You are on page 1of 2

Instrumen

Tema
Kod Eviden

:
:
:

BAND 3
Rajah
B3D1E6 (Menyusun dan melabel rajah aliran berdasarkan
pelbagai maklumat / sumber)

Nama : ...............................................................................

Tingkatan : .................................................

Berdasarkan kepada kitaran penanaman padi sawah, labelkan mengikut gambarajah yang diberi.

Tarikh : ..................................

Potong dan susun gambar tersebut mengikut kitaran penanaman padi sawah.

GAMBAR 1

GAMBAR 6

GAMBAR 2

GAMBAR 5

KITARAN
PENANAMAN
PADI SAWAH

GAMBAR 4

GAMBAR 3