You are on page 1of 20

Patricia Briggs v nakladatelstv FANTOM Print Riallina hra

CYKLUS

MERCEDES THOMPSON Msn pse Krevn pouto elezn polibek Zken hnty Stbrn relikvie n znamen

CYKLUS ALFA A

OMEGA tvanice Lovit Spravedliv hra *

* Pipravujeme, esk nzev se me jet zmnit

PATRICIA BRIGGS
LOVITE
FANTOM Print 2012

Copyright 2009 by Hurog, Inc. Translation Kateina Niklov Cover Daniel Dos Santos Map by Michael Enzweiler ISBN 978-80-7398-199-0 www.fantomprint.cz www.facebook.com/fantomprint

Mmu domcmu tmu, kter sn uvate si sami, mraenou pizzu a podobn lichty, abych j mohla dopsat knihu. Vechny vs miluju: Michaeli, Colline, Amando a Jordan.

Podkovn
Dk pat tmto odvnm mladm mum na ltajcch strojch, kte mi dali k dispozici sv vdomosti: Clifu Dyerovi ze Sundance Aviation a Johnu Haakensonovi, editeli zen letovho provozu v Port Bentonu. A obvyklm podezelm, kte knihu tou, dokud je patn, abyste vy nemuseli: Collinu Briggsovi, Michaelu Briggsovi, Daveu a Katherine Carsonovm, Michaelu Enzweilerovi (kter taky odvd asnou prci na mapch), Debbie Hillov, Jean Matteucciov, Anne Petersov, Kaye a Kyleovi Robersonovm a Anne Sowardsov. A velk dk Cthulhu Bobu Lovelymu za Bcho orla. Charles nm urit asem odpust.

1
ozorovala ho z krytu jako u dvakrt. Pedtm vdy tpal dv, ale dnes, protoe napadla spousta snhu, co nebylo na polovinu prosince nic zvltnho, odklzel chodnk. Dneska ho dostane. Se srdcem v tlam sledovala, jak s peliv kontrolovanou agresivitou odhazuje snh. Vechny jeho pohyby byly naprosto stejn, kad krbnut lopatou dokonale soubn s pedchozm. Navzdory drazn sebekontrole z nj iela zuivost, kterou tlumil jen silou vle pipomnal j trubkovou bombu. Pitiskla se k zemi, dchala mlce, aby ji nevidl, a zvaovala, jak to udl. Zezadu, ekla si, zato tak rychle, jak jen to pjde, aby neml as zareagovat. Jeden rychl pohyb a bude po vem tedy pokud neztrat kur jako u dvakrt pedtm. Nco ji nabdalo, e to mus udlat dneska, e dal anci u nedostane. Byl obezetn a disciplinovan a kdyby tak nezuil, jeho ostr vlkodla smysly by jej kryt ve snhu pod jedlemi, kter lemovaly dvorek, urit odhalily. Tsla se stresem z toho, co mla v plnu. tok ze zlohy. Bylo to slabosk a zbabl, ale jinak ho nedostane. A musela to udlat, protoe bylo jen otzkou asu, ne jeho sebekontrola, kter mu umoovala v pravidelnm rytmu odhazovat snh, i kdy vlk v jeho nitru zuil, povol. A a se to stane, budou umrat lid. Bylo to nebezpen. Dokzal bt tak rychl. Jestli to zkaz,

PATRICIA BRIGGS
mohl by ji zabt. Musela vit, e jej vlastn vlkodla reexy budou stait. Musela to udlat. Odhodln j dodalo slu. Dneska to provede. Charles slyel pijdt SUV, ale nevzhldl. Vypnul mobil a ignoroval otcv chladn hlas ve sv hlav, dokud nezmlkl. Zasnen silnice k dnmu jinmu domu krom jeho nevedla take SUV znamenalo dal krok, kterm ho otec chtl donutit k poslunosti. Hej, nelnku. Byl to nov vlk, Robert, kterho do Aspen Creeku poslal jeho alfa, protoe se neuml ovldat. Marok dokzal v takovch ppadech nkdy pomoct; jindy prost uklidil ciz svink. Jestli se Robert nenau discipln, bude to patrn Charles, kdo dostane za kol zbavit se ho. A jestli se Robert nenau slun chovat, nebude to Charlesovi ani tak vadit, jak by mlo. Skutenost, e Bran poslal Charlesovi zprvu po Robertovi, mu prozradilo, jak moc zu. Nelnku! Ani se neobtoval vystoupit. Existovalo jen mlo lid, kterm Charles dovolil oslovovat ho jinak ne celm jmnem, a tohle tn k nim rozhodn nepatilo. Charles pestal odhazovat snh, zadval se na druhho vlka a dal mu najevo, jak mu jde na nervy. Mu se pestal kenit, zbledl, sklopil oi a srdce se mu rozbuilo strachy, co bylo vidt na velk tepn na jeho krku. Bylo to malichern. Charlesovi se to vbec nelbilo, nelbila se mu vlastn malichernost ani bublajc vztek, ze kterho pramenila. Bratr vlk v jeho nitru vyctil Robertovu slabost a lbila se mu. Stres z odmtnut maroka, vlastnho alfy, vzbudila v bratru vlkovi krveznivost. Robert bude stait. J ach. Charles mlel. Jen a se ten pitomec trochu nade. Pimhouil oi a mu se zaal jet vc vrtt. Pach jeho strachu se bratru vl-

12

LOVITE

kovi lbil Charlesovi z nj ale bylo trochu zle. S bratrem vlkem si obvykle rozumli lpe problm byl mon v tom, e taky touil nkoho zabt. Chce vs vidt marok. Charles celou minutu mlel a dobe vdl, jak dlouh se bude poslovi zdt. To je vechno? Ano, pane. Pane mlo hodn daleko k Hej, nelnku. Povz mu, e pijedu, a odklidm chodnk. A vrtil se zptky k prci. Po nkolika pohybech lopatou uslyel, jak se SUV na zk silnici obrtilo. Vozu se protoila kola, pak ale vystelil vped a zptky k marokovi. Robertova neodkladn touha co nejrychleji uniknout mlem zavinila, e dostal smyk. Bratr vlk se ctil samolib spokojen; Charles se snail nebt. Vdl, e by neml otce odmtnm rozkaz drdit hlavn ne ped vlkem, jako byl Robert, ktermu chybla pevn ruka. Charles ale poteboval as. Musel se ovldnout, ne znovu pedstoup ped maroka. Poteboval skutenou kontrolu, kter mu umon logicky pedloit argumenty a vysvtlit marokovi, pro se ml namsto aby se prost porafali, jako to udlali u tyikrt. Znovu zalitoval, e nen vmluvnj. Jeho bratrovi se nkolikrt podailo marokv nzor zmnit jemu nikdy. Tentokrt ale Charles vdl, e se otec ml. A opt ho pepadla skuten bjen nlada. Zadval se na snh a zhluboka se nadechl studenho vzduchu a na ramenou mu pistlo nco tkho a srazilo ho to obliejem do snhu. Jeho krku se dotkly ostr zuby a tepl tlama, vzpt ale zmizely, a to stejn rychle jako tha, kter ho strhla na zem. Ani by se pohnul, pootevel oi a kosem pohldl na ernou vlici s nebesky modrma oima, kter ho obezetn sledova-

13

PATRICIA BRIGGS
la zdrhav vrtla ocasem, pelapovala ve snhu a s nervznm nadenm vytahovala a schovvala drpy jako koka. A najednou se zdlo, jako by se v bratru vlkovi nco sepnulo, a prudk vztek, kter posledn dva tdny svral Charlesovy troby, polevil. leva byla tak siln, e nechal hlavu klesnout do snhu. Jen s n, vdycky jen s n, se bratr vlk uklidnil. A ani nkolik tdn nestailo na to, aby si na ten zzrak zvykl a nezabrnily mu ani v tom chovat se jako pitomec, msto aby podal o pomoc. Co byl samozejm dvod, pro ho napadla ze zlohy. A se vzpamatuje, vysvtl j, jak nebezpen je toit na nj bez varovn. Tebae bratr vlk dobe vdl, kdo ho napadl: dovolil, aby je srazila do snhu. Chlad na tvi byl pjemn. Zmrzl snh j zaskpal pod tlapkami a zkostn zakuela, co dokazovalo, e si nevimla, e na ni pedtm hledl. Studenm enichem se dotkla jeho ucha a on se donutil nereagovat. Hrl si na mrtvho a obliej ml zaboen ve snhu, take se mohl iroce usmvat. Studen enich zmizel a on ekal, a se znovu ocitne na dosah, tlo nechval ochabl a bez ivota. Zakrbala na nj tlapkami a on dovolil, aby s nm pohnula kdy ho ale tpla do zadku, nemohl si pomoct, trhl sebou a vyrazil ostr zvuk. Potom u bylo zbyten hrt si na mrtvho, proto se pekulil a zvedl se do depu. Rychle utekla z dosahu a ohldla se. Vdl, e nedoke z jeho oblieje nic vyst. Vdl to. Uml ovldnout svj vraz. Zjevn si ale vimla neho, co ji pimlo pitisknout pedn polovinu tla k zemi a rozevt elisti ve vlm smvu co byla univerzln pozvnka ke he. Udlal kotoul vped a ona vzruen tkla. Vleli se spolu po dvorku znovu zanedili peliv odklizen chodnk a erstv napadl snh udusali tly a nohama. Zstal

