trng th gii, gi du th khong 30 USD/thng. Ti Hoa K, gi t mc 32,3 USD, tng 0,4 USD. Nguyn nhn l do nguy c OPEC ct gim 3,5% sn lng rt cao v t chc ny cn phi khng ch gi du trc khi Nga v Iraq s tng mnh du xut khu trong nm ti. Trong khi , nhu cu du li khng h suy gim. Theo c quan nng lng quc t (IEA), s pht trin qu nhanh ca Trung Quc khin c quan ny phi iu chnh d bo tng s cu nm 2003 ln 1,28 triu thng du/ngy, cao hn nm ngoi 1,7%. Linh kin v ph tng xe gn my Nhp khu linh kin xe gn my thng 11 c t 25 triu USD, bng 32,5%; 11 thng u nm, nhp khu mt hng ny c t 247 triu USD, bng 78,7% so vi cng k 2002. Nguyn nhn nhp khu gim l do th trng xe my bc u c kim sot. Ti cc thnh ph ln nhu cu xe my ch pht sinh i vi cc trng hp mua sm ln u hoc mua sm thay th xe c. i vi th trng nng thn, cc loi xe tiu th ch yu c gi "bnh dn". Theo Tng cc Hi quan, u thng 11 c hin tng thay i nhn hiu i vi linh kin v xe gn my nhp khu mt s ca khu chn thu. Hin tng ny nu khng c chn chnh kp thi c th s gy nh hng n th trng xe gn my hin nay. Mt thng tin c th nh hng n th trng xe my Vit Nam, l "Nh sn xut xe my Nht khng phi thc hin ni a ha theo tinh thn ca Hip nh u t Vit - Nht c k kt ngy 14/11/2003. Thp thnh phm v phi thp Thp thnh phm: thng 11, c t 200 ngn tn, tr gi 85 triu USD, bng 122% v lng v 128,5% v tr gi; 11 thng, c nhp 2.590 ngn tn, tr gi khong 1.087 triu USD, bng 102,7% v lng v tng 37,7% v tr gi so vi cng k nm 2002. Phi thp: thng 11, c t 100 ngn tn, tr gi khong 27 triu USD, bng 46,7% v lng v 55,3% v tr gi; 11 thng, c nhp 1.557 ngn tn, tr gi 421 triu USD, bng 78,0% v lng, tng 2,3% v tr gi so vi cng k nm 2002. n 18-11, gi phi thp trn th trng th gii li tip tc tng mnh, khong 20-25 USD/tn so vi thi im u thng 11-2003. Theo mt s cng ty sn xut thp, gi phi thp nhp t cc nc chu ln ti 315-320 USD/tn v gi phi thp t cc nc chu u khong 305-

310 USD/tn. Gi tng mnh khin nhiu n v sn xut thp xy dng trong nc lao ao, phi chu l v gi bn thp hn gi thnh. Giy cc loi Thng 11 c nhp 45 ngn tn, tng ng 21 triu USD, tng 9,8% v lng v 1,8% v gi; 11 thng c nhp 424 ngn tn, t gi tr 209 triu USD, tng 27,7% v lng v 20,7% v tr gi so vi cng k nm 2002. Trong thng 11 s lng giy nhp khu khng c bin ng ln so vi thng 10. Lng giy tn kho ng mc cao s m bo khng st gi giy trong nhng thng ti Tn dc Thng 11 c t 35 triu USD, bng 116,7%; 11 thng u nm c t 336 triu USD, tng 16,7% so vi cng k nm 2002. Thng 11, nhp khu tn dc tip tc tng so vi thng 10. Theo bo co mi y ca B Y t ln Chnh ph v y ban Cc vn x hi ca Quc hi, tnh t 01/10/2003, c thm gn 300 mt hng dc phm tng gi so vi thi im trc . Phn ln trong s ny l sn phm do cc cng ty nc ngoi trc tip nhp khu v phn phi ti Vit Nam. Nhp khu tn dc c th tng trong thng cui nm do nhu cu trong nc v cc hng cung cp dc phm nc ngoi tng gi i ph vi qui nh nim yt gi thuc theo Thng t lin tch 08 nu trn (c hiu lc t ngy 1/1/2004).

Ph lc s 3 MT S MT HNG LU THNG TRONG NC Lng thc Ti cc tnh pha Bc thi tit kh thun li nn ngun cung n v gi la go tng i n nh, tng, gim khong 50-100 ng/kg, gi thc t thng ph bin 1.950 - 2.000, go t thng vng nng thn 3.000 - 3.100 v thnh ph, th x 3.300 - 3.400. Min Trung, do nh hng ca ma l din ra trn din rng, sn xut nng nghip b tn tht ln, gi lng thc tng ti nhiu ni t 100 - 200 /kg, cc tnh mc t 1.800 - 2.000 /kg (la) v 3.000 - 3.400 /kg (go). Ti cc tnh BSCL, n ngy 18/11/2003 thu hoch trn 320.000 ha la Thu ng (din tch gieo cy l 502.741 ha), ng thi cc tnh tin hnh gieo cy la ng Xun sm khong 500.000 ha. Hin nay cc tnh BSCL ang vo thi k gip ht, ngun cung thc, go trn th trng gim tc ng ti gi lng thc trong nc tip tc tng t 100 - 150 /kg: thc t? thu?ng ph? bi?n l 1.850 - 1.900, thc xu?t kh?u 2.100 - 2.200; g?o t? thu?ng ph? bi?n 2.800 - 3.000. Nm nay, nhiu a phng chuyn i c cu cy trng, din tch la b thu hp, sn lng gim. Nhiu a phng thc hin chng trnh trng la cht lng cao phc v xut khu nn din tch, sn lng la cht lng tng. Ngoi ra, mc nc l nm nay thp, lng ph sa t, chi ph bm tt nc, v sinh ng rung tng cao, gi ging, phn bn v thuc tr su tng l nhng yu t chnh y gi la go tng cao.

D bo trong ngn hn do ngun cung trong nc gim, trong khi cc doanh nghip tip tc thc hin cc hp ng xut khu k, cng vi gi go trn th trng th gii vn vng gi, lm cho gi thc, go trong nc tip tc mc cao. ng ma Hin cc tnh BSCL ang chun b bc vo thu hoch r v ma 2003/2004, gi thu mua nguyn liu ma cy ti cc nh my nhn chung tng, dao ng mc 190.000 - 220.000 /T. D bo gi thu mua ma cy v 2003/2004 s khng gim mc thp nh v 2002/2003, tuy nhin nu gi ma nguyn liu v gi ng tng cao, kh nng ng nhp lu s c nguy c tng tr li. Thng 11, do tn kho gim, gi ma nguyn liu tng cng vi nhu cu tiu th trong x hi tng tc ng lm tng gi ng trn th trng t 100 - 300 /kg, ng RE dao ng mc t 5.200 - 6.000 /kg (pha Bc) v 5.000 - 5.600 /kg (pha Nam) Thi gian ti nhu cu tiu th ng tng cao (c bit l nhu cu sn xut bnh mt, ko phc v Tt Nguyn n), nhng do ngun cung ng gia tng cng ang vo v thu hoch nn lc lng p ng nhu cu. Do gi thu mua nguyn liu ma v 2003/2004 kh nng s cao hn v 2002/2003, nn gi ng knh thi gian ti s khng gim mc thp nh v ng 2002/2003. Xng du So vi thng 10, gi xng du trn th gii vn ng mc cao do vy cc doanh nghip nhp khu hu ht u pht sinh l. Tuy nhin, ngun cung v gi bn vn gi n nh. Sau hai thng ng gi mc thp, t u thng 11, gi gas nhp khu ln ti 280 USD/tn, tng 26 USD/tn so vi thng 10. Vi mc gi nhp khu hin nay, gi thnh gas bn trong nc tng khong 400 ng/kg. Hin cc cng ty gas trong nc bt u tng gi vi mc tng dao ng 250-330 ng/kg, trong Si Gn Petro v Gia nh Gas tng trn 300 ng/kg, Petro Vit Nam tng 300 ng/kg v Petrolimex tng 250 ng/kg. Mc d gi gas tng cao nhng ngun nhp khu mt hng ny ang gp nhiu kh khn. Hin ngun nhp khu chnh ca cc doanh nghip Vit Nam l hai nh my lc du Thi lan v Trung Quc u ang c duy tu bo dng. Tng nhu cu gas c nc nm 2003 l khong 600.000 tn, nhng cng sut ca Nh my Gas Dinh C hin ch p ng c 350.000-400.000 tn/nm l nguyn nhn khin th trng gas trong nc vn ph thuc ln vo gi c trn th trng quc t. i ph vi tnh hnh trn, B Ti chnh quyt nh (c hiu lc t ngy 24/10) gim thu sut nhp khu xng du cho 11 loi sn phm t 25% v 15% xung cn tng ng 15% v 5%. Mt s loi nhin liu diesel v nhin liu t khc cng c gim mc thu sut nhp khu t 10% xung 5%. Quyt nh ny s gip cc doanh nghip kinh doanh xng du duy tr c li nhun cng nh s bnh n th trng trong nc trong bi cnh gi th trng th gii mc cao nh hin nay. Phn bn Thng 11, do vo v ng Xun nn nhu cu tiu dng gia tng, c bit ti cc tnh BSCL. Nhn chung ngun cung ng p ng c nhu cu, tuy nhin do gi phn bn nhp khu cng vi gi cc vn chuyn tng, cc doanh nghip kinh doanh phn bn phi iu chnh tng gi bn, gi bn l trn th trng tng t 100 - 200 /kg, cc tnh ph bin mc t 2.900 - 3.200 /kg. Ti mt s khu vc BSCL, gi phn URE ln ti 3.300-3.400 ng/kg, ring ti thnh ph H Ch Minh gi cng tng ln 3.150-3.200 ng/kg (mc gi cui thng trc l 2.7002850 ng/kg).

T thng 7-2003 n nay, gi phn bn trn th trng th gii tng vt do chi ph vn chuyn tng mnh, Indonesia v Hoa K gim sn lng sn xut. Trong khi kh nng sn xut trong nc ch mi p ng 7% nhu cu ur v d kin sang nm 2004, khi nh my phn m H Bc v m Ph M i vo sn xut, cng ch p ng 15-20% nhu cu. Vi hn 8090% nhu cu phn bn phi nhp khu, cc doanh nghip kh c th m bo gi gi n nh mt khi gi c trn th trng th gii bin ng mnh. Mt khc, cc nh sn xut trong nc (ch yu l NPK v vi sinh) cng ph thuc ngun nguyn liu nc ngoi, khi gi nguyn liu tng th cng phi tng gi bn. Theo bo co ca B Nng nghip Pht trin nng thn (B NN PTNT), nhu cu phn bn Ur cho v ng xun 2003-2004: c nc cn 1,1 triu tn. Ring nhu cu u v (tnh n 31/12/2003) cn khong 600 ngn tn, n nay cn i : tn v trc chuyn qua cn150 ngn, cc doanh nghip m L/C v hng hin ang v n u thng 12/2003 khong 510 ngn, sn xut trong nc khong 60 ngn tn. Theo cc doanh nghip nhp khu, hng ang v dn dp ti cc cng nn m bo khng thiu phn bn cho V ng Xun 2003/2004. Xi mng Hin nay l ma xy dng, v vy xi mng l mt trong cc mt hng vt liu xy dng ang c tiu th mnh trn th trng. Tuy nhin, gi xi mng vn n nh. Tng cng ty Xi mng Vit Nam d tnh thng 12 tiu th khong 2,1-2,2 triu tn xi mng, tng 15% so vi cng k nm 2002. Tng cng ty p ng c khong 50% nhu cu, cn li s do cc cng ty lin doanh, xi mng a phng cung ng. Gi xi mng hin nay trn th trng vn n nh: Xi mng Chinfon 45.000 ng/bao; xi mng H Tin PC 30 gi 46.000 ng/bao, xi mng trng Hi Phng 120.000 ng/bao (50kg), xi mng trng Indonesia 128.000 ng/bao (40kg), xi mng trng Trung Quc 120.000 ng/bao (40kg). Nhu cu v xi mng vn tip tc tng, d kin nm 2004 s tng khong 13% so vi nm 2003 (t 25,6-25,8 triu tn), trong sn lng sn xut, tiu th xi mng qu I/2004 khong 2,6-2,8 triu tn. B Xy dng ch o Tng cng ty Xi mng Vit Nam p dng cc bin php ng b gim chi ph sn xut, gi n nh gi bn xi mng. trnh c tnh trng "st" xi mng, Tng cng ty Xi mng ch ng trin khai k hoch sn xut, d tr 2,8-2,9 triu tn t qu III. Bn cnh Tng cng ty cn cho nhp khu Clinker phc v sn xut trong qu IV v gi u sang qu I/2004, phn u t 650-700 nghn tn. Cng vi vic gia tng sn xut, d tr v nhp khu nguyn liu, Tng cng ty Xi mng yu cu cc n v thnh vin phi t nhim v bnh n th trng ln hng u. Cc gim c cng ty xi mng phi chu trch nhim trc Nh nc v Tng cng ty v vic m bo bnh n th trng trn a bn c phn cng, khng c tng gi. Thp Thng 11, lng thp tiu th cng tng cao gp 2-2,5 ln so vi thng trc. Do gi phi thp nhp khu tng, cc cng ty thp phi tng gi bn trnh l. Gi thp c th tip tc tng trong vi tun ti. Ti cc tnh min Bc, gi thp giao ng mc 5.900-6.400 ng/kg (tng 200-500 ng/kg), ti cc tnh min Nam l 5.800-6.100 ng/kg (tng 100-200 ng/kg). Tuy nhin, t tng gi ln ny khng gy bin ng nhiu v th trng d chp nhn. Ring cc tnh min Trung, do tnh trng kh khn v ma l ko di v s cnh tranh khc lit trn th trng nn gi thp gim, cn 5.800 (gim 100 ng/kg). Xu hng gi t nay n cui nm s cn tip tc tng v vi mc tn kho khng ln, mt s n v ang gm hng u c.

