You are on page 1of 80

3500 T Vng Ting Anh Thng Dng Nht

Xem chi tit ti: http://giaotiepdinhcao.com

a_bit / mt cht, mt t a_couple / mt cp, mt i a_few / mt t, mt vi a_little det., pron. / nh, mt t abandon v. /'bndn/ b, t b abandoned adj. /'bndnd/ b b ri, b rung b ability n. /'biliti/ kh nng, nng lc able adj. /'eibl/ c nng lc, c ti about adv., prep. /'baut/ khong, v above prep., adv. /'bv/ trn, ln trn abroad adv. /'br:d/ , ra nc ngoi, ngoi tri absence n. /'bsns/ s vng mt absent adj. /'bsnt/ vng mt, ngh absolute adj. /'bslu:t/ tuyt i, hon ton absolutely adv. /'bslu:tli/ tuyt i, hon ton absorb v. /b's:b/ thu ht, hp thu, li cun abuse n., v. /'bju:s/ lng hnh, lm dng academic adj. /,k'demik/ thuc hc vin, H, vin hn lm accent n. /'ksnt/ trng m, du trng m accept v. /k'sept/ chp nhn, chp thun acceptable adj. /k'septbl/ c th chp nhn, chp thun access n. /'kses/ li, ca, ng vo accident n. /'ksidnt/ tai nn, ri ro accidental adj. /,ksi'dentl/ tnh c, bt ng accidentally adv. /,ksi'dentli/ tnh c, ngu nhin accommodation n. /,km'dein/ s thch nghi, iu tit accompany v. /'kmpni/ i theo, i cng, km theo according_to prep. /'k:di/ theo, y theo account n., v. /'kaunt/ ti khon, k ton; tnh ton, tnh n accurate adj. /'kjurit/ ng n, chnh xc, xc ng accurately adv. /'kjuritli/ ng n, chnh xc accuse v. /'kju:z/ t co, buc ti, kt ti achieve v. /'ti:v/ t c, dnh c achievement n. /'ti:vmnt/ thnh tch, thnh tu acid n. /'sid/ axit acknowledge v. /k'nlid/ cng nhn, tha nhn acquire v. /'kwai/ dnh c, t c, kim c across adv., prep. /'krs/ qua, ngang qua act n., v. /kt/ hnh ng, hnh vi, c ch, i x action n. /'kn/ hnh ng, hnh vi, tc ng active adj. /'ktiv/ tch cc hot ng, nhanh nhn actively adv. /'ktivli/ tch cc activity n. /k'tiviti/ s hot ng, s tch cc actor,_actress n. /'kt/, /'ktris/ din vin actual adj. /'ktjul/ thc t, c tht

actually adv. /'ktjuli/ hin nay, hin ti adapt v. /'dpt/ tra, lp vo add v. /d/ cng, thm vo addition n. /'din/ tnh cng, php cng additional adj. /'dinl/ thm vo, tng thm address n., v. /'dres/ a ch, a ch adequate adj. /'dikwit/ y, y adequately adv. /'dikwitli/ tng xng, tha ng adjust v. /'dst/ sa li cho ng, iu chnh admiration n. /,dm'rein/ s khm phc,ngi kp, thn phc admire v. /d'mai/ khm phc, thn phc admit v. /d'mit/ nhn vo, cho vo, kt hp adopt v. /'dpt/ nhn lm con nui, b m nui adult n., adj. /'dlt/ ngi ln, ngi trng thnh; trng thnh advance n., v. /d'v:ns/ s tin b, tin ln; a ln, xut advanced adj. /d'v:nst/ tin tin, tin b, cp cao advantage n. /b'v:ntid/ s thun li, li ch, li th adventure n. /d'vent/ s phiu lu, mo him advertise v. /'dvtaiz/ bo cho bit, bo cho bit trc advertisement /d'v:tismnt/ qung co advertising n. / s qung co, ngh qung co advice n. /d'vais/ li khuyn, li ch bo advise v. /d'vaiz/ khuyn, khuyn bo, rn bo affair n. /'fe/ vic affect v. /'fekt/ lm nh hng, tc ng n affection n. /'fekn/ s lm nh hng afford v. /'f:d/ c th, c kh nng, iu kin (lm g) afraid adj. /'freid/ s, s hi, hong s after prep., conj., adv. /':ft/ sau, ng sau, sau khi afternoon n. /':ft'nu:n/ bui chiu afterwards adv. /':ftwd/ sau ny, v sau, ri th, sau y again adv. /'gen/ li, na, ln na against prep. /'geinst/ chng li, phn i age n. /eid/ tui aged adj. /'eidid/ gi i (v) agency n. /'eidnsi/ tc dng, lc; mi gii, trung gian agent n. /'eidnt/ i l, tc nhn aggressive adj. /'gresiv/ xm lc, hung hng (US: xng xo) ago adv. /'gou/ trc y agree v. /'gri:/ ng , tn thnh agreement n. /'gri:mnt/ s ng , tn thnh; hip nh, hp ng ahead adv. /'hed/ trc, v pha trc aid n., v. /eid/ s gip ; thm vo, ph vo aim n., v. /eim/ s nhm (bn), mc tiu, nh; nhm, tp trung, hng vo air n. /e/ khng kh, bu khng kh, khng gian

aircraft n. /'ekr:ft/ my bay, kh cu airport n. / sn bay, phi trng alarm n., v. /'l:m/ bo ng, bo nguy alarmed adj. /'l:m/ lo lng, s hi alarming adj. /'l:mi/ lm lo s, lm ht hong, lm s hi alcohol n. /'lkhl/ ru cn alcoholic adj., n. /,lk'hlik/ ru; ngi nghin ru alive adj. /'laiv/ sng, vn cn sng, cn tn ti all det., pron., adv. /:l/ tt c all_right adj., adv., exclamation /':l'rait/ tt, n, khe mnh; c allied adj. /'laid/ lien minh, ng minh, thng gia allow v. /'lau/ cho php, cho ally n., v. /'li/ nc ng minh, lin minh; lin kt, lien minh, kt thng gia almost adv. /':lmoust/ hu nh, gn nh alone adj., adv. /'loun/ c n, mt mnh along prep., adv. /'l/ dc theo, theo; theo chiu di, sut theo alongside prep., adv. /'l'said/ st cnh, k bn, dc theo aloud adv. /'laud/ ln ting, to ting alphabet n. /'lfbit/ bng ch ci, bc u, iu c bn alphabetical adj. /,fl'betikl/ thuc bng ch ci alphabetically adv. /,lf'betikli/ theo th t abc already adv. /:l'redi/ , ri, ri also adv. /':lsou/ cng, cng vy, cng th alter v. /':lt/ thay i, bin i, sa i alternative n., adj. /:l't:ntiv/ s la chn; la chn alternatively adv. / nh mt s la chn although conj. /:l'ou/ mc d, du cho altogether adv. /,:lt'ge/ hon ton, hu nh; ni chung always adv. /':lwz/ lun lun amaze v. /'meiz/ lm ngc nhin, lm sng st amazed adj. /'meiz/ kinh ngc, sng st amazing adj. /'meizi/ kinh ngc, sng st ambition n. m'bin/ hoi bo, kht vng ambulance n. /'mbjulns/ xe cu thng, xe cp cu among (also amongst) prep. /'m/ gia, gia amount n., v. /'maunt/ s lng, s nhiu; ln ti (money) amuse v. /'mju:z/ lm cho vui, thch, lm bun ci amused adj. /'mju:zd/ vui thch amusing adj. /'mju:zi/ vui thch analyse (BrE) (NAmE analyze) v. /'nlaiz/ phn tch analysis n. /'nlsis/ s phn tch ancient adj. /'einnt/ xa, c and conj. /nd, nd, n/ v anger n. /'g/ s tc gin, s gin d angle n. /'gl/ gc

angrily adv. /'grili/ tc gin, gin d angry adj. /'gri/ gin, tc gin animal n. /'niml/ ng vt, th vt ankle n. /'kl/ mt c chn anniversary n. /,ni'v:sri/ ngy, l k nim announce v. /'nauns/ bo, thng bo annoy v. /'ni/ chc tc, lm bc mnh; lm phin, quy nhiu annoyed adj. /'nid/ b kh chu, bc mnh, b quy ry annoying adj. /'nii/ chc tc, lm bc mnh; lm phin, quy nhiu annual adj. /'njul/ hng nm, tng nm annually adv. /'njuli/ hng nm, tng nm another det., pron. /'n/ khc answer n., v. /':ns/ s tr li; tr li anti- prefix / (tin t) chng li anticipate v. /n'tisipeit/ thy trc, chn trc, lng trc anxiety n. /'zaiti/ mi lo u, s lo lng anxious adj. /'ks/ lo u, lo lng, bn khon anxiously adv. /'ksli/ lo u, lo lng, bn khon any det., pron., adv. / mt ngi, vt no ; bt c; mt cht no, t no anyone (also anybody) pron. /'eniwn/ ngi no, bt c ai anything pron. /'enii/ vic g, vt g; bt c vic g, vt g anyway adv. /'eniwei/ th no cng c, d sao chng na anywhere adv. /'eniwe/ bt c ch no, bt c ni u apart adv. /'p:t/ v mt bn, qua mt bn apart_from (also aside from especially in NAmE) prep. / ngoira apartment n. (especially NAmE) /'p:tmnt/ cn phng, cn bung apologize (BrE also -ise) v. /'pldaiz/ xin li, t li apparent adj. /'prnt/ r rng, rnh mch; b ngoi, c v apparently adv. / nhn bn ngoi, hnh nh appeal n., v. /'pi:l/ s ku gi, li ku gi; ku gi, cu khn appear v. /'pi/ xut hin, hin ra, trnh din appearance n. /'pirns/ s xut hin, s trnh din apple n. /'pl/ qu to application n. /,pli'kein/ s gn vo, vt gn vo; s chuyn cn, chuyn tm apply v. /'plai/ gn vo, ghp vo, p dng vo appoint v. /'pint/ b nhim, ch nh, chn appointment n. /'pintmnt/ s b nhim, ngi c b nhim appreciate v. /'pri:ieit/ thy r; nhn thc approach v., n. /'prout/ n gn, li gn; s n gn, s li gn appropriate adj. (+to, for) /'proupriit/ thch hp, thch ng approval n. /'pru:vl/ s tn thnh, ng , s chp thun approve (of) v. /'pru:v/ tn thnh, ng , chp thun approving adj. /'pru:vi/ tn thnh, ng , chp thun approximate adj. (to) /'prksimit/ ging vi, ging ht vi approximately adv. /'prksimitli/ khong chng, chng

April n. (abbr. Apr.) /'eiprl/ thng T area n. /'eri/ din tch, b mt argue v. /':gju:/ chng t, ch r argument n. /':gjumnt/ l l arise v. /'raiz/ xut hin, ny ra, ny sinh ra arm n., v. /:m/ cnh tay; v trang, trang b (v kh) armed adj. /:md/ v trang arms n. / v kh, binh gii, binh kh army n. /':mi/ qun i around adv., prep. /'raund/ xung quanh, vng quanh arrange v. /'reind/ sp xp, sp t, sa son arrangement n. /'reindmnt/ s sp xp, sp t, s sa son arrest v., n. /'rest/ bt gi, s bt gi arrival n. /'raivl/ s n, s ti ni arrive v. (+at, in) /'raiv/ n, ti ni arrow n. /'rou/ tn, mi tn art n. /:t/ ngh thut, m thut article n. /':tikl/ bi bo, mc artificial adj. /,:ti'fil/ nhn to artificially adv. /,:ti'fili/ nhn to artist n. /':tist/ ngh s artistic adj. /:'tistik/ thuc ngh thut, thuc m thut as prep., adv., conj. /z, z/ nh (as you know) as_soon_as / ngay khi as_well (as) / cng, cng nh ashamed adj. /'eimd/ ngng, xu h aside adv. /'said/ v mt bn, sang mt bn aside_from / ngoi ra, tr ra ask v. /:sk/ hi asleep adj. /'sli:p/ ng, ang ng aspect n. /'spekt/ v b ngoi, din mo assist v. /'sist/ gip, gip ; tham d, c mt assistance n. /'sistns/ s gip assistant n., adj. /'sistnt/ ngi gip , ngi ph t; gip , ph t associate v. /'souiit/ kt giao, lin kt, kt hp, cho cng tc associated with / lin kt vi association n. /,sousi'ein/ s kt hp, s lin kt assume v. /'sju:m/ mang, khoc, c, ly (ci v, tnh cht) assure v. /'u/ m bo, cam oan at_first / trc tip at_least / t ra, t nht, ch t atmosphere n. /'tmsfi/ kh quyn atom n. /'tm/ nguyn t attach v. /'tt/ gn, dn, tri, buc attached adj. / gn b

attack n., v. /'tk/ s tn cng, s cng kch; tn cng, cng kch attempt n., v. /'tempt/ s c gng, s th; c gng, th attempted adj. /'temptid/ c gng, th attend v. /'tend/ d, c mt attention n. /'tenn/ s ch attitude n. /'titju:d/ thi , quan im attorney n. (especially NAmE) /'t:ni/ ngi c y quyn attract v. /'trkt/ ht; thu ht, hp dn attraction n. /'trkn/ s ht, sc ht attractive adj. /'trktiv/ ht, thu ht, c duyn, li cun audience n. /':djns/ thnh, khan gi August n. (abbr. Aug.) /':gst - :'gst/ thng Tm aunt n. /:nt/ c, d author n. /':/ tc gi authority n. /:'riti/ uy quyn, quyn lc automatic adj. /,:t'mtik/ t ng automatically adv. / mt cch t ng autumn n. (especially BrE) /':tm/ ma thu (US: ma thu l fall) available adj. /'veilbl/ c th dng c, c gi tr, hiu lc average adj., n. /'vrid/ trung bnh, s trung bnh, mc trung bnh avoid v. /'vid/ trnh, trnh xa awake adj. /'weik/ nh thc, lm thc dy award n., v. /'w:d/ phn thng; tng, thng aware adj. /'we/ bit, nhn thc, nhn thc thy away adv. /'wei/ xa, xa cch, ri xa, i xa awful adj. /':ful/ oai nghim, d s awfully adv. / tn khc, khng khip awkward adj. /':kwd/ vng v, lung tng awkwardly adv. / vng v, lung tng back n., adj., adv., v. /bk/ lng, v pha sau, tr li background n. /'bkgraund/ pha sau; nn backward adj. /'bkwd/ v pha sau, li li bacteria n. /bk'tirim/ vi khun bad adj. /bd/ xu, ti badly adv. /'bdli/ xu, ti bad-tempered adj. /'bd'tempd/ xu tnh, d ni cu bag n. /bg/ bao, ti, cp xch baggage n. (especially NAmE) /'bdid/ hnh l bake v. /beik/ nung, nng bng l balance n., v. /'blns/ ci cn; lm cho cn bng, tng xng ball n. /b:l/ qu bng ban v., n. /bn/ cm, cm ch; s cm band n. /bnd/ bng, ai, np bandage n., v. /'bndid/ di bng; bng b bank n. /bk/ b (sng),

bar n. /b:/ qun bn ru bargain n. /'b:gin/ s mc c, s giao ko mua bn barrier n. /bri/ t chng ngi vt base n., v. /beis/ c s, c bn, nn mng; t tn, t c s trn ci g based_on / da trn basic adj. /'beisik/ c bn, c s basically adv. /'beisikli/ c bn, v c bn basis n. /'beisis/ nn tng, c s bath n. /b:/ s tm bathroom n. / bung tm, nh v sinh battery n. /'btri/ pin, c quy battle n. /'btl/ trn nh, chin thut bay n. /bei/ gian (nh), nhp (cu), chung (nga); bays n: / vng nguyt qu be_called / c gi, b gi be_going to / sp sa, c nh be_sick (BrE) / b m beach n. /bi:t/ bi bin beak n. /bi:k/ m chim bear v. /be/ mang, cm, vc, eo, m beard n. /bid/ ru beat n., v. /bi:t/ ting p, s p; nh p, m beautiful adj. /'bju:tful/ p beautifully adv. /'bju:tfuli/ tt p, ng hi lng beauty n. /'bju:ti/ v p, ci p; ngi p because conj. /bi'kz/ bi v, v because_of prep. / v, do bi become v. /bi'km/ tr thnh, tr nn bed n. /bed/ ci ging bedroom n. /'bedrum/ phng ng beef n. /bi:f/ tht b beer n. /bi:/ ru bia before prep., conj., adv. /bi'f:/ trc, ng trc begin v. /bi'gin/ bt u, khi u beginning n. /bi'gini/ phn u, lc bt u, lc khi u behalf n. /bi:h:f/ s thay mt behave v. /bi'heiv/ i x, n , c x behaviour (BrE) (NAmE behavior) n. / thi , cch c x, t cch o c behind prep., adv. /bi'haind/ sau, ng sau belief n. /bi'li:f/ lng tin, c tin, s tin tng believe v. /bi'li:v/ tin, tin tng bell n. /bel/ ci chung, ting chung belong v. /bi'l/ thuc v, ca, thuc quyn s hu below prep., adv. /bi'lou/ di, di thp, pha di belt n. /belt/ dy lng, tht lng

bend v., n. /bent/ ch r, ch un; khuu tay; ci xung, un cong beneath prep., adv. /bi'ni:/ di, di thp benefit n., v. /'benifit/ li, li ch; gip ch, lm li cho bent adj. /bent/ khiu, s thch, khuynh hng beside prep. /bi'said/ bn cnh, so vi bet v., n. /bet/ nh cuc, c cc; s nh cuc better,_best /'bet/,/best/ tt hn, tt nht betting n. /beting/ s nh cuc between prep., adv. /bi'twi:n/ gia, gia beyond prep., adv. /bi'jnd/ xa, pha bn kia bicycle (also bike) n. /'baisikl/ xe p bid v., n. /bid/ t gi, tr gi; s t gi, s tr gi big adj. /big/ to, ln bill n. /bil/ ha n, giy bc bin n. (BrE) /bin/ thng, thng ng ru biology n. /bai'ldi/ sinh vt hc bird n. /b:d/ chim birth n. /b:/ s ra i, s sinh birthday n. /'b:dei/ ngy sinh, sinh nht biscuit n. (BrE) /'biskit/ bnh quy bit n. (especially BrE) /bit/ ming, mnh bite v., n. /bait/ cn, ngom; s cn, s ngom bitter adj. /'bit/ ng; ng cay, chua xt bitterly adv. /'bitli/ ng, ng cay, chua xt black adj., n. /blk/ en; mu en blade n. /bleid/ li (dao, kim); l (c, cy); mi (cho); cnh (chong chng) blame v., n. /bleim/ khin trch, mng trch; s khin trch, s mng trch blank adj., n. /blk/ trng, trng; s trng rng blankly adv. /'blkli/ ngy ra, khng c thn blind adj. /blaind/ ui, m block n., v. /blk/ khi, tng (); lm ngn cn, ngn chn blonde adj., n., blond adj. /blnd/ hoe vng, mi tc hoe vng blood n. /bld/ mu, huyt; s tn st, chem git blow v., n. /blou/ n hoa; s n hoa blue adj., n. /blu:/ xanh, mu xanh board n., v. /b:d/ tm vn; lt vn, lt vn boat n. /bout/ tu, thuyn body n. /'bdi/ thn th, thn xc boil v. /bil/ si, luc bomb n., v. /bm/ qu bom; onh bom, th bom bone n. /boun/ xng book n., v. /buk/ sch; ghi chp boot n. /bu:t/ giy ng border n. /'b:d/ b, mp, va, l (ng) bore v. /b:/ bun chn, bun t

bored adj. / bun chn boring adj. /'b:ri/ bun chn born (be born) v. /b:n/ sinh, borrow v. /'brou/ vay, mn boss n. /bs/ ng ch, th trng both det., pron. /bou/ c hai bother v. /'b/ lm phin, quy ry, lm bc mnh bottle n. /'btl/ chai, l bottom n., adj. /'btm/ phn di cng, thp nht; cui, cui cng bound adj.: bound to /baund/ nht nh, chc chn bowl n. /boul/ ci bt box n. /bks/ hp, thng boy n. /bi/ con trai, thiu nin boyfriend n. / bn trai brain n. /brein/ c no; u c, tr no branch n. /br:nt/ ngnh; nhnh cy, nhnh song, ng ng brand n. /brnd/ nhn (hng ha) brave adj. /breiv/ gan d, can m bread n. /bred/ bnh m break v., n. /breik/ b gy, p v; s gy, s v breakfast n. /'brekfst/ ba im tm, ba sng breast n. /brest/ ngc, v breath n. /bre/ hi th, hi breathe v. /bri:/ ht, th breathing n. /'bri:i/ s h hp, s th breed v., n. /bri:d/ nui dng, chm sc, gio dc; sinh ; ni ging brick n. /brik/ gch bridge n. /brid/ ci cu brief adj. /bri:f/ ngn, gn, vn tt briefly adv. /'bri:fli/ ngn, gn, vn tt, tm tt bright adj. /brait/ sng, sng chi brightly adv. /'braitli/ sng chi, ti brilliant adj. /'briljnt/ ta sng, rc r, chi li bring v. /bri/ mang, cm, xch li broad adj. /brout/ rng broadcast v., n. /'br:dk:st/ tung ra khp ni,truyn rng ri; pht thanh, qung b broadly adv. /'br:dli/ rng, rng ri broken adj. /'broukn/ b gy, b v brother n. /'br/ anh, em trai brown adj., n. /braun/ nu, mu nu brush n., v. /br/ bn chi; chi, qut bubble n. /'bbl/ bong bng, bt, tm budget n. /bdt/ ngn sch build v. /bild/ xy dng building n. /'bildi/ s xy dng, cng trnh xy dng; ta nh bininh

bullet n. /'bulit/ n (sng trng, sng lc) bunch n. /bnt/ bi, chm, b, cm, bung; by, n (AME) burn v. /b:n/ t, t chy, thp, nung, thiu burnt adj. /b:nt/ b t, b chy, kh; rm nng, sm (da) burst v. /b:st/ n, n tung (bom, n); n, v (bong bng); ho hc bury v. /'beri/ chn ct, mai tng bus n. /bs/ xe but bush n. /bu/ bi cy, bi rm business n. /'bizinis/ vic bun bn, thng mi, kinh doanh businessman,_businesswoman n. / thng nhn busy adj. /bizi/ bn, bn rn but conj. /bt/ nhng butter n. /'bt/ b button n. /'btn/ ci nt, ci khuy, cc buy v. /bai/ mua buyer n. /bai/ ngi mua by prep., adv. /bai/ bi, bng bye exclamation /bai/ tm bit cabinet n. /'kbinit/ t c nhiu ngn ng cable n. /'keibl/ dy cp cake n. /keik/ bnh ngt calculate v. /'klkjuleit/ tnh ton calculation n. /,klkju'lein/ s tnh ton call v., n. /k:l/ gi; ting ku, ting gi calm adj., v., n. /k:m/ yn lng, lm du i; s yn lng, s m calmly adv. /k:mli/ yn lng, m ; bnh tnh, im tnh camera n. /kmr/ my nh camp n., v. /kmp/ tri, ch cm tri; cm tri, h tri campaign n. /kmpen/ chin dch, cuc vn ng camping n. /kmpi/ s cm tri can modal v., n. /kn/ c th; nh t, nh giam, bnh, ca ng cancel v. /knsl/ hy b, xa b cancer n. /'kns/ bnh ung th candidate n. /'kndidit/ ngi ng c, th sinh, ngi d thi candy n. (NAmE) /kndi/ ko cannot / khng th cap n. /kp/ m li trai, m vi capable (of) adj. /'keipb()l/ c ti, c nng lc; c kh nng, c gan capacity n. /k'psiti/ nng lc, kh nng tip thu, nng sut capital n., adj. /kptl/ th , tin vn; ch yu, chnh yu, c bn captain n. /'kptin/ ngi cm u, ngi ch huy, th lnh capture v., n. /'kpt/ bt gi, bt; s bt gi, s b bt car n. /k:/ xe hi card n. /k:d/ th, thip cardboard n. /ka:db:d/ ba cng, cc tng

care_for / trng nom, chm sc care n., v. /kr/ s chm sc, chm nom; chm sc career n. /k'ri/ ngh nghip, s nghip careful adj. /'keful/ cn thn, cn trng, bit gi gn carefully adv. /kfuli/ cn thn, chu o careless adj. /klis/ s sut, cu th carelessly adv. / cu th, bt cn carpet n. /'k:pit/ tm thm, thm (c) carrot n. /krt/ c c rt carry v. /kri/ mang, vc, khun ch case n. /keis/ v, ngn, ti cash n. /k/ tin, tin mt cast v., n. /k:st/ qung, nm, th, nh gc; s qung, s nm (li), s th (neo) castle n. /'k:sl/ thnh tr, thnh quch cat n. /kt/ con mo catch v. /kt/ bt ly, nm ly, tm ly, chp ly category n. /'ktigri/ hng, loi; phm tr cause n., v. /k:z/ nguyn nhn, nguyn do; gy ra, gy nn CD n. / a compact cease v. /si:s/ dng, ngng, ngt, thi, ht, tnh ceiling n. /sil/ trn nh celebrate v. /'selibreit/ k nim, lm l k nim; tn dng, ca tng celebration n. /,seli'brein/ s k nim, l k nim; s tn dng, s ca tng cell n. /sel/ , ngn cellphone (also cellular phone) n. (especially NAmE) / in thoi di ng cent n. (abbr. c, ct) /sent/ ng xu (=1/100 la) centimetre /'senti,mi:t/ xen ti mt central adj. /sentrl/ trung tm, gia, trung ng centre (BrE) (NAmE center) n. /'sent/ im gia, trung tm, trung ng century n. /'senturi/ th k ceremony n. /serimni/ nghi thc, nghi l certain adj., pron. /'s:tn/ chc chn certainly adv. /s:tnli/ chc chn, nht nh certificate n. /s'tifikit/ giy chng nhn, bng, chng ch chain n., v. /ten/ dy, xch; xnh li, tri li chair n. /te/ gh chairman,_chairwoman n. /'temn/, /'te,wumn/ ch tch, ch ta challenge n., v. /'tlind/ s th thch, s thch thc; thch thc, th thch chamber n. /tembr/ bung, phng, bung ng chance n. /tns, t:ns/ s may mn change v., n. /tend/ thay i, s thay i, s bin i channel n. /'tnl/ knh (TV, radio), eo bin chapter n. /'tpt(r)/ chng (sch) character n. /'krikt/ tnh cch, c tnh, nhn vt characteristic adj., n. /krktristik/ ring, ring bit, c trng, c tnh, c im

charge n., v. /t:d/ nhim v, bn phn, trch nhim; giao nhim v, giao vic charity n. /triti/ lng t thin, lng nhn c; s b th chart n., v. /ta:t/ th, biu ; v th, lp biu chase v., n. /teis/ sn bt; s sn bt chat v., n. /tt/ ni chuyn, tn gu; chuyn phim, chuyn gu cheap adj. /ti:p/ r cheaply adv. / r, r tin cheat v., n. /tit/ la, la o; tr la o, tr gian ln check v., n. /tek/ kim tra; s kim tra cheek n. /ti:k/ m cheerful adj. /tiful/ vui mng, phn khi, h hi cheerfully adv. / vui v, phn khi cheese n. /ti:z/ pho mt chemical adj., n. /kmkl/ thuc ha hc; cht ha hc, ha cht chemist n. /kemist/ nh ha hc chemistry n. /kemistri/ ha hc, mn ha hc, ngnh ha hc cheque n. (BrE) (NAmE check) /tek/ sc chest n. /test/ t, rng, hm chew v. /tu:/ nhai, ngm ngh chicken n. /tkin/ g, g con, tht g chief adj., n. /ti:f/ trng yu, chnh yu; th lnh, lnh t, ngi ng u, xp child n. /taild/ a b, a tr chin n. /tin/ cm chip n. /tip/ v bo, mnh v, ch st, m chocolate n. /tklt/ s c la choice n. /ts/ s la chn choose v. /tu:z/ chn, la chn chop v. /tp/ cht, n, ch church n. /t:t/ nh th cigarette n. /sigret/ iu thuc l cinema n. (especially BrE) /snm/ rp xi n, rp chiu bng circle n. /'s:kl/ ng trn, hnh trn circumstance n. /srkmstns, srkmstns/ hon cnh, trng hp, tnh hung citizen n. /sitizn/ ngi thnh th city n. /'si:ti/ thnh ph civil adj. /'sivl/ (thuc) cng dn claim v., n. /kleim/ i hi, yu sch; s i hi, s yu sch, s thnh cu clap v., n. /klp/ v, v tay; ting n, ting v tay class n. /kl:s/ lp hc classic adj., n. /'klsik/ c in, kinh in classroom n. /'kl:si/ lp hc, phng hc clean adj., v. /kli:n/ sch, sch s; clear adj., v. / lau chi, qut dn clearly adv. /klili/ r rng, sng sa clerk n. /kla:k/ th k, linh mc, mc s

clever adj. /'klev/ lanh li, thng minh. ti gii, kho lo click v., n. /klik/ lm thnh ting lch cch; ting lch cch, c nhp (chut) client n. /klaint/ khch hng climate n. /'klaimit/ kh hu, thi tit climb v. /klaim/ leo, tro climbing n. /klaimi/ s leo tro clock n. /klk/ ng h close NAmE v. / ng, khp, kt thc, chm dt closed adj. /klouzd/ bo th, khng ci m, khp kn closely adv. /klousli/ cht ch, k lng, t m closet n. (especially NAmE) /'klozit/ bung, phng , phng kho cloth n. /kl/ vi, khn tri bn, o thy tu clothes n. /klouz/ qun o clothing n. /kloui/ qun o, y phc cloud n. /klaud/ my, m my club n. /klb/ cu lc b; gy, di cui coach n. /kot/ hun luyn vin coal n. /koul/ than coast n. /koust/ s lao dc; b bin coat n. /kot/ o chong code n. /koud/ mt m, lut, iu l coffee n. /'kfi/ c ph coin n. /kin/ tin kim loi cold adj., n. /kould/ lnh, s lnh lo, lnh nht coldly adv. /'kouldli/ lnh nht, h hng, v tm collapse v., n. /k'lps/ , sp ; s nt, s sp colleague n. /klig/ bn ng nghip collect v. /klekt/ su tp, tp trung li collection n. /klkn/ s su tp, s t hp college n. /'klid/ trng cao ng, trng i hc colour (BrE) (NAmE color) n., v. /'kl/ mu sc; t mu coloured (BrE) (NAmE colored) adj. /kld/ mang mu sc, c mu sc column n. /'klm/ ct, mc (bo) combination n. /,kmbi'nein/ s kt hp, s phi hp combine v. /'kmbain/ kt hp, phi hp come v. /km/ n, ti, i n, i ti comedy n. /kmidi/ hi kch comfort n., v. /'kmft/ s an i, khuyn gii, li ng vin, s an nhn; d dnh, an i comfortable adj. /'kmftbl/ thoi mi, tin nghi, y comfortably adv. /kmftbli/ d chu, thoi mi, tin nghi, m cng command v., n. /k'm:nd/ ra lnh, ch huy; lnh, mnh lnh, quyn ra lnh, quyn ch huy comment n., v. /kment/ li bnh lun, li ch gii; bnh lun, ph bnh, ch thch, dn gii commercial adj. /k'm:l/ bun bn, thng mi commission n., v. /kmn/ hi ng, y ban, s y nhim, s y thc; y nhim, y thc commit v. /k'mit/ giao, gi, y nhim, y thc; tng giam, b t

commitment n. /k'mmnt/ s phm ti, s tn ty, tn tm committee n. /k'miti/ y ban common adj. /'kmn/ cng, cng cng, thng thng, ph bin commonly adv. /kmnli/ thng thng, bnh thng communicate v. /k'mju:nikeit/ truyn, truyn t; giao thip, lin lc communication n. /k,mju:ni'kein/ s giao tip, lin lc, s truyn t, truyn tin community n. /k'mju:niti/ dn chng, nhn dn company n. /kmpni/ cng ty compare v. /km'pe(r)/ so snh, i chiu comparison n. /km'prisn/ s so snh compete v. /km'pi:t/ ua tranh, ganh ua, cnh tranh competition n. /,kmpi'tin/ s cnh tranh, cuc thi, cuc thi u competitive adj. /kmpetitiv/ cnh tranh, ua tranh complain v. /kmplein/ phn nn, ku ca complaint n. /kmplent/ li than phin, than th; s khiu ni, n kin complete adj., v. /km'pli:t/ hon thnh, xong; completely adv. /km'pli:tli/ hon thnh, y , trn vn complex adj. /'kmleks/ phc tp, rc ri complicate v. /'komplikeit/ lm phc tp, rc ri complicated adj. /'komplikeitid/ phc tp, rc ri computer n. /km'pju:t/ my tnh concentrate v. /'knsentreit/ tp trung concentration n. /,knsn'trein/ s tp trung, ni tp trung concept n. /knsept/ khi nim concern v., n. /kn's:n/ lin quan, dnh lu ti; s lin quan, s dnh lu ti concerned adj. /kns:nd/ c lin quan, c dnh lu concerning prep. /kns:ni/ bng khung, i ngi concert n. /kn's:t/ bui ha nhc conclude v. /knklud/ kt lun, kt thc, chm dt (cng vic) conclusion n. /knklun/ s kt thc, s kt lun, phn kt lun concrete adj., n. /'knkri:t/ bng b tng; b tng condition n. /kn'din/ iu kin, tnh cnh, tnh th conduct v., n. /'kndkt/or/kn'dkt/ iu khin, ch o, ch huy; s iu khin, ch huy conference n. /knfrns, knfrns/ hi ngh, s bn bc confidence n. /'konfid()ns/ lng tin tng, s tin cy confident adj. /'knfidnt/ tin tng, tin cy, t tin confidently adv. /'knfidntli/ t tin confine v. /kn'fain/ giam gi, hn ch confined adj. /kn'faind/ hn ch, gii hn confirm v. /kn'f:m/ xc nhn, chng thc conflict n., v. /v. knflkt ; n. knflkt/ xung t, va chm; s xung t, s va chm confront v. /kn'frnt/ i mt, i din, i chiu confuse v. / lm ln xn, xo trn confused adj. /kn'fju:zd/ bi ri, lng tng, ngng confusing adj. /kn'fju:zi/ kh hiu, gy bi ri

confusion n. /kn'fju:n/ s ln xn, s ri lon congratulations n. /kn,grtju'lein/ s chc mng, khen ngi; li chc mng, khen ngi (s) congress n. /'kgres/ i hi, hi ngh, Quc hi connect v. /k'nekt/ kt ni, ni connection n. /knekn,/ s kt ni, s giao kt conscious adj. /kns/ tnh to, c thc, bit r consequence n. /'knsikwns/ kt qu, hu qu conservative adj. /kns:vtiv/ thn trng, d dt, bo th consider v. /knsid/ cn nhc, xem xt; , quan tm, lu n considerable adj. /kn'sidrbl/ ln lao, to tt, ng k considerably adv. /kn'sidrbly/ ng k, ln lao, nhiu consideration n. /knsid'rein/ s cn nhc, s xem xt, s , s quan tm consist of v. /kn'sist/ gm c constant adj. /'knstnt/ kin tr, bn lng constantly adv. /'knstntli/ kin nh construct v. /knstrkt/ xy dng construction n. /kn'strkn/ s xy dng consult v. /kn'slt/ tra cu, tham kho, thm d, hi kin consumer n. /kn'sju:m/ ngi tiu dng contact n., v. /kntkt/ s lin lc, s giao thip; tip xc contain v. /kn'tein/ bao hm, cha ng, bao gm container n. /kn'tein/ ci ng, cha; cng te n contemporary adj. /kn'temprri/ ng thi, ng i content n. /kn'tent/ ni dung, s hi lng contest n. /kntest/ cuc thi, trn u, cuc tranh lun, cuc chin u, chin tranh context n. /'kntekst/ vn cnh, khung cnh, phm vi continent n. /'kntinnt/ lc a, i lc (lc a Bc M) continue v. /kntinju:/ tip tc, lm tip continuous adj. /kn'tinjus/ lin tc, lin tip continuously adv. /kn'tinjusli/ lin tc, lin tip contract n., v. /'kntrkt/ hp ng, s k hp ng; k kt contrast n., v. /kn'trst/, /'kntrst / s tng phn; lm tng phn, lm tri ngc contrasting adj. /kn'trsti/ tng phn contribute v. /kn'tribju:t/ ng gp, ghp phn contribution n. /kntribju:n/ s ng gp, s gp phn control n., v. s /kn'troul/ s iu khin, quyn hnh, quyn lc, quyn ch huy controlled adj. /kn'trould/ c iu khin, c kim tra convenient adj. /knvi:njnt/ tin li, thun li, thch hp convention n. /kn'venn/ hi ngh, hip nh, quy c conventional adj. /kn'vennl/ quy c conversation n. /,knv'sein/ cuc m thoi, cuc tr chuyn convert v. /kn'v:t/ i, bin i convince v. /kn'vins/ lm cho tin, thuyt phc; lm cho nhn thc thy cook v., n. /kk/ nu n, ngi nu n cooker n. (BrE) /kuk/ l, bp, ni nu

cookie n. (especially NAmE) /kuki/ bnh quy cooking n. /kki/ s nu n, cch nu n cool adj., v. /ku:l/ mt m, im tnh; lm mt, cope (with) v. /koup/ i ph, ng u copy n., v. /'kpi/ bn sao, bn chp li; s sao chp; sao chp, bt chc core n. /k:/ nng ct, ht nhn; y lng corner n. /k:n/ gc (tng, nh, ph...) correct adj., v. /krekt/ ng, chnh xc; sa, sa cha correctly adv. /krektli/ ng, chnh xc cost n., v. /kst, kst/ gi, chi ph; tr gi, phi tr cottage n. /'ktid/ nh tranh cotton n. /ktn/ bng, ch, si cough v., n. /kf/ ho, s ho, ting hoa coughing n. /kfi/ ho could v. /kud/ c th, c kh nng council n. /kaunsl/ hi ng count v. /kaunt/ m, tnh counter n. /kantr/ quy hng, quy thu tin, my m country n. /kntri/ nc, quc gia, t nc countryside n./'kntri'said/ min qu, min nng thn county n. /koun'ti/ ht, tnh couple n. /'kpl/ i, cp; i v chng, cp nam n courage n. /'krid/ s can m, s dng cm, dng kh course n. /k:s/ tin trnh, qu trnh din tin; sn chy ua court n. /krt, kort/ sn, sn (tennis...), ta n, quan ta, phin ta cousin n. /kzn/ anh em h cover v., n. /'kv/ bao bc, che ph; v, v bc covered adj. /'kvrd/ c mi che, kn o covering n. /kvri/ s bao bc, s che ph, ci bao, bc cow n. /ka/ con b ci crack n., v. /krk/ c, xut sc; lm nt, lm v, nt n, rn nt cracked adj. /krkt/ rn, nt craft n. /kra:ft/ ngh, ngh th cng crash n., v. /kr/ vi th; s ri (my bay), s ph sn, sp ; ph tan tnh, ph vn crazy adj. /'kreizi/ in, mt tr cream n. /kri:m/ kem create v. /kri:'eit/ sng to, to nn creature n. /'kri:t/ sinh vt, loi vt credit_card n. / th tn dng credit n. /krdt/ s tin, lng tin, danh ting; tin gi ngn hng crime n. /kraim/ ti, ti c, ti phm criminal adj., n. /krmnl/ c ti, phm ti; k phm ti, ti phm crisis n. /krass/ s khng hong, cn khng hong crisp adj. /krips/ gin criterion n. /kratrin/ tiu chun

critical adj. /krtkl/ ph bnh, ph phn; kh tnh criticism n. /kritisizm/ s ph bnh, s ph phn, li ph bnh, li ph phn criticize (BrE also -ise) v. /krtsaz/ ph bnh, ph phn, ch trch crop n. /krop/ v ma cross n., v. /krs/ cy Thnh Gi, ni thng kh; s bng qua; bng qua, vt qua crowd n. /kraud/ m ng crowded adj. /kraudid/ ng c crown n. /kraun/ vng min, vua, ngai vng; nh cao nht crucial adj. /kru:l/ quyt nh, ct yu, ch yu cruel adj. /'kru:(l)/ c c, d tn, tn nhn crush v. /kr/ p, vt, nt, bp cry v., n. /krai/ khc, ku la; s khc, ting khc, s ku la cultural adj. /kltrl/ (thuc) vn ha culture n. /kltr/ vn ha, s m mang, s gio dc cup n. /kp/ tch, chn cupboard n. /'kpbd/ 1 loi t c ngn curb v. /k:b/ kim ch, nn li, hn ch cure v., n. /kju/ cha tr, iu tr; cch cha bnh, cch iu tr; thuc curious adj. /'kjuris/ ham mun, t m, l lng curiously adv. /'kjurisli/ t m, hiu k, l k curl v., n. /k:l/ qun, xon, un qun, lm xon; s un qun curly adj. /k:li/ qun, xon current adj., n. /'krnt/ hin hnh, ph bin, hin nay; dng (nc), lung (gi) currently adv. /'krntli/ hin thi, hin nay curtain n. /'k:tn/ mn (ca, rp ht, khi, sng) curve n., v. /k:v/ ng cong, ng vng; cong, un cong, b cong curved adj. /k:vd/ cong custom n. /'kstm/ phong tc, tc l, thi quen, tp qun customer n. /kstm/ khch hng customs n. /kstmz/ thu nhp khu, hi quan cut v., n. /kt/ ct, cht; s ct cycle n., v. /'saikl/ chu k, chu trnh, vng; quay vng theo chu k, i xe p cycling n. /'saikli/ s i xe p dad n. /dd/ b, cha daily adj. /'deili/ hng ngy damage n., v. /'dmid/ mi hn, iu hi, s thit hi; lm h hi, lm hng, gy thit hi damp adj. /dmp/ m, m t, m thp dance n., v. /d:ns/ s nhy ma, s khiu v; nhy ma, khiu v dancer n. /'d:ns/ din vin ma, ngi nhy ma dancing n. /'d:nsi/ s nhy ma, s khiu v danger n. /'deind/ s nguy him, mi him ngho; nguy c, mi e da dangerous adj. /deindrs/ nguy him dare v. /der/ dm, dm ng u vi; thch dark adj., n. /d:k/ ti, ti tm; bng ti, m mui data n. /deit/ s liu, d liu

date n., v. /deit/ ngy, k, k hn, thi k, thi i; ngy thng, ghi nin hiu daughter n. /dtr/ con gi day n. /dei/ ngy, ban ngy dead adj. /ded/ cht, tt deaf adj. /def/ ic, lm thinh, lm ng deal v., n. /di:l/ phn pht, phn phi; s giao dch, tha thun mua bn deal_with / gii quyt dear adj. /di/ thn, thn yu, thn mn; knh tha, tha death n. /de/ s cht, ci cht debate n., v. /dbet/ cuc tranh lun, cuc tranh ci; tranh lun, bn ci debt n. /det/ n decade n. /'dekeid/ thp k, b mi, nhm mi decay n., v. /di'kei/ tnh trng suy tn, suy sp, tnh trng nt December n. (abbr. Dec.) /di'semb/ thng mi hai, thng Chp decide v. /di'said/ quyt nh, gii quyt, phn x decision n. /disin/ s quyt nh, s gii quyt, s phn x declare v. /di'kle/ tuyn b, cng b decline n., v. /di'klain/ s suy tn, s suy sp; suy sp, suy tn decorate v. /dekreit/ trang hong, trang tr decoration n. /dekrein/ s trang hong, trang hong, trang tr decorative adj. /dekrtiv/ trang hong, trang tr, lm cnh decrease v., n. /'di:kri:s/ gim bt, lm suy gim, s gim i, s gim st deep adj., adv. /di:p/ su, kh lng, b n deeply adv. /di:pli/ su, su xa, su sc defeat v., n. /di'fi:t/ nh thng, nh bi; s tht bi (1 k hoch), s tiu tan (hy vng..) defence (BrE) (NAmE defense) n. /di'fens/ ci bo v, vt chng , s che ch defend v. /di'fend/ che ch, bo v, bo cha define v. /di'fain/ nh ngha definite adj. /d'finit/ xc nh, nh r, r rng definitely adv. /'definitli/ rch ri, dt khot definition n. /definin/ s nh ngha, li nh ngha degree n. /dgri:/ mc , trnh ; bng cp; delay n., v. /dle/ s chm tr, s tr hon, s cn tr; lm chm tr deliberate adj. /di'libreit/ thn trng, c tnh ton, ch tm, c suy ngh cn nhc deliberately adv. /dilibritli/ thn trng, c suy ngh cn nhc delicate adj. /'delikeit/ thanh nh, thanh t, t nh, kh x delight n., v. /di'lait/ s vui thch, s vui sng, iu thch th; lm vui thch, lm say m delighted adj. /di'laitid/ vui mng, hi lng deliver v. /di'liv/ cu khi, thot khi, by t, gii by delivery n. /di'livri/ s phn pht, s phn phi, s giao hng; s by t, pht biu demand n., v. /d.mnd/ s i hi, s yu cu; i hi, yu cu demonstrate v. /dmnstret/ chng minh, gii thch; by t, biu l dentist n. /'dentist/ nha s deny v. /di'nai/ t chi, phn i, ph nhn department n. /di'p:tmnt/ cc, s, ty, ban, khoa; gian hng, khu by hng

departure n. /di'p:t/ s ri khi, s i, s khi hnh depend (on) v. /di'pend/ ph thuc, ty thuc; da vo, vo, trng mong vo deposit n., v. /dpzt/ vt gi, tin gi, tin t cc; gi, t cc depress v. /dipres/ lm chn nn, lm phin mun; lm suy gim depressed adj. /di-'prest/ chn nn, tht vng, phin mun; suy yu, nh tr depressing adj. /di'presi/ lm chn nn lm tht vng, lm tr tr depth n. /dep/ chiu su, dy derive v. /diraiv/ nhn c t, ly c t; xut pht t, bt ngun, chuyn ha t (from) describe v. /dskrab/ din t, miu t, m t description n. /dskrpn/ s m t, s t, s miu t desert n., v. /dzrt/ sa mc; cng lao, gi tr; ri b, b trn deserted adj. /di'z:tid/ hoang vng, khng ngi deserve v. /di'z:v/ ng, xng ng design n., v. /dizain/ s thit k, k hoch, cng. phc tho; phc ha, thit k desire n., v. /di'zai/ c mun; thm mun, ao c desk n. /desk/ bn (hc sinh, vit, lm vic) desperate adj. /'desprit/ liu mng, liu lnh; tuyt vng desperately adv. /'despritli/ liu lnh, liu mng despite prep. /dis'pait/ d, mc d, bt chp destroy v. /dis'tri/ ph, ph hoi, ph hu, tiu dit, trit ph destruction n. /dis'trkn/ s ph hoi, s ph hy, s tiu dit detail n. /n. dtel, ditel ; v. dtel/ chi tit detailed adj. /'di:teild/ cn k, t m, nhiu chi tit determination n. /di,t:mi'nein/ s xc nh, s nh r; s quyt nh determine v. /di't:min/ xc nh, nh r; quyt nh determined adj. /dit:mind/ c xc nh, c xc nh r develop v. /di'velp/ pht trin, m rng; trnh by, by t development n. /divelpmnt/ s pht trin, s trnh by, s by t device n. /di'vais/ k sch; thit b, dng c, my mc devote v. /di'vout/ hin dng, dnh ht cho devoted adj. /divoutid/ hin cho, dng cho, dnh cho; ht lng, nhit tnh diagram n. /dagrm/ biu diamond n. /daimnd/ kim cng diary n. /'dairi/ s nht k; lch ghi nh dictionary n. /'diknri/ t in die v. /da/ cht, t trn, hy sinh diet n. /'dait/ ch n ung, ch n king difference n. /dfrns, dfrns/ s khc nhau different adj. /'difrnt/ khc, khc bit, khc nhau differently adv. /'difrntli/ khc, khc bit, khc nhau difficult adj. /'difik()lt/ kh, kh khn, gay go difficulty n. /'difiklti/ s kh khn, ni kh khn, iu cn tr dig v. /dg/ o bi, xi dinner n. /'din/ ba tra, chiu direct adj., v. /di'rekt; dai'rekt/ trc tip, thng, thng thn; gi, vit cho ai, iu khin

direction n. /di'rekn/ s iu khin, s ch huy directly adv. /dairektli/ trc tip, thng director n. /di'rekt/ gim c, ngi iu khin, ch huy dirt n. /d:t/ bn thu, d bn, vt rc ri dirty adj. /d:ti/ bn thu, d bn disabled adj. /diseibld/ bt lc, khng c kh nng disadvantage n. /dsdvntd, dsdvntd/ s bt li, s thit hi disagree v. /disgri:/ bt ng, khng ng , khc, khng ging; khng hp disagreement n. /disgri:mnt/ s bt ng, s khng ng , s khc nhau disappear v. /dis'pi/ bin mt, bin i disappoint v. /dspnt/ khng lm tha c nguyn, mong i; tht c, lm tht bi disappointed adj. /,dis'pointid/ tht vng disappointing adj. /dispinti/ lm chn ngn, lm tht vng disappointment n. /dispintmnt/ s chn ngn, s tht vng disapproval n. /dispru:vl/ s phn i, s khng tn thnh disapprove (of) v. /dispru:v/ khng tn thnh, phn i, ch disapproving adj. /dispru:vi/ phn i disaster n. /di'z:st/ tai ha, thm ha disc (also disk, especially in NAmE) n. /disk/ a discipline n. /'disiplin/ k lut discount n. /'diskaunt/ s bt gi, s chit khu, tin bt, chit khu discover v. /dis'kv/ khm ph, pht hin ra, nhn ra discovery n. /dis'kvri/ s khm ph, s tm ra, s pht hin ra discuss v. /dis'ks/ tho lun, tranh lun discussion n. /dis'kn/ s tho lun, s tranh lun disease n. /di'zi:z/ cn bnh, bnh tt disgust v., n. /disgst/ lm gh tm, lm kinh tm, lm phn n disgusted adj. /disgstid/ chn ght, phn n disgusting adj. /disgsti/ lm gh tm, kinh tm dish n. /di/ a (ng thc n) dishonest adj. /disnist/ bt lng, khng thnh tht dishonestly adv. /dis'onistli/ bt lng, khng lng thin disk n. /disk/ a, a ht dislike v., n. /dis'laik/ s khng a, khng thch, s ght dismiss v. /dis'mis/ gii tn (qun i, m ng); sa thi (ngi lm) display v., n. /dis'plei/ by t, ph trng, trng by; s by ra, ph by, trng by dissolve v. /dzlv/ tan r, phn hy, gii tn distance n. /'distns/ khong cch, tm xa distinguish v. /distigwi/ phn bit, nhn ra, nghe ra distribute v. /dis'tribju:t/ phn b, phn phi, sp xp, phn loi distribution n. /,distri'bju:n/ s phn b, s phn phi, phn pht, s sp xp district n. /'distrikt/ huyn, qun disturb v. /dist:b/ lm mt yn tnh, lm no ng, quy ry disturbing adj. /dist:bi/ xo trn divide v. /di'vaid/ chia, chia ra, phn ra

division n. /d'vn/ s chia, s phn chia, s phn loi divorce n., v. /div:s/ s ly d divorced adj. /di'vo:sd/ ly d do v., auxiliary v. /du:, du/ lm doctor n. (abbr. Dr, NAmE Dr.) /'dkt/ bc s y khoa, tin s document n. /'dkjmnt/ vn kin, ti liu, t liu dog n. /dg/ ch dollar n. /dl/ la M domestic adj. /d'mestik/ vt nui trong nh, (thuc) ni tr, quc ni dominate v. /dmnet/ chim u th, c nh hng, chi phi; kim ch door n. /d:/ ca, ca ra vo dot n. /dt/ chm nh, im; ca hi mn double adj., det., adv., n., v. /'dbl/ i, hai, kp; ci gp i, lng gp i; lm gp i doubt n., v. /daut/ s nghi ng, s ng vc; nghi ng, ng vc down adv., prep. /daun/ xung downstairs adv., adj., n. /'daun'stez/ di nh, tng di; xng gc; tng di downward adj. /daunwd/ xung, i xung downwards (also downward especially in NAmE) adv. /daunwdz/ xung, i xung dozen n., det. /dzn/ t (12) draft n., adj., v. /dra:ft/ bn phc tho, s thit k; phc tho, thit k drag v. /drg/ li ko, ko l drama n. /dr.m/ kch, tung dramatic adj. /drmtik/ nh kch, nh ng kch, thch hp vi sn khu dramatically adv. /dr'mtikli/ t ngt draw v. /dro:/ v, ko drawer n. /dr:/ ngi v, ngi ko drawing n. /'dro:i/ bn v, bc v, s ko dream n., v. /dri:m/ gic m, m dress n., v. /dres/ qun o, mc (qun o), n mc dressed adj. / cch n mc drink n., v. /drik/ ung; ung drive v., n. /draiv/ li, ua xe; cuc ua xe (iu khin) driver n. /draiv(r)/ ngi li xe driving n. /'draivi/ s li xe, cuc ua xe drop v., n. /drp/ chy nh git, ri, rt; git (nc, mu...) drug n. /drg/ thuc, dc phm; ma ty drugstore n. (NAmE) /'drgst:/ hiu thuc, ca hng dc phm drum n. /drm/ ci trng, ting trng drunk adj. /drk/ say ru dry adj., v. /drai/ kh, cn; lm kh, sy kh due adj. /du, dyu/ n k hn (tr n); xng ng, thch ng due_to / v, do, ti, nh c dull adj. /dl/ chm hiu, ngu n dump v., n. /dmp/ rc; ng rc, ni rc during prep. /'djuri/ trong lc, trong thi gian

dust n., v. /dst/ bi, rc; rc (bi, phn), qut bi, phi bi duty n. /'dju:ti/ s tn knh, knh trng; bn phn, trch nhim DVD n./ a DVD (a CD dung lng ln) dying adj. /da/ s cht e.g. abbr. / Vit tt ca cm t La tinh exempli gratia (for example) each det., pron. /i:t/ mi each_other (also one another) pron. / nhau, ln nhau ear n. /i/ tai early adj., adv. /:li/ sm earn v. /:n/ kim (tin), ginh (phn thng) earth n. /:/ t, tri t ease n., v. /i:z/ s thanh thn, s thoi mi; lm thanh thn, lm yn tm, lm d chu easily adv. /'i:zili/ d dng east n., adj., adv. /i:st/ hng ng, pha ng, (thuc) ng, pha ng eastern adj. /'i:stn/ ng easy adj. /'i:zi/ d dng, d tnh, ung dung eat v. /i:t/ n economic adj. /i:knmik/ (thuc) Kinh t economy n. /knmi/ s tit kim, s qun l kinh t edge n. /ed/ li, cnh sc edition n. /i'din/ nh xut bn, s xut bn editor n. /edit/ ngi thu thp v xut bn, ch bt educate v. /'edju:keit/ gio dc, cho n hc; rn luyn educated adj. /'edju:keitid/ c gio dc, c o to education n. /,edju:'kein/ s gio dc, s rn luyn (k nng) effect n. /i'fekt/ hiu ng, hiu qu, kt qu effective adj. /'ifektiv/ c kt qu, c hiu lc effectively adv. /i'fektivli/ c kt qu, c hiu lc efficient adj. /i'fint/ c hiu lc, c hiu qu efficiently adv. /i'fintli/ c hiu qu, hiu nghim effort n. /ef:t/ s c gng, s n lc egg n. /eg/ trng either det., pron., adv. /ai/ mi, mt; cng phi th elbow n. /elbou/ khuu tay elderly adj. /eldli/ c tui, cao tui elect v. /ilekt/ bu, quyt nh election n. /ilekn/ s bu c, cuc tuyn c electric adj. /lktrk/ (thuc) in, c in, pht in electrical adj. /i'lektrikl/ (thuc) in electricity n. /ilek'trisiti/ in, in lc; in lc hc electronic adj. /lktrnk, ilktrnk/ (thuc) in t elegant adj. /elignt/ thanh lch, tao nh element n. /lmnt/ yu td, nguyn t elevator n. (NAmE) /lvetr/ my nng, thang my else adv. /els/ khc, na; nu khng

elsewhere adv. /elsw/ mt ni no khc email (also e-mail) n., v. /'imeil/ th in t; gi th in t embarrass v. /imbrs/ lng tng, lm ngng nghu; lm rc ri, gy kh khn embarrassed adj. /imbrst/ lng tng, bi ri, ngng; mang n embarrassing adj. /imbrsi/ lm lng tng, ngn tr embarrassment n. /imbrsmnt/ s lng tng, s bi ri emerge v. /im:d/ ni ln, hin ra; ni bt ln emergency n. /i'm:densi/ tnh trng khn cp emotion n. /i'mo()n/ x xc ng, s cm ng, mi xc cm emotional adj. /imounl/ cm ng, xc ng, xc cm; d cm ng, d xc cm emotionally adv. /imounli/ xc ng emphasis n. /emfsis/ s nhn mnh, tm quan trng emphasize (BrE also -ise) v. /mfsaz/ nhn mnh, lm ni bt empire n. /'empai/ ch, quc employ v. /im'pli/ dng, thu ai lm g employee n. /emplii:/ ngi lao ng, ngi lm cng employer n. /empli/ ch, ngi s dng lao ng employment n. /im'plimnt/ s thu mn empty adj., v. /'empti/ trng, rng; , dc; ung, lm cn enable v. /i'neibl/ lm cho c th, c kh nng; cho php ai lm g encounter v., n. /in'kaut/ chm chn, bt gp; s chm trn, s bt gp encourage v. /in'krid/ ng vin, ng h, gip , lm can m, mnh dn encouragement n. /inkridmnt/ nim c v, ng vin, khuyn khch, s lm can m end n., v. /end/ gii hn, s kt thc; kt thc, chm dt ending n. /endi/ s kt thc, s chm dt; phn cui, kt cc enemy n. /'enmi/ k th, qun ch energy n. /nrdi/ nng lng, ngh lc, sinh lc engage v. /in'geid/ ha hn, cam kt, nh c engaged adj. /ingeidd/ nh c, ha hn; c ngi engine n. /en'in/ my, ng c engineer n. /endi'nir/ k s engineering n. /,en'nr/ ngh k s, cng vic ca k s enjoy v. /in'doi/ thng thc, thch th ci g, c hng, c c enjoyable adj. /indibl/ th v, thch th enjoyment n. /indimnt/ s thch th, s c c, c hng enormous adj. /i'n:ms/ to ln, khng l enough det., pron., adv. /i'nf/ enquiry n. /in'kwairi/ s iu tra, s thm vn ensure v. /nr, nr/ bo m, chc chn enter v. /ent/ i vo, gia nhp entertain v. /,ent'tein/ gii tr, tip n, chiu i entertainer n. /enttein/ ngi qun tr, ngi tip i, chiu i entertaining adj. /,ent'teini/ gii tr entertainment n. /ent'teinm()nt/ s gii tr, s tip i, chiu i enthusiasm n. /nuzizm/ s hng hi, s nhit tnh

enthusiastic adj. /nuzistk/ hng hi, say m, nhit tnh entire adj. /in'tai/ ton th, ton b entirely adv. /intaili/ ton vn, trn vn, ton b entitle v. /in'taitl/ cho tiu , cho tn (sch); cho quyn lm g entrance n. /'entrns/ s i vo, s nhm chc entry n. /ntri/ s ghi vo s sch, s i vo, s tip nhn (php l) envelope n. /'enviloup/ phong b environment n. /in'vairnmnt/ mi trng, hon cnh xung quanh environmental adj. /in,vairn'mentl/ thuc v mi trng equal adj., n., v. /i:kwl/ ngang, bng; ngi ngang hng, ngang ti, sc; bng, ngang equally adv. /'i:kwli / bng nhau, ngang bng equipment n. /i'kwipmnt/ trang, thit b equivalent adj., n. /ikwivlnt/ tng ng; t, vt tng ng error n. /'er/ li, s sai st, sai lm escape v., n. /is'keip/ trn thot, thot khi; s trn thot, li thot especially adv. /is'peli/ c bit l, nht l essay n. /se/ bi tiu lun essential adj., n. /snl/ bn cht, thc cht, ct yu; yu t cn thit essentially adv. /esenili/ v bn cht, v c bn establish v. /stbl/ lp, thnh lp estate n. /stet/ ti sn, di sn, bt ng sn estimate n., v. /'estimit - 'estimeit/ s c lng, nh gi; c lng, nh gi etc. (full form et cetera) /et setr/ vn vn euro n. /ju:rou/ n v tin t ca lin minh chu u even adv., adj. /'i:vn/ ngay c, ngay, li cn; bng phng, im m, ngang bng evening n. /'i:vni/ bui chiu, ti event n. /i'vent/ s vic, s kin eventually adv. /iventjuli/ cui cng ever adv. /'ev(r)/ tng, t trc ti gi every det. /'evri/ mi, mi everyone (also everybody) pron. /evriwn/ mi ngi everything pron. /'evrii/ mi vt, mi th everywhere adv. /evriwe/ mi ni evidence n. /'evidns/ iu hin nhin, iu r rng evil adj., n. /'i:vl/ xu, c; iu xu, iu c, iu tai hi exact adj. /igzkt/ chnh xc, ng exactly adv. /igzktli/ chnh xc, ng n exaggerate v. /igzdreit/ cng iu, phng i exaggerated adj. /ig'zdreit/ cng iu, phng i exam n. /igzm/ vit tt ca Examination (xem ngha pha di) examination /igzminein/ n. s thi c, k thi examine v. /gzmn/ thm tra, khm xt, hi han (th sinh) example n. /igza:mp()l/ th d, v d excellent adj. /ekslnt/ xut sc, xut chng except prep., conj. /ik'sept/ tr ra, khng k; tr phi

exception n. /ik'sepn/ s tr ra, s loi ra exchange v., n. /iksteind/ trao i; s trao i excite v. /ik'sait/ kch thch, kch ng excited adj. /ksatd/ b kch thch, b kch ng excitement n. /iksaitmnt/ s kch thch, s kch ng exciting adj. /iksaiti/ hng th, th v exclude v. /iksklu:d/ ngn chn, loi tr excluding prep. /iksklu:di/ ngoi ra, tr ra excuse n., v. /ikskju:z/ li xin li, bo cha; xin li, tha th, tha li executive n., adj. /gzkytv/ s thi hnh, chp hnh; (thuc) s thi hnh, chp hnh exercise n., v. /'ekssaiz/ bi tp, s thi hnh, s thc hin; lm, thi hnh, thc hin exhibit v., n. /gzbt/ trng by, trin lm; vt trng by, vt trin lm exhibition n. /ksbn/ cuc trin lm, trng by exist v. /ig'zist/ tn ti, sng existence n. /ig'zistns/ s tn ti, s sng exit n. /egzit/ li ra, s i ra, thot ra expand v. /iks'pnd/ m rng, pht trin, n, gin ra expect v. /ik'spekt/ ch i, mong ngng; liu trc expectation n. /,ekspek'tein/ s mong ch, s ch i expected adj. /ikspektid/ c ch i, c hy vng expense n. /kspns/ chi ph expensive adj. /iks'pensiv/ t experience n., v. /iks'pirins/ kinh nghim; tri qua, nm mi experienced adj. /ekspirinst/ c kinh nghim, tng tri, giu kinh nghim experiment n., v. /n. ksprmnt ; v. ksprmnt/ cuc th nghim; th nghim expert n., adj. /,eksp'ti:z/ chuyn gia; chuyn mn, thnh tho explain v. /iks'plein/ gii ngha, gii thch explanation n. /,ekspl'nein/ s gii ngha, gii thch explode v. /iks'ploud/ p tan (hy vng...), lm n, n explore v. /ikspl:/ thm d, thm him explosion n. /iks'ploun/ s n, s pht trin t export v., n. /iksp:t/ xut khu; hng xut khu, s xut khu expose v. /kspoz/ trng by, phi by express v., adj. /iks'pres/ din t, biu l, by t; nhanh, tc hnh expression n. /iks'pren/ s din t, s by t, biu l, s din t extend v. /iks'tend/ gi, dui ra (tay, chn..); ko di (thi gian..), dnh cho, gi li extension n. /kstentn/ s gi, dui; s ko di, s dnh cho, gi li extensive adj. /ikstensiv/ rng ri, bao qut extent n. v /kstnt/ quy m, phm vi extra adj., n., adv. /'ekstr/ thm, ph, ngoi; th thm, ph extraordinary adj. /iks'tr:dnri/ c bit, l thng, khc thng extreme adj., n. /iks'tri:m/ v cng, khc nghit, qu khch, cc oan; s qu khch extremely adv. /ikstri:mli/ v cng, cc eye n. /ai/ mt face n., v. /feis/ mt, th din; ng u, i ph, i mt

facility n. /fslti/ iu kin d dng, s d dng, thun li fact n. /fkt/ vic, s vic, s kin factor n. /'fkt / nhn t factory n. /'fktri/ nh my, x nghip, xng fail v. /feil/ sai, tht bi failure n. /felyr/ s tht bi, ngi tht bi faint adj. /fent/ nht nht, yu t faintly adv. /'feintli/ nht nht, yu t fair adj. /fe/ hp l, cng bng; thun li fairly adv. /'feli/ hp l, cng bng faith n. /fei/ s tin tng, tin cy; nim tin, vt m bo faithful adj. /'feiful/ trung thnh, chung thy, trung thc faithfully adv. /'feifuli/ trung thnh, chung thy, trung thc fall_asleep / ng thip i fall_over / ng ln nho, b fall v., n. /fl/ ri, ng, s ri, ng false adj. /fo:ls/ sai, nhm, gi di fame n. /feim/ tn tui, danh ting familiar adj. /fmilir/ thn thit, quen thc family n., adj. /fmili/ gia nh, thuc gia nh famous adj. /'feims/ ni ting fan n. /fn/ ngi hm m fancy v., adj. /fnsi/ tng tng, cho, ngh rng; tng tng far adv., adj. /f:/ xa farm n. /fa:m/ trang tri farmer n. /'f:m(r)/ nng dn, ngi ch tri farming n. /'f:mi/ cng vic trng trt, ng ng fashion n. /'fn/ mt, thi trang fashionable adj. /'fnbl/ ng mt, hp thi trang fast adj., adv. /fa:st/ nhanh fasten v. /'f:sn/ buc, tri fat adj., n. /ft/ bo, bo b; m, cht bo father n. /'f:/ cha (b) faucet n. (NAmE) /fst/ vi ( thng ru....) fault n. /f:lt/ s thit st, sai st favour (BrE) (NAmE favor) n. /'feiv/ thin , s qu mn; s ng ; s chiu c favourite (NAmE favorite) adj., n. /'feivrit/ c a thch; ngi (vt) c a thch fear n., v. /fr/ s s hi, e s; s, lo ngi feather n. /'fe/ lng chim feature n., v. /'fi:t/ nt t bit, im c trng; m t nt c bit, c trng ca... February n. (abbr. Feb.) /februri/ thng 2 federal adj. /'fedrl/ lin bang fee n. /fi:/ tin th lao, hc ph feed v. /fid/ cho n, nui feel_sick (especially BrE) / bun nn

feel v. /fi:l/ cm thy feeling n. /'fi:li/ s cm thy, cm gic fellow n. /'felou/ anh chng (ang yu), ng ch female adj., n. /fi:meil/ thuc ging ci; ging ci fence n. /fens/ hng ro festival n. /'festivl/ l hi, i hi lin hoan fetch v. /fet/ tm v, em v; lm bc mnh; lm say m, quyn r fever n. /'fi:v/ cn st, bnh st few det., adj., pron. /fju:/ t,vi; mt t, mt vi field n. /fi:ld/ cnh ng, bi chin trng fight v., n. /fait/ u tranh, chin u; s u tranh, cuc chin u fighting n. /faiti/ s chin u, s u tranh figure n., v. /fig(r)/ hnh dng, nhn vt; hnh dung, miu t file n. /fail/ h s, ti liu fill v. /fil/ lm y, lp kn film n., v. /film/ phim, c dng thnh phim final adj., n. /'fainl/ cui cng, cuc u chung kt finally adv. /fainli/ cui cng, sau cng finance n., v. /fnns, fanns/ ti chnh; ti tr, cp vn financial adj. /fai'nnl/ thuc (ti chnh) find_out (sth) / khm ph, tm ra find v. /faind/ tm, tm thy fine adj. /fain/ tt, gii finely adv. /fainli/ p , t nh, cao thng finger n. /'fig/ ngn tay finish v., n. / kt thc, hon thnh; s kt thc, phn cui finished adj. /fnt/ hon tt, hon thnh fire n., v. /'fai/ la; t chy firm n., adj., adv. /'f:m/ hng, cng ty; chc, kin quyt, vng vng, mnh m firmly adv. /f:mli/ vng chc, kin quyt first det., ordinal number, adv., n. /f:st/ th nht, u tin, trc ht; ngi, vt u tin, th nht fish n., v. /f/ c, mn c; cu c, bt c fishing n. /fii/ s cu c, s nh c fit v., adj. /fit/ hp, va; thch hp, xng ng fix v. /fiks/ ng, gn, lp; sa cha, sa sang fixed adj. / ng yn, bt ng flag n. /'flg/ quc k flame n. /fleim/ ngn la flash v., n. /fl/ lo sng, vt sng; nh sng le ln, n nhy flat adj., n. /flt/ bng phng, bt, nhn; dy phng, cn phng, mt phng flavour (BrE) (NAmE flavor) n., v. /'fleiv/ v, mi; cho gia v, lm tng thm mi v flesh n. /fle/ tht flight n. /flait/ s b chy, rt chy; s bay, chuyn bay float v. /flot/ ni, tri, l lng flood n., v. /fld/ lt, l ltl; trn y, trn ngp

floor n. /fl:/ sn, tng (nh) flour n. /flau/ bt, bt m flow n., v. /flow/ s chy; chy flower n. /'flau/ hoa, bng, a, cy hoa flu n. /flu:/ bnh cm fly v., n. /fla/ bay; s bay, qung ng bay flying adj., n. /flaii/ bit bay; s bay, chuyn bay focus v., n. /'fouks/ tp trung; trung tm, trng tm (n.bng) fold v., n. /fold/ gp, vn, xn; np gp folding adj. /fouldi/ gp li c follow v. /'flou/ i theo sau, theo, tip theo following adj., n., prep. /floui/ tip theo, theo sau, sau y; sau, tip theo food n. /fu:d/ n, thc, mn n foot n. /fut/ chn, bn chn football n. /ftbl/ bng for_instance / v d chng hn for prep. /f:,f/ cho, dnh cho... force n., v. /f:s/ sc mnh; p buc, cng p forecast n., v. /f:'k:st/ s d on, d bo; d on, d bo foreign adj. /'frin/ (thuc) nc ngoi, t nc ngoi, nc ngoi forest n. /'forist/ rng forever (BrE also for ever) adv. /f'rev/ mi mi forget v. /f'get/ qun forgive v. /frgv/ tha, tha th fork n. /frk/ ci na form n., v. /f:m/ hnh th, hnh dng, hnh thc; lm thnh, c to thnh formal adj. /f:ml/ hnh thc formally adv. /'fo:mlaiz/ chnh thc former adj. /f:m/ trc, c, xa, nguyn formerly adv. /f:mli/ trc y, thu xa formula n. /'f:mjul/ cng thc, th thc, cch thc fortune n. /frtn/ s giu c, s thnh vng forward adv., adj. /frwrd/ pha trc, tin v pha trc found v. /faund/ (q.k of find) tm, tm thy foundation n. /faun'dein/ s thnh lp, s sng lp; t chc frame n., v. /freim/ cu trc, h thng; dn xp, b tr free adj., v., adv. /fri:/ min ph, t do, gii phng, tr t do freedom n. /'fri:dm/ s t do; nn t do freely adv. /fri:li/ t do, thoi mi freeze n., v. /fri:z/ s ng lnh, s gi lnh; lm ng, lm ng bng frequent adj. /frikwnt/ thng xuyn frequently adv. /fri:kwntli/ thng xuyn fresh adj. /fre/ ti, ti tn freshly adv. /freli/ ti mt, khe khon Friday n. (abbr. Fri.) /fraidi/ th Su

fridge n. (BrE) /frid/ t lnh friend n. /frend/ ngi bn friendly adj. /frendli/ thn thin, thn mt friendship n. /'frendipn/ tnh bn, tnh hu ngh frighten v. /fratn/ lm s, lm hong s frightened adj. /'fraitnd/ hong s, khip s frightening adj. /fraini/ kinh khng, khng khip from prep. /frm/,/frm/ t front n., adj. /frnt/ mt; ng trc, v pha trc frozen adj. /frouzn/ lnh gi fruit n. /fru:t/ qu, tri cy fry v., n. /frai/ rn, chin; tht rn fuel n. /fyul/ cht t, nhin liu full adj. /ful/ y, y fully adv. /fuli/ y , hon ton fun n., adj. /fn/ s vui a, s vui thch; hi hc function n., v. /fkn/ chc nng; hat ng, chy (my) fund n., v. /fnd/ kho, qu; ti tr, tin bc, tin vo cng qu fundamental adj. /,fnd'mentl/ c bn, c s, ch yu funeral n. /fju:nrl/ l tang, m tang funny adj. /fni/ bun ci, khi hi fur n. /f:/ b da lng th furniture n. /'f:nit/ c (trong nh) further adj. /'f:/ xa hn na; thm na further,_furthest / cp so snh ca far future n., adj. /'fju:t/ tng lai gain v., n. /gen/ li, li ch; ginh c, kim c, t ti gallon n. /'gln/ Galng 1gl = 4, 54 lt Anh, 3, 78 lt M gamble v., n. /'gmbl/ nh bc; cuc nh bc gambling n. /'gmbli/ tr c bc game n. /geim/ tr chi gap n. /gp/ o, l hng, k h; ch trng garage n. /gra:/ nh t garbage n. (especially NAmE) /grbd/ lng, rut (th) garden n. /'g:dn/ vn gas n. /gs/ kh, hi t gasoline n. (NAmE) /gasolin/ du la, du ha, xng gate n. /geit/ cng gather v. /'g/ tp hp; hi, lm, thu thp gear n. /gi/ c cu, thit b, dng c general adj. /'enr()l/ chung, chung chung; tng generally adv. /'denrli/ ni chung, i th generate v. /'denreit/ sinh, ra generation n. /dnren/ s sinh ra, s pht sinh ra; th h, i generous adj. /denrs/ rng lng, khoan hng, ho phng

generously adv. /'denrsli/ rng lng, ho phng gentle adj. /dentl/ hin lnh, du dng, nh nhng gentleman n. /dntlmn/ ngi qu phi, ngi thng lu gently adv. /'dentli/ nh nhng, m i, du dng genuine adj. /denjuin/ thnh tht, chn tht; xc thc genuinely adv. /denjuinli/ thnh tht, chn tht geography n. /digrfi/ a l, khoa a l get_off / ra khi, thot khi get_on / leo, tro ln get v. /get/ c, c c giant n., adj. /daint/ ngi khng l, ngi phi thng; khng l, phi thng gift n. /gift/ qu tng girl n. /g3:l/ con gi girlfriend n. /'g:lfrend/ bn gi, ngi yu give_(sth)_up / b, t b give_birth (to) / sinh ra give_(sth)_away / cho, pht give_(sth)_out / chia, phn phi give v. /giv/ cho, biu, tng glad adj. /gld/ vui lng, sung sng glass n. /gl:s/ knh, thy tinh, ci cc, ly glasses n. / knh eo mt global adj. v /gloubl/ ton cu, ton th, ton b glove n. /glv/ bao tay, gng tay glue n., v. /glu:/ keo, h; gn li, dn bng keo, h go_bad / bn thu, thi, hng go_down / i xung go_up / i ln go v. /gou/ i go_wrong / mc li, sai lm goal n. /gol/ gn, khung thnh, bn thng (th thao) god n. /gd/ thn, Cha gold n., adj. /gold/ vng; bng vng good adj., n. /gud/ tt, hay, tuyt; iu tt, iu thin good_at / tin b good_for / c li cho good,_well /gud/,/wel/ tt, khe goodbye exclamation, n. /gudbai/ tm bit; li cho tm bit goods n. /gudz/ ca ci, ti sn, hng ha govern v. /gvn/ cai tr, thng tr, cm quyn government n. /gvrnmnt, gvrmnt/ chnh ph, ni cc; s cai tr governor n. /gvn/ th lnh, ch; k thng tr grab v. /grb/ tm ly, v, chp ly grade n., v. /gred/ im, im s; phn loi, xp loi gradual adj. /grdjul/ dn dn, tng bc mt

gradually adv. /'grdzuli/ dn dn, t t grain n. /grein/ thc la, ht, ht; tnh cht, bn cht gram n. /'grm/ u xanh grammar n. /grmr/ vn phm grand adj. /grnd/ rng ln, v i grandchild n. /grntaild/ chu (ca ng b) granddaughter n. /'grn,do:t/ chu gi grandfather n. /grnfa:/ ng grandmother n. /'grn,m/ b grandparent n. /grnprnts/ ng b grandson n. /grnsn/ chu trai grant v., n. /gr:nt/ cho, ban, cp; s cho, s ban, s cp grass n. /gr:s/ c; bi c, ng c grateful adj. /greitful/ bit n, d chu, khoan khoi grave n., adj. /greiv/ m, du huyn; trang nghim, nghim trng gray (NAmE) /grei/ xm, hoa rm (tc) great adj. /gret/ to, ln, v i greatly adv. /greitli/ rt, lm; cao thng, cao c green adj., n. /grin/ xanh l cy grey (BrE) (NAmE usually gray) adj., n. / xm, hoa rm (tc) groceries n. /grosri, grosri/ hng tp ha grocery (NAmE usually grocery store) n. /grousri/ ca hng tp phm ground n. /graund/ mt t, t, bi t group n. /gru:p/ nhm grow_up / ln ln, trng thnh grow v. /grou/ mc, mc ln growth n. /grou/ s ln ln, s pht trin guarantee n., v. /grnti/ s bo hnh, bo lnh, ngi bo lnh; cam oan, bo m guard n., v. /ga:d/ ci chn, ngi bo v; bo v, gc, canh gi guess v., n. /ges/ on, phng on; s on, s c chng guest n. /gest/ khch, khch mi guide n., v. /gad/ iu ch dn, ngi hng dn; dn ng, ch ng guilty adj. /glti/ c ti, phm ti, ti li gun n. /gn/ sng guy n. /gai/ b nhn, anh chng, g habit n. /hbit/ thi quen, tp qun hair n. /he/ tc hairdresser n. /'hedres/ th lm tc half n., det., pron., adv. /h:f/ mt na, phn chia i, na gi; na hall n. /h:l/ i snh, ta (th chnh), hi trng hammer n. /'hm/ ba hand n., v. /hnd/ tay, bn tay; trao tay, truyn cho handle v., n. /'hndl/ cm, s m; tay cm, mc quai hang v. /h/ treo, mc happen v. /'hpn/ xy ra, xy n

happily adv. /'hpili/ sung sng, hnh phc happiness n. /'hpinis/ s sung sng, hnh phc happy adj. /hpi/ vui sng, hnh phc hard adj., adv. /ha:d/ cng, rn, h khc; ht sc c gng, tch cc hardly adv. /ha:dli/ khc nghit, nghim khc, tn t, kh khn harm n., v. /h:m/ thit hi, tn hao; lm hi, gy thit hi harmful adj. /ha:mful/ gy tai hi, c hi harmless adj. /ha:mlis/ khng c hi hat n. /ht/ ci m hate v., n. /heit/ ght; lng cm ght, th hn hatred n. /'heitrid/ lng cm th, s cm ght have_to modal v. / phi (bt buc, c bn phn phi) have v., auxiliary v. /hv, hv/ c he pron. /hi:/ n, anh y, ng y head n., v. /hed/ ci u (ngi, th); ch huy, lnh i, dn u headache n. /'hedeik/ chng nhc u heal v. /hi:l/ cha khi, lm lnh health n. /hl/ sc khe, th cht, s lnh mnh healthy adj. /'heli/ khe mnh, lnh mnh hear v. /hi/ nghe hearing n. /hr/ s nghe, thnh gic heart n. /h:t/ tim, tri tim heat n., v. /hi:t/ hi nng, sc nng heating n. /'hi:ti/ s t nng, s lm nng heaven n. /hvn/ thin ng heavily adv. /hevili/ nng, nng n heavy adj. /'hevi/ nng, nng n heel n. /hi:l/ gt chn height n. /hait/ chiu cao, cao; nh, im cao hell n. /hel/ a ngc hello exclamation, n. /h'lou/ cho, xin cho; li cho help v., n. /'help/ gip ; s gip helpful adj. /helpful/ c ch; gip hence adv. /hens/ sau y, k t y; do , v th her pron., det. /h:/ n, ch y, c y, b y here adv. /hi/ y, y hero n. /'hirou/ ngi anh hng hers pron. /h:z/ ci ca n, ci ca c y, ci ca ch y, ci ca b y herself pron. /h:self/ chnh n, chnh c ta, chnh ch ta, chnh b ta hesitate v. /'heziteit/ ngp ngng, do d hi exclamation /hai/ xin cho hide v. /haid/ trn, n np; che giu high adj., adv. /hai/ cao, mc cao highlight v., n. /halat/ lm ni bt, nu bt; ch ni bt nht, p, sng nht highly adv. /haili/ tt, cao; ht sc, mc cao

highway n. (especially NAmE) /haiwei/ ng quc l hill n. /hil/ i him pron. /him/ n, hn, ng y, anh y himself pron. /himself/ chnh n, chnh hn, chnh ng ta, chnh anh ta hip n. /hip/ hng hire v., n. /hai/ thu, cho thu (nh...); s thu, s cho thu his det., pron. /hiz/ ca ng y, ca anh y; ci ca n, ci ca ng y, ci ca anh y historical adj. /his'trikl/ lch s, thuc lch s history n. /histri/ lch s, s hc hit v., n. /hit/ nh, m, nm trng; n, c m hobby n. /'hbi/ s thch ring hold v., n. /hould/ cm, nm, gi; s cm, s nm gi hole n. /'houl/ l, l trng; hang holiday n. /'hldi/ ngy l, ngy ngh hollow adj. /'hlou/ rng, trng rng holy adj. /holi/ linh thing; sng o home n., adv.. /hom/ nh; ti nh, nc mnh homework n. /houmw:k/ bi tp v nh (hc sinh), cng vic lm nh honest adj. /'nist/ lng thin, trung thc, chn tht honestly adv. /'nistli/ lng thin, trung thc, chn tht honour (BrE) (NAmE honor) n. /'on/ danh d, thanh danh, lng knh trng hook n. /huk/ ci mc; bn l; li cu hope v., n. /houp/ hy vng; ngun hy vng horizontal adj. /,hri'zntl/ (thuc) chn tri, chn tri; ngang, nm ngang (trc honh) horn n. /h:n/ sng (tru, b...) horror n. /hr/ iu kinh khng, s gh rn horse n. /hrs/ nga hospital n. /'hspitl/ bnh vin, nh thng host n., v. /houst/ ch nh, ch tic; dn (c.trnh), ng cai t chc (hi ngh....) hot adj. /ht/ nng, nng bc hotel n. /houtel/ khch sn hour n. /'au/ gi house n. /haus/ nh, cn nh, ton nh household n., adj. /haushould/ h, gia nh; (thuc) gia nh housing n. /hauzi/ ni n chn how adv. /hau/ th no, nh th no, lm sao, ra sao however adv. /hauev/ tuy nhin, tuy vy, d th no huge adj. /hjud/ to ln, khng l human adj., n. /'hju:mn/ (thuc) con ngi, loi ngi humorous adj. /hju:mrs/ hi hc, hm hnh humour (BrE) (NAmE humor) n. /hju:m/ s hi hc, s hm hnh hungry adj. /'hgri/ hunt v. /hnt/ sn, i sn hunting n. /'hnti/ s i sn hurry v., n. /hri, hri/ s vi vng, s gp rt

hurt v. /hrt/ lm b thng, gy thit hi husband n. /hzbnd/ ngi chng i.e. abbr. / ngha l, tc l ( Id est) ice_cream n./ kem ice n. /ais/ bng, nc idea n. /ai'di/ tng, quan nim ideal adj., n. /adil, adil/ (thuc) quan nim, t tng; l tng ideally adv. /adili/ l tng, ng nh l tng identify v. /ai'dentifai/ nhn bit, nhn ra, nhn dng identity n. /adntti/ c tnh, nt nhn dng; tnh ng nht, ging ht if conj. /if/ nu, nu nh ignore v. /ig'no:(r)/ pht l, t ra khng bit n ill adj. (especially BrE) /il/ m illegal adj. /ili:gl/ tri lut, bt hp php illegally adv. /ili:gli/ tri lut, bt hp php illness n. /ilnis/ s au yu, m, bnh tt illustrate v. /ilstreit/ minh ha, lm r image n. /imid/ nh, hnh nh imaginary adj. /imdinri/ tng tng, o imagination n. /i,mdi'nein/ tr tng tng, s tng tng imagine v. /i'min/ tng tng, hnh dung; tng rng, cho rng immediate adj. /i'mi:djt/ lp tc, tc th immediately adv. /i'mi:djtli/ ngay lp tc immoral adj. /imrl/ tri o c, lun l; xu xa impact n. /mpkt/ s v chm, s tc ng, nh hng impatient adj. /im'pein/ thiu kin nhn, nng vi impatiently adv. /im'peins/ nng lng, st rut implication n. /implikein/ s li ko, s lin can, iu gi imply v. /im'plai/ ng , bao hm import n., v. import / s nhp, s nhp khu; nhp, nhp khu importance n. /im'p:tns/ s quan trng, tm quan trng important adj. /im'p:tnt/ quan trng, h trng importantly adv. /im'p:tntli/ quan trng, trng yu impose v. /im'pouz/ nh (thu...), bt gnh vc; nh tro, li dng impossible adj. /im'psbl/ khng th lm c, khng th xy ra impress v. /im'pres/ ghi, khc, in su vo; gy n tng, lm cm ng impressed adj. / c ghi, khc, in su vo impression n. /mprn/ n tng, cm gic; s in, ng du impressive adj. /im'presiv/ gy n tng mnh; hng v, oai v improve v. /im'pru:v/ ci thin, ci tin, m mang improvement n. /im'pru:vmnt/ s ci thin, s ci tin, s m mang in_a_hurry / vi vng, hi h, gp rt in_addition (to) / thm vo in_advance / trc, sm in_case (of) / nu......

in_charge of / ph trch in_common / s chung, ca chung in_control (of) / trong s iu khin ca in_detail / tng tn, t m in_exchange (for) / trong vic trao i v in_favour_/_favor (of) / ng h ci g (to be in favour of something ) in_front_(of) / pha trc in_general / ni chung, i khi in_honor_of / t lng tn knh, trn trng i vi in_memory_of / s tng nh in_order_to / hp l in prep., adv. /in/ , ti, trong; vo in_public / gia cng chng, cng khai in_the_end / cui cng, v sau inability n. /inbiliti/ s bt lc, bt ti inch n. /int/ ins (n v o chiu di Anh bng 2, 54 cm) incident n. /insidnt/ vic xy ra, vic c lin quan include v. /in'klu:d/ bao gm, tnh c including prep. /inklu:di/ bao gm, k c income n. /'inkm/ li tc, thu nhp increase v., n. /in'kri:s/or/'inkri:s/ tng, tng thm; s tng, s tng thm increasingly adv. /inkri:sili/ tng thm indeed adv. /ndid/ tht vy, qu tht independence n. /,indi'pendns/ s c lp, nn c lp independent adj. /,indi'pendnt/ c lp independently adv. /,indi'pendntli/ c lp index n. /'indeks/ ch s, s biu th indicate v. /indikeit/ ch, cho bit; biu th, trnh by ngn gn indication n. /,indi'kein/ s ch, s biu th, s biu l indirect adj. /indirekt/ gin tip indirectly adv. /,indi'rektli/ gin tip individual adj., n. /indivdul/ ring, ring bit; c nhn indoor adj. /ind:/ trong nh indoors adv. /ind:z/ trong nh industrial adj. /indstril/ (thuc) cng nghip, k ngh industry n. /'indstri/ cng nghip, k ngh inevitable adj. /inevitbl/ khng th trnh c, chc chn xy ra; vn thng thy, nghe inevitably adv. /inevitbli/ chc chn infect v. /in'fekt/ nhim, tim nhim, u c, lan truyn infected adj. / b nhim, b u c infection n. /in'fekn/ s nhim, s u c infectious adj. /infeks/ ly, nhim influence n., v. /nfluns/ s nh hng, s tc dng; nh hng, tc ng inform v. /in'fo:m/ bo cho bit, cung cp tin tc informal adj. /inf:ml/ khng chnh thc, khng nghi thc

information n. /,inf'meinn/ tin tc, ti liu, kin thc ingredient n. /in'gri:dint/ phn hp thnh, thnh phn initial adj., n. /i'nil/ ban u, lc u; ch u (ca 1 tn gi) initially adv. /inili/ vo lc ban u, ban u initiative n. /nitv, ntv/ bc u, s khi u injure v. /in'd(r)/ lm tn thng, lm hi, xc phm injured adj. /ind:d/ b tn thng, b xc phm injury n. /'indri/ s lm tn thng, lm hi; iu hi, iu tn hi ink n. /ik/ mc inner adj. /'in/ trong, ni b; thn cn innocent adj. /'insnt/ v ti, trong trng, ngy th insect n. /'insekt/ su b, cn trng insert v. /'ins:t/ chn vo, lng vo inside prep., adv., n., adj. /'in'said/ mt trong, pha, phn trong; trong, ni b insist (on) v. /in'sist/ c nht nh, c khng khng install v. /in'st:l/ t (h thng my mc, thit b...) instance n. /'instns/ th d, v d; trng hp c bit instead adv. /in'sted/ thay th instead_of / thay cho institute n. /institju:t/ vin, hc vin institution n. /UK,insti'tju:n ; US,insti'tu:n/ s thnh lp, lp; c quan, tr s instruction n. /n'strkn/ s dy, ti liu cung cp instrument n. /'instrumnt/ dng c m nhc kh insult v., n. /'inslt/ lng m, x nhc; li lng m, s x nhc insulting adj. /inslti/ lng m, x nhc insurance n. /in'urns/ s bo him intelligence n. /in'telidns/ s hiu bit, tr thng minh intelligent adj. /in,teli'denl/ thng minh, sng tr intend v. /in'tend/ nh, c nh intended adj. /intendid/ c nh, c dng intention n. /in'tenn/ nh, mc ch interest n., v. /ntrest/, or /ntrest/ s thch th, s quan tm, ch ; lm quan tm, lm ch interested adj. / c thch th, c quan tm, c ch interesting adj. /'intristi/ lm thch th, lm quan tm, lm ch interior n., adj. /in'teri/ phn trong, pha trong; trong, pha trong internal adj. /in't:nl/ trong, bn trong, ni a international adj. /int'nn()l/ quc t internet n. /'int,net/ lin mng interpret v. /in't:prit/ gii thch interpretation n. /in,t:pri'tein/ s gii thch interrupt v. /nt'rpt/ lm gin on, ngt li interruption n. /,int'rpn/ s gin on, s ngt li interval n. /ntrvl/ khong (k-t.gian), khong cch interview n., v. /'intvju:/ cuc phng vn, s gp mt; phng vn, ni chuyn ring into prep. /'intu/, or /'int/ vo, vo trong

introduce v. /'intrdju:s/ gii thiu introduction n. /intrdkn/ s gii thiu, li gii thiu invent v. /in'vent/ pht minh, sng ch invention n. /nvnn/ s pht minh, s sng ch invest v. /in'vest/ u t investigate v. /in'vestigeit/ iu tra, nghin cu investigation n. /investigein/ s iu tra, nghin cu investment n. /in'vestmnt/ s u t, vn u t invitation n. /,invi'tein/ li mi, s mi invite v. /in'vait / mi involve v. /nvlv/ bao gm, bao hm; thu ht, dn tm tr involved_in / ht tm tr vo involvement n. /in'vlvmnt/ s gm, s bao hm; s , dn ht tm tr vo iron n., v. /an / st; bc st irritate v. /iriteit/ lm pht cu, chc tc irritated adj. /'iriteitid/ tc gin, cu tit irritating adj. /iriteiti/ lm pht cu, chc tc island n. /ailnd/ hn o issue n., v. /u; BrE also sju/ s pht ra, s pht sinh; pht hnh, a ra it pron., det. /it/ ci , iu , con vt item n. /'aitm/ tin tc; khon.., mn..., tit mc its det. /its/ ca ci , ca iu , ca con vt ; ci ca iu , ci ca con vt itself pron. /itself/ chnh ci , chnh iu , chnh con vt jacket n. /'dkit/ o vt jam n. /dm/ mt January n. (abbr. Jan.) /'njuri/ thng ging jealous adj. /'els/ ghen,, ghen t jeans n. /deins/ qun b, qun zin jelly n. /deli/ thch jewellery (BrE) (NAmE jewelry) n. /'du:lri/ n trang, kim hon job n. /db/ vic, vic lm join v. /in/ gia nhp, tham gia; ni, chp, ghp joint adj., n. /dnt/ chung (gia 2 ngi hoc hn); ch ni, u ni jointly adv. /dntli/ cng nhau, cng chung joke n., v. /douk/ tr ci, li ni a; ni a, giu ct journalist n. /d:nlist/ nh bo journey n. /'d:ni/ cuc hnh trnh (ng b); qung ng, chng ng i joy n. /d/ nim vui, s vui mng judge n., v. /dd/ xt x, phn x; quan ta, thm phn judgement (also judgment especially in NAmE) n. /'ddmnt/ s xt x juice n. /u:s/ nc p (rau, c, qu) July n. (abbr. Jul.) /dulai/ thng 7 jump v., n. /dmp/ nhy; s nhy, bc nhy June n. (abbr. Jun.) /du:n/ thng 6 junior adj., n. /du:ni/ tr hn, t tui hn; ngi t tui hn

just adv. /dst/ ng, va ; va mi, ch justice n. /'dstis/ s cng bng justified adj. /'dstfad/ hp l, c chng minh l ng justify v. /dstifai/ bo cha, bin h keen adj. /ki:n/ sc, bn keen_on / say m, a thch keep v. /ki:p/ gi, gi li key n., adj. /ki:/ cha kha, kha, thuc (kha) keyboard n. /'ki:b:d/ bn phm kick v., n. /kick/ ; c kid n. /kid/ con d non kill v. /kil/ git, tiu dit killing n. /kili/ s git chc, s tn st kilogram (BrE also kilogramme) (also kilo) n. (abbr. kg) /kilougrm/ Kilgam kilometre n. /kilmi:t/ Kilmet kind n., adj. /kaind/ loi, ging; t t, c lng tt kindly adv. /kaindli/ t t, tt bng kindness n. /'kaindnis/ s t t, lng tt king n. /ki/ vua, quc vng kiss v., n. /kis/ hn, ci hn kitchen n. /kitin/ bp knee n. /ni:/ u gi knife n. /naif/ con dao knit v. /nit/ an, thu knitted adj. /nitid/ c an, c thu knitting n. /niti/ vic an; hng dt kim knock v., n. /nk/ nh, p; c nh knot n. /nt/ ci n; im nt, im trung tm know v. /nou/ bit knowledge n. /'nli/ s hiu bit, tri thc label n., v. /leibl/ nhn, mc; dn nhn, ghi mc laboratory,_lab n. /lbrtri/ phng th nghim labour (BrE) (NAmE labor) n. /'leib/ lao ng; cng vic lack n., v. /lk/ s thiu; thiu lacking adj. /'lki/ ngu n, ngy ng lady n. /ledi/ ngi yu, v, qu b, tiu th lake n. /leik/ h lamp n. /lmp/ n land n., v. /lnd/ t, t canh tc, t ai landscape n. /'lndskeip/ phong cnh lane n. /lein/ ng nh (lng, hm ph) language n. /lgwd/ ngn ng large adj. /la:d/ rng, ln, to largely adv. /la:dli/ phong ph, mc ln last det., adv., n., v. /l:st/ lm cui, sau cng; ngi cui cng; cui cng, rt ht; ko di

late adj., adv. /leit/ tr, mun later adv., adj. /let(r)/ chm hn latest adj., n. /leitist/ mun nht, chm nht, gn y nht latter adj., n. /lt/ sau cng, gn y, mi y laugh v., n. /l:f/ ci; ting ci launch v., n. /l:nt/ h thy (tu); khai trng; s h thy, bui gii thiu sn phm law n. /lo:/ lut lawyer n. /lyr, lr/ lut s lay v. /lei/ xp, t, b tr layer n. /'lei/ lp lazy adj. /'leizi/ li bing lead /li:d/ v., n. lnh o, dn dt; s lnh o, s hng dn leader n. /li:d/ ngi lnh o, lnh t leading adj. /li:di/ lnh o, dn u leaf n. /li:f/ l cy, l (vng...) league n. /li:g/ lin minh, lin hon lean v. /li:n/ nghing, da, vo learn v. /l:n/ hc, nghin cu least det., pron., adv. /li:st/ ti thiu; t nht leather n. /'le/ da thuc leave_out / b qun, b st leave v. /li:v/ b i, ri i, li lecture n. /'lekt(r)/ bi din thuyt, bi thuyt trnh, bi ni chuyn left adj., adv., n. /left/ bn tri; v pha tri leg n. /leg/ chn (ngi, th, bn...) legal adj. /ligl/ hp php legally adv. /'li:glizm/ hp php lemon n. /lemn/ qu chanh lend v. /lend/ cho vay, cho mn length n. /le/ chiu di, di less det., pron., adv. /les/ nh b, t hn; s lng t hn lesson n. /'lesn/ bi hc let v. /lt/ cho php, cho letter n. /'let/ th; ch ci, mu t level n., adj. /'levl/ trnh , cp, v tr; bng, ngang bng library n. /'laibrri/ th vin licence (BrE) (NAmE license) n. /lasns/ bng, chng ch, bng c nhn; s cho php license v. /'laisns/ cp chng ch, cp bng, cho php lid n. /lid/ np, vung (xoong, ni..); mi mt (eyelid) lie v., n. /lai/ ni di; li ni di, s di tr life n. /laif/ i, s sng lift v., n. /lift/ gi ln, nhc ln; s nng, s nhc ln light n., adj., v. /lait/ nh sng; nh, nh nhng; t, thp sng lightly adv. /laitli/ nh nhng like prep., v., conj. /laik/ ging nh; thch; nh

