BOŽIDAR RADIŠIČ KOBILJE 33 F 9227 KOBILJE

II K 47924/2012

M. SOBOTA,23.10.2012

OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI PREDSEDNIK OKROŽNEGA SODIŠČA V MURSKI SOBOTI G. BRANKO PALATIN

ZADEVA: ZAHTEVEK ZA VLOŽITEV PRIPOMBE O NEPRIMERNOSTI IZJAV V IZREKU IN OBRAZLOŽITVI SKLEPA O PODALJŠANJU PRIPORA V SPIS II K 47924/2012

Spoštovani!

Okrožno sodišče v Murski Soboti in Vas kot predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti prosim in od zahtevam, da se v spis II K 47924/2012 vloži pripomba, da je senat v sestavi Stanislav Jug kot predsednik in okrožna sodnica Terezija Cipot ter okrožna sodnica Natalija Pavlič Goldinskij kot člana senata odločal o podaljšanju pripora na podlagi obtožbe št. Kt 1020/12-12-MF-ss z dne 16.10.2012, ki jo je vložilo ODT Murska Sobota, čeprav je okrožni sodnik Stanislav Jug bil v istem postopku tudi preiskovalni sodnik in po mojem mnenju zaradi tega ne bi smel odločati kot predsednik senata o podaljšanju pripora v isti zadevi, v kateri mi je kot preiskovalni sodnik odredil pripor s sklepom št. I Kpd 47924/2012 z dne 23.9.2012. Proti navedenemu sklepu o podaljšanju pripora sem namreč vložil Zahtevo za preizkus zakonitosti, zato smiselno s 4., 5. in po mojem mnenju predvsem 6. odstavkom 39. člena ZKP v nobenem primeru ne bi smel odločati o podaljšanju pripora kot predsednik senata. Če to ni v nasprotju z omenjenim členom ZKP, je pa vsaj ne samo neobičajno, ampak je predvsem povsem pristransko odločanje še posebej zato, ker je tako v izreku sklepa kot tudi v obrazložitvi navedel kopico navedb, ki si jih kot predsednik senata ne bi smel privoščiti!

1

1. V izreku sklepa o podaljšanju pripora namreč ni navedenega roka do katerega se mi podaljša pripor, tako da ni jasno do kdaj se mi sploh pripor naj podaljša. 2. V obrazložitvi sklepa o podaljšanju pripora je navedeno, da naj bi zoper sklep vložil pritožbo na Višje sodišče v Mariboru, kar niti slučajno ne drži, saj sva oba z zagovornikom vložila pritožbo na senat Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je sklep preiskovalnega sodnika o odreditvi pripora potrdil. Ne vem ali je predsednik senata to storil namenoma, ali ne pozna določil ZKP. 3. V skladu z določili ZKP o pritožbi zoper sklep o odreditvi pripora namreč ni pritožbe na Višje Sodišče, ampak le pritožba na senat. Na izdano sodno določbo senata ni pritožbe, zato tudi nisem mogel dati pritožbe na Višje Sodišče, ampak sem v skladu z določili ZKP na Vrhovno sodišče Republike Slovenije vložil Zahtevo za preizkus zakonitosti, vendar odločbe Vrhovnega sodišča, do danes dne 21.10.2012 še nisem prejel. 4. Več kot neprimerno je navajanje v obrazložitvi sklepa o podaljšanju pripora v delu, kjer senat navaja, da bi naj storil kaznivo dejanje po 186/ členu KZ-1B, kar pa absolutno ne drži, sam sem v najslabšem primeru storil prekršek in sicer zaradi gojenja in posesti 5 rastlin konoplje na mojem vrtu. V skladu z Zakonom o proizvodnji in prometu (ZPPPD) s prepovedanimi drogami je namreč v 33. členu izrecno določena kazen za proizvodnjo in posest prepovedanih drog. Tako preiskovalni sodnik, kot tudi senat nedopustno navaja, da bi naj s tem, ko sem imel v posesti 5 rastlin konoplje storil kaznivo dejanja. Senat prav tako napaćno navaja, da bi naj bila že sama posest in gojenje konoplje inkriminirana kot kaznivo dejanje, kar pa abosolutno ne drži. KZ-1B namreč v 1. odstavku 186. člena natančno navaja:
186. člen (1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

ZPPPD v svojem 33. Členu izrecno navaja:
33. člen ZPPPD Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznuje za prekršek, kdor ima v posesti prepovedane droge v nasprotju z določbami tega zakona. Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 50.000 tolarjev ali z zaporom do 5 dni se kaznuje za prekršek, kdor ima v posesti manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno uporabo. ZPPPD je še vedno veljaven pravni akt v Republiki Sloveniji.

2

Mejne količine, ki predstavljajo večje ali manjše količine bi morale biti v skladu z ZPPPD določene na podlagi podzakonskega akta, ki bi ga na podlagi določil 40. Člena ZPPPD minister, pristojen za izdajo izvršilnih predpisov po tem zakonu moral izdati v roku 6 (šestih) mesecev po njegovi uveljavitvi. ZPPPD je bil sprejet 11. maja 1999, se pravi, da bi moral pristojni minister izdati vse izvršilne predpise že v letu 1999, vendar tega izvršilnega predpisa pristojno ministrstvo ni sprejelo vse do leta 2012! Navedbe ODT, da naj se ZPPPD v RS ne bi več uporabljal enostavno ne vzdržijo nobene pravne presoje! Zakonodajalec je namreč sprejel ZPPPD prav z namenom, da se posest prepovedanih drog z namenom lastne uporabe ne inkriminira kot kaznivo dejanje vse dokler se komurkoli ne dokaže preprodaja ali vsaj namen preprodaje. Enako zatrjuje Ministrstvo za zdravje, ki je pristojno za izvajanje ZPPPD, saj so mi predstavniki MZ neštetokrat zatrjevali, in kar imam tudi pisno dokumentirano, da sama posest ne predstavlja preprodaje drog, ampak mora za obravnavo po KZ-1B dokazana preprodaja li vsaj njen namen. Drugače si enostavno ne predstavljam zakaj je RS sploh srpejela ZPPPD. Prav to je zapisano v uradnih dokumentih slovenske vlade in v uradni publikaciji EMCDDA v letnem poročilu za leto 2011 na strani 24. Prav ta anomalija pa se je pokazala pri analizi kaznivih dejanj in prekrškov, ki sem jo opravil v okviru programa »GLASIR II« in ki jasno kaže na to, da PUMS, ODTMS in Okrožno sodišče v Murski Soboti grobo kršijo tozadevno zakonodajo, saj drugače ne bi smelo priti do takih anomalij! Na območju PUMS je namreč kar 70 % kaznivih dejanjs področja drog inle30 % prekrškov. Vletu 2005 pa so stvari šle celo tako daleč, da v Pomurju ni bilo niti enega samega prekrška s področja drog ampak izključno kazniva dejanja. Očitno v Sloveniji res nekdo laže, nekdo pa ne pozna zakonodaje in na ta način nedpustno kriminalizira uporabnike konoplje namesto preprodajalcev! O tem sem obvestil tako Predsednika Republike RS, Predsednika vladeRS, Ministra za pravosodje, Ministra za zdravje, Protikorupcijsko komisijo, Varuha človekovih pravic, Predsednika vrhovnega sodišča RS, PredsednikaUstavnega sodišča RS, Ministra za notranje zadeve in medije. Menim, da okrožni sodnik v nobenem primeru ne bi smel predsedovati senatu, niti biti njegov član, saj se tudi v tem primeru smiselno uporablja 5. odstavek 39. člena ZKP, ki navaja:
39. člen 5) če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji odločbe nižjega sodišča ali je pri istem sodišču sodeloval pri izdaji odločbe, ki se izpodbija s pritožbo ali z zahtevo za varstvo zakonitosti;

Zoper sklep o odreditvi pripora sem namreč vložil pritožbo zoper sklep oodreditvi pripora, na sklep senata o zavnritvi pritožbe o odreditvi pripora pa sem vložil Zahtevo za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče RepublikeSlovenije Prav tako izjavljam, da mi preiskovalni sodnik v preiskavi ni dovolil nobenih vprašanj o zakonitosti samega postopka, ker mi je taka vprašanja enostavno prepovedal postaviti, ker da je to za postopek nerelevantno! Prav z dokazovanjem o nezakonitosti postopka bi lahko dokazal, da so policisti ob priliki obiska pri meni doma dne 21.9.2012 kršili tako določila Zpol, PPP in ZKP. Nobena sodna 3

odločba se namreč ne sme izdati, če so dokazi pridobljeni s kršitvijo tozadevne zakonodaje in s kršitvijo osnovnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Tako mi je pomojem mnenju preiskovalni sodnik grobo kratil človekove pravice in temeljne svoboščine, saj bi že v preiskavi lahko dokazal, da so policisti grobo kršili določila ZPol, PPP in predvsem ZKP! S tem mi je po mojem mnenju že v predkazenskem postopku bila grobo kršena Ustavna in Zakonska pravica do učinkovite obrambe in poštenega sojenja, saj se nobena sodba odločba ne bi smela opreti na nezakonito pridobljene dokaze. S tem je preiskovalni sodnik izkazal svojo pristranskost in favoriziranje policistov v predkazenskem postopku, čeprav je iz pričanja policistov jasno razvidno, da sta najmanj dva policista, ki sta bila ključni priči v predkazenskem postopku krivo pričala! Senat pravilno navaja, da se razlogi za pripor niso spremenili, saj se niti niso mogli, če sem od 21.9.2012 v priporu! Senat očitno pričakuje, do bom priznal kaznivo dejanje kljub temu, da ga nisem storil. Ponovno bi povdaril, da se utemeljenega suma ne sme izkazovati z zapisniki o hišni preiskavi za nazaj, ampak le-ta mora biti izkazan že v času izdaje odredbe o hišni preiskavi. Tako je nenazadnje neštetokrat razsodilo Vrhovno sodišče RepublikeSlovenije in bi nižja sodišča to sodno prakso morala spoštovati. Ker pa OSMS sodne prakse očitno ali ne pozna ali zavestno ne spoštuje, je v Pomurju stanje tako kot je in so uporabniki drog v Pomurju bistveno bolj kriminalizirani kot prebivalce ostale Slovenije! Navajanje senata, da naj bi joint in napol pokajen joint predstavljal dokaz o nameravani prodaji je najmanj neresno! Očitno je namreč, daje bil napol pokajen joint bil najden na potelji v spalnici, kar verjetno ne predstavlja namena preprodaje, ampak je to dokaz, da sem konopljo kadil. ODT bi mi prodajo ali njen namen moral dokazati na podlagi dokazov, ne pa da brez enega dokaza o preprodaji in zelo pavšalno navaja, da bi naj namen preprodaje bil izkazan že s samo posestjo konoplje. Niti policija, niti ODT, kot tudi ne preiskovalni sodnik mi niti v eni točki niso dokazali namena preprodaje. In prav dokazovanje preprodaje je delo policije in ODT, preiskovalni sodnik pa bi moral po mojem mnenju v odločanju biti nepristranski in bi svoje odločitve moral opreti izključno na zakonito pridobljenih dokaze o preprodaji ali vsej namenu preprodaje. Senat se v 6. Točki obrazložitve sklicuje na ponovitveno nevarnost, ki pa enostavno ne obstaja, saj mi ne policija, ne ODT in ne preiskovalni sodnik v nobeni točki niso dokazali niti ene preprodaje. Prav takone vem kaj je vmojem življenju bilo tako narobe, da bi bil to razlog za podaljšanje pripora. To je sicer dikcija ZKP, vendar pa bi senat in ODT morala vsaj malo obrazložiti! Verjetno jih moti to, da sem že leta zagovornik uporabe konoplje v medicinske namene in dejstvo, da na nedopustne kršitve PUMS, ODT in OSMS opozarjam že nekajlet! Po mojem je edini razlog mojega priporain posledično podaljšanja ta, da me enostavno hočejo utišati. O teh nepravilnostih sem v elektronskem sporočilu obvestil tudi predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Sklicevanje senata, da bi naj razlog za podaljšanjepripora bila dva postopka proti meni enostavno ne vzdrži, saj ZKP v svojem 1. in 3. členu natančno določa:

4

TEMELJNA NAČELA 1. člen (1) Ta zakon določa pravila, ki naj zagotovijo, da se nihče, ki je nedolžen, ne obsodi, storilcu kaznivega dejanja pa izreče kazenska sankcija ob pogojih, ki jih določa kazenski zakon in na podlagi zakonitega postopka. 3. člen Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo.

S tem, ko mi preiskovalni sodnik ni dovolil nobenih vprašanj o amem postopku, kjer bi lahko dokazal, da so policisti grobo kršili določila ZKP, ZPol in PPP, je kršil temeljnanačela KZ-1B, saj le ta v svojem 1. Členu natančno določa, da se kazensko odgovornost sme uveljavljati samo ob spoštovanju ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin v demokratični ureditvi ter na načelih pravne države.
TEMELJNE DOLOČBE Uveljavljanje kazenske odgovornosti 1. člen (1) Kazenska odgovornost v Republiki Sloveniji se sme uveljavljati ob spoštovanju ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin v demokratični ureditvi ter na načelih pravne države.

Prav tako ne držijo navedbe senata, da naj bi bil vztrajen pri izvrševanju kaznivih dejanj, saj sama posest kot že povedano ne predstavlja kaznivega dejanja ampak prekršek napodlagi 33. člena ZPPPD vse dokler se ne dokaže preprodaja ali njen namen! Tudi navajanje, da naj do uživanja konoplje ne bi bil kritičen so nedopustne! Če uživam konopljo in jo že leta uporabljam za lajšanje zdravstvenih težav, pač do tega ne morem biti kritičen. Prav tako do uživanja ne morem biti kritičen, če že leta zagovarjam uporabo konoplje vmedicinske namene in za lastno uporabo. Senat absolutno napačno interpretira 186. Člen KZ-1B, saj prav ta člen določa, da kaznivo dejanje predstavlja gojenje in posest z NAMENOM preprodaje, ne pa gojenje in posest za lastno uporabo,saj to kot prekršek inkriminira ZPPPD. Še bolj pa je nedopustno, da senat navaja, da bi že sama posest predstavljala kaznivo dejanje, neodvisno o namena preprodaje. To enostavno ni in ne more biti res! Prav zaradi, po mojem mnenju, nepoznavanja ali zlorabe zakonodaje področja drog je stanje v Pomurju tako kot je. Nedopustno in še posebej žaljivo za mene pa predstavljajo navedbe, da naj bi dejstvo, da sem brez zaposlitve in prihodkov bil odločilen dokaz, da sem imel konopljo z namenom preprodaje! Če je siromaštvo in dejstvo, da sem brez službe razlog za moje kriminaliziranje, lahko kar takoj zaprete vse nezaposlene in siromašne uporabnike konoplje, ki si jo pridelujejo prav z namenom, da jim je ne bi bilo potrebno kupovati na črnem trgu! To so nenazadnje ugotovile že prav vse države EU (razen redkih izjem), ki ne preganjajo uporabnikov konoplje, ki si jo gojijo za lastne potrebe! Policija mi namreč ob hišni preiskavi ni zasegla niti enega €, prav tako me ne policija ne ODT z nobenim dokazom UZ ali operativno informacijo ne bremenita prodaje ali vsaj namena prodaje. Vse 5

utemeljujeta samo napodlagi posesti in to ob absolutni odsotnosti enega samega dokaza o preprodaji ali njenem namenu.Očitanje preprodaje konoplje kot vira zaslužka bi mi policija in ODT, kot navaja senat lahko očitala samo na podlagi dokazov, ne pa podlagi nedopustnega prejudica. Moja izvenzakonska partnerka je samostojna podjetnica in od tega živiva oba, sam pa ji pomagam, karje povsem v skladu s tozadevno zakonodajo! Ker pa je PUMS s pomočjo ODTMS in OSMS podjetje potisnila na rob preživetja oz. uničenja tudi poslovanjepodjetja moje partnerice in njene sestre, nas bo zaradi tega očitno res treba zapreti,ker bomosedaj vsi po vrsti neaposleni in kot taki po mnenju senata nevredni življenja izven zapora, še posebej če smo uporabniki konoplje! T.i. očitanje sekundarne kriminalitete zaradi posesti konoplje za lastno uporabo pa je po vseh znanstvenih izsledkih »privlečena za lase« in si tega senat ne bi smel privoščiti! Senat je nedopustno in očitno zanalašč spregledal, da sem kot podredno zaprosil vsaj za odreditev hišnega pripora, saj posest 5 rastlin konoplje ob odsotnosti enega samega dokaza o prepordaji po mojem mnenju ne more predstavljati tako hudega kaznivega dejanja, da bi mi moral izreči najhujši možen poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, kar pripor vsekakor predstavlja! Ob tem sem v pritožbi posebej navedel diskriminatorno politiko OSMS na tem področju, saj sem zelo utemeljeno in dokumentirano navedel razloge za nedopustno diskriminacijo na področju Pomurja. Iz dnevnega časopisja lahko vsak dan razeremo, da tudi že obsojenim povratnikom za dokazano preprodajo heroina in konoplje in to v bistveno večjih količinah ni bil odrejen pripor ampak v najslabšem primeru hišni pripor. Tako delo Okrožnega sodišča je po mojem mnenju več kot diskriminatorno ne samo za mene, ampak tudi za vse Pomurce, na kar nenazadnje opozarjam že leta in kar nenazadnje izhaja iz analize prekrškov in kaznivih dejanj na področju drog v RS v obdobju 202-2012 iz katere je več kot razvidno ne samo diskriminatorno, ampak predvsem nezakonito delo organov pregona in pravosodja na tem področju! Očtno sem pa v priporu samo kot primer, da je v Sloveniji treba biti tiho in prav noben organ ne prenese konstruktivne kritike! Namen moje gladovne stavke ni vplivanje na pravosodje, ampak je to v taki »pravni« državi kot je Slovenija očitno edini način, da javnost opozorim na nedopustno kriminaliziranje Pomurcev prav s strani tistih, ki bi morali skrbeti za uveljavljanje pravne države! O tej temi sem bil že na nešteto sestankih na MZ, pri Predsedniku republike, domačih in mednarodnih konferencah, vi me pa želite prikazati kot največjegakriminalca v Sloveniji. Na lasnkoletni »CORRELATION CONFERENCE« ki je bila pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje RS, so nam vsi slovenski »strokovnjaki« zatrjevali, da v R Sloveniji za posest katerekoli droge nimogoče izreči kazni zapora, saj za oobravnavo KZ-1B nujno mora biti dokazana preprodaja ali njen namen. To Vam dokazujem tudi na podlagi uradne publikacije Evropske skupnosti in sicer v poročilu EMCDDA, kjer je na strani 24 to izrecno navedeno.

6

Ker pa prav tisti, ki bi morali skrbeti za »pravno« državo prav to najbolj grobo izkoriščate, mi očitno ne preostane nič drugega, kot gladovna stavka do konca! LEP POZDRAV! V KOLIKOR SODIŠČE NE BO DOVOLILO VLOŽITVE TE ZAHTEVE V SPIS ZAHTEVAM, DA SE TO V SPISU POSEBEJ ZAVEDE, KAR PA NE BO SPREMENILO DEJSTVA, DA BOM TO PISANJE V VEDNOST POSLAL VSEM SPODAJ NAVEDENIM! Božidar Radišič

V vednost: Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Predsednik Ustavno sodišče Republike Slovenije - Predsednik Višje sodišče v Mariboru – Predsednik Okrožno sodišče v Murski Soboti – Predsednik Varuhinja človekovih Pravic Republike Slovenije – dr. Zdenka Čebašek Travnik Predsednik Republike Slovenije Predsednik državnega zbora Republike Slovenije Predsednik Vlade Republike Slovenije Minister za zdravje Minister za pravosodje Minister za notranje zadeve Protikorupcijska komisija Mediji 7

Priloge: Analiza prekrškov in kaznivih dejanj s področja drog v RS v obobju 2002-2012

Analiza tekstualnih in podatkovnih delov poročil na področju drog na kaže na nenormalno velika odstopanja po vseh kriterijih. PU M. Sobota v vseh poročilih izpostavlja problematiko drog kot tisto, kateri policisti in kriminalisti PU M. Sobota posvečajo največjo pozornost. Tako velika večina dela na SKP PU MS odpade na področje drog (povzeto iz poročil PUMS). PU M.Sobota vsako leto poudarja, da se razmere na področju drog poslabšujejo, čeprav podatki govorijo ravno nasprotno. Na območju PU se ob analizi podatkov o številu kaznivih dejanj in prekrškov s področja drog kaže nekaj nenavadnih gibanj na območju PU M. Sobota. Tako imamo na območju PU M. Sobota največ policistov na število prebivalcev v Sloveniji! Slovensko povprečje je 333, na območju PU M. Sobota pa je to število kar 160! Se pravi, da imamo v Pomurju za 50 % več policistov na število prebivalcev kot je slovensko povprečje! Ob tem je zanimivo to, da ima PU MS daleč najmanjše število kaznivih dejanj in prekrškov s področja drog na policista v Sloveniji!

9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 CELJE KOPER KRANJ LJUBLJANA MARIBOR MURSKA SOBOTA NOVA GORICA NOVO MESTO SKUPAJ

KZ-1 ZPPPD KZ-1 + ZPPPD

Graf št. 1 - POVPREČNO ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ IN PREKRŠKOV S PODROČJA DROG NA POLICISTA 2003-2010

Ob tem najbolj izstopa dejstvo, da imamo na področju PU M.Sobota najmanjše število prekrškov po ZPPPD v Sloveniji! Slovensko povprečje je 30 % kaznivih dejanj in 70 % prekrškov, medtem, ko je v PUMS razmerje absurdno in sicer 70 % kaznivih dejanj in le 30 % prekrškov. Primerjava podatkov vseh PU v RS kaže na to, da je PUMS najbolj neučinkovita na področju preprečevanja prometa s prepovedanimi drogami v RS. S tem si PUMS umetno zvišuje uspešnost tako, da policisti in kriminalisti PUMS kot kaznivo dejanje obravnavajo tudi tiste primere, ki bi jih pravzaprav morali obravnavati po ZPPPD! To je razvidno iz grafa št. 3, kjer je več kot očitno izstopanje PUMS od vseh ostalih PU v RS. Umetno zviševanje uspešnosti je razvidno iz grafa št. 4, ki nam kaže da imamo na območju PUMS najvišje število kaznivih dejanj na 1000 prebivalcev in daleč najnižje število prekrškov po ZPPPD v RS.

8

KZ-1 % ZPPPD %

Graf št. 2 - Razmerje prekrškov in kaznivih dejanj s področja drog PUMS 2002-2010

100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 -

% KZ-1 % ZPPPD

Graf št. 3 - RAZMERJE MED STORJENIMI KAZNIVIMI DEJANJI IN PREKRŠKI 2003-2010 V %

16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 -

Graf št. 4 - ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ IN PREKRŠKOV NA 1000 PREBIVALCEV 2003-2010 Modra KZ-1, rdeča ZPPPD

9

Tabela 1. Podatki PUMS
PU M.SOBOTA ŠTEVILO POLICISTOV IN KRIMINALISTOV ŠTEVILO PREBIVALCEV ŠTEVILO PREBIVALCEV NA ENEGA POLICISTA ŠTEVILO KD 2002-2011 ŠTEVILO PREKRŠKOV PO ZPPPD 2002-2011 SKUPAJ KD IN ZPPPD 2002-2011 ŠTEVILO KD 2002-2011 / 1000 PREBIVALCEV ŠTEVILO PREKRŠKOV PO ZPPPD 2002-20011 / 1000 PREBIVALCEV SKUPAJ KD NA 1 PLOCISTA SKUPAJ PREKRŠKOV PO ZPPPD NA 1 POLICISTA 616 100.000 162 1.290 604 1.894 13 6 2,09416 0,98052 SLOVENIJA 5.996 1.994.978 333 9.408 22.020 31.428 5 11 0,00472 3,67245

Tabela 2. Število kaznivih dejanj in prekrškov v PUMS 2002-2011
2002 KZ-1 ZPPPD SKUPAJ KZ-1 % ZPPPD % SKUPAJ % 166 115 281 59 41 100 2003 94 91 185 51 49 100 2004 121 43 164 74 26 100 2005 86 86 100 100 2006 209 55 264 79 21 100 2007 191 61 252 76 24 100 2008 209 61 270 77 23 100 2009 83 66 149 56 44 100 2010 97 77 174 56 44 100 2011 34 35 69 49 51 100 SKUPAJ 1.290 604 1.825 70 30 100

250 200 150 100 50 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 KZ-1 ZPPPD

Graf št. 5 - ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ IN PREKRŠKOV PUMS 2002-2011 PUMS v vseh poročilih od leta 2002 naprej navaja, da se problematika drog na območju PUMS zaostruje in da število kaznivih dejanj iz leta v leto narašča, zato je bila tudi ustanovljena posebna skupina v SKP PUMS. To so absolutno zavajajoči podatki, saj je iz grafa razvidno, daje bilo povišanje v letu 2006 nenormalno in sovpada s prej omenjenim, da je PUMS veliko večino deliktov iz področja drog pričela obravnavati kot kazniva dejanja, namesto kot prekrške po ZPPPD. Ne glede na to umetno zviševanje števila kaznivih dejanj s področja drog pa nam tendenca gibanj kaže na to, da število kaznivih dejanj in prekrškov pada že od leta 2008.

10

Povzetek Glede na to, da je v skoraj vsakem poročilu PUMS omenjeno, da policisti in kriminalisti večino svojega dela posvetijo problematiki drog, je PUMS verjetno daleč najslabša PU v Sloveniji!

Na žalost pa tako delo PUMS podpirate tudi tisti, ki bi morali skrbeti za striktno spoštovanje ustave in zakonodaje! Na koncu pa samo še dokaz, da se res zavzemam za dekriminalizacijo konopljein ostalih drog in da naš program za zmanjševanje škode GLASIR II podpira tudi Urad predsednika RS!

Ljubljana, 14. september 2011 Št.: 092-07-59/2011 Spoštovani gospod Radišič, poročilo, ki ste nam ga posredovali smo prejeli že 23. junija 2011. Glede na to, da delam na tem področju in predsedniku predlagam posamične aktivnosti, vam sporočam, da odgovora niste prejeli, ker sem bil zaradi zdravstvenih razlogov dlje časa odsoten. Predsednik je seznanjen s tem poročilom, ki v nobenem oziru ni ugodno, ne z vidika omejevanja ali zmanjševanja pridelave, predelave, distribucije in uživanja drog. Dejstvo je, da dosedanji pristopi in načini boja proti drogam niso dali pravih rezultatov. Torej naj bi šla prizadevanja v prihodnje predvsem v smeri iskanja pravih poti in načinov za obvladovanje te nadvse resne in vedno večje problematike. Zavedam se, da je to lahko izreči in da je mnogo težje poiskati prave načine, ki bodo učinkoviti. Glede na to, da sem se s temi problemi pred časom ukvarjal, vas vabim na pogovor, da bi skupaj oblikovala pogled na ta problem.( kontakt; 01/ 478 1307) mag. Franc Hočevar
Svetovalec predsednika republike za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja ================================= URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE ERJAVČEVA 17, SI-1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel.: 01 / 478 12 22, Fax: 01 / 478 13 57 http://www.up-rs.si/ OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA ERJAVCEVA 17, SI-1000 LJUBLJANA, SLOVENIA Tel.: +386 1 478 12 22, Fax: +386 1 478 13 57 http://www.up-rs.si/
Od: Za: Datum: Zadeva:

bozidar radisic <secufin@yahoo.com>

"gp.uprs@up-rs.si" <gp.uprs@up-rs.si> 24.08.2011 15:40 Poročilo globalne komisije za droge

11

Spoštovani gospod Radišič, najprej se vam zahvaljujem za vaš obisk in še pred tem za opozorilo na poročilo GS OZN o drogah. Nadvse dragoceni so vaši pogledi in tudi izkušnje na tem področju, ki so lahko nadvse učinkoviti in koristni v boju proti zlorabi drog in drugih škodljivih substanc. Podpiramo vašo aktivnost in sem pripravljen sodelovati, skladno z dogovorom, pri posameznih aktivnostih in srečanjih s partnerji, ki jih vključujete v projekt. Menim, da ste ubrali pravo pot, še posebej zato, ker vabite k sodelovanju tako predstavnike državnih institucij, kakor tudi prostovoljce iz različnih društev. Program, ki ste ga zastavili je dovolj ravno prav nekonvencionalen in tak, da lahko pričakujemo povsem konkretne rezultate. Hvala za vaše iniciative in lep pozdrav,

mag. Franc Hočevar Svetovalec predsednika republike za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja

12