Hin nay, gi thp xy dng trong nc tnh bng USD bn ra cao nht cng ch khong 365 USD/tn, cao hn gi nguyn liu u vo (gi phi nhp, thu nhp khu v chi ph bc d) 78 USD, khon chnh lch ny thp hn nhiu so vi mc chi ph du DO nguyn liu sn xut thp, chi ph ny khong 25 USD/tn. Vi mc gi phi thp nh hin nay, cc cng ty sn xut thp xy dng ch yu da vo ngun phi nhp khu, phi xy dng gi bn vi mc trn 6 triu ng/tn mi m bo duy tr c hot ng. Giy Thng 11, sn xut t 67.000 tn v nhp khu 15 ngy thng 11 l 13.597 tn, trong giy in, vit l 816 tn, giy in bo l 197 tn thp hn nhiu so vi cng k. 11 thng, sn xut t 587.000 tn, trong 130.000 tn giy in v vit, 24.230 tn giy bo v 301.270 tn giy khc; nhp khu 11 thng c 415.000 tn giy; xut khu 86.900 tn. Tn kho trong lu thng l 20.000 tn. Tng cng ty giy c thng 11 sn xut 13.000 tn giy cc loi. 11 thng sn xut c 163.000 tn giy cc loi bng 90% k hoch nm v bng 90% so vi cng k nm trc. K hoch sn xut nm 2003 c iu chnh xung 180.800 tn. Tn kho khu lu thng ca Tng cng ty giy tnh n 15/11 l 18.757 thp hn thng trc 4 ngn tn. Gi giy trong nc vn n nh, tnh hnh tiu th giy bnh thng. D kin thng 12/2003 cng ty giy Bi Bng s bt u sn xut giy tr li p ng nhu cu tiu th trong nc trong dp tt m lch Tn dc Theo bo co ca Cc Qun l Dc B Y t v Hip hi sn xut kinh doanh Dc Vit Nam, th trng thuc tn dc nhng ngy cui thng 10 v 15 ngy u thng 11/2003 qua kho st ti mt s a phng c nhn nh nh sau: - i vi thuc ni: gi cc mt hng dc phm do cc x nghip trong nc sn xut tng i n nh. Gi mt s loi thuc khng sinh ni gim, mc gim thng t 4-5%. Nguyn nhn s gim gi l do gi nguyn liu gim, ring gi nguyn liu Ampicilin v Amoxycilin n ang bn ph gi vo th trng Vit Nam. Cc doanh nghip sn xut dc phm trong nc ang tin hnh vic nim yt gi bn l ngay trn hp v v thuc theo quy nh ca Thng t 08/2003/BYT BTC ( thc hin t ngy 1/1/2004) tuy nhin cn gp nhiu kh khn. Cc doanh nghip ang ch Chnh ph ban hnh Ngh nh v qun l gi thuc phng v cha bnh cho ngi do B Ti chnh son tho. -i vi thuc nhp khu: thuc ngoi vn c s bin ng tng gi mt s mt hng, so vi thng trc gi nhp khu thng 10 c: + 9/644 mt hng tng gi, chim t l 1,4%. Tr gi tng bnh qun l 3,6% v bin tng t 0,47% - 5,1%. + 2/644 mt hng gim gi, chim t l 0,31%. Tr gi gim bnh qun l 6,55% v bin gim t 3,3% - 9,8%. -Thuc do cng ty nc ngoi phn phi ti Vit Nam nh: Cng ty Zuellig Pharma c nhiu mt hng tng gi, mc tng v bin tng gi c khc nhau nhng nh sn xut khc nhau ( Mc tng gi ca Astrra Zeneca l 12%, Novartis t 2 24%.). V d: thuc Visecalgin gim au ca Php gi t 30.000 /hp ( 20 vin) ln 40.000 /hp; thuc Chophyton iu tr gan

ca Php t 65.000 /hp ln 72.000 /hp; thuc Polydexa khng sinh ca Php loi nh mi v nh tai t 30.000 /l ln 36.000 /l -Thuc bn ti cc nh thuc trong bnh vin: nhn chung u thc hin ng theo mc li quy nh ti Quyt nh s 3016/Q - BYT. D bo gi thng 12: Gi thuc sn xut trong nc v thuc nhp khu tng i n nh. Gi thuc ca cc cng ty c quyn phn phi ti Vit Nam c tng, nhng mc khng ln./.

Nhng gii php gim nhp siu


(14/11/2003) Nm 2003, kim ngch xut khu vn duy tr tc tng trng cao, nhng mc nhp siu hin ang mc kh kim sot khong 4,6 t USD, v cn nhng gii php bnh n.
Tuy xu th pht trin ca xut khu l rt kh quan, nhng vn cn mang nhiu yu t cha bn vng. Sn phm xut khu cn km sc cnh tranh, ngun hng khng n nh, gi c v mc tiu th ph thuc nhiu vo th trng quc t, kh nng t bo v rt bp bnh. Quy m, mc tng trng xut khu cn rt nh b, t trng xut khu nguyn liu th cn cao, chim gn 70% tng kim ngch xut khu... tnh hnh nu trn dn n cn cn ngoi thng ca nc ta nhiu nm qua vn lun b thm ht. Nu nh nhp siu ca Vit Nam nm 2001 l 1,2 t USD th nm 2002 tng ln 3 t USD v nm 2003 c kh nng mc 4,6 t USD, bng 24% tng kim ngch xut khu v bng 12% GDP ca c nc. gim nhp siu c hai phng php, l gim nhp siu tuyt i v gim nhp siu tng i. Ty theo tnh hnh thc t p dng tng bin php cho ph hp, c hiu qu. Nhng i vi iu kin nc ta hin nay cn p dng ng thi c hai phng php to sc mnh tng hp cho n lc gim nhp siu. Phng php gim nhp siu tuyt i c ngha l s dng cc yu t tc ng trc tip vo hot ng nhp khu, lm gim gi tr kim ngch nhp khu trn c s gim nhng mt hng nhp khu khng thit yu v nhng mt hng c th thay th bng sn phm sn xut trong nc.

Cc s liu thng k hng nm cho thy, c cu nhp khu ca ta c n 63-65% l nhp khu nguyn liu, nhin liu, vt liu, bao gm nguyn liu, vt liu nhp v gia cng hng xut khu v nhp sn xut cc sn phm khc. Hng i tch cc gim nhp siu phng php ny l y mnh tit kim, gim nh mc tiu hao nguyn liu, nhin liu, vt liu cho n v sn phm. ng thi, tng cng u t pht trin sn xut sn phm, nguyn liu, vt liu trong nc thay th ngun nhp khu, nht l nhng ngnh, sn phm m ta c tim nng nh: thuc da, bng si, thp, phn bn, xng du... Nhng nm gn y, chng ta thc hin rt thnh cng chin lc sn xut "hng v xut khu", tng bc tin ti vic sn xut xut khu nhng hng ha m th trng th gii cn ch khng phi ch sn xut nhng sn phm sn c mang tnh truyn thng theo cng ngh ca Vit Nam. Nhng vi tnh hnh nhp siu tng ln ng k nh hin nay, chng ta cn c ci nhn thc t hn. Khng qu tuyt i ha mt hng i m quan tm hp l n cc bin php b tr, iu ha cn cn ngoi thng v gim nhp siu. i mi quy trnh cng ngh, pht trin sn xut trong nc "thay th hng nhp khu" l phong tro tng c dy ln mnh m trong nhng nm trc v u thi k i mi nhm tit kim ngoi t cho u t v nhp khu hng ha phc v nhu cu thit yu cho sn xut v i sng nhn dn. y l gii php rt hiu qu, bo m c nhu cu c bn ca nn kinh t - x hi trong iu kin ngun ngoi t ca nc ta cn hn hp. Thc hin chnh sch kinh t m ca, vic "t sn, t tiu" khng th to ra c ngun lc cho s pht trin, v nhp khu tr thnh nhu cu tt yu. Vn l phi cn nhc gim nhp khu mt hng g, mt hng no phi hn ch, mt hng no cn khuyn khch nhp khu to yu t mi cho pht trin sn xut trong nc nhm tng cng kh nng cnh tranh v thay th nhp khu. S liu v c cu nhp khu nhng nm gn y cho thy, nhp khu thit b, cng ngh ch chim cha n 30%. C cu ny cha th hin mc tiu ca nn sn xut l i tt, n u, nhanh chng i mi cng ngh v thit b sn xut ra sn phm, hng ha Vit Nam c tnh cnh tranh cao. Phng php gim nhp siu tng i l s dng cc yu t tc ng vo hot ng xut khu, tng gi tr xut khu nhanh hn mc tng ca gi tr nhp khu. y l phng php tch cc nht da trn c s tng mnh c v tc v quy m xut khu. Kim ngch xut khu Vit Nam trong ba nm qua lun duy tr c tc tng trng cao. Tuy nhin, mt hng xut khu mang tnh nh l, nm 2003 ch c bn mt hng c gi tr xut khu hn 2 t USD l du th (3,7 t USD), dt - may (3,6 t USD), thy sn (2,3 t USD) v dy dp (2,2 t USD). Trong , cc mt hng dt - may, giy dp ch

yu l xut hng gia cng cho nc ngoi. Phn gi tr ny sau khi nhp khu, a vo gia cng li c xut khu i ton b, khng c s dng sinh li cho sn xut trong nc v cng khng em li ngun ngoi t cho t nc khi xut khu. Nhn gia cng sn phm cho nc ngoi tuy c ci li l gii quyt c vic lm, nhng t l ng gp cho vic gim nhp siu rt thp do gi tr xut khu v c bn l cn bng vi gi tr nhp khu. Thc y xut khu tng trng cn c nhng gii php ng b mi c th pht huy ht tc dng. Bn cnh vic t chc sn xut, kinh doanh p ng yu cu xut khu ln, cng nn dnh ngun vn thch ng u t vo nhng ngnh xut khu mi nhn theo nh hng pht trin ca c nc. Chng ta cng khng nn ch ch trng vo sn xut m cn ch u t ng b t khu sn xut n th trng. y mnh vic hon thin c ch th trng trong nc, cc phng thc mua bn, thanh ton, nh vic lp cc ch u mi, cc trung tm giao dch nng sn, cc th trng k hn... n nh ngun hng xut khu. ng thi, tch cc trin khai cng tc tip th, tm kim th trng cho xut khu. Cng tc ny n nay mi c trin khai mnh nhng doanh nghip ln, doanh nghip c kh nng v vn v u th sn phm xut khu, cn i vi nhng doanh nghip nh v va cha c ch trng ng mc. Trong chin lc tm kim th trng, nhiu doanh nghip ch phng tm mt ra xa, m cha nhn thy ht nhng tim nng ngay di chn mnh. Theo s liu iu tra, khong 70% s doanh nhn xut khu hng ha sang Trung Quc qua cc ca khu pha bc li l ngi ca cc tnh pha nam v ch yu l doanh nghip ngoi quc doanh. y l du hi t ra vi i ng cn b thng mi ca doanh nghip nh nc, nht l cc cn b a phng. duy tr v pht trin xut khu, gim nhp siu, cn bng cn cn ngoi thng, tin ti xut siu, ngoi s c gng i mi, sng to ca cc doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t, th cc c ch, chnh sch ca Nh nc cng cn c r sot cho c h thng v ton din hn v cc mt: h tr u t, bo lnh tin vay, thu, tn dng xut khu, bo him hng ha, phng tin... hnh thnh h thng chnh sch ton din, n nh, nng cao hiu lc qun l ca Nh nc trong lnh vc ny.