14

LOVITE

v lidsk podob, aby vyrovnal jejich ance, protoe bratr vlk vil o dobrch ticet nebo tyicet kilo vc, kdeto jeho lidsk podoba se j vhou skoro vyrovnala. A ona naopak nezatoila zuby ani drpy na jeho zranitelnou ki. Povalila ho na zem, pustila se mu do bicha a on se sml jejmu hravmu vren a sml se jet vc, kdy mu strila ledov nos pod bundu a pod koili a polechtala ho jm na citlivch mstech po stranch bicha. Dval si pozor, aby ji nezalehl a neublil j, a to dokonce ani nhodou. Riziko, kter na sebe vzala, bylo dkazem jej dvry, co ho nesmrn hlo nikdy ale nedovolil bratru vlkovi zapomenout na to, e je dobe nezn a m spoustu dvod bt se ho a toho, co je: mu a dominantn vlk. Blilo se auto. Mohl jejich hru peruit, bratru vlkovi se ale jet nechtlo pustit se do opravdovho boje. Chytil ji proto za zadn nohu, kubl a odkulil se z dosahu lesklch tesk. A ignoroval siln pach otcova vzteku kter se rzem rozplynul. Anna si jeho otce nevimla. Bran uml splynout se stny, jako by byl jen obyejn mu, a ne marok. A ona se pln soustedila na Charlese bratra vlka nadchlo, e dokonce i marok pro ni byl a na druhm mst. Charlesovi to dlalo starosti, jej vl smysly byly necvien a jednou by si nemusela vimnout nebezpe, kter by ji mohlo pipravit o ivot. Bratr vlk si vak byl jist, e ji dok ochrnit, setsl ze sebe proto Charlesovy obavy a zathl ho zptky do vesel hry. Slyel, jak si otec povzdychl a zaal se svlkat, a kdy se Anna dala na tk, Charles ji pronsledoval kolem domu. Jakmile se dostal pli blzko, vklouzla Anna mezi stromy, aby si ho udrela od tla. Na tyech tlapkch s drpy se j utkalo lpe ne jemu v botch, dokzala se tak kolem strom prothnout rychleji. Nakonec se mu podailo ji z hjku vyhnat. Opt vyrazila k do-

15

PATRICIA BRIGGS
mu, byl j vak v patch. Kdy obhla roh a ocitla se zase na dvorku, strnula, ekal tam na n toti jeho otec ve vl podob. Charles ml co dlat, aby o ni nezakopl. Nakonec j stejn podrazil nohy, tebae peel z bhu ve sklouznut. Ne mohl zkontrolovat, zda je v podku, vrhla se na nj chlupat stbrn koule a cel boj se rzem zmnil. Dokud se pral jen s Annou, ml Charles vtinou navrch, jakmile se k n ale pidal jeho otec, musel zapojit svaly, rychlost i mozek, aby ho vlci, ern a stbrn, nestrhli do snhu. Nakonec ho povalili na zda, Anna mu zalehla nohy a otec se v pedstran hrozb dotkl zuby jeho krku. Dobr, ekl a poddil se. Dobr. Vzdvm se. Jeho slova znamenala vc ne jen konec hry. Zkusil to. Slovo alfy bylo vak zkon. A u bude nsledovat cokoli, budi. A tak se poddil otcov dominanci jako kterkoli jin vle ve smece. Marok zvedl hlavu, slezl Charlesovi z hrudi, kchl a setsl ze sebe snh. Charles se posadil a vythl nohy zpod Anny. Dky, ekl j a ona se na nj astn zakenila. Sebral z kapoty otcova vozu obleen a otevel dvee domu. Anna vbhla vesele do obvku a zamila chodbou do lonice. aty hodil do koupelny, a kdy je otec nsledoval, zavel za blou pikou jeho ocasu dvee. Pipravil hork kakao a polvku, a kdy se otec konen znovu objevil, v oblieji byl po promn stle rud, oi vak ml okov hnd a lidsk. Nebyli si moc podobn. Charles zddil vzhled po sejlisk matce, kdeto Bran byl skrz naskrz Velan, ml pskov lut vlasy a vrazn rysy, kter obvykle nesly klamn upmn vraz, po kterm vak nyn nezstala ani stopa. Navzdory he se Bran netvil nijak astn. Charles mlel. Prost neml co ct. Ddeek mu asto kval, e se zbyten sna vytrhnout ze zem stromy, msto aby je obeel. Byl aman a rd mluvil v metaforch. Obvykle mval pravdu.

16

LOVITE

Podal ttovi hrnek s horkm kakaem. Vera v noci mi volala tvoje ena. Branv hlas znl drsn. Aha. Nevdl to. Anna to musela udlat, kdy byl venku a snail se utct frustraci. Pr neposlouchm, co se mi sna ct, pokraoval otec. ekl jsem j, e jsem jasn slyel, jak jsi mi vynadal do idiot, protoe chci jet do Seattlu a setkat se s evropskou delegac a e stejnou vc slyela i velk st smeky. To ode m nebylo prv taktn, pomyslel si Charles a rozhodl se radji pt kakao a neotvrat pusu. A j se ho zeptala, jestli m ve zvyku hdat se s nm bez dobrho dvodu, prohlsila Anna vesele, prothla se kolem tchna a otela se o Charlese. Oblkla si jeho oblben hnd svetr. Visel j a do poloviny stehen a jej kivky zmizely ve vln barvy kakaa. Bratru vlkovi se lbilo, kdy nosila jeho obleen. Mla vzhledem k tomu, co zaila, vypadat pod sp jako uprchlk, ale nevypadala. Barva svetru dodvala jej pleti porcelnov ndech a zvrazovala bohat odstny jejch svtle hndch vlas. A tak jej pihy co zbooval. Vyhoupla se na pult, astn zabroukala a vzala si hrnek s kakaem, kter j pipravil. A pak zavsila, ekl otec nabruen. Hm, pravila Anna. Charles nevdl, jestli reaguje na hork kakao, nebo odpovd jeho otci. A odmtla zvednout sluchtko, kdy jsem j volal zptky. Otec neml radost. Nen dvakrt pjemn mt kolem sebe nkoho, kdo neuposlechne kad tvj rozkaz, co, staroui? pomyslel si Charles zrovna kdy mu otec pohldl do o. Bran se rozesml a Charles poznal, e se doopravdy nezlob. Frustrujc, dodal Charles. Jeel na m, ekla Anna naprosto klidn a zaukala si na elo. Marok dokzal mluvit s ostatnmi vlky telepaticky, neuml

17

PATRICIA BRIGGS
jim ale st mylenky, i kdy to tak asto vypadalo. Prost se zatracen dobe vyznal v lidech. Ignorovala jsem ho a on toho nakonec nechal. Bojovat s nkm, kdo se nebrn, nen zbava, ekl Charles. Vdla jsem, e kdy se s nm nebudu hdat, bude muset pemlet o tom, co jsem ekla, prohlsila Anna samolib. I teba jenom proto, aby m mohl zprait, a se pt uvidme. Jet j nebylo ani tvrt stolet a spolu nebyli ani msc a u dbala o to, aby se j ostatn pizpsobili. Bratra vlka druka, kterou jim nael, potila. Charles postavil hrnek na pult a zaloil si pae na hrudi. Vdl, e psob dsiv; pesn to chtl. Kdy se od nj ale Anna kousek odthla, spustil pae, zahkl palce za poutka u dn a donutil se uvolnit ramena. A jeho hlas znl mkeji, ne zamlel. Manipulace s Branem se obvykle obrt proti tob, varoval. Nedoporuoval bych to. Otec si ale promnul sta a hlasit si vzdychl. Dobr, ekl. Pro mysl, e se stane nco stranho, kdy pojedu do Seattlu? Charles se otoil k otci a rzem zapomnl na to, e u se nechtl s Branem kvli cest do Seattlu dl hdat. Pijede Netvor, a ty se m pt? Kdo? zeptala se Anna. Jean Chastel, Netvor z Gvaudanu, odpovdl Charles. Rd ere svoji koist a tou jsou vtinou lid. Nechal toho, ekl Bran chladn. Prosm t, vytkl Charles, neopakuj mi nco, emu sm nev pchne to pli jako le. Netvor byl donucen pestat zabjet veejn, ale tygr svoje pruhy nezmn. Dl to pod. V to stejn dobe jako j. Mohl poukzat na dal vci Jean nael zlibu v lidskm mase, a m mlad bylo, tm lp. Jene

18

LOVITE

Anna na vlastn ki zaila, co se stane, kdy se vlk promn v bestii. Nechtl bt tm, kdo j pov, e na svt existuj hor stvry, ne byl jej bval alfa a jeho druka. Otec vdl, kdo Jean Chastel je. Bran v tomto bod ustoupil. Ano. Tm jist. Ale nejsem bezmocn lovk, m nezabije. Pimhouil oi a zadval se na Charlese. A ty to v. Tak pro jsi pesvden o tom, e mi hroz nebezpe? Ml pravdu. I kdy pominul Netvora, pod se mu dlalo zle pi pomylen, e by ml otec jet. Netvor pedstavoval nejoividnj, nejpravdpodobnj nebezpe. Prost to vm, ekl Charles nakonec. Rozhodnut je ale na tob. Vnitnosti se mu sthly v oekvn toho, co se stane. Pod nem logick dvod. Ne. Charles se donutil pijmout porku a sklopil oi. Otec se zadval ven z malho okna na hory zasypan blm snhem. Podobn vci dlala i tvoje matka, ekl. Tvrdila nco, pro co nemla dkazy, a j to prost ml pijmout. Anna hledla s oekvnm na jeho otce. Bran se usml, pak zvedl hrnek, jako by pipjel horm. Tvrd jsem se pouil o tom, e obvykle mla pravdu. Nedoku ani popsat, jak to bylo frustrujc. Take, ekl a obrtil pozornost zptky k Charlesovi. U jsou na cest, nemu sraz zruit a je poteba to udlat. A oznmme lidem, e mezi nimi ij vlkodlaci, ovlivn to evropsk vlky pln stejn, ne-li vc ne ns. Zaslou si, abychom je vyslechli a vysvtlili jim, pro to dlme. Ml bych jim to oznmit j, ale ty bude pijatelnou nhradou. Nkte se vak uraz a s tm si bude muset poradit. leva zalila Charlese tak prudce, e se musel opt o pult, neekan se mu toti podlomila kolena z toho, jak z nj odplynula naprost jistota, e dojde ke straliv katastrof. Charles pohldl na svoji druku.

19

PATRICIA BRIGGS
Mj ddeek by se s tebou urit rd setkal, ekl j zasten. Dal by ti jmno Odstrauje mu stromy z cesty. Anna se zatvila ztracen, ale otec se zasml. Taky staroue znal. Mn kal Ten, kter vr do strom, vysvtlil Charles a v duchu upmnosti, protoe poteboval, aby ho druka poznala, dodal, a nkdy taky Bc orel. Bc orel? zeptala se Anna zmaten a zamraila se. Co je na tom patnho? Je pli hloup na to, aby ltal, zamumlal otec s drobnm smvem. Starou ml pkn ostr jazyk byl kodolib a chytr a kad jeho urka se na tebe nalepila, dokud nepiel s novou. Naklonil hlavu na stranu a pohldl na Charlese. Ale ty jsi byl tehdy mnohem mlad a j nejsem tak pevn jako strom. Ctil by ses lp, kdybys Anna si drazn odkalala. Otec se na ni usml. Kdybyste s Annou jeli msto m? Ano. Charles se odmlel, protoe to nebylo vechno, dm byl ale pli pln modernch vc, ne aby s nm duchov mluvili jasnji. Obvykle mu to vyhovovalo. Kdy na nj zaali pli dotrat, sthl se do kancele, kam se kvli potam a elektronice vbec neodvili. Pesto se jedn jeho sti hned dchalo leheji, kdy otec slbil, e nikam nepojede. Nebude to pln bezpen, rozhodn to tak ale bude lep. Kdy ns chce v Seattlu?

20