UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

GHIDUL SOLICITANTULUI

SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT PENTRU INTEGRAREA ÎNTREPRINDERILOR ÎN LANfURILE DE FURNIZORI SAU CLUSTERE

AUGUST 2012

1

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Prezentul ghid se adreseaz entit ilor de management al clusterelor i lan urilor de valoare inovative sau emergente, în scopul orient rii lor în accesarea finan rilor nerambursabile pentru acest apel de proiecte în cadrul Programului Opera ional Sectorial – Cre terea Competitivit ii Economice 2007 2013, Axa prioritar 1 – Un sistem de produc ie inovativ i eco eficient, Domeniul Major de Interven ie 1.3 – „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului”, Opera iunea 1.3.3 – „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”. Acest ghid prezint regulile pentru preg tirea, întocmirea i depunerea proiectelor i descrie modalitatea de selec ie, aprobare i implementare a acestora. PRECIZ M C ACEST DOCUMENT NU EXONEREAZ SOLICITAN II DE RESPECTAREA LEGISLA IEI NA IONALE bI COMUNITARE DIN DOMENIU.

2

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

INTRODUCERE ..........................................................................................................................................5 CADRUL DE REGLEMENTARE ...................................................................................................................6 I. Informa ii generale .............................................................................................................................11 I.1. Programul Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii Economice 2007 2013 ................11 I.2 Opera iunea 1.3.3 „ Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”............................................................................................................................................12 I.2.1 Defini ii i preciz ri metodologice ....................................................................................13 I.2.2 Abordarea specific a cererii de propuneri de proiecte pentru prezenta opera iune .....18 II. Criterii i condi ii de eligibilitate pentru solicitan i............................................................................20 III. Criterii de eligibilitate pentru proiecte .............................................................................................28 IV. Activit i eligibile ..............................................................................................................................29 V. Cheltuielile eligibile............................................................................................................................33 VI. Reguli ale ajutoarelor de stat aplicabile opera iunii 1.3.3................................................................40 VI.1 Schema de ajutor de minimis ....................................................................................................40 VI.2 Schema de ajutor de stat conform Regulamentului CE 800/2008 ............................................42 VI.3 Determinarea contribu iei proprii i a valorii totale a proiectului ............................................44 VI.4 Durata contractului (perioada de execu ie)..............................................................................45 VII. ELABORAREA cI COMPLETAREA CERERII DE FINANfARE cI DEPUNEREA PROIECTULUI .................46 VII.1 Aspecte importante privind completarea cererii de finan are.................................................46 VII.2 Depunerea Cererilor de finan are i a documentelor anexe....................................................48 VII.2.1 Înregistrarea on line ......................................................................................................48 VII.2.2 Depunerea fizic a dosarelor .........................................................................................51 Documente obligatorii pentru depunerea dosarelor de propuneri de proiecte ......................52 VIII. PROCESUL DE EVALUARE cI SELECfIE.............................................................................................56 VIII.1. Verificarea conformit ii administrative a cererii de finan are i a eligibilit ii solicitantului i a proiectului ......................................................................................................................................56 VIII.2. Evaluarea tehnic i financiar a proiectului ..........................................................................57 VIII.3 Contesta ii................................................................................................................................58 VIII.4 Selec ia proiectelor..................................................................................................................59 IX. Încheierea Contractului.....................................................................................................................61 X. Implementare ....................................................................................................................................62 X.1. Achizi ii.......................................................................................................................................62 X.2. Prefinan area proiectelor ..........................................................................................................62 X.3. Rambursarea cheltuielilor..........................................................................................................64 X.4 Returnarea finan rii nerambursabile ........................................................................................66 X.5 Monitorizare ...............................................................................................................................66 X.5.1. Verificarea documentelor ...............................................................................................67 X.5.2. Vizita de monitorizare.....................................................................................................67 X.6 Audit i control...........................................................................................................................68 X.7 Drepturile i obliga iile beneficiarului.........................................................................................70 X.7.1 Amendamente la Contractul de Finan are ......................................................................71 X.7.2 Asigurarea cofinan rii i a cheltuielilor neeligibile .........................................................72 X.8 Informare, publicitate i p strarea documentelor .....................................................................72 3

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 1 – Cererea de finan are ........................................................................................................74 Anexa 1 – Model A: Scrisoare de înaintare.......................................................................................96 Anexa 1 – Model B: Scrisoare de împuternicire pentru depunerea proiectului...............................97 Anexa 1 – Formular C ........................................................................................................................98 Anexa 1 – Formular C1....................................................................................................................101 Anexa 1 – Formular D......................................................................................................................104 Anexa 1 – Model D1........................................................................................................................106 Anexa 1 – Model E Declara ia solicitantului privind situa ia Entit ii de Mangement al Clusterului ........................................................................................................................................................108 Anexa 1 – Model F Scrisoare de confort .......................................................................................118 Anexa 1 Modelul G – Structura minim a planului de dezvoltare a clusterului ...........................120 Anexa 1 – Model H – Curriculum Vitae...........................................................................................122 Anexa 1 – Model I – Fi a de identificare .........................................................................................125 Anexa 2.1 OPIS Documente necesare la depunerea proiectului ..................................................126 Anexa 2.2 OPIS Documente necesare la contractare ...................................................................128 ANEXA 3. Instruc iuni privind cheltuielile salariale pentru activit i de cercetare dezvoltare în cadrul proiectelor din cadrul opera iunii 1.3.3 ...............................................................................129 Anexa 4 – Coduri CAEN pentru cele minim 10 IMM din cadrul clusterului ....................................131 Anexa 5 Grile de verificare..............................................................................................................133 5.1 Grila de verificare a criteriilor de depunere a proiectului ........................................................133 5.2 Grila de verificare a conformit ii administrative.....................................................................134 5.3 Grila de verificare a eligibilit ii solicitantului i proiectului.....................................................135 Anexa 6: Grile de evaluare tehnico financiar ................................................................................136 6.1 Grila de evaluare tehnico financiar pentru proiectele destinate clusterelor emergente ....136 6.2 Grila de evaluare tehnico financiar pentru proiectele destinate clusterelor inovative .......142 Anexa 7 – Regulamentul CE 800/2008 – Anexa 1: Defini ia IMM ..................................................150 Anexa 8 – Contract de finan are (variant informativ ).................................................................155

4

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

INTRODUCERE
Prezentul ghid ofer informa iile necesare solicitan ilor în vederea preg tirii i transmiterii Cererilor de finan are i reune te instruc iunile, procedurile i criteriile ce trebuie respectate în cadrul acestui apel pentru accesarea fondurilor publice nerambursabile alocate pentru Programul Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”, în cadrul Axei Prioritare 1 „Un sistem de produc ie inovativ i ecoeficient”, Domeniul Major de Interven ie 1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului”, Opera iunea 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”. Autoritatea responsabil pentru implementarea opera iunii 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere” este Ministerul Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri prin Organismul Intermediar pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii (OI IMM), în conformitate cu Ordinul MECMA nr. 2170/2010 de delegare de atribu ii specifice i reglementare a rela iilor OI IMM cu Autoritatea de Management pentru POS CCE. Ghidul se adreseaz aglomer rilor de tip cluster existente sau care urmeaz s se dezvolte pe teritoriul României. Pentru aceast opera iune func ioneaz un birou de informare (help desk) ce va func iona atât pe perioada anterioar lans rii apelului de proiecte, cât i pe perioada în care apelul de proiecte este activ. Pentru perioada anterioar lans rii apelului de proiecte, oric rui poten ial beneficiar care va apela la acest serviciu i se vor oferi informa ii privind documentele de programare elaborate, prevederile regulamentelor comunitare i lec iile înv ate din experien a european în domeniul clusterelor. Pentru perioada în care apelul de proiecte este activ, se vor asigura clarific ri i informa ii cu privire la Ghidul Solicitantului (cu privire la completarea cererii de finan are i a documentelor suport, cu privire la eligibilitatea solicitan ilor, cheltuielilor). Pentru clarificarea rapid a oric ror aspecte legale de Opera iunea 1.3.3, poten ialii beneficiari pot adresa întreb rile lor ƒ ƒ la urm toarea adres de e mail: clustere@geaconsulting.ro sau prin fax la num rul: 031 805 35 91.

Întreb rile i r spunsurile care pot fi relevante i pentru al i poten iali solicitan i, vor fi publicate pe pagina web a OI IMM http://oiimm.mimmcma.ro/.

5

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

CADRUL DE REGLEMENTARE
Cadrul de reglementare general, precum i criteriile de eligibilitate, evaluare i selec ie aferente prezentului ghid se întemeiaz pe dispozi iile urm toarelor documente: DOCUMENTE STRATEGICE: ƒ Programul Opera ional Sectorial “Cre terea competitivit ii Economice”, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007, este un document strategic în care se definesc contextul, obiectivele, strategia, alocarea de fonduri pe axe prioritare, institu iile implicate i aspectele legate de implementarea acestui program opera ional – publicat la adresa: http://amposcce.minind.ro (sec iunea dedicat fondurilor structurale); Cadrul Strategic Na ional de Referin (CSNR) 2007 2013 reprezint documentul strategic national prin care se stabilesc priorit ile de interven ie ale Instrumentelor Structurale i face leg tura între priorit ile na ionale de dezvoltare stabilite în PND 2007 2013 i priorit ile la nivel European cuprinse în Orient rile Strategice Comunitare privind Coeziunea pentru 2007 2013.

ƒ

LEGISLA IE: a) privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor: ƒ Hot rârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, cu modific rile i complet rile ulterioare; Hot rârea Guvernului nr. 1135/09.11.2011 – pentru modificarea i completarea HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale; Ordinul comun al Ministrului Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri, Ministrului Finan elor Publice i Ministrului Afacerilor Europene cu num rul ……. pentru aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finan ate în cadrul Opera iunii 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan uri de furnizori sau clustere”, Domeniul Major de Interven ie 1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului”Axa prioritar 1 Un sistem de produc ie inovativ i eco eficient, din cadrul Programului Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice” (POS CCE) 2007–2013", publicat în Monitorul Oficial al României nr…….

ƒ

ƒ

b) privind activitatea de cercetare dezvoltare: ƒ Ordonan a Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiin ific i dezvoltarea tehnologic

6

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

aprobat prin Legea 324/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare; ƒ ƒ Hot rârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului Na ional de CDI 2007 2013 Hot rârea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei na ionale în domeniul cercet rii dezvolt rii i inov rii pentru perioada 2007 2013.

c) privind egalitatea de anse: ƒ ƒ Ordonan a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, republicat , cu complet rile ulterioare; Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de republicat . anse i tratament între b rba i i femei,

d) reglement rile UE: ƒ ƒ Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispozi iile generale referitoare la FEDR, FSE i FC; Regulamentul Comisiei Europene nr. 1828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispozi iile generale referitoare la FEDR, FSE i FC i ale Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind FEDR; Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului i Consiliului privind FEDR; Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006 privind aplicarea dispozi iilor articolelor 87 i 88 din Tratatul de func ionare a Uniunii Europene privind ajutorul de minimis; Regulament (CE) nr.1177/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 privind noile praguri de achizi ii; Regulamentul Consiliului nr. 1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunit ilor Europene; Regulamentul Comisiei Europene nr. 2342/2002 de stabilire a normelor detaliate privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002; Decizia Comisiei nr. 3472/2007 pentru aprobarea POS CCE.

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

e) privind ajutorul de stat: Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu pia a comun în aplicarea art. 87 i 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare); Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 i 88 din Tratatul de func ionare a Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis; Regulamentul Comisiei Europene nr. 364/2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr.

ƒ ƒ

7

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele pentru cercetare i dezvoltare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 63 din 28 februarie 2004; ƒ Ordinul Ministrului Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri nr. ……privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru implementarea opera iunii 1.3.3. „Spriin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere", Domeniul major de interven ie 1.3. „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului”, axa prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ i ecoeficient”, din cadrul Programului Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”; Ordinul Ministrului Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri nr. ….. privind aprobarea schemei de minimis pentru implementarea opera iunii 1.3.3. „Spriin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere", Domeniul major de interven ie 1.3. „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului”, axa prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ i ecoeficient”, din cadrul Programului Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”;

ƒ

f) privind achizi iile publice: ƒ Ordonan a de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Legea nr. 337/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare; Hot rârea Guvernului nr. 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public , cu modific rile i complet rile ulterioare; Hot rârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public prin mijloace electronice din OUG 34/2006; Ordinul 2181/2007 al Ministrului Economiei i Finan elor privind aprobarea Manualului opera ional de observare i verificare a atribuirii contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii; Instruc iuni de achizi ii pentru beneficiarii operatori economici priva i ai Programului Opera ional Sectorial “Cre terea Competitivit ii Economice”, elaborate de Autoritatea de Management (anex la contractul de finan are).

ƒ ƒ

ƒ

ƒ

g) altele: ƒ ƒ ƒ Ordonan a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii aprobat prin Legea 246/2005, cu modific rile i complet rile ulterioare; Legea nr. 1/2005 privind organizarea i func ionarea coopera iei; Recomandarea Comisiei Europene 361 din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor i a întreprinderilor mici i mijlocii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 124 din 20 mai 2003;

8

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

ƒ ƒ

Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare; Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen i Normele Metodologice de aplicare a acesteia; Ordinul nr. 2286/08.07.2009 al ministrului finan elor publice privind prefinan area acordat beneficiarilor de proiecte finan ate din instrumente structurale, conform prevederilor OUG nr. 64/2009; Ordinul nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen ; Ordinul nr. 2359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen , aprobate prin OMFP 2548/2009; Ordinul nr. 2370/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen , aprobate prin OMFP 2548/2009; Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea, i sanc ionarea neregulilor ap rute în ob inerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora; Hot rârea Guvernului nr. 875/31.08.2011 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea, i sanc ionarea neregulilor ap rute în ob inerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora; Hot rârea Guvernului nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilirea unor m suri de accelerare a implement rii instrumentelor structurale; Ordonan a Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinan are aferente utilizate necorespunz tor, cu modific rile i complet rile ulterioare; Hot rârea Guvernului nr. 1510/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 79/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare; Hot rârea Guvernului nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile i obliga iile personalului autorit ilor i institu iilor publice pe perioada delegarii i deta rii în alta

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ ƒ

ƒ ƒ

9

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

localitate, precum i în cazul deplas rii, în cadrul localit ii, în interesul serviciului, cu modific rile i complet rile ulterioare; ƒ Hot rârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi i obliga ii ale personalului român trimis în str in tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificãrile i complet rile ulterioare.

Orice modificare a cadrului legislativ na ional sau european cu inciden asupra opera iunilor gestionate de c tre Organismul Intermediar pentru IMM în cadrul Axei Prioritare 1 a POS CCE , va fi preluat din oficiu i ad ugat la preciz rile prezentului Ghid. OI IMM va publica pe web site ul s u, în mod vizibil, orice modificare survenit .

10

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

I. Informa ii generale
I.1. Programul Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii Economice 2007 2013 Aderarea la Uniunea European presupune noi provoc ri pentru întreprinderile române ti, impuse de cerin ele Pie ei Unice, dar în acela i timp creeaz noi oportunit i de dezvoltare prin accesul acestora la asisten a financiar nerambursabil din Fonduri Structurale. Având în vedere priorit ile identificate pentru cre terea competitivit ii economice, precum i eligibilitatea României pentru finan area din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR), în cadrul POS CCE au fost identificate urm toarele axe prioritare: Axa Prioritar 1 – Un sistem de produc ie inovativ i ecoeficient; Axa Prioritar 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare pentru competitivitate;

Axa Prioritar 3 – Tehnologia informa iei i comunica iilor pentru sectoarele privat i public; Axa Prioritar 4 – Cre terea eficien ei energetice combaterii schimb rilor climatice; Axa Prioritar 5 – Asisten tehnic . i a securit ii furniz rii, în contextul

Textul integral al Programului Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice 2007– 2013” se g se te pe site ul http://amposcce.minind.ro/. Obiectivul general al POS CCE este cre terea productivit ii întreprinderilor române ti, cu asigurarea principiilor dezvolt rii durabile i reducerea decalajelor fa de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România s ating , pân în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivit ii din UE. Obiectivele specifice ale POS CCE sunt: ƒ Consolidarea i dezvoltarea durabil a sectorului productiv; ƒ Crearea unui mediu favorabil dezvolt rii durabile a întreprinderilor; ƒ Cre terea capacit ii de cercetare–dezvoltare (C&D), stimularea cooper rii între institu ii de cercetare–dezvoltare i inovare (CDI) i întreprinderi, precum i cre terea accesului întreprinderilor la CDI; ƒ Valorificarea poten ialului tehnologiei informa iei i comunica iilor i aplicarea acestuia în sectorul public (administra ie) i cel privat (întreprinderi, cet eni); ƒ Cre terea eficien ei energetice i dezvoltarea durabil a sistemului energetic prin intermediul surselor regenerabile de energie.

11

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

I.2 Opera iunea 1.3.3 „ Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere” Opera iunea sus men ionat face parte din Axa Prioritar 1 – „Un sistem de produc ie inovativ i ecoeficient”, Domeniul Major de Interven ie 1.3 “Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” i este implementat de c tre Organismul Intermediar pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii, din cadrul Autorit ii de Management pentru POS CCE. Opera iunea are ca obiectiv general încurajarea dezvolt rii clusterelor i a lan urilor de valoare emergente i inovative, mai ales prin sprijinirea integr rii întreprinderilor, în special a IMM urilor în aceste structuri de afaceri, cu scopul de a i îmbun t i competitivitatea pe plan na ional i interna ional. Pentru clusterele emergente, scopul opera iunii este în principal de a dezvolta noi clustere i a sprijini înt rirea capacit ii institu ionale a acestora, prin activit i de atragere de noi membri, promovare i animare cu scopul de a îmbun t i imaginea clusterului ca întreg i a cooper rii între membrii s i. Pentru clusterele inovative, opera iunea urm re te sprjinirea implic rii IMM în activit i colaborative de cercetare dezvoltare inovare i cre terea interac iunii dintre firme, organisme de cercetare, institu ii din mediul academic i tiin ific, administra ie public etc., cu scopul de a cre te competitivitatea economiei române ti. Crearea de clustere i sus inerea acestora se bazeaz atât pe fundamente teoretice temeinice, cât i pe experien a interna ional de succes în ceea ce prive te dezvoltarea competitiv . În prezent este aproape unanim acceptat c grup rile de tip cluster reprezint motoare ale dezvolt rii economice prin coagularea agen ilor economici pe lan uri tehnologice (de la proiectarea tehnologiilor/proceselor, bunurilor i serviciilor pân la utilizatorii finali) în diferite sectoare industriale. La nivel european, politica de sus inere a clusterelor a fost puternic înt rit în ultimii ani, fiind în prezent considerat ca una din c ile de realizare a obiectivelor stipulate în strategia Europa 2020. În ultimii ani în România, diferite ini iative la nivel local, regional i na ional au dus la apari ia i dezvoltarea unor aglomer ri industriale de tip cluster, care au un rol din ce în ce mai mare în cre terea competitiv a economiei române ti. Stadiul de dezvoltare al clusterelor române ti este înc unul incipient, având în vedere nivelul înc sc zut de încredere i apetitul redus pentru colaborare din societatea româneasc . E ecul pie ei în a cl di un climat colaborativ i eficient este evident dac se analizeaz destructurarea economiei române ti din ultimele dou decenii. Spre deosebire de majoritatea statelor europene, în România nu a existat vreun instrument de sus inere public a constituirii i/sau dezvolt rii de clustere. Economia româneasc poate progresa printr o interven ie public inteligent care s promoveze un climat antreprenorial colaborativ. Este

12

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

nevoie atât de crearea de noi clustere, cât i de consolidarea celor care deja au ap rut. De aceea schema de minimis propus trebuie s aibe în vedere ambele stadii de dezvoltare în care se pot reg si clusterele române ti în prezent. Un deziderat important ce poate fi ob inut prin interven ia propus este i înt rirea colabor rii la nivel european prin apropierea clusterelor române ti de structuri echivalente cu experien i tradi ie în diferite sectoare industriale.

I.2.1 Defini ii i preciz ri metodologice Opera iunea 1.3.3 “Integrarea întreprinderilor în lan uri de furnizori sau clustere” are un caracter complex dat de natura poten ialilor beneficiari (entit i de management al clusterelor) i de natura proiectelor eligibile (proiecte comune pentru to i membrii clusterului). Ca urmare, pentru simplificarea în elegerii specificit ilor acestei opera iuni, se impun o serie de defini ii i de preciz ri metodologice.

1. 2.

Active corporale Active necorporale

Terenuri, cl diri, instala ii, echipamente, utilaje, ma ini Active care rezult dintr un transfer de tehnologie sub forma unei achizi iei de drepturi de brevet, licen e, know how sau cuno tin e tehnice nebrevetate Activit i de marketing, promovare, management, training ce au ca scop îmbun t irea imaginii clusterului ca entitate i a cooper rii între membrii clusterului. Activit i de implementare a unei noi metode de organizare a întreprinderii, practicilor comerciale, organiz rii la locul de munc sau a rela iilor externe1. Ministerul Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri (MECMA) prin Organismul Intermediar pentru IMM (OI IMM), direc ia abilitat prin atribu ii delegate pentru implementarea si gestionarea opera iunii 1.3.3 din cadrul DMI 1.3 al Axei prioritare 1 a POS CCE Entitate cu personalitate juridic constituit în baza Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii aprobat prin Legea 246/2005, cu modific rile i complet rile ulterioare Act voluntar ce are la baz un acord de parteneriat între dou sau mai multe entit i juridice din cadrul unui cluster pentru realizarea în comun

3.

Activit i de animare a clusterului Activit i de inovare

4.

5.

Administratorul schemelor de ajutor de stat

6.

Asocia ie

7.

Asociere

1

Schimb rile în practicile de afaceri, organizarea la locul de munc sau rela iile externe care se bazeaz pe metode organiza ionale deja utilizate în întreprindere, schimb rile în strategii de management, fuziuni i achizi ii, schimb rile rezultate numai din modificarea pre urilor practicate, personalizarea, modific rile regulate sezoniere sau ciclice, comercializarea de produse noi sau îmbun t ite semnificativ nu sunt considerate inova ii

13

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

a unor activit i sau proiecte 8. Beneficiar Entitatea de management al clusterului care prime te ajutor de stat în cadrul schemelor de ajutor de stat, în baza unui contract de finan are cu MECMA – OI IMM, în calitate de Administrator al schemei Cercetarea planificat ce are ca scop ob inerea de noi cuno tin e i capacit i pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbun t iri semnificative a produselor, proceselor ori serviciilor existente; cuprinde crearea de p r i component pentru sisteme complexe, care este necesar pentru cercetarea industrial, în special pentru validarea tehnologiilor generice, cu excep ia prototipurilor Formular completat de c tre solicitan i (entit i de management al clusterelor), pentru a ob ine finan are în cadrul schemelor de ajutor de stat aplicabile Opera iunii 1.3.3. Cheltuieli realizate de c tre un beneficiar pentru care se poate acorda ajutor de stat în baza schemelor de ajutor de stat aplicabile Opera iunii 1.3.3. Categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul prezentei opera iuni sunt stabilite prin Ordinul ..... nr / 2012. Reprezint cheltuieli inerente realiz rii proiectelor finan ate din instrumentele structurale în cadrul programelor opera ionale, care nu pot fi finan ate din fonduri structurale sau de stat, conform reglement rilor comunitare i na ionale Valoarea total care trebuie pl tit efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locurile de munc create prin proiect sau în leg tur direct cu acesta. Concentrare geografic de firme interconectate, furnizori, universit i i institute de cercetare dezvoltare, administra ii publice locale i organiza ii conexe, care creeaz sinergii directe i indirecte între ele2. Aglomerare de întreprinderi, inclusiv IMM, universit i i institute de cercetare dezvoltare, administra ii publice locale, care întrune te voin a de colaborare a membrilor s i, dar înc nu are o entitate de management al clusterului organizat sub o form juridic sau nu are o activitate colaborativ sus inut între firmele / institu iile care formeaz aglomerarea respectiv , în special în domeniul de CDI. Un cluster formal organizat, ce are ca scop stimularea activit ii de inovare prin promovarea de interac iuni sus inute între membrii s i (sprjinirea implic rii IMM în activit i colaborative de cercetare

9.

Cercetare industrial

10. Cerere de finan are

11. Cheltuieli eligibile

12. Cheltuieli neeligibile

13. Cheltuieli salariale

14. Cluster

15. Cluster emergent

16. Cluster inovativ

În accep iunea acestui Ghid, termenii de cluster i lan de furnizori sunt interschimbabili, în sensul c se va accepta excep ia de la cerin a localiz rii IMM urilor în aceea i zon geografic , dac se demostreaz contribu ia IMM urilor la lan ul de valoare predominant al aglomer rii.

2

14

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

dezvoltare inovare, schimb de facilit i, de know how i expertiz ) i prin contribu ia efectiv la cercetare, dezvoltare, inovare, transferul tehnologic, networking i diseminarea de informa ii între membrii clusterului. 17. Comercializarea produselor agricole De inerea ori expunerea în vederea vânz rii, oferirea spre vânzare, livrare sau orice alte forme de introducere pe pia , cu excep ia primei vânz ri de c tre un produc tor primar c tre revânz tori sau operatori, a oric rei activit i constând în prepararea unui produs în vederea primei vânz ri; o vânzare de c tre un produc tor primar c tre consumatorii finali este considerat comercializare în cazul în care se desf oar în localuri distincte, rezervate acestei activit i. Diferen a dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului i totalul finan rii nerambursabile acordate Dobândirea, combinarea, modelarea i utilizarea unor cuno tin e i competen e existente de ordin tiin ific, tehnologic, de afaceri i din alte domenii relevante, în scopul producerii unor planuri, aranjamente sau proiecte pentru produse, procese ori servicii noi, modificate sau îmbun t ite. Asocia ie (în sensul defini iei de mai sus) care desf oar activit i economice non profit, îndepline te atribu iile de management i coordonare a activit ilor i a proiectelor întreprinse la nivelul clusterului, care promoveaz imaginea clusterului ca întreg i care sprijin înt rirea cooper rii dintre membrii acestuia i atragerea de noi membri. Entitatea de management a clusterului poate avea în componen to i membrii clusterului sau numai o parte dintre ei, cu condi ia s îndeplineasc condi iile de eligibilitate specificate în Ghidul Solicitantului. În cazul unui cluster inovativ, entitatea de management trebuie în plus s poat desf ura, conform statutului, activit i de cercetare dezvoltare inovare. În cazul unui cluster emergent, se permite ca solicitant i EMC în formare, atâta timp cât la depunere se probeaz voin a membrilor de constituire a unei asocia ii, iar la momentul acord rii ajutorului de stat sunt îndeplinite toate condi iile stipulate în prezenta schem . Entitate care contribuie la dezvoltarea clusterului (spre exemplu, în regim de subcontractare: ADR, Camer de Comer , consultan i etc.). Ministerul Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri (MECMA), prin Autoritatea de Management a Programului Opera ional Sectorial "Cre terea Competitivit ii Economice" Valoarea actualizat a ajutorului exprimat ca procent din valoarea actualizat a cheltuielilor eligibile ale investi iei

18. Contribu ia proprie a beneficiarului la valoarea eligibil a proiectului 19. Dezvoltare experimental

20. Entitatea de management al clusterului

21. Facilitator extern 22. Furnizorul schemelor de ajutor de stat 23. Intensitatea ajutorului de stat

15

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

24. Întreprindere

Orice entitate care desf oar o activitate economic , indiferent de forma juridic a acesteia. Sunt incluse în aceast categorie, în special, persoanele care exercit activit i independente i asocia iile familiale implicate în activit i de artizanat i în alte activit i, precum i parteneriatele sau asocia iile implicate în mod regulat într o activitate economic (defini ie conform cu reglement rile europene Anexa nr.1 la Regulamentul CE 800/2008) Întreprinderi a a cum sunt definite în Anexa nr. 1 la Regulamentul 800/2008 (a se vedea Anexa 7 a Ghidului) IMM al c rui cod CAEN este dintr un sector/domeniu de activitate productiv (sec iunile B, C, E, F cu anumite except ri stabilite prin prezentul Ghid – a se vedea Anexa 4). IMM al c rui cod CAEN este dintr un sector/domeniu de activitate din sec iunile J i M cu anumite except ri stabilite prin prezentul Ghid – a se vedea Anexa 4 (în baza defini iei Eurostat „high tech knowledge intensive services (HTKIS)” http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_ an3.pdf) Întreprindere care are sub 50 de angaja i i a c rei cifr de afaceri anual i/sau al c rei total al bilan ului anual nu dep e te 10 milioane EUR, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 800/2008 – Anexa 1 (a se vedea Anexa 7 a Ghidului) Întreprindere care are sub 250 de angaja i i a c rei cifr de afaceri anual nu dep e te 50 milioane EUR i/sau al c rei total al bilan ului anual nu dep e te 43 milioane EUR, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 800/2008 definire rezultat din coroborarea punctelor 1 3 ale Art. 2 din Anexa 1 la acest Regulament Întreprinderi care nu se încadreaz în defini ia IMM urilor. O întreprindere mic condi ii: sau mijlocie, care îndepline te urm toarele

25. Întreprinderi mici i mijlocii sau IMM 26. Întreprindere Mic (IMM) productiv i Mijlocie

27. Întreprindere Mic i Mijlocie (IMM) din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii

28. Întreprindere mic

29. Întreprindere mijlocie

30. Întreprinderi mari 31. Întreprindere Mic i Mijlocie (IMM) aflat în dificultate

1. În cazul unei societ i cu r spundere limitat , atunci când mai mult de jum tate din capitalul social a disp rut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau 2. În cazul unei societ i în care cel pu in o parte din asocia i r spunde nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când mai mult de jum tate din capitalul propriu a disp rut, a a cum reiese din contabilitatea societ ii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau 3. Indiferent de tipul societ ii, când respectiva întreprindere întrune te condi iile prev zute de legisla ia na ional privind

16

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

procedura insolven ei; 4. O întreprindere din categoria IMM cu o vechime de mai pu in de 3 ani nu se consider a fi în dificultate în aceast perioad în sensul prezentei scheme, cu excep ia cazului în care îndepline te condi iile prev zute la pct. 3. 32. Întreprindere mare aflat în dificultate Întreprindere mare care fie se reg se te în una dintre situa iile prev zute la lit. f) pct. 1, 2 sau 3, fie prezint simultan simptome obi nuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: cre terea pierderilor, sc derea cifrei de afaceri, cre terea volumului stocurilor, supracapacitate, sc derea fluxului de numerar, îndatorare crescut , cre terea sarcinilor financiare i sc derea sau dispari ia valorii activului net. Fluxul procesului de creare de valoare ad ugat a unui bun sau serviciu, de la materiile prime, produc ie, comercializare i distribu ie la consumatorii sau utilizatorii finali (integrare vertical amonte aval) Întreprinderea care are sub 10 angaja i i a c rei cifr de afaceri anual i/sau al c rei total al bilan ului anual nu dep e te 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la Regulamentul 800/2008. O entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul s u juridic (organizat conform dreptului public sau privat) sau de modul s u de finan are, al c rei scop principal este de a realiza cercetare fundamental , cercetare industrial sau dezvoltare experimental i de a i face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie; toate profiturile trebuie reinvestite în aceste activit i, în difuzarea rezultatelor sau în predare; întreprinderile care pot exercita influen asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de ac ionari sau membri ai organismului, nu se bucur de acces preferen ial la capacit ile de cercetare ale organismului în cauz sau la rezultatele cercet rilor acestuia. Organismele/organiza iile de cercetare care desf oar atât activit i economice, cât i activit i non economice, sunt calificate drept întreprinderi în cazul în care nu in contabilitate separat pentru cele dou activit i. Viziunea, obiectivele i activit ile de dezvoltare a clusterului pe termen mediu (5 ani). Produsele enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, cu excep ia produselor pesc re ti Proiecte de interes comun pentru membrii clusterului care prev d activit i de animare a clusterului respectiv. Proiecte de interes comun pentru membrii clusterului care prev d activit i de animare a clusterului respectiv, precum i activit i specifice

33. Lan de valoare

34. Microîntreprinderea

35. Organism/organiza ie de cercetare

36. Plan de dezvoltare 37. Produse agricole 38. Proiecte destinate clusterelor emergente 39. Proiecte destinate clusterelor

17

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

inovative 40. Rata de actualizare

de CDI. Rata calculat conform Comunic rii Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referin i de scont, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C14 din 19 ianuarie 2008. Entitatea de management al clusterului care depune o Cerere de finan are. Solicitan ii ai c ror Cereri de finan are sunt selectate pentru finan are dobândesc calitatea de Beneficiari O opera iune asupra produsului agricol în urma c reia rezult de asemenea un produs agricol, cu excep ia activit ilor agricole necesare prepar rii unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare

41. Solicitant

42. Transformarea (procesarea) produselor agricole

I.2.2 Abordarea specific a cererii de propuneri de proiecte pentru prezenta opera iune Beneficiarii poten iali ai finan rii în cadrul acestei opera iuni sunt entit ile de management al clusterelor (Ref. Cap II). Dou tipuri de proiecte vor fi eligibile în cadrul acestei opera iuni, fiecare dintre ele adresându se unui anumit tip de cluster. Proiectele destinate clusterelor emergente se adreseaz clusterelor emergente i cuprind activit i eligibile de animare a clusterului. Finan area maxim nerambursabil este de 870.000 RON (200.000 euro), din care se pot finan a în întregime cheltuielile eligibile (schema de ajutor de stat tip de minimis). Proiectele destinate clusterelor inovative se adreseaz clusterelor inovative i finan area maxim nerambursabil este de 5.220.000 RON (1.200.000 euro). Pentru acest tip de proiecte se aplic dou scheme de ajutor de stat: schema tip de minimis i schema de ajutor de stat bazat pe Regulamentul CE 800/2008. Ambele tipuri de proiecte trebuie s propun activit i de interes comun membrilor clusterului respectiv. Detaliile legate de cele dou tipuri de finan ri se reg sesc în Capitolul III i Capitolul IV. În completarea cererilor de finan are, Solicitan ii trebuie s acorde o aten ie deosebit indicatorilor (Ref. Anexa 1 – Cererea de finan are, Sec iunea 2.7) pentru eviden ierea contribu iei proiectelor la atingerea obiectivelor specifice axei prioritare i ale domeniului major de interven ie. Dup selec ia cererii de finan are, Entitatea de Management al Clusterului va semna un contract de finan are cu Organismul Intermediar pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii (OI IMM). (Ref. Capitolul IX). Pentru ambele tipuri de proiecte va exista un singur Apel de propuneri de proiecte, cu dou sesiuni de depunere, cu termen limit de depunere i cu selec ie în func ie de ierarhizarea proiectelor conform punctajului ob inut de fiecare proiect, în urma etapei de evaluare (a se vedea i Anexa 6 Grile de evaluare tehnico financiar ).

18

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Alocarea financiar total pentru aceast cerere de propuneri de proiecte este de 87 milioane RON (20 milioane euro).

Informa iile prezentate în acest ghid se refer strict la opera iunea sus men ionat clusterelor / lan urilor de valoare, conform defini iilor de mai sus.

i sunt destinate

Având în vedere elementele specifice de mai sus, prezentul ghid este structurat astfel: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Un capitol dedicat eligibilit ii beneficiarilor, acoperind condi iile comune i condi iile specifice pe tipuri de beneficiari; Un capitol dedicat eligibilit ii proiectelor, acoperind condi iile comune i condi iile specifice pe tipuri de proiecte; Un capitol dedicat activit ilor eligibile, pe tipuri de proiecte i beneficiari; Un capitol dedicat cheltuielilor eligibile, pe tipuri de proiecte i beneficiari; Un capitol dedicat descrierii schemelor de ajutor de stat aplicabile acestei opera iuni; Capitole comune tuturor tipurilor de proiecte cu referire la: detalii privind completarea cererilor de finan are i documentele justificative anex la acestea, depunerea documentelor, procesul de evaluare i selec ie, încheierea contractului de finan are, implementarea proiectelor; Anexele la ghidul solicitantului.

ƒ

19

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

II. Criterii i condi ii de eligibilitate pentru solicitan i
Solicitan ii eligibili sunt entit ile de management al clusterelor (EMC), ce vor depune proiecte în numele clusterelor pe care le reprezint . Se va face distinc ia între entit ile de management al clusterelor emergente (EMC emergente) i entit ile de management al clusterelor inovative (EMC inovative). Entitatea de management al clusterului trebuie s fie constituit sub forma unei asocia ii în baza Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 246/2005, care desf oar activit i economice non profit, îndepline te atribu iile de management i coordonare a activit ilor i a proiectelor întreprinse la nivelul clusterului, care promoveaz imaginea clusterului ca întreg i care sprijin înt rirea cooper rii dintre membrii acestuia i atragerea de noi membri. Entitatea de management al clusterului poate avea în componen to i membrii clusterului sau numai o parte dintre ei, cu condi ia s îndeplineasc condi iile de eligibilitate specificate mai jos. În cazul unui cluster inovativ, entitatea de management trebuie în plus s poat desf ura, conform statutului, activit i de cercetare dezvoltare inovare. În scopul acord rii ajutorului de stat, entit ile de management al clusterelor inovative trebuie s completeze Declara ia privind situa ia beneficiarului3 (Anexa 1 – Model E) pentru a se stabili dac sunt asimilate cu o întreprindere mic sau mijlocie (IMM) sau cu o întreprindere mare (conform defini iilor din Anexa 1 la Regulamentul CE 800/2008 a se vedea Anexa 7 la prezentul Ghid). În func ie de m rimea întreprinderii (mic , mijlocie, mare) cu care va fi asimilat EMC se vor aplica criterii diferite în ceea ce prive te activit ile eligibile, cheltuielile eligibile i intensit i diferite ale ajutorului de stat (a se vedea Cap. IV, V i VI). ATENfIE: Conform Ordonan ei 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, cu modific rile i complet rile ulterioare, Adunarea Generala este organul de conducere al unei asocia ii, acesta fiind alcatuit din totalitatea asocia ilor. Având în vedere cerin a ca EMC s aibe statutul juridic de asocia ie, rezult c orice EMC va avea ca organ de conducere Adunarea General a membrilor EMC. Prin urmare, pentru interpretarea asimil rii EMC cu un tip sau altul de întreprindere (IMM sau mare), conform prevederilor Anexei 1 la Regulamentul CE 800/2008, se va lua în calcul i modul de repartizare a drepturilor de vot în cadrul Adun rii Generale a EMC, a a cum este definit în statutul respectivei EMC.

Aceast declara ie va fi completat i de entit ile de management al clusterelor emergente – la depunerea cererii de finan are, pentru EMC deja organizate ca asocia ie sau la depunere pentru EMC care nu sunt înca organizate ca asocia ie.

3

20

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

În mod uzual, drepturile de vot în Adunarea General a unei asocia ii se stabilesc pe principiul “un asociat/membru – un vot”. Ca urmare a faptului c EMC va avea minim 10 IMM asocia i/membri (a se vedea mai jos condi ia de eligibilitate), respectarea principiului enun at mai sus ar însemna c nici un asociat nu ar putea avea mai mult de 10% din drepturile de vot4, dac asocia ii din cadrul EMC nu ar fi întreprinderi partenere/afiliate între ele. Prin urmare, în cazul men ionat mai sus, EMC ar fi considerat o întreprindere autonom , întrucât nici un asociat nu ar avea mai mult de 25% din drepturile de vot, iar asimilarea cu o categorie de întreprindere ar fi f cut exclusiv pe baza num rului de angaja i i a datelor financiare la nivelul EMC, conform prevederilor Anexei 1 la Regulamentul CE 800/2008. În cazul în care îns mai mul i asocia i din cadrul EMC sunt întreprinderi partenere/afiliate între ele, se va verifica dac nu cumva leg turile între ele nu duc la controlarea a peste 25% din drepturile de vot din cadrul EMC, caz în care EMC ar ajunge s nu mai fie întreprindere autonom , iar pe cale de consecin , asimilarea sa cu o categorie de întreprindere se va face prin consolidarea num rului de angaja i i a datelor financiare la nivelul EMC cu cele ale asocia ilor ce cumuleaz peste 25% din drepturile de vot. În cazul excep ional în care statutul EMC prevede o reparti ie diferen iat a drepturilor de vot în cadrul Adun rii Generale (inegal între asocia i/membri), trebuie avut în vedere c aceast reparti ie influen eaz direct m rimea întreprinderii cu care va fi asimilat EMC în scopul acord rii ajutorului de stat. Logica de asimilare este îns aceea i cu cea descris mai sus, plecând de la prevederile clare ale Anexei 1 la Regulamentul CE 800/2008. EMC trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii de eligibilitate:
EMC emergente 1. Criterii comune EMC Inovative Este o asocia ie constituit în baza Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii aprobat cu modific rile i complet rile ulterioare, care desf oar activit i economice non profit, îndepline te atribu iile de management i coordonare a activit ilor i a proiectelor întreprinse la nivelul clusterului, care promoveaz imaginea clusterului ca întreg i care sprijin înt rirea cooper rii dintre membrii acestuia i atragerea de noi membri ATENfIE la criteriile specifice pentru cele dou tipuri de EMC (punctele 11 14). 2. O asocia ie (conform defini iilor din prezentul Ghid) poate îndeplini rolul de entitate de management doar pentru un singur cluster.

4

Spre exemplu, dac pe lâng cele 10 IMM în EMC mai sunt al i 10 membri, fiecare va avea 5% din voturi.

21

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

3.

EMC trebuie s aib în componen (ca asocia i cu drepturi depline) minim 10 întreprinderi mici i mijlocii (IMM), din domeniul productiv i/sau al serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii (conform codurilor CAEN din Anexa 4), cu urm toarele men iuni: a. b. fiecare IMM trebuie s aib cel pu in un bilan depus; fiecare IMM trebuie s dovedeasc c cel pu in 50% din cifra de afaceri din unul din ultimii 3 ani financiari ( 2009, 2010 sau 2011) provine din activit i productive i/sau din servicii de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii; este de preferat ca IMM urile s fie concentrate geografic, dar sunt acceptate i IMM uri din alte zone ale rii dac se demonstreaz contribu ia lor la lan ul de valoare predominant al aglomer rii din care fac parte.

c.

22

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

4.

EMC trebuie s îndeplineasc condi iile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunit ilor Europene nr. 1.605/2002 în art. 93, respectiv: a. nu se afl în stare de faliment sau nu fac obiectul unei proceduri de lichidare ori de administrare special , nu a încheiat concordate, nu i a suspendat activitatea economic sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situa ii ori nu se afl în situa ii similare în urma unei proceduri de aceea i natur prev zute de legisla ia sau de reglement rile na ionale; nu a fost condamnat printr o hot râre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesional ; nu a comis în conduita sa profesional gre eli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate justifica; nu are obliga ii de plat nete ce dep esc 1/12 din totalul obliga iilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agen ia Na ional de Administrare Fiscal iar obliga iile de plat c tre autorit ile locale nu dep esc 1/6 din totalul obliga iilor datorate în ultimul semestru; nu a fost condamnat printr o hot râre cu valoare de res judicata pentru fraud , corup ie, participare la o organiza ie criminal sau la orice alte activit i ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunit ilor Europene; în urma altei proceduri de achizi ionare sau în urma unei proceduri de alocare a unei subven ii finan ate de la bugetul comunitar, nu a fost g sit vinovat de înc lcarea grav a contractului datorit nerespect rii obliga iilor contractuale; reprezentantul legal i/sau reprezentan ii partenerilor asocia i nu au fost subiectul unei judec i în cadrul c reia o instan judec toreasc a pronun at o hot râre definitiv i irevocabil de condamnare pentru fraud , corup ie, implicarea în organiza ii criminale sau în alte activit i ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene; în urma unei proceduri de acordare a unei finan ri nerambursabile din fonduri publice comunitare i/sau na ionale, nu a fost g sit vinovat printr o hot râre judec toreasc definitiv i irevocabil de înc lcarea contractului din cauza nerespect rii obliga iilor contractuale; solicitantul g sit vinovat printr o hot râre judec toreasc definitiv i irevocabil de înc lcarea unuia sau mai multor contracte finan ate din fonduri publice comunitare i/sau na ionale din cauza nerespect rii obliga iilor contractuale sau care a recunoscut debitul stabilit în sarcina sa de c tre autoritatea contractant va putea s depun cerere pentru a fi finan at în cadrul prezentei scheme, cu condi ia achit rii acestui debit, precum i a penalit ilor aferente i s fac dovada achit rii acestora, precum i a îndeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a oric ror m suri stabilite în sarcina sa de c tre instan a judec toreasc i/sau de c tre autoritatea contractant . i celor minim 10 IMM (a se vedea pct.3.)

b. c. d.

e. Criterii comune

f.

g.

h.

i.

Acela i criteriu se aplic Criterii comune 5.

La data depunerii Cererii de finan are s nu înregistreze obliga ii bugetare nete (diferen a dintre obliga iile de plat restante la buget i sumele de recuperat de la buget) mai mari de 1/12 din obliga iile datorate de beneficiar în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , sau de 1/6 din totalul obliga iilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscal emis de c tre autorit ile publice locale Acela i criteriu se aplic i celor minim 10 IMM (a se vedea pct.3.)

23

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

6. 7. 8.

EMC (în cazul în care este deja constituit ca asocia ie) s fie înregistrat în România. Acela i criteriu se aplic Acela i criteriu se aplic i celor minim 10 IMM (a se vedea pct.3.) i celor minim 10 IMM (a se vedea pct.3.) EMC s nu fie întreprindere în dificultate. EMC s nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal i incompatibil cu pia a comun sau, în cazul în care un poten ial beneficiar a f cut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja executat i ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferent , pentru ca beneficiarul s poat fi eligibil. Acela i criteriu se aplic i celor minim 10 IMM (a se vedea pct.3.) EMC are capacitatea opera ional i administrativ de a implementa proiectul, dovedit prin capacitatea de a asigura resurse umane suficiente i resurse materiale necesare proiectului. EMC are capacitatea financiar de a asigura resursele necesare acoperirii contribu iei proprii la valoarea cheltuielilor neeligibile (dac este cazul) i resursele financiare necesare implement rii optime a proiectului în condi iile ramburs rii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

9. 10

ATENfIE: În cazul unui EMC inovativ capacitatea financiar se poate demonstra i prin activitatea anterioar depus (descriere proiecte implementate, bilan uri depuse, extrase de cont, active existente etc). Atât pentru EMC inovativ, cât mai ales pentru EMC emergent capacitatea financiar se poate demonstra prin sus inerea individual sau colectiv a asocia ilor, exprimat printr un angajament ferm i solidar în form autentic privind sus inerea financiar a EMC pe durata implement rii proiectului.

24

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

11

Criterii specifice

NB1: La momentul depunerii proiectului (cererii de finan are), EMC trebuie fie s demonstreze fie c este deja legal constituit , fie s demonstreze inten ia de constituire ca entitate cu personalitate juridic prin prezentarea unui act constitutiv sau a unui acord în form autentic între membrii clusterului ce stipuleaz înfiin area EMC. În acest din urm caz, dac proiectul este selectat pentru a fi finan at, EMC trebuie s devin legal constituit (ca asocia ie conform OG 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 246/2005) în timp util pentru a se putea semna Contractul de finan are cu Autoritatea Contractant ; NB2: În cazul în care în cadrul clusterului exist deja o asocia ie non profit care este recunoscut printr un document formal de membrii clusterului drept entitate de management, aceasta este eligibil pentru depunerea de proiecte în cadrul acestei opera iuni, cu condi ia s îndeplineasc cerin ele de la punctele de mai sus.

La depunerea proiectului, EMC trebuie s fie formal constituit , ca asocia ie conform Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 246/2005

12

EMC trebuie s aib în componen ca asociat cel pu in o organiza ie sau un organism de cercetare inovare dezvoltare, sau trebuie s fac dovada unui parteneriat (în form autentic ) cu minim o institu ie de CDI pentru implementarea proiectului ce se dore te a fi finan at în cadrul acestei opera iuni. Statutul EMC trebuie s prevad în mod explicit c EMC desf oar activit i generale de natur economic în interesul comun al membrilor clusterului Statutul EMC trebuie s prevad în mod explicit c EMC desf oar , în interesul comun al membrilor clusterului, atât activit i generale de natur economic , cât i activit i de cercetare dezvoltare inovare (CDI)

13

25

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

14

În cazul în care proiectul este acceptat pentru finan are, EMC trebuie s prezinte la semnarea contractului o Decizie a Adun rii Generale care s stipuleze urm toarele condi ii de guvernan , valabile specific pentru deciziile de implementare a proiectului aprobat spre finan are, pe toat durata de implementare a acestuia: a. crearea unui Consiliu Director al proiectului, împuternicit exclusiv s ia deciziile cu privire la implementarea proiectului i care va avea ca membri numai asocia i din cadrul EMC; nici unul dintre membrii Consiliului Director al proiectului nu va avea mai mult de 15% din voturi în deciziile referitoare la implementarea proiectului; în cadrul Consiliului Director al proiectului vor fi coopta i ca membri minim 10 IMM uri productive i/sau din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii, care vor avea o pondere de cel pu in 75% din totalul voturilor tuturor membrilor Consiliului Director al proiectului, în deciziile referitoare la implementarea proiectului.

În cazul în care proiectul este acceptat pentru finan are, EMC trebuie s prezinte la semnarea contractului o Decizie a Adun rii Generale care s stipuleze urm toarele condi ii de guvernan , valabile specific pentru deciziile de implementare a proiectului aprobat spre finan are, pe toat durata de implementare a acestuia: a. crearea unui Consiliu Director al proiectului, împuternicit exclusiv s ia deciziile cu privire la implementarea proiectului i care va avea ca membri numai asocia i din cadrul EMC; nici unul dintre membrii Consiliului Director al proiectului nu va avea mai mult de 15% din voturi în deciziile referitoare la implementarea proiectului; în cadrul Consiliului Director al proiectului vor fi coopta i ca membri minim 10 IMM uri productive i/sau din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii, care vor avea o pondere de cel pu in 50% din totalul voturilor membrilor Consiliului Director al proiectului, în deciziile referitoare la implementarea proiectului.

b.

b.

c.

c.

ATENfIE: A nu se confunda Consiliul Director al proiectului, definit mai sus, cu Consiliul Director al EMC ca organ tipic al unei asocia ii, conform OG 26/2000 cu modific rile i complet rile ulterioare. Componen a Consiliului Director al EMC i orice alte aspecte de guvernan institu ional conform prevederilor legale sunt la latitudinea membrilor EMC. Condi ionalit ile men ionate mai sus sunt strict legate de guvenan a/implementarea proiectului propus pentru finan are în cadrul POSCCE.

Pentru justificarea îndeplinirii condi iilor de eligibilitate, solicitantul va depune documente justificative conform cerin elor din Capitolul VII. Solicitan ii ai c ror proiecte au fost selectate pentru finan are dobândesc calitatea de BENEFICIARI i semneaz cu OI IMM contracte de finan are, fiind responsabili cu implementarea optim a proiectelor. ATENfIE PENTRU EMC EMERGENTE CARE LA DEPUNERE NU AU ÎNC PERSONALITATE JURIDIC : dac în faza de contractare documentele obligatorii furnizate de c tre EMC (a se vedea Anexa 2.2) con in prevederi diferite de cele din documentele depuse odat cu Cererea de finan are, modificând premizele luate în calcul în procesul de evaluare administrativ i tehnic , OI IMM va

26

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

respinge proiectul depus (spre exemplu, modific ri ale structurii EMC, ale condi iilor de guvernan etc.).

27

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

III. Criterii de eligibilitate pentru proiecte
În cadrul acestei opera iuni Entit ile de management al clusterelor pot depune dou tipuri de proiecte: proiecte pentru clusterele emergente i proiecte pentru clusterele inovative. Cele dou tipuri de proiecte trebuie s respecte urm toarele criterii de eligibilitate:

Proiecte pentru clustere emergente 1. Criterii comune 2. 3. 4. 5. 7. Criterii specifice

Proiecte pentru clustere inovative

Scopul i obiectivele proiectelor trebuie s fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare, domeniului major de interven ie, opera iunii i a planului de dezvoltare a clusterului Proiectele finan ate prin prezenta schema vizeaz activit i desf urate în beneficiul clusterului în ansamblul s u Activit ile propuse spre finan are în cadrul proiectelor nu au mai fost finan ate din fonduri publice în ultimii 3 ani i nu beneficiaz de fonduri publice din alte surse de finan are Durata proiectelor nu trebuie s dep easc 24 de luni de la data semn rii contractului Proiectele trebuie s respecte legisla ia comunitar aplicabil în domeniul ajutoarelor de stat, egalit ii de anse, protec iei mediului i eficien ei energetice. Proiectul trebuie s cuprind cel pu in o activitate de cercetare dezvoltare inovare (dezvoltare experimental sau cercetare industrial ), derulat de EMC în interesul comun al clusterului, i a c rei finalitate trebuie s se reg seasc în cre terea competitivit ii întreprinderilor, în special al IMM din domeniul productiv sau din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazat pe utilizarea intensiv a cunoa terii.

28

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

IV. Activit i eligibile
Cele dou tipuri de solicitan i (EMC emergente i EMC inovative) pot propune proiecte care s con in mai multe activit i eligibile din meniul de mai jos, cu condi ia s se respecte eligibilitatea activit ilor în func ie de tipul de beneficiar, a a cum este detaliat în tabelul de mai jos. Activit ile eligibile sunt grupate în func ie de schema de ajutor de stat aplicabil . ATENfIE: EMC trebuie s se asigure c statutul lor le permite s desf oare actvit ile pe care le propun prin proiect.
Activit i eligibile pentru EMC emergente pentru EMC inovative

SCHEMA DE MINIMIS 1. Asigurarea de servicii de consultan DA 1.1 Consultan în managementul clusterului, realizarea de studii de DA pia i planuri de marketing, consultan în dezvoltarea pie elor, cre terea productivit ii, dezvoltarea produselor, implementarea de sisteme de management (preg tirea procedurilor i politicilor, certificarea i organizarea de audituri), promovarea vânz rilor, stimularea i facilitarea transferului tehnologic, asisten în ob inerea de fonduri pentru dezvoltare, promovarea parteneriatelor i cre terea bazei de clien i i furnizori ATENfIE: Pentru a fi eligibile serviciile în cauz nu trebuie s reprezinte o activitate continu sau periodic i nici nu sunt legate de costurile de exploatare obi nuite ale întreprinderii, cum ar fi serviciile normale de consultan fiscal , serviciile juridice cu caracter periodic sau publicitatea. DA 2. Activit i de marketing (realizate de entitatea de management DA a clusterului / lan ului de valoare, f r servicii ter e de consultan ) 2.1 Elaborarea de studii, analize, strategii de dezvoltare DA DA 2.2 Elaborarea de strategii de promovare i derularea de activit i DA de promovare a clusterului (inclusiv comunicarea i promovarea facilit ilor clusterului disponibile pentru uzul membrilor, atragerea de noi membrii, dezvoltarea de pagini web / portaluri, etc) Activit ile legate de participarea clusterelor la târguri, expozi ii i DA misiuni economice (activit i privind organizarea standurilor, producerea i diseminarea de materiale promo ionale, contacte DA

2.3

DA

29

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

de afaceri cu prilejul particip rii la aceste evenimente). 2.4 2.5 3. Activit i de marketing a rezultatelor proiectelor implementate de cluster/lan ul de valoare Facilitarea dezvolt rii de idei i propuneri de proiecte în fazele primare ale acestora Activit i aferente organiz rii de, i/sau particip rii la sesiuni de formare (training) i / sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experien Organizarea de, i/sau participarea la cursuri de formare adresate managementului de cluster, personalului EMC i reprezentan ilor membrilor clusterului/ lan ului de valoare, în ar i în str in tate DA DA DA DA DA DA

3.1

DA

DA

3.2

Organizarea de sesiuni de mentoring / coaching pe subiecte de DA interes pentru membrii clusterului / lan ului de valoare în concordan cu Planul de dezvoltare a clusterului; Organizarea de evenimente cu scopul facilit rii schimbului de DA experien (knowledge transfer), înt ririi încrederii între membrii clusterului /lan ului de valoare Organizarea de i/sau cu participarea personalului EMC i reprezentan ilor ai membrilor clusterului la evenimente / simpozioane / conferin e, în ar i în str in tate, pentru asimilarea de bune practici na ionale sau interna ionale Activit i legate de asigurarea managementului clusterului Activit i de coordonare, monitorizare i raportare privind implementarea coordonat i coerent a proiectelor i implementarea planului de dezvoltare a clusterului sau lan ului de valoare Activit i privind func ionarea clusterului Organizarea de re ele (networks) i puncte de contact Activit i ce contribuie la optimizarea implement rii proiectelor i respectiv a strategiilor de dezvoltare la nivelul clusterului / lan ului de valoare cum ar fi: comunicare, construire de imagine (branding) la nivel na ional i european, mediatizarea proiectelor i a rezultatelor, înt rirea cooper rii cu parteneri interni i europeni Activit i legate de achizi ii Achizi ia de active corporale, altele decât cl diri i terenuri Achizi ia de active necorporale DA

DA

3.3

DA

3.4

DA

4. 4.1

DA DA

DA DA

4.2 4.3 4.4

DA DA DA

DA DA DA

5. 5.1 5.2

DA DA DA

DA DA DA

30

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

5.3 5.4

Achizi ia de obiecte de inventar DA DA Alte achizi ii DA DA AJUTOARE PENTRU CONSULTANf ÎN FAVOAREA IMM5 (Regulament CE 800/2008) 6. Activit i de consultan furnizate de consultan i externi NU DA – numai EMC asimilate cu un IMM ATENfIE: Pentru a fi eligibile serviciile în cauz nu trebuie s reprezinte o activitate continu sau periodic i nici nu sunt legate de costurile de exploatare obi nuite ale întreprinderii, cum ar fi serviciile normale de consultan fiscal , serviciile juridice cu caracter periodic sau publicitatea. AJUTOARE PENTRU PROIECTE DE CERCETARE cI DEZVOLTARE (Regulament CE 800/2008) 7. Activit i de cercetare i dezvoltare care se încadreaz integral în NU DA una dintre categoriile de cercetare: cercetare industrial ; dezvoltare experimental . AJUTOARE PENTRU STUDII DE FEZABILITATE TEHNICE (Regulament CE 800/2008) DA 8. Activit ile legate de realizarea studiilor de fezabilitate tehnice NU preg titoare pentru activit i de cercetare industrial sau dezvoltare experimental AJUTOARE PENTRU SERVICII DE CONSULTANf ÎN DOMENIUL INOV RII cI SERVICII DE SPRIJINIRE A INOV RII (Regulament CE 800/2008) 9. Activit i de consultan în domeniul inov rii i servicii de NU DA – numai sprijinire a inov rii EMC asimilate cu un IMM 9.1 Consultan managerial , asisten tehnologic , transfer de DA – numai tehnologie, formare EMC asimilate cu un IMM DA – numai 9.2 Consultan în materie de achizi ie, protejare i comercializare a NU EMC asimilate drepturilor de proprietate intelectual i pentru acordurilor de cu un IMM acordare a licen elor 9.3 Activit i de consiliere referitoare la utilizarea standardelor NU DA – numai EMC asimilate cu un IMM 9.4 Servicii de sprijinire a inov rii (spa ii de lucru, b nci de date, NU DA – numai biblioteci tehnice, studii de pia , utilizarea laboratoarelor, EMC asimilate etichetarea, testarea i certificarea calit ii cu un IMM AJUTOARE PENTRU ÎNCHIRIEAREA DE PERSONAL CU ÎNALT CALIFICARE (Regulament CE 800/2008) 10 Activit i legate de recrutarea i deta area personalului cu înalt NU DA – numai calificare, cu condi ia ca personalul deta at s efectueze activit i EMC asimilate
5

Beneficiarul ajutorului de stat este tot Entitatea de Management a Clusterului, i nu IMM urile din componan a clusterului. Pentru a beneficia de acest ajutor de stat, EMC trebuie s fie asimilat cu un IMM, nu cu o întreprindere mare.

31

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

de cercetare industrial , dezvoltare experimental cadrul EMC Inovativ, beneficiar al ajutorului

i inovare în

cu un IMM

ATENfIE: În cazul EMC inovative, anumite activit i (spre exemplu consultan a extern ) sunt eligibile pe ambele scheme de ajutor de stat (de minimis i cea conform cu Regulamentul CE 800/2008). Solicitantul poate folosi ambele scheme doar respectând regulile de cumul a ajutoarelor prev zute în cele dou scheme de ajutor de stat.

32

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

V. Cheltuielile eligibile
Indiferent de tipul proiectelor, toate cheltuielile realizate în cadrul acestora trebuie s respecte simultan urm toarele condi ii generale de eligibilitate, conform HG nr. 759/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ s fie înso ite de facturi, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza c rora cheltuielile s poat fi identificate i auditate; s respecte clauzele contractului de finan are încheiat cu Autoritatea de Management; s fie efectuate cu respectarea strict a Ordinului privind cheltuielile eligibile în cadrul prezentei opera iuni; s respecte regulile de ajutor de stat aplicabile proiectelor finan ate în cadrul acestei opera iuni; s respecte plafoanele detaliate în tabelul de mai jos. s fie în concordan cu prevederile legisla iei na ionale i comunitare. cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor

ATENfIE: Eligibilitatea unei activit i nu este echivalent efectuate pentru realizarea acelei activit i.

În func ie de tipul solicitantului i a meniului de activit i eligibile ales, cheltuielile eligibile sunt detaliate în tabelul de mai jos, în func ie de schema de ajutor de stat aplicabil .
Cheltuieli eligibile pentru EMC Emergente pentru EMC Inovative

SCHEMA DE MINIMIS Cheltuieli cu achizi ia de servicii de consultan Cheltuieli de consultan pentru elaborarea Planului de DA DA Dezvoltare a clusterului 1.2 Cheltuieli de consultan pentru elaborarea raportului de NU DA evaluare a activelor/bunurilor aduse ca aporturi în natur , cât i pentru stabilirea cheltuielilor cu amortizarea aferent acestor aporturi în m sura i pe durata activit ilor de CDI6 ATENfIE: Cheltuielile aferente consultan ei cu elaborarea Planului de Dezvoltare a clusterului i cele aferente Raportului de evaluare a bunurilor ce fac obiectul aportului în natur nu trebuie s dep easc cumulat 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului. 1. 1.1
6

Se vor lua în calcul activele/bunurile amortizabile de natura cl dirilor, instrumentelor i echipamentelor necesare implement rii activit ilor de CDI dintr un proiect. Aceste active/bunuri trebuie s fie în proprietatea entit ii de management al clusterului.

33

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Având în vedere c cheltuielile de consultan pentru elaborarea Planului de Dezvoltare i cele pentru elaborarea Raportului de evaluare a bunurilor ce fac obiectul aportului în natur se realizeaz înainte de depunerea cererii de finan are, acestea sunt eligibile numai dac sunt contractate cu respectarea legisla iei în vigoare în domeniul achizi iilor publice de c tre EMC deja constituite juridic i înregistrate fiscal, la momentul depunerii cererii de finan are. 1.3 Cheltuieli de consultan pentru managementul clusterului DA DA 1.4 Cheltuieli de consultan pentru realizarea de studii de pia , DA DA studii de prefezabilitate i fezabilitate, etc 1.5 Cheltuieli de consultan pentru dezvoltarea pie elor, DA DA cre terea productivit ii i / sau dezvoltarea produselor clusterului / lan ului de valoare 1.6 Cheltuieli de consultan pentru proiectarea, documentarea, DA DA implementarea i certificarea sistemelor de management (inclusiv organizarea de audituri de supraveghere) 1.7 Cheltuieli de consultan pentru stimularea i facilitarea DA DA transferului tehnologic între membrii clusterului / lan ului de valoare i între acesta i alte clustere / lan uri de valoare 1.8 Asisten specializat pentru identificarea i atragerea de DA DA resurse financiare pentru dezvoltare, promovarea parteneriatelor i cre terea portofoliului de clien i i furnizori ATENfIE: Pentru a fi eligibile serviciile în cauz nu trebuie s reprezinte o activitate continu sau periodic i nici nu sunt legate de costurile de exploatare obi nuite ale întreprinderii, cum ar fi serviciile normale de consultan fiscal , serviciile juridice cu caracter periodic sau publicitatea! 2. Cheltuieli pentru activit ile de marketing 2.1 Cheltuieli cu realizarea de planuri de marketing i promovarea DA DA vânz rilor 2.2 Cheltuieli cu elaborarea de strategii i campanii de promovare DA DA a clusterului i a proiectului pe pia a intern sau interna ional , campanii de promovare a facilit ilor clusterului: organizarea de seminarii de promovare, mese rotunde, etc 2.3 Cheltuieli cu promovarea offline a rezultatelor proiectelor DA DA implementate de cluster DA 2.4 Cheltuieli cu promovarea on line pe perioada de DA implementarea a proiectului: dezvoltarea / optimizarea paginii web a clusterului în limba român i o limb de circula ie interna ional , taxa de domeniu, taxe legate de g zduirea paginii de web a clusterului pe perioada de implementare a proiectului, achizi ia de spa iu publicitar în cotidiene online pentru promovarea unor evenimente sau ac iuni ale clusterului din perioada de implementare a proiectului, publicarea de articole privind obiectivele, rezultatele i

34

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

impactul a teptat al proiectului, plata taxelor de membru pentru înregistrarea pe 35 platforme / re ele on line specializate interna ionale de impact, networking on line 2.5 Cheltuieli cu participarea la târguri, expozi ii i misiuni DA DA economice organizate în ar sau str in tate (cheltuieli cu taxa de participare, deplasarea, cazarea, organizarea standului propriu / închirierea standului, producerea i diseminarea de materiale promo ionale (prezent ri, pliante, bro uri, CD, DVD, i alte material promo ionale), transportul i depozitarea mostrelor necesare promov rii) DA 2.6 Cheltuieli pentru servicii de identificare de noi furnizori i / DA sau clien i externi: programe "Hosted Buyers" pentru atragerea, în România, a importatorilor / cump r torilor / poten ialilor clien i pentru companiile române ti, prin participarea acestor "Hosted Buyers" în calitate de vizitatori la târguri, expozi ii i misiuni economice organizate în România: transportul din ara respectiv în România i retur, cazarea în România 3. Cheltuieli pentru organizarea de, i/sau particip rii la sesiuni de formare (training) i / sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experien 3.1 Cheltuieli cu organizarea de, i/sau participarea la cursuri de DA DA formare adresate managementului de cluster, personalului EMC i reprezentan ilor membrilor clusterului / lan ului de valoare, în ar i în str in tate 3.2 Cheltuieli cu organizarea de sesiuni de mentoring / coaching DA DA cu tematic adaptat atingerii obiectivelor Planului de dezvoltare a clusterului / networking 3.3 Organizare de work shopuri / seminarii cu scopul facilit rii DA DA schimbului de experien (knowledge transfer) i cre terii încrederii între membrii clusterului 3.4 Cheltuieli cu organizarea de i / sau participarea personalului DA DA EMC i a reprezentan ilor membrilor clusterului la evenimente /simpozioane/conferin e, în ar i în str in tate, pentru asimilarea de bune practici na ionale sau interna ionale 4. Cheltuieli cu managementul clusterului ATENfIE: Pentru EMC emergente, cheltuielile cu managementul clusterului cumulate cu cheltuielile de consultan pentru managementul clusterului (punctul 1.3) nu trebuie s dep easc 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Pentru EMC inovative, cheltuielile cu managementul clusterului cumulate cu cheltuielile de consultan pentru managementul clusterului (punctul 1.3 i/sau punctul 6.1) nu pot dep i 870.000 RON. 4.1 Cheltuieli cu coordonarea, monitorizarea i raportarea privind DA DA implementarea coordonat i coerent a proiectelor

35

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

implementate de cluster i a planului de dezvoltare a clusterului sau lan ului de valoare 4.2 Cheltuieli cu chirii, cheltuieli de personal (cheltuieli salariale DA DA pentru personalul entit ii de management care asigur managementul proiectului: permanent i temporar), cheltuieli cu utilit i aferente func ion rii clusterului (energia electric , ap , canalizare, salubritate, energie termic , gaze naturale) ATENfIE: Cheltuielile de personal sunt plafonate dup cum urmeaz : x pentru directorul/managerul EMC totalul cheltuielilor de personal nu poate dep i echivalentul a 10.000 RON/lun . x pentru fiecare din ceilal i exper i angaja i de c tre EMC totalul cheltuielilor de personal nu poate dep i echivalentul a 5.000 RON/lun . x cheltuielile de personal la care se face referire mai sus includ salariul brut plus toate taxele i contribu iile angajatorului atât pentru salariile personalului propriu EMC (angajat pe baza unui contract de munc ), cât i pentru exper ii angaja i pe termen scurt în baza unui contract civil de furnizare de servicii. 4.3 Cheltuieli cu serviciile de comunica ii (internet, telefon, DA DA conexiune internet, servicii po tale i de curierat) ale entit ii de management a clusterului pentru perioada de implementare a proiectului 4.4 Cheltuieli cu activit i de optimizare a implement rii DA DA proiectelor i strategiilor de dezvoltare la nivelul clusterului / lan ului de valoare cum ar fi: comunicare, construire de imagine (branding) (realizarea de materiale de promovare a clusterului), mediatizarea proiectelor i a rezultatelor, înt rirea cooper rii cu parteneri interni i externi 5. Cheltuieli pentru achizi ionarea de active corporale, altele decât cl diri i terenuri, active necorporale, obiecte de inventar i altele 5.1 Cheltuieli pentru achizi ia de aparatur birotic , mobilier, DA DA echipamente i periferice de calcul 5.2 Cheltuieli pentru achizi ionarea de active necorporale din DA DA categoriile de: aplica ii informatice, brevete i alte drepturi de proprietate intelectual 5.3 Cheltuieli pentru achizi ionarea de obiecte de inventar, DA DA furnituri de birou i materiale consumabile 5.4 Cheltuieli pentru alte categorii de achizi ii: publica ii, c r i DA DA relevante în format tip rit i/sau electronic, abonamentele la publica ii relevante pentru obiectul de activitate al clusterului respectiv, precum i cotiza iile de membri la asocia ii interne i/sau interna ionale ATENfIE: Cheltuielile cu activele corporale, altele decât cl diri i terenuri sunt eligibile dac :

36

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

activele sunt noi; sunt exploatate în interesul comun al membrilor clusterului. sunt considerate drept active amortizabile. sunt achizi ionate de la ter i în condi iile pie ei, f r ca achizitorul s fie în m sur s î i exercite controlul, în sensul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului2, asupra vânz torului sau viceversa. ƒ Nu sunt eligibile cheltuielile cu leasingul (orice form de leasing). Ajutoare pentru consultan în favoarea IMM urilor (Regulament CE 800/2008) 6. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile consultan ei aferente serviciilor furnizate de consultan i externi 6.1 Cheltuieli de consultan pentru managementul clusterului NU DA – numai EMC asimilate cu un IMM 6.2 Cheltuieli de consultan pentru realizarea de studii de pia , NU DA – numai promovarea vânz rilor, studii de prefezabilitate i fezabilitate, EMC asimilate etc cu un IMM 6.3 Cheltuieli de consultan pentru dezvoltarea pie elor, NU DA – numai cre terea productivit ii i / sau dezvoltarea produselor EMC asimilate clusterului / lan ului de valoare cu un IMM 6.4 Cheltuieli de consultan pentru proiectarea, documentarea, NU DA – numai implementarea i certificarea sistemelor de management EMC asimilate (inclusiv organizarea de audituri de supraveghere) cu un IMM 6.5 Cheltuieli de consultan pentru stimularea i facilitarea NU DA – numai transferului tehnologic între membrii clusterului / lan ului de EMC asimilate valoare i între acesta i alte clustere / lan uri de valoare cu un IMM 6.6 Asisten specializat pentru identificarea i atragerea de NU DA – numai resurse financiare pentru dezvoltare, promovarea EMC asimilate parteneriatelor i cre terea portofoliului de clien i i furnizori cu un IMM ATENfIE: Pentru a fi eligibile serviciile în cauz nu trebuie s reprezinte o activitate continu sau periodic i nici nu sunt legate de costurile de exploatare obi nuite ale întreprinderii, cum ar fi serviciile normale de consultan fiscal , serviciile juridice cu caracter periodic sau publicitatea! Ajutoare pentru proiecte de cercetare i dezvoltare (Regulament CE 800/2008) 7.1 Cheltuieli de personal (cercet tori, tehnicieni i al i membri ai NU DA personalului auxiliar, în m sura în care ace tia sunt angaja i în componenta de cercetare a proiectului) ATENfIE: Cheltuielile salariale pentru activit i de CDI sunt plafonate prin HG 475/2007 (a se vedea i ANEXA 3) 7.2 Cheltuieli de utilizare a instrumentelor i al echipamentelor, în NU DA m sura i pe durata utiliz rii acestora în cadrul activit ilor de cercetare din proiect; dac aceste instrumente i echipamente au o durat de func ionare mai mare decât durata proiectului

ƒ ƒ ƒ ƒ

37

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile; 7.3 Cheltuielile de utilizare a cl dirilor, în m sura i pe durata NU DA utiliz rii acestora în cadrul activit ilor de cercetare din proiectului; sunt considerate eligibile doar cheltuielile de amortizare care corespund duratei proiectului de cercetare, calculate pe baza bunelor practici contabile 7.4 Cheltuieli pentru cercetare contractual , pentru achizi ii de NU DA cuno tin e tehnice i de brevete sau de drepturi de utilizare a acestora din surse externe la pre ul pie ei, în cazul în care tranzac ia a fost realizat obiectiv i nu exist niciun element de în elegere secret implicat, precum i cheltuieli aferente serviciilor de consultan i serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitatea de cercetare 7.5 Cheltuieli de regie suplimentare implicate direct de activit ile NU DA de cercetare din proiect 7.6 Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv cheltuielile materialelor, NU DA consumabilelor i ale altor produse similare suportate direct ca rezultat al activit ii de cercetare ATENfIE: Toate cheltuielile eligibile din aceast categorie trebuie s fie alocate unei categorii/activit i specifice de cercetare industrial sau dezvoltare experimental . Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice (Regulament CE 800/2008) 8. Cheltuielile pentru realizarea de studii tehnice preg titoare NU DA pentru activit i de cercetare industrial sau dezvoltare experimental Ajutoare pentru servicii de consultan în domeniul inov rii i servicii de sprijinire a inov rii (Regulament CE 800/2008) 9.1 În ceea ce prive te serviciile de consultan în domeniul NU DA – numai inov rii, cheltuielile cu: consultan a managerial , asisten a EMC asimilate tehnologic , serviciile de transfer de tehnologie, formare, cu un IMM consultan a în materie de achizi ia, protejarea i comercializarea drepturilor de proprietate intelectual i pentru acordurile de acordare a licen elor, activit ile de consiliere referitoare la utilizarea standardelor 9.2 În ceea ce prive te serviciile de sprijinire a inov rii, cheltuielile NU DA – numai de consiliere legate de: spa iile de lucru, b ncile de date, EMC asimilate bibliotecile tehnice, studiile de pia , utilizarea laboratoarelor, cu un IMM etichetarea, testarea i certificarea calit ii Ajutoare pentru închirierea de personal de înalt calificare (Regulament CE 800/2008) 10. Cheltuielile de personal aferente închirierii i încadr rii în NU DA – numai munc a personalului cu înalt calificare, inclusiv cheltuielile EMC asimilate

38

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

aferente folosirii unei agen ii de recrutare i indemniza ia de cu un IMM deplasare pentru personalul deta at ATENfIE: Personalul deta at nu trebuie s înlocuiasc al i salaria i, ci trebuie s fie încadrat pe un post nou creat în cadrul întreprinderii beneficiare i s fi lucrat cel pu in doi ani pentru organismul/organiza ia de cercetare sau pentru întreprinderea mare care deta eaz personalul ATENfIE: Cheltuielile salariale pentru personalul de înalt calificare vor trebui s respecte plafoanele din HG 475/2007 (a se vedea i ANEXA 3). ATENfIE: 1) Cheltuielile cu cazarea i transportul în ar a persoanelor abilitate prin proiect, prev zute în cadrul activit ilor eligibile de la pct. 2 subpct. 2.5; pct. 3 – subpunctele 3.1 i 3.4 i pct. 7 – subpct. 7.1, se vor deconta în limitele stabilite de Hot rârea Guvernului nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile i obliga iile personalului autorit ilor i institu iilor publice pe perioada delegarii i deta rii în alta localitate, precum i în cazul deplasarii, în cadrul localit ii, în interesul serviciului; 2) Cheltuielile cu cazarea i transportul în / din str in tate, a persoanelor abilitate prin proiect, prev zute în cadrul activit ilor eligibile de la pct. 2 subpct. 2.6; pct. 3 subpunctele 3.1 i 3.4 i pct. 10, se vor deconta în limitele stabilite de Hot rârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi i obliga ii ale personalului român trimis în str in tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificãrile i complet rile ulterioare. ATENfIE: În scopul identific rii cu exactitate i a monitoriz rii corecte a cheltuielilor eligibile i a ajutoarelor de stat, beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct pe conturi analitice pentru proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legisla ia na ional în vigoare. În plus fa de aceast cerin , beneficiarul va ine o eviden contabil distinct a cheltuielilor cu activitatea de cercetare dezvoltare inovare (7.1 – 7.6, 8, 9.1 – 9.2, 10), separat de eviden a contabil general a proiectului.

39

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

VI. Reguli ale ajutoarelor de stat aplicabile opera iunii 1.3.3
În cadrul aceste opera iuni ajutorul financiar nerambursabil se acord în conformitate cu : Schema de ajutor de minimis pentru implementarea opera iunii 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere” a Programului Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii Economice (POS CCE) nr…, publicat în Monitorul Oficial nr. …. Schema de ajutor de stat pentru implementarea opera iunii 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere” a Programului Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii Economice (POS CCE) nr….., publicat în Monitorul Oficial nr. ….. VI.1 Schema de ajutor de minimis În cadrul prezentei scheme, sprijinul financiar se acord pentru: a. asigurarea de servicii de consultan ; b. activit i de marketing (realizate de entitatea de management al clusterului /lan ului de valoare, f r servicii ter e de consultan ); c. activit i aferente organiz rii de sesiuni de formare (training) i / sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experin ; d. activit i legate de asigurarea managementului clusterului / lan ului de valoare; e. achizi ia de active corporale, altele decât cl diri i terenuri, active necorporale, obiecte de inventar i altele. Schema vizeaz în principal înt rirea capacit ii institu ionale a clusterelor, prin activit i de atragere de noi membri, promovare i animare cu scopul de a îmbun t i imaginea clusterului ca întreg i a cooper rii între membrii s i. Atât clusterele emergente, cât i cele inovative sunt eligibile pentru schema de minimis. Pentru clusterele inovative îns , schema de minimis este complementar schemei de ajutor de stat conform Regulamentului CE 800/2008, în sensul c ofer finan area de baz pentru înt rirea EMC în timp ce schema umbrel se concentreaz pe consultan extern i activit i de CDI. Schema de minimis va finan a acele activit i eligibile în favoarea clusterelor emergente i inovative care nu au mai fost finan ate în ultimii 3 ani din alte surse publice na ionale sau comunitare.

40

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Tip de ajutor Schema de minimis

Intensitatea maxim a ajutorului (% din cheltuielile eligibile) 100%

Plafonul maxim al ajutorului 870.000 RON (200.000 euro)

Valoarea total a ajutorului de minimis acordat unei entit i de management al clusterului nu va dep i 200.000 euro pe o perioad de 3 ani fiscali. Aceste plafoane se vor aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urm rit i indiferent dac ajutorul acordat de statul membru este finan at par ial sau total din resurse comunitare. Plafonul stabilit va fi exprimat în numerar, ca valoare brut , înainte de deducerea taxelor sau a altor obliga ii fiscale. În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda sub forma de finan are nerambursabil , e alonat, pe etape de implementare a proiectului. Valoarea ajutorului va fi actualizat folosindu se o rat egal cu rata de referin stabilit de Comisia European la momentul acord rii ajutorului de minimis. Regulile privind cumulul ajutoarelor se aplic în cazul în care se acord m suri de natura ajutorului de minimis aceluia i beneficiar, indiferent de sursa de provenien a acestora, respectiv surse locale, regionale, na ionale sau comunitare, pentru finan area acelora i costuri eligibile. Ajutorul de minimis se poate cumula cu ajutoare de stat acordate beneficiarului pentru acelea i costuri eligibile, cu condi ia ca acest cumul s nu conduc la o intensitate a ajutorului care dep e te nivelul stabilit pentru circumstan ele specifice fiec rui caz de un regulament de exceptare pe categorii sau de o decizie adoptat de c tre Comisie. În cazul în care valoarea total a ajutoarelor de minimis acordat unui beneficiar pe o perioad de 3 ani fiscali consecutivi (indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urm rit i indiferent dac ajutorul a fost acordat din surse na ionale ori comunitare), cumulat cu valoarea aloc rii financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, dep e te pragul de minimis men ionat mai sus (200.000 euro), solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea frac ie din ajutor care nu dep e te aceste plafoane. Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul ajutorului de minimis va prezenta o declara ie pe propria r spundere, în form scris referitoare la orice alt ajutor de minimis de care aceasta a beneficiat în ultimele dou exerci ii fiscale i în exerci iul fiscal curent. Administratorul schemei de minimis va acorda ajutorul de minimis numai dup ce va verifica, pe baza declara iei pe propria r spundere a solicitantului, c prin acordarea finan rii nerambursabile în cadrul prezentei schemei nu se dep e te pragul de minimis.

41

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

VI.2 Schema de ajutor de stat conform Regulamentului CE 800/2008 În cadrul acestei scheme se acord urm toarele tipuri de ajutoare: a. Ajutoare pentru consultan în favoarea IMM urilor;

b. Ajutoare pentru proiecte de cercetare i dezvoltare; c. Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice; d. Ajutoare pentru serviciile de consultan inov rii; în domeniul inov rii i serviciile de sprijinire a

e. Ajutoare pentru închirierea de personal cu înalt calificare. Scopul schemei este sprijinirea îndeosebi a activit ilor inovative comune la nivel de cluster. În cadrul clusterelor inovative, se urm re te cre terea interac iunilor dintre firme, institu ii din mediul academic i tiin ific i alte entit i implicate în orientarea sectorului privat c tre inovare i transfer tehnologic.
Tip de ajutor Ajutoare pentru consultan în favoarea IMM Ajutoare pentru proiecte de cercetare i dezvoltare Intensitatea maxim a ajutorului (% din cheltuielile eligibile) Ajutorul se acord numai IMM 50% Pentru întreprinderi mari: 50% pentru cercetarea industrial 25% pentru dezvoltarea experimental Pentru întreprinderi mici: 70% pentru cercetare industrial 45% pentru dezvoltare experimental Pentru întreprinderi mijlocii: 60% pentru cercetare industrial 35% pentru cercetare experimental Se poate adãuga o primã de 15% pânã la o intensitate maximã a ajutorului de 80% în condiþiile prevãzute de Art. 31 alin. 4 litera b din Reg. CE nr. 800/2008. Pentru întreprinderi mari: 65% pentru studii preg titoare pentru activit i de cercetare industrial 40% pentru studii preg titoare pentru activit i de dezvoltare experimental Pentru IMM: 75% pentru studii preg titoare pentru activit i de Plafonul maxim al ajutorului 435.000 RON (100.000 Euro) / beneficiar/ proiect 1.740.000 RON (400.000 euro)/ beneficiar/ proiect

Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice

435.000 RON (100.000 Euro)/beneficiar/studiu

42

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Tip de ajutor

Ajutoare pentru serviciile de consultan în domeniul inov rii i serviciile de sprijinire a inov rii Ajutoare pentru închirierea de personal cu înalt calificare

Intensitatea maxim a ajutorului (% din cheltuielile eligibile) cercetare industrial 50% pentru studii preg titoare pentru activit i de dezvoltare experimental Ajutorul se acord numai IMM 100% în cazul în care prestatorul de servicii beneficiaz de o certificare na ional sau european 75% în cazul în care prestatorul de servicii nu beneficiaz de o certificare na ional sau european Ajutorul se acord numai IMM 50% pe o perioad maxim de 3 ani pentru fiecare întreprindere i persoan angajat temporar

Plafonul maxim al ajutorului

870.000 RON (200.000 Euro) /beneficiar/ perioad de 3 ani fiscali consecutivi 870.000 RON (200.000 Euro) / beneficiar / proiect

Valoarea ajutorului acordat în tran e va fi actualizat folosindu se o rat egal cu rata de referin stabilit de Comisia European la momentul acord rii ajutorului. Acordarea ajutoarelor prin prezenta schem se va face numai cu respectarea urm toarelor condi ii: ƒ ƒ ƒ ƒ Valoarea total a ajutorului, ca echivalent subven ie brut nu va dep i pragurile stabilite la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 800/2008. În vederea calcul rii intensit ii ajutorului, toate cifrele utilizate sunt cele c rora nu li s au aplicat deduceri fiscale sau alte taxe. Beneficiarii de ajutor vor acoperi din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile i a celor conexe. Contribu ia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al ac ionarilor, al ii decât organisme ale statului, sau din alte surse private. Nu sunt considerate contribu ie proprie fondurile ob inute din m suri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt ob inute ca efect al unor astfel de m suri. Contribu ia în natur este considerat cheltuial eligibil , cu urm toarele men iuni: o sunt eligibile doar cheltuielile de amortizare a instrumentelor, echipamentelor i cl dirilor7 folosite în activit ile de cercetare dezvoltare inovare, numai în m sura i pe durata utiliz rii acestora în cadrul respectivelor activit i de cercetare dezvoltare inovare; valoarea activelor/bunurilor amortizabile care fac obiectul aportului în natur , precum i amortizarea echivalent aferent acestor aporturi, pe durata de implementare a proiectului, se vor stabili prin expertiz certificat , în condi iile

ƒ

o

7

Se vor lua în calcul activele/bunurile amortizabile de natura cl dirilor, instrumentelor i echipamentelor necesare implement rii activit ilor de CDI dintr un proiect. Aceste active/bunuri trebuie s fie în proprietatea entit ii de management al clusterului.

43

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

respect rii standardelor interna ionale i a legisla iei na ionale i comunitare în vigoare.; Regulile privind cumulul ajutoarelor se aplic în cazul în care se acord m suri de natura ajutorului de minimis aceluia i beneficiar, indiferent de sursa de provenien a acestora, respectiv surse locale, regionale, na ionale sau comunitare, pentru finan area acelora i costuri eligibile. Plafonul maxim al intensit ii ajutorului de stat stabilit în prezenta schem trebuie respectat, indiferent dac finan area provine din surse locale, regionale, na ionale sau comunitare. Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor de stat prezint o declara ie pe propria r spundere, din care s reias dac a mai beneficiat sau este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat ori ajutoare de minimis pentru acelea i cheltuieli eligibile. Administratorul schemei va monitoriza sumele pentru a nu dep i intensitatea maxim admis . VI.3 Determinarea contribu iei proprii i a valorii totale a proiectului Contribu ia proprie a solicitantului reprezint diferen a dintre valoarea total a proiectului i valoarea finan rii nerambursabile acordate. Valoarea total a proiectului reprezint suma cheltuielilor eligibile (determinate conform criteriilor de eligibilitate men ionate la Capitolul V) i a celor neeligibile. În Bugetul proiectului (Sec iunea 4 din Anexa 1 eligibilitatea categoriilor de cheltuieli. Formularul cererii de finan are) se va eviden ia

În tabelul „Surse de finan are a proiectului” (sec iunea 4.2 din Anexa 1 Formularul cererii de finan are), linia III „Valoarea eligibil a proiectului” reprezint suma cheltuielilor eligibile, linia II „Valoarea neeligibil a proiectului” reprezint suma cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA deductibil aferent cheltuielilor eligibile i TVA deductibil i nedeductibil aferent cheltuielilor neeligibile. Valoarea finanþãrii nerambursabile se determinã ca procent din valoarea eligibilã a proiectului (suma cheltuielilor eligibile), care va fi acoperitã din FEDR ºi, respectiv, bugetul de stat. Procentul respectiv reprezintã intensitatea ajutorului de stat stabilitã în funcþie de tipul de ajutor, locul de implementare a proiectului precum ºi de tipul solicitantului. În toate cazurile, pe lângã contribuþia proprie la valoarea eligibilã a proiectului, solicitantul va suporta toate cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum ºi cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apãrea în timpul implementãrii proiectului. Contribuþia proprie a solicitantului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acþionarilor (alþii decât organisme ale statului), sau din alte surse private. Nu sunt considerate contribuþie proprie fondurile obþinute din mãsuri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt obþinute ca efect al unor astfel de mãsuri; Contribuþia în naturã a beneficiarilor, ca parte a contribu iei proprii, este consideratã eligibilã în cadrul prezentei scheme i const doar în acele active care sunt în proprietatea EMC i care sunt

44

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

folosite direct pentru realizarea componentei de cercetare dezvoltare inovare a proiectului (cl diri, echipamente, instrumente). Cuantumul aportului în natur este echivalent cu amortizarea activelor men ionate anterior, doar pe durata de derulare a activit ilor de cercetare dezvoltare inovare din proiect. Valoarea activelor/bunurilor amortizabile care fac obiectul aportului în natur , precum i amortizarea echivalent aferent acestor aporturi, pe durata de implementare a proiectului, se vor stabili prin expertiz certificat , în condi iile respect rii standardelor interna ionale i a legisla iei na ionale i comunitare în vigoare.

VI.4 Durata contractului (perioada de execu ie) Durata de implementare a contractului nu trebuie s dep easc 24 de luni de la data semn rii contractului de finan are de c tre ultima din cele dou p r i semnatare (Beneficiar i Autoritatea Contractant ).

45

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

VII. ELABORAREA cI COMPLETAREA CERERII DE FINANfARE cI DEPUNEREA PROIECTULUI
VII.1 Aspecte importante privind completarea cererii de finan are Pentru ob inerea finan rii nerambursabile, solicitantul are obliga ia s completeze Cererea de finan are, conform formularului standard din Anexa 1 la prezentul Ghid. Cererea de finan are se completeaz prin tehnoredactare în limba român , respectând strict instruc iunile de completare prev zute la fiecare capitol din formular i marcate cu culoarea ro ie, între paranteze p trate. Dup completarea cererii, aceste instruc iuni vor fi terse. Modificarea modelului standard al Cererii de finan are – Anexa 1 (eliminarea, renumerotarea sec iunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate etc.) duce la respingerea Cererii de finan are pe motiv de neconformitate administrativ . La fiecare paragraf necompletat se vor preciza motivele necomplet rii (de exemplu – nu se aplic /nu este cazul). Pentru a înlesni procesul de evaluare, Cererea de finan are trebuie completat într un mod clar i coerent. În acest sens, se vor furniza numai informa iile necesare i relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i în ce m sur proiectul contribuie la realizarea obiectivelor corespunz toare Axei prioritare 1 a POS CCE. Solicitan ii trebuie s acorde o aten ie deosebit în completarea sec iunii 2.3.5 din Cererea de Finan are referitoare la activit ile previzionate a se realiza prin proiect ( i, în consecin , în completarea sec iunilor 2.3.7, 2.6 i 2.7). Toate activit ile previzionate vor trebui realizate pe durata de implemntare a proiectului. Nerealizarea uneia sau a mai multor activit i va putea duce la anularea contractului. Meniul activit ilor eligibile pe care fiecare Solicitant îl va construi bazându se pe detaliile din capitolul IV, trebuie s fie echilibrat. Cu alte cuvinte, Solicitan ii nu trebuie s acorde o pondere foarte mare unui num r limitat de activit i, ci trebuie s asigure prin proiect derularea unui mix de activit i care s conduc la atingerea obiectivelor opera iunii 1.3.3 i Axei Prioritare I din POS CCE. Sec iunea 2.7 “Indicatori” va sta la baza monitoriz rii proiectului, de aceea Solicitan ii trebuie s men ioneze i s cuantifice cu aten ie fiecare indicator, atât în Cererea de finan are cât i în alte documente anexe, dac este cazul. Solicitantul va trebui s acorde importan a cuvenit fiec rui tip de indicatori, având în vedere c ace tia vor fi monitoriza i separat: indicatorii de realizare vor fi monitoriza i pe perioada de

46

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

implementare, iar cei de rezultat vor fi monitoriza i de la sfâr itul acestei perioade, timp de 3 ani. Solicitan ii vor trebui s acorde aten ie i informa iilor ce vor fi trecute în Cererea de finan are i sunt extrase din alte documente anexate (dup caz: plan de dezvoltare, CV, bilan contabil etc.). Necorelarea acestor informa ii sau prezentarea unor informa ii incomplete (inclusiv în urma unor erori de tehnoredactare) se constituie în motive de depunctare sau respingere a finan rii. În completarea Sec iunii 4 „Bugetul proiectului/Surse de finan are” din Cererea de finan are, solicitantul va ine cont de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor i de modalitatea de stabilire a contribu iei proprii, detaliate în capitolele anterioare. Bugetul trebuie s fie construit în mod echilibrat i s reflecte în mod realist costurile pentru activit ile previzionate a se realiza prin proiect. Atât rata cofinan rii din fonduri structurale, cât i categoriile de cheltuieli ce vor fi recunoscute ca eligibile sunt diferite în func ie de tipul de proiect i tipul de ajutor de stat aplicabil, a a cum sunt detaliate în capitolele anterioare. ATEN IE: În conformitate cu prevederile Ordonan ei de Urgen nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea i sanc ionarea neregulilor ap rute în ob inerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora, autorit ile cu competen e în gestionarea fondurilor europene au obliga ia, printre altele, a „întreprinderii m surilor necesare pentru a se asigura atât de rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetele orientative din contractele/ acordurile/ordinele/deciziile de finan are, de realitatea i regularitatea ofertelor prezentate în cadrul procedurilor de achizi ie utilizate, cât i de rezonabilitatea pre urilor cuprinse în contractele de achizi ii de lucr ri, bunuri i servicii”. Conform Hot rârii Guvernului nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgen a Guvernului nr. 66/2011, „analiza rezonabilit ii valorilor cuprinse în bugetele orientative care vor sta la baza contractelor/ acordurilor/ ordinelor/ deciziilor de finan are reprezint : a) o analiz bazat pe principiul utiliz rii eficiente a fondurilor europene i/sau a fondurilor publice aferente acestora, respectiv al asigur rii unui raport corect între rezultatul ob inut i resursele financiare alocate; i b) o analiz a corectitudinii estim rii resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului propus a fi finan at din fonduri europene”. Modalit ile de realizare a analizei prev zute mai sus sunt urm toarele: „a) analizarea justific rii/fundament rii valorii solicitate la finan are, care s cuprind pre urile orientative ce au stat la baza acestei fundament ri i/sau o analiz cost beneficiu detaliat , pentru proiectele care au la baz o analiz cost/beneficiu; b) verificarea rezonabilit ii pre urilor din bugetul orientativ prin consultarea bazelor de date existente pe internet i/sau prin solicitarea efectiv de oferte de pre de la firme de specialitate; o

47

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

alternativ a acestei metode este aceea de a solicita poten ialului beneficiar s furnizeze aceste oferte de pre , situa ie în care realitatea i regularitatea acestor oferte sunt verificate de c tre autoritatea cu competen e în gestionarea fondurilor europene; de asemenea, se pot aplica i alte metode identificate i stabilite prin procedurile autorit ilor cu competen e în gestionarea fondurilor europene. [...] În cazul în care se constat c bugetul prev zut la alin. (1) nu este fundamentat în mod adecvat, respectiv c valorile cuprinse în acesta nu sunt sus inute de o justificare corect nici în ceea ce prive te nivelul pre urilor utilizate i nici în ceea ce prive te raportul dintre investi ia realizat i rezultatul a teptat, se solicit beneficiarului o mic orare corespunz toare a bugetului orientativ”.

Pentru perioada în care apelul de proiecte este activ, se vor asigura clarific ri i informa ii cu privire la Ghidul Solicitantului (cu privire la completarea cererii de finan are i a documentelor suport, cu privire la eligibilitatea solicitan ilor, cheltuielilor). Pentru clarificarea rapid a oric ror aspecte legale de Opera iunea 1.3.3, poten ialii beneficiari pot adresa întreb rile lor ƒ ƒ la urm toarea adres de e mail: clustere@geaconsulting.ro sau prin fax la num rul: 031 805 35 91.

Întreb rile i r spunsurile care pot fi relevante i pentru al i poten iali solicitan i, vor fi publicate pe pagina web a OI IMM http://oiimm.mimmcma.ro/.

VII.2 Depunerea Cererilor de finan are i a documentelor anexe Depunerea Cererile de finan are va parcurge urm toarele etape: ƒ Înregistrarea on line; ƒ Depunerea fizic a dosarelor la sediul Organismului Intermediar, pân la termenul limit specificat în apel.
ATENfIE: Cererea de finan are trebuie s fie înso it la momentul depunerii de toate documentele solicitate prin prezentul ghid.

VII.2.1 Înregistrarea on line Pentru a putea fi înregistrat în eviden ele OI IMM i pentru a putea intra în etapele de evaluare, orice proiect trebuie s dobândeasc dou numere de înregistrare respectiv,

48

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

ƒ ƒ

un num r de înregistrare în sistemul de eviden

electronic al OI IMM i

un num r de înregistrare ob inut la momentul depunerii fizice a proiectului la sediul OI IMM.

În cadrul apelului de proiecte în care se aplic procedura depunerii proiectului pân la un anumit termen limit , procedura de înscriere on line are ca scop ob inerea de c tre solicitant a num rului de înregistrare on line a proiectului. Înregistrarea on line se poate face 24 de ore pe zi pe întreaga perioad dintre momentul deschiderii aplica iei informatice i pân la limita termenului de închidere a acestei aplica ii. Data i ora exact a lans rii i respectiv a închiderii apelului de proiecte se comunic prin Cererea de Propuneri de Proiecte publicat pe site ul OI IMM odat cu Ghidul Solicitantului (forma Final ). Înregistrarea on line se poate face exclusiv prin utilizarea aplica iei informatice disponibil pe site ul web al OI IMM la adresa http://oiimm.mimmcma.ro/. Accesul la formularul de înregistrare se face pe baza unui nume de utilizator i a unei parole, la libera alegere a solicitantului, urmând indica iile de pe ecran. Dup primirea prin e mail a acceptului de folosire a numelui de utilizator i a parolei alese, solicitantul va putea completa formularului de înregistrare on line a proiectului. Interfa a on line cuprinde câte un câmp (buton) corespunz tor apelului de proiecte. Formularul de înscriere online cuprinde urm toarele câmpuri, care vor fi completate obligatoriu f r diacritice:
Elemente generale Denumirea entit ii de management al clusterului Obiectul de activitate principal Codul fiscal (dac este cazul) Nr încheierii judec tore ti de înscriere în Registrul Asocia iilor i Funda iilor (dac este cazul) Alte informa ii Numele reprezentatului legal al Entit ii de management al clusterului Func ia Adresa sediului social al EMC Codul po tal Telefon Fax E mail Denumirea proiectului înscris Domeniul/domeniile de activitatea economic vizate prin proiectul pentru care se solicit

49

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

finan are (codul/codurile CAEN de activitate ale IMM urilor implicate în proiect) Valoarea total a proiectului (lei) Din care pentru achizi ie de bunuri achizi ie de servicii Valoarea total eligibil a proiectului (lei) Din care pentru achizi ie de bunuri achizi ie de servicii Valoarea finan rii nerambursabile solicitate (lei) Din care pentru achizi ie de bunuri achizi ie de servicii Obiectul ajutorului financiar nerambursabil Consultan specific Instruire specializat i schimb de experien Active corporale Active necorporale Activit i de marketing Activit i de management Activit i de CDI Inchirierea de personal de înalt calificare

Obiectivele proiectului (200 400 caractere) Contextul economic (200 400 caractere) Activit ile specifice implement rii proiectului (200 400 caractere) Rezultatele a teptate dup implementarea proiectului (200 400 caractere) Beneficiari direc i sau indirec i ai proiectului (200 400 caractere) Justificarea necesit ii implement rii proiectului (200 400 caractere) A ezare geografic (locul de implementare a proiectului) Regiune Jude Localitate Adresa implement rii proiectului Câmp control antispam

50

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Dup înregistrarea on line, solicitantul va primi un num r de ordine unic, corespunz tor cererii de proiecte la care a participat, i invita ia s se prezinte la sediul Organismului Intermediar pentru a depune proiectul (sau s îl trimit prin curierat rapid la sediul Organismului Intermediar) pân la data i ora limit de închidere a apelului de proiecte. Comunicarea acestor elemente se face simultan pe ecran (la finalul înregistr rii on line), prin e mail i prin intermediul listei solicitan ilor disponibil on line. În cazul în care, ulterior înregistr rii on line a proiectului, solicitantul constat c trebuie s aduc modific ri proiectului înregistrat, acesta poate modifica pe baza numelui de utilizator i al parolei primite, dar orice ac iune de acest tip va avea ca efecte anularea înregistr rii, pierderea num rului de ordine atribuit ini ial, atribuirea unui nou num r de ordine la sfâr itul listei curente a proiectelor înregistrate. În cazul transmiterii proiectului prin curierat rapid, se ia în considerare ca dat de depunere a proiectului data expedierii prin operatorul de curierat. ATENfIE: Cererile de finan are trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e mail), la alte adrese decât cea precizat în prezentul Ghid, într un alt interval de timp decât cel fixat pentru acest apel, depuse sub alt form decât cea indicat în prezentul Ghid (colet) sau cu eticheta necompletat corect vor fi automat respinse. Num rul de înregistrare on line va fi folosit în coresponden a purtat cu OI IMM pân la primirea codului SMIS. Stadiul evalu rii proiectelor depuse poate fi urm rit on line prin consultarea listei proiectelor înregistrate i care va fi actualizat lunar, dup încheierea perioadei de înregistrare. Dosarul proiectului care va fi depus la sediul OI IMM, dup înscrierea on line i numai în intervalul specificat.

VII.2.2 Depunerea fizic a dosarelor Cererea de finan are trebuie s fie înso it de documentele men ionate în Anexa 1 Modelele A H, împreun cu Opisul documentelor aferente Cererii de finan are, conform Anexei 2, partea B. Cu excep ia CV urilor echipei de proiect i fi elor de post, documente sunt obligatorii, în sensul c lipsa lor constituie un motiv de respingere a proiectului din motivul lipsei de conformitate administrativ . Pentru toate documentele solicitate, în cazul în care nu sunt redactate în limba român , se vor anexa traducerile legalizate, înso ite de copia documentului original. OI IMM î i rezerv dreptul de a verifica, prin sondaj, informa iile cu privire la eligibilitatea i capacitatea financiar declarate de c tre solicitan i. Responsabilitatea privind con inutul, integritatea i corectitudinea documentelor depuse revine în totalitate solicitantului. ATEN IE: În cazul proiectelor destinate clusterelor inovative la care contribu ia eligibil proprie a

51

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

beneficiarului este mai mare sau egal cu echivalentul în lei a 100.000 euro pentru asigurarea unei implement ri corespunz toare a proiectului, OI IMM cere ca solicitantul s ob in o scrisoare de confort angajant din partea unei b nci. (Vezi Anexa 1, Modelul F.) Valabilitatea acesteia trebuie s fie de 90 de zile, cu posibilitate de prelungire. Inexisten a scrisorii de confort va duce la respingerea Cererii de finan are la capitolul privind verificarea conformit ii administrative. Valoarea minim a facilit ii de creditare pentru care se emite scrisoarea de confort, trebuie s fie egal cu contribu ia eligibil proprie a beneficiarului la proiect. Valoarea maxim a facilit ii de creditare pentru care se emite scrisoarea de confort nu este limitat . Scrisoarea de confort angajant trebuie s fie emis pe numele Solicitantului de c tre o institu ie financiar bancar acreditat /supravegheat de c tre Banca Na ional a României i poate fi asumat pentru acesta, de c tre unul sau mai mul i ter i garan i/fidejusori, membri ai clusterului. În plus, scrisoarea de confort angajant asumat de c tre ter ul / ter ii fidejusor(i) va fi înso it de o scrisoare de angajament ferm i solidar al acestuia (acestora), prin care ter ul/ter ii fidejusori se angajeaz s sus in Solicitantul i î i asum în mod solidar cu acesta implementarea proiectului, din punct de vedere al asigur rii resurselor financiare necesare pentru întreaga perioad de implementare. Scrisoarea de angajament a ter ului/ter ilor sus in tor(i) / fidejusor(i) trebuie s fie redactat în form autentic . La Cererea de finan are se va ata a o copie a scrisorii de confort i a scrisorii de angajament, cu men iunea “conform cu originalul” asumate i semnate de c tre Solicitant. Originalele scrisorilor vor fi p strate de c tre Solicitant i se vor transmite de c tre acesta, odat cu celelalte documente solicitate la contractare. Acolo unde este cazul, modelele documentelor ce trebuie depuse ca parte a dosarului de propunere de proiect sunt ata ate prezentului Ghid.

Documente obligatorii pentru depunerea dosarelor de propuneri de proiecte A. Documente aferente entit ii de management al clusterului: 1. Opisul dosarului (vezi Anexa 2); 2. Scrisoare de înaintare (vezi Anexa 1, Modelul A); 3. Împuternicire pentru persoana care depune dosarul (vezi Anexa 2, Modelul B) 4. Declara ia de eligibilitate a Entit ii de Management al Clusterului (vezi Anexa 1, modelul C); 5. Declara ia de eligibilitate a IMM productive / din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii din cadrul clusterului (vezi Anexa 1, modelul C1)

52

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

6. Declara ie de angajament a entit ii de management al clusterului (vezi Anexa 1, modelul D); 7. Declara ie pe proprie r spundere (vezi Anexa 1, Model D1) 8. Declara ie privind situa ia EMC8 (vezi Anexa 1, Model E) 9. Scrisoare de confort angajant (dac este cazul) COPIE; originalul se prezint la semnarea contractului, în cazul în care proiectul este selectat pentru finan are (vezi Anexa 1, Modelul F). 10. Formular de identificare a solicitantului (vezi Anexa 1, Model I) 11. Pentru entit ile de management al clusterelor deja înfiin ate sub form de asocia ie non profit documentele legale de înfiin are a clusterului: act constitutiv, statut, încheierea judec toreasc , certificat de înregistrare în Registrul Asocia iilor i funda iilor, extras la zi din Registrul Na ional al persoanelor juridice f r scop lucrativ (original sau copii legalizate sau copii conform cu originalul) – a se vedea i capitolele II.1 i III.1 ale Ghidului. 12. În cazul în care în cadrul clusterului exist deja o asocia ie non profit care este recunoscut de membrii clusterului drept entitate de management: act constitutiv, statut, încheierea judec toreasc , certificat de înregistrare în Registrul Asocia iilor i funda iilor, extras la zi din Registrul Na ional al persoanelor juridice f r scop lucrativ (original sau copii legalizate sau copii conform cu originalul), acordul de parteneriat prin care se recunoa te rolul de entitate de management – a se vedea i capitolele II.1 i III.1 ale Ghidului. 13. Pentru clusterele care înc nu au o entitate de management organizate sub o form legal : acord în form autentic între membrii clusterului ce stipuleaz înfiin area EMC, cu men iunea c dac proiectul este propus pentru finan are, la semnarea contractului se vor depune documentele ce atest înfiin area EMC conform cerin elor Ghidului Solicitantului); 14. Cazier fiscal pentru EMC (dac este cazul); 15. Cazier judiciar al reprezentatului legal al EMC. ATENfIE: Furnizarea de informa ii false în declara iile pe proprie r spundere duce la respingerea automat a proiectului i se pedepse te conform legilor în vigoare! B. Documente aferente proiectului: 1. Cererea de finan are (Anexa 1) 2. Documente Anex la Cererea de Finan are: a. Plan de dezvoltare a clusterului pe termen mediu (5 ani) – (Structura minimal conform Anexa 1, model G);
8

Entit ile de management care la momentul depunerii cererii de finan are înc nu sunt constituite ca asocia ie, vor depune aceasta declara ie la momentul contract rii

53

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

b. CV ale membrilor echipei de proiect (dac este cazul) – lipsa acestor documente NU duce la descalificarea cererii de finan are (format Europass – Anexa 1, Model H) c. Fi e de post pentru membrii echipei de proiect (dac este cazul) lipsa acestor documente NU duce la descalificarea cererii de finan are Cererea de finan are i documentele care o înso esc se depun într un exemplar original i dou exemplare în fotocopie. Se va întocmi Opisul ca pagina 0 a Cererii de finan are. Opisul va precede întreaga documenta ie. Cererea de finan are i întreaga documenta ie a proiectului trebuie: ƒ ƒ s fie semnat de c tre reprezentantul legal pe fiecare pagin , în partea dreapt , în josul paginii i s se tampileze pe fiecare pagin , în josul paginii, în centru; s fie îndosariat , paginat cu toate paginile numerotate manual, în ordine cresc toare, de la 1 la n, în partea dreapt jos a fiec rei pagini (n este num rul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate). s fie scanat în forma final , dup numerotare, semnare i tampilare a tuturor paginilor, i s se ata eze pe suport electronic (cd) împreun cu întreaga documenta ie a proiectului în format PDF sau JPG.

ƒ

ATENfIE!: În cazul documentelor certificate (semnate, tampilate i cu înscrisul: "conform cu originalul", pagina respectiv va purta dou semn turi, dou tampile, numerotarea paginii i înscrisul: "conform cu originalul". Cererea de finan are i documentele care o înso esc se vor depune la sediul Organismului Intermediar pentru IMM din Str. Ernest Juvara, nr. 3 7, sector 6, Cod Po tal 060104, Bucure ti în zilele de luni joi între orele 9.00 16.00 i vineri între orele 9.00 14.00. Limita de depunere/expediere a proiectului este data i ora expir rii termenului limit depunere specificat în Cererea de Propuneri de Proiecte. de

ATENfIE! Un solicitant (EMC) poate depune un singur proiect în cadrul unui apel. Aplica ia de înregistrare on line exclude posibilitatea înregistr rii unui al doilea proiect cu acelea i date de identificare ale solicitantului. Solicitantul trebuie s depun Cererea de finan are i documentele solicitate completate în limba român , în trei exemplare (un original i dou fotocopii). Exemplarele corespunz toare vor fi marcate clar, pe copert , în partea superioar dreapt , cu „ORIGINAL”, respectiv „FOTOCOPIA nr.1”, „FOTOCOPIA nr.2". Documentele vor fi înso ite de un CD inscrip ionat cu varianta electronic a Cererii de finan are (Anexa 1) împreun cu toate documentele solicitate i depuse conform opis, scanate în format PDF sau JPG.

54

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Dosarul original i cele dou fotocopii ale acestuia, împreun cu CD ul i cele 5 plicuri A5, vor fi transmise într un colet sigilat trimis prin curierat rapid sau depus personal, la sediul mai sus men ionat al OI IMM. În scopul identific rii facile a proiectului, partea exterioar a coletului sigilat corespunz tor trebuie s poarte, în mod obligatoriu, o etichet cu urm toarele informa ii: Cerere de finan are pentru Programul Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii Economice 2007 2013 ƒ Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficent de produc ie ƒ Domeniul de interven ie D1.3. Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului ƒ Opera iunea: 1.3.3 Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan uri de furnizori sau clustere ƒ Autoritate de Management: Ministerul Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri ƒ Organismul Intermediar pentru IMM: Adresa: Str. Ernest Juvare, nr. 3 7, sector 6, Bucure ti, cod 060104 <Denumirea i adresa complete ale Solicitantului> <Titlul proiectului> <Localizarea proiectului> <Num r unic de înregistrare>
ATENfIE! : 1. 2. 3. Toate documentele care înso esc Cererea de finan are trebuie s fie datate înaintea depunerii dosarului de finan are; Documentele emise în alt ar decât România (altele decât cele emise de autorit i publice) trebuie s fie traduse i certificate pentru conformitatea traducerii de c tre reprezentantul legal al solicitantului. Documentele emise de autorit i publice str ine trebuie s fie traduse de c tre un traduc tor autorizat a c rui semn tur trebuie autentificat de un Notar Public.

55

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

VIII. PROCESUL DE EVALUARE cI SELECfIE
Procesul de evaluare va cuprinde urm toarele aspecte: A. Conformitatea administrativ B. Eligibilitatea: a. solicitan ilor b. proiectelor C. Calitatea: a. tehnic i financiar a proiectelor

VIII.1. Verificarea conformit ii administrative a cererii de finan are i a eligibilit ii solicitantului i a proiectului În aceast etap se vor verifica: ƒ ƒ existen a, forma i valabilitatea documentelor transmise în cadrul dosarului cererii de finan are, în conformitate cu cerin ele prezentate în Ghid (se va folosi grila 5.2 din Anexa 5) îndeplinirea criteriilor de eligibilitate specificate în Ghid cu privire la Solicitant i proiect (se va folosi grila din grila 5.3, din Anexa 5).

Sistemul de verificare a conformit ii administrative a cererii de finan are i a eligibilit ii Solicitantului i proiectului este de tipul „DA” sau „NU”. Numai Cererile de finan are conforme din punct de vedere administrativ i din punct de vedere al eligibilit ii Solicitantului i proiectului (care au ob inut „DA” la toate criteriile din Grilele de verificare a conformit ii administrative i a eligibilit ii Solicitantului i proiectului) sunt admise în urm toarea etap a procesului de evaluare, de verificare tehnic i financiar. În anumite cazuri (cum ar fi p r i lips din documente, lips semn tur , tampil sau copii ilizibile etc.), OI IMM poate solicita clarific ri legate de aceste documente sau transmiterea acestora din nou în termen de maximum 5 zile lucr toare de la data solicit rii. Solicitantul este obligat s transmit clarific rile în condi iile i termenul limit specificate în solicitarea de clarific ri; în caz contrar, proiectul va fi respins. Pe perioada derul rii procesului de evaluare, OI IMM mai poate solicita informa ii/documente suplimentare în leg tur cu documentele depuse.

56

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Numai proiectele conforme din punct de vedere administrativ i eligibile (care au ob inut „DA” la toate criteriile din Grilele de verificare a conformit ii administrative) sunt admise în urm toarea etap a procesului de evaluare. VIII.2. Evaluarea tehnic i financiar a proiectului

Evaluarea tehnic i financiar este realizat de c tre exper i desemna i de OI IMM, cu sprijinul unui grup de exper i independen i, selecta i de OI IMM în baza unui contract de servicii încheiat conform legii achizi iilor publice. Evaluarea tehnic i financiar permite aprecierea relevan ei proiectului prin prisma gradului în care proiectul r spunde obiectivelor POS CCE ale axei prioritare, domeniului major de interven ie i ale opera iunii, a calit ii, coeren ei i clarit ii proiectului propus, a maturit ii proiectului propus, a sustenabilit ii i durabilit ii proiectului, precum i a capacit ii beneficiarilor de a implementa proiectul. Grilele de evaluare tehnic i financiar pentru cele dou tipuri de proiecte sunt prezentate în Anexa 6, Grilele 6.1 i 6.2, ata ate prezentului Ghid. În cursul evalu rii tehnice i financiare, bugetul proiectului poate suferi modific ri în sensul reducerii cheltuielilor eligibile cu valoarea cheltuielilor considerate neeligibile. Diferen a astfel rezultat va fi transferat în totalitate la capitolul cheltuieli neeligibile ale proiectului, cu p strarea tuturor activit ilor prev zute ini ial în proiect. Evaluatorii au competen a s considere anumite cheltuieli neeligibile, sau s aprecieze c unele cheltuieli sunt nejustificate sau dispropor ionate în raport cu obiectivele proiectului, în cazul în care: ƒ ƒ ƒ ƒ nu sunt aferente activit ii economice specifice proiectului; nu sunt respectate prevederile ordinelor cu privire la eligibilitatea cheltuielilor si/sau schemele de ajutor de stat aplicabile; sunt supradimensionate fa de nivelul pie ei sau fa de activit ile proiectului;

nu au leg tur direct cu proiectul propus.

Pentru proiectele care se depun în cadrul cererii de proiecte deschis în prezent, OI IMM recomand Solicitan ilor s ia în considerare, pentru toat perioada de implementare a proiectului, implica iile financiare ale evolu iei principalilor indicatori macroeconomici i s realizeze bugete cât mai realiste. În cadrul fiec rei linii bugetare beneficiarii vor estima în lei valoarea bunurilor i serviciilor care presupun cheltuieli în valut , utilizând cursul valutar aferent momentului estimat pentru efectuarea cheltuielii (conform previziunilor de curs de schimb mediu anual ale Comisiei Na ionale de Prognoz , valabile la momentul lans rii cererii de proiecte). Beneficiarul poate solicita modific ri de maximum 10% între liniile bugetare existente, f r a modifica îns valoarea total a bugetului.

57

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

În anumite cazuri, OI IMM poate solicita clarific ri sau informa ii suplimentare legate de proiect, în scopul realiz rii evalu rii tehnico financiare. Clarific rile vor fi solicitate doar în cazurile în care datele men ionate în proiect prezint neclarit i pentru evaluatori sau sunt men ionate incomplet. Nu se vor solicita clarific ri în cazul necorel rilor de date sau în cazul lipsei de informa ii în Cererea de finan are sau documentele suport. Aceste clarific ri vor trebui transmite de c tre Solicitant în termen de maximum 5 zile de la data solicit rii. Solicitantul este obligat s transmit clarific rile în condi iile i termenul limit specificate în solicitarea de clarific ri; în caz contrar, Cererea de finan are respectiva va fi evaluat i punctat doar în baza informa iilor existente. În urma evalu rii tehnice i financiare, proiectul prime te un punctaj între 0 i 100 puncte. În procesul de evaluare, evaluatorii pot acorda punctajul maxim, minim sau intermediar, cu justificare adecvat în func ie de calitatea informa iilor prezentate în cererea de finan are i documentele suport. Punctajul rezultat va fi men ionat în raportul de evaluare, raport ce va fi întocmit de fiecare evaluator în parte. ATENfIE: Un proiect care ob ine un punctaj total sub 60 puncte prin cumularea punctajelor ob inute pentru fiecare criteriu de evaluare va fi declarat respins ! ATENfIE: Un proiect care a fost notat cu 0 puncte la oricare dintre subcriteriile de evaluare va fi declarat respins ! Punctajul rezultat va fi men ionat în raportul de evaluare, raport ce va fi întocmit de fiecare evaluator în parte. Solicitantul va fi notificat în scris asupra rezultatului evalu rii tehnico financiare de c tre OI IMM prin fax la num rul de fax indicat de Solicitant în Cererea de finan are la rubrica „Persoana de contact” (obligatoriu num r de fax din România func ional). Solicitantul are obliga ia de a transmite în scris confirmarea notific rii, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notific rii. În caz contrar, OI IMM consider c Solicitantul a primit notificarea i nu poate fi f cut responsabil de eventualele erori de primire a notific rii. Odat cu scrisoarea de informare, Solicitantul va primi i grila de evaluare tehnico financiar , cu punctajul ob inut.

VIII.3 Contesta ii Dup primirea scrisorii de respingere (fie în faza de eligibilitate, fie dup finalizarea evalu rii tehnico financiar ), Solicitan ii au la dispozi ie 10 zile calendaristice de la primirea acesteia pentru depunerea eventualelor contesta ii. Contesta iile trimise dup expirarea termenului prev zut vor fi respinse automat. Contesta ia se va întocmi într un singur exemplar i se poate depune personal la sediul OI IMM (unde a fost depus i Cererea de finan are) sau poate fi transmis prin po t recomandat sau curier la OI IMM, sub semn tura persoanei autorizate (reprezentant legal/împuternicit) din partea

58

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Solicitantului. La depunere, contesta iile vor primi un num r de înregistrare. Pentru cele transmise prin po t /curier, Solicitan ii vor putea verifica depunerea contesta iei prin num rul de înregistrare, num r ce poate fi comunicat de OI IMM. ATENfIE: Contesta iile transmise prin fax nu vor mai fi luate în considerare! Obiectul contesta iei va fi strict legat de Cererea de finan are depus de Solicitant i cu referire la motiva ia prezentat în scrisoarea de respingere i în conformitate cu criteriile anun ate în prezentul Ghid. În acest sens, contesta ia poate fi punctual (cu referire la punctajul ob inut la unele criterii sau subcriterii) sau general , în care se poate cere reevaluarea proiectului. Orice alt tip de contesta ie sau orice alt tip de informa ii suplimentare, introduse în contesta ie fa de cele din cererea de finan are, nu vor fi luate în considerare. VIII.4 Selec ia proiectelor Dup finalizarea evalu rii tehnice i financiare i întocmirea raportului de evaluare, Comitetul de selec ie (desemnat la nivelul Organismului Intermediar pentru IMM) prime te raportul consolidat i, dup caz, rapoartele de evaluare sau raportul comisiei de contesta ii. Comitetul de selec ie va analiza rapoartele prezentate i va valida lista cu proiectele ce întrunesc condi iile spre a fi finan ate, în ordinea descresc toare a punctajelor acordate, pân la epuizarea bugetului apelului. În cazul egalit ii de puncte între ultimele proiecte de pe list , se vor aplica succesiv urm toarele criterii de departajare: ƒ punctajul ob inut la criteriul de evaluare II Calitatea i coeren a proiectului; ƒ punctajul ob inut la criteriul de evaluare I Impactul proiectului; ƒ punctajul ob inut la criteriul de evaluare III Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul; ƒ punctajul ob inut la criteriul de evaluare V Sustenabilitatea proiectului; ƒ punctajul ob inut la criteriul de evaluare IV Maturitatea solicitantului i a proiectului. În plus, în baza verific rii bugetului propus de c tre solicitant în cererea de finan are, comitetul poate decide reducerea finan rii nerambursabile, prin reevaluarea cheltuielilor eligibile propuse de solicitant. Diferen a astfel rezultat va fi transferat în totalitate la capitolul cheltuieli neeligibile ale proiectului, cu p strarea tuturor activit ilor prev zute ini ial în proiect Decizia privind aprobarea finan rii nerambursabile (ini ial sau redus ) este definitiv comunicat solicitan ilor împreun cu punctajul ob inut la evaluarea tehnico financiar . i va fi

Dup aprobare, lista final se va publica pe website urile Organismului Intermediar pentru IMM i al Autorit ii de Management POS CCE.

59

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

În cazul în care Cererea de finan are este respins , Solicitantului i se va transmite o scrisoare de respingere care va con ine i motiva ia respingerii. Lista cu proiecte propuse spre finan are va fi transmis spre aprobare conducerii Autorit ii de Management. Dup aprobare, lista final se va publica pe website ul Autorit ii de Management POS CCE. O list de proiecte aflate în rezerv (proiectele aflate pe list i întrunind cel pu in 60 puncte, dar în afara bugetului alocat apelului) va fi întocmit în continuarea listei de proiecte aprobate spre finan are. Solicitan ii afla i pe aceast list de rezerv vor fi notifica i doar în cazul în care, în urma contract rii, se constat c fondurile alocate nu au fost integral cheltuite, sau dup ce unele proiecte selectate nu s au finalizat cu semnarea contractelor. Solicitantul va fi notificat în scris de c tre OI IMM asupra rezultatului final al evalu rii proiectului propus spre finan are sau respins (cu men ionarea motivelor respingerii). Dac se vor solicita clarific ri, durata evalu rii i selec iei proiectelor se va prelungi corespunz tor. Dup primirea scrisorii din partea Autorit ii de Management POS CCE, prin care Solicitantul este anun at c Cererea sa de finan are este acceptat (scrisoare în care sunt men ionate toate informa iile i condi iile necesare, în scopul întocmirii contractului de finan are), acesta va transmite în scris acordul s u privind încheierea contractului (în maximum 5 zile calendaristice de la data în tiin rii). Pentru o mai bun i corect evaluare, dup întrunirea Comitetului de selec ie, se pot organiza vizite la fa a locului pentru proiectele propuse spre finan are. Solicitan ii vor fi anun a i cu 5 zile înainte de aceast vizit (la care vor participa responsabilul de proiect i unul sau mai mul i evaluatori externi), iar Solicitantul este obligat s furnizeze toate informa iile solicitate de c tre cei care efectueaz aceast vizit , în leg tur cu proiectul propus. În urma vizitei se va întocmi un raport ce va fi înaintat conducerii Autorit ii de Management. În cazul în care, în urma vizitei, se constat c Solicitantul a furnizat informa ii false în leg tur cu proiectul, în raport se vor men iona aceste aspecte iar Autoritatea de Management poate decide respingerea finan rii nerambursabile.

60

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

IX. Încheierea Contractului
În cazul în care proiectul este acceptat pentru finan are ( i Solicitantul a transmis acordul în scris), se va încheia un contract de finan are cu Autoritatea de solicitant fiind obligat s prezinte în original sau copie legalizat /copie simpl , dup caz documente men ionate în Anexa 2.2 – Opis Documente necesare la contractare. Documentele men ionate trebuie s fie eliberate de c tre autorit ile emitente în intervalul cuprins între data depunerii Cererii de finan are i data semn rii contractului de finan are. Depunerea acestor documente va fi f cut în mod obligatoriu în termen de 40 de zile calendaristice, de la data primirii scrisorii de în tiin are privind aprobarea finan rii. Nedepunerea în forma i/sau la termenul prev zut a oric rui document dintre cele solicitate poate atrage respingerea finan rii (dup o prealabil notificare a Solicitantului) f r a crea nicio obliga ie din partea OI IMM. Dac , din analiza documentelor prezentate, se constat c în perioada scurs de la depunerea Cererii de finan are i pân la semnarea contractului de finan are, entitatea de management a clusterului (EMC) a suferit modific ri sau transform ri organizatorice, sau i a schimbat denumirea, OI IMM va rezilia automat aprobarea finan rii, cu notificarea Solicitantului. Solicitantul se oblig ca toate documentele transmise s fie în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar trebuind s asigure prelungirea lor în mod corespunz tor. Numai dup ce se constat îndeplinirea tuturor condi iilor solicitate (descrise mai sus) i men inerea tuturor criteriilor de eligibilitate, poate fi demarat procedura de încheiere a Contractului de finan are. La întocmirea Contractului de finan are, OI IMM î i rezerv dreptul de a mai efectua o verificare suplimentar a cheltuielilor eligibile. În cazul în care, în urma cererilor OI IMM, Solicitan ii amân nejustificat semnarea contractelor sau depunerea celorlalte documente men ionate mai sus, pe o perioad mai lung de 45 zile de la data solicit rii în scris a acestora, OI IMM poate decide respingerea finan rii, f r a crea nicio obliga ie din partea OI IMM. Contractul de finan are va fi încheiat între Ministerul Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri, în calitate de Organism Intermediar pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii, pe de o parte i fiecare Solicitant în parte (care astfel devin beneficiari), pe de alt parte. În scopul cunoa terii în detaliu a prevederilor contractuale, precum i a obliga iilor Beneficiarului, obliga ii care sunt monitorizate pe toat perioada derul rii proiectului i pe perioada definit de post implementare (3 ani), se recomand ca Solicitan ii s citeasc cu aten ie modelul de contract prev zut în Anexa 8 a prezentului Ghid.

61

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

X. Implementare
În vederea implement rii în bune condi ii a proiectului, beneficiarul are obliga ia s respecte toate regulile aplicabile proiectului i prevederile contractuale. Se recomand consultarea textului integral al Contractului de finan are (Anexa 8 la prezentul ghid), precum i a celorlalte anexe ale acestui ghid.

X.1. Achizi ii Atribuirea contractelor de achizi ii necesare implement rii proiectului se va realiza în conformitate cu legisla ia în vigoare i cu instruc iunile prev zute în Anexa VII la Contractul de finan are. Documenta ia de atribuire (dosarul de achizi ii) în original, se va p stra de c tre beneficiar (pe toat perioada de monitorizare) i va fi disponibil pentru verificare/control la solicitarea OI IMM / altor institu ii abilitate. Beneficiarul are obliga ia de a informa OI IMM despre orice modificare/act adi ional încheiat la contractele de furnizare (prin men ionarea acestora în rapoartele trimestriale), sub sanc iunea neramburs rii sumelor în cauz . Beneficiarul r spunde de respectarea tuturor prevederilor în domeniul achizi iilor. În cazul în care se constat înc lcarea prevederilor legale, cheltuielile aferente achit rii bunurilor/serviciilor/lucr rilor astfel achizi ionate vor fi considerate neeligibile i nu vor fi rambursate.

X.2. Prefinan area proiectelor Solicitantul are posibilitatea de a opta prin Cererea de finan are pentru prefinan area cheltuielilor eligibile ale proiectului. Valoarea total a prefinan rii este de maximum 35% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil aprobat iar solicitantul poate opta pentru prefinan are, o singur dat , indiferent de cuantumul acesteia. a) Modul de acordare În conformitate cu Regulamentele CE i legisla ia na ional este posibil acordarea prefinan rii. Pre finan area se acord , conform prevederilor contractului de finan are, acelor beneficiari care au optat pentru aceast facilitate.

62

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Op iunea final , valoarea prefinan rii i graficul de rambursare se definitiveaz contractului de finan are.

la semnarea

Astfel, conform O.U.G. nr. 64/2009, prefinan area reprezint sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale (FEDR) c tre un beneficiar prin plat direct sau prin plat indirect , în stadiul ini ial de implementare a proiectelor, în baza contractului de finan are încheiat între beneficiar i Autoritatea de Management, în vederea asigur rii derul rii corespunz toare a proiectelor. ƒ ƒ Sumele aferente prefinan rii vor fi transferate Beneficiarului, prin intermediul Unit ii de plat a Autorit ii de Management. Pentru proiectele care intr sub inciden a ajutorului de stat/de minimis, prefinan area se acord în procent de maximum 35% din valoarea total a finan rii ce poate fi acordat beneficiarului conform contractului de finan are. Prefinan area, cu încadrarea în limita procentului mai sus men ionat, se poate acorda integral, în func ie de previziunea fluxului de pl i aprobat prin contract i în baza unei scrisori de garan ie bancar .

Prefinan area pentru proiectele care intr sub inciden a ajutorului de stat/de minimis va fi justificat , ulterior, de cheltuieli efectiv realizate conform prevederilor art. 78, alin 2 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006. b) Modul de solicitare Dup încheierea unui prim contract cu prestatorul de servicii/executantul de lucr ri/furnizorul de echipamente, Beneficiarul care opteaz pentru aceast facilitate poate solicita acordarea prefinan rii. Beneficiarul poate opta pentru cuantumul procentului de prefinan are de maximum 35%, iar aceast op iune se va face o singur dat , la încheierea contractului de finan are cu OI IMM. În vederea ob inerii prefinan rii, beneficiarul are obliga ia de a transmite OI IMM urm toarele documente: ƒ ƒ ƒ contractul de achizi ie (indiferent de valoare) încheiat între beneficiar i un operator economic, care con ine cel pu in o cheltuial eligibil ; cererea de prefinan are a beneficiarului, conform contractului de finan are încheiat între OI IMM i beneficiar (în formatul standard solicitat prin contract); scrisoare de garan ie bancar pentru suma aferent prefinan rii solicitate.

Scrisoarea de garan ie bancar necesar la solicitarea prefinan rii, trebuie s fie emis pe numele Solicitantului de c tre o institu ie financiar bancar acreditat / supravegheat de c tre Banca Na ional a României i poate fi asumat pentru acesta, de c tre unul sau mai mul i ter i sus in tori/fidejusori, membri ai clusterului. În plus, scrisoarea de garan ie bancar asumat de c tre ter ul / ter ii fidejusor(i) va fi înso it de o scrisoare de angajament ferm i solidar al acestuia (acestora), prin care ter ul/ter ii fidejusori se angajeaz s sus in Solicitantul i î i asum în mod solidar cu acesta implementarea proiectului, din

63

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

punct de vedere al asigur rii resurselor financiare necesare pentru întreaga perioad implementare.

de

Scrisoarea de angajament a ter ului/ter ilor sus in tor(i) / fidejusor(i) trebuie s fie redactat în form autentic .

c) Utilizarea prefinan rii Suma aferent prefinan rii acordat beneficiarilor proiectelor finan ate în cadrul POS CCE, în condi iile prev zute de O.U.G. nr. 64/2009 i de Normele de aplicare a acesteia, poate fi utilizat pentru plata cheltuielilor eligibile i TVA aferent . d) Recuperarea prefinan rii Conform Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009, suma acordat unui beneficiar sub forma prefinan rii se recupereaz progresiv, prin aplicarea unui procent din valoarea fiec rei cereri de rambursare întocmite de beneficiari, stabilit prin contract dup cum urmeaz : ƒ Prefinan area se recupereaz progresiv prin aplicarea unui procent din valoarea fiec rei Cereri de rambursare intermediare, în func ie de valoarea total a acestora, pân la recuperarea sa integral ; Recuperarea se efectueaz începând cu prima Cerere de rambursare, astfel încât suma aferent prefinan rii s se recupereze integral înainte de ultima Cerere de rambursare; în consecin , prefinan area nu se poate acorda în cazul contractelor care prevad o singur cerere de rambursare; Beneficiarul va trebui s restituie prefinan area dac nu a depus nici o cerere de rambursare care s justifice achizi ia de bunuri, servicii sau execu ia de lucr ri, în termen de 6 luni de la data primirii acesteia (cu excep ia cazurilor justificate); Garan ia bancar se elibereaz dup recuperarea integral a prefinan rii acordate.

ƒ

ƒ

ƒ

X.3. Rambursarea cheltuielilor Pl ile sunt efectuate, prin rambursare, dup execu ia par ial a proiectului, conform termenelor i condi iilor stabilite în contractul de finan are, în func ie de valoarea i durata proiectului. Num rul maxim al cererilor de rambursare, în func ie de tipul proiectului, va fi specificat în contractul de finan are. Beneficiarul poate solicita la rambursarea cheltuielilor i facturi de avans, cu condi ia ca acestea sa fie înso ite de scrisori de garan ie bancar din partea furnizorilor, scrisori care sa acopere contravaloarea avansului acordat. La depunerea cererilor de rambursare beneficiarii vor face dovada cheltuielilor efectuate precum i a

64

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

conformit ii acestora cu cerin ele proiectului. Toate cererile de rambursare trebuie s fie sus inute prin facturi i ordine de plat sau prin alte documente de valoare probativ echivalent precum i alte documente justificative conform prevederilor contractului de finan are. În plus, beneficiarul va prezenta i notele contabile care s atesteze luarea în eviden contabil a bunurilor achizi ionate. Cererile de rambursare, împreun cu documentele justificative, sunt depuse de beneficiar la OI IMM, pentru verificare fizic i financiar i autorizare a pl ilor. OI IMM autorizeaz pl ile i ramburseaz beneficiarului, prin Unitatea de Plat , procentul din cheltuielile eligibile, a a cum este prev zut în contract. Pentru a eficientiza procesul ramburs rilor, beneficiarii vor urm ri în mod constant informa iile postate pe website ul AM POS CCE/OI IMM, cu privire la instruc iunile publicate actualizate. Beneficiarul are obliga ia s depun urm toarele documente : ƒ documentele justificative de plat în fotocopii certificate de c tre solicitant “conform cu originalul” : facturi, ordine de plat , dispozi ii de plat extern , fil CEC, chitan e i extrase de cont . Înainte de a realiza fotocopiile acestor documente în vederea depunerii, solicitantul este obligat s aplice pe fiecare document original o tampil care s ateste c produsele, serviciile sau lucr rile la care fac referire documentele respective sunt finan ate din fondurile POS CCE. Facturile trebuie s men ioneze detaliat, bunul achizi ionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat . alte documente justificative în fotocopii certificate de c tre solicitant “conform cu originalul”: note contabile, balan e analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauz , fi e de cont pentru conturile analitice utilizate în eviden a contabil distinct a proiectului, balan e de verificare) care cuprind atât valoarea contribu iei proprii, cât i valoarea finan rii nerambursabile, precum i dovada efectu rii investi iei.

ƒ

Documentele doveditoare predate la OI IMM nu vor fi returnate. În cazul în care proiectul necesit elaborarea unor studii i folose te serviciile unei firme de consultan , este necesar ca la decontare s se prezinte studiul elaborat de c tre firma de consultan , fotocopie a facturii emise de firma de consultan , dovada pl ii efectuate de beneficiar i aprobarea beneficiarului pentru documentele remise în cadrul serviciilor de consultan . Dac studiul face obiectul dreptului de autor i nu poate fi prezentat, atunci se va aduce un document de atestare a lucr rii emis de c tre firma de consultan , la care se anexeaz un rezumat al studiului, ambele semnate i tampilate. Pentru cheltuieli de personal beneficiarul trebuie s prezinte foile de prezen i statele de plat .

Pe toat perioada de implementare a proiectului beneficiarul va transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul urm tor în conformitate cu graficul men ionat anterior. Beneficiarii pot opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare, la finalizarea implement rii proiectului.

65

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

X.4 Returnarea finan rii nerambursabile Returnarea finan rii nerambursabile se va realiza de c tre beneficiar, în urm toarele situa ii: ƒ în cazul în care beneficiarul d o declara ie fals privind condi iile de realizare a proiectului; ƒ lipsa justific rii efectu rii corecte/reale a cheltuielilor; ƒ în cazul nerespect rii principiilor unui management financiar riguros (nerezonabilitatea costurilor) ƒ nerespectarea prevederilor contractului privind informarea i publicitatea; ƒ refuzul monitoriz rii; ƒ delocalizarea investi iei în afara României, în mai pu in de 3 ani de la încheierea proiectului ƒ închiderea întreprinderii în mai pu in de 3 ani de la finalizarea proiectului; ƒ men inerea investi iei mai pu in de 3 ani de la data finaliz rii proiectului (înstr inarea, vânzarea sau gajarea activelor achizi ionate prin proiect); ƒ neatingerea obiectivelor men ionate în cererea de finan are (propor ional); ƒ nerealizarea activit ilor/proiectului men ionate în Cererea de finan are; ƒ alte cazuri prev zute în contractul de finan are sau în prezentul ghid. X.5 Monitorizare Monitorizarea proiectelor se face de OI IMM, prin compartimentul specializat, în vederea urm ririi îndeplinirii indicatorilor stabili i prin contract i pentru asigurarea ob inerii rezultatelor prev zute. Monitorizarea const în urm rirea progresului fizic înregistrat în implementarea proiectului/contractului i în colectarea i introducerea în Sistemul Unic de Management Informatic (SMIS) a tuturor informa iilor legate de proiect/contract. Procesul de monitorizare începe din momentul semn rii contractului de finan are i se termin la 3 ani dup finalizarea implement rii activit ilor proiectului. Beneficiarul trebuie ca pe toat perioada de derulare a proiectului s comunice OI IMM toate modific rile care pot surveni cu privire la datele sale din contact (adres , nume i prenume, statutul juridic al firmei, etc). Beneficiarul trebuie s furnizeze OI IMM toate informa iile solicitate de acesta în scopul implement rii proiectului. În acest sens, beneficiarul are obliga ia de a întocmi rapoarte intermediare i un raport final, care s cuprind informa ii despre implementarea ac iunilor/ activit ilor proiectului conform calendarului asumat. Beneficiarul este obligat s prezinte urm toarele rapoarte: A. Pe parcursul implement rii proiectului: ƒ rapoarte trimestriale de progres, pe data de 10 a lunii urm toare perioadei de raportare; ƒ raport final de implementare.

66

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

B. Pentru perioada post implementare (timp de trei ani de la finalizarea activit ilor proiectului): ƒ rapoarte privind durabilitatea investi iei (conform Anxei IVc la Contractul de finan are), anual, la data de 15 ianuarie al anului urm tor pentru anul anterior de raportare, timp de trei ani dup finalizarea activit ilor proiectului. La rapoartele trimestriale de progres/raportul final de implementare, beneficiarul trebuie s prezinte i documente care s ateste/certifice informa iile furnizate. Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct pe conturi analitice pentru Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legisla ia na ional în vigoare. Beneficiarul trebuie s respecte obliga iile de informare i publicitate pentru proiect, conform Anexei II la Contractul de finan are. Beneficiarul are obliga ia de a notifica OI IMM orice modificare intervenit în bugetul previzionat al Proiectului, în termen de 10 zile lucr toare de la data apari iei modific rii, cu men ionarea motivelor care au condus la aceasta. Beneficiarul este obligat s p streze investi ia pe o perioad de cel pu in trei ani de la data încheierii proiectului. Contribu ia din fondurile publice (na ionale i comunitare) poate fi redus i/sau Autoritatea de Management poate cere înapoierea, în totalitate sau par ial, a sumelor deja pl tite, precum i a dobânzii aferente acestor sume, dac beneficiarul nu respect termenii contractuali. Pentru realizarea monitoriz rii fizice a proiectelor OI IMM va desf ura urm toarele activit i: ƒ ƒ ƒ verificarea con inutului documentelor de raportare elaborate i transmise de beneficiar (activit i desf urate/progresul fizic); vizite de monitorizare care î i propun verificarea stadiului fizic al implement rii proiectului la fa a locului/sediul beneficiarului (anun ate i ad hoc).

X.5.1. Verificarea documentelor Verific rile documentelor vor asigura c rapoartele de progres elaborate de c tre beneficiar sunt complete i corecte, c respect modelele din anexele Contractului de finan are, c proiectul este implementat în conformitate cu legile comunitare i na ionale. De asemenea, vor urm ri evolu ia în timp a indicatorilor stabili i prin Contractul de finan are, realiz rile fa de intele propuse, etc. X.5.2. Vizita de monitorizare Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la fa locului realizarea fizic a unui proiect, sistemul de management al proiectului i de a permite echipei de monitorizare s colecteze unele date suplimentare fa de cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii indicatorilor fa de intele propuse i a acurate ei informa iei furnizate de beneficiar.

67

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

X.6 Audit i control Beneficiarul trebuie s in o contabilitate analitic a proiectului, s in registre exacte i periodice, precum i înregistr ri contabile separate i transparente ale implement rii proiectului. Beneficiarul trebuie s p streze toate înregistr rile/registrele timp de trei ani de la data închiderii oficiale a Programului Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii Economice 2007 2013. Beneficiarul are obliga ia de a p stra i de a pune la dispozi ia organismelor abilitate, inventarul activelor dobândite prin fondurile alocate prin intermediul POS CCE pe o perioad de 3 ani, dup finalizarea perioadei de implementare a POS CCE. Beneficiarul are obliga ia s acorde dreptul de acces la locurile i spa iile unde se implementeaz sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate documentele i fi ierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a proiectului. Documentele trebuie s fie u or accesibile i arhivate astfel încât s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze OI IMM cu privire la locul arhiv rii documentelor. Beneficiarul are obliga ia s asigure toate condi iile pentru efectuarea verific rilor, punând la dispozi ie, la cerere i în termen, documentele solicitate i asigurând disponibilitatea i prezen a personalului implicat în implementarea proiectului, precum i a managerului proiectului verificat sau auditat, pe întreaga durat a verific rilor. Beneficiarul are obliga ia s furnizeze orice informa ii de natur tehnic sau financiar legate de proiect solicitate de c tre OI IMM, Autoritatea de Management, Autoritatea de Plat /Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia European sau orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinan ate din instrumente structurale. Beneficiarul are obliga ia de a lua toate m surile necesare care s ofere posibilitatea reprezentan ilor Autorit ii de Management, ai Comisiei Europene, ai Biroului European Anti Fraud i ai Cur ii Europene a Auditorilor s verifice documentele originale legate de proiect. În cazul neregulilor constatate, beneficiarul are obliga ia s restituie debitul constatat, precum i accesoriile acestuia, respectiv dobânzi, penalit i de întârziere i alte penalit i, precum i costurile bancare. În cazul nerespect rii obliga iei de restituire a debitului, OI IMM va sesiza organele competente în vederea declan rii execut rii. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate se va realiza conform prevederilor legale. Not referitoare la conflictul de interese: Conflictul de interese reprezint situa ia în care exist leg turi între structurile ac ionariatului beneficiarului i ofertan ii acestuia, între membrii comisiei de evaluare i ofertan i sau atunci când ofertantul câ tig tor de ine pachetul majoritar de ac iuni în dou firme participante pentru acela i tip de achizi ie în cadrul achizi iilor realizate de solicitan ii priva i ai fondurilor nerambursabile. Paragraful (25) din Regulamentul Financiar nr.1605/2002 prevede „Pentru a preveni neregulile i a combate frauda i corup ia i a promova buna i eficienta gestiune, candida ii i ofertan ii care se fac

68

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

vinova i de asemenea acte sau cei care se afl într o situa ie de conflict de interese trebuie exclu i de la adjudecarea contractelor”. Art.52 din Regulamentul Financiar nr.1605/2002, cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13.12.2006, prevede faptul c : alin.(1) „Tuturor actorilor financiari i oric rei alte persoane implicate în execu ia, gestionarea, auditarea sau controlul bugetului le este interzis s ia m suri care pot genera un conflict între propriile lor interese i cele ale Comunit ilor. Dac survine un astfel de caz, persoana în cauz trebuie s se ab in de la astfel de m suri i s prezinte situa ia autorit ii competente.” alin.(2) „Un conflict de interese survine în cazul în care exercitarea impar ial i obiectiv a func iilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane, men ionate la alineatul (1), este compromis din motive care implic familia, via a sentimental , afinit ile politice sau na ionale, interesul economic sau orice alt interes comun cu cel al beneficiarului.” Departamentul pentru Lupta Antifraud – DLAF asigur protec ia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atribu ii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul na ional al luptei antifraud . DLAF efectueaz controale operative la fa a locului, din oficiu ori în urma sesiz rilor primite de la autorit ile cu competen e în gestionarea asisten ei financiare comunitare, de la alte institu ii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass media, OLAF, precum i celelalte State Membre.

Not referitoare la prevederile Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie cu modific rile i complet rile ulterioare, preciz m urm toarele: “ART. 18^1 (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declara ii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat ob inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunit ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepse te cu închisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. (2) Cu aceea i pedeaps se sanc ioneaz omisiunea de a furniza, cu tiin , datele cerute potrivit legii pentru ob inerea de fonduri din bugetul general al Comunit ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, dac fapta are ca rezultat ob inerea pe nedrept a acestor fonduri. (3) Dac faptele prev zute la alin. (1) i (2) au produs consecin e deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. ART. 18^2 (1) Schimbarea, f r respectarea prevederilor legale, a destina iei fondurilor ob inute din bugetul general al Comunit ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor se

69

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Dac fapta prev zut la alin. (1) a produs consecin e deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. (3) Schimbarea, f r respectarea prevederilor legale, a destina iei unui folos legal ob inut, dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunit ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se sanc ioneaz cu pedeapsa prev zut la alin. (1) ART. 18^3 (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declara ii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunit ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepse te cu închisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. (2) Cu aceea i pedeaps se sanc ioneaz omisiunea de a furniza, cu tiin , datele cerute potrivit legii, dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunit ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor. (3) Dac faptele prev zute la alin. (1) i (2) au produs consecin e deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi.” Orice sesizare privind nereguli i/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresat Departamentului pentru Lupta Antifraud : www.antifrauda.gov.ro, antifrauda@gov.ro. X.7 Drepturile i obliga iile beneficiarului Prin semnarea contractului de finan are, beneficiarul accept termenii i condi iile în care va primi finan area nerambursabil i se angajeaz s implementeze pe propria r spundere proiectul pentru care prime te finan are, cu respectarea legisla iei na ionale i comunitare. Beneficiarul are obliga ia de a implementa proiectul pentru care a semnat un contract de finan are din POS CCE în conformitate cu prevederile din Cererea de finan are aprobat . Dac beneficiarul nu reu e te s desf oare toate actvit ile stipulate în cererea de finan are, contractul va putea fi anulat, iar OI IMM î i rezerv dreptul de a întrerupe pl ile. Pentru asigurarea finan rii cheltuielilor necesare implement rii proiectului, beneficiarul poate constitui garan ii în favoarea unei institu ii de credit, sub forma gaj rii sau ipotec rii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finan are, în conformitate cu HG 606/2010 i prev zute în Contractul de finan are (Anexa 5). Beneficiarul este obligat s transmit OI IMM copii ale contractului de credit i gaj/ipotec au ale oric ror alte documente încheiate cu institu ia bancar în termen de maximum 10 zile lucr toare de la semnarea acestora.

70

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Beneficiarul are obliga ia ca, în termen de 15 zile de la recep ia final /punerea în func iune a bunurilor, s încheie o poli de asigurare pentru acestea. Poli a de asigurare va fi cesionat : a. în favoarea OI IMM, în cazul în care solicitantul nu dore te s beneficieze de facilit ile oferite prin HG 606/2010. Originalul Poli ei de Asigurare va fi depus la AM POS CCE odat cu cererea de rambursare în care solicit rambursarea cheltuielilor privind achizi ia activelor asigurabile . b. în favoarea institu iei bancare, în cazul în care solicitantul dore te s beneficieze de facilit ile oferite prin HG 606/2010. Copia Poli ei de Asigurare va fi depus la OI IMM odat cu cererea de rambursare în care solicit rambursarea cheltuielilor privind achizi ia activelor asigurabile. În ambele cazuri, poli a de asigurare va avea valabilitate pân la finalizarea proiectului.

Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct pe conturi analitice pentru Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legisla ia na ional în vigoare.

X.7.1 Amendamente la Contractul de Finan are Beneficiarul poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, în condi iile prev zute în contractul de finan are. Beneficiarul trebuie s cunoasc faptul c dac pe perioada de valabilitate a contractului intervin modific ri de natur s afecteze obiectivul proiectului, sau modific ri care afecteaz condi iile de eligibilitate prev zute pentru apelul de proiecte în cadrul c ruia s a ob inut finan area nerambursabil , proiectul poate fi declarat neeligibil pentru finan are, finan area nerambursabil se va sista, iar sumele acordate pân în acel moment se vor recupera în conformitate cu legisla ia na ional i prevederile contractuale. Beneficiarul poate efectua modific ri asupra bugetului, dac acesta nu afecteaz scopul principal al proiectului i impactul financiar se limiteaz la transferul a maximum 10% din suma înscris ini ial în cadrul fiec rei linii bugetare, în cadrul aceluia i capitol de cheltuieli eligibile, f r a se modifica valoarea total eligibil a proiectului. Beneficiarul transmite OI IMM bugetul astfel modificat în termen de maximum 10 zile lucr toare de la data modific rii. Orice modificare la Contract se va face cu acordul ambelor p r i. Beneficiarul trebuie s informeze OI IMM despre orice situa ie care poate determina întârzierea execut rii Contractului în termen de 10 zile calendaristice de la data lu rii la cuno tin despre aceasta. Beneficiarul poate cere, cu cel pu in 30 de zile calendaristice înainte de sfâr itul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei de implementare. Beneficiarul va transmite cererea înso it de documente justificative. Durata de implementare a proiectului se poate prelungi corespunz tor doar în urma aprob rii OI IMM. În cazul schimb rii adresei, sediului social, contului bancar, al înlocuirii reprezentantului legal, a

71

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu opera iunile financiare, Beneficiarul notific OI IMM în termen de cel mult 10 (zece) zile lucr toare de la data oper rii modific rii. Notificarea va constitui anex la contract, f r a mai fi necesar încheierea unui act adi ional. Pentru schimbarea contului i /sau a b ncii creditoare, dac Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinan area Proiectului, notificarea va fi înso it de acordul scris al b ncii creditoare. În cazul schimb rii persoanei responsabile cu opera iunile financiare, Beneficiarul va transmite OI IMM numele noii persoane desemnate precum i datele sale de contact, împuternicirea i specimenul de semn tur . Notificarea va constitui anex la prezentul contract, f r a mai fi necesar încheierea unui act adi ional. Beneficiarul va trebui s î i asume integral r spunderea pentru prejudiciile cauzate ter ilor din culpa sa, pe parcursul implement rii proiectului, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale relevante.

X.7.2 Asigurarea cofinan rii i a cheltuielilor neeligibile Beneficiarii au obliga ia s asigure: ƒ ƒ ƒ contribu ia proprie în cadrul cheltuielilor eligibile ale proiectului; sumele pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile i conexe ale proiectului; sumele pentru acoperirea cofinan rii din fondurile programului în cadrul proiectului; aceste sume vor fi cheltuite în avans de c tre beneficiari pân la rambursarea cheltuielilor de c tre OI IMM.

Fundamentarea bugetului propriu al proiectului se va face în func ie de obiectivele ce urmeaz a fi realizate prin proiect, i de cheltuielile eligibile i neeligibile. Beneficiarul poate efectua modific ri asupra bugetului, daca acesta nu afecteaz scopul principal al proiectului i impactul financiar se limiteaz la realocarea financiara între liniile bugetare ale proiectului a maximum 10% din suma înscris ini ial în cadrul fiec rei linii bugetare a proiectului. X.8 Informare, publicitate i p strarea documentelor (A se vedea Anexa II la Contractul de finan are) Beneficiarul are obliga ia s asigure o vizibilitate i o promovare adecvate a obiectivelor, rezultatelor ob inute, etc în conformitate cu prevederile contractuale i instruc iunile cuprinse în Manualul de Identitate Vizual , (Sec iunea Informative Reguli de identitate vizual ) care se g seste pe site ul www.fonduri ue.ro. Beneficiarul va descrie în cadrul rapoartelor de progres toate activit ile de informare i publicitate desf urate, aferente proiectului i va ata a la raport: fotocopii dup articolele de pres , fotografii

72

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

ale loca iei proiectului din care s reias amplasarea panoului (în timpul execut rii lucr rilor) i o plac explicativ (dup finalizarea lucr rilor), fotografii ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului, din care sa reias respectarea cerin elor de informare i publicitate, fotocopii dup publica ii, etc. Pentru toate echipamentele achizi ionate prin proiect, beneficiarul trebuie s aplice la loc vizibil un autocolant/pl cu , dup caz, în care s se men ioneze elementele prev zute în Anexa II la Contractul de finan are. Nerespectarea obliga iilor privind informarea i publicitatea are drept consecin corec ii financiare, sistarea finan rii i recuperarea sumelor deja pl tite. efectuarea unor

Beneficiarul trebuie s p streze toat documenta ia legat de implementarea proiectului, inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite precum i documentele contabile privind activit ile i cheltuielile eligibile (inclusiv notele contabile ce atest înregistrarea în gestiunea beneficiarului a bunurilor i serviciilor achizi ionate în cadrul proiectului) prin finan area nerambursabil , timp de 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE.

73

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 1 – Cererea de finan are

FORMULARUL CERERII DE FINANfARE [Este foarte important ca formatul Cererii de finan are s fie p strat ca atare; nu se admit modific ri sau elimin ri de paragrafe; la completarea cererii de finan are se vor terge toate informa iile marcate în culoarea ro ie între paranteze.] INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAfIONAL SECTORIAL CREcTEREA COPETITIVIT fII ECONOMICE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANfARE Se completeaz de c tre OI IMM Numele Entit ii de management al clusterului Data înregistr rii…………….. Numele i prenumele persoanei care înregistreaz ………………………….. Num r de înregistrare………….. Semn tura persoanei care înregistreaz ……….. ……………………………. Num r cerere de proiecte………… TITLUL PROIECTULUI …………………………………………………………………. [Titlul proiectului trebuie s fie relevant pentru opera iune preconizate.]

i în concordan

cu activit ile

0. INFORMA II PRIVIND TIPUL ASISTEN EI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE Tipul asisten ei comunitare nerambursabile: FEDR [Nu se vor mai face alte complet ri] 1. INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL 1.1 SOLICITANT [Datele se vor completa cu aten ie, orice modificare nefiind permis ulterior depunerii decât prin notificare scris c tre AM POS CCE.]

74

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

[Solicitantul va completa cu aten ie toate datele, f r omisiuni sau gre eli, aceste date fiind criteriu la evaluarea administrativ .] Denumirea Entit ii de Management al Clusterului………………………….. Cod de înregistrare fiscal : ………….....…………………….(dac este cazul) Cod unic de înregistrare: ………...............................………… Adresa po tal : …………………………………….. Adresa po t electronic : ………………… ………………….

1.2 TIPUL SOLICITANTULUI: [Se va bifa în c su a corespunz toare.] Tipul solicitantului Cluster emergent Cluster inovativ Bifa i

1.3 DATE DESPRE COMPONENfA CLUSTERUL REPREZENTAT DE SOLICITANT 2011 Num r de IMM productive/din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii Cifra de afaceri cumulat a IMM productive/ din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii Num r angaja i în IMM productive/ din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii 1.4 REPREZENTATUL LEGAL [Persoana care are dreptul, conform actelor de constituire a Entit ii de Management s semneze i s reprezinte organiza ia] Nume: Func ia Num r de telefon Num r de fax Adres e mail …………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. 2010 2009

1.5 PERSOAN DE CONTACT [Persoana care va ine leg tura cu toate institu iile implicate]

75

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Nume: Func ia Num r de telefon Num r de fax Adres e mail 1.5 Banca solicitantului Banca: Sucursala Adres Cod IBAN

…………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. ……………………………………..

…………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. ……………………………………..

1.6. SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE ƒ A i beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice sau de împrumut din partea Institu iilor Financiare Interna ionale în ultimii trei ani? Da Nu

[Dac da, se va complete în detaliu cu tipul asisten ei i men ionarea în clar a institu iei de la care s a ob inut finan area] Daca da, v rug m specifica i urm toarele informa ii pentru 3 proiecte (cele 3 proiecte vor fi selectate în ordinea descresc toare a anului calendaristic în care s a semnat contractul): Titlul proiectului i nr. de referin Stadiul implement rii proiectului, rezultate ob inute Valoarea proiectului (în lei) [f r TVA] Sursa de finan are ƒ Proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finan are a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 3 ani? Da Nu

Daca da, v rug m specifica i urm toarele informa ii: Titlul proiectului i nr. de referin Valoarea proiectului (în lei) Sursa de finan are

76

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

1.7 EXPERIEN A RELEVANT A SOLICITANTULUI PENTRU DOMENIUL PROIECTULUI [Descrie i succint activit ile i/sau proiectele desf urate pân la depunerea cererii de finan are de c tre Solicitant pe care le considera i relevante pentru obiectivele, rezultatele i activit ile prezentei cereri de finan are. Nu mai mult de 1 pagin .] 1.8 ROLUL SOLICITANTULUI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI [Descrie i succint rolul Solicitantului în una sau mai multe dintre etapele urm toare: dezvoltarea ideii proiectului/ implementarea activit ilor/ asigurarea finan rii proiectului / asigurarea sustenabilit ii. Descrie i succint activitatea sau activit ile din cadrul proiectului de care r spunde Solicitantul. Nu mai mult de jum tate de pagin ] 2. DESCRIEREA PROIECTULUI TITLUL PROIECTULUI ………………………………………………………………………………………………………. 2.1 AXA PRIORITAR A PROGRAMULUI OPERA IONAL bI DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN IE PROGRAMUL OPERA IONAL SECTORIAL CREbTEREA COMPETITIVIT II ECONOMICE AXA PRIORITAR „Un sistem inovativ i ecoeficient de produc ie” DOMENIUL MAJOR DE INTERVEN IE 1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” OPERA IUNEA 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

2.2 LOCA IA PROIECTULUI [Se va completa în clar, f r prescurt ri i cu aten ie. Se vor indica regiunea/regiunile jude ul/jude ele în care se vor organiza activit ile principale.] ara Jude ul Adresa România Regiunea Localitatea

i

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI 2.3.1 Obiectivul proiectului [Se vor prezenta obiectivul general i obiectivele specifice ale proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare, precum i la realizarea obiectivului general al Programului Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii

77

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Economice.] [Se recomand citirea cu aten ie a Ghidului i acordarea unei aten ii deosebite pentru încadrarea activit ilor i obiectivelor proiectului propus în cerin ele programului prin corelarea obiectivelor proiectului cu cele ale programului.] 2.3.2 Context [Se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finan area este o component a unei opera iuni complexe, explicându se dac acestea sunt independente din punct de vedere tehnic i financiar i ce criterii s au folosit la departajarea lor.] [Nu mai mult de 1 pagin . Se va corela cu Planul de dezvoltare a clusterului.] 2.3.3 Justificarea necesit ii implement rii proiectului [Se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor clusterului i care este valoarea sa ad ugat .] [Nu mai mult de 1 pagin . Se va corela cu Planul de dezvoltare a clusterului.] Specifica i dac proiectul este un proiect fundamental pentru realizarea planului de dezvoltare a clusterului Da Nu

2.3.4. Efectul stimulativ [Descrieti succinct efectul stimulativ al proiectului. Analiza efectului stimulativ trebuie s se bazeze pe o compara ie a situa iilor cu i f r finan are nerambursabil ] a) Va cre te substan ial dimensiunea proiectului prin acordarea finan rii? Da Dac da, specifica i tipul de cre tere: cre terea costurilor totale ale proiectului (f r diminuarea cheltuielilor suportate de c tre beneficiar din fonduri proprii o dat cu primirea finan rii) cre terea num rului de angaja i în IMM productive / din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii altceva: .................................................................................................................................. b) Va cre te substan ial domeniul de aplicare al proiectului prin acordarea finan rii? Da Dac da, specifica i tipul de cre tere: Nu Nu

78

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

cre terea num rului de rezultate ob inute pe proiect (brevete, publica ii tiin ifice, produse, procese i servicii noi/îmbun t ite, etc.) realizarea unui proiect mai ambi ios caracterizat de o probabilitate mai mare de impact tiin ific sau tehnologic, dar i de o probabilitate mai mare de e ec altceva: .................................................................................................................................. c) Va cre te substan ial valoarea total a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect prin acordarea finan rii? Da Dac da, specifica i tipul de cre tere: cre terea cheltuielilor totale ale beneficiarului cre terea bugetului angajat pentru proiect (f r o sc dere corespunz toare în bugetul altor proiecte) cre terea cheltuielilor ale beneficiarului ca procent din cifra total de afaceri altceva: .................................................................................................................................. d) Va cre te substan ial ritmul de finalizare a proiectului prin acordarea finan rii? Da Nu Nu

Dac da, specifica i cu cât timp se va termina mai repede proiectul în compara ie cu cazul în care nu s ar primi finan are nerambursabil : ................................................. 2.3.5. Activit i previzionate a se realiza [Se vor prezenta activit ile i sub activit ile i corelarea cu calendarul activit ilor prev zut la punctul 2.6] [Nu mai mult de o pagin . A nu se confunda cu calendarul achizi iilor.] 2.3.6. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului [Se vor preciza sediul/sediile aferente activit ilor prev zute prin proiect, dot rile, echipamente IT de inute i utilizate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finan are etc.] [Nu mai mult de o pagin .] 2.3.7. Rezultate anticipate [Se vor descrie rezultatele anticipate din fiecare activitate i sub activitate men ionat anterior la pct.2.3.5.]

79

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Nr.

Activitate/subactivitate

Rezultate

Modalitatea de exprimare/ cuantificare a rezultatului

2.3.8. Poten ialii beneficiari ai proiectului/ grupul int [Se vor indica grupurile/entit ile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect. V rug m s cuantifica i dac este posibil.] [Nu mai mult de o pagin .] 2.4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 2.4.1 Metodologia de implementare a proiectului [Preciza i modul în care va fi realizata fiecare activitate/subactivitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate, gestionarea monitorizarea, evaluarea i controlul proiectului i aspectele cheie ale implement rii.] 2.4.2 Personalul echipei de implementare a proiectului [Se va prezenta personalul cu rol important în implementarea proiectului (max. 10 persoane)]: Nr. 1 2 …. [În cazul în care activit i aferente managementului proiectului se externalizeaz par ial, prin contractarea de consultan extern , acest lucru trebuie detaliat, prezentând: cerin ele minime (experien a similar , expertiza etc.) pe care solicitantul le va include în caietul de sarcini de achizi ionare a serviciilor de consultan pentru sus inerea managementului, activit ile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de consultan pentru sus inerea managementului, modul în care Solicitantul, prin echipa sa permanent de management, va verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de consultan pentru sus inerea managementului (procedur de raportare/monitorizare, indicatori cheie de performan etc).] 2.4.3 Riscuri [Se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului, precum i m surile de reducere a acestora.] 2.5 DURATA PROIECTULUI Nume / prenume Func ia Responsabilit i proiectului în cadrul

80

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

[Preciza i durata implement rii proiectului exprimat în luni (f r activit i preliminare)] 2.6. CALENDARUL ACTIVIT ILOR [Completa i tabelul de mai jos cu activit ile care au avut loc pân la momentul depunerii cererii de finan are (dac este cazul) i cele previzionate a se realiza în vederea implement rii proiectului, precum i datele la care acestea s au realizat / se vor realiza, corelate cu metodologia de implementare a proiectului.] Activitate De la…. Pân la…. (nr lun de la începerea (nr lun de la începerea proiectului) proiectului)

1. 2. ….

81

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

2.7 INDICATORI [Completa i valoarea prognozat a indicatorilor din table, în func ie de activit ile eligibile incluse în proiect.] Valoare la începutul perioadei de implementare (an 2012) Valoare estimat la sfâr itul perioadei de implementare (%) (an 2014) Valoare estimat la sfâr itul perioadei de men inere obligatorie a investi iei – 5 ani (%) (an 2017)

Indicator / Activitatea aplicabil

Indicatori de realizare imediat 1. Nr. zile/om expertiz extern contractat (Act. 1.1, 6, 9.1 – 9.4, 10) 2. Nr. studii, analize, strategii (Act. 2.1, 2.2) 3. Nr. activit i de promovare implementate (Act. 2.2) 4. Nr. particip ri la târguri, expozi ii i misiuni economice (Act.2.3) 5. Nr. activit i de marketing realizate (Act. 2.4) 6. Nr. proiecte dezvoltate (Act. 2.5) 7. Nr. cursuri / sesiuni de formare / mentoring / coaching organizate (Act. 3.1, 3.2) 8. Nr. evenimente pentru schimb de experien organizate (Act. 3.3) 9. Nr. evenimente pentru asimilarea de bune practici organizate

82

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

(Act. 3.4) 10. Nr. participan i (Act. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 11. Nr. zile/om expertiz intern angajat (personal propriu) (Act. 4.1, 4.2, 4.4) 12. Nr. re ele dezvoltate (Act. 4.3) 13. Nr. puncte de contact dezvoltate (Act. 4.3) 14. Nr. materiale promo ionale (Act. 4.4) 15. Nr. active corporale achizi ionate (altele decât cl diri i terenuri) (Act. 5.1) 16. Nr. active necorporale achizi ionate (Act. 5.2) 17. Nr. obiecte de inventar achizi ionate (Act. 5.3) 18. Nr. alte achizi ii (Act. 5.4) 19. Nr. brevete achizi ionate (Act. 7) 20. Nr. proiecte CDI derulate (Act. 7) 21. Nr echipamente utilizate în proiect (Act.7) 22. Nr. studii de fezabilitate tehnice realizate (Act.8) Indicatori de rezultat 23. Num r de IMM / din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii atrase în cluster 24. Num r proiecte interna ionale de colaborare 25. Cifra de afaceri cumulat a IMM productive / din domeniul

83

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

26.

27.

28.

29. 30. 31.

32.

33. 34. 35.

serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii din cluster (mii RON, anual) Valoarea exporturilor IMM productive / din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii din cluster (mii RON, anual) Investi ii nete atrase ca urmare a dezvolt rii clusterului (mii RON, anual) Num rul locuri de munc net create în cadrul IMM productive / din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii din cluster (anual) Num r articole media despre cluster Cheltuieli cu CDI* (mii RON, anual) Num r IMM productive / din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii din cluster care au introdus inovare de proces* Num r IMM productive / din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii din cluster care au introdus inovare de produs* Finan ri externe atrase prin proiecte de colaborare Num r vizitatori unici site cluster Num r de brevete rezultate ca urmare a activit ii de CDI din

84

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

cadrul clusterului** 36. Num r de cercet tori permanent atra i în cluster*

* indicatori ce se aplic numai pentru proiectele destinate clusterelor inovative ** diferit de numarul de brevete deja existente achizi ionate / se aplic numai pentru proiectele destinate clusterelor inovative

85

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

2.8 TAXA PE VALOAREA AD UGAT ƒ Organiza ia este pl titoare de TVA? Da ƒ Nu

Exist activit i în cadrul proiectului pentru care solicita i finan are conform prezentei cereri, pentru care organiza ia este pl titoare de TVA? Da Nu

Dac da, v rug m s prezenta i codul de pl titor de TVA pentru activit ile desf urate. 2.9 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI [Preciza i modul în care proiectul se va autosus ine financiar dup încetarea finan rii solicitate prin prezenta cerere de finan are, capacitatea de a asigura operarea i între inerea investi iei/ sustenabilitatea rezultatelor dup finalizare (entit i responsabile, fonduri, activit i, orizont de timp)]. [Nu mai mult de o pagin ] 2.10 IMPACTUL ASISTEN EI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENT RII PROIECTULUI Asisten a financiar nerambursabil pe care o solicita i va avea rolul s : a) accelereze implementarea proiectului Da Nu Dac Da, v rug m s detalia i (obligatoriu) .…………………………………………………… b) este esen ial pentru implementarea proiectului Da Nu Dac Da, v rug m s detalia i (obligatoriu) ..…………………………………………………… [Se va completa cu informa ii privind felul în care asisten a nerambursabil implementarea proiectului.] [Nu mai mult de o pagin ]

va contribui la

2.11 INFORMARE bI PUBLICITATE

86

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

[Prezenta i detalii privind m surile propuse de informare i publicitate în leg tur cu asisten a financiar nerambursabil , în vederea respect rii legisla iei comunitare în vigoare] Nr. Activitatea de informare publicitate (v rug m descrie i, pe scurt) i Durata estimat / Perioada Costuri estimate

1 2 …

3. CONCORDAN A CU POLITICILE UE bI LEGISLA IA NA IONAL [Descrie i modul în care pute i s face i dovada respect rii aspectelor referitoare la egalitatea de anse, nediscriminare i dezvoltare durabil .] 3.1 MODUL ÎN CARE PROIECTUL VA RESPECTA PRINCIPIUL “POLUATORUL PL TEbTE” (dac este cazul) [Se va face referire la legisla ia în vigoare cu motiv rile corespunz toare. Nu mai mult de jum tate de pagin .] 3.2 DEZVOLTAREA DURABIL [Explica i modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabil . Se va descrie modul în care proiectul corespunde necesit ilor prezentului f r a influen a calitatea factorilor de mediu i cum contribuie la cre terea eficien ei energetice, dac este cazul. Nu mai mult de o pagin .] 3.3 EGALITATEA DE bANSE [Sublinia i modul în care principiul privind egalitatea de anse a fost integrat în elaborarea i implementarea proiectului, fie în activit i, fie în managementul proiectului, inclusiv la încheierea contractelor de achizi ii/servicii, men ionând orice component specific ce arat acest lucru. Nu mai mult de o pagin .] 3.4 ACHIZI II [Tabelul privind programul achizi iilor se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lun de la semnarea acordului de finan are).] ACHIZI II DEMARATE / EFECTUATE PÂN LA DEPUNEREA CERERII DE FINAN ARE Valoarea Procedura Data începerii Data finaliz rii Nr. Obiectul contractului/ aplicat procedurii procedurii/Stadiul Crt. Acordului cadru pentru real (lei) procedurii realizarea proiectului

87

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

ACHIZI II PRECONIZATE DUP DEPUNEREA CERERII DE FINAN ARE Valoarea Procedura Nr. Obiectul aplicat Crt. contractului/Acordului estimat (lei) cadru pentru realizarea proiectului

Data estimat pentru începerea procedurii

Data estimat pentru finalizarea procedurii

4. BUGETUL PROIECTULUI/SURSE DE FINAN ARE [Se vor completa cheltuielile previzionate de Solicitant, în conformitate cu lista cheltuielilor eligibile stabilite în Lista cheltuielilor eligibile aprobat prin Ordinul Ministrului Economiei, Comer ului i Mediului de afaceri……….. Cheltuielile vor fi detaliate OBLIGATORIU pe fiecare linie bugetar a proiectului. Cheltuielile vor fi detaliate OBLIGATORIU pe fiecare linie bugetara a proiectului. Fiecare linie bugetara din cadrul proiectului va fi detaliata pe fiecare componenta din cadrul liniei bugetare. Nerespectarea acestui aspect implic depunctarea la punctul referitor la Structura bugetului proiectului din grila de evaluare tehnic i financiar . Pentru fiecare categorie de cheltuieli men ionate în tabelul 4.1. se vor estima valoarea acestora, procentul eligibil i valoarea eligibil . De asemenea, trebuie men ionate cheltuielile conexe i cele neeligibile în cadrul proiectului.]

88

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIAL

Nr crt

Denumirea cheltuielii

Valoarea total a cheltuielii cu TVA (Ron) Valoarea total eligibil a cheltuielii (Ron) 3= 6+7 2 = 3+8

0 1 CHELTUIELI ELIGIBILE CONFORM SCHEMELOR DE AJUTOR DE STAT 1. AJUTOR DE MINIMIS Cheltuieli de consultan 1.1 Elaborarea Planului de Dezvoltare a clusterului Elaborarea raportului de evaluare a bunurilor ce fac obiectul aportului 1.2 în natur ; 1.3 Consultan în managementul clusterului 1.4 Realizarea de studii de pia , studii de prefezabilitate i fezabilitate, etc Consultan în dezvoltarea pie elor, cre terea productivit ii i / sau 1.5 dezvoltarea produselor clusterului / lan ului de valoare; Proiectarea, documentarea, implementarea i certificarea sistemelor 1.6 de management (inclusiv organizarea de audituri de supraveghere); 1.7 Stimularea i facilitarea transferului tehnologic între membrii

Finan area nerambursabil Prevederile legale Procentul (intensitatea aplicat ajutorului (%) de stat) (%) 4 5

Valoarea finan rii nerambursabile (lei) 6

Contribu ia proprie la Cheltuieli valoarea conexe i eligibil a neeligibile cheltuielii (lei) (lei) 7 8

89

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

1.8

1.9

1. 10

1. 11 1. Cheltuieli pentru promovarea on line 12 1. Cheltuieli cu participarea la târguri, expozi ii i misiuni economice 13 1. Cheltuieli pentru servicii de identificare de noi furnizori i / sau clien i 14 externi Cheltuieli de formare i schimb de experien Cheltuieli cu organizarea de, i/sau participarea la cursuri de formare 1. adresate managementului de cluster, personalului EMC i 15 reprezentan ilor membrilor clusterului / lan ului de valoare, în ar i în str in tate

clusterului / lan ului de valoare i între acesta i alte clustere / lan uri de valoare; Asisten specializat pentru identificarea i atragerea de resurse financiare pentru dezvoltare, promovarea parteneriatelor i cre terea portofoliului de clien i i furnizori Cheltuieli pentru activit i de marketing Realizarea de planuri de marketing i promovarea vânz rilor Elaborarea de strategii i campanii de promovare a clusterului i a proiectului pe pia a intern sau interna ional , campanii de promovare a facilit ilor clusterului: organizarea de seminarii de promovare, mese rotunde, etc Cheltuieli cu promovarea offline a rezultatelor proiectelor implementate de cluster

90

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

1. 16

Cheltuieli cu organizarea de sesiuni de mentoring / coaching cu tematic adaptat atingerii obiectivelor Planului de dezvoltare a clusterului / networking Organizare de work shopuri / seminarii cu scopul facilit rii schimbului 1.17 de experien (knowledge transfer) i cre terii încrederii între membrii clusterului Cheltuieli cu organizarea de i / sau participarea personalului EMC i a reprezentan ilor membrilor clusterului la evenimente 1.18 /simpozioane/conferin e, în ar i în str in tate, pentru asimilarea de bune practici na ionale sau interna ionale Cheltuieli cu managementul clusterului Coordonarea, monitorizarea i raportarea privind implementarea 1.19 coordonat i coerent a proiectelor implementate de cluster i a planului de dezvoltare a clusterului Chirii, cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru personalul entit ii de management care asigur managementul proiectului: 1. permanent i temporar) utilit i aferente func ion rii clusterului 20 (energia electric , ap , canalizare, salubritate, energie termic , gaze naturale); Cheltuieli cu servicii de comunica ii (internet, telefon, conexiune 1.21 internet, servicii po tale i de curierat) ale entit ii de managemet a clusterului pentru perioada de implementare a proiectului Cheltuieli cu activit i de optimizare a implement rii proiectelor i 1.22 respectiv a strategiilor de dezvoltare la nivelul clusterului

91

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Cheltuieli cu achizi ii 1.23 Active corporale altele decât cl diri i terenuri 1.24 Active necorporale 1.25 Obiecte de inventar, furniruri i materiale consumabile 1.26 Alte achizi ii 2. AJUTOARE PENTRU CONSULTANf ÎN FAVOAREA IMM 2.1 Cheltuieli de consultan pentru managementul clusterului Cheltuieli de consultan pentru realizarea de studii de pia , 2.2 promovarea vânz rilor, studii de prefezabilitate i fezabilitate, etc Cheltuieli de consultan pentru dezvoltarea pie elor, cre terea 2.3 productivit ii i / sau dezvoltarea produselor clusterului / lan ului de valoare Cheltuieli de consultan pentru proiectarea, documentarea, 2.4 implementarea i certificarea sistemelor de management (inclusiv organizarea de audituri de supraveghere) Cheltuieli de consultan pentru stimularea i facilitarea transferului 2.5 tehnologic între membrii clusterului / lan ului de valoare i între acesta i alte clustere / lan uri de valoare Asisten specializat pentru identificarea i atragerea de resurse 2.6 financiare pentru dezvoltare, promovarea parteneriatelor i cre terea portofoliului de clien i i furnizori 3. AJUTOARE PENTRU PROIECTE DE CERCETARE SI DEZVOLATRE 3.1 Cheltuieli de personal

92

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

3.2

Costul instrumentelor i al echipamentelor în m sura i pe durata utiliz rii acestora în proiect Cheltuieli pentru cl diri în m sura i pe durata utiliz rii acestora în 3.3 proiect 3.4 Cheltuieli pentru cercetare contractual 3.5 Cheltuieli de regie 3.6 Alte cheltuieli de exploatare 4. AJUTOR PENTRU STUDII DE FEZABILITATE TEHNICE elaborarea de studii de fezabilitate tehnice preg titoare pentru 4.1 activit i de cercetare industrial sau dezvoltare experimental 5. AJUTOARE PENTRU SERVICII DE CONSULTANTA IN DOMENIUL INOVARII SI SERVICII DE SPRIJINIRE A INOVARII Cheltuieli cu achizi ia de servicii de consultan , asisten tehnologic , transfer de tehnologie, formare, consultan a în materie de achizi ie, 5.1 protejarea i comercializarea drepturilor de proprietate intelectual i pentru acordurile de acordare a licen elor, activit ile de consiliere referitoare la utilizarea standardelor Cheltuieli cu: spa iile de lucru, b ncile de date, bibliotecile tehnice, studiile de pia , utilizarea laboratoarelor, etichetarea, testarea i 5.2 certificarea calit ii AJUTOARE PENTRU INCHIRIEREA DE PERSONAL CU INALTA CALIFICARE Cheltuieli de personal, cheltuieli cu recrutarea, indemnizatia de 5.3 deplasare TOTAL PARfIAL – Valoarea eligibil a proiectului CHELTUIELI NEELIGIBILE

93

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Taxa pe valoare ad ugat Cheltuieli pentru informare i publicitate privind proiectul Cheltuieli aferente serviciului de realizare a raportului independent de audit final ………..

TOTAL PAR IAL – Valoarea neeligibil a proiectului (Total buget proiect) (Total valoare eligibil ) (Total valoare asisten nerambursabil )

TOTAL GENERAL

94

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

4.2 SURSE DE FINAN ARE A PROIECTULUI [Prezenta i detalierea surselor de finan are ale proiectului, conform tabelului. NR. CRT. I II III 1 2 2.1 2.2 SURSE DE FINAN ARE VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI VALOAREA NEELIGIBIL A PROIECTULUI VALOAREA ELIGIBIL A PROIECTULUI ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT CONTRIBU IA SOLICITANTULUI Contribu ia în numerar Împrumut VALOARE (lei)

5. DECLARA IE Confirm c informa iile incluse în aceast cerere i detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte i asisten a financiar pe care o solicit este necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii. De asemenea, confirm c nu am la cuno tin , la data depunerii prezentei cereri, despre niciun motiv pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. În eleg c dac cererea de finan are (cuprinzând i documentele anexate la cerere) nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele solicitate, inclusiv aceast sec iune, proiectul ar putea fi respins, f r a crea nicio obliga ie din partea Autorit ii de Management sau a altor institu ii implicate. Prezenta cerere a fost completat în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la fals în declara ii.

DATA ÎNTOCMIRII:

NUME bI PRENUME: [Se va specifica în clar numele i func ia] SEMN TURA AUTORIZAT

6. ANEXE bI CERTIFICAREA CERERII DE FINAN ARE INFORMATIV [Pentru conformitatea cu cerin ele obligatorii pentru ca o cerere de finan are s fie acceptat , este obligatorie depunerea odat cu cererea de finan are a tuturor documentelor men ionate în ANEXA 2 – Opis, partea B]

95

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 1 – Model A: Scrisoare de înaintare [ANTET SOLICITANT]

Scrisoare de Înaintare

Solicitantul, <denumirea complet a Entit ii de Management al Clusterului>, cu sediul în str. ................................. ..... ....................., CUI................................., prin persoana împuternicit .......................................................... cu func ia de ..............................., depunem cererea de finan are din POS CCE 2007 2013.

V înaint m: 3 exemplare (1 original i 2 fotocopii) i 1 CD cu documentele în format electronic aferente cererii de finan are.

Semn tura: <Semn tura reprezentantului legal al EMC>

Data: <zz/ll/aaaa>

96

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 1 – Model B: Scrisoare de împuternicire pentru depunerea proiectului [ANTET SOLICITANT]

Scrisoare de împuternicire

<denumirea complet a Entit ii de Management al Clusterului>, cu sediul în str. ................................. ..... ....................., CUI................................., prin prezenta împuternicim pe dl/dna ……….. identificat cu CI nr. …., seria….., da depun în numele clusterului cererea de finan are din POS CCE 2007 2013.

Semn tura: <Semn tura reprezentantului legal al EMC>

Data: <zz/ll/aaaa>

97

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 1 – Formular C

DECLARA IA DE ELIGIBILITATE a Entit ii de management al clusterului

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberat de <organismal emitent>, CNP <...> / pa aport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <func ie> al <denumirea complet a Entit ii de Management al Clusterului>, cunoscând c falsul în declara ii este pedepsit de legea penal , declar pe propria r spundere c :
‰

‰

(denumirea EMC) depune Cererea de finan are, din care aceast declara ie face parte integrant , în cadrul POS CCE 2007–2013; <denumirea EMC> reprezint membrii clusterului (denumirea clusterului) i este constituit sub forma: (se va alege situa ia existent ): a. unei asocia ii non profit ce desf oar activit i economice i este constituit în baza Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii aprobat cu modific rile i complet rile ulterioare b. asocieri pe baza unui acord în form autentic ce stipuleaz viitoarea înfiin are a EMC ca asocia ie non profit ce desf oar activit i economice, pe baza Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii aprobat cu modific rile i complet rile ulterioare

‰

‰ ‰

<denumirea EMC> este constituit / va fi constituit de c tre <num r membri> persoane juridice membre ale clusterului conform listei ata ate, astfel: (se vor lista membrii clusterului specificându se situa ia fiec rui membru – întreprindere, organism/organiza ie de cercetare, universitate etc. Se vor indica 10 IMM productive i/sau din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii din cadrul clusterului) <denumirea EMC> se încadreaz / nu se încadreaz în defini ia de IMM Anexei 1 la Regulamentul 800/2008 (se va alege varianta care reflect situa ia existent ) nu î i desf oar activitatea în sectoarele exceptate prev zute de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 pentru aplicarea art. 87 i 88 din Tratatul privind Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare;

98

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

‰

(denumirea EMC) nu se afl în nici una din situa iile de mai jos: a) este în stare de insolven , conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven ei, cu modific rile i complet rile ulterioare; b) este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activit ile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într o situa ie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situa iile prev zute la lit. b); d) obliga iile de plat nete dep esc 1/12 din totalul obliga iilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agen ia Na ional de Administrare Fiscal ; e) obliga iile de plat dep esc 1/6 din totalul obliga iilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscal emis de autorit ile publice locale (conform prevederilor legale) pentru toate punctele de lucru înscrise în certificatul constatator; f) este declarat într o situa ie grav de înc lcare contractual pentru neîndeplinirea obliga iilor provenind dintr o procedur de achizi ii sau dintr o alt finan are din fondurile Comisiei Europene; g) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concuren ei i acest ordin nu a fost înc executat; h) împotriva ei a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost înc executat; i) este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. C 244/01.10.2004; Reprezentantul legal: 1. nu a suferit condamn ri definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulat de o autoritate de judecat ce are for de lucru judecat (res judicata); 2. nu a fost subiectul unei judec i de tip res judicata pentru fraud , corup ie, implicarea în organiza ii criminale sau în alte activit i ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunit ii Europene; 3. în urma altei proceduri de achizi ionare sau în urma unei proceduri de alocare a unei subven ii finan ate de la bugetul comunitar, nu a fost g sit vinovat de înc lcarea grav a contractului datorit nerespect rii obliga iilor contractuale

‰

99

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

‰

‰

Activit ile propuse în cadrul proiectului nu au beneficiat, în ultimii 3 ani i nu beneficiaz în prezent de finan are public ; Activit ile propuse în cadrul proiectului sunt de uz i interes comun pentru membrii clusterului.

În eleg c dac orice informa ie pe care o furnizez nu corespunde realit ii, acest fapt va duce la respingerea cererii de finan are sau rezilierea contractului i returnarea sumelor rambursate, f r a crea nicio obliga ie din partea Autorit ii de Management / Organismului Intermediar pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii. Data Semn tura i tampila

100

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 1 – Formular C1

DECLARA IA DE ELIGIBILITATE a IMM (formularul trebuie completat de cele minim 10 IMM care îndeplinesc condi iile de eligibilitate din Ghidul Soclicitantului) Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberat de <organismal emitent>, CNP <...> / pa aport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <func ie> al <denumirea complet a IMM>, cunoscând c falsul în declara ii este pedepsit de legea penal , declar pe propria r spundere c :

‰ ‰

(denumirea IMM) este membr cu drepturi depline a Entit ii de Management al Clusterului; este parte semnatar a acordului sub form autentic prezentat de c tre EMC la depunerea cererii de finan are; (se va alege situa ia existent ):
(denumirea

‰

IMM) se încadreaz / nu se încadreaz în defini ia de IMM Anexei 1 la Regulamentul 800/2008 (se va alege varianta care reflect situa ia existent ) i desf oar activitate în România în domeniul produc iei;

‰ ‰

(denumirea IMM) î (denumirea

IMM) nu î i desf oar activitatea în sectoarele exceptate prev zute de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 pentru aplicarea art. 87 i 88 din Tratatul privind Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare; in un bilan depus;

‰ ‰

(denumirea IMM) are cel pu

cel pu in 50% din cifra de afaceri pe ultimii trei ani (2009, 2010, 2011) a (denumirea IMM) provine din activitatea de produc ie sau din prestarea de servicii de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii . (denumirea IMM) nu se afl în nici una din situa iile de mai jos: a) este în stare de insolven , conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven ei, cu modific rile i complet rile ulterioare; b) este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activit ile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu

‰

101

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

creditorii sau este într o situa ie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situa iile prev zute la lit. b); d) obliga iile de plat nete dep esc 1/12 din totalul obliga iilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agen ia Na ional de Administrare Fiscal ; e) obliga iile de plat dep esc 1/6 din totalul obliga iilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscal emis de autorit ile publice locale (conform prevederilor legale) pentru toate punctele de lucru înscrise în certificatul constatator; f) este declarat într o situa ie grav de înc lcare contractual pentru neîndeplinirea obliga iilor provenind dintr o procedur de achizi ii sau dintr o alt finan are din fondurile Comisiei Europene; g) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concuren ei i acest ordin nu a fost înc executat; h) împotriva ei a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost înc executat; i) este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. C 244/01.10.2004;

‰

Reprezentantul legal: x nu a suferit condamn ri definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulat de o autoritate de judecat ce are for de lucru judecat (res judicata); nu a fost subiectul unei judec i de tip res judicata pentru fraud , corup ie, implicarea în organiza ii criminale sau în alte activit i ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunit ii Europene; în urma altei proceduri de achizi ionare sau în urma unei proceduri de alocare a unei subven ii finan ate de la bugetul comunitar, nu a fost g sit vinovat de înc lcarea grav a contractului datorit nerespect rii obliga iilor contractuale

x

x

În eleg c dac orice informa ie pe care o furnizez nu corespunde realit ii, acest fapt va duce la respingerea cererii de finan are sau rezilierea contractului i returnarea sumelor rambursate, f r a 102

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

crea nicio obliga ie din partea Autorit ii de Management / Organismului Intermediar pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii. Data Semn tura i tampila

103

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 1 – Formular D

DECLARA IA DE ANGAJAMENT

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberat de <organismal emitent>, CNP <...> / pa aport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <func ie> al <denumirea complet a EMC>, Solicitant de finan are pentru realizarea proiectului (titlul proiectului), pentru care am depus prezenta Cerere de finan are m angajez:
‰ ‰ ‰

s furnizez contribu ia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului; s finan ez toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului; s împuternicesc organele fiscale s transmit AM /OI, la solicitarea acestora, informa ii privind situa ia fiscal a societ ii; s asigur resursele financiare necesare implement rii optime a proiectului în condi iile ramburs rii/ decont rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; s p strez bunurile achizi ionate ca urmare a ob inerii finan rii prin POS CCE, pe o perioad de 3 ani de la finalizarea proiectului; s respect, pe durata preg tirii proiectului i a implement rii acestuia, prevederile legisla iei comunitare i na ionale în domeniul egalit ii de anse, nediscrimin rii, protec iei mediului, achizi iilor publice, ajutorului de stat, i prevederile de informare/ publicitate; s asigur capacitatea opera ional (administrativ ) a proiectului; s întrunesc toate condi iile impuse de Organismul Intermediar cu privire la statutul EMC; c obliga iile de plat nete nu dep esc 1/12 din totalul obliga iilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agen ia Na ional de Administrare Fiscal ; c obliga iile de plat nete nu dep esc 1/6 din totalul obliga iilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscal emis de autorit ile publice locale (conform prevederilor legale) pentru toate punctele de lucru înscrise în certificatul constatator; s prezint, la momentul semn rii contractului de finan are toate documentele solicitate de Organismul Intermediar IMM i precizate în Ghidul solicitantului. 104

‰

‰

‰

‰ ‰ ‰

‰

‰

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

În eleg c dac orice informa ie pe care o furnizez nu corespunde realit ii, acest fapt va duce la respingerea cererii de finan are sau rezilierea contractului i returnarea sumelor rambursate.

Data Semn tura i tampila

105

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 1 – Model D1

DECLARA IE PE PROPRIA R SPUNDERE Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberat de <organismal emitent>, CNP <...> / pa aport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <func ie> al <denumirea complet a EMC>, declar pe propria r spundere urm toarele: Declar c (Entitatea de Management a Clusterului) nu se afl în dificultate, în conformitate cu prevederile „Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea întreprinderilor în dificultate” (publicate în Jurnalul Oficial al UE nr. C 244/2004);

Declar pe propria r spundere c activit ile pentru care solicit finan area fac / nu fac obiectul altui ajutor de minimis sau orice alt tip de subven ie în cadrul altor programe / subprograme cu finan are public .

Da

Nu

De asemenea declar pe propria r spundere c în ultimii 3 (trei) Da ani fiscali, inclusiv anul în curs, am / nu am beneficiat de ajutoare de stat. Dac da, completa i tabelul de mai jos: Nr. crt. 1 2 3 Anul acord rii ajutorului de stat Institu ia finan atoare Programul prin care s a beneficiat de finan are

Nu

Cuantumul ajutorului acordat (euro)

106

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

De asemenea, declar pe propria r spundere c în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am / nu am beneficiat de ajutoare de minimis. Dac da, completa i tabelul de mai jos: Nr. crt. 1 2 3 Anul acord rii ajutorului de minimis Institu ia finan atoare

Da

Nu

Programul prin care s a beneficiat de finan are

Cuantumul ajutorului acordat (euro)

În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea dispozi iilor art. 87 i 88 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene privind ajutorul de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al UE L379/5/28.12.2006.

Declar pe propria r spundere c toate informa iile furnizate i consemnate în prezenta cerere sunt corecte i complete i în eleg c orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informa iilor în scopul de a ob ine avantaje pecuniare este pedepsit conform legii.

Data semn rii Nume i prenume Func ia Semn tura autorizat i tampila solicitantului

… … …

107

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 1 – Model E Declara ia solicitantului privind situa ia Entit ii de Mangement al Clusterului

DECLARA IE PRIVIND SITUA IA EMC [Aceast declara ie se va completa de c tre reprezentantul legal al EMC. Se vor toate documentele cuprinse în aceast anex . Solicitan ii care la data depunerii cererii de finan are nu sunt înc organiza i ca asocia ie non profit conform Ordonan ei 26/2000 vor depune aceast declara ie la momentul contract rii] Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberat de <organismul emitent>, CNP <...> / pa aport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <func ie> al <denumirea complet a EMC>, cunoscând c falsul în declara ii este pedepsit de legea penal , declar pe propria r spundere c : ƒ <denumirea EMC> depune cererea de finan are din POS CCE 2007 2013, <titlul proiectului>, din care aceast declara ie face parte integrant ; (Se va alege varianta care reflect situa ia existent ): ƒ <denumirea EMC> se încadreaz / nu se încadreaz în defini ia de IMM conform Anexei 1 a Regulamentului CE 800/2008 ƒ <denumirea EMC> se încadreaz / nu se încadreaz în defini ia de întreprinderilor mari conform Anexei 1 a Regulamentului CE 800/2008. În eleg c dac orice informa ie pe care o furnizez nu corespunde realit ii, acest fapt va duce la respingerea cererii de finan are sau rezilierea contractului i returnarea sumelor rambursate, f r a crea nicio obliga ie din partea Autorit ii de Management / Organismului Intermediar pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii. Semn tura: <Semn tura reprezentantului legal al Solicitantului> Data: <zz/ll/aaaa>

108

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

DECLARA IE privind încadrarea Entit ii de Management a Clusterului în categoria întreprinderilor mici i mijlocii I. Date de identificare a EMC

a. Denumirea EMC: b. Adresa sediului social: c. Cod unic de înregistrare: d. Numele i func ia persoanei autorizate (reprezentantul legal sau împuternicit): II. Tipul întreprinderii: Indica i, dup caz, tipul întreprinderii: ƒ Întreprindere autonom – în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situa ia economico financiar a întreprinderii solicitante. Se va completa doar Declara ia, f r Anex . ƒ Întreprindere partener – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei, precum i a fi elor adi ionale care se vor ata a la Declara ie. ƒ Întreprindere afiliat – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei, precum i a fi elor adi ionale care se vor ata a la Declara ie. III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii Exerci iul financiar de referin 9 Num rul mediu anual de Cifra de afaceri anual net Active totale (mii lei / mii salaria i (mii lei / mii euro) euro)

IMPORTANT: Preciza i dac , fa de exerci iul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modific ri care determin încadrarea întreprinderii într o alt categorie (respectiv micro întreprindere, întreprindere mic , mijlocie sau mare). x NU x DA (în acest caz, se va completa i se va ata a o declara ie referitoare la exerci iul financiar anterior) Declar pe propria r spundere c datele din aceast declara ie i din anexe sunt conforme cu realitatea.

9

Datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate în ultimul exerci iu financiar raportate în situa iile financiare anuale aprobate de ac ionari sau asocia i. În cazul întreprinderilor nou înfiin ate datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria r spundere

109

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Semn tura (numele i func ia semnatarului, autorizat s reprezinte întreprinderea) CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau afiliate

Sec iunile care trebuie incluse, dup caz: ƒ ƒ sec iunea A (precum i orice fi e adi ionale), dac întreprinderea solicitant are cel pu in o întreprindere partener ; sec iunea B (precum i orice fi e adi ionale), dac întreprinderea solicitant este afiliat cu cel pu in o întreprindere

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau afiliate Perioada de referin Num r mediu de salaria i Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii euro) Active totale (mii lei / mii euro)

1. Datele10 întreprinderii solicitante sau din situa iile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din sec iunea B11) 2. Datele cumulate12 în mod propor ional ale tuturor întreprinderilor partenere, dac este cazul (se vor introduce datele din sec iunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor afiliate13 (dac exist ) dac nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din sec iunea B).

Datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate în ultimul exerci iu financiar raportate în situa iile financiare anuale aprobate de ac ionari sau asocia i. În cazul întreprinderilor nou înfiin ate datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria r spundere 11 Datele întreprinderii, inclusiv num rul mediu anual de salaria i, sunt determinate pe baza situa iilor financiare anuale i a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situa iilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situa iilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclus . Datele incluse în sec iunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Declara ie. 12 Idem 13 Idem

10

110

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

FIbA DE PARTENERIAT

I. Date de identificare a întreprinderii 1 2 3 4 Denumirea întreprinderii: Adresa sediului social: Cod unic de înregistrare: Numele i func ia persoanei autorizate (reprezentantul legal sau împuternicit):

II. Date referitoare la întreprinderea afiliat Perioada de referin Num r mediu anual de Cifra de afaceri anual Active totale (mii lei / salaria i14 net (mii lei / mii mii euro) euro) Total

NOT : Aceste date rezult din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dac exist . La acestea se adaug într un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de aceast întreprindere partener , dac datele din conturile consolidate ale întreprinderilor afiliate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dac este necesar, se va ad uga "fi a întreprinderii afiliate" pentru întreprinderile care nu au fost înc incluse prin consolidare.

III. Calculul proportional (a) Indica i exact propor ia de inut 15 de întreprinderea solicitant (sau de întreprinderea afiliat prin intermediul c reia se stabile te leg tura de parteneriat), în întreprinderea partener la care se refer aceast fi :

În cazul în care în situa iile financiare anuale consolidate nu exist date privind num rul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile afiliate 15 procent din capitalul social sau din drepturile de vot de inute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulat propor ia de inut de fiecare întreprindere afiliat în aceea i întreprindere partener

14

111

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Indica i, de asemenea, propor ia de inut de întreprinderea partener , la care se refer aceast fi , din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea afiliat ): (b) Introduce i în tabelul de mai jos rezultatul calculului propor ional ob inut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1. Tabelul de parteneriat A.2 TABELUL DE PARTENERIAT – A.2 Num rul mediu anual de salaria i Cifra de afaceri Active totale anual net (mii lei/ (mii lei/ mii euro) mii euro)

Procent

Valoare rezultat în urma aplic rii celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1. Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.

Sec iunea A Întreprinderi partenere Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completat "fi a de parteneriat" [câte o fi pentru fiecare întreprindere partener a întreprinderii solicitante i pentru orice întreprindere partener a oric rei întreprinderi afiliate, ale c rei date nu au fost înc incluse în situa iile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi afiliate], datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie introduse în tabelul de mai jos.

112

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

1. Date de identificare i date financiare preliminare Tabelul A.1.

ÎNTREPRINDEREA PARTENER – DATE DE IDENTIFICARE

Numele sau denumirea întreprinderii Cod Unic de Înregistrare

Adresa sediului social

Numele i prenumele Cifra de afaceri Num rul mediu pre edintelui consiliului de anual net anual de administra ie, director (mii lei/ mii salaria i general sau echivalent euro)

Active totale (mii lei/ mii euro)

A

B

C

D

E

F

113

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

G

H

TOTAL

NOT : Aceste date sunt rezultatul unui calcul propor ional efectuat pe baza "fi ei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitant este direct sau indirect partener . Datele introduse în sec iunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau afiliate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezult din situa iile financiare anuale consolidate i din alte date ale întreprinderii partenere, dac exist , la care se adaug în propor ie de 100% datele întreprinderilor care sunt afiliate cu aceast întreprindere partener , în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situa iile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dac este necesar, ad uga i "fi e privind leg tura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situa iile financiare anuale consolidate.

114

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Sec iunea B Întreprinderi afiliate 1. Determinarea situa iei aplicabile întreprinderii care solicit întreprinderilor mici i mijlocii: încadrarea în categoria

Cazul 1 – Întreprinderea solicitant ine situa ii financiare anuale consolidate sau este inclus în situa iile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1) Cazul 2 – Întreprinderea solicitant sau una ori mai multe întreprinderi afiliate nu întocme te/întocmesc ori nu este / nu sunt inclus /incluse în situa iile financiare anuale consolidate (tabelul B2) NOT : Datele întreprinderilor afiliate cu întreprinderea solicitant deriv din situa iile financiare anuale i din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug în mod propor ional datele oric rei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi afiliate, situat imediat în aval sau în amonte, dac nu a fost deja inclus prin consolidare. 1. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1 – Situa iile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa tabelul B.1 de mai jos Tabelul B.1 TABELUL B1 Num rul mediu anual de salaria i TOTAL
În cazul în care în situa iile financiare anuale consolidate nu exist date privind num rul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile afiliate. Datele introduse în sec iunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau afilatee"

Cifra de afaceri anual net (mii lei/ mii euro)

Active totale (mii lei/ mii euro)

IDENTIFICAREA ÎNTREPRINDERILOR INCLUSE PRIN CONSOLIDARE Întreprinderea afiliat (denumire/ date de identificare) A Adresa sediului social Cod Unic de Înregistrare Numele i prenumele pre edintelui consiliului de administra ie, director general sau echivalent

115

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

B C D E NOT : Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi afiliate, care nu au fost înc incluse în situa iile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora i o "fi de parteneriat" trebuie ad ugate la sec iunea A.

Cazul 2 – Pentru fiecare întreprindere afiliat (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi afiliate), se va completa o "fi privind leg tura dintre întreprinderi" i se vor ad uga datele din situa iile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor afiliatee, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B.2. (Ata a i câte o "fi conform modelului) privind leg tura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere, TABELUL B2 Cifra de afaceri Întreprinder Num rul mediu anual anual net (mii lei/ ea num rul de salaria i mii euro) 1 2 3 4 5 TOTAL
NOT : Datele rezultate în sec iunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau afiliatee" (privind întreprinderile afiliate).

Active totale (mii lei/ mii euro)

FIbA privind leg tura dintre întreprinderi nr. din tabelul B.2, sec iunea B (numai pentru întreprinderile afiliate care nu sunt incluse în situa iile financiare anuale consolidate)

116

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

I. Date de identificare a întreprinderii 1 2 3 4 Denumirea întreprinderii: Adresa sediului social: Cod unic de înregistrare: Numele i func ia persoanei autorizate (reprezentantul legal sau împuternicit):

II. Date referitoare la întreprindere Datele trebuie introduse în tabelul B2 din sec iunea B. NOT : Datele întreprinderilor afiliate cu întreprinderea solicitant sunt extrase din situa iile financiare anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug în mod propor ional datele oric rei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii afiliate, situat imediat în aval sau în amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse în situa iile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitant . Datele aferente acestora i "fi a de parteneriat" trebuie introduse în sec iunea A. În cazul în care în situa iile financiare anuale consolidate nu exist date privind num rul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile affiliate.

PERIOADA DE REFERIN Num rul mediu anual de salaria i TOTAL Cifra de afaceri anual net (mii lei/ mii euro) Active totale (mii lei/ mii euro)

117

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 1 – Model F Scrisoare de confort

Banca [antet banc ] Nr................................................. C TRE : ...................................... (date identificare solicitant scrisoare de confort) SPRE bTIIN : Ministerul Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri, Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional Cre terea Competitivit ii Economice

SCRISOARE DE CONFORT ANGAJANT Prin prezenta, Banca, cu sediul în ................. înregistrat cu J/.................. i CUI....................reprezentat prin dl./dna. ................................................... în calitate de ............................., confirm m c pentru <numele firmei solicitante>, s a/s au aprobat o facilitate / facilit ile de creditare în sum total de .......... RON/EUR [numit în continuare ,,Facilitatea"/ Facilit ile ](F1 în valoare de ................. pe termen de .... luni, F2 în valoare de .......... pe termen de .... luni, etc.) pentru realizarea proiectului .................................... , propus pentru finan are în cadrul Programului Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice” Axa Prioritar 1,,Un sistem de produc ie inovativ i ecoeficient.", Domeniul Major de Interven ie 1.3 ,,Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului', 0peratiunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”. Facilitatea/facilit ile de creditare va/vor fi pus /puse la dispozi ia clientului dup prezentarea de c tre acesta la Banc a Contractului de Finan are semnat cu Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice” pentru acordarea asisten ei financiare nerambursabile pentru proiectul anterior men ionat, conform termenilor i condi iilor contractului de credit care se încheie între Banc i Client. În condi iile în care, între data emiterii prezentei Scrisori de confort i data prezent rii de c tre client a Contractului de Finan are semnat cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar intervin situa ii de natura: schimb ri la nivelul situa iei patrimoniale, modific ri la nivelul datelor financiare ale societ ii (nu

118

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

mai corespund criteriilor de eligibilitate ale b ncii în termeni de rentabilitate /solvabilitate /grad de îndatorare /lichiditate, etc.), modific ri semnificative la nivelul structurii ac ionariatului sau managementului, etc. modific ri majore în parametrii proiectului, imposibilitatea constituirii garan iilor agreate ini ial cu banca i nici a unei alte structuri de garan ii agreate de Banc , care s fac inacceptabil pentru Banc punerea la dispozi ie a Facilit ii/Facilit ilor, Banca va notifica Autoritatea de Management/Organismul Intermediar............... i Solicitantul în cel mai scurt timp asupra refuzului acord rii Facilit ii/Facilit ilor. Prezenta Scrisoare de confort serve te ca document justificativ care atest cofinan are a Solicitantului pentru proiectul anterior men ionat. capacitatea de

O copie a Contractului de Finan are semnat cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar ....................................pentru acordarea asisten ei financiare nerambursabile va fi remis B ncii de c tre Solicitant în termen de cel mult cinci zile lucr toare de la data încheierii acestuia. Valabilitatea acestei Scrisori de confort este de 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea de prelungire. Semn tura Data

119

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 1 Modelul G – Structura minim a planului de dezvoltare a clusterului

PLANUL DE DEZVOLTARE A CLUSTERULUI Sec iunea 1 – Prezentarea clusterului 1.1. Descriere succint a clusterului (nume, teritoriu, sector predominant de activitate) 1.2. Istoricul clusterului; ac iuni/proiecte implementate, parteneriate la nivel na ional / interna ional, relevan teritorial 1.3. Managementul clusterului (Entitatea de management a clusterului) – mod de constituire, servicii oferite membrilor, structura de management, caracterizarea angajamentelor asumate de membri Sec iunea 2 – Analiza clusterului 2.1. Descrierea sectorului în care activeaz clusterul – situa ia curent 2.2 Analiza lan ului de valoare 2.3 Analiza interac iunilor existente în cluster 2.4 Harta clusterului 2.4 Deschidere extern i vizibilitate interna ional 2.5 Analiza PESTEL / SWOT Sec iunea 3 – Viziune i obiective 3.1 Viziunea de dezvoltare a clusterului 3.2 Obiective strategice 3.3 Obiective opera ionale Sec iunea 4 – Concordan a planului cu cadrul de politici publice na ional i european 4.1 Concordan a cu obiectivele POSCCE 4.2 Concordan a cu politicile UE pentru sectorul de referin 4.3 Concordan a cu politicile na ionale pentru sectorul de referin 4.4 Concordan a cu politicile orizontale na ionale i UE 4.5 Corelarea cu politicile de dezvoltare regional / coeziune teritorial – rela ia cu poli de cre tere Sec iunea 5 – Activit i, monitorizare i sustenabilitate

i perspective

120

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

5.1. Descrierea activit ilor prev zute pe termen scurt i mediu (2 5 ani) 5.2. Corelarea activit i – obiective analiz 5.3. Indicatori i monitorizare Sec iunea 6 – Buget i surse de finan are 6.1 Detalierea bugetului pe activit i i tipuri de cheltuieli 6.2 Planul de sustenabilitate a clusterului

121

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 1 – Model H – Curriculum Vitae CURRICULUM VITAE

Informa ii personale Nume / Prenume Adres (e) Telefon Fax(uri) E mail(uri) Na ionalitate Data na terii Sex Locul de munc / Domeniul ocupa ional Experien a profesional Perioada Func ia sau postul ocupat Activit i i responsabilit i principale Numele i adresa angajatorului Tipul activit ii sau sectorul de activitate Men iona i separat fiecare experien cea mai recent dintre acestea. profesional relevant , începând cu Nume, Prenume Nume strad , Num r imobil, cod po tal, localitate, ar Mobil:

122

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Educa ie i formare

Perioada Calificarea / diploma ob inut Disciplinele principale studiate / competen e profesionale dobândite Numele i tipul institu iei de înv mânt / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea na ional sau interna ional Aptitudini i competen e personale Limba matern Limbi str ine cunoscute Autoevaluare Nivel european (*) Limba Limba

Men iona i separat fiecare forma de înv mânt i program de formare profesional absolvite, începând cu cel mai recent.

Preciza i limba matern

În elegere Ascultare Citire

Vorbire Participare la conversa ie Discurs oral

Scriere Exprimar e scris

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin

Pentru Limbi Str ine

Competen e i abilit i Descrie i aceste competen e i indica i contextul în care au fost dobândite. sociale

123

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Competen e i aptitudini organizatorice Competen e i aptitudini tehnice

Descrie i aceste competen e i indica i contextul în care au fost dobândite.

Descrie i aceste competen e i indica i contextul în care au fost dobândite.

Descrie i aceste competen e i indica i contextul în care au fost dobândite. Competen e i aptitudini de utilizare a calculatorului Competen e i aptitudini artistice Alte competen e i aptitudini Descrie i aceste competen e i indica i contextul în care au fost dobândite.

Descrie i aceste competen e i indica i contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere Men iona i dac de ine i un permis de conducere i categoria. Informa ii suplimentare Include i aici orice alte informa ii utile, care nu au fost men ionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referin e etc. Anexe Enumera i documentele anexate CV ului.

124

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 1 – Model I – Fi a de identificare

FORMULARUL DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI [Se va completa doar în format .doc copia pe CD al turi de celelalte documente solicitate]

i se va

ELEMENTE GENERALE Numele Entit ii de management al proiectului Titlul Proiectului Obiectul de activitate principal Codul fiscal (dac este cazul) Regiunea Judet Localitate BUGETUL PROIECTULUI Valoarea total a proiectului Valoarea total a cheltuielilor eligibile Valoarea finan rii nerambursabile ALTE INFORMATII Numele reprezentantului legal al Entit ii de management al clusterului Func ia Adresa / Sediul social al EMC Codul Postal Telefon Fax E mail OBSERVA II loca ia proiectului, dac difer de sediul social date persoan de contact / manager de proiect

125

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 2.1 OPIS Documente necesare la depunerea proiectului

Nr. crt.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8.

9. 10.

11.

Nr. Pag. (de la ... pân la...) Documente aferente entit ii de management al clusterului Scrisoarea de înaintare semnat de c tre reprezentantul legal al solicitantului – conform Model A Împuternicire pentru persoana care depune proiectul direct la sediul OI IMM – conform Model B Declara ia de eligibilitate a Entit ii de management al clusterului (conform Model C) ( Declara ia de eligibilitate a IMM (conform Model C1) (minim 10 IMM productive i /sau din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii din componen a clusterului vor completa fiecare în parte câte o declara ie) Declara ie de angajament a EMC (conform Model D) Declara ie pe proprie r spundere (conform Model D1) Declara ie privind situa ia EMC (conform model E) (solicitan ii care la momentul depunerii Cererii de finan are nu sunt constituite juridic vor depune aceast declara ie la momentul contract rii) Scrisoare de confort angajant (conform Model F) (acest document este necesar doar pentru proiectele depuse de c tre EMC inovative, pentru care contribu ia proprie la cheltuielile eligibile dep e te 100.000 euro) Fi a de identificare a solicitantului (conform Model I) Act constitutiv al EMC (obligatoriu pentru EMC inovative i pentru EMC emergente care la depunere sunt deja constituite juridic. Solicitan ii care la momentul depunerii Cererii de finan are nu sunt înc constitui i juridic, vor anexa proiectul de act constitutiv pe care îl au în vedere, varianta final a Actului constitutiv aprobat prin hotarârea judec toreasc de înfiin are a asocia iei, urmând a fi depus obligatoriu la contractare) Statutul EMC (obligatoriu pentru EMC inovative i pentru EMC emergente care la depunere sunt deja constituite juridic. Solicitan ii care la momentul depunerii Cererii de finan are nu sunt înc constitui i juridic, vor anexa proiectul de statut pe care îl au în vedere, varianta final a Statutului aprobat prin hot râre judec toreasc de înfiin are a asocia iei, umând a fi depus obligatoriu la contractare)

Tip document

DA sau N.A .

126

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

12.

13.

14.

15.

16. 1. 2. 3. 4

Certificat de gref pentru EMC (obligatoriu pentru EMC inovative i pentru EMC emergente care la depunere sunt deja constituite juridic. Solicitan ii care la momentul depunerii Cererii de finan are nu sunt constitui i juridic, vor depune aceast document la contractare) Acord de parteneriat prin care se recunoa te statutul EMC (acest document va fi depus doar în cazul în care în cadrul unui cluster exist deja o asocia ie non profit care este recunoscut de membrii clusterului drept entitate de management) Acord în form autentic între membrii clusterului în care se stipuleaz inten ia de constituire/ înfiin are a EMC (în cazul EMC emergente care la depunere nu sunt înc constituite juridic) Cazier fiscal pentru EMC (obligatoriu pentru EMC inovative i pentru EMC emergente care la depunere sunt constituite juridic. Solicitan ii care la momentul depunerii Cererii de finan are nu sunt constitui i juridic, vor depune aceast document la contractare) Cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului Documente aferente proiectului Cererea de finan are Plan de dezvoltare a clusterului (conform Model G) CV ale membrilor echipei de proiect (conform Model H) – lipsa acestor documente NU duce la descalificarea cererii de finan are Fi e de post pentru membrii echipei de proiect lipsa acestor documente NU duce la descalificarea cererii de finan are

Subsemnatul(a) < nume, prenume reprezentant legal al Solicitantului > în calitate de reprezentant legal al <denumire Solicitant> declar pe propria r spundere c documentele depuse sunt în total concordan cu cerin ele prev zute în Ghidul solicitantului.

Sunt con tient de faptul c orice nepotrivire între documentele existente în plicurile depuse i situa ia real poate duce automat la respingerea cererii de finan are/rezilierea contractului i returnarea sumelor rambursate, f r a crea nicio obliga ie din partea OI IMM.

Semn tura: <Semn tura reprezentantului legal al Solicitantului>

Data: <zz/ll/aaaa>

127

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 2.2 OPIS Documente necesare la contractare

Nr. crt. 1

Tip document

Nr. Pag. (de la ... pân la...)

DA sau N.A .

Certificate de atestare fiscalã în original/copie legalizatã privind îndeplinirea obligaþiilor de platã la bugetul general consolidat, eliberate de Administraþia Finanþelor Publice 2 Certificate de atestare fiscalã în original/copie legalizatã privind îndeplinirea obligaþiilor de platã a impozitelor taxelor locale ºi altor venituri la bugetele locale eliberate de Direcþia impozite ºi taxe locale în a cãrei razã îºi are sediul solicitantul 3 Documentele care atestã capacitatea financiarã de implementare a proiectului16 (extras de cont depozit bancar / contract de credit / scrisoare de confort angajantã emisã de bancã / instituþii financiare) ºi care sã acopere valoarea însumatã a cofinanþãrii cheltuielilor eligibile ºi a cheltuielilor neeligibile ale proiectului 4 Notificare din partea bãncii / trezorerie privind deschiderea conturilor dedicate derulãrii operaþiunilor proiectului Solicitan ii care la momentul depunerii Cererii de finan are nu sunt organiza i ca asocia ie non profit la momentul contract rii vor depune i urm toarele documente: 5 Declara ia privind situa ia EMC (conform Anexa 1 Model C) 6 Act constitutiv al EMC 7 Statutul EMC 8 Certificat de gref pentru EMC 9 Cazier fiscal pentru EMC

16

Se accept orice document / combina ie de documente care s demonstreze capacitatea solicitantului de a acoperi financiar atât co finan area cheltuielilor eligibile cât i a cheltuielilor neeligibile i conexe.

128

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

ANEXA 3. Instruc iuni privind cheltuielile salariale pentru activit i de cercetare dezvoltare în cadrul proiectelor din cadrul opera iunii 1.3.3 1. Conform Ordinului de cheltuieli eligibile aprobate pentru opera iunea 1.3.3 din cadrul Axei Prioritare 1 a POS CCE, cheltuielile salariale (acolo unde astfel de cheltuieli sunt eligibile) se cumuleaz per persoan cu toate veniturile salariale directe ob inute din contractele de finan are încheiate din fondurile POS CCE i din fondurile bugetare alocate Planului Na ional de CDI II 2007 2013 i nu pot dep i plafoanele prev zute în Anexa 3 la HG nr. 475/2007 privind aprobarea Planului Na ional de CDI 2007 2013. 2. Cuantumul cheltuielilor generale de administra ie eligibile se calculeaz conform Metodei de calcul stabilit de c tre Autoritatea de Management a POS CCE pentru calculul pro ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administra ie, anex la contractul de finan are. În cazul în care cheltuielile generale de administra ie cuprind i cheltuieli salariale pentru personalul administrativ, aceste cheltuieli nu sunt supuse plafoanelor prev zute în Anexa 3 la HG nr. 475/2007, ci sunt determinate de politica salarial a institu iei beneficiare de proiect pentru personalul administrativ i sunt luate în considera ie la decontarea global a cheltuielilor generale de administra ie conform Metodei de calcul men ionate. 3. Plafoanele prev zute în Anexa 3 la HG nr. 475/2007 sunt exprimate în euro/om/lun la norm de lucru întreag , adic 8 ore pe zi, 40 de ore pe s pt mân pentru orice persoan în vârst de peste 18 ani, conform Codului Muncii. Dac o persoan lucreaz pe proiect cu jum tate de norm , de exemplu, plafonul lunar maxim corespunz tor func iei sale/gradului s u profesional se reduce la jum tate. Durat maxim a timpului de munc pe proiect trebuie s respecte, evident, prevederile Codului Muncii, iar orele suplimentare se ramburseaz respectând plafonul orar ce revine func iei/gradului profesional. 4. Acolo unde sunt eligibile cheltuieli salariale, directorul de proiect este asimilat func iei “director de program/proiect” la nr. crt. 1 din tabelul prev zut în Anexa 3 la HG nr. 475/2007. 5. Cheltuielile salariale pentru managementul de proiect, acolo unde acestea sunt eligibile, trebuie s respecte plafoanele din Anexa 3 la HG nr. 475/2007 conform func iilor/gradelor profesionale de inute de membrii echipei de management, iar pentru persoanele care nu de in astfel de func ii/grade profesionale se aplic plafonul corespunz tor activit ilor suport. 6. Pentru to i beneficiarii finan a i ca întreprinderi, printr o schem de ajutor de stat de CDI sau printr o schem de ajutor de minimis (care permit rambursarea de cheltuieli salariale pentru activit i de cercetare), salarizarea membrilor echipelor de cercetare se stabile te de c tre reprezentantul legal al beneficiarului i trebuie s respecte indicativ plafoanele din Anexa 3 la HG nr. 475/2007, corelând activitatea depus de ace tia pe proiect cu categoriile de activit i cuprinse în tabelul prev zut în Anexa 3 la HG nr. 475/2007.

129

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

ANEXA 3 LA HOT RÂREA Nr. 475 din 23 mai 2007 privind aprobarea Planului na ional de cercetare dezvoltare i inovare II, pentru perioada 2007 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 371 din 31 mai 2007 PLAFOANELE pe baza c rora se calculeaz costurile salariale directe la contractele de finan are încheiate începând cu luna mai 2007 din fonduri bugetare alocate Planului na ional II:
Nr. crt 1. Categoria de activit i Activit i ce presupun nivel înalt al creativit ii i/ sau experien i abilitate de conducere Nivelul studiilor Superioare CS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor universitar, conferen iar universitar, director program/proiect Superioare CS III, IDT III, CS, IDT, lector universitar, asistent universitar, ef program/proiect, responsabil proiect 2.900 Func ia/gradul profesional Limit maxima în euro/om/lun 4.300

2.

Activit i ce presupun cunoa terea aprofundat a metodelor de analiz i sintez , precum i abilit i de utilizare a acestora Activit i ce presupun cunoa terea metodelor de analiz i sintez i a metodologiilor cercet rii, precum i abilit i de utilizare a acestora Activit i suport

3.

Superioare Asistent de cercetare, doctorand, masterand Superioare TI, TII, TIII, TS, altele i/sau medii

1.900

4.

1.000

NOT : Limita maxim cuprinde toate taxele i impozitele datorate de angajat i se aplic tuturor veniturilor realizate de c tre o persoan pentru participarea la unul sau mai multe proiecte în cadrul Planului na ional II.

130

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 4 – Coduri CAEN pentru cele minim 10 IMM din cadrul clusterului Eligibilitatea EMC presupune ca minim 10 IMM membre ale EMC s î i desf oare activitatea conform codurilor CAEN eligibile descrise în tabelul de mai jos. Se vor lua în calcul atât codul CAEN principal cât i cele secundare. Verificarea acestei condi ii se va face prin declara ia pe proprie r spundere (Anexa 1 Model C1) pe care fiecare dintre cele 10 IMM trebuie s o completeze.

SEC IUNEA A

B

Diviziunea toate 05, 06 07 08 09 10,11,12 13,14,15,16,17,18 19 20 21,22,23 24 25 26,27,28,29 30 31,32 33 35 36,37 38 39 41 42,43 58 59 60

CODURI ELIGIBILE

0710, 0729 0811, 0812, 0891, 0893, 0899

CODURI NEELIGIBILE toate toate 0721 0892 toate toate

toate 201, 202, 203, 204, 2052, 2053, 2059 toate 244, 2453, 2454 251, 252, 253, 255, 256, 257, 2592, 2593, 2594, 2599 toate 302, 303, 309 toate toate 2051, 206

C

241, 242,243, 2451, 2452 254,2591

301, 304 toate toate toate 381,382 toate 411 toate 5913, 5914, 592 toate

D E F J

383 412 toate 5911, 5912

131

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

M G,H,I,K,L,N, O,P,Q R,S,T,U

61, 62 63 69, 70, 71, 73, 74 72 toate

toate 631 toate

639 toate toate

132

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 5 Grile de verificare

5.1 Grila de verificare a criteriilor de depunere a proiectului

DA Coletul a fost depus la termenul prev zut Coletul con ine: - 1 plic sigilat i prev zute cu etichet : 1 original, 2 copii, 1 CD - Actul de împuternicire pentru depunerea proiectului prin delegat dac este cazul (ata at în original)

NU

În cazul în care r spunsul la oricare din întreb ri este NU, descrie i motivul: ................................................................................................................................................. Ofi er de proiect Nume Semn tura Data

133

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

5.2 Grila de verificare a conformit ii administrative

Cerin e Cererea de finan are este conform cerin elor Ghidului Solicitantului Toate documentele din dosarul Cererii de finan are sunt numerotate, semnate i tampilate conform cerin elor din Ghidul Solicitantului Actul de împuternicire (Model B) pentru depunerea cererii de finan are (în original) este ata at Declara ia de eligibilitate a EMC (Model C) este în formatul cerut Declara iile de eligibilitate a IMM productive / din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii (Model C1) sunt în formatul cerut (câte o declara ie pentru fiecare din cele 10 IMM productive / din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii membre ale clusterului) Declara ia de angajament (Model D) este în formatul cerut Declara ia pe proprie r spundere (Model D1) este în formatul cerut Declara ia privind situa ia EMC (Model E) este în formatul cerut Scrisoare de confort ce dovede te capacitatea financiara a solicitantului (copie) (Model F) Planul de dezvoltare (Model G) este anexat Cererii de finan are Dup caz: Act constitutiv al EMC Statutul EMC Încheiere judec toreasc Certificat de gref Certificat de înregistrare în registrul Asocia iilor i Funda iilor Extras la zi din Registrul Na ional al persoanelor juridice f r scop lucrativ Acord de parteneriat prin care se recunoa te statutul EMC Acord în form autentic între membrii clusterului ce stipuleaz înfiin area EMC Rezultat final

DA

NU

Acceptat / respins

134

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

5.3 Grila de verificare a eligibilit ii solicitantului i proiectului
Cerin e Solicitantul îndepline te criteriile de eligibilitate stipulate în Ghidul Solicitantului (cap. II) Scopul i obiectivele proiectului sunt în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare, domeniului major de interven ie i opera iunii Proiectul propus se încadreaz în tipurile de proiecte men ionate în Ghidul Solicitantului (cap. III) Activit ile propuse în cadrul proiectului se desf oar în beneficiul clusterului în ansamblul s u Proiectul propus este localizat pe teritoriul României Durata contractului este de cel mult 24 luni. Activit ile proiectului, nu au fost finan ate în ultimii 3 ani sau nu sunt finan ate în prezent, par ial sau în totalitate, din fonduri nerambursabile comunitare sau din alte surse publice Activit ile proiectului respect legisla ia na ional i comunitar în domeniul protec iei mediului, ajutorului de stat, egalit ii de anse, achizi iilor publice, sau dup caz, a normelor interne de achizi ii i inform rii/publicit ii. Dimensiunea finan rii nerambursabile solicitate se încadreaz în limitele men ionate în prezentul Ghid. Solicitantul nu se afl într una din situa iile enumerate la Sec iunea "Criterii de eligibilitate a Solicitantului" din Ghidul solicitantului privind insolven a, obliga iile de plat a contribu iilor la asigur rile sociale, înc lcarea grav a obliga iilor asumate printr un contract/acord de finan are din fonduri publice, dificultate a a cum este definite potrivit regulilor de ajutor de stat, recuperarea unui ajutor de stat Reprezentantul legal al Solicitantului nu se afl într una din situa iile enumerate la Sec iunea "Criterii de eligibilitate a Solicitantului" din Ghidul solicitantului privind condamn ri definitive datorate unei conduite profesionale îndreptat împotriva legii, cazuri de fraud , corup ie, implicare în organiza ii criminale sau în alte activit i ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunit ii Europene. Solicitantul nu are obliga ii de plat nete la bugetele publice, mai mari de 1/12 (respectiv 1/6 la bugetele locale) din obliga iile de plat pe ultimele 12 luni Activit ile proiectului nu deriv Rezultat final i nu implic delocalizarea unei activit i similare din alt stat membru DA NU Acceptat / respins

135

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 6: Grile de evaluare tehnico financiar

6.1 Grila de evaluare tehnico financiar pentru proiectele destinate clusterelor emergente

Etapa de evaluare este subsecvent Etapei de selec ie, în cadrul c reia se verific mai întâi dac sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate ale Solicitantului i Proiectului. Etapa de evaluare presupune evaluarea tehnic i financiar a proiectului, pe baza analizei con inutului Cererii de finan are, a anexelor i documentelor suport, în special a prevederilor Planului de Dezvoltare, care trebuie s fie completate i prezentate în acord cu cerin ele i condi iile descrise în Ghidul Solicitantului. Evaluarea tehnic i financiar a proiectelor acceptate dup etapa prealabil de verificare a conformit ii administrative i a eligibilit ii (care include eligibilitatea solicitantului i respectiv, eligibilitatea proiectului), se va face, pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile de evaluare descrise în prezenta gril , prin acordarea de puncte, în limitele maximale prev zute, înso ite de justificarea alegerii punctajului acordat. 5 criterii de evaluare – 13 subcriterii: Criteriile de evaluare 1. Impactul proiectului i relevan a pentru obiectivele POS CCE 2. Calitatea i coeren a proiectului 3. Capacitatea Solicitantului de a implementa proiectul 4. Maturitatea Solicitantului i a Proiectului 5. Sustenabilitatea Proiectului Punctaj maxim: Punctaj maxim 20 30 20 10 20 100

ATENfIE: Un proiect care ob ine un punctaj total sub 60 puncte prin cumularea punctajelor ob inute pentru fiecare criteriu de evaluare va fi declarat respins ! ATENfIE: Un proiect care a fost notat cu 0 puncte la oricare dintre subcriteriile de evaluare va fi declarat respins !

136

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

1. Impactul proiectului i relevan a pentru obiectivele POS CCE (punctaj maxim 20 puncte) Sub criteriu 1.1 Impactul asupra competitivit ii economice Descriere Se va evalua m sura în care proiectul va avea un impact pozitiv asupra dezvolt rii competitive a companiilor incluse în cluster. Se va evalua impactul în termeni de: atragere de investi ii: se va compara volumul de investi ii efectuate de membrii clusterului la data finaliz rii proiectului cu volumul investi iilor realizate în perioada de doi ani de zile premerg tori începerii proiectului, i se va m sura procentual (2 puncte): o 2 puncte 15% o 1 punct = 5% i < 15% o 0 i < 1 punct = 0% i < 5% cre tere a exporturilor: se va compara volumul exporturilor realizate de membrii clusterului la data finaliz rii proiectului cu volumul exporturilor realizate în perioada de doi ani de zile premerg tori începerii proiectului, i se va m sura procentual (2 puncte); o 2 puncte = 20% o 1 punct = 5% i < 20% o 0 i < 1 punct = 0% i < 5% cre tere a productivit ii muncii: se va compara raportul între cifra de afaceri total a firmelor din cluster i num rul locurilor de munc totale aferente acestora din ultimul an fiscal înainte de finalizarea proiectului cu acela i raport din ultimul an fiscal dinainte de începerea proiectului, i se va m sura procentual (2 puncte); o 2 puncte 15% o 1 punct = 5% i < 15% o 0 i < 1 punct = 0% i < 5% creare net de locuri de munc : se va calcula o 'L = diferen a între num rul de locuri de munc nou create i cele desfiin ate în cadrul clusterului pe perioada dintre ultimul an fiscal înainte de implementarea proiectului i ultimul an fiscal încheiat Punctaj maxim

8

137

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

1.2 Contribu ia proiectului la dezvoltarea clusterului

1.3 M surile privind dezvoltarea durabil

înainte de finalizarea proiectului L0 = num rul de locuri de munc existent la sfâr itul ultimului an fiscal înainte de implementarea proiectului i se va m sura procentual (2 puncte); o 2 puncte = 'L /L0 25% o 1 punct = 10% d 'L /L0 < 25% o 0 i < 1 punct = 0% d 'L /L0 < 10% Se va evalua dac i în ce m sur rezultatele proiectului vor contribui la dezvoltarea clusterului / lan ului de valoare, prin cel pu in urm toarele: atragerea în cluster i implicarea activ pe perioada de implementare a proiectului de noi IMM productive / din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii (2 puncte), astfel o 2 puncte = peste 20 IMM atrase i implicate; o 1 punct = între 5 i 20 IMM atrase i implicate; o 0 puncte = sub 5 IMM atrase i implicate. cre terea rela iilor comerciale între membrii clusterului: se va compara volumul total al contractelor finalizate (pl i efectuate) între membrii clusterului în ultimul an fiscal înaintea finaliz rii proiectului, cu acela i volum din ultimul an fiscal înainte de începerea proiectului (2 puncte) i se va calcula procentual, astfel: o 2 puncte = 25% o 1 punct = 10% i < 25% o 0 i < 1 punct = 0% i < 10%; crearea de noi companii (2 puncte) o 2 puncte = peste 10 IMM create; o 1 punct = între 5 i 10 IMM create; o 0 puncte = sub 5 IMM create; crearea unui brand al clusterului i promovarea la nivel interna ional (1 punct); cre terea capacit ii de management i planificare a clusterului (1 punct). Se vor evalua ac iunile propuse de proiect pentru: sus inerea dezvolt rii durabile (respectarea legisla iei privind protejarea i conservarea mediului o

8

2

138

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

1.4 M surile privind egalitatea de anse

înconjurator, includerea de activit i/m suri de cre tere a calit ii mediului înconjur tor (implementarea de standarde specifice, cum ar fi ISO14001, EMAS, etc) (2 puncte) În cazul în care nu vor fi implementate standarde calitate punctajul acordat este de 1 punct. Se vor evalua ac iunile propuse de proiect pentru: respectarea principiului egalit ii de anse (proiectul identific aspectele poten iale legate de diverse tipuri de discriminare i propune m suri relevante pentru eliminarea eventualelor cazuri de discriminare, cum ar fi: acces persoane cu disabilit i, angajare pe criterii de competen e i nu de gen sau religie, etc) (2 puncte) solicitantul respect cerin ele minime legale în domeniu (1 punct)

2

2. Calitatea i coeren a proiectului (punctaj maxim 30 puncte) Sub criteriu 2.1 Claritatea, coeren a i realismul proiectului Descriere Se vor evalua urm toarele elemente i modul de corelare pentru atingerea obiectivelor i ob inerea rezultatelor scontate: Obiectivele proiectului sunt clare, pertinente i fezabile având în vedere perioada de implementare, resursele umane i tehnice i bugetul propus Obiectivele proiectului sunt corelate cu rezultatele i indicatorii asuma i Metodologia de implementare este clar , fezabil i bine justificat : solicitantul propune un set coerent de activit i ( i instrumente) detaliate pe sub activit i, resurse necesare (de timp, financiare, umane, tehnice), responsabili i rezultate. Metodologia de implementare este corelat cu un calendar de lucru realist Se va evalua m sura în care: Bugetul este complet i corelat cu activit ile prev zute, resursele alocate/estimate Costurile sunt realiste (corect estimate i justificate Punctaj maxim

12

2.2 Structura i fezabilitatea bugetului proiectului

10

139

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

2.3 Managementul riscurilor

2.4 Corelarea cu politicile de coeziune economic i teritorial

corespunz tor prin documenta ia de pre anexat la buget) i necesare pentru implementarea proiectului. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile. Se va evalua m sura în care proiectul: Identific riscurile poten iale care pot ap rea în perioada de implementare a proiectului Descrie m surile de reducere/eliminare a acestora, cu numirea responsabilului i termenului de rezolvare Se va evalua m sura în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor politicii de dezvoltare regional (apartenen a la poli de cre tere, conexiunea cu planurile integrate de dezvoltare urban )

5

3

3. Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul (punctaj maxim 20 puncte) Sub criteriu 3.1 Asigurarea managementului calit ii Descriere Se va evalua calitatea formei de guvernan a clusterului: transparen a, organizarea intern , calitatea comunic rii între entitatea de management i membrii clusterului i exterior Se vor evalua urm toarele elemente: - Resursele umane sunt clar definite i sunt adecvate pentru implementarea proiectului; - Calificarea i expertiza echipei de management / implementare a proiectului (inclusiv relevan a acestora fa de obiectivele i rezultatele a teptate ale proiectului) - Experien a membrilor echipei de proiect în implementarea de proiecte finan ate din fonduri publice; - Corelarea atribu iilor i responsabilit ilor echipei de management cu activit ile propuse în proiect Se va evalua calitatea infrastructurii i nivelul resurselor financiare puse la dispozi ie de membrii clusterului pentru a fi utilizate în comun pentru implementarea proiectului i atingerea rezultatelor acestuia. Punctaj maxim 5

3.2 Calitatea i capacitatea echipei de management

10

3.3 Calitatea resurselor deja existente i utilizate în comun în proiect

5

140

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

4. Maturitatea solicitantului i a proiectului (punctaj maxim 10 puncte) Sub criteriu 4.1 Maturitatea solicitantului Descriere Se vor evalua urm toarele elemente: - Dimensiunea clusterului: num rul de membri, ponderea în economia local / regional / na ional (2 puncte): o 2 puncte = minim 30 membri o 1 punct = minim 20 membri o 0 i < 1 punct = între 10 i 20 membri - Calitatea cooper rii actuale/recente între membrii clusterului (2 puncte): o 2 puncte = sunt demonstrate rela ii de cooperare comercial între membrii clusterului, la momentul depunerii proiectului o 1 punct = este argumentat poten ialul de dezvoltare a unor rela ii de cooperare comercial între membrii clusterului o 0 puncte = nu exist colabor ri comerciale între membrii clusterului - Performan a individual a membrilor clusterului de dezvoltare (profitabilitate, tendin e de dezvoltare, talie) (1 punct) Se va evalua : capacitatea Solicitantului de a demara imediat proiectul (activit i preg titoare pentru facilitarea implement rii imediate) o 5 puncte = demararea proiectului în maxim o lun de la semnarea contractului de finan are o 3 puncte = demararea proiectului între 1 3 luni de la semnarea contractului o 1 punct = demararea proiectului la mai mult de 3 luni de la semnarea contractului Punctaj maxim

5

4.2 Maturitatea proiectului

5

5. Sustenabilitatea proiectului (punctaj maxim 20 puncte) Sub criteriu Descriere Punctaj maxim

141

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

5.1 Capacitatea solicitantului de a continua proiectul dup finalizarea acestuia

5.2 Capacitatea solicitantului de a men ine i consolida echipa de management a clusterului

Se va evalua: - Capacitatea solicitantului de a asigura men inerea i func ionarea dup finalizarea proiectului. - Capacitatea solicitantului de a atrage resurse financiare pentru a continua implementarea Planului de dezvoltare dup finalizarea proiectului - Dependen a solicitantului de surse externe pentru a continua Planul de dezvoltare Se va evalua capacitatea solicitantului de a asigura men inerea i atragerea de resurse umane pentru EMC, inclusiv preg tirea viitoare a acestora pentru coordonarea i dezvoltarea clusterului

15

5

6.2 Grila de evaluare tehnico financiar pentru proiectele destinate clusterelor inovative

Etapa de evaluare este subsecvent Etapei de selec ie, în cadrul c reia se verific mai întâi dac sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate ale Solicitantului i Proiectului. Etapa de evaluare presupune evaluarea tehnic i financiar a proiectului, pe baza analizei con inutului Cererii de finan are, a anexelor i documentelor suport, în special a prevederilor Planului de Dezvoltare i ale activit ilor de tip CDI propuse, care trebuie s fie completate i prezentate în acord cu cerin ele i condi iile descrise în Ghidul Solicitantului. Evaluarea tehnic i financiar a proiectelor acceptate dup etapa prealabil de verificare a conformit ii administrative i a eligibilit ii (care include eligibilitatea solicitantului i respectiv, eligibilitatea proiectului), se va face, pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile de evaluare descrise în prezenta gril , prin acordarea de puncte,, numere întregi, în limitele maximale prev zute, înso ite de justificarea alegerii punctajului acordat. 5 criterii de evaluare – 13 subcriterii : Criteriile de evaluare 1. Impactul proiectului i relevan a pentru obiectivele POS CCE 2. Calitatea i coeren a proiectului 3. Capacitatea Solicitantului de a implementa proiectul 4. Maturitatea Solicitantului i a Proiectului 5. Sustenabilitatea Proiectului Punctaj maxim: Punctaj (Puncte) 20 30 20 10 20 100

142

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

ATENfIE: Un proiect care ob ine un punctaj total sub 60 puncte prin cumularea punctajelor ob inute pentru fiecare criteriu de evaluare va fi declarat respins ! ATENfIE: Un proiect care a fost notat cu 0 puncte la oricare dintre subcriteriile de evaluare va fi declarat respins ! 1. Impactul proiectului i relevan a pentru obiectivele POS CCE (maxim 20 de puncte) Sub criteriu 1.1 Impactul asupra competitivit ii economice Descriere Se va evalua m sura în care proiectul va avea un impact pozitiv asupra dezvolt rii competitive a companiilor incluse în cluster. Se va evalua impactul în termeni de: se va compara volumul de investi ii în tehnologie efectuate de membrii clusterului la data finaliz rii proiectului cu volumul investi iilor în tehnologie realizate în perioada de doi ani de zile premerg tori începerii proiectului i se va m sura procentual (2 puncte): o 2 puncte 15% investi ii, din care minim 10% in CDI o 1 punct = 5% i < 15% investi ii, din care minim 7% in CDI o 0 i < 1 punct = 0% i < 5% investi ii; cre tere a exporturilor, în special de tehnologie medie înalt : se va compara volumul exporturilor realizate de membrii clusterului la data finaliz rii proiectului cu volumul exporturilor realizate în perioada de doi ani de zile premerg tori începerii proiectului, i se va m sura procentual (2 puncte): o 2 puncte = 20%, din care minim 15% exporturi de tehnologie medie înalt o 1 punct = 5% i < 20%, din care minim 10% exporturi de tehnologie medie înalt o 0 i < 1 punct = 0% i < 5%; cre tere a productivit ii muncii: se va compara raportul între cifra de afaceri total a firmelor Punctaj maxim

8

143

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

1.2 Contribu ia proiectului la dezvoltarea clusterului

din cluster i num rul locurilor de munc totale aferente acestora din ultimul an fiscal înainte de finalizarea proiectului, cu acela i raport din ultimul an fiscal dinainte de începerea proiectului, i se va m sura procentual (2 puncte); o 2 puncte 15% o 1 punct = 5% i < 15% o 0 i < 1 punct = 0% i < 5% creare net de locuri de munc , în special pentru cercet tori / for de munc înalt calificat : se va calcula o 'L = diferen a între num rul de locuri de munc nou create i cele desfiin ate în cadrul clusterului pe perioada dintre ultimul an fiscal înainte de implementarea proiectului i ultimul an fiscal încheiat înainte de finalizarea proiectului o L0 = num rul de locuri de munc existent la sfâr itul ultimului an fiscal înainte de implementarea proiectului i se va m sura procentual (2 puncte); o 2 puncte = 'L /L0 25%, din care minim 15% reprezint for de munc înalt calificat / cercet tori o 1 punct = 10% d 'L /L0 < 25%, din care minim 10% reprezint for de munc înalt calificat / cercet tori; o 0 i < 1 punct = 0% d 'L /L0 < 10% Se va evalua dac i în ce m sur rezultatele proiectului vor contribui la dezvoltarea clusterului / lan ului de valoare prin cel pu in urm toarele: atragerea i implicarea activ în special în activit i CDI pe perioada de implementare a proiectului de noi IMM productive / din domeniul serviciilor de înalt tehnologie bazate pe utilizarea intensiv a cunoa terii în cluster (2 puncte), astfel o 2 puncte = peste 20 IMM atrase i implicate;

3

144

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

1.3 M sura în care activit ile de CDI propuse vor contribui la rezultate direct aplicabile pe pia i la cre terea competitivit ii IMM urilor

1.4 M surile privind dezvoltarea durabil

1.5 M surile privind egalitatea de anse

1 punct = între 5 i 20 IMM atrase i implicate; o 0 puncte = sub 5 IMM atrase i implicate. cre terea rela iilor comerciale i de colaborare între membrii clusterului, în special rela ii de transfer tehnologic (brevete aplicate în produc ie): se va compara volumul total al contractelor finalizate (pl i efectuate) între membrii clusterului în ultimul an fiscal înaintea finaliz rii proiectului, cu acela i volum din ultimul an fiscal înainte de începerea proiectului (1 punct) i se va calcula procentual, astfel: o 1 punct = 25% o 0,5 punct = 10% i < 25% o 0 = 0% i < 10%; înt rirea, pe baza rezultatelor activit ilor CDI, a pozi iei/cotei pe pia prin furnizarea unor noi produse i/sau procese inovative, cu avantaje i beneficii reale pentru sectorul în care î i desf oar activitatea clusterul, dar i la nivel intersectorial (4 puncte) crearea de noi companii inovative (spin off) (1 punct); cre terea num rului de proiecte interna ionale de CDI (1 punct); Se vor evalua ac iunile propuse de proiect pentru: sus inerea dezvolt rii durabile (respectarea legisla iei privind protejarea i conservarea mediului înconjurator, includerea de activit i/m suri de cre tere a calit ii mediului înconjur tor (implementarea de standarde specifice, cum ar fi ISO14001, EMAS, etc) (2 puncte) NB: În cazul în care nu vor fi implementate standarde specifice punctajul acordat este de maxim 1 punct. Se vor evalua ac iunile propuse de proiect pentru: respectarea principiului egalit ii de anse (proiectul identific aspectele poten iale legate

o

6

2

1

145

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

de diverse tipuri de discriminare i propune m suri relevante pentru eliminarea eventualelor cazuri de discriminare, cum ar fi: acces persoane cu disabilit i, angajare pe criterii de competen e i nu de gen sau religie, etc) (1 punct) solicitantul nu are în vedere cerin ele minime legale în domeniu (0 puncte) 2. Calitatea i coeren a proiectului (maxim 30 de puncte) Sub criteriu 2.1 Claritatea i coeren a i realismul proiectului Descriere Se vor evalua urm toarele elemente i modul de corelare pentru atingerea obiectivelor i ob inerea rezultatelor scontate: Obiectivele proiectului sunt clare, pertinente i fezabile având în vedere perioada de implementare, resursele umane i tehnice i bugetul propus Obiectivele proiectului sunt corelate cu rezultatele i indicatorii asuma i Obiectivele tiin ifice ale proiectului (privind activitatea de CDI) sunt inovative la nivel na ional / interna ional (activit i de frontier tiin ific i tehnologic ) Metodologia de implementare este clar , fezabil i bine justificat : solicitantul propune un set coerent de activit i ( i instrumente) detaliate pe sub activit i, resurse necesare (de timp, financiare, umane, tehnice), responsabili i rezultate. Metodologia de implementare este corelat cu un calendar de lucru realist Se va evalua m sura în care: Bugetul este complet i corelat cu activit ile prev zute, resursele alocate/estimate Costurile sunt realiste (corect estimate i justificate corespunz tor prin documenta ia de pre anexat la buget) i necesare pentru implementarea proiectului. Punctaj maxim

15

2.2 Structura i fezabilitatea bugetului proiectului

10

146

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

2.3 Managementul riscurilor

2.4 Corelarea cu politicile de coeziune economic i teritorial

Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile. Se va evalua m sura în care proiectul: identific riscurile poten iale care pot ap rea în perioada de implementare a proiectului descrie m surile de reducere/eliminare a acestora, cu numirea responsabilului i termenului de rezolvare Se va evalua m sura în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor politicii de dezvoltare regional (apartenen a la poli de cre tere, conexiunea cu planurile integrate de dezvoltare urban )

3

2

3. Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul (maxim 20 puncte) Sub criteriu 3.1 Asigurarea managementului calit ii Descriere Se va evalua calitatea formei de guvernan a clusterului: transparen a, organizarea intern , calitatea comunic rii între entitatea de management i membrii clusterului i exterior Se vor evalua urm toarele elemente: - Resursele umane sunt clar definite i sunt adecvate pentru implementarea proiectului; - Calificarea i expertiza echipei de management / implementare a proiectului (inclusiv relevan a acestora fa de obiectivele i rezultatele a teptate ale proiectului) - Corelarea atribu iilor i responsabilit ilor echipei de management cu activit ile propuse în proiect; - Calitatea tiin ific a echipei de management / implementare a proiectului (experien a în domeniul transferului de tehnologie i CDI) Se va evalua calitatea infrastructurii de CDI i nivelul resurselor financiare puse la dispozi ie de membrii clusterului pentru a fi utilizate în comun pentru implementarea proiectului i atingerea rezultatelor acestuia. Punctaj maxim 5

3.2 Calitatea i capacitatea echipei de management

10

3.3 Calitatea resurselor si/sau a facilit ilor deja existente i utilizate în comun în proiect

5

147

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

4. Maturitatea solicitantului i proiectului (maxim 10 puncte) Sub criteriu Descriere 4.1 Maturitatea solicitantului Se vor evalua urm toarele elemente: - Dimensiunea clusterului: num rul de membri, ponderea în economia local / regional / na ional , num r de cercet tori, num r de brevete (2 puncte); - Calitatea cooper rii actuale/recente între membrii clusterului, în special a cooper rii în domeniu CDI (2 puncte); - Performan a individual a membrilor clusterului de dezvoltare (profitabilitate, tendin e de dezvoltare, talie, activit i de CDI) (1 punct). Se va evalua : capacitatea Solicitantului de a demara imediat proiectul (activit i preg titoare pentru facilitarea implement rii imediate); o 5 puncte = demararea proiectului în maxim o lun de la semnarea contractului de finan are o 3 puncte = demararea proiectului între 1 3 luni de la semnarea contractului o 1 punct = demararea proiectului la mai mult de 3 luni de la semnarea contractului

Punctaj maxim

5

4.2 Maturitatea proiectului

5

5. Sustenabilitatea proiectului (maxim 20 puncte) Sub criteriu 5.1 Capacitatea solicitantului de a continua proiectul dup finalizarea acestuia Descriere Se va evalua: - Capacitatea solicitantului de a asigura men inerea i func ionarea dup finalizarea proiectului. - Capacitatea solicitantului de a atrage resurse financiare pentru a continua implementarea Planului de dezvoltare dup finalizarea proiectului; - Capacitatea solicitantului de a atrage resurse Punctaj maxim

15

148

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

5.2 Capacitatea solicitantului de a men ine i consolida echipa de management a clusterului

financiare pentru a continua implementarea Planului de dezvoltare dup finalizarea proiectului - Dependen a solicitantului de surse externe pentru a continua Planul de dezvoltare Se va evalua capacitatea solicitantului de a asigura men inerea i atragerea de resurse umane pentru EMC, inclusiv preg tirea viitoare a acestora pentru coordonarea i dezvoltarea clusterului

5

149

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 7 – Regulamentul CE 800/2008 – Anexa 1: Defini ia IMM

Articolul 1 Întreprindere Este considerat întreprindere orice entitate care desf oar o activitate economic , indiferent de forma juridic a acesteia. Sunt incluse în aceast categorie, în special, persoanele care exercit activit i independente i asocia iile familiale implicate în activit i de artizanat i în alte activit i, precum i parteneriatele sau asocia iile implicate în mod regulat într o activitate economic .

Articolul 2 Num rul de angaja i i plafoanele financiare pe baza c rora se stabilesc categoriile de întreprinderi 1. Categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici i mijlocii („IMM uri”) este format din întreprinderi care au sub 250 de angaja i i a c ror cifr anual de afaceri nu dep e te 50 de milioane EUR i/sau al c ror total al bilan ului anual nu dep e te 43 de milioane EUR. 2. În cadrul categoriei IMM urilor, o întreprindere mic este definit ca fiind o întreprindere care are sub 50 de angaja i i a c rei cifr de afaceri anual i/sau al c rei total al bilan ului anual nu dep e te 10 milioane EUR. 3. În cadrul categoriei IMM urilor, o microîntreprindere este definit ca fiind o întreprindere care are sub 10 angaja i i a c rei cifr de afaceri anual i/sau al c rei total al bilan ului anual nu dep e te 2 milioane EUR.

Articolul 3 Tipurile de întreprinderi luate în considerare la calcularea num rului de angaja i i a plafoanelor financiare 1. „întreprindere autonom ” este orice întreprindere care nu este clasificat ca întreprindere partener în sensul alineatului (2) sau ca întreprindere afiliat în sensul alineatului (3). 2. „întreprinderi partenere” sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi afiliate în sensul alineatului (3) i între care exist urm toarea rela ie: o întreprindere (întreprinderea din amonte) de ine, individual sau împreun cu una sau mai multe întreprinderi afiliate în sensul alineatului (3), 25 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale altei întreprinderi

150

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

(întreprindere din aval). Totu i, o întreprindere poate fi clasificat ca autonom i, a adar, ca neavînd întreprinderi partenere, chiar dac pragul de 25 % în cauz este atins sau dep it de urm torii investitori, cu condi ia ca investitorii respectivi s nu fie afilia i, în sensul alineatului (3), nici individual, nici împreun , la întreprinderea în cauz : (a) societ i publice de investi ii, societ i cu capital de risc, persoane sau grupuri de persoane care desf oar în mod regulat activit i de investi ii în capital de risc i care investesc capital propriu în întreprinderi necotate la bursa (investitori providen iali), cu condi ia ca investi ia total a investitorilor providen iali în aceea i întreprindere s fie mai mic de 1 250 000 EUR; (b) universit i sau centre de cercetare non profit; (c) investitori institu ionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regional ; (d) autorit i locale autonome cu un buget anual mai mic de 10 milioane EUR i o popula ie mai mic de 5 000 de locuitori. 3. „întreprinderi afiliate” sunt întreprinderile între care exist oricare dintre urm toarele rela ii: (a) o întreprindere de ine majoritatea drepturilor de vot ale ac ionarilor sau ale asocia ilor altei întreprinderi; (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor din organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale altei întreprinderi; (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influen dominant asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauz sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; (d) o întreprindere, care este ac ionar sau asociat al altei întreprinderi, controleaz singur , în temeiul unui contract cu ceilal i ac ionari sau asocia i ai întreprinderii în cauz , majoritatea drepturilor de vot ale ac ionarilor i ale asocia ilor întreprinderii în cauz . Se consider c nu exist influen dominant în cazul în care investitorii men iona i la alineatul (2) al doilea paragraf nu se implic , direct sau indirect, în conducerea întreprinderii în cauz , f r a aduce atingere drepturilor lor de ac ionari sau asocia i. Întreprinderile între care exist oricare dintre rela iile descrise la primul paragraf prin intermediul uneia sau al mai multor întreprinderi sau al oric ruia dintre investitorii men iona i la alineatul (2) sunt, de asemenea, considerate ca fiind afiliate. Întreprinderile între care exist oricare dintre aceste rela ii prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care ac ioneaz solidar sunt, de asemenea, considerate întreprinderi afiliate dac î i desf oar activitatea sau o parte din activitate pe aceea i pia relevant sau pe pie e adiacente. „Pia adiacent ” este o pia de produse sau servicii situat imediat în amonte sau în aval de pia a

151

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

relevant . 4. Cu excep ia cazurilor prev zute la alineatul (2) al doilea paragraf, o întreprindere nu poate fi considerat IMM dac 25 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice. 5. întreprinderile pot face o declara ie privind statutul de întreprindere autonom , întreprindere partener sau întreprindere afiliat , incluzînd date privind pragurile prev zute la articolul 2. Declara ia poate fi f cut chiar i în cazurile în care distribu ia capitalului nu permite s se determine cu exactitate de c tre cine este de inut; în astfel de cazuri întreprinderea poate declara pe proprie r spundere c se poate presupune, în mod legitim, c nu este de inut în propor ie de 25 % sau mai mult de o întreprindere sau solidar de mai multe întreprinderi afiliate între ele. Declara iile de acest tip sunt efectuate independent de controalele i verific rile prev zute de dispozi iile na ionale sau comunitare.

Articolul 4 Datele folosite pentru calcularea num rului de angaja i, a sumelor financiare i perioada de referin 1. Datele folosite pentru calcularea num rului de angaja i i a plafoanelor financiare sunt datele aferente ultimului exerci iu financiar aprobat i se calculeaz anual. Datele se iau în considerare de la data închiderii conturilor. Valoarea cifrei totale de afaceri re inut se calculeaz f r a include taxa pe valoarea ad ugat (TVA) i alte taxe i impozite indirecte. 2. Dac , la data închiderii conturilor, o întreprindere constat c , pe o baz anual , a dep it sau s a situat sub plafoanele privind num rul de angaja i sau pragurile financiare prev zute la articolul 2, întreprinderea în cauz nu pierde sau dobînde te statutul de întreprindere mic sau mijlocie sau de microîntreprindere, cu excep ia cazului în care pragurile respective sunt dep ite pe parcursul a dou exerci ii financiare consecutive. 3. În cazul întreprinderilor nou constituite ale c ror conturi nu au fost înc aprobate, sunt luate în considerare datele care fac obiectul unei estim ri realizate pe proprie r spundere de c tre acestea pe parcursul exerci iului financiar.

Articolul 5 Num rul de angaja i Num rul de angaja i corespunde num rului de unit i anuale de munc (UAM), adic num rului de persoane care au muncit cu norm întreag în întreprinderea în cauz sau pentru aceasta pe parcursul întregului an de referin în cauz . Munca persoanelor care nu au muncit pe parcursul întregului an, a celor care au prestat o munc cu

152

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

frac iune de norm , indiferent de perioada pe parcursul c reia au muncit, precum i munca lucr torilor sezonieri sunt luate în considerare ca frac iuni de UAM. Personalul este format din: (a) angaja i; (b) persoane care lucreaz pentru întreprindere fiindu i subordonate acesteia considerate angajate în conformitate cu legisla ia na ional ; (c) directori proprietari; (d) parteneri care desf oar o activitate în mod regulat în cadrul întreprinderii i care beneficiaz de avantaje financiare din partea întreprinderii. Stagiarii sau studen ii implica i în activit i de formare profesional pe baza unui contract de stagiu sau de formare profesional nu fac parte din personal. Durata concediilor de maternitate sau parentale nu se ia în considerare. i care sunt

Articolul 6 Stabilirea datelor unei întreprinderi 1. În cazul întreprinderilor autonome, datele, inclusiv num rul de angaja i, se determin exclusiv pe baza conturilor întreprinderii respective. 2. Datele, inclusiv num rul de angaja i, privind întreprinderile care au întreprinderi partenere sau întreprinderi afiliate, se determin pe baza conturilor i a celorlalte date ale întreprinderii sau, dac exist , pe baza conturilor consolidate ale întreprinderii sau pe baza conturilor consolidate în care întreprinderea este inclus prin consolidare. La datele prev zute la primul paragraf se adaug datele oric rei întreprinderi partenere ale întreprinderii în cauz situate imediat în aval sau în amonte de aceasta. Agregarea se face propor ional cu participarea procentual la capital sau la drepturile de vot (luîndu se în calcul valoarea cea mai mare dintre cele dou ). În cazul particip rilor încruci ate, se aplic procentul mai mare. La datele men ionate la primul i al doilea paragraf se adaug , în propor ie de 100%, datele oric rei întreprinderi care este afiliat direct sau indirect la întreprinderea în cauz , cu excep ia cazurilor în care datele în cauz au fost deja incluse prin consolidare în conturi. 3. În sensul aplic rii alineatului (2), datele întreprinderilor partenere ale întreprinderii în cauz se deduc din conturile acestora i din celelalte date ale acestora, consolidate, dac exist . La acestea se adaug , în propor ie de 100 %, datele întreprinderilor afiliate la aceste întreprinderi partenere, cu excep ia cazurilor în care datele privind conturile acestora au fost deja incluse prin consolidare. În sensul aplic rii aceluia i alineat (2), datele întreprinderilor care sunt afiliate la întreprinderea în cauz se deduc din conturile acestora i din celelalte date ale acestora, consolidate, dac exist . La acestea se adaug , propor ional, datele oric rei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii

153

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

afiliate respective, situat imediat în amonte sau în aval de aceasta, cu excep ia cazurilor în care acestea au fost deja incluse în conturile consolidate în procent cel pu in propor ional cu procentul stabilit în conformitate cu alineatul (2) al doilea paragraf. 4. Atunci cînd în conturile consolidate nu figureaz date privind personalul unei întreprinderi, num rul de angaja i se calculeaz prin agregarea propor ional a datelor de la întreprinderile partenere ale acesteia i prin adunarea datelor privind întreprinderile la care este afiliat întreprinderea în cauz .

154

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa 8 – Contract de finan are (variant informativ ) Cod SMIS

CONTRACT DE FINAN ARE Variant informativ Nr................................ /................................... Între: Ministerul Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri, în calitate de Organism Intermediar pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii, cu sediul în Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucure ti, tel./fax 021/20.25.115, e mail fonduristructurale@mimmc.ro, cod de înregistrare fiscal 2 4 9 3 1 4 9 9 , reprezentat legal de Domnul……, în func ia de Ministru, denumit în continuare Organismul Intermediar pentru IMM (OI IMM), pe de o parte i

Asocia ia (Entitatea de Management a Clusterului)………………………….. înfiin at la data de ………….., Cod Unic de Înregistrare ……………, Nr. de înregistrare la Registrul Asocia ilor i Funda iilor PJ………………… , cu sediul în ……………………, ora ……………., Str. …………………., jude ul …………………., cod postal …………………., Tel……………………., Fax. ………………….., e mail………………….., reprezentat prin ……………………… cu func ia de Administrator, identificat prin C.I. Seria ……………, Nr…………………., CNP …………………….. , în calitate de Beneficiar, pe de alt parte,

au convenit încheierea prezentului Contract pentru acordarea finan rii nerambursabile în baza Cererii de Finan are nr. ……………………………., în urm toarele condi ii:

ARTICOLUL 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI (1) Obiectul prezentului Contract îl reprezint acordarea finan rii nerambursabile de c tre Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii Economice (AM POS CCE), pentru implementarea Proiectului nr. …………… intitulat: „ …………………………. ”, denumit în continuare Proiect. (2) Beneficiarului i se va acorda finan area nerambursabil în termenii i condi iile stabilite în prezentul Contract i în anexele care fac parte integrant din acesta, pe care Beneficiarul declar c le cunoa te i le accept la semnarea acestora.

155

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

(3) Cererea de finan are depus de Beneficiar, astfel cum a rezultat în urma verific rilor, modific rilor i complet rilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare i selec ie, devine anex la prezentul Contract, f când parte integrant din acesta. (4) Beneficiarul accept finan area nerambursabil i se angajeaz s implementeze Proiectul pe propria r spundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract i cu legisla ia na ional i comunitar aplicabile.

ARTICOLUL 2 – DURATA CONTRACTULUI (1) Contractul intr în vigoare la data semn rii lui de c tre ultima parte. (2) Perioada de implementare a Proiectului este de ……luni de la data semn rii prezentului contract, reprezentând finalizarea tuturor activit ilor proiectului i depunerea ultimei cereri de rambursare. (3) Calendarul de implementare a proiectului reprezint activit ile care au avut loc pân la momentul depunerii cererii de finan are i/sau cele care sunt previzionate a se realiza în procesul i în perioada de implementare a proiectului, precum si datele la care acestea s au realizat i/sau se vor realiza corelate cu metodologia de implementare a proiectului, a a cum sunt prev zute la punctul 2.6 al cererii de finan are. (4) Data începerii implement rii Proiectului este ziua urm toare intr rii în vigoare a prezentului contract. (5) Contractul î i înceteaz valabilitatea la cinci ani de la data închiderii oficiale/par iale a POS CCE, conform reglement rilor na ionale i comunitare în vigoare. (6) Termenele curg f r luarea în calcul a zilei când au început, dar cu luarea în calcul a zilei când se sfâr esc, cu excep ia celor prev zute la alin.(1). (7) Contractul r mâne în vigoare timp de cinci ani de la data încheierii oficiale a POS CCE pentru obliga iile prev zute la art.8 lit.A) alin. (27), (28), (29) i (30). (8) Perioada de implementare a Proiectului nu poate dep i 24 de luni de la intrarea în vigoare a contractului de finan are.

ARTICOLUL 3 – VALOAREA PROIECTULUI (1) Valoarea total a Proiectului care face obiectul finan rii nerambursabile este ………………………… lei (………………): ƒ ƒ valoare total eligibil în valoare de …………………… lei valoare neeligibil în valoare de ……………………… lei

156

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

conform datelor din tabelul nr.1
Tabel nr.1
1 Valoarea total a Proiectului, din care: (lei) 2 Valoarea total eligibil a Proiectului, din care: (lei) 3+6 3 Valoarea eligibil nerambursabil , din care: (lei) 4 Valoarea eligibil nerambursabil finan at din FEDR (lei) 5 Valoarea eligibil nerambursabil finan at din bugetul national (lei) 6 Cofinan area eligibil a Beneficiarului (lei) 7 Rata de cofinan are a beneficiarului din valoarea total eligibil a Proiectului (%) 6/2 x 100 8 Valoarea ne eligibil a Proiectului (lei)

2+8

4+5

3 x 86 %

3 x 14 %

2 3

1 2

(2) OI IMM se angajeaz în numele AM POS CCE, s acorde o finan are nerambursabil de maximum …………………..lei (litere), din care 86% FEDR i 14 % Buget de stat, echivalent cu ……% din valoarea total eligibil a Proiectului specificat la art. 3 alin. (1). În cazul în care, la sfâr itul Proiectului, valoarea total eligibil este mai mic decât valoarea total eligibil contractat , suma acordat de Autoritatea de Management se va reduce corespunz tor. (3) Beneficiarul poate efectua modific ri asupra bugetului, dac acestea nu afecteaz scopul principal al proiectului i impactul financiar se limiteaz la transferul de maximum 10% din suma înscris ini ial în cadrul fiec rei cheltuieli eligibile, în cadrul aceleia i categorii, f r a se modifica valoarea total eligibil a proiectului. Beneficiarul va transmite OI IMM bugetul astfel modificat, în termen de maximum 10 zile lucr toare de la data modific rii acestuia. (4) Valoarea eligibil nerambursabil aprobat prin prezentul contract nu poate fi modificat în sensul major rii acesteia. (5) În cazul în care valoarea Proiectului i implicit valoarea eligibila a acestuia cre te fa de valoarea convenita prin prezentul contract de finan are, diferen a rezultat fa de finan area nerambursabil maxim men ionat la alin. (2) este suportata în întregime de Beneficiar.

ARTICOLUL 4 – ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR (1) Sunt eligibile acele cheltuieli, realizate în conformitate cu prevederile HG nr. 759/2007 cu complet rile i modific rile ulterioare, i Ordinul comun al Ministrului Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri, Ministrului Finan elor Publice i Ministrului Afacerilor Europene cu num rul MECMA xxx/2012, num rul MFP xxx/2012 i num rul MAEUR xxx/2012 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finan ate în cadrul Programului Opera ional Sectorial "Cre terea Competitivit ii Economice" (POS CCE) 2007 2013, axa prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ i ecoeficient”, domeniul major de interven ie 1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului”, opera iunea: „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”,

157

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

publicat în Monitorul Oficial al României nr. xxx/2012, cu respectarea cerin elor legale aplicabile în domeniul achizi iilor publice. (2) TVA deductibil este o cheltuial neeligibil . (3) Asigurarea sumelor necesare pl ii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarului. (4) Pentru a fi eligibile cheltuielile trebuie s fie realizate (facturate c tre beneficiar i pl tite) în perioada de implementare prev zut la Art. 2 din prezentul Contract; excep ie fac cazurile în care contractul de achizi ie prevede un termen de plat de maxim 90 de zile de la data factur rii, cu recep ia i livrarea în perioada de implementare. (5) Cheltuielile de consultan pentru realizarea Planului de Dezvoltare i pentru elaborarea raportului de evaluare a activelor/bunurilor aduse ca aporturi în natur sunt eligibile i în perioada cuprins între data intr rii în vigoare a schemei de ajutor de stat i semnarea cotractului, cu condi ia s respecte prevederile aplicabile privind achizi iile publice. ARTICOLUL 5 – PREFINAN AREA (se va include numai pentru Contractele la care se solicit prefinan are) (1) Prefinan area se acord integral, conform prevederilor prezentului Contract, în conformitate cu graficul de prefinan are prev zut în tabelul de mai jos, în baza unei cereri de prefinan are din partea Beneficiarului (conform Anexei 9), înso it de unul sau mai multe contracte de furnizare de bunuri/prestare de servicii încheiat(e) între Beneficiar i unul sau mai mul i operatori economici a c rui/c ror valoare cumulat s fie de minim 5% din valoarea eligibil a Proiectului. (2) Beneficiarul care solicit prefinan are are obliga ia de a furniza OI IMM un instrument de garantare emis în condi iile legii de o societate bancar sau de o societate de asigur ri pentru suma aferent prefinan rii solicitate. În condi iile prev zute în Anexa 9 instrumentul de garantare trebuie s fie irevocabil, necondi ionat, indivizibil i pl tibil la prima cerere scris a beneficiarului garan iei. (3) Valoarea prefinan rii este de ...................... lei (......................... lei) reprezentând 35 % din valoarea nerambursabil a proiectului acordat din fonduri publice. (4) Cererea de prefinan are i documentele înso itoare prev zute la alin. (1) i (2) vor fi depuse la OI IMM cu respectarea graficului de prefinan are din tabelul de mai jos. Cerere de prefinan are nr Suma estimativ Data depunerii

(5) a) Plata prefinan rii se va efectua de c tre Unitatea de Plat din cadrul AM POS CCE, în maxim 45 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, în lei, în urm torul cont dedicat exclusiv prefinan rii: 1. cod IBAN: ;

158

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

2. titular cont:; 3. denumire/ adresa Banca comercial :. b) Diferen a dintre dobânda acumulat în contul prev zut la alin. (5) lit. a), corespunz toare sumelor de prefinan are r mase disponibile în cont i valoarea impozitelor aferente i a comisioanelor de gestionare a contului respectiv se raporteaz AM POS CCE i se deduce de aceasta din sumele rambursate Beneficiarului, pân la plata final , inclusiv. (6) Opera iunile derulate prin contul dedicat exclusiv prefinan rii vor respecta strict prevederile legisla iei în vigoare cu privire la prefinan are. (7) Sumele existente în contul de prefinan are se vor utiliza pentru cheltuielile proiectului (eligibile i neeligibile). (8) Recuperarea se efectueaz începând cu prima cerere de rambursare, prin deducere, conform garficului de rambursare a cheltuielilor din prezentul Contract astfel încât suma aferent prefinan rii s se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare. (9) Prefinan area acordat se restituie de c tre Beneficiar dac nicio cerere de rambursare, care s justifice achizi ia de bunuri ori servicii, nu a fost depus de acesta în termenul stabilit conform graficului de rambursare din prezentul Contract. (11) Dac prefinan area nu poate fi recuperat integral pân la ultima cerere de rambursare, ca urmare a diminu rii valorii eligibile, diferen a de prefinan are se va restitui de c tre Beneficiar în contul AM POS CCE, în termen de maximum 30 de zile de la notificarea transmis acestuia. (12) În cazul nerespect rii clauzelor contractuale, garan ia se execut corespunz tor sumei de recuperat. ARTICOLUL 5.1 CONSTITUIREA DE GARANfII ASUPRA ACTIVELOR FIXE CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANfARE Programului Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”, beneficiarul poate constitui garan ii în favoarea unei institu ii de credit, sub forma gaj rii sau ipotec rii, asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finan are, în conformitate cu prevederile HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor m suri de accelerare a implement rii instrumentelor structurale. (2) Beneficiarul este obligat s transmit Organismului Intermediar sau Autorit ii de Management, dup caz, copii certificate ale contractelor de credit i ale celor accesorii acestora, de gaj sau, dup caz, de ipotec i ale oric ror alte documente corespunz toare, încheiate cu institu ia bancar în scopul men ionat la alin. (1), în termen de maximum 10 zile lucr toare de la semnarea acestora. (3)Valoarea creditului ob inut cu garan ia constituit conform prevederilor alin. (1) nu va putea dep i valoarea contribu iei beneficiarului la finan area proiectului, respectiv valoarea însumat a procentului din cheltuielile eligibile aferent contribu iei proprii i a cheltuielilor neeligibile, conform contractului de finan are. (4) În situa ia în care beneficiarul nu a solicitat acordarea de prefinan are i în contractul de finan are este prev zut o singur cerere de rambursare, valoarea creditului ob inut cu garan ia

159

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

constituit conform prevederilor prezentului ordin poate include i valoarea asisten ei financiare nerambursabile prev zute în contractul de finan are cu condi ia ca în termen de maxim cinci zile lucr toare de la data efectiv a pl ii cererii de rambursare s fie îndeplinite prevederile de la alin. (3). (5) În cazul în care contractul de credit încheiat în condi iile alin. (1) i (2), prevede alt moned decât cea na ional , verificarea respect rii prevederilor alin.(3) i (4) se va face prin transformarea în lei a valorii creditului corespunz tor garan iei, la cursul de schimb oficial al BNR valabil la data contract rii creditului. (6)Poli a de asigurare a activelor fixe care fac obiectul garan iei va fi cesionat institu iilor de creditare bancare în favoarea c rora se constituie respectiva garan ie. ARTICOLUL 6 – RAMBURSAREA CHELTUIELILOR (1) AM POS CCE va autoriza cererile de rambursare în urma verific rii de c tre OI IMM a documentelor justificative prezentate de Beneficiar, în maximum 80 de zile calendaristice de la data depunerii acestora la OI IMM, care, la rândul s u, va informa Beneficiarul cu privire la sumele autorizate la plat , dup în tiin area primit de la AM POS CCE. (2) Rambursarea se va efectua de c tre Unitatea de Plat pentru POS CCE, în termen de 10 zile calendaristice de la data la care Beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizat , în lei în urm torul cont: 1. cod IBAN: ; 2. titular cont:; 3. denumire/ adresa Banca comercial :. (3) AM/OI poate prelungi termenul men ionat la alin. (1), cu informarea în prealabil a Beneficiarului, în situa ii justificate de solicitarea de documente i clarific ri, precum i în situa ia organiz rii unor misiuni de monitorizare i control anterioare autoriz rii pl ii. (4) Pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, Beneficiarul va depune la OI IMM urm toarele documente:
¾ ¾ ¾ Cerere de rambursare (Anexa III 2) 4 exemplare; Raport de progres (Anexa IV I) 2 exemplare; Documente de plat în original i fotocopie certificat "conform cu originalul": facturi, ordine de plat , fil CEC i extrase de cont, note contabile, balan e analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauz , alte documente justificative. La rapoartele trimestriale de progres/raportul final de implementare, în cazul achizi ion rii echipamentelor i tehnologiilor, Beneficiarul trebuie s prezinte i certificatele acelor echipamente care s ateste noutatea tehnologiei; Pentru procedura de achizi ii: dovada public rii, criterii de selec ie, raport de atribuire a contractului – 1 exemplar;

¾

160

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

¾ ¾ ¾

Pentru informare i publicitate: fotografii, anun uri, comunicate, documente pentru eviden ierea pl ii publicit ii radio/TV; Pentru achizi ii de bunuri: copie certificat NIR dup procesul verbal de predare primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere în func iune – 1 exemplar; Pentru prest ri servicii: aprobarea Beneficiarului pentru documentele remise în cadrul consultan ei, foi de prezen la cursuri, fi e de evaluare întocmite de c tre participan ii la cursuri, statele de plat ale trainerilor (fotocopii certificate); Pentru cheltuieli de personal: foi de prezen , state de plat .

¾

(5) Facturile trebuie s men ioneze detaliat bunul achizi ionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat . Documentele doveditoare vor fi înapoiate dup ce pe original se va aplica tampila care atest c sunt finan ate din fondurile POS CCE pentru evitarea dublei finan ri. Pentru evitarea dublei finan ri, toate facturile vor fi inscrip ionate pe fa , sub semn tura reprezentantului legal al Beneficiarului, cu POS CCE, Axa Prioritar (…), denumirea Proiectului i num rul contractului de finan are. (6) În cazul încheierii de c tre Beneficiar a unor contracte cu furnizori externi, când pot ap rea diferen e de curs valutar între momentul emiterii facturii i momentul efectu rii pl ii, Beneficiarul va solicita prin cererea de rambursare valoarea corespunz toare cursului valutar valabil la data efectu rii pl ii. (7) AM POS CCE/OI IMM are/au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclarit i. Beneficiarul are obliga ia de a r spunde în termen de 3 zile lucr toare de la data primirii solicit rii de clarificare. Nerespectarea acestui termen atrage prelungirea corespunzatoare a termenelor prev zute la alin. (1). (8) Cererea de rambursare se poate depune pentru fiecare prestare de servicii dupa acceptarea rezultatelor acestora de c tre Beneficiar. (9) Beneficiarul poate opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare, la finalizarea tuturor activit ilor proiectului. (10) Perioada minima între dou cereri de rambursare transmis este de 90 de zile (maxim trei cereri de rambursare pe an). Ultima cerere de finan are trebuie s fie de cel pu in 20% din valoarea finan rii nerambursabile. (11) Rambursarea cheltuielilor se va realiza conform graficului de rambursare din tabelul nr.2:
Tabelul nr. 2 Cerere de rambursare nr. 1. 2. Activitate/subactivitate Suma estimativ Data depunerii

161

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

TOTAL BUGET

(12) În vederea oric rei modific ri a graficului de rambursare, beneficiarul are obliga ia de a solicita, cu justificare prin Notificare i aprobarea OI IMM, cu cel pu in 10 zile înainte de data prev zut pentru depunerea cererii de finan are, f r a fi necesar încheierea unui act adi ional. (13) Dac Beneficiarul nu depune ultima cerere de rambursare la data men ionat în grafic i nu justific în scris motivele nerespect rii acesteia, OI IMM are dreptul de a rezilia contractul cu recuperarea integral a sumelor rambursate. (14) Plata finala pe baza ultimei cereri de rambursare se va efectua, daca nu se convine altfel, numai dac se dovede te îndeplinirea indicatorilor asuma i prin contract. (15) În cazul în care Beneficiarul nu îndepline te integral indicatorii de realizare asuma i prin contract i obiectivul proiectului nu este atins, finan area nerambursabila va fi retras integral. (16) Indicatorii de realizare* sunt cei prev zu i în tabelul nr.3
* Rezultate imediate – ac iuni de promovare la care a participat sau organizate de c tre beneficiar (particip ri la târguri interna ionale, particip ri la misiuni economice, materiale informative realizate, pagini web realizate), pie e interna ionale pe care se realizeaz activitatea de interna ionalizare, participan i la programe “Hosted Buyers”, întâlniri de afaceri pentru identificare de noi clien i.

Tabelul nr.3
Valoarea indicatorului stabilit în contract conform cererii de finan are UM (2) Cantitate (3)

Indicator

Indicatorii de realizare (1)

(17) OI IMM/AM POS CCE poate/pot suspenda, aproba par ial sau respinge la plat o cerere de rambursare în cazul detect rii unei/unor cheltuieli neeligibile sau în cazul nerespect rii prevederilor contractuale sau legale aplicabile. (18) AM are dreptul de a efectua corec ii financiare din cheltuielile (sumele) aferente cererilor de rambursare transmise de Beneficiar în cazul constat rii unor cheltuieli neeligibile i/sau în cazul nerespect rii / înc lc rii prevederilor contractuale i/sau legale, na ionale i/sau comunitare, aplicabile. Corec iile vor fi comunicate Beneficiarilor odat cu rezultatul verific rii cererilor de rambursare. Corec iile sunt definitive i operate direct asupra sumelor aferente cererii de rambursare.

162

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

ARTICOLUL 7 – TAXA PE VALOAREA AD UGAT (TVA)

(1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugat nedeductibil , potrivit legii, este eligibil pentru toate programele opera ionale finan ate din instrumente structurale., conform prevederilor HG 1135/2011. (2) Asigurarea sumelor necesare pl ii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea exclusiv Beneficiarului. a

ARTICOLUL 8 – OBLIGA IILE P R ILOR

A) Obliga iile Beneficiarului (1) Beneficiarul trebuie s asigure implementarea Proiectului în conformitate cu cele asumate prin Cererea de finan are aprobat . Beneficiarul va fi singurul r spunz tor în fa a OI IMM i a AM POS CCE pentru implementarea Proiectului. (2) Plata finala pe baza ultimei cereri de rambursare se va efectua, daca nu se convine altfel, numai dac se dovede te îndeplinirea indicatorilor de realizare asuma i prin contract. În situa ia în care Beneficiarul nu realizeaz integral indicatorii de realizare asuma i prin contract, dar obiectivul proiectului este atins, finan area nerambursabil acordat va fi redus în mod propor ional, cu excep ia cazurilor temeinic justificate. (3) Beneficiarul are obliga ia s raporteze îndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toata perioada de durabilitate a proiectului, începând cu anul urm tor celui în care s a finalizat proiectul, asigurându se ca la sfâr itul perioadei de durabilitate to i indicatorii de rezultat asuma i prin contract vor fi atin i, în caz contrar AM POS CCE /OI IMM putând s solicite Beneficiarului proiectului returnarea sumelor primite propor ional cu procentul de nerealizare al acestor indicatori, cu excep ia cazurilor temeinic justificate. (4) Indicatorii de rezultat* sunt cei prev zu i în tabelul nr 4 de mai jos:
* Beneficiile ob inute, efectele imediate ale realiz rilor. Furnizeaz informa ii despre schimb ri (comportamentul, capacitatea sau performan a beneficiarului). Pot fi fizici sau financiari (cre terea cifrei de afaceri (%),num rul locurilor de munc create/men inute, acces ri ale paginii web realizat prin proiect, precontracte/ contracte încheiate cu paarteneri externi, tipuri de produse/ servicii vândute).

163

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Indicator Indicatorii de rezultat (1)

Valoarea indicatorului stabilit în contract conform cererii de finan are UM (2) Cantitate (3)

(4) În cazul subcontract rii în tot sau în parte a managementului de proiect, responsabilitatea revine în exclusivitate Beneficiarului.

Implementare

(5) Beneficiarul trebuie s implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficien i vigilen în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat i în concordan cu prevederile acestui Contract. (6) Beneficiarul î i va asuma integral r spunderea pentru prejudiciile cauzate ter ilor din culpa sa pe parcursul implement rii Proiectului. OI IMM i AM POS CCE vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate ter ilor din culpa Beneficiarului. (7) Beneficiarul are obliga ia de a solicita OI IMM aprobarea pentru orice modificare intervenit în bugetul previzionat al Proiectului i aprobat prin prezentul Contract, în termen de 10 zile lucr toare de la data apari iei modific rii, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta. (8) Beneficiarul are obliga ia de a men ine investi ia finan at prin prezentul contract cel pu in trei ani dup finalizarea implement rii proiectului. (9) Pe toat perioada de implementare a Proiectului, Beneficiarul va transmite OI IMM , la fiecare trei luni, previziunile privind fluxurile financiare pentru trimestrul urm tor, în situa ia în care sunt diferen e fa de graficul de rambursare prev zut în contract.

Control i Audit

(10)Beneficiarul are obliga ia s furnizeze orice informa ii de natur tehnic sau financiar legate de Proiect solicitate de c tre AM POS CCE, OI IMM, Autoritatea de Certificare i Plat , Autoritatea de Audit, Comisia European sau orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze

164

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinan ate din instrumente structurale. (11)Beneficiarul are obliga ia s asigure toate condi iile pentru efectuarea verific rilor, punând la dispozi ie, la cerere i în timp util, documentele solicitate i s asigure disponibilitatea i prezen a personalului implicat în implementarea proiectului, precum i a managerului proiectului verificat sau auditat, pe întreaga durat a verific rilor. (12)Beneficiarul se angajeaz s asigure i s acorde dreptul de acces la locurile i spa iile unde se implementeaz sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate documentele i fi ierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a Proiectului.

Politici comunitare i na ionale

(13)Beneficiarul este obligat s respecte prevederile cuprinse în cererea de finan are referitoare la asigurarea conformit ii cu politicile Uniunii Europene i na ionale, în special cele privind achizi iile publice, ajutorul de stat, egalitatea de anse, dezvoltarea durabil , informarea i publicitatea.

Achizi ii

(14)Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obliga ia de a respecta prevederile legisla iei na ionale în domeniul achizi iilor publice dac se încadreaz în prevederile art. 8 sau, dup caz, în prevederile art. 9, lit. c) i c¹) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modific rile i complet rile ulterioare. (15)Beneficiarii POS CCE care nu intra sub incidenta prevederilor OUG 34/2006 cu modific rile i complet rile ulterioare au obliga ia s respecte Instruc iunile de achizi ii prev zute în Normele interne de achizi ii Anexa nr. V la prezentul contract. (16)Beneficiarul are obliga ia, în situa ia în care contractul este finan at/subven ionat în mod direct, în propor ie de mai pu in de 50%, de c tre o autoritate contractant , s asigure o utilizare eficient a fondurilor în procesul de atribuire, s promoveze concuren a dintre operatorii economici, precum i s garanteze nediscriminarea, transparen a, recunoa terea reciproc i tratamentul egal al operatorilor economici care particip la atribuirea contractului, în conformitate cu prevederile Anexei V la prezentul contract.

165

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

(17)Pentru achizi iile aferente proiectului Beneficiarul trebuie s întocmeasc i s p streze câte un dosar al fiec rei achizi ii, conform cerin elor din Anexa V al prezentului contract. (18)Beneficiarul care nu se încadreaz în prevederile art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare are dreptul de a achizi iona direct produse, servicii sau lucr ri când valoarea achizi iei nu dep e te echivalentul în lei a 15.000 euro, calculat la cursul BNR din ziua lans rii achizi iei, pentru fiecare achizi ie de produse, servicii sau lucr ri. În acest caz achizi ia se realizeaz pe baza de document justificativ care se consider a fi contract de achizi ie.

Asigurarea cofinan rii i a cheltuielilor neeligibile

(19)Beneficiarul este obligat s asigure cheltuielile legate de finan area implement rii proiectului: cheltuielile eligibile rambursabile, cofinan area i cheltuielile neeligibile. (20)Capacitatea de finan are/cofinan are a proiectului reprezint confirmarea capacit ii de plat a Beneficiarului, respectiv certificarea existen ei i disponibilit ii fondurilor necesare implement rii Proiectului. Capacitatea de finan are/cofinan are a Proiectului va putea fi dovedit prin oricare dintre urm toarele documente: ¾ scrisoare de confort, ¾ extras de cont, ¾ contract de credit, ¾ linie de credit pentru investi ii emise de o institu ie financiar bancar , care va acoperi cel pu in valoarea finan rii proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinan are din cheltuielile eligibile i, în totalitate, cheltuielile neeligibile ale proiectului. (21)În cazul în care, urmare transmiterii primului raport trimestrial de progres se constat de c tre OI IMM faptul c nu a fost demarat procedura de achizi ie prev zut în calendarul activit ilor asumat prin contract, Beneficiarul are obliga ia dovedirii capacit ii de finan are/cofinan are a proiectului prin prezentarea c tre OI IMM în termen de maxim cinci luni de la data intr rii în vigoare a Contractului de Finan are, sub sanc iunea rezilierii acestuia, a oric ruia dintre documentele prev zute la alin. (20).

Evaluarea Programului/Proiectului

166

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

(22)Beneficiarul î i asum obliga ia de a furniza OI IMM, AM POS CCE, Comisiei Europene i/sau agen ilor lor autoriza i orice document sau informa ie, în termenul solicitat, în vederea realiz rii evalu rii POS CCE i/sau a Proiectului implementat. Cu acordul Autorit ii de Management, rezultatul evalu rii va fi pus la dispozi ia Beneficiarului de c tre OI IMM.

Eviden

contabil distinct

(23)Beneficiarul trebuie s pentru Proiect.

in o eviden

contabil distinct , folosind conturi analitice distincte

(24)Beneficiarul este obligat s informeze OI IMM cu privire la modul în care se realizeaz eviden a contabil distinct privind proiectul, transmi ând OI IMM, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului, o notificare conform anexei VII la prezentul contract. (25)Beneficiarul trebuie s transmit AM POS CCE/OI IMM, odat cu cererea de rambursare, fi ele de cont pentru conturile analitice utilizate în eviden a contabil a proiectelor al turi de Nota contabil i Balan a de verificare. (26)În vederea efectu rii reconcilierii contabile între conturile contabile ale AM POS CCE i cele ale Beneficiarului pentru opera iunile gestionate în cadrul prezentului contract, Beneficiarul are obliga ia transmiterii Formularului 9 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen , din care s rezulte sumele primite/pl tite de la/c tre AM POS CCE.

P strarea documentelor

(27)Beneficiarul are obliga ia de a p stra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile privind activit ile i cheltuielile eligibile în vederea asigur rii unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare i na ionale. Toate documentele vor fi p strate inclusiv pe o perioad de cinci ani de la închiderea oficial /par ial a POS CCE. (28)Documentele trebuie s fie u or accesibile i p strate astfel încât s permit verificarea lor. (29)Beneficiarul este obligat s informeze OI IMM cu privire la locul p str rii documentelor, transmi ând acestuia în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului, o notificare conform anexei VII la prezentul contract. (30)Pân la încetarea valabilit ii contractului Beneficiarul are obliga ia de a p stra i de a pune la dispozi ia OI IMM, AM POS CCE, Autorit ii de Certificare i Plat , Autorit ii de Audit, Comisiei Europene i oric rui alt organism abilitat de a efectua verific ri asupra modului de utilizare a

167

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

finan rii nerambursabile, toate documentele aferente Proiectului, inclusiv inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale.

Modific ri substan iale

(31)Beneficiarul este obligat s nu fac modific ri substan iale ale proiectului sub sanc iunea rezilierii contractului cu recuperarea integral a finan rii contractate. Dac pe perioada de valabilitate a contractului intervine o modificare substan ial , a a cum este definit mai jos, de la data apari iei acesteia are loc sistarea finan rii nerambursabile, iar sumele acordate pân în acel moment se vor recupera în conformitate cu legisla ia na ional . (32)Modific rile substan iale la un proiect sunt acelea care: ¾ afecteaz major natura i condi iile de implementare sau ofer necuvenit; unui ter un avantaj

¾ rezult dintr o schimbare a naturii propriet ii unui articol de infrastructur , o încetare sau schimbare în localizare a investi iei sau încetarea unei activit i de produc ie (dup caz, unde se aplic ). (33)Beneficiarul are obliga ia de a informa OI IMM în termen de 15 de zile calendaristice de la data apari iei oric rei modific ri de natura celor ar tate la alin. (32). (34)Finan area nerambursabil acordat va fi recuperat integral i în cazul în care obiectivele finan ate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum i în cazul în care acestea au fost vândute, închiriate sau înstr inate sub orice form într o perioad de trei ani dup finalizarea implement rii Proiectului.

b) Obliga iile Organismului Intermediar

(1) OI IMM va informa Beneficiarul despre data închiderii oficiale/par iale a Programului Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice” prin intermediul mijloacelor publice de informare. (2) OI IMM are obliga ia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luat care poate afecta implementarea Proiectului. (3) OI IMM are obliga ia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile i recomand rile formulate de c tre AM POS CCE, Comisia European i alte organisme abilitate care au un impact asupra Proiectului acestuia.

168

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

(4) OI IMM are obliga ia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informa iilor sau clarific rilor pe care le consider necesare pentru implementarea Proiectului.

ARTICOLUL 9 – CONFIDEN IALITATE

(1) OI IMM, AM POS CCE i Beneficiarul se angajeaz s p streze confiden ialitatea documentelor, materialelor, datelor i informa iilor în leg tur cu Proiectul i care sunt stabilite de c tre p r i ca fiind confiden iale. (2) Nu pot fi declarate confiden iale documentele, materialele, datele i informa iile folosite în scop publicitar pentru informarea i promovarea utiliz rii Instrumentelor Structurale, precum i cele rezultate din obliga ia Beneficiarului de a respecta m surile de informare i publicitate conform Anexei nr. II – M surile de informare i publicitate. (3) Nerespectarea obliga iei de confiden ialitate d dreptul par ii v t mate s pretind daune interese p r ii în culp .

ARTICOLUL 10 – DREPTUL DE PROPRIETATE/UTILIZARE A REZULTATELOR bI ECHIPAMENTELOR

(1) Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectual , atât industrial (ex. brevete de inven ie, desene i modele industriale, m rci), cât i dreptul de autor asupra crea iilor rezultate din implementarea Proiectului sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legisla iei în vigoare.

ARTICOLUL 11 – CESIUNEA

(1) Prezentul Contract în integralitatea sa precum i toate drepturile i obliga iile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.

ARTICOLUL 12 NEREGULI

(1) Prin neregul se în elege orice înc lcare a unei dispozi ii a legisla iei comunitare i/sau na ionale, care rezult dintr o ac iune sau dintr o omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene i/sau a

169

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

bugetelor din care provine cofinan area public aferent . Sunt asimilate neregulilor i orice alte înc lc ri ale prezentului contract de finan are. (2) În în elesul prezentului contract no iunea de operator economic este cea definit Regulamentul Comisiei nr.1828/2006. de

(3) OI IMM va lua m surile necesare pentru identificarea neregulilor, constatarea crean elor bugetare rezultate din nereguli, stingerea acestora prin recuperarea debitului i va dispune toate m surile pe care le consider necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecin elor asupra implement rii Proiectului, m suri care pot viza inclusiv suspendarea execut rii Contractului i/sau rezilierea acestuia. (4) Constituie obiect al recuper rii, debitul constatat, individualizat în titlul de crean prevederilor legisla iei în domeniu. potrivit

(5) Termenul de plat pentru sumele care fac obiectul recuper rii se stabile te în func ie de data comunic rii titlului de crean , potrivit legii, termen de la expirarea c ruia Beneficiarul va datora major ri de întârziere, calculate conform prevederilor Codului de procedur fiscal în vigoare. (6) În cazul în care crean ele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plata voluntar sau prin deducerea din urm toarele cereri de rambursare, AM POS CCE va sesiza autoritatea competent în vederea declan rii procedurii de executare silit . (7) În cazul neregulilor constatate ulterior finaliz rii implement rii Proiectului, Beneficiarul are obliga ia s restituie, în termenul prev zut la alin. (5), debitul individualizat în titlul de crean . În cazul nerespect rii obliga iei de restituire a debitului, AM POS CCE va sesiza organele competente în vederea declan rii execut rii silite. (8) Orice plat excedentar efectuat de c tre Unitatea de Plat constituie plat necuvenit , iar Beneficiarul are obliga ia de a restitui sumele respective AM POS CCE. (9) Recuperarea sumelor pl tite excedentar de c tre Unitatea de Plat prevederilor alin. (3)–(7). se face conform

(10) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea c tre Unitatea de Plat pentru POS CCE a sumelor datorate cad în sarcina exclusiv a Beneficiarului, cu excep ia pl ilor excedentare, când comisioanele cad în sarcina AM POS CCE sau Unit ii de Plat .

ARTICOLUL 13 –MONITORIZARE bI CONTROL

(1) Monitorizarea i controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de c tre OI IMM i AM POS CCE. Beneficiarul se oblig s respecte prevederile men ionate în Anexa nr. I la prezentul contract – M suri de monitorizare i control.

170

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

ARTICOLUL 14 – INFORMARE bI PUBLICITATE

(1) Toate m surile de informare i publicitate vor fi realizate de c tre Beneficiar în conformitate cu Anexa nr. II la prezentul contract.

ARTICOLUL 15 – PERSOANE DE CONTACT bI ADRESE (1) Reprezentantul legal al Beneficiarului este ………………., Administrator, Tel……….., Fax. ………………, e mail……………….., conform Hot rârii AGA nr…………………….. a S.C. ………………….. S.R.L. (2) Director de proiect este ……………………., mail…………………… Administrator, Tel………………., Fax. …………….., e

(3) Persoana de contact a Beneficiarului este …………………….., ………………….., fax: ………………., e mail. ………………... .

in calitate de …………….., tel.

(4) Persoana responsabila cu opera iunile financiare este ……………., Administrator, Tel……………….., Fax………………… e mail……………….. (5) Întreaga coresponden legat de prezentul Contract se va face în scris, cu men ionarea num rului i titlului Proiectului precum i a codului SMIS înso ite de un opis i se va transmite la urm toarele adrese: (6) Pentru Beneficiar: S.C ……………. S.R.L., Loc. …………., Str. ………….., jude ul ……………., cod po tal ……….. (7) Pentru OI IMM: Organismul Intermediar pentru IMM, Calea Victoriei nr.152, sector 1 Bucure ti, cod po tal 010096.

ARTICOLUL 16 MODIFIC RI bI COMPLET RI LA CONTRACT

(1) Orice modificare la Contract se va face cu acordul ambelor p r i. (2) Orice completare sau modificare a Contractului trebuie f cut în scris printr un act adi ional încheiat în acelea i condi ii i termene ca i Contractul ini ial, cu excep ia modific rilor aduse anexelor I, II, III, IV a,b,c, V, VI, VII, VIII, IX, care vor fi notificate de c tre OI IMM Beneficiarului, atunci când necesitatea modific rii acestora este determinat de schimb ri ale legisla iei na ionale ori comunitare; (3) Actul adi ional nu poate s vizeze o modificare substan ial a proiectului a a cum este definit aceasta în prezentul contract la art.7 lit.a) alin. (32).

171

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

(4) Beneficiarul trebuie s transmit OI IMM, în vederea aprob rii, solicitarea justificat modificare a calendarului de implementare al Proiectului, dup cum urmeaz :

de

a. în termen de 10 zile de la luarea la cuno tin a motivelor care determin aceast solicitare, în cazul în care nu se modific termenul final i data la care va fi depus cererea de rambursare final , b. cu cel pu in 20 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului final al acestuia, în cazul în care se modific termenul final i data la care va fi depus cererea de rambursare final . (5) În cazul în care termenul final de realizare a ultimei activit i, respectiv depunerea ultimei cereri de rambursare conform calendarului de implementare prev zut la punctul 2.6 al cererii de finan are se suprapune cu finalul perioadei de implementare a proiectului prev zut art. 2, alin. (2), OI IMM nu va accepta prelungirea calendarului de implementare. (6) În cazul schimb rii adresei, sediului social, contului bancar, al înlocuirii reprezentantului legal sau tehnic, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu opera iunile financiare, Beneficiarul va notifica modificarea corespunz toare OI IMM în termen de cel mult cinci zile lucr toare de la data efectu rii acesteia. În cazul în care notificarea este acceptat de OI IMM, aceasta va constitui anex la prezentul contract, f r a mai fi necesar încheierea unui act adi ional. (7) Pentru schimbarea contului i/sau a b ncii creditoare, dac Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinan area Proiectului, notificarea corespunz toare va fi înso it de acordul scris al b ncii creditoare. În cazul schimb rii persoanei responsabile cu opera iunile financiare, Beneficiarul va transmite OI IMM numele noii persoane desemnate precum i datele sale de contact, împuternicirea i specimenul de semn tur . Notificarea va constitui anex la prezentul contract, f r a mai fi necesar încheierea unui act adi ional.

ARTICOLUL 17 FOR A MAJOR

(1) Prin for major se în elege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil de înl turat independent de voin a p r ilor intervenit dup data semn rii Contractului, care împiedic executarea în tot sau în parte a Contractului i care exonereaz de r spundere partea care o invoca. (2) Pot constitui cauze de for major evenimente cum ar fi: calamit i naturale (cutremure, inunda ii, alunec ri de teren), r zboi, revolu ie, embargo etc. (3) Partea care invoc for a major are obliga ia de a notifica celeilalte p r i cazul de for major , în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apari iei i de a l dovedi, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice. De asemenea, are obliga ia de a comunica data încet rii cazului de for major , în termen de 5 (cinci) zile calendaristice.

172

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

(4) P r ile au obliga ia de a lua orice m suri care le stau la dispozi ie în vederea limit rii consecin elor ac iunii for ei majore. (5) Dac partea care invoca for a major nu procedeaz la notificarea începerii i încet rii cazului de for a major , în condi iile i termenele prev zute, va suporta toate daunele provocate celeilalte p r i prin lipsa de notificare. (6) Executarea Contractului va fi suspendat de la data apari iei cazului de for de ac iune a acesteia, f r a prejudicia drepturile ce se cuvin p r ilor. major pe perioada

(7) În cazul în care for a major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea execut rii prezentului Contract pe o perioada mai mare de trei luni, p r ile pot solicita încetarea Contractului.

ARTICOLUL 18 – INCETAREA CONTRACTULUI

(1) Prezentul contract înceteaz de drept în condi iile prev zute la art. 2 alin. (5) precum i în cazul prev zut la art.17 alin. (7). (2) Contractul se consider reziliat de drept f r alt formalitate sau punere în întârziere (pact comisoriu de grad IV), în condi iile în care Beneficiarul nu face dovada capacit ii de finan are/cofinan are a proiectului prin prezentarea c tre OI IMM a oric ruia dintre documentele prev zute la art. 8 lit.a) alin. (20), în termen de maxim cinci luni de la data intr rii în vigoare a Contractului de Finan are, în condi iile ar tate la art. 8 lit.a) alin. (21). (3) Contractul se consider reziliat de drept f r alt formalitate sau punere în întârziere (pact comisoriu de grad IV), urmând ca Beneficiarul s restituie sumele rambursate pân la acel moment, în cazul în care: a) se constat neconcordan a între starea de fapt dovedit i cele declarate de c tre Beneficiar în cererea de finan are, referitor la faptul c Proiectul nu face obiectul altei finan ri din alte fonduri publice na ionale sau comunitare sau c nu a mai beneficiat de finan are din alte programe na ionale sau comunitare; b) în cazul intervenirii modific rilor substan iale sau a înc lc rii obliga iei privind men inerea investi iei în conformitate cu cele men ionate în art. 8 lit.a) alin. (32 i (34); c) în cazul în care obiectivele finan ate nu sunt folosite conform scopului prev zut în Anexa VI,; d) în cazul cesiunii contractului, în conformitate cu art. 11; e) în cazul în care Beneficiarul, dup încheierea contractului, face obiectul unei proceduri de insolven , dizolvare prin reorganizare f r acordul prealabil al OI IMM, administrare juridic sau sub controlul altei autorit i, i a suspendat activitatea sau se afl într o

173

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

situa ie asem n toare rezultând dintr o procedur similar reglementat de legisla ia sau reglement rile la nivel na ional sau comunitar. (4) Contractul se consider reziliat, dup punerea în întârziere, printr o notificare scris , f r nicio alt formalitate (pact comisoriu de grad III), urmând ca Beneficiarul s restituie sumele rambursate pân în acel moment în urm toarele situa ii: a) Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului în termen de ase luni de la data încheierii Contractului din motive imputabile acestuia. OI IMM va notifica Beneficiarul cu minim 30 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de la care contractul este considerat reziliat. b) dac Beneficiarul nu respect prezentul contract; graficul de implementare al Proiectului prev zut în

c) dac Beneficiarul nu respect graficul de rambursare sau nu depune ultima cerere de rambursare la data men ionat în grafic, cu respectarea condi iilor art. 6, alin. (10); d) dac Beneficiarul nu respect termenul prev zut la art. 16, alin. (4) pentru depunerea solicit rii de prelungire a calendarului de implementare a proiectului; e) în cazul descoperirii unor nereguli, de natura celor prev zute la art. 12, care fac imposibil derularea în continuare a contractului; f) în cazul nerespect rii obliga iilor cu privire la control i audit;

g) în alte cazuri de înc lcare de c tre Beneficiar a prevederilor contractului de finan are care fac imposibil implementarea în condi iile asumate prin cererea de finan are, dac OI IMM decide în acest sens. (5) Beneficiarul poate solicita din proprie ini iativ încetarea contractului cu restituirea sumelor rambursate pân la momentul solicit rii. (6) Anterior rezilierii Contractului, OI IMM este îndrept it s suspende pl ile, cu notificarea Beneficiarului. OI IMM nu va fi responsabil de nicio pagub cauzat Beneficiarului ca urmare a suspend rii. (7) Contractul va fi declarat nul, în cazul în care, dup încheierea Contractului, se constat neîndeplinirea unor condi ii de eligibilitate care nu au putut fi identificate de c tre OI IMM înainte de încheierea contractului de finan are.

ARTICOLUL 19 – CONFLICTUL DE INTERESE

(1) Conflictul de interese reprezint situa ia în care exist leg turi între structurile ac ionariatului Beneficiarului i ofertan ii acestuia, între membrii comisiei de evaluare i ofertan i sau atunci când

174

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

ofertantul câ tig tor de ine pachetul majoritar de ac iuni în dou firme participante pentru acela i tip de achizi ie în cadrul achizi iilor realizate de c tre Beneficiar. (2) Beneficiarul se oblig ca, pe parcursul implement rii proiectului, s nu se g seasc , în situa ia de conflict de interese, a a cum este în eleas i definit de legisla ia comunitar i na ional în vigoare.

ARTICOLUL 20 – LEGEA APLICABIL

(1) Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, în elese i aplicate în conformitate cu legisla ia na ional i/sau cea comunitar in vigoare. (2) Prezentul Contract oblig p r ile s respecte întocmai i cu bun credin fiecare dispozi ie a acestuia în conformitate cu principiul obligativit ii contractului între p r i. (3) Contractul este guvernat de legea român .

ARTICOLUL 21 – Anexe

(1) Urm toarele documente sunt Anexe ale prezentului Contract i fac parte integrant din acesta:

Anexa I: Anexa II: Anexa III:

M suri de monitorizare i control, M suri de informare i publicitate, Formularul cererii de rambursare,

Anexa IV: Formularele de monitorizare (Raportul de progres, Raportul Final, Raportul de durabilitate a investi iei), Anexa V: Anexa VI: Norme interne de achizi ii, Cererea de finan are completat i aprobat de OI IMM,

Anexa VII: Notificare privind modul de p strare al documentelor i al eviden ei contabile legate de proiect, Anexa VIII: financiare, Anexa IX: Împuternicire i specimen de semn tura a persoanei responsabile cu opera iunile Prefinan area proiectelor.

175

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

ARTICOLUL 22 – DISPOZI II FINALE

(1) În eventualitatea unui litigiu între OI IMM/AM POS CCE i Beneficiar, survenit în executarea acestui Contract, se va încerca solu ionarea acestuia pe cale amiabil . În situa ia în care nu se poate ajunge la o în elegere pe cale amiabil , litigiul va fi solu ionat de c tre instan ele judec tore ti competente. (2) Prezentul Contract constituie titlu executoriu. (3) Încheiat în trei exemplare originale în limba român , fiecare având aceea i valoare juridic , un exemplar pentru OI IMM, un exemplar pentru AM POS CCE i un exemplar pentru Beneficiar.

OI IMM Semn tura Data

BENEFICIAR Semn tura Data

176

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa I M SURI DE MONITORIZARE bI CONTROL Monitorizarea: Monitorizarea proiectelor se face de c tre Organismul Intermediar (OI), în vederea urm ririi îndeplinirii indicatorilor stabili i prin contract pentru m surarea ob inerii rezultatelor prev zute. Monitorizarea const în urm rirea progresului fizic i procedural înregistrat în implementarea proiectului i în colectarea i introducerea în SMIS (Sistemul Unic de Management al Informa iilor) a tuturor informa iilor legate de proiect Procesul de monitorizare începe din momentul semn rii contractului de finan are i se termin la 3 ani dup finalizarea proiectului. Beneficiarul este obligat s prezinte OI Serviciului Monitorizare i SMIS urm toarele rapoarte: A. Pe parcursul implement rii proiectului: 9 rapoarte trimestriale de progres tehnic, pe data de 10 a lunii urm toare perioadei de raportare; 9 raport final de implementare; B. Pentru perioada post implementare: 9 raport privind durabilitatea investi iei, anual, la data de 15 ianuarie al anului urm tor pentru anul anterior de raportare, timp de trei ani dup finalizarea activit ilor proiectului. Rapoartele vor fi completate în conformitate cu formularele prev zute in Anexele IV la contract Raportul privind durabilitatea investi iei este documentul standard care atest faptul c investi ia f cut prin proiect nu a suferit modific ri substan iale în perioada ultimilor 3 ani de la finalizare, în conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006). Pentru realizarea monitoriz rii fizice a proiectelor, OI IMM va desf ura urm toarele activit i: a. verificarea con inutului documentelor de raportare (rapoartele de progres trimestriale i raportul final) elaborate i transmise de c tre beneficiar (activit i desf urate/progresul fizic); b. vizite de monitorizare care î i propun verificarea stadiului fizic al implement rii proiectului la fa a locului/sediul beneficiarului (anuntate i ad hoc). c) monitorizarea durabilit ii investi iei (rapoarte de durabilitate anuale timp de 3 ani dup încheierea implement rii proiectului ) a) Monitorizarea rapoartelor de progres trimise de beneficiar OI verific , monitorizeaz i avizeaz Raportul de Progres transmis de c tre Beneficiar în conformitate i cu respectarea termenelor prev zute de dispozi iile contractului de finan are. Obiectivele monitoriz rii rapoartelor de progres sunt:

177

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

x x x

colectarea, revizuirea i verificarea informa iilor furnizate de Beneficiar prin raportare la dispozi iile contractului de finan are; analizarea modului de realizare a indicatorilor prev zu i în contractul de finan are; evolu ia implement rii proiectului care face obiectul contractului de finan are în conformitate cu programul activit ilor.

b) Vizita de monitorizare Vizita de monitorizare reprezint o parte important a activit ii de monitorizare continu i are în vedere verificarea existen ei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului i permite verificarea corectitudinii i acurate ei informa iei furnizate de beneficiar în Rapoartele de progres i a modului de realizare a indicatorilor stabili i prin contractul de finan are. Vizita de monitorizare urm re te dac proiectul se implementeaz astfel cum a fost aprobat i în conformitate cu prevederile Contractului de finan are, iar în cazul în care sunt constatate probleme în implementare s stabileasc împreun cu beneficiarul modul de rezolvarea a acestora. Vizitele de monitorizare faciliteaz contactul dintre reprezentan ii Organismului Intermediar i beneficiari în scopul comunic rii problemelor care pot împiedica implementarea corespunz toare a proiectului. Vizita de monitorizare urm re te: - s se asigure de faptul c proiectul se deruleaz conform contractului de finan are; - s identifice, în timp util, posibile probleme i s propun m suri de rezolvare a acestor, precum i îmbun t irea activit ii de implementare; - s identifice elementele de succes ale proiectului; - s creeze o comunicare corespunz toare între ofi erul de monitorizare i beneficiar cu privire la activitatea fiec ruia. Beneficiarul are obliga ia de a participa la vizit i de a furniza echipei de monitorizare toate informa iile solicitate. c) Monitorizarea durabilit ii proiectului În conformitate cu dispozi iile art. 57 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 Autoritatea de Management sau, prin delegare, Organismul Intermediar trebuie s se asigure c toate contribu iile din fonduri se atribuie proiectelor numai în cazul în care, în termen de trei ani de la încheierea acestora, proiectele cofinan ate nu au fost afectate de nici o modificare important : (a) care s le afecteze natura sau condi iile de aplicare sau s confere un avantaj inadecvat unei întreprinderi sau unui organism public; i (b) care rezult dintr o schimbare în natura propriet ii unui element de infrastructur sau din încetarea unei activit i de produc ie. Beneficiarii au obliga ia de a informa anual si de a transmite la Organismul Intermediar cu privire la orice modificare substan ial ap rut în sensul art. 57 din Regulamentul CE nr. 1083/2006 prin completarea Raportului privind durabilitatea investi iei.

178

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Scopul verific rii durabilit ii investi iei este de a se asigura c pentru o perioad de min. 3 ani dup finalizarea proiectului, nu au ap rut modific ri substan iale. Controlul: OI/AM efectueaz verific ri la fa a locului pe baz de e antion/sesizare, stabilit în urma realiz rii unei analize de risc efectuate la nivelul fiec rei institu ii. Verificarea pe teren se realizeaz de c tre OI cel pu in o dat pe durata de implementare a proiectului i în mod obligatoriu înainte de plata ultimei cereri de rambursare. Respectarea legisla iei na ionale i a prevederilor contractuale privind achizi iile efectuate de beneficiar în cadrul Contractului va fi verificat de OI i/sau alte structuri care reprezint Ministerul Economiei i Finan elor, Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achizi iilor Publice (UCVAP) i Autoritatea Na ional pentru Reglementare în domeniul Achizi iilor Publice (ANRMAP), Autoritatea de Audit. AM, OI i/sau alte structuri cu atribu ii de control/verificare/audit a finan rilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe toat durata contractului de finan are.

179

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa II M SURILE DE INFORMARE bI PUBLICITATE Se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 i a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional ce definesc m surile de informare i publicitate privind opera iunile finan ate din instrumente structurale. Acceptarea finan rii conduce la acceptarea de c tre Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006. 1. Reguli generale – cerin e pentru toate proiectele Odat cu acceptarea finan rii, urm toarele date ale beneficiarilor finan rilor nerambursabile ob inute prin intermediul Programului Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice” ( POS CCE ) vor fi f cute publice, electronic sau în orice alt mod: denumirea beneficiarului, localitatea (sediul social al beneficiarului), titlul proiectului, valoarea aloc rii financiare nerambursabile acordate (din FEDR i din bugetul na ional) i anul aloc rii (conform contractului de finan are), valoarea total a pl ilor efectuate la finalizarea proiectului. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activit ilor de informare i publicitate referitoare la asisten a financiar nerambursabil ob inut prin Programul Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”, în conformitate cu cele declarate în cererea de finan are. Beneficiarii au urm toarele obliga ii cu privire la m surile de informare i publicitate pe care trebuie s le respecte, ca urmare a ob inerii unei finan ri nerambursabile în cadrul proiectelor finan ate prin POS CCE: ƒ s anun e prin anun uri publicitare sau comunicate de pres (anun uri de pres ) începerea i încheierea activit ilor din proiect. Beneficiarii finan rilor vor face dovada apari iei comunicatelor ( tirilor rezultate) sau anun urilor în mass media relevante pentru program/ proiect (cel pu in o apari ie); ƒ s asigure o informare transparent i corect a mass media asupra proiectului finan at prin Programul Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”; ƒ în cazul achizi iilor de bunuri / obiecte fizice, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant sau o pl cu , dup caz; ƒ s utilizeze pentru toate produsele de comunicare (dac acestea sunt prev zute i bugetate în cererea de finan are, indiferent de tipul de cheltuial , eligibil sau neeligibil ): sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla „Instrumente Structurale 2007 2013”, men iunea Programul Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”,

180

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

sloganul „Investi ii pentru viitorul dumneavoastr ”, precum i titlul proiectului cu men iunea „Proiect cofinan at prin Fondul European de Dezvoltare Regional ”. Prin produse de comunicare se în elege: publica ii (comunicate / anun uri de pres , flutura i, pliante, bro uri, afi e, newsletters etc.), bannere, website uri, spoturi radio TV, inser ii în presa scris , standuri expozi ionale, autocolante/pl cu e, materiale promo ionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul i rezultatele acestuia. ƒ s de in un dosar (în format tip rit i/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate documentele i produsele aferente activit ilor de informare i publicitate desf urate. Neîndeplinirea acestor obliga ii are drept consecin efectuarea unor corec ii financiare. Pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finan ate prin Programul Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”, beneficiarii vor utiliza indica iile tehnice men ionate in Manualul de identitate vizual ( disponibil pe website ul www.minind.ro si www.fonduri ue.ro ).

181

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa III MODELUL CERERII DE RAMBURSARE CERERE DE RAMBURSARE POS CCE 1. Cererea de rambursare nr. ……….. din data de …………………. 2. Perioada de referin de la …../…../….. pana la …../…../……… 3. Tipul cererii de rambursare Cerere intermediar Cerere final 4. Date despre beneficiar: Numele beneficiarului: Adresa: Codul fiscal: Numele b ncii: Cod IBAN:

5. Detalii despre proiecte: Programul opera ional: : Axa prioritar : Domeniul major de interven ie: Opera iunea: Data de început a proiectului: Titlu proiect: Num rul contractului de finan are:

182

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

6. Cheltuieli eligibile pentru care se solicit rambursarea în aceasta cerere, cu documentele suport aferente:

A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referin

Factura /Alte documente justificative (acolo unde este cazul) Contract Val. din factur F r TVA (4) (5) TVA
2 1

Categorii de cheltuieli eligibile Furnizor

Descriere activit i /achizi ii Data emiterii (6)

OP (nr. /data)

Extras de cont (nr. /data)

Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar din prezenta factura1

TVA

Nr.

F r TVA

(1)

(2)

(3)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1 2

Se calculeaz aplicând procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co finan are specifice ajutorului de stat) la valoarea din factura fara TVA din coloana (5) aferente categoriilor de cheltuieli prev zute în coloana 1, de la 1 n 1 Se va introduce valoarea din factura referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana 1, respectiv f r TVA i TVA aferent 2 TVA ul poate fi rambursat de la bugetul de stat pentru beneficiarii men iona i la art. 9 alin. 3 din OG 29/2007, se calculeaz la cheltuielile eligibile

1

183

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A

N/A

N/A

3….. n I. Total costuri eligibile3 II. Venituri nete din proiect4 III. Valoarea eligibil a Cererii de Rambursare5 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

N/A

- Copiile cu men iunea „conform cu originalul” sunt ata ate ca justificare; documentele originale sunt verificate la fa a locului de OI B) Situa ia ramburs rilor Total cheltuieli eligibile acoperite din contribu ie Total cheltuieli eligibile rambursate Total cheltuieli eligibile pana la Total cheltuieli realizate in perioada de referin Sold conform contractului

Categorii de cheltuieli eligibile

Total cheltuieli eligibile

3

4

5

În linia I, coloana (5) se completeaz suma cheltuielilor eligibile din factura f r TVA, respectiv suma valorilor TVA din factura, pentru categoriile de cheltuieli eligibile 1 n În linia I, coloana (10) se completeaz suma cheltuielilor eligibile solicitate spre rambursare, respectiv în coloana (11) suma valorilor TVA pentru cheltuielile solicitate spre rambursare În linia II, coloana (5) total venituri nete generate în perioada de referin aferente cheltuielilor eligibile În linia II, coloana (10) se aplic procentul aferent fondurilor publice la valoarea din linia II, coloana (5) III= (I II), se completeaz în coloanele (5) i (10)

184

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

aprobate prin contract pana la prezenta cerere (3) (4)=(2)+(3) prezenta cerere

pentru care se solicita rambursarea (5)6 (6)=(1) (4) (5)

(0)

(1)

proprie (buget local, surse private) pana la prezenta cerere (2)

I. TOTAL COSTURI ELIGIBILE II. VENITURI NETE DIN PROIECT7 III.TOTAL GENERAL (I II) IV. PRE FINAN ARE V. TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE (III IV)*

*Aplicabil pentru coloana 5

6

7

Se vor prelua sumele din linia I, col. 5 – Tabelul 6.A Pentru proiecte generatoare de venituri conform defini iei RC 1083/2006 art. 55

185

UNIUNEA EUROPEAN Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ..........................LEI, reprezentând cheltuieli eligibile i TVA 8 reprezentând ................... LEI.

Prefinan are10 Suma solicitat spre rambursare prin prezenta cerere (3)=(1) (2)

FEDR

Buget de Stat (BS) (5)=(3)*%BS

Valoarea eligibil a Cererii de Rambursare9 (1) (2)

(4)=(3)*%FEDR

8

9

TVA ul este rambursabil de la bugetul de stat pentru beneficiarii mentiona i la art. 9, alin. 3 din OG 29/20047. Se va trece suma din linia III, col 10 din tabelul 6A 10 Se va trece suma de prefinan are de dedus, conform contractului de finan are (f r aplicarea procentului la valoarea eligibil din Cererea de Rambursare)

186

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

8. Declara ie pe proprie r spundere a Beneficiarului: În calitate de Beneficiar declar urm toarele: A) Cererea de Rambursare se bazeaz doar pe cheltuieli efectuate i efectiv pl tite; B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile i au survenit în perioada de eligibilitate; C) Contribu ia pentru co finan are este determinat în conformitate cu prevederile Contractului de Finan are; D) Proiectul nu este finan at prin alte instrumente ale CE i nici prin alte instrumente na ionale de co finan are decât cele precizate în Contractului de Finan are; E) Toate tranzac iile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct, deci suma cerut corespunde cu datele din documentele contabile; F) Cerin ele în ceea ce prive te publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractului de Finan are; G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achizi iile publice, protec ia mediului i egalit ii de anse au fost respectate; H) Suma solicitat este în conformitate cu prevederile Contractului de Finan are i a contractelor de achizi ie public ; I) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legisla iei Na ionale; J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declara ii. Declar c toate documentele originale a a cum sunt definite în lista de anexe sunt p strate de institu ie, tampilate, semnate i sunt la dispozi ia consult rii în scopul auditului. Sunt con tient de faptul c , în cazul nerespect rii prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil s nu se pl teasc , s fie corectate sau s se recupereze sumele pl tite nejustificat. Organiza ia Beneficiarului: Nume i Prenume: Func ia: Director Proiect Data: 9. Lista Anexe Nr. crt. Denumire Anexe 1. Raport de progres 2 Documente înso itoare: (conform contractului de finan are) Ex. :  Copii certificate, care s con in men iunea „conform cu originalul”, tampila beneficiarului i semn tura reprezentantului legal al acestuia, dup urm toarele documente: facturi (trebuie s men ioneze detaliat bunul achizi ionat, serviciul

187

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

prestat sau lucrarea efectuat ), documente de plat , extrase bancare, note contabile, balan e analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauz , alte documente justificative  Pentru procedura de achizi ii: dovada lansarii invitatiei, criterii de selec ie, raport de atribuire a contractului  Pentru informare i publicitate: fotografii, anun uri, comunicate, documente pentru eviden ierea pl ii publicit ii radio /TV  Pentru achizi ii de bunuri: copie certificat NIR, copie certificat dup procesul verbal de predare primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere în func iune  Pentru prest ri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise în cadrul consultan ei, foi de prezen la cursuri, fi e de evaluare întocmite de c tre participan ii la cursuri, statele de plat ale trainerilor (copii certificate)  Pentru execu ie de lucr ri de construc ii: copii certificate dup procesele verbale de verificare pe faze determinante de execu ie avizate de c tre Inspectoratul de Stat în Construc ii, copii certificate dup rapoartele dirigintelui de antier  Pentru cheltuieli de personal: foi de prezen , state de plat  Pentru cheltuieli cu amortizarea: declara ie privind metoda de calcul a amortiz rii i valoarea lunar a acesteia, pentru fiecare mijloc fix. Func ia: Director Proiect Func ia: Reprezentant Legal Nume Prenume: Nume Prenume: Semn tura: Semn tura: Data Data: A se completa de c tre institu iile oficiale: Nume / Semn tur bef SMFC OI: Nume / Semn tur OF OI Data : Data primirii de c tre OF OI : Verificat i aprobat Cererea de Rambursare în sum de:______LEI Data verific rii: Data : Observa ii : Autoritatea de Management Bun de plat în suma de…………….. Nume /Semn tura Responsabil ……………………………. Func ia ………………………………

188

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa IVa RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI

Program Opera ional Axa prioritar : Opera iunea:

Cre terea Competitivit ii Economice

1. Num rul Raportului de Progres 2. Perioada de referin 3. Informa ii despre Beneficiar Denumirea organiza iei Adresa Contact Cod fiscal 4. Detalii despre proiect Num r de referin SMIS Denumirea proiectului Num rul Contractului de finan are Loca ia geografic a proiectului: (regiunea, zona, localitatea)

5. Stadiul proiectului Va fi complet cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

5.0 M suri corective: Au fost primite recomandari in perioada de raportare din partea AM/OI ? Da … Nu … * Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului Dac da, v rug m detaliati m surile corective implementate:

189

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului 5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului (se poate folosi o diagram Gant): Activitatea Nr. Activit ile planificate pentru perioada de raportare Data de începere a activit ii planificate Data final a activit ii planificate

Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea nr.

Nr. Activitate

Activitati desfasurate in timpul perioadei de raportare

Data de începere a activit ii desfasurate

Data final a activit ii planificate

Activitate 1 Activitate 2 Activitate nr. 5.2. Rezultatele ob inute pân Rezultat Valoarea din Contractul de finan are vizat 1 2 în prezent (completa i numai dac este cazul): Valoarea Valoarea Valoarea % ob inut ob inut în ob inut in pân în perioada de raportul prezent raportare anterior 3 4 5=3+4 6=(5)/(2)x100

5.3. Aspecte legate de mediu (dac este cazul) Activitatea 1 Activitatea 2

….

Activitatea n

5.4. Aspecte privind egalitatea de anse (dac este cazul) Activitatea 1 Activitatea 2 ….

Activitatea n

190

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (dac este cazul) Activitatea Nr. Descrierea Solu ia/ propunere problemelor

Condi ii

5.6 Modificari fundamentale identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s a stabilit in contractul de finantare, operat sau previzionat (daca este cazul) 5.6.1. Modific ri propuse (condi ionate de aprobarea AM / OI) Tipul modific rii Descrierea modific rii

Motiva ia

5.6.2. Modificari previzionate pentru datele planificate (daca exista) Date planificate Date reale sau previzionate Activitatea Nr. Data de Data finalizarii Data de Data finalizarii început început Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea nr 5.7. Specifica i stadiul achizi iei publice conform calendarul stabilit în cererea de finantare Data Stadiul Nr. Obiectul Valoarea Procedura Data estimat estimat achizi iei de contract contractului estimat pentru pentru publice achizi ie (Lei) public începerea finalizarea aplicat procedurii procedurii

191

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

6. Indicatori: Indicatori de proiect: Valoarea indicatorului stabilit în contract UM Cantitate Valoarea indicatorului ob inut în perioada de referin UM Cantitate Valoarea indicatorului ob inut pân în prezent UM Cantitate

Indicator

Indicatorii de realizare Indicatorii de rezultat

7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare? B. Venituri total generate în A. Venituri totale generate perioada de raportare anterior

Total (A+B)

8. Planul de lucru. Completa i cu Activit ile i rezultate preconizate pentru urm toarea perioad de raportare. 8.1. Programul Activit ilor Activit ile preconizate a fi desf urate în urm toarea perioad de raportare (data de începere i de finalizare)

Nr. crt.

Activitatea

Activit ile desf urate în perioada de raportare (data de începere i de finalizare)

8.2. Rezultate previzionate Valori anticipate in Contractul de finan are Rezultate previzionate pentru urm toarea perioad de raportare

Nr. crt.

Rezultate

192

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de plata, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte Valoarea indicatorului stabilit în contract Cantitate (2) Parte fizica 1 Parte fizica n Total Not : Pentru Contractele de lucr ri, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declara ia efului de lucr ri Arhitect sau Inginer) care vor respecta specifica iile din tabelul de mai sus. Nume Semnatura Data Suma (Lei) (3) Valoarea indicatorului ob inut de la ultima cerere de plat Cantitate (4) Suma (Lei) (5)

Valoarea ob inut pân în prezent Cantitate Suma (Lei) (6) (7)

%

Indicator

8= (7)/(5)*100

193

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa IVb RAPORTUL FINAL AL PROIECTULUI Program Opera ional Axa prioritar : Opera iunea: Cre terea Competitivit ii Economice

1. Raport Final/Titlu proiect 2. Perioada de referin 3. Informa ii despre Beneficiar Denumirea organiza iei Adresa Contact Cod fiscal 4. Detalii despre proiect Num r de referin SMIS

Denumirea proiectului Num rul Contractului de finan are Loca ia geografic a proiectului: (regiunea, zona, localitatea)

5. Stadiul proiectului Va fi complet cu descrierea activitatilor proiectului din punct de vedere fizic ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

194

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

5.0 M suri corective: Raportul include recomand rile primite anterior de la Autoritatea de Management? Da … Nu …

* Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului pe intreaga perioada de implementare Dac da, v rug m explica i m surile corective implementate: ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... * Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului 5.1. Descrierea procesului de implementare a proiectului (se poate folosi o diagram Gant): Activitatea Nr. Activit ile planificate pentru perioada de raportare Data de începere a activit ii planificate Data final a activit ii planificate

Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea nr.

Nr. Activitate

Activitati desfasurate in timpul perioadei de raportare

Data de începere a activit ii desfasurate

Data final a activit ii desfasurate

Activitate 1 Activitate 2 Activitate nr. 5.2. Rezultatele ob inute la finalizare proiectului:

195

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

1. Rezultat

2. Contractul de finan are vizat

3. Valoarea ob inut in raportul anterior

4. Valoarea ob inut în perioada de raportare

5. Valoarea ob inut la finalizarea proiectului (3+4)

% 6=5/2x100

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 5.3. Aspecte legate de mediu (dac este cazul) Activitatea 1 Activitatea 2 …. Activitatea n

5.4. Aspecte privind egalitatea de anse (dac este cazul) Activitatea 1 Activitatea 2 …. Activitatea n

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (dac este cazul) Activitatea Nr. Descrierea problemelor Modalitati de rezolvare Condi ii

5.6 Modificari fundamentale identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s a stabilit in contractul de finantare, operat sau previzionat (daca este cazul)

196

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

5.6.1. Modific ri propuse (condi ionate de aprobarea AM) Tipul modific rii Descrierea modific rii Motiva ia

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 5.6.2. Modificari previzionate pentru datele planificate (daca exista)

Activitatea Nr. Data de început Activitatea 1 Activitatea 2

Date planificate Data finalizarii

Date reale sau previzionate Data de început Data finalizarii

Activitatea nr

5.7. Specifica i stadiul achizi iei publice conform calendarul stabilit în cererea de finantare Nr. contract Obiectul contractului Valoarea estimat (Lei) Procedura de achizi ie public aplicat Data estimat pentru începerea procedurii Data estimat pentru finalizarea procedurii Stadiul achizi iei publice

6. Indicatori: Indicatori de proiect: Indicator Valoarea indicatorului stabilit în Valoarea indicatorului ob inut în perioada de referin Valoarea indicatorului ob inut la finalizarea proiectului/contractului

197

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

contract Indicatorii de realizare (1) UM (2) Cantitate (4) UM (5) Cantitate (3) UM (4) Cantitate (5)

Indicatorii de rezultat

7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare? A. Venituri totale generate anterior B. Venituri total generate în perioada de raportare Total (A+B)

8. Planul de lucru. Completa i cu Activit ile i rezultate preconizate pentru urm toarea perioad de raportare. 8.1. Programul Activit ilor Activit ile preconizate a fi desf urate în urm toarea perioad de raportare (data de începere i de finalizare)

Nr. crt.

Activitatea

Activit ile desf urate în perioada de raportare (data de începere i de finalizare)

8.2. Rezultate previzionate Valori anticipate in Contractul de finan are Rezultate previzionate pentru urm toarea perioad de raportare

Nr. crt.

Rezultate

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progress atasate la cererea de plata, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte

198

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Indicator Parte fizica 1

Valoarea indicatorului stabilit în contract Cantitate (2) Suma (Lei)(3)

Valoarea indicatorului ob inut de la ultima cerere de plat Cantitate (4) Suma (Lei) (5)

Valoarea ob inut pân în prezent Cantitate (6) Suma (Lei) (7)

% 8= (7)/(5)*100

Parte fizica n Total

Not : Pentru Contractele de lucr ri, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declara ia efului de lucr ri Arhitect sau Inginer) care vor respecta specifica iile din tabelul de mai sus. Nume si Prenume Semnatura Data Anexa IVc MODELUL RAPORTULUI DE DURABILITATE A INVESTI IEI 1. POS CCE 2. Axa prioritar : 3. Opera iunea: 4. Date despre Beneficiar: Numele Beneficiarului: Adresa: Director de proiect: Tel, Fax, e mail CUI/Codul fiscal: 5. Detalii despre proiect: Num rul de înregistrare din SMIS:

199

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Numele proiectului: Opera iunea: Contract de finan are nr.: Localizarea geografica a proiectului: (regiune jude , localitate): Cost total proiect: Cost total eligibil proiect: Proiectul a suferit/nu a suferit o modificare substantiala in conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006: a) afectarea naturii sau conditiilor de implementare sau cesiunea catre o firma sau organism public cu obtinerea de beneficii. Detalia i b) rezultat din schimbarea naturii proprietatii unei parti de infrastructura sau din încetarea unei activitati productive Detalia i Data : Beneficiar:

200

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa V NORME INTERNE DE ACHIZI II INSTRUCTIUNI DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII OPERATORI ECONOMICI PRIVATI AI PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” 1.Domeniu de aplicare In vederea asigurarii respectarii principiilor fundamentale ale Tratatului de func ionare a Uniunii Europene, precum i a celor care decurg din acestea precum egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoa terea reciproc , propor ionalitatea i transparen a, în contextul gestion rii eficiente a fondurilor comunitare, a fost necesar elaborarea unor instruc iuni care reglementeaz achizi iile cofinan ate din fonduri comunitare, care nu intr sub inciden a legisla iei na ionale i/sau comunitare privind achizi iile publice, pentru a garanta un mediu concuren ial în procesul de atribuire a contractelor de achizi ie cofinan ate din aceste fonduri. Prezentele instruc iuni sunt obligatorii pentru beneficiarii POS CCE care nu intra sub incidenta prevederilor OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Beneficiarii care se incadreaza in prevederile art. 8 (autoritati contractante) sau respectiv in prevederile art. 9 alin. 1 lit. c) , c¹) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale in domeniul achizi iilor publice. Tip Contract Contract de LUCR RI Condi ii Cumulativ: contractul este finan at în mod direct, în propor ie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat; valoarea estimat a contractului este mai mare decât echivalentul în lei a 5 000 000 euro. Cumulativ: contractul este finan at în mod direct, în propor ie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat; valoarea estimat a contractului este mai mic sau egal cu echivalentul în lei a 5 000 000 euro. Procedura de urmat Una din procedurile de achizi ie prev zute de OUG nr. 34/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare

Se aplic instruc iunile men ionate în anexa V la contactul de finan are

201

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Contractul de SERVICII

Contractul de FURNIZARE

contractul este finan at în mod direct, în propor ie de 50% sau mai pu in din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat. Cumulativ: contractul este finan at în mod direct, în propor ie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat; valoarea estimat a contractului este mai mare decât echivalentul în lei a 200 000 euro. Cumulativ: contractul este finan at în mod direct, în propor ie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat; valoarea estimata a contractului este mai mic sau egal cu echivalentul în lei a 200 000 euro. contractul este finan at în mod direct, în propor ie 50% sau mai pu in din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat . Cumulativ: contractul este finan at în mod direct, în propor ie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat; valoarea estimat a contractului este mai mare decât echivalentul în lei a 2 000 000 euro. Cumulativ: contractul este finan at în mod direct, în propor ie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat; valoarea estimat a contractului este mai mic sau egal cu echivalentul în lei a 2 000 000 euro.

Se aplic instruc iunile men ionate în anexa V la contactul de finan are Una din procedurile de achizi ie prev zute de OUG nr. 34/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare

Se aplic instruc iunile men ionate în anexa V la contactul de finan are

Se aplic instruc iunile men ionate în anexa V la contactul de finan are Una din procedurile de achizi ie prev zute de OUG nr. 34/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare

Se aplic instruc iunile men ionate în anexa V la contactul de finan are

202

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

contractul este finan at în mod Se aplic instruc iunile direct, în propor ie de 50% sau mai men ionate în anexa V la pu in din fonduri comunitare i/sau contactul de finan are de la bugetul de stat. Nerespectarea prezentelor instructiuni atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achizitiei de servicii, lucrari sau produse in cadrul proiectelor co finantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POS CCE. Prin exceptie de la procedura reglementata de prezentele instructiuni, beneficiarii privati au dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, cand valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15 000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari. Prezentele instructiuni nu se aplica pentru atribuirea contractelor care au ca obiect cumpararea sau inchirierea de bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. 2.Principii Pe parcursul intregului proces de achizitie, la adoptarea oricarei decizii, trebuie avute in vedere urmatoarele principii: ¾ nediscriminarea; ¾ tratamentul egal; ¾ recunoasterea reciproca; ¾ transparenta; ¾ proportionalitatea; ¾ eficienta utilizarii fondurilor publice; Prin nediscriminare si tratament egal se intelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale, prin stabilirea si aplicarea, pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerinte si criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat oricare dintre acestia sa poata participa la procedura de atribuire si sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractan i. Prin recunoa tere reciproca se intelege acceptarea produselor, serviciilor, lucr rilor oferite în mod licit pe pia a Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autorit ile competente din alte state, precum i a specifica iilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel na ional. Prin transparenta se intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire in special cu privire la oportunitatea de participare la procesul de achizitie, la elementele documentatiei de atribuire precum si la rezultatul procedurii. Prin proportionalitate se intelege asigurarea corelatiei intre necesitatea beneficiarului, obiectul contractului si cerintele solicitate a fi îndeplinite.

203

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Prin eficienta utilizarii fondurilor publice reprezint aplicarea procedurilor de atribuire competitionale si utilizarea de criterii care s reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret. 3. Etapele procedurii de achizitie Procedura de achizitie reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie. Operatiunea identificarea necesitatii estimarea valorii alegerea procedurii (conform OUG 34/2006/instructiuni) Elaborarea documentatiei de elaborarea caietului de sarcini atribuire stabilirea clauzelor contractuale generale stabilirea criteriului de atribuire Anuntul de intentie/invitatia de elaborarea si publicarea anuntului de intentie intr un ziar participare local/national elaborarea si trimiterea invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv) punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire Derularea procedurii primirea si inregistrarea ofertelor deschiderea ofertelor evaluarea ofertelor elaborarea procesului verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei castigatoare Atribuirea contractului comunicarea rezultatului procedurii catre ofertanti semnarea contractului Etapa Programarea achizitiei

1

2

3

4

5

3.1 . Programarea achizitiei Beneficiarul va stabili achizitiile necesare si calendarul acestora in conformitate cu obiectivele si activitatile proiectului co finantat din POS CCE si va lua in calcul, la estimarea valorii bunurilor/serviciilor/lucrarilor care vor face obiectul achizitilor, cerintele tehnice aferente prevazute in cererea de finantare. In functie de valoarea estimata se va alege procedura ce urmeaza a fi aplicata respectiv OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prezentele instructiuni. Este interzisa divizarea unui contract in mai multe contracte de valoare mai mica in vederea incadrarii sub pragurilor stipulate de lege si de prezentele instructiuni.

204

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

3.2 Elaborarea documentatiei de atribuire Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerinte formale, tehnice si financiare care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie si pe baza caruia un potential ofertant isi va elabora oferta. La elaborarea documentatiei de atribuire, in special a caietului de sarcini, se va urmari mentinerea concordantei dintre datele tehnico financiare ale bunului/serviciului/lucrarii care face obiectul achizitiei cu datele tehnico financiare din proiectul co finantat din POS CCE. Documentatia de atribuire va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: - informatii generale privind beneficiarul (adresa, date de contact, mijloace de comunicare); - instructiuni privind datele limita care trebuie respectate (pentru depunerea ofertelor etc.) si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire; - caietul de sarcini; - instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si a celei financiare (ex. depunerea ofertei financiare si tehnice in plicuri inchise), precum si cu privire la perioada minima de valabilitate a ofertelor; - informatii cu privire la criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau pretul cel mai scazut) - informa ii referitoare la clauzele contractuale generale. Modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire va fi mentionata in anuntul de intentie/ invitatia de participare. Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiv a produselor, serviciilor sau lucrarilor necesare beneficiarului.cu referire la cerintele, prescriptiile si caracteristicile tehnice ale acestora. Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specifica ii tehnice care indic o anumit origine, surs , produc ie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer , un brevet de inven ie, o licen de fabrica ie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Criteriul de atribuire reprezinta criteriul stabilit in documentatia de atribuire si preluat in anuntul de intentie si invitatia de participare in baza caruia va fi atribuit contractul de achizitie. Criteriul poate fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau pretul cel mai scazut. Criteriul oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic presupune stabilirea ca oferta castigatoare a ofertei care a intrunit cel mai mare punctaj prin aplicarea ca factori de evaluare alaturi de pret si a altor elemente precum costurile de functionare, caracteristicile calitative si tehnice, raportul cost/eficienta, servicii de asistenta tehnica etc. 3.3 Anuntul de intentie/invitatia de participare Dupa finalizarea documentatiei de atribuire beneficiarul va publica un anunt de intentie intr un ziar local/national si va transmite concomitent invitatii de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv).

205

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anuntul de intentie si invitatia de participare vor avea acelasi continut, vor fi elaborate in baza documentatiei de atribuire si vor stipula principalele reguli de participare precum si modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire. Prin potential ofertant se intelege un operator economic, persoana fizica/juridica, de drept public sau privat care ofera in mod licit pe piata, potrivit domeniului sau de activitate, produsele, serviciile sau lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie respectiva. Termenul limita pentru depunerea ofertelor, mentionat in anuntul de intentie si invitatia de participare va fi stabilit astfel incat sa s permita intocmirea de oferte fundamentate tehnic si financiar. Ofertantii sunt obligati sa si mentina ofertele valabile pe perioada specificata in documentatia de atribuire. Aceasta perioada trebuie sa fie suficienta pentru a permite beneficiarului sa examineze ofertele, sa aprobe propunerea de adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul. 3.4 Derularea procedurii La primirea ofertelor, beneficiarul trebuie sa le inregistreze in ordinea primirii acestora. Ofertele vor fi deschise la data, ora si locatia specificate in anuntul de intentie/invitatia de participare. Vor intra in evaluarea tehnica si financiara numai acele oferte depuse in termen .Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punct de vedere al valorii, performantelor tehnice si al obiectului acestora cu cerintele mentionate in caietul de sarcini . Ofertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora. Beneficiarul va alege oferta castigatoare conform criteriului de atribuire mentionat in documentatia de atribuire si va intocmi procesul verbal de adjudecare a contractului in care va motiva rezultatul procedurii. 3.5 Atribuirea contractului de achizitie Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire, in acelasi timp, catre toti ofertantii care au participat la procedura. Contractul trebuie sa fie incheiat in forma scrisa in doua exemplare originale, semnat de ambele parti, stampilat si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din contractul de finantare, cu documentele anexate acestuia si cu graficul de implementare tehnico financiara a proiectului. Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare, obiectul, valoarea si durata contractului, termene clare i ferme pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execu ia lucr rilor, contul in care se vor face platile. Vor fi prevazute in mod expres conditii referitoare la livrare, montaj, punere in functiune, receptie, standarde de calitate, service, garantii, etc.

206

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti, beneficiarul poate sa incheie contractul cu ofertantul cu punctajul imediat urmator, daca oferta corespunde, sau poate relua procedura de achizitie in aceleasi conditii. Daca in contractul de achizitii se face referire la una sau mai multe cheltuieli neeligibile, beneficiarul finantarii prin POS CCE trebuie sa suporte din surse proprii aceste cheltuieli, ele neputand fi solicitate prin cererile de rambursare.
Modificarea contractelor de achizitii este permisa cu respectarea urmatoarele conditii: ¾ Modificari la contract se pot face doar in perioada de executie a contractului si nu au efect

retroactiv;
¾ Scopul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din contractul initial; ¾ Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza fundamental termenii

documentatiei de atribuire;
¾ Modificarile nu pot viza valoarea initiala a contractului decat daca aceasta posibilitate este

prevazuta expres in documentatia de atribuire. Valoarea contractului poate fi majorata cu maxim 50% din valoarea initiala a contractului. Valoarea contractului dupa majorare nu trebuie sa afecteze incadrarea initiala in procedurile OUG 34/2006, respectiv prezentele instructiuni; ¾ Orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului trebuie facuta astfel incat implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea expirarii contractului de finantare in cauza. Achizitiile directe de produse, servicii sau lucrari (cand valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari) se realizeaza pe baza de document justificativ care, in acest caz, se considera a fi contract de achizitie. 4 Dosarul de achizitie Pentru achizitiile de servicii, lucrari sau produse, aferente proiectelor cofinantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, derulate in baza prezentelor instructiuni, beneficiarii privati ai Programului sunt obligati sa creeze si sa pastreze pentru fiecare achizitie in parte, un Dosar de achizitii, care va contine cel putin urmatoarele documente: Achizitii de Documente minime ale dosarului de achizitii Anuntul de intentie si invitatia de participare Lucrari 9 Bunuri 9 Servicii 9

Nr. crt 1

207

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

2

Dovada publicarii intr un ziar local/national si dovada transmiterii invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali 9 ofertanti (optional mai mic daca exista un numar limitat de ofertanti pentru produsul/serviciul respectiv) Documentatia de atribuire Oferte originale adresate beneficiarului 9 9

9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9

3 4 5 6 7

Procesul verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a 9 ofertei castigatoare Dovada comunicarii catre ofertanti a rezultatului procedurii Contractul de achizitie 9 9

Toate documentele care deriva din procesul de achizitie vor fi pastrate de catre Beneficiar timp de 5 ani de la inchiderea POS CCE si vor fi puse la dispozitia Autoritatii de Management, Organismului Intermediar, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene sau oricarui alt organism abilitat s verifice sau s realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinan ate din instrumente structurale.

208

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa VII NOTIFICARE PRIVIND MODUL DE P STRARE AL DOCUMENTELOR bI AL EVIDEN EI CONTABILE LEGATE DE PROIECT

Num r contract finan are: Denumire beneficiar: Locul de p strare al documentelor aferente proiectului: (adresa complet ) Scurt descriere a modalit ii de p strare a documentelor aferente proiectului: (criterii de p strare, supor i de date utiliza i, alte informa ii relevante)

Circuitul documentelor aferente proiectului: (se completeaz în situa ia în care exist mai multe loca ii în care sunt p strate documentele, detaliindu se, pe cât posibil, unde se g sesc documentele în anumite momente din timp)

Locul de arhivare al documentelor aferente proiectului: (adresa complet ) Scurt descriere a modalit ii de arhivare a documentelor aferente proiectului: (criterii de arhivare, supor i de date utiliza i, alte informa ii relevante)

Scurt descriere a modului în care se realizeaz eviden a contabil distinct privind proiectul: (codificarea aleas pentru identificarea tranzac iilor privind proiectul, precum i gradul de detaliere privind sistemul analitic de eviden contabil pentru proiect)

Nume si Prenume Semnatura Data

209

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Anexa VIII ÎMPUTERNICIRE bI SPECIMEN DE SEMN TURA A PERSOANEI RESPONSABILE CU OPERA IUNILE FINANCIARE

Anexa IX PREFINAN AREA PROIECTELOR

Valoarea total a prefinan rii este de max. 35% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil aprobat. Solicitantul poate opta pentru prefinan are i pentru valoarea procentului (pân la 35%), o singur dat , indiferent de cuantumul acesteia. Baza legal : O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen Ordinul nr. 2548/25.08.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen Ordinul nr. 2286/08.07.2009 al ministrului finan elor publice privind prefina area acordat beneficiarilor de proiecte finan ate din instrumente structurale, conform prevederilor OUG a Guvernului nr. 64/2009 Modul de acordare În conformitate cu Regulamentele CE i legisla ia na ional este posibil acordarea pre finan rii. Pre finan area se acord , conform prevederilor contractului de finan are, acelor beneficiari care au optat pentru aceast facilitate. Op iunea final , valoarea prefinan rii i graficul de rambursare se definitiveaz la semnarea contractului de finan are. Astfel, conform O.U.G. nr. 64/2009, prefinan area reprezint sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale (FEDR) c tre un beneficiar prin plat direct sau prin plat indirect , în stadiul ini ial de implementare a proiectelor, în baza contractului de finan are

210

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

încheiat între beneficiar i Autoritatea de Management/ Organismul intermediar responsabil, în vederea asigur rii derul rii corespunz toare a proiectelor. ¾ Sumele aferente prefinan rii vor fi transferate Beneficiarului, prin intermediul Unit ii de plat a Autorit ii de Management. ¾ Pentru proiectele care intr sub inciden a ajutorului de stat/de minimis, prefinan area se acord în procent de maxim 35% din valoarea total a finan rii ce poate fi acordat beneficiarului conform contractului de finan are. Prefinan area, cu încadrarea în limita procentului mai sus men ionat, se poate acorda integral sau în tran e, în func ie de previziunea fluxului de pl i aprobat prin contract i în baza unei scrisori de garan ie bancar . Prefinan area pentru proiectele care intr sub inciden a ajutorului de stat/de minimis va fi justificat , ulterior, de cheltuieli efectiv realizate conform prevederilor art. 78, alin 2 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006. Modul de solicitare Dup încheierea unui prim contract cu prestatorul de servicii/executantul de lucr ri/furnizorul de echipamente, Beneficiarul care opteaz pentru aceast facilitate poate solicita acordarea prefinan rii. Beneficiarul poate opta pentru cuantumul procentului de prefinan are de maximum 35%, iar aceast op iune se va face o singur dat , la încheierea contractului de finan are cu AM/OI. În vederea ob inerii prefinan rii, beneficiarul are obliga ia de a transmite Organismului Intermediar urm toarele documente: 9 contractul de achizi ie încheiat între beneficiar i un operator economic, care con ine cel pu in o cheltuial eligibil 9 cererea de prefinan are a beneficiarului, conform contractului de finan are încheiat între Organismul Intermediar i beneficiar (în formatul standard solicitat prin contract) 9 scrisoare de garan ie bancar pentru suma aferent prefinan rii solicitate Utilizarea prefinan rii Suma aferent prefinan rii acordat beneficiarilor proiectelor finan ate în cadrul POS CCE, în condi iile prev zute de O.U.G. nr. 64/2009 i de Normele de aplicare a acesteia, poate fi utilizat numai pentru plata cheltuielilor eligibile. Recuperarea prefinan rii Suma acordat unui beneficiar sub forma prefinan rii se recupereaz progresiv, prin aplicarea unui procent din valoarea fiec rei cereri de rambursare întocmite de beneficiari, stabilit prin contract.

211

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

9 Prefinan area se recupereaz progresiv prin aplicarea unui procent din valoarea fiec rei Cereri de rambursare intermediare, în func ie de valoarea total a acestora, pân la recuperarea sa integral . 9 Recuperarea se efectueaz începând cu prima Cerere de rambursare, astfel încât suma aferent prefinan rii s se recupereze integral înainte de ultima Cerere de rambursare; în consecin , prefinan area nu se poate acorda în cazul contractelor care prevad mai pu in de 2 cereri de rambursare. 9 Beneficiarul va trebui s restituie prefinan area dac nu a depus nici o cerere de rambursare care s justifice achizi ia de bunuri, servicii sau execu ia de lucr ri, în termen de 6 luni de la data primirii acesteia. Garan ia bancar se elibereaz dup recuperarea integral a prefinan rii acordate

Cererea de prefinan are a beneficiarului De la: Beneficiarul ……………………… C tre: Organismul Intermediar pentru IMM Direc ia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru IMM
Cerere de Prefinan are nr. _________

Programul opera ional: Axa prioritar :

Domeniul major de interven ie:

Opera iunea Data de început a proiectului:

Titlul proiect: 212

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Opera ional Sectorial „Creúterea Competitivit ii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 „Un sistem de produc ie inovativ úi ecoeficient” Domeniul major de interven ie D1.3 „Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului” Opera iunea „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lan urile de furnizori sau clustere”

Num rul contractului de finan are:

În baza Contractului de Finan are nr. __ încheiat cu OI IMM Direc ia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru IMM, la data de ___, v rog s dispune i plata, la valoarea eligibil din contractul de finan are, a sumei de __LEI, reprezentând (prima, a doua,…) tran de prefinan are, având la baz contractele de achizi ii publice semnate cu contractorii. Plata se va face în contul de mai jos: Nume Beneficiar _______ Adres : ______________ Codul fiscal: ___________ Numele B ncii _________ Codul IBAN: ___________ Sunt con tient de faptul c , în cazul nerespect rii prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Prefinan are, este posibil s nu se pl teasc , s fie corectate sau s se recupereze sumele pl tite nejustificat. Cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declara ii, îmi asum responsabilitatea cu privire la realitatea, legalitatea i conformitatea informa iilor cuprinse în tabelul anexat „Lista Contractelor de achizi ie public ” semnate cu contractorii.

Cu respect, Func ia: Director Proiect/Nume Prenume: /Semn tura: /Data

Func ia:

Reprezentant

legal

Nume/Prenume: /Semn tura: /Data Nume Prenume Semn tur OF OI IMM Data primirii de c tre OF OI IMM: Data verific rii: Observa ii: Nume/Prenume/ Semn tur bef SMFC OI IMM: Data: Verificat i aprobat Cererea de Prefinan are în sum de:______LEI Data: Autoritatea de Management Bun de plat în suma de…………….. Nume/Semn tura Responsabil ……………………………. Func ia

213

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.