You are on page 1of 20
VERENIGING "ORDE DER VERDRAAGZAMEN’ Kon. Goedgekeurd did. $2 februari 1958,.01. 58 © - —-GEVESTIGD TE °S.GRAVENHAGE we Giro no. 466874 Ln.v. de Penningm. der “ODV”, DEN HAAS Uitst voor versiagen en abonn. Barentzsir. 48 Den Haag tel. 637383 Secretariaat:Graat Willem de Rijkelaan 15. Leidschendam Tel: 01761 - 5154 WEEKBLAD de jaazgang nr.11 nadruk verboden 21 novenber 1969 x in do kentlijn detrett de vreag a, ” "het antwoord Coeden avond, vrienden. Wij 2ijm niet alwetend, wij 2ijn niet onfeilbaar, U denkt zelf kritisoh na. Dus kunnen wij beginnen aan otis actueel onderwerp. Tk zou vandaag grasg met U willen praten over konmunibatio. - KOMMUNIKATIR Tk boBef heel good, dat wij dit onderwerp reeds eorder_ behandeld hebben. Maar kommunikatie is een moeilijke saak: De ueeste mensen,die met U over kommunikate spreken ,weten nist voldoen- de te kommuniteren om duidelijk te maken,wat 2ij bedoelen. In deze konmunikatiestoornis t.a.v. de kommunikate vermindert elke mogelijk~ heid tot verdere kommunikatie,waardoor de konmuniteit steeds minder degrijpt en verder uiteendrijft. Of, om het wat eenvoudiger to zegzen: Wij bogrijpen dkaar niet. Wasrom begrijpen de mensen elkaar niet? In de eerste plaats missohien wel, omdat zij vanuit’ siohzelf denken. Er zijn kunetenaars , die vinda ,dat het feit,dat 2ij sioh— : zelf kunstenaars vinden,voldoende mot zijn om een ieder tot de erken- ning te ‘rengen,dat zij kunstenaars zijn, Indien 2ij dit bereiken is dit een zo grote kunst,’ dat ik. hon inderdaad kunstenears zow wil len noemen. Maar dat neemt nict.weg,dat zij tooh, vanuit kunstzin— nig standpunt, in vele opzichten kunstomakers blijven. Bon dergelijk denken gaat ds goheel van eigen stendpunt uit. Er gijn monsen, die alleen hierdoor reeds niet kunnen begrijpen, - 8 = 201 -, waaron het mot het toneel tegenwoordi; 20 slackt gaat. Ik kan er wel enkele redenen voor geven. In de eerste plaats wordt er in het dage- lijkse leven tegenwoordig al zoveel komedie geapseld. In de 2 de plaats lij het mij voor vele mensen niet zo leuk naar het toneel te gaan kijken om daarhm eigen belastingcenten dramatisch te zien doen. A Ook hier gullen de betrokkenen moeten begrijpen,dd het nié gaat om hetgoon zij kunst noemen,maar in de eerste plaats om hetgeen men zoekt. Fn wanneer je den elke keer net cen beetje verder gaat ; ‘ dan wat men vraagt, kom je een heel eind in de richting van hetgeen jijzelf wilt bereiken, Maar op het ogenblik,dat je meent,dat men zich steeds aan jou heeft aan te passen, valt het geheel op de duur in duigon. Vreemd genoeg is iets dergelijks ook op meer geestelijk terrein in deze tijd aan de gang. Er zijn vele mensen,die menen uit te kunnen maken, of er een God is,wat Cod is en hoe Golis, Het resultaat is,dat zij, door gebrek aan bewijs en een overdaad aan overtuiging, tij anderen slecht 66n overtuiging vestisan 1 Dat deze mensen zelf gelijk . hebben en niet de verkondigers. Wanneer ik iemand voortdurend ga vertellen,dd de mastschap— pij niet in orde is, bereik ik daarmede niet alleen een gevoel van on= rust bij mderen, maar breng ik hovendien het denkbeeld naar voren , dat er ook met mij iets niet in orde is. Men stelt de dingmte abso- luut. Wanneer ik seg,dat hot konmunisme goheel on dtijd slecht is, dan zijn er heel veel mensen,die dit niet meer kunnen begrij ~ pen. “ij redeneren dan van de weeromstuit,dat er wel iets goeds ook aan zal moeten zijn.Maar dan moet er dus ook iots niet ¢wugen bij degene , die het kommunisme op deze wijze aanvalt . In aavallen, die ontkennen, dat er ook maar iets goeds voort ken komen uit het kapi- tdisne,bereiken hetzel fde, Wanner ik als geest leef, dan ken ik geestelijke werelden. Bon tiéns,die in de stéleeft, kent ook geestelijke werelden. Alleon kent hij dézen minder bewust. Voor hem liggm zij op een niveau, dat . mocr te mgkon heeft met aayoelen,gevoel, intultic. laar ondat de mone op aerde eigonlijk alles wil terugbren— gen tot do termen van zijn agen leven - hij wil alles begrijpen - , wijst hij ook, ktgeen hij zou kunnen begrijpen vanuit de geest, af. Daardoor is er ook een getrek aan kommunikatie tussen de geast om de de mensen. De geest heeft de mensen heel wat te zegenn Om e-rlijk to zijn ~ maar vertel dat liever niet aan al mijn kollegd s . ~ geloof ik ook,dat de geest soma nog wel e-ne dete vaa de mms lera kan. Dat betkent dus,dat wij elkaar moeten tenaderen op een Yoo ves gelijk= heid. ij moeten eenvoudig beginnen met aan te nemen,dat de ader vestaat, werkelijk is. a Stel u nu eens voor,dat de geesten zouden trouwen on kinde- ren zouden krijgen net als U. Stel u voor,dat zij dan tegen de kinde~ ren zouden zeggen: Denk er~ oms als je niet oppast komt or dadelijk een boze mens uit het donk-r tévoorsohijn. Stel u voor,dat aij tegen elkaar zouden zeggen: Wij sijn geesten. Wij weten wat ds waarheid ist mensen testaan niet. Voor u klinkt zo iets krankzinnig. Want u weet acer, datU bestaatMaar wij weten zeker,dat-wij bestaan. Waarmede ik maar wil zegcen,dat wij voor dkander, wederkerig ¢en fenomeen zijn,dat voor een deel in goed/vertrouwen roet worden genomen. Yu hebben wij v- sor als monse gelecfd. Zekery'aar je = 202 = kunt dat ook ‘vergoten. Je kunt bij ons ook zaggen: dat is em droom geweest, precies zoals men bij u een uittreding vaak afdoct met ecn: ik heb cen naohtmerrie gehad, of: 0, wet héik leuk gedroond. Kan daar laat mon het maar al te veak bij. Ep is dus niet allcen rake van ea gebrek am Konmunikatie tussen mens en mens, maar ovenzeer tussen mens on gees’. Wat zouden wij moeton den, om daaraan iets te veranderen? Het is mocilij! taarover iets zinnigs te seggen. Want de morste men~ sen, die uittrekken om iets te verbeteron, verotwhteren de toostand. Vraagt u dit maar cons aan minister Sohut. Je zon dus cigenlijk niet moeten proberen de feiten te vercteron, maar om boter met de feiten te leven. Ha datis heel iets anders. Tk geloof,dat de-nens moet aawaardaydat hij nict ales wet en dat de geost moet aavaarden,dat de waarden van zijn wereld en le~ ven lang mict alles bevatten, wat voor-de mens onmiddeli jk bruikbaar of hanteorbaar is, Ik(ploof,dat de mors al die ombestende gevoe lem niet terzijde moet schuiven met een " onzin" , maar dat bij aan de andere kant ook niet moet zeggen ven dergelijke gevoclens,dat alleen daarin mogelijiheden m waarheid schiilen, ij zou allem maten cogcen er kan iets inzitten. Woot u, hot is net als tussen jonge moude mensen. De jonge generatie van deze dagen is volgens donnige ovder-n zodanig verwil- derd,dat er gee enkel kontakt meer mogelijk is. Maar kontakt is Wel dogelijk mogoli jk,wannoer je maar begint met aan te nemen,dat de jongeren,in hetgeen 2ij denken, ook wel eens gelijk muden kunnen heb= ben. Eerst wanneor jo aanvaardt,dat aij missohia sel reden van spreken: hebben, kun je hot zover trengen,dat 2ij ook naar jouw rede - nen villen luisteren,wanneor je met hen spreekt. In zoals het tussen Jongeren on ouderen moet aijn, moet het vlgons mij ook zijn tussen mons on gecst. Hot is voor een mons erg gomakkelijk om to stellen,datde geest altijd superiour moct zijniiaar ja, ik vind. det porsoonlijk en als geest ocn wat benauwende citatic. Kijk cons: wanneer do men sen 20-Vroom naar je opzien,krijg jo het govool, dat je mot en vroom gezicht naar beneden moet komen om je segen uit to delen. in daar- voor heb ik nu cennaal niet de juiste figuur. Ik heb veel Hever, dat do mensen mij beschouwen als em viiend of desnoods allem mear als iomand of iets, wat ook lecft. lice dan ook. Want ik hob mijn cigen tijd op aarde gehad, tuar ik ben Voel voranderd.Ik!sb er alwocr om helo tijd opzitten in wat u zo mooi de sfezen noomt on wat voor mij mijn wereld is, Lie tijd he-ft mij voranderd. Ben hele hoop van de sche rpe kantjes van bt mense— lijke leven zijn or bij mij wat afgeslepen. Wu wee dat wol nodig ook . Haar goed. Dit betekent dus, dat ik bepaalde problemen anders ga bezion den v7: jer, ondat ik aders ben goworden.fin wanner ik met u grees over b.ve ons onder~ werp, de konmunikatie, dan donk ik zeker niet mecr,zoais ik vrocyor ongetwijfold allereerst gedaan zou hotben,aan cen duivels apparact als do telefoon. Nu donk ik hierbij in de eerste plaats aan begriy, vor- standhouding.Maar voor mij ijn deen mict allewn maar uit te Gruk~ kon door ckaar verstaan, das door oon begrijpen zonier noes. Tk mo dat werkelijk kontakt pas mogelijk is,venoer jo can olkaar oca aée> iets weet over te drager. loon het near omotie of zo iets. -23-