Božidar Radišič Cvetkova ulica 19 9000 Murska Sobota

Murska Sobota,22.10.2012

REPUBLIKA SLOVENIJA VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Dunajska cesta 56 1000 LJUBLJANA

SPOŠTOVANI! Spodaj podpisani Božidar Radišič vlagam pobudo in sicer za vložitev zahteve v Državni zbor Republike Slovenije, ki naj izda obvezno razlago dveh zakonov, ki urejata področje prepovednih drog v Republiki Sloveniji in sicer: 1. Kazenski zakonik Republike Slovenije (KZ-1B) v svojem 186. členu

186. člen (1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
2. Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) 33. člen Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznuje za prekršek, kdor ima v posesti prepovedane droge v nasprotju z določili tega zakona. Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 50.000 tolarjev ali z zaporom do 5 dni se kaznuje za prekršek, kdor ima v posesti manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno uporabo. Prosim, da od Državnega Zbora nujno zahtevate obvezno razlago obeh navedenih zakonov, saj edino tako lahko od sodišč v Republiki Sloveniji zahtevamo, da imajo enotnokaznovalno politiko na področju drog v Republiki Sloveniji.

1

Stanje napodročju drog v Republiki Sloveniji je namreč ne samo kaotično, ampak pomeni neupravičeno kriminalizacijo predvsem uporabnikov drog, na kar nenazadnje nakazuje analiza prekrškov in kaznivih dejanj na podorčju drog v Republiki Sloveniji v telih 2002-2011, ki smo jo izdelali v okviru »PROGRAMA ZA ZMANJŠEVANJE ŠKOD GLASIR 2«, ki smo ga ustanovili z namenom pomoči uporabnikomprepovedanih drog. Podpornik programa GLASIR II je tako Vaš urad, kot tudi Urad Predsednika Republike Slovenije. V analizi, ki je opravljena na podlagi poročil posameznih Policijskih uprav v Republiki Sloveniji in so javno dostopna na www.policija.si, so se pokazale nedopustne anomalije na področju kaznovalne politike. Po mojem mnenju so največji kriminalci na področju drog pravzaprav kriminalisti SKPPUMS! Nenazadnje sem na to problematiko opozoril že Predsednika Republike, Vas kot varuhinjo, Ministra za notranje zadeve, Ministra za zdravje, PUMS, ODTMS, OSMS..... Vse kar se je pa zgodilo je, da sem zaradi 5 rastlin konoplje pristal v priporu! Ne samo, da je kakršno koli kaznovanje uporabnikov drog v nasprotju z Ustavo Republike Slovenijein člvekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, temveč po mojem mnenju predstavlja nezaslišano kriminalizacijo uporabnikov drog na področju PUMS, kar sovpada tudi s področjem Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti in Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Tako je nedopustno, da so si vsi zgoraj navedeni grobo uzurpirali oblast in drakonsko kaznujejo predvsem uporabnike drog, ne da bi jim bila kakorkoli dokazana preprodaja ali vsaj namen le-te. Po izjavah vrhunskih pravnih strokovnjakov v Republiki Sloveniji mora za obtožbo po KZ-1B dokazana prodaja ali vsaj njen namen in sama posest ne more in ne sme predstavljati kaznivega dejanja, ampak mora biti obravnavana po ZPPPD kot prekršek. Nenazadnje tudi kaznivanje na podlagi ZPPPD predstavlja gorob kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in nenazadnje tudi Usteve Republike Slovenije, ki določa: USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 14. člen (enakost pred zakonom) V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki. 15. člen (uresničevanje in omejevanje pravic) Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave.

2

Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava. Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve. Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri. 35. člen (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic) Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

Dekriminalizacija drog predvsem konoplje je prav tako po mnenju večine strokovnjakov (to je tudi Vaša izjava v dokumentarnem filmu ŽBE), predvsem politično in ne strokovno vprašanje. Posledično to pomeni, da so vsi, ki so bili obsojeni zaradi posesti (brez dokazane prodaje) politični zaporniki!?! Nenazadnje po mojem mnenju to kriminaliziranje Pomurcev pomeni tudi nezaslišano porabo proračunskega denarja, saj vsak kazenski postopek stane kar precej €. Na to v svojem poročilu ugotavlja tudi Globalna komisija komisija za droge, ki vse vlade sveta poziva, naj končajo vojno proti drogam, ki se je pravzaprav izrodila v vojno proti uživalcem drog. Slovenska zakonodaja na področju drog sploh ni tako slaba, vendar je največji problem prav ta, da si vsak policist, tožilec ali sodnik po svoje razlaga zakone. Drugače si ne predstavljam kako lahko pride to takih anomalij. Prav tako bi kazalo konopljo izbrisati iz Uredbe o določitvi prepovedanih drog, saj ne po svojih lastnostih, kot tudi ne po svoji farmakologiji tja sploh ne spada! Pravtako je sporen in diskriminatoren nov Zakon o pravilih cestnega prometa, saj v svojem 106. Členu določa:

106. člen (prepovedane droge, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi) (1) Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga začeti voziti, če je pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo. Učitelj vožnje ne sme usposabljati kandidata za voznika motornega vozila in spremljevalec ne sme spremljati voznika, če je pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo.

3

(2) Pod vplivom snovi iz prejšnjega odstavka je voznik, učitelj vožnje oziroma spremljevalec, pri katerem se s posebnimi sredstvi, napravami ali s strokovnim pregledom ugotovi prisotnost takih snovi v krvi ali slini. (3) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk. (4) Če se s toksikološko preiskavo telesnih tekočin ugotovi prisotnost prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi ali njihovih presnovkov le v urinu, se voznika, učitelja vožnje ali spremljevalca napoti na kontrolni zdravstveni pregled v skladu z zakonom, ki ureja voznike. (5) Če se s postopkom iz drugega odstavka tega člena ugotovi, da voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec uporablja psihoaktivna zdravila, ki mu jih je predpisal zdravnik, se ga napoti na kontrolni zdravstveni pregled, v skladu z zakonom, ki ureja voznike. 107. člen (preverjanje psihofizičnega stanja) (7) Policist sme zaradi ugotovitve, ali je udeleženec cestnega prometa pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo, izvesti preizkus z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti teh snovi v organizmu ali predpisan postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu. Preizkus z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje se lahko izvede tudi kot sestavni del postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov. (8) Če policist s preizkusom z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu ali v postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov teh snovi prepozna znak oziroma simptom, ki je posledica takšne snovi v organizmu, ali če udeleženec cestnega prometa odkloni sodelovanje pri preizkusu ali postopku ali če preizkusa ali postopka ni mogoče opraviti zaradi drugega razloga, odredi policist udeležencu cestnega prometa strokovni pregled. (10) Udeleženec cestnega prometa, kateremu je policist odredil strokovni pregled, mora ravnati po policistovi odredbi. Vozniku, kateremu je odredil strokovni pregled, policist prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa tudi začasno vzame vozniško dovoljenje, razen v primeru iz tretjega odstavka tega člena, kadar voznik zaradi zdravstvenega stanja ali drugega s tem povezanega objektivnega vzroka ne more opraviti preizkusa, zdravnik pa ugotovi, da ni pod vplivom alkohola.

4

108. člen (strokovni pregled) (1) Strokovni pregled po tem zakonu obsega zdravniški pregled, s katerim se ugotavljajo znaki motenj v vedenju, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu, in odvzem vzorcev krvi, urina ali drugih telesnih tekočin oziroma tkiv zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki vplivajo na zmožnost varne udeležbe v cestnem prometu. (2) Obseg odvzema vzorcev iz prejšnjega odstavka se določi glede na potrebe preiskave, s katero se ugotavlja prisotnost navedenih snovi v organizmu. (3) O strokovnem pregledu mora zdravnik takoj izdelati pisno mnenje, kri, urin, drugo telesno tekočino oziroma tkivo mora strokovno usposobljena oseba takoj poslati v najbližjo pooblaščeno strokovno ustanovo oziroma laboratorij, kjer se opravi analiza. Ustanova oziroma laboratorij mora opraviti analizo najkasneje v petnajstih dneh in o rezultatih takoj obvestiti tistega, ki je odredil strokovni pregled. (4) Če zaradi zdravstvenega stanja ali iz drugega, s tem povezanega objektivnega vzroka ni mogoče opraviti celotnega strokovnega pregleda, mora zdravnik opraviti tisti del pregleda, ki ga je mogoče opraviti, in podati mnenje o znakih motenj v vedenju, ki kažejo na vpliv alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. (5) Analizo krvi, urina, drugih telesnih tekočin in tkiva opravljajo pooblaščeni laboratoriji, ki imajo ustrezno usposobljene delavce in opremo.
V praksi to namreč pomeni, da bi uporabnik konoplje lahko ostal brez vozniškega dovoljenja tudi nekaj dni ali tednov po uživanju, čeprav matabolit THC-COOH po mnenju Inštituta za sodno medicino v Ljubljani nima psihofizičnih učinkov! Zaradi prisotnosti THC-COOH je namreč v Sloveniji izgubilo vozniško dovoljenje že ogromno voznikov, ki pa dejansko niso vozili pod vplivom konoplje. Ko je bil veljavi še prejšnji zakon, sem na Okrajnem sodišču v Lendavi, v Murski Soboti in Gornji Radgoni in nenazadnje tudi na Višjem sodišču v Mariboru v kar 4 sodbah uspel dokazati, da temu ni tako in so bili postopki ustavljeni. Po novem ZPRCP pa sodišča ponovno grobo kaznujejo uporabnike konoplje, ki dejansko ne vozijo pod vplivom THC, ampak imajo v telesnih tekočinah THC-COOH,ki pa nima psihofizičnih učinkov. Na žalost nimam več moči, da bi Vam bolj konkretiziral mojo pobudo, saj mi že pošteno popuščajo moči! Če boste potrebovali še karkoli glede tega vprašanja me lahko kontaktirate kadarkoli! Za Vaš trud Vam bo hvaležnih nekaj 100.000 državljanov Slovenije! Lep pozdrav! Božidar Radišič 5