You are on page 1of 8

ZA NASTAVNI SAT MATEMATIKE

Sat
Sat sat

obrade novog gradiva


vjebanja ponavljanja

(sat Sat

sistematiziranja gradiva)
provjeravanja znanja

Poznavanje matematikih sadraja (uih i irih) Poznavanje pedagogije, psihologije

Razvijanje nastavnih umijea (odabira i rasporeda gradiva, jezine kompetencije, stavovi, optimizam,)
Stalno planiranje i pripremanje (generacijsko, godinje, dnevno)

Osvjetavanje ciljeva i kristalizacija ideja

Sat se realizira bez straha i improvizacija


Izbjegava se preskakanje sadraja

Pomae u praenju aktivnosti uenika tijekom


sata (tonost zadataka, jasnoa pitanja,)

Omoguava naknadnu analizu sata

1. 2. 3.

Odreivanje sadraja nastavne jedinice Postavljanje ciljeva i zadataka (operativno) Artikulacija sata (pripremanje poeti od glavnog dijela sata, a zatim uvod i zavrni dio) Odabir nastavnih sredstava i pomagala Odabir nastavnih metoda i oblika rada Plan kolske ploe i trajanje etapa

4. 5. 6.

Na primjeru nastavne jedinice Kvadar u prvom razredu

CILJ: Osposobiti uenike za prepoznavanje predmeta oblika kvadra. OBRAZOVNI ZADATAK: Prepoznavati modele oblika kvadra (vizualno i taktilno), nauiti naziv kvadar, uoavati kvadre u svijetu oko nas FUNKCIONALNI ZADATAK: Razvijanje sposobnosti uoavanja, promatranja, matematikog izraavanja, logikog miljenja ODGOJNI ZADATAK: Aktivan odnos prema okolini, preciznost u izraavanju, urednost,

Primjer obrasca za pisanu pripremu