PROGRAMA Examen de licenţă sesiunea IULIE 2011 SPECIALIZAREA DREPT

DREPT CIVIL
Anul I .Partea generală I Actul juridic civil 1. Definiţia şi clasificarea actelor juridice civile 2. Condiţiile de validitate ale actului juridic civil - capacitatea de a încheia actul juridic civil - consimţământul - obiectul actului juridic civil - cauza (scopul ) actului juridic civil 3. Forma actului juridic civil - principiul consensualismului - forma ad validitatem - forma ad probaţionem - forma cerută pentru opozibilitate faţă de terţi 4. Modalităţile actului juridic civil - termenul ; - condiţia ; - sarcina ; 5. Efectele actului juridic civil - noţiunea şi determinarea efectelor actului juridic civil . - principiile ce guvernează efectele actului juridic civil şi excepţiile lor 6. Nulitatea actului juridic civil . II. Prescripţia extintivă 3. Începutul prescripţiei extinctive - regula generală şi regulile speciale referitoare la începutul prescripţiei extinctive 4. Suspendarea prescripţiei extinctive - noţiunea , cauzele şi efectele suspendării prescripţiei extinctive 5. Întreruperea prescripţiei extinctive - noţiunea , cauzele şi efectele întreruperii prescripţiei extinctive 6. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă - noţiune şi justificare - domeniul repunerii în termenul de prescripţie extinctivă - efectul repunerii în termenul de prescripţie extinctivă Bibliografie: 7. C. Bârsan , Gh.Beleiu, Fr.Deak, Instituţii de drept civil – Curs selectiv pentru licenţă – Editura Universul Juridic 2009/2010 8. Gh.Beleiu, Drept civil român.Introducere în dreptul civil . Subiectele

de ruina edificiului şi de lucruri în general. Editura Hamangiu. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate .G. Editura Universul Juridic.acţiunea în revendicare mobiliară .noţiune .coproprietatea obişnuită şi temporară . II Teoria generală a obligaţiilor 1.rezoluţiunea şi rezilierea .calculul termenului uzucapiunii .Efectele speciale ale contractelor sinalagmatice . 2009 10. Truşcă.răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie .riscul contractelor sinalgmatice 2. Editura Hamangiu.proprietatea comună pe cote – părţi (coproprietatea) . ediţia a IV-a. Uzucapiunea .noţiune .excepţia de neexecutare a contractului .coproprietatea forţată şi perpetuă .comparaţia între proprietatea comună pe cote-părţi şi proprietatea comună în devălmăşie 2.Introducere în dreptul civil .Persoana juridică. .efectele uzucapiunii.Curs selectiv pentru licenţă . 2008 Anul II . Drept Civil . Partea generală.felurile uzucapiunii . justificare şi utilitatea uzucapiunii .răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Bucureşti. Editura Universul Juridic. Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii ca izvor de obligaţii (răspunderea civilă delictuală) .efectele acţiunii în revendicare 3. Ediţia a III-a. Drepturile reale principale şi Teoria generală a obligaţiilor I Drepturile reale principale 1. Boroi. L.P. Apărarea dreptului de proprietate prin acţiunea în revendicare mijloace juridice de apărare a dreptului de proprietate . Stănciulescu.răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane . Drept civil. 2010 11. Teste grilă.consideraţii generale asupra acţiunii în revendicare .Persoana fizică.specii şi modalităţi juridice .dreptului civil . persoanele.Boroi. Drept civil .acţiunea în revendicare imobiliară . Bucureşti 2007 9. G.

G. Drept civil. Bucureşti. 2007. Drept civil. Teste grilă. 4.Stătescu. Instituţii de drept civil – Curs selectiv pentru licenţă – Editura universul juridic 2009/2010 2. 2009 . C. C. Jora . C.Beleiu. Bârsan . Editura Hamangiu. Boroi.Deak. Editura Hamangiu. Curs de drepturi reale . Gh. Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti. Bucureşti 2008. 2008. Ediţia a IX-a. C. Drept civil. 3.revizuită şi adăugită. Editura Lumina Lex. Fr.Bibliografie : 1. Stănciulescu. C. Drepturile reale principale. Bîrsan. Drept civil . L. Bârsan . Editura Hamangiu. 5. ediţia a IV-a.Curs selectiv pentru licenţă.

efectele contractului de vânzare –cumpărare . . caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de locaţiune.contractul de sublocaţiune şi de cesiune a contractului .efectele contractului de mandat . Contractul de locaţiune .Rezerva succesorală: . .drepturile de moştenire ale rudelor defunctului (cuprinse în cele patru clase de moştenitori legali). . raportul .efectele contractului de locaţiune .Anul III Contracte civile şi succesiuni I Contracte civile 1.mandatul cu reprezentare . . .efectele contractului de donaţie II.noţiunile de rezervă şi de cotitate disponibilă.încetarea contractului de mandat 4.principii generale ale devoluţiunii legale şi excepţiile de la aceste principii.Moştenirea legală (fără dreptul statului asupra succesiunii vacante) .condiţiile dreptului de moştenire legală .caractele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de vânzare – cumpărare .939 C. . 13.reducţiunea liberalităţilor excesive. caracterele juridice şi condiţiile de valabilitate ale contractului de mandat . .noţiunea . 12.moştenitorii rezervatari şi rezerva acestora.încetarea locaţiunii . Succesiuni.condiţiile de validitate ale contractului de donaţie .calculul rezervei şi al cotităţii disponibile.irevocabilitatea donaţiilor .excepţii de la caracterul solemn al donaţiei . Contractul de mandat .noţiunea şi caracterele juridice . .noţiunea .drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor.reprezentarea succesorală. . Contractul de vânzare cumpărare . Contractul de donaţie .cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor reglementată de art.natura juridică a dreptului locatarului 3. civil.varietăţi de vânzare 2.caracterele juridice ale rezervei succesorale.noţiunea.

Stănciulescu.Editura Universul juridic.donaţiilor.A. 2. MINORITATEA FĂPTUITORULUI ÎN LEGEA PENALĂ 29. Teste grilă. starea de necesitate II.Editura Universul Juridic. Bucureşti.Răspunderea penală a minorului şi consecinţele acesteia în dreptul penal român 30. Deak. DREPT PENAL DREPT PENAL – PARTEA GENERALĂ I.Dreptul de opţiune succesorală . 17.Măsurile educative: mustrarea.Unitatea de infracţiuni 25. imputarea liberalităţilor şi cumulul rezervei cu cotitatea disponibilă.Pluralitatea de infracţiuni 26. Bibliografie : 15. INSTITUŢIA PEDEPSEI 27. Contracte civile . Instituţii de drept civil – Curs selectiv pentru licenţă. 2002. Contracte Speciale . Cojocaru. 2008. Beleiu. Editura Universul Juridic. Bârsan . executarea pedepsei la locul de muncă III. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.Deak.exercitarea dreptului de opţiune succesorală. Bucureşti – 2009/2010 16.Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prevăzute de legea penală: legitimă apărare. 19. Drept civil . INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 21. Bucureşti.Fr.Fr.Pedepsele aplicabile infractorilor minori . Fr. Editura Lumina Lex. actualizată. actualizată şi completată.Individualizarea judiciară a pedepselor 28. Gh. internarea înntr-un centru de reeducare.Noţiunea de infracţiune şi conţinutul infracţiunii 22.Curs selectiv pentru licenţă. 2009 20. Tratat de drept civil. 14. internarea într-un institut medical-educativ 31.Participaţia penală 24.C. L. Bucureşti 2006.Formele infracţiunii 23.Ediţia a IV-a. Tratat de drept succesoral. Deak. Boroi. libertatea supravegheată. 18. Bucureşti.Ediţia a II-a.probleme generale ale dreptului de opţiune succesorală.Individualizarea judiciară a executării pedepselor: suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Editura Hamangiu. ediţia a IV-a.G. .

Noţiunea. Ed.C. A. scopul şi principiile care guvernează regimul măsurilor de siguranţă în dreptul penal româm 33.Graţierea 35. Universul Juridic. Ediţia a VIII-a. Mitrache.IV. Bucureşti. Bulai.Înlăturarea consecinţelor condamnării prin reabilitare Bibliografie 36. ÎNLĂTURAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI ŞI A CONSECINŢELOR CONDAMNĂRII 34. 37. C. .Constantin Mitrache. 2010. Filipaş. Cristian Mitrache Drept penal român. MĂSURILE DE SIGURANŢĂ 32. 2008/2009. Ed. Bucureşti.Unele măsuri de siguranţă: • confiscarea specială • interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată V. Partea generală. Instituţii de drept penal – curs selectiv pentru examenul de licenţă . Trei.

lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII 50.Tulburarea de posesie 49. 39.Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală: violul. pruncuciderea. II. şantajul.DREPT PENAL – PARTEA SPECIALĂ I. INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂŢI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂŢI REGLEMENTATE DE LEGE 53.Sustragerea de sub sechestru 52.Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii: lovirea sau alte violenţe.Furtul calificat 44. vătămarea corporală din culpă. 40. INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 42.Furtul 43. vătămarea corporală gravă.Omuciderea: omorul.Tăinurea III. vătămarea corporală.Infracţiuni contra libertăţii persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal. omorul calificat.Tâlhăria 45.Delapidarea 48.Uzurparea de calităţi oficiale IV.Înşelăciunea 47.Infracţiuni care împiedică înfăpturiea justiţiei: .Ultrajul 51. omorul deosebit de grav. uciderea din culpă. actul sexual cu un minor. ameninţarea. violarea de domiciliu. 41.Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: • abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor • abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi • abuzul în serviciu contra intereselor publice • neglijenţa în serviciu • luarea de mită • darea de mită • primirea de foloase necuvenite • traficul de inflenţă.Abuzul de încredere 46. 54. INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI 38.

• • • • denunţarea calomnioasă mărturia mincinoasă favorizarea infractorului arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă .

Bogdan Pătraşcu. Cristian Jora. Ioan Molnar. 2008/2009. C. timbre sau de alte valori: • falsificarea de monede sau de alte valori 56. 60.Filipaş. Bucureşti. INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ 57. dr.2008.Falsificarea de monede. DECAN. Prof. Ion Băcan Editura Pro Universitaria. Filipaş. Partea specială. Bucureşti. Editura Trei. 59. Toader.A. INFRACŢIUNI DE FALS 55. Bulai. A. Editura Hamangiu. Petrică Truşcă. Drept penal roman. univ.Falsuri în înscrisuri • falsul material în înscrisuri oficiale • falsul intelectual • falsul în înscrisuri sub semnătură privată • uzul de fals • falsul în declaraţii VI. 2010. partea specială. Bucureşti. Mitrache. Bucureşti. Instituţii de drept penal – curs selectiv pentru examenul de licenţă.V.C. TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ Aspazia Cojocaru. Drept penal. Petrică Truşcă 61. .Infracţiuni contra familiei: • abandonul de familie • relele tratamente aplicate minorului Bibliografie 58. 2007.T. camera 23. Editura Universul Juridic.