נתיב חיים שיעור 03

‫ים החכמה‬

‫‬

‫‪dry‬‬

‫נתיב חיים  שיעור ג'‬
‫שיעור ג'‬

‫ספר נתיב מצוותיך נתיב אמונה‬
‫שביל א' אות ד' ]מי שמאמין‬
‫בהשגחה יכול לסבול רדיפות[‪:‬‬
‫"אמונה‪ ,‬שמאמין שאין שום תנועה‬
‫מקרה‪ ,‬הוא מרפא לנפש מכל תחלואיו‪,‬‬
‫כולל מדות טובות‪ ,‬לאהוב את חבירו‬
‫אף שעושה לו רעות ומבזה אותו‪ ,‬כי‬
‫אין שום מקרה בעולם אף דבור קטן‪,‬‬
‫ובדין שמים נעשה זה שלוחו של מקום‬
‫לבזות אותו ולחרף אותו‪ ,‬כל דבר‬
‫שמדברין עליו הכל אמת‪ ,‬אם הוא לא‬
‫עשה זה שמדברין עליו הרשעים אף‬
‫במחשבה לא חשבו‪ ,‬יש בודאי פגם דק‬
‫כיוצא שפגם בו‪ ,‬או פניה דקה שהיא‬
‫עבודה זרה‪ ,‬או שנהנה משום דבר‬
‫לתאות יצרו והרי הוא מגלה עריות‬
‫וכיוצא‪ ,‬צא ובדוק נפשך ותמצא‬
‫שבלתי גזירות עליון אי אפשר ששום‬
‫נברא יצער אותו אפילו צער קטן‪ ,‬ולכן‬
‫יקבל באהבה ובתחיבה ובשמחה‬
‫ויתרפא נפשך יותר ממאה אלף אלפים‬
‫תעניות וסיגופים"‪.‬‬
‫ידוע המעשה עם האדמו"ר האמצעי‬
‫שפעם אחת התעלף והיה‬
‫בחלישות ג' ימים ואמר הטעם כי בכל‬
‫פעם שקורא קויטל וקורא שם איזה‬
‫עבירות שעשה אותו יהודי‪ ,‬הרי הוא‬
‫מחפש בחי' של אותה עבירה אצלו‬
‫]כמובן שהוא בדקי דקות שאין לתאר‬
‫וכו'[ ומיד עושה תשובה על בחי' זו‪ ,‬ועי"כ‬
‫יכול להחזיר בתשובה אותו יהודי שנתן‬
‫הקויטל‪ ,‬והנה עתה קיבל קויטל עם‬

‫עבירות כל כך חמורות שלא יוכל למצוא‬
‫בשום אופן איזה שייכות יש לו לאותו‬
‫בחי' עבירה אפי' בדקי דקות‪ ,‬ומתוך כך‬
‫הבין שיש בו איזה בחי' שנקראת "העלם‬
‫הרע" דהיינו איזה בחי' חיסרון בהעלם‬
‫שאינו יודע בעצמו חסרון זה‪ ,‬כיון שכלל‬
‫הוא דלעולם כל מה שבא לפני האדם יש‬
‫לו איזה שייכות לאיזה בחי' מענין זה‪ ,‬וכל‬
‫אדם ששומע מאיזה עבירה שעשה פלוני‬
‫בע"כ ששומע בזה שיש לו איזה בחי'‬
‫מדבר זה‪ ,‬כי כל מה שבא לפני האדם יש‬
‫לו שייכות אליו‪ ,‬ואין שום מקרה בעולם‬
‫אלא כל דבר בא בהשגחה אפי' דבר‬
‫ששומע באקראי‪ ,‬וא"כ כאשר אינו מוצא‬
‫השייכות לזה הרי בע"כ שיש דבר נעלם‬
‫בקרבו שאינו ידוע לו‪ ,‬וזהו שהיה אדמו"ר‬
‫האמצעי בחלישות ג' ימים‪.‬‬

‫אות ה' ]אם יכול לייחד ייחודים‬
‫אזי מה טוב‪ ,‬ואם לאו יאמין‬
‫ממנו‬
‫ויתבטלו‬
‫בהשגחה‬
‫מחשבות זרות ויתבטל כאין[‪ .‬אם‬
‫יכול לטהר מחשבתו ולעשות יחודים‬
‫בכל דבר הוה ולברר ניצוצין בדרך‬
‫פרט טוב לו‪ ,‬ואם לאו שמתגבר‬
‫הקטנות‪ ,‬על כל פנים ידע דרך כלל‬
‫שהשם יתברך מלא כל הארץ כבודו‪,‬‬
‫ואלופו של עולם בכל תנועה‪ ,‬ובכל‬
‫תנועה ומחשבה הכל השם יתברך שם‪,‬‬
‫ובידיעה זאת באמת יתפרדו כל פועלי‬
‫און ויתבטלו ממנו כל מחשבות זרות‬
‫ועצבות‪ ,‬ובזה יכול לעמוד על עמדו‬
‫שלא יפול למטה לתוך הקליפות ותאות‬

‫ים החכמה‬

‫‪ery‬‬
‫הזמן ולא ידחו אותו הקליפות מכל‬
‫המדריגות ויהיה נשאר דבוק בו ית'‪,‬‬
‫ואף שמבלבלים אותו בתפלתו כמה‬
‫מחשבות זרות זהו מחמת הישות שיש‬
‫בו‪ ,‬אבל כשנתבטל לאין ממש דומה‬
‫בפני עצמו כבריה הפחותה שבכל‬
‫הנבראים‪ ,‬ומקשר עצמו עם כולם שוה‬
‫בשוה בהתקשרות ואחדות‪ ,‬ואינו רוצה‬
‫להשיג שום דבר ומעלה יתירה על שום‬
‫נברא שבקדושה‪ ,‬אין ואפס בפני עצמו‪,‬‬
‫ויודע שמלא כל הארץ כבודו‪ ,‬מיד‬
‫יתפרדו כל פועלי און ויבוא‬
‫להתפשטות הגשמיות מקושר באור אין‬
‫סוף באחדותו יתברך‪.‬‬
‫הנה מבואר בזה שני דרכי עבודה‪ ,‬הא'‬
‫לטהר מחשבתו ולעשות יחודים‬
‫בכל דבר ההוה ולברר נצוצין דרך פרט‪.‬‬
‫והב' הוא להתבטל אליו ית' בכללות‬
‫באמונה פשוטה שמלא כל הארץ כבודו‬
‫מקושר באור אין סוף באחדותו יתברך‪.‬‬
‫והנה להבין היטב ב' דרכים אלו הנה‬
‫שורש הכל על דרך הסוד הוא הענין‬
‫שלמדנו בתחילת ספר אוצרות חיים‬
‫שהוא ענין אור א"ס הסובב וסוד‬
‫הצמצום‪ ,‬שהם ב' מדרגות של ממלא‬
‫כל עלמין וסובב כל עלמין וכפי שית'‬
‫בע"ה‪.‬‬
‫א‪.‬‬

