You are on page 1of 2

Ada Ada Ngelmu iku Kalakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani Setya budya

a pangekese dur angkara

Ketawang Pocung Santi Pl.6 Angkara gung Neng angga-anggung gumulung Gogolonganira Tri loka lekere kongsi Yen den umbar ambabar dadi rubeda Beda lamun Wus sengsem rehing asamun Semune ngaksama Sesamane bangsa sisip Sarwa sareh saking mardi martotama

Ketawang Pocung Wuyung Pl.6 Taman limut Durgameng tyas kang weh limput Kerem ing karamat Karana karoban ing sih Sihing suksma ngrebda saardi gengira Yeku patut Timulad-tulad timurut Sapituduhira Aja kaya jaman mangkin Keh pra mudha mundhi dhiri rapal makna

Ketawang Pocung Dayaguna Pl.6 Nora weruh Rosing rasa kang rinuruh Lumeketing angga Anggere padha marsudi Kana-kene kahanane nora beda Uger lugu Denta mrih pralebdeng kalbu Yen Kabul kabuki Ing drajad kajating urip Kaya kang wus winahya sekar Sri Nata

Ada-Ada Uger lugu Denta mrih pralebdeng kalbu Yen Kabul kabuki Ing drajad kajating urip Kaya kang wus winahnya sekar Sri Nata

Ketawang Pocung Mulat Sl.6 Basa ngelmu Mupakate lan panemu Pasahe lan tapa Yen satriya tanah Jawi Kuna-kuna kang ginilut triprakara Lila lamun Kelangan nora gegetun Trima yen kataman Sak serik sameng dumadi Tri legawa nalangsa srah ing Bathara

Ketawang Pocung Talu Sl.My Bathara gung Inguger graning jajantung Jenek Hyang Wisesa Sana Pesenetan suci Nora kaya si mudha mudhar angkara Nora uwus Karema anguwus-uwus Uwose tan ana Mung janjine muring-muring Kaya buta buteng betah nganiaya

Pocung Palaran Sl.My Sakeh luput Ing angga tansah linimput Linimpet ing sabda Narka tan ana udani Lumuh ala hardane ginawe gada Durung punjul Kasusu kaselak jujul Kaseselan hawa Cupet kapepetan pamrih Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa