You are on page 1of 16

BN NH GI V FPT Do nhm phn tch ca CafeF thc hin July, 2012

Hot ng kinh doanh


Ngnh ngh kinh doanh: cung cp cc sn v dch v cng ngh thng tin, vin thng v u t. Hot ng kinh doanh bao gm 7 mng chnh l Vin thng (FPT telecom), thng mi (FTG), tch hp h thng (FIS), phn mm (Fsoft), gio dc o to (FPT university), ti chnh, ngn hng, bt ng sn. Doanh thu FPT tng trng bnh qun 16%/nm trong khi li nhun sau thu tng trng 26,2% trong giai on 2008 2011 nh tc tng trng tch cc ca nhng lnh vc c bin li nhun cao nh phn mm, vin thng, gio dc.

Lnh vc thng mi (FTG) tip tc c nh hng ln nht ti doanh thu ca FPT trong khi mng vin thng (FPT telecom), phn mm (Fsoft) , tch hp h thng (FIS) ng gp nhiu vo li nhun trc thu ca tp on. Tch hp h thng, phn mm, vin thng ch chim 29.7% doanh thu thun nhng li em v 57,74% li nhun trc thu. Gio dc cng l lnh vc pht trin nhanh ng gp 5,37% vo li nhun trc thu nm 2011 (Nm 2010 l 5,04%)

FIS: hot ng kinh doanh chuyn su cc lnh vc: pht trin phn mm ng dng, dch v ERP (hoch nh ngun lc doanh nghip), dch v cng ngh thng tin, tch hp h thng, gia cng quy trnh cng nghip v dch v in t. FIS dn u trong lnh vc tch hp h thng vi doanh thu gp 3 ln i th gn nht l CMC-SI. Cc i th cnh tranh khc gm c HPT v North Star. FIS c li th trong phn khc ERP ang pht trin nhanh. Cc c quan nh nc v ngnh ngn hng s tip tc thc y s tng trng ca ngnh ny. FIS thit lp mi quan h rng ri thng qua nhng ln lm vic trc y v hin ti vi B Ti Chnh, Ngn hng Nh nc v a s cc ngn hng trong nc. Hin FIS ang vn ra th trng quc t v c mt ti cc nc Lo, Campuchia, Singapore, Nigeria Doanh thu v phn khc ny v s tip tc chuyn dch theo hng phn khc sn xut v cung cp dch v phn mm vi bin li nhun cao hn. Dch v bao gm bo dng cc thit b v h thng mng ci t bi FIS hoc nhng cng ty khc. nm 2011, FPT IS hon thnh k hoch doanh s 4.232 t VND. Li nhun trc thu t 577 t VND , tng trng 19% so vi nm 2010.

Fsoft: cung cp cc sn phm v dch v phn mm. Th trng gia cng phn mm c phn chia theo khu vc a l gm c Nht Bn, Hoa K, chu u, chu Thi Bnh Dng (bao gm Vit Nam). Fsoft phi cnh tranh vi cc cng ty thu ngoi trn ton cu. Ti th trng chu Thi Bnh Dng, Fsoft c li th hn nh c s tng ng v vn ha nhng km thun li v trnh ting Anh so vi cc cng ty n . Chi ph lao ng cng ngh thng tin Vit Nam thp th 7 so vi chi ph mt nhn vin IT ti M. Doanh s ca Fsoft tng trung bnh 29%/nm v hn 50% doanh thu ti t th trng Nht. in ton m my ang l lnh vc tim nng ca lnh vc gia cng phn mm. Theo d bo ti nm 2014 doanh s ca lnh vc ny s tng gp i t 149 t USD t mc 68 t USD ca nm 2011. FSoft gia nhp cuc chi in ton m my t nm 2009-2010 bng mt s d n chuyn i h thng ca khch hng ln my. FSoft mong mun xy dng cc dch v outsourcing trn in ton m my thnh nng lc su rng v chnh thc cho bn ti cc khch hng nn mi gio s Akio Yajima, nguyn Ph Ch tch Hitachi Systems, ph trch cp cao cc vn v cng ngh in ton m my, v lm c vn ca FPT Software, c bit trong mng cng ngh ny. Theo nh gi ca hng nghin cu Forrester Research th 5 th trng ln khu vc chu - Thi Bnh Dng gm Australia, Trung Quc, n , Nht Bn v ASEAN (trong c Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thi Lan v Vit Nam) chim ti 85% ca tng chu - Thi Bnh Dng v lnh vc s dng v mua sm in ton m my. Forrester cng d on tng kch c v in ton m my ca 5 th trng ny s pht trin t 2,9 t USD nm 2011 thnh 32 t USD nm 2020, chim hn 15% tng chi tiu cho Cloud Computing trn th gii. Nht Bn, th trng trng yu ca FSoft, s pht trin in ton m my cng cng t 833 triu USD nm 2011 ti 11,4 t USD nm 2020. in ton m my ring o s pht trin t 263 triu USD nm 2011 ti 4,3 t USD vo nm 2020. Cc con s ny cho thy, c hi FPT Software tng t trng doanh thu t Cloud Computing ang ht sc rng m. Theo nhn nh ca Gartner, vo nm 2013, xp x 25% tng dch v IT s c cung cp di dng in ton m my; outsourcing cng khng th ng ngoi xu hng ny.

FTG: hot ng trong lnh vc phn phi v bn l cc sn phm cng ngh thng tin v vin thng (notebook, PC, Sever Monitor, Printer, Mainboard, HDD...), in thoi di ng (Nokia, Motorollachim 53% doanh thu), my tnh (FPT Elead). FTG dn u trong cc lnh vc phn phi cc sn phm cng ngh thng tin v in thoi di ng. i th cnh tranh khc l Petrotesco, nh phn phi c quyn khc ca Nokia ti Vit Nam (chim 55% th phn Nokia), Viettel, Vinaphone, v th gii di ngTc tng trng ca FTG c h tr bi xu hng tng u t cho lnh vc cng ngh thng tin (d bo tng trng mc 12-15%/nm) v chin lc tp trung u tin ngnh cng ngh thng tin

ca chnh ph. B cng Thng xut 8,5 t USD cho lnh vc cng ngh thng tin trong giai on 2010-2020.

FPT university: Gio dc ang dn tr thnh ngun thu nhp quan trng ca FPT. FPT ang tin hnh xy dng c s vt cht cho i hc FPT cng vin phn mm Ha Lc vi d kin s cha khong 10.000 sinh vin. Trng i hc FPT m rng cc chng trnh ging dy hng ti cc ngnh ngh ngoi lnh vc IT bao gm ti chnh ngn hng v qun tr kinh doanh, v c h thc s. Bng cch tp trung vo vic o to cc sinh vin tt nghip ngnh cng ngh thng tin, FPT s lun tip nhn c i ng nhn vin IT c trnh chuyn mn cao. Vic thiu thn lao ng c tay ngh cao l mt yu t ln nht cn tr s tng trng ca FPT cho ti nay v bng cch gii quyt vn ny, FPT m rng con ng dn ti s tng trng cao hn trc. iu ny cng mang li li th ln cho FPT vi cc i th cnh tranh khc. Doanh thu t mng gio dc c th tng trng khong 30%/nm trong 5 nm ti trong khi mc thu thu nhp doanh nghip l 5% do FPT c u i thu trong vng 9 nm k t nm 2010.

Vin thng: Vin thng chim gn 10% doanh s ca FPT trong nm 2011. Dch v ADSL l nhn t ng gp ln nht vo doanh thu cng nh l li nhun ca lnh vc vin thng. FPT Telecom l nh cung cp hng u Vit Nam trong lnh vc vin thng v dch v trc tuyn, gm: Internet bng thng rng, Internet cp quang, dch v truyn hnh trc tuyn... n nay, FPT Telecom c Chnh ph Vit Nam cp giy php VoIP, ICP, ISP, OSP, IXP, giy php thit lp mng v cung cp dch v vin thng, giy php th nghim Wimax di ng, giy php th nghim cng ngh LTE (Long Term Evolution gi tt l 4G). Theo VNNIC, khong 91 cng ty c giy php cung cp dch v intenet, trong hin c 50 cng ty ang cung cp dch v ADSL. Mc d vy th th trng bng thng rng kh tp trung khi 3 nh cung cp dch v ln nht (VNPT, Viettel v FPT) chim hn 90% th phn ADSL. V c 5 nh cung cp dch v internet ng u (ISP) u c h thng h tng ring h tr cht lng truyn ti. Phn ln cc nh cung cp nh ch thc hin cung cp hai thnh ph H Ni v H Ch Minh. C hai im ng lu trong lnh vc bng thng rng l: (i) H thng h tng. Cc cng ty nu khng c ng trc Bc Nam th khi cc ISP mun pht trin a bn phi thu ng truyn ca VNPT. Hin ti th FPT c mt khong 41/64 tnh thnh. Theo k hoch ti cui nm 2012 s c mt ti 44/64 tnh thnh v hon thnh vic ph sng c nc vo nm 2015. (ii) S pht trin ca 3G (Hin c 3,5G v tng lai l 4G) cng s canh tranh gay gt cc thnh ph ln cho thy hot ng s dng bng thng rng ang bo ha. Theo s liu ca cng ty nghin cu th trng Nielsen Vit Nam trong mt kho st vo thng 11/2011 cho bit c n 52% ngi s dng 3G thng qua USB 3G v 48% cn li s dng thng qua in thoi di ng, trong cc dch v 3G ch yu c khch hng s dng l mobile internet, mobile TV, video call, cn cc dch v khc th cha c nh mng ch trng pht trin nn nh cha c khch hng bit n v 65% khch hng cho rng 3G c th thay th ADSL, 41% khch hng hon ton tin tng vo tng lai pht trin ca dch v 3G ti Vit Nam. Do vy, mun m rng th

phn, nng thn s l a bn hng ti ca cc doanh nghip cung cp dch v. Tnh ti thng 5/2012 Vit Nam c 4,365,364 thu bao s dng bng thng rng (xDSL). Vi hn 700 ngn thu bao, FPT chim hn 16% th phn ti Vit Nam. FTTH l mt hnh thc kt ni cp quang m bo cht lng ng truyn n nh vi tc cao hn hn so vi cc hnh thc kt ni trn nn tng DSL. FTTH rt ph hp cho cc cng ty ln. Hin ti, FPT c khong hn 28,000 thu bao FTTH. Tin ch ca vic dng thu bao FTTH l kh nng s dng cc dch v gi tr gia tng m cc cng ty vin thng cung cp trn nn cp quang nh l hi tho trc tuyn, hay dch v thoi a phng. Ftel s tp trung y mnh nhng dch v ny h tr doanh thu trn mt thu bao trc sc p cnh tranh gay gt t nhng nh cung cp dch v khc. ci thin doanh thu bnh qun trn mt thu bao (ARPU) (Xu hng chung ca APRU l gim khi m rng hot ng), FPT tng gi s dng cc gi cc trong thi gian va qua.

Biu th phn cc ISP ti Vit Nam

Ni dng s: Cng ty Visky cung cp cc dch v trc tuyn bao gm trang tin tc trc tuyn Vnexpress, trang nghe nhc trc tuyn (nhacso.net), trang thng mi trc tuyn (vimua), th vin trc tuyn v cc bi thi, kim tra trc tuyn cho hc sinh tiu hc v THCS. y l lnh vc rt c tim nng Vit Nam. Vit Nam xp hng 18/20 v s ngi s dng internet nhiu nht trn th gii (Hin l hn 30,9 triu ngi so vi con s 200.000 ngi vo nm 2000). Vi tc tng trng 15%/nm th ti nm 2014, Vit Nam s c 42 ti 45 triu ngi s dng Internet. S tn min tng thm gp 10 ln t mc 1 triu thu website ni dung Vit Nam trn Internet vo 2014 v s thu bao bng thng rng c th t 10 triu thu bao. y cng l lnh vc chu s cnh tranh khc lit nht vi VCcorp v cc g khng l th gii nh Facebook, Goolge, YahooLnh vc Game online l mt trong nhng lnh vc nhy cm m d lun x hi thng ln n khin chnh sch nh nc c xu hng tht cht. Nm ngoi, ni dung s tng trng ti 169% v d kin trong nm nay mng ny cng t mc tng trng 80% l nhm tng trng mnh nht ca FPT vo lc ny.

Lnh vc bt ng sn: FPT hin ang c mt s cc d n u t bt ng sn bao gm d n cng vin phn mm Ha Lc, thnh ph FPT Nng v FPT Building s 89 ng Lng H (H Ni) tuy nhin v cc d n ny cn ang giai on khi u v s cha c kh nng sinh li trong tng lai gn. Lnh vc ti chnh, ngn hng: y khng phi l lnh vc th mnh ca FPT. Cc cng ty trong lnh vc ny cng cha ng gp nhiu vo li nhun chung ca tp on. Trc khi bn cho Doji th ngn hng Tin Phong l cng ty lin kt ca FPT v k ton theo phng php vn ch s hu nhng ti thi im hin ti, ngn hng Tin Phong ch l khon u t ti chnh di hn ca FPT.

Kt qu kinh doanh nm 2011


Nm 2011 l mt nm y kh khn vi nn kinh t th gii v Vit Nam nhng FPT vn duy tr mc tng trng tt. Doanh thu thun tng 26,4% v li nhun rng tng trng 33,7% so vi nm 2010, EPS t mc 7.861 (tng 20% so vi nm 2010). Doanh thu tng mnh so vi CARG l 16% trong 4 nm qua l nh FPT l nh 2 lnh vc l ni dng s tng trng 169,36% v FTG tng 22,13% (so vi mc tng 12,2% nm 2010) cn cc lnh vc then cht khc nh Fsoft, Ftel, gio dc vn duy tr nhp tng trng. T sut li nhun gp ca FPT gim so vi nm 2010 nhng t sut li nhun thun t hot ng sn xut kinh doanh v t sut li nhun rng li gia tng. Nguyn nhn chnh ca s tng t sut li nhun thun t hot ng sn xut kinh doanh v t sut li nhun rng l do vic FPT thay i ti cu trc sau khi pht hnh thm c phiu hon i vi cc cng ty con FIS, Fsoft, FTG khin FPT tr thnh c ng duy nht nm gi 100% vn ti cc cng ty con. Vic sp nhp ny khin chi ph qun l doanh nghip gim 5% so vi lc cha sp nhp do b my qun l c sp xp li (T sut li nhun thun t hot ng sn xut kinh doanh nm 2011 l 9,54% so vi mc 9,38% nm 2010). Vic nng t l s hu ln 100% khin bo co hp nht ti cc cng ty ny khin s tin ch tiu li ch c ng thiu s trn bng cn i k ton v ch tiu li nhun sau thu ca c ng ti thiu trn bng cn i kt qu kinh doanh l bng 0. Chnh iu ny gip gia tng li nhun rng cho cng ty. Doanh thu ti chnh tng mnh tng 87,7 t do FPT c lng tin mt di do trong mi trng li sut cao. Nm 2011, FPT b mt chi ph c hi ca khon li tin gi ca 708 t ng do t cc trong thng v EVN Telecom. Vic ti cu trc cng khin EPS tng thm khong 7,6% so vi trc khi ti cu trc do tc tng trng ROE ca cc cng ty con ca FPT tng nhanh hn so vi tp on.

nh gi v dng tin

Trn gc bo co hp nht, khng c s quan ngi no v kh nng thanh ton cc khon vay ngn hn cng nh di hn da trn cc tnh ton dng tin to ra t ngha v vay n ca FPT. Cui nm 2011, FPT c s d vay vn rng l 4674.8 t ng trong khi nm 2011, EBITDA ca tp on l 3127 t ng. Ngha l nu vn duy tr kh nng to tin nh nm 2011 FPT ch mt cha ti na nm gi gi ht gc vay.

Ch s cht lng k ton

Cc tch ly lin tc gim v tiu cc trong thi gian va qua. iu ny ng ngha l mt tn hiu tch cc cho cc khon thu nhp tim n trong tng lai.

Kt qu kinh doanh Q1/2012 ca FPT


FPT cng b kt qu kinh doanh Q1/2012 vi doanh thu thun l 8,937.4 t ng v li nhun rng l 340,6 t ng. So vi cng k nm ngoi th doanh thu thun gim 12,37% v mc li nhun rng tng 14,83%. Doanh thu thun st gim l do doanh thu t lnh vc bn l st gim kh do ngi tiu dng hn ch chi tiu do thu nhp b bo mn sau chui lm pht phi m trong nhng nm qua. Mc d vy, li nhun rng vn tng l do FPT tit kim c hn 181 t ng chi ph ti chnh do t gi n nh (Cng k nm ngoi NHNN ph gi 9,3% tin ng khin chi ph ti chnh ca FPT tng vt).

Vn cn quan tm
Khon u t hn 400 t vo ngn hng Tin Phong ca FPT hin nay c coi l khon u t di hn. y l s tin ln v FPT p dng phng php trch lp d phng theo vn ch s hu cho khon u t di hn ny. Vi vic Ngn hng Tin Phong thuc nhm ngn hng b kim sot v thc hin ti c cu li chng ta c th hiu rng Ngn hng Tin Phong ang gp rt nhiu kh khn v kt qu hot ng kinh doanh hin ti c l lm st gim vn ch s hu. Do vy, c th trong Q2/2012, FPT s phi trch lp d phng khon u t ti chnh di hn ny. Nhn chung khon u t ti chnh di hn ny khng nh hng nhiu ti kt qu kinh doanh ca FPT do t l trch lp theo s vn gp v ton b khon u t ti chnh di hn ca FPT cng ch chim khong 6% tng ti sn. Trn bo co ti chnh c mt khon u t ti chnh ngn hn vi s tin l 879 t ng. Trong c khong 232 t ng FPT y thc cho EVN Finance v s tin u thc ny c EVN Finance m bo t bng 250 t tri phiu m h mua ca FPT. Nh vy kh nng FPT s mua li s tri phiu km chng quyn chuyn i nh tng tuyn b. FPT c ri ro pha long cao: Khi nim yt vo ngy 24/10/2006, FPT c s lng c phiu lu hnh l 60.8 triu. Hin gi tng s lng c phiu lu hnh l 270 triu n v, bng 4,4 ln so vi lng c phiu lu hnh ban u vo thng 10/2006. Kh nng b pha long tip nu nh vy, nu vo thng 09/10/2012, ton b 1800 t ng ca cc tri ch ng c phiu th s c thm 19,5 triu c phiu na a vo lu hnh. Ngoi ra, FPT c th pht hnh thm 33 triu c phiu hon i vi FPT Telecom theo t l 1 FPT i 1,5 FPT Telecom. Nh vy, nu tt c cc s kin u din ra, tng s c phiu trong nm ti ca FPT c th ln ti 322,6 triu c phiu. Nhng hai trng hp sau hin ti l cha r rng bi tri ch c ng mua c phiu hay khng ph thuc vo vic gi c phiu FPT c cao hn gi mua chuyn i hay khng. Trong khi SCIC cho bit h cha c k hoch thoi vn khi FPT. Tc tng trng ca FPT ang chng li trong nhng nm gn y . Hin ti FPT ch duy tr tc tng trng khong 20%/nm gim mnh so vi mc tng trng 50%/nm trong thi gian trc. Gio dc v Ni dung s ang l nhng lnh vc tng trng nhanh nht ca FPT. Tt nhin tc tng trng 20%/nm khng phi l thp nhng du hiu suy gim ang ngy cng r nt. Trong vi nm qua, FPT ang tm cch m rng lnh vc kinh doanh duy tr tc tng trng. Nm ngoi FPT nh tham gia vo lnh vc vin thng khi tham gia m phn mua li EVN Telecom nhng kt qu li khng nh . Hin ti, FPT cng ang nhm nhe nhy cung cp truyn hnh cp v tuyn b dng 500-700 t tham gia hot ng M&A (c th tp trung vo

mng ni dng s). Trong chin lc m rng ngnh kinh doanh i ly s tng trng, FPT cng tht bi vi vic tham gia vo lnh vc ngn hng v cha gp hi c thnh qu lnh vc bt ng sn. Mt c vi FPT chnh l vic cng ty ang s dng vic mua bn sp nhp ni b vi cc cng ty con. Vic sp nhp ny s gip FPT tng EPS, ROEnhng y ch n thun l s tng trng da trn th thut k ton ch khng phi do s tng trng theo chiu su ca doanh nghip. Hin ti FPT vn thuc nhm cng ty tng trng cao v c tim nng pht trin rt ln. FPT lun c cc nh u t nc ngoi s hu 49% mi khi room c m ra. Orchid Fund Private Limited trong mt thi gian ngn mua v nng t l s hu ln 11%. Do vy, c th thy rng ri ro pha long ca FPT cng c th l mt im nhn i vi c phiu ny khi nh u t ngoi c th tng mua v y gi c phiu ln.

----***---Tuyn b trch nhim: Bn nh gi ny c b phn phn tch ca CafeF thc hin da trn cc ngun s liu ng tin cy, l c s ngi c tham kho. Tuy nhin, chng ti khng chu bt c trch nhim no ti kt qu ca vic s dng bo co ny cho cc quyt nh u t, hoc cc nh gi da trn bo co ny.