‫שני דרכי העבודה בבחי' ממלא‬
‫כל עלמין וסובב כל עלמין הם‬
‫התורה והתפלה‬
‫היסוד הראשון בחכמת הקבלה הוא‬
‫שהיה תחילה אור אין סוף‬

‫‬

‫נתיב חיים  שיעור ג'‬

‫ואחר כך עשה הקב"ה צמצום‪ ,‬ואחר‬
‫הצמצום המשיך הקב"ה קו מאור א"ס‬
‫לתוך החלל‪ ,‬וכמו שצייר הציור בתחילת‬
‫הספר אוצרות חיים‪ ,‬דהיינו תוך העיגול‬
‫הוא בחי' החלל הפנוי שהוא מקום‬
‫הצמצום ובתוך החלל הזה המשיך‬
‫המאציל קו אור א"ס ב"ה‪.‬‬
‫וביאור הדבר בכללות על דרך עבודה‬
‫הוא דהנה ישנן ב' עניני‬
‫עבודה בכללות לאיש הישראלי והם‬
‫תורה ותפלה‪ ,‬והם כנגד ב' מדרגות אלו‬
‫שהם אור א"ס הסובב‪] ,‬היינו שסובב את‬
‫מקום החלל‪ ,‬והוא בחי' אור א"ס של‬
‫קודם הצמצום שמאיר בדרך מקיף לתוך‬
‫החלל‪ ,‬דהיינו באופן בלתי מושג‪ ,‬דכל‬
‫דבר שמשיג האדם נקרא אור פנימי‬
‫דהיינו שנכנס בפנימיותו ומשיג אותו‪,‬‬
‫משא"כ אור גדול שאינו יכול להשיג‬
‫נקרא אור מקיף כי אין לו בו תפיסה‬
‫אלא כמו מקיף עליו מרחוק[ ואור אין‬
‫סוף של הקו הנמשך למקום החלל‪,‬‬
‫בחינת‬
‫הוא‬
‫התפלה‬
‫דעבודת‬
‫ההתקשרות לאור א"ס הסובב ועבודת‬
‫התורה הוא ההתקשרות לקו‪ ,‬דהנה‬
‫כללות אמונה היחוד הוא שהכל אלקות‬
‫ואין שום מציאות בלעדו ית'‪ ,‬והוא כלל‬
‫עבודת התפלה להגיע לדבקות באמונה‬
‫ויחוד ה' שהוא בחינת הארת אור א"ס‬
‫הסובב אשר באמת מצידו ית' אחר‬
‫הצמצום הוא כמו קודם הצמצום ואין‬
‫עוד מלבדו‪ ,‬אמנם אין דבר זה מושג‬
‫אלא בדרך מקיף שהוא מבחינת אור אין‬
‫סוף הסובב ומקיף העולמות וכאשר‬
‫מתפלל ומאמין ביחודו ית' ממשיך על‬

‫ים החכמה‬

‫‬

‫‪fry‬‬

‫נתיב חיים  שיעור ג'‬

‫ידי כך מאור א"ס הסובב תוספת גילוי‬
‫לתוך העולמות‪ ,‬אמנם מ"מ אין‬
‫אפשרות לגלות בפועל אור אין סוף‬
‫במקום החלל רק דרך הקו וענין המשכת‬
‫הקו הוא המשכת אור א"ס הבלתי גבול‬
‫תוך הגבול‪ ,‬ועל ידי כך נעשה כל‬
‫השתלשלות העולמות בכמה מדרגות‬
‫וכדמבואר בפרק זה‪ ,‬וכללות המדרגות‬
‫הם ה' עולמות שהם א"ק אצילות‬
‫בריאה יצירה עשיה‪ ,‬דהיינו המשכת‬
‫אור א"ס דרך הקו בהשלשלות לה'‬
‫עולמות‪] ,‬ואף דעיקר הקו מסתיים בסוף‬
‫עולם האצילות מ"מ נמשך ממנו הארה‬
‫אף לעולמות בריאה יצירה ועשיה[‪,‬‬
‫והנה עבודת ה' בבחי' המשכת הקו‬
‫בתוך העולמות הוא ענין לימוד התורה‬
‫הקדושה אשר אנו יודעים שהוא עיקר‬
‫תכלית חיי האדם אשר נתן לנו תורת‬
‫אמת וחיי עולם נטע בתוכנו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬

‫ה' חלקי לימוד התורה כנגד ה'‬
‫עולמות שהם ה' גילויים בבחי'‬
‫ממלא כל עלמין‬
‫והנה ענין לימוד התורה מתחלק לה'‬
‫בחי' לימודים שהם פרד"ס ר"ת‬
‫פשט רמז דרש סוד ומדרגה חמישית היא‬
‫רזא דרזין דהיינו פנימיות הסוד‪ ,‬וכנגד ה'‬
‫מדרגות אלו בתורה יש ה' מיני לימודים‬
‫שהם ]מתתא לעילא[ מקרא משנה גמרא‬
‫קבלה ורזא דרזין הוא תורת החסידות‬
‫אשר עיקר גילויה הוא ללמד הרז הפנימי‬
‫שבתוך סודות התורה‪ ,‬והענין הוא שעל‬
‫ידי לימוד התורה ממשיך האדם גילוי‬

