CHÖÔNG IX: HEÄ PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏ N G GIAÙ C

I. GIAÛI HEÄ BAÈNG PHEÙP THEÁ

Baø i 173:

⎧2 cos x − 1 = 0 (1)

Giaû i heä phöông trình: ⎨
3
( 2)
⎪sin 2x =
2

Ta coù : (1) ⇔ cos x =
⇔x=±

1
2

π
+ k2π ( k ∈ Z )
3

π
+ k 2π thay vaø o (2), ta ñöôï c
3
3
⎛ 2π

sin 2x = sin ⎜
+ k4π ⎟ =
2
⎝ 3

π
Vôù i
x = − + k2π thay vaø o (2), ta ñöôï c
3
3
3
⎛ 2π

sin 2x = sin ⎜ −
+ k4 π ⎟ = −

(loaï i )
2
2
⎝ 3

π
Do ñoù nghieä m của heä laø : x = + k 2π, k ∈
3

Vôù i

Baø i 174:

Caù c h 1:

x=

⎧sin x + sin y = 1

Giaû i heä phöông trình: ⎨
π
⎪⎩ x + y = 3

x+y
x−y

⎪⎪2 sin 2 .cos 2 = 1
Heä ñaõ cho ⇔ ⎨
⎪x + y = π
⎪⎩
3
π
x−y
x−y


⎪⎪2.sin 6 .cos 2 = 1
⎪⎪cos 2 = 1
⇔⎨
⇔⎨
⎪x + y = π
⎪x + y = π
3
3
⎩⎪
⎩⎪

π

⎧x− y
x

y
=
4
k
π
x
=
+ k 2π
=
k
2
π

⎪⎪
⎪⎪ 2

6
⇔⎨
⇔⎨
(k ∈ Z )
π ⇔⎨
π
π
x
+
y
=
⎪x + y =
⎪⎩
⎪ y = − k 2π
3
⎪⎩
⎪⎩
3
6
Caù c h 2:
Heä ñaõ cho
π
π


⎪⎪ y = 3 − x
⎪⎪ y = 3 − x
⇔⎨
⇔⎨
⎪sin x + sin ⎛⎜ π − x ⎞⎟ = 1 ⎪ 3 cos x + 1 sin x = 1
⎪⎩
⎝3

⎩⎪ 2
2
π

π

⎪⎪ y = 3 − x
⎪⎪ y = 3 − x
⇔⎨
⇔⎨
⎪sin ⎜⎛ π + x ⎟⎞ = 1
⎪ π + x = π + k 2π
⎪⎩ 3
⎪⎩ ⎝ 3
2

π

⎪⎪ x = 6 + k 2π
k ∈
⇔⎨
⎪ y = π − k 2π
⎪⎩
6

Baø i 175: Giaû i heä phöông trình:

Caù c h 1:

⎧⎪sin x + sin y = 2 (1)

⎪⎩cos x + cos y = 2 (2)

x+y
x−y

⎪⎪2 sin 2 cos 2 = 2 (1)
⇔⎨
Heä ñaõ cho
⎪2 cos x + y cos x − y = 2 (2)
⎪⎩
2
2
Laá y (1) chia cho (2) ta ñöôï c :
x−y
⎛x+ y⎞
= 0 khoâ n g laø nghieä m cuû a (1) vaø (2) )
tg ⎜
⎟ = 1 ( do cos
2
⎝ 2 ⎠
x+ y π

= + kπ
2
4
π
π
⇔ x + y = + k 2π ⇔ y = − x + k 2π
2
2
⎛π

thay vaø o (1) ta ñöôï c : sin x + sin ⎜ − x + k2π ⎟ = 2
⎝2

⇔ sin x + cos x = 2

π⎞

⇔ 2 cos ⎜ x − ⎟ = 2
4⎠

π
⇔ x − = h 2π, h ∈
4
π

⎪⎪ x = 4 + h2π, h ∈
Do ñoù : heä ñaõ cho ⇔ ⎨
⎪ y = π + ( k − h ) 2π, k , h ∈
⎪⎩
4
⎧A = B
⎧A + C = B + D
Caù c h 2: Ta coù ⎨
⇔⎨
⎩C = D
⎩A − C = B − D
Heä ñaõ cho
⎧⎪( sin x − cos x ) + ( sin y − cos y ) = 0
⇔⎨
⎪⎩( sin x + cos x ) + ( sin y − cos y ) = 2 2

