You are on page 1of 25

Ni dung chnh

1. 2. 3. 4. 5. Khi nim Sp xp(Menu Data/Sort) Lc d liu (Menu Data/Filter) Cc hm x l c s d liu Bng hai chiu (Menu Data/Pivot Table) 6. In trang tnh

Ch1 - C s d liu

1. Khi nim
CSDL gm cc trng (field) v bn ghi (record). Trng l mt ct CSDL, mi trng biu th mt thuc tnh ca i tng v c kiu d liu nht nh. Bn ghi l mt hng d liu. Dng u ca min CSDL cha cc tn trng, cc dng tip sau l cc bn ghi
Ch1 - C s d liu 2

V d

Ch1 - C s d liu

2. Sp xp (Menu Data/Sort)
Khi sp xp CSDL phi chn tt c cc ct. Danh sch khng c dng tn trng th tn ct s thay tn trng. C th sp xp theo dng hoc theo ct Cch lm: Chn min chn menu Data/Sort

Ch1 - C s d liu

Sp xp (Menu Data/Sort)
Chn sp xp tng hay gim dn

Chn ct sp xp
C th sp xp ti a ba ct C tiu u dng khng? Chn Option nh th t kha u tin theo danh sch

Ch1 - C s d liu

Sp xp (Menu Data/Sort)
Xp nhanh bng biu tng trn thanh Standard nhng trc ht phi lm cc thao tc:
Chn min l danh sch gm c dng tn trng t tn Database (theo quy nh) Ri mi bm icon sp xp

Ch1 - C s d liu

3. Lc d liu (Menu Data/Filter)


Dng ly cc bn ghi tha mn iu kin nht nh. C hai loai:
AutoFiter: h tr iu kin lc. Advanced Filter: t nh ngha iu kin lc.

Cch s dng:

Ch1 - C s d liu

3.1 AutoFilter
Chn min CSDL, t tn Database. Vo menu Data/Filter/AutoFilter
Click mi tn lc Hin tt Hin 10 bn ghi u tin Ty chnh

Ch1 - C s d liu

3.2 Advanced Filter


Cc bc:
nh min iu kin(c th t tn Criteria) gm: dng u ghi tn trng nh iu kin, cc dng ghi iu kin lin k bn di. Cc kin cng dng l php ton AND, khc dng l php OR V d:

M1 = 5

M2 >=6
Ch1 - C s d liu

5<M2<=9
9

Advanced Filter
Hin KQ lc ngay ti min d liu Hin KQ lc ra ni khc Chn min CSDL Chn min iu kin Chn min hin KQ Ch hin 1 bn ghi trong s nhng KQ trng lp

Ch1 - C s d liu

10

4. Cc hm x l c s d liu
C php: Tn_hm(MinCSDL,Ct n,Min_tiu_chun) tnh ton trn trng i s th 2 ca min CSDL tho mn min tiu chun. i s th 2 cng c th l tn ct (tn trng). Tn_hm gm:
DSUM: Tnh tng ca mt dy hoc CSDL tha mn iu kin DMAX: Tm Max ca mt dy hoc CSDL tha mn iu kin DMIN: Tm Min ca mt dy hoc CSDL tha mn iu kin DAVERAGE: Tnh trung bnh ca mt dy hoc CSDL tha mn iu kin DCOUNT: m s ca mt dy hoc CSDL tha mn iu kin
Ch1 - C s d liu 11

V d

Ch1 - C s d liu

12

Tnh ton theo nhm s liu


B1: Sp xp CSDL vi kho l trng phn nhm B2: Chn CSDL, gm c dng tn trng B3: vo menu Data/Subtotal
Chn trng phn nhm Chn hm cn tnh Chn nhng trng cn tnh ton
Nn 2 la chn mc nh nh hnh v
Ch1 - C s d liu 13

Kt qu

Ch1 - C s d liu

14

5. Bng hai chiu (Menu Data/Pivot Table)


Tng kt d liu theo phn loi catogories d liu. Pivot Table c cc khi nim:
Row field: s liu dng ghi cc u dng bng hai chiu. Column field: s liu dng ghi cc u ct bng hai chiu. Page field: s liu dng ghi cc u trang bng hai chiu Data : s liu tnh

Cc bc:

Chn CSDL v t tn l Database Vo menu Data\PivotTable and


Ch1 - C s d liu 15

Bc 1
Chn ngun d liu

Chn kiu report

n Next tip tc
Ch1 - C s d liu 16

Bc 2

Chn min d liu Next tip tc

Ch1 - C s d liu

17

Bc 3
Chn ni t PivotTable t trang tnh mi t trn cng trang tnh B tr PivotTable (2) Cc ty chn vi PovotTable (1)

Kt thc (3)

Ch1 - C s d liu

18

Cc ty chn vi PivotTable (1)


Tng chung cho ct Tng chung cho hng Dng bng mu Gi nh dng Lp cc nhn trn mi trang in Lu d liu vi bng trnh by

Ch1 - C s d liu

19

B tr PivotTable (2)
Ko tn trng vo mt trong cc min Row/ Column/ Data/ Page

Mc nh min Data l tnh tng ca trng. Bn mun thay i cng thc tnh th bm p vo tn trng.
Ch1 - C s d liu 20

Kt thc (3)
c PivotTable nh hnh

Ch1 - C s d liu

21

6. In trang tnh
Trc khi in n cn phi nh dng trang in c trang in ng yu cu Vo menu File\Page Setup Mt ca s hin ln cho bn cu hnh cc tham s

Ch1 - C s d liu

22

nh dng trang in
1. Tab Page:
Trang dc
Chn in Trang xoay ngang Kch thc trang: chn A4 Xem trc khi in

Ch1 - C s d liu

23

nh dng trang in (2)


2. Tab Margins:

Chn kch thc cc l trang in Cn gia trang ni dung cn in + theo chiu ngang + theo chiu dc
Ch1 - C s d liu 24

In n (Ctrl+P, File/Print)
Chn
my in

Chn
thng s my in

In tt c In t trang
#1 n trang #2

Chn s
bn cn in

trnh bn in khng p, khng chnh xc, nn xem k trc khi in bng cch bm nt Preview
Ch1 - C s d liu 25