You are on page 1of 2

Regulamin Promocji: Premia za pierwsze doadowanie telefonu w mBanku I.

Organizator Promocji

1. Promocja Premia za pierwsze doadowanie telefonu w mBanku (Promocja) jest organizowana przez BRE Bank S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000025237, posiadajcy numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpaconym w caoci kapitale zakadowym, ktrego wysoko na dzie 01.01.2012r. wynosi 168.410.984 zotych, zwany dalej Organizatorem. 2. BRE Bank S.A. jest administratorem danych osobowych Uczestnikw Promocji w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wszystkie dane osobowe Uczestnikw Promocji bd przechowywane i przetwarzane w lokalu mBanku w odzi, ul. Mickiewicza 10 w celu przeprowadzenia Promocji okrelonej niniejszym regulaminem (zwanym dalej Regulaminem). 3. Uczestnikowi Promocji, ktrego dane zostan umieszczone w zbiorze danych osobowych, su y prawo wgldu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia, a tak e prawo dania usunicia danych osobowych ze zbioru. II. Uczestnictwo w Promocji 1. Promocja jest adresowana do Klientw posiadajcych rachunek bankowy w mBanku, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, ktrzy w czasie trwania Promocji dokonali zasile konta telefonicznego sieci podanej w ust. 2, kwot i w sposb okrelony w pkt III ust. 1. 2. Promocyjnie mog zosta zasilone: a) poprzez serwis transakcyjny mBanku telefony pre-paid sieci: mBank mobile, Orange, Plus, Sami Swoi, 36i6, T-mobile, Heyah, Play. III. Czas trwania Promocji 1. Promocja trwa od 22 sierpnia 2012 r. do dnia 22 wrzenia 2012 r. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wczeniejszego zakoczenia Promocji bez podawania przyczyn. 3. O zakoczeniu Promocji Organizator powiadomi na swojej stronie internetowej www.mbank.pl z 5-cio dniowym wyprzedzeniem. Zakoczenie Promocji nie wpywa na prawa nabyte przez Uczestnikw Promocji w okresie jej trwania. IV. Zasady Promocji 1. Uczestnicy Promocji, ktrzy w czasie trwania Promocji dokonaj pierwszego zasilenia swojego konta telefonicznego przedpaconego kwot o wartoci od 10 z brutto do 500 z brutto dokonanego poprzez serwis transakcyjny mBanku otrzymaj premi w postaci zwrotu kwoty 11 z na ich rachunek prowadzony w mBanku. 2. Przekazanie premii w wysokoci 11 z na rachunek Uczestnika Promocji w mBanku, nastpi nie pniej ni 30 dni po zakoczeniu Promocji. 3. Przyznane premie podlegaj opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z pn. zm.) Przed wydaniem nagrd Organizator Promocji potrci zryczatowany podatek dochodowy w wysokoci 10 % wartoci nagrd i odprowadzi na rzecz waciwego urzdu skarbowego.

V. Reklamacje 1. Reklamacje zwizane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik powinien skada wycznie pisemnie na adres: mBank, Al. Pisudskiego 3 90-368 d (z dopiskiem Premia za pierwsze doadowanie telefonu w mBanku lub poprzez zgoszenie ich na mLinii pod numerem telefonu: 801 300 800. 2. Reklamacja powinna by opatrzona podpisem Uczestnika Promocji oraz zawiera imi i nazwisko Uczestnika oraz jego adresu do korespondencji, jak rwnie opis podstaw reklamacji. 3. Postpowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Dzia Reklamacji mBanku. 4. Reklamacje mo na skada w terminie 60 dni od dnia zakoczenia Promocji. Reklamacje, ktre wpyn po tym terminie, nie bd rozpatrywane. 5. Reklamacje rozpatrywane bd w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora. 6. O wyniku postpowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie lub drog mailow nie pniej ni w cigu 30 dni od daty zo enia reklamacji. 7. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzj ostateczn, co nie wycza ani nie ogranicza uprawnie Uczestnika wynikajcych z obowizujcych przepisw prawa. VI. Postanowienia kocowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 2. Zmienione warunki Regulaminu zostan udostpnione na stronie internetowej www.mbank.pl na 5 dni przed wejciem w ycie zmienionego Regulaminu. 3. Zmiana warunkw Regulaminu pozostanie bez wpywu na uprawnienia do premii nabyte przed wejciem w ycie takich zmian. 4. Tre niniejszego Regulaminu jest dostpna: a) w siedzibie Departamentu Usug Podstawowych i Produktw Niebankowych (Wydzia Produktw Telekomunikacyjnych) - (d, Al. Pisudskiego 3), b) u operatorw mLinii pod numerem telefonu: 801 300 800, c) na stronie internetowej www.mbank.pl. 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okrelajcym szczegowe zasady Promocji pod nazw Premia za pierwsze doadowanie telefonu w mBanku. 6. Ka da Promocja organizowana przez Organizatora jest odrbna i oparta o odrbne regulaminy. Promocje organizowane przez Organizatora nie podlegaj czeniu.