P. 1
Upitnik Za Ribolovce i Ribolovne Organizacije

Upitnik Za Ribolovce i Ribolovne Organizacije

|Views: 364|Likes:
Published by pikemanserbia

More info:

Published by: pikemanserbia on Oct 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE

256/12 od 12.10.2012

tel predsednika : ++381 37 418 330 faks predsednika : ++381 37 420 850

www.ribolovci.org.rs office @ribolovci.org.rs

UPITNIK ZA RIBOLOVNE ORGANIZACIJE I RIBOLOVCE O STAWU UPRAVQAWA RIBQIM FONDOM U RIBOLOVNIM VODAMA REPUBLIKE SRBIJE U okviru analize sistema upravqawa ribqim fondom u ribolovnim vodama Republike Srbije, koje obuhvata za{titu i odr`ivo kori{}ewe ribqeg fonda kao prirodnog bogatstva i dobra od op{teg interesa, sa ciqem unapre|ewa zakonskih re{ewa i uslova obavqawa privrednog, rekreativnog i sportskog ribolova, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planirawa je pripremilo upitnik za sve relevantne u~esnike u obavqawu ove delatnosti: 1. Kakvo je po va{em mi{qewu stawe ribqeg fonda na ribolovnim vodama u va{em okru`ewu? 2. Kakvo je stawe na istim vodama bilo pre deset a kakvo pre pet godina? 3. Da li se po va{em mi{qewu, broj ribolovaca pove}ava ili smawuje? 4. Navedite, po vama glavni razlog lo{eg/ dobrog stawa na ribolovnim vodama? 5. Kakvo je va{e mi{qewe o ceni dozvole za rekreativni ribolov? 6. Ocenite rad ribo~uvarske slu`be na ribolovnim vodama u va{em okru`ewu? 7. [ta vas najvi{e ti{ti u vezi ribolova? 8. [ta bi po vama trebalo mewati u Zakonu o za{titi i odr`ivom kori{}ewu ribqeg fonda? 9. Kako zami{qate ribolov u Republici Srbiji, kao i na ribolovnim vodama u va{em okru`ewu, u budu}nosti? DR@AVNI SEKRETAR po ovla{}ewu ministra broj 119-01-35/2012-01 od 18.09.2012

dr Sr|an Belij
Odgovore na ova pitawa dostaviti u najkra}em mogu}em roku ( najvi{e 7 dana) Putem po{te,faksa ili mejlom SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE, Adresa: Kosovska 35 37000 Kru{evac, faks 037/ 420 850. E mail: office @ ribolovci.org.rs Bistro na vodi, mir u srcu Predsednik Dragan Bo{kovi}

1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->