You are on page 1of 99

FAIL MEJA KETUA PANITIA

1.

LATAR BELAKANG Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan. Urusan utama

atau core-bussiness sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik. Nadi pelaksanaan sistem kurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akan mewujudkan satu sisstem pengurusan panitia yang berkualiti.

Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia.

Memandangkan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran khususnya di Sekolah-Sekolah Menengah, yang sentiasa berusaha mencapai prestasi cemerlang , maka Unit Sains dan Matematik, Pejabat Pelajaran Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus mengambil langkah untuk menerbitkan Fail Meja Ketua Panitia Sains.

Dengan itu, diharapkan Fail Meja ini akan dapat memantapkan lagi pengurusan panitia di peringkat sekolah. Pengurusan panitia yang cekap dan mantap akan meningkatkan

kualiti keputusan peperiksaan awam dan dalam perspektif nasional meningkatkan lagi pengeluaran sumber manusia negara yang berkualiti. 2. OBJEKTIF KETUA PANITIA

2.1.

OBJEKTIF UMUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masingmasing. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia. Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.

2.2.

OBJEKTIF KHAS 2.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.2.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Sains yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran Sains.

2.2.4

Merealisasikan hala tuju mata pelajaran Sains (i) (ii) (iii) Lulus 100% mata pelajaran Sains PMR dan SPM Lulus 100% dalam mata pelajaran Sains Tulen SPM Memastikan prestasi setiap mata pelajaran Sains adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang. (iv) Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran PEKA Sains. (v) Meningkatkan kemahiran pelajar dalam proses Sains

AHLI JAWATANKUASA PANITIA

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli 5.1

: : : : KURIKULUM 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8

Ketua Panitia Ketua Panitia Menengah Rendah Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia) Semua Guru Mata Pelajaran Sains

Mendapatkan sukatan pelajaran terkini Penyediaan rancangan pengajaran tahunan Penyediaan rancangan pengajaran bersama Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran Kepelbagai teknik mengajar Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan Penggunaan BBM dalam P & P Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia 3

5.1.9

Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli

5.1.10 Menyelaras soalan ujian bulanan 5.1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal 5.1.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 5.1.13 Menyemak buku latihan pelajar 5.1.14 Memberi kursus dalaman 5.1.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 5.1.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar 5.1.17 Penyelarasan dan pemantauan PEKA sains. 5.2 PENGURUSAN 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 Pemilihan buku teks dan rujukan Pencerapan (Sekolah Gred B) Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun Pengajaran berpasukan (team teaching) Mengadakan kursus dalaman Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) Pemantauan aktiviti panitia Mengadakan mesyuarat berkala dan post-mortem Penyediaan anggaran belanjawan tahunan

5.2.10 Pengawalan stok dan iventori (Sekolah Gred B ) 5.2.11 Penyeliaan PEKA Sains 5.2.12 Membantu penyeliaan pengurusan makmal

5.3

KO-KURIKULUM 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah Mengadakan Minggu / Bulan Sains

5.4

TUGAS-TUGAS LAIN 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik gerakan sekolah Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia Mewujudkan/mengemaskini laman Web Sains Penyediaan dan pengawalan belanjawan Pengawalan stok dan iventori Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar

5.5

KO-KURIKULUM 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah

5.6

TUGAS-TUGAS LAIN 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik PPSMI Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia

7.

FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA i. ii. KURIKULUM PENGURUSAN

iii. KO-KURIKULUM iv. TUGAS-TUGAS LAIN

8.

AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 8.1 KURIKULUM 8.1.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan

1.

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar

Pengetua

2.

Penolong Kanan/GKMP GKMP

3.

4.

CARTA ALIRAN

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini

Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan

Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkenaan

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar

Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod

SENARAI SEMAK 9

BIL

TINDAKAN

TANDAKAN (/)

CATATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Beli yang baru/fotostat (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod

10

NORMA KERJA BIL JENIS KERJA MASA YANG JUMLAH UNIT YANG DIAMBIL BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 30 min 1

1.

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran

2.

Fotostat sukatan (jika perlu)

60 min

3.

Mengagihkan sukatan pelajaran

10 min

4.

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar

15 min

8.1.2

PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 11

PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan

1.

Mastikan guru-guru mengadakan mesyuarat penyelarasan untuk menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar. Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyedia rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah. Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku rekod pengajaran guru. Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan. Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan.

Pengetua/Penolong Kanan

2.

Ketua Panitia

3.

4.

Ketua Panitia

5.

Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia

12

CARTA ALIRAN

Mesyuarat penyelarasan menyediakan rancangan

Perbincangan antara guru-guru yang mengajar Tingkatan yang sama

Menaip hasil rancangan pengajaran

Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangan di minggu ketiga

Tidak Arah buat pindaan

Puashati?

Guru mengajar ikut rancangan

Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

13

SENARAI SEMAK

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tindakan

Tandakan (/)

Catatan

Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menanda tangan (minggu ketiga) Guru mengajar (berterusan) Membuar perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

NORMA KERJA

14

Bil Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 1

1. 2.

Mesyuarat penyelarasan penyediaan perancangan Perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Menaipkan hasil rancangan pengajaran Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan Guru mengajar di kelas Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke semasa

120 min 60 min

3. 4.

240 min 20 min

1 6

5. 6.

Berterusan Jika ada

8.1.3

PENYEDIAAN RANCANGAN BERSAMA PROSES KERJA 15

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan Pengetua Guru Kanan Mata Pelajaran

SEKSYEN UNDANGUNDANG PERATURAN

1.

Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat 3.1 Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas 3.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu

2. 3.

4.

Mengadakan mesyuarat 4.1 Menyusun rancangan pengajaran

5.

Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedarkan kepada semua ahli

6.

16

CARTA ALIRAN

Memperolehi sukatan pelajaran

Menentukan tarikh mesyuarat

Persediaan sebelum mesyuarat - Membawa bersama rancangan pengajaran lepas - Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas Mengadakan mesyuarat - Menyusun rancangan pengajaran Menaip/mencetak rancangan pengajaran

Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia

17

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. Tindakan Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat - rancangan pengajaran lepas - masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem) 3. 4. Mengadakan mesyuarat Percetakan - menaip - mencetak 6. Mengedarkan Rancangan Pengajaran Tandakan (/) Catatan

18

8.1.4

KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Guru Cemerlang/ Penolong Kanan/ GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia SEKSYEN PERATURAN

1.

Kenal pasti kaedah-kaedah P &P Menyenaraikan semua kaedah Memilih kaedah Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas Membuat penilaian Menyediakan laporan keberkesanan kaedah Hantar laporan

2. 3. 4.

5.

6.

7.

Penolong Kanan/GKMPMP

19

CARTA ALIRAN Kenal pasti kaedah P & P Menyenaraikan semua kaedah

Tidak Minta bantuan Guru Cemerlang Ya

Lengkap?

Memilih kaedah Menjalankan kaedah Buat penilaian

Berkesan

Sediakan laporan keberkesanan

Hantar laporan kepada GPK & GKMP

20

SENARAI SEMAK

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 5.

Tindakan Senarai Kaedah P & P Pilih kaedah Laksanakan kaedah Penilaian kaedah Buat laporan Edar Laporan: a) b) c) Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail P & P

Tandakan (/)

Catatan

21

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan/GKMP/Guru Cemerlang

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1.

Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guru-guru panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P & P yang terbaik bagi satu-satu tajuk sukatan pelajaran Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk-tajuk tertentu Guru-guru cuba melaksanakan modul Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul Laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran, Penolong Kanan dan Pengetua

2.

Guru Kanan Mata Pelajaran

3.

Penolong Kanan/GKMP/Ketua Panitia

4.

5.

6.

22

CARTA ALIRAN

Ketua Panitia meneliti laporan pencerapan

Menetapkan tarikh mesyuarat

Memanggil mesyuarat panitia

Mesyuarat mencari kaedah pengajaran terbaik

Membina modul

Mengajar mengikut modul Tidak Berkesan? Memurnikan Modul Ya Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan

Laporan kepada Ketua Panitia, Penolong Kanan dan Pengetua

23

SENARAI SEMAK

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tindakan Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan/membina modul Guru melaksanakan modul Perbincangan selepas guru melaksanakan modul Membuat/menghantar laporan

Tandakan (/)

Catatan

NORMA KERJA 24

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 120 min 120 min 180 min 1 minggu 120 min 1 hari

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat dan pembinaan modul Guru melaksanakan modul Perbincangan semak selepas melaksanakan modul Menghantar .laporan kepada Pengetua/Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran

8.1.5

KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja 25

Pegawai Yang

UndangUndang/

Meluluskan 1. Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengkayaan. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkangan 5. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 3. Bersama-sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan programprogram yang telah ditetapkan. Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan. Penilaian. Mengadakan post mortem dari masa ke semasa untuk melihat program-program yang telah dijalankan. Mengadakan pengubahsuaian jika perlu. Mengedarkan laporan Penolong Kanan/Guru Kanan Guru Kanan Penetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua

Peraturan

2.

Penolong Kanan Penolong Kanan / Guru Kanan

3.

4.

5.

6. 7.

8. 9.

CARTA ALIRAN

Mesyuarat Memilih pelajar untuk pemulihan/pengkayaan 26

Mesyuarat menyusun jadual program - Bagi Tingkatan 3 - Bagi Tingkatan 5 Jadual pelaksanaan program Melaksanakan program,

Menilai keberkesanan program

Tidak Ubahsuai Nilai Semula Program diteruskan Berkesan?

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/)

Catatan

27

1. 2.

Mesyuarat Khas Panitia Senarai nama pelajar : a. b. Cemerlang Lemah

3.

Program-program : a. b. Pengkayaan Pemulihan

4. 5. 6. 6. 8.

Jadual Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Penilaian Program dan Buat Laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru, Pengetua, Penolong Kanan, Guru Kanan pelajaran Fail dan rekod laporan dalam fail panitia

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 28

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mesyuarat Panitia Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 5 & 6Atas Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 3 Menyediakan jadual pelaksanaan Menjalankan program Penilaian dan post mortem Menyediakan laporan

60 minit 60 minit 60 minit 30 minit

60 minit 30 minit

8.1.6

PENGGUNAAN BBM DALAM P & P

PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Undang-Undang & Peraturan

29

1.

Dapatkan inventori bahan daripada guru pusat sumber Semak senarai bahan Pilih bahan yang sesuai dengan perancangan panitia Hebahkan senarai bahanbahan yang sesuai kepada guru-guru Memberikan galakan kepada guru-guru menggunakan bahanbahan di Pusat Sumber dan menerangkan prosedur yang ditetapkan oleh guru PSS Memastikan guru-guru menggunakan PSS/menyemak rekod tempatan penggunaan bahan PSS

Guru PSS & Guru Kanan

Pekeliling Kementerian Pendidikan

2. 3.

4.

Penolong Kanan/Guru Kanan Penolong Kanan

5.

6.

Penolong Kanan/Guru Kanan

SENARAI SEMAK

Bil 1. 2.

Tindakan Dapatkan senarai inventori Semak senarai inventori 30

Tandakan (/)

Catatan

3. 4. 5.

Pilih senarai yang sesuai/senaraikan Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan PSS / beri galakan Pemantauan

6.

CARTA ALIRAN

Dapatkan inventori bahan PSS

Semak bahan yang sesuai dengan panitia

31

Edarkan senarai bahan

Menerangkan prosedur penggunaan bahan PSS dan memberi galakan

Memastikan guru-guru menggunakan bahan PSS Pemantauan

NORMA KERJA Bil 1. Jenis Kerja Dapatkan inventori daripada Guru Pusat Sumber. Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah

2.

Menyemak senarai BBM dan memilih bahan yang sesuai dengan rancangan Panitia. 32

30 minit

3.

Memberi salinan bahan-bahan yang sesuai untuk kegunaan guru Panitia.

10 minit

4.

Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan yang sesuai.

10 minit

5.

Menyemak rekod tempahan penggunaan BBM oleh Panitia.

10 minit

8.1.7

MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIA PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan 33

UndangUndang & Peraturan

1.

Menerima senarai stok BBM dari penyiaran PSS

2. 3.

Menerima borang meningkatkan koleksi BBM. Memanggil mesyuarat untuk tujuan menambah koleksi bagi kegunaan guruguru panitia. 3.1 Menyenaraikan BBM jenis-jenisnya yang sedia ada dalam stok PSS disusun mengikut tajuk dan tingkatan yang sesuai (guna borang BI). 3.2 Salinan diberi kepada tiap-tiap guru dalam panitia. 3.3 Guru-guru panitia diminta meneliti senarai tadi dan bincangkan tambahan BBM yang boleh dibuat bersama dalam panitia untuk kegunaan guru-guru. 3.3.1 Guru menyenaraikan tajuk-tajuk susah difahami oleh pelajar (guna borang B2) 3.3.2 Guru-guru menentukan jenis BBM yang sesuai dibuatuntuk tajuk-tajuk terpilih tadi sesuai dengan tingkatan tertentu.

Penolong Kanan

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang & Peraturan

3.3.3

Guru-guru menentukan jenis BBM yang akan dibuat (transparensi/slaid/pita video dan lain-lain). Guru merangka bersama BBM yang akan dibuat dalam satu bengkel. 34

3.3.4

3.3.5

Guru-guru menetapkan tarikh dan masa bengkel membina BBM diadakan.

4. 5.

Fasilitator dipastikan oleh Ketua Panitia. Mengeluarkan surat panggilan BBM untuk mengadakan bengkel membuat BBM. Salinan diberi kepada Pengetua/Pen. Kanan/:Penyelaras PSS/Ketua Bidang. Bemgkel diadakan seperti dirancang. Masukkan BBM yang baru siap ke dalam stok BBM panitia. Salinan senarai baru stok ini diberi kepada Penyelaras PSS/Ketua Bidang dan staf lain untuk makluman.

6. 7. 8.

9.

Guru menyimpan BBM dalam bilik BBM masing-masing. Pinjaman oleh guru panitia pelajaran lain dibenarkan dengan mengikut prosedur yang sama. CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 (yang kosong) daripada Penolong Kanan Mesyuarat

10

35

Guru Menerima Tentukan Senarai stok dan tarikh, Borang B1 & B2 BBM

Senaraikan tajuk-tajuk

Tentukan jenis BBM

Tentukan fasilitator bengkel

susah difahamiyang perlu Dibuat

Memanggil guru mengadakan bengkel Perbengkelan BBM siap dibina Masukkan BBM dalam daftar stok BBM Mengedarkan senarai BBM yang baru Menyimpan BBM di dalam Bilik BBM Panitia Pinjaman BBm dengan mengisi buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. Tindakan Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3.1 Mengisi Borang B1 36 Tandakan (/) Catatan

3.2 3.3 3.4 3.5 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Mengisi Borang B2 Menentukan jenis BBM yang akan dibuat Menentukan fsilitator Menentukan tarikh, tempat dan masa bengkel

Memanggil guru untuk berbengkel Perbengkelan BBM siap Mengedarkan senarai BBM yang baru siap kepada guru panitia Menyimpan BBM di dalam bilik BBM panitia Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Meminta, menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS. Menerima borang B1 dan B2 daripada Penolong Kanan

5 minit

2.

5 minit

37

3.

Mesyuarat Panitia 3.1 3.2 3.3 3.4 Mengisi Borang B1 & B2 Menentukan jenis BBM yang akan dikeluarkan Menentukan fasilitator Menentukan tarikh, tempat masa bengkel

60 minit

4. 5. 6.

Perbengkelan dan Hasilan Memasukkan BBM dalam daftar stok Panitia BBM Mengedarkan senarai BBM yang siap kepada guru panitia Menyimpan BBM di dalam bilik BBM Guru meminjam BBM daripada Bilik BBM P & P menggunakan BBM

2 3 jam 10 minit 10 minit

7. 8. 9.

10 minit

Peningkatan Koleksi BBM SUBJEK :.

