You are on page 1of 3

Natjeaj za studentskoga pravobranitelja

Studentski pravobranitelj Filozofskoga fakulteta

Prijava na natjeaj za studentskog pravobranitelja za ak. god. 2011./2012.

I. Osobni podaci Ime Prezime Studij Studij 1 Studij 2 Godina studija Preddiplomski Diplomski 1. 1. 2005./2006. 2006./2007. Godina upisa studija 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. JMBAG Broj indeksa U Zagrebu imate: Broj telefona Kontakt Broj mobitela E-mail adresa prebivalite boravite 2. 3. 2. 4.

Natjeaj za studentskoga pravobranitelja


Studentski pravobranitelj Filozofskoga fakulteta

II. Ostali studentski angamani Predstavnik/zamjenik predstavnika u vijeu odsjeka lan/izabrani lan u nekom od studentskih klubova Filozofskog fakulteta lan/izabrani lan SZFFZG FFZG Studentski pravobranitelj lan/izabrani lan Saveza studentskih udruga (SSU) Odsjek Demonstrator Katedra Kolegija Predmetni nastavnik Neto drugo (navedite to) Ak. god. (u kojoj ste izabrani) Ak. god. u kojoj ste izabrani Mjesto na kojem ste izabrani Ak. god. u kojoj ste izabrani Naziv odsjeka Mjesto na koje ste izabrani Ak. god. u kojoj ste izabrani Naziv kluba Mjesto na koje ste izabrani

Mjesto na koje ste izabrani Ak. god. u kojoj ste izabrani

Natjeaj za studentskoga pravobranitelja


Studentski pravobranitelj Filozofskoga fakulteta

III. Motivacija

Koliko vam je poznata institucija studentskog pravobranitelja na Filozofskom fakultetu? Koliko ste upoznati s dosadanjim radom studentskog pravobranitelja? Navedite najmanje jedan razlog prijave na natjeaj za studentskog pravobranitelja. to mislite, na koji bi nain Va angaman u uredu studentskog pravobranitelja unaprijedio taj ured? 1 Koliko ste skloni timskom radu (oznaite ocjenom od 1 do 5 pri emu 1 oznaava najmanju, a 5 najveu sklonost)? Preao/la bih preko toga Prekinuo/la bih komunikaciju i napustio/la Kako biste se postavili u situaciji kada bi se druga strana (bilo nastavnik, bilo student) ponijela prema Vama na nekorektan (neetiki) nain? prostoriju Odgovorio/la bih mu Prijavio/la bih ga (vioj instanci) Nastojao/la bih ga smiriti Ne vjerujem da bi mi se to dogodilo Neto drugo (navedite to) 2 3 4 5

U
(mjesto)

dana
(datum)