You are on page 1of 3

Bi 1: PT ng cp bc 1, 2, 3 i vi sin v cos Thy L Hong V.

HDG CC BTVN PHNG TRNH BC NHT I VI SIN V COS


(Gii cc phng trnh lng gic sau)

1/ cos2 x 3 sin 2 x = 1 + sin 2 x


Do cosx =0 khng l nghim ca phng trnh nn ta chia c 2 v ca PT cho cos 2 x 0 ta c: PT 1 2 3 t anx = ( 1 + tan 2 x ) + tan 2 x t t=tanx ta c phng trnh: x = k t = 0 2t + 2 3t = 0 ;k x = + k t= 3 3
2

2 / cos3 x 4 sin 3 x 3cos x sin2 x + s inx = 0 Khi x = + k th cosx=0 v sinx=1 th phng trnh v nghim. 2

Do cosx=0 v nghim nn ta chia c 2 v cho cos3 x ta c: PT 1 4 tan 3 x 3 tan 2 x + t anx(1 + tan2 x ) = 0 3 tan3 x + 3 tan2 x t anx 1 = 0 t anx = 1 x = 4 + k ( t anx + 1) ( 3 tan 2 x 1) = 0 ;k t anx = 3 x = + k 3 6

3 / sin x sin 2 x + sin 3x = 6 cos3 x PT 2 sin 2 x cos x + 3sin x 4sin3 x = 6 cos3 x Khi cosx=0 ( sinx=1) th phng trnh v nghim. Chia 2 v ca phng trnh cho cos3 x ta c:

Bi 1: PT ng cp bc 1, 2, 3 i vi sin v cos Thy L Hong V 2sin 2 x 3sin x 1 sin3 x + . 2 4 = 6 2 tan 2 x + 3 tan x(1 + tan2 x) 4 tan3 x = 6 2 3 cos x cos x cos x cos x 3 2 tan x 2 tan x 3 tan x + 6 = 0 ( t anx 2 ) ( tan2 x 3) = 0 t anx = 2 = tan x = + k ;k t anx = 3 x = + k 3

4 / cotx -1 =

cos2 x 1 + sin 2 x sin 2 x 1 + t anx 2

iu kin: sin 2 x 0; t anx 1 . Ta c:


2 2 cos2 x cos 2 x sin 2 x cos x ( cos x sin x ) = = = cos x(cos x s inx) s inx 1 + t anx cos x + s inx 1+ cos x

Do : 1 PT cotx -1 = ( cos 2 x sin x cos x ) + sin2 x sin 2 x 2 cos x s inx 2 = 1 sin 2 x cos x s inx = s inx ( cos x s inx ) s inx t anx = 1 cos x s inx = 0 1 2 = s inx tan 2 x( Do cos x 0) 1 = s inx ( cos x s inx ) cos x cos x x = 4 + k x = + k; k 4 2 2 tan x t anx + 1 = 0 ( v ng 0 )

5 / sin3x + cos3 x + 2 cos x = 0 PT ( 3sin x 4sin 3 x ) + ( 4 cos3 x 3cos x ) + 2 cos x = 0 3sin x 4sin 3 x + 4 cos3 x cos x = 0 V cosx=0 khng l nghim ca phng trnh nn ta chia 2 v ca phng trnh cho cos3 x 0 ta c: PT 3 tan x ( 1 + tan 2 x ) 4 tan3 x + 4 ( 1 + tan2 x ) = 0

Page 2 of 3

Bi 1: PT ng cp bc 1, 2, 3 i vi sin v cos Thy L Hong V t = t anx tan 3 x tan 2 x + 3 tan x + 3 = 0 3 2 t + t 3t 3 = 0 x = 4 + k t = t anx t anx = 1 ;k 2 x = + k ( t + 1) ( t 3) = 0 t anx = 3 3 6 / s inx 4sin 3 x + cos x = 0 V cosx=0 khng l nghim nn chia hai v phng trnh cho cos3 x th: PT t anx ( 1 + tan 2 x ) 4 tan3 x + 1 + tan2 x = 0 t = t anx t = t anx t anx = 1 x = + k ( k ) 3 2 2 4 3t + t + t + 1 = 0 ( t 1) ( 3t + 2t + 1) = 0 7 / tan x sin 2 x 2sin 2 x = 3(cos2 x + sin x cos x ) PT tan x 2 tan x =
3 2

3 ( cos 2 x sin 2 x + sin x cos x )

cos 2 x tan 3 x 2 tan 2 x = 3 ( 1 tan2 x + t anx ) tan3 x + tan2 x 3 tan x 3 = 0 x = 2 + k t = t anx t anx = 1 t = t anx 3 2 ;k 2 y = + k t + t 3t 3 = 0 ( t + 1) ( t 3) = 0 t anx = 3 3 -------------------- Ht ----------------------

Page 3 of 3