You are on page 1of 33

TRNG I HC NGN HNG TP.

HCM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

PHNG O TO

c lp- T do- Hnh phc

S: ../TB-HNH-PT
TP.HCM, ngy

thng 07 nm 2012

LCH THI LN 1 H I HC CHNH QUY KHA 25


HC K I - NM HC: 2012-2013

STT

M LP HP

TN MN

TC

NGY THI

CA
SL PHNG
THI THI D KIN

BA025_2_121_T01

Nghip v ngn hng thng


mi

10.12.2012

BA025_1_121_T01

Nghip v ngn hng thng


mi (bng Ting Anh)

10.12.2012

BA025_1_121_T02

Nghip v ngn hng thng


mi (bng Ting Anh)

10.12.2012

BA001_1_121_T01

Tn dng 1

10.12.2012

BA025_1_121_T09

Nghip v ngn hng thng


mi

10.12.2012

BA025_2_121_T02

Nghip v ngn hng thng


mi

10.12.2012

MG018_121_T01

Qun tr knh phn phi

10.12.2012

BA001_1_121_T02

Tn dng 1

10.12.2012

AC004_1_121_T03

K ton ngn hng

10.12.2012

10 AC004_1_121_T04

K ton ngn hng

10.12.2012

11 AC004_1_121_T05

K ton ngn hng

10.12.2012

12 IT033_121_T01

Kinh doanh in t

10.12.2012

13 AC004_1_121_T06

K ton ngn hng

10.12.2012

14 AC004_1_121_T07

K ton ngn hng

10.12.2012

15 AC004_1_121_T08

K ton ngn hng

10.12.2012

16 IT032_121_T01

Ngn hng in t

10.12.2012

17 MG009_1_121_T10

Qun tr ngn hng

11.12.2012

1/33

GHI
CH

STT

M LP HP

CA
SL PHNG
THI THI D KIN

TN MN

TC

NGY THI

Qun tr ngn hng

11.12.2012

19 MG020_121_T01

Qun tr qung co v
xc tin hn hp

11.12.2012

20 MG014_121_T05

Qun tr ti chnh

11.12.2012

21 MG014_121_T06

Qun tr ti chnh

11.12.2012

Khoa hc qun l ng dng

11.12.2012

23 MG009_1_121_T12

Qun tr ngn hng

11.12.2012

24 MG009_1_121_T13

Qun tr ngn hng

11.12.2012

25 MG014_121_T07

Qun tr ti chnh

11.12.2012

26 MG014_121_T08

Qun tr ti chnh

11.12.2012

27 MG009_1_121_T14

Qun tr ngn hng

11.12.2012

28 MG009_1_121_T15

Qun tr ngn hng

11.12.2012

29 MG014_121_T09

Qun tr ti chnh

11.12.2012

30 MG014_121_T10

Qun tr ti chnh

11.12.2012

31 AN002_121_T01

Phn tch chng khon

11.12.2012

32 AN002_121_T02

Phn tch chng khon

11.12.2012

33 MG009_1_121_T03

Qun tr ngn hng

11.12.2012

34 MG009_1_121_T16

Qun tr ngn hng

11.12.2012

35 AC004_3_121_T01

K ton ngn hng


(bng Ting Anh)

12.12.2012

36 BA013_2_121_T01

Kinh doanh ngoi hi

12.12.2012

37 BA013_2_121_T02

Kinh doanh ngoi hi

12.12.2012

38 BA013_2_121_T03

Kinh doanh ngoi hi

12.12.2012

39 AC004_3_121_T02

K ton ngn hng


(bng Ting Anh)

12.12.2012

18 MG009_1_121_T11

22 IT026_121_T01

2/33

GHI
CH

STT

M LP HP

CA
SL PHNG
THI THI D KIN

TN MN

TC

NGY THI

40 BA016_1_121_T01

Ti tr ngoi thng v
tn dng quc t

12.12.2012

41 BA016_1_121_T02

Ti tr ngoi thng v
tn dng quc t

12.12.2012

42 BA016_1_121_T03

Ti tr ngoi thng v
tn dng quc t

12.12.2012

43 MG008_1_121_T01

Qun tr ngun nhn lc

12.12.2012

44 MG014_121_T04

Qun tr ti chnh

12.12.2012

45 MG014_121_T01

Qun tr ti chnh

12.12.2012

46 MG014_121_T02

Qun tr ti chnh

12.12.2012

47 MG006_2_121_T01

u t v
qun l danh mc u t

12.12.2012

48 MG006_2_121_T02

u t v
qun l danh mc u t

12.12.2012

Qun tr ti chnh

12.12.2012

50 BA026_1_121_T01

Son tho, thm nh & ti tr


d n u t

13.12.2012

51 BA026_1_121_T02

Son tho, thm nh & ti tr


d n u t

13.12.2012

52 BA026_1_121_T03

Son tho, thm nh & ti tr


d n u t

13.12.2012

53 BA026_1_121_T04

Son tho, thm nh & ti tr


d n u t

13.12.2012

54 BA026_1_121_T05

Son tho, thm nh & ti tr


d n u t

13.12.2012

55 BA026_1_121_T06

Son tho, thm nh & ti tr


d n u t

13.12.2012

56 BA026_1_121_T07

Son tho, thm nh & ti tr


d n u t

13.12.2012

57 MK001_1_121_T06

Marketing cn bn

13.12.2012

58 MK003_121_T01

Marketing quc t

13.12.2012

59 MG019_121_T01

Qun tr quan h khch hng

13.12.2012

Thc hnh dch 3

13.12.2012

Qun tr sn xut & Tc


nghip

13.12.2012

49 MG014_121_T03

60 EN019_1_121_T01
61 MG027_121_T01

3/33

GHI
CH

STT

M LP HP

CA
SL PHNG
THI THI D KIN

TN MN

TC

NGY THI

62 MG027_121_T02

Qun tr sn xut & Tc


nghip

13.12.2012

63 MG027_121_T03

Qun tr sn xut & Tc


nghip

13.12.2012

64 EN019_1_121_T02

Thc hnh dch 3

13.12.2012

65 BA017_1_121_T02

Th trng chng khon

14.12.2012

66 BA017_1_121_T03

Th trng chng khon

14.12.2012

67 BA017_1_121_T04

Th trng chng khon

14.12.2012

68 IT017_121_T01

Thng mi in t

14.12.2012

69 MG015_121_T01

Hnh vi khch hng

14.12.2012

70 EC007_1_121_T01

TC3_Thu

14.12.2012

71 BA017_1_121_T01

Th trng chng khon

14.12.2012

Thu

14.12.2012

73 MG009_1_121_T04

Qun tr ngn hng

14.12.2012

74 MG009_1_121_T05

Qun tr ngn hng

14.12.2012

75 MG009_1_121_T06

Qun tr ngn hng

14.12.2012

76 MG009_1_121_T07

Qun tr ngn hng

14.12.2012

77 MG009_1_121_T08

Qun tr ngn hng

14.12.2012

78 MG009_1_121_T09

Qun tr ngn hng

14.12.2012

79 MG009_1_121_T01

Qun tr ngn hng

14.12.2012

80 MG009_1_121_T02

Qun tr ngn hng

14.12.2012

81 AU003_2_121_T01

Kim ton ngn hng

15.12.2012

82 AU003_2_121_T02

Kim ton ngn hng

15.12.2012

83 AU003_2_121_T03

Kim ton ngn hng

15.12.2012

72 EC007_121_T01

4/33

GHI
CH

STT

M LP HP

CA
SL PHNG
THI THI D KIN

TN MN

TC

NGY THI

Qun tr d n HTTT

15.12.2012

85 BA010_1_121_T01

Thanh ton quc t

15.12.2012

86 BA010_1_121_T02

Thanh ton quc t

15.12.2012

87 AU003_2_121_T04

Kim ton ngn hng

15.12.2012

88 AU003_2_121_T05

Kim ton ngn hng

15.12.2012

89 AU003_2_121_T06

Kim ton ngn hng

15.12.2012

90 IT023_121_T02

Qun tr d n HTTT

15.12.2012

91 BA010_1_121_T03

Thanh ton quc t

15.12.2012

92 BA010_2_121_T01

Thanh ton quc t

15.12.2012

93 MG025_121_T01

Qun tr cht lng

15.12.2012

94 BA005_121_T01

Tn dng 2

15.12.2012

95 BA005_121_T02

Tn dng 2

15.12.2012

96 BA005_121_T03

Tn dng 2

15.12.2012

97 BA005_121_T04

Tn dng 2

15.12.2012

98 MG025_121_T02

Qun tr cht lng

15.12.2012

99 MG025_121_T03

Qun tr cht lng

15.12.2012

100 BA005_121_T05

Tn dng 2

15.12.2012

101 BA005_121_T06

Tn dng 2

15.12.2012

102 BA005_121_T07

Tn dng 2

15.12.2012

103 IT028_121_T01

Core Banking

17.12.2012

104 AC004_3_121_T09

K ton ngn hng

17.12.2012

105 AC004_3_121_T10

K ton ngn hng

17.12.2012

84 IT023_121_T01

5/33

GHI
CH

PM

STT

M LP HP

CA
SL PHNG
THI THI D KIN

TN MN

TC

NGY THI

106 AC004_3_121_T11

K ton ngn hng

17.12.2012

107 AC004_3_121_T12

K ton ngn hng

17.12.2012

H thng hoch nh ngun


lc DN

17.12.2012

109 AC004_3_121_T13

K ton ngn hng

17.12.2012

110 AC004_3_121_T14

K ton ngn hng

17.12.2012

111 AC004_3_121_T15

K ton ngn hng

17.12.2012

Thit k website TMT

17.12.2012

113 MK002_121_T01

Marketing ngn hng

17.12.2012

114 MK002_121_T02

Marketing ngn hng

17.12.2012

115 MK002_121_T03

Marketing ngn hng

17.12.2012

116 MK002_121_T04

Marketing ngn hng

17.12.2012

117 MG005_2_121_T04

TC 3 (Qun tr d n)

17.12.2012

118 MK002_121_T05

Marketing ngn hng

17.12.2012

119 MG005_2_121_T01

Qun tr d n

17.12.2012

120 MG005_2_121_T02

Qun tr d n

17.12.2012

121 MG005_2_121_T03

Qun tr d n

17.12.2012

122 IT027_121_T01

n chuyn ngnh
HTTTDN

Lm n

123 IT031_121_T01

n chuyn ngnh
TMT

Lm n

108 IT029_121_T01

112 IT030_121_T01

Ghi ch a im thi :
- T : thi ti 56 Hong Diu 2 - Th c,
- Q7 : thi ti Trng C BCCN & QT DN - ng Trn Vn Tr - Qun 7,

TRNG PHNG O TO

Ni nhn:
- Cc Khoa
- Phng KT&KCLT, VP, QTTS, TCKT
- Ban BBT website

TS. PHAN NGC MINH

- Lu: PT
6/33

GHI
CH

PM

TRNG I HC NGN HNG TP.HCM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

PHNG O TO

c lp- T do- Hnh phc

S: ../TB-HNH-PT
TP.HCM, ngy

thng 07 nm 2012

LCH THI LN 1 H I HC CHNH QUY KHA 26


HC K I - NM HC: 2012-2013

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

BA025_1_121_T03

Nghip v ngn hng thng


mi

02.01.2013

BA025_1_121_T04

Nghip v ngn hng thng


mi

02.01.2013

BA025_1_121_T05

Nghip v ngn hng thng


mi

02.01.2013

BA025_1_121_T06

Nghip v ngn hng thng


mi

02.01.2013

BA025_1_121_T07

Nghip v ngn hng thng


mi

02.01.2013

BA025_1_121_T08

Nghip v ngn hng thng


mi

02.01.2013

IT009_1_121_T01

Cu trc d liu v gii thut

02.01.2013

EC011_1_121_T01

Ti chnh doanh nghip

02.01.2013

EC011_1_121_T02

Ti chnh doanh nghip

02.01.2013

10 IT009_1_121_T02

Cu trc d liu v gii thut

02.01.2013

11 EC011_1_121_T03

Ti chnh doanh nghip

02.01.2013

12 AC002_121_T01

K ton ti chnh 1

03.01.2013

13 AC002_121_T02

K ton ti chnh 1

03.01.2013

14 AC002_121_T03

K ton ti chnh 1

03.01.2013

15 AC002_121_T04

K ton ti chnh 1

03.01.2013

16 AC002_121_T05

K ton ti chnh 1

03.01.2013

17 AC002_121_T06

K ton ti chnh 1

03.01.2013

18 AC002_121_T07

K ton ti chnh 1

03.01.2013

7/33

GHI
CH

PM

PM

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

GHI
CH

19 AC002_121_T08

K ton ti chnh 1

03.01.2013

20 AC002_121_T09

K ton ti chnh 1

03.01.2013

21 AC002_121_T10

K ton ti chnh 1

03.01.2013

22 AC002_121_T11

K ton ti chnh 1

03.01.2013

23 AC002_121_T12

K ton ti chnh 1

03.01.2013

24 AC002_121_T13

K ton ti chnh 1

03.01.2013

25 AC002_121_T14

K ton ti chnh 1

03.01.2013

26 AC002_121_T15

K ton ti chnh 1

03.01.2013

27 AC002_121_T16

K ton ti chnh 1

03.01.2013

28 AC002_121_T17

K ton ti chnh 1

03.01.2013

29 AC002_121_T18

K ton ti chnh 1

03.01.2013

30 AC002_121_T19

K ton ti chnh 1

03.01.2013

31 AC002_121_T20

K ton ti chnh 1

03.01.2013

32 AC002_121_T21

K ton ti chnh 1

03.01.2013

33 AC002_121_T22

K ton ti chnh 1

03.01.2013

34 AC002_121_T23

K ton ti chnh 1

03.01.2013

35 LW002_1_121_T01

Lut kinh t

04.01.2013

36 LW002_1_121_T02

Lut kinh t

04.01.2013

37 IT021_121_T01

C s d liu

05.01.2013

PM

38 IT021_121_T02

C s d liu

05.01.2013

PM

39 BA023_121_T01

Chnh sch tin t

05.01.2013

40 BA023_121_T02

Chnh sch tin t

05.01.2013

41 BA023_121_T03

Chnh sch tin t

05.01.2013

8/33

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

GHI
CH

42 BA013_1_121_T01

Kinh doanh ngoi hi

05.01.2013

43 BA013_1_121_T02

Kinh doanh ngoi hi

05.01.2013

44 BA013_1_121_T03

Kinh doanh ngoi hi

05.01.2013

45 BA013_1_121_T04

Kinh doanh ngoi hi

05.01.2013

46 IT010_1_121_T01

Mng v truyn thng

07.01.2013

PM

47 IT010_1_121_T02

Mng v truyn thng

07.01.2013

PM

48 BA024_1_121_T01

Th trng ti chnh & cc


nh ch ti chnh

08.01.2013

49 BA024_1_121_T02

Th trng ti chnh & cc


nh ch ti chnh

08.01.2013

50 BA024_1_121_T03

Th trng ti chnh & cc


nh ch ti chnh

08.01.2013

51 BA024_1_121_T04

Th trng ti chnh & cc


nh ch ti chnh

08.01.2013

52 BA024_1_121_T05

Th trng ti chnh & cc


nh ch ti chnh

08.01.2013

53 BA024_1_121_T06

Th trng ti chnh & cc


nh ch ti chnh

08.01.2013

54 BA024_1_121_T07

Th trng ti chnh & cc


nh ch ti chnh

08.01.2013

55 BA024_1_121_T08

Th trng ti chnh & cc


nh ch ti chnh

08.01.2013

56 BA024_1_121_T09

Th trng ti chnh & cc


nh ch ti chnh

08.01.2013

57 BA024_1_121_T10

Th trng ti chnh & cc


nh ch ti chnh

08.01.2013

58 BA024_1_121_T11

Th trng ti chnh & cc


nh ch ti chnh

08.01.2013

59 BA024_1_121_T12

Th trng ti chnh & cc


nh ch ti chnh

08.01.2013

60 BA024_1_121_T13

Th trng ti chnh & cc


nh ch ti chnh

08.01.2013

61 EC013_121_T01

Kinh doanh quc t

09.01.2013

62 EC013_121_T02

Kinh doanh quc t

09.01.2013

63 EC013_121_T03

Kinh doanh quc t

09.01.2013

64 LW006_121_T01

Lut ngn hng

09.01.2013

9/33

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

65 LW006_121_T02

Lut ngn hng

09.01.2013

66 LW006_121_T03

Lut ngn hng

09.01.2013

67 LW006_121_T04

Lut ngn hng

09.01.2013

68 LW006_121_T05

Lut ngn hng

09.01.2013

69 LW006_121_T06

Lut ngn hng

09.01.2013

70 EN004_1_121_T01

K nng c ting Anh 3

10.01.2013

71 EN004_1_121_T02

K nng c ting Anh 3

10.01.2013

72 EN004_1_121_T03

K nng c ting Anh 3

10.01.2013

73 MG017_121_T01

Qun tr bn hng

10.01.2013

74 MG017_121_T02

Qun tr bn hng

10.01.2013

75 AU001_121_T01

Kim ton cn bn

10.01.2013

76 AU001_121_T02

Kim ton cn bn

10.01.2013

77 AU001_121_T03

Kim ton cn bn

10.01.2013

78 AU001_121_T04

Kim ton cn bn

10.01.2013

79 AU001_121_T05

Kim ton cn bn

10.01.2013

80 AU001_121_T06

Kim ton cn bn

10.01.2013

81 AU001_121_T07

Kim ton cn bn

10.01.2013

82 AU001_121_T08

Kim ton cn bn

10.01.2013

83 AU001_121_T09

Kim ton cn bn

10.01.2013

84 IT003_121_T01

H thng thng tin qun tr

14.01.2013

85 IT003_121_T02

H thng thng tin qun tr

14.01.2013

86 IT003_121_T03

H thng thng tin qun tr

14.01.2013

87 IT003_121_T04

H thng thng tin qun tr

14.01.2013

10/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

88 IT003_121_T05

H thng thng tin qun tr

14.01.2013

89 IT003_121_T06

H thng thng tin qun tr

14.01.2013

90 IT003_121_T07

H thng thng tin qun tr

14.01.2013

91 IT003_121_T08

H thng thng tin qun tr

14.01.2013

92 IT003_121_T09

H thng thng tin qun tr

14.01.2013

93 IT003_121_T10

H thng thng tin qun tr

14.01.2013

94 IT003_121_T11

H thng thng tin qun tr

14.01.2013

95 IT003_121_T12

H thng thng tin qun tr

14.01.2013

96 IT003_121_T13

H thng thng tin qun tr

14.01.2013

97 IT003_121_T14

H thng thng tin qun tr

14.01.2013

98 IT003_121_T15

H thng thng tin qun tr

14.01.2013

99 EN020_121_T01

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

100 EN020_121_T02

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

101 EN020_121_T03

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

102 EN020_121_T04

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

103 EN020_121_T05

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

104 EN020_121_T06

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

105 EN020_121_T07

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

106 EN020_121_T08

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

107 EN020_121_T09

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

108 EN020_121_T10

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

109 EN020_121_T11

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

110 EN020_121_T12

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

11/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

111 EN020_121_T13

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

112 EN020_121_T14

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

113 EN020_121_T15

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

114 EN020_121_T16

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

115 EN020_121_T17

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

116 EN020_121_T18

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

117 EN020_121_T19

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

118 EN020_121_T20

Anh vn chuyn ngnh

15.01.2013

119 EN022_4_121_T01

Ngai ng 2_Nht 4

15.01.2013

120 EN022_4_121_T02

Ngai ng 2_Nht 4

15.01.2013

121 EN023_4_121_T01

Ngai ng 2_Trung 4

15.01.2013

122 EN023_4_121_T02

Ngai ng 2_Trung 4

15.01.2013

123 IT003_1_121_T01

H thng thng tin qun l

16.01.2013

124 IT003_1_121_T02

H thng thng tin qun l

16.01.2013

125 EN004_3_121_T01

K nng nghe ting Anh 3

16.01.2013

126 EN004_3_121_T02

K nng nghe ting Anh 3

16.01.2013

127 EN004_3_121_T03

K nng nghe ting Anh 3

16.01.2013

128 MK004_121_T01

Marketing Dch v TC-NH


(TC 2)

16.01.2013

129 MK004_121_T02

Marketing Dch v TC-NH


(TC 2)

16.01.2013

130 EC012_1_121_T01

Ti chnh quc t

16.01.2013

131 EC012_1_121_T02

Ti chnh quc t

16.01.2013

132 EC012_1_121_T03

Ti chnh quc t

16.01.2013

133 EC012_1_121_T04

Ti chnh quc t

16.01.2013

12/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

134 EC012_1_121_T05

Ti chnh quc t

16.01.2013

135 EC012_1_121_T06

Ti chnh quc t

16.01.2013

136 EC012_1_121_T07

Ti chnh quc t

16.01.2013

137 EC012_1_121_T08

Ti chnh quc t

16.01.2013

138 EC012_1_121_T09

Ti chnh quc t

16.01.2013

139 EC012_1_121_T10

Ti chnh quc t

16.01.2013

140 AN001_121_T01

Phn tch ti chnh

17.01.2013

141 AN001_121_T02

Phn tch ti chnh

17.01.2013

142 AN001_121_T03

Phn tch ti chnh

17.01.2013

143 EN016_1_121_T01

Thc hnh dch 1

17.01.2013

144 EN016_1_121_T02

Thc hnh dch 1

17.01.2013

145 AN001_121_T04

Phn tch ti chnh

17.01.2013

146 AN001_121_T05

Phn tch ti chnh

17.01.2013

147 AN001_121_T06

Phn tch ti chnh

17.01.2013

148 EN016_1_121_T03

Thc hnh dch 1

17.01.2013

149 MG013_1_121_T01

Hnh vi t chc

18.01.2013

150 MG013_1_121_T02

Hnh vi t chc

18.01.2013

151 MG013_1_121_T03

Hnh vi t chc

18.01.2013

152 MG013_1_121_T04

Hnh vi t chc

18.01.2013

153 EN004_2_121_T01

K nng ni ting Anh 3

18.01.2013

154 EN004_2_121_T02

K nng ni ting Anh 3

18.01.2013

155 EN004_2_121_T03

K nng ni ting Anh 3

18.01.2013

Hnh vi khch hng

18.01.2013

156 MG015_121_T02

13/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

157 MG015_121_T03

Hnh vi khch hng

18.01.2013

158 MK001_1_121_T01

Marketing cn bn

18.01.2013

159 EC008_1_121_T01

Thng mi quc t

19.01.2013

160 EC008_1_121_T02

Thng mi quc t

19.01.2013

161 EC008_1_121_T03

Thng mi quc t

19.01.2013

162 EC008_1_121_T04

Thng mi quc t

19.01.2013

163 EC008_1_121_T05

Thng mi quc t

19.01.2013

164 EC008_1_121_T06

Thng mi quc t

19.01.2013

165 EN004_4_121_T01

K nng vit ting Anh 3

19.01.2013

166 EN004_4_121_T02

K nng vit ting Anh 3

19.01.2013

167 MA005_1_121_T01

M hnh ton kinh t

19.01.2013

168 MA005_1_121_T02

M hnh ton kinh t

19.01.2013

169 EN004_4_121_T03

K nng vit ting Anh 3

19.01.2013

170 MA005_1_121_T03

M hnh ton kinh t

19.01.2013

171 MG026-121_T01

Qun tr gi

31.12.2012

172 MG026-121_T02

Qun tr gi

31.12.2012

173 EC007_121_T02

Thu

31.12.2012

174 EC007_121_T03

Thu

31.12.2012

175 EC007_121_T04

Thu

31.12.2012

176 EC007_121_T05

Thu

31.12.2012

177 EC007_121_T06

Thu

31.12.2012

178 EC007_121_T07

Thu

31.12.2012

179 BA006_121_T01

nh gi ti sn

31.12.2012

14/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

180 BA006_121_T02

nh gi ti sn

31.12.2012

181 BA006_121_T03

nh gi ti sn

31.12.2012

182 BA006_121_T04

nh gi ti sn

31.12.2012

183 BA006_121_T05

nh gi ti sn

31.12.2012

184 BA006_121_T06

nh gi ti sn

31.12.2012

Ghi ch a im thi :
- T : thi ti 56 Hong Diu 2 - Th c,
- Q7 : thi ti Trng C BCCN & QT DN - ng Trn Vn Tr - Qun 7,

TRNG PHNG O TO
Ni nhn:
- Cc Khoa
- Phng KT&KCLT, VP, QTTS, TCKT
- Ban BBT website