likely adj., adv. /laikli/ c th ng, c th xy ra, c kh nng; c th, chc vy limit n., v. /'limit/ gii hn, ranh gii; gii hn, hn ch limited adj. /lmtd/ hn ch, c gii hn line n. /lain/ dy, ng, tuyn link n., v. /lk/ mt xch, mi lin lc; lin kt, kt ni lip n. /lip/ mi liquid n., adj. /'likwid/ cht lng; lng, m i, du dng, khng vng list n., v. /list/ danh sch; ghi vo danh sch listen (to) v. /'lisn/ nghe, lng nghe literature n. /ltrtr/ vn chng, vn hc litre n. /li:t/ lt little adj., det., pron., adv. /'lit()l/ nh, b, cht t; khng nhiu; mt cht live v, adj., adv. /liv/ sng, hot ng lively adj. /'laivli/ sng, sinh ng living adj. /'livi/ sng, ang sng load n., v. /loud/ gnh nng, vt nng; cht, ch loan n. /ln/ s vay mn local adj. /'lk()l/ a phng, b phn, cc b locally adv. /lokli/ c tnh cht a phng, cc b locate v. /loket/ xc nh v tr, nh v located adj. /loketid/ nh v location n. /loukein/ v tr, s nh v lock v., n. /lk/ kha; kha logic n. /'ldik/ l gic logical adj. /'ldikl/ hp l, hp logic lonely adj. /lounli/ c n, b v long adj., adv. /l/ di, xa; lu look_after (especially BrE)/ trng nom, chm sc look_at / nhn, ngm, xem look_for / tm kim look_forward / to mong i cch hn hoan look v., n. /luk/ nhn; ci nhn loose adj. /lu:s/ lng, khng cht loosely adv. /lu:sli/ lng lo lord n. /lrd/ Cha, vua lorry n. (BrE) /l:ri/ xe ti lose v. /lu:z/ mt, thua, lc loss n. /ls, ls/ s mt, s thua lost adj. /lost/ thua, mt lot,_a_lot_(of),_lots_(of) pron., det., adv. /lt/ s lng ln; rt nhiu loud adj., adv. /laud/ to, inh i, m ; to, ln (ni) loudly adv. /'laudili/ m , inh i love n., v. /lv/ tnh yu, lng yu thng; yu, thch lovely adj. /lvli/ p, xinh xn, c duyn lover n. /lv/ ngi yu, ngi tnh

low adj., adv. /lou/ thp, b, ln loyal adj. /'lil/ trung thnh, trung kin luck n. /lk/ may mn, vn may lucky adj. /'lki/ gp may, gp may mn, hnh phc luggage n. (especially BrE) /'lgi/ hnh l lump n. /lmp/ cc, tng, ming; ci bu lunch n. /lnt/ ba n tra lung n. /l/ phi machine n. /m'i:n/ my, my mc machinery n. /m'i:nri/ my mc, thit b mad adj. /md/ in, mt tr; bc in ngi magazine n. /,mg'zi:n/ tp ch magic n., adj. /'mik/ ma thut, o thut; (thuc) ma thut, o thut mail n., v. /meil/ th t, bu kin; gi qua bu in main adj. /mein/ chnh, ch yu, trng yu nht mainly adv. /meinli/ chnh, ch yu, phn ln maintain v. /meintein/ gi gn, duy tr, bo v major adj. /medr/ ln, nhiu hn, trng i, ch yu majority n. /m'driti/ phn ln, a s, u th make_friends (with) / kt bn vi make_fun_of / a ct, ch giu, ch nho make_(sth)_up / lm thnh, cu thnh, gp thnh make_sure / chc chn, lm cho chc chn make v., n. /meik/ lm, ch to; s ch to make-up n. /meikp/ ha trang, son phn male adj., n. /meil/ trai, trng, c; con trai, n ng, con trng, c mall n. (especially NAmE) /m:l/ ba man n. /mn/ con ngi; n ng manage v. /'mni/ qun l, trng nom, iu khin management n. /'mnidmnt/ s qun l, s trng nom, s iu khin manager n. /mndr/ ngi qun l, gim c manner n. /'mn/ cch, li, kiu; dng, v, thi manufacture v., n. /,mnju'fkt/ s ch to manufacturer n. /mnifktr/ ngi ch to, ngi sn xut manufacturing n. /mnjufktri/ s sn xut, s ch to many det., pron. /'meni/ nhiu map n. /mp/ bn march v., n. / thng ba, diu hnh, hnh qun; cuc hnh qun, cuc diu hnh mark n., v. /m:k/ du, nhn, nhn mc; nh du, ghi du market n. /'m:kit/ ch, th trng marketing n. /'m:kiti/ ma-kt-tinh marriage n. /mrd/ s ci xin, s kt hn, l ci married adj. /mrid/ ci, kt hn marry v. /'mri/ ci (v), ly (chng) mass n., adj. /ms/ khi, khi lng; qun chng, i chng

massive adj. /'msiv/ to ln, s master n. /'m:st/ ch, ch nhn, thy gio, thc s match n., v. /mt/ trn thi u, i th, ch th; i chi, snh c matching adj. /mti/ tnh ch th, thi u mate n., v. /meit/ bn, bn ngh; giao phi material n., adj. /mtiril/ nguyn vt liu; vt cht, hu hnh mathematics (also maths BrE, math NAmE) n. /,mi'mtiks/ ton hc, mn ton matter n., v. /'mt/ cht, vt cht; c ngha, c tnh cht quan trng maximum adj., n. /mksimm/ cc , ti a; tr s cc i, lng cc i, cc may modal v. /mei/ c th, c l May n. /mei/ thng 5 maybe adv. /meibi:/ c th, c l mayor n. /m/ th trng me pron. /mi:/ ti, tao, t meal n. /mi:l/ ba n mean v. /mi:n/ ngha, c ngha l meaning n. /'mi:ni/ , ngha means n. /mi:nz/ ca ci, ti sn, phng tin meanwhile adv. /min.wal/ trong lc , trong lc y measure v., n. /'me/ o, o lng; s o lng, n v o lng measurement n. /'mmnt/ s o lng, php o meat n. /mi:t/ tht media n. /mi:di/ phng tin truyn thng i chng medical adj. /'medik/ (thuc) y hc medicine n. /'medisn/ y hc, y khoa; thuc medium adj., n. /'mi:djm/ trung bnh, trung, va; s trung gian, s mi gii meet v. /mi:t/ gp, gp g meeting n. /'mi:ti/ cuc mt tinh, cuc biu tnh melt v. /mlt/ tan ra, chy ra; lm tan chy ra member n. /'memb/ thnh vin, hi vin membership n. /'membip/ t cch hi vin, a v hi vin memory n. /'memri/ b nh, tr nh, k nim mental adj. /'mentl/ (thuc) tr tu, tr c; mt tr mentally adv. /mentli/ v mt tinh thn mention v. /'menn/ k ra, ni n, cp menu n. /'menju/ thc n mere adj. /mi/ ch l merely adv. /'mili/ ch, n thun mess n. /mes/ tnh trng ba bn, tnh trng ln xn; ngi nhch nhc, bn thu message n. /msd/ tin nhn, th tn, in thng bo, thng ip metal n. /'metl/ kim loi method n. /'med/ phng php, cch thc metre (BrE) (NAmE meter) n. /mi:t/ mt midday n. /middei/ tra, bui tra middle n., adj. /'midl/ gia, gia

midnight n. /'midnait/ na m, 12h m might modal v. /mait/ qk. may c th, c l mild adj. /mald/ nh, m du, n ha mile n. /mail/ dm (o lng) military adj. /'militri/ (thuc) qun i, qun s milk n. /milk/ sa milligram (BrE also milligramme) n. (abbr. mg) /miligrm/ mi-li-gam millimetre (NAmE millimeter) n. (abbr. mm) /milimi:t/ mi-li-met mind n., v. /maid/ tm tr, tinh thn, tr tu; ch , , chm sc, quan tm mine pron., n. / ca ti mineral n., adj. /mnrl, mnrl/ cng nhn, th m; khong minimum adj., n. /'minimm/ ti thiu; s lng ti thiu, mc ti thiu minister n. /minist/ b trng ministry n. /ministri/ b minor adj. /main/ nh hn, th yu, khng quan trng minority n. /mainriti/ phn t, thiu s minute n. /'minit/ pht mirror n. /mrr/ gng Miss n. /mis/ c gi, thiu n miss v., n. /mis/ l, trt; s trt, s thiu vng missing adj. /misi/ vng, thiu, tht lc mistake n., v. /mis'teik/ li, sai lm, li lm; phm li, phm sai lm mistaken adj. /misteiken/ sai lm, hiu lm mix v., n. /miks/ pha, trn ln; s pha trn mixed adj. /mikst/ ln ln, pha trn mixture n. /mkstr/ s pha trn, s hn hp mobile adj. /'mbail; 'mbi:l/ chuyn ng, di ng mobile_phone (also mobile) n. (BrE) / in thoi i ng model n. /mdl/ mu, kiu mu modern adj. /'mdn/ hin i, tn tin moment n. /'mum()nt/ chc, lt Monday n. (abbr. Mon.) /'mndi/ th 2 money n. /'mni/ tin monitor n., v. /'mnit/ lp trng, mn hnh my tnh; nghe, ghi pht thanh, gim st month n. /mn/ thng mood n. /mu:d/ li, thc, iu moon n. /mu:n/ mt trng moral adj. /mrl, mrl/ (thuc) o c, lun l, phm hnh; c o c morally adv. / c o c more det., pron., adv. /m:/ hn, nhiu hn moreover adv. /m:rouv/ hn na, ngoi ra, v li morning n. /'m:ni/ bui sng most det., pron., adv. /moust/ ln nht, nhiu nht; nht, hn c mostly adv. /moustli/ hu ht, ch yu l mother n. /'m/ m

motion n. /moun/ s chuyn ng, s di ng motor n. /mout/ ng c m t motorcycle (BrE also motorbike) n. /'mout,saikl/ xe m t mount v., n. /maunt/ leo, tro; ni mountain n. /mantn/ ni mouse n. /maus - mauz/ chut mouth n. /mau - mau/ ming move v., n. /mu:v/ di chuyn, chuyn ng; s di chuyn, s chuyn ng movement n. /'mu:vmnt/ s chuyn ng, s hot ng; c ng, ng tc movie n. (especially NAmE) /mu:vi/ phim xi n movie_theater n. (NAmE) / rp chiu phim moving adj. /'mu:vi/ ng, hot ng Mr. (BrE) (also Mr. NAmE, BrE) abbr. / ng Mrs. (BrE) (also Mrs. NAmE, BrE) abbr. / b ( c chng) Ms. (BrE) (also Ms. NAmE, BrE) abbr. / b much det., pron., adv. /mt/ nhiu, lm mud n. /md/ bn multiply v. /'mltiplai/ nhn ln, lm tng ln nhiu ln; sinh si ny n mum n. /mm/ m murder n., v. /'m:d/ ti git ngi, ti m st; git ngi, m st muscle n. /'msl/ c, bp tht museum n. /mju:zim/ bo tng music n. /'mju:zik/ nhc, m nhc musical adj. /myuzkl/ (thuc) nhc, m nhc; du dng, m i musician n. /mju:'zin/ nhc s must modal v. /mst/ phi, cn, nn lm my det. /mai/ ca ti myself pron. /mai'self/ t ti, chnh ti mysterious adj. /mis'tiris/ thn b, huyn b, kh hiu mystery n. /'mistri/ iu huyn b, iu thn b nail n. /neil/ mng (tay, chn) mng vut naked adj. /'neikid/ trn, kha thn, tr tri name n., v. /neim/ tn; t tn, gi tn narrow adj. /'nrou/ hp, cht hp nation n. /'nein/ dn tc, quc gia national adj. /'nn()l/ (thuc) quc gia, dn tc natural adj. /'ntrl/ (thuc) t nhin, thin nhin naturally adv. /'ntrli/ vn, t nhin, ng nhin nature n. /'neit/ t nhin, thin nhin navy n. /'neivi/ hi qun near adj., adv., prep. /ni/ gn, cn; gn nearby adj., adv. /nibai/ gn nearly adv. /nili/ gn, sp, sut neat adj. /ni:t/ sch, ngn np; rnh mch neatly adv. /ni:tli/ gn gng, ngn np

necessarily adv. /nesisrili/ tt yu, nht thit necessary adj. /'nesseri/ cn, cn thit, thit yu neck n. /nek/ c need v., modal v., n. /ni:d/ cn, i hi; s cn needle n. /ni:dl/ ci kim, mi nhn negative adj. /negtiv/ ph nh neighbour (BrE) (NAmE neighbor) n. /'neib/ hng xm neighbourhood (BrE) (NAmE neighborhood) n. /neibhud/ hng xm, lng ging neither det., pron., adv. /'nai/ khng ny m cng khng kia nephew n. /nevju:/ chu trai (con anh, ch, em) nerve n. /nrv/ kh lc, thn kinh, can m nervous adj. /nrvs/ hong s, d b kch thch, hay lo lng nervously adv. /'n:vstli/ bn chn, lo lng nest n., v. /nest/ t, ; lm t net n. /net/ li, mng network n. /'netw:k/ mng li, h thng never adv. /'nev/ khng bao gi, khng khi no nevertheless adv. /,nev'les/ tuy nhin, tuy th m new adj. /nju:/ mi, mi m, mi l newly adv. /nju:li/ mi news n. /nju:z/ tin, tin tc newspaper n. /'nju:zpeip/ bo next adj., adv., n. /nekst/ st, gn, bn cnh; ln sau, tip na next_to prep. / gn nice adj. /nais/ p, th v, d chu nicely adv. /naisli/ th v, d chu niece n. /ni:s/ chu gi night n. /nait/ m, ti no exclamation, det. /nou/ khng nobody (also no one) pron. /'noubdi/ khng ai, khng ngi no noise n. /niz/ ting n, s huyn no noisily adv. /nizili/ n o, huyn no noisy adj. /nizi/ n o, huyn no none pron. /nn/ khng ai, khng ngi, vt g nonsense n. /nnsns/ li ni v l, v ngha nor conj., adv. /no:/ cng khng normal adj., n. /'n:ml/ thng, bnh thng; tnh trng bnh thng normally adv. /'no:mli/ thng thng, nh thng l north n., adj., adv. /n:/ pha bc, phng bc northern adj. /'n:n/ Bc nose n. /nouz/ mi not adv. /nt/ khng note n., v. /nout/ li ghi, li ghi chp; ghi ch, ghi chp nothing pron. /n/ khng g, khng ci g notice n., v. /'ntis/ thng bo, yt th; ch , , nhn bit

noticeable adj. /notsbl/ ng ch , ng novel n. /nvl/ tiu thuyt, truyn November n. (abbr. Nov.) /nouvemb/ thng 11 now adv. /nau/ by gi, hin gi, hin nay nowhere adv. /nouw/ khng ni no, khng u nuclear adj. /'nju:kli/ (thuc) ht nhn number (abbr. No., no.) n. /nmb/ s nurse n. /n:s/ y t nut n. /nt/ qu hch; u oclock adv. /klk/ ng gi obey v. /o'bei/ vng li, tun theo, tun lnh object n., v. /n. bdkt, bdkt ; v. bdkt/ vt, vt th; phn i, chng li objective n., adj. /bdektiv/ mc tiu, mc ch; (thuc) mc tiu, khch quan observation n. /obz:'vei()n/ s quan st, s theo di observe v. /bz:v/ quan st, theo di obtain v. /b'tein/ t c, ginh c obvious adj. /'bvis/ r rng, rnh mch, hin nhin obviously adv. /'bvisli/ mt cch r rng, c th thy c occasion n. /ken/ dp, c hi occasionally adv. /'keinli/ thnh thong, i khi occupied adj. /'kjupaid/ ang s dng, y (ngi) occupy v. /'kjupai/ gi, chim lnh, chim gi occur v. /'k:/ xy ra, xy n, xut hin ocean n. /'u()n/ i dng October n. (abbr. Oct.) /ktoub/ thng 10 odd adj. /d/ k quc, k cc, l (s) oddly adv. /dli/ k quc, k cc, l (s) of_course / d nhin of prep. /v/, or /v/ ca off adv., prep. /:f/ tt; khi, cch, ri offence (BrE) (NAmE offense) n. /'fens/ s vi phm, s phm ti offend v. /fend/ xc phm, lm bc mnh, lm kh chu offensive adj. /fensiv/ s tn cng, cuc tn cng offer v., n. /f/ biu, tng, cho; s tr gi office n. /'fis/ c quan, vn phng, b officer n. /fis/ vin chc, cnh st, s quan official adj., n. /'fil/ (thuc) chnh quyn, vn phng; vin chc, cng chc officially adv. /'fili/ mt cch trnh trng, mt cch chnh thc often adv. /':fn/ thng, hay, lun oh exclamation /ou/ chao, i chao, ch, ny.. oil n. /l/ du OK (also okay) exclamation, adj., adv. /kei/ ng , tn thnh old adj. /ould/ gi old-fashioned adj. / li thi on_behalf_of_sb / thay mt cho ai, nhn danh ai

on_board / trn tu thy on prep., adv. /on/ trn, trn; tip tc, tip din on_purpose / c tnh, c , c ch tm on_sbs_behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb, in sbs behalf) / nhn danh c nhn ai once adv., conj. /wns/ mt ln; khi m, ngay khi, mt khi one number, det., pron. /wn/ mt; mt ngi, mt vt no onion n. /njn/ c hnh only adj., adv. /'ounli/ ch c 1, duy nht; ch, mi onto prep. /ntu/ v pha trn, ln trn open adj., v. /'oupn/ m, ng; m, bt u, khai mc opening n. /oupni/ khe h, l; s bt u, s khai mc, l khnh thnh openly adv. /oupnli/ cng khai, thng thn operate v. /'preit/ hot ng, iu khin operation n. /,p'rein/ s hot ng, qu trnh hot ng opinion n. /'pinjn/ kin, quan im opponent n. /p.nnt/ ch th, i th, k th opportunity n. /prtunti, prtyunti/ c hi, thi c oppose v. /poz/ i khng, i chi, i lp; chng i, phn i opposed to /pouzd/ chng li, phn i opposing adj. /'pouzi/ tnh i khng, i chi opposite adj., adv., n., prep. /'pzit/ i nhau, ngc nhau; trc mt, i din; iu tri ngc opposition n. /pzin/ s i lp, s i nhau; s chng li, s phn i; phe i lp option n. /'pn/ s la chn orange n., adj. /rnd/ qu cam; c mu da cam order n., v. /':d/ th, bc; ra lnh ordinary adj. /'o:dinri/ thng, thng thng organ n. /':gn/ n oc gan organization (BrE also -isation) n. /,:gnai'zein/ t chc, c quan; s t chc organize (BrE also -ise) v. /:gnaiz/ t chc, thit lp organized adj. /'o:gnaizd/ c trt t, ngn np, c sp xp, c t chc origin n. /'ridin/ gc, ngun gc, cn nguyn original adj., n. /'ridnl/ (thuc) gc, ngun gc, cn nguyn; nguyn bn originally adv. /'ridnli/ mt cch sng to, mi m, c o; khi u, u tin other adj., pron. /r/ khc otherwise adv. /waiz/ khc, cch khc; nu khng th...; mt khc ought_to modal v. /:t/ phi, nn, hn l our det. /au/ ca chng ta, thuc chng ta, ca chng ti, ca chng mnh ours pron. /auz/ ca chng ta, thuc chng ta, ca chng ti, ca chng mnh ourselves pron. /awselvz/ bn thn chng ta, bn thn chng ti, bn thn chng mnh; t chng mnh out (of) adv., prep. /aut/ ngoi, ngoi, ra ngoi outdoor adj. /'autd:/ ngoi tri, ngoi outdoors adv. /autd:z/ ngoi tri, ngoi nh outer adj. / pha ngoi, xa hn outline v., n. /autlain/ v, phc to; ng nt, hnh dng, nt ngoi output n. /'autput/ s sn xut; sn phm, sn lng

outside n., adj., prep., adv. /'aut'said/ b ngoi, bn ngoi; ngoi; ngoi outstanding adj. /autstndi/ ni bt, ng ch ; cn tn li oven n. /vn/ l (nng) over adv., prep. /'ouv/ bn trn, vt qua; ln, ln trn overall adj., adv. /adv. ovrl ; adj. ovrl/ ton b, ton th; tt c, bao gm overcome v. /ovrkm/ thng, chin thng, khc phc, nh bi (kh khn) owe v. /ou/ n, hm n; c c (ci g) own adj., pron., v. /oun/ ca chnh mnh, t mnh; nhn, nhn nhn owner n. /oun/ ngi ch, ch nhn p.m. (NAmE also P.M.) abbr. /pip'em/ qu tra, chiu, ti pace n. /peis/ bc chn, bc pack v., n. /pk/ gi, bc; b, gi package n., v. /pk.d/ gi , bu kin; ng gi, ng kin packaging n. /"pkidz/ bao b packet n. /'pkit/ gi nh page n. (abbr. p) /peid/ trang (sch) pain n. /pein/ s au n, s au kh painful adj. /'peinful/ au n, au kh paint n., v. /peint/ sn, vi mu; sn, qut sn painter n. /peint/ ha s painting n. /'peinti/ s sn; bc ha, bc tranh pair n. /p/ i, cp palace n. /pls/ cung in, lu i pale adj. /peil/ ta, nht pan n. /pn - p:n/ xoong, cho panel n. /'pnl/ vn (ca, tng), pa n pants n. /pnts/ qun lt, i paper n. /peip/ giy parallel adj. /'prlel/ song song, tng ng parent n. /'pernt/ cha, m park n., v. /pa:k/ cng vin, vn hoa; khoanh vng thnh cng vin parliament n. /'p:lmnt/ nghi vin, quc hi part n. /pa:t/ phn, b phn particular adj. /ptikjul/ ring bit, c bit particularly adv. /ptikjulli/ mt cch c bit, c bit, ring bit partly adv. /pa:tli/ n chng mc no , phn no partner n. /'p:tn/ i tc, cng s partnership n. /pa:tnip/ s chung phn, s cng tc party n. /prti/ tic, bui lin hoan; ng pass v. /pa:s/ qua, vt qua, ngang qua passage n. /psd/ s i qua, s tri qua; hnh lang passenger n. /'psind/ hnh khch passing n., adj. /pa:si/ s i qua, s tri qua; thong qua, ngn ngi passport n. /pa:sp:t/ h chiu past adj., n., prep., adv. /p:st/ qu kh, d vng; qu, qua

path n. /p:/ ng mn; hng i patience n. /peins/ tnh kin nhn, nhn ni, kin tr, s chu ng patient n., adj. /'peint/ bnh nhn; kin nhn, nhn ni, bn ch pattern n. /'pt(r)n/ mu, khun mu pause v., n. /p:z/ tm ngh, dng; s tm ngh, s tm ngng pay_attention (to) / ch ti pay v., n. /pei/ tr, thanh ton, np; tin lng payment n. /'peim()nt/ s tr tin, s tin tr, tin bi thng peace n. /pi:s/ ha bnh, s ha thun peaceful adj. /'pi:sfl/ ha bnh, thi bnh, yn tnh peak n. /pi:k/ li trai; nh, chp pen n. /pen/ bt pence n. /pens/ ng xu pencil n. /pensil/ bt ch penny /peni/ ng xu pension n. /'penn/ tin tr cp, lng hu people n. /pipl/ dn tc, dng ging; ngi pepper n. /pep/ ht tiu, cy t percent (NAmE usually percent) n., adj., adv. / phn trm per prep. /p:/ cho mi perfect adj. /p'fekt/ hon ho perfectly adv. /p:fiktli/ mt cch hon ho perform v. /pf:m/ biu din; lm, thc hin performance n. /p'f:mns/ s lm, s thc hin, s thi hnh, s biu din performer n. /pf:m/ ngi biu din, ngi trnh din perhaps adv. /p'hps/ c th, c l period n. /'pirid/ k, thi k, thi gian; thi i permanent adj. /'p:mnnt/ lu di, vnh cu, thng xuyn permanently adv. /'p:mnntli/ cch thng xuyn, vnh cu permission n. /p'min/ s cho php, giy php permit v. /'p:mit/ cho php, cho c hi person n. /prsn/ con ngi, ngi personal adj. /'p:snl/ c nhn, t, ring t personality n. /p:s'nlti/ nhn cch, tnh cch; nhn phm, c tnh personally adv. /p:snli/ ch thn, bn thn, v phn ri, i vi ti persuade v. /p'sweid/ thuyt phc pet n. /pet/ cn nng gin; vt cng, ngi c yu thch petrol n. (BrE) /ptrl/ xng du phase n. /feiz/ tun trng; giai on, thi k philosophy n. /flsfi/ trit hc, trit l photocopy n., v. /foutkpi/ bn sao chp; sao chp photograph n., v. (also photo n.) /foutgra:f/ nh, bc nh; chp nh photographer n. /ftgrf/ th chp nh, nh nhip nh photography n. /ftgrfi/ thut chp nh, ngh nhip nh phrase n. /freiz/ cu; thnh ng, cm t

physical adj. /fizikl/ vt cht; (thuc) c th, thn th physically adv. /fizikli/ v thn th, theo lut t nhin physics n. /'fiziks/ vt l hc piano n. /'pjnou/ n pian, dng cm pick_(sth)_up / cuc, v, x pick v. /pik/ cuc (t); o, khot (l) picture n. /'pikt/ bc v, bc ha piece n. /pi:s/ mnh, mu; ng tin pig n. /pig/ con ln pile n., v. /pal/ cc, chng, ng, pin; ng cc, cht chng pill n. /pil/ vin thuc pilot n. /pailt/ phi cng pin n., v. /pin/ inh ghim; ghim., kp pink adj., n. /pik/ mu hng; hoa cm chng, tnh trng tt, hon ho pint n. /paint/ panh (= 0, 58 lt (E);=0, 473 lt (A)); pipe n. /paip/ ng dn (kh, nc...) pitch n. /pit/ sn (chi cc mn th thao); u hc n pity n. /piti/ lng thng hi, iu ng tic, ng thng place n., v. /pleis/ ni, a im; qung trng plain adj. /plein/ ngay thng, n gin, cht phc plan n., v. /pln/ bn , k hoch; v bn , lp k hoch, d kin plane n. /plein/ mt phng, mt bng planet n. /plnit/ hnh tinh planning n. /plnni/ s lp k hoch, s quy hoch plant n., v. /plnt, plnt/ thc vt, s mc ln; trng, gieo plastic n., adj. /'plstik/ cht do, lm bng cht do plate n. /pleit/ bn, tm kim loi platform n. /'pltf:m/ nn, bc, b; thm, sn ga play v., n. /plei/ chi, nh; s vui chi, tr chi, trn u player n. /'plei/ ngi chi 1 tr chi no (nhc c) pleasant adj. /'pleznt/ vui v, d thng; du dng, thn mt pleasantly adv. /'plezntli/ vui v, d thng; thn mt please exclamation, v. /pli:z/ lm vui lng, va lng, mong... vui lng, xin mi pleased adj. /pli:zd/ hi lng pleasing adj. /pli:si/ mang li nim vui thch; d chu pleasure n. /plu(r)/ nim vui thch, iu thch th, iu th v; mun, thch plenty pron., adv., n., det. /'plenti/ nhiu (s.k.lng); ch s tha; s sung tc, s p.ph plot n., v. /plt/ mnh t nh, s , th, n; v s , dng n plug n. /plg/ nt (thng, chu, bn...) plus prep., n., adj., conj. /pls/ cng vi (s, ngi...); du cng; cng, thm vo pocket n. /'pkit/ ti (qun o, trong xe hi), ti tin poem n. /'pouim/ bi th poetry n. /'pouitri/ thi ca; cht th point n., v. point / mi nhn, im; vt, lm nhn, chm (cu..) pointed adj. /pintid/ nhn, c u nhn

poison n., v. /pzn/ cht c, thuc c; nh thuc c, tm thuc c poisonous adj. /p.zn.s/ c, c cht c, gy cht, bnh pole n. /poul/ ngi Ba Lan; cc (nam chm, tri t...) police n. /p'li:s/ cnh st, cng an policy n. /'pol. si/ chnh sch polish n., v. /'pouli/ nc bng, nc lng; nh bng, lm cho lng polite adj. /plat/ l php, lch s politely adv. /platli/ l php, lch s political adj. /p'litikl/ v chnh tr, v chnh ph, c tnh chnh tr politically adv. /p'litikli/ v mt chnh tr; khn ngoan, thn trng; so quyt politician n. /plitin/ nh chnh tr, chnh khch politics n. /'plitiks/ hat ng chnh tr, i sng chnh tr, quan im chnh tr pollution n. /plun/ s nhim pool n. /pu:l/ vng nc; b bi, h bi poor adj. /pu/ ngho pop n., v. /pp; NAmE pp/ tip bp, phong cch dn gian hin i; n bp popular adj. /ppjul/ c tnh i chng, (thuc) nhn dn; c nhiu ngi a chung population n. /,ppju'lein/ dn c, dn s; mt dn s port n. /p:t/ cng pose v., n. /pouz/ a ra, ra, t; s t, ra position n. /pzn/ v tr, ch positive adj. /'pztiv/ xc thc, r rng, tch cc, lc quan possess v. /p'zes/ c, chim hu possession n. /p'zen/ quyn s hu, vt s hu possibility n. /psibiliti/ kh nng, trin vng possible adj. /'psibl/ c th, c th thc hin possibly adv. /psibli/ c l, c th, c th chp nhn c post n., v. /post/ th, bu kin; gi th post_office n. /'fis/ bu in pot n. /pt/ can, bnh, l... potato n. /p'teitou/ khoai ty potential adj., n. /ptnl/ tim nng; kh nng, tim lc potentially adv. /ptnlli/ tim nng, tim n pound n. /paund/ pao - n v o lng pour v. /p:/ rt, , gii powder n. /'paud/ bt, bi power n. /pau(r)/ kh nng, ti nng, nng lc; sc mnh, ni lc; quyn lc powerful adj. /pauful/ hng mnh, hng cng practical adj. /prktkl/ thc hnh; thc t practically adv. /prktikli/ v mt thc hnh; thc t practice n. (BrE, NAmE), v. (NAmE) /prktis/ thc hnh, thc tin practise v. (BrE) /prktis/ thc hnh, tp luyn praise n., v. /preiz/ s ca ngi, s tn dng, lng tn knh, tn th; khen ngi, tn dng prayer n. /prr/ s cu nguyn precise adj. /prisais/ r rng, chnh xc; t m, k tnh

precisely adv. /prisaisli/ ng, chnh xc, cn thn predict v. /pri'dikt/ bo trc, tin on, d bo prefer v. /pri'f:/ thch hn preference n. /'prefrns/ s thch hn, s a hn; ci c a thch hn pregnant adj. /'pregnnt/ mang thai; giu tr tng tng, sng to premises n. /'premis/ bit th preparation n. /preprein/ s sa son, s chun b prepare v. /pripe/ sa son, chun b prepared adj. /pri'ped/ c chun b presence n. /'prezns/ s hin din, s c mt; ngi,mt, hin din hin nay, hin thi; by t, gii thiu, present adj., n., v. /(v)pri'zent/, and /(n)'preznt/ c vt din; trnh by presentation n. /,prezen'tein/ bi thuyt trnh, s trnh din, s gii thiu preserve v. /pri'z:v/ bo qun, gi gn president n. /prezidnt/ hiu trng, ch tnh, tng thng press n., v. /pres/ s p, s nn, s n; p, nn, bp, n pressure n. /'pre/ sc p, p lc, p sut presumably adv. /pri'zju:mbli/ c th c, c l pretend v. /pri'tend/ gi v, gi b, lm ra v pretty adv., adj. /'priti/ kh, va phi; xinh, xinh xn;, p prevent v. /pri'vent/ ngn cn, ngn chn, ngn nga previous adj. /privis/ vi vng, hp tp; trc (vd. ngy hm trc), u tin previously adv. /pri:visli/ trc, trc y price n. /prais/ gi pride n. /praid/ s kiu hnh, s hnh din; tnh kiu cng, t ph priest n. /pri:st/ linh mc, thy tu primarily adv. /praimrili/ trc ht, u tin primary adj. /'praimri/ nguyn thy, u tin; thi c i, nguyn sinh; s cp, tiu hc prime minister n. /minist/ th tng prince n. /prins/ honh t princess n. /prin'ses/ cng cha principle n. /prnspl/ c bn, ch yu; nguyn l, nguyn tc print v., n. /print/ in, xut bn; s in ra printer n. /print/ my in, th in printing n. /printi/ s in, thut in, k so in prior adj. /'pra(r)/ trc, u tin priority n. /prairiti/ s u t, quyn u tin prison n. /przn/ nh t prisoner n. /przn(r)/ t nhn private adj. /pravt/ c nhn, ring privately adv. /pravtli/ ring t, c nhn prize n. /praiz/ gii, gii thng probable adj. /prbbl/ c th, c kh nng probably adv. /prbbli/ hu nh chc chn problem n. /'prblm/ vn , iu kh gii quyt procedure n. /prsi:d/ th tc

proceed v. /proceed/ tin ln, theo dui, tip din process n., v. /'prouses/ qu trnh, s tin trin, quy trnh; ch bin, gia cng, x l produce v. /'prdju:s/ sn xut, ch to producer n. /prdju:s/ nh sn xut product n. /prdkt/ sn phm production n. /prdkn/ s sn xut, ch to profession n. /prfe()n/ ngh, ngh nghip professional adj., n. /pr'fenl/ (thuc) ngh, ngh nghip; chuyn nghip professor n. /prfsr/ gio s, ging vin profit n. /prft/ thun li, li ch, li nhun program n., v. /prougrm/ chng trnh; ln chng trnh programme n. (BrE) /prougrm/ chng trnh progress n., v. /'prougres/ s tin ti, s tin trin; tin b, tin trin, pht trin project n., v. /n. prdkt, prdkt ; v. prdkt/ n, d n, k hoch; d kin, k hoch promise v., n. / ha, li ha promote v. /prmot/ thng chc, thng cp promotion n. /pr'moun/ s thng chc, s thng cp prompt adj., v. /prmpt/ mau l, nhanh chng; xi, gic, nhc nh promptly adv. /prmptli/ mau l, ngay lp tc pronounce v. /prnans/ tuyn b, thng bo, pht m pronunciation n. /prnnsiein/ s pht m proof n. /pru:f/ chng, chng c, bng chng; s kim chng proper adj. /'prp/ ng, thch ng, thch hp properly adv. /prpli/ mt cch ng n, mt cch thch ng property n. /'prpti/ ti sn, ca ci; t ai, nh ca, bt ng sn proportion n. /pr'p:n/ s cn xng, s cn i proposal n. /pr'pouzl/ s ngh, xut propose v. /pr'prouz/ ngh, xut, a ra prospect n. /prspekt/ vin cnh, ton cnh; trin vng, mong ch protect v. /pr'tekt/ bo v, che ch protection n. /pr'tekn/ s bo v, s che ch protest n., v. /pr.test/ s phn i, s phn khng; phn i, phn khng proud adj. /praud/ t ho, kiu hnh proudly adv. /proudly/ mt cch t ho, mt cch hnh din prove v. /pru:v/ chng t, chng minh provide v. /pr'vaid/ chun b y , d phng; cung cp, chu cp provided (also providing) conj. /prvaidid/ vi iu kin l, min l pub n. = publicyhouse / qun ru, tim ru public adj., n. /'pblik/ chung, cng cng; cng chng, nhn dn publication n. /pblken/ s cng b; s xut bn publicity n. /pb'lst / s cng khai, s qung co publicly adv. /'pblikli/ cng khai, cng cng publish v. /'pbli/ cng b, ban b; xut bn publishing n. /pblii/ cng vic, ngh xut bn pull v., n. /pul/ li, ko, git; s li ko, s git

punch v., n. /pnt/ m, thi; qu m, c thi punish v. /'pni/ pht, trng pht punishment n. /'pnimnt/ s trng pht, s trng tr pupil n. (especially BrE) /pju:pl/ hc sinh purchase n., v. /'p:ts/ s mua, s tu; mua, sm, tu pure adj. /pju(r)/ nguyn cht, tinh khit, trong lnh purely adv. /pjuli/ hon ton, ch l purple adj., n. /prpl/ ta, c mu ta; mu ta purpose n. /'p:ps/ mc ch, nh pursue v. /p'sju:/ ui theo, ui bt push v., n. /pu/ x y; s x y put_(sth)_on / mc (o), i (m), i (giy) put_(sth)_out / tt, dp tt put v. /put/ t, , cho vo qualification n. /,kwalifi'keiSn/ phm cht, nng lc; kh nng chuyn mn qualified adj. /kwlfad/ t cch, iu kin, kh nng qualify v. /'kwlifai/ kh nng, t cch, iu kin quality n. /'kwliti/ cht lng, phm cht quantity n. /kwntti/ lng, s lng quarter n. /'kw:t/ 1/4, 15 pht queen n. /kwi:n/ n hong question n., v. /kwstn/ cu hi; hi, cht vn quick adj. /kwik/ nhanh quickly adv. /kwikli/ nhanh quiet adj. /'kwait/ lng, yn lng, yn tnh quietly adv. /'kwitli/ lng, yn lng, yn tnh quit v. /kwit/ thot, thot ra quite adv. /kwait/ hon ton, hu ht quote v. /kwout/ trch dn race n., v. /reis/ loi, chng, ging; cuc ua; ua racing n. /reisi/ cuc ua radio n. /reidiou/ sng v tuyn, radio rail n. /reil/ ng ray railway (BrE) (NAmE railroad) n. /'reilwei/ ng st rain n., v. /rein/ ma, cn ma; ma raise v. /reiz/ nng ln, a ln, ngng ln range n. /rend/ dy, hng, loi; phm vi, trnh rank n., v. /rk/ hng, dy; sp xp thnh hng, dy rapid adj. /'rpid/ nhanh, nhanh chng rapidly adv. /'rpidli / nhanh, nhanh chng rare adj. /re/ him, t rarely adv. /'reli/ him khi, t khi rate n., v. /reit/ t l, tc rather adv. /'r:/ th... cn hn, thch... hn rather_than / hn l

raw adj. /r:/ sng (# chn), th, cn nguyn cht re- / tin t) lm li reach v. /ri:t/ n, i n, ti react v. /rikt/ tc ng tr li, phn ng reaction n. /ri:'kn/ s phn ng; s phn tc dng read v. /ri:d/ c reader n. /ri:d/ ngi c, c gi reading n. /ri:di/ s c ready adj. /'redi/ sn sng real adj. /ril/ thc, thc t, c tht realistic adj. /ri:'listik; BrE also ri-/ hin thc reality n. /ri:'liti/ s tht, thc t, thc ti realize (BrE also -ise) v. /'rilaiz/ thc hin, thc hnh really adv. /'rili/ thc, thc ra, thc s rear n., adj. /rr/ pha sau; ng sau, ng sau reason n. /'ri:zn/ l do, l l reasonable adj. /ri:znbl/ c l, hp l reasonably adv. /ri:znblli/ hp l recall v. /rik:l/ gi v, triu hi; nhc li, gi li receipt n. /risi:t/ cng thc; n thuc receive v. /ri'si:v/ nhn, lnh, thu recent adj. /ri:snt/ gn y, mi y recently adv. /ri:sntli/ gn y, mi y reception n. /ri'sepn/ s nhn, s tip nhn, s n tip reckon v. /'rekn/ tnh, m recognition n. /,rekg'nin/ s cng nhn, s tha nhn recognize (BrE also -ise) v. /'rekgnaiz/ nhn ra, nhn din; cng nhn, tha nhn recommend v. /rek'mend/ gii thiu, tin c; ngh, khuyn bo record n., v. /rek:d/ bn ghi, s ghi, bn thu, s thu; thu, ghi chp recording n. /rik:di/ s ghi, s thu m recover v. /'ri:'kv/ ly li, ginh li red adj., n. /red/ ; mu reduce v. /ri'dju:s/ gim, gim bt reduction n. /ridkn/ s gim gi, s h gi refer_to v. / xem, tham kho; m ch, nhc n reference n. /'refrns/ s tham kho, hi e kin reflect v. /ri'flekt/ phn chiu, phn hi, phn nh reform v., n. /rif:m/ ci cch, ci thin, ci to; s ci cch, s ci thin, ci to refrigerator n. /ri'fridreit/ t lnh refusal n. /rifju:zl/ s t chi, s khc t refuse v. /rfyuz/ t chi, khc t regard v., n. /ri'g:d/ nhn, nh gi; ci nhn, s quan tm, s ch (li chc tng cui th) regarding prep. /riga:di/ v, v vic, i vi (vn ...) region n. /'ri:dn/ vng, min regional adj. /ridnl/ vng, a phng

register v., n. /'redist/ ng k, ghi vo s; s, s sch, my ghi regret v., n. /ri'gret/ ng tic, hi tic; lng thng tic, s hi tic regular adj. /'rgjul/ thng xuyn, u n regularly adv. /regjulli/ u n, thng xuyn regulation n. /regjulein/ s iu chnh, iu l, quy tc reject v. /'ri:ekt/ khng chp nhn, loi b, bc b relate v. /ri'leit/ k li, thut li; lin h, lin quan related (to) adj. /ri'leitid/ c lin quan, c quan h vi ai, ci g relation n. /ri'lein/ mi quan h, s lin quan, lin lc relationship n. /ri'leinip/ mi quan h, mi lin lc relative adj., n. /'reltiv/ c lin quan n; ngi c h, i t quan h relatively adv. /'reltivli/ c lin quan, c quan h relax v. /rilks/ gii tr, ngh ngi relaxed adj. /rilkst/ thanh thn, thoi mi relaxing adj. /ri'lksi/ lm gim, bt cng thng release v., n. /ri'li:s/ lm nh, bt, th, pht hnh; s gii thot, thot khi, s th, s pht hnh relevant adj. /relvnt/ thch hp, c lin quan relief n. /ri'li:f/ s gim nh, s lm cho khuy kha; s tr co; s n b religion n. /rldn/ tn gio religious adj. /ri'lids/ (thuc) tn gio rely on v. /rilai/ tin vo, tin cy, tin tng vo remain v. /rimein/ cn li, vn cn nh c remaining adj. /rimeini/ cn li remains n. /re'meins/ tha, ci cn li remark n., v. /ri'm:k/ s nhn xt, ph bnh, s , ch ; nhn xt, ph bnh, , ch remarkable adj. /ri'ma:kb()l/ ng ch , ng ; khc thng remarkably adv. /ri'ma:kb()li/ ng ch , ng ; khc thng remember v. /rmmbr/ nh, nh li remind v. /rimaind/ nhc nh, gi nh remote adj. /ri'mout/ xa, xa xi, xa cch removal n. /ri'mu:vl/ vic di chuyn, vic dn nh, di i remove v. /ri'mu:v/ di i, di chuyn rent n., v. /rent/ s thu mn; cho thu, thu rented adj. /rentid/ c thu, c mn repair v., n. /ri'pe/ sa cha, chnh tu; s sa cha, s chnh tu repeat v. /ri'pi:t/, /ri'pi:t/ nhc li, lp li repeated adj. /ripi:tid/ c nhc li, c lp li repeatedly adv. /ripi:tidli/ lp i lp li nhiu ln replace v. /rples/ thay th reply n., v. /ri'plai/ s tr li, s hi m; tr li, hi m report v., n. /ri'p:t/ bo co, tng trnh; bn bo co, bn tng trnh represent v. /repri'zent/ miu t, hnh dung;tiu biu, tng trng, mu; miu t, biu hin, i din, tng representative n., adj. /,repri'zenttiv/ iu i din, thay mt trng reproduce v. /,ri:pr'dju:s/ ti sn xut reputation n. /,repju:'tein/ s ni ting, ni danh

request n., v. /ri'kwest/ li thnh cu, li ngh, yu cu; thnh cu, ngh, yu cu require v. /ri'kwai(r)/ i hi, yu cu, quy nh requirement n. /rkwarmnt/ nhu cu, s i hi; lut l, th tc rescue v., n. /reskju:/ gii thot, cu nguy; s gii thot, s cu nguy research n. /ri's:t/ s nghin cu reservation n. /rez.ve.n/ s hn ch, iu kin hn ch reserve v., n. /ri'z:v/ d tr, dnh, t trc, ng k trc; s d tr, s dnh resident n., adj. /'rezidnt/ ngi sinh sng, tr ng, khch tr; c nh , c tr, thng tr resist v. /ri'zist/ chng li, phn i, khng c resistance n. /rizistns/ s chng li, s phn i, s khng c resolve v. /ri'zlv/ quyt nh, kin quyt (lm g); gii quyt (vn , kh khn..) resort n. /riz:t/ k sch, phng k resource n. /ri'so:s/ ti nguyn; k sch, th on respect n., v. /rispekt/ s knh trng, s l php; tn trng, knh trng, khm phc respond v. /ri'spond/ hng ng, phn ng li, tr li response n. /rspns/ s tr li, cu tr li, s hng ng, s p li responsibility n. /ris,pons'biliti/ trch nhim, s chu trch nhim responsible adj. /ri'spnsbl/ chu trch nhim v, chu trch nhim trc ai, g rest n., v. /rest / s ngh ngi, lc ngh; ngh, ngh ngi restaurant n. /restrn/ nh hng n, hiu n restore v. /rist:/ hon li, tr li; sa cha li, phc hi li restrict v. /ristrikt/ hn ch, gii hn restricted adj. /ristriktid/ b hn ch, c gii hn; vng cm restriction n. /ri'strikn/ s hn ch, s gii hn result n., v. /ri'zlt/ kt qu; bi, do.. m ra, kt qu l... retain v. /ri'tein/ gi li, nh c retire v. /ritai / ri b, rt v; thi, ngh vic, v hu retired adj. /ritaid/ n dt, ho lnh, v hu, ngh vic retirement n. /rtarmnt/ s n dt, ni ho lnh, s v hu, s ngh vic return v., n. /ri't:n/ tr li, tr v; s tr li, s tr v reveal v. /rivi:l/ bc l, biu l, tit l; pht hin, khm ph reverse v., n. /ri'v:s/ o, ngc li; iu tri ngc, mt tri review n., v. /rivju:/ s xem li, s xt li; lm li, xem xt li revise v. /ri'vaiz/ c li, xem li, sa li, n li revision n. /rivin/ s xem li, s c li, s sa li, s n li revolution n. /,rev'lu:n/ cuc cch mng reward n., v. /ri'w:d/ s thng, phn thng; thng, thng cng rhythm n. /'rim/ nhp iu rice n. /ras/ go, thc, cm; cy la rich adj. /rit/ giu, giu c rid v. /rid/ gii thot (get rid of : tng kh) ride v., n. /raid/ i, ci (nga); s i, ng i rider n. /raid/ ngi ci nga, ngi i xe p ridiculous adj. /rdkyls/ bun ci, l bch, l lng riding n. /raidi/ mn th thao ci nga, s i xe (bus, in, xe p)

right adj., adv., n. /rait/ thng, phi, tt; ngay, ng; iu thin, iu phi, tt, bn phi rightly adv. /raitli/ ng, phi, c l ring n., v. /ri/ chic nhn, eo nhn cho ai rise n., v. /raiz/ s ln, s tng lng, thng cp; dy, ng ln, mc (mt tri), thnh t risk n., v. /risk/ s liu, mo him; liu rival n., adj. /raivl/ i th, ch th; i ch, cnh tranh river n. /'riv/ sng road n. /rod/ con ng, ng ph rob v. /rb/ cp, ly trm rock n. /rk/ role n. /roul/ vai (din), vai tr roll n., v. /'roul/ cun, cun, s ln trn; ln, cun, qun, cun romantic adj. /romntk/ lng mn roof n. /ru:f/ mi nh, nc room n. /rum/ phng, bung root n. /ru:t/ gc, r rope n. /rop/ dy cp, dy thng, xu, chui rough adj. /rf/ g gh, lm chm roughly adv. /'rfli/ g gh, lm chm round adj., adv., prep., n. /raund/ trn, vng quanh, xung quanh rounded adj. /raundid/ b lm thnh trn; pht trin y route n. /ru:t/ ng i, l trnh, tuyn ng routine n., adj. /ru:'ti:n/ thi thng, l thng, th tc; thng l, thng thng row NAmE n. /rou/ hng, dy royal adj. /rl/ (thuc) vua, n hong, hong gia rub v. /rb/ c xt, xoa bp, nghin, tn rubber n. /rb/ cao su rubbish n. (especially BrE) /rb/ vt v gi tr, b i, rc ri rude adj. /ru:d/ bt lch s, th l; th s, n gin rudely adv. /ru:dli/ bt lch s, th l; th s, n gin ruin v., n. /ru:in/ lm hng, lm nt, lm ph sn; s hng, s nt, s ph sn ruined adj. /ru:ind/ b hng, b nt, b ph sn rule n., v. /ru:l/ quy tc, iu l, lut l; cai tr, ch huy, iu khin ruler n. /ru:l/ ngi cai tr, ngi tr v; thc k rumour n. /rumr/ tin n, li n run v., n. /rn/ chy; s chy runner n. /rn/ ngi chy running n. /'rni/ s chy, cuc chy ua rural adj. /rurl/ (thuc) nng thn, vng nng thn rush v., n. /r/ xng ln, lao vo, x y; s xng ln, s lao vo, s x y sack n., v. /sk/ bo ti; ng bao, b vo bao sad adj. /sd/ bun, bun b sadly adv. /'sdli/ mt cch bun b, ng bun l, khng may m sadness n. /'sdnis/ s bun ru, s bun b safe adj. /seif/ an ton, chc chn, ng tin

safely adv. /seifli/ an ton, chc chn, ng tin safety n. /'seifti/ s an ton, s chc chn sail v., n. /seil/ i tu, thuyn, nh neo; bum, cnh bum, chuyn i bng thuyn bum sailing n. /'seili/ s i thuyn sailor n. /seil/ thy th salad n. /'sld/ sa lt (x lch trng du dm); rau sng salary n. /slri/ tin lng sale n. /seil/ vic bn hng salt n. /s:lt/ mui salty adj. /s:lti/ ch v mui, c mui, mn same adj., pron. /seim/ u u, n iu; cng nh th, vn ci sample n. /sa:mpl/ mu, hng mu sand n. /snd/ ct satisfaction n. /,stis'fkn/ s lm cho tha mn, toi nguyn; s tr n, bi thng satisfied adj. /'stisfaid/ cm thy hi lng, va , tho mn satisfy v. /'stisfai/ lm tha mn, hi lng; tr (n), chuc ti satisfying adj. /'stisfaii/ em li s tha mn, lm tha mn, lm va Saturday n. (abbr. Sat.) /'stdi/ th 7 sauce n. /s:s/ nc xt, nc chm save v. /seiv/ cu, lu saving n. /seivi/ s cu, s tit kim say v. /sei/ ni scale n. /skel/ vy (c..) scare v., n. /sk/ lm kinh hi, s hi, da; s s hi, s kinh hong scared adj. /skerd/ b hong s, b s hi scene n. /si:n/ cnh, phong cnh schedule n., v. /kedju:l/ k hoch lm vic, bn lit k; ln thi kha biu, ln k hoch scheme n. /ski:m/ s sp xp, s phi hp; k hoch thc hin; lc , s school n. /sku:l/ n c, by c science n. /'sains/ khoa hc, khoa hc t nhin scientific adj. /,sain'tifik/ (thuc) khoa hc, c tnh khoa hc scientist n. /'saintist/ nh khoa hc scissors n. /sizz/ ci ko score n., v. /sk:/ im s, bn thng, t s; t c, thnh cng, cho im scratch v., n. /skrt/ co, lm xc da; s co, s try xc da scream v., n. /skri:m/ go tht, ku ln; ting tht, ting ku to screen n. /skrin/ mn che, mn nh, mn hnh; phim nh ni chung screw n., v. /skru:/ inh vt, inh c; bt vt, bt c sea n. /si:/ bin seal n., v. /si:l/ hi cu; sn hi cu search n., v. /s:t/ s tm kim, s thm d, s iu tra; tm kim, thm d, iu tra season n. /si:zn/ ma seat n. /si:t/ gh, ch ngi second det., ordinal number, adv., n. /sknd/ th hai, v tr th 2, th nh; ngi v nh secondary adj. /sekndri/ trung hc, th yu

secret adj., n. /'si:krit/ b mt; iu b mt secretary n. /'sekrtri/ th k secretly adv. /'si:kritli/ b mt, ring t section n. /'sekn/ mc, phn sector n. /sktr/ khu vc, lnh vc secure adj., v. /si'kju/ chc chn, m bo; bo m, gi an ninh security n. /sikiuriti/ s an ton, s an ninh see v. /si:/ nhn, nhn thy, quan st seed n. /sid/ ht, ht ging seek v. /si:k/ tm, tm kim, theo ui seem linking v. /si:m/ c v nh, dng nh select v. /silekt/ chn la, chn lc selection n. /si'lekn/ s la chn, s chc lc self n. /self/ bn thn mnh sell v. /sel/ bn senate n. /senit/ thng nghi vin, ban gim hiu senator n. /sntr/ thng ngh s send v. /send/ gi, phi i senior adj., n. /'si:ni/ nhiu tui hn, dnh cho tr em trn 11t; ln tui hn, sinh vin nm cui sense n. /sens/ gic quan, tri gic, cm gic sensible adj. /'sensbl/ c c xt on; hiu, nhn bit c sensitive adj. /'sensitiv/ d b thng, d b hng; d b xc phm sentence n. /'sentns/ cu separate adj., v. /'seprt/ khc nhau, ring bit; lm ri, tch ra, chia tay separated adj. /'seprtid/ ly thn separately adv. /'seprtli/ khng cng nhau, thnh ngi ring, vt ring separation n. /seprein/ s chia ct, phn ly, s chia tay, ly thn September n. (abbr. Sept.) /septemb/ thng 9 series n. /sriz/ lot, dy, chui serious adj. /'siris/ ng n, nghim trang seriously adv. /sirisli/ ng n, nghim trang servant n. /'s:vnt/ ngi hu, y t serve v. /s:v/ phc v, phng s service n. /'s:vis/ s phc v, s hu h session n. /'sen/ bui hp, phin hp, bui, phin set_fire_to / t chy ci g set n., v. /set/ b, bn, m, l; t , b tr settle v. /stl/ gii quyt, dn xp, ha gii, t, b tr several det., pron. /'sevrl/ vi severe adj. /svr/ kht khe, gay gt (thi , c x); gin d, mc mc (kiu cch, trang phc) severely adv. /svirli/ kht khe, gay gt (thi , c x); gin d, mc mc (kiu cch, trang phc) sew v. /so/ may, khu sewing n. /soui/ s khu, s may v sex n. /seks/ gii, ging sexual adj. /'seksjul/ gii tnh, cc vn sinh l

sexually adv. /'sekSJli/ gii tnh, cc vn sinh l shade n. /eid/ bng, bng ti shadow n. /du/ bng, bng ti, bng rm, bng mt shake v., n. /eik/ rung, lc, gi; s rung, s lc, s gi shall modal v. /l/ d on tng lai: s shallow adj. /lou/ nng, cn shame n. /em/ s xu h, thn thng, s ngng shape n., v. /eip/ hnh, hnh dng, hnh th shaped adj. /eipt/ c hnh dng c ch r share v., n. /e/ ng gp, tham gia, chia s; phn ng gp, phn tham gia, phn chia s sharp adj. /rp/ sc, nhn, bn sharply adv. /rpli/ sc, nhn, bn shave v. /eiv/ co (ru), bo, o (g) she pron. /i:/ n, b y, ch y, c y... sheep n. /i:p/ con cu sheet n. /i:t/ chn, khn tri ging; l, tm, phin, t shelf n. /lf/ k, ngn, gi shell n. /l/ v, mai; v b ngoi shelter n., v. /'elt/ s nng ta, s che ch, s n nu; che ch, bo v shift v., n. /ift/ i ch, di ch, chuyn, giao; s thay i, s lun phin shine v. /ain/ chiu sng, ta sng shiny adj. /'aini/ sng chi, bng ship n. /p/ tu, tu thy shirt n. /t/ o s mi shock n., v. /Sok/ s ng chm, va chm, s kch ng, s chong; chm mnh, va mnh, gy sc shocked adj. /Sok/ b kch ng, b va chm, b sc shocking adj. /ki/ gy ra cm phn, ti t, gy kch ng shoe n. /u:/ giy shoot v. /ut/ vt qua, chy qua, nm, phng, bn; m ra, tri ra shooting n. /'u:ti/ s bn, s phng i shop n., v. /p/ ca hng; i mua hng, i ch shopping n. /'pi/ s mua sm short adj. /:t/ ngn, ct shortly adv. /:tli/ trong thi gian ngn, sm shot n. /t/ n, vin n should modal v. /ud, d, d/ nn shoulder n. /'ould/ vai shout v., n. /at/ h ht, reo h; s la ht, s h reo show v., n. /ou/ biu din, trng by; s biu din, s by t shower n. /ou/ vi hoa sen, s tm vi hoa sen shut v., adj. /t/ ng, khp, y; tnh khp kn shy adj. /a/ nht nht, e thn sick adj. /sick/ m, au, bnh side n. /said/ mt, mt phng sideways adj., adv. /saidw:dz/ ngang, t mt bn; sang bn

sight n. /sait/ cnh p; s nhn sign n., v. /sain/ du, du hiu, k hiu; nh du, vit k hiu signal n., v. /'signl/ du hiu, tn hiu; ra hiu, bo hiu signature n. /sgntr, sgntr/ ch k significant adj. /sgnfknt/ nhiu ngha, quan trng significantly adv. /sig'nifikntli/ ng k silence n. /salns/ s im lng, s yn tnh silent adj. /salnt/ im lng, yn tnh silk n. /silk/ t, ch, la silly adj. /sili/ ng ngn, ngu ngc, kh di silver n., adj. /'silv/ bc, ng bc; lm bng bc, trng nh bc similar adj. /simil/ ging nh, tng t nh similarly adv. /similli/ tng t, ging nhau simple adj. /'simpl/ n, n gin, d dng simply adv. /simpli/ mt cch d dng, gin d since prep., conj., adv. /sins/ t, t khi; t khi, t lc ; t , t lc y sincere adj. /sinsi/ tht th, thng thng, chn thnh sincerely adv. /sin'sili/ mt cch chn thnh sing v. /si/ ht, ca ht singer n. /si/ ca s singing n. /sii/ s ht, ting ht single adj. /'sigl/ n, n c, n l sink v. /sk/ chm, ln, m sir n. /s:/ xng h lch s Ngi, ng sister n. /'sist/ ch, em gi sit_down / ngi xung sit v. /sit/ ngi site n. /sait/ ch, v tr situation n. /,situ'ein/ hon cnh, a th, v tr size n. /saiz/ c sized /saizd/ c nh c skilful (BrE) (NAmE skillful) adj. /skilful/ ti gii, kho tay skilfully (BrE) (NAmE skillfully) adv. /skilfulli/ ti gii, kho tay skill n. /skil/ k nng, k so skilled adj. /skild/ c k nng, c k so, kho tay; c kinh nghim,, lnh ngh skin n. /skin/ da, v skirt n. /skrt/ vy, m sky n. /ska/ tri, bu tri sleep v., n. /sli:p/ ng; gic ng sleeve n. /sli:v/ tay o, ng tay slice n., v. /slais/ ming, lt mng; ct ra thnh ming mng, lt mng slide v. /slaid/ trtc, chuyn ng nh, lt qua slight adj. /slait/ mng manh, thon, gy slightly adv. /'slaitli/ mnh khnh, mng manh, yu t slip v. /slip/ trt, tut, tri qua, chy qua

slope n., v. /sloup/ dc, ng dc, dc; nghing, dc slow adj. /slou/ chm, chm chp slowly adv. /'slouli/ mt cch chm chp, chm dn small adj. /sm:l/ nh, b smart adj. /sma:t/ mnh, c lit smash v., n. /sm/ p, v tan thnh mnh; s p, v tn thnh mnh smell v., n. /sml/ ngi; s ngi, khu gic smile v., n. /smail/ ci, mm ci; n ci, v ti ci smoke n., v. /smouk/ khi, hi thuc; ht thuc, bc khi, hi smoking n. /smouki/ s ht thuc smooth adj. /smu:/ nhn, trn, mt m smoothly adv. /smu:li/ mt cch m , tri chy snake n. /sneik/ con rn; ngi nham him, xo tr snow n., v. /snou/ tuyt; tuyt ri so adv., conj. /sou/ nh vy, nh th; v th, v vy, v th cho nn so_that / , cho, m soap n. /soup/ x phng social adj. /'soul/ c tnh x hi socially adv. /souli/ c tnh x hi society n. /s'saiti/ x hi sock n. /sk/ tt ngns, ming lt giy soft adj. /sft/ mm, do softly adv. /sftli/ mt cch mm do software n. /'sfwe/ phn mm (m.tnh) soil n. /sl/ t trng; vt bn soldier n. /'sould/ lnh, qun nhn solid adj., n. /'slid/ rn; th rn, cht rnh solution n. /s'lu:n/ s gii quyt, gii php solve v. /slv/ gii, gii thch, gii quyt some det., pron. /sm/, or /sm/ mt t, mt vi somebody (also someone) pron. /'smbdi/ ngi no somehow adv. /smhau/ khng bit lm sao, bng cch ny hay cch khc something pron. /'smi/ mt iu g , mt vic g , mt ci g sometimes adv. /smtaimz/ thnh thong, i khi somewhat adv. /smwt/ n mc no , hi, mt cht somewhere adv. /'smwe/ ni no . u son n. /sn/ con trai song n. /s/ bi ht soon adv. /su:n/ sm, chng bao lu na sore adj. /sr, sor/ au, nhc sorry adj. /'sri/ xin li, ly lm tic, ly lm bun sort n., v. /s:t/ th, hng loi; la chn, sp xp, phn loi soul n. /sol/ tm hn, tm tr, linh hn sound n., v. /sound/ m thanh; nghe soup n. /su:p/ xp, canh, cho

sour adj. /'sau/ chua, c v gim source n. /s:s/ ngun south n., adj., adv. /sau/ phng Nam, hng Nam; pha Nam; hng v pha Nam southern adj. /sn/ thuc phng Nam space n. /speis/ khong trng, khong cch spare adj., n. /spe/ tha thi, d tr, rng ri; d tr, d phng speak v. /spi:k/ ni speaker n. /spikr/ ngi ni, ngi din thuyt special adj. /'spel/ c bit, ring bit specialist n. /'speslist/ chuyn gia, chuyn vin specially adv. /speli/ c bit, ring bit specific adj. /spi'sifik/ c trng, ring bit specifically adv. /spi'sifikli/ c trng, ring bit speech n. /spi:t/ s ni, kh nng ni, li ni, cch ni, bi ni speed n. /spi:d/ tc , vn tc spell v., n. /spel/ nh vn; s thu ht, s quyn r, say m spelling n. /speli/ s vit chnh t spend v. /spnd/ tiu, xi spice n. /spais/ gia v spicy adj. /spaisi/ c gia v spider n. /spaid/ con nhn spin v. /spin/ quay, quay trn spirit n. /sprt/ tinh thn, tm hn, linh hn spiritual adj. /'spiritjul/ (thuc) tinh thn, linh hn spite n./spait/ s gin, s hn th; in spite of : mc d, bt chp split v., n. /split/ ch, tch, chia ra; s ch, s tch, s chia ra spoil v. /spil/ cp, cp at spoken adj. /spoukn/ ni theo 1 cch no spoon n. /spu:n/ ci tha sport n. /sp:t/ th thao spot n. /spt/ du, m, vt spray n., v. /spre/ my, ng, bnh pht, bm, phun; bm, phun, xt spread v. /spred/ tri, cng ra, by ra; truyn b spring n. /spr/ ma xun square adj., n. /skwe/ vung, vung vn; dng hnh vung, hnh vung squeeze v., n. /skwi:z/ p, vt, xit; s p, s vt, s xit stable adj., n. /steibl/ n nh, bnh tnh, vng vng; chung nga staff n. /sta:f / gy stage n. /sted/ tng, b stair n. /ste/ bc thang stamp n., v. /stmp/ tem; dn tem stand_up / ng y stand v., n. /stnd/ ng, s ng standard n., adj. /'stndd/ tiu chun, chun, mu; lm tiu chun, ph hp vi tiu chun star n., v. /st:/ ngi sao, dn sao, trang tr hnh sao, nh du sao

stare v., n. /'ste(r)/ nhm chm chm; s nhn chm chm start v., n. /st:t/ bt u, khi ng; s bt u, s khi u, khi hnh state n., adj., v. /steit/ nh nc, quc gia, chnh quyn; (thuc) nh nc, pht biu, tuyn b statement n. /'steitmnt/ s by t, s pht biu; s tuyn b, s trnh by station n. /'stein/ trm, im, n statue n. /'sttu:/ tng status n. /stets, stts/ tnh trng stay v., n. /stei/ li, lu li; s li, s lu li steadily adv. /'stedili/ vng chc, vng vng, kin nh steady adj. /'stedi/ vng chc, vng vng, kin nh steal v. /sti:l/ n cp, n trm steam n. /stim/ hi nc steel n. /sti:l/ thp, ngnh thp steep adj. /sti:p/ dc, dc ng steeply adv. /'sti:pli/ dc, cheo leo steer v. /sti/ li (tu, t...) step n., v. /step/ bc; bc, bc i stick_out_(for) / i, t c ci g stick v., n. /stick/ m, thc, chc, cm, dnh; ci gy, qua ci, cn sticky adj. /'stiki/ dnh, nht stiff adj. /stif/ cng, cng rn, kin quyt stiffly adv. /'stifli/ cng, cng rn, kin quyt still adv., adj. /stil/ ng yn; vn, vn cn sting v., n. /sti/ chm, chch, t; ngi, vi (ong, mui), nc (rn); s chm, chch.. stir v. /st:/ khuy, o stock n. /st:/ kho s tr, hng d tr, vn stomach n. /stmk/ d dy stone n. /stoun/ stop v., n. /stp/ dng, ngng, ngh, thi; s dng, s ngng, s li store n., v. /st:/ ca hng, kho hng; tch tr, cho vo kho storm n. /st:m/ cn ging, bo story n. /'st:ri/ chuyn, cu chuyn stove n. /stouv/ bp l, l si straight adv., adj. /stret/ thng, khng cong strain n. /strein/ s cng thng, s cng strange adj. /streind/ xa l, cha quen strangely adv. /streindli/ l, xa l, cha quen stranger n. /'strein/ ngi l strategy n. /'strt/ chin lc stream n. /stri:m/ dng sui street n. /stri:t/ ph, mg ph strength n. /'stre/ sc mnh, sc khe stress n., v. / s cng thng; cng thng, p, lm cng stressed adj. /strest/ b cng thng, b p, b cng stretch v. /strt/ cng ra, dui ra, ko di ra

strict adj. /strikt/ nghim khc, cht ch,, kht khe strictly adv. /striktli/ mt cch nghim khc strike v., n. /straik/ nh, p, bi cng, nh cng; cuc bi cng, cuc nh cng striking adj. /'straiki/ ni bt, gy n tng string n. /str/ dy, si dy strip v., n. /strip/ ci, lt (qun o); s ci qun o stripe n. /strap/ sc, vn, vin striped adj. /straipt/ c sc, c vn stroke n., v. /strouk/ c nh, c n; ci vut ve, s vut ve; vut ve strong adj. /str, str/ khe, mnh, bn, vng, chc chn strongly adv. /strli/ khe, chc chn structure n. /'strkt/ kt cu, cu trc struggle v., n. /'strg()l/ u tranh; cuc u tranh, cuc chin u student n. /'stju:dnt/ sinh vin studio n. /stju:diou/ xng phim, trng quay; phng thu study n., v. /'stdi/ s hc tp, s nghin cu; hc tp, nghin cu stuff n. /stf/ cht liu, cht stupid adj. /stupd, styupd/ ngu ngc, ngu n, ng ngn style n. /stail/ phong cch, kiu, mu, loi subject n. /sbdkt / ch , ti; ch ng substance n. /'sbstns/ cht liu; bn cht; ni dung substantial adj. /sbstnl/ thc t, ng k, quan trng substantially adv. /sbstnli/ v thc cht, v cn bn substitute n., v. /sbstitju:t/ ngi, vt thay th; thay th succeed v. /sk'si:d/ ni tip, k tip; k nghip, k v success n. /sk'si:d/ s thnh cng,, s thnh t successful adj. /skssfl/ thnh cng, thng li, thnh t successfully adv. /skssflli/ thnh cng, thng li, thnh t such_as / n ni, n mc such det., pron. /st/ nh th, nh vy, nh l suck v. /sk/ b, ht; hp th, tip thu sudden adj. /'sdn/ thnh lnh, t ngt suddenly adv. /'sdnli/ thnh lnh, t ngt suffer v. /'sf(r)/ chu ng, chu thit hi, au kh suffering n. /'sfri/ s au n, s au kh sufficient adj. /s'fint/ , thch ng (+ for) sufficiently adv. /s'fintli/ , thch ng sugar n. /'ug/ ng suggest v. /s'dest/ ngh, xut; gi suggestion n. /s'destn/ s ngh, s xut, s khu gi suit n., v. /su:t/ b com l, trang phc; thch hp, quen, hp vi suitable adj. /su:tbl/ hp, ph hp, thch hp vi suitcase n. /su:tkeis/ va li suited adj. /su:tid/ hp, ph hp, thch hp vi sum n. /sm/ tng, ton b

summary n. /smri/ bn tm tt summer n. /smr/ ma h sun n. /sn/ mt tri Sunday n. (abbr. Sun.) /sndi/ Ch nht superior adj. /su:'piri(r)/ cao, cht lng cao supermarket n. /su:pma:kit/ siu th supply n., v. /s'plai/ s cung cp, ngun cung cp; cung cp, p ng, tip t support n., v. /sp:t/ s chng , s ng h; chng , ng h supporter n. /sp:t/ vt chng ; ngi c v, ngi ng h suppose v. /s'pz/ cho rng, tin rng, ngh rng sure adj., adv. /u/ chc chn, xc thc surely adv. /uli/ chc chn surface n. /srfs/ mt, b mt surname n. (especially BrE) /srnem/ h surprise n., v. /s'praiz/ s ngc nhin, s bt ng; lm ngc nhin, gy bt ng surprised adj. /s:praizd/ ngc nhin (+ at) surprising adj. /s:praizi/ lm ngc nhin, lm bt ng surprisingly adv. /s'praizili/ lm ngc nhin, lm bt ng surround v. /s'rand/ vy quanh, bao quanh surrounding adj. /s.rn.di/ s vy quanh, s bao quanh surroundings n. /sraundiz/ vng xung quanh, mi trng xung quanh survey n., v. /'s:vei/ s nhn chung, s kho st; quan st, nhn chung, kho st, nghin cu survive v. /s'vaiv/ sng lu hn, tip tc sng, sng st suspect v., n. /sspekt/ nghi ng, hoi nghi; ngi kh nghi, ngi b tnh nghi suspicion n. /ss'pin/ s nghi ng, s ng vc suspicious adj. /sspis/ c s nghi ng, t ra nghi ng, kh nghi swallow v. /'swlou/ nut, nut chng swear v. /swe/ chi ra, nguyn ra; th, ha swearing n. / li th, li nguyn ra, li th ha sweat n., v. /swet/ m hi; m hi sweater n. /'swet/ ngi ra m hi,, k bc lt lao ng sweep v. /swi:p/ qut sweet adj., n. /swi:t/ ngt, c v ngt; s ngt bi, ngt swell v. /swel/ phng, sng ln swelling n. /sweli/ s sng ln, s phng ra swim v. /swim/ bi li swimming n. /swimi/ s bi li swimming_pool n. / b nc swing n., v. /swi/ s u a, lc lc; nh u, u a, lc lc switch n., v. /swit/ cng tc, roi; tt, bt, nh bng gy, roi switch_sth_off / ngt in switch_sth_on / bt in swollen adj. /swouln/ sng phng, phnh cng swollen_swell v. /swouln/, /swel/ phng ln, sng ln symbol n. /simbl/ biu tng, k hiu

sympathetic adj. /simpetik/ ng cm, ng mn, d thng sympathy n. /simpi/ s ng cm, s ng system n. /'sistim/ h thng, ch table n. /'teibl/ ci bn tablet n. /'tblit/ tm, bn, th phin tackle v., n. /'tkl/, or /'teikl/ gii quyt, khc phc, bn tho; dng, dng c tail n. /teil/ ui, on cui take_(sth)_over / ch, chuyn ci g; tip qun, k tc ci g take_action / hnh ng take_advantage_of / li dng take_care_(of) / s gi gn take_notice_of / ch take_part_(in) / tham gia (vo) take_place / xy ra, c c hnh, c t chc take_sth_off / ci, b ci g, ly i ci g take v. /teik/ s cm nm, s ly talk v., n. /t:k/ ni chuyn, tr chuyn; cuc tr chuyn, cuc tho lun tall adj. /t:l/ cao tank n. /tk/ thng, kt, b tap v., n.. /tp/ m vi, ng vi; vi, kha tape n. /teip/ bng, bng ghi m; di, dy target n. /'ta:git/ bia, mc tiu, ch task n. /tsk/ nhim v, ngha v, bi tp, cng tc, cng vic taste n., v. /teist/ v, v gic; nm tax n., v. /tks/ thu; nh thu taxi n. /'tksi/ xe tc xi tea n. /ti:/ cy ch, tr, ch teach v. /ti:t/ dy teacher n. /'ti:t/ gio vin teaching n. /'ti:ti/ s dy, cng vic dy hc team n. /ti:m/ i, nhm tear ( NAmE )v., n. /ti/ x, lm rch; ch rch, ming xe; nc mt technical adj. /'teknikl/ (thuc) k thut, chuyn mn technique n. /tek'ni:k/ k so, k thut, phng php k thut technology n. /tek'nldi/ k thut hc, cng ngh hc telephone (also phone) n., v. /telefoun/ my in thoi, gi in thoi television (also TV) n. /televin/ v tuyn truyn hnh tell v. /tel/ ni, ni vi temperature n. /temprit/ nhit temporarily adv. /'temprlti/ tm temporary adj. /tmprri/ tm thi, nht thi tend v. /tend/ trng nom, chm sc, gi gn, hu h tendency n. /tndnsi/ xu hng, chiu hng, khuynh hng tension n. /'tenn/ s cng, cng, tnh trng cng tent n. /tent/ lu, rp

term n. /t:m/ gii hn, k hn, kha, k hc terrible adj. /'terbl/ khng khip, gh s terribly adv. /'terbli/ ti t, khng chu ni test n., v. /test/ bi kim tra, s th nghim, xt nghim; kim tra, xt nghim, th nghim text n. /tkst/ nguyn vn, bn vn, ch , t than prep., conj. /n/ hn thank v. /k/ cm n thank_you exclamation, n. / cm n bn (ng b, anh ch...) thanks exclamation, n. /'ks/ s cm n, li cm n that det., pron., conj. /t/ ngi y, , vt y, ; rng, l the_definite_article /i:, i, / ci, con, ngi, y ny.... the_rest / vt, ci cn li, nhng ngi, ci khc theatre (BrE) (NAmE theater) n. /itr/ rp ht, nh ht their det. /ea(r)/ ca chng, ca chng n, ca h theirs pron. /ez/ ca chng, ca chng n, ca h them pron. /em/ chng, chng n, h theme n. /i:m/ ti, ch themselves pron. /m'selvz/ t chng, t h, t then adv. /en/ khi , lc , tip theory n. /'iri/ l thuyt, hc thuyt there adv. /e/ ni , ti ni therefore adv. /'ef:(r)/ bi vy, cho nn, v th they pron. /ei/ chng, chng n, h; nhng ci y thick adj. /ik/ dy; m thickly adv. /ikli/ dy; dy c; thnh lp dy thickness n. /iknis/ tnh cht dy, dy, b dy thief n. /i:f/ k trm, k cp thin adj. /in/ mng, mnh thing n. /i/ ci, , vt think v. /ik/ ngh, suy ngh thinking n. /'iki/ s suy ngh, ngh thirsty adj. /:sti/ kht, cm thy kht this det., pron. /is/ ci ny, iu ny, vic ny thorough adj. /'r/ cn thn, k lng thoroughly adv. /'rli/ k lng, thu o, trit though conj., adv. // d, d cho, mc d; mc d, tuy nhin, tuy vy thought n. /:t/ s suy ngh, kh nng suy ngh; ngh, t tng, t duy thread n. /red/ ch, si ch, si dy threat n. /rt/ s e da, li e da threaten v. /'retn/ da, e da threatening adj. /retni/ s e da, s hm da throat n. /rout/ c, c hng through prep., adv. /ru:/ qua, xuyn qua throughout prep., adv. /ru:'aut/ khp, sut throw_sth_away / nm i, vt i, ling i

throw v. /rou/ nm, vt, qung thumb n. /m/ ngn tay ci Thursday n. (abbr. Thur., Thurs.) /:zdi/ th 5 thus adv. /s/ nh vy, nh th, do ticket n. /'tikit/ v tidy adj., v. /taidi/ sch s, ngn np, gn gng; lm cho sch s, gn gng, ngn np tie_sth_up / c quan h mt thit, gn cht tie v., n. /tai/ buc, ct, tri; dy buc, daay tri, dy giy tight adj., adv. /tait/ kn, cht, cht tightly adv. /'taitli/ chc ch, st sao till,_until /til/ cho n khi, ti lc m time n. /taim/ thi gian, th gi timetable n. (especially BrE) /taimteibl/ k hoch lm vic, thi gian biu tin n. /tn/ thic tiny adj. /'taini/ rt nh, nh xu tip n., v. /tip/ u, mt, nh, chp; bt u, lp u vo tire v. (BrE, NAmE), n. (NAmE) (BrE tyre /'tai/) /tai/ lm mt mi, tr nn mt nhc; lp, v xe tired adj. /'tad/ mt, mun ng, nhm chn tiring adj. /tairi/ s mt mi, s mt nhc title n. /tatl/ u , tiu ; tc v, t cch to prep., infinitive marker /tu:, tu, t/ theo hng, ti today adv., n. /t'dei/ vo ngy ny; hm nay, ngy nay toe n. /tou/ ngn chn (ngi) together adv. /t'ge/ cng nhau, cng vi toilet n. /tilit/ nh v sinh; s trang im (ra mt, n mc, chi tc...) tomato n. /tma:tou/ c chua tomorrow adv., n. /t'mrou/ vo ngy mai; ngy mai ton n. /tn/ tn tone n. /toun/ ting, ging tongue n. /t/ li tonight adv., n. /tnait/ vo m nay, vo ti nay; m nay, ti nay tonne n. /tn/ tn too adv. /tu:/ cng tool n. /tu:l/ dng c, dng tooth n. /tu:/ rng top n., adj. /tp/ chp, nh; ng u, trn ht topic n. /tpk/ ti, ch total adj., n. /'toutl/ tng cng, ton b; tng s, ton b s lng totally adv. /toutli/ hon ton touch v., n. /tt/ s, m, tip xc; s s, s m, s tip xc tough adj. /tf/ chc, bn, dai tour n., v. /tu/ cuc o du lch, cuc i do, chuyn du lch; i du lch tourist n. /'turist/ khch du lch towards (also toward especially in NAmE) prep. /tw:dz/ theo hng, v hng towel n. /tal/ khn tm, khn lau

tower n. /'tau/ thp town n. /taun/ th trn, th x, thnh ph nh toy n., adj. /ti/ chi, trang tr; th loi chi trace v., n. /treis/ pht hin, tm thy, vch, ch ra, phc ha; du, vt, mt cht track n. /trk/ phn ca a; ng mn, ng ua trade n., v. /treid/ thng mi, bun bn; bun bn, trao i trading n. /treidi/ s kinh doanh, vic mua bn tradition n. /trdin/ truyn thng traditional adj. /trdinl/ theo truyn thng, theo li c traditionally adv. /trdinlli/ (thuc) truyn thng, l truyn thng traffic n. /'trfik/ s i li, s giao thng, s chuyn ng train n., v. /trein/ xe la, tu ha; dy, rn luyn, o to training n. /'traini/ s dy d, s hun luyn, s o to transfer v., n. /'trnsf:/ di, di chuyn; s di chuyn, s di ch transform v. /trns'f:m/ thay i, bin i translate v. /trnsleit/ dch, bin dch, phin dch translation n. /trns'lein/ s dch transparent adj. /trnsprnt/ trong sut; d hiu, sng sa transport n. (BrE) (NAmE transportation) /'trnsp:t/ s vn chuyn, s vn ti; phng tin i li transport v. (BrE, NAmE) / chuyn ch, vn ti trap n., v. /trp/ c, hnh l; by, cm by; by, gi, chn li travel v., n. /'trvl/ i li, i du lch, di chuyn; s i, nhng chuyn i traveller (BrE) (NAmE traveler) n. /'trvl/ ngi i, l khch treat v. /tri:t/ i x, i i, c x treatment n. /'tri:tmnt/ s i x, s c x tree n. /tri:/ cy trend n. /trend/ phng hng, xu hng, chiu hng trial n. /'trail/ s th nghim, cuc th nghim triangle n. /traigl/ hnh tam gic trick n., v. /trik/ mu mo, th on, tr la gatj; la, la gt trip n., v. /trip/ cuc do chi, cuc du ngon; i do, du ngon tropical adj. /trpikl/ nhit i trouble n. /'trbl/ iu lo lng, iu mun phin trousers n. (especially BrE) /trauz:z/ qun truck n. (especially NAmE) /trk/ rau qu ti true adj. /tru:/ ng, tht truly adv. /'tru:li/ ng s tht, ch thc, thc s trust n., v. /trst/ nim tin, s ph thc; tin, tin cy, ph thc truth n. /tru:/ s tht try v. /trai/ th, c gng tube n. /tju:b/ ng, tup Tuesday n. (abbr. Tue., Tues.) /tju:zdi/ th 3 tune n., v. /tun, tyun/ iu, giai iu; ln dy, so dy (n) tunnel n. /'tnl/ ng hm, hang turn v., n. /t:n/ quay, xoay, vn; s quay, vng quay

TV (television) / v tuyn truyn hnh twice adv. /twas/ hai ln twin n., adj. /twn/ sinh i, to thnh cp; cp song sinh twist v., n. /twist/ xon, cun, qun; s xon, vng xon twisted adj. /twistid/ c xon, c cun type n., v. /taip/ loi, kiu, mu; phn loi, xp loi typical adj. /tipikl/ tiu biu, in hnh, c trng typically adv. /tipiklli/ in hnh, tiu biu tyre n. (BrE) (NAmE tire) /'tai/ lp, v xe ugly adj. /'gli/ xu x, xu xa ultimate adj. /ltmt/ cui cng, sau cng ultimately adv. /ltimtli/ cui cng, sau cng umbrella n. /m'brel/ , d unable adj. /'n'eibl/ khng th, khng c nng lc, khng c ti unacceptable adj /nkseptbl/ khng th chp nhn uncertain adj. /n's:tn/ thiu chnh xc, khng chc chn uncle n. /kl/ ch, bc uncomfortable adj. /tkmftbl/ bt tin, kh chu, khng thoi mi unconscious adj. /n'kns/ bt tnh, khng c thc, khng bit r uncontrolled adj. /'nkn'trould/ khng b iu khin, khng b kim tra, khng b hn ch under_control / di s iu khin ca under prep., adv. /'nd/ di, di; pha di, v pha di underground adj., adv. /'ndgraund/ di mt t, ngm di t; ngm underneath prep., adv. /ndni:/ di, bn di understand v. /nd'stnd/ hiu, nhn thc understanding n. /ndrstnd/ tr tu, s hiu bit underwater adj., adv. /ndwt/ di mt nc, di mt nc underwear n. /'ndwe/ qun lt undo v. /ndu:/ tho, g; xa b, hy b unemployed adj. /nimplid/ tht nghip; khng dng, khng s dng c unemployment n. /'nim'ploimnt/ s tht nghip, nn tht nghip unexpected adj. /nikspektid/ bt ng, gy ngc nhin unexpected,_unexpectedly expect /nikspektid/ bt ng, t ngt, gy ngc nhin unexpectedly adv. /'niks'pektid/ bt ng, gy ngc nhin unfair adj. /nf/ gian ln, khng cng bng; bt li unfair,_unfairly fair /nf/ khng ng, khng cng bng, gian ln unfairly adv. /nfli/ gian ln, khng cng bng; bt li unfortunate adj. /nfo:'tneit/ khng may, ri ro, bt hnh unfortunately adv. /nf:tntli/ mt cch ng tic, mt cch khng may unfriendly adj. /nfrendli/ khng thn thin, khng c thin cm unhappiness n. /nhpinis/ ni bun, s bt hnh unhappy adj. /nhpi/ bun ru, khn kh uniform n., adj. /junfrm/ ng phc; u, ging nhau, ng dng unimportant adj. /nimp:tnt/ khnh quan trng, khng trng i union n. /'ju:njn/ lin hip, s on kt, s hip nht

unique adj. /ju:ni:k/ c nht v nh unit n. /'ju:nit/ n v unite v. /ju:nait/ lin kt, hp nht, hp li, kt thn united adj. /ju:'naitid/ lin minh, on kt, chung, thng nht universe n. /'ju:niv:s/ v tr university n. /ju:niv:siti/ trng i hc unkind adj. /nkaind/ khng t t, khng tt, c c, tn nhn unknown adj. /'n'noun/ khng bit, khng c nhn ra unless conj. /nles/ tr phi, tr khi, nu khng unlike prep., adj. /nlaik/ khc, khng ging unlikely adj. /nlakli/ khng th xy ra, khng chc xy ra unload v. /nloud/ ct gnh nng, d hng, tho hng unlucky adj. /nlki/ khng gp may, bt hnh unnecessary adj. /n'nesisri/ khng cn thit, khng mong mun unpleasant adj. /n'pleznt/ khng d chu, kh chu, kh a unreasonable adj. /nriznbl/ v l unsteady adj. /nstedi/ khng chc, khng n nh unsuccessful adj. /nsksesful/ khng thnh cng, tht bi untidy adj. /ntaidi/ khng gn gng, khng ngn np, ln xn until (also till) conj., prep. /ntil/ trc khi, cho n khi unusual adj. /nju:ul/ him, khc thng, ng ch unusual,_unusually usual /nju:ul/ him, khc thng unusually adv. /nju:ulli/ cc k, khc thng unwilling adj. /nwili/ khng sn lng, min cng unwilling,_unwillingly willing /nwili/ khng mun, khng c nh unwillingly adv. /nwiligli/ khng sn lng, min cng up adv., prep. /p/ trn, ln trn, ln upon prep. /pn/ trn, trn upper adj. /p/ cao hn upset v., adj. /pst/ lm , nh upsetting adj. /pseti/ tnh nh , lm upside down adv. /psaid/ ln ngc upstairs adv., adj., n. /pstz/ tn gc, c ng tng gc; tng trn, gc upward adj. /'pwd/ ln, hng ln, i ln urban adj. /rbn/ (thuc) thnh ph, khu vc urge v., n. /:d/ thc, gic, gic gi; s thc y, s thi thc urgent adj. /rdnt/ gp, khn cp us pron. /s/ chng ti, chng ta; ti v anh use v., n. /ju:s/ s dng, dng; s dng, s s dng used adj. /ju:st/ dng, s dng used_to modal v. / quen dng useful adj. /ju:sful/ hu ch, gip ch useless adj. /'ju:slis/ v ch, v dng user n. /ju:z/ ngi dng, ngi s dng usual adj. /'ju:l/ thng thng, thng dng

usually adv. /'ju:li/ thng thng vacation n. /v'kein/ k ngh h, k ngh l; ngy ngh, ngy l valid adj. /'vld/ chc chn, hiu qu, hp l valley n. /'vli/ thung lng valuable adj. /'vljubl/ c gi tr ln, ng gi value n., v. /'vlju:/ gi tr, c tnh, nh gi van n. /vn/ tin i, qun tin phong; xe ti variation n. /veriein/ s bin i, s thay i mc , s khc nhau varied adj. /'verid/ thuc nhiu loi khc nhau, nhng v a dng variety n. /v'raiti/ s a dng, trng thi khc nhau various adj. /veri.s/ khc nhau, thuc v nhiu loi vary v. /'veri/ thay i, lm cho khc nhau, bin i vast adj. /v:st/ rng ln, mnh mng vegetable n. /vdtbl, vdtbl/ rau, thc vt vehicle n. /'vi:hikl/ xe c venture n., v. /'vent/ s n kinh doanh, cng vic kinh doanh; liu, mo him, c gan version n. /'v:n/ bn dch sang mt ngn ng khc vertical adj. /vrtkl/ thng ng, ng very adv. /'veri/ rt, lm via prep. /'vai/ qua, theo ng victim n. /'viktim/ nn nhn victory n. /'viktri/ chin thng video n. /'vidiou/ video view n., v. /vju:/ s nhn, tm nhn; nhn thy, xem, quan st village n. /vld/ lng, x violence n. /valns/ s c lit, s d di; bo lc violent adj. /'vailnt/ mnh lit, mnh m, hung d violently adv. /'vailntli/ mnh lit, d di virtually adv. /'v:tjuli/ thc s, hu nh, gn nh virus n. /'vairs/ vi rt visible adj. /'vizbl/ hu hnh, thy c vision n. /'vin/ s nhn, th lc visit v., n. /vizun/ i thm hi, n chi, tham quan; s i thm, s thm ving visitor n. /'vizit/ khch, du khch vital adj. /'vaitl/ (thuc) s sng, cn cho s sng vocabulary n. /vkbjulri/ t vng voice n. /vis/ ting, ging ni volume n. /vlju:m/ th tch, quyn, tp vote n., v. /vot/ s b phiu, s bu c; b phiu, bu c wage n. /wei/ tin lng, tin cng waist n. /weist/ eo, ch tht lng wait v. /weit/ ch i waiter,_waitress n. /'weit/ ngi hu bn, ngi i, ngi trng ch wake (up) v. /weik/ thc dy, tnh thc walk v., n. /w:k/ i, i b; s i b, s i do

walking n. /'w:ki/ s i, s i b wall n. /w:l/ tng, vch wallet n. /'wolit/ ci v wander v., n. /'wnd/ i lang thang; s i lang thang want v. /wnt/ mun war n. /w:/ chin tranh warm adj., v. /w:m/ m, m p; lm cho nng, hm nng warmth n. /w:m/ trng thi m, s m p; hi m warn v. /w:n/ bo cho bit, cnh bo warning n. /'w:ni/ s bo trc, li cnh bo wash v. /w, w/ ra, git washing n. /'wi/ s tm ra, s git waste v., n., adj. /west/ lng ph, ung ph; vng hoang vu, sa mc; b hoang watch v., n. /wt/ nhn, theo di, quan st; s canh gc, s canh phng water n. /'w:t/ nc wave n., v. /wev/ sng, gn nc; gn sng, un thnh sng way n. /wei/ ng, ng i we pron. /wi:/ chng ti, chng ta weak adj. /wi:k/ yu, yu t weakness n. /wi:knis/ tnh trng yu ui, yu t wealth n. /wel/ s giu c, s giu sang weapon n. /'wepn/ v kh wear v. /we/ mc, mang, eo weather n. /'we/ thi tit web n. /wb/ mng, li website n. / khng gian lin ti vi Internet wedding n. /wd/ l ci, hn l Wednesday n. (abbr. Wed., Weds.) /wensdei/ th 4 week n. /wi:k/ tun, tun l weekend n. /wi:kend/ cui tun weekly adj. /wi:kli/ mi tun mt ln, hng tun weigh v. /wei/ cn, cn nng weight n. /'weit/ trng lng welcome v., adj., n., exclamation /'welkm/ cho mng, hoan nghnh well adv., adj., exclamation /wel/ tt, gii; i, may qu! well_known adj. /welnoun/ ni ting, c nhiu ngi bit n west n., adj., adv. /west/ pha Ty, theo pha ty, v hng ty western adj. /'westn/ v pha ty, ca pha ty wet adj. /wt/ t, m t what pron., det. /wt/ g, th no whatever det., pron. /wtev/ bt c th g, bt k th g wheel n. /wil/ bnh xe when adv., pron., conj. /wen/ khi, lc, vo lc no whenever conj. /wen'ev/ bt c lc no, lc no where adv., conj. /wer/ u, u; ni m

whereas conj. /we'rz/ nhng ngc li, trong khi wherever conj. /wer'ev(r)/ bt c ni no, bt c ni u whether conj. /we/ c..khng; c... chng; khng bit c.. khng which pron., det. /wit/ no, bt c.. no; y, while conj., n. /wail/ trong lc, trong khi; lc, chc, lt whilst conj. (especially BrE) /wailst/ trong lc, trong khi whisper v., n. /wisp/ ni th thm, x xo; ting ni th thm, ting x xo whistle n., v. /wisl/ s hut so, s thi ci; hut so, thi ci white adj., n. /wai:t/ trng; mu trng who pron. /hu:/ ai, ngi no, k no, ngi nh th no whoever pron. /hu:'ev / ai, ngi no, bt c ai, bt c ngi no, d ai whole adj., n. /hl/ bnh an v s, khng suy suyn, khng h hng; ton b, tt c, ton th whom pron. /hu:m/ ai, ngi no; ngi m whose det., pron. /hu:z/ ca ai why adv. /wai/ ti sao, v sao wide adj. /waid/ rng, rng ln widely adv. /waidli/ nhiu, xa; rng ri width n. /wd; wt/ tnh cht rng, b rng wife n. /waif/ v wild adj. /wald/ di, hoang wildly adv. /waldli/ di, hoang will modal v., n. /wil/ s; ch, nh willing adj. /wili/ bng lng, vui lng, mun willingly adv. /'wilili/ sn lng, t nguyn willingness n. /wilinis/ s bng lng, s vui lng win v. /win/ chim, at, thu c wind n. /wind/ gi wind v. /wind/ qun li, cun li wind_(sth)_up / ln dy, qun, gii quyt window n. /'wind/ ca s wine n. /wain/ ru, ung wing n. /wi/ cnh, s bay, s ct cnh winner n. /winr/ ngi thng cuc winning adj. /wini/ ang dnh thng li, thng cuc winter n. /wntr/ ma ng wire n. /wai/ dy (kim loi) wise adj. /waiz/ khn ngoan, sng sut, thng thi wish v., n. /wi/ c, mong mun; s mong c, lng mong mun with prep. /wi/ vi, cng withdraw v. /wdr, wdr/ rt, rt khi, rt lui within prep. /wiin/ trong vong thi gian, trong khong thi gian without prep. /wat, wat/ khng, khng c witness n., v. /'witnis/ s lm chng, bng chng; chng kin, lm chng woman n. /'wmn/ n b, ph n wonder v. /'wnd/ ngc nhin, ly lm l, kinh ngc

wonderful adj. /wndful/ phi thng, khc thng, k diu, tuyt vi wood n. /wud/ g wooden adj. /wudn/ lm bng g wool n. /wul/ len word n. /w:d/ t work v., n. /w:k/ lm vic, s lm vic worker n. /'w:k/ ngi lao ng working adj. /w:ki/ s lm, s lm vic world n. /w:ld/ th gii worried adj. /wrid/ bn chn, lo ngh, t ra lo lng worry v., n. /'wri/ lo lng, suy ngh; s lo lng, suy ngh worrying adj. /wrii/ gy lo lng, gy lo ngh worse,_worst,_bad / xu worship n., v. /wrp/ s tn th, s tn sng; th, th phng, tn th worth adj. /wr/ ng gi, c gi tr would modal v. /wud/ wound n., v. /waund/ vt thng, thng tch; lm b thng, gy thng tch wounded adj. /'wu:ndid/ b thng wrap v. /rp/ gi, bc, qun wrapping n. /'rpi/ vt bao bc, vt qun quanh wrist n. /rist/ c tay write v. /rait/ vit writer n. /'rait/ ngi vit writing n. /raiti/ s vit written adj. /'ritn/ vit ra, c tho ra wrong adj., adv. /r/ sai wrongly adv. /rgli/ mt cch bt cng, khng ng yard n. /ja:d/ lat, thc Anh (bng 0, 914 mt) yawn v., n. /j:n/ h ming; c ch ngp yeah exclamation /je/ vng, year n. /j:/ nm yellow adj., n. /'jelou/ vng; mu vng yes exclamation, n. /jes/ vng, phi, c ch yesterday adv., n. /'jestdei/ hm qua yet adv., conj. /yet/ cn, hy cn, cn na; nh m, xong, tuy th, tuy nhin you pron. /ju:/ anh, ch, ng, b, ngi, cc anh, cc ch, cc ng, cc b young adj. /j/ tr, tr tui, thanh nin your det. /jo:/ ca anh, ca ch, ca ngi, ca cc anh, ca cc ch, yours_faithfully (BrE) / bn chn thnh yours pron. /jo:z/ ci ca anh, ci ca ch, ci ca ngi, ci ca cc anh, ci ca cc ch Yours_sincerely (BrE) / bn chn thnh ca anh, ch.. (vit cui th) Yours_Truly (NAmE) / li kt thc th (bn chn thnh ca...) yourself pron. /j:'self/ t anh, t ch, chnh anh, chnh my, t my, t mnh youth n. /ju:/ tui tr, tui xun, tui thanh nin, tui nin thiu zero number /'zirou/ s khng

zone n. /zoun/ khu vc, min, vng