ΠΑΣΡΙΔΑ ΜΑ΢ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΝΣΟ΢…

ΜΕΡΟ΢ 1
ΟΝΟΜΑ΢ΣΙΚΟ΢
ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΑΓΡΟΣΩΝ
ΠΡΟ΢ΥΤΓΩΝ
ΠΙΝΑΚΕ΢ ΑΠΟΓΡΑΦΗ΢ ΢ΣΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΟΙΚΙ΢ΜΟΤ
mas.gr

2012

PONTOS-PATRIDAMOU.BLOGSPOT.COM

1

ΜΕΡΟ΢ 1°
ΟΝΟΜΑ΢ΣΙΚΟ΢ ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΑΓΡΟΣΩΝ ΠΡΟ΢ΦΤΓΩΝ
ΠΗΓΗ:Επιτροπι Ποντιακϊν Μελετϊν

Τόμος 1ος- Σελίδες 1–48
(http://www.omegatechnology.biz/epmportal/viewArxeiako.aspx?materialid=4005)

ΠΙΝΑΚΕ΢ ΑΠΟΓΡΑΦΗ΢ ΢ΣΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙ΢ΜΟΤ ΑΝΑ
ΑΡΙΘΜΟ ΤΠ. ΔΗΛΩ΢Η΢
(΢θμείωςθ mas.gr: Αυτοφσ τουσ πίνακεσ κα τουσ χρειαςτοφμε, αφοφ
βροφμε πρϊτα το όνομα που αναηθτοφμε και αντιγράψουμε τον
αρικμό απογραφισ του, κα επιςτρζψουμε εδϊ για να δοφμε το
γραφείο του τόπου απογραφισ εποικιςτϊν)