TS. PHAN NGC MINH

- Lu: PT

15/33

GHI
CH

TRNG I HC NGN HNG TP.HCM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

PHNG O TO

c lp- T do- Hnh phc

S: ../TB-HNH-PT
TP.HCM, ngy

thng 07 nm 2012

LCH THI LN 1 H I HC CHNH QUY KHA 27


HC K I - NM HC: 2012-2013
CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

02.01.2013

03.01.2013

L thuyt ti chnh tin t

04.01.2013

BA020_1_121_T02

L thuyt ti chnh tin t

04.01.2013

BA020_1_121_T03

L thuyt ti chnh tin t

04.01.2013

BA020_1_121_T04

L thuyt ti chnh tin t

04.01.2013

BA020_1_121_T05

L thuyt ti chnh tin t

04.01.2013

BA020_1_121_T06

L thuyt ti chnh tin t

04.01.2013

BA020_1_121_T07

L thuyt ti chnh tin t

04.01.2013

10 BA020_1_121_S01

L thuyt ti chnh tin t

04.01.2013

Q7

11 BA020_1_121_S02

L thuyt ti chnh tin t

04.01.2013

Q7

12 EN020_121_S01

Anh vn chuyn ngnh

05.01.2013

Q7

13 EN020_121_S02

Anh vn chuyn ngnh

05.01.2013

Q7

14 EN020_121_S03

Anh vn chuyn ngnh

05.01.2013

Q7

15 EN020_121_T21

Anh vn chuyn ngnh

05.01.2013

16 EN020_121_T22

Anh vn chuyn ngnh

05.01.2013

17 EN020_121_T23

Anh vn chuyn ngnh

05.01.2013

M LP HP

TN MN

MA034_121_T01

Ton ri rc

AC001_121_T01

Nguyn l k ton

BA020_1_121_T01

STT

16/33

TC NGY THI

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

18 EN020_121_T24

Anh vn chuyn ngnh

05.01.2013

19 EN020_121_T25

Anh vn chuyn ngnh

05.01.2013

20 EN020_121_T26

Anh vn chuyn ngnh

05.01.2013

21 EN020_121_T27

Anh vn chuyn ngnh

05.01.2013

22 EN020_121_T28

Anh vn chuyn ngnh

05.01.2013

23 EN020_121_T29

Anh vn chuyn ngnh

05.01.2013

24 EN020_121_T30

Anh vn chuyn ngnh

05.01.2013

25 EN020_121_T31

Anh vn chuyn ngnh

05.01.2013

26 EN020_121_T32

Anh vn chuyn ngnh

05.01.2013

27 EN004_7_121_S01

c 3

05.01.2013

Q7

28 EN004_7_121_S02

c 3

05.01.2013

Q7

29 EN004_7_121_T01

c 3

05.01.2013

30 LW002_1_121_T03

Lut kinh t

07.01.2013

31 LW002_1_121_T04

Lut kinh t

07.01.2013

32 LW002_1_121_T05

Lut kinh t

07.01.2013

33 LW002_1_121_S01

Lut kinh t

07.01.2013

Q7

34 LW002_1_121_S02

Lut kinh t

07.01.2013

Q7

35 LW002_1_121_S03

Lut kinh t

07.01.2013

Q7

36 LW002_1_121_T06

Lut kinh t

07.01.2013

37 LW002_1_121_T07

Lut kinh t

07.01.2013

38 LW002_1_121_T08

Lut kinh t

07.01.2013

17/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

39 LW002_1_121_T09

Lut kinh t

07.01.2013

40 LW002_1_121_T10

Lut kinh t

07.01.2013

41 LW002_1_121_T11

Lut kinh t

07.01.2013

42 EN004_6_121_T01

Ni 3

07.01.2013

43 LW002_1_121_T12

Lut kinh t

07.01.2013

44 LW002_1_121_T13

Lut kinh t

07.01.2013

45 LW002_1_121_T14

Lut kinh t

07.01.2013

46 EN004_6_121_S01

Ni 3

07.01.2013

Q7

47 EN004_6_121_S02

Ni 3

07.01.2013

Q7

48 EC002_1_121_S01

Kinh t vi m

09.01.2013

Q7

49 EC002_1_121_S02

Kinh t vi m

09.01.2013

Q7

50 EC002_1_121_S03

Kinh t vi m

09.01.2013

Q7

51 EC002_1_121_T01

Kinh t vi m

09.01.2013

52 EC002_1_121_T02

Kinh t vi m

09.01.2013

53 EC002_1_121_T03

Kinh t vi m

09.01.2013

54 EC002_1_121_T04

Kinh t vi m

09.01.2013

55 EC002_1_121_T05

Kinh t vi m

09.01.2013

56 EC002_1_121_T06

Kinh t vi m

09.01.2013

57 EC002_1_121_T07

Kinh t vi m

09.01.2013

58 EC002_1_121_T08

Kinh t vi m

09.01.2013

59 EC002_1_121_T09

Kinh t vi m

09.01.2013

18/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

60 EC002_1_121_T10

Kinh t vi m

09.01.2013

61 EC002_1_121_T11

Kinh t vi m

09.01.2013

62 EC002_1_121_T12

Kinh t vi m

09.01.2013

63 EC002_1_121_T13

Kinh t vi m

09.01.2013

64 EC002_1_121_T14

Kinh t vi m

09.01.2013

65 SO004_1_121_T01

Ting Vit

10.01.2013

66 MA005_1_121_S01

M hnh ton kinh t

11.01.2013

Q7

67 MA005_1_121_S02

M hnh ton kinh t

11.01.2013

Q7

68 MA005_1_121_S03

M hnh ton kinh t

11.01.2013

Q7

69 MA005_1_121_S04

M hnh ton kinh t

11.01.2013

Q7

70 MA005_1_121_T04

M hnh ton kinh t

11.01.2013

71 MA005_1_121_T05

M hnh ton kinh t

11.01.2013

72 MA005_1_121_T06

M hnh ton kinh t

11.01.2013

73 MA005_1_121_T07

M hnh ton kinh t

11.01.2013

74 MA005_1_121_T08

M hnh ton kinh t

11.01.2013

75 MA005_1_121_T09

M hnh ton kinh t

11.01.2013

76 MA005_1_121_T10

M hnh ton kinh t

11.01.2013

77 MA005_1_121_T11

M hnh ton kinh t

11.01.2013

78 MA005_1_121_T12

M hnh ton kinh t

11.01.2013

79 MA005_1_121_T13

M hnh ton kinh t

11.01.2013

80 MA005_1_121_T14

M hnh ton kinh t

11.01.2013

19/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

81 MA005_1_121_T15

M hnh ton kinh t

11.01.2013

82 MA005_1_121_T16

M hnh ton kinh t

11.01.2013

83 MA005_1_121_T17

M hnh ton kinh t

11.01.2013

84 MA005_1_121_T18

M hnh ton kinh t

11.01.2013

85 MA005_1_121_T19

M hnh ton kinh t

11.01.2013

86 MA005_1_121_T20

M hnh ton kinh t

11.01.2013

87 EC003_1_121_S01

Kinh t v m

14.01.2013

Q7

88 EC003_1_121_S02

Kinh t v m

14.01.2013

Q7

89 EC003_1_121_S03

Kinh t v m

14.01.2013

Q7

90 EC003_1_121_T01

Kinh t v m

14.01.2013

91 EC003_1_121_T02

Kinh t v m

14.01.2013

92 EC003_1_121_T03

Kinh t v m

14.01.2013

93 EC003_1_121_T04

Kinh t v m

14.01.2013

94 EC003_1_121_T05

Kinh t v m

14.01.2013

95 EC003_1_121_T06

Kinh t v m

14.01.2013

96 EC003_1_121_T07

Kinh t v m

14.01.2013

97 EN004_5_121_S01

Nghe 3

14.01.2013

Q7

98 EN004_5_121_S02

Nghe 3

14.01.2013

Q7

99 EC003_1_121_T08

Kinh t v m

14.01.2013

100 EC003_1_121_T09

Kinh t v m

14.01.2013

101 EC003_1_121_T10

Kinh t v m

14.01.2013

20/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

102 EC003_1_121_T11

Kinh t v m

14.01.2013

103 EC003_1_121_T12

Kinh t v m

14.01.2013

104 EC003_1_121_T13

Kinh t v m

14.01.2013

105 EN004_5_121_T01

Nghe 3

14.01.2013

106 EN022_5_121_S01

Nht 1

17.01.2013

Q7

107 MG002_1_121_T01

Qun tr hc

17.01.2013

108 MG002_1_121_T02

Qun tr hc

17.01.2013

109 MG002_1_121_T03

Qun tr hc

17.01.2013

110 MG002_1_121_T04

Qun tr hc

17.01.2013

111 MG002_1_121_T05

Qun tr hc

17.01.2013

112 MG002_1_121_T06

Qun tr hc

17.01.2013

113 MG002_1_121_T07

Qun tr hc

17.01.2013

114 MG002_1_121_T08

Qun tr hc

17.01.2013

115 MG002_1_121_T09

Qun tr hc

17.01.2013

116 EN023_5_121_S01

Trung 1

17.01.2013

Q7

117 MG002_1_121_T10

Qun tr hc

17.01.2013

118 MG002_1_121_T11

Qun tr hc

17.01.2013

119 MG002_1_121_T12

Qun tr hc

17.01.2013

120 MG002_1_121_T13

Qun tr hc

17.01.2013

121 MG002_1_121_T14

Qun tr hc

17.01.2013

122 MG002_1_121_T15

Qun tr hc

17.01.2013

21/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

123 MG002_1_121_T16

Qun tr hc

17.01.2013

124 MG002_1_121_T17

Qun tr hc

17.01.2013

125 MG002_1_121_S01

Qun tr hc

17.01.2013

Q7

126 MG002_1_121_S02

Qun tr hc

17.01.2013

Q7

127 MG002_1_121_S03

Qun tr hc

17.01.2013

Q7

128 MG002_1_121_S04

Qun tr hc

17.01.2013

Q7

129 EN023_5_121_T01

Trung 1

17.01.2013

130 MK001_1_121_T02

Marketing cn bn

18.01.2013

131 MK001_1_121_T03

Marketing cn bn

18.01.2013

132 MK001_1_121_T04

Marketing cn bn

18.01.2013

133 MK001_1_121_T05

Marketing cn bn

18.01.2013

134 MK001_1_121_S01

Marketing cn bn

19.01.2013

Q7

135 SO004_1_121_S01

Ting Vit

19.01.2013

Q7

136 SO004_1_121_S02

Ting Vit

19.01.2013

Q7

137 ML005_1_121_S01

T tng H Ch Minh

19.01.2013

Q7

138 ML005_1_121_S02

T tng H Ch Minh

19.01.2013

Q7

139 ML005_1_121_T01

T tng H Ch Minh

19.01.2013

140 EN004_8_121_T01

Vit 3

31.12.2012

141 EC012_1_121_S01

Ti chnh quc t

31.12.2012

Q7

142 EC012_1_121_T11

Ti chnh quc t

31.12.2012

143 EC012_1_121_T12

Ti chnh quc t

31.12.2012

22/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

144 EC012_1_121_T13

Ti chnh quc t

31.12.2012

145 EC012_1_121_T14

Ti chnh quc t

31.12.2012

146 EN004_8_121_S01

Vit 3

31.12.2012

Q7

147 EN004_8_121_S02

Vit 3

31.12.2012

Q7

Ghi ch a im thi :
- T : thi ti 56 Hong Diu 2 - Th c,
- Q7 : thi ti Trng C BCCN & QT DN - ng Trn Vn Tr - Qun 7,

TRNG PHNG O TO
Ni nhn:
- Cc Khoa
- Phng KT&KCLT, VP, QTTS, TCKT
- Ban BBT website

