You are on page 1of 5

POKYNY PRO ZAMSTNANCE ORGANIZAC ZIZOVANCH PLZESKM KRAJEM:

Doplkov SIM karty pro rodinn pslunky


Do pilotnho programu doplkovch SIM karet pro rodinn pslunky se mete zaadit, jestlie: jste zamstnancem organizace zizovan Plzeskm krajem jste v trvalm pracovnm pomru, nejsou Vm provdny srky ze mzdy na zklad vkonu rozhodnut soudu, exekunho pkazu, dohody o srkch ze mzdy ze vzniklho dluhu vi viteli dle 551, odst. 2 Obanskho zkonku (nap. vrovm spolenostem apod.),

Vhoda a pro 4 rodinn pslunky

Do programu doplkovch SIM karet mete zaadit a 4 SIM karty, a to i stvajc mobiln sla Vaich rodinnch pslunk od vech 3 mobilnch opertor, kter jsou bez zvazk (nap. z titulu dotovanch telefon), nebo si mete podit SIM karty nov. Vekerou administrativn sprvu programu provd servisn organizace ANDERSON. Platby za provoz doplkovch SIM karet budou provdny zaslnm faktury ze strany servisn organizace astnkovi programu. Faktura bude zaslna elektronickou formou na kontaktn email uveden v Objednvce a Smlouv. Platba bude provdna bankovnm pevodem nebo souhlasem k inkasu.

Cenk VODAFONE hlasov tarif a datov penosy

Vichni uivatel mohou v rmci programu doplkovch SIM karet vyuvat na vech SIM kartch jednotn hlasov tarif VODAFONE a voliteln datov tarify, u kterch jsou nastaveny zvhodnn ceny. Cenk slueb je uveden v nsledujc tabulce, u voln se tuje prvn minuta cel, dle je voln tovno po vteinch, veker ceny jsou uvedeny s DPH: Cenk slueb u tarifu Vodafone Tarif Msn paul Voln minuty 0 Voln SMS 0 VPN voln Voln do st VF Voln do st TO2 Voln Voln do do st pevnch T-MOB st SMS 0,24 K 2,40 K 2,60 K 2,90 K

Zvhodnn tarif pro K 1,20 K PK - VODAFONE Vodafone divok karta O2 NA!HLAS T-Mobile Twist karta 0,00 K 0,00 K 0,00 K

0,00 K 0,84 K 0,60 K 0,60 K 0,60 K 3,00 K 7,20 K 7,20 K 7,20 K 5,50 K 5,50 K 5,50 K 5,50 K 6,90 K 6,90 K 6,90 K 6,90 K

Pro srovnn uvdme cenk standardnch pedplacench karet vech 3 opertor 0 0 0 0 0 0 -

Cena datovch tarif* platnch na zem esk republiky Msn paul internetu v mobilu s FUP 150 MB (pro vyuit s hlasovm slem) (K/SIM) Msn paul internetu v mobilu bez FUP (pro vyuit s hlasovm slem) (K/SIM) 48,00 K 177,60 K

Msn paul datovho tarifu s FUP 15 GB (K/datov modem) 177,60 K *Datov tarif slou primrn k pipojen modemu k internetu. K paulu za jednotliv doplkov SIM karty bude pipoten servisn poplatek 60,00 K msn s DPH.

Informace obsaen v tomto dokumentu jsou povaovny za dvrn a jsou ureny pouze pro intern potebu organizac zizovanch Plzeskm krajem!

Postup pro zaazen sla do programu


Znzoruje nsledujc diagram:
Nemm dnou SIM Na SIM co chci pevst napu mail na ANDERSON, uvedu identifikan daje, oskenuji podepsanou Smlouvu a Objednvku a podm o zasln nov SIM jsou zvazky (je pod dotac) nejsou zvazky (nen pod dotac)

musm pokat do vypren zvazku nebo zvazek vyplatit (musm vyplatit zvazky na tarif i na dotovan telefon)

jsem u VF

mm VF dobjec kartu

napu mail na ANDERSON, uvedu identifikan daje, oskenuji podepsanou Smlouvu a Objednvku a Pevod 1 pedplacen karty pod psemnou smlouvu a podm ANDERSON o zasln SIM karty 2 ANDERSON m informuje o datu aktivace nov SIM karty a zaazen do programu. napu mail na ANDERSON, uvedu identifikan daje, oskenuji podepsanou Smlouvu a Objednvku a Dohodu o pevodu prv a zvazk a podm ANDERSON o zasln SIM karty ANDERSON m informuje o datu aktivace nov SIM karty a zaazen do programu.

mm tarif

jsem u jinho opertora

napu mail na ANDERSON, uvedu identifikan daje, oskenuji podepsanou Smlouvu a Objednvku a podm ANDERSON o vygenerovn PAC kdu

s PAC kdem zajdu na znakovou prodejnu stvajcho opertora a podm vpov z dvodu penesen sla k jinmu mobilnmu opertorovi

ANDERSON mi pole novou SIM od novho opertora ANDERSONU potvrdm doruen nov karty a ulom si kontakty ze star SIM souasn opertor m informuje formou SMS o datu pevodu, rno po pevodu si vymnm starou nefunkn SIM za novou SIM

V ppad pevodu sla od jinho opertora naleznete postup podn vpovdi zde: - T-Mobile: http://www.t-mobile.cz/web/cz/zivnostnici.a.podnikatele/muj.t-mobile/smlouva/jak.opustit.t-mobile - Telefnica O2: http://www.o2.cz/osobni/197133-stavajici_zakaznik/zruseni-sluzby.html#_il=cz-key-search-result-1

Informace obsaen v tomto dokumentu jsou povaovny za dvrn a jsou ureny pouze pro intern potebu organizac zizovanch Plzeskm krajem!

Otzky a odpovdi:
ANDERSON spravuje doplkov SIM karty pro Vae rodinn pslunky. Vy, jako zamstnanec organizace zizovan Plzeskm krajem, vystupujete za sv rodinn pslunky jako hlavn zodpovdn osoba a zapojenm do programu souhlaste s hrazenm vekerch nklad za SIM rodinnch pslunk. Sluebn SIM karty, sluebn mobiln telefony a sluebn datov zazen spadaj do kompetence pracovnk zamstnavatele.

Kdy se mm obrtit na ANDERSON a kdy na zamstnavatele?

Veker komunikace probh emailem, piem budou akceptovny pouze emaily z oficilnch zamstnaneckch adres. V kadm emailu mus bt uvedeny Vae identifikan daje.

Jak mm komunikovat s ANDERSON?

Co ve myslte identifikanmi daji? Co je to SIM pod zvazkem?

Jmno, pjmen, osobn zamstnaneck slo, kontaktn telefonn slo (sluebn slo).

Zvazek na telefonnm sle nen v ppad, e pouvte pedplacench (GO, Twist, Vodafone karta) karet. V ppad, e platte msn paul, mete mt svou SIM pod zvazkem. Zvazkem se rozum nap. smlouva na dobu uritou i nkup mobilnho telefonu za zvhodnnch podmnek.

Jak si ovm, e na mm telefonnm sle nen zvazek?

Nejjednodu zpsob je zavolat na zkaznickou linku stvajcho opertora nebo zajt na znakovou prodejnu, kde Vm informace sdl.

Pro si nemohu penst sv slo, kdy mm smlouvu na dobu uritou?

slo si nemete penst, protoe jste se u svho opertora smluvn zavzali vyuvat sluby za zvhodnnch podmnek na dobu uritou (obvykle 24 msc) a opertor Vm dve Vae slo neuvoln. Do programu mete zaadit SIM od jakhokoliv opertora, s jakmkoliv tarifem, mus bt ale bez zvazku.

Jak SIM tedy mohu zaadit do programu?

Pi pechodu z pedplacench karet vyerpejte svj kredit a ponechte si dle uven nap. 30-100 K, kter vyerpte bhem poslednch pr dn ped pevodem. Nevyerpan kredit na kart Vm nebude vrcen.

Co se stane s kreditem na m pedplacen kart (GO, Twist, Vodafone kart) pi penosu pod program doplkovch SIM karet?

Pac kd je jedenctimstn Kd penesen sla (jin nzev me bt napklad Identifikan kd objednvky). Tento kd je dleit pro penos sla od jednoho opertora k druhmu. Bez tohoto sla nemete stvajcmu opertorovi dt vpov pi penosu sla. Vpov je dleit dt do 10 pracovnch dn od vygenerovn kdu. PAC kd Vm bude zasln SMS zprvou od souasnho opertora a emailem od ANDERSON.

Co je to PAC kd?

VPN je skupina tvoena vemi mobilnmi sly, kter jsou zaazena pod rmcovou smlouvou Krajskho adu Plzeskho kraje a jeho organizac. Do VPN spadaj mobiln sla zamstnanc K PK a jeho organizac. Dle do tto skupiny pat mobiln sla rodinnch pslunk, kte vyuvaj program doplkovch SIM karet.

Co je to VPN?

Informace obsaen v tomto dokumentu jsou povaovny za dvrn a jsou ureny pouze pro intern potebu organizac zizovanch Plzeskm krajem!

V ppad, e zadte 3x po sob PIN kd patn, bude V telefon vyadovat zadn PUK kdu. Pokud si PUK nepamatujete, obrate se na ANDERSON, kter Vm u opertora PUK kd zjist a obratem zale PUK k Va SIM. Po zadn PUK sla si budete moci zvolit nov PIN. Pokud nevte jist svj PUK kd, prosm, nezkouejte ho zadvat. Pokud toti zadte PUK 10x po sob chybn, bude Vm SIM zablokovna a nebude ji mon odblokovat. Kontakty uloen na SIM jsou po 10. chybn zadanm PUK kdu ztraceny.

Co mm dlat v ppad, e zapomenu svj PIN a zrove zadm svj PIN 3x po sob chybn?

Aktivaci datovch tarif provede ANDERSON na zklad emailov dosti. Pi dosti o aktivaci internetu v mobilu pipite telefonn slo, ke ktermu bude internet zzen. Pokud dte o zzen vysokorychlostnho datovho tarifu s datovm modemem, je nutn si podit extern zazen. Extern zazen si mete vybrat z aktuln nabdky Vodafone na www.vodafone.cz. Za datov zazen Vm bude tovna standardn cena a po odchodu z programu doplkovch SIM si budete moci zazen ponechat. Na vech doplkovch SIM bude aktivovn hlasov roaming, MMS a hlasov schrnka. Hlasovou schrnku lze zruit zadnm kdu ##002# a vytoenm jako hovoru. Datov sluby budou zablokovny (nap. mobiln internet, wap), pokud nebudete mt aktivovan neomezen datov tarif. Na vech slech jsou deaktivovny prmiov SMS (hlasovn v soutch, DMS, MHD jzdenky apod.) a audiotext. Pokud budete chtt defaultn nastaven zmnit, napite mail na ANDERSON.

Jak si mohu aktivovat datov tarif?

Kter sluby budou na doplkovch SIM aktivovny?

Ne, u vech SIM karet pro rodinn pslunky je hlasov roaming aktivn. Pokud budete chtt v zahrani vyuvat datov sluby, doporuujeme Vm aktivaci roamingovho datovho balku. Hlasov i datov roaming je zpoplatovn dle standardnho cenku spolenosti Vodafone.

Potebuji do zahrani aktivovat hlasov roaming a jak je to s datovm roamingem?

Mohu vyut nkupu novho telefonu i datovho zazen za zvhodnn ceny?

Ne, nabdka se vztahuje pouze na sluby. Soust programu nen nkup mobilnch telefon ani jinch zazen za zvhodnnch podmnek.

Zavolejte neprodlen na bezplatnou linku Vodafone (800 770 077), kde Vm SIM kartu zablokuj. Nejpozdji nsledujc pracovn den ohlaste mailem blokaci SIM spolenosti ANDERSON, kter potvrd zablokovn.

Na koho se mohu obrtit v ppad, e ztratm SIM kartu?

Myslel jsem, e jsem SIM ztratil, a proto jsem ji zablokoval, nyn jsem ji ale nael.
V takovm ppad se muste obrtit na ANDERSON.

Kde mi bude vystaven duplikt SIM (nov SIM v ppad ztrty i krdee)?
O vystaven dupliktu se star ANDERSON, cena za vystaven dupliktu je dle aktulnho cenku Vodafone. Vytovn v protokolech v pdf formtu bude chodit na email uveden v Objednvce a Smlouv k jednotlivm slm oddlen. Fakturovan stka bude navena o manipulan poplatek ve vi 60 K s DPH za kad slo. Email s vytovnm Vm pijde vdy do 21. dne v msci. Platby za provoz doplkovch SIM karet budete hradit pevodem na et uveden na faktue nebo bude fakturovan suma strena inkasem z Vaeho tu.

Jak bude probhat vytovn?

Jak jsou podmnky pro inkaso?

V ppad inkasa si muste zadit souhlas s inkasem a nastavit limit inkasa na jednu SIM kartu minimln 2 000 K. Z Vaeho B bude platba strena v den splatnosti faktury (datum uvedeno na faktue). Na
Informace obsaen v tomto dokumentu jsou povaovny za dvrn a jsou ureny pouze pro intern potebu organizac zizovanch Plzeskm krajem!

stku pevyujc stanoven limit Vm bude zaslna vzva k hrad se splatnost do 14 kalendnch dn ode dne obdren vzvy.

Je mon nastavit limit u doplkovch SIM karet?

Limit ke kadmu slu je mon nastavit po e-mailov dosti. Limit se neuvd v cench po slev, ale je uveden ve standardnch cench Vodafone k danmu tarifu. Po pekroen limitu Vs Vodafone informuje formou SMS zprvy o pekroen limitu, nicmn Vm mobiln sluby nebudou blokovny.

Jak postupovat pi reklamaci?

Pi zjitn nesrovnalost v obdrenm vytovn kontaktujte co nejdve ANDERSON prostednictvm emailu. V ppad uznn reklamace se reklamovan stka promtne formou kreditu v nsledujcm vytovn. Reklamovat mete vytovn 2 msce zptn. Na pozdj reklamace nebude brn zetel.

Postup pro vyazen sla z programu doplkovch SIM karet


Zamstnanec je povinen do 3 pracovnch dn od podn nebo pevzet vpovdi z pracovnho pomru o tto skutenosti informovat ANDERSON, kter zajist peveden SIM karet z tohoto programu na soukrom et zamstnance. Doplkov karty mus bt pevedeny na soukrom et pracovnka do 10 pracovnch dn od podn nebo pevzet vpovdi z pracovnho pomru. Doplkov SIM karty, kter zamstnanec nepod pevst ve stanoven lht 10 pracovnch dn od podn nebo pevzet vpovdi z pracovnho pomru, budou doasn odpojeny z provozu do doby pevodu na soukrom et zamstnance. Doplkov SIM karty, kter nebudou zamstnancem pevedeny k datu ukonen pracovnho pomru na soukrom et zamstnance, budou nsledujc den trvale odpojeny z provozu.

Kontakt na servisn organizaci ANDERSON


Sprvu doplkovch SIM karet zajiuje firma ANDERSON s.r.o.. Veker poadavky provd zamstnanec organizace zizovan Plzeskm krajem prostednictvm pracovnho mailu zamstnavatele, tm bude zajitna zkladn identifikace danho uivatele. Email: Telefon: plzen@anderson.cz +420 724 474 666 preferovan zpsob komunikace pouze v urgentnch ppadech

Vae poadavky budou vyzeny v pracovn dny od 9:00 do 16:00.

Informace obsaen v tomto dokumentu jsou povaovny za dvrn a jsou ureny pouze pro intern potebu organizac zizovanch Plzeskm krajem!