You are on page 1of 7

PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA I PRESTANKU MANDATA STUDENTSKOGA PRAVOBRANITELJA FILOZOFSKOGA FAKULTETA SVEUILITA U ZAGREBU

Zagreb, 15. prosinca 2011.

I. Ope odredbe Predmet normiranja lanak 1. Ovim se pravilnikom u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveuilita u Zagrebu i Statutom Filozofskoga fakulteta Sveuilita u Zagrebu ureuje: postupak imenovanja, odnosno prestanka mandata studentskoga pravobranitelja Filozofskoga fakulteta Sveuilita u Zagrebu.

II. Izbor studentskoga pravobranitelja Openito o izborima lanak 2. (1) Izbore za studentskoga pravobranitelja Filozofskoga fakulteta raspisuje studentski pravobranitelj pri kraju svoga mandata, odnosno najmanje 15, a najvie 30 dana prije njegova isteka. (2) Iznimno se raspisivanje izbora za novog pravobranitelja moe pokrenuti i prije ili nakon navedena roka u sluajevima opisanima u lanku 8. ovoga Pravilnika, odnosno odmah po prijevremenom prestanku mandata studentskom pravobranitelju. (3) Prijevremeni se izbori za novog studentskog pravobranitelja raspisuju u roku od 15 dana od kada je studentski pravobranitelj prestao vriti svoje dunosti, a raspisuje ih Studentski zbor Filozofskoga fakulteta, odnosno tijelo koje je preuzelo njegove dunosti (u daljnjem tekstu: Plenum). (4) U sluaju da uz studentskoga pravobranitelja djeluje jedan ili vie zamjenika, odnosno pravobranitelja, svi oni ravnopravno sudjeluju u cijelom izbornom postupku poevi od lanka 2. ovoga Pravilnika te se imenuju lanovima izbornog povjerenstva. (5) Izbori za studentskog pravobranitelja moraju biti dovreni unutar 30 dana od dana raspisivanja izbora. (7) U skladu s lankom 17. stavkom 1. Zakona, studentski se pravobranitelj imenuje na vrijeme od jedne godine, a mandat mu se moe ponoviti samo jednom.

Natjeaj za izbor studentskoga pravobranitelja lanak 3. (1) Postupak izbora studentskog pravobranitelja zapoinje javnom objavom poziva na natjeaj za izbor studentskog pravobranitelja (u daljnjem tekstu: natjeaj) na svim mjestima koja su slubeno i neslubeno povezana s njegovim djelovanjem: naslovna stranica mrenih stranica Filozofskog fakulteta naslovna stranica mrenih stranica Slobodnog Filozofskog mrene stranice foruma Filozofskog Fakulteta (podforum Studentski pravobranitelj) elektroskupnica Student-svima oglasna ploa Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu oglasna ploa svih odsjeka Filozofskog fakulteta

(2) Rok prijave na natjeaj traje 8 dana od dana objave natjeaja. (3) Prijava na natjeaj obavlja se preko obrasca za prijavu priloenog uz poziv na natjeaj.

Obrazac prijave lanak 4. (1) Obrazac prijave, kao jedini uvjet i dokaz valjanosti kandidature, dokument je kojim se kandidat za studentskoga pravobranitelja ukratko predstavlja osobama/tijelu koje e ga birati. (2) Obrazac prijave se sastoji od tri cjeline: Osobni podaci Ostali studentski angamani Motivacija

(3) Obrazac prijave ispunjava i potpisuje kandidat osobno. (4) Obrasci s nepotpunim ili netonim podacima smatrat e se nevaeima te se kao takvi nee uzimati u obzir. (5) Ispunjeni se obrasci predaju putem slubenog e-maila studentskog pravobranitelja ili osobno tijekom uredovna vremena u sobi A-015. (6) Svi se pristigli obrasci prijave, odnosno kandidature, uvaju u posebnoj kutiji sve do dana izbora, odnosno do dana imenovanja novog studentskog pravobranitelja.

Kandidati lanak 5. (1) Svaki student Filozofskog fakulteta ima pravo birati i biti biran za studentskog pravobranitelja ili njegovog zamjenika. (2) Studentskog pravobranitelja mogu predlagati i drugi studenti Filozofskoga fakulteta. (3) Svi kandidati, neovisno o tome jesu li predloeni ili su se sami kandidirali za studentskog pravobranitelja, svoje kandidature podnose ispunjavanjem i predajom obrasca na nain kako je to opisano u lanku 3. ovoga Pravilnika.

Izborno povjerenstvo lanak 6. (1) Izborno povjerenstvo ine pravobranitelj i njegovi zamjenici, odnosno drugi pravobranitelji. (2) Nakon to istekne rok za prijavu kandidatura (u skladu s lankom 3. stavkom 2. ovog Pravilnika), izborno povjerenstvo pregledava pristigle prijave i utvruje njihovu pravovaljanost, odnosno da su potpune i predane unutar propisana roka. (3) U roku od najmanje 24, a najvie 48 sati od isteka roka za predaju kandidatura, izborno povjerenstvo objavljuje listu valjanih kandidatura te o tome obavjetava sve kandidate. (4) U roku od najvie 3 dana od dana objave liste valjanih kandidatura izborno povjerenstvo daje neovisno miljenje i podnosi ga u pisanom obliku. (5) Svi eventualni prigovori na prijave kandidata u tom miljenju moraju biti argumentirani, a konano miljenje mora biti doneseno konsenzusom, a ne preglasavanjem. (6) Na prvom je iduem Plenumu, u posebnoj toki dnevnog reda, izborno povjerenstvo duno obrazloiti svoje miljenje o kandidatima. (7) Nazonost je kandidata na tom Plenumu obvezna. (8) Plenum otvara raspravu o kandidatima na temelju miljenja koje mu je predoilo izborno povjerenstvo, a po zavretku rasprave slijedi glasovanje o kandidatima. (9) Izbore provode i nadziru moderatori Plenuma, osim kada su i sami kandidati. U tom je sluaju potrebno imenovati onoliko sumoderatora koliko je kandidata meu moderatorima.

Pravo glasa i glasovanje lanak 7. (1) Pravo glasa o ovoj posebnoj toki dnevnog reda imaju samo oni sudionici Plenuma (u daljnjem tekstu: birai) koji su redovni studenti Filozofskog fakulteta, odnosno oni koji imaju status studenta u skladu s lankom 47. Statuta Filozofskog fakulteta i ujedno su prisutni na Plenumu. (2) Izbori, odnosno glasovanje, se mogu provesti na jedan od dva naina koje e na Plenumu potvrditi natpolovina veina biraa, a to su: izbori, odnosno glasovanje za studentskog pravobranitelja i jednog ili vie zamjenika izbori, odnosno glasovanje za najmanje dvoje ili vie studentskih pravobranitelja

(3) U sluaju izbora studentskog pravobranitelja i jednog ili vie njegovih zamjenika, svaki bira ima pravo glasovati samo jednom i to za jednog kandidata. (4) U sluaju izbora najmanje dvoje ili vie studentskih pravobranitelja, svaki bira ima pravo glasovati samo jednom i to za jednog ili vie kandidata. (5) Glasovanje je u naelu tajno, a provodi se putem glasakih listia s ispravno otisnutim imenima i prezimenima svih kandidata. Pod ispravno se otisnutim podrazumijeva da su imena i prezimena ispravno napisana i poredana abecednim redom. (6) Bilo koji bira moe zatraiti da se provede javno glasovanje, a takav prijedlog mora podrati najmanje 1/3 biraa.

Rezultati glasovanja i prigovori lanak 8. (1) U sluaju izbora studentskog pravobranitelja i jednog ili vie zamjenika, za studentskog je pravobranitelja izabran kandidat koji dobije natpolovinu veinu glasova biraa. Ako nakon prvog kruga glasovanja dvoje ili vie kandidata dobije jednak broj glasova, u iduem se krugu glasovanja ponovno odluuje izmeu tih kandidata s jednakim brojem glasova. (2) U sluaju izbora najmanje dvoje ili vie studentskih pravobranitelja, za studentske su pravobranitelje izabrani svi oni kandidati koji dobiju najmanje 10% od ukupnog broja glasova. Na jednak se nain biraju i zamjenici studentskoga pravobranitelja. (3) U roku od 24 sata, svi (birai i kandidati) mogu uputiti prigovor na provedene izbore. Prigovor se u pismenom obliku podnosi Plenumu.

(4) Nakon to istekne rok za pritube, predsjednik Studentskog zbora potvruje rezultate izbora te u tu svrhu sastavlja dokument ija e kopija, u roku od najvie 8 dana, biti proslijeena upravi Filozofskoga fakulteta.

Objava rezultata lanak 9. (1) U roku od najmanje 24, a najvie 48 sati nakon izbora novog studentskog pravobranitelja, izborno je povjerenstvo duno objaviti rezultate izbora. (2) Rezultati izbora se objavljuju na istim stranicama na kojima je bio objavljen poziv na natjeaj, a kako je to opisano u lanku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika. (3) Po javnoj objavi rezultata izbora novoizabrani studentski pravobranitelj preuzima dunost.

III. Prestanak mandata studentskoga pravobranitelja

Prestanak mandata studentskoga pravobranitelja lanak 10. (1) Studentskom pravobranitelju mandat prestaje: 1. ostavkom 2. opozivom 3. izborom novog studentskog pravobranitelja 4. prestankom statusa studenta (kako je to navedeno u lanku 8. stavku 4. ovoga Pravilnika)

Opoziv studentskoga pravobranitelja lanak 11. (1) Studentski pravobranitelj moe biti opozvan i prije isteka svoga mandata u sluaju kada: 1. podnese pismeni zahtjev za razrjeenjem 2. ne ispunjava svoje obveze u skladu s lankom 17. stavkom 3. Zakona 3. zloupotrebljava svoj poloaj ili svojim ponaanjem narui ugled institucije studentskog pravobranitelja

4. izgubi status studenta u skladu s lankom 52. Statuta Filozofskog fakulteta, odnosno lankom 14. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveuilita u Zagrebu (2) Postupak opoziva studentskog pravobranitelja pokree Plenum na temelju prethodno dostavljene pisane pritube na rad studentskog pravobranitelja. Izuzee od takve procedure se odnosi na sluajeve opisane u tokama 1. i 4. ovoga lanka. (3) Anonimne i neargumentirane pritube nee biti razmatrane. (4) Pritubu na rad studentskog pravobranitelja moe podnijeti svaki student ili skupina studenata Filozofskog fakulteta, kao i drugi studentski pravobranitelji, odnosno zamjenici. (5) Postupak razrjeenja, uz obveznu prethodnu raspravu, provodi se na prvom iduem Plenumu na isti nain kako je proveden izbor za studentskog pravobranitelja. (6) Cijeli postupak razrjeenja studentskog pravobranitelja mora zavriti u roku od 30 dana od dana zaprimanja pritubi na rad studentskog pravobranitelja.

IV. Zavrne odredbe

Stupanje na snagu Pravilnika lanak 12. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na: naslovnoj stranici mrenih stranica Filozofskog fakulteta naslovnoj stranici mrenih stranica Slobodnog Filozofskog oglasnoj ploi Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu

Studentski pravobranitelji: David Edel Jagoda Mesi Predsjednica Studentskoga Zbora Filozofskoga fakulteta Sveuilita u Zagrebu: Irina Masnikosa