TS. PHAN NGC MINH

- Lu: PT

23/33

GHI
CH

TRNG I HC NGN HNG TP.HCM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

PHNG O TO

c lp- T do- Hnh phc

S: ../TB-HNH-PT
TP.HCM, ngy

thng 07 nm 2012

LCH THI LN 1 H I HC CHNH QUY KHA 28


HC K I - NM HC: 2012-2013

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

EN002_7_121_S01

c 1

02.01.2013

Q7

EN002_7_121_S02

c 1

02.01.2013

Q7

MA001_3_121_T01

Ton cao cp 1

02.01.2013

MA001_3_121_T02

Ton cao cp 1

02.01.2013

MA001_3_121_T03

Ton cao cp 1

02.01.2013

MA001_3_121_T04

Ton cao cp 1

02.01.2013

MA001_3_121_T05

Ton cao cp 1

02.01.2013

MA001_3_121_T06

Ton cao cp 1

02.01.2013

MA001_3_121_S01

Ton cao cp 1

02.01.2013

Q7

10 MA001_3_121_S02

Ton cao cp 1

02.01.2013

Q7

11 MA001_3_121_S03

Ton cao cp 1

02.01.2013

Q7

12 EN002_5_121_S01

Nghe 1

04.01.2013

Q7

13 EN002_5_121_S02

Nghe 1

04.01.2013

Q7

14 LW001_121_T04

Php lut i cng

04.01.2013

15 LW001_121_T05

Php lut i cng

04.01.2013

16 LW001_121_T01

Php lut i cng

04.01.2013

17 LW001_121_T02

Php lut i cng

04.01.2013

24/33

GHI
CH

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

04.01.2013

19 ML007_1_121_S01

Nhng nguyn l c bn ca
35T 07.01.2013
CN Mc L Nin 1

Q7

20 ML007_1_121_S02

Nhng nguyn l c bn ca
35T 07.01.2013
CN Mc L Nin 1

Q7

21 ML007_1_121_S03

Nhng nguyn l c bn ca
35T 07.01.2013
CN Mc L Nin 1

Q7

22 ML007_1_121_T01

Nhng nguyn l c bn ca
35T 07.01.2013
CN Mc L Nin 1

23 ML007_1_121_T02

Nhng nguyn l c bn ca
35T 07.01.2013
CN Mc L Nin 1

24 ML007_1_121_T03

Nhng nguyn l c bn ca
35T 07.01.2013
CN Mc L Nin 1

25 ML007_1_121_T04

Nhng nguyn l c bn ca
35T 07.01.2013
CN Mc L Nin 1

26 ML007_1_121_T05

Nhng nguyn l c bn ca
35T 07.01.2013
CN Mc L Nin 1

27 ML007_1_121_T06

Nhng nguyn l c bn ca
35T 07.01.2013
CN Mc L Nin 1

STT

M LP HP

18 LW001_121_T03

TN MN

TC NGY THI

Php lut i cng

28 EN002_8_121_S01

Vit 1

08.01.2013

Q7

29 EN002_8_121_S02

Vit 1

08.01.2013

Q7

30 ML007_1_121_S01

Nhng nguyn l c bn ca
55T 09.01.2013
CN Mc L Nin 2

Q7

31 ML007_1_121_S02

Nhng nguyn l c bn ca
55T 09.01.2013
CN Mc L Nin 2

Q7

32 ML007_1_121_S03

Nhng nguyn l c bn ca
55T 09.01.2013
CN Mc L Nin 2

Q7

33 ML007_2_121_T01

Nhng nguyn l c bn ca
55T 09.01.2013
CN Mc L Nin 2

34 ML007_2_121_T02

Nhng nguyn l c bn ca
55T 09.01.2013
CN Mc L Nin 2

35 ML007_2_121_T03

Nhng nguyn l c bn ca
55T 09.01.2013
CN Mc L Nin 2

36 ML007_2_121_T04

Nhng nguyn l c bn ca
55T 09.01.2013
CN Mc L Nin 2

37 ML007_2_121_T05

Nhng nguyn l c bn ca
55T 09.01.2013
CN Mc L Nin 2

38 ML007_2_121_T06

Nhng nguyn l c bn ca
55T 09.01.2013
CN Mc L Nin 2

25/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

GHI
CH

39 LI010_121_S01

Ng php

10.01.2013

Q7

40 LI010_121_S02

Ng php

10.01.2013

Q7

41 MG001_1_121_T01

Giao tip kinh doanh

11.01.2013

42 EN002_6_121_S01

Ni 1

11.01.2013

Q7

43 EN002_6_121_S02

Ni 1

11.01.2013

Q7

44 MG001_1_121_S01

Giao tip kinh doanh

11.01.2013

Q7

45 MG001_1_121_S02

Giao tip kinh doanh

11.01.2013

Q7

46 MG001_1_121_S03

Giao tip kinh doanh

11.01.2013

Q7

47 EN001_5_121_S01

Anh vn 1

14.01.2013

Q7

48 EN001_5_121_S02

Anh vn 1

14.01.2013

Q7

49 EN001_5_121_S03

Anh vn 1

14.01.2013

Q7

50 EN001_5_121_T01

Anh vn 1

14.01.2013

51 IT001_1_121_T01

Tin hc i cng

15.01.2013

PM

52 IT001_1_121_T02

Tin hc i cng

15.01.2013

PM

53 IT001_1_121_T03

Tin hc i cng

15.01.2013

PM

54 IT001_1_121_T04

Tin hc i cng

15.01.2013

PM

55 IT001_1_121_T05

Tin hc i cng

15.01.2013

PM

Ghi ch a im thi :
- T : thi ti 56 Hong Diu 2 - Th c,
- Q7 : thi ti Trng C BCCN & QT DN - ng Trn Vn Tr - Qun 7,

TRNG PHNG O TO
Ni nhn:
- Cc Khoa
- Phng KT&KCLT, VP, QTTS, TCKT
- Ban BBT website

TS. PHAN NGC MINH

- Lu: PT

26/33

TRNG I HC NGN HNG TP.HCM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

PHNG O TO

c lp- T do- Hnh phc

S: ../TB-HNH-PT
TP.HCM, ngy

thng 07 nm 2012

LCH THI LN 1 H CAO NG CHNH QUY KHA 24


HC K I - NM HC: 2012-2013

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

BA007_121_T01

Thm nh d n (LT)

03.01.2013

BA007_121_T02

Thm nh d n (LT)

03.01.2013

BA007_121_T03

Thm nh d n (LT)

03.01.2013

BA007_121_T04

Thm nh d n (LT)

03.01.2013

BA007_121_T05

Thm nh d n (LT)

03.01.2013

BA007_121_T06

Thm nh d n (LT)

03.01.2013

BA008_121_T01

Thm nh d n (TH)

03.01.2013

BA008_121_T02

Thm nh d n (TH)

03.01.2013

BA008_121_T03

Thm nh d n (TH)

03.01.2013

10 BA008_121_T04

Thm nh d n (TH)

03.01.2013

11 BA008_121_T05

Thm nh d n (TH)

03.01.2013

12 BA008_121_T06

Thm nh d n (TH)

03.01.2013

13 BA003_121_T01

Tn dng ngn hng (LT)

05.01.2013

14 BA003_121_T02

Tn dng ngn hng (LT)

05.01.2013

15 BA003_121_T03

Tn dng ngn hng (LT)

05.01.2013

16 BA003_121_T04

Tn dng ngn hng (LT)

05.01.2013

17 BA003_121_T05

Tn dng ngn hng (LT)

05.01.2013

27/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

18 BA003_121_T06

Tn dng ngn hng (LT)

05.01.2013

19 BA004_121_T01

Tn dng ngn hng (TH)

05.01.2013

20 BA004_121_T02

Tn dng ngn hng (TH)

05.01.2013

21 BA004_121_T03

Tn dng ngn hng (TH)

05.01.2013

22 BA004_121_T04

Tn dng ngn hng (TH)

05.01.2013

23 BA004_121_T05

Tn dng ngn hng (TH)

05.01.2013

24 BA004_121_T06

Tn dng ngn hng (TH)

05.01.2013

25 BA011_121_T01

Thanh ton quc t & ti tr


ngoi thng (LT)

08.01.2013

26 BA011_121_T02

Thanh ton quc t & ti tr


ngoi thng (LT)

08.01.2013

27 BA011_121_T03

Thanh ton quc t & ti tr


ngoi thng (LT)

08.01.2013

28 BA011_121_T04

Thanh ton quc t & ti tr


ngoi thng (LT)

08.01.2013

29 BA011_121_T05

Thanh ton quc t & ti tr


ngoi thng (LT)

08.01.2013

30 BA011_121_T06

Thanh ton quc t & ti tr


ngoi thng (LT)

08.01.2013

31 BA012_121_T01

Thanh ton quc t & ti tr


ngoi thng (TH)

08.01.2013

32 BA012_121_T02

Thanh ton quc t & ti tr


ngoi thng (TH)

08.01.2013

33 BA012_121_T03

Thanh ton quc t & ti tr


ngoi thng (TH)

08.01.2013

34 BA012_121_T04

Thanh ton quc t & ti tr


ngoi thng (TH)

08.01.2013

35 BA012_121_T05

Thanh ton quc t & ti tr


ngoi thng (TH)

08.01.2013

36 BA012_121_T06

Thanh ton quc t & ti tr


ngoi thng (TH)

08.01.2013

37 AC005_121_T01

K ton ngn hng (LT)

31.12.2012

38 AC005_121_T02

K ton ngn hng (LT)

31.12.2012

28/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

39 AC005_121_T03

K ton ngn hng (LT)

31.12.2012

40 AC005_121_T04

K ton ngn hng (LT)

31.12.2012

41 AC005_121_T05

K ton ngn hng (LT)

31.12.2012

42 AC005_121_T06

K ton ngn hng (LT)

31.12.2012

43 AC006_121_T01

K ton ngn hng (TH)

31.12.2012

44 AC006_121_T02

K ton ngn hng (TH)

31.12.2012

45 AC006_121_T03

K ton ngn hng (TH)

31.12.2012

46 AC006_121_T04

K ton ngn hng (TH)

31.12.2012

47 AC006_121_T05

K ton ngn hng (TH)

31.12.2012

48 AC006_121_T06

K ton ngn hng (TH)

31.12.2012

Ghi ch a im thi :
- T : thi ti 56 Hong Diu 2 - Th c,
- Q7 : thi ti Trng C BCCN & QT DN - ng Trn Vn Tr - Qun 7,

TRNG PHNG O TO

Ni nhn:
- Cc Khoa
- Phng KT&KCLT, VP, QTTS, TCKT
- Ban BBT website

TS. PHAN NGC MINH

- Lu: PT

29/33

GHI
CH

TRNG I HC NGN HNG TP.HCM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

PHNG O TO

c lp- T do- Hnh phc

S: ../TB-HNH-PT
TP.HCM, ngy

thng 07 nm 2012

LCH THI LN 1 H CAO NG CHNH QUY KHA 25


HC K I - NM HC: 2012-2013

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

SO003_121_S01

Phng php hc tp v
nghin cu khoa hc

02.01.2013

Q7

SO003_121_S02

Phng php hc tp v
nghin cu khoa hc

02.01.2013

Q7

SO003_121_T01

Phng php hc tp v
nghin cu khoa hc

02.01.2013

SO003_121_T02

Phng php hc tp v
nghin cu khoa hc

02.01.2013

SO003_121_T03

Phng php hc tp v
nghin cu khoa hc

02.01.2013

SO003_121_T04

Phng php hc tp v
nghin cu khoa hc

02.01.2013

EC003_1_121_T14

Kinh t v m

04.01.2013

EC003_1_121_T15

Kinh t v m

04.01.2013

EC003_1_121_T16

Kinh t v m

04.01.2013

10 EC003_1_121_T17

Kinh t v m

04.01.2013

11 EC003_1_121_S04

Kinh t v m

04.01.2013

Q7

12 EC003_1_121_S05

Kinh t v m

04.01.2013

Q7

13 AC001_121_T02

Nguyn l k ton

08.01.2013

14 AC001_121_T03

Nguyn l k ton

08.01.2013

15 AC001_121_T04

Nguyn l k ton

08.01.2013

16 AC001_121_T05

Nguyn l k ton

08.01.2013

17 AC001_121_S01

Nguyn l k ton

08.01.2013

Q7

30/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

Nguyn l k ton

08.01.2013

Q7

19 LW002_1_121_T15

Lut kinh t

10.01.2013

20 LW002_1_121_T16

Lut kinh t

10.01.2013

21 LW002_1_121_T17

Lut kinh t

10.01.2013

22 LW002_1_121_T18

Lut kinh t

10.01.2013

23 LW002_1_121_S04

Lut kinh t

10.01.2013

Q7

24 LW002_1_121_S05

Lut kinh t

10.01.2013

Q7

25 MG002_1_121_T18

Qun tr hc

11.01.2013

26 MG002_1_121_T19

Qun tr hc

11.01.2013

27 MG002_1_121_T20

Qun tr hc

11.01.2013

28 MG002_1_121_T21

Qun tr hc

11.01.2013

29 MG002_1_121_S05

Qun tr hc

11.01.2013

Q7

30 MG002_1_121_S06

Qun tr hc

11.01.2013

Q7

31 EN020_121_T33

Anh vn chuyn ngnh

16.01.2013

32 EN020_121_T34

Anh vn chuyn ngnh

16.01.2013

33 EN020_121_T35

Anh vn chuyn ngnh

16.01.2013

34 EN020_121_T36

Anh vn chuyn ngnh

16.01.2013

35 EN020_121_S04

Anh vn chuyn ngnh

16.01.2013

Q7

36 EN020_121_S05

Anh vn chuyn ngnh

16.01.2013

Q7

37 BA020_1_121_S03

L thuyt ti chnh tin t

31.12.2012

Q7

38 BA020_1_121_S04

L thuyt ti chnh tin t

31.12.2012

Q7

18 AC001_121_S02

31/33

GHI
CH

STT

M LP HP

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

39 BA020_1_121_T08

L thuyt ti chnh tin t

31.12.2012

40 BA020_1_121_T09

L thuyt ti chnh tin t

31.12.2012

41 BA020_1_121_T10

L thuyt ti chnh tin t

31.12.2012

42 BA020_1_121_T11

L thuyt ti chnh tin t

31.12.2012

Ghi ch a im thi :
- T : thi ti 56 Hong Diu 2 - Th c,
- Q7 : thi ti Trng C BCCN & QT DN - ng Trn Vn Tr - Qun 7,

TRNG PHNG O TO
Ni nhn:
- Cc Khoa
- Phng KT&KCLT, VP, QTTS, TCKT
- Ban BBT website

TS. PHAN NGC MINH

- Lu: PT

32/33

GHI
CH

TRNG I HC NGN HNG TP.HCM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

PHNG O TO

c lp- T do- Hnh phc

S: ../TB-HNH-PT
TP.HCM, ngy

thng 07 nm 2012

LCH THI LN 1 H CAO NG CHNH QUY KHA 26


HC K I - NM HC: 2012-2013

M LP HP

STT

TN MN

TC NGY THI

CA
THI

SL PHNG
THI D
KIN

MA001_3_121_S04

Ton cao cp 1

02.01.2013

Q7

MA001_3_121_S05

Ton cao cp 1

02.01.2013

Q7

ML006_121_S01

ng li Cch mng ca
ng cng sn

04.01.2013

Q7

ML006_121_S02

ng li Cch mng ca
ng cng sn

04.01.2013

Q7

MG001_1_121_S04

Giao tip kinh doanh

07.01.2013

Q7

MG001_1_121_S05

Giao tip kinh doanh

07.01.2013

Q7

EN001_5_121_S04

Anh vn 1

08.01.2013

Q7

EN001_5_121_S05

Anh vn 1

08.01.2013

Q7

ML007_1_121_S04

Nhng nguyn l c bn ca
35T 10.01.2013
CN Mc L Nin 1

Q7

10 ML007_1_121_S05

Nhng nguyn l c bn ca
35T 10.01.2013
CN Mc L Nin 1

Q7

Ghi ch a im thi :
- T : thi ti 56 Hong Diu 2 - Th c,
- Q7 : thi ti Trng C BCCN & QT DN - ng Trn Vn Tr - Qun 7,

TRNG PHNG O TO
Ni nhn:
- Cc Khoa
- Phng KT&KCLT, VP, QTTS, TCKT
- Ban BBT website

TS. PHAN NGC MINH

- Lu: PT

33/33

GHI
CH