π⎞
π⎞


⎪ 2 sin ⎜ x − 4 ⎟ + 2 sin ⎜ y − 4 ⎟ = 0

⇔⎨
⎪ 2 sin ⎛ x + π ⎞ + 2 sin ⎛ y + π ⎞ = 2 2
⎪⎩
4⎠
4⎠


⎧ ⎛
π⎞
π⎞

⎪sin ⎜ x − 4 ⎟ + sin ⎜ y − 4 ⎟ = 0
⎧ ⎛
π⎞
π⎞
⎪ ⎝
⎪sin ⎜ x − 4 ⎟ + sin ⎜ y − 4 ⎟ = 0
⎪ ⎛
π⎞
⎪ ⎝⇔⎨
⇔ ⎨sin ⎜ x + ⎟ = 1
4⎠
⎪sin ⎛ x + π ⎞ + sin ⎛ y + π ⎞ = 2
⎪ ⎝
⎪ ⎛
4⎠
4⎠
π⎞

⎩⎪ ⎝
⎪sin ⎜ y + ⎟ = 1
4⎠
⎩ ⎝


π π
⎪ x + = + k 2π
4 2

π π

⇔ ⎨ y + = + h 2π
4 2

⎪ ⎛
π⎞
π⎞

⎪sin ⎜ x − 4 ⎟ + sin ⎜ y − 4 ⎟ = 0⎩ ⎝
π

⎪⎪ x = 4 + k2π
⇔⎨
⎪ y = π + h2π, h, k ∈ Z
⎪⎩
4
Baø i 176:

⎧⎪ tgx − tgy − tgxtgy = 1
Giaû i heä phöông trình: ⎨
⎪⎩cos 2y + 3 cos 2x = −1

(1)
(2)

Ta coù : tgx − tgy = 1 + tgxtgy
⎧1 + tgxtgy = 0
⎧⎪tg ( x − y ) = 1

⇔⎨
∨ ⎨tgx − tgy = 0
⎪⎩1 + tgxtgy ≠ 0 ⎪
2
⎩1 + tg x = 0 (VN)
π
π
vôù i x, y ≠ + kπ
⇔ x − y = + kπ ( k ∈ Z ) ,
4
2
π
π
vôù i x, y ≠ + kπ
⇔ x = y + + kπ,
4
2
π


Thay vaø o (2) ta ñöôï c : cos 2y + 3 cos ⎜ 2y + + k2π ⎟ = −1
2

⇔ cos 2 y − 3 s in2 y = −1

3
1
1
π⎞ 1

s in2 y − cos 2 y = ⇔ sin ⎜ 2 y − ⎟ =
2
2
2
6⎠ 2

π π
π 5π
⇔ 2 y − = + h 2π hay 2 y − =
+ h 2π ( h ∈ Z )
6 6
6
6
π
π
⇔ y = + hπ, h ∈ hay y = + hπ, h ∈ ( loïai)
6
2
Do ñoù :


=
+ ( k + h) π
x
⎪⎪
6
⇔⎨
Heä ñaõ cho
( h, k ∈ Z )
π
⎪ y = + hπ
⎪⎩
6

Baø i 177:

⎧⎪cos3 x − cos x + sin y = 0 (1)
Giaû i heä phöông trình ⎨ 3
⎪⎩sin x − sin y + cos x = 0 (2)