‫אלקות בעולמות ובכל לימוד שלומד‬
‫ממשיך גילוי אלקות בבחי' אותו עולם‬
‫שכנגד הלימוד שלומד‪.‬‬
‫ג‪.‬‬

‫ה' חלקי לימוד התורה כנגד עשר‬
‫ספירות בכחות הנפש של האדם‬
‫ונפרש הענין בנפש האדם דכלל הוא‬
‫דהאדם הוא מרכבה לכל‬
‫העולמות וכל בחי' המשכת אור‬
‫שממשיך על ידי מעשיו בעולמות כמו כן‬
‫נמשך בחי' זו לתוך נפשו ונשמתו ופועל‬
‫בו גילוי אלקות באותה בחינה‪ ,‬והנה ה'‬
‫בחי' אלו שנתבאר בלימוד התורה שהם‬
‫כנגד ה' עולמות‪ ,‬הנה הם כנגד עשר‬
‫ספירות שבכחות הנפש של האדם‪ ,‬דכלל‬
‫הוא דכל בחי' ה' עולמות מתחלקים‬
‫לעשר ספירות באופן זה‪ ,‬עולם העשיה‬
‫כנגד ספירת המלכות‪ ,‬ועולם היצירה‬
‫כנגד ו' ספירות שהם חג"ת נה"י‪ ,‬ועולם‬
‫הבריאה כנגד ספירת הבינה‪ ,‬ועולם‬
‫האצילות כנגד ספירת החכמה‪ ,‬ועולם‬
‫א"ק כנגד ספירת הכתר‪.‬‬
‫והנה כאשר האדם לומד התוה"ק‬
‫הקדושה הנה הוא ממשיך עי"כ‬
‫אור אלקותו ית' בתוך הקו‪ ,‬ועי"כ נמשך‬
‫אור של דבקות תוך נפש האדם‪ ,‬ודביקות‬
‫זו הוא בחי' ביטול להשי"ת מתוך‬
‫שמרגיש קרבת ה' בנפשו ובטל אליו‪,‬‬
‫ואמנם בדביקות זו יש כמה וכמה‬
‫מדרגות לפי ערך בחי' לימודו אשר בזה‬
‫תלוי ערך האור שהמשיך בלימודו לתוך‬
‫הקו כמו שנת'‪ ,‬ונבאר ה' בחי' לימוד‬
‫התורה אחד לאחד‪.‬‬

‫ים החכמה‬

‫‪gry‬‬
‫ד‪.‬‬

‫ביאור ה' חלקי הלימוד הפועלים‬
‫בעבודת נפש האדם‬
‫על ידי לימוד מקרא שהוא כנגד עולם‬
‫העשיה וכנגד בחי' קבלת עול‬
‫מלכות שמים‪ ,‬הנה בכח הלימוד הזה‬
‫מאיר בנפשו הארה ודביקות של קבלת‬
‫עול מלכות שמים‪ ,‬דהיינו בחי' ביטול של‬
‫קבלת עול מלכות שמים‪ ,‬שבטל אליו ית'‬
‫לעשות רצונו ולקיים מצוותיו‪ ,‬ולכן זהו‬
‫הלימוד הראשון שמלמדים לילד בתחילת‬
‫לימודו בן חמש למקרא‪ ,‬והיינו שמלמדים‬
‫אותו קבלת עול מלכות שמים בפשיטות‬
‫הגמור שצריך ללמוד ולהתפלל ולקיים‬
‫מצוות התורה‪ ,‬והוא ההארה שמקבל‬
‫בנפשו על ידי לימוד המקרא‪ ,‬בחי'‬
‫מלכות בחי' עולם עשיה שהוא דרגא‬
‫ראשונה בחינוך האדם לעבודת הי"ת‪.‬‬
‫והמדרגה השנית אחר שמתגדל יותר‬
‫הוא לימוד המשנה כנגד‬
‫עולם היצירה והוא כנגד המדות שהם הו'‬
‫קצוות חג"ת נה"י ובכללות הוא ענין‬
‫עבודת ה' באהבה ויראה‪] ,‬שהם כנגד ב'‬
‫מדות חסד וגבורה‪ ,‬ומדת התפארת הוא‬
‫חיבור שניהם‪ ,‬שהוא מדת ההתפארות‬
‫והדבקות הנעשה על ידי חיבור האהבה‬
‫והיראה‪ ,‬ואח"כ מדות נצח הוד יסוד הוא‬
‫על דרך ג' מדות חג"ת אלא שהוא בזמן‬
‫שאין מדות החג"ת מאירים בנפשו‬
‫בגילוי‪ ,‬כלומר שלא בשעת עבודה‪ ,‬מ"מ‬
‫נשאר זכרון האהבה ]נצח[ וזכרון היראה‬
‫]הוד[ וזכרון הדבקות ]יסוד[ עי' ביאור‬
‫הענין בהקדמה לספר "דעה חכמה‬
‫לנפשך" תשס"ו סי' ב' ואכמ"ל[ דהיינו‬

‫‬

‫נתיב חיים  שיעור ג'‬

‫שעל ידי לימוד המשניות פועל בנפשו‬
‫גילוי אלקות בבחי' התעוררות אהבה‬
‫ויראה‪ ,‬והדבקות שבזה הוא בחי' ביטול‬
‫של אהבה ויראה כנ"ל‪.‬‬
‫והמדרגה השלישית הוא לימוד הגמרא‬
‫כנגד עולם הבריאה והוא‬
‫כנגד ספירת הבינה‪ ,‬והוא ענין פלפול‬
‫הש"ס אשר על ידו ממשיך הארת בחי'‬
‫עולם הבינה אשר הוא סוד ביטול היש‬
‫דהיינו שמתחיל להבין איך אפשר לבטל‬
‫את מציאות העולם ומציאות האדם לה'‬
‫ית'‪ ,‬וענין עבודה זו בה תלוי כל כחות‬
‫היגיעה של האדם בעבודת השי"ת‪,‬‬
‫דהיינו שעל ידי התלמוד מקבל כחות‬
‫הבינה שהוא כח להתיגע בעבודתו ית'‪,‬‬
‫כי עיקר יגיעת העבודה הוא במדרגה זו‬
‫של ביטול היש‪ ,‬כי כל המעכב והמפריע‬
‫לשלמות העבודה הוא הישות של האדם‬
‫והישות של העולם הנראה כביכול‬
‫כמציאות נפרד ממנו ית'‪ ,‬וצריך לעמול‬
‫ולהתייגע בכל עת לבטל ישות זו ולהחזיר‬
‫הכל אליו ית'‪ ,‬ודבר זה דורש יגיעה רבה‬
‫שהיא כלל עבודת הבינה אשר נפש‬
‫האדם מקבל כחות של ספירה זו על ידי‬
‫לימוד הגמרא‪ ,‬כי עי"כ ממשיך אור‬
‫השי"ת לתוך הקו בבחי' מדה זו וזה‬
‫משפיע לנפשו לתת לה כחות להתיגע‬
‫בעבודה ה' וכחות התבוננות לבטל‬
‫הישות של העולם לאלקותו ית"ש‪.‬‬
‫והמדרגה הרביעית היא לימוד הקבלה‬
‫כנגד עולם האצילות כנגד‬
‫ספירת החכמה שהוא הנקרא ביטול‬
‫במציאות‪ ,‬שהוא להרגיש עצם אור‬
‫היחוד איך הכל בטל ומבוטל אליו ית'‬

‫ים החכמה‬

‫‬

‫נתיב חיים  שיעור ג'‬

‫ואין כלל מציאות של יש‪ ,‬והוא מדרגה‬
‫גבוהה יותר מביטול היש שבבינה‪,‬‬
‫ומדרגה זו הוא כבר ענין המנוחה הבאה‬
‫אחר יגיעת העבודה של הבינה כי אחר‬
‫שמשיג אור הביטול הגמור במציאות‬
‫הרי הוא מתענג על ה' ומקבל אור של‬
‫מנוחה בעבודת השי"ת בכח הדבקות של‬
‫הביטול וההשגה איך הכל הוא אלקות‬
‫ית"ש‪.‬‬
‫והמדרגה החמישית הוא לימוד רזא‬
‫דרזין שהוא תורת החסידות‬
‫והוא כנגד עולם א"ק שהוא כנגד ספירת‬
‫הכתר והוא הנקרא בחי' "ביטול בעצם"‬
‫שהוא מדרגה יותר עליונה מביטול‬
‫במציאות‪ ,‬ואכמ"ל בביאורי פרטי‬
‫מדרגות אלו‪ ,‬וכתבנו רק על קצה המזלג‬
‫כדי לבאר שיש ה' מיני מדרגות בלימוד‬
‫התוה"ק אשר על ידם ממשיך אור הקו‬
‫בכל העולמות כפי מדרגותיהם וכמו כן‬
‫ממשיך על נפשו גילוי אלקות ודבקות‬
‫בכמה מיני מדרגות של ה' עולמות ועשר‬
‫ספירות‪ ,‬ובע"ה במקומו נבאר יותר דרכי‬
‫העבודה והביטול בכל מדרגה ומדרגה‬
‫כיד ה' הטובה עלינו‪.‬‬
‫ה‪.‬‬

‫צריך להקדים תחילה עבודת‬
‫האמונה והתפלה בבחי' סובב‬
‫כ"ע ללימוד התורה שהוא בחי'‬
‫ממלא כ"ע‬
‫והנה תחילת כל העבודה כאשר אדם‬
‫רוצה להתחיל להמשיך אור גילוי‬
‫אלקותו ית' בעולמות ובנפש האדם‪,‬‬
‫צריך להקדים בחי' התפלה שהוא בבחי'‬

‫‪hry‬‬
‫האור א"ס הסובב‪ ,‬כי הוא אור האמונה‬
‫והיחוד שצריך לעורר בנפשו איך הכל‬
‫אלקות ואין עוד מלבדו שהוא בחי' אור‬
‫הסובב של א"ס כמו קודם הצמצום‪ ,‬ורק‬
‫אח"כ יוכל ללמוד תורה ולהמשיך לתוך‬
‫הקו אור א"ס בבחי' מדרגת העולמות‪ ,‬כי‬
‫אי אפשר להמשיך גילוי אלקות תוך הקו‬
‫רק כאשר ממשיך מאור א"ס הסובב‪,‬‬
‫וכמו כן בנפש האדם צריך תחילה‬
‫להתפלל ולהתעורר לאמונה ודבקות‬
‫בבחי' סובב‪ ,‬ואמנם אין אור זה אלא‬
‫בבחי' מקיף כי אינו מושג במקום החלל‬
‫רק בדרך מקיף‪ ,‬ולכך צריך אח"כ ללמוד‬
‫התוה"ק אשר עי"כ ממשיך מאור א"ס‬
‫הסובב לתוך הקו תוספת שפע וגילוי‬
‫אלקות במדרגת העולמות בבחי' אור‬
‫פנימי ונמשך בהקו כפי מדרגת לימוד‬
‫התורה שלומד כמו שנתבאר‪ .‬ואם לא‬
‫יקדים תפלה ללימוד התורה לא יוכל‬
‫להרגיש גילוי אלקות על ידי הלימוד‪,‬‬
‫דהכלל הוא דכל תוספת שפע בעולמות‬
‫צריך לבוא משורש ההמשכה שהוא‬
‫מאור א"ס הסובב‪ ,‬ולכך צריך תחילה‬
‫להתקשר לבחי' זו על ידי עבודת התפלה‬
‫והאמונה‪ ,‬ואח"כ כאשר ילמוד התוה"ק‬
‫יוכל להמשיך ביתר שאת גילוי אלקות‬
‫בכל מדרגת העולמות‪ .‬וכמו כן בכל חלקי‬
‫נפשו‪.‬‬
‫ונמצא דכל חלק תורה שאדם לומד‬
‫ממשיך גילוי אלקות בעולמות‬
‫ובחלקי נפשו‪ ,‬והנה הצדיקים היודעים‬
‫פרטי היחודים‪ ,‬הרי הם יודעים בכל‬
‫לימוד ולימוד שלומדים איזה יחודים‬
‫שייכים לעולם זה ולבחינה זו‪ ,‬ועל ידי‬

‫‪ty‬‬
‫היחודים שמייחדים בלימודם ממשיכים‬
‫ודאי ביתר שאת גילוי אלקות באותם‬
‫מדרגות‪ ,‬אך גם כל אדם פשוט שלומד‬
‫הדברים כהוייתן הנה בעצם הלימוד‬
‫טמון השורש לכל היחודים של הצדיקים‪,‬‬
‫ומעורר בזה ודאי גילוי אלקות בעולמות‪,‬‬
‫אך אינו אלא בדרך כללות‪ ,‬דהיינו שיודע‬
‫בכלל ב' דרכי העבודה שהוא בחי' ממלא‬
‫כל עלמין וסובב על עלמין‪ ,‬דהיינו ממלא‬
‫כל עלמין הוא שהקב"ה מחיה כל‬
‫העולמות על ידי קו אור א"ס ובכל עולם‬
‫מתגלה כפי מדרגתו‪ ,‬והאדם יכול להוסיף‬
‫בכל עת תוספת גילוי אלקות בכל עולם‪,‬‬
‫וכפי הנצרך לו לעבודתו ית' צריך‬
‫להתעצם בלימוד התוה"ק‪ ,‬כגון אדם‬
‫שמרגיש שחסר לו בקבלת עול מלכות‬
‫שמים צריך ללמוד מקרא ולכוון להמשיך‬
‫לנפשו כח ותשוקה של קבלת עול ודבקות‬
‫דקבלת עול שהוא הביטול הבא על ידי‬
‫כך כמשנ"ת‪ ,‬וכמו כן אם מרגיש שחסר‬
‫לו אהבה ויראה צריך ללמוד משניות‬
‫ולכוון להמשיך עליו כח של אהבה ויראה‬
‫ודבקות של אהבה ויראה‪ ,‬וכשמרגיש‬
‫שחסר לו כח היגיעה בעבודת השי"ת‬
‫צריך ללמוד הגמרא ולקבל כח היגיעה‬
‫בעבודה ה' ומקבל כח זה על ידי לימוד‬
‫הגמ' וכמ"ש באבות פרק ו' במ"ח דברים‬
‫שהתורה נקנית בהם דהראשון הוא‬
‫"בתלמוד" דהיינו לימוד הגמ' הנקרא‬
‫"תלמוד" כי על ידי לימוד הגמ' מקבל כח‬
‫יגיעת העבודה וביטול היש‪ ,‬ואמנם בכל‬
‫זה עדיין חסר לאדם הרגשת האור האלקי‬
‫דהיינו להרגיש אור יחוד הבורא וביטול‬
‫במציאות לאלקותו ית' וזה נמשך לאדם‬
‫על ידי לימוד הקבלה‪ ,‬ואחר כל זה‬

‫ים החכמה‬

‫‬

‫נתיב חיים  שיעור ג'‬

‫המדרגה העליונה ביותר הוא השראת‬
‫אלקות על האדם שיקבל האדם כביכול‬
‫שפע נבואה להיות מרכבה לשכינה‬
‫ולהשיג רוח הקודש אשר זהו עיקר‬
‫התכלית כמ"ש 'אני ה"א אשר הוצאתי‬
‫אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים'‬
‫דהיינו להשרות שכינתו על האדם‪ ,‬והוא‬
‫בא על ידי רזא דרזין תורת החסידות‪.‬‬
‫ואמנם לכל ה' מדרגות אלו הבאים על‬
‫ידי לימוד התורה צריך שיקדים‬
‫להם האדם עבודת התפלה‪ ,‬דהיינו‬
‫למסור נפש על האמונה שהוא בחי'‬
‫עבודת התפלה כי בלא שורש האמונה‬
‫האמיתית ביחודו ית' לא יוכל להמשיך‬
‫על עצמו גילוי אלקות בבחי' הקו אף על‬
‫ידי כל הלימודים שילמד‪ ,‬כי הכלל הוא‬
‫דהקו מוכרח לקבל מאור א"ס הסובב‬
‫ולזה צריך תחילה להיות קשור עם בחי'‬
‫א"ס הסובב ורק בכח זה יוכלו הלימודים‬
‫להשפיע עליו האור אלקי כראוי‪ ,‬ולכן‬
‫הכל תלוי כפי עבודת האדם בתפלה‬
‫ובאמונה‪ ,‬ומהאי טעמא הוא מש"כ בדרך‬
‫מצוותיך הנ"ל דכאשר אדם מבייש אותו‬
‫וכד' צריך תחילה להכנס לאמונת היחוד‬
‫לדעת שהכל הוא אלקות והכל בא‬
‫מהקב"ה ואין שום מציאות בלעדו ית'‪,‬‬
‫ועי"כ מאיר מאור א"ס הסובב אלא שהוא‬
‫רק בבחי' מקיף‪ ,‬ואח"כ צריך עבודת‬
‫היחודים בבחי' המשכת האור של הקו‬
‫לעולמות‪ ,‬ועי"כ להשפיע גילוי אלקות‬
‫בעולמות ולבטל ההסתרה שבעולם‬
‫מדרגא לדרגא עד שתתבטל כל‬
‫ההסתרה של העולמות ויחזרו כולם‬
‫לשרשם לא"ס הסובב כמו קודם הבריאה‪.‬‬

‫ים החכמה‬

‫‬

‫נתיב חיים  שיעור ג'‬
‫ו‪.‬‬

‫סיכום‬

‫כלל העבודה‬
‫ותפלה‬

‫בתורה‬

‫ונמצא דכלל העבודה הוא בבחי' סובב‬
‫כל עלמין וממלא כל עלמין‪,‬‬
‫דהיינו עבודת התפלה והאמונה שהוא‬
‫גילוי יחודו ית' בבחי' סובב דהיינו שאין‬
‫שום מציאות בלעדו ית' כמו קודם‬
‫הבריאה‪ ,‬ואח"כ עבודת היחודים שהוא‬
‫המשכת אור הקו בעולמות שהוא בחי'‬
‫ממלא כל עלמין וליחד את ה' בכל דבר‬
‫ודבר‪ ,‬ויש בדבר זה מדרגות רבות אין‬
‫קץ‪ ,‬אך תחילת הכל הוא כלל עבודת‬
‫היחודים הבא על ידי לימוד התורה הק'‬
‫בכל בחינותיה ומדרגותיה‪ ,‬והוא ענין‬
‫סדר לימוד חק לישראל שסידר האריז"ל‬
‫ללמוד בכל יום מקרא ]הכולל תנ"ך[‬
‫משנה ותלמוד וקבלה‪ ,‬ואין הכוונה בזה‬
‫רק לקרוא את סדר חק לישראל‪ ,‬אלא‬
‫הכוונה הוא שהאדם צריך בכל יום‬
‫לעשות סדרי לימוד בכל ה' חלקי‬
‫התורה כדי להמשיך גילוי אלקות בכל‬
‫המדרגות ולתקן נפשו בכל מדרגות אלו‬
‫כנ"ל‪ .‬ועל ידי ב' עבודות אלו של תפלה‬
‫ותורה בכל יום מבטל האדם את כל‬
‫הצמצומים והעלמות וממתיק הדינים‬
‫כפי ערך עבודתו בתורה ובתפלה‪.‬‬
‫ואמנם יש בזה כמה מדרגות גבוה מעל‬
‫גבוה שהוא כלל עבודת‬
‫הצדיקים והיחודים שעושים על ידי לימוד‬
‫התוה"ק באופן שיכול להגיע על ידי‬
‫שמונח בתוה"ק לראות בכל מציאות‬
‫העולם רק את התורה הק' כמ"ש בספר‬
‫קו הישר‪ ,‬וכגון כאשר רואה בית רואה‬

‫‪`ty‬‬
‫מיד הלכות מעקה והל' מזוזה וכד' דהיינו‬
‫חלק התורה והמצוות הקשורים בבית‬
‫זה‪ ,‬ועי"ז ממשיך יותר גילוי אלקות‬
‫בעולם דהיינו יותר בפרטות בכל דבר‪,‬‬
‫וגבוה מזה הוא הצדיקים שיודעים‬
‫השמות הקודש של כל פרט ופרט‬
‫וממשיכים גילוי אלקות בבחי' יחודים‬
‫ממש בכל דבר ודבר שבעולם‪ ,‬אשר זה‬
‫גופא בחי' שורש התורה של כל דבר כי‬
‫שורש כל המציאות הוא מהתורה הק'‬
‫ושרשה היא כולה יחודי שמותיו ית'‬
‫ואכמ"ל‪.‬‬
‫אך גם באופן פשוט השוה לכל נפש‬
‫ישנה עבודה גדולה הנכללת בכלל‬
‫ב' שרשי העבודה הנ"ל שהם ממלא כל‬
‫עלמין וסובב כל עלמין לית אתר פנוי‬
‫מיניה‪ ,‬דהיינו בחי' ממלא כל עלמין‬
‫הוא לדעת שהקב"ה מתגלה בכל עולם‬
‫כפי מדרגתו ולכן צריך לגלות את‬
‫הקב"ה יותר ויותר בכל מדרגה‬
‫ומדרגה‪ ,‬ועל ידי שאדם עוסק בעבודה‬
‫זו מקבל תשוקה לגלות את הקב"ה‬
‫בעולם יותר ויותר‪ ,‬ובזה מקיים ענין‬
‫נתאוה הקב"ה להיות לו דירה‬
‫בתחתונים )תנחומא נשא(‪ ,‬שרצונו ית'‬
‫הוא להתגלות בעולם וזה נעשה על ידי‬
‫גילוי הקו יותר ויותר‪ ,‬אך זה תלוי‬
‫בעבודה של סובב כל עלמין כי אף כל‬
‫זמן שלא נתגלה עדיין אלקותו ית' בכל‬
‫המדרגות הוא רק לעיננו דהיינו מצד‬
‫הנבראים‪ ,‬אבל מצידו ית' כבר עתה‬
‫הוא מתגלה בכל העולמות בבחי' היחוד‬
‫הגמור שהכל אלקות ואין עוד מלבדו‪,‬‬
‫ולכן צריך בכל עת להיות קשור עם‬

‫‪aty‬‬

‫ים החכמה‬

‫הביטול הזה של אמונת היחוד בבחי'‬
‫סובב כל עלמי‪ ,‬אשר על ידי כך יכול‬
‫אח"כ להתעצם בעבודת ממלא כל‬
‫עלמין מדרגא לדרגא‪ ,‬ולהלן בעה"י‬
‫יתבאר יותר כל הענין‪.‬‬

‫מציאות העולם כנגד בחי'‬
‫העיגולים והאדם כנגד היושר‬
‫ותפקיד האדם לתקן את העולם‬
‫בסוד אדם ובהמה תושיע ה'‬

‫ז‪.‬‬

‫שני בחי' עולמות נאצלו במקום‬
‫החלל והם עיגולים ויושר‬
‫הנה אחר הצמצום נעשה ב' בחי'‬
‫עולמות שהם עיגולים ויושר כפי‬
‫המבואר באוצרות חיים בפרק א' ויותר‬
‫באריכות בעץ חיים שער עיגולים ויושר‬
‫עי"ש‪ .‬והבחינה הא' היא בחי' עיגולים‪,‬‬
‫והם י' ספירות בצורת עיגולים אחד תוך‬
‫השני‪ ,‬והם גם בסדר של ה' עולמות א"ק‬
‫אצילות בריאה יצירה‪ ,‬אשר בכל אחד י'‬
‫ספירות וכולם בצורת עיגולים זה תוך זה‪,‬‬
‫והם מתעגלים מן החוץ לפנים‪ ,‬דהיינו י'‬
‫עיגולי א"ק הם הסובבים סמוך לא"ס‬
‫הסובב‪ ,‬ובתוכם סובבים י' עיגולי עתיק‪,‬‬
‫ובתוכם י' עיגולי א"א וכו'‪ ,‬וכל עולמות‬
‫אלו הם עולמות העיגולים‪ ,‬ובחינה‬
‫השניה הוא בחי' יושר של העולמות‬
‫שהוא עיקר תורת הקבלה בהשתלשלות‬
‫העולמות בקו היושר הבוקע את החלל‬
‫ויורד מדרגא לדרגא בסדר ה' עולמות‬
‫שהם כקומת אדם כביכול בסוד צלם‬
‫אלקים ]והכל בחי' רוחניות דקות ואין‬
‫שום מציאות למעלה‪ ,‬רק בדרך משל‬
‫סדר קומת העולמות דיושר הם כתבנית‬
‫קומת אדם כפי מהותם הרוחנית‬
‫למעלה[‪ ,‬והוא סוד קומת האדם שנברא‬
‫בצלם אלקים‪.‬‬

‫‬

‫נתיב חיים  שיעור ג'‬
‫ח‪.‬‬

‫והנה מציאות העולם הוא כנגד בחי'‬
‫עיגולים ומציאות האדם כנגד‬
‫בחי' היושר‪ ,‬וכמו שכתב בירושלמי דכל‬
‫מציאות הבריאה ויסודותיה הוא בצורות‬
‫עיגולים‪ ,‬ורק האדם נברא בתבנית יושר‪,‬‬
‫וביאור הדבר הוא דסוד היושר הוא בחי'‬
‫אדם וסוד העיגולים בחי' בהמה‪ ,‬וכמו‬
‫בחי' גוף ונשמה דהגוף הוא בחי' בהמה‬
‫כי שם נפש הבהמית‪ ,‬והנשמה בחי' אדם‬
‫שהוא עיקר מציאות האדם‪ ,‬ותפקידו בזה‬
‫העולם לתקן ולזכך גופו‪ ,‬וכמו כן בכללות‬
‫העולם מציאות עניני העולם הם בחי'‬
‫עיגולים בחי' בהמה‪ ,‬ומציאות האדם הוא‬
‫בחי' היושר שהוא האדם שצריך לתקן‬
‫את הבהמה‪] ,‬והסוד הוא דאדם גי' מ"ה‬
‫שהוא שם הוי"ה דאלפין‪ ,‬ובהמ"ה גי' ב"ן‬
‫שהוא שם הוי"ה דההין בחי' מלכות‪ ,‬ושם‬
‫מ"ה הוא בחי' האדם שצריך לתקן את‬
‫שם ב"ן שבו כל קלקולי העולם‪ ,‬וכפי‬
‫שיבואר עוד להלן באריכות סוד השבירה‬
‫ועולם התיקון‪ ,‬שענין השבירה היה בשם‬
‫ב"ן דכללות‪ ,‬ועולם התיקון הוא בסוד‬
‫מ"ה החדש הבא לתקן את הב"ן‬
‫ואכמ"ל[‪.‬‬
‫והנה נתבאר דסוד הקו הוא סוד התורה‬
‫הקדושה המתפשטת בכל חלקיה‬
‫בכל העולמות‪ ,‬והנה כתבו הראשונים‬
‫דהתורה רושם אלקות והעולם רושם‬
‫התורה‪ ,‬והיינו דכל מה שנעשה בעולם‬

‫ים החכמה‬

‫‬

‫‪bty‬‬

‫נתיב חיים  שיעור ג'‬

‫הוא רושם הנמשך מהתורה‪ ,‬והתורה‬
‫היא רושם אלקות‪ ,‬והנה הקב"ה מחדש‬
‫כל יום את כל העולמות בסוד 'המחדש‬
‫בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית'‪,‬‬
‫ולכן מתגלה בכל יום אור חדש של תורה‬
‫בעולם‪ ,‬והצדיקים מתחדשים בכל יום‬
‫בחידושי תורה ובהשגת אלקות‪ ,‬ואמנם‬
‫בחיצוניות מציאות העולמות נעשה‬
‫רושם מזה שהוא ענין כל החדשות‬
‫המתחדשים בכל יום בעולם‪ ,‬ועל האדם‬
‫מוטל לתקן כל יום את כל מה שמתחדש‬
‫בעולם‪.‬‬
‫וביאור הענין הוא דהכלי להמשיך‬
‫האור א"ס על ידי התורה‬
‫הקדושה הוא מציאות העולם‪ ,‬וכפי‬
‫שכבר נת' כל ה' חלקי התורה הקדושה‪,‬‬
‫ואיתא במדרש )ויקרא רבה י"ג ג'( 'אמר‬
‫הקדוש ברוך הוא תורה חדשה מאתי‬
‫תצא חדוש תורה מאתי תצא'‪ ,‬היינו‬
‫שהקב"ה יגלה אור התורה בשלמות‬
‫אשר על ידי כך כל העולמות יתוקנו‬
‫ויזדככו ויחזרו לשרשם בכח אור הגדול‬
‫של התורה דלעתיד‪ ,‬והכל יוכלל בחזרה‬
‫באור א"ס ית"ש והיינו שיתמלא דרך הקו‬
‫גילוי אלקות בשלמות מאור א"ס הסובב‬
‫והכל יוכלל באור א"ס‪ ,‬ואמנם כהיום‬
‫כאשר הולכים בעולם רואים רק גשמיות‬
‫וצריך ללחום בכל עת עם ההסתרות של‬
‫העולם‪ ,‬וזוהי עיקר העבודה‪ ,‬ובאמת‬
‫חצדיקים הגדולים יכולים להגיע אף‬
‫בעולם הזה לראות רק יחודו ית' וגילוי‬
‫אלקות‪ ,‬וכמו שרבינו הבע"ת זי"ע אמר‬
‫לפני פטירתו שאינו רואה שום מציאות‬
‫גשמיות בעולם‪.‬‬

‫והנה בכל עולם בחי' החיצונית שבו הוא‬
‫בסוד עיגול וכגון בזה העולם‬
‫מציאות הגשמיות של העולם הוא בסוד‬
‫עיגולים‪ ,‬והאדם שיש בו כח התורה‬
‫הקדושה ויש לו כח להביא גילוי אלקות‬
‫בעולם הוא בסוד יושר‪ ,‬וכאשר הצדיק‬
‫משפיע גילוי אלקות בעולם יותר ויותר‬
‫יכול לבסוף להמשיך קדושה כזאת גדולה‬
‫בעולם עד שכל העיגולים יהיו כלי לגלות‬
‫יחודו ית' ביתר שאת‪ ,‬כי יכירו על ידי כל‬
‫מציאות בעולם את אלקותו ית"ש ואז‬
‫יזדכך כל העולם‪ ,‬ואמנם שלימות מדרגה‬
‫זו היא לעתיד‪ ,‬ועתה כל עבודתינו הוא‬
‫להמשיך מעט מעט גילוי אלקות על ידי‬
‫קו היושר להאיר בעיגולים ולתקן את‬
‫העולם מדרגא לדרגא‪.‬‬
‫ט‪.‬‬

‫העיגולים נתהוו מתתא לעילא‬
‫והיושר מעילא לתתא‪ ,‬וכך הוא‬
‫סדר לימוד התורה בחיצוניות‬
‫ובפנימיות‬
‫והנה נודע כי תחילה היה אור א"ס ואחר‬
‫הצמצום נעשה מקום חלל הפנוי‬
‫דהיינו שהקב"ה סילק אורו הא"ס אל‬
‫הצדדין ואז נתגלה בחלל עיגולים זה תוך‬
‫זה כנ"ל והם נעשו ממטה למעלה דהיינו‬
‫תחילה העיגול היותר קטן וסביבו עיגול‬
‫היותר גדול וכו' ]ובאוצ"ח קיצר בענין זה‪,‬‬
‫ובמקו"א ביאר דכך הוא סדר התהוות‬
‫העיגולים[‪ ,‬ואמנם סדר התפשטות קו‬
‫היושר הוא מעילא לתתא תחילה למעלה‬
‫בעולם א"ק ואח"כ מתפשט למטה יותר‬
‫באצילות ואח"כ מאיר לבי"ע וכו'‪ .‬וביאור‬

‫‪cty‬‬
‫הענין בעבודת ה' הוא דתחילת הכל‬
‫לומד האדם בדרך חיצונית דהיינו כל זמן‬
‫שאין משיג בלימודו גילוי אלקות ממש‬
‫אלא מאיר על ידי הלימוד מעט מעט‬
‫לנפשו ולכל העולם‪ ,‬והוא כנגד תיקון‬
‫העיגולים שהם בחי' חיצוניות העולמות‬
‫אשר בזה הסדר הוא מתתא לעילא‪,‬‬
‫ותחילה לומד פשט ומקרא שהוא כנגד‬
‫בחי' העשיה והוא כנגד העיגול היותר‬
‫קטן‪ ,‬ואח"כ לומד מדרגה יותר גדולה‬
‫שהוא משנה כנגד עולם היצירה ומאיר‬
‫לבחי' עיגול יותר גדול המקיף על העיגול‬
‫הראשון וכו' עד שמגיע ללימוד רזין ורזין‬
‫דרזין‪ ,‬והנה כל זה הוא בתחילת לימודו‬
‫שהוא לומד בדרך חיצוניות בלבד‪ ,‬דהיינו‬
‫שממשיך חיות לבחי' העגולים שהם בחי'‬
‫חיצוניות העולמות ובזה הולך מתתא‬
‫לעילא מדרגא לדרגא‪ ,‬אך אח"כ כאשר‬
‫מתחיל להשיג פנימיות העולמות שהוא‬
‫אור הקו דיושר הבוקע תוך העיגולים‬
‫מעילא לתתא כנ"ל‪ ,‬הנה בזה ממשיך‬
‫גילוי אלקות ממעלה למטה בעולמות‬
‫דהיינו תחילה במדרגה היותר גבוהה‬
‫בבחי' א"ק ואח"כ יורד ומשתלשל לגלות‬
‫אלקות בעולם האצילות וכו' עד שיכול‬
‫לבסוף להוריד גילוי אלקות עד למטה‬
‫למטה בעשיה התחתונה ממש‪.‬‬

‫ים החכמה‬

‫‬

‫נתיב חיים  שיעור ג'‬
‫י‪.‬‬

‫סיכום הדברים בקצרה‬
‫הנה תחילת העבודה בבחי' אור א"ס‬
‫הסובב‪ ,‬והוא בחי' האמונה לדעת‬
‫שהכל הוא רק אלקות ית"ש‪ .‬ואח"כ‬
‫הצמצום והתהוות העולמות ויש בזה ב'‬
‫עבודות תורה ותפלה‪ ,‬שהתפלה הוא‬
‫עבודה של א"ס הסובב דהיינו להאיר‬
‫במקום הצמצום וההסתרה עם אור‬
‫האמונה שהכל אלקות ולבטל ההסתרות‬
‫על ידי המשכת אור גילוי אלקות מבחי'‬
‫הסובב‪ ,‬ואמנם כל זה הוא בשורש ובבחי'‬
‫מקיף בלבד‪ ,‬אך בפועל אין מתגלה גילוי‬
‫אלקות בתחתונים רק דרך הקו שהוא‬
‫התורה הקדושה‪ ,‬ובעולמות יש בחי'‬
‫עיגולים ויושר‪ ,‬העיגולים הוא מציאות‬
‫העולמות‪ ,‬והתיקון להם הוא ממטה‬
‫למעלה על ידי ה' חלקי לימוד התורה‬
‫שעולה מדרגא לדרגא‪ ,‬והמשכת הקו‬
‫וגילוי אלקות בעולם הוא מעילא לתתא‪,‬‬
‫והוא על ידי השגת פנימיות אור התורה‬
‫הקדושה מעילא לתתא לגלות אלקותו‬
‫ית' בעולמות‪ ,‬והנה עיקר גמר גילוי‬
‫אלקות בעולם הוא על ידי מעשה‬
‫המצוות שעושה עם מציאות העולם‬
‫וממשיך גילוי אלקות בכל העולם וית'‬
‫עוד בע"ה‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful