PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE

A SOCIETATILOR COMERCIALE

(Societate implicatain fuziunein calitate Societate de Absorbanta)

UAMT SA Oradea- Jud.Bihor

(Societate implicatain fuziunein calitate Societate de Absorbita)

FICAMT SA Oradea- Jud. Bihor

(Societate implicatain fuziunein calitate Societate de Absorbita)

FRIGAMT SRL Oradea- Jud. Bihor

CENTRUL DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE UAMT SRL Oradea- Jud. Bihor
(Societate implicatain fuziunein calitate Societate de Absorbita)

28.12.2009

Acest PROIECTDE FUZIUNE a fost intocmit si redactat la data de 28 Decembrie 2009in buza datelorbilanturilorcontabilela 30.09.2009 a Rapoartelor de evaluareaferentesocietatilor si comerciale implicate, dupacum urmeaza: 1. sc UAMT sA, cu sediul in judetul Bihor, localitateaoradea, strada Uzinelor Nr.g, inregistratala oficiul Registrului comertului de pe langa Tribunalul Bihor cu nr. J05117311991, Unic de Inregistrare: Cod 54620,Atribut Fiscai:RO, denumita conrlnua.re in UAMT. Corespunzator CerlificatuluiConstatator emisde catreOficiul Registrului Comertului de pe langaTribunalulBihor, UAMT esteconstituita societate actiLrni, ca pe avand capitalsocial un subscris integralvarsat 11.288.451 corespunzator numarde 25.0g5.447 si de lei, unui actiunia 0,45lei fiecare. Societatea tranzactionata Bursade Valori Bucuresti, categoria este pe la II. ConsiliuldeAdministratie umatoarea are componenta: o Dl. STANCIUIoan presedinte CA o Dl. STANCIUHoria Adrian membru CA o Dl. CRISANMirceaVasile membru CA

2.

sc FICAMT SA, cu sediul in judetul Bihor, localitateaoradea, StradaUzinelor Nr.g, irregistrata la oficiul Registrului comertului de pe langa Tribunalul Bihor cu nr. 10511052/2002, Unic de Inregistrare:14963833, cod Atribut Fiscal: Ro. denumitarn continuare FICAMT. Corespunzator Actului Constitutival FICAMT SA societatea constituita societate este ca oe actiuni,avand capitalsocialsubscris integralvarsatde 1.365.400 corespunzator un si lei, unui numar 136.540 de actiuni nominative, valoarea cu nominala 10lei fiecare. de

3.

sc FRIGAMT SRL, cu sediul in judetul Bihor, localitatea oradea, StradaUzinelorNr.g, inregistratala oficiul Registrului comertului de pe langa Tribunalul Bihor cu nr. J0511121/2007, Unic de Inregistrare:21650286,Atribut Fiscal: Ro. denumitain cod continuare FRIGAMT. Corespunzator Actului Constitutival FRIGAMT societatea esteconstituitaca societalc cu raspundere limitata, avand un capital social subscrissi integral varsat de 102.900lei, corespunzator numarde r0.290partisociale, valoarea unui cu nominala 10lei fiecare. de

A

sc CENTRULDE PRODUCTIEsl DISTRIBUTIEUAMT SRL, cu sediulin judetulBihor, localitatea oradea,stradaUzinelorNr.8, inregistrata oficiul Registruluicomerluluide pe la langaTribunalul Bihor cu nr. J05188711999, unic de Inregistrare: cod l24g1oj2, Atribfi Fiscal:RO, denumita continuare in CPDUAMT. Corespunzator Actului Constitutival CPD UAMT societatea constituita societate este ca cu raspurderelimitata, avand un capital social subscrissi integral varsat de 1.000 lei, corespunzator numarde 100parti sociale, valoarea unui cu nominala 10lei fiecare. de

927 /2003cu modificarilesi completarile ulterioare. cu modificarilesi completarile ulterioare.44112006 Ordonanta Urgenta Guvemului si de a Nr. principiu. unor asociatidin cadrulsocietatilor comerciale fatamentulfiscal al si publicatin Monitorul oficial.25912007. (v) Regulamentul Nr. Actionariifiecareia dintresocietatile implicatein fuziuneauhotaratsi aprobat.137612004. (iii) ordinului Ministerului Finantelor Publice Nr. SC CENiRUL DE PRObUCTIE A PTiN SI DISTRIBUTIEUAMT SRL ca societati absorbite.11. Partea a IV-a. Hotararea AdunariiGenerale Actionarilor a FICAMT Nr.1 din data de 06. proiectul de fuziune va fi prezentatAdunariior Generale Extraordinare societatilor ale implicatein fuziunespreaprobare. modificata prin L egeaNr.8211991. numit in cele ce urmeazaordinul m. (vii) Ordonantei Urgenta a GuvernuluiNr.2006 privind emitentiisi operatiunile valorimobiliare.1 din datade06. (i") Legli Nr.fuzignea de AbSOTbtiCSC FICAMT SA.1/09.29712004 privind piata de capital. catreSC UAMT SA.2004.571129. .06.03.2009. partea I Nr. administratorii intocmirea cu prezentului Drtpaavizarea catrejudecatoruldelegatde la Oficiul RegistruluiComertuluisi publicarea de in Monitorul oficial. HotarareaNr.57112003 privind codul Fiscal.PREAMBUL Avandin vedere: (D (iD (iiD (iv) HotarareaAdunarii GeneraleExtraordinare Actionarilor UAMT Nr.2212003 modificarilesi completarile in cu ulterioare. precumsi r.1012/03. Parlea I nr.1r.2009. in calitatede societate de absorbanta aumandatat si proiectde Fuziune.g2l2007. (ii) Legii contabilitatii Nr.1 din datade 06. publicata in Monitorul ogicial. dizolvare lichidarea societatilor si comerciale.l3z 612004 pentru aprobareaNormelor Metodologice privind reflectareain contabilitatea principaieloroperatiunide iirziune.t*g"rau sauexcluderea -acestora. (viii) CoduluiMuncii. cu (ui) Legii Nr. divizate.2009 Asociatilor a societatii cpD uAMT.11. SC FRIGAMT SRL.1r. republicata modificata Legea si prin Nr. partea I Nr. In temeiuldispozitiilor: (i) LegiiNr3l/1990privindsocietatile comerciale. Hotararea Nr.75l1999privind activitateade audit financiar.1 . de republicata MonitorulOficial Nr.2009a Asociatului unic uAMT SA ar societatii FRIGAMT. publicata in Monitorul oficial.2004.1 din data de a 05.

putereafinanciara.respectivpentru: o Clienti.FL]NDAMENTAREANECESITATII FUZITINII Prin fuziune se urmareste sporireaeficienteieconomice activitatii societatiiabsorbante a necesare mentinerii existentei UAMT SA in familiacomponentistilor auto. Prin reducerea costurilor administrative se intelege reducerea costurilor privind prin managementul. prin accesul1aprodusede calitate si la preturi competitive. exploatand baza materiala existenta. prin ridicarea standardului produselor oferite. Cele mentionate anterior converg la concluzia opofiunitatii acestei operatiuni. prin crestereaveniturilor colectate.experientaacumulatasi renumeledobanditpe piata de profil. actiuni intr-o societate faptul ca acestiadobandesc . coordonarea administrarea va iar si intregii afaceri vor fi usurate. cu implicatii directe asuprarentabilitatii economrce. Prin fuziune se urrnzlreste mijloacele pentru aprovizionaresi livrare pe calea ferata si auto si nu in ultimul rand piata detinuta. SDV-uri. experientasi cunostinteledobanditeprin modemizareaproprie care a avut loc in ultimii ani.precum si instituirea unei relatii cu o entitateputemica din punct de vederefinanciar. o Autoritatile locale si fiscale. Societateaabsorbanta va continua sa actioneze pe piata dezvoltarii si industrializarii de componenteauto. execuliei de instalafii. care prin cresterea rentabilitatii societatii obtin valorificarea superioara a investitiilor efectuate.a SDVurilor. cu implicatii favorabilepentru mediul economic. Un alt aspect impoftant penfu actionarii emitentilor implicati in procesul de fuziune este profitabila. si cu implicatii asupra profitabilitatiisocietatiisi va conduce majorarea la proprii de finantare surselor a pentrumodemizarea investitiilorabsolutnecesare bazeide inginerieprodusesi tehnologii. echipamente tehnologice. validarii si fabricarii componentelor auto. reducandriscul investitiei lor. implicand un program de investitii coerent si major. Mediul concurential.structura administrativa fi simplificata. o Bursa de Valori Bucuresti va oferi in vedereatranzactionariiactiuni emise de o societatecu perlormante nanc Il iaresuperioare. . fie prin crestereapretului de tranzactlonare.a tehnologiilor fabricalie componentelor de a auto.fie prin crestereavalorii dividendelor. punerea in valoare a punctelor tari: pozitia geografica deosebita. Operatiunea fuziuneva aveaca efectreducerea de costuriloradministrative operationale. care poate determina pozttiv pozitia societatii in domeniul dezvoltarii. pieselor tumate din aliaje neferoase.prin dezvoltareaactivitatii de inginerie si fabricatie a mijloacelor de industrializare a componentelorauto. Fuziuneaare ca scop principal extindereacapacitatilorde productie ale UAMT prin utilizarea intensiva a capacitatilor societatilor absobite. o de Finantatorii vor avea un pafiener putemic din pr-urct vedere financiar si vor putea oferi programe si instrumente de finantare mai atractive pentu societate. o Actionari. reducerea numaruluide manageri executivisi a personalului administrativ. obiectul principal de activitate fiind in continuare producereagi comercializarea pieselor qi subansamblelorpentru mijloace de transpofi. agentii economici ce actioneazape aceeasi piata vor fi nevoiti sa-si adapteze produsele cel putin la acelasi standardde calitate si la preturi competitive. Ca rezultat. utilaje. calitateafortei de munca si a managementului.

prica ''trarsparenta respecmrea standardelor impuse de prevederile legale cu privirela protectia inu"rtii*itir. FICAMTSA Nr. FRIGAMTSRL Nr. soc PROIECTUL Conditiile. capitalul social al FICAMT.400 divizatin 136.540 0 136.este 11.0g5.in valoare de0.540 Procent in capital i00 0 r00 Premergator fuziunii prin absorbtie.1. isi inceteaza care existenta prin absorbtie. de 1.L Situatiaactionariatului a capitaluluisocial si 1 . de reparlizate astfelpe actionari: Actionari Persoane fizice strainesi romane juridice strainesi romane Persoane TOTAL 1. 1 .iil.1.900lei.2.290parti sociale. a de divizatin25. in de repartizate astfel: .081.45lei fiecare. valoare 10lei fiecare. A M TS A U Premergator fuziunii prin absorbtie.Actiunile emise de UAMT in urma fuziunii vor fi mentinute la cota Burser de valori Bucuresti. 1 .253. rngure ietati.288. estede 102.365. reparlizate astfelpe actionari 30. in calitatede societate absorbita.44i actiuni. ceea confera ce posibilitatea fructificare de eficienta investitieiefectuate.540 este lei. cpD mice si eficientedin punct de vedereeconomic si care datoritafuziunii poate devenimai dinamic.672 40. a Mentinerea actiuniloremisede UAMT la cotaBurseide Valori s""*".capitalul social al UAMT.15lei. care isi inceteaza existenta prin absorbtie.09. in calitate de societate absorbanta. termenele efectele si fuziunii l. In consecinta fuziuneaprin absorbtie catreUAMT sA a FICAMT sA. capitalulsocial al FRIGAMT.168 56.deactiuni Procentin capital 14.8749 750. FRIGAMT de sRL. in calitatede societate absorbita.447 100 Premergator fuziunii prin absorbtie. actiuni. beneficiarafuziurii.3.451.1328 10. divizat in 10.607 ) qq)1 25.de actiuni t36.2009): (la Actionari Asociatia "PAS-UAMT" Persoane fizice strainesi romane juridice strainesi romane Persoane TOTAL I. operatiunilor comerciale hatamentul si egaial actionarilor UAMT.085. in valoare 10lei fiecare.

Toatedrepturile realesi de creanta. f. isi inceteaza care existenta prin absoibtie. Toatecauzele aflatepe rolul instantelor careSocietatea in Absorbitaestepartevor contlnua prin preluarea calitatiiprocesuale catreSocietatea de Absorbanta. Drepturile si obligatiile izvorare din contracteleindividuale de munca ale salariatilor Societatilor Absorbitevor fi transferate integral.intra in patrimoniulsocietatiiabsorbante toate obligatiile personale propter rem si scriptae in rem ale societatilor absorbite.4.Ca urmarg societatileFICAMT. uo.31l1990si transferatotalitateapatrimoniuluilor catre "onti. este lei.Efectele fuziunii conform prezentuluiproiect. in valoare l0lei fiecare. FzuGAMT si cpD uAMr..23g alin'l din Legea Nr.290 10. aceastia urmandsa fie radiate din Registrul Comertului unde sunt inmatriculate. 1. F. L3.Modalitatea fuzionare de Fuziunea va realizaprin absorbtia catreUAMT . de repartizate astfel: Persoane fizice strainesi romane juridice strainesi romane Persoane 1. UAMT va fuziona cu FICAMT. aseminea.societati absorbite. in conformitare dispozitiile cu r"gii Nr. Societatii din Absorbante. de De aceasta si datade referinta este pentru caretranzactiile societatilor absorbite sunt considerate punct de vederecontabilca apartmand din societatii absorbante.Premergator absorbita. Transmisiunea loc dedreptprin simplulefectal fuziunii. mod In corelativ.ICAMT. renumerotate.nrniaur". uartlf . FRIGAMT si CPD UAMT . capitalulsocialal CPD UAMT.socretatea absorbanta.169 Codul Muncii.2.societati absorbite. dizolva faraa intra.FRIGAMTsi cpD UAMT. a FRIGAMT si CPDUAMT .societate se de absorbanta. CPDUAMT SRL Nr. Dupa tealizareafuziunii contractele individuale de munca ule angu3atilo. in calitate de societate .4. Momentul realizarii fuziunii Fuziunea va produce datainregistrarii Registrul se la in Comerlului hotarariiultimeiadunari a generale a aprobat care operatiunea fuziune.000 divizatin 100 parli sociale. de 1.Asociati T) I sr suillts zlce slratng st romane juridice straine romane Persoane si TOTAL 1.departi sociale 0 10.:yrls0.in temeiul ar1. are .1. la Momentur rearizarii fuziunii. proprietate de intelectuala industriala inhegulfond de si si comertal societatilorabsorbitevor trece asuprasocietatiiabsorbante.290 Procentin capital 0 r00 r00 fuziunii prin absorbtie. moment la carernceteaza existenta societatilor FICAMT. . se rm art.

Concesiuni. in c.29712004. 1.IZAI(I UUITPUKALI.@ bret si alte imobilizari necomorale +. L 6.5.conformart. E si F. FRIGAMTsi CpD UAMT la societatea UAMT al unoractiveimobiliareconstand terenuri. ACTIVE IMOBILIZATE r. Conditiile fuziunii In urmafuziunii.Alte creante T. in actulmodificator actului al constitutiv UAMT si actul constitutivactualizat societatii al al absorbante fi incheiate forma vor in autentica. IIYIUbTI.941 07 08 09 10 s .525. A._Fonoul comerctal ). stabilindu-se urmatoarele: Situatia patrimoniala societatii a UAMT la 30 Septembrie2009 A.334 243. SITUATIILE FINANCIARE DE FUZIUNE Bilanturile contabile fuziune de Databilantuluicontabilde fuziuneeste30 sEpTEMBRIE2009pentrucele douapar1i.De actiunilenou emisevor beneficiapersoanelecare au calitatea de actionarla data de inregistrare.890 11 12 13 t4 15 16 6.s83.t.L neltulelr Oe constrturre z.tnstalatlrtennlce sl maslnl 1.889 8. dupacum va fi stabilitdde AGEA careaproba prolectulde fuziune.399.Terenurisi constructii z. 02 03 04 05 1.Avansunsr lmoblllzarinecorporale curs in IT.507 103. Bilanturilecontabile fuziuneau fost intocmite bazabalantilor verificare de ja datade 30 pe de SEPTEMBRIE2009 si s-au luat in considerare corectiile rcalizatein nupou. ete. actionariisocietatilor absorbite FICAMT.268 28.r" de evaluare intocmite.881 34.Actiuni proprii t7 18 7 .L nettuletr e cercetare-dezvoltare d 01 3.Acteleconstitutive societatiiabsorbante ale (UAMT) In situatia carefuziunea implicatransferul la societatile in va de FICAMT. FRIGAMT si cpD UAMT devin actronari societatii ai UAMT conformconditiilorexpuse sectiunile D.23g din LegeaNr. 8 7 65 3 .574.1 5. TTYI(JI'ILIZAT(I I\I'LUI(-PURALI] I .379 06 l.

.UIIII.498. :.945.985 29.Sumede incasatde la socGtatiledin cadrrl nr.12la 18) AL lIvt l l v l L r t t l l .rrArurul cu lRtlItUlE PLATITE INTR_OPERIOADA DE UNAN mprumuurt dm emrs i I 2. N S ( .883 37.874 4r | 42 | 36.ArIe Venlturl llnanclare pe temen scul1 32 33 J+ Totat (rd.783 39.692.AL IIV-I' LIT<UULAN'I'E r.1.iJ o.665 i.\_I(|tAt\ I l{ 22.888 3.21 la 24) Total u.Sume datorate institutiilorde credit -3..ACTIVE CIRCULANTE.)ume oatorale pnvtndlnteresele paflicipatie de 45 6. RESPECTJV-_SATORII 4 8 CURENTE NETE (rd..LAJA 5I (UN I UKI LA BANCI AL I IVI' ( IK( ULAN I h.841 37 38 L.086.922 86.IO'I'AL 35 JO 63.764.TOTAL ACTIVE MINUS DATORIi CUREITE 49 (rd..At ans.118.79s .414.Produse finite si marfuri4.292 i.Total (rd.563.26la 30) I I I .212.890 36.ri p"nt.Alre oato l.489.293 9.t92 Total(rd.Jume oatorate soctetatt dtn cadrul lor grupului 44 /.) 103.D T UL UI(I t9 20 21 22 z.. A I l l l r .DATORII CE TREBUIE PLATITE INTRO PERIOADA MAI MARE DE UNAN 50 2.982 37.Alte creante J . mcluslv dato i fiscale SI alte datorii pentru 46 asigurarilesociale Total (rd. l 1 1 6 +1 + 1 O \ I'.393 1.32 la 34) I\.946. I I I l u n o e p a n t c l p a r e e l l n u t el a s o c i e t a t i l e i n c a d n r l o n r n r r t r r i d d 30 31 2.Datoriicomerciale 39 40 | 33.996 .Efectede comeft de nlatit .zilor in 4.83 8.L I UI-I'LI TN AVANS rr.617.Avansuri contulcom.Creantecomerciale 2.958 1.-.20+38) G.. I I \ V I 1 D1I I I 1 I I N A N ( ' I A R E P E T E R M F ' .Sume datorate institutiilorde credit )l 3. L r e a n l ep n v l n d c a p t l a l u ls u b s c r i s i n e v a r s a l s 27 28 29 r..848 4.548 5.551. l T .lvrarenl pnmesl mateflale consumabile 2.Productia cursde in "xecutiJ3..39 la 46) E.640 563.211 714.879 4.020 24 25 zo l.37+38-47_62) F.Datorii comerciale 53 54 55 56 57 8 414. cutopaiiri d* stocuri(rd.ogme oe rncasatom rnteresede participare 4.I I P T l .866 3.Avatrsuri incasate cotrffi in J1. 4.566.Actiuniproprii J.

Terenuri constructii si 2.I(I'ZULI A I UL TTXURCITIULUI Soldcreditor Solddebitor Repartizarea tului profi IUIAL UAPIIALURI PROPRII 75 76 77 78 79 80 134.288. brevete. ACTIVE IMOBILIZATE r.Ir_uvrzrualg penLrupensrt sr alte oblrgatrt similare 58 59 60 61 1.137 .63s.796 430.842 88.01 la 05) 06 II.341 Situatia patrimoniala societatii a FICAMT la 30 Septembrie 2009 A.\ I KL Rls_cuRIs[ CHELTI_TIFLI l.Cheltuieli cercetare-dezuoltar" de 02 3.*l 62 63 o+ 11.207 2.317 t-984.341 81 rW+81) 82 36.635. 0 5 6 1.asrHura le soctale Totat(rd.640 71 72 73 . 4 5 1 III.7 /1 V.337.55 8 2. 2 8 8 . 119 .895.129.Instalatii tehnice masini si 9 07 08 10.271 -1. licente.922 (rd.63+67 +68-69+7 5-7 7-78-7 | 0+7 6+7 9 Patrimoniul oublic 36.451 11 .1 8.marci.rri(. INIU rJILILART UURPORALE 502 1.50la 57) Jl.Cheltuielideconstituire 01 2.Alteprovizioane I.REZERVE DIN REEVAiUARESoldcreditor Solddebitor 65 66 67 68 69 70 22.I(PUI(ALIT l.Concesiuni.766 l.T(|'ZULT A I KEPOR'I'AT Sold creditor Solddebitor vT.tonoul comerclal 04 05 Total (rd.554 1 I . TTYTUbILIZAI(I 1\I'L(-.098 7.613. drepturisi valori similare 03 si alteimobilizarinecorporale 4._vlzruAt\E rb.413.

.030 Total (rd.Titlri detinure imobilizari ca 6."A!' .rvr4lvrl 2.648.665 810.26Ia 30) 2.'fitluri de participare detinutela societatiG dir.Actiuniproprii J.697 I UTELI IN AVANS r.193 77. | .962.Jumeoatorate socletattlor cadrulprunulrri dln r.--: -- 09 10 11 59.rume oatorate prrvrndrnteresele participatie de 39 40 4I +J 1.352 77.Datorii comerciale S..833 9.l2 la 18) I..845 144. l J t t p r r v t n o c a p l [ a l u ls u b s c n ss r n e \ a r s a l e I I T .152 13.37+38-47-62) 10 44 45 alte datorii pentru 46 47 48 DATORII i.Avansuriin contul comenzrlor 4.32Ia 34) I Y._-:-.ACTIVE CIRCULANTE.352 33 34 Total (rd. S II I I I I I .- 20 I I YIJ LII(LUI-AI\ I 11 13.435.227 9..^ .531. \ A N ( ' I A R E PE TERMEN SCURT 26 27 28 29 | 30 31 o".109 diufra s'{r:'e:4rlry .005 .Titluridepafticipare oeF de Darttcinare 12 IJ .STOCURI r.Sumedatorateinstitutiilor de -". \ r s .I IV!] MIN US DATORII CURENTE 228.I U I AL A(.561 227..---- 21 22 24 z.07la 10) -l111\Al\ UIARI) J.996. ".984 293.J .526.Avansuri imobilizarico.958 4.846.1rlLgurIl lnlclese Oe paftlofDafe 14 16 r7 1B 19 W) Y .1.J 2.840 49 13.I O T A L 35 36 37 38 100.165 I.. Ivr\rpr|JrzJAt(l 4.Alte datorii. uIlIaJe sl moblher .porale c.898.ogrlle ue lncasal orn lntefese dg parhotpafe 4.019. I I \ V t .rrr.088 14. rroouse Inlte sl marlun 4. RISPE--IV CUR-ENTE NETE (rd.21la 24) II.664.Alre venlul r.400 5.edit 3.39Ia 46) E.lmpruqulql sln rrnlsrunr de obligatiuni 2..352 82.Altecreante 7..r. inclusiv datorii fiscale SI asigurarile sociale Total (rd.Etecte comert de nlatit de o.530 8.017 3.206.020 1.087.Auansuri pentrucumpffi Total (rd.r.1 l.f1ll sup lorrna oe Interese J..CREANTE -t Lreanle comerclale IJrulg sl marenane consumabllg ------.^rte rflslaraul.Alte creante '.m "r. I rurul 5.Productia cutsde executie in J.618. proprii Actiuni Total (rd. -------..LIII'L [ ' L .. A NI L .urs si in Total (rd. \_l e.013 12.LAJA 5I t UN I LRI LA tsANCI ALttvr-LtK( L.. Inanclare pe termen scutl r00.A I UI(II U|' r KI'IJUIl] PLATITE INTR-O PERIOADA DE UNAN l.

DuITle oatorate pnvlnd lntereselede nanininarie 53 54 55 56 pentru 5 7 58 59 60 61 r.204 204.u a"tiuni p.l ll lq 7!l\ 63 64 65 | 66 67 68 69 70 71 l.457 Situatia patrimoniala societatii a FHIGAMT tq 30 Seotembrie 2009 A.lui -------.36s.Bereru" J.ezerve suturare sau contractuale 4.UI.I(Vt lr..400 1. IMOBILIZARI NECORPORALE l. lrlN KUI]VALUATTE Soldcreditor Solddebitor lV. 142.PRIME DE CAPITAL ur.550.r. -- 77 78 19 80 4.87 5 .63+67 +68-69 0+j S-7 7-j 8_79 +7 6+7 ) rarnmonlut publtc 6.8F-t) 82 6.989.urrlAl uL t!-rlI{l(LI r ruLUl Soldcreditor Solddebitor Repartizareaorofit.oprii ?.1.t l(vl.400 .Cheltuieli constituire de i1 01 .LArl I AL Oln Care: varsal oz l.512 72 73 74 '75 76 465.587.587.704 Sold creditor Sold debitor yr.rulz.690 TOTAL CAPITALURI PROPRII (r.\.patrimoniul reeiei II.G.457 81 TOTAL CAPITALURIpROpRrr(rd.2r6 268.^.5 52 \ F ta^fa 7la v\ ^^rf6+ lvrrr!r ! <l -+:l pr.KILLF.4pttdl suuscljs .Z.r\l!z.365.Alte rezerve V.I\.I A I KXTUK IAI 734. ACTIVE IMOBILIZATE I.\-Arl r Arr sI I(t zlrl(v r.rrr r b*!4!S+qlatq je:rg+ilolSin cadrul ui sruput /. 9 8 978 .capitalsubscris nevarsat .[.321 1.Rezerwe lesale -petrt. VD1\II Ur T II\ AYAI\S 6.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERJOADA MAIMARXDEUNAN 50 fl 6 .

. r erenu sl construct tr.339 Total(rd. -.26 30) la r hr--.: t-= _-=-- 33 TV.o.Sume datorate institutiilordecredit 3.r_ IIvrr LII(LULA IIt r.lmprumuufl oln emlslunldeobligatiuni 2.r-*'rYlr.rrA I frKll +..CHELTUIELI IN AVANS rr.tzlat8) F ^'t I #.ll. uItl 20 21 22 23 77.Creante comerciale a ---- 24 25 -:-:- o l.!ll \ ?l.280 14.AlIe creante J.LASA bI LUN I Uru LA BANCI 35 36 37 38 11.CREANTE l.Actiuniproprii 16 17 18 19 Totat(.-L .\. I tr r\t Dr LITJAI(| -L (rKr(rK-A oralein curs LE 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 I4 15 T.LratonI comercrale DE UNAN l. o-u.770 103.-= l.420 rl.5ume de tncasatdjn interesede particiDare +.311 77.L I r vt LrKc ULAN l l! _ r'0TAL C.311 59 \ u a z r tl t \ t .D r \-rr. -.--r i .U6*1l*|9) Lr. - 26 27 28 29 30 31 14.^ r s u E | l l t a s a lL | erl a s o c t e t a t t t e l n c a d r u l s r u D u l u i d J.t *1'o.Avansun lmob! sr Total (rd. . 1 1 la z+l II.1r':L^tL-i-r: i 02 valori similare 03 J.rtri rLE IJtrvrlu oaptlalul suDscnssr nevarsat < /1----.01la 05) ..Avansuri confulcomenrilor in UI! IRIjjBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA 39 40 41 42 12 .

r.41 E.H F I T I I I F I I r.Alterezerve V.Efectede comerl nlatit )4 6.REZULTATUL EXERCITIULUI Sold creditor Solddebitor Repartizarea tului profi TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.lme latorate privind /.900 .Sumedatorateprivind intereselede oarticinatie 56 d.870 102.T lZIlK V E I'IN KEEVALUARE Soldcreditor Solddebitor IV.Rezerve legale 2. rr|! uAPl I AL III.63+67 +68-69+7 5-76+77 8-7 -7 9 0+7 13 70 71 196 196 72 73 74 75 76 77 78 79 778 s52 80 102. 49 G.. V[1\I I Uru IN AVANS J.Rezerve penrru actiuni proprii i.Alte datorii.900 102.sume (19 J.44 45 8.t.870 50 J.d.capital subscris nevarsat 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 102.Avztnsunlncasateln contul comenzilor 52 4.FJSFECTIV DATORII 4 8 cgREjrE NETE (.d.Alteprovizioane -Total provizioane(.Oaprrar suDscns varsat .I U I AL AL I IV E YII.i 55 7.Datorii comerciale 53 5.TKU}'IZIUANE 58 P E N ' I ' R L R I S C I .37+3 2) I' .SumedatoratesocietatrlordinEd*lG-.Alre oaronl.39Ia 46) .870 .71 la 74r I .Rezerve statutare con tuu fra"tuale 4.LArl I AL Oln care: .REZULTAT REPORTAT Soldcreditor Solddebitor VI.\US DATORTI CIIRF.rrovlzroane pentru pensri alteoblisatii si similare 2.ACTIVE CIRCULANTE. R I S T( .rr(llvlr.inclusiudarorii calel=ulte datoriipenm 46 asigurarile sociale Total (rd.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTRO PERIOADA MAI MARE DE UN AN datorate intereselede naricinatie so: l.L AfI I AL SI I(EZURVI.59Ja 60) r.REZERVE (rd.NTF.rrleuL9 u0mert cg Dlatlt -^--:- +J n cadrul grupului 550 550 102.50la 57) r|.patrimoniul regiei rr. lncluslv datonl tiscale sl alte datorii pentru 57 51 asizurarile sociale Total (rd.

rlvrul'rr.IzAl(t li INANulAR!.AVilJtsun tmoD tzan comoraleln curs sl Total (rd.L reantecomercrale de din ?.CREANTE 1.07la l0) rrr.S0+St Situatia patrimoniala societatii a CpD IIAMT ta 30 Septembrie 2009 A.2l la 24) II.Titluri departicipare detinute societatile caarulgn put.Alternstalarii.STOCURI I. r erenu sl constructll r.rl ) z la din pr"prll Z e. IMOBILIZARI CORPORALEr.Productia cursdeexecutie in J.Materii primesi materiale consumabile 20 2I 22 24 25 26 172 2.06+r l+19) B.InsTalatlltennlcesl maslnl J.870 01 02 03 ) A v a n s u n s l t m o b r l l t z a rn e c o r p o r a i en c u r s r i Total (rd.Lnelturelr de constrtutre 102.AtIe creante Total(rd. ACTIVE IMOBILIZATE r.tt*t 33 3. rrocuse lrnltesl madun Total (rd.26 la 30) 27 28 29 30 31 172 III. utilaiesi mobilier .Alteveniturifinanciare termen pe scurt -)+ Total(rd.ACTIVE CIRCULANTE I.Lreante pflvrndcapitalul subscris nevarsat si Total (rd. 1.l2 ta t8) ACTIVE IMOBILIZATE (rd.+. 04 05 06 07 08 09 10 t1 12 13 I4 15 16 17 18 19 l.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT l.Altecreante ).Sqme 4.217 . TTY-1\.!ume de incasat la societatile cadrulgrupului de incasat inrerese panicipare din de J.32 34) Ia 35 I\"CASA STCONTURI LA BAN'CI 36 14 10.I'ILIZAru I'\I'UL'KTUKALI.Patrimoniul public TOTAL CAPITALURI PROPRII (rtl.0l la 05) II.Titluti departicipare d@ o.

RESPECTIi.Alte datorii.r 47 E.71la 74) I .uatonr comerclale"otrtul"otn"nriloi53 54 6.CHELTUIELI IN AVANS 39 40 41 +.'__DATORII 4 8 CURENTENETE (rd.Sume datorate institutiilorde credit 51 3.PRIME DE CAPITAL III.ACTIVE CIRCULANTE.DATORII CE TRXBUIE PLATITE INTR{ PERIOADA MAI MARE DE UN AN l.AUIIVI' 'OTAL LTKUULAN'I'U - 37 38 10.ii p.Rezerve legale 2.807 72 73 74 /J .59 la 60) H.000 8.Rezerve statutare cont"actrule sau 4.rUIrr.7 4 5 II. inclusiv datorii fiscalesi ult"-uto.i emisiunffi din 50 2. 5 7 asigurarile sociale (rd.Rezerve pentru actiuni proprii 3.000 1.Sume societatiloidit.Alteprovizioane Total provizioane(rd.REZULTAT REPORTAT Soldcreditor 15 63 64 65 66 67 68 69 70 71 1.r cadnrlgffiG datorate 55 pri}'ind interesele participatie de Z.nt.Imprumutrr.Avansuri incasate in JZ 4.REZERVE(rd.7 54 9.PROVIZIOANE PENTRU RISCURISI Crrrl.389 C.Provizioane pentru pensiisi alteobligalii similare 2.REZERVE DIN REEVALUARE Soldcreditor Solddebitor IV.37+38-47-62) F.Sgme dato{ate s6 8.Alterezerve V.) 44 95 540 45 46 l.50la 57) Total 58 59 60 61 oz o-J) 9.007 200 7.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 49 G.

r de.4 15 16 17 18 T9 20 Total (rd.fonoul comercral ).613 47. ! r "-.ACTIVE CIRCULANTE I.314.Productiacurs e*iiuti" in de 3.527 1.940 21 22 2s.398.tocuri Total(rd. Produse finitesi marfuri 4.80+81 In urma efectuarii fuziunii prin absorbtierezultaurmatoarea reprezentare sltuatiei patrimonialea a societatii absorbante_ I/AMT SA.Avansun tmobLlizari sr necorporale curs in Total (rd. I e r e n u ns r c o n s t r u c t l l l.002 33.214 1.L nelrutell de constlturre r . L n e t t u l e l r e c e r c e l a r e _ d e z vto r e d l a 3.2l la 2zt) II.313 23 1/1 25 26 .57. l llun de partrctpare detinutela societatile cadrulgrupului din 1l 6. INIiJ I'I LILAru T]'INANCIARE r.571.624.CREANTE 1.EZULTATUL EXERCITIULUI Soldcreditor fitului TOTAL CAPITALURI PROPRII rd. ACTIVE IMOBILIZATE I.706 16.^^-i i PrvvrI 12 13 1. b.392 5 04 05 06 07 08 II.005 14.STOCURI I .Alte creante ? .Solddebitor VI.334 09 10 I II.690.Materiiprimesi materi4le consumabile 2.Creante comerciale 16 49. lice@ si alteimobilizarinecorporale 4.".488 64.377 1. I}IOBILIZARI CORPORALE l . INIWI'ILILAru N ECURPORALE 1.514 5.213.63+67+68-690+75-7 7-78-7 g +7 6+7 Patrimoniul TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.-onpara.rete.228. 30 Septembrie 2009 A.12la 18) ACTIVE IMOBILIZATE (rd.604.013. r Ar ar+ is uir .06+1 1+19) B.01 la 05) 01 02 03 1.69Lt12 791.Concesiuni.R.860.Instalatt I teltltce st tnaslnl 49.606 30.Auansuti petrttuc.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 49 G.Sume incasat la societatile de de di.Sume datorate privind interesele de participatie- 7 t4.7 142.989.A I ('I(II UI' IRI.TUIELT 59 60 61 OZ 7.703.-. \| E ..PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHBI.082 J.32la 34) 47 | rl.530 6.CAPITAL din care: .Aurrvu crRcuLANl'u.t.26la 30) 27 28 29 30 31 JZ 357.119.327 17.299 4!!!rr_ ( l K ( L | L A .860 17. RESPECTIV DATORIII48 CURENTE NETE (rd..562 33 34 I}.899 13. \ r s a n r e f l v t n o c a p t t a l u ls u b s c f l ss i n e v a r s a r p III.37+38-47-62) i F. inclusiv datorii fiscale S1 alte datorii pentru 5 7 asisuradle sociale Total(rd.t.DATORII CE TREBUIE PLATITE NTN-O PPNTO.350 28.IN.766.Atte creante J .) 34.996 8.291 +l 44 45 datorii pentru 46 Total (rd.760.patrimoniul regiei 1. L T T I I LI U I E L I I N A V A N S r.II\VT-DII I II TINANCIAR-L PE TERMEN SCURT 2.87 s / 1 1 / 11 1 1 55 56 8.583.Erecte de comefi plaht 54 2.- "r. Total (rd.LADA JI LL'.\I Lru LA tsA:{CI 35 36 4.149.capitalsubscris nevarsat .{ MAI MARE DE UN AN 50 51 )z 53 ).t O T A L L .486.732 62.7 162..870.766.913 9.921.capitalsubscris varsat .Alte datorii.852 46.T.CAPITAL SI REZERVE I.345 56.l =3 Sume incasat interese parlicipire "".BUIE DE UNAN 38 PLATITE INTR-O PERIOADA 39 40 4l /1.860 63 64 65 66 .627 1s..752..s71 36. de din de +.50la 57) 58 H.790.

0g21ei _lei . actrve curente 14.327 lei.055.458 212.-.863 699.63g.RCII'IULUI Sold creditor Sold debitor Repartiza. activecurente.165 lei. astfel: FICAMT transmite catreUAMT: .612 56. activeimobilizate _lei.317 2.405 in de lei.784.lei.530 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.rr(tlvll! t l! L A . .019..895. DatoriaCPDUAMT detransmis catreUAMT este sumade 635 lei.r I I A L III.-=_==-Soldcreditor Sold debltor 73 74 75 76 77 78 79 Vr.389 lei.REZERVE DIN REEVALUARE Soldcreditor Solddebitor 67 68 69 8.I A I UL -UX!. in celelalteelemente pasivale societatilor de absorbite (FICAMT.FRIGAMT SRL l8 15.rr.FICAMT SA catreUAMT SA estede .558 3. in In aceste conditiiaportulnet al . o activecurente 10.495 22.-- 89.206. respectiv FICAMT. FRIGAMT si CPD UAMT sa transmita catresocietatea absorbanta UaMT intreguiactiv constituit din activeimobilizate.921.rU.530 In bazacelorde mai sus. acnvecurente 103. o venituriin avans 142.420 lei: Datoria FRIGAMT detransmis catreUAMT estein sumade 550lei. _ vor fi preluate bazaprimei de fuziunestabilite.ofitrrlui ------. . activeimobilizate 13.63+67 +68-69+7 S-. cheltuieliin avans precumsi datori e lor.001 70 71 72 \"REZTJ LTAT RE POR]]A.291. 'CPD UAMT transmite catreUAMT: .ZUI. FRIGAMTtransmite catreUAMT: .697 lei.179 -1.sestabileste societatile ca comerciale absorbite.eap. activeimobilizate .578.419 4.358. FRIGAMT si cpD uAMT).t j -78_79 0+i 6+7 f alnmontul publrc 80 81 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rdJ0+81) 82 56.921. o cheltuieliin avans _lei: Datoria FICAMTdetransmis catre UAMT este suma 20.

UZIUNE Pentrudeterminarea raportuluide schimbau fost prezentate valorile actiunilordetinutela nivelul societatilor implicatein fuziunea prin absorbtie.-. rezultand numartotal de 14.. ' pentruFICAMT SA: la valoarea 111.57g.081.620. fi emise uAMT in de vor de vederea efectuarii fuziuniiprin absorbtie procedandu-se la majorarea astfel capitulul. Mentionam cara d. RAPORTUL DE SCHIMB.464 actiuninoi cu valoare nominala 0.48i..* activului netreevaluat numarulde actiuniaparlinand la fiecareisocietatr.860 impartit lei.168 24.66486 63.396.911 35.136 526.000 actiuni. 6.478. B._ CPDUAMTSRL 98 lei.2009 de FICAMT SA detinera uAMT SA un numar cie224.(3) oMF Nr. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII ABSORBANTE UAMT SA va avea.409lei. in 39.2.33379 TOTAL r00 19 . de E.00135 1.45 lei fiecare. in bazaunui Proces Verbalintocmitde catrereprezentantii societatiloi implicate.de actiuni Procentdin capital 14.in valoarede 0. Fuziunease face cu transmiterea integrala a patrimoniului societatilorabsorbitecatre societatea absorbanta. societatii absorbante stabilindu-i-se dreptulde a emiteun numarde 14.un capital social de 17 . conforl art'7.371 actiuni. C.607 39. rezultand actiuni. CONVERSIA SI SCHIMBUL DE ACTIUNI CeIe14 396.45lei/actiune.495 si este determinat ca lei diferenta intre valoareadeterminata urma evaluarii actiunilor societatilorabsorbite in si valoarea nominala a actiunilor emisla UAMT SA. ^ .911actiuni..5. de Rapofiulde schimba fost stabilitastfel: ' pentruCPDUAMT sRL: la valoarea 98 lei penhu de o parlesociala.il. urmatoarea in srrucrura: Actionari Asociatia PASUAMT persoane fizice romanesi strainc juridice romane si strarne persoane Nr.874.481. vaiori deteminateprl" irrp"n"i.175212005 108 din societatile implicate procesul . D. 93 o pentruFRIGAMT SRL:0.9g976 pentru de lei o actiune.dupa fuziuneaprin absorbtie. PRJMA DE F.ri cu sumade .09. toate drepturilesi obli-gatiile care le au la data cu pe nrriunil. rezultand14.7 66.ara 30. rn de fuziuneau efectuat reevaluarea activelorsocietatilor rezultatul reevaluarii f"l. PRIMA DE FUZIUNE Cuamtumul primei de fuziune este de g.pct alin.464 un actiuni.1.cu careseva diminua lumarul total de actiuri." doarpentru calculul raportului schimb.620.464 actiuni.

republicata. capitalul socialal societatii H. legal Reprezentata prin: FICAMT SA Oradea.Uzinelor Nr. DREPTURILE CARE SE ACORDA ACTIONARILOR participante fuziunenu li seacorda drepturispeciale.. UAMT SA conformLegii aflatepe rolul instantelor care FICAMT.U't.F. Reprezentata legal Bogdan Ciprian : r. societati. FRIGAMT SRL Iegal Reprezentata IoanSTANCIU Centrul de SRL Oradea. potrivit Legii noilor actionari Registrul in Actionarilorsi numaidacasocietatea va Nr. dat PE CALE DE CONSECINTA. a de 2009si semnat cahe: de Proiectul Fuziune fost intocmitin data 28 Decembrie de UAMT SA Oradea. FRIGAMT si CPD UAMT vor fi transferate Nr. Sediulsocietatii Romania.1. ORICE ALTE DATE CARE REPREZINTA INTERES PENTRU FUZIUNE publicariiprezentului proiect fuzionate carorcreante ale suntanterioare Creditoriisocietatilor prevazute Legea vor putea in Nr.8. FRIGAMT si CPD UAMT sunt in Toatecauzele parti.11990.' . Reprezentata p legal IoanSTANCIU 20 . hotararea absorbante fi in municipiulOradea.actionarii proportionalcu participarea absorbanta.31. la Actionarilor societatile din G. va Str.'S. inregistra pierddreptul1adividende societatea in absorbita si La momentulreahzaii fuziunii. actiunile corespunzatoare dividendenumai dupa data 1a care fuziuneaisi produceintegral efectele. cod postal410605.vor continua vor fi preluate catreUAMT SA. colectivde muncaaplicabilsi din contactele Drepturilesi obligatiileizvoratedin contractul 1a individualede munca ale salariatilorFICAMT.67l2006. DREPTUL LA DTVIDENDE capitaluluisocial subscrisvor da dreptul la In urma fuziunii. fiecaruiala dobandesc dreptul la dividendein societatea absorbante.31i1990o data cu inscrierea generala actionarilor hotariin acest profit si adunarea a va sens. faceopozitiefuziunii in conditiilesi termenele proiectde fuziuneestesupus spreaprobare catreAdunarileGenerale celorpatru ale Prezentul prin de actionarilor asociatilor estesemnat catrereprezentartii si si desemnati. de si potrivit mandatului de fiecaredintrepartileimplicatein fuziune.adica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful