www.Quranurdu.

com

1 

Click  

 
" !
" % #$
" ( ' ! &
* ) ' !
, ) ' +
,
- +
12 ./0 !

1" 67 5$ 43
1"
5$; ' : 5$ 9 8 67
1* =< ' 43
1, D5C B @A >? 9
2G EF 43

22 
H
22 ) ' JI
2L 4K ' I
2 67 ' I
2" 
5$; ' @N 43 M$I
2R Q5P O ' I
V2 
H ' U T
S

2 

VV 
W BU JT
H
V, 
H X
V, YN
H X

`
L2 Z][\ ^_ 43
LV 43 a
LL ( c \N b N
LL ) ' c e
d \ b N
L, n B lm kj ghi ' 4f 
2 43 Mop a 
L 43 Mrq ' a 
* 43 Mst5 a 
, 43
uv 
, 
5$; '
uv kw j
"2 x y '
uv kw j
" { z

"" 
|
"* } B 
|
"R i~
*G ki$5
*2 €i
*V 
* ! „ƒ‚

** † 5$ …
** ‡p B † 5$ …

3

*R Š 5C @ ‰ † ˆ
*R ‹
*, Œ_

R2 ˆ †
R2 Ž_ †
RL ’ 5‘ ' ‡
R ‡ a
R* ‡ “
R, ‡ M$”
,L ‡ 
–— •
, † š 5$ ˜™

4

› 

® ­ ¬ « 5ª © § © 8 ¨ § ! ¦¥ ¤A Š£ ¢ ¡1937  Ÿ ž q œ
½5A Š£ »¼ M º B ©  ® ¹ M¸ ¶·A >? ´µ ™ ¢ ³ ±² Ÿ J° ¯

Å 5$ ¤A Žµ œ Ä ¢ MÃs  Á ™ Ÿ #$ ' À ™ 5$ 5¿ ¶¾ ' © ¦
¦ ­ Ê Ä É È § © ¢ MÇB 5$ MsÆ
× ÖA ÔÕ 5$ Ó ÒA ÐÑ © Ä ¢ MÏFi JÎ$ Í ¯ ' Ì k$Ë 4Fi $5
ÜÓ œ k$ Ó Ûv ¢ 9 .5Ú Ù Ñ © ¢ MÏFi Ø ¹ x$ © ¦Ó 5 
¦ í ¦ëì ¦¤ê ¦é¬ ¦JÏè ¦æç¦ å p ¦Jãä ¦âá½ ¦à t ¦Þ$ß ¦Í50 ¦Ý
¦ëø ¦ö÷¦J5FNõ¦óô¦J³¦ñ ò¦ð¦îï 
© § Mþ ý Ÿ ¯ 5$ Ê Ä @ Mþ ý ü û @ ú MÏù § © 
„5 ¢ ©5
Ñ B © ¢  ¶ A >? Œ B @ Ž ! Ÿ 
¦ P Ä É
J$_ ‡$50 
4v 4Ñ k5 
5AN¦k 

5

Ž$\ F

! 
¦) ' ¦) ' ! ¦(  ! &¦% #$
/  ! ¦
- 
% #$ 

©_  ­ 5   m B È Ÿ ¢ 4 Ó  ¢ Ì

' ')*( +,
S & ' © ® $% 8 © B $% # ¦ A " k$ ¢ !

4 B 35i¦2 .0•1 éF © ® / .r 8 © B / .r ¦ ŒŽ? ú 8 ¦ê k 6 B ! A " ¢ 7 È J6 ¦ 55i éF
< Œ- ' 

 k$ ® œ :; ' ! 9¦ Ä B M  .Î$ 

B œ¦ ñ ¤¬ ¢ ( A ! @ & ? P > § = È B © ü û 
 § © ¦ F Eâ 

È D û C ' È œ ® P >

5$ @õi ¦ J B © " ¢ MÃs = ' A ! @ŒI ¦û HË ¤§ Ÿ 

G

¦M MA Ä kLv 5$ ÓA@ ž k$ · ¤¬ = œ ¢ MÃs K Ø 

( ' ! &
­ 5 8 © A ! @ B ! ¦Ó J5 ²õp 5$ 67 ¢ 4Fi Ý ( !
¦ J5 ² Mõp 5$ 67 ' c œ ® 

!

) ' !
È ž .5P 5$ h‘¦Ó TP ' 4ϖ 5$ .S– È ž Ó QR P ¢ Ì ®A O N
5Z5 Y i ¦X û W ² ² ŽF k$ ŒV ! Ó ÛA U” ¢ .S– ²i 
¦Pv û ‡p 5C ¢ © ­ Ê 5] \ 5 5$ 5Z5 5$ x$ ? 8 © ¦ ú5 [ Eâ 
È Ÿ ¢
c 5$
Pb ¶ 
¦Ó ”¬ `a È ž ¶
5 _ 5$ ^$5 ¶ A 5$ é¬
Öi 5$ Ó h ¶Ó g 5$ Ó ef ¶Ó ÖA " ž œ d Í_ 5] 4ϖ ? 8 
kS– ?¦ TP B
5ª 4ϖ
Ä k$ ® lA ‰ § N m M$ 5k N Ä j? ' 4f B¦Ó 

>? ^$5 5$
5 _ 5$ o 5$ é¬ ¶ n mâ d Í_ ­ Ê 5] 8 ghi ' © 
¦ ”¬ ' `a Í s5$
v ' mâ © ¶qr ' 4B © ¶p_ ' Ž © ¦ P
¶yv ¶4Fi ¶MᬠE½ © ¶
x 5$ w © ¶.v © ¶ku B © ¶tõ B ©
~- Í 5$ 5] 8 © ? ½5 B ú$ } È È B | © { ¶z 5$ 4B
¦ ­ § © ? ½5
¹ k5C ôƒ Ÿ ‚ƒ È B i  Ÿ M$5€
d* \ .f .f ¢ q” ' ! 4ϖ ²i œ

Mõp 5$ ˆ ' …? ©_ R '
‡B 5$
‡B J5â 4ϖ A † B …? .f È ¶ A „

‡B J5⠟ ‹Œ © ¦ ú5 J5 ² Mõp$ 67 ' 4ϖ ÛA ۆ Í k$ ‰Š ¶ 5 ² 
¦Ó  ! § ú J5 ² Mõp 5$ 67 ' a ® Ó Ò 4Ž $  ‰Š ¦ ! B
’ 5$ ‘5¦ Ä ^$55$ é¬ 5$ A¦ Ä i¦Ó ž .5P 5$ h‘ ¶5t
t a ? ¶ P 5” B a 5$ “K û § a ? Ä 4f k$ 5$ ¶Ó Ä 5Ï 5$
‹Œ ˜ 5$
— Y Ä k$ M½ ¶ P È § M$Î$ Eâ a 5$ •– § M$Î$
• © ¦ ›õ ú 4ϖ ¤ a š ž i 5$ ™5 khi ¶ A " B © ‰Š  Ÿ
 
 ¢ > Ä 4Fi k$ ' © ®  ¦ ! B Ÿ$5 È È B | © 5$ œd ]ž
!  ¢ " Ä Î k$ B © ¦ P >
N¡ + 5$ z Eâ é k$ Ÿ !
§ ¦ k$ ¢ !  — Ä Ž k$ B © ¦ P¥ ¤â M$Î$ t a £²i k$ §
5 ² Mõp ' 4ϖ ¤ a QR ž œ ‰Š¦ ª5 © 5$
¨ ' M$Î$ t a Ÿ #$ '
¦ ñA ›õ 4ϖ ú a W ' 4 5$ Ó

7

!
¦¬ Ÿ « .Î$ È 
„ Ÿ M$S– ²i 
5ª 4ϖ
¯- '
–— ® k$ ® œ m ­ È ' 4f 

¦ 5° J”¬ ' 4 5$ A
4 5$ ¦ ª5
' @ ³– Û 5 5$ ¨ ¶²t ¦ ª5 ± k$ ® œ ­ JÎ$ 
§ ~- .Î$ ¶ P § ~- È ¦“õ û §
F JÎ$ ¶ “õ§
F È Ÿ 5´
·a ÛA ۆ M$Î$  P† ·a È B Ÿ . 5 4 ¢
µ¶ ghi¦P û
ü ¶ ­ Ê û ”¬ B 4ϖ 5] ¸õ M$R JÎ$ ' Ì k$ ¢ ­ © ¦P 5´ §
¦ · » J iv ' º ¢ ¹ 5$ Û 5 Y ¶ Ž¡ 4 § ©
ÜÓ ñ ¤¬ ½ ½ ¼ $ œ ¢ ghi ' 4f
¿ ¦ 5° @A 5$  ¢ " Eâ M$R JÎ$ • ' Ì k$ ¢ ­ ¾
¦ ÀA ‰ § N Ä ®
 ¢ MÁ$ 4f † ' 5´ Í 5$ ¢ 5´ © A D A ¢ ­ JÎ$
¦ PA 
ghi Y 5$ P Æ õ 5$ –v Å § © ¦ “Ä § Ã 4 ? k$ 4f È
! B © ¦ 5– œ ¦P J5 ² Mõp ' 4ϖ ÛA Ç  Í_ Ä ¢ MB J5´
! ­ Ê 5 ² Mõp B Í_ Ä Ér 4 k$  ¦ ! Î Î ghi ' ©  ‰Š¦­A È
k$ ˆ B ! ˆ B a Í Ä Ÿ . 5 4 k$  ¦ê ½5 Ìr @ Ë k$ J5 ² Mõp '
' @ >? 9 5$ Ï § © @ ! ­ 4 § a © k$ ‰Š Î 9 B ©  ¦ê k 5 Í
Ê Ò B 67 ' a Í_ Ñ Ðt @ © ‰Š 5 Û 5 5$ ± ' ©  ¦ J

Í k$ ‰Š¦ ‡Ô 4Fi ' ©  ¦ » Ӗ ' @ ³– Û 5 5$ ¨ ²t Ÿ @ !
£ 5 ú £ 5 ¢ ghi J5â ' ©  ¦ ' ×
' Ör § © @ ! ú5 5 Õ B a
' © Ÿ
‡B J5⠝ ¦ ”¬ B 4ϖ a ¢ MØ? MÏ$ J5´ ¦$ 5´ k$ ‰Š 
i k$  ¦ ½5 Ä k$ g” ' Í Ó ú5 g” ' ! QR J5â '
‡B ‰Š¦·A 3v
¦ B a k$ 5$ ' © Ì J5â ¶ Ú Ù B a

8

!

)'+
9 ¶½5 ú Ìr @ ¦ Ý ghi Y 5$ A " ? k$ 4f Î$ ¢ ÛÜ ©
' a @ © ¢ Þ ' 5´ 4 5$ K D § a @ ©  B Ÿ
' ± 5$ 9 4
§ á ¦Ó Ö ÷ k 5$ @à ( ß +¦ pB œ¦ 5” Ÿ @ 67
A "
— ' ! k$ ¦ 5 Ž ÷ k B é 
— Y @ © ® P â 8 © pB
! Ì J5â ã$r © ¦ ½5 B
— ' ! } B | 5$ | 5â B © ¦
© k$¦ · å Ÿ ©
— Y B 5$ ' Ì •¦ ­ k ± ' © 9¦ ú5 ä
¦ P è§ ' ç ŒV © ¦ æt ŒV 
¦ë ¢ ú ê Jf é k$ pB ? ®A X Ñ N 

- +
a 4f ® íA jì Ê 5$ .f Ÿ © ¦ ú + jì ß ü¶ jì È +
® “ û 9 ¶ ñ ÛA ð 4
5 § @5B .f ï 
‡B È ¦A î $ Ÿ
õ÷t 5$ ô 5$ s 5$ ó§ @ ! ®5B 4§ k$¦ 4§ N $ @ò 5$ @† § @5 B ©
5$ QR ö Œ- ¢ Ì È ¦J " ‡—  ?N ø
4f µ § M$R ÷ ú ö 5$
 
Öv 
N M J5â 5$ é þ ¶é ý5 ¶Jü
ú * * û ù ¦ ¢ Ø ñ B á 
B .5⠜ ¢
‡B @ ! § ë $  5$ 5$ 9 k$ ® “ û k$ 9¦Ó
¢ $ q ú é 5$ . $ 5k ú k B k$ A µ D ú Î
B 9 § ! Ó 
h B jì Ä ¢ $ § © ‰Š ¶l D \ 5 B 9 ¢  § © ¶ÛÎ
ú + f Ÿ ž ü  È + ¦l D š t .h k$ Ä ¢ uv 5$ l Ûv
£²i ŒV 
— 5$ ˜ ' © Ÿ R ® œ Ó   ®A N ¦

— ' 4 5$ Ó 4õp TP ' c ž Ó QR P ¢ Ì ® ÀA ‰ § N ¦Û B 
 5$;m 5´ â B @ / § 4f B ¦ 67 ' Jh$ a 4ϖ 
A ! @ú 

P + ? 

¦Û B d ýi ' a Ÿ ©_ ® ‘ œ
— ' R 9

5$ © 5$ g5! ' M$Î$ ¢ Ž 4 k$ ¦ n B ŒV 
— ' 4 Ÿ M$R ž 4 k$

9

!
k$¦A ŒB 5$ © 5$ g5! ' a ¢ © ® ‘ œ
— ' Ž ‰N?¦ P# " ŒB

¶ n B ŒV ýi ' a ¶Ó ¢ 5´ © ? Ÿ M$R ž 4_ ' Ì 5$ Ÿdœ]ž 4
Ÿ á ¶á ¶Û B d Jh$ a 4ϖ
Ÿ © ® ‘ œ ˜ ' R ‰N? 

5 P Ä ?$ 4 B ®   R x$ ¢ ghi Y ? lA $> 4§ 5$ .f
Ê Y B ©¬ 4f ¶$ 5k 5C¦ Ä ( _ ' 5$ J& 5$
$% ¶û ú ŒI +
5$ MᬠE½ 4 5$ 4Fi Y 5$ M)v Y ¶Ž 4 @ a Ê " @ © § tõ 4 R
 
4f B N $ @ " § 4 Ó QR P ã$r © a  à B k$ Bdœ]ž • 4
B 4f +
' Ž* 4 § 4f 5$ †
v5B 5$ « 8 4f § M$R ž 4 a
¶ õB 4 ú a ¶ Ê " § 4 @ ú a¦Ó ' a QR ž œ M , N B a  B Å
? lA 4§ /F f Ÿ © m œ ) > .¦Ó ¤A >? § 4f œ Ÿ - ' ú a 5$ 
ú a ¢ Ž ÛA 0 a  /a ' ²t ŒV ú a Ÿ tõ ÛA  a
§ 4 Ó ' × § © QR JÎ$? 5$ MᬠE½ ? ¶4Fi ? ¶yv ? @ a 15
N¡ ŒV
¦ Ÿ ©  ' B –v 4 iµ ¤§ r . Ž* ŒV ýi ' © 5$ ' ú a 
B §
5´ ÛA  / 2 J5BÎ ¤§ r ¦A  _ ' § © N m P ¤0$
¶ ( _ ' ' 4f ¢ ÛÜ 4f 

¦A  /F Ÿ_ N m P Ž* ŒV ú /

‡i5 A B a k$ 6 ‡i5 Ÿ Mâ § 4f ¶ 4f ) Ê ' 5 p 44 5$ J5 3
¤ $5 Mõp § © m @ ú a Ó Ûv Ÿ Mâ k$ 7 5´ ? § Miµ 4 /¦ m ú
8 m B ú a š ž P 44 Ÿ Mâ .Î$ N $ @ 44 ¤§¦ J x7 '
© 8 N$ ¢ Ž :F 5$ Mõ 9 ¦ B :F Mõ © 9 f Ÿ ž 4f ¦ A
= Ul 4 ë ÷ @ ;
F œ ¢ Ž :F 5P @ ; .$ ¢ < Mõ ' " @ ;
Å ¢ AÑ$ Á 5$ q5$ ' © 5$ .@ 5B 5B .?s 5> È – 5à ¤ '
k£F D ¶ C ß B 4f a ? ® á  . 4FÕ š ž Bâv Y ¶ j$ Y ¶ x$
5” Ÿ g” ' © ¦@õ D a § © ¶. + 4f Eâ Í r ¶ 5l5$ f Ÿ ž ¶
( _ ' 5$ 5 p 44 Jf é 
$% G F œ m ¶. E Ÿ 67 ' © 5$ . 

10

!
Jf  ® Jf L K ' k£F ! ¦ PJ š B a 4f Ÿ + ® I Ñ D œ H
k£F ! ¶ ñA X Mâ 5$ ñA $ Ÿ Mâ k$ ® O D ‰ œ ¹  Ä N M5$
M$5£ © .5P M$$ ú á 5$ Qi 5$ 5t 5$ i J5Ú ® ²i L x7 '
¶ B Í š? ¢
‡B J5â ® M¬ ¦ ö j$ ' k£F ! ¶Ó 5 R ¯- ' Q
®  Ê ' 4f T ¶Ó S © ž ® iÌ ¦ 8 k£F ? ¶ û 5 } ¤§ ¢ ©
š B © 4f 5´ UÎ 5$ + Ÿ © A 4- ¤§ § k£F á Ÿ Ïõ D œ Ïõ ©
¦ P 4õâ B úW Y B V PJ û Ä 
B 9 § á ¦ÛA i $ B 8 Y 4f ® X (iN B éõp 5$ +
± ' ©  4 [ § R ; k$ @ D § à 4 B 9 ? ‰Š¦l O ó D Z \ 5
§ R ; 5$ k$ . ] ¢ ÏK §  $ @† 4 B ± ? ‰Š ¦g × \ 5 U\ Y
 u ‡V © ¦l Û Q^ Q^ ¢
µ¶ .5â ghi Y k$ í Ñ [
/ ' © ¦gA  u ` ' © ¦gA  u 
¶ ' © ¦lA  u 4_ B © ¦M MA 
¦l e ‡ M$Î$ ¦l . 4d$ c ¦l Ûb a 0 ¢ Ì k$¦gA  u P 5$
R¦l . i 8 4 Ÿ ëh 0 5$
5 Y 5$
N¡ .g 4 § ghi Y B¦l . f$ 
© ¶ê ½5 P l • k$ Ø QR ž m l k ¢ $™ 
uv 5j Ÿ Ì © k$ .
B © { ¶MᬠE½ © ¶4B © ¶ yv ' © ¶Ž B © ¶ tõ B © ¦M Q m ŒV
© 5$ '
$% ŒV .q @ $> © ® l . op ŒV © ¢ j S ' a n$5 n$5
@ © § ! ‡i5 k$ ¶r 5$ ò Eâ éõp k$ ! i k$ ¦ B £²i Ÿ  ¢
$%
@ © Ø QR ž k$ ¶· ' Ðu _ 5$ ¤v Ÿ _ ? j$ k$ 5$ ¶ Ÿ Mt- s
w
¢ ÛÜ © ¶ B ¢
$% @ ©_ Ÿ Ø y $
Nv ž k$ ¶Ê Œx
ú \ Duv Ê /F
. } ' jC § /F © ¢ Í5 ' M| 4 { D ? a 5$ M zv Ê Jp
¦l

11

!

./0 !
$ ¦ k/0Ê ¢ @ 5´ ~- B ! ® ¬ Ä œ È  áv¦
- + Ó œ
€ œ B
‡B ¦Ó ÛA 
~ ¤ a ' a Œ- ¢ 4ì © ® ÀA ‰ § N
B © ® k Ã
F © B ½5 ä › 4ϖ ƒ È 5$ ‚ È È ? D5B 4
• ¦í û ÝPÎ R ¤§ Ÿ / ' ! $5 Mõp ²i È N $ @ò 5$ N $ @†
' © 4
5 k$ ‡ ¦ †…¦. 67 ' © ® „ Ä
— ' 4f B ¯- '
‡B
¦ k5 û ú khi k$ Ji5$ ŒV '
5ª„4ϖ © ‰Š ¶ ½5 ú 67
5´ 5$ . 5 . ‰ ' 0$ ˆ 5$
' ‡ 5$ ²t ¶Ó– ' 9 § 4f @ a
© ¦ 4‹ B ± ' © ¦ 4‹ B 4f > 5 ¢ J iv © ¦ J Š J iv Í J ¢
P Ž* ¯- ; k$ § © · ' × J iv ? Ÿ ® 4‹ B
F © ¦ 4‹ B ‰ '
4‹ Ÿ @ 5° ‰Š¦ ­ Ê û 5° § 4f @5´ ~- È ¤§ ¢ 4‹ © ¦ 
È § N r Ž  Œ w B
N t ¢ 4‹ ®A X Ñ N ¦ PA 
ú J B
‘
g ’ x$ Í_ m Ӗ > J5dœ ¦lA D k/0 ¤§ Ÿ 4‹ á m Û 5°   ?
B M•Ñ kLv 5$ MA ”B m  ? [ @ N r ¦A >?5´ B   ? B “ §w N .
‘
B ˜Ñ Y ú B Ÿ Ӗ Y 5$ MA B m  ? — r 5$ ¦l Û – 8 .5dœ ki $5 
‘ ~- ? ® 5 iv § 4f ¢ 4‹ 4 Ä @ š› c ¯- Í ™F¦Ms z$5 \ 5
¦. 5´
§
$
C ' à 4 ¦œ û §
— '
‡B 5$ Y B ? k$ m È 
B UÎ 5$ éõp ž_ k/0 Ÿ © ¶ · J Ÿ J iv ? ' 5´ 5$ ¦ P ] ¢ ÏK 
B @ © ¦­A B ¢ 4‹ ͟ p 5$ ‰ 5$ ± 5$ 9 œ ¦ P 5´ ~¦ ¥ $ @ N ? ¤‘ A ú$ B © £¦ (v B ¢5 ¡ Ÿ ­ k$ ® " 
B [ Ÿ ± 5$ 9 @ © ¦­A ”B ¢ 4‹ © ?  Î$ È ¢ ÛÜ ©
D ] Ä ¢ ‰ ' 0$ ˆ @ © ¦ê ­ Ê û 5° @ 8 k$ ‰N? ¶ õ 5$ § a 
© ¦ê ª5 5´ B @A Yõ Ä Œ- ' J0 k$ ‰N? ¦Ê § ú ¦ Ÿ º iv 4 5$ ' 
¦' 5´ ú J5 ² Mõp ' a ?$F ¨5 5´ B éõp 5$ K § a 4 ¶§ §
— Y @

12

!
Ÿ M)v ¶ B ª Ÿ ± Y @ © ® ¤A © ݔB m Ÿ #$ Í ¢ 4‹ § ©
Ê Ò B @ J$­ '
F Í_ Ÿ Ž 5$ ¶' ³– Û 5 ª Ÿ tõ ¶¬ ª Ÿ MÏB ¶« ª
Ä œ ¥Î Mv 9 5$ ©Ÿ 9 k$ ® "  Ä œ 4K § 9 @ © ¦¥ ª?
¦ 9 k$ ® 
¦¤‘ ú A ”B ¢ MÏ$
uv 5$ Ì § © ¶MA ?
 œ ¢ ! ® >
î $ Ÿ Jh$ a„
C ? ® 8 © ¦l . 5´ \ 5 [ ¢ 4 ®  ¹ 5$ 9 k$
Z 8 ¦Ä § ° ' © 5$ “ Ä § ¯ ' 9 > 5 k$ ¶ “K §
 ' © 5$ 
 Ÿ Ž³ Juv ! 5$ [ Ä ª
B © ‰Š ¦ û ² ¢ M± 5 —
. è§ ' ¨ 5 Î 
‡B Ÿ B $5k D´ k$  ¦ “ Eâ : k$ Ä § ©
Ÿ D5C »â k$ ¦lA D º ¢ M¹ Ž¸ '
·$ z¶ Z ¯- ' µ pB È ¶l
À ? @ a¦l ” § MÏ ¿ ÛA ¾ 
‡B¦½ è§ ' @ ‰ § ¼ 

¢ 4Âv $ i¦l . ‰ .ßÁ÷ .ßÁ÷ § 4 ¶Ó ' " ¢ ?$ MÏf B 5$ ¢ Ì
© Æ ͟ a 9¦l . s5 Å- Ä Ÿ Ä à B Ÿ ž 4 Ó QR P 
õ B M$R 4 ¢ ® l . D ¢ À — © Z k$ ¦g $5 Ÿ @ Ž* — B »â §
¶l M$ ²i$Éi § Ì ¶l Ms
Ÿ »â 8 È 4 ¢ ¶ ë¬ Ç
— @ ¢ ¶MA 
¦ B B Íâ pB È œ¦l M$# ¢ 4ì .5â Ì B x7 Y 4B$ Ë 5$ 5õ Ês
ú Ð 5$ ¶l Uf : B © a ki ú Ð ¶l . >? 5Ï »â ki Î Íâ 
? ¢ 9 .Ò 5$
JÒ @ õ .Ò ® lA œ kj B © ¦l Ñ k” 5 j & B a k$ ki
œ& [ B © „ 5$ ¦l M$ è§ 8 ¤T ' MÏf • 5$ Y ¢ Ÿ © Ê Óa
¦
5$ × Y È Ä ¢ 4Ö$ Õ .Î$ 5$ 4ϖ ¶
PP ¶
Ô¶ ¶Q5P ¯- Í
B 9 ¦lA ‡p f ¢ ' MÏ$ 9¦l 5 D … ¢ ÛÜ pB È Ÿ ‹Œ Ø$Ù 
4f k$ ¢ Q5P ¦l k X [ 5$ ¶l . 8 J [ ¶l . Ÿ [ 
' 4_ ¦l . ‰ y [ ŽÝ$ ˜Ñ ' M ¦l  Ü ª ª Ÿ MrÛ Új
4 5$ ¦l ۞_ k/0 Ÿ
N? MÃs Ž ˆ 4 ¦l . s5 QR « ' 4_$ Þß

13

! 
@ Ðu 5$ @ j$ ¢
Ô¶ ¦âA kW ¢ á j$0 ' Ø l à Ÿ M$R • 
¦A 4- B Mã 5$ k/0 B È ® œ D ¦A T B MÏf • Ÿ Ø l . ‰ Å- á
' s $ ¦ 5$ ŒÉ 5$ ŽS ¶æ ¢ Ì ® gA ŒI Œ- © #m • ' © ¢
PP
a § Mä7 • ' ©_ 5$ /¦Û† D k” Å § M$” a 6 ¤§  ¤§¦A /
. 5k Ÿ © k$ ¢ 4ϖ¦Û Ê Ž* 8 JÄ ' a 4l”
5$ Û § åõ ' 

¦Û¬ @A D  Ÿ
5 5$ z Ç 5] ‡ MÃs Eâ ŒÉ $ ŽS ® l
_
QR ž ® l 5 Ñ œ ¢ Ì k$¦gA JiF 5 5$ ͟ 9 ¶ ÍÑ a ¢ ‡V æ
®   B R ¢¦ A B ú a š ? ©¬ MÏf ž 5$ ©¬ .Ò¦ a õ B
Œè ¢ åõ © 5$ åõ ' a š ž ¦MA û õ Ä B Mm éç 5$ | 4 B
Ÿ é a 4 È ¦¤‘ Ž* d ýi ' ú a § © ¶ ­ § é 5´ ? B @
¦lA + 4B R È È § é x$ © 5$ ¶l  ê $ åõ œ Y
15 z¬ Ÿ
N¡ .g § Ž 4 k$ ¦$ ki h B ‡V © 5 ¢ Ì ? Ñ œ
¤ g § MÏB 4 k$ ¦l $5 Ÿ kì J² § M)v Y k$ ¦l Ûë Ÿ ' ¤ g § tõ 4 k$ ¦l
4 k$ ¦ð D
F ¤§ ŒV 9 Ÿ © ® Pl . îï ' 4Fi Y k$ ¦l 15 iF Ÿ í
D Z 8  § M½ 4 k$¦l . ki ™5 B¸ Ûò @Ý Ÿ ‡i5 _§ ñ
Û¥ D Z ¤â ôF §Î 4 k$ ¦l Ûò D Z ó 5 ¤ g § Mᬠ4 k$ ¦l ۞
D Z Ÿ \ 5 9 5$ §
5$; 5$ õ B Y k$¦Û N ÷ D MŠ ú ÊB k$ k B¶l 
© 5$ l 15 㨠ki Ÿ R § x y 5$ 9 ¦lA ö B s 5$ ¦ k$ ¦l . 5–
5$ k$ ¦l . 4FÕ Ä §
C Y ü¶ § õ B ' Ž 4 5$ ./0 
C Y 8
Eâ © ¢ ÷N ./0  Ÿ ŒB 4- 5$ l . ki Ÿ R § £ 5
¦ } B ú á Ä Ý”B ' ̦lA D kõv 
N $ ù ¤â  t a Î B © ‰Š¦lA D = 5$ iø ¤§ ¢ Ì .f Ÿ ©_
í û MŠ ©¬  á jC ¦û N $ ú Mv  t a E½ B © 5$ ¦û 

14

!
5$ û ŒB B t a ¢ Ž © ‰Š ¦lA D Ä 5ä7 ¤§ ¢ Ì .f Ÿ ©_
£ 5 5$ 9 § á ? x7 Í 4§¦û Ä ÷N B ü 5$ - Ÿ t a § ©
A í Ôu 43 B © ? j$ Í 4§ 5$ A í ý Ÿ
B “„ 
B ¶û  k$ ‰Š¦lA D Ä j$ 5$ þ ¤§ ¢ Ì .f Ÿ ©_ 
j$ s 5$ P 6 Í_ P š ? Ÿ s Y ¦û N 5$ _¶û k”
Ÿ ! j$ ' 4
œ¦ 6 Ÿ
5 § 4 m z N ¤â © r Ä ÷ 
¦íA û 8 4f j$ ¤§ Jf 
5$ l . 9 B  k$ ‰Š¦lA D Ä ã  5$  ¤§ ¢ Ì .f Ÿ ©_
Ž MÃs ¦l ‘ D š 8 4 ¢ 0 © 5$ l . ¦ Ÿ ¦l .5õ D 9 B 
¦lA 5° @ © 5$
¨ ' © 5$ M Œ- ' © :v Ÿ :v
D E Ÿ x y¦l . D å¡ ¢ åõ k$ ‰Š¦lA D Ä 5 B ¢ Ì .f Ÿ ©
N $ 5$ ¤§ ® l Ö² J5 h3 Ñ œ ¢ B 5$ ¦lA B ¶ 5$ Î B kS$¦l .
. D $Ý © ? 4§ – Ê B â ' á ¦ ½5 ¥ š ž m a 9 ¶A DA
l
5$ 5$ C ¢ Ì Z ®l Ûv : § N ms Ñ ¯- § 
' È
© P " ¢ ©
 ? ! ‰Š l 5 ú …? 5$ v Y k$¦ k5 û Ê 
¦ív û v
¤§
lA ;? ¤â a 4 k$ . Ž @ ghi Eâ g5! 5$
¨ ¢ Ì ¯- ©
5– 5– B ©_ ¥ · '  © åõ ? ‰Š ¶l . q5F ' M5 5$ M Y a © m
Eâ M$ .5– .5– k$ ¢ ©_ ê N ÷ § © @ a ¢ 4‹ ! 5$ ¶ @ ©_ 9
û X "B © H 5$ ñ !

¹
uv  Ÿ Ì ? ݔB J0 œ¦ A ”B
¦PA 

5$ 

5$ @õi û # Eâ G 5$ 

œ ¦ J— B 4f ! œ

¢ 4Fi ' 4 k B¦2 k$¦ê „ B ž 4 Ó .5j $s 9 5$ ͟ a ¢ G
¦5$ š A ! B ©

15

$F

67 5$ 43
9¦=< ' 43 ¦
5$; ' : 5$ 9 8 67
EF 43 ¦D5C B @A >?

5$; ' : 5$ 9 8 67
Ó &‘   ¦ B 67 ' 5l5$ > 5 ! ® ÀA ‰ § N ¢ F %
' : 9 k$ 5$ A D 9 B MmF ÷ Ÿ ¹ . û ¹ x$ ©_ 67 ' š› c 4f ®
¦A D A Ä ¹ Þ
¶ a ®A D : „ Ÿ r ‰Š¦¤‘ A : 5– 5– B ' a § 4f m   Ÿ ž
l . ' 67 ' © k$ m
¤ a 5$ È a ®A D ‰ œ § ! ¦ J5$; Ä 9 B
 ' a Eâ ©
§ !  ) (Š Ÿ @b E½ 5$ @¥Î ¤â M$Î$ k$ ¶û È ¤§ ¢
' a § :v 4 k$ ¶ ª5 * 'R 5$ N $ í 5$ š ž a ®A D : B
F ©
5$ ‡V 5$
N¡ ® lA ‰ § N m ¶M$ 5k N .
F ©  z$5 ' Ÿ éõp
" ¹ x$ ©
 k$ J5$; AB
 Ø ¢ 4f 8 ç ó5 ! ¢ Žh
Þ ' à 4 , Ä 9 œ 5$ ¦A D 9 ª ª B
 ' a § © ® ¹ . +A û
© 5$
N¡ ./ ©_ Ž B 4f ®P ¤‘ - ¢ Ž Eâ : § © ü ¶5 D ¹
¦5 ‹0 Ÿ @ ¹ ŒV 9 © ghi '
Ê ~- [ B @ ghi d ýi ' a ® ¤‘ A ‰ Ä œ § 4f Ž ©
Ÿ © ®P ¶ P a §
F ; 5$ ¦Û Ê 5´ Ÿ ®P ¶ P a §
F ;¦ 
¦A 2 $ J5– Ÿ ·a ¤ a 5$ 4ϖ ¤ a § 4f ® J5$; 8 { © ¦Û Ê 1

67 5$ 43
' a Ÿ J$­ ' Í 5$ ¶ ·a ¤ a 5$ 4ϖ ¤ a „ ®A ª5 : 5– k$ 3 ©
r 5$ l . ' R ; 67 k$ mA D ú 9 Ÿ .Î § © r ‰Š¦ íA >? J4B
Ä ·a 5$ 4ϖ Î$ t ·a 5$ 4ϖ © ®A Ž¡ œ ¢ Ž ¶A D : 5–

Am9 

 ' J”¬ ª ª ' ©_ m A 5
' ·a ÛA Ç  © 5$ ç ŒV ýi ' a ® ¤‘ A ‰ Ä œ § 4f R 
J5$; 8 { © ¦ Ê ü B @ J5 ² Mõp ' © 5$ Ê B @ D 67
ü J5 ² Mõp 5$ B @¬ } ' éõp ¶B @A ã ¢ j S ' a ¶B ghi '
uv Ÿ_ ®
X ¦ § MÏ$ éõp 5$ 67 k$ î $ Ÿ ghi '
uv ?¦A : 5$ 9 5– B @¬
‰Š ¶ M Ó5 ú ² ² MÏ$ N $ @ D 5$ N $ @ 67 ¢ uv ® œ m Ž¡ B © ¦ œ
5 ² 5 5$ M”¬ ' 67 k$ ® í ' ®_ (Š Ÿ ©_ R ¦M zA z MÏ$
8h § © B 7 4- ¤§ ¢ Ì © Ÿ Ø l . 1 Ÿ MA6 4_ 5$ ¶l  Ž 
67 Ä k$ ¯- Í ¦A û ˆ Z B 4ϖ ¤ a 4f Eâ .j á ¦ û
8 © ¦û : 9 m 9 B : ' j S ¤ a 5$ ghi '
uv 9 A û ª "  ¢
N . M Æ x$ Í N Ž § B È N¦ û Ù
F 4f Eâ _$\ Ñ 5$ ; ®

. A X k5 < x$ Í Ä ¢ @ 1 Ÿ B .Î$ 5$ Š k/0 B œ ®A : §

5$  © 8 J$­ ' ~- È ® A ‰ £¦ k 4- B œ ®A : 5– =
¦A A Ä ¹ Þ ' : ? ¤‘ A 8 9 œ 5$ ¦ J5$; Ä A 9 B X

=< ' 43
( 43 ¦ 43 B Í Ê > Ÿ : 5$ 9 @  § R ! ¢ 4Ž $
$ @ ' © 5$ 4ϖ © 5$
 D ' © 5$ ? Þ$ ' a ?¦Ó Ïõ 5$ Ï 
4f ® œ X B 43 5$ ¦Ó  æ § © A ª5 : © Ÿ Ž 5$ A “ § }
¦PA 5 ² Mõp$ ˆ B a 
43 5$ ! ¦A û 4f ¤§ Ë 43 ® A X Ñ B N Ÿ =< © ' 43
® A V PA û ú " ‘5 m Ë B¦ PA Ÿ B A B ‘5 ? ú$ A B

17

67 5$ 43
D ‘5 Ÿ #$ ' C D A$ v ¶ Ÿ #$ ' @A  u i 9 Û r ¢ i B 
¦A A @ k$ ® û E ¯- œ mA ª5 D ú 43 Ÿ .Î ¤§ r ¯- Í ™F¦ð
5$ AÑ $ Á D J5$F ' . 5 4 9A 43 ¢ Ž  ® E 5$; œ V
¦A D H 5$ 5– k$ Ÿ n G J²
ÜÓ ¢5 5‘ MÏf • Ÿ ‹Œ ! 5$ 43 
a §
F ! ¦6† ˆ 5– B ˆ a J 43 B 4 5$ Ó I5 43 ?

¦1

§
F ! 5$ ¦ M Ÿ @N E½ § $v ¤§ L Ó K ¯- © k$ Ÿ © P
Ÿ ‡N 8 @ j$ ¤§ L Ó Ö Ÿ ‡N á § © k$ P a
¦Ó 4ù ß œ¦ P B
† 5 ² Mõp B a ¯- J5– J ® û 5ä7 Ð 43 B 4 9 Ó I5 m 43 ?
ç 4 m Ó Ö éõp r œ ¦Ó Ž? P

¦2

Ó $s #5 O Œr œ ¦.

k£F œ ® 8 © ¦ û ' /F ' R ­ ' 4 9¦Ó Q } Ÿ ‹Œ 
¦Ó Ö Æ 4ϖ § 4ϖ © 5$ Ó õ k£F §
œ ¦Ó Öv d 4ϖ ¤ a ? Ó Ö ¹ á S 9 I5 û 43 ? k$ 

¦3

© ¶ û J5 ² Mõp 5$ 67 ' a ¢ ) ¹ ˆ J> B 4 ¦Ó /F > 5 
© 5$ “õ û k£F § k£F ? Í ' á ŽT ' 4 ¦û 5 š § © 8
N mA D ŒV 4ϖ ? A ½5 ¹ 8 S r œ¦P Æ û ú 4ϖ § 4ϖ
ú MWF Ž? P m 5V B © ¦ $­ B 4ϖ © 5$ 5 0$ B k£F k$ ® X U û œ
¦lA ¢ 
#5 Ñ0 Ÿ ž œ ¦Ó 5B0 5$ É Ä Ÿ ‹Œ ¹ 5$ I5 û Ä 43 ? k$

¦4

¦Ä X 5$ Ó Ä /F œ ‰Š ¶Ó $s 
¦ 5Y B ݔB ' 4f > 5 ú 43 ® ñA >
F œ Ÿ  © ' MÁ éf
+ Z ' 43 M½$ lA D 43 Mì¦ PA " Ÿ B 43 ŒI¶ D A óB k$ k B !
¦' #5 Ñ … A
$% ' #5 Ñ0 k$ k B ¶Ó 
$% Ÿ a ( .Î$ ! ¶lA

18

67 5$ 43

D5C B @A >? 9
' © 5$
 ' a ® œ Ž t  ¦ ·A ‰ § N m
5$; ' 43 8 67 
A >? Ÿ D5C ; O Ê : ! 9 [ 3 ghi '
uv 5$ 4ϖ kÔ

F © ? ¶Ó ÛA 5 v J®5B ' a Œ- ¢
‡B ® Ó Ò 4Ž   
c ¢ 5 v 4 ¦ ½5 ò § © ú$ 5$ † @ ®5B ú È § @5B © ® Ó 5 . ú Ã
' © ¶\5 B © ¶
5ª ' © ¶ 9 B © ¶ ' © ¦Ó Öv .[ 
 • ' š›
' 4f 9¦ û M~ ¢ MB © 4£ ' ! = Í 4§ { ¶] B © ¶J5l5$ 
M)v 5 v ž œ ¦ ' ] ^ ¢ ¨ 5$  M$R 4 @ Ӗ ' © 5$ ±
4õ a 5V ¦ @ ¦ _ ® â @ 5$ Ó $ a â @ ?$F 4 5$ Ó ? ¤â
B $v È ¶ a B A È ¶ a B q5F È â 5$ .` .` ¤ a @ ¦8
§
 ' a ¯- © ¦ 5 Î B ž 4 a È 5$ Ó a ½ ½ 
È { ¶ a
¦û Æ M¸ B a ' Ø Ó Û Á ¯ @ ± ' MÃs ¢ ¨
b i 4f ® â @ Ç ³–
N¡ — Ÿ ¯ @ MÃs Ä 3 ghi '
uv
Žh 4 5$ l  c ¢ Ì Í 5F5F 4f ® â @ ¦û ghi ¤§ Ž © R ¶l ÛA
¦l Û¬ @ } '
Ÿ ± Y B m§ © J5$; J”¬ ' 4ϖ 8 @ ghi d ýi ' a 
¦ d ki Ä 5$ † 
Žâ hâ Ä g ¶A ' #5 f ƒe Ӗ § ' © 5$ A ª5 ± [ ¯ 4f r
: óB § © Ä R 5$ l O ³– Û 5 3 MmF 4 ¹ Þ Ž B$ 5k 5$ ¦Û
® ê A ¯- Í m 4‹ 5– B ± 5$ 9 Œ r ¦ ‰ 9 5– 5– @ © ® lA D
j ¹ x y5$ 9 Ÿ Ӗ 5$ è§ Y $s ? R ¦P ƒ ƒ i Ë § 4f
¢ 4‹ G á § M$” 4 @ š› c 

¦&5 B k$ k D ? 5$ ÖA ”B ú$ ¶Ö

k$¦ 9 [ B
 Y § Ø Ç " 4f á ¢ ú MÏf B Ÿ éFl Y @ © ¦N ÷ û 
ghi '
uv¦  ghi d ýi ' a ¢ Ì 4f Ÿ ! Ä ~¦Ó I c œ¦QÄ 9 œ § MÏf .Î$ ® ' ƒ i ' 4 5$ ¦» 2 $ [ Ä 3

19

67 5$ 43
c § ©  9 œ § 4 ¢ q ! 5$ ¦ m$ B ©  9 § 4 @ a Ÿ D5C !
z¬ ' I k$ ® ¢ © 4‹ B Ӗ ' © 5$ ± ' 4f  ¦Ó  nB c 5$ q '
9 5$ ©Ÿ 9 k$ r ¦û  PN 43 © Ž @ 5k Á f ' © 5$ § ghi
D @ © r 5$ ¦l ÛA ”B ¢ 4‹ 5$ l  4õ§ Á ' 4f K 5$
F o m 
œ¦ J r pq ' @ Ž 5$ ¨ § x y 5$ 9 @ © ® M MA „ ( 5” m õ
¤§ Z k$ 3 ghi '
uv 5$ 4ϖ © 5$ a 5$ ¦l . B ¢ 4‹ § © 5”
¦l O D >? 9 [

EF 43
ƒ i ' © 5$ A Ö q §  $ ¨5 9 N m PA û >? 9 B R § N .¶¬
B © ¶ A  ï B u ÷¦A Ö ©¬ u ÷ ü ¶t û Ë B mA ÖA 5s N¦A Ö ¹
 43 N Ÿ #$ ' Ø Ó ÀF ö œ ¶ A x B Mwi Ÿ ¯ Ÿ E½ © w ¶ A5B vÛ
‘
† ' 43 Í ¦ ? ¢ u ÷ © k$ 
5$; ' x ! 8 Ë .5dœ ® A Öv
Ÿ R ! 5$ A Ö Ž* N § © P ƒ i ' @ Ž* Ÿ ~- ! § $ ! k$
© 5$ A ÖN 43 z$ N ¢ ¶ 4ϖ ¯- Í ¦A Ö 1 Ÿ © ¶ 6 y B 1
× õ § © P = k$ š ? 5$ A ÖN 43 | ¢ { Á ¦A Ö 67 '
P = k$ \ 5 ? 5$ A ÖN 43 5B î $ mA D ‰ \ 5 5$ A H =¦A Ö
(v  $ Ï 8 @ >? 9 5$ 2 $ § N ¢ ¶  Ì { A ð Í 
¦ EF 43 B Í ¦A ÖA 5° N @ 67 ' © 5$ P N 43
© 5$ $ >? Ÿ  $ Ï 9 B © û ‰ § N š ? ® Ó œ ( EF 43
© }p © ® û ‰ Ä œ § N¦A û î $ N Ÿ
$
C ' š› h$ a¦s :
û * Ä œ § N¦Ó ÛA .~ Ÿ Œ- § N 5$ Ó 5 B B $™ • ›õ y 
‰ Ž? [ Ä B ghi '
uv § N ¦ Ê ~- B @ ghi d ýi ' a ®
a ¶JiF 5¶ x y ' ! PA >? Ÿ 4f á È § N m 9 B MmF ž 4 ¦û
5$ €  ¶ € š ? ®A t Æ N ¥ § MmF D ƒe 5$ ghi z¬ ƒe ¶ÍÑ

20

67 5$ 43 
ýi ' © 5$ 67 ' š› c ¦ EF 43 „ ¦Ó ‚– @N : ÀF ž ' ©
>? 9 [ § N Ÿ D5C 5$ t I ‰Š¦ J5$; EF 43 8 @ ¹ d
¦X û ä ª ª ~- ! N Ë 9 [ 5$ û A

21

t F

H
43 I¦67 ' I¦4K ' I¦) ' JI

S¦Q5P O ' JI¦67 ' I¦
5$; ' @N

H X¦
H X¦
W B UJT
H¦
H ' U T
¦YN 
ÜÓ · ¤ ÀF _ § N ¢ F %
} $ @ '
uv 5$ Å- kÔ © 5$
$
C ' a 8 67 ' a ® œ È
¦A >? 43 óB : § N ! ® ¤‘ A 8 9 œ 5$ ¦
5$; ' 9 3 
9 œ Ÿ è§ Y B k$ ® N ÷ û ¢ 4‹ G ï § 4f @ š› c ® œ .Î$
œ Ÿ D5C m$ § M$I M$” kÔj² Ÿ ¢ ú MÏf B @ © ü  >?
¦QÄ § 9 © ¹ M$” .Î$ ® y § 4 5$ Ê × 9
4 .¦…K § M$I K a k$ ® J5 „C L ŒI  MÏf ™ ® œ .ƒ
© . Á k$ š ? ® p B 4 m I Î B a ¢ ) M† ® ÛA ‰ §
¦Q J$­ ' © × k$ ~- ! 5$ Q Æ § © . y k$ š ? 5$ zN 43
Ê
5 ' ÏK § M$I 5$ Ê ) ' I ® Ó &‘ =    Ÿ ž 
¦

) ' JI 
ú B ‡ B ž 4 @ c ñA
5$; ' M$R Ø Ø § 4f ¢ Ì ®A O N
í ¶ yv 8 ¦ P ‰ ¢ Ì . § © 4õâ ¬ m PA " . ˆ¦

H 
¢ Ž ' | .5â 8 @ ©‹ ¶z 8 à mâ 5$ Št ¶4B 8 
¶Œ `N

Ÿ   ? QR JÎ$ 5V ¦ ö 5$ tõ 8 ²t ¶E½ 8 @ B ¶ Mᬠ8 ç
¢ Ì k$ . R¦Ó · J 5 Ž ¢ | Ÿ ‚ƒ © ‹Œ B Mm5$; ž ' ©
^$5 ¶ A ¦X û 5V N § !  § © 4õâ Ð 8 @ ghi m ª5 ª
  M$㨠5$ :F 5$ Mõ¶ ? .$ Ÿ   ¢ < Mõ¶ i ¶ é¬ ¶
5 _ ¶
R ¦ P ■N¬ § © Ÿ ! · J "  5$ © ' © Ä ¢ Ms M$ý ®
8 5$ P  § © 4õâ B “ 8 @ 5– § Mm5$; ' © ¶ P ‘f k$ Î Î
¦Ó ú5 B 8 /a 5$ q5$ ' © À J5â ' 4Âv$ i à ® PA ‰
J § 4f ž k$ 
5$; ' M’– P 8 @ B ¢ ̦Áf Mv 5$ Ž © 
? ¢ 4f ¯ J “– Í ¯ ú ö 5$ ¤à ¶Ér Ñ ¶± ¶
éç ¦Ó ·
m PA 8 r ¦Q û M• § MÏf ž “– J5â¦ Ê ‡ ” @ š› c M¸ 

¦Ó

Ÿ ‹Œ Mm5$; –— ' MÏf • @ c 8 © ¦P $ ' ¤§ D¦PA D S B ¤§
§ .Î$ 5$ J . ki Ӗ È § ® ¯- © 9 ¶˜ ¢ ú MÏf m " “– ž 
¦Ó Öv  ki Ÿ M$Î$ À ' éç $s ®A O N ¦Ó– JÎ$
MÃs 5$ ¦Ó ÖA $› .Î$ Ÿ ! ñA Ӗ ¢ " ' š ™  ¢ MÃs
é  ¢ ¦Ó ÖA 5N⠜ ¢ " ¦ ñA ki Ÿ M$Î$
' ± 5$ å½C ¢
J— B Ji ~ ¢ ¦Ó ÖA " 
ëŸ ý ' ɞ ¦ ñA Ӗ '
.f ¢ © ®   P¡ B ¢ ý5 tõ B © ® PA " 8 ¤§ ¦ PA  
8 Î$ È ¦k û ¹ M½$ ¥C M$Î$ ® 6 ¤ ¯- ©
N t k£ .f 
5$ È ¦ ñ k5 ¦ Ì ¥ § M$C ' © 5$ P C QR ” ” ? PA
Ñ ' M$Î$ Ä Ž @ 5k Mt² §? 4ϖ ® Pv  tõ éϖ ù ¦ 8
û " “– œB 5h 4 ¤§¦ … B a œ¦ ñ j ¹ 4 ¨ B ' © ¶û
! Ÿ Y a 5$ Ó “– ¢ " œ > 5¦ ñA " QR œ Ÿ AÑ$ Á D¦
¦ 6 × ©‘ Ӗ ? §

23

H

5$; ' M’– Ø 8 4_ éf ® lA ‰ § N m M$ 5k Ä - © ' a
… 5ª Í k$ ¶ ñA … 5ª !
5$; ' Ø 5$ Ó ñ ' " ¢ MÏf ki k$ ¶ ñA ki
MB .Î$ ú á 5$ 5½s 5$ ­f 5$ 4¬ ¦Ó ÖA " ¯ ú«¦Ó ñ ' " ¢ Mªv
“– ' J5N⠜ 5$ P 5$  $ ¨5 À /õ $ § 9 ¦Ó ÖA " Ÿ
^ (v 
ëŸ ý ¢ ¢  ? Ó ÖA ”B ki Ä 5$ $s k$ R ¦ Ó ÖA " …  $ ¨5
Ÿ
5$; ' ¢ 
õ L 4 § MÏf 8 M¯y ® 5B 4 ‰Š ¦MA õ Ӗ
¦Ó ° iÌ ¦
® û m
5$; È „ ŒI 8 @† ”B § ghi éf ¢ Ì ® ¤‘ …t 
M´ ³ 5$ ŽF 
Ô¶ ¶õ P ¶4 4ϖ ¶4 ²â ¶4 ý5 ¶ ± ¢ MÏf
¤§ ® œ k$ 5$ m Ä
5$; 5$ È .f Ÿ ž 4 ¦MA " ú $s  $ ¨5 Ӗ '
8 4f ¢ Ì © ® Ó  $ @ œ ŒI m $s .Î$¦Û \ 5 B a § 4f ? A 8 
; B 4f ® ¤‘ A m Ä N $ @ œ ¤§ 9¦ P² ¯- ; ; § © 5$ Ê
4f ®P Ê ýi '  $  ©_ 5$  @ ; 4õ⠞ œ ¢ Ì § 4f 5$ 8
Jf Ÿ ž5$ ß ' 4f œ¦. >? ݔB š 5$ µ  ghi ¢ Ì d Í
5– § Mm5$; ¶ƒ Ÿ ¶ƒ J5Ú @ a ! ® ñ 5” Ÿ Ïõ œ ± 5$ ¦
5$; 
¦ û j 8 û¦gA ñ² · Ÿ @ 5– §
5$;  ö @ ©_ Ê ‡ B @
Í ¶Ó Ç " 4f  $ ¨5 Ӗ ' ¢$ 9 È È 5$ ™ È È ¯- ! @ a
5$ … § 4 @ © ¦¥ Ӗ f ' ÏK a B ¢ Ø Ó Ç " Ä 4f á ¯4 § MÃs .Î$ ® Ê 5] /a © § 4 5$ ¶Ê × Ÿ ©¬ 4 9 B † 5$ ‡V
¦P â I Žt5 ¸ ¢ 4Fi J5Ú§ Ø Ó $s k$ „¦Q Á ' M$R

4K ' I 
 ˜ ' “ È 5$ ¥C B “ È $s ŽF 4Ö$ Õ .Î$ ¯- !
¦Ó Öv  ˜ ' “ È Ä I ¯- Í ¶Ó ÖA "

24

H 
A "  Ӗ ' J£ œ ® PA ‰ §  ú ¹ n B £ ¢ " È
È ¶5] ¢ " È ¯- © ¦X U û º 8$ Q è§ ú é k B $s .Î$ ‰Š
‰Š P 4K ŒÔ Ÿ M 5B 4 Ä5» ¢ " È ¶Ù ¢ " È ¶i ~ ¢ "
Ž? ú 8 ¦ñA û ¢ M$Î$ ? P 5¼ B Ӗ ëŸ ý ¢ B 4 È Ÿ ¢ 4
k$¦ÀA û Ä ¢ 4½$ $ MÃs .Î$ ? Ó ñv ÀF k$ ¢ ¥C © ¦ Ä B I
¹ MmF È5F ö ' © ¦ û 4Ž 4f Î$ ¤§ t © ? P 4Ž á 
€ š ? k$¦¾ û Ä Ž $ 5k Mt² ' M$Î$ ¹ Ø ¶ ñ j ¨ B

‡B 5$
FÛ Ì ¶¤‘ A ú 8 5$; ® 6 ú à Ž 5Ú ¶ ñ Ž § © ± J5Ú
U û m ӑ À
F ö$ B  r 

¦ ñA "  o
F È È ' © Ÿ M$i¿ 

k$¦ P 5´ ~- D 5$ ¶Î ¢ ¶ k$ ® ñA kÁ¬ ö ˜ ' © R¦X
M$Î$ š ? 5$ 6 Á ' x y 5$ ¦ Y ¦P û B g ¤§¦€ û
F — ¤§ Z
© Ä š ? k$ ® à û ŽT ö ¤§ ¢ ghi ' © ¦ P ¹ B © € Ÿ 
B - ' Å M$Î$ k$ ¦ñA û { ñ C ¤§ ¢ ¹ Ž © ¦. ¹ ŒV 
¶ Æ z¬ ¶ s ¶¤Î ghi J5â ' © ¦P û 4- B 8 Å 4 5$ Pž_ 4Ê ¦Pv û É ¤§ Ä Ÿ @ßÁ÷ ¢ ! ñA DÈ B ?f ' #5 f 5$ ë¡ Ç
¦ I Î B a œ ® P 4K ŒÔ ¥ § M$R

67 ' I 
5$ 67 ' © ¶Ëõ
F ' © m I Î B a M† ® ÛA ‰ œ . 
™F
F œ¦ J5$; J$­ ' ~R 5$ $ Æ Ä I § È N ® ± ŒV
a ½5 U š ? ® 4õ @ N ® Ó œ ( @ Æ I ® 8 © ¦Ïõ D Ä
F ' ©
ŒV © š ? N  ¦ ½5 d ýi ' a ½5 š ? 5$ ½5 U Ÿ Œ- '
I § £¦íA û 9 Z k$ A ŒV a
F ? 5$ ¦lA ŒV a k$ M $ M ,
y © 5$ Û 4õ Í$ 4Ì ¦ §
F
w ' © ® ñA iN ¨B
F œ Ÿ @ Æ
‘
' I
F ?¦Ûv D Ûv ¢ Ñ J5dœ k/0 B © 5$ ' © k B ¶ Û ¥Î Mv 

25

H
5$ Î • 5$ o k$ ®  '
F © ú A Ÿ Œ-w ' I B © ¶ Ÿ Œ‘
® Ó û œ ( © m ¶ñv û Ð w '
F ¢ Ñ J5dœ r ¦Ó ? ¢ © Ï
‘
¦ Ý u ¤§ ¢ Ñ J5dœ B ® Ó œ ( © ü Ý u ¤§ ¢
F ©
Œ $ ¦ k$ 

¦ Ñ û § MÑ5F ' ¢ k$ > û õ B ¢  ? 

 Ì ¬¦ñv û
F k$ ¢ Ñ ' © ® @õ D Ÿ #$ © , §
F ' ¢ 
õ k$ r lA 
P Ê $Ý 5– © Ž @ ?5 Œ- ' õ 5$ ñA
5$; ' õ © ¢ B
' Ý Ì D 5$ XA û õ MB ž $s ž ® MŠ¦P û Ò ¢ B © 5$
È ® ¤‘ é ŒI ¢
F © ŒI J5ÔA 5$ ± • Y = ¦Ó X Ñ § M$R •
§ N © m ¢ õ …Ä k$ ® ÛA : = 3  . ¦$ q § ¢ 
õ …Ä
Ó   ® À œ 3 
F È È 5$ + Ò ¢ MB © R ¶¤‘ $Ý óB
N Ž @ „Ö § z$ ¦ Õ $ ¦ Î Î ü û JÔ ¶M …õ D  D5$ $ § 
ƒ i È È ' © N Ÿ u ÷ ¦l . Ž” Ÿ Ø 4 = k$ m wM$ × ö
‘
' @ w >? 9 B a § N¦ Ä B ¶ ú 8 ¦l .ƒ Ë 5dœ k$ m M ƒ–
‘ 
p 5dœ  ¦ Ê ~-B @ ghi d ýi ' a ®A &‘ Ë œ N¦
5$; 
¦¤‘ I B Ÿ Ér Ñ 5$ J5ÔA ƒe § N ¢ q © ¦$ q ' I K a ® 
Ù B = . 9 ¦l .N \ 5 — = k$ m Ñ I @ N § (v — r ‰Š
5$ ¤‘ Ú 5– § N © m I Î B a M† ® ÛA : œ Ž @ ŽP
¦¤‘ é 67 ' y  ©

5$; ' @N 43 M$I
œ m ¶Û I B a Ÿ Œ- ' a ? ú$ \ 5 5$ Î B ! ® ­A ‰ = .
? 5$ J5$; 8 MÏf • J$­ 5$ 67 ' © 5$ N 43 ®A X Ñ B N
F
¦ k ê Ü k$ ۔ ~- ¤§ Ÿ ± Y B ƒ § Å- I 
Ö Æ § x y ' I ? Ó á $s ¦Ó Ö MÝ ” ” $s ¢ ¶ ©
‰Š¦Ó Ä Þ û ú pB ŒI œ¦Ó Ö Ž J$­ ' © D Ó ÖN 43 © D 9 ¶Ó

26

H
J$­ ' Êß Ér 4 (v ® Ó œ ( @ D J$­ ' © Ž Ïõ I Χ I
¦íA û x‚ ¤§ .f Ÿ © ® >¦.
‰ \ 5 B 9 Ÿ ± Y B  ¦û ú
5$; ' J$­ ' I Ó ® Ó  $s 
á .Î$ Ÿ á È ®A œ N 5$ î ý5 @ N ¦ ] G Ä œ ¦M à
M MA U\ m ž k$ M z ã â Ä t © ¶ A ú È ŒI â ¹
¢ 4Fi ' ! § ! ¦ Ä ' ó 5 9 æ ú ö ¦M å D ¹ ä .Î$ © 
Í ý5 5$ ¦ P ¹ a A $ Ÿ 4f \ 5 œ¦ P â \ 5  è ç I
MA U\ ž m M MA Ä ó 5 t © ¦ A \ 5 ú È Ä œ d .S–
Î$ ¤§ t © 5$ ¶ @ I k$ \ 5 ? ® $ 5k  ¦M å D ¹ a M
Mm5$ § © l . q \ 5 ¤§ B ? ƒ § \ 5 © ¦û ú è ç I \ 5
Ä µ r û ú l \ 5 ¤§ B 7 ¹ a § © m ¦g Ûv ã 5$;
5 È ¤§ Ÿ ¢
ú5 ¦ > úW ' © m ¢
5 ¾ ¦lA ê â 
ü lA D è â 
¶lA \ 5 Bé ¯ m
Ÿ Z È Ä 5Ï ± ¦ È ¦ Ê û ; ¢ @A x‚ Ä © m
5 JÎ$
M , Ê N § 4f © R ¦ P 5´ § ú è â ƒ § ê â 8 @ Z JÎ$
Më û ó 5 ÛA Û .q ¢ û ® Ä k$ 5$ Û \ 5 k” È È B a § !
¦l Ms q í„Ž³ ì ² M± 5 U\ B ü l
= m M ¬ 5k ki N r 

¦ Ñ  ¢ JÎÎ ? 
F k$ m œ

D ¶ ó û \ 5 ¤§ B 7 ¹ a § © P 5” Ÿ @N 43 I ? lA ‰
5$; ¢ tõ O P 5” Ÿ Ïõ
F ' (v K ? ® œ #$ ' © D \
© ¶ gA D Ér Ñ ' © m ¦ P E Ÿ ¤Î k$ Ÿ î ! gA Ý u ö ¤§
kõv @ Ž § Mm F ' x y 5$ ¦ k$ ® gA î\ ö ˜ ' © ¶ lA ï ¢ Ž 
ñv ! Ÿ   Ÿ 5ò ñ5 ÀF — ? 5$ lA 5Zr ¢ ð îh '  :F k$ ¶gA D ú
Ÿ Ïõ § Á ' I 5$ lA k” B 
B Y k$ ¶lA D 5ó Ïõ §
F ŒV 4 Ó
• œ ¦5 û ˜F J iv ' MmF s 5$ MA6 Ž à 4õ © ® l . 5” 8 ©
ý ô \ 5 B a § © m D ? ¢  Ä î È ¤§ Ÿ ¢ 4 r ® Ó á y

27

H
K È (v ˆ 5$ õ ý ¶ Î È ® E œ mA D ? Ä î ¤§ r 5$ ¦ E
¦. 5” Ÿ @ Ž Á ' I
43 © ® y B ú a 5$ PA A ‰ Ÿ Œ- ' a I ® œ
F Jf Ÿ ž
! N ¶¬¦ P
$% ŒV a k$ PN û 43 I ¤§ ?  ¦$ 67 ' © 5$ áN
© N r ¦g . é 67 ' ©_ = ¶lA 5] Ä …? ? Ÿ Œ- ' © A ö5 ' K
'
$% ŒV K B @ N ® M MA œ ( © m M $ 5” Ÿ @ Æ …? §
5$ a ŽT ú ö ¦Ó ÀF ÷ ™F MÏ$ Ëõ D § …? ¤A Ç 5] © 5$ Ëõ § K¦
ƒ i ' 4f @ © § !¦ k£F D B MÏf • a¦ Ä ' I ÛA ø © 
5$ . Æ I § © ® p B 4f ¶A y B 67 ' ! 5$ A ‰ 8 
k B pB Ž? P N $ @ E Ÿ © ¦. 5´ J$­ ' Í ŒI ƒ J$­ ' R JÎ$
¦A “õ D A “õ § a k$

Q5P O ' I
Ö ˜Ñ ¯- ; 5$ A $ ¯- ; " B JI ¢ éf Ï 
® Ó Ö § N   
¦ A X I .f Ÿ ž 5$ Juv È Ö
Ê " ? B © Ÿ 4f Í R¦Ê " § 4f È   Ÿ ž @ š› c ® lA ¬ @ N
4f ¢ ̦· û i Û$5 • ú ú ¢ M¯y 5V ¦ ? ¤ò ù ' .? © 5$
® Ó þ 
$5 ý5P 5$ ü ' M

•¦Ó N$ ' .? È Í_ ž k$ Ó ÛA " Ä

³ i ® A "  Ä Ÿ 
' »â¦ ¤A Ÿ 4f ú È ¯ ' éf „Ï
ú È   ® Ó Ö © „ Ä ^ »â ü ¶2 ۆ 4f ½ ½ ¢ M
¦ N$ ' È Í ñ ¤¬ Ä H Mì ¢ Ì ù k? ' 4f 5$ lA A " 4f
š› c ¦ (  B 4f ?  (v & Ÿ Í ¦Ó  v § 4f   © ¢ 4Fi J5Ú 
¶Q Á ' ! §N$ Y k$ ® y § 4 5$ ¶† § ú v
S Iw
Ÿ ž @
‘ 

Ÿ Í ¦á¥Î Mv Í ¦$ 
| N ' Í ¦ È a B Ì • 5$ 5dœ ® z œ § 4

28

H
ü û § N m M $ 8 N r ¦$ ghi ' ŒÉ 5$ ¦ ¢ Ì d ýi ' Í 5$ õ
¦M ᬠ} Jf m M $ E Ÿ 67 ' © r 5$ l 
9 ¶5 ð ó5 U ÛA Û :F 4 k$ 2 $s ? ¢N$ ' v
S
5$ h‘ 5$ 5t @ ¦âA " M
g ' “ Â5 Â5¦ƒ Ÿ_ @ M 2 .g $s ?
Ê Ž¡ @ ¦J $ ' Má5 5$ M$5Ï 5$ M 5 @ ¦ $ – § M$5P 
¶Ó ½ ½ a Mm 5$ M JÎ$ '
5ª 5$ £5$ J5s 5$ $v 5$ é¬ 5$ A ®
" 5$ z Ÿ #$ ' jì ¯- Í ¦MA 4Fl  A qB ž ®P ¤‘ é ' È
' v
S ê Dõi k$ œ¦Ûv  M Ÿ Ø âA " À5 Í ¯ ' £
ê † Ì È Å @ 

¦ · Ê ¢ ³¦¥  ¢ M ³ Ì ù 

v
S ? 2 Ž¸ Ä § 4ϖ ©_ $s Eâ Ö¸ § a¦ ½ 5 ' È 5$
" 5 J² ' “ ¦J $ J$­ ' 
B Y B @ MÃs¦ê § N$ Y @ 
QR J² Í ¯ ¦â ' MÝ ¢ ‰ ' .g 5$  ¦
N¡ D “ ¦zA
¦­  g § M$R Í ¯ 5$ ¦â ë Ñ
Á ' !  Á ' ! Í_ § MÃs ? Ç $ I ¢ 

@ š› c 

J ¶N Ü A N¸ § M Y Y @ M$I 4 ¦¥ J § MÏf @ v
S Ž$\ Ž$\
d ýi ' a ¶ m § M5 D ¶B$5 Ÿ £ " 5$ z ¶¤ ' a È
¶4 É ¶‡ ¶ ¶ 4|$³¦' ƒ i ' J$­ ' 4_ ¼ [ 5$ ~- B @ ghi
Ûv D I K © Ÿ Œ- ' a Mì û 8 G ¤§ B Ì { ¶ :5¯¶~p ¶ 
Á V ¦ 1Ó  ! ¢ 4Fi Y  § ! ê „ k$ 5$ ê ú È B ž 4 ¦MA
@ 5$ § Í_ ¥ ¤A jì ' “ ! ¢ 

¦2 ³ 5C ¼ ghi 5$ Å- 

® ¹ M¸¦¤A Ÿ UT
S ¯ ' ! ® Ó ë ¢ À — © $s 5ò ™ 1
Ÿ ¥C 9 7 9 À — Jf ¯ È œ > 5¦ P U ¹ ! éF § 
v
B éf Ï 
Ÿ Y ! ® ¤‘ ! 4 ¯- 
F œ § 9 7 ¦¤‘  5ò
 „ k$ v Ÿ Œ- ' a I ¤§ Ä Mì 5$ . ¢ Ì 5$  D ú È
¦ v 

29

H
5$ 4_$ Þß ¦· ' ŒI #m ki ¯q ' Ê_ 2 " 5
N¡ — “ ! ¦­ 5$i
ø ø¦· J † kâ 5$ Á kâ § 4_ m ¢ #5 ¤ ¯ ¢ . Ÿ ‹Œ ±$ 9
' ž ¯$5 ¶2 % J> ŒI
0$ œ 9¦½5 P Ê #$ Ä § † 5$ Á · ñA ˜Ñ
¦: }$ @ '
uv5$ J$5 /!$ ¦ ¢ Žh ¶lm¶ & ¥ È
Ÿ Ïõ § ƒ i ' 4 ¦â J 5 § 4 m  ¦Ê ¶ ” @ 4f Ä Eâ M$I
*$­ © Ù¬ Ÿ )$ Á ' Ý l § ¦­ Ê ( § ¦­ N” Ÿ '$ § ¦­ Ê 5”
Jf 5$ Ê n @
+ ' 4 ® ¹ M¸ ¶ × Ç B Å ² ² .” kÔj² œ a 9¦Ov
4_ Ž 
0$ ' M$I ' 5´
5 JÎ$ @ ú ê Ž © ¦â Ê$­ ' 4 ¢ Jf
w

N¡ “ Ÿ Œ- Y ¢ Mrq ¤A ¤N ' 4 ¦N ÷ Ž0 §
+ 4_ @ M,-_\ 
4 @ ¦J $ ' M$I B @ M/¦Ç 5´ Å- . . Mm|¦ µ
® ' 23 f ” @ 4f { ¦ 1 È ¢ ¤ a § I 4 @ ¦â 0 B a § I 
. § M6_ Y I œ 5 ? R¦† "§ ú 4_ B @ 4f ¦ê m§ M4 @ MÃs Ø
M8 $5 ¶ß 5$ MÏ7 ¦â Jµ 5 D ' “ ¢ 4 ¦­ J Ÿ ¯- ¯- Ä § 4 2
÷ ® ¹ M¸¦­ ; : Eâ 4 § ¼ ÛA ۆ MÏf ¦· J q9v '
5$ ¶¥ Ê † ß 5$ Á ß ' I ® ½5 D ˜F ú D5C ¤§ B @ ‰ œ Ž M¯y
4 ® A º á ¢ M8 $5 Ä
N? ghi ' M$IB ¦1µ Ê Ê ¢ © @ Ms $ Ž
• ¦â û M> 5 ž ' ž =§ ' M$I P ¦ú5 D 5 <– Ä R ¤§ 3 
Ž¡ B ghi '
uv 5$ Ž¡ B a¦· k5 ˜F ¢ 

x y ß š D š ?$F M?$µ

¢ Ì 5ò ™ Ž ÷ ‡V 5$ x y 5$ ¦¦­ 5h M

• ¢
5 D 

> 4 ¯- Í @ M6_ ' M$I ® ¤‘ éA @ ¥C 9 7
F œ M¸ 1
A ')*( +, #¦Ó Ö Û¬ ¢ Ì Ÿ M ³ x$ © ? Ó Û† k$ J § ! 
§ ')*( +,
S B @ M$­ Ž 4 9 ¶ ê ú ! m k$ ¥ J Á ' ! @ B

v B ! C k$ D µ ÀF JÎ$ š Eâ Á ¤A J ' 4 5$ N ÷† C
¦A$%@

30

H
¢ Ì ® 5ó ¹ Þ © §

È È ½ ½ @ M$I M

• 5$ 8 Æ

¦A B éf Ï J5â iE Í ? O ¤b Á ' á È
' 4 Á ' 4 5$ 2 Öv I ½ ½ ¢ 

¡ ¯
®  $ § N @  ® ¿
F 

4 ¦ ½ Ÿ .Î$ È ¢ ž x$ © ® ¥ œ #$ ' © ¦¥ 5 $G 5h ú
zJ 5$ ™ ¤§ ¢ j? ö ¦¥ I à ¢ $Þ ' '$ 4 

¦ê D Ž? H ki 4”5

™F Ÿ .Î$ È
N? ' M ³ k$Ë © ¦¥ d ¯ K ¢ M

•Á 

¤A " MŽ u ? ' ‡V 5$ & j$0 ' jì © 5$ ¥ ¤A îf ki jì¦2 ³ 
¦Q ƒ i$ Á ½ ½ § 

I a ® ê J5$; 8 © ¦ '
5 ³ Z k$

' ¼ #5 f ƒ § Mt- D Â5 Â5 ¦zb
N¡ [ M §
N¡ Lv Lv
Ÿ ~- © ® “ ú a ¦ ñ '' MN L Q AÑ ' 4 ¯- © 5$ z J$­
. v x$ k$ 5B uv Ö Ö ˜ Ñ Ž? P¦M MA ÛA ŒI ©² 5 P O ¢ Á ' M
Eâ Eâ ˜Ñ ' s_$ V$
5U ¦T 7 § tS R 5j Ÿ j? ' Q éf Ï 

¹ MX 5$ 5$ ~p ¶:5¯  Ÿ 4¬$ ¦A ³– Ÿ .Î$ È
W M
M 5$ 4Ö$ Õ ¶ A  $5 B É[ ¢ M ^ ¦­A ³– " B M$Z Y 5$ é 5 iì
Jf Jf @ M 5$ ÛA " ]0 .f .f ¦N @A \W B § 5$
N¡ 4”5 
? ¤ Ù 5$ J5$ k$ ¯- © ¦µ ¢ ‚ ÍP È § M _ _ 5$ MX _ _ ³– ^
5$ Á ú È ' ! ® ­A E œ 5$ · ! ñA … Â5 Â5 ¥ ñ ¤¬ ¢ M éf  
˜Ñ ¹ Þ © j? ' 4f   ©² 5 P ¤ ÷ Ÿ  ¦Û ` 8 Ì • † ú È
¢ © 5$ ê D 5– ¤§ r / .r¦ê ½5 ¦õ zJ È ú B k$ à ® ¥ 
Œ- JÎ$ 5$ ¹ a 5$ 4¬ Œ- È k$  Ÿ 4|$³ 9 2 ú Ž_ ˜V ÷ ,
Ž Jy ÷ © ¦k ¹ MX 5$ 5$  $ @ e ' © 5$ ­ ¹ 5d 5$ 4bc
$% Ž 4 9 2 Ûv  Á ' ! B A ')*+( ,
S Œr ¦ A " ¤%
5$ :5¯ ~p  Ÿ 4 É § © @ M% 5$ ­ † D È Ÿ 
© 5$ ¥ ú5 ¦õ éf ™ È B Ì x$ © ® Ó 5
f $ œ¦b ¢ MX i 5

31

H
§ ú Mh • 5$ g @ © m µ D [ 5$ 5– ¤§ Ÿ_ ® ¥ ·A 5ó ¹ M¸ 8 
¦ $ b ¢ M éf

H ' U T
S
¢ iÎ '  § U T I È 8 M éf • 5$ Ì • . x$ k$ ê œ
.5⠟ ® ­ Ê 5õ /a © . 4ϖ È 5$ Á J5– ' ! § 4 5$ ­ Ê "
¦Qb ¢ 4ì 
i Û$5 8 JI ' 4ì • ® Ms ©‹ ¢ ú È N ¶¬ ž i j B Ì
5$ ¶ Æ $ ¢ m$ l ~p 5$ k G œ A û ¤§ 5$ Ü M$i ki Ÿ 
} Ýp :5¯ Ñ ki ¢ 4o ' :5¯ ¢ Dõi © n;¦ ÞÕ ¯ Ÿ M¸ Ä :5¯
¦ 4|$³ Î ÞÕ ú Ð Ÿ  } œ 5$ Fv ¢
M$i ki Ÿ 
¦¥ kiP

Ý ¢ Dõi ©_ 8 
H © ® lA ‰ § N¦Á Q5P ' Dõi ©_ R 
Ý 5$ A ¦ à  5$i Å Å ¢ Jf Jf JÎ$ ¦¥ D

? ê û 4_ 8 ¤§ x$ © ¢

¤§

Ý 5$ · q À™ ' ¢ JÎ$ Ÿ ˜Ñ ' 4_ 

M 4o ' @õi ©_  Ju Jy t¦6† sC 5 5$  5$ r 5v § ©
Ó íA ¢

ö È ? ? MŽB éf • k$ ¢ 4 ¦2 z¬ ™F Ÿ
n .g

5$ Ž¡ iv ¶2 ”¬ .x ¶2 w ¶2 ŒB ¦ ¶2 5v k$ ¦A T D A ' 4_ § !
¶ê 4âv 8 4 + . 4
¨ Y ¶2 D y 

¶2  $ @ J iv

Í ¯ ¢ © ® û ; ¢ © ¦2 D{ Ÿ
z$ 5$ 2 Ö ghi k⠃e
Ÿ ©² 5 P ¤ ÷ ® 8 © M
g œ 9 ¦ lA ‰ § N ä Mv ® ¿ Ä M
g
Þß J 5$ P 5 ‡V 4 ? ê A " |5 8 ¤§ D¦1ê v D I ¤§ M½ 4
k$ 5$ ¶ ¥ · jì ¢ 4 Ÿ î @ ghi ' J iv ¢ 4}5 ¹ M¯y¦P
© 

¦ê D B B ~ 4f ëŸ † (v § 4 ® 2 A G 5ª © ¢ jì Y 

¦ê À 5j   ©² 5 P ¤ ÷ Ÿ U T
S Dõi B B  €
S 5$ ²
S 1
¦ A û " ¢  I ¤§ 5h 

‚ ©

32

H
Á ' © 5$ . ¯q ' 4 4f ²i ¤§ r ® ¥ ? 5$; Ӗ œ ¢ 4 Eâ 
' $™UI 
¦à ÷ ²i $Éi § Ì m MA .„ ƒ_  § J #5 f k$ Ÿ n 
¦¥
5$; '

5ä7 5$ 4 ? ú á 8 @b § Á

§ N m M $ B  „9 © 5$ M Á § 4Fi © . N¦¬ § 4Fi Ý Ž ©
n ¢ Ms 5$ @ ÀF È5F 5$ zi ƒe ' 9 ¤ a 5$ @ §
N¡ Ç ® lA ‰
.f .f ¢ M… O 4Fi © ¦ û 4Fi ¤§ M$i ki Ÿ © 8 @ "
ö ¦Ó Ö n ¯- ' † $q ¢ Ms ® PA 5$i 8 ¢ 4 R 5$ ¦Ó ÖA  
¦ Š ¤ß 5´ ¦ (v ® PA ‰ 8 ¦ PA ‰ P ©5 ¢ MÏB ® ñA ‡ˆ
¦¥
5$; ' 4Fi ú ö 8 q ø 4vÕ
‹ § Ü  8 JI ' 4ì • @ © ® ¥ Jf ¯ œ ' š› c ê
¦Ê 
! ® z =   áv
¦¥ ù ¦ F k$ ­ Ê 8 B © § z5Œ
C 

W BU JT
H
û D ¶¥ s5D ¶2 4 D ¶¥ ˜² 5P D ¢ Ì ¶¬ Ž  ©² t 5‘ 5 P È 5C
? MÌâv k$ ' ”P 5$ Z D ¶ “ ’q D¦2 ÖA Š£ â5 5$ 5‘ D ¶2 @

N? 4 ¦¥ ñ é ˜ s— ' M– ¢ @ ¹ .Î$ Ÿ G È ¦Ó ñ ¤¬ • v 
 5$ $5 ¶ 4 É r5 © ¦ê A ™ ½ Ÿ ž G B  4”5 Ì ¢ 
5 Ù Ÿ 4 §  @ M$5š .f .f ƒ5 9¦ê ‘Í B ¢$ Õ š ¢ Ø 2 G
I A œ9¦2 Ö 8 
5U ¢ MX 4 ˜ k 5 ' M– M›$ r t ¦ê
¤§ D ¶ê 5
¤§ D ¶ê D 4_ B #5 f ¤§ ¢  B ¦ê ¹ Þ ' ‘$p$Ôu ' Žõ Œ 
¦ê Pv Ÿ ž š § Ø 2 $s ÷  ¢ G •¦ê ‘Í B Á ¢ MÃs D ¶ê D œ
¤§ ¦¥ D Ä / kS–F ¤§ M½$ ¦ÖA Ÿv Ÿ ¢$ Õ @õi © ® û Ð Ä k$ 9
ñA M
¡ã¡B 4 Ûv¦¥ ñA 5õ Ês Eâ J iv¦ê 5  B Z Y 7 ¦ê D Ä 4ϖ
Žõ © 5$ Û ÷ 5õ Ÿ_ ¤ ~ ! B !¦¥ £5 D ú ¢ ¤§ ' 4 ' (v¦ 5

33

H
r 5 iF B JiF Û? 5$ J5B  5$ J5B0¦¥ T D ¹ A § 4_ ' Þß 5$ ‡V ¦n ¥
ñ Œ ò B ª D A © ¹ À5¨¦2 ÖA §² ¦ ¦ ¤â .Î$ È $s¦ê
¶.S–  ¤§ ® ¥ ¤A îf 5ª © J iv ' Mr ¦¥ D ‰ ¤§ ' Ž« $ _ ¦
œ ' jì © ¦ê Ž 67 ' …? D ¶ê D 5ó 8 J”¬ ' ·a ¶4ϖ 
5 ¤â § Í m P ó ’ ­ â û ¤§ ¢ ð \ 5¦¥ ¬– § M4 ’

J5â ® æ

5$ ¶ ñ ¯ ¤â M$’ k$ ® D ¤â  …r ? ¦2 t 
¦M Q ¤ $5 °? ' 4_ ’ œ ® ê P § œ
P ƒ_ Ÿ Î œâ B  5$ :F Mõ ¢ ú Q¦ PA " È ¢
N? á 5$

ö

 m Û± qA¦Ã û § © Ä k$ ¥ í ó AÑ ? ¢ j? J5j · © 8 © ¦
Ê µ ô ¶ ´ ¶³_ ¦ P ½ ¢ Jr t m PA 4 ?¦ Š @ Í M² Eâ M§¡
9¦Pv û Ä Ÿ ®   û ¹ B Á¦ ¶ $ @ N j? ' Ø Eâ Mr 
¦Ûr û Êß Z k$ ¦Ó Ù Ÿ ž
N¡ © ¶ ‡V © ¶À™ ' © ?$F ©
kÔ$r © $s ® ö Ä k$ 5$ ‡ˆ Ûò · ¢ 4Fi ' © ¦P û (n0 Ÿ 
4 $s ® œ Ž? B J5 h3 ' © ¶n û Ÿ ~- s Ä ¸ È B k$ ¦Ó Ö A
¯- ' 4 Y îï ' Žõ È k$ 5$ Ó Ö r5 8 îï ©¬ © Žõ ¹
B º$ ' © ¦ ñ5H Ÿ  Ÿ 5$ ñ $Ý å ' ©

J5â¦P

P
¾ Ÿ g» 5$ J‰0 ?$F ½5 5$ ¼ ¢ MÃs .» 5$ ‰0 ® Ž? œ
Ês §

Y ® Ó kÁ¬ ï
N¡ © ¦ ñ ¤¬ ¤ ¿ 5$ ¤ ¢ B  © 5$ 

P è§ ' @ ¤ $ À Æ M ¡ k$ 5$ ª_ Ž B © ¥ Ö Jã¡B 5$ 5õ
M§¸ ¦ P 
' Má  5$ MÁ ¦ PA È ¢ 5  È ® ¡ 8 Ž ¦ 

_ - ' M$Î$ B k$ 5$ Ä û _ Ÿ © § ¦ P éF9 ' M$p— ¦ Pà §
Z ¦ P
¾ Ÿ M4 k$ Ä k5 ¢

© ' M± " ® [ ö ± R ¦ Pž_ 

QR P ¢ 4Âv$ i ® ñv i $v ¨ B Ÿ 5h © ¦P¥ û Î Mv ‡— 
A ú È m a ® € :v Ÿ :v Ž B © ¦û ÆN Ŗ ¤§ Ÿ ¢ 4 ¶ ñv

34

H
Ê É È ¢ ÷ M$’ œ à Pv iÈ 8 œ ¢

Ç © ¦ ú È 5$

¦ Í$5 Ì È ¢ .h :? Ë  ½5
©_ œ Ž @ ghi D ' #5 f 5$ ŒÔ ¶z¬ ¯- © ÞÕ ©² Α
5$ Ò 0 ¶J5 0 ¶ ˜V 0 ¶ jì ¦ Ñ_ Ð ¶¥ ¤A Œ- M$5‘ © ? Ÿ Ï5P
¤§ M¸ ‰Š ©‘  k$ Ÿ © ¶ê ÛA .~ § © ? 5š zÓA œ B £ " $ z
4Æ 5$ ¤Ö  ¢ 5v Õ È 5$ Ÿ JFv k$ uv¦û žÔ ˜ ' © Ä R
ŒÔ z¬ ki 5$ § tõ $ Ž 4 5$ ¯$5 Y ×0 ¦ Š @5 j 4 _ _ ¢ $™ 
§ Ï5P Œ- M$5‘ © k$ Ÿ ! PßÁ÷ ^$5 ¤§5$ P $5k ¶ æt ¶ P
5 Ù Ÿ R Øm § Ì ¤A Jq © k$ Ÿ ! ©‘ >? x7 $
ö ¦. 5$
¦.
ñv ^$5 k$ ¢ Ž © Ÿ È ¦ PA ~$5 Û 4 € È ¢ j? ' © ÈÚ
  Ÿ © 5Ý B ! ñ Ý x7 k$ 5h © ܑ ¦¥ ú5 ¦õ
— ' © § ! 
B B " œ ® € Ÿ © ¦Pv ©¬ 

Y ¦ Pv Ÿ ¤Ö ' 5v k$ ¦ê A D

‡— ' a È À J5â ' 4Âv$ i œ ¶.5P œ ¶ 5t œ ¶ h‘ œ ¶ i œ¦$ƒ J
w ¶û
‘
Í ƒ § ž¦ N $ @D 5$ @5õ ú$¦ N $  ‡i5 ú$¦ N $ @ " 5dœ ú$¦Ó
œ ¶ ? œ ¶J5B  œ ¶5õ Ês œ ¶J5Ì œ ¦$ r Þ? Y Ÿ Í ƒ § ž ¶?– § 
D ¶ $ ŒÉ ¶sr ¦P û J a ¶$ ƒ J ¦Ó k6 ž ¶A Ö N ? M5B0
4f ¶ A 4f ž N¦$ Eâ 9 $ š ? ¶s Eâ 9 s š ?¦ß Žõ B D ¶ s 4 '
¢ j$$ Žõ 5$ :$5 ¦5 ¶û ¢ à 5$ ù ' 4f s 5$ g5! ¦Ó² ² ž 4f 5$
4f B #5 f ú$ z¬ 5$ ˆ 5$ P5÷ Ÿ a ?¦ ¢ gÁ¬ 5$ ¦ ¶£ a ¶û
D„Ž™ © ¦ A ;? ©¬ a 4 § ž N Ž @i¦û Ä š k$ û 8 ? 5$ 
ˆ 5$ 43 ŒI M½$¦l Û û– à B D ¶g ×
N5 D ¶g Ûv B q5á ¤§ D M½ 
lA D š Ÿ ¢ 4 ©¬ ! 5$ l Û ¢ ã k$ ¶lA 4õ⠜ ©¬ !¦gA ■' ¹
¦l Û N ÷ ¢ äi$ i k$

35

H
? € MŠ g § MmF ö k$ ® Ê $ | ¢ 5å © , § 4f ˆ ©_ @

Ç 

Å- MÃ5! ? 6 MŠ Á ' MmF 4_ 5$ Ó ú5v ! ñA Ÿ Mä$  :F
' ( © d æ 8 © ¶.5õ ’ ¶Q Ml Ÿ @ M 5å Í ¦Ó ŒV
'$ Ÿ ® ¹ M¸ ¶ .m G Ÿ G ¹ ©² kq è ¶û 4 $ 4 È ¦˜ çiâ
© ©² _ Ä M½$ ¥ ë kÅ @ © Mì¦ D Ä Ž” Ÿ '$ R 5$ ¦ 5° @ƒ
¦5 Ö 4é §
©‘ \ 5 §

Y k$ ® 8 © ŒI zž_ 8 ; @ 4f ˆ ©_ 5 ž œ

¶¥ kõv Ö ÷ ¢ Mª © ÷ j$ ¶¥ 5ó 8  ú£F Ÿ

' © ¦ê

© Ê ¦½5 ³–
F Y 5$ § M$R ž @ © 9 ¦Ûv
w iF Ÿ Á © Y k$ êë
‘
û - ' ./0 4 ¤§ ® ív ¢ Ž¡ .5dœ x y 5$ ë ˆ .f Ÿ
§ © ½5 è§ k$ 8 ./0 Ø $s ú$ ۞ 5 - ' Å M$Î$ ,
¦z 4FÕ ¦ ' © Ä íp Ê m 4f ¦ P ì ۙ 8 4 k$ 5$ Ó Ö5õ ’
½5¬ k$ n ?  ¦­A î f ¢ © m   Á œ Ÿ 5v 4 œ . ¶¬ R
Y § Ms $ ¦ñ U ¤§ Ž © D â n 8   Ÿ © D @ ® ê ð$ ï 8 k$ ¶ê
¸õ n ©
5t ú È N ® ⠟ Mr @ ©_ ¦ê i f ”ó Y ¶"ò Y ¶ J£
' ɞ 5$ Ž‘ Žr Y ' ©_ B ® œ Þ ¦â ¯ Ÿ J@™ …r ' ž 9 ¦áN†
M$ɞ JÎ$ ' ©  . Ä v †…¦¥ ' n ©_ P ¥ D ' #5 f L Ä 4Fi
¦ PA ©‹ ‡p M~ ¢ MÏ$ m Ó Ö Ÿ n ©_ ÛÜ B
Ÿ © D ® ˜ $ õ ÀF ö ' ¤ 5$ @ 4f @ ô . 4[ © _ ¶ @ ©_
' © B   Ÿ l ' ©² Α D ¶ñ U ¤§ ¹ v Ž © D ¶ ö @ 4f  
¦ · ÷ Z k$ Ÿ 4Fi
á 3 
µ¶ • ghi éf 5$ P ¶` ¶ 
¶ ¶ ‡V @ U(_ ©_
4 ù Ž 
FÛ l J5â 5$ B$ 5k Mt² ø™ 5$ $™ .f .f ® ۆ 4ϖ
kq¦Ó ñ û ki 5$ Ï ' 4 Ó Ö ef 
FÛ Ì 5$ ¶Ó X Ñ § Mú '
û Bý ' üÑ ¢ 4ϖ ÛA ۆ © Ä v 9 5j

ki Ÿ ©² t

36

H 
¦J é üÑ ¢ 4 5F 5$ ÛA B ¢ Bõiv ¶.q 5$ Ñ þi M$5 P 4ϖ ̦ñv
È ¤§ ' 4 † 4ϖ ? 
' 4f .Î$ Ë Ö @U ( @ ô © 9
¦A í ëý Ÿ Z Y ? û ö Ä 
w
+ 

+
4 Ÿ 5$i Á f Y 5$ s $ ¦ Y ¶ ‡V 4 ¢

' ©² * * @ ©_
5B uv 5$ _ ¢ ÛÜ ©
7 Jf Jf ¶† § M/ 4 ¶† $ § M
M ¦' D · ¦ D \0 Ÿ  m ¤¬ Ç . @ © ¦Ó5v ¢ Mª © 
¦ Š @ ©_ ¬ Ç Ä § 4_ ¶2  Ž” B © 5$ ê Ê ( § D © @ 
Z @ © ¦ Š @ ©_ ¬ Ç § 4 ¶ê N” Ÿ '$ § © ¶2 .5õ ’ § © @ M
Z Ä G Ÿ G © ¶' D ñi Ä ¢ ¶ m D Z x ¶' D v Ÿ
Y @ © R¦ k Ž B  • uF @ ! ¥ ¦ „¦O 5 D B  k6 ©
' #5 f Ž” Ÿ jì 5$ $ ¶A Ò . $ N Ž? B Ø ¶§ Mr Ê Ÿ ƒ i$ Á
' Ì ® † 4ϖ ”¬ 8 @ © § 4 ¶2 D 5ó J”¬ ' 4ϖ  ? ¦†
È § 4 @ © ¶2 D kõv 67 '  ?¦ñv û 4ϖ ”¬ ö



¤§ ¢ Q5P

® † kÁ¬ á ‡V 4 ¥ T D ¹ A ' ‡V § MÃs ئ† TP B K 4 € 
ki Ÿ ž ¢ M ' Ì x$ ©_  ? ¦ ñ k5 ¦ Ì .
N? 4 v 
w
+ 

+
*
$5 ¶4 É @ M ® A ²i á ÈÚ 5h ©² * Ÿ n 4f Ö © k$ 2
5$ Ü B ?f 5$ ‡V ¶ Þß ¶4_ § Ì ¦ _  M 4 €  5$
¦ × ú ¹ MNà i 5 5$ :5¯ 5$ ~p ¶k  § † È 5$ Á È ' !
• Ÿ Á ' U (_ ©_
n 
ki Ÿ © ¦ÛA

 ? Ó
n k$ m œ

@ M $ƒ § 4_ ¦ " î ¢ ¼ 5$ 
™
N¡ Ì J5â @ © ¦ÛA Ì
¶Ó ./ © ? ¶Ê5” Ÿ J$­ ' © @ M ® œ 
9 ¦ 4õ |5 Å § ©
R Ü œ @ ©_ ¶¥ · Ž¸ Ü B lm ̦O ) D Ÿ
n © Ä k$ ¶Ó  ©
B lm Ä  M§ 5$ M± " v ® ”Ø 5 B © Eâ 5$i ï 5$ N Ÿ
Ì • Ž ÛA ۆ © ® J Á ²i ö ' ‡V @ © ¦A 5° @ J¨
(
? 
¶$ Þß 5$ P 5$ 4ϖ @ © ¦Ó 5 × ú 5$  ¢ 
V 

37

H
v 5$ J $ " !B ' 4

Ä @ M/ ® 2 Ž \K 5$ 
\ á k$ Û Ž
¦Ó 5 Ç ¹

Α¦ê A " ¢ G È5P ƒe È 5$

Ç È œ ¶ À $ § N ® ¿

D @ © Ä AÑ$ Á ' “ ¦ê Ê D B ¤§ @ © t Jr t 5$ éF # ¹ l ' ©² 
A $
N ï ÈÚ 5h © Ÿ M⠎ 7 § l ' ©² Α ¶$ 5k 9¦¥ ¤¬
ú È 5$ 4f % È ·A " x7 œ ¢ © Ÿ Mâ ­v 9 8 ©¬ © Ÿ Mâ
( ¦ È ¶ Ä ' ²i È ¶ Ä & B #5 f È ¶ Ä 5N⠜ ù ¦ ¢ x$
L R ¦ Ä P õ 
È ¶ Ä 4_$ ‡V )  ?N È ¶ Ä Z†
Ä ‡ MN 5$ M¯Â Y ¦ P Ä 
| ' a 4 M+ § Mm 5 k$ ?$F M*$
k$ Ä @ ó ú£F ' G .f È ¦ P Ä /a ' M$i - 5$ M,{¦ P 
ü ¦ P o Í ' M,{¦ / ôß ô¦ Pt 5r¦ P ghi Í ' . È
¦ ñv Ä "Ï ' ×0 Z Z
' .¨ © ¤§ Ä g MA ÑNF Ÿ 4f ¢ ® € k$ r 
N 
œ
©_ ¦Ó
N 4 .Ò ž œ ® â û œ @ © â Ê @ © ® A 9¦ê D ÔÑ
? @ ¢ ¦ Ÿ Œ- ' a 5$ B a š ž ¶û Å Ä š ©¬ .Ò ® ⠄ Y @
B Ӗ ' tõ .Ò D û n Ò œ ¶Ó @™ 4f ž Ÿ @N ù ' ! Ê ã n
Y JÒ Ä œ Ó B .Ò ¦ 8 a =< J5â ' © 5$ n B a œ ¦ X
€ ú$ 5$ MA P ú$ PA £5 š ? Ÿ 0 ¦Ó Ÿ ƒ i ' a , ¶Ó û Ÿ Ӗ
¢ Ì • ® Ó á
N © Û õ D ' I B a § 4f K á ® á  ¦MA

N 4 k$ ® ö ¤Î ' © 9¦ û ¸õ © Ä 4f È ¹ v  Ÿ ¯
B Í ŒÔ ŒÔ  š ž œ @ ! ü ¦©‘ û >? B =< ' 4 ¦ P û 1
a œ ® € 3 MÂB Y B k$ . Q D 34 ' ©  ® #$ ʦ 6 \ 2
' M$Î$ m (v ôß Ó 5 $ " ' tõ 4 .q ž œ û ® H MŠ  m ¶Ó ¤A J '
< Œ- Y Ä § MÂB 4_ œ 9¦ P è§ ' @ < Œ- Y Ä § MÂB
Ä ‰ § D5C B @A >? Ø ¶ê U MŽB Y Eâ éâv k$ 5 P û

38

H
R ¦ê D ÔÑ ' © ¤§ m P J¨
( Ä B @A ÑNF Ÿ 4f k$ r † ' Ø ¶A û
¦lA 4§ 4f Î ki Ÿ © ® á

' 4 B ' JI ' 4 ¦U6( 789` T
S I 4ì •¶5BÎ .5Ú Ó œ ¶¬

Ÿ M:5P ž ¶
f $ ghi z¬ 4 ¶‡V 4 ¶® 5B 4 € 4 ¦ ¤Î
l . ú à B Ž B © l U § 4 Eâ ŒÉ 5$ J 9 Ÿ Ž ŒÔ ?¦Ó " 
ù ¦ © ¦A e N 9 4vÕ „ k$ Ê ã @ M ? n k$ ¦Ó I B a 5$; k$ ® 
¦ q ' a 5$; œ ® l . 5 Õ § © ¶ l U Ÿ Ž ’ Ñ Ä ? § q
¦ û ; q ö 4f ¤§

H X
U < T D5C ¤§ B @ ‰ \ 5 5$ Î B ! ¢ Dõi © ® ¤‘ Ë § N 
B JI 4 ¦Ó I a 8 éf Ï
• U T¦ û t 4vÕ 5$ Á ' 

I Juv 4 @ © ž ' ž k$ ¶ê ©‘ + ƒ i 5ª ! § 4f š› c ¦­ X " 
a ® iN © A ©‘> k” B a 5$ A 7 B 9 ?  ¦J = D5C 
' ©  @ M ~- ? 5$ @õ § © J @ M Á š ?¦ÛN 43 I Juv
¦. J$­

YN
H X
‰ B § N Ÿ @ 5k © 5$ ¨ § ©_ ¦ J   § N @  ) ' JI
I¦A I È x$ 8 

® J5$; œ D ¶ÖA û " i$5 i$5 I ® l ÛA

¹ x$ © ¶ khi ƒ i 5$ Á ' © ¹ .¦ ghi ' ƒ i$ Á ' © > 5 ghi '
k$ ’q ?¦N ÷ Ž0 § © @ Ì ¥ J @ M Á ? ‰Š¦ i I %¦ khi B k$ Ã
X û J¨
( œ Ä $­ 4 B ¦û ? ¢
5 ß v Ä È Ÿ ¢ 4 2 ÛN
%¦T Ä § Mm ' M$I 4 @ M ¦Ó ? ’q ß ¤A J ' M$I .5Ú ® 
â û Eâ : Ä œ ¦@ û H v
N? ? 5$ [ Ä È Ÿ ¢ M$I
MmF A ' ghi ¯- ; Ç @ M B Ê ÛA " Mâ ÛA " ¢ Dõi ; k$ ®

39

H
ƒ i$ Á ' 4 ‰Š ¶Ó khi U T 9 ¦ 
' 4_ „ B$5 Ÿ MmF A 5$ J Á '
¶á È ¶ Œ_ È ¢ © ¦ ? Eâ ‹B ß 4 k$ ê @ M 4vÕ ? ¦ khi
‹0 ž ž ŽC 4_ ¶ Ž 4_ ¶
N? ghi ' 4_ ¦v û ‡p Ä B ²i$Éi È 
à ® Pv ŒÔ 8 D B 4 ¢ Q5P Ä Ž @5j

ki Ÿ ©²t kq 5$ ¦Ó
U 
v P û ‹0 L Ä ghi '  Ì¦Ó 5 ¥ § U 
v B  
¦Ó X  Ü Ÿ ghi ' U 
v x$ ¢ ¶  ghi Y ¦ ‹0 ghi '
¦û
5$; ' I .Î$ Ž 
v ®  '
F © „
ÜÓ íA E$ _ ŒI ' @v I Î$ Ž I È
¦A
5$; ' @ ã R § © 5$ A · G ƒ i$ Á ' I   m F
¦A
5$; ' Óa üÑ ¢ © 5$ A D È Á ' I   H
' I .Î$ 8 M 

JÎ$ 5$ A $G ¹ 

È Á ' I   I
¦1A
5$;
¦ú5 û ˜F  E$ MJ œ

‰ œ x$ Ÿ Ø Ó ‹0 ¯- J5– Š 5C k$ 5$ khi ƒ i$ Á ' U T
S F
§ ghi„3- ;¶2 Ûv U:v  ƒ i Ê ¦ê Ê … B U5K ®  Ê
® . ê ¦¤õp è§ ' @ ” 5$ @M @ U:v § Mt- A 5$ Ê " 5 @ U:v
¦ û
5$; ' @v ¸ 8 @ ã Ï Î 
i § © m û ú b ƒ i$ Á ' :v
@Ë š ¢ © D  ¦ J Á È ' ! § Ì Ÿ D5C U 
vH
°? ' @v ¸ 8 M ' ! ­ k5 ˜F L 8 ¤§ D 5$ 
5$; ' @ f
¦·A 5$ Ä #$ JÎ$ £¦A 

¦Û ‰ I Î$ 8 
' © ¢ g? ' I È ® íA Ä œ #$ ¥Ì È 1
O 4 5$ ¦Ó k5§ àT$ ŒI ' © ¢ N 4vÕ ® Ê û 8 © C B © @ 
¦ M½ š› c kS– ™ ¤§ B I 5l
® P û X œ Ÿ MsT

40

H
MÏf • 5$ Ó ø † ¸ 8 Ì • ü û 8 
© ¦ û
5$; Ä ' @v ¸ ½ 8 

 U 
vI 

  £¦ ÕB Á ' :v 8 

¦·A 5$ Ä #$ Jƒ ¯
 +R 
§ Ì  ¦N $  X §
H "  ­ â Q*+\ û \ N § U 
v † Í 
B ~- U 
v ? 
5$; ' MÃs á ŒI ü û
5$; ' ¸ .Î$
' 4ϖ © ¢ Ì 5$ Q ¹ 4 ¶T §
+ ' U:v ¦zò § M$Î$ 5$ S
¦2 ÛN =U U 
v  § ! Q ³– /

41

5VF

`
^
_
[
]
Z \ 43
4f ¦) ' c e
d \ b N¦( c e
d \ b N¦43 a
' a¦43 Mop a¦n B lm kw j ghi 
kw j¦43
uv¦43 Mst5 a¦43 Mrq
{ z¦x y '
uv kw j¦
5$; '
uv

>? ¢  r % = ? ¤‘ I ks B
õ‰ 4 R þi È § N   Ÿ Wf Mv
¦Ó ¤A
© 5$
$
C ' a ‰Ì 

¦Ó J5 ² Mõp 5$ 67 ' a ( ! Œ r F 

ú I a ŒI Ž? [ B }$ @ '
uv 5$ ~- B @ ghi d ýi '
© 5$ N 43 Á ' I @® ¤A œ =< [ ' ! 8 © A ‰ Ÿ D5C
' a 5 k ² ƒ § X $ I ?A ! g” ' a ~- ÛA Û 
¦ û k$ . J¨
( B J5 ² Mõp$ 67
.® Ž Y ¢ 
I

ú È 5$ 2 Öv I ½ ½ 8 M ½ ½ ¢ Dõi õªH

Í_ ? ê B ©_ A ! @8 

x$ ©_ ¦2 Ö v I _

5$ ¼ 5 9 ¥ ú È ¢ @õi 5$ G ) ' ! Œr ¦ @ M$I
r ¶¥ D J5$; J$­ ' M$I 

JÎ$

È 8 © ¦2 ³ š Å- 
|
¦ê J5$; ž N 43 Œ 

¦­ È § Á ' ! Ÿ D5C :v m ø † I . U <T
SI
•üû8 

G 
H ' :v ¦· ` † ú È 8 Ì • 5$

ž k$ ' ã @ M$I % 5 ? ' ! ¦ 8 Y 5$ 8 v N$

Z][\ ^_ ` 43
JÎ$ ¤§ D 5$ N $ @v ¸ ¤§ D ¹ /  5$ â J ä<
v ' U 
v
' U:v¦ B J$­ ' U T ŒI A ! @  £¦ ë $ @Ñ_ Ÿ Œ- ' a †
Á @ U:v ' @N 43 Ø Ëõ § MmF ž 4_ Ú U:v 5$ Æ §
H
8 5$ ¤§  ¦A ! @ 67 ' 4 Ñ ˆ a § ˆ • U:v 5$ J
Ÿ Ïõ D 9 5$ ¶A J5$; 8 @A 4ù Ëõ § ! û N $ @v Ÿ Œ- ' a 
¦A PA pB (v
o F k$ ¶ J Á ' @N 43 MmF A A @ U T
S ® z =   áv
¦P A Ç 5ª ; #5 B 4f Ÿ Ïõ § 4 5$ Ó ÀF

43 a
Ü œ Á  ki Ÿ ž 5$ ¾ Ÿ ž ' U 
v 
û b ¤§ t c c \N b N
„ k$ ñ ½ Ÿ È 5$ z È ¶pB È § R ? ¦Z ' ! z œ
È  $ Ïõ § © ¦ PA ‡p 4 € 4”5 4f 5$ 4f Ÿ 5 Õ z Í ¦
¶˜Ñ ¹
uv  Ÿ Ì 8 Ms $ Ïõ © ¦k$r Î$  $ Ïõ D 5$ Ó Ö Ê k$r
¦[ 5$ jC ¶J i 8 Ms $ Ïõ D 5$ ¦ Ji pÎ 5$ ݔB
‚ƒ È ÛA Ñ Ÿ k\ 5$ \ ¶ Ž\„, œ¦PA Æ $ 4”5 4f 5$ 4f ? ‡p f Ð



 

* ^§
* N © N r Ÿ 4Fi ¦ û X B  Ÿ 4Fi § ] Ÿ
á 5$ A5 Ö5H ^§
w
‘
¶Ó Ê ( © ® ‡ D œ 9 ¶ U c \N b N Ÿ 4Fi ¯- Í ¦l .Ñ_ D5d 5dœ m û
·A /™ J5 „C Jf é N Ÿ 5 Õ © 5$ ¶ Ê 5 Õ B R Jf é @ N U ‹B œ 5$
( c \N b N lA Æ $ x$ Í m ‡p > 5 ¦û « Ä š ` B _ ¦ 8 m ¶w
w
‘
Ÿ 4 Ó 
& ŒV © ¶ÛA : óB § N ( © ¶zúa _ ¢ Ž .5dœw
‘
n B
F © Î A c ú Ð …i … tõ$ Ž .5b n B z © 5$ ÛA z¬ ™F Ž 5dœ
dÌ § N 43 : ' $v ¯- ! ¦R ë $ Ö ÷ 5õ i 5$ R ë $ @D $v ® 
c \N b N ¯- Í_ ª5iF Ÿ @ i § N 43 : ' i 5$ q$5 Ÿ Ö ÷ E½ ¢

43

Z][\ ^_ ` 43
¹ A ¢ & k$ k B . z$5 Ÿ
F ¶ƒ Ÿ ¶ƒ ' ƒ 5$ + 5$ z § N 43
¦¢

( c \N b N 
¦Ó A 
| Q @ ( A b @ ¢ 4Fi Ý¦Ó  Ab @® e œ   Ÿ ž
5$ g” 5$ Û ' ' ©_ ®A ‚– © Ÿ ‹Œ JѲ 5$ ŽD 5$ 4£ Y ? ö

5ª ° ¦ k$ ® ó£ Ä } œ ¢ ( A b @ ¦Û ¥Î Mv © ¢ 
|
Ò Ä
F œ ¢ } Ab @¦Û k5 4 ± ' 4f ¢ ¨ § f$ ' ! ¶A õB
gõ 
Ÿ © 5$ MA S ©_ ¢
µ¶ ghi Y ž 5$ A D S B B k$ ® 
' ! M H § © b ¶ P ¬ Ä } B gh– ¢ & Ab @ ¦MA 5° 8 
Ÿ © Ä ( A÷l@ ¢ Jãä 5$ AP¯@ ¢ J³ 5$ A a@ ¢ 4Fi Í50¦MA 5 Î
7
¦Ó Ö Û¬ ‹B k 8 j © Ä ¢ MÏFi JÎ$ ' Ì 5$ Ó i @
û b ¤§@ ® lA œ Ñ l B c \N b N ¦
C ñ B ÈN kw Þ$ Û a > 5 c & 

© Û t 
È ¤§ t c ¢
‡B • ® œ j A¦ c B ! 
C
¢ 67 $ g” 5$ 
| ® û Q B © ¤§ t © ¦A ÆN Ŗ ? û ö Ä 
S ' © QR • ¦ …? 5$ õ ' 4ì •
C È ú$ ŒI ¦Û¥ Î Mv ©
¦ ± ¢ ¨ § ' © 5$ ¶ kh– Ÿ © 2 k$ ¦Ó 5° gõ 
Ÿ Í ž ¦Ó
¦

) ' c de \ b N 
Q5P õª Ÿ õª ' 4f ¦$ è§ ' ¨ § ) ' ©  ¦ê } B ‹B ŒI m œ
® PA ‰ Ÿ 4 ¶Ó  5 v? M é Ÿ é 5$ ¶Ó k ¹ 
N? ?
P ¢ Ì Ä  ¦ ' 5$; 
| ' D 5$ õ a § D ¢ @õi @ 4f
Ó nõ a § k$ ® ?
F œ ¢ ž 4 ¶ ƒe MA m$ ƒe k$ k B ¶ Ó ¢
5h © ¦ A o Ž¡ B a ¢
— ' 4f ® A ‰ Ÿ © ¦Ó ñ 
| ' © 5$
¦. 
| ' © 5$ @õ a § ® ñ 5° Ÿ_ ? R ö ¤§

44

Z][\ ^_ ` 43
Ž t © Ž ÷ j? ' MÏf • 5$ Y B N R Ê k$ ® PA " Ž t
¦A X ‰  ? B
' © ? Ó QR 5V ¦ ¦ . ¶ 5$F ¶ S „F P— k$ ¦ A " ú k” > 5 4f
Ä >? § :v Ÿ :v ¶Ó û ¢
5ª ¥ © 9 ¶Ó J5$; 8 ¨5 5 Õ² § 
¦Ó ñ Ä p Ÿ © 5$ Ó ñA
ñ ó § © k$ Z 9 ©‘ >? § 4 k$¦Ó k/0 8 © ? Ó QR Í ¯
¦ û ¢ 5´ © ™F >? § 4 ‰Š¦q û Z 5$ Ó
¶Ó 7 F² ¢ 4v ' 4v § Mr ' Ý l ' © ¶Ó ñÄ 4- § © ? Ó QR Í ¯
©‘ s § 4 k$ ¦Ó 7 ë ¢ p 5$ J5s § © ¶Ó 7µ ¢ z § Má$i5v ' 4
D A s ¶ v D 5$ v B 4 ® n 4 k$ Ÿ © ¦ÀA û Z 5$ Ó ñA s k$ Z¦
¦ F Ÿ 5´ © A
¶ ñ § M$Õ ¦ PA ¨i k$ ¥ § g5! 5$ pN$ 4£ ' Ø Ó QR Í ¯ 
i 5$ t é¬ 5$ 40ò Má A ¶ ñ 5Ï zÓA .f .f ¶ ñ § Má5
3Ô q5F 5 ! 5$ Ê zv ' u 5$ úP ' MáË 5$ r ' MsF ¶ ñ i
ž ® ñ k$¦Ó ° ¤ Ö qr § © .5P 5$ h‘ 5$ 5t ¶Ó Öv ¤â ©
¦ x 5$ w B k$ ¢ ÛÜ 4 5$ Ó 5 4£ é ¶5ä7 é ¶Jf é QR
¶ g” Y :v Ÿ :v ¢ Ž © ¥
N? ³ M¯5° Y B 5$ .5‚ ³ œ
w _
, ¨ B ú Eâ © m PA " ©4 œ . 5$ ¦ PA " ©4 B J5$F 5$ yS
~*{\ }| z
' 4 ¦Ó õ Mä7 Jf L ? P Ž¡ B M½ 4 k$¦ PA " Ä 5 B ¤ a 
B Mm ë $ @Ä È ' 4_ ¦. ã J@™ Y Mv 4 k$ ® P 5° Ÿ ©4 B g5!
ë $ @Ä 4- ' 4 5$ ¶Ûb E½ 8 ¤€ d Mv 4 k$ ® P 5° Ÿ ©4
¦à Ÿ  4_ 5$ Û ŒB Ÿ 4_ k$ ® P 5° Ÿ_ ©4 B Mä7
Ó ñv ë $ x7 5$ 4£ § © QR ? ® œ œ 4f ¢ #5 Ÿ ž jì
§ M$Õ 5$ Má5 5$ M$5Ï k$ †…¦Ó a „ Ó ñA ©‹ ¤A ñÄ 4- È ¯- 
¦ Š @ 
| ' 5t 5$ h‘ 5$ A 5$ q5F 5$ $v ¶ P ' i ¶ •–

45

Z][\ ^_ ` 43 
B m QR ž œ ® PA ‰ Ÿ m ñv ^$5 ' 9 š 5$ ñA … 5C . jì œ 
5 .f .f ¦ Pi ¯- ' ‚ ¡ È Ä 5Ï f Ÿ .f ¦Ó 5$F 5$ S ¯- ' Í_ 
B ÓØ … B i ¦ PØ Pm 4f B § M$Õ ¦Ó &5 ÖÑ_ e„ 5$ Ó ÖA ƒ 
¦ 5´ ¦ Ä é¬¦ ñA ƒ k$ m 6 û Eâ © é¬ . ¶û ¢ 5´ 4 i
› y .Î$ A « ý « B © ¦û ¢ 5´ 4 Ä A¦ S ' A
v ' ©
û Ä W ¡ ¤§ k$ ŒV 4ϖ ©_ ¦Ó TP 4ϖ Ä .5P 5$ 5t 5$ h‘¦
M$R J> 4 ® P Ž¡ k$¦ PA ‡ Œ- ' Mm 5 Î 5$ † ¥C B ©_  ¦X
Ÿ ‰ ¦ ¢ 5´ Ê š ž 5$ Ó ú5 / 4 ? Ó À kh– š ˆ '
M$R JÎ$ ³ 5$ £5$ J5s 5$ é¬ 5$ A 5$ ^$5 ¦ PA " kj B MáP¯ 5$ Má a 
¦Ó ñ ' À| ' 4 † À5 ë¡ ' 4 5$ Ó Ö 8 4õ ½ ½ a 
²i È ¢ ‡ Ì ® ñ 4f m ñv ^$5 ' 9 ki 5$ . Ž ©
5$ MŠ ¶qr ' M$5P ¶
v ' q5F ¶5Z5 ' Má A¦ ñ ¤¬ J”¬ ' ·a .f È 5$ 4ϖ
ú5 B ó Eâ .Î$ È À 5V ¦ ¯- ; gS–F F ¢ ‹ M 

‡B x$ Í ª ¶ ­ 5] 8 B ! x$ ? ® 4ϖ ²i Œ Ó 
¥ Žv  œ ' $™ ‡ ¦Ó Ö ¹„z  Ÿ .Î$ È 5$ Ó ÖA $ y •
Má a ‚ƒ ‚ƒ • 4 ? Ä a f Ÿ ž È ® PA 5° Ïõ œ 4f z
D5B 5â B .5âB Ì m MA 5 B ™F 5$ ½ Ÿ .Î$ È ž r D5$ ¶ ½5 /
t Ÿ M ký$ A4 a Û a@ 5$ A5 @5$ Ac @ § a .f © k$ ¦ÛA ² 5
J‘ Ä ¤ a ® œ k$¦ ª5 È Ä § Má a ‚ƒ Eâ © ¢ 
| 9¦ P
“ 5$ ’ 5$ Éi$ Ÿ ¯ © 5$ PA k £F È ¢ Ì ¯- !¦ DÈ ú£F
‚ƒ ‚ƒ Ÿ ¯ 5$ a f È Ä ¢
‡B ¯- Í Ó ÖA 5 kx 5´ F .Î$ 5$
© ¦g OA D ¤â5 ¹ a .f l Û Ê D qB § Má a ‚ƒ ¹ .¦Ó ›õ © a
7 ¹ a .f § 4 ¶$5÷ Ä Ÿ ý 5 ' 4 ¶áb E½ Ä Mv 4 ¶$ Ä 
| ' 4 8
¦r5 qB J Ÿ M$iÌ 5$ M$5” 5$ ᆠD5C B

46

Z][\ ^_ ` 43
4 Ó 15† @ M˜ a ë¡ ¦ — – • ' Má a m ñA ˜Ñ 5$ ¢ 9 . R
ú J5Ú ¶Ó û a k$ ® P ò PA ‰ § 4f Ÿ @ 5k 3 È È Ÿ ¢
uv ® ¹ M¸ Pò Pƒ § 4 k$ ¯- © ¦Ó ~ ¦ ki Ä Ÿ  ü Ó .” ¯k5 ˜F jì š ¯ ¢
N¡ © Ä R 3 È © 9 ¶ P k5 a È ŒI ¢
œ ¤§¦ ½5 ¤ a A o Z È 5$ ª5 | ¯- J5Ú a ® P Ž¡ œ ¤§¦ ñ
4½ œ ¤§¦ ½5 ä " B N$ Ä M½ © ¯- ' 4f 5$ ª5 à J a ® œ 
ò § @5B Ì © a ® € ¤§ ¦ PÑ_ i ¢
5 ' 4f a ® P
q5á ' M2$5 5$ MÃ5! M½ a ® œ ¤§¦ ½5 5v H  5$ ­ - q
ãš
5 È ' a ¢ Ž¡ 4 ¤§¦¤ û B M½$ Ë Û† ™$ § 4 5$ J5$; 
Mœ — Í ¯ ' ¯- © ¦ œ J5$; ›5 ¤â §
5 © 8 
| 5$ P
ë ¢ + z k$ Ÿ î Ø Ó ñ k5 ˜F ¢ ¥C 4f ?$F ¨5 & B lm
¦Ó X B jì ž œ 5$ PA
Ÿ ž5C M 4 ¢ @õi @ c B ? 9 k$ œ¦ #5 B c de \ b N $ Ÿ ž 
9 „ ¦ê ­ 5P  i . § B A v
S 4f   Ÿ ž 9 „ ¦ ‰ ©¬ 4f 
§ M$I • .Î$ 5$ Ÿ
S ¶  ² 
S¶ ¯Ï
SŽ v 
S
¢ ! 9 # œ ¦ÛN =U U T
S ¢ uv Ÿ ž  § 9 Í R ¦ê ­
¢ ž 4_ ¶Ó ¡ À5 P ' + 5$ £ " 5$ z @  $ ¦û ¹  £ B jì 
$Ý ± Y 5$ © 2 4 B  E Ÿ Á ' M$I @ © ® A ë Ÿ #$ Í 4f
¦ · ' 4Ž ) Jf é ¢ .¢ Ÿ ‚ƒ © ® z  áv¦Ê
w
Ž¡ B ° 5$ 5$ ivv !
‡B #$ œ¦ 5 B ¤ a ~*{\ }| s_ R   Ÿ ž F
¶ ú5 ! ¹ Dõi ‰ 5$ ú5v ! Ÿ Dõi ‰ ? ¶ P £ ¥C 5Ú Ÿ @

¤ a '
‡B © ¶ ñ k5 ¦ ± ¥ § 4 ® Ó 5A ¤ 
á á ¢ !
¶A ¥„5– ¶A iÌ ¦ ¶A D S B ¶5 Y ¶A Ÿ Y A $G ý ?  ú$ ŒI
Ÿ y © ¤§ 5$ A v ž ¶A D † Ÿ © R ¤§ 5$ A ª5 9 B R ¶A 5$ ¦

47

Z][\ ^_ ` 43
§ 4õâ B ‡i5 5$ ghi Ÿ © § M$R J5â '
‡B 5$ A õ B Mm 4 ¦ ¶O D ÝPÎ
¦O . D Ò ¤§ ¢ MB © 5$ ¶A z¬ Ÿ
 • ' J5$F 5$ L$ É ¶k

 œ M¨ $ ® E œ ¦Ó J5$; éA $ ¢
C ú È
 • œ ' ¤ a H

 œ ® û E Ä œ ¦ A ú È m …? ž 5$ v ž ‰Š ¶MA £5 ² ²
È m ¶ ƒ ‡i 5 5$ Î$ $™ 5$ A È …? r ‰Š ¶z © ¢ Má a Ÿ ¯ A Â
œ¦g ÛA « ª È
‡B J5â m D Eâ B .Î$ @ È r 5$ ¶lA S B .Î$ a
.Î$ Z 5$ z ¤¬ ¢ a È Z ¦MA ‡ § .Î$ Ÿ È
 œ ® û E Ä
Y B a ? 5$ ¶ Š û ghi §
‡B J5â k$ A ª5 D
' ½5 khi a ? ‰Š ¶ ¢ 
^$5 ki P ' 9 § N ê¦ û /
‡B Jf L k$ ¶A D îï ' ¤ a
¦Ó J5$; éA $ ¢
C È ŒI
 ' ¤ a ® l Û PA : § N ki ú Ð g
¶A O N QR P s ÷ 
‡B J5â
w R ¶r5 ¢ § 5 [ 5$ óB © ¤ a I
‘
Ä È Ÿ ¢ 4 ¶ j ' 9 .5dœ ¹ M$R P ¶A Ö ©‹ Ÿ D5C § M$R P
® 5$ ñi ¶Ó ñq 5$ ­ ¶Ó ¶Ó S 
? J5â ' $™¦ û ¬ Ÿ
 4 
4ϖÑNF È § ¦û
5ª ' @ š Ÿ 5´ 4 § ¦û Ž? È § ¦Ó
û a ¤§ Ÿ ¢ 4 ® Ó ° ú à B
N? 4_ ¦û 5´ B @ p_ ² ² ŽF ŒV
( „ ¦ û Ò Ä ² ² k5C ¢ ¤ a B ¦ñ ¤¬ û Ä ¯ ¡ ' ¤ a ¢ ¶
¦ b N Ó
ž ?  5$ È ® P 5 Õ § N Ž à p ¤ a Ÿ M$R J5â '
‡B°
¦ c de\ Ó ( „¦û a ¤§ t © 5$ £5
 ¤ a • ú$ ŒI¦ Ñ NF Ÿ 
Ä Î B 9 „ ® lA ‰ „ § N M$ ± 5$ × 5ª ! N¦ 9 f Ÿ ž œ
'
‡B { ¶
Ìf ¶
Ì c ¶
óº ¶
´5 ¶³ ¶þ ¶
² ¶Ä Þ Juv B 9 „ 5$
Mv N 5ª ! ¢ × ' © w ¶s  9 ¤§ k B Ÿ ¢ 4 Ó Õ  $ @N r B Mµ
‘
d \ b N M á ef
§ § N ¶l Û ‘f : 5dœ © 5$ g Û û ki N x y ' c e 
@ 5” Ÿ ¤Î Jf Ÿ ž 5$ ¾ Ÿ ž © ® lA ©‹ ª ¢ 4 ® 

¦ ñA ( ¦ R '
‡B Ž 

48

Z][\ ^_ ` 43

n B lm kj ghi ' 4f
Ïõ D § © 5$ ¶ P n Ê ghi ' 4f Ÿ 5 Õ c e 
d \ b N ® M z =  
¦ PA i MŠ ¢
uv 5$ Ì N $
B 4Âv$ i ? PA Y– B a á k$ ¦A û ¶ Z N $ ¨5 43 z © F
R ¤§ ¢
‡B J5⠎ 43 © ¦ N $ ¸– Ö¬ B 4ì • 5$ õ B ·$ ‡ ¶ Ã
ö5 ' k£F ú È 5$ ¹ ' õ ú È ¯- '
C Y § ž k$ ¶ñv û ý § © Ä 
$G ý ú ö$ ' © ¶5 û J”¬ ' .¼  /a$ © 5$ J5º»| ' © ¦œ
¯ ? íA û >? § á 
F œ ¦ $G ý ú£F ' š› c B ø ñA
B a Ÿ .Î ¶A “õ
 D 5$ $G ' 4f ¢ a ¶A Y– B Má a ‚ƒ ‚ƒ Ÿ
¦A D ú Y– 
5$ J5 B ' #5 ° ¢ 4f z œ H 
“ N $ ¨5 & © ¦ 6 " “
¨
N $ @D 5$ @5õ ¤§ ¶ û N $ @Ä È ¤§ t ©_ ¦ õ B Mä7 • a È ŒI ®
ŒB ¦ 5$ iÌ ¦ Ÿ Mm

• t a § © : 5$ 9 œ¦û n F 5$ 5´ ½Ô ¤§ ¶û

¢ Ž © ¦¾ û Mv  E½ B © ¦® û Mv ‡— 4r ' © ¦ 6
+ 5$ z¦íA û " Ÿ kj 5$ lm kw j Û t = œ¦¿ û Ì B g5! 

4 ¶ ‡ õ B 4- 5$ È § 4 ¶À Mv 
–— 4f ® œ : (iN ' ƒ 5$
¦15 Á $ Q® Ÿ ú 4 5$ Û ŒB Ÿ
û à 5$ 5$· Z Y– B © ¦ P " Ä J5 ¢ 4f z œ Eâ J5 BI 

© ® “ k$ ‰Š ¶ û ú  ¢ Ž ©_ Ä B Ӗ 5$ j$ 5$
Y ¶A 
¦ 5– Ä Ã p ¯- Í_ 5–  ¯- ! a 5$ A B ú a š ? ©¬
PA à k$ m PA >? Ž J‘ B “ § 4f . Eâ Œ kj ¢ ÛÜ ©
" 5${ Ä Eâ + 5$ z ¯- Í ¦ œ X B Ӗ Y , § Ž 4 k$ ‰Š ¶ 
¤§ B © Ÿ MáP¯ 5$ Má a ® œ œ ¢ Ž¡ 4 pB 5$ z ‰Š (iN A
¦û © § M$Î$ ? A

49

Z][\ ^_ ` 43 

' ©_ t ¦ ' ¹ 5$ gÁ¬ ' “ ® œ ¯- N $ ¨5 & z © °
û Ú5 ¤§ Ÿ ¶ iÌ ¦ ? ª5 & a á È k$ ‰Š ¶ û D5C ¤§ B ¯† 5$
¢ ÛÜ © ¦û >? n Ò ¢ ¤ a ' © § 5$ N $ @ ŽS $N ¦ ¦ª5
8 .5Ú 0 B a ® œ ¤§ ¢ 4 ¦Ó Ö ghi
fm ¶ß Y 5Å 5$ ˜ 
œ 4½ B ¦í û ú ó } Ó 5$ Ó Æ a  ® P Ž¡ ¤§¦ ­ Ê k5Å
® n Ñ . iÌ $5” § MáP¯ 4 ¤§¦M à q5á M½ a Ÿ MÃ5! 4  ®
Y § MÃs 4 
& ‚ß “ © ¦ ­ ó ÇN B @ š ž ¢ Ì Ÿ_ 
¦ ' ¹ 5$ gÁ¬ ' “ $Ý 4 k$ 5$ Ó I5 ÛÉ ¢ È M¯5B0 5$ MA6 
Å Ÿ 4_ ÑNF ¤§ ® I5 û ú & œ Ÿ .Î k$ m 5¦Ó ÖA Êv Ÿ
' “ 4_ ¦Ó Ë iv § :v 4 ¢ Ì k$ 8 © ¦ Ä ë $ @ © iF ' MB .g
¦Ó ÖA .” © k$ 5$ ñA a ' 4 õ B 
i ? ª5 43 a á È k$¦PA û Í Ž 5$ ©¯õ ¢Ž? Y– B z © Ì
M¬ ¦ À ' ! 5$ 4$Þ ¦ $ Î ! ¦ õ B MÏ ¿ .5â 4Âv$
Ÿ M$®_ Y 5$ 6Ý Ÿ 4
§ © ¦ Ð Ï ëŸ ý § Ž ©_ 43 œ ¦Ó
Yâ$ 5$ Û Ê? Ú5 B y .5â ¶Û Ÿ M$i $5 Ì • k$ ‘¦ ª5 ãÑ
û Eâ © ¢ Ž? 5Ò B a È Ä R ¶Qƒ Eâ B © È È Š 5C$
Ô 4

œ ¦ P ò Ç è§ è§ Eâ M$® Ó k$ Ör ‚ Í 5$ Pƒ 

ÖA Ž ‚ƒ 5$ 5Å 5$ Õ ¦A û >? Ÿ kj 5$ t lm kw j

^ 5$ × ~ § 4 ͯõ J° ¯ ¢
Ö 8 © ¶ PA Mä7$G $Ý B 4 ¶Ó
¦Ó Ö5j ¹ U B k$ ¢ MØ? ö
a . k$¦ 6 " x7 ²i ' •m$ Ú 5$ Ù2 5$ ¨ ¢ 4f & B z © Ø
® PA : œ ¢ Ž © m ¶ Ñ_ 8  B .f ¢ Ì 8 J4B '
Ì 5$ 6 " ÛÜ Í ' Õ ¢ © Ž¡ œ ¦
' k£F 4Âv$ i ˆ JÒ
¦+ý û Ÿ ¨ 4 § © Ä ó
7 ./ 5$ Ý 5$
Ö J5â '

50

Z][\ ^_ ` 43
4 m È ¦Ó ñA QR $ > 5 ë $ @† Ž! § (v ß ¬¦ 6† 5v § 4f z œÞ
àá Y (v ® œ 5$ N $ @5õ 5$ ¤§ t a ® Ž¡ œ .Î$ ¶© ' MN ŽF 5$ Žõ 5$
8 © m R ¾ ¦ 6 Ž” Ÿ Ž § M$R MÏ$ 4 & B c e 
d \ b N ¦ Žô § 
Ÿ
8 J4B ' © 5$ œ § ú a õ B R 5$ Žõ $ 4 Y Y– B © ® ñ 
â c e
d \ b N ® 5 û ˜F Ÿ #$ © k$ m R JÎ$ ú5 ¦ PA 5ó @ 4FÕ š ž
B © ¦ û ¢ ’ Jå 5 ä :m 4 c 4f 
5ª ' à 4 Èã  $
ÄóÀ

• ' Ì   Ÿ ©  5] x$ ? B 
@ © 5$ § a ŒI 5´

û ¤§ ¢ Ì 5v ki Ÿ  $ ¨5 43 c ® #$ „¦+  û 4 ' m ӑ
.¦Ó ñA B ž q5¯ ' M? 5$ ûr ' Mæà 5$ .F ' M$5 ä ¢ ÛÜ © ¦PA
5Å 5$ Õ¦ 6 é E Ä B x7 ç © Ÿ 4 m ‘f 8 @¡ ¢ k 5 ' a k$
® Ó Ë œ k$ 5$ ñA J5è ki Ÿ ž 4 m § 4 M zN Ÿ Mâ
œ 5$ 
¦ í $ê Ÿ éê 4_ 5$ ñv Ÿ @N  

ì$ ; 5$ ¦©A¦_¦ 6 " 4£ ' JiÌ ¦ 5$ 6 ¢ 4f & B c e 
d \ b N ë
B @ 5´ Å- C 5$ s @ >? ݔB¦ 6 Ž” Ÿ Ž ©
Fî í5 
. ki ‘ § ! ¶ ¢ E½ c ‡i5 ® œ k$¦6 @v û ¢ ¥C © ¹ Ž¡
Mï Y k$¦ ¢ 5´ a š ž / 5$ J5 5$ x7 5$
¨¶. … ‘ § !
ݔB ¦ è§ s ¹ Þ Y ŒI B 5Ú ¦ P × ©‘ 5ª ! § ! Ÿ ‹Œ 
‘ + D 5$ í û z$5 Ÿ_
¤§ ' Ì m ‘ + r k$¦ Œ Î Û a (B 5$
è§ Y § (B 5$ ݔB Y 5$ 5Å 5$ Õ ¢ ÛÜ © ¦í û s x7 ¤§ m 
¦ 5 ñ qA 5$ _ ¢ 4 8 © ¶Ó Ë Œ ð/ 
' Mä7 J‘ 5$
zF J ¢ @ 5´ Š 5C …Ñ0 “ 5$ qiâ ¶
£B ¶
N5 8 @ >? ݔB
J² Ÿ J² ¤§ ' @ ó § 4 5$ Ó Öi ò ¢ ì$ ;5 ݔB ' M$Î$ ¦PA û
¦Öƒ û Ä àá
43 z © ¦ P† ”¬ B 4ϖ a § 4f & B c e 
d \ b N ® œ R Jf Ÿ žô
r ¦ ÞÕ ki Ä Ÿ $5 ! J5Ú¦ *F Ÿ R ö 5$ õ a ® ª5 : N $ @N

51

Z][\ ^_ ` 43
r ¦ PA 9 B © § a m Q k6 ¤§ Ä ¢ íà ¤Ö 5$ ¢ .h 
5 
Ó X à Ÿ ž ¦ ñ j * ' © ¹ a mA " k 5 g ¤§ Ä ¢ ¤ c ' Ž .5Ú
Ó X ) Ÿ ž¦X û Ÿ K ' a 9 Ó X $ê Ÿ ž¦X à û Ÿ a 9
ˆ B ˆ a 4 4f ki ú Ð lA çÜ Î : œ ¦ E ý ø Ÿ ÷ ' a 9 ¶
© k$  y @ © B R ! 5$ l ù D Ä ©¬ © k$ ¶ Ê _ @ a § R !¦lA
B © ¢ Ž? ? ¤A T Ζ ö È Eâ © ‰Š¦l ÛNò Ä ¢ Ï5P 5$ ¤Ö §
„¦ û ú $ê H k$ Ÿ ü5 $ ! ©5N û B j S ö § © 5$ ¶ñƒ û ú
¿ ( ¦ N 43 c e 
d \ b N ç J5$; 5$ ¾ Ÿ ž 8 @A ® #$
. û ú E A 5 ² Mõp B a 5$ Ó .” 5 ý õp a À ¢ ¯ § N ®
¦ û b ¤§ t c ® ÛN D :
F © 4f ® ¹
' © ¶ þi B ! œ¦ R JZ 5$  Ÿ ž cF 43 œ ¢ Á ' U T
S
Z Í ž Ó ¼ 5$ ˆ 5$ 
&  ! t © ¦ B
' © ¶ 
¦©5 û R ¤§ ! Ž  ý § © ¦ ¾
Ÿ þi Í § ž 4 5$ Ó ³–

43 Mop a
' Mop k$¦ ¤õp ƒ i ' @N 43 @ U 
v ! R JÎ$ Ž cF 43
¦ PA z¬ Ÿ M$ • z & B lm Ÿ © ® œ B Á © k/0 f 5$ 
4_ “ È ¦ Ê È §
–— ' “ $ ¢ ¤ a @ Õ ® À § N $
$5! 5$ é¬ 5$ $v ¶.5P 5$ h‘ ¶5t #¦Ó ñv 5$ Ó £5 ?$ éç ? '
–—
5$ Ó $_ Ÿ M$ k$ ü û éç ?$ B Ø '
–— 4_ “ JÎ$ ¦ký$ 4f
@Ä § ^$5 ¤§ 5$ ë $ @â² é¬ ¤§ 5$ ë $ @ò A ¤§ #¦Ó ú5 ‡ B
‡B k ê 
B ' ¤ a ' 4 8 © ¦Ó ? ¤â M)v ' 4f m QR ' “ ¾ Ÿ ¢ 4 ¦ë $
Ñ ki Õ¦Ó 5 Î 5$ kh–
–— ' “ JÎ$ 

¦ ñA Ÿ ú ‹B c e 
d \ b N

iÌ$ 5” † À5 ýp ' Ê ¶Ó Ë N$ ' a 5$ a 5$ P¯ § ¶Ó kÔ$r Ê_

52

Z][\ ^_ ` 43
Ê 4Ž kj < È 8 @ z¬ Ÿ .Î$ © z § lm £¦Ó Ö „
¦ ­
A  a N$ 5$ a 5$ P¯ N § Ø M¨ é 5Ï kh– œ ®  Ó @ U 
v
5ª © 5$ Ó 4õp TP a ž œ ¦ û Ò ¤§ ¢ ¤ a B 4 ¦Ó }p a œ > 5 
P àá ' K Y Ÿ D5C 4 a¦X û ÝPÎ Ä ² ² ŽF Ÿ y ® Ó ˆ
Y œ ¦ û
5ª ' @ š Ÿ 5´ 4 B § 4 ¦ Ó ÖNò 4õp © ª ª œ 5$
' ¤â © ® û Ä Ž L ' 4 ¦X û ã 㚠¤§ ¢ 5K a Ÿ Œš› c ¢ Ž$\ i $5 ‰Š ¶ jC 8 4f m õ 
Ÿ 4 5$ 
| ' 4 ¦Q q5á
§ v ƒ § 4 5$ ê Ê × 9 § v .f Ÿ 4 5$ ê  k
§ v Ÿ 4 @
jC Ê .f Ÿ © 8 ©  B Mop 4 B 4f ? ê ¦¥ ' × sV ' i
¦ õ Ÿ 4 5$ . k
Mv 4 @ k$ ® íA
Ÿ @ 1 È § 4 ¢ ¤ a 5$ @ ' Mop §  m Œ- È @ U 
v
¶Ó z¬ Ÿ MA6 ¶Ó ‡— kÔj² ' a }p ® œ Ó @ U:v Œ- JÎ$¦ z$5
¢ 
| $ g” ' a Y k$ ¦X û ú éõp ' ˆ a k$ ® ö
— ' 4
Ø  m$ M$I 4 š› c Ÿ D5C }p kÔj² È Ÿ ¢ Ê ¦Ó &5 Ž
ñA Ži v ' 4vÕ
w Ÿ D5C ú B A
w s ©¬ U 
v ¦ s B
‘
‘
J² 5$  J5dœ ¦Ó ÛA Eâ .5dœ x$ ? Ó Ä
w }p k$ ¢ Mop Ê ¦
‘ 
4 ¦w Ó &5 Ö ÊÏ 5$ ¹ x$ §
F J²  J5dœ ¦Ó &5 O x$ § p_
‘
w„ 5dœ œ m MA ;? ¤â a N . Ž @i¦ ©5 ‹0÷5Ú5 B ghi '  ©¬
ž k$ ' M0 5$ M Ä ? ’ 5$ ¾ @ N Ý l ® M ¬ N 5$ M Q 㠎h
¦Ó ? ¢ ©
y B ¨5 : ' 4 5$ Ó · ¤
 ' 4 ŒI¦· ¤ û §  ) ' Mop
4 Ÿ ± Y £¦û ' 5$ Ó ' k$ ® û D5C ¤§ B @ ‰ œ ©¬ .5Ú¦ ­ 
@ 5” ‰Š¦ + 5” Ÿ ?$ 4_ 5$ jì I q Ñ
F ¤§ 3 
C '
  
 5 Õ ôß cF C, § A c ß c Žt5 ( 5” 5$ û ¤§ ©¬  8

53

Z][\ ^_ ` 43
J * ' 4 §  @ UŽt5 K a ® Ó ÖN 43 8 © ŒI ?$ 4  ¦Ó
¦

43 Mrq ' a
’q ' c k$ ¶ · J §  Ÿ D5C U T
S Á ' @N 43 ! R Jƒ 
¦˜ Ži M 4 @ © ? Ó
.5j Žt5 ?   Ÿ :v ¯- Í õp Ži 4vÕ U T
S ¯- ! @ š› c 
¦Ó Û §  Mrq Ÿ ¢ 4 ¦ ` ’q Y Ä ©¬ 4 2 
á 
S 5ri¦¤A Ži ( 
S ?
5m ¦.Ñ  ²
S ? ¶  ²
©¬ Mst5 ? ’q JÎ$ t 4 ¦· J § ')*( +,
S ? 5$ · ` ©¬ 
œ D Eâ :  3 q ü 5$ 8 © ¦ Û û §  4 ¤v
 V ¦ û Ÿ Œ- ' a k$ ® Ó X U œ D 5$ Ÿ Œ- ' a k$ ® Ó X U
¦ 9² ž k$ ¤v Ÿ Œ- ' a Ä ’q ? ® Ó ÖN 43
Ó5 ¦Ó û ? ¢ Ì  m  ² ¢ 4 Ó Û §  Mrq Ø 
 §  ¢ = 4vÕ 9¦Ó ? ©¬ M% 5$ M¯6 V k$ m 5$ 5ri 5$
5m
4 ÀF Ÿ ¯ Ÿ Œ- Y 5$ N ÷ Ž0 § n a @ MÃs ¢ Mrq ž 4 ® ­
4 ŒI¦Ó û ©¬ 4 ’q > ® Ó Ö Æ Ä J6 5$ ¤% B¦Ó Jµ 5h 
4 R ¦ ú5 ! ñA ¹  5$ ú5 ñA üÑ Ÿ M¯y ¢ Ø Ó k5 ˜F ÐÑ 
û Ÿ Œ- ' a ? Ó ö ÀF Í ¯ ¢ 4 ® PA ‰ ŒÔ Ä Ÿ W Mrq 
4f 5$ n B a ¢ 4 ¶Ó û ’q ' a ª ª k$ Ó ? ’q ? 8 © ¦+A
4§ n B MÏf 5$ â 4§ nB a ® û D5C ¤§ B @ ‰ œ 5$ Ó  ó n
Ÿ 4vÕ @ a ® Ÿ ­ © ŒI k$ ­ §  y ? B 43 Mrq á £ ¦â 
a È Í_ ž k$ 5$ ¶2 ø Ÿ D5C M 4 ˆ 4 ©¬ 

' Ì Ä  

khi § Á Í_ ü û q Ï 5$ Ó ¤§ 4vÕ 5$ ¦ v 4vÕ Ÿ Œ- ' ! 2 ˆ

54

Z][\ ^_ ` 43
— Ÿ Mn éf ¶N ÷ Ž0 ¶ r 5$ ¬ @ MÃs Dõi   § ! · ` 8 @
¦ ;
¦ ‡p Ÿ M _ ¢ Mrq á 5$ ¢ © ¦ q Juv Ÿ ž ' a = 4vÕ 
k5 ÐÑ ŒI 4 5$ A º Ÿ Ì ß ^ Ÿ ¢ 4 ¤v ’q ?  F
È ü Œ_ È © ¶ ? ¢ ‹B Ê_ ª ª¶ ê Ñ_ ¢ ‹B Ø 4vÕ

¶Ó

¦ A û ‹ Ä ¢ !N
¶ Ä n ¢ q ú È ¦ µ n Å Eâ  n @ MÃs ¢ Mrq á H 
¦Ó Ä # – ÛA ” M,| * !" ¶ Ä ¶Ó Ä
N? MÃ5! ¶ Ä Q5P (
4vÕ 9¦ û E I üû ½ Ÿ ¢ 4 § n B a ® Ó $% ¯- © QR ž œ 5$ 
¦ û q9v Ä ² ² k5C ' n .Î$ 5h © 5$  Ó n # ¢ 

k$ ( Ä š ? @ MÏù ! „Q5P 5$ v' 

¶ UŽt5„ 
¶‹ ¶&Þ ¶
¦ ¬ û C Ä & È B 4 ¢ 4vÕ¦ A ( ¢ Mrq JÎ$ ½ ™F Ÿ 4vÕ ž
œ Ÿ ï ý5P Ä 3 È Ÿ ¢ 4 Ó ©¬ M ³ ' Ì ’q ü P I
Ó ö ’q ü ü¦ ' ¸ Í_ ) $ < Œ- ' ¸ ! k$ ® Ê û " 
& ' © Œ- ' U T
S ¤§ ® Ó ? À* ý5P ²i L 3 Ø
Ži Mâ 5$ + ƒv Ÿ 4§ ® ‰ œ 3 ¹ M8v ' © ¦ û ú ; ¢
¦¤A
Ä H ¢ Ì  ¦Ó A ki Ÿ

È k$ ¤A Ži ¢ MÏFi Ø ’q á °
ß r ’q ö ¦Ó Ö Û¬ … ¯ Ä  $ ¨ 4 5$ ¶5 û ˜F  $ Ör 4 
¦û E J$­ ' 4 5$ , ª ª § ˆ 4 m MA Ä ? ¢ j? [ 5$
M$$ 5$ ¶Ó -r § © Ä v (v M$$ ¢ Ì ¶ 4Fi khi È k$ ¢ 4Fi ! 4vÕ
5$  . § © ¦ J5 Z ¢ Ì " B Á ' © ¦Ó Ë 5$ Ÿ (v
' @§ Ÿ ( 4vÕ? Ó X ó $s á Z § © ª5 û 0p ' / © ?
¦MA I5 Ӗ

55

Z][\ ^_ ` 43
Ê 1/ § 

 ¢ q Ÿ ¢ 4 Ó ©¬ M ³ ' Ì ’q ü PÌ

5$
N? @õi È ŒI ® PA ‰ ? Ó Ö Û¬ ˆ á ¢ q 5$ ­ 
B
F œ Ÿ © ¦ Ê ¹ 4 D 5$ 
5$; ' 4 D  9 ¶2 8 
5$;
• Ä q ¤§ Ÿ ¢ 4 ¶ F 8 M ½ ½ ’q ž œ ® ñA > ¨ 
Y Y œ Ä 8 4 ¶ ¤v ’q œ 8 M Ø R ¦¥ ¤v û 8 Ì
Ê 1/ § 4f Z ¢ q © ¬ § 4vÕ  ¦ 8 @õi  ü ¶ D X $
¢ q © 3 ¦ 8 

 œ ® A û 2 œ Ä Ÿ .¢  © ¦ ­ 

ñ " 
F œ ¶ Ê ¹ Z ¢ @õi Ø Ó á ž k$ Ó  ˆ 
¦ 8 Y 5$ 8 Ì J5â 4vÕ ® 
JiF 5 5$ ‡V ¦ · ' 4Ž ÀF ' x y 5$ ¦ ¢ È Ÿ ¢ Mrq á Ø
È ¤§ 

¦2 Û Å- @ ghi d ýi ' a¦2 Û Ž

F œ¦A · D Jƒ R ¤§ 5$ A ­ $ Z È § MÂB J5â ¢ ! ¥ D ö Ä q
? 5$ Ó · J $ ¢ © ž k$ ½ ½ ¢ Mrq á MŽB P ® ¢ 4vÕ ŒI
¦Ó ·v ¢ q © Ä k$ · ʃ Ÿ Mrq á MŽB
¶ Ó ŒV ) ? Ó · ó ÀF ö Ÿ
N45 Ò 4f ¢ Mrq ü •Þ
6¶ Ó ñ  u § MÏ$ ¹ 5$ .j 4f ¶Ó 5 ÕÉ ¦ 5$ ¶Ó ŒV ±
© ¦ z¬ Ÿ M$R ž 4 4vÕ¦Ó ñ ¤¬ Ä ÀF ' ˜V 0 5$ 7 ¢ Mrq Í ¯ ® 
© ¦A Ê "  — Ÿ ¦Û  § ! A ŒV ± ? û ö Ä
F ¤§ ¢
5$ 7 ¢ © ¦ û ë $ Ö ÷ ¢ ú ê § 4f
F ¤§ ' © ¦ û ÕÉ ¦ ¢ y 
5$ ¤ $ ' #5 f 4vÕ 5â ¹ uv  Ÿ Ž$\ ¦ û ¹ 4~$ B ˜V 0
¦ A Ý Ÿ ¼ 5$ ˆ …Ä 5$ ƒ i ' 5 k 5 5$ Á ' ŒÉ $ ŽS

• 5$ zN 43 4vÕ ® · ' ƒ i § M ' Ì • ¡† ' Ø Ó
8; „ 
ghi d ýi ' a § 4f ‰Š ¶Q J$­ ' q È Í ŒI ƒ § Mrq
q œ ¦Ó · J 4Ž B$ … ¦ ¢ © ž k$ 
5$; ' ƒ i 5ª ! 8 @
¦ú5 û ˜F ú °? ' q JÎ$ Ž @v

56

Z][\ ^_ ` 43
® A X Ñ B N
F œ m ¶ ‡p Ê ¢ Mrq JÎ$ 5$ 4vÕ ® lA ‰ œ§ N .
Þ ' 34 ŒI 43 Mrq ᶤ‘ A ‡p Ê ¢ 43 4vÕ 5$ 43 Mrq JÎ$
@ 5– § ! ¤v 8 { Í_ 5$ o 5$ ¶ Ÿ Œ- ' a ž k$ ¦ ¹
¶ 9 Î Î ¶ n # B a œ ® Ÿ ­ © 43 4vÕ 5$ ¦ v 4vÕ 8 
 5
F k$ 5$ p J$­ ' y  © ¶ o
F ' © ¶ ‹0 & B ©
¦A ŒV 4vÕ ? ‚– 

43 Mst5 a
F % § N
F œ¦Ó · ' ƒ i ' @N 43 Ä Mst5 • a §  Ž Mrq
J Á ' ! Í_ @ ž 4 5$ 2 Ûv ©¬ M

• Žt5 a ®  ¤ ¢

È Žt5 • a Ÿ ‹Œ © ¦ÛN =U U T
S ¢ uv 8  Á ' ! ¥
§ ž @ © à m . 5 Õ ôß Ä § È Ÿ ¢ 4 ¤§ r ¦2 $s k$r ú
34 ' ž ® PA iN 8 © :v Ÿ :v m . 34 Ä ' È 5$ 9
§Ï ˜F @ N ¨B m Ê Æ Î È @ N . ¦Ó 
F ú È (v © ®$ p ¦.
Êß § ú
F © B @ N ® Ó ( © m M, ôß § È N r ¦ Æ Î Ä
• ¢ ! ® #$ „¦g Ûv iN Þ: ' Mt Ÿ © 5$ ½5 4Ž k$ 9 .5 Õ
“õ § Mst5 ˜F k B lA pB k$ l ÛN D 43 Žt5  ? ¦ J5$; N 43 Mst5
¦A 
¦ 5 P ;Ì N È • ' 4 Ó ø ¸ ? ¢ M ³ ' Ì ® v ¢ 
$5
D ‰ ki Ä š • œ m Ó 5j ¢ é ¢ © 5$ Fv Ÿ + Ì ® $ Ž¡ N r
43 Eâ ” I m 4 Ó Û ¢ 4vÕ§  Ø Ÿ ¢ M N t 4 ¦gA
Œ- ' a Ä $s ? ® · J Á ' ¨5 kj ŒI §  3 • ˜F¦ J5$; N
¶ ~p ¶ ¶ 4 É ¶ ¶ 4|$³¦2 K ž k$ 2 ø 8 ƒ i ' M$” © Ÿ 
  9 ¦Ó ÖN 43 ž 4  M MA Ûv ¸ ? ¢ MX .Î$ Ì 5$ :5¯ 
© Ó ® 8 © ¦ê D ¸ k$ ® Ó X U œ D 5$ ê ¸ k$ ® X U û œ 3 

57

Z][\ ^_ ` 43
À š ŒV 4 ¦Ó õ ´ Å § MÃs Ø$­  ³ V ¦­ û š 3 
§4 @ M$á­ 4 ¢ Ž 5$ MA ¸ k$ )5 ® E ¯¦û s 8 .5Ú
( ¶
S¯-!AJ
Q Û 55 ¼ š Ä ?  £¦ J@M$á­ ')*( +,
S5$ 
Ë ®P M Ó5 q ¢ 9 Má ´ 9 ¶M Q 3 M5 ' 4 5$  4 M
¦ÛA D <= ¢ 4£ ' Žt5 Ÿ  Ìr @
K Ä k$ ¯- ' :v ® û ‡p ¤§ m Ÿ ‹Œ © ¢ U T
S 5$ ¢ Mst5 %
­ y B @N 43 ž Ó 5$ 2  $ @ \ 5 B ! ¶2 ÛA ø a ¶2
‡p B MmF _ ¢ M$I .Î$ 5$ ¢ :v ?$F @A M• ¢ M J5â 4 9¦
¦ 
Ì • U T
S 5$ 2 Ûv 8 MÏõi ¢ M ¡> % ® œ È
¦Ó Ò 4Ž Eâ a ¢ F %  ® ¿ ¶Ó ø † ¸ 8 Y 5$ 8
Y m Ó · k5 ˜F 5ª  ¶ Ó A " Ÿ Ì ™F m 
+ '¡> % ® œ .Î$ 
¦@ û H ¢ Ì v Ä
N? ª ª 4 ¯- Í ¦Ó ú5 û ‹0 ¢
5 #
û m Ä ‘ J$­ ' 4 ¤§ r Ÿ #$ © ¦Ó .„ .\ 5 MÏ7
Å 4 ü 

@ :v ¶ ƒ i éFi ' :v ¶z¬ 

' :v ¶Á ' U T
S © Œ?¶
• )5 8 © ¦ ‹0 ™F ¢ Ì R { ¶ YA ¶ 
™ ¶ ‡V :v ¶ Ŧ E J$­ ' ú U:v ŒI 5$ Ó I khi È ú U 
v ŒI ¢ M$I
Ž ¸ ¶¥ û È k$ ¥ · J Á ? ' ! Ÿ D5C ¡> % ® œ .ƒ
² ² " B ˜Ñ$ ¯q 5$ ¶½5 P Óa $ üÑ ¢ ƒ i 5$ ¼ 5$ ˆ © v ¸ Î$ 
¦5 û Ä ‹0 @ š› c Ž @5j Dõi B 4 §
+ ' M 4 8 Í ¦ê J5 
U T
S ¢ uv ¦¥ ú5 û ˜F
5$; ' Á D á Ž Á óB ‰Š
Ÿ :v 5 '¡> • Ž © ¦¥ È Ÿ ­ ? · J Á ö ' ! Ÿ ž5C
' U T ? ¦ ŒV ± J$­ ' D ƒ § óB ‰Š ¦âA ä< :v
k$ ¥ ¤T š ? ¢ Á ' M • ® 8 © ¦' J$­ ' M • à @ © l . J$­
J$­ ' ¸ %  ƒ J$­ ' U:v ? 5$ ¦ ? ¢ Á ' U 
v ž

58

Z][\ ^_ ` 43
Á é ©_ k$ Ó ¤v ¢ Ž M
T ? ® 8 © ¦l Û k5 $› Ÿ MT Í ¯ k$ l .
¦ D ¢
4ù ¦Q J$­ ' U T
S ŒI k$ ® ­A iN MÏf Ì • Ÿ k?$ 4
¦ÛN 43 Ÿ M _ U 
v 4f ® J5$; 8 @A
¦Ó I K a :v ® œ È
¦ z¬ Ÿ ] k$ 5$ û L ¤§ ¢ © ¦ óB ™F ƒ i ' :v ® œ .Î$
û N $ @v ¢ 

¸ ¤§ ¹ / Ž :v ¦ I Juv a :v ® œ .ƒ

¤§ Ÿ Ïõ D § ! ¶A ç 8 @A 4ù N 43 ! N $ @v 8 ¤§ D¦
¦ÛA pB 

43
uv 

uv¦
uv k$ ¤õp ƒ i ' @N 43 §  @ U T
S ! R QB¬
ÜÓ œ k$ J5$; N 43 M$R Ø Ø 3
¦ / B 4 © ¦l .M §
–— ' © 5$ $™ • c 4 È F
¦Ó  C § © ¦M MA ;? ¤â c ž 5$ l 0 ghi JÎ$ È § ž k$ RH
¦lA ã ¢ j S ' a Žh w„ 5– B © Ê š ? ¢ ghi J‘ Y @ MÃs • I
Ÿ ¤ g ¢ 4 9 ' a ¤T ' ! ¦l Ûõp 4i$ Žh .g 5$   š› c °
¦l . } Ÿ l 5 J5ê D B ¤ g ' ! 5$ l . Š § © gA éi$ ki
z ¢ äi$ k$ g Û J } § Ø 5$ ¦M z ¢ ã k$ g ÛA - ' MÃs ØÌ
¦M

5$; '
uv kw j
㠟 Ä¡> • % ¯- Í Ê ã @ U T
S ¯- ! kj œ B
uv
© @ M •¦ ½5 ç (iN 8 @A 4ù N 43 © ¢ @õi 5$ Ó Ûv Ö
' © 5$ a Ë kj © ‰Š¦. ; ¢ © . 5” Ÿ © ?  5 Õ pB § 
N r ¦Ó ñA  u ghi J5â ' 4f 5$ PA ( ¦ ™F Ëõ § Mst5 © 5$ Mrq

59

Z][\ ^_ ` 43

Ÿ ž m P â 8 B Z . Ÿ N¦ ív ¢ Ñ Ÿ éâv
F œw m$ 5k
‘
Ê 4- B @ D 5$ Ê k/0 B @ © ® „ k$ PA " ¢ Ž .5dœ ? Ž t 
G ŽF 5$ E § B á 
— ' 4f ® œ #$ ' © PA " MŠ Ž t œ¦
¤§ Ÿ © ® A : § N 3 ! MA D kõv Z H á N¦A D >? ¤§ B !
© ® A : § N 3
w ! M$ D Ž Ä 1 Ÿ R ö N ¯- Í 5$ ¦û k/0
‘ 
¦l D j y 5dœ ¢ © A zI k/0 B B !¦ Ä B ; Ž? „¦û 4- ¤§ Ÿ
k$ ¶¬ § MN¦M$ D è§ N Ä ' J Ÿ © A ; ¢ @A k 4- B ! 5$ 
¦ R ë $ D $v ® û : B
F © § 4_ ® 8 © Ó ° Ž ÷ E½ MŠ ¢ $v
è§ ' @§ J .f 4 ./0 š ? ® Ÿ #$ Í Ó Kê MŠ Ÿ W k$ 5$
' © 5$ Ïõ § a k$ “õ û §
uv ? ® $ Ž¡  ¦L û § Ž 4 k$ Ó Ö
© D 5$ k/0 ¤§ B J5 ýõp ' a m D Èã © ¦ œ X ¦ § ç d ýi
Y 5$ Mst5 4 @ a ? . 67 ' ˆ 4_ k$ ® E MŠ R 4- ¤§B éõp '
a k$ ‰Š ¶lA 5> ™F Ëõ 8 m Ä 4õ § a @ © r MF Ó Ÿ D5C Mrq
¦l × D d ýi ' © 5$ l . D 67 ' 4ϖ 
5 Õ 5” B
uv ® lA ‰ § N m M$ 5k ki 5$ N ¦©5 û ¹ ‰ ¶ œ 
k$ ® ö ú
— ' 4f Ê 4Ž $ @  ® ¿ ¦ ª5 n A Ò ¢ ghi ' 4f 
k$ m È  ¦ P Ÿ ‹Œ 4- 5$ ./0 © Ò B @ D @ B
Ÿ ! lA D kõv j B ˆ á k$¦ 4- 5$ ./0 Ì Í ŒI ' !
© Ÿ ! l . D 1 Ÿ B .g á 5$ ¦A D ®_ ' @A >? ¢ Ì © k/0 ¤§
Ì k$¦ "“ Juv ŽC ' !  Î$ È ¦A D k B 7 4- ¤§ ¢ Ì
§ ¦ ‹Œ B 4- ./0 š 
uv k$ ¦l ‡ R ý5™ , § 4- 5$ ./0 
f ú Ÿ J0 5$ 4- f ú Ÿ ¦ ¢ Ì © k B ¶l . ƒ § J0 5$ l . 5´
' Ì © X û ¤§ B ! k$ ¦ Èã È ¦­A ‡p f ¢ MÏ$ ߬¦A PA k/0
( ˆ š ¶Û ó kx ¤§ ¶Ûv E½ i ¤§ ¶ N$5 š #¦ÛA >? ¢ ghi Í 5C
š ¶A Ï ' 
B š ¶ÛA >? 5B 
P š Q k $ k $ $s š ¶ÛA
O 5$

60

Z][\ ^_ ` 43
ŒB B @A > A > ¢ ghi © X g ¤§ Ÿ ! k$ J0 5$ ¦Ûv Õ § “
© ¦gÕ0 S5 R ' “ ¶ } ' / ¶ ( 0 ¶Ý u ' Q ¶ 4- B Žõ$ 4#¦A 
5 a Ÿ ! k$ J0 5$ ¶A qB a Ÿ ! k$ ¦ Èã  .Î$ ¢ ÛÜ 
ú ¦ § © k$ Ä g . 4- ú 4- @_ ü ÛÄ k/0 B “ § © ¢ Ì r ¦ ¦A
M¸ k B Ÿ J0 5$ ¦l .× k/0 N $ ½5 ˜F Y § © a 5Buv ® ª5 : 5$ œ
ú J0 § © k$ Ä R Ûv k/0 ú k/0 Î Î ü ¶A ŒB B 4- D ¶ k D 4- B “ 
g ½5 Ts .Õi$5 ÷ 5$ ­ ) Ÿ } ¢ ghi O © ' Ì ¢ r ® ª5 : 5$ œ
¦B MN D Ÿ  U a 5 B uv Ä
û :
uv ?¦ P 5´ Å- ³$ 4f Ÿ n Ø Ó
N¡ ³ k$ œ
' a ® € ! ¦O ä Å- ! Ä ª È k$ ® E

8 © ª5

Žõ 4 m @ ¢ ¶g Û V j$ JÒ Ÿ €i 6  ? k$ ¦$ €i § M,{ ¢ k 5
5$ sr  Y € ! ¦l Ms ‡{ ¹ X B W M,{ ¢ Jr÷ ' t 5$ l Mst@_
ö ¢ ® 6  ? k$¦A k/0 ú ¢ Êß 5$ 4- ú ¢ ¤Î k B ¶$ 1 Ÿ Êß
? M$ MŠ 1 Ÿ Êß á 5$ A D š k/0 5$ k 4- Y Ÿ ! M$ Ê § ¤Î
¤A J R ¹ È ¶ P5j Ÿ \ 5 4Z È k$ A D ¹ ŒB B ( 0 ¢ ! 5$ A k/0
¤v [ ® 6  ? k$ ¦ D j § © m û Žõ q œ ® € ! ¶ ñv § ©
MÃs ¶. ú à ¢ j S . * § Ζ ? û N $ ¤§ M¸ M$ƒ MŠ § R ¤A
¤§ ©¬ © 5ò kh– È Mហk/0 Ÿ Žõ © ¢ D MŠ R ¦. 0 Y ¢
§ MN © Žõ B © ¦ D å¡ ¢ åõ ® € ! ¦ Pi 5$ P r5 åõ 
© B ¶ ©¬ .Ò Žõ B  $ @i ® û '
F © 
* ¤§ MŠ € k$¦.Ä
B ( 0  .¨ 5$ MA  § © Eâ éâv ¢ . ¶û ¹ * ' © § MN ŽF
È § © ! ª  ¢ \ 5 ghi ® œ { Má Ÿ_ D MŠ m û Ä ŒB 
¢ ! ‰Š¦l . 5´ ~- Î$ ŒV ™F © k$ 5$ ¶l . ƒ i ' ç Ū5 "“ 4_ ŒI ¢ ¶  k$ 9¦ Ÿ ‹Œ "“ š 
uv ¢$5ª ' R
4f Ë ÛN 43
uv ® A X Ñ N  ¦Ó ÖA >? ¢ ghi ki$5 ÷ ' Ì © ? 

61

Z][\ ^_ ` 43 
r Ÿ ?f § 4f 5” B
uv ® œ  ¶ R Jf ì m 4ù¦A û 4ù MŠ
¦ P  ¢ #5 Ñ0 Ä Ÿ ? c

x y '
uv kw j
® Ó Ö œ = 5ò O   ¦·A ‰ § N \ ' © 5$
5$; '
uv kw j 

¦ PA ‰ [ ú$ Ä Ÿ $5 ' ± ¶ õp 4Ž 3 
uv kw j ? @ U T
S
¶ û 5
B © ± ¶ Ú a U Žt5 
ŒI 43 5Ú .j © Œ r

d kj „ ki Ÿ ž ¢ M$j • 3 
uv §  m Ó t B Ÿ $5k  .
¦ PA ‰ ±
ÜÓ Ö Û¬ .j ³ _ ¢ Ì 3 
uv
Ž¡ B M¯ œ ¦û ghi ¤§ Ž © ¦ PA « Ž @i 4f ® € k$r È
¦Ó Ö J( ¨ B @A M ²â ? 
© r ¦ n c ¢ Ì Í 5F 5F 8 ] X B Žh 4 4f ® € k$r Î$ 
¶lA " Ê ‘5 ¤§ ¶l Ûv Ê ^ q # 5Ï ¤§ ¢ c .Î$ k$ m Ó .g Žh
œ ¦l k ¢5 _$ ki m Ó Žh r 5$ ¦l . 5´ % ' 4f #5 Ñ0 
¦ P ¬ ¢ Mh  Ž¡
` B ¡> • œ¦ ª5 43 } 5$ @ 5$ : ¢ j S ' a 5$ C 5$ / k$r ƒ
¦ kj
@  ÖA khi § Ž @i ® À B MÃs 4 ¦$ 5k .j k$r   
9¦û ghi ¤§ Ž @i £¦ P ó ¢ b k$ Pi ? ® Ó O „ m ¦« û
A X U ki Ÿ ki N m« û ÖA khi § @ NŽ @i  ¤§ œ Ê $ 5k 
@ ® A Ö ? J( ¨ œ N .f Mv Ÿ © A¦lAw Ê Ž @i ® û @ ®
‘
« û iì ¤ A r @5 a È 
W Ê ©¬ . 5dœ B © AlA D š Ž @i ® Ó
® MA “ ¢ @ ® l Ä k$ .

A¦ R Ê iì ¤ A ® û ‰ Y@ ®  U k$ m

û ( œ b D § R B © ® 8 © ¦M H Þ § © Ô mA û R ¤§ iì ¤ A

62

Z][\ ^_ ` 43
œ mA « D § R Ä @ MÃs Ì J5â r ¶ Ê (v È ¦û ú R ¤§ k$ ® ª5
¦íA û  û k$ ® Ê û J( ¨
© k$ ¦ 4f x$ © ? È Ÿ $5 ' .j © ¦c § .j .Î$ Ž ©
© k$ ¶ 5Ï x$ © ? 5Ï È 5$ ¦2 Ç ¹ @ © m ê 5Ï k$ . ® lA 4f 8
5$ 4f ® , M¯ ¢ ‹B .Î$ ¦2 Ç ¹ .g @ ©_ ¢ 4d ' 4f ® ­A 5Ï 8
¦ X B Žh c   > 5 ž A ‘5 5$ 4 c
0 ¹  § © – B 4f   ® A  r ¥ R Ê   ® œ Ž t 
‘5 ® lA Ž t D5$ ¶A 4f   Ÿ © ® l . Ëõ ê ‘5 ê 4 c ®A  r µ ¢

–—  $ Ïõ .j © ® œ { µ ¢ } ' ¹ .g ; § © – B 4 c 
ë $ Ž ®P J5$; éA 4d È   Ÿ 4d ‰Š X . û 5 Õ Ä Ÿ 4d ¯ '
¦ ŒV ± eI
F œ¦Û 5 Õ X B ¹ 4d
a 5$ ¶ g Ûv / 4 È @ ® ­ Ê 4Ž œ   Ÿ ž ¢ © ¦s§ .j .ƒ 
ö œ A¦l ۆ D5B 5 f¬ B #5 f ki Î$ È Ÿ .Î . Ø m § @5B © 4
Ð P Ê 5k Î @5B © ̦û Bý ' ; ¢ @A [ ! ® 
F
ž k$ Ó ú5 B ¢ © ¢ P ‰Š ¶ û D5B š œ ® 
W B
F © ki ú
È ® Ó ÒA þ
F © 4 ²â • 8 © ¦ µ A X B 4 i$5 È 5$ Ó $G
¦g ÛA kW Ì 5$ M z h Ÿ .Î$ È .5P ¶l ÛA 5Ï ¦ 5$ g 5t 4
m E r E ÊAg Û » ghi k5F$ § 4f @ ® · ' 4Ž œ
F JÎ$
Ê " § 4f ¢ Ì © @ a ! ® > ·A E ' œ >? § 4f ghi ? 
¦ " Ä ¢ Ì JÎ$ k$ 
5$ ‹0 ÷5Ú5 B ž 4_ Ó Ç ¹ ¢ ghi ' Ì © @ 4f @ ® œ
F Jƒ
ê P §  ¦ ½5 ó Ä ¢ Ì © §  v
W B ! R ö œ A¦lA ã 4 C 
® A ‰  9¦ ñA « " j Í J ¢ A k$ i Ÿ E .5Ú i $v ? ®
Í ÷5Ú5 B 4 r †… ¦  Ê " k5F$ § ! ñ ƒ k Å ã$r 4 i $v 
Ø ½5A ql M$R • 4_ ÷5Ú5 B p_ J5Ú ® A ‰ œ Ÿ Í ¦ † Ž

63

Z][\ ^_ ` 43
5– 5Ú ® ñA ‰ µ ™F
F œ m œ Ž? .¦ PA m 5ò B p_ © Eâ
¦ Ê ;?§ © k5F$ 5$ ‹0 Žh w„
' Žh . ² .5Ú Eâ 9 5$ ¶l . j S 4 C a @ ® œ
F ¥Ì 

F Í 4§ ¢ ©  U E 4§ § © A¦l . }$ @
œ B m ± ± ŒV 
È ® Ó O ¦z Ç n Eâ 9 ª ª 5$ A j S ' a Z ® ‘
¤§ Ÿ ©_ 5$ P J0 È ¦PA û >? ¢ Ì § © k/0 ¤§ B ©_ 5$ P ¦
@_ Ÿ 5$ ' ¦ @ È ® Ó O ö àT M$5 P  ü û „¦Ä û § © 4± ¥ §
f $ “ © ¦ P .Õ B k$ 5$ ' J0 @ .Î$ È ¦ A 4¦¤‘ ô p B
5 § (v É 5$ B ¦ H D H ® ñ o
m † a § Qi 5$ h‘ 5$ 5t r ¦û E Ä ?$ B 4 ¦ äi$ 5$ ã R Juv
@¬ @ m l . } $ @ § MÃs 5$ l . j S k$ . #$ Ê ' q† D äC$ 5$ ã uv
R 5$ S5 5$ jC ¤§ 8  $ @¬ } 5$ Ü B
s$ r 5$
¨ ¤§ 8 Ms $
¦¤‘ A Ä Ü B
w
‘
.j 3  4f ® g . U B ± J5dœ m M $5k N . MmF 4 
R ¤§ ¢ © 5$ ¦ „ kj A Š § Ž ki Ÿ ¢ 4 Ó Ö Û¬ ¢ Ì
 ± ŒV
¦ û E
m ¤T J5Ú Î Î ¢ © 5$ ' 4Ž @ ¸ K L U T
F È ö . R
¦Û Ê ;  Í k t k B ® œ D ¶Û Ê : © ® œ JÔ

64

Z][\ ^_ ` 43

{z
Pv ¢ z È ŒI uV B M$j MB¬ 4 ¦1 ³– Z ' ! Ø Ó .j Ù¬ œ
¦
c Žt5 T c e
d \ b N
¶A Ö 5 Õ B g” ' a È ŒI ƒ § M$C ôF • m A  A c e
d \ b N@ N . 
¦Ó Žt5 a U T
S ®A Ö 34 '
F © mA  Ac Žt5 T@. 5$
œ 5$ vµ 5$
$
C ' a ® ñA iN N
F œ ¨ B Eâ 34 ' jâ5
5$ áN 43 © õp Á @ U 
v š ¿ 5$ š ? 3 
uv5$ ¡> 5$ éÂv
¦$ J$­ ' ©  @ U:v ~- ? B J5 ² Mõp 5$ 
| ' a 

ƒv ' N 4vÕ QZ MB¬ œ¦ ¤ Ù¬ • '
Ì3 @ ¢ 1
® û ; ¢ © ¦Ó CBõ ŸHx§5¡y œ

°x§5 kw œ
Ö¬ 5 Õ â Ûò Ù¬ /{ JZ ¯- © 5$ ­ â
Ì3 Ä § k$kì5z $ ¢ &Þ
Ÿ ­ Í § .j © ¢N 4vÕ 5$ @ È B cF 43 5zF 43 ) 5 

¦Ó

¯- Í ™F¦Ê | @ 4Ž ¢ eU ' lm kw j § kj © @ ¢ 8 Í ¦ ­ Ê 4Ž

œ )5 9 ¶ ­ õp 4Ž Ÿ ­ ' /{ ½ Ä § 4 9 5$ ç I 5$ äi$ 5$ &? 
¦Ó¡ @ uF 43 ž

65

} F 

|
! „ƒ‚ ¶ ¶ €i ¶ ki$5 ¶i~ ¶ } B 
|
Ü J Á ' @N 43 5 Ù¬ @ U T
S ® ­ § N ¢ F %
ÈN kw Þ$ Û a F
Mop a H
N 4vÕ ~F 5$ ¶ Mrq ' a I
U T
S Žt5 Juv © ~F 5$ ¶ Mst5 a °
ghi '
uvÌ 
¦A ó£ ¢ k$r 4ù m Ûv  43 M$R Ù¬ 4 N .¦ Z ' ! œ
? . 67 ' ˆ 4 k$ . PA x$ ©_ 4f 5– ¦ ÛA û .5– Ä 
ñA iN N 67 ú Eâ w @N 43 ‰Š¦Ó Ÿ Œ- ' a @ U 
v
‘
k$ ® Ó œ ( © ¦ a 5dœ ú a ® Ê 5 Õ @ Nw ߬ ¦ ! B ú 67 5$ w
‘
‘
5$ –v § © r  ¦5 ² Mõp © N 5$ $5 Mõp 5dœ k$ A y © N 5$ –v 5dœ
® Ê 5 Õ @ N R ¦ÛA R 5$ /F . 5 Õ 4 B N m ' ép @ N 4õ $5 Mõp
a k$ ®  Æ @ N š ? ¢ N 4vÕ ® Ó œ ( © ¦ q ' a N 4vÕ
Ê 5 Õ Ä œ @ N R¦$¥Î y 5$ Ïõ §
F ' © ® ­v iN N  ¦ 4õp B ú
y B R ! U 
v ® 5 Õ B
F © > 5 œ¦ Ó Žt5 a U T
S ®
' U 
v Ž w 5 Õ © w  ¦ Ÿ Œ- ' a k$ Ó €$5 Ÿ R ! 5$ Ó °
‘
‘
A d 43 .5dœ ¹ 5dœw  . MA x$ Í A@ .5–w N £ ¦·A p
w N 67
‘
‘
‘
¦l 5 D 43 5dœ ú Ð l 5 ‡p ¢ ¹ .5dœ 5$ 43 .5dœ 5ª ! D5$¶ 

| 
~- Ê B @ ghi d ýi ' a § U 
v ® z =   ¶áv
R ¾ Ÿ ž ¢ " © ¦ õp  Ÿ M$R A 5$  y B @ ¹ M$R A ¶
¦Ó · ' p N ? Ó 
| k$

} B 
|

w
‘
¢ 67 ' C 4 ‚¦C 5dœ c ¶ A k”‚ N¦Ó g” > 5 ( 
|

¶ Ÿ Êß @ N r ¢ 4 5$ MmF 4 ¦A Ö ÀF Ÿ MÃs N #¦ 
| ¶. š ?
¦ ¶ŒÉ ¤Î Y 5$ Ê  Ÿ w M$R 4 @ a ® Ê 1 8 © Ÿ ¤Ã 7 ¶Ÿ ƒ
‘
k$ k B¶ g MA 
| ÀF ž œ J5dœ m ¶ P § 4 a ® 8 © ¶˜ ÀF ' gÁ¬ 5$
¶A Ö ‘$p$Ôu ¢ 5 iF ¶A Ö … „ Ÿ MÃs N¦MA D MŠ ¢ ú
µ¶ Ì ž
r ¶A i @ Ÿ M$㨠5$ M±$ 4 ¶A † &5 Eâ M… ¤ê 5$ :F Mõ ¢ W 4 
È ¶5 ‹‡ § ¼ © 5$ § ˆ a @ N ¢
µ¶ .5â 4 ghi Y
Ÿ © @ a ® Ñ œ ¶' D ˆ 9 ' 5$  y B © @ a ® Ñ w œ ¶Ç ‡
‘ 
¸ ¶J 
' Þ{ @ N¦J5j ¢ ú 
| ' a ghi J5⠜ J5dœ à m ¶ B$5
§ J5 
¨ ./0 ñ C 4 @ N ¢ MB ž 4 5$ ¶' /a ' 5s ¶à § 
V 
5U @ N ¦lA 5V ¢ 
| š ž œ m ¶ 5 ‰ § J4B ' a ü û
_ 5$ ¶ ¤ ¶$5 ' Ž« ¶ B Ÿ J5 h3 5$ å J5– ŒB B a ¢ © 5$ ' J5$Õ
Ç B œ 8 @ Ji$5 Y @ N ‰N?¦l Û ( ¢ 
| ' a Ä ¶$5 œ m ¶à Ÿ 
‰ § J4B ' © ¶ ŒB Ÿ a ¢ ¶ x$ ¢ ghi ' Ì œ { ¦ 2 
5$ ¶A PA >? Ÿ éõp ' © ? + § ./0 È ¶ J$­ ' 4ϖ © ¶›5
~- © ¦ 
| ' a œ ¶A ŒB B 7 k ¢ J5 ýõp ' © ? I 5 à § 4- á
ž ‹
F ¶ 6 ¶ t ¶ R ¶Š ¶ ¢ ghi ö ®  ¦ 
| ú 
| Î Î ghi '
¦ 
| Ò š 
{ © ¦ † k” 5 j 
| ú 8 § 4ù J > B ! 5$ ¦ } ß B 
| œ
' ©5§ Œ 8 
| Jf © § 4f ? Ó â ' p À| ö ÷ ¢ ! 8 

67 

|
¯- ú L § 
| ß 5$ Jf © k$ l  ¯- P Œ œ ?¦Ó £5 ­ 
…@ … 4B5
J 5$ ­ 5 Õ l p 

§ Mm| 4 8 Í ¦l O 
Ä
5h ' ghi (! ¯- Í ¶ ñA ³– Mϱ ÷
5h È ¯- !¦ ­ â A4±
¦M $ r §
5h ' ! m M $ m § 4 ¦ ³– Mϱ 4

i~
Ê Ÿ ¹ 5$ 4Fi x$ Ù¬ ¢ 4 Ê i~ œ ¦ i~ p
Ÿ ž ¢ Ž p 4
¤â a 4 A ŒÔ z¬   Ÿ ž 5$ _  N ¦A ÛN 43 N Ø k™ B M$R
Ÿ © ¶Ê 5 Õ B g” Y ‘Î i ¶ ¯ ¶ - ¶ A .„ ¤â © ¦A ;?
 © 5$ ½‘ J4B ' © ¶Ê kiP x B 67 Ÿ © ¶' r ƒ i Ÿ © ¶’õ 

4 © w 5$ J ú à ¤Î ' Žt5 ©  Ü B q ' © ¶Ê k™ 5F5FB õ B ' J Ÿ
‘
4 5dœ ¯- © ¦MA ;? 8 ú  ? ' Žh 4 ¢ j S ' © N .  Ä §
– ÷ 5$ áv ® N § N @ 4C• x$ ” R¦5 ¢ MB 4 N “ ÷¦ A $
kiP 43 5$ _ N¦áA Êv Ÿ a N Ž¸ § © ® A D 8 H¶s R § Ü © 8 
5$ ¤A ˜ J5b x$ — R Ž M+ ÷ Ûv Ž Œ- ' MB © 5$ Ì R 

| ! ivv B 4 @ N §  ·A $
5 5$ ¤A · Ž © ¦ kiP 43 R @ N 
Ž¸ Ÿ_ 5$ ᬠָ D § Ü © N Ä §
5 ®P ¶Ê Ÿ Í Ä ivv B
5 ê Ê Eâ 
Á J5â ' 43 § N 5F Juv  ¦­v x$ B @t 5$ ¤A ¡™ Ž M+ ÷¦á D ²
x$ © mA µ D Æ B #m J5– § N r ¢ ®š 4 ¶ x$ B 4Æ œ ‰Š · JN
¦A X #m Eâ 4

N 5F 5F œ¦ 5 ñ çÜ § Z ' ! .5b x$ Ù¬ ¢ 4 i$5 ? R k$ œ ߬
• 4 œ¦ § § N   5› ÷ Ä @  } B ! ñ 5ó 8 
| Jf ©_ §
¯q ' ¹ 5$ £5 ' ‡V ¶˜Ñ ' ¯$5 ¶gÁ¬ ' “ .5b Ø 5 ñ kiP § M$j
i~ 5$ ¶ @ c UŽt5 ?A Ö J$­ MŠ ' ~- © N ¢ œ$ ß$ 5k¦ Œ 
67 ' U 
v N ® 8 Í Ó ' Á @ U:v ?A e MŠ QR ž k$ ¢

68 

|
: B @A  n © = ® 8 Í e û MŠ — F  N § 4vÕ¦A Ë p §
m $ . š 5$ Z ' 4 Á D § 4 N r Ó ñ î Eâ 5 QR ? ¢ i~ ¦
š ? Eâ 5 ® A Ë „ N ® >¦û N $ í m 4f ¤§ ŒB B ; =
¤§ Mì¦û * ¦ k$ Ä Ÿ p_ õ ž÷ J5Ú 5$ ¶ ½5 R a Ä Ÿ Ó 5 . 
½5 ¥ § N a ® m & „ k$ ñž_ 8 i~ = R Í 4§ M½$ PA û N $ 
„ k$ ñ  Œ- ' i~ = R Ÿ 4§ Ÿ B J5$; Ÿ J5$; x$ i~ ¦
D i$5 5$ ¶ x$  $ ¢ (r 5$ ¶x$  ¢ .¦ ' p @ a i~ ® m ©4
͟ p k$ 7 5° W i~ § N R Í 4§ x$ · ¢ M¢£ ¡ ' £
® 8 Í A Ö5÷ MŠ N Ÿ @ ] Ér 4 ¢ i~ W D i~ R Ê 5$ m û
5$ Ä Ÿ i~ ® á  ¦ A ;? ¢ j S ' ©_ 4 È ®A N 5$ ŒB B a § N
AÑ Ÿ © 8 4ù A ë $ @† 4ù Î 5$ 5– § N ? íA Œ ö Í 4§
: @A 3 $ ;? © 5$ ¶ ŒB © 5$ ¶ ' a þi _ _ i$5 k$ ® íA Ê
' U c Žt5 5ò (iN 5F _ D i$5 5$ ¶ P kiP § & @A ã ¢ j S 5$ 
5 ñ ¤ ¤ ' @Nò p § © Ž M+÷ ¹
5  Ÿ  5$ ¶. J$­
Ä M½$ m lA Ž ¢ MB Ì A t50 Ÿ i~ k$ . ® í ' ®_ œ Ÿ á
a ® l Ûv § ©_ Æ k6 5$ l . J$­ ' 4ϖ © 5$ l .5÷ Ÿ a k$
' ˆ © 5$ A ŒB ¦ Ÿ a Ä Ž Œ ' #5 f L ¤§ r ¦ ½5 ¥ Y
¦ Ý u ' “  © B ü ¶û 5å B i~ œ m .ƒ D Ji5$ ŒV
§ þi È ¢ ¦ 5ò 5$ ¤õp ¥P ' W 6F § i~ @ š› c ߬ R
4_ ¦ R ë $ @ " J5 ² 5$ ¨ ¢ MÏù œ¦ p Ÿ Eâ 6F i~ '
« ª_ Eâ È ¶Ó Ö 
| ' a ú È ó ž k$ .¦ ñ† © çÜ È µ §
ž  ® PA " ©4 œ ¢ 4_ 5$ Ó Ö Ÿ .Î$ È Ž 4_ :v Ÿ : v m Ó
ñ Ü B '­¬û aF § 4 5$ ñ " kõ B 67 ' 5 Î È ¢ 4_ R „ R¦Ó ¤ê ¤ê
.f ¶Þ{ 5$ Ò ¦ ñA " ®½ 5$
$—¦ ñA " J5º»| ' êv ¢ 4 Ÿ Í ¦

69 

|
° D PA
C Ù$_ D ¤§¦Ó ÖA .„ Eâ È ž Í ¯ ¡ 5$ 5 kx f ¶‚ƒ 5$
¦
C
w
w
‘
‘
ÖA >? § '± B ü û § a Ÿ i~ J5dœ ? Ó ./0 ÷ Ÿ ¢ M$/0 5Vw ¦ 4_ œ
‘
û 8 © ý 5 ' © W D 5$ ¶ Ê p § R © 8 ./0 .5dœ @ a ¦Ó 
²i F ¦Ä 4- § :v 4 B @ N ® 8 © ü Ê 4- ¤§ B © @ N ® 
Ü B w 5ª ;¦A Ö Í y Ÿ à § © N 5$ ½5 . § N a Ÿ D5C i~ x7
‘
œ ¹ 5dœ 5$ $w 5 Õ B © iF '
uv 5$ 67 ' UŽt5 5$ ¤ a ' a m Ÿ 4Fi N ®
‘
Ž?$ ¹ œ 5dœ ¦$ D § © Ê /™ N ? p f Ÿ ž @ UŽt5 5$ a ®A
Ÿ @ R 5$ A õ p Ÿ N  5” Ÿ @A p i~ § N m¦A û ë Ÿ
43 MÏ$ 4 R 5$ A Ö9 MÏ$ UŽt5 5$ 4vÕ N m 5” Ÿ ²p r ¦A K 
¦A (v 5 „‚– G N m Ö û R 4õ p Ÿ N r 5$ ¦A Ö J¨
( ôß B @N
Ê ¤§ mA X J5Ì ¢ ¶¯÷ ' a N .¦ Ê û $Ý Ä ¢ ¶  Ì N
M$ D J5Ì ¢ ¶¯ ' MÏf ®  ®_

ki$5
¢ Žâw ki$5 Ÿ_ ¶ ñN x$ Ù¬ D i$5 i~ § Ü ! Ê ki$5 œ ¦ ki$5 p Î$
‘ 
5dœ ¹ £  Ÿ  5$ v 45¦ ©5 PN x$ ¹ ³ È .5– þi È
ú F  ¦ z$5 E½ F 5 @ N 5$ ¤A 4 C ÈÚ ¶2 5 µ N x$ J´ ¦ A ” Š
® û „¦Ö û š ¹ £ N ¶ ‘ Ž ú ¶A ©è z¸ ú F¦Ûv ¤â o ki
D È Š é¬ k¶ È ¶PA û N $ ¤§ Mì Ä ¢ ¤Ö ¶û ¶Ö û ¤â
w MÃs
‘
' · 0 ¦ 5 ¹ x$ È Ê$B5 J5⠜ R¦ PA E 8 .5dœ Ä ·
5k¦A Ö A &‘ R ? 5$ . N $ ŒB ¦ Ý
5  ¦¹ 8 5¸ N 5$ ¤A 4 C
ghi '
uv¦ : B @A 3 $ ;? © ¦ ŒB B a ¢ º ' © R Ê œ ¶$ 
¦ ©4 ²i B p ¦ 67 G ' U Žt5 5$ 4vÕ ¦ 43 j S ' a 5$
' @F 5$ ¼$5 § “ „ 
B ¢ ÛÜ J4B ' a ¦ ¤ ' ÛÜ Ú» 5$ Ú

70 

|
w
‘
5$ Q AÑ J5dœ .i$5 œ ¹ 4 ½ .5– ®P Pv ³ B 45 Žâ ¦ x7w
‘
ŒÔ$ œ 5$ ¶¿ 4ù ¾ 5$ .5– N ®P Q è§ ' @ " ŒÔ$ • œ 5h .5dœ
¦¤‘ éNò x$ ¢ ghi Y § 4ù È ? z† ‚– 
| ©_ =
¶À5 ki$5 ó ž ®P Ê p ¢ ³ ú È ki$5 8 MÏù • @ š› c ¶¬ R
gÁ¬ ³ È 5– ¢ JFv (! J5â¦Ó Ä ./0 .Î$ 5V ¦ © ¦À5 D kÁ kÁ
P û ¹ à 5$ ‡V wgÁ¬ 5$ ˆ 67 5$ a ŒB 5$ 43  J5⦠PA ³ B 

' .Î$ È ¢ MB ˆ $s ¦Ó ñÝ_ M 5$ Ó ñ  M
g ¢ Â © ¦
PA " vî B
' M,{ ¢ M$Ò ¦Ó Öõ ÛA Ö B J0 $s .g ¦ Ó Ö
4 A Ž? È œ 5$ ¦Ó ÖA ¢ Ž? È 4ù .5⦠P Ê ŒI Žõ ¢ k 5 ' a¦
" ¨ ÄF 5$ J5º»| ¶ J5 ² ¢ 4 ¦Ó 6 È ž  ® P " ©4 œ 5h 
¦ Å r5B È œ 8 @
8 ú ¤T J5Ú @ © ¦û k/0 ¤§ B a Ÿ ¨5 B¸ Ó¦Ó ./0 ú .5Ú ž œ
4 k$ ¶Ö û  #$ Ž4 Ë $s ? § p © ¦Ó Ç p  .i$5 45
k$ ¦Ó Ç Ö ÆË ¢ 45 ? B 4 ~- zÔ ki Ÿ ž 5$ Ó Ö B $
¤§ ' ˆ ! §  ¶Ó û Ÿ ¢ 6 ' MÏù  ® Ó Ö 4Ë B
F © Ã 
E Ã È Ä Ÿ 67 ' © Ó õ a § ! ® Ó zF ¦ á  5$ ¶ û k $ 
‡i 5$ Ã 4 § ضA
F 4âv È A ½ Ÿ 6 Y 8 MÃs Ø á¦Ó Ö
ÛA Ç 5] ´ .f Ÿ ž … 4 ? 5$ ¶ Ûv D 5C ÛA Ö
$% ŒV
5$ ͟ p ; ¶J5 åõ 5$ É ˆ ; ¶ J5 0$ ; ¤§ Ÿ © ¶Qm ÆË § 4ϖ 
 ® ' 4ϖ ʔ¬

71 

|

€i
… Ÿ … ©¬ © r ® Ê p 5 Žõ 4ù @ š› c ¦ 1 €i p ƒ 
 5 Ú5 Þ{ N$5 È Ÿ ¢ 4 k$ m Û 5j Žâ È 5– 4 5$ MA $5 Α
¦. . § 5 Õ  p— ¶ Ï ¶ Ë ¶ S
© ¦2 5] } y Õ ¤ ÷ … i … 8 M,{ ¢ j$ ' M$Ò @ c ¯- ©
¦lA ki 5$  Ì B ! w 44 œ m . š ¤§ r ki Ÿ
‘
ë qB r @ N ® Põp k$ ¦ û S B R J5dœ k$¦Ä û § c } œ ߬
ki k6 _ § N ¢ Ÿ Œ- ' © ¶ § é à m š § ¤ê Þ{ 4 - JÒ Eâ 
Ÿ ©
w ¶$ D x$ C § © ¦á• D 44 ¤§w N . § © ® œ ç V ¦l M$ \0
‘
‘
J5dœ $s 5$ A ‘Í ¢ MÃs B - © J5dœ ® $ D è§ Ä œ ¶r5 D õ B Ä ' œ&
5$ Mr5 z¬ § Ž 4 Ÿ
N¡ z¬ • 4 r P Í .f ½Ô M† ® Q =<
N Ÿ ¢ j$ M¬ ¦ Y ¢ m M $ } § M,{ Ÿ ¢ j$ Y 8 J4B JÒ ,
¦lA D X Z ? l M$ } k$ §
! œ¦ Ê p § .i$5 i~ ¯- ! Ê p ¯- Í_  Ä § €i © @ š› c
5Î 5$ éFÕ - ' a ¢ MÏù œ ® ­ 5 Õ 8 © A5 § © 5$ A5 f ¯ B 
– ' Ϧ P 5$ §
 J² ' £ 5i 5$ ë ¶ ¶ý{ B 5$ ¶ P " = ' @
Ä ¢ 5 $ " ' i 5$ MÐ 5$ Žõ ñ5U 5$ Jh‘ 5$ @t ü û ¢ $5 ŒI €i 1
,M¸¦ A ‰ Ÿ Mrq ' ‹ § N œ ¶ €i é ¢ 5 Ö é ¢ M$R ž 4 ¦
­ 4Ž 5ò ŽT ' $5 ŒI 8 © ¦ í § ./0 © 5$ Ð ' €i
¦ 
MÒ½ 5$ M$Ñ MÃs 4 h 4 @ U a Žt5 ® ‚– ¨5 
F œ 2
8 4_ I €i 9 pm + €i Ó½ ¸ 
â ® œ j¦ J _ €i 8
5$
ì ¶ Hy ¶ . Õ œi k$ A ©‘ 
' Ô½ Ñ Þ{  ?¦û s
¦ . û €i

72 

|
y a ?¦û B B  ! (v Ö 5$ _ N $  4 $5 5$ N $ @
ó 5 U ! ú$ A 4FÕ Ë { ñ C Y Žõ A Ÿ îl Y
. ¢ k 5 ' a ® ñ† ‚– © § © 5$ ñ ¤ ' éFÕ © ' 4ù €i¦ ä
¦. Ðu Žr Ž ü 5 o D Û× Ÿ < § j$ Y k$ mA
5$; ' @ ŒI Žõ 
C 5$ B¸ Ø 4ù ¤§ ¦Q 
' .Î$ È ¢ êv 4ù ® œ k/0 J‘ B €i
Y ¤§ ¦QR D Ùõ k$ Ó Þ{ ? 5$ ¦à Ž± § M,{ k$ Ó Ò ? ¦A D 5 B$
' © ¢ © ® 15 Ä œ ü . _ D ú pN$ 4£ Y 5$ 5v$ 4 ŒI § j$
Ӗ ' @ B ? 9 Ä B MÃs 4 ¢ © ¦ 9 Ä B M?S 5$ Má  5$ MÁ 
5$ tõ Ÿ
5ª ? 9 Ä B MN 4_ ¢ © ¦X û Ÿ #$ ' @A D œõÎ 9 Ó I5
Ó A 5$Ú ? 9 Ä B 4 ¢ © ¦X¬ û Á Ÿ #$ ' @A Þ{ 9 Ó ÛN å½C
lA Ê .f Ÿ © ¦ $> k$ “õ û § 9 © ?¦5 û ‚– @ B ¤§ 5$
w
w
\ Û
\ $5 ©¬ 4 Nw ®
$R U„ U„ ¢ M$ ¶$ ¢ Mݧ ¶A5 Ü .Ý Û
‘ 
¦QR .5õ .5õ 5> (v B M$5 P 5$ MA S MÞ$5 (v M$5 P J5dœ 5$ 
E½ 4 j$ š ? ® ñ œ Þß ' 4 § M$pB ¦ B ý{ B ö ! 
¦à á ©¬ 4 Ä w ¤ ' MÃs ©¬ ©v ò à Ÿ_ 5$ À5 ß ß § ©
‘
mA ki Ÿ w
5$; J5dœ ? . ‡i5 5ª © = a r ® P œ B 4_ § MÏù
‘
k$ ¯- J5dœ 5$ MA J5– Mm5$; ' 4 ®P ¶$ § Mê .Î$ 4 ü ¶r5 D ß § ©
¦zA ‚– @ B 5$ @ š Ä


â ? 8 4_ ŒI Ä k$ 5$ J5$;  þi È ŒI ¢ l œ ¶  pêÌ
¦Ó X 5 ² Ðu B @ ¹ ã
â ôƒ È @ B A ²
S   ©² M$5 P Ÿ  M¸ Fv ã ⠝ Mì 
5 Õ W Å § © ® ¤õp 5ª œ ' © 5$ ä 4 @ c ¦ê † 8 
| ' c W
4ù ® õp 5$ ¦. 
| ä5_ Œ- ' W Í k$ A é 
| J5Ú § ! ® õp 5$

73 

|
Ûv 8 
5i ' W © þi È … i … ¢ l 6å ç ¶A ¢ @§  Ì k$ k B 
¦ê P Œ ò  ² k” 5è 5Ú Eâ ! . Œ ò B W © .5Ú Eâ © Í_ 5$
5$ Jã¡B¦§$5 § 
B éæ¦$ z¬ § Ms 4 m áv Œ- ' W .5Ú . ® y œ R
5F5 õ 4 § N Eâ ! áv Eâ J@™ 5$ ç $  Í_ ¦N Ÿ éFi0 5$ J5B0
5$ …? B 4Âv 5$ i ? Ó 5 ¢ /a ' k£F ©_  ® e œ ¦¤‘ A ;? ¢ 

| Eâ Ž ä
5$ M áv . Eâ J@™ © Ó . 4f ž ¢ ÛÜ ! 

¦M Q Žõ Nõ Ÿ MNi Ï Y =  m M$
4 k$ m A D ¢ Ž 4f r © ' a ¦ 
| Jf Ÿ ž m ¬ Ÿ ‹Œ È
© l . 5 ² MŠ ú éi ' Z è ï A Ù Ÿ M±$ 5$ M$㨠4 ƒ 5F$5B
æ ' © m P 8 Z © 4f . R¦ ' V 5$ © ú B k 5 B  8
5$ ‡N ¢ Ž © ¦ 5 Œ- ' a #m ' © Ñ ki ¢ Z © ¦ñA û ø M$Z ™
M‘õp 5$ MA6¦ êë ki 5$ $v ' © Pv ÞÕ ª M? M?¦ P ò ‘f \s$
® P ™ Ÿ a 8 kLv ¦ ñA g MA6 % ¦ P
¾ ¨ B Ž Ÿ
É 5$ Ó L @A è è . 
¦ Š @v kÕ ¢ C 5$ 
|¦0 ìm ' J5 ² Mõp
' © m ª5 ki$5 ¦ Pv 5$ ú r š ¢ © m ‘ 4vÕ ¦ ©‘ û y § @ž_ Î ¹
' © Q5P ¤ ¯ J5â ' ! m ª5 ª iÎ ' ií k$ . R¦ ñA 5$ š ú

Ms $ @ 5ï 4 © 5$ Ms $ @ © Ÿ a î î¦ ñ R ¤â M)v 
' M½$ 5$ 6 ú à ð ' ! k5C È È B ƒ5 ' M½$ ¦Ó ° ¤ 5 v 
B 4ù ¯- © ¦ A Ç z B a Ÿ Mì 5$ A " ! Mì iÎ k$ œ ® ñ5H Jñ 
Öi ? Pv  n c 8 k$ Ÿ M½$ 5$ P Ý Ÿ © ' ! 5$ ò a Ž
¦PA û ó Ÿ Ž ¹
B MÏù Ì ⠟ #$ ' ¦Ó 15 ./0 5V ¦ Ä Ì ¢  @ c Eâ …
È ¦Ó ÖA $ M½$ ¢ @õi ú È  $ à B c Ÿ @§ i ¦ ­ † þi
k B 4ù ® P - ¢ Ms k œ 5$ ñA ³– © (! ¢ êv¦Ó @ Ÿ .Î$
Œ- È  † © ¦Ó

74

ú È 5$ Ó ¤ê .Î$ È ž¦MA ù 5$ G 

|
J˜™ ' MÏù 5$ Ä m¾B ' MÏù Ì • k$ ú Eâ © m 
| ' a
¦Ä D5C f Ÿ ž B @ " ¨ ¢ J5 ²

! „ƒ‚
Ÿ ¢ ! 4B5
œ Œ r ! ô‚ ¶ ­ Ê /™ N Ÿ Œ- ' a ? p Juv 

¦ ­ 5$i ¯ © ¢ &Þ$ 4vÕ 5$ p  È Ÿ ¢ Ž p (! œ 9 û
$ p ¶A X Ñ éâvF Ÿ ŽT È N § © · ' p MŠ 5$ R Ê ! ƒ‚
J5º»| ¤§ Ÿ N § © ® PAw "  Æ Bõiv 9 ¶ P £$ Ÿ N w È ®
‘ ¢ B !¦P û $ ¤§ ' 4- 5$ ./0 .5dœ‘ k$ û
ñ C 4 k$ § © A PA 4 5d
œ

w
w
‘
‘ ¢ B ! P5j ¦ - ' ./0
ŒI k$ Ÿ 

5d
œ

¢
© 

PA
k/0
5d
œ

w
‘
 

¤§ J5dœ k$ m Ûv - ¤§ N ¦û k/0 ¤§ B © B ¢ © ® P
w 1 8 ©
‘ H ¦ P û
…i … ¶ PA È ¢ Ms $ @ ¤ g
Ä 
B
k$
mA
ú5
'
¤ g
J5d
œ

w
w
w
‘
‘
‘
Eâ 4 k$ m Q B ¤§ ŒV .5dœ .5dœ ¦ õ Eâ 5 § ¤ g J5dœ
§ á N Ê ßá¦P û è§ 5C ' @ë Ÿ Mm5 ' 4_ = …i …  PA È
9 ¦ P J¨
( B £$ Ÿ 4Fi , k$ ® 8 © ¦û j M , Ü N M e $ Å
© Ÿ © A $ B ! 4f ® Ó œ m ( £$ ¦ û ¢ Ž © £$ )5 

' © ¢ ÛÜ M¦Ûv B © x$ ¦A k Bì $ 5º»| B © ¦15 ä 5$
J¨
B £$ B © Ô œ m û ¢ ©
F œ . ¦A D 5 $5 B ¹ í ¤ g ' © ¦.
(
¦ ôß
4ù ¦ PA /™ p Ê N mA Ö J¨
B @A 4ù N . ® s © ŽT Í
(
' Mê 4ù
4 5$ © ' ! ¶A
ý é3 ¶A ö (! ¢ N ® Ó œ ( @A
w
‘
‰ .5dœ Y ¤T ' MÏù 5$ ÷ B ! ¢ © ¶$ B ¤§ B Ì k B N ¦A ú B ì o 
iÎ p_ ö ¤§ Z Ÿ N - ' J Ÿ 4- ñ C 4 - ' ./0 ñ C 4 ¦5 
} Ÿ Žõ 5$ 4$ Ž ¢ B © 5$ ¦A ŒV ¯† ' MÏù 5$ yÜ ! ? A D
k 4- 8 MÏù 5$ ! ? A5 ½ Ÿ B © 5$ ¶« 8 MÏù 5$ ! ?s

75 

|
û 5 ² øm Y B N ¯- !¦e
¨ Y §
¨ ' 6 ‡ Y 5$ … 4 ¦A
B M 4 ŒV 4 B N ¯- !¦$ D 5 ² Ä øm ' ! Ç 5$ ! ¯- Í X
5$ Žõ ¶ 4 Y N ¯- ! $ D Eâ Ä B M MÏù 5$ ! ¯- Í ° û Eâ 
îï ' MÏù 5$ ! ¯- Í ¶A ÖA kõv éFÕ ' “ 8 îï '
¨
© D5$ ¶A € 4ù § :v 4 ? ù‘ éA ¢ © 
 œ ¶A5 kõv éFÕ Ä 8
¦l . "  ôû §.¨ éFi © ú B ¹ B © 5$ ¶lA ¢ MúÔ 5V B
B Ó ( l ì¦Ó Aì@¢ 4Fi ' † § ! k$ ü È B ! „ƒ‚ Í
¶Ÿ $5 8 @ Ç z B a ? Ÿ ‹Œ ( © ¦+ ŒI x7 ¤° Y ¢
© & B Aì@ 5ò 9¦ P ú ì Ä k$ P è§ Ÿ MᬠE½ ¶ Ÿ ý ¶Ÿ 4Fi
Ÿ M ! 8 a , A z¬ Ÿ { J‘ • ? ­ Ê Ž* 8 
PA m/™ MÏù • ? p 8 œ ¦Ó  œÅ p 
§ ì © ¢ † ¦Û '
ñA þâ J5 „C ' @ § © Ÿ MÃs ˜F m . § © 6 È r 

5$ i~ M$F • G © ì ¢
5 © mA B M G (! r V ¦
MA Æ $ G ? ÞÕ 4 m MA I5 D x7 ' ÛÜ k$ r 5$ ¦ PA l p 
¯- ' ki$5
Ä Ÿ 
' 4 r 5$ ¦. 
' 4 Ÿ Žõ 5$ 4 ® PA p 4ù Ä M½$
5$ i~ ¯- ! ñA p ¯- Í_ ƒ‚ ' 4 MÏù Ì • mA D s B 
¢ Mm5 ö ¦lA 5 m . úP§ ¢ @ p œ Ä È ¤§ r ¦ p ki$5
? ¦ PAB 4‹ 43 x$ k$ ® 8 © ¶ ñA ki Ä Ÿ .i$5 5$ i~ ' ì
B ; i~ ' © R¦ ú 43 B © . D Eâ B MÏù 5$ ! x$ - 
B M MÏù 5$ ! x$ ©_ ®A 8 0 ¤§ r 5$ $ Ê ' .i$5 © 5$ '
¦5> š ž  © 5$ €i ' © 5$ ki$5 B © 5$ i~ ' © Ô Ü k$ m . Eâ

76 

F

† 5$ … 
¦‹¦Š 5C @ ‰ † ˆ ¦‡p B † 5$ …
Œ_
' U T
S   ¦ ÀF ' … ž k$ Ó ¤ ÀF š ? § N @  ¹ 
 † ® ¤‘ I Ñ œ =   Ÿ ž 9¦M Q 4Ž š Ÿ N 3 A†@
¦ Ê ‡p ¢ … 5$ † 5$ Ó

‡p B † 5$ …
! … 
 5$ ¦Ó Ûv × ° Á ' ú ! „… ¡> • ® À § N ¢  r %
M$I K a ¯- ! áN 43 ¯- © }$ @ '
uv 5$
$
C ' a N ® œ
Œ- ' ! e 9 § Å- Í_ ƒ Å- @õ æ • 5$ Ïõ § Mrq ' a¦ J Á @
a¦$ J$­ ' Ê_ ƒ § ž 5$ $ 67 ' M$I a¦ · ' ¤~ k 5 ¢ Mrq 4
' ¡> • R œ 5$ … B 
| 5$ 43 Í ¦$ D È § t a ¢ 
| '
¦ zJ ¢
+
Ž 
¶ ¶ Å- 
| ¦Ó  † § ! Ä JÎ$ R È Ž ©
c 3 5 4 ¦ký$ $Þ s 5$ s ¶ Ž« 5$ _ ¶¼ 
W 5$
µ¶ ÄF ¶
³ ©¬ M$I 4 ‹Œ 
N? M ³ 5$ MÏõi ³ ¢¡ ¯ @ š›
.f È . AÑ$ Á ' ‡V $ Þß 5$ £ ½ ½ § 

®P ¶ ` 5

4ϖ f k$ § U T
S @ c m ­A È B œ . ¦Ó5 Ö 5ó 8 J$­ ' 4ϖ
9 ¶ê @¡> % ? ú$ m …  ¦Ó 8 Ì •
C • ' ! = .

† 5$ …
8 MÏf • ¢ ! · ' ³– † ö Z ' 4_ 5$ Ó · J ä< 5 é
¦Ó M• $Þ _$ Ž« 5$ 4ϖ 
µ¶ ÄF 5$ Ž 
¶ 5$ Å- 
|

Š 5C @ ‰ † ˆ
¶ 4vÕ È ¦Ó ž5C $ ©¬ .5Ú 8 @ ‰ ˆ 5$ Ž UJT †
Ÿ Œ- ' c & B © 5$ n B c k$ ® A N m 3 N 4vÕ¦&? .Î$
' U Žt5 ¦Ó
¹  Ÿ U c Žt5 ? Ó i $5 k$ Ÿ © m &Þ ú5 ¦
5$ Á x$ U:v ¹

' Žâ HI Ÿ Ž @A ¸ ¦¥ eU ' 4vÕ ghi J5â
d ýi ' c ® 5 Ö § MÃs Ÿ ¹ 4 5$ 4Fi Y 5$ 5 Ž ¢ ƒ i
U 
v B 5$ À5¨ ' 5$ i Ý' ¢ ghi ²i © ¦ Ê ~- B @ ghi
B ¦2 ¹ Ÿ 5k
F ' U:v ž ž ¶M 'U :v 5$ 5 Ú5 㨠
Z ¦2 Ö s5 y B † Ÿ U:v ¶ê Pv ã § 4_ ? ¢ ¶ 5$ 2 I5 kì
Í ¦2 t § 4õp © k$ ÖA ;? $s? ¶$ D B M† 5$ $ B M† Öõp U:v
D 5$ 2 I5 Ä § ©  $ ¦2 Ö Ê Å-  B ¤§ U:v Z ¯ ¤§ Z ¯- Í ¦ê Ê Å- M† B M† @U:v ® 2 ° 4Ž Ÿ Ms $ 
 Öõp 5¼ B gÔ &5 q © m U:v m P B ¤§ ¤â U:v
MÃs Ÿ Mm5¨ ' 5$ M$i Ý' ÀF P ö ¦2 I5 ‹0 Ä § MmF ž 4 ¦2 °

Ÿ ; §  * œ ®  Ä œ 5$  @ 5$  @ § 4 ¶ @
! ¦ ­A  p kìC f È B &Þ ¯- © ¦­ $ ¢ Mrq Â5 Â5 § M8 $5 4 R ¦
õ 5$ ¤f õ 5$ á r õ 5$ JÑ õ õ 5$ J5d õ 5$ õ õ Eâ :; ¢
¦Ó ñ ' Ž¡ ¯ ’q ' #õ 

‹
¼ 8 éâv ' MÃs ™ @ … 4l5! 
 5k ˆ &Þ 5$ 4vÕ 

û § MÑ5F • ' 4vÕ  ‰Ì¦ P Ê t Ÿ A‹@ § Ø Ó gi
Ø 8 © O ‰ ˆ † B k$ ? 9 8 B &Þ ©¬  D Ñ

78

† 5$ … 
Ì Ÿ 44 5 F 4 Ê gi §A‹@Ž ×$ 5k 5$ ' Mt² @ …„4l5! 
éi Ë 4ù M$$ v ® X B Mr ' Ê œ ¦XA û q$ Z 4ù
¦ñv ã û x ¢ @ ‰ ˆ UŽt5 5$ a § 5$ Ó 5 J$­ ' † 
"
˜F ¢ Ì Q* +| 5‘ Â5 Â5 9¦ê Ê gi ~- 4 4 § ‹ @ MÃ5! Ÿ ¯ ¢ ¯
ÜÓ Ö J$­ ' Ê Ñ ki 4ù Ì v 5$ â k5
w
ú á 5$ pi õ 5$ T õ 5$ ¯ r õ ¢ Ñ ' ! ‹ ' A c Œ5 r õ F
¦ P â ‹ Ÿ ¦ê ó£ Ä k5 B¡ .f .f 5$ ÷
¦ 5 Ÿ õ ‹ œ¦‹ ' õ õ H
¦
 ñ £ ‹ œ¦‹ ' £ õ I
+#
¦Ó  '"û û ‹ § © ¦‹ ' ! Ê õ ° 
"

0$ ? ¢ 4 ¦ ·A gi 5h 5h ©² t $ Ž U c Žt5 Q* +| M$5‘ œ
¨ §
F m Ó Ö × ' ¶ . (v ÷¦Ó
0$ ñ5ª ™F k$ Ó Ö Û¬ 
9 ž œ ‰Ì 

¦ PA 5$; Œ$ ¯ ¢ Ñ 5$ × ' 4 m Ó Ö è§ '

¦Ó õ 9² § M$ M$5‘ 4 4ù • 8 © ¶2 $5! k B ì MÏù 5$ ? ˆ 5$
J$­ ' Mt- ³ 5‘ í ' J$­ ' ~- ú È ¢ ¶ È ® > œ V 
¦¤‘ é J$­ ' È Ÿ ¢ M$5‘ 4 § MÏù ® Ó  œ ^ 8 © ¦í ' û 
¦ û
5$; ' @ J$­ ' ‹  ® € œ ? Ä 8 k$r È B k$Ë 4
* * | @ ‰ ˆ Ÿ &Þ 5$ 4vÕ 5 k ² § (v  $ ¨5 9
I5 D 9 $s ? 5$ %‘
5$ Ó Ö &Þ „ Ç $s œ¦Q J$­ ' © A 4
B4 Ä $™ ! ® ¤‘ J MA
¦Ó 9 Ä œ ¯- ' MA$r 5‘ $

Œ_
­ y ¯- ! 5$ ¿w § N ® & œ ŒI k$ ¶ Ÿ ¹ J> 4f A B ‹
‘
Ž¦ê Ž? Ê B Ž .5dœ ® û ' š Ÿ © § ‹ mA ÛNò r ¦û ÛNò N § © ê

79

† 5$ …
œ ŒI ‹ ¢ 
| © ¦A e i~ N # ¦ 1Œ B © ñ ' R ? Ÿ Ž? 
i~ QR ? ¶Ó Ç 4B5 • i~ ¶A ÛA .„ $5 ( ¶ Ê ª œ$ @ N ® &
ú L x$ Í ª ¶Ó · ' 5] )5
w P x$ ! 5$ Ó ë . ž k$ Ó ñ î ¢
‘ 
ñ œ Œ_ w¦·A J5– i~ J5dœ Ÿ $5 ' ‹ m @ N ž œ .
w ¦Ó î )5
‘
‘

N¡ Ì Ž 5dœ û ÛA #6 Œ- ' a ½5 Ž? Ê B Ž .5dw œ ¢ 
| © ®
‘
Í ŒI 5$ w ¶: B @A 3 $ ;? © w 5$ ŒB B a Ÿ i~ 5h .5dœ û A z¬ Ÿ
‘
‘
‡V .5dœ Ê z¬ 5ª ; § ¯$5 J5dœ @ i~ © û A " Ä vî B ½‘ J4B '
Ÿ J > i~ ? ÀF w • œ † 4ù @ H 5$ Î ¹ Þ ; § N Ç 5 ¹ Mâ
‘
gA óB ki ú L i~ J5dœ ¢ ' Œ_ g MAw >? Eâ Ž 5ª ! Ó £5 A
‘ 
 † ¯- Í ¦l . 5 Õ D § i~ J5dœ k$ Ÿ ‹Œ Í ¶l 5 L Î ¢ 4 5$
N ¢
5 Í ê ­ ¢w
5 ! y ? § N ® & œ ŒI ‹ ¢ ž 4 ¶Ó ˆ
‘
* ˆ 5$ ä 5h .5dœ ¢ @ ¹ y © ® ñ œ Œ_ 5$ ¶û ÛNò Ÿ
¦¥ 5ª ; 67 o 5$
M $ © N m  Ÿ N ¤§ .¦A X Ñ ¯- Ÿ ŽT È N § ‡p © 
¦ û m Ns ¶ + ¶ h ¦û  5$ [ k$ ® ñA œ m ­ È ¦A - ÷ Ÿ 
© ® ñA œ ­ JÎ$¦ 0 /  ÛA . .- ¦
50 
5,B
¶ Ç  $™ k$¦ F Ér Ñ ¶ ± ' © ¦ Ê Ž? B YA $ 
™ ' © ¦Ó ' ‡V
N . 8 £$¦ 'w Œ
_ à JÎ$ 5$ ' ‹ à ¾ Ÿ ¢ 4 ¦0  ˆ
‘
© ® gA œ õ B J5dœ ¦M ¬ § Má« MÏ$ 1 ' © m M A‘  §  
† ¢ ! ú$ ghi kÔ Ä ¢ ! ¯- Í ¦û Ä 'F 5$ A û Ä > B
67 J> ' ! ¦Ä Ÿ 5 'F 5$ A [ Ä Ÿ 5 > J”¬ ' ˆ
A
5,B (v ¤§ L ö ŽT ' ¹ © û ¯$5 ' 67 ¢ 'F 9 5

¢ MÃs Ž 5$ ­ B 44 Ÿ ¢ &Þ¦ 5$ w23 B R © ¢ 4vÕ 1
¦¤A 5 Ÿ Œ R „

80

† 5$ …
' © A D 5 67 J> 9 gA ? MŽB 4F • ¢ ¹  ! 5$ ¦A ki 9
¦A 5¬ 5$
50 9 A ˆ 5$ = ¯ ¤§ L ö ŽT
¢ MÏõi Ž ® ©6 9¦lA ­A ‰ Ä A ÄF B Œ_ 5$ ‹ § N Ÿ ŽT © 
¦­ » ħ 7 z¬ Œ_ ¶zA " MŽ u Í ¯ 5$ Mì Ÿ Ž $i ‡V 5$ 9
Ò ¢ ! Ÿ Œ_§ 4 5$ 9 Ÿ M k ê 8 (! ý ¯- ¯- @ MÃs
&Þ 5$ 4vÕ > ¤§ ' Ø Ê M: B Œ
_ Mt- 5$ M$j “ ” ” ¦
 k$ ¦ iv Ä Ÿ J”¬ ' † § :v 4 Â5 Â5 @ MÃs “ © R ¦ û ¢
Ÿ J”¬ ' .S– 5$ 4ϖ § Տ¦ Î$ ú Œ§ œ¦û ; $ ¤§ Ÿ † § Œ_ ® Ó 
¢ ! ¶Ó — ™F œ > 5 9 Ó ñv ¢ í Ÿ M< Ç ^ ÀF ' “ © ¦5B$Î Ê
5$ i~ k$ ® û 9 œ § Տ ¦A A ¦ Ÿ ˆ † ? û Bý ' Œ_ á
û 9 B @ ¹ ŒV ¼ 4_ Տ ¤§ ¦ ÛA iv Ÿ J”¬ ' €i 5$  5$ .i$5
5$ a 3 _$ Ž« $Þ 5$ Ž p $ ‡ 5$
µ¶ 5$ ‡V 5$ ` 5$ 
¶ ? ª5
5] U:v 5$ A P D J$­ [ ' U c Žt5 ? 8 ¤§¦Ó Û @ UŽt5
5$ a )5 m Œ_ ¦ û ú Q B @ Û Տ 4ù ¶A D ”¬ B ~- ÛA Ç
' Žt5 ©_ 5$ ˆ a ® œ a= B ò 5$ B ò ü © o ' UŽt5
† ü¦ û R ¤§ ½ Ÿ † Œ_ (! ê¦Û Ê D Œ > Ä ² ² ŽF Ÿ J$­
' a ¢ 67 5$ @Nò Eâ * ˆ 5$ ä ¤° §

ˆ 

¦ Œ_ B ú  Ý ¯$5 ' ŒB © 5$ ©

81

? F

ˆ † 
“¦‡ a¦’ 5‘ ' ‡¦Ž_ †
š 5$ ˜™¦‡ 
–— •¦‡ M$”¦‡
†
® lA ‰ § N Ÿ Ø M Q 4Ž ˆ  5$ Ž_ †  ¢ F Juv ©
F F ¢ ·a © 5$ ¦ ñ† ”¬ B ·a …Ä È ¯- ; § ghi ' 4f † (!
¦Ó · 5 Ï

Ž_ †
B
 5$ A Ûv  À Í ¯ N ¢ Ì ® lA ‰ § N m M $ 5k j? Y N
A C ¶ 6 ¶ ¤@ ¶ õ B ¶ k 5 ¶ ± ¢ N ¦ Û B Ÿ © ® œ a=
R ¤§ Ÿ ¢ 4 ¦
w ÷N 5$ ŒB ¶ © 5$ ‡N ¶  5$
¾ ¶ x7 ' MᬠE½¶
‘
ghi 5$ ghi J5dœ ¢ ̦
5$; ' © § N ® · J 8 © § N R ¦û 5> Ä
x$ Í_ œ 5$ ¶$ 5– § © Bõ š ?
— 5$ ˜ J5b ® Œ Í Ý”B '
¦Ó J§ N @ a ? s B Ÿw Mm • 4_ N ® . A
‘
 §w N Ä Š 5C à B Ÿ ž 4 Ó · 5 5h .5dœ Àw P ® M ¬ N R
‘
‘ B m   Ÿ ž¦Ó 
.5dœ Ž 

© 

¦
Ó 
?

Nv
J5$;
•
¢
!
¶ 

|
Å
5d
œ

w
w
‘
‘
Y J5dœ B 8 
J5dœ ¦Ó ÛA Š 5C 5V ¦ ¯- ¢
w ! Ì ' ã$r
‘
5$ A 5$ é¬ 5$ i ¶Ó 
5$
Pb ¶ Ó 5Ï 8 /a J5dœ ¦Ó ? 4f C

ˆ †
Ÿ 4 N ® Ê " 8 Í § ž 4 @ a¦Ó QR 4 $Þ ¦ ú ö 5$ ^$5 5$
5 _
¦$ >? 
Ÿ 4 ¢ @ ghi 5$ s B 
4- ¶Ó · J 8 ./0 k$ Ó · J À ? § N ¦¬ Ÿ ­ JÎ$ È 
™F m 4- 5$ A k/0 ŒI Ÿ ! íA ú$
5 [ ' Ž* 4 ¦â J û 8
éA — ž k$ D ± Ó À5 P t © ¦A Éj ? … Ÿ … m ÄA r A D
Ÿ
 Y N r ¦gA ] Ä œ m k 4- § N B Ÿ ! $ B 8 ¤§ N r #¦Ó‘
Ž* ¯- © §
w N r ¦gA ] Ä œ m k 4- § MÏf .Î$ Ÿ ! s B 8
‘

F © Ä B ± J5dœ ¦gA ] Ä œ m MA Ša ŽF k$ Ó  = Yâ$ ? ® $
m  Ê 5 à r § © 5$ ¦ R ÆN J A B “ k B 4- ® í . ú à '
¦A k/0 f ¯ ¤§ ¢ ÛÜ © A D ú E m ø Ÿ © ® . ¢
5 Í_ ŒI
§ Mm Y F  ? k$ m È ¦Ó Ö Û¬ 4f “ $ ¢ ̦Áf Mv 5$ Ž ©
.Î$ ¶ P j 4- § Mm JÎ$ ' Ê_ B m Ÿ Ø Ó Ö Ž* ¯- ©
· J § 4 8 @ž k/0 , ? Ó ñA Ša ŽF QR k$ M½ 4 ¶ Ä § MÏf
ö Ÿ #$ ' 2 $ 9 Ö û 8 m F  ? Ó k$ $s .Î$¦8 @ Ša ® D Ó 

5$; ' ·a 5$ 4ϖ á 8 4 5$ Ó É $s “ ¾¦Ó ñA Ÿ 4 MÝ
! 
5$; ' 9 á 8 4 5$ Ó î $ $s “ JÎ$ 5$ ¶15 ¢ r– § 4 ? 
¦ÛA ‰
5 [ ' Ž* Mm Y J Ÿ
w
‘

 J5dœ k$¦ ñ 5– §
5$; Í k$ ` ©¬ U I 4 † ? @ a
D û Ÿ N k$¦ ‘ « § vî D ¶ ‘ M § õ B D ¶ ‘ û Ša §
§ :v 4 U “ ¶$R F 5$ $i ¸ ¶A ¢ M$Õ 5$ ME ¶$ ƒ § Ì ® 
† ¤A ¤† ' a œ¦û j ¦s _ $ 4 § Bâv$ ” 5 ¢ Ì 5$ s ÷ ¢ MG 
' H$5 ¦ 5$ M § D5B © 4 k$¦ ¤† 8 4f Ì œ @ ! ú$ a 5$
R ¤§ ¢ 4Âv$ i D¦ 5 û
5$; ¦ $ 5B ¦
¤§ 5h 4f @ © l . 
H$5 J5– D5B œ B Ì ® ©‘ œ B m k$¦Û D B ¤§ Ÿ © ® ' " 8 ©
Ž* § Š 5C • 4 5$ ¦Ûž k/0 Ÿ R ' Ì ¦ B 5– 5– 4f Ÿ
 ¦× Eâ

83

ˆ †
D ¶. 4- Å B D Ÿ
5  jì ® ¯- © 9¦Ó Ç I ¢ 4Âv$ i ? .
4f QR P ¦Ó ۆ 8 { Í `a • † @ a ¦ÛÄ 4- § M$Î$ 
5 Õ Ž« § 4 Ó « QR ? 5$ ¶ ­  _ ¢ † § ž 4 Ó k 4- 8 
á 5$ ¦ ñ J † § 4 P 4- B M$Î$ Å B 4f Ÿ MB Ø ¦ ­
• © ¦MA D k 4- 8  5$ MA k/0 8 © ? 7
i ' MB 
./0 4 5$ @ J5– À5$; 5$ K B • ¢ Ì § 4f ® Ó 5 Ž © ¼
5$ jì ® ¤‘ ž k/0 ¯- © § © Ÿ 9 © 9 ¦ 9 B @ è§ ' “ 8
5l 
5$ 4$¶ 8 M$Î$ A E ¹ Mì ü . D L ‡ M$Î$ k$ Ÿ
5 
È ® œ Ž B † ¢ 4 A B 4- Î$ 5$ B ./0 « È ¢ MB Ø R ¦A 
ƒ § ./0 ‚ƒ 8 J Ÿ 4- .f 5$ ¶Û Ê Ž § 4- ‚ƒ 8 ./0
¦Û
4- Ê 5$ k/0 Ê ¢ © ® “ û œ 3 B 5$ R ¢ @õi  ‰Ì
È 8 ghi J5– § 4f ¶ û A à i 5 ¤§ B
‡B Ÿ 9 ! @ a 8 © ¶
9 ñv û ¢ Ñ ' MÃs   M¯y Ÿ  Î Í ¯ ' ·a © † ·a [
˜Ñ 9 Î 9 ¶ Ë û $s Ä  § Mï Í ¯¦ ž k Ÿ 4 @ ˜Ñ ' 9 
k$ Ó I5 $Ý ± D Y 5$ 9 D 4 B $s ? ¦g z ! ñA > k$ l .
5´ § .S– D  † Í 5B uv Ž @ Q^ 5$ @ MÝ ¹ M¯y 
2 $ 5$ jì k$ Ê $Ý UŽt5 a @ MÃs Ø 9¦Ó ÛA 5° @ 
a UŽt5
, ¢ Ž? k$ A D A 9 B Mï k B § 4 ‰Š Ó ‹0 Ÿ 

¦ ­ † d 9 [ 5$ # ? Ó Ö J”¬ ' 4ϖ á È Ú

’ 5‘ ' ‡ 
© B .Î$ ¶ ‡ a È ¦Ó ÖA /™ ‡ “ 5‘ 4f Ÿ $5 ' †
5´ © @ a § Ø ‡ M$R 4 2Ì ¶‡ M$” .ƒ ¶‡ | 5$ “
K È  ª ª 5$ , § ‡ 5‘ Ê ¦Ûž ./0 5$  B Ÿ 4 k$ ®P  ¢

84

ˆ †
Å- á 8 @ § 4 5$ ñ 4Ž ½ ½ § ‡ • 4 †¦ p B 4ù
¦Û¬ @A D L 9 ¤§ 4MN 6 5$ MA ‡ ž Eâ È ® ñ 5]

‡ a 
¦. D È § Eâ © 5$ @õ a § Í ŒI 4f ® œ 9
Ÿ ž B a
¦Ó Ò § N    ® ¿ ¶ PA Ÿ @N 43 Ac N b N@z 9 œ
T 9 œ¦Û Ê Æ Ÿ Ž K § © Ûv Ÿ Œ- ' © ƒ i ? ® œ 9 Î$ B a
¦ J   § N @  Ä a ' © 5$ PA Ÿ @N 43 U Žt5
a ? PA Ÿ J$­ ' 4ϖ © 9 œ¦Û ' J5 ² Mõp ' © ® œ 9 ƒ B a
¦Ó Ò k5£    Ä Œ- ' © A 4Ž ¢ N ' UŽt5 5$ q '
Ç /™ 4f Ž p k$ 8 @ § 9 Í ¦Û ' 
| ' © ® œ 9 êÌ B a
@ § © 8 © Ö ‡ • 9 œ ‰Ì ¦ ­ Ê ¢ F % C B Ø Ó 
4f ¢ @ § Ž p ký$ ki$5 i~ #¦ J5$; ¹ Þ D éFÕ ' ‡ .Î$ ¢
P œ$ Ÿ é¬ .g 5$ Ñ_  8 i~ ¦P 4FÕ ‡ Ÿ ¯ | 5$ “ 4 B
Ý ³ ¢ 45 ¦ Pƒ §
O£ ¡ Y 5$ B J5$; 4 5F _ ¢
5 5$ 4 ¦
© ' a § © ' Žõ 4 ¢ @ €i¦ Pž_ R ' ¼$5 § 
B 5$ ©è z¸
4FÕ Žõ 5$ 4 Y B ¢ ì ¦ P 5 à éFÕ ' Žõ 5$ R ' Z ¢  ¦ P 4FÕ
È i~ #¦Ó Ö Ç 4FÕ P$ … 9 a Ä ‡ MÃs .Î$ ¯- Í ¦ 6
zÑ 5F$5B .5â È ¢ ¦ P 8 
| ' –v .f 4 ƒ B B –v 4 iµ
a , 4f ¢ ì¦Ó ÖA nQ ‡ MÃs Ÿ ¯ ¢ © P Z B ã â 
4f ? Ó ñ ' R 9 c Ä QR k$ Í ¯ ¯- Í ¦ 6 4 5$ n 4 - '
¦ŒI B Žõ 5$ éFÕ ' M$5Ï #¦Ó ¢ 5´ 
8 @ § 9 ! © ® Ó J 5] QÞ ö 8 ‡ 4 @ š› c
N Qi~ ? @ a ¦s § i~ #¦Û ' D ki Ÿ ©_ J5$; éFÕ P ' ‡ .Î$
U mA 5s  D é¬ 8 œ$ ¦Ó 5 ST ' ¯- ¢ @ § 4 Ó J p

85

ˆ †
Ð Ä k$ P š ? ¢ i~ R¦s . W  - m A 5s¦$ V i~ mA ¢ Z¦s
m ‘ 4f ¢
–$ 4ƦMA ŒI ki Ÿ – ÷ ¢ i~ ' x$ È ® û ki
Ÿ M$i~ p R¦ ­ z$5 Ÿ W i~ ‚ ¢
–$ 5F$5B 9  . kX k5t J5–
Mm 5 N ® ©‘ û œ a 9¦ PA qB Ÿ © a m ‘ Ÿ Qi~ Y ¤§ r .f 
¶$ ŒI ¢ W Qi~ §
–$ @ Ji$5 Y ¶s _ $ 4 5v B 4 5$ Z '
¦á e Qi~ L ‡ a 4l” 

p .i$5 ³ È ¢ Žâ ŒI ¦Ó · 5 MÌâv ' “ Ä ¢ .i$5 ¯- ©
B 4 5$ ÛA 5s 5 ki$5 r ¦Ó X Ç [ ¢ J5s 5$ ¢ j? ' Z Ä k$ ¦Ó Ç
Ä Óa B – È ¢ © ­ Ê 5] x$ Î 8 .i$5 ¦ m ki$5mA ŒB
B à Žr ki$5 F 5 ú Öv x$ B 5¸ 5$ 
i ' @ ¹ x$ Juv J´¦û 5
a 9 lA î B J4B ÔÕ ' a œ m 15 .i$5 Y ¤§ r k$Ë M$i$5 p¦ y
B B Ì ® s 5$F Ð § :v 4 5$ á × I5 .i$5 5  N ® P û § ©
¦Æ D
É5 \ ? p MÃs 4_ Ä k$ 5$ ¦ ' 5] 5 Ö … Ÿ … @ a Ä 8 €i
9¦lA qB Ÿ © a m .
ì$ Hy ¢ k 5 ' a ¤§ r ki Ÿ © ¦Ó I5 Žõ
. ¢
ì$ Hy š ž 4FÕ § ‡ ] 4 5$ “ 4 N ® ©‘ û œ a
¦ y B ï² Ž ^ Ä ¢ © ¦A5 Ü A ¶ B 5$ s ÷
_` ' Z 5$ MA I5 k 5 i ? ­ Ê MÃs 4 ú p œ m Ž$\ ¦¬ §  R

jT . þi È ¢ Ý l ® · 5 œ éâv ÔÕ ¢ © R¦MA ‚– @ 5 ² 

¦A X Ja k 5 Bw  m A v k B 4 ®A a 0 A ú5A ¤ ¡ ¢ \ 5 r 5$ ¦A XA
‘
¢ g? ý J5dœ § :F Mõ Ur ®P · J 5 Õ J5$; Ä
i ' …b $ Eâ ©
5ª ; B ‡ M$Î$ ¢ 9 4 @ š› c ® PA ‰ Ÿ MmF ž 4 ¦A D R
¦ 5 ‹Œ
5$ 4 Y 4f ¢ © ‰Š ¶ ñ ' ¢ ì éFÕ Jf Ÿ ž ' ‡ éf 9 c
$ @  ® ¿ 9¦ 6 4FÕ Ä § Žõ$ 4 ' M$Î$ 5$ P R ¢ k 5 ' a Ä Žõ

86

ˆ †
© ¦¤‘ 5 à § 4- ‚ƒ 8 J Ÿ 4- .f ® œ Ž B ! ¶  =
& v ' @ A z Mªv N ÷ 5 P ÷ t ÷ ® ¬ R 5$ r5 ‰ § Ž 
ƒ 5$ z $+ … B a ¶A t$p § ôF ¢ ÛÜ 9 ® œ 4- f ki ì50
c 8 J Ÿ 4- .f © £¦d MV 0 5$ Mc ê ¢ Ì 5$ 5  ¢ ÛÜ 
© 9 ¶s 5 à 8 J4B J5Ú § 4- Ñ … Žõ$ 4 ® y § MÏù @ š›
Mei 5$ Mm5¨ 5$ MN ¶MÁr ¦$ D ki Ÿ © J5$; Jã¡B P ® U Ä œ Eâ
G  ¦Ó ֞_ 5 ä ¢ ƒ‚ ' ôF ? $¡ Ÿ MÃs 4 ŒI ¶áž D E½ M$5s 5$
” ¤ ¡ m zv iF Ÿ f ' 9 k$ . ¦$ J”¬ ' M ¦áb D JF²$ úW
5$;Í ¢
© J5$; éFÕ P ' ‡ éf 8 @ 9 B a ® Ó ñ > ÀF ž œ¦$
¦­ 5 û s § éFÕ ki Ÿ

‡ “
¦‡ | 5$ “ 4 © B 4f ¶s § ‡ “ JÎ$  

) $ œ¦ P $ 4 B .f Ÿ ž 4f ® gA 
 R œ § N Ô£
5$ © Ÿ :v 4 ki Ÿ ž § © ® P ©‹ œ  m ¢ > ‰Š ¦Ä 
© m M $ 5k 5C N 

¦  ú :v Å k$ ® l . D 5 Õ B
F © Ä ¤§ Ô£
¦g ÛA ‰ § N ) '

P Ê y B © k$ m ñA v õ B ¤§ . © ® œ J5$F Jf È ¢ 4f
§ È ® A O N¦ n 4- š ¯ Å Ìr @ ¦ ¶ Ér 4 - ' © 5$ 
¶4- B
¨ ¶4- B $5 ¶4- B Q 5$ ½5A D ¯  © k$ m · ½ ʑ ' g
Í N ' “ ® k b 8 B
P ' @ Î$ È ¦ P Ç 5 Ã 4- B R {
ö 5$ ­ Ê k” B 
B é h ƒ È ¦ Û ÷ Ç z § 4 Y 5$ P 
Y k$ m ¤Â j ' ˜Ñ é?$5 § 2Ì È ¦ úW ' © X (iN B Ø ½5 i_
5– § 
5$; ' | 4 ¶ ½5 F § 
B • ' “ 4 ¶ ­ Á E½  4
¶ P 5” Ÿ l .- ¶ P 1 Ÿ k @ ¶ M Ÿ J£ ¶ ½5 5” Ÿ @

87

ˆ †
8 © Ì ® œ œ 5$ ¿ ¢ M$Õ 5$ ME ¦û ý 5 Ä Ã mâ ®  
D5$¶Ó Ç ã @È ÷ œ J ° ' 4f 5ò ŽT , @  ¦ · û ú ¤†
¦Ó 5 ¥ ã$r 4 4
5  § Ø Ó À5 5V ¦ ' © 
® ñ 5 * § © k$ 8 © ‘ m$ ¯† ' 4f ‰Ì † (!
¦Ó ‡ Ä 4 .q B $ .q

5$ 4< ¶JP ¶  # ¦Ó ë $ @Ä 4- § © ? ê$5 § © Ÿ M$R • 4 k$
¶ ký$ 5Ï 5 i 5$ 4B ¶
c z¬ ¶5Ï ni 5$ .h5¶ 5Ã B 5t ¶ QR 5$v g JÎ$
ÛÜ 4 ¦ PA n g ¯ B M$R 4 Mm é?$5$ o 5$ ‡V 5$ Q ' 4f ® MŠ
Má o z¬ § | 4 m ® D Ÿ © 5$ ñ Ž« 8 © § M$R « 5$ z¬ k$ ¢
¦ 9 $ .q B | .q ‰Š D $› Ÿ 
©q pi ? 8 | .q @ a ® 7 y Ÿ 5$ ê$5 Ÿ ½5 Ø § © k$
¦ ( ¦ Ór 5 5 Ü ÷ § M 4 | 4 5$ ¶ž ./0 Ÿ © J5P
@ a ¶i D B¸ ¶¦õ D ¶- D 5> ® D Ÿ © 5$ 7 y B @ Ji$5 § © k$
8 Bâv 5$ q5$ Jq ¢ 4Âv$ i Š 5C 5ª ! 5$  B Ÿ 4_ Ó J r À ?
¦ >? Ÿ Mt- s § 4 Ó Ç " 
@ 5– § 
B Y ® 7 y Ÿ 5$ ê$5 Ÿ @F 
B éæ § © k$
¦D ¯” 8
$_ 4 § r ghi 5$ Bâv$ 5v m ® D Ÿ 5$ ñ  Ÿ U “ © k$
@ƒ Ì 8 © m ©‘ 
'
uv 5$ "Õ Ÿ a 5$ ˜Ñ é?$5 m r ¦. D _
5$ 5÷ Ÿ éõp ' © 5$ § a ÛA Ö J5 Ì s 5$ J5– ¢ Ì Í ¶ û
5$; '
¦ D5C B M”B • '
uv5$ Ì J$­ ' ¼ ÛA ۆ ©
© r åõ œ 5$ t ' a > 5 4 Jq ® D Ÿ 5$ ñ _ § U B k$
¦. Ša § © ® 8 © D ¶ B Ÿ © ¹

¤A ' 5] ' a m ® · J 8

88

ˆ †

‡ M$”
œ Œ- JÎ$ m ¶  y B @ ‡ | 5$ “ 4 § 4f @ † Œ- È 
MÃs .Î$ Ÿ ! . 5´ D ~- 8 ¤§ k$ ¢ @ § ‡ 4 ® JN u
PA k» Ä “ Å B 4f Ÿ @ J5– À5$; 5$ 
B Y ¯- © ‰Š ¦MA nQ ‡
¶å¡ ¶
N5 ¶5õ Ês ¶J5Ì @ † †…¦Ó k
- ¯- ¯- Ä § M$Î$ 5$ 
> 5 k$ Pž_ k/0 Ä š ? 4f Ÿ Š 5C 4 ‰Š ¶ Ê _ § Jiv 5$ J5B t 
¦ Ê _ Ä § 5 Ñ 4x 5$ J5B w ¶ƒ ¶ Êß ¦ PA >? Ÿ 4- M$Î$
© ‰Š¦ Ê _ Ä § JN 5$ y ¶Û?¦Ó Mâ5 4- 8 M$Î$ ŽC ž œ ‰Š
á 5$ … „ Þp 5$ Á¦ PA 5 4- Mªv M$5 P k/0 B È ¢ 
7$ z 5$ (¦A 4M B 7 4- § 3p È ¢ Ø Ê _ Ä §
i¶ ñ5U •
M$Î$ 8 Ï ' õ B Y ./0 4 § È ¢ Ø Ê _ Ä §
ŽC œ ‰Š ¶ Ê _ Ä § çs 

„¹ 5$ i ¦ û 9 B @Ä R § 4 à 4 '

5$ P {5 B 4 ? Ó Ö k» § ‡V © 5$  u § Q ' ©_ B Œ- È
~ ¶Ó ñA " M5s J» ¶ } ˜V 0 5$ ¤º ¦ ¢ |ât • Ÿ 4 Œ- JÎ$
¦ ñ € ' 4_$ Þß 5$ ¶Ó Öq
W éf ¦Ó ÖA ¬² ¶Ó ñA  u 
‡ | 5$ “ 4 È ® Ó ¤N Ÿ { © @ † ? Ó M”¬ k$ m œ
ú Ð ŒI 8 m$ ¯† 5$ ˜Ñ ' 4_ éf 9¦. D L ‡ M$Î$ 8 @
¢ MÃs ® J5$; Ä œ 8 © ü¦ÛÄ D 4- § .Î$ È ® û ÕB 
{ © ¦MA 5l 
¢ JÄ ' .Î$ È ž k$ ® z Ç ³– ¯- ©
W ÄF
¦Ó Ö 4Ž M¸  uV È , B 4 Ó Û† ¼ ? @ † 8
© > 5 4 h ¦s ÷ ©   Ÿ ž 8 © ¦ ñA Ÿ 4 h ¯ '
W éf
5$ Ji$5 ® œ kS– (! 8 © ¦ PA ‚ MN 5$ J N ? Ó  § —
® œ p B
5¨ 5$ ¦ p B i îï ' MN 4 5$ I 
5$; ' 4 h
5$ ÛÄ § Bâv ki Ÿ ki § MN 5$ N ¶. ‡ B W k$ Ÿ © ÛN  š ?i
. 5$ À5 ‹‡  B 4 ¶Q 67 ' :F Mõ ® œ p B MN 5$ ¦. AÑ ' MN

89

ˆ †
5´ Qàá $ @ ! 8 ¨5 5 § ‡ © 4 h¦Q /a ' 4 m MA .f 
…? È ‡ B O È ¯- ! ‰Š ¶ 5] …? B W § :F 5$ N ® œ È ¦Ó '
…? È Ä ‡ B W ¯- Í ¶ k5 û 5 Ë „õ ƒ È ‡ B 5
È 5$ Ë
… J£ p k t k B ¢ W © ¶lA 5  B ýi Y È ¢ W !¦ k5 û 5 Ë 
\ 5 B Œ- JÎ$ J ¶M z  =U Œ- È N ¦g 5 D § 5B 5$ Bâv ¦g
5$ ¶ J5$; A …? È B W 8 @ 5$ § M u ž 4 ¦gA † b ' MN 5$ g 
Ÿ W ® œ àá JÎ$¦ 5 „C B îï 5$ q5$ ' Ms $W k$ ‰Š¦ A ú i k$
§ © ¦Û D F Ÿ W
5$;Í ® ­ y §
5¨ Ž ÷ i Ér B MB ž F 
© 5$ . Ž p D 4$5h
k$ ® ­ Ê q$ 8 Í Ÿ Ž p D 4$à 

™F À5¨ ® û œ j B © ¦A Æ $ D ˆ ¢ AÑ ' MN 5$ Bâv ' W Ÿ ‡ F
4 ® œ ‰ B † 9¦
i ' @ § 4 @v ã
5$;¦à” D ª F Ÿ W
éA ŒI @† Ä § ghi ' W Ñ •
' 4 5$ ¤‘ A W B 4 k¼ ß B Ž p 
¦¤‘
È $s ? ¢ .¼ © ¦ ¾ k¼ B 4 h Ÿ
W kŽ J£ 5$ Mo5 4B
8 @† 5l 
B .Î$ È § 4 5$ ¨5 5
W 4 Ó ÖA Á $ Ÿ .Î$
ÜÓ œ .S– ÷ Ÿ ¢ 4 ¦Ó 5 Mú Jf ? Ó Ç 5] .S– ³ @ † 
.Î$ È § 4 P ™5 ó ‹ Eâ .Î$ È Š— § Mm5¨ 5$ M$i ØF
5$ ¤ê ¶0 Žt 5$ Mõ t ¶:F Žt 5$ Œ t ¶Œ 5$ :F ¶0 5$ Mõ # ¶ _ 8
” ¶õ 5$ ©â ¶ê 5$ \ ¶“ê 5$ Mõ ¶’ 5$ ‘ض  5$  ¶¤ê È .$ ¶
5$ i á ® œ ./0 È Ÿ ¢ M$/0 5V ¦ @ _ § Mo5 ž 4 ¦• 5$
.Î$ È ¦ ¦ 5$ –s ¦ Eâ © # k$ 5$ Ó &5 z¬ ƒe
W Mm5¨
¦Ó X ó Ÿ
P ­ 5 Õ s § kŽ J£ 4”5 Mm5¨ 5$ M$i .Î$ — k$Ë Mo5 _ H
4_ Ó ÖA î $ Ÿ M™ 5$ Mm™ ' .Î$ È $s ?¦˜f ki 5$
W êv ®

90

ˆ †
' › ^ Ÿ @N ? ¢ MÏ W š ¦ PA ”B ki A B kŽ J£ 4”5 
¦ · J žÑ œ_ ý §  $ œ_ ¢ ! 8 Í ¦Ó ñA " À5 
® œ y B ! ¦Ó ÖA $s “ ú ž Ž?0 5$ ŽŸB ¶Ò 5$ Þ{ ¢ —I
¥P ¯ ' !  5 wÙ ¢ † B © ¦ B M$5 Ú5 © 9 ki Ÿ ž 
¤§ ¦ k6 f ¯ ¢ ! œ 5$ Ó   5 „¡ § @ ¤0$ ¦ Ÿ M$5 Ú5 ¦ · '
¢
ì$ Hy ¦Q 
' © ® p B M$㨠ŽŸB m Ûv - _ © A " Õ
¦ · J žÑ ki § 9 M$5 Ú5 5ò Ä
P ¶ ki A … k B ¶.i ƒ Žõ š ? ® ­ † ¯- © Ä 4ϖ B ¢ 5$°
¶J ¶Œ ¶0 ¦Û j } ¯  § M$5 Ú5 © ü Û k5 D £ Z È k$ Ž? 
ú 4   ¢ ¢ 5$ 8 © ¦Ó5 9 ¤Õ ki Ÿ ž 4f ¶ ¶¤ê ¶:F ¶Mõ ¶N
© 5$ ¶ Ä } § 4 MA Ñ ÞÕ 5 Ú5 ? Ž 4 m MA D r œ¦Ó Ç 5] ¥
œ B ! ¦ ñv B M$㨠Ÿ ¯ j$ ¤A Jƒ ' © Ž @i  È ¯Y 4ù ® ©6 9¦Ó ú5 ¦ ' © Ä ¢ JÎ$  5$ 4ϖ ù ¦ ¢ Ì 4ϖ
'  D } B MŠ¡ n;¦Ó @ Ji5$ ŒV ' 4ϖ © ^ Ÿ #$ ' é 5$ jì 
4vÕ 5$  f ¯ œ ‰N? ¦ ¤A ¯ ¢ MÏù 4|$³ 5$ 4§¬ ñ5
¦ ð/ ' ˆ eI
Eâ MÃs 4_ 5$ O „Ç ¶© „Ç ¶M¯¨ ¶M±$ 4
W 4f Ž 4 h 
ž 4 ® œ y B ! ¦Ó Öv ã
µ¶ ¯- D § © Ÿ Ø Ó ÖA
w

¤§ ¦á 8 
¬ ' M$5s ¦$ 
' .Î$ È ¦m² ‡V „« 5$ ŒÉ ¶Jidª 5
û
5$Ú ¶ S Þ{ ?¦$ J5º»| Ÿ © m Ûv - ¦A È ¢ .i © m Ûi
§ M® ¦áà § M§¸ ¦$ J­ * ' Má  5$ MÁ ¦áÄ 
 à Ü ÷ § 4 MA $s 
4 ŒI § © m J j$ @ a § N r ¦$ 
¢ @N B § M$5B ¦¦á¯ .¶M¢£ ŽF § $5 4 5$ ± ©q °5 5$ Ž* ² @t Jh‘ ¦$ _ D ¢ 
íÄ § ‡i5 § a„4l” M$5 P j$ ? ® J ¢ ! 8 Í Ša ¢ M²âv
X ³ ñ M㠟 $5 ! ®  È œ¦. D Ðu $ ú 4 ŒI ¤§ Ÿ

91

ˆ †
w
w
‘ ¢ % ' ² È ¶5 ´ .5dœ‘ ¢ % ' 5¯i È , k$ MA 
¶.
µ

9
J5d
œ

w
w
·w
‘
‘
J5dœ Ÿ N ! ¦Û ¢ $v Ê Jid¸v
û ¶5 ¢ .¶ .5dœ A † „– È
B
F © = k$¦A ú N –5 $ © ¬ ¢ o5$  @ N š ?¦©‘ û ¹ j$
© J § N @ a º ? ® ª5 s Ä § © k$ ¶áž_ r Ÿ j$ Y ® 6 9
w 5–
‘
5$ kâ È N ® œ J B Á ' © 9 ¦A > ¢ J5 t 5$ 4M 5$ ©q .5dœ n B
¶ M±$ ¶ M$㨠4 Eâ “ 4 5$ á f D Ÿ Þ § Mm5$; Y ¦$ 5´ ghi Ž»
¦r5 Ž¡ Ä B ‡ MÏf ™ 5$ G „Ç 5$ 

„Ç ¶ M¯¨

© ¦ J$? MÏù Ì • ? ¶s ÷ .¼ .f   Ÿ M$¼ ‚ƒ 4 

¢ ¤T ' .Î$ È 4ù Ÿ Ø Ó Ç 5] `a 5$ ¼ á @ ! ¢ .¼ 
4 5ò ŽT¦z J @A D ú " A E ¹ Mì À5 ' @A ~$5 M
g 5$ MA 5l
¦Ó Ö k5£ M¸  Œ- ' ÷ Ÿ ¢
_ 4”5 M$i 5$ Mm5¨ Ø ® Ê 5] .S– œ 8 îï ' ‡V ( F
' M$i 5$ 5 ½ |ât ' Mm5¨ ¦À5 D Ž? H D iv Ÿ .Î$ È k$ Ó û }5
Eâ 5½ ᆠm ¼ F Š5$; r ¦Ó5 #6 Œ- ' Ž p ghi ’ Ñ ki À5¨ ½
D
5$; ÔÁ ' Ör r E½ 5$ kÀ ¶ ¿ ÷ ¯- § | ¦zv ¾ .- kâ ¦¼ D
E E½ 8 @ 5– § © ŒI m Ûv ã
5$; ¤§ ) $ r 5$ ¶zà Ä § 4 mA
è§ ' C Ÿ 4 5$ Â è§ ' k5F$ ¦àý m Û ܑ ¦àr 

5– § éæ 
B
@ a 5$ . îï ' ‡V 4 k$ ® p B
5¨ 5$ i ¦Ñ Â
¢ Ž 4 Ä õ B ¶( Ê è§ ' ‡ F Ÿ ©  5] k¼ ? B ¯” 8 @
¦Q @A D "
¶} B 4”5 Œ 5$ – i ¤§ ® ­ Ê 5] kS– œ 8 îï ' ú ‡V ( H
㨠¤Õ B © k$ k B r D ¤â  } ¤§ B | 4 t E½ 5$ .À
5¨ ¤§ 5$
! ¦ p
5¨ 5$ i à § © 5$ Ó  à ¢ 4Fi ' † § © ¦A D MŠ ú
ñA " ˜V 0 5B uv Ÿ Ø Ä D ¤º ¦ k$ 5$ A " kõ B º ¢ MÃs ® œ J B
¦

92

ˆ † 

B J² 5$  $ @  u § ‡V ? P û Ä § MÅ 5$ M¢£ ö ! I
R J5$; ƒe B Ûò e£ ¦MA  $ @ Ša § $5 5$ Q 5$ x$ 5$  $ @5ê_ §
iN Ä A B © Eâ  5$ B 8 @ " x7 ' ¹ 5$ ¯$5 ' ghi ¢ 4f ¶
kÈ ¦ $ @† Ç 5$ Æ ki 5$ ® D A ë $ @ kiP § ¯$5 ? ¤‘ éA ö k$ 9 ¦
‘*
¶Ó O .5‚ ( ¦ 5$
f $ ýp ³ ç - Eâ È (v M$5 P ¢ Ø Q* +É £
¦MA ~ qB ú F S k B ¶Ó QR ë $ @J § 
™$ ‡V M

•

Ÿ J” Hp¦Ê Ÿ ð/ ' êv ® · ' ¥P § MÏù 8 m$ ¯† 5$ ¨ ( ° 

' @ Ò B © Ÿ &Þ 5$ 4vÕ Eâ * ˆ mA Û 5 Œ$
¢ ¶ ¦Q 1 
m$ ¯† ( ¦Qƒ Ò B © a Ûò @¡ ¢ êv m OA D Ë r ¦Q è§
¬² . Ì ¦Ó5 Ö 67 ' M$5 Î 
¦Q D t5 §

Y ¦Q å$¶ ' .Î$ È ¢ MB 

Y 5$ F² § x7 Y Ÿ M ¡ ' êv 5$ ¦zA ½ Ÿ Ms $ @

J5– ' / Å-
v5B 4 5$ @ >? 4Ö$ Õ Ÿ M ý § MÏùÌ
x$ Í_ ëÍ '

JÎ$

È ¦ ­ z$5 Ÿ @ ëÍ ' 4 ¢ ghi 9 ¶
i

A à B Y ¶ “ …Ñ0 ' (y œ¦ × Æ JO 5$ jC
¨ Y k$ . ñ
c Žt5 8 Í ¦ ñA « Þß '

ë $ @ ëÍ ® œ X Juv B © 5$ ¶ 4Ë

Ñ Ä (v B ± ëŸ
F œ¦ õp  Ÿ · Ÿ @ 5´ ¯¿ ' M ý @ U
5$ 9 © ü ñA û Ÿ #$ ' ghi „i- © ©q © x7 ' 

® 

' © 5$ Î ' ©
s QR k$ mA &‘ >? x7 r ê ¦ ñA Ÿ î ¹

¢ M$Î$ 5B uv 5$ ¶Ó ñA y ¢ Ÿ Ø QR k$ ® D ¶Ó ñ >? x7 ¢ Ÿ Ø
¦Ó 7 « ú ( Y A î 
4 ¦ · J û Á ' J ¶ 5$ Ï § MÏù ¢ @ áP² Eâ Mþ ý
­ B$5 Ä Ÿ ֔ Ì B Ÿ 4 ¦ ­ Ê  Ÿ @ øm '  4 â g § MÃ5!
Eâ 4 Ä §  m Q D Ji 5 ‡ .5Ú 5$ À5 3v$ À Eâ .5Ú r k$¦
B s (! J5Ú¦ · J Á ' @v ã Eâ ŒÉ 5$ @ áP² B £$ 5$ ¨5 À
4ù ë ¶ 5$ 5$ Ñ Ð¦À² ˜V qB 5$ J5º»| éf .f Ÿ ž  ® œ a=

93

ˆ †
…Ä B ¦ 5$ s 5$ ‡V „« ® ­ Ê " 8 © ¢ Ì 4ù ¦ Ò Ÿ 4£ '
¦. Ó ' Ms Ÿ Ms 4 5$ Ñ DÈ

‡ 
–— •
¦M Q 4Ž ‡ “ ¥Ì F O  
4 ¶ P TP § 4 Ÿ
Y 4f ¦Ó Ç ×
5´ § 4f ‡— 5V ¦ Y @ a
>? 9 5– B @ 8 § © Ÿ ­ ' @A ‡— ÑNF¦ Pž_ ./0 Ÿ 4 ¶ n B Ÿ
ŽF § 4 4f ® Ó œ ‡ k$ 5$ Ó 4f Ä ‡ M$R 4 ¢ ÛÜ © 9 ¦
ú Ð 5$ … Ÿ … § 4 8 ./0 4 ¶ÛÄ D R 4-
5$; Í § 4 ¶. D Ša
¦. 5´ Å- Ä Ÿ Ä 8 @ Ž* § 4 5$ ¶A J5$; ? ÛÄ 4 J Ÿ 4- 4 ŒI § M$5Ï #¦Ó ÛA 4Ž ˆ
Å 3 © ¢ †
à 4 ' 4 8 e£ 5$ Ô
5$;Í 9 ¶ · J
i ' @ z 8 o 8
« Ÿ 4 c ? ­ Ê 5] ~- B ÕC 8 @ z § M$5Ï @¦ ­ B$5 Ÿ
m Ó k R … r k$ Ó Å- ? t © ¦ ~- Ä ki Ÿ ž B @ >? 5Ã
m Ó  $ ¨5 ‹0 ./0 5à r 5$ ¦Ó ÖA Ša ¢ 4 ./0 Ÿ ¯ 5Ã
R § M$5Ï ¢ ! ¦ ©‘ ø Ÿ Má« MÏ$ 4 ! ¦Ó k R ki Ÿ Å- ÕC
@5õ 8 © ŒI § M$h5 5$ M$5Ï ni k$¦ k$Ö G 5õ Eâ  5 ¦ . .
û s 5õ .  U Ä § 4 9 ¦ ¹ ki Ÿ 4 ' 4_ 4 éf ® 6
i '
§ 4 5$ Ã × G Ÿ 4 5$ ¨5 B¸ § 4 Ó Öv B J5 ²5F 5$ J5 t
c ?¦ª5
m 5Ï ¦ 6 5 Õ k$Ö Ä u k t k B § M$h ¦ P  Ÿ Ø @5õ Eâ  5 ¦
ŽØ p 4 N ¦Û Ä 4- ./0 ¦ § M 5 ® P û Ä § © ! 5Ï 
! ¶Ó I5 4 ÄR m
Pb ¦û 9 ¤§ = B @F² k t k B J 9 ¦A Xm
¦ P  Ÿ @v k t k B Ä § é¬ ®   ¶ ª5 û s Ša ŽF Ä § R 4 ¦

94

ˆ †

† š 5$ ˜™
Ÿ ž5C U T
S ? uV JÎÎ ú ¯ È B ¼ 5$ ˆ † ©_ œ
5$ .j Ù
w 4”5 4f 5$ 4f ¢ † © ¦ · ` 8 Y 5$ 8 Ì •
‹Œ ¦5 5$ G 5$ ù ¢ 5 5$ Mh ئ ­ Ê û ‡p † ' R 5$  ¹
4f B ù JÎ$ 4f B ù È ‰Š ¦+A û ˜™ Z k$ ­ Ê iE ¢ MÏf Ÿ
' ’p 5$ J5i ' " 5$ úP ' Ú D ¶ í  ¢ G È £Ì J5â D¶ Ê û
4 ¦Ó &5 ¢

ú È 5ò (iN ¼ 5$  “ © 8 © ¦ í Ž0 Z JÛ

k$ ÛN 43 c Žt5 T \N b ed [ ?  ¦ † ˜™ È † ' ! ¢ ÛÜ 
¶G ¶4Fi ¶ù M¸ ¦ A Ò Eâ ‡ J$— ™F ¢

' MÏù Ÿ$5 ' †

¦û iE ¤§ Ä B R ¦5 ¶'$
ñ5 @õi F 5$ 

F ¼ © ¦ Ä † š È † œ R 

— œ . ¦ ­ Ê " 4f ! Ó 5 Ž 
— ©_ ü ¦Ó û 5  $5$
¦MA 5 © ? ù‘ ¤5 ³– ¢ Ž? 5$ @õi Ä ¼ k$ m ³– ¢ Ž? 5$ @õi 
Á X

95

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful