You are on page 1of 4

‫דעה חכמה לנפשך‬

‫טז‬

‫שיחות הר"ן קל"ג‬

‫ואפי' שאנו רחוקים מזה, מ"מ הלא אמר‬ ‫משיח לבעש"ט שיתגלה בעולם‬ ‫כשיפוצו מעיינותיך חוצה ויוכלו לייחוד‬ ‫יחודים ועליות כמותך, ויש חילוק בין‬ ‫יחודים לעליות, כי היחודים הם הכונות,‬ ‫והעליות הוא מה שהצדיק עולה בעולם‬ ‫העליון ושומע שם סודות התורה שיש בזה‬ ‫עבודה גדולה מאד, שהוא התקשרות‬ ‫תורה ותפילה, כי התפילות הם סוד‬ ‫היחודים, ויש סוד עליה בתפילות, כי‬ ‫התפילה היא אש, וטבע האש לעלות‬ ‫למעלה. משא"כ תורה הוא מלמעלה‬ ‫למטה, שהתורה ירדה ממקום גבוה למקום‬ ‫נמוך בזה העולם.‬ ‫ופי' בספה"ק אדיר במרום, שיש סוד‬ ‫'תיבת נח', כי באוירא דהאי עלמא‬ ‫אסור לגלות סודות התורה, כי האויר של‬ ‫היום נטמא, וכל ענין הזה"ק נעשה בצירוף‬ ‫קדוש כזה, שמי שלומד בהתמדה בזה"ק‬ ‫יוכל להרגיש שהנשמה הולכת מאויר של‬ ‫עוה"ז ונכנסת לאויר ג"ע ושם הנשמה‬ ‫שומעת תורה באופן אחר ושם מותר‬ ‫לגלות סודות כמ"ש הרמ"ק. ופי' הרמח"ל‬ ‫שהצדיקים לא למדו התורה כמו שאנו‬ ‫לומדים כאן, אלא עסקו ביחודים וכוונות עד‬ ‫שיצאו מאוירא דהאי עלמא ונכנסו לאויר‬ ‫רוחני מזוכך יותר עליון, ודרך זה השיגו‬ ‫השגות התורה.‬

‫מה שכתוב בהתורה המדברת מגודל‬ ‫אפילו‬ ‫וחמדה‬ ‫גזילה‬ ‫אסור‬ ‫במחשבה )בסימן ס"ט חלק ראשון(‬ ‫פירוש על הגוזל את חברו, שפירש:‬ ‫'יוליכנו אחריו אפלו למדי' )בבא קמא‬ ‫קג( דהינו למודי ה', היינו הבנים וכו'.‬ ‫עין שם שמעתי מפיו הקדוש שאמר‬ ‫שכך שמע שהיו לומדים כן הגמרא הנ"ל‬ ‫במקום ששמע:‬
‫רבינו ז"ל מפרש‬ ‫שכשגונבים מאחד הממון,‬ ‫יכולים לגנוב ממנו הבנים שלו רח"ל,‬ ‫ומוהרנ"ת שמע מרביה"ק שכך שמע‬ ‫בעולמות עליונים שפירשו כך הגמ'.‬
‫ס"ט(‬ ‫סי'‬ ‫)לקו"מ‬

‫כי אחד מגילויי הבעש"ט הק' שיפוצו‬ ‫מעיינותיך חוצה וייחדו יחודים‬ ‫כמותך, הוא לא רק לכוון הכוונות הק', אלא‬ ‫ללמוד תורה בעולם העליון, כמ"ש ברמח"ל‬ ‫באדיר במרום שיש עולמות עליונים‬ ‫שלומדים שם ע"פ פשט ויש עולמות‬ ‫עליונים שלומדים שם ע"פ סוד ויש‬ ‫שלומדים רזין דרזין, והצדיקים הגדולים‬ ‫תלמידי הבעש"ט למדו תורה לא רק בעולם‬ ‫הזה, אלא ע"י שייחדו יחודים ונכנסו‬ ‫בעולמות העליונים זכו לשמוע תורה‬ ‫מעולמות עליונים, והרבה מגילויי הצדיקים‬ ‫הם מה שגילו מה ששמעו בשמים, והוא‬ ‫הגילוי שגילה רבינו בתורה ס"ט.‬

‫יז‬

‫שיחות הר"ן קל"ג‬


‫וכמו שראו אצל בעל הסולם איך שמייחד‬ ‫יחוד הגן ונתדבק למעלה, כי ע"י‬ ‫יחוד הגן, זכו הצדיקים לעלות לגן עדן‬ ‫העליון, ששם השגת התורה הוא באופן‬ ‫אחר. וזהו סוד העליות.‬ ‫ואע"פ שאנו לא מבינים בזה כלל, אבל‬ ‫הבעש"ט מגלה שזה שייך לכל‬ ‫אחד ואחד, ואף שגילה רבינו האריז"ל שיש‬ ‫הרבה כוונות שבתפילה אבל באמת רבינו‬ ‫האריז"ל גילה גם הרבה כוונות ויחודים‬ ‫שבעת הלימוד וזהו יותר קשה, כי בלימוד‬ ‫אין עוסקים בדביקות כ"כ, אבל האמת שגם‬ ‫בעת הלימוד צריך לכוון להשי"ת. כמ"ש‬ ‫בשיחות הרן במ"א שרבינו רצה כשהיה‬ ‫ילד לחשוב מה' באמצע הלימוד וזה יותר‬ ‫קשה מהתפילה, כי עצם התפילה הוא ענין‬ ‫של אש מלמטה למעלה, משא"כ תורה הוא‬ ‫מלמעלה למטה, בפרט כשלומדים עם‬ ‫חברותא או בציבור, יותר קשה כי זה‬ ‫מוריד את האדם מאד, לכן הרבה צדיקים‬ ‫למדו חלק מהיום בהתבודדות, לפחות‬ ‫כשלומד לבדו יותר בנקל שהלימוד שלו‬ ‫יהיה בדביקות והתקשרות.‬ ‫אבל מצד שני בודאי עיקר התורה הוא‬ ‫בהתדבקות בחבורה. ולכן למדו‬ ‫קצת כך וקצת כך, והמדרגה היותר גבוהה‬ ‫שגם כשלמדו עם חברותא זכו להיות‬ ‫בדביקות בשמות ובייחודים. ואף שאנו‬ ‫רחוקים מכל זה, אבל מקצת מן המקצת‬ ‫מפעם לפעם זוכה כל אחד, אפי' קצת ביום‬ ‫באמצע הלמוד או בתחילתו לדבק עצמו‬ ‫בה' באמת בהלמוד, ובהמשך הזמן ילמד‬ ‫את הדרך איך לזכות לדרגת הרמח"ל שע"י‬ ‫כל המדרגות שלו זכה שלא עבר חמש‬

‫דקות בלי לייחד יחוד באמצע הלימוד, ובזה‬ ‫הכח זכה בבחרותו למגיד משמים,‬ ‫ולהתגלות גילוים, הכל בגלל שלא עבר‬ ‫חמש דקות בלי יחוד. והרה"ק מקאמארנא‬ ‫מביא שהצדיקים הגדולים במעלה לא רק‬ ‫כל חמש דקות אלא כל אות ואות היו‬ ‫מייחדים יחודים גדולים ועצומים, ואנו לכל‬ ‫הפחות נלמד מזה דרך לפי קטנותינו, לכל‬ ‫הפחות לזכור מהשי"ת באמצע הלימוד‬ ‫מפעם לפעם, ובמשך הזמן יתגלה עלינו‬ ‫הסוד של יפוצו מעיינותיך חוצה, שנוכל‬ ‫לייחד יחודים ועליות כמותך, לא רק יחודים‬ ‫אלא גם עליות לצאת מאוירא דהאי עלמא,‬ ‫שהלימוד יהיה בעולם יותר גבוה ועי"ז‬ ‫נזכה שתתגלה אלקותו ית"ש, וה' יעזור‬ ‫שבאמת נזכה לזה, ויתבטלו הקליפות‬ ‫וההסתרות.‬ ‫והגם שאנו רחוקים מזה, אבל כל‬ ‫באמונת‬ ‫תלויים‬ ‫המדרגות‬ ‫חכמים, שהצדיקים הקדמונים כבר הכניסו‬ ‫כל המדרגות של עבדות ה' בתוך הספרים‬ ‫שלהם, ואנו אין לנו מעשים טובים כמו‬ ‫הצדיקים כדי לזכות להגיע לדרגות אלו, כי‬ ‫צריך לזה הרבה עבדות ה' וחסידות בלי‬ ‫סוף, אלא שיש סגולה אחרת, ע"י שלומדים‬ ‫ספריהם הקדושים, ומתחברים אליהם,‬ ‫בלימוד בהתמדה עצומה בדבריהם‬ ‫הקדושים, בזה האדם מתאחד עם‬ ‫המחברים, עד שמקבל הקדושה של אותו‬ ‫מחבר, ואפי' שאין בידו כ"כ חסידות‬ ‫ומע"ט, עצם ההתמדה בדברי אותם‬ ‫המחברים בלי סוף, שלומד הדברים של‬ ‫המחברים האלה, זה בעצמו מביא‬ ‫התקשרות למחבר הספה"ק, ונכנס בו‬

‫דעה חכמה לנפשך‬


‫חייבים להתקשר גם לצדיקים החיים. כמו‬ ‫שאמר האריז"ל שאליעזר עבד אברהם‬ ‫התקדש פעמיים, אחת כשהתקשר‬ ‫לאאע"ה בחיים חיותו, ויצא מארור לברוך,‬ ‫ואח"כ נתגלגל בכלב בן יפונה והלך עוד‬ ‫פעם לקברי אבות להנצל מעצת המרגלים.‬ ‫כי אדם צריך להתקשר גם לצדיק החי וגם‬ ‫לצדיק הנפטר. וזה עיקר סוד ההתקשרות‬ ‫לצדיקים. ועכשיו בזמן האחרון יש נסיונות‬ ‫רבים בענין אמונת חכמים, יש אנשים שלא‬ ‫מחשיבים נקודת האמונה בחכמי הדור, אך‬ ‫אי' בגמ' כי אין לך אלא ב"ד שבימיך )ר"ה‬ ‫כ"ה ע"ב(, שע"י שהאדם מתחזק ושומע עצת‬ ‫חכמי דורו, זה דבר עצום ונורא מאד. כי‬ ‫עיקר האמונה היא במקום שאדם אינו‬ ‫מבין, במקום שה' מצריך אמונת חכמים‬ ‫ויש לאדם קושיות וסברות נגדיות מסברת‬ ‫חכמי הדור, כשאדם מתגבר ושומע דייקא‬ ‫עצת חכמי הדור זהו המפתח להתקשר‬ ‫לצדיקים אמיתיים שוכני עפר, ועי"ז יוכל‬ ‫לקבל כל המדרגות ודביקות בה' כמו‬ ‫שצריך.‬ ‫אבל אם הוא מבזה שמיעת עצת חכמי‬ ‫דורו, הוא חושב שזה דבר קל‬ ‫וצדדי, אבל באמת עי"ז עושה לו חסימה‬ ‫שלא יוכל לקבל אור קדושת צדיקי אמת‬ ‫שוכני עפר, אם רוצה באמת לבא לתכלית‬ ‫ולקיים 'ובו תדבק', ולקבל דביקות בה' הוא‬ ‫רק ע"י התחזקות באמונה בחכמי הדור.‬ ‫שנדע כמה זה גדול אצל ה', ושאין דבר‬ ‫למעלה מזה, כי כל עיקר עבודת ה' זה‬ ‫אמונת חכמים, ככתוב בלקו"מ שעיקר‬ ‫התשובה תלויה באמונת חכמים, ויש צדיק‬ ‫תחתון וצדיק עליון, והא בהא תליא, דע"י‬

‫יח‬

‫ניצוצין של אותו הצדיק בעל הספר. זה‬ ‫נקרא התקשרות לצדיקים שהיה להם‬ ‫קדושה עצומה ועבדו את ה' שנים רבות‬ ‫ביגיעות אין סוף, והכניסו קדושתם‬ ‫בספריהם, בבחי' אנא נפשי כתבית יהבית.‬ ‫ובעל הסולם אמר שעיקר שלומדים‬ ‫ספה"ק לא לדעת מה כתוב‬ ‫בספר, אלא להגיע להשתוות עם אותו‬ ‫הצדיק, שבזה אתה מקבל קדושת אותו‬ ‫הצדיק בבחינתך. ואפי' שא"א להגיע מיד‬ ‫לשלמות, גם בחינה אחת היא עצומה מאד.‬ ‫ובעל הסולם אמר שבכדי לכתוב פירוש‬ ‫על איזה ספר אפשר רק ע"י‬ ‫שהאדם מקבל איזה קדושה מאותו‬ ‫המחבר, כמו שאמר על עצמו שקבל אור‬ ‫קדושת רשב"י בביאור הזהר. כן צריך‬ ‫ללמוד ספרי הצדיקים עד שנכללים‬ ‫בקדושתם, עד שמקבלים הארה ודביקות‬ ‫להבין דבה"ק.‬ ‫וכן בלמוד כתבי האריז"ל יש שאין‬ ‫מרגישים בזה כלל פנימיות, ויש‬ ‫שלמדו כמו בהמה ממש, בלי להבין כלל,‬ ‫אבל בהמשך הזמן שלמדו בהתמדה‬ ‫עצומה, בסוף השי"ת האיר עיניהם וזכו‬ ‫להפנימיות, וזוהי עיקר הנקודה להתקשר‬ ‫באמונה חכמים בצדיקים. בזה יזכה‬ ‫להתדבק בקדושתם.‬ ‫כי ענין אמונת צדיקים הוא שורש הכל.‬ ‫כמובא בלקו"מ תו' ו' שענין אמונת‬ ‫חכמים הוא כמו אות א', י' העליון הם‬ ‫הצדיקים שהם בעולמות עליונים, הי'‬ ‫התחתון כנגד הצדיק שחי בעוה"ז, וכדי‬ ‫להגיע לקדושת הצדיקים שנסתלקו,‬

‫יט‬

‫שיחות הר"ן קל"ג‬


‫שנתחזק לשמוע עצת חכמי הדור בענין‬ ‫הלכה ובכל ענין וענין, נזכה להתקשר‬ ‫לצדיקי שוכני עפר, ונזכה ליפוצו‬

‫מעיינותיך חוצה ונזכה לייחד יחודים‬ ‫ועליות כמותך, ונזכה לביאת גוא"צ‬ ‫ברחמים בב"א.‬