Unit BBM Sedia ada

TajukTajuk

Ting. Pita Video Transparensi Slaid Lain Target

Sedia Target Sedia Target Sedia Target Sedia Ada Ada Ada Ada

38

8.1.8

MEMBANYAKKAN KOLEKSI BBM YANG DIBELI

PROSES KERJA Bil 1. Proses Kerja Memastikan peruntukan panitia yang sedia ada Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM yang sesuai untuk kegunaan guru-guru panitia. 39 Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Saksi UndangUndang/Peraturan

2.

Penolong Kanan

2.1 Salinan surat panggilan mesyuarat diberi kepada Guru Kanan Mata Pelajaran. 3. Mesyuarat diadakan untuk berbincang perkara-perkara berikut: 3.1 Menyenaraikan BBM yang perlu dibeli. 3.2 Memutuskan pembelian BBM mengikut keutamaan. 4. Membuat pesanan BBM dengan mengisi borang daripada Penyelia Stor. Menerima BBM yang dibeli. Memasukkan senarai BBM baru dibeli ke dalam buku stok panitia sekolah. Mengedarkan salinan senarai BBM kepada Penyelaras PSS, K. Bidang dan semua guru panitia. ALIRAN KERJA

Penolong Kanan

Pengetua/PK

5. 6.

7.

Mendapatkan peruntukan wang

Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM (s.k: Ketua Bidang)

Senaraikan jenis yang akan BBM yang perlu dibeli

Senaraikan BBM dibeli mengikut keutamaan

40

Berjumpa Pengetua untuk kelulusan membeli

Membuat pesanan BBM melalui Penyelia Setor selepas kelulusan Pengetua Menerima BBM yang dibeli

Merekodkan di dalam buku stok BBM Panitia/sekolah Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Pinjaman BBM Panitia Sekolah

P & P menggunakan BBM

SENARAI SEMAK Bil Catatan 1. Dapatkan maklumat peruntukan wang Panitia yang sedia ada. Memanggil mesyuarat panitia untuk berbincang tentang pembelian BBM. Menyediakan senarai 3.1 3.2 Tajuk BBM yang perlu Tajuk BBM yang diberi keutamaan 41 Tindakan Tandakan ( / )

2.

3.

4. 5. 6. 7.

Membuat pesanan Menerima BBM yang dibeli Merekod di dalam buku stok BBM panitia Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS/ Guru Kanan MP & Guru-Guru Merekod pinjaman BBM BBM digunakan

7. 9.

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 1 jam

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mesyuarat BBM membincangkan pembelian BBM

2.

Merekodkan BBM ke dalam stok Panitia

30 minit

3.

Mengedarkan salinan stok BBM yang baru

30 minit

42

Borang Koleksi BBM Mata Pelajaran : Unit BBM Sedia Ada Tajuk-Tajuk Terpilih Tingkatan Jenis BBM Yang Akan Dibuat dan Bilangannya Pita Video Transparensi Slaid

43

8.1.8 MENYELARAS SOALAN UJIAN BULANAN PROSES KERJA

44

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/ Rujukan

UndangUndang /Peraturan

a) Ujian Bulanan 1. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan antara guruguru yang mengajar kelas dalam tingkatan yang sama. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU (Jadual Penentu Ujian) Mengagihkan tugas untuk menaip dan mencetak soalan. Menjalankan ujian bulanan mengikut perjadualan yang ditentukan. Guru mata pelajaran memeriksa kertas soalan dan membuat analisis. Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula mengikut bidang kelemahan pelajar. Pengetua Penolong Kanan

2.

Penolong Kanan Guru Kanan Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Pengetua

3.

4.

5.

7.

Penolong Kanan Guru Kanan

CARTA ALIRAN 45

Mesyuarat antara guru-guru mata pelajaran di tingkatan yang sama

Membuat agihan tugas (menggubal, menaip dan membina skima dan soalan)

Menggubal soalan mengikut kaedah JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Tiada kesilapan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Menjalankan ujian ikut jadual

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) 46 Catatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Panggilan mesyuarat Pengagihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf soalan Menaip soalan Menyemak soalan Menjalankan peperiksaan

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja 47

Masa Yang

Jumlah Unit Yang Boleh

Diambil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Panggilan mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf Menaip soalan Menyemak soalan 2 hari 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari

Dijalankan Dalam Seminggu

8.1.9. MENYELARAS UJIAN PENGGAL ( PROSES KERJA)

48

Bil

Proses Kerja b) Peperiksaan Penggal

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang /Peraturan

1.

Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan untuk menggubal soalan dan mengagihkan tugas memeriksa kertas antara guru-guru yang mengajar dalam tingkatan yang sama. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU dalam satu panel soalan. Menyemak kertas soalan untuk menentukan format dan mengikut mutu yang dikehendaki. Memastikan kertas soalan disiapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada setiausaha peperiksaan. Mengagihkan tugas untuk menaip mencetak soalan yang menyediakan soalan bagi tiap-tiap kelas. Menjalankan peperiksaan penggal mengikut jadual yang telah ditetapkan. Mesyuarat untuk menyediakan skima jawapan untuk semua kertas soalan subjektif.

Pengetua Penolong Kanan

2.

Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP

3.

4.

5.

6.

7.

49

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang /Peraturan

8.

Memeriksa kertas mengikut agihan yang telah ditetapkan kertas-kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diperiksa oleh seorang guru bagi satu kertas yang sama dalam tingkatan untuk mendapat penyelarasan yang tepat. Mengadakan post-mortem menentukan untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar (Item analisis) Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula sehingga prestasi pelajar sampai ke tahap yang memuaskan.

9.

10.

50

CARTA ALIRAN Mesyuarat : Guru Subjek di tingkatan yang sama

Membuat agihan tugas menggubal menaip dan membina skima Menggubal soalan mengikut JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan

Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Mencetak Menyerahkan kertas soalan kepada setiausha peperiksaan

Mesyuarat menyediakan skima pemarkahan

Memeriksan kertas soalan mengikut gihan tugas yang telah ditentukan SENARAI SEMAK Bil Tindakan 51 Tandakan ( / ) Catatan

1. 2. 3. 4. 5.

Panggilan Mesyuarat Mesyuarat panitia/taklimat peperiksaan Membentuk panel penggubal soalan Peraturan/panduan peperiksaan dalaman Jawatankuasa peperiksaan dalaman a) b) c) d) Ujian bulanan Ujian Semester Pertengahan Tahun Peperiksaan Akhir Tahun

6. 7. 8. 9. 10.

Jadual kerja peperiksaan dalaman Soalan dicetak Bilangan soalan mencukupi Serah soalan kepada Setiausaha Peperiksaan Jalankan ujian

NORMA KERJA

52

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Kerja Panggilang mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak staf Menaip soalan Menyemak soalan

Masa Yang Diambil 7 hari sebelum 1 hari 5 hari 1 hari 2 hari 1 hari

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

.1.9

POST-MORTEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPERIKSAAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja 53 Pegawai Yang Meluluskan Undang-Undang/ Peraturan

1.

Mendapatkan salinan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran yang diuji. Menerima laporan analisis peperiksaan dan senarai pelajar lemah daripada guru. Guru-guru membuat analisis dan perbincangan dengan ketua panitia. Memastikan guru mata pelajaran membuat tindakan susulan untuk pelajar-pelajar lemah. Menjalankan program pemulihan : 5.1 Guru membuat pelan bertindak 5.2 Mengadakan kelas klinik atau kelas pemulihan 5.3 Meminta pelajar-pelajar menentukan target untuk ujian semula

Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan

2.

3. 4.

Guru Kanan Pengetua Penolong Kanan

5.

Pengetua/PK Pengetua/PK Pengetua/PK

6. 7. 8.

Guru menyediakan laporan Post-mortem dibuat Laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru Kanan Guru Kanan

CARTA ALIRAN

54

Ketua Panitia menerima keputusan peperiksaan

Menerima laporan analisis peperiksaan

Menerima senarai pelajarpelajar lemah Mesyuarat dengan guru-guru Program Pemulihan Ujian Semula Analisis Semua

Memuaskan

Ya

Buat laporan

Hantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan

55

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Terima keputusan peperiksaan Terima item analisis senarai pelajar lemah peperiksaan dan Keputusan memuaskan Keputusan tidak memuaskan Mesyuarat dengan guru-guru Program pemulihan Ujian semula Analisis semula Laporan Edaran laporan kepada Pengetua Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Failkan

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja 56 Masa Yang Jumlah Unit Yang

Diambil 1. 2. 3. 4. 5. Terima keputusan peperiksaan Guru membuat item analisis dan senarai pelajar lemah Ketua Panitia terima item analisis Meneliti item analisis Mesyuarat dengan guru-guru untuk menerangkan program pemulihan Program pemulihan (10 kali) Ujian semula Analisis semula Laporan kepada Ketua Panitia 3 jam 2 jam 1 hari

Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

6. 7. 8. 9.

10 jam 1 jam 2 jam 5 minit

10. Laporan kepada Pengetua, Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran

8.1.13 MENYEMAK BUKU LATIHAN PELAJAR PROSES KERJA Bil Proses Kerja 57 Pegawai Yang Undang-

Meluluskan 1. Menyediakan jadual untuk pemeriksaan Penolong buku latihan pelajar Kanan GKMP Mengedarkan jadual kepada guru-guru dalam panitia dan makluman untuk Guru Kanan Mata Pelajaran Guru-guru mengutip 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan dan diserahkan kepada Ketua Panitia mengikut penjadualan yang telah ditetapkan 4. 5. Ketua Panitia menyemak buku-buku Ketua Panitia membuat laporan dan memaklumkan kepada guru-guru berkenaan Menyimpan rekod untuk tujuan rujukan * Gunakan Borang Semakan Buku Latihan (SBL) (Bahagian 8) Penolong Kanan

Undang/ Peraturan

2.

3.

6.

CARTA ALIRAN Menyediakan jadual pemeriksaan

58

Mengedarkan jadual kepada guru-guru

Ketua Panitia menerima 10 buah sample bagi setiap jenis latihan

Ketua Panitia menyemak buku Ya Tidak Adakan perbincangan dengan guru Ya Membuat dokumen dan laporan Memuaskan

Menyimpan laporan dan rekod di dalam fail semakan buku

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Menyediakan jadual pemeriksaan 59 Tandakan ( / ) Catatan

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mengedarkan jadual kepada guru-guru Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan Menyemak buku latihan Menyediakan laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru Rekodkan laporan dalam fail panitia

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Menyediakan jadual pemeriksaan

60

2.

Mengedarkan jadual kepada guru-guru

3.

Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan

4.

Menyemak buku latihan

5.

Menyediakan laporan

6.

Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru

7.

Fail dan rekod laporan dalam fail panitia

BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN (SBL) Mata Pelajaran : Tarikh Jenis Buku Tingkatan Catatan

61

Tandatangan Penyemak : .. Nama:. Jawatan:.. .) (Nama:

Disahkan oleh :

Jawatan:

.14

MEMBERI KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua 62 UndangUndang Peraturan

1.

Mengedarkan borang bancian

kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus 2. Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru panitianya Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia Kursus dalaman dijalankan Membuat laporan kursus Hantar laporan kepada Penolong Kanan, Pengetua dan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia * Gunakan Borang Perkembangan Staf

Penolong Kanan Penolong Kanan

3.

4. 5. 6.

7.

CARTA ALIRAN Panitia menyampaikan borang bancian

Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru63

guru dalam panitia Menjadualkan kursus dalaman

Menjalankan kursus dalaman

Membuat laporan

Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Menyampaikan surat panggilan kursus 64 Tandakan ( / ) Catatan

kepada guru 2. Merekodkan senarai kursus yang dihadiri guru Menjadualkan kursus Menjalankan kursus Menulis laporan Menghantar laporan kepada Pengetua, Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran

3. 4. 5. 6.

7.

Fail dan rekod panitia

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mengedarkan borang bancian kepakaran 65

guru/menghantar guru menjalani kursus

2.

Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru dalam panitia

1 hari

3.

Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia

1 hari

4.

Menjalankan kursus dalaman

2 jam

5.

Membuat laporan kursus dalaman

2 jam

6.

Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran

1 hari

7.

Fail dan rekod panitia

1 hari

BORANG KURSUS DALAMAN (PERKEMBANGAN STAF) PANITIA : . 1. 2. Nama Guru : .. Mata Pelajaran Diajar : .

66

3. Bil

Kursus yang dihadiri : Nama Kursus Tarikh Anjuran Tempat

4.

Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan : a) .. b) ... c) .. d) .

8.1.15

BIMBINGAN UNTUK AHLI-AHLI PANITIA BARU PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong UndangUndang/ Peraturan

1.

Berbincang dengan guru berkenaan 67

tentang aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran, buku rekod, rancangan tahunan, pengurusan kelas dan lain-lain 2. Pra-pencerapan guru berkenaan untuk melihat kaedah-kaedah pengajaran kawalan kelas dan lain-lain Perbincangan kelemahan dan kekuatan guru Memberi peluang guru berkenaan melihat P & P guru-guru lain yang lebih berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada Pengetua atau Penolong Kanan

Kanan GKMP

GKMP

3.

GKMP

4.

GKMP

5. 6.

Penolong Kanan

CARTA ALIRAN Perbincangan pra pencerapan

Mencerap 68

Perbincangan selepas pencerapan

Berkesan TIDAK Guru melihat P & P guru Berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada PK/Pengetua

YA

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan ( / )

Catatan

1.

Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek-aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran, buku rekod,rancangan tahunan, pengurusan kelas 69

dan lain- lain 2. 3. 4. 5. 6. Menentukan aspek yang hendak dicerap Mencerap Melihat P & P guru berpengalaman Mencerap semula Membuat laporan

8.1.16

PELAKSANAAN PROGRAM KHAS KEMAHIRAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan

BELAJAR

Seksyen UndangUndang Peraturan

1.

Menerima pendedahan awal KB secara 70

Pengetua

teori daripada guru kanan mata pelajaran 2. Bengkel Amali KB bawah pengawasan guru kanan mata pelajaran Membuat persediaan untuk penggunaan KB dalam P & P panitia Menetapkan tarikh mesyuarat panitia diikuti bengkel KB dalam P&P Membimbing guru-guru melaksanakan KB dalam P & P Mencerap ahli panitia untuk memantau pelaksanaan KB Membuat laporan pelaksanaan KB Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB kepada Pengetua dan Penolong Kanan Pengetua Pengetua Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua Penolong Kanan

3.

4.

5. 6 7. 8.

CARTA ALIRAN

Menerima kursus dalaman KB umum Bengkel KB bersama Guru Kanan Mata Pelajaran Persediaan KB Panitia

71

Mesyuarat Panitia dan Bengkel KB panitia Membimbing atau mencerap ahli panitia untuk pemantauan KB Membuat laporan pelaksanaan KB panitia Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB panitia kepada Pengetua, Penolong Kanan dan GKMP

NORMA KERJA

Bil

Tugas Kerja

Masa Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Kursus Dalam KB (KP)

2 jam 2 jam 72

2.

Bengkel KB (KP) 3 jam

3.

Penyediaan bahan KB panitia 2 jam

4.

Mesyuarat Panitia KB dan bengkel

5.

Penilaian dan Pencerapan

30 jam

6.

Membuat laporan pelaksanaan KB

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan

1. 2.

Menghadiri kursus dalaman KB Menghadiri Bengkel Amali KB

73

3. 4. 5. 6.

Menyediakan bahan penggunaan KB panitia Mengadakan mesyuarat panitia KB Mencerap dan membimbing guru melaksana KB Membuat laporan pelaksanaan KB dalam Panitia Pertengahan Tahun Membuat laporan pelaksanaan KB dalam panitia Akhir Tahun Menyerah salinan laporan pelaksanaan KBpanitia kepada Pengetua, Penolong Kanan dan GKMP

7.

8.

8.2

PENGURUSAN 8.2.1 PEMILIHAN BUKU TEKS DAN RUJUKAN PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Penolong

UndangUndang/ Peraturan

1.

Mengadakan mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan 74

buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar 2. Memohon kelulusan dan kebenaran untuk memesan buku-buku dari pembekal Memungut wang daripada pelajar dan membuat pesanan buku kerja pelajar Ketua Panitia mengagihkan buku-buku pesanan kepada guru-guru dan kelaskelas berkenaan Guru menggunakan buku-buku rujukan dan buku kerja untuk kepelbagaian P&P

Kanan

Pengetua

3.

Pengetua

4.

Pengetua

5.

Pengetua

CARTA ALIRAN Mendapatkan contoh buku teks, buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar

Mesyuarat panitia menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar

Memohon kebenaran untuk memesan buku tambahan 75

Memesan buku daripada pembekal

Memungut wang daripada pelajar

Agihkan buku-buku kepada : 1. Guru 2. Pelajar

Guru menggunakan buku tambahan untuk kepelbagaian P & P Pelajar menggunakan buku kerja

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan

1.

Mendapatkan contoh buku teks, rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. Mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar. Memohon kebenaran untuk memesan buku daripada Pengetua. 76

2.

3.

4. 5. 6 7.

Memesan buku daripada pembekal. Memungut wang daripada pelajar. Mengagihkan buku-buku kepada guru dan pelajar. Memastikan guru dan pelajar menggunakan buku.

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 2jam

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mesyuarat Panitia untuk menentukan keperluan buku teks, buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. 20 minit Memohon kelulusan dan kebenaran Pengetua untuk memesan buku. 77

2.

1minggu 3. Memungut wang daripada pelajar (Guru Tingkatan) Memastikan penggunaan buku-buku oleh guru dan pelajar Berterusan sepanjang tahun

4.

8.2.2

PENCERAPAN PROSES KERJA

Bil.

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Pengetua

UndangUndang/ Peraturan

1. 2.

Mendapatkan jadual waktu guru-guru mata pelajaran dalam panitia. Membuat jadual waktu pencerapan. Satu salinan akan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran. Menghubungi guru berkenaan untuk mengadakan perbincangan pra pencerapan. 78

3.

Guru Kanan

4.

Mencerap guru berkenaan melihat kekuatan dan kelemahan khasnya dalam kaedah pengajaran. Perbincangan dengan guru berkenaan dan memaklumkan laporan yang dibuat. Menyediakan laporan bertulis untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran. Membuat pencerapan semula bagi guruguru yang dirasakan kurang memuaskan. Membuat laporan bertulis bagi pencerapan semula. Menyimpan rekod pencerapan untuk tujuan rujukan.

Pengetua

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pengetua Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan

CARTA ALIRAN

Mendapatkan jadual waktu guru

Merangka jadual pencerapan

Ketua Panitia berbincang dengan guru sebelum pencerapan

Pencerapan 79

Perbincangan memperbaiki kaedah Pencerapan Semula

Tidak Memuaskan?

Ya Menyediakan laporan untuk dokumen dan rekod

Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan mata Pelajaran

Menyimpan laporan di dalam fail pencerapan

SENARAI SEMAK

Bil 1.

Tindakan Dapatkan/terima jadual waktu guru-guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Salinan jadual waktu pencerapan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan

Tandakan ( / )

Catatan

2. 3.

4.

80

Membuat pencerapan (Gunakan borang pencerapan formal Kementerian) Perbincangan pasca-pencerapan Pengajaran guru memuaskan Pengajaran guru kurang memuaskan a. Pencerapan semula Hantar laporan bertulis kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Simpan rekod pencerapan

6. 7. 8.

9.

10.

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1. 2. 3.

Terima jadual waktu guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Mengedarkan salinan jadual wktu pencerapan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan 81

2 hari 2 jam 1 hari

4.

jam

5. 6. 7.

Membuat pencerapan Perbincangan pasca-pencerapan Hantar laporan pencerapan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran dan PK

1 jam 1 jam 20 minit

8.2.2 Bil

MESYUARAT BULANAN PANITIA Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan

1.

Menerima jadual minggu mesyuarat panitia berpandukan takwim sekolah

2.

Membuat surat panggilan mesyuarat dan mengedarkan kepada guru-guru yang berkaitan. Salinan kepada:i. Pengetua ii. PK/PK HEM iii. Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru Kanan MP

82

Guru Kanan MP 3. Mengadakan mesyuarat seperti yang dijadualkan Setiausaha Panitia

4.

Minit mesyuarat disediakan dan salinannya diserahkan kepada Pengetua/PK/PK HEM/Guru Kanan Mata Pelajaran

5.

Memastikan tindakan susulan dilakukan mengikut kehendak minit.

Penolong Kanan Guru Kanan

CARTA ALIRAN Mesyuarat tidak rasmi menentukan jadual minggu mesyuarat mengikut takwim sekolah

Mengeluarkan jadual minggu mesyuarat

Membuat surat panggilan mesyuarat

Mesyuarat

Siapkan minit dalam satu minggu

83

Ketua Panitia sahkan minit

Edarkan minit kepada:1. Guru-guru 2. Guru Kanan Mata Pelajaran 3. Penolong Kanan 4. Pengetua Tindakan hasil mesyuarat

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan

1.Menerima jadual mesyuarat panitia 2.Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat 3.Mengadakan mesyuarat 4.Menyediakan minit mesyuarat 5.Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/GPK/ GPK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran

84

6.Pemantauan/tindakan susulan seperti yang dikehendaki oleh minit

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Menerima jadual mesyuarat panitia

1 minggu selepas penggal persekolahan bermula

2.

Menghantar surat panggilan mesyuarat

2 hari

3.

Mesyuarat

2 jam

85

4.

Menyediakan minit mesyuarat

2 hari

5.

Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/PK/PK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran

1 hari

6.

Pemantauan/tindakan susulan

Dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat

Sekolah Menengah Kebangsaan Agama.. .. .. .. Tel: ___________________________________________________________________ Tarikh: Tuan/Puan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama .. Tuan/Puan Mesyuarat Panitia kali ke Dengan hormatnya dimaklumkan tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat di atas. 2. Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:Tarikh : . Hari : . Masa : . 86

Tempat: . 3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:3.1. 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Hal-hal lain

Kehadiran adalah diwajibkan. Sekian, terima kasih. Yang benar . ( ) Ketua Panitia . Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ............................................................. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ............................................. ............................................ ............................................. Tarikh ____________________________________________________________________________ MINIT MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN .. KALI KE .200 Tarikh : .. Hari : Masa : Tempat: Kehadiran: 1. 2. 3. 4. . . . . (Pengerusi) (Setiausaha)

Tidak Hadir: 1. . 87 (Sebab)

Minit Mesyuarat Agenda Agenda 1 Aluan Pengerusi 1.1 1.2 Agenda 2 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu 2.1 Agenda 3 Perkara Berbangkit 3.1 Perkara Tindakan

8.2.4

PENGAJARAN BERPASUKAN (TEAM-TEACHING PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen UndangUndang / Peraturan

1 .

Mengenalpasti kemahiran guru dalam panitia masing-masing

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia

2.

Mengenalpasti tajuk pelajaran yang boleh dibuat team teaching Penolong Kanan

3.

Menentukan kelas/waktu

4.

Menyusun jadual kelas team teaching 88

Penolong Kanan

Penolong Kanan 5. Melaksanakan pengajaran team teaching GKMP 6. Perbincangan rakan sejawat untuk menilai keberkesanan

CARTA ALIRAN

Mengenalpasti kemahiran guru

Menentukan: Waktu Kelas Tajuk Menyusun jadual waktu

Melaksanakan team teaching

Perbincangan keberkesanan dengan rakan

89

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. Tindakan Mengenalpasti kemahiran Menentukan Waktu Kelas Tajuk 3. 4. 5. Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching Perbincangan keberkesanan 90 Tandakan ( / ) Catatan

8.2.5

MENGURUS JADUAL GURU GANTI PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen UndangUndang/ Peraturan

1.

Menerima maklumat kekosongan dari Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Merangka jadual ganti Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti kepada semua 91

Penolong Kanan

2.

Penolong Kanan

3. 4.

Penolong Kanan Pengetua

5.

Penolong Kanan

guru panitia 6. 7. Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod Penolong Kanan

CARTA ALIRAN Terima maklumat keosongan dari Penolong anan

Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Tidak setuju Rujuk Pengetua SETUJU?

Merangka jadual waktu guru ganti

Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan

Mengedarkan jadual waktu ganti 92

Tidak Betulkan Ya Fail dan rekod Berjalan dengan betul?

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan

1.Terima maklumat kekosongan guru daripada Penolong Kanan 2.Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu 3.Merangka jadual waktu ganti 4.Memperolehi perakuan Pengetua/ Penolong Kanan 5.Mengedarkan jadual waktu kepada guru 6.Memastikan jadual ganti dipatuhi 7.Fail dan rekod 93

8.2.6 MENGADAKAN KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menetapkan tarikh mesyuarat Mengedarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat pengagihan tugas Terima minit/keputusan mesyuarat Menerima senarai semak persediaan kursus Menyediakan bahan kursus Menjalankan kursus dalaman 94

Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan

8. 9.

Menerima penilaian kursus dalaman Menghantar laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan

CARTA ALIRAN Tetapkan tarikh mesyuarat

Edarkan surat pangilan mesyuarat

Adakan mesyuarat

Terima minit/keputusan mesyuarat

Menerima senarai semak perseidaan kursus

Menyediakan bahan kursus Tidak Ubahsuai Sesuai/Relevan?

Jalankan kursus 95

Terima penilaian kursus Tidak Adakan PostMortem Berkesan? Ya Hantar laporan

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tindakan ( / ) Catatan

1.Tetap tarikh mesyuarat 2.Surat panggilan mesyuarat 3.Tempahan bilik mesyuarat 4.Mesyuarat 5.Persediaan kursus a) b) c) d) e) f) g) h) Tajuk kursus Tarikh Masa Tempat Penceramah Pengerusi Majlis Bilangan peserta Jamuan 96

6.Menyediakan bahan 7.Pelaksanaan kursus 8.Laporan dan penilaian

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Diambil

Jumlah Minit Dijalankan Dalam 1 Minggu

1.

Mesyuarat

1 jam

2.

Penyediaan minit mesyuarat

1 jam

3.

Kursus

2 jam

4.

Laporan dan penilaian

1 jam

97

.6

GURU GANTI PANITIA (JANGKA PANJANG) PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan

1.

Menerima maklumat guru ganti yang akan mengisi kekosongn daripada Penolong Kanan Merangka jadual waktu guru ganti bersama Penolong Kanan dan guru jadual waktu Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti kepada Ketua Panitia berkenaan dan guru terlibat Memastikan jadual ganti dipatuhi Simpan dalam fail dan rekod

Penolong Kanan

2.

Penolong Kanan

3.

Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan

4.

5. 6.

Penolong Kanan Penolong Kanan GKMP

98

99