Laáy (1) + (2) ta ñöôï c : sin 3 x + cos3 x = 0
⇔ sin 3 x = − cos3 x
⇔ tg 3 x = −1
⇔ tgx = −1
π
⇔ x = − + kπ (k ∈ Z)
4
Thay vaø o (1) ta ñöôï c :
sin y = cos x − cos3 x = cos x (1 − cos2 x )
1
sin 2x sin x
2
1

⎛ π⎞
⎛ π
= sin ⎜ − ⎟ sin ⎜ − + kπ ⎟
2

⎝ 2⎠
⎝ 4
1
⎛ π

= − sin ⎜ − + kπ ⎟
2
⎝ 4

= cos x. sin 2 x =

⎧ 2
(neáu k chaün)

⎪ 4
=⎨
⎪− 2 (neáu k leû)
⎪⎩ 4

Ñaët sin α =

2
4

(vôù i 0 < α < 2π )

π
π


⎪ x = − 4 + 2mπ, m ∈
⎪ x = − 4 + ( 2m + 1) π, m ∈


Vaä y nghieä m heä ⎨
∨⎨
y
h2
,
h

y = −α + 2hπ, h ∈
=
α
+
π

⎪⎡
⎪⎡


⎪⎩ ⎣ y = π − α + h2π, h ∈ ⎪⎩ ⎣ y = π + α + h2π, h ∈

II. GIAÛI HEÄ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP COÄNG
Baø i 178:

1

⎪sin x.cos y = −
2
Giaû i heä phöông trình: ⎨
⎪tgx.cotgy = 1

Ñieà u kieä n :

(1 )
( 2)

cos x.sin y ≠ 0

Caù c h 1: Heä ñaõ cho ⇔1
⎧1
⎪⎪ 2 ⎡⎣sin ( x + y ) + sin ( x − y ) ⎤⎦ = − 2
⎨ sin x.cos y

−1 = 0
⎪⎩ cos x.sin y
⎧⎪sin ( x + y ) + sin ( x − y ) = −1

⎪⎩sin x cos y − sin y cos x = 0
⎧⎪sin ( x + y ) + sin ( x − y ) = −1

⎪⎩sin ( x − y ) = 0
⎧⎪sin ( x + y ) = −1

⎪⎩sin ( x − y ) = 0
π

⎪ x + y = − + k2π, k ∈
2

⎪⎩ x − y = hπ, h ∈
π
π

⎪⎪ x = − 4 + ( 2k + h ) 2 , k, h ∈

⎪ y = − π + ( 2k − h ) π , k, h ∈
⎪⎩
4
2
(nhaän do sin y cos x ≠ 0)

Caù c h 2:

( 2) ⇔

sin x cos y
= 1 ⇔ sin x cos y = cos x sin y
cos x sin y

Theá (1) vaøo ( 2 ) ta ñöôïc:

1

⎪⎪sin x cos y = − 2

⎪cos x sin y = − 1
⎪⎩
2
⎧⎪sin ( x + y ) = −1
⇔⎨
⎪⎩sin ( x − y ) = 0

( 3)
( 4)
( 3) + ( 4 )
( 3) − ( 4 )

π

⎪ x + y = − + k 2π, k ∈
⇔⎨
2
⎪⎩ x − y = hπ, h ∈
π
π

⎪⎪ x = − 4 + ( 2k + h ) 2
⇔⎨
( h, k ∈ Z )
⎪ y = − π + ( 2k − h ) π
⎪⎩
4
2

III. GIAÛ I HEÄ BAÈN G AÅ N PHUÏ
Baø i 179:

Ñaët

Giaû i heä phöông trình:

2 3
⎪tgx + tgy =

3

⎪cotgx + cotgy = −2 3
⎪⎩
3

(1)
( 2)

X = tgx, Y = tgy2 3
2 3
⎪X + Y =
⎪X + Y =


3
3
Heä ñaõ cho thaø n h: ⎨
⇔⎨
⎪1 + 1 = −2 3
⎪Y + X = − 2 3
⎪⎩ X Y
⎪⎩ YX
3
3

2 3

2 3
⎪X + Y =
⎪X + Y =

3
⇔⎨
3 ⇔⎨
⎪ XY = −1
⎪X 2 − 2 3 X − 1 = 0

⎪⎩
3

⎧X = 3

3

⎪X = −
⇔⎨
3
3∨⎨
Y
=


⎪Y = 3
3


Do ñoù :

⎧tgx = 3

3

⎪tgx = −
Heä ñaõ cho : ⇔ ⎨
3
3∨⎨
⎪tgy = −
⎪tgy = 3
3


π
π


⎪⎪ x = 3 + k π, k ∈
⎪⎪ x = − 6 + k π, k ∈
⇔⎨
∨⎨
π
⎪ y = − + hπ, h ∈ ⎪ y = π + hπ, h ∈
⎪⎩
⎪⎩
6
3

Baø i 180:

1

⎪sin x + sin y =
Cho heä phöông trình: ⎨
2
⎪⎩cos 2x + cos 2y = m
1
a/ Giaû i heä phöông trình khi m = −
2
b/ Tìm m ñeå heä coù nghieä m .

Heä ñaõ cho

1

⎪sin x + sin y = 2
⇔⎨
⎪(1 − 2 sin 2 x ) + (1 − 2 sin2 y ) = m

1

⎪⎪sin x + sin y = 2
⇔⎨
⎪sin2 x + sin 2 y = 2 − m
⎪⎩
2
1

⎪⎪sin x + sin y = 2
⇔⎨
⎪( sin x + sin y )2 − 2 sin x sin y = 1 − m
⎪⎩
2
1

⎪⎪sin x + sin y = 2
⇔⎨
⎪ 1 − 2 sin x sin y = 1 − m
⎪⎩ 4
2
1

⎪⎪sin x + sin y = 2
⇔⎨
⎪sin x sin y = − 3 + m
⎪⎩
8 4
Ñaët X = sin x, Y = sin y vôùi X , Y ≤ 1
thì X, Y laø nghieä m cuû a heä phöông trình
1
m 3
t2 − t +
− = 0 ( *)
2
4 8
1
a/ Khi m = − thì ( *) thaønh :
2

1
1
t− =0
2
2
2
⇔ 2t − t − 1 = 0

t2 −

⇔ t =1∨ t = −

1
2

1
⎧sin x = 1


⎪sin x = −
Vaä y heä ñaõ cho ⇔ ⎨
2
1∨⎨
sin
y
=

⎪⎩
2 ⎪⎩sin y = 1
π


h π
⎪⎪ x = 2 + k 2π, k ∈
⎪⎪ x = −(−1) 6 + hπ, h ∈
⇔⎨
∨⎨
⎪ y = −(−1) h π + hπ, h ∈ ⎪ y = π + k 2π, k ∈
6
⎩⎪
⎩⎪
2
m
1
3
b/ Ta coù : ( *) ⇔
= −t 2 + t +
4
2
8
1
3
Xeù t y = − t 2 + t + ( C ) treân D = [ −1,1]
2
8
1
thì:
y ' = −2t +
2
1
y' = 0 ⇔ t =
4

Heä ñaõ cho coù nghieä m ⇔ ( *) coù 2 nghieäm treân [ -1,1]
⇔ (d ) y =

m
caé t (C) taï i 2 ñieå m hoặc tiếp xúc treân [ -1,1]
4

1 m
7


8 4 16
1
7
⇔− ≤m≤
2
4
Caù c h khaù c
ycbt ⇔ f (t ) = 8t 2 − 4t − 3 + 2m = 0 coù 2 nghieä m t 1 , t 2 thoû a
⇔ −1 ≤ t1 ≤ t2 ≤ 1

⇔−

⎧ Δ / = 28 − 16m ≥ 0

⎪⎪ af (1) = 1 + 2m ≥ 0
1
7
⇔ ⎨ af (−1) = 9 + 2m ≥ 0 ⇔ − ≤ m ≤
2
4

S
1
⎪ −1 ≤ = ≤ 1
⎪⎩
2 4

Baø i 181:

Cho heä phöông trình:

a/
b/

2
⎪⎧sin x + mtgy = m
⎨ 2
⎪⎩ tg y + m sin x = m

Giaû i heä khi m = -4
Vôù i giaù trò naø o cuû a m thì heä coù nghieä m .

Ñaët

X = sin x vôù i X ≤ 1
Y = tgy

2
(1 )
⎪⎧ X + mY = m
Heä thaø nh:
⎨ 2
( 2)
⎪⎩ Y + mX = m
Laáy (1) – (2) ta ñöôï c : X 2 − Y 2 + m ( Y − X ) = 0

⇔ ( X − Y )( X + Y − m ) = 0
⇔ X = Y∨Y =m−X
⎧X = Y
⎪⎧Y = m − X
Heä thaø nh
hay ⎨ 2
⎨ 2
⎩ X + mX = m
⎩⎪ X + m ( m − X ) = m
⎪⎧ X = Y
⎪⎧ Y = m − X
⇔⎨ 2
∨⎨ 2
2
⎩⎪ X + mX − m = 0 ( * ) ⎩⎪ X − mX + m − m = 0

a/Khi m = -4 ta ñöôï c heä
⎧⎪ Y = −4 − X
⎧X = Y
∨⎨ 2
⎨ 2
⎩ X − 4X + 4 = 0 ⎪⎩ X + 4X + 20 = 0 ( voâ nghieäm )

⎧⎪ X = 2 ( loaïi do X ≤ 1)
⇔⎨
⎪⎩ Y = 2
Vaä y heä ñaõ cho voâ nghieä m khi m = 4.
b/ Ta coù (*) ⇔ X 2 + mX − m = 0 vôùi X ≤ 1

⇔ X 2 = m (1 − X )

X2

= m ( do m khoâng laø nghieäm cuûa *)
1−X
X2
− X 2 + 2X
treân [ −1,1) ⇒ Z ' =
;
Xeù t Z =
2
1− X
(1 − X )

Z' = 0 ⇔ X = 0 ∨ X = 2

( * *)

⎧⎪ X = Y ( X ≤ 1)
coù nghieä m ⇔ m ≥ 0
⎨ 2
⎪⎩ X + mX − m = 0
Xeù t (**):
X 2 − mX + m 2 − m = 0
Ta coù Δ = m 2 − 4 ( m 2 − m ) = −3m 2 + 4m

Do ñoù heä

4
3
Keá t luaä n : Khi m ≥ 0 thì (I) coù nghieä m neâ n heä ñaõ cho coù nghieä m
Khi m < 0 thì (I) voâ nghieä m maø (**) cuø n g voâ nghieä m
(do Δ < 0) neâ n heä ñaõ cho voâ nghieä m
Do ñoù : Heä coù nghieä m ⇔ m ≥ 0
Caù c h khaù c
Heä coù nghieä m ⇔ f (X) = X 2 + mX − m = 0 (*)hay
Δ≥0⇔0≤m≤

g(X) = X 2 − mX + m2 − m = 0 (**) coù nghieä m treâ n [-1,1]
⎧Δ1 = m 2 + 4m ≥ 0

⎪⎪af (1) ≥ 0
⇔ f ( −1) f (1) ≤ 0 hay ⎨af (−1) ≥ 0

⎪−1 ≤ S = − m ≤ 1
⎪⎩
2
2
2
⎧Δ 2 = −3m + 4m ≥ 0

2
⎪⎪ag (−1) = m + 1 ≥ 0
hay g (−1) g (1) ≤ 0 hay ⎨ag ( 1) = (m − 1) 2 ≥ 0

⎪−1≤ S = m ≤ 1
⎪⎩
2 2
2
⎧Δ1 = m + 4m ≥ 0
4

⇔ 1 − 2m ≤ 0 hay ⎨1 − 2m ≥ 0
hay m = 1 hay 0 ≤ m ≤
3
⎪−2 ≤ m ≤ 2

⇔m≥0

IV. HEÄ KHOÂNG MAÃU MÖÏC

Baø i 182:


π⎞

⎪tgx + cotgx = 2sin ⎜ y + 4 ⎟ (1)Giaû i heä phöông trình: ⎨
⎪ tgy + cotgy = 2sin ⎛ x - π ⎞ (2)


⎪⎩
4⎠

Caù c h 1:

sinα cos α sin2 α + cos2 α
2
+
=
=
cosα sin α
sin α cos α
sin 2α
⎧ 1
π⎞

⎪ sin 2x = sin ⎜ y + 4 ⎟ (1)Vaä y heä ñaõ cho ⇔ ⎨
⎪ 1 = sin ⎛ x − π ⎞ (2)


⎪⎩ sin 2y
4⎠

Ta coù : tgα + cotgα=

Ta coù :


π⎞

⎪1 = sin 2x sin ⎜ y + 4 ⎟ (1)⇔⎨
⎪1 = sin 2y. sin ⎛ x − π ⎞ (2)


⎪⎩
4⎠

⎧sin 2x = 1
⎧sin 2x = −1


(1) ⇔ ⎨
∨⎨
π⎞
π⎞


⎪sin ⎜ y + 4 ⎟ = 1 ⎪sin ⎜ y + 4 ⎟ = −1


π
π


⎪⎪ x = 4 + kπ, k ∈
⎪⎪ x = − 4 + kπ, k ∈
⇔⎨
∨⎨
⎪ y = π + h2π, h ∈ ⎪ y = − 3π + h2π, h ∈
⎩⎪
⎩⎪
4
4
π

⎪⎪ x = 4 + kπ, k ∈
Thay ⎨
vaø o (2) ta ñöôï c
π
⎪ y = + h2π, h ∈
⎪⎩
4
π⎞
π

sin 2y.sin ⎜ x − ⎟ = sin .sin kπ = 0 ≠ 1 (loaï i )
4⎠
2

−π

=
+ kπ, k ∈
x
⎪⎪
4
Thay ⎨
vaø o (2) ta ñöôï c
π
3
⎪y = −
+ h2π, h ∈
⎪⎩
4
π⎞


⎛ 3π ⎞
⎛ π
sin 2y. sin ⎜ x − ⎟ = sin ⎜ −
⎟ sin ⎜ − + kπ ⎟
4⎠


⎝ 2 ⎠
⎝ 2
( neáu k leû)
⎛ π
⎞ ⎧1
= sin ⎜ − + kπ ⎟ = ⎨
( neáu k chaün)
⎝ 2
⎠ ⎩−1

Do ñoù heä coù nghieä m
π

⎪⎪ x = − 4 + ( 2m + 1) π

⎪ y = − 3π + h2π
⎪⎩
4

( m, h ∈ Z) •

Caù c h 2:
Do baá t ñaú n g thöù c Cauchy
tgx + cotgx ≥ 2
daá u = xaû y ra ⇔ tgx = cotgx ⇔ tgx=
⇔ tgx = ±1

1
tgx

Do ñoù :

π⎞

tgx+cotgx ≥ 2 ≥ 2 sin ⎜ y + ⎟
4⎠

Daá u = taï i (1) chæ xaû y ra khi
⎧tgx = 1
⎧tgx = −1


⇔⎨
∨⎨
π⎞
π⎞


⎪sin ⎜ y + 4 ⎟ = 1 ⎪sin ⎜ y + 4 ⎟ = −1


π
π


⎪⎪ x = 4 + kπ, k ∈
⎪⎪ x = − 4 + kπ, k ∈
(I) ∨ ⎨
(II)
⇔⎨
π
π
3
⎪ y = + h2π, h ∈
⎪y = −
+ h2π, h ∈
⎪⎩
⎪⎩
4
4
⎛ π⎞
thay (I) vaø o (2): tgy + cotgy=2sin ⎜ x - ⎟
⎝ 4⎠
ta thaá y 2 = 2sin kπ = 0 khoâ n g thoû a
⎛ π

thay (II) vaø o (2) ta thaá y 2 = 2 sin ⎜ − + k π ⎟
⎝ 2

chæ thoû a khi k leû
π

⎪⎪ x = − 4 + ( 2m + 1) π
Vaä y : heä ñaõ cho ⇔ ⎨
, m, h ∈
π
3
⎪y = −
+ 2hπ
⎪⎩
4
Baø i 183:

Cho heä phöông trình:
(1)
⎪⎧ x − y = m

2
⎪⎩2 ( cos 2x + cos 2y ) − 1 − 4 cos m = 0 (2)
Tìm m ñeå heä phöông trình coù nghieä m .

⎧⎪ x − y = m
Heä ñaõ cho ⇔ ⎨
2
⎪⎩4 cos ( x + y ) cos ( x − y ) = 1 + 4 cos m

⎧⎪ x − y = m
⇔⎨
2
⎪⎩−4 cos ( x + y ) cos m + 4 cos m + 1 = 0
⎪⎧ x − y = m
⇔⎨
2
2
⎪⎩[2 cos m − cos ( x + y )] + 1 − cos ( x + y ) = 0
⎪⎧ x − y = m
⇔⎨
2
2
⎪⎩[2 cos m − cos ( x + y )] + sin ( x + y ) = 0
⎧x − y = m

⇔ ⎨cos ( x + y ) = 2 cos m

⎩sin ( x + y ) = 0
⎧x − y = m

⇔ ⎨ x + y = kπ , k ∈
⎪cos(kπ) = 2 cos m

Do ñoù heä coù nghieä m ⇔ m = ±

π

+ h2π ∨ m = ±
+ h2π, h ∈
3
3

BAØI TAÄP
1. Giaû i caù c heä phöông trình sau:
⎧sin x + sin y = 2
a/ ⎨ 2
2
⎩sin x + sin y = 2

1

⎪⎪sin x sin y = − 2
b/⎨
⎪cos x cos y = 1
⎪⎩
2
⎧⎪ 2 cos x = 1 + cos y
c/⎨
⎩⎪ 2 sin x = sin y
1

⎪sin x cos y =
d/⎨
4
⎪⎩3tgx = tgy

⎧tgx + tgy + tgxtgy = 1
f /⎨
⎩3sin 2y − 2 = cos 4x

3
⎪⎪sin x − sin 2y =
2
g/⎨
⎪cos x + cos 2y = 1
⎩⎪
2
⎧cos ( x + y ) = 2 cos ( x − y )

h/⎨
3
⎪cos x.cos y =

4
⎧sin x = 7 cos y
k/⎨
⎩5 sin y = cos x − 6

⎧tgx + tgy = 1

l/⎨ x
y
⎪⎩tg 2 + tg 2 = 2
⎧cos x cos y = m + 1
2.Cho heä phöông trình: ⎨
2
⎩sin x sin y = 4m + 2m
1
a/ Giaû i heä khi m = −
4
⎧⎪sin 2 x = cos x cos y
e/ ⎨ 2
⎪⎩cos x = sin x sin y

3
1


b/ Tìm m ñeå heä coù nghieä m ⎜ ÑS − ≤ m ≤ − hay m=0 ⎟
4
4


3. Tìm a ñeå heä sau ñaâ y coù nghieä m duy nhaá t :
⎧⎪ y 2 + tg 2 x = 1

2
( ÑS a= 2)
⎪⎩ y + 1 = ax + a + sin x
4. Tìm m ñeå caù c heä sau ñaâ y coù nghieä m .
3
⎧sin x cos y = m 2
⎪⎧cos x = m cos y
a/⎨
b/⎨
3
⎩sin y cos x = m
⎩⎪sin x = m cos y

( ÑS

1 ≤ m ≤ 2)


1- 5
1+ 5 ⎞
≤m≤
⎜⎜ ÑS
⎟⎟
2
2

Th.S Phạm Hồng Danh
TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful