You are on page 1of 6

‫תוצאות הסקר בנושאי השוויון והאפרטהייד )רצון להפרדה(‬

‫כללית‪ :‬התשאול של הסקר בוצע במכון "דיאלוג" כסקר טלפוני‬
‫גודל המדגם‪ 503 :‬נשאלים‬
‫הפילוח‪ :‬לפי המגזר‬
‫הדו"ח הנוכחי מכיל‪:‬‬
‫• את ההתפלגות לפי המגזרים לגבי ‪ 17‬השאלות‬
‫• שני מדדים ראשוניים והתחלתיים של "תחושות אישיות הקשורות ברצון לסימני‬
‫אפרטהייד"‪ :‬הראשון המבוסס על ‪ 9‬שאלות‪ ,‬שהן השאלות ‪ 4,5,6,7,8,9,14,16,17‬והשני‬
‫המבוסס על ‪ 8‬שאלות‪ ,‬שהן השאלות ‪) 4,6,7,8,9,14,16,17‬בלי שאלה ‪.(5‬‬
‫• המדד דלעיל סופר בכמה מתוך ‪) 9‬או ‪ (8‬השאלות המשיב השיב תשובה עם "תחושות‬
‫אישיות הקשורות ברצון לסימני אפרטהייד )או הפרדה("‪ .‬תשובות כאלה נחשבו אם‬
‫בשאלות הנקובות המשיב בחר באפשרות הראשונה בכל השאלות מלבד שאלה ‪ 16‬שם‬
‫נספרה האפשרות השנייה‪.‬‬
‫• אני מדגיש שהשאלות שבחרתי לא כוללות את השאלות המתייחסות למצב האובייקטיבי‬
‫בארץ )כפי שרואה אותו המשיב( אלא לתחושותיו ורצונותיו‬
‫• כמובן‪ ,‬ניתן לשנות מדדים‬

‫המדדים‪:‬‬
‫מדד ‪ :1‬התפלגות מספר התשובות )מתוך ‪ 9‬אפשריות( עם "תחושות אישיות‬
‫הקשורות ברצון לסימני אפרטהייד )או הפרדה("‬
‫מספר‬
‫מספר‬
‫שיעור עם מספר‬
‫התשובות גדול או שווה ל‪ :‬תשובות שיעור שכיחות תשובות‬
‫‪0‬‬
‫‪46‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪78 16%‬‬
‫‪≥1‬‬
‫‪91%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪112 22%‬‬
‫‪≥2‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪63 13%‬‬
‫‪≥3‬‬
‫‪53%‬‬
‫‪4‬‬
‫‪58 12%‬‬
‫‪≥4‬‬
‫‪41%‬‬
‫‪5‬‬
‫‪51 10%‬‬
‫‪≥5‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪61 12%‬‬
‫‪≥6‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪30‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪≥7‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪≥8‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0%‬‬

‫מדד ‪ :2‬התפלגות מספר התשובות )מתוך ‪ 8‬אפשריות( עם "תחושות אישיות‬
‫הקשורות ברצון לסימני אפרטהייד )או הפרדה("‬
‫מספר‬
‫מספר‬
‫שיעור עם מספר‬
‫התשובות גדול או שווה ל‪ :‬תשובות שיעור שכיחות תשובות‬
‫‪0‬‬
‫‪66 13%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪107 21%‬‬
‫‪≥1‬‬
‫‪87%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪86 17%‬‬
‫‪≥2‬‬
‫‪66%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪65 13%‬‬
‫‪≥3‬‬
‫‪49%‬‬
‫‪4‬‬
‫‪54 11%‬‬
‫‪≥4‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪5‬‬
‫‪68 14%‬‬
‫‪≥5‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪48 10%‬‬
‫‪≥6‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪≥7‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0%‬‬

‫תוצאות הסקר – לפי מגזרים‬
‫מספר שאלות לגבי החיים במדינה‬
‫‪ .1‬באופן כללי האם את‪/‬ה מרוצה או לא מרוצה מהחיים בישראל?‬

‫סה"כ‬
‫‪69%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪4%‬‬

‫רוסי‬
‫‪77%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪4%‬‬

‫חרדי‬
‫‪70%‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪4%‬‬

‫דתי‬
‫‪76%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪6%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪63%‬‬
‫‪69%‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪4%‬‬

‫מרוצה‬
‫לא מרוצה‬
‫לא יודע‬

‫‪ .2‬האם לדעתך יש או אין אפליה נגד העולים החדשים בקבלה לעבודה במשרדי הממשלה ?‬

‫סה"כ‬
‫‪39%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪26%‬‬

‫רוסי‬
‫‪39%‬‬
‫‪32%‬‬
‫‪29%‬‬

‫חרדי‬
‫‪37%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪33%‬‬

‫דתי‬
‫‪48%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪24%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪41%‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪16%‬‬

‫יש אפליה נגד עולים חדשים‬
‫אין אפליה נגד עולים‬
‫לא יודע‬

‫‪ .3‬האם לדעתך יש או אין הפליה נגד ערבים בקבלה לעבודה במשרדי הממשלה ?‬

‫סה"כ‬
‫‪50%‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪21%‬‬

‫רוסי‬
‫‪47%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪38%‬‬

‫חרדי‬
‫‪21%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪21%‬‬

‫דתי‬
‫‪48%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪22%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪60%‬‬
‫‪53%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪11%‬‬

‫יש אפליה נגד ערבים‬
‫אין אפליה נגד ערבים‬
‫לא יודע‬

‫‪ .4‬האם לדעתך רצוי או לא רצוי שיהודים יקבלו עדיפות לעומת הערבים בקבלה לעבודה‬
‫במשרדי הממשלה?‬

‫סה"כ‬
‫‪59%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪7%‬‬

‫רוסי‬
‫‪59%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪7%‬‬

‫חרדי‬
‫‪95%‬‬
‫‪5%‬‬

‫דתי‬
‫‪70%‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪4%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪40%‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪7%‬‬

‫רצוי‬
‫לא רצוי‬
‫לא יודע‬

‫‪ .5‬האם לדעתך רצוי או לא רצוי למנוע מעולים חדשים להצביע לכנסת בשנה הראשונה בארץ?‬

‫סה"כ‬
‫‪41%‬‬
‫‪53%‬‬
‫‪6%‬‬

‫רוסי‬
‫‪36%‬‬
‫‪55%‬‬
‫‪8%‬‬

‫חרדי‬
‫‪56%‬‬
‫‪37%‬‬
‫‪7%‬‬

‫דתי‬
‫‪32%‬‬
‫‪62%‬‬
‫‪6%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪37%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪49%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪3%‬‬

‫רצוי‬
‫לא רצוי‬
‫לא יודע‬

‫‪ .6‬האם לדעתך רצוי לחוקק חוק שימנע מערביי ישראל להצביע לכנסת?‬

‫סה"כ‬
‫‪33%‬‬
‫‪59%‬‬
‫‪8%‬‬

‫רוסי‬
‫‪7%‬‬
‫‪77%‬‬
‫‪16%‬‬

‫חרדי‬
‫‪70%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪13%‬‬

‫דתי‬
‫‪52%‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪4%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪18%‬‬
‫‪43%‬‬
‫‪77%‬‬
‫‪51%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪6%‬‬

‫רצוי‬
‫לא רצוי‬
‫לא יודע‬

‫‪ .7‬האם אתה מסכים או לא מסכים עם הטענה שהמדינה צריכה לדאוג יותר לאזרחים‬
‫היהודים מאשר לאזרחים הערביים ?‬

‫סה"כ‬
‫‪50% 49%‬‬
‫‪49% 49%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪1%‬‬
‫רוסי‬

‫חרדי‬

‫דתי‬

‫מסורתי‬

‫חילוני‬

‫‪82%‬‬
‫‪18%‬‬

‫‪62%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪4%‬‬

‫‪52%‬‬
‫‪46%‬‬
‫‪1%‬‬

‫‪31%‬‬
‫‪67%‬‬
‫‪2%‬‬

‫רצוי‬
‫לא רצוי‬
‫לא יודע‬

‫‪ .8‬האם זה היה מפריע לך אם במקום מגוריך‪ ,‬למשל באותו הבניין‪ ,‬הייתה גרה גם משפחה ערבית?‬

‫סה"כ‬
‫‪42%‬‬
‫‪53%‬‬
‫‪5%‬‬

‫רוסי‬
‫‪24%‬‬
‫‪66%‬‬
‫‪10%‬‬

‫חרדי‬
‫‪79%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪2%‬‬

‫דתי‬
‫‪62%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪4%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪27%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪68%‬‬
‫‪47%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪2%‬‬

‫זה היה מפריע לי‬
‫זה לא היה מפריע לי‬
‫לא יודע‬

‫‪ .9‬האם זה היה מפריע לך אם בכיתה של אחד מילדיך בבית הספר היו גם תלמידים ערבים?‬

‫סה"כ‬
‫‪42%‬‬
‫‪49%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪3%‬‬

‫רוסי‬
‫‪28%‬‬
‫‪54%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪6%‬‬

‫חרדי‬
‫‪88%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪2%‬‬

‫דתי‬
‫‪68%‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪2%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪21%‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪73%‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪4%‬‬

‫זה היה מפריע לי‬
‫זה לא היה מפריע לי‬
‫אין לי ילדים בבית ספר‬
‫לא יודע‬

‫‪ .10‬סופרת אמריקאית ידועה מחרימה את ישראל בטענה שיש בה אפרטהייד‪ .‬איזו מהדעות‬
‫הבאות יותר קרובה לדעתך‪ :‬צריך להחרים אותה או לא צריך להגיב או רצוי להזמין אותה‬
‫לבקר בארץ?‬

‫סה"כ‬
‫‪15%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪9%‬‬

‫רוסי‬
‫‪8%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪13%‬‬

‫חרדי‬
‫‪32%‬‬
‫‪32%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪5%‬‬

‫דתי‬
‫‪14%‬‬
‫‪41%‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪12%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪10%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪23%‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪61%‬‬
‫‪43%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪11%‬‬

‫להחרים אותה‬
‫לא להגיב‬
‫רצוי להזמין אותה לבקר בארץ‬
‫לא יודע‬

‫‪ .11‬לגבי הטענה של הסופרת האמריקאית שיש אפרטהייד בישראל איזו מהדעות הבאות יותר‬
‫קרובה לדעתך‪ :‬אין בכלל אפרטהייד בישראל או יש אפרטהייד במקצת הנושאים או יש‬
‫אפרטהייד בהרבה נושאים?‬

‫סה"כ‬
‫‪31%‬‬
‫‪39%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪11%‬‬

‫רוסי‬
‫‪35%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪9%‬‬

‫חרדי‬
‫‪28%‬‬
‫‪49%‬‬
‫‪23%‬‬

‫דתי‬
‫‪27%‬‬
‫‪41%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪16%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪28%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪38%‬‬
‫‪38%‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪16%‬‬

‫אין בכלל אפרטהייד בישראל‬
‫יש אפרטהייד במקצת הנושאים‬
‫יש אפרטהייד בהרבה נושאים‬
‫לא יודע‬

‫‪ .12‬האם לדעתך החרם על דרום אפריקה הוא שגרם להפסקת האפרטהייד ?‬

‫סה"כ‬
‫‪10%‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪30%‬‬

‫רוסי‬
‫‪15%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪38%‬‬

‫חרדי‬
‫‪9%‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪27%‬‬

‫דתי‬
‫‪2%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪43%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪9%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪23%‬‬
‫‪31%‬‬

‫בהחלט‬
‫סביר שכן‬
‫סביר שלא‬
‫ודאי שלא‬
‫לא יודע‬

‫מספר שאלות לגבי השטחים והפלסטינאים‬
‫‪ .13‬האם היית רוצה או לא רוצה שישראל תספח את כל השטחים בהן יש התנחלויות ?‬

‫סה"כ‬
‫‪38%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪14%‬‬

‫רוסי‬
‫‪24%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪24%‬‬

‫חרדי‬
‫‪53%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪7%‬‬

‫דתי‬
‫‪51%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪14%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪31%‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪9%‬‬

‫הייתי רוצה שתספח‬
‫לא הייתי רוצה שתספח‬
‫לא יודע‬

‫‪ .14‬האם אתה תומך או מתנגד לטרנספר‪ ,‬דהינו להעביר חלק מערביי ישראל לרשות הפלסטינית?‬

‫סה"כ‬
‫‪47%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪13%‬‬

‫רוסי‬
‫‪40%‬‬
‫‪39%‬‬
‫‪22%‬‬

‫חרדי‬
‫‪71%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪2%‬‬

‫דתי‬
‫‪52%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪18%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪40%‬‬
‫‪47%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪17%‬‬

‫תומך‬
‫מתנגד‬
‫לא יודע‬

‫‪ .15‬תמורת הישארות חלק מההתנחלויות בידי ישראל‪ ,‬האם אתה תומך או מתנגד להעביר‬
‫לרשות הפלסטינית חלקים ממדינת ישראל שבהם חיים רק ערבים?‬

‫סה"כ‬
‫‪36%‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪16%‬‬

‫רוסי‬
‫‪29%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪35%‬‬

‫חרדי‬
‫‪25%‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪11%‬‬

‫דתי‬
‫‪34%‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪10%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪48%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪41%‬‬
‫‪55%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪11%‬‬

‫תומך‬
‫מתנגד‬
‫לא יודע‬

‫‪ .16‬אם ישראל תספח את שטחי יהודה ושומרון ‪ ,‬האם לדעתך צריך להעניק ל ‪ 2.5‬מיליון‬
‫פלסטינים זכות הצבעה לכנסת ?‬

‫סה"כ‬
‫‪19%‬‬
‫‪69%‬‬
‫‪12%‬‬

‫רוסי‬
‫‪15%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪26%‬‬

‫חרדי‬
‫‪14%‬‬
‫‪84%‬‬
‫‪2%‬‬

‫דתי‬
‫‪14%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪6%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪26%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪62%‬‬
‫‪74%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪10%‬‬

‫צריך להעניק זכות בחירה‬
‫לא צריך להעניק זכות בחירה‬
‫לא יודע‬

‫‪ .17‬בשטחים ישנם כבישים שהנסיעה בהם מותרת רק לישראלים ואחרים רק לפלסטינאים‪.‬‬
‫איזה מהדעות הבאות יותר קרובה לדעתך‪ :‬זה מצב טוב‪ ,‬או זה מצב לא טוב אבל אין מה‬
‫לעשות‪ ,‬או זה מצב לא טוב ורצוי להפסיק אותו?‬

‫סה"כ‬
‫‪24%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪9%‬‬

‫רוסי‬
‫‪16%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪21%‬‬

‫חרדי‬
‫‪38%‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪2%‬‬

‫דתי‬
‫‪34%‬‬
‫‪44%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪4%‬‬

‫מסורתי חילוני‬
‫‪17%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪9%‬‬

‫זה מצב טוב‬
‫זה מצב לא טוב אבל אין מה לעשות‬
‫זה מצב לא טוב ורצוי להפסיק אותו‬
‫לא יודע‬