You are on page 1of 770

Table of Contents

for the 18 Smitis


1.

girasa Smiti

2.

Vysa Smiti

3.

pastamba Smiti

28

4.

Dakha Smiti

45

5.

Vihu Smiti

63

6.

Ygyavalkya Smiti

73

7.

Likhita Smiti

155

8.

Samvartta Smiti

163

9.

haka Smiti

181

10. Bihaspati Smiti

213

11. Atri Smiti

220

12. Ktyyana Smiti

233

13. Parhara Smiti

276

14. Manu Smiti

323

15. Auhanasa Smiti

531

16. Hrta Smiti

536

17. Gautama Smiti

737

18. Yama Smiti

764
1

a;irsSmOit"
Ig,ex;y nm"
aq;d* p[;yiv/;nv,Rnm(
gOh;meWu /meWR u v,;Rn;mnupvU x
R "
p[;y iv/' ; air;muinrb[vIt( 1
aNTy;n;mip s;' .=yTv; ij;ty"
c;N{' Cz^' tdRNtu b[=T] ivx;' ivdu" 2
rjkmRk;r n$ovu@ Ev c
kvR.de .Ll; swte c;NTyj;" SmOt;" 3
aNTyj;n;' gOhe toy' .;<@ pYyuiR Wt yt(
p[;y' yd; pIt' tdwv ih sm;cret( 4
c;<@;lkp.;<@Wu TvD;n;Tpvte yid
p[;y' kq' teW;' v,Re v,Re iv/Iyte 5
cret( s;Ntpn' ivp[" p[;j;pTyNtu .Ump"
tdRNtu creXw y" p;d' xU{We u d;pyet( 6
aD;n;t( ipvte toy' b[;,STvNTyj;itWu
ahor;]oiWto.UTv; pgVyen xu?yit 7
ivp[o ivp[,e s'SpO iCzen kd;cn
a;c;Nt Ev xu?yet air;muinrb[vIt( 8
=T]ye, yd; SpO iCzen kd;cn
;n' jPyNtu kvIRt idnSy;enR xu?yit 9
vwXyen tu yd; SpO" xun; xU{,e v; ij"
poy rjnImek;' pgVyen xu?yit 10
anuiCzen s'SpO* ;n' yen iv/Iyte
tenvw oiCzs'SpO" p[;j;pTy' sm;cret( 11
at v| p[v+y;m nIlI vS]Sy vw iv/m(
2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;irsSmOit"

S]I,;' @;qRsy' oge xynIye n duyit 12


p;lne ivye cwv t
e pjIvne
pittStu .veip[S]." Cz^Vw yRpohit 13
;n' d;n' jpo hom" Sv;?y;y" iptOtpR,m(
vOq; tSy mh;yD; nIlIvS]Sy /;r,;t( 14
nIlIr_' yd; vS]mD;nen tu /;ryet(
ahor;]oiWto.UTv; pgVyen xu?yit 15
nIlId; yd; .N;d(b;[ ,' vw p[m;dt"
xo,t' Xyte y] ij;N{;y,ret( 16
nIlIvO=,e pKvNtu amXn;it ceidj"
a;h;r vmn' Tv; pgVyen xu?yit 17
.=n( p[m;dtonIlI' ij;itSTv sm;iht"
i]Wu v,RWe u s;m;Ny' c;N{;y,mit iSqtm( 18
nIl*r_n vS]e, ydmupnIyte
nopitit d;t;r' .o_; .u tu ikLvWm( 19
nIlIr_n vS]e, yTp;k ipt' .vet(
ten .u_n ivp[;,;' idnmekmjojnm( 20
mOte .Rr y; n;rI nIlIvS]' p[/;ryet(
.; tu nrk y;it s; n;rI tdnNtrm( 21
nILy; cophte =e]e xSy' yu p[rohit
a.oJy' tidj;tIn;' .uKTv; c;N{;y,' cret( 22
dev{o<y;' vOWoTsgeR yDe d;ne tqwv c
a] ;n' n kRVy' dUiWt; c vsuN/r; 23
v;ipt; y] nIlI Sy;;vMy xuc.Rvte (
y;vd(;dxvW;R, atv| xuc.Rvte ( 24
.ojne cwv p;ne c tq; c*W/.eWjw"
3

[girasa Smiti]

[girasa Smiti]

SmOit

Ev' m[yNte y; g;v" p;dmek sm;cret( 25


`<$;.r,doWe, y] g*ivRinpI@te
cred| v[t' teW;' .UW,;q| ih tt( tm( 26
dmne d;mne ro/e av`;te c vwte
gv; p[.vt; `;tw" p;don' v[tm;cret( 27
apvRm;]Stu b;m;]" p[m;,t"
spLlv s;g[ d<@Ty./Iyte 28
d<@;du_;d;Nyen puW;" p[hrNt g;m(
igu,' gob[t' teW;' p[;y' ivxo/nm( 29
. TviSq. cmRinMmoRcne tq;
dxr;]' cret( Cz^' y;vTSvSqo.ved; 30
gomU],e tu s'm' y;vkopj;yte
Etdev iht' Cz^mdm;irs' mtm( 31
asmqRSy v;lSy ipt; v; yid v; gu"
ymuiXy crem| p;p' tSy n ivte 32
axIityRSy vW;R, v;lov;PyUnWo@x"
p[;y;RmhRNt S]yo rog, Ev c 33
mUCzte pitte c;ip giv yip[h;rte
g;y}yshNtu p[;y' ivxo/nm( 34
;Tv; rjSvl; cwv ctuqRe i ivxu?yit
ky;R{js invOe invOe n kqn 35
roge, y{j" S]I,;mTyq| ih p[vRte
axuCyNt; n ten SyuSt;s;' vwk;rk ih tt( 36
s;?v;c;r; n t;vTSy;{jo y;vTp[vRte
vOe rjs gMy; S]I gOhkmR, cwN{ye 37
p[qmehin c;<@;lI itIye b[`;itnI
4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;irsSmOit"

tOtIye rjk p[o_; ctuqRe hin xu?yit 38


rjSvl; yd; SpO; xun; xU{,e cwv ih
poy rjnImek;' pgVyen xu?yit 39
;vet;vxucI Sy;t;' dMptI xynt*
xyn;duiTqt; n;rI xuc" Sy;dxuc" pum;n( 40
g<@W' p;dx*c n kYy;t( k;'Sy.;jne
.Smn; xu?yte k;'Sy' t;m[mMlen xu?yit 41
rjs; xu?yte n;rI ndI vegne xu?yit
.Um* in"=Py W<m;smTyNtopht' xuc 42
gv;`[;t;in k;'Sy;in xU{oiCz;in y;in tu
.Smn; dx." xuet( k;knophte tq; 43
x*c' s*v,RPy;,;' v;yun;kN duriXm." 44
ret"SpO' xvSpOm;ivk n duyit
amOdR ; c tNm;]' p[=;Ly c ivxu?yit 45
xukmmivp[Sy .uKTv; s;hmOCzit
a' Vyns'yu _mRm;sen jIYyRit 46
pyod/ c m;sen W<m;sen `Ot' tq;
twl' svTsre,vw ko jIYyRit v; nv; 47
yo .u ih c xU{;' m;smek inrNtrm(
h jNmin xU{Tv' mOt" ; c;.j;yte 48
xU{;' xU{sSyk" xU{,e c sh;snm(
xU{;JD;ngm" kJJvlNtmip p;tyet( 49
ap[,;me tu xU{e ip SviSt yo vdit ij"
xU{oip nrk y;it b[;,oip tqwv c 50
dx;h;Cz?yte ivp[o ;dx;hen .Ump"
p;=k vwXy Ev;h xU{om;sen xu?yit 51
5

[girasa Smiti]

[girasa Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aho]I c yo ivp[" xU{;' cwv .ojyet(


p tSy p[,XyNt a;Tm; ved;S]yoy" 52
xU{;en tu .u_n yo ijo jnyeTsut;n(
ySy;' tSy te pu]; a;Cz p[vRte 53
xU{,e SpOmuiCz' p[m;d;dq p;,n;
tidje>yo n d;tVym;pStMbob[vINmuin" 54
b[;,Sy sd; .u =i]ySy c pvRsu
vwXyev;pTsu .uIt n xU{e ip kd;cn 55
b[;,;e dr{Tv' =T]y;e pxuStq;
vwXy;en tu xU{Tv' xU{;e nrk /[vu m( 56
amOt' b[;,Sy;' =T]y;' py" SmOtm(
vwXySy c;mev;' xU{;' /r' /[vu m( 57
dut' ih mnuy;,;mm;iXnTy itit
yo ySy;' smXn;it s tSy;Xn;it ikLvWm( 58
sUtkWu yd; ivp[o b[c;rI jteN{y"
ipvet( p;nIymD;n; a' ._mq;ipv; 59
;Yy;cMy dkmvtIYyR pSpOxte (
Ev' ih smud;c;ro v,en;.mN]t" 60
aGNy;g;re gv;' go devb[;, s/*
a;h;re jpk;le c p;duk;n;' ivsjRnm( 61
p;duk;snm;!ogeh;TpgOh' b[jte (
zdyeSy p;d* tu /;mRk" pOqvIpit" 62
aho]I tpSvI c oi]yo vedp;rg"
Ete vw p;dukY y;Nt xeW;Nd<@n t;@yet( 63
jNmp[.iO ts'Sk;re cU@;Nte .ojn' nvm(
asip<@n .o_Vy' cU@Sy;Nte ivxeWt" 64
6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;irsSmOit"

[girasa Smiti]

y;ck;' nv;mip sUtk.ojnm(


n;rIp[qmg.eWR u .uKTv; c;N{;y,' cret( 65
aNyd; tu y; kNy; punrNySy dIyte
tSy;;' n .o_Vy' pun.U"R s; p[gIyte 66
pUvR ;ivtoy g.oRy;Pys'St"
itIye g.RsS' k;rSten xuivR/Iyte 67
r;j;wx
.m;Rsyw ;Rviit guivR,I
t;v{=; iv/;tVy; punrNyoiv/Iyte 68
.tOx
R ;snmuLl y; c S]I ivp[vRte
tSy;wv n .o_Vy' ivDey; k;mc;r,I 69
anpTy; tu y; n;rI n;XnIy;he ip vw
aq .u tu yo moh;TpUys' nrk v[jte ( 70
S]y;/nNtu ye moh;dupjIvNt b;N/v;"
S]y; y;n;in v;s;'s te p;p; y;NTy/ogitm( 71
r;j;' hrte tej" xU{;' b[vRsm(
sUtkWu c yo .u s .u pOqvI mlm( 72
Tyirs; mhiWR,; p[,It' /mRx;S]' sm;m(
sm;;cey' a;irsSmOit"

Reference:
Smti Sandarbha, Vol. I, (Delhi: Nag, 1981), pp. 591ff.
7

aq vedVy;sSmOit"
Ig,ex;y nm"
p[qmo?y;y"
aq /m;Rcr,;dexp[yu _v,RWo@xs'Sk;rv,Rnm(
v;r;,Sy;' su%;sIn' vedVy;s' tpoin/m(
pp[CzmnuR yo>yeTy /m;Rn( v,RVyviSqt;n( 1
s pO" SmOitm;n( SmOTv; SmOit' ved;qRg.Rt;m(
v;c;q p[s;Tm; muny" Uyt;mit 2
y] y] Sv.;ven ,s;ro mOg" sd;
crte t] vedo_o /moR .ivtu mhRit 3
xurSmOitpur;,;n;' ivro/o y] Xyte
t] *t' p[m;,Ntu tyo/ e SmOitvRr; 4
b[;,"=i]yovwXyS]yo v,;R ij;ty"
uitSmOitpur;,o_/mRyoGy;Stu netre 5
xU{ov,RtuqoRip v,RTv;mRmhRit
vedmN]Sv/;Sv;h;vW$(k;r;id.ivRn; 6
ivp[vip[iv;su =]iv;su ivp[vt(
j;tkm;R, kvIRt tt" xU{;su xU{vt( 7
vwXy;su ivp[=T];>y;' tt" xU{;su xU{vt(
a/m;dum;y;Ntu j;t" xU{;/m" SmOt" 8
b[;<y;' xU{jint;<@;lo /mRvjRt"
km;rIsM.vSTvek" sgo];y;' itIyk" 9
b[;<y;' xU{jint;<@;lS]iv/" SmOt"
vRk n;ipto gop a;x;p" kM.k;rk" 10
v,ir;tk;ySqm;l;k;rk$ Mbn"
Ete c;Nye c vhv" xU{; ." SvkmR."
8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Vy;sSmOit"

cmRk;ro .$o .Llo rjk" pukro n$"


vr$omedc<@;ld;sSvpckolk;" 11
EteNTyj;" sm;:y;t; ye c;Nye c gv;xn;"
EW;' sM.;W,;t( ;n' dxRn;dkvI=;,m( 12
g.;R/;n' pus' vn' sImNto j;tkmR c
n;miy; inm,e;xn' vpniy; 13
k,Rv/e o v[t;dexo ved;rM.iy;iv/"
kx;Nt" ;nmu;ho ivv;h;prg[h" 14
]et;s'gh[ eit s'Sk;r;" Wo@x SmOt;"
nvt;" k,Rv/e ;Nt; mN]vj| iy;" S]y;" 15
ivv;ho mN]tStSy;" xU{Sy;mN]to dx
g.;R/;n' p[qmtStOtIye m;s pus' v" 16
sImNt;me m;s j;te j;tiy; .vet(
Ek;dxei n;m;kSye=; m;s ctuqk
R 17
W; m;Sy;mXnIy;U@;kmR kloctm(
tcU@ c b;le c knRb/e o iv/Iyte 18
ivp[o g.;Rme vWeR =T]mek;dxe tq;
;dxe vwXyj;itStu v[topnyniy; 19
tSy p[;v[tSy;y' k;l" Sy;t( igu,;/k"
vedv[tCyuto v[;Ty" s v[;TyStommhRit 20
jNmnI ij;tIn;' m;tu" Sy;t( p[qm' tyo"
itIy' zNds;' m;tughR[ ,;i/vuro" 21
Ev' ij;itm;po ivmu_o v;LydoWt"
uitSmOitpur;,;n;' .ved?yyn=m" 22
pnIto gukle vseTy' sm;iht"
iv.Oy;<@k*pInopvIt;jnme%l;" 23
9

[Vysa Smiti]

[Vysa Smiti]

SmOit

pu<yei guvnR Du ;t" tmN];itiy"


SmOTvo;r g;y]Im;r.ed m;idt" 24
x*c;c;rivc;r;q| /mRx;S]mip ij"
p#t gut" sMyk kmR tim;cret( 25
tto.v; Sqivr;n( guwv sm;yet(
Sp;?y;y;q| td; y" svRd; ihtm;cret( 26
n;p=oip .;Wet nov[je ;@toip v;
ivWmq pwxNu y' ih'sn;kvI=,m( 27
t*yRi]k;nOtoNm;dprv;d;nli^y;m(
anoRn;dxRGvlepnyoiWt" 28
vOq;$nmsNtoW' b[c;rI ivvjRyte (
Wltm?y;enuD;to gu,; Svym( 29
a;lolupre= ' v[itWUmvOiWu
so .=;m;d;y ivvdupSpOxte ( 30
tm;?y;ikoXnIy;dnuD;to yq;iv/
n;;dek;muiCz' .uKTv; c;c;mt;my;t( 31
n;Ny=tm;d;d;po {iv,;idkm(
ainN;mN]t" ;e pw}yed;ucoidt" 32
Ek; mPyivro/e v[t;n;' p[qm;mI
.uKTv; gumup;sIt Tv; sN/u=,;idkm( 33
sm/o;v;d/It tt" prcreu m(
a/ItguvnR Du ;t" p[ p[qm' guro" 34
EvmNvhm>y;sI b[c;rI v[tret(
ihtopv;d" ip[yv;k sMyGguvqR sR ;/k" 35
inTym;r;/yedne m; sm;e" uitg[h;t(
anen iv/n;/Ito vedmN]o ij' nyet( 36
10

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Vy;sSmOit"

[Vysa Smiti]

x;p;nugh[ s;mQyRmWO I,; slokt;m(


pyomOt;>y;' m/u." s;Jyw" p[I,Nt devt;" 37
tSm;dhrhvedR mn?y;ymOte p#t(
yd tdn?y;ye gurovRcnm;cret( 38
Vyitm;dsMpU,mR nh'itr;cret(
pr]eh c td(b[ an/Itmip ijm(
yStUpnyn;detd;mOTyo]Rtm;cret( 39
s nwiko b[c;rI b[s;yuJym;uy;t(
pkv;R,koyStu ij" Wi@vx
' v;iWRk" 40
kx;NtkmR,; t] yqo_crtv[t"
sm;Py ved;n( ved* v; ved' v; p[s.' ij" 41
;yIt guvnR Du ;t" p[vO oidtd=,"
it IvedVy;sIye /mRx;S]e b[cy;R/k;ro n;m p[qmo?y;y"
itIyo?y;y"
aq ivv;hiv/v,Rnm(
Ev' ;tkt;' p[;o itIy;mk;y;
p[tI=et ivv;h;qminN;NvysM.v;m( 1
arog;duv'xoTq;mxuLk;d;ndUiWt;m(
sv,;Rmsm;n;W;Rmm;tOiptOgo]j;m( 2
anNypUivRk;' l~vI' xu.l=,s'ytu ;m(
/Ot;/ovsn;' g*rI' iv:y;tdxpUW;m( 3
:y;tn;" pu]vt" sd;c;rvt" st"
d;tumCzoduiR htr' p[;Py /me,R cohet( 4
b[;o;hiv/;nen td.;vepro iv/"
d;tVywW; s=;y vyoiv;Nvy;id." 5
11

[Vysa Smiti]

SmOit

iptOtTptO.;[ tOWu iptOVyD;itm;tOWu


pUv;R.;ve pro d;t( sv;R.;ve Svy' v[jte ( 6
yid s; d;tOvk
w Ly;{j" pXyet( km;rk;
.[,U hTy; y;vTy" pitt" Sy;dp[d" 7
tu>y' d;Sy;Myhmit g[hIy;mIit yStyo"
Tv; smymNyoNy' .jte n s d<@.;k 8
Tyjdu;' d<@" Sy;Wy';PydUiWt;m(
t;v du' du' c Sv;qe>R yo .edy' tt(
!;y;' ih sv,;Ry;mNy; v; k;mmuhet( 9
tSy;muTp;idt" pu]o n sv,;Rt( p[hIyte 10
het( =T]y;' ivp[o vwXy; =T]yo ivx;m(
n tu xU{;' ij" k;/m" pUvvR ,Rj;m( 11
n;n;v,;Rsu .;y;Rsu sv,;R shc;r,I
/My; /meWR u /mR; Jye; tSy Svj;itWu 12
p;i$toy' ij;" pUvmR k
e deh" SvyM.uv;
ptyoenR c;enR pTNyo.Uvit uit" 13
y;v ivNdte j;y;' t;vdoR .vet( pum;n(
n;| p[j;yte sv| p[j;yetTe yip uit" 14
guvIR s; .US]vgRSy vo!' n;Nyen xKyte
ytSttoNvh' .UTv; Svvxo b.Oy; t;m( 15
td;ropI>y;' tveXm; gOh' vset(
SvTy' ivm;s; vwt;n;' n h;pyet( 16
Sm;| vwv;ihk v* *t' vwt;ink;Wu
kmR ky;Rt( p[itidn' iv/vt( p[IitpUvtR " 17
sMyG/m;Rqk
R ;meWu dMpit>y;mhinRxm(
Ekcty; .;Vy' sm;nv[tvOit" 18
12

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Vy;sSmOit"

n pOqGvte S]I,;' i]vgRiv/s;/nm(


.;vto itdex;; it x;S]iv/" pr" 19
pTyu" pUv| smuTq;y dehxu' iv/;y c
Tq;Py xyn;;in Tv; veXmivxo/nm( 20
m;jRnl
w pRe nw" p[;Py s;x;l' Svmnm(
xo/yedk;y;R, G/;Nyu,en v;r,; 21
p[o=<ywrit t;Nyev yq;Sqn' p[kLpyet(
Np;];, sv;R, n kd;ciyojyet( 22
xo/yTv; tu p;];, pUryTv; tu /;ryet(
mh;nsSy p;];, bih" p[=;Ly svRq; 23
mO xo/yeLu lI' t];' ivNyset"
SmOTv; inyogp;];, rs;' {iv,;in c 24
tpUv;R k;y;R c Svgun.v;dyet(
t;>y;' .tOiR ptO>y;' v; .[;tOm;tulb;N/vw" 25
vS];l;rr;in p[d;Nyev /;ryet(
mnov;mR." xu; pitdex;nuvitRnI 26
z;yev;nugt; SvCz; s%Iv ihtkmRsu
d;sIv;idk;yeWR u .;y;R .u" sd; .vet( 27
ttos;/n' Tv; ptye ivinve tt(
vwdevtwrw.oRjnIy;' .ojyet( 28
pitwtdnuD;t; xmNv;m;Tmn;
.uKTv; nyedh"xeWm;yVyyivcNty; 29
pun" s;y' pun" p[;tgOhR xu' iv/;y c 30
t;s;/n; s;?vI mu.x
O ' .ojyet( pitm(
n;ittO; Svy' .uKTv; gOhnIit' iv/;y c 31
a;StIyR s;/uxyn' tt" prcret( pitm(
13

[Vysa Smiti]

[Vysa Smiti]

SmOit

sue pt* td>y;se Svpetm;ns;


an; c;p[m; c ink;m; c jteN{y; 32
nowvdR e pW' n bn( pTyurip[ym(
n knct( ivvde ap[l;pivl;ipnI 33
nc;itVyyxIl; Sy; /m;RqiR vro/nI
p[m;doNm;droWey;Rvn;itm;int;m( 34
pwxNu yih's;ivWmh;h;r/UtR ;"
n;iStKys;hsSteydM.;n( s;?vI ivvjRyte ( 35
Ev' prcrNtI s; pit' prmdwvtm(
yx" xmh y;Tyev pr] c slokt;m( 36
yoiWto inTykmoR_' nwmikmqoCyte
rjodxRntodoW;t( svRmve prTyjet( 37
sverR l=t; xI`[' lt;NtgOhR e vset(
Ek;Mbr;vOt; dIn; ;n;l;rvjRt; 38
m*inNy/omu%I c=up;,prcl;
aXnIy;t( kvl' ._' n_' mO<my.;jne 39
Svpem ;vp[m; =pedve mhS]ym(
;yIt s; i]r;];Nte scwlmuidte rv* 40
ivloKy .uvR dR n' xu; .vit /mRt"
tx*c; pun" kmR pUvvR sm;cret( 41
rjodxRnto y;" SyU r;]y" Wo@xRv"
tt" pub' Ijm;Kl' xue =e]e p[rohit 42
ct;idm; r;]I" pvRv ivvjRyte (
gCzGu m;su r;]IWu p*,ip]=Rr;=s;n( 43
p[Cz;idt;idTypqe pum;n( gCzt( SvyoiWt"
k;m;ldv;oit pu]' pUjtl=,m( 44
14

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Vy;sSmOit"

[Vysa Smiti]

Atuk;le.gMywv' b[cyeR VyviSqt"


gCzip yq;k;m' n du" Sy;dnNyt( 45
.[,U hTy;mv;oit At* .;y;Rpr;%"
s; TvvPy;Nyto g.| Ty;Jy; .vit p;ipnI 46
mh;p;tkdu; c pitg.Rivn;xnI
sc;r,I' pI' TyKTv; ptit /mRt" 47
mh;p;tkduoip n;p[tI+ySty; pit"
axue =ym;dUr' iSqt;y;mnucNty; 48
Vy.c;re, du;n;' ptIn;' dxRn;te
/t;y;mv;Cy;y;mNy] v;syet( pit" 49
punSt;m;Rv;t;' pUvvR d( Vyvh;ryet(
/U; /mRk;mImpu];' dI`Rrog,Im( 50
sudu ;' Vysn;s_;miht;m/v;syet(
a/iv;mip iv.u" S]I,;Ntu smt;my;t( 51
ivv,;R dInvdn; dehs'Sk;rvjRt;
pitv[t; inr;h;r; xoyte p[oiWte pt* 52
mOt' .;rm;d;y b[;,I vim;ivxet(
jIvNtI ceTy_kx; tps; xo/yepu" 53
sv;RvSq;su n;rI,;' n yu_' Sy;dr=,m(
tdev;num;t( k;y| iptO.tOsR tu ;id." 54
j;t;" sur=t;y; ye pu]p*]p[p*]k;"
ye yjNt iptn( yDwmoR=p[;imhody" 55
mOt;n;mho]e, d;hyei/pUvk
R m(
d;hyedivlMben .;y;R;] v[jte s; 56
it IvedVy;sIye /mRx;S]e S}y/k;ron;m itIyo?y;y"
15

[Vysa Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

tOtIyo?y;y"
aq s;n;idiv/ pUv;R Tyv,Rnm(
inTy' nwmik k;Mymit kmR i]/; mtm(
i]iv/' t v+y;m gOhSqSy;v/;yRt;m( 1
y;mNy;" pme y;me Ty_in{o hr' Smret(
a;loKy ml{Vy' km;RvXykm;cret( 2
tx*co inWeVy;' dNt;n( p[+y;Ly v;r,;
;Tvop;Sy ij" sN?y;' dev;dI'vw tpRyte ( 3
juhoTynuidte .;n;ivTyek idte rv*
jped;idTydevTy;NmN];NmN]inyogivt(
vedved;x;S];, ith;s;in c;>yset(
a?y;pye siCzy;n( sip[;' ijom" 4
alB/' p[pyeLlB?v; =,m;]' sm;pyet(
smqoR ih smqenR n;ivD;t" Kvcset( 5
srTsrs v;pIWu gtRp
[ v,;idWu
;yIt y;vduT y p ip<@;in v;r,; 6
tIq;R.;vePyxKTy;' v; ;y;oyw" sm;tw"
gOh;,gtSt] y;vdMbrpI@nm( 7
;nmBdwvtw" ky;Rt( p;vnw;ip m;Rnm(
mN]w" p[;,;'S]r;yMy s*rw;k| ivlokyet( 8
itn( iSqTv; tu g;y]I' tt" Sv;?y;ym;r.et(
Ac; yjuW;' s;;mqv;Rirs;mip 9
ith;spur;,;n;' vedopinWd;' ij"
xKTy; sMyk p#TymLpmPy;sm;pn;t( 10
s yDd;ntps;m%l' flm;uy;t(
ved>e yoNy] s'tu " s ivp[" xU{t;my;t(
16

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Vy;sSmOit"

tSm;dhrhvedR ' ijo/IyIt v;Gyt" 11


/mRx;S]eith;s;id sveWR ;' x_t" p#t(
tTv;?y;y" p[qm' tpRye ;q devt;" 12
j;Nv; c d=,' d.w"R p[;gg["w syvwiStlw"
pur" =w"kr;g[;>y;' ingRt"w p[;%o ij"
Ekk;ld;nen p[itSqopvItk" 13
smj;nuyo b[sU]h;r d%"
itYyRGd.wR v;m;g[yw vR iw Stlivmtw" 14
aM.o.r=h( kin;mUlingRt"w
;>y;' ;>y;ml>y;' mnuy;'StpRye t" 15
d=,;.mu%" sVy' j;Nv; c igu,"w kx"w
itlwjR la dexNy; mUld.;Riin"sOt"w 16
d=,;'sopvIt" Sy;t( me,;l.S]."
sNtpRyie VyiptS' tTpr;' iptn( Svk;n( 17
Sv/; vjRNym;nevmek CzNt tpR,e
ijitjIvTptOkoTyet;nNy;\ tpRyte (
tpRyie Vyipt\ iptpvU ;RNptONSvk;n(
m;tOm;t;mh;'StT]Inev' ih i].S]."
m;t;mh; yePyNye goi],o d;hvjRt;" 18
t;nek;ld;nen tpRye pOqk pOqk
as'Stp[mIt; ye p[te s'Sk;rvjRt;" 19
vS]inpI@n;M.o.SteW;m;Py;ynM.vet(
atipRtWe u iptOWu vS]' inpI@ye y" 20
inr;x;" iptrStSy .vNt surm;nuW"w
pyod.RSv/;k;rgo]n;mitlw.vR te ( 21
sud' tTpunSteW;mekn ;ip vOq; ivn;
17

[Vysa Smiti]

[Vysa Smiti]

SmOit

aNycen ym( y' iv/vjRtm( 22


an;sniSqten;ip tl' /r;yte
Ev' sNtipRt;" k;mwStpRk;'StpRyNt c 23
b[iv,uxv;idTym];v,n;m."
pUjyeLl=twmNR ]wjl
R mN]o_devt;" 24
pSq;y rve" k;;' pUjyTv; c devt;"
b[;IN{*W/IjIviv,un;mht;'hs;m( 25
ap;' yeit sTk;y' nmSk;rw" Svn;m."
Tv; mu%' sm;l>y ;nmev' sm;cret( 26
tt" p[ivXy .vnm;vsQye t;xne
p;kyD; cturo ivd?y;i/vd( ij" 27
an;iht;vsQy;r;d;y;' `OtPlutm(
x;klen iv/;nen juy;Ll*ikknle 28
VySt;.Vy;RtI. smSt;.Stt" prm(
W@.devR tSyeit mN]vyRq;mm( 29
p[;j;pTy' iSvt' Tvwv' ;dx;tI"
ao;rpUv"R Sv;h;NtSTy;g" iSviv/;nt" 30
.uivd.;Rn( sm;StIYyR blkmR sm;cret(
ive>yodev>e y it sve>R yo .Ut>e y Ev c 31
.Ut;n;' ptye ceit nmSk;re, x;S]ivt(
d;l]y;g[e iptO>y Sv/; nm" 32
p;]in,Rje n' v;r v;yVy;' idx in"=pet(
Ty Wo@xg[;sm;]m' `Oto=tm(
dm' mnuye>yo hNteTyuKTv; smuTsOjte (
go]n;mSv/;k;rw" iptO>y;ip x_t" 33
W@>yomNvh' d;t( iptOyDiv/;nt"
18

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Vy;sSmOit"

ved;dIn;' p#t( ikdLp' b[m%;ye 34


ttoNydm;d;y ingRTy .vn;ih"
k;k>y" pce>y p[=pedg ;[ smev c 35
pivXy gOh;r it;vNmutRkm(
ap[mu _oitq' lPsu.;Rvxu" p[tI=k" 36
a;gt' dUrt" x;Nt' .o_k;mmiknm(
; s'm%
u m>yeTy sTTy p[y;Rn"w 37
p;d/;vnsMm;n;>yn;id.rRt"
i]idv' p[;pyeTso yDSy;>y/koitq" 38
k;l;gtoitqvedp;ro gOh;gt"
;vet* pUjt* Svg| nyto/STvpUjt*
ivv;;tk+m;.Od;c;yRsu iTvj" 39
a?y;R .vNt /me,R p[itvW| gOh;gt;"
gOh;gt;y sTTy oi]y;y yq;iv/ 40
.KTyopkLpyedk
e mh;.;g' ivsjRyte (
ivsjRyde nuvJ[ y sutO oi]y;itqIn(
m]m;tulsMbiN/v;N/v;n( smup;gt;n( 41
.ojyed( gOih,o .=;' sTt;' .=ukohRit
Sv;mXnSv;du ddCzTy/ogitm( 42
g.R<y;tur.OTyeWu b;lvO;tur;idWu
bu.u =teWu .u;no gOhSqoXn;it ikLvWm( 43
n;;?ye p;k;' kd;cdinmN]t"
inmN]toip inNen p[Ty;:y;n' ijohRit 44
=u{;.xStv;/uR yv;GdurtSkr;"
;pbbog[v/bN/njIivn" 45
xwlWU x*i<@kooNmv[;Tyb[tCyut;"
19

[Vysa Smiti]

[Vysa Smiti]

SmOit

nn;iStkinlR' ipxunVysn;iNvt;" 46
kdYyRS]Ijt;n;YyRprv;dt; nr;"
anIx;" kitRmNtoip r;jdevSvh;rk;" 47
xyn;sns'sgRvO km;RiddUiWt;"
a/;n;" pitt; .[;c;r;dy ye 48
a.oJy;;" Syur;do ySy y" Sy;Ts tTsm"
n;ipt;Nvym];/R sr,o d;sgopk;" 49
xU{;,;mPymIW;Ntu .uKTv;' nwv duyit
/me,R ;NyoNy.oJy;; ij;Stu ividt;Nvy;" 50
SvOvO yop;jRt' me?ymkxmm=km(
alI!p[go`[;tmSpO' xU{v;ysw" 51
anuiCzms'du mpyuiR Wtmev c
aMl;nv;pm;m;Ty' susS' tm( 52
sr;pUps'y;vp;ys' xklIit c
n;XnIy;d( b[;,o m;'sminyu_" kqn 53
t* ;e inyu_o v; anXnn( ptit ij"
mOgyop;jRt' m;'sm>yCyR iptOdve t;" 54
=T]yo ;dxon' tt( Tv; vwXyoip /mRt"
ijojG?v; vOq;m;'s' hTv;Pyiv/n; pxUn( 55
inryev=y' v;sm;oTy;cN{t;rkm(
sv;Rn( k;m;n( sm;s; flmm%Sy c 56
muins;Mymv;oit gOhSqoip ijom"
ij.oJy;in gVy;in m;ihW;, py;'s c 57
inx;siN/sMbiN/vTsvNtIpy;'s c
al;vuxg[k
u vkCz];klxun;in c
pl;<@te vONt;kr_mUlkmev c 58
20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Vy;sSmOit"

gOn;,vO=;sOGjNtug.R fl;in c
ak;lksmu ;dIin ijojG?vwNdv' cret( 59
v;GdUiWtmivD;tmNypI@tk;YyRip
.Ut>e yomdv; c td' gOih,o dhet( 60
hwmr;jtk;'SyeWu p;]ev;t( sd; gOhI
td.;ve s;/ugN/lo/[&mlt;su c 61
pl;xpp]eWu gOhSqo .o_mhRit
b[c;rI yitwv eyoyo_mhRit 62
a>yu+y;' nmSk;rw.iRu v d;l]ym(
.Uptye .uv" ptye .Ut;n;' ptye tq; 63
ap" p[;Xy tt" p;t( pp[;,;it"m;t(
Sv;h;k;re, juy;CzWm;q;su%m( 64
anNyco .uIt v;GytomkTsyn(
a;tOre mXnIy;d=u<,;' p;]muTsOjte ( 65
iCzmmuT y g[;smek .uiv =pet(
a;c;Nt" s;/usn si;p#nen c 66
vOvOkq;.xeW;hmitv;hyet(
s;y' sN?y;mup;sIt Tv;' .OTys'ytu " 67
a;pox;niy;pUvmR XnIy;dNvh' ij"
s;ymPyitq" pUJyo homk;l;gtoinxm( 68
y; x_to inTy' ut' hNy;dpUjt"
n;ittO pSpOXy p[=;Ly cr,* xuc" 69
ap[Tygurxr;" xyIt xyne xu.e
x_m;nucte k;le ;n' sN?y;' n h;pyet( 70
b[;e mueR coTq;y cNtyetm;Tmn"
x_m;n( mitm;n( inTy' vOmett( sm;cret( 71
21

[Vysa Smiti]

[Vysa Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

it vedVy;sIye /mRx;S]e gOhSq;ikon;m tOtIyo?y;y"


ctuqoR?y;y"
aq gOhSq;mp[xs' ;pUvk
R tIqR/mR v,Rnm(
it Vy;st' x;S]' /mRs;rsmuym(
a;me y;in pu<y;in mo=/m;Rt;in c 1
gOh;m;t( pro /moR n;iSt n;iSt pun" pun"
svRtIqRfl' tSy yqo_' yStu p;lyet( 2
gu._o .OTypoWI dy;v;nnusyU k"
inTyj;pI c homI c sTyv;dI jteN{y" 3
Svd;re ySy sNtoW" prd;rinvtRnm(
apv;doip no ySy tSy tIqRfl' gOhe 4
prd;r;n( pr{Vy' hrte yo idne idne
sVvRtIq;R.Wek, p;p' tSy n nXyit 5
gOhWe u sevnIyeWu svRtIqRfl' tt"
adSy ]yo .;g;" kt;R .ogen lPyte 6
p[ity' p;dx*c' b[;,;n; tpR,m(
n p;p' s'SpOxe Sy bl' .=;' dd;it y" 7
p;dodk p;d`Ot' dIpm' p[itym(
yo dd;it b[;,e>yo nopspRit t' ym" 8
ivp[p;dodkKl; y;viit meidnI
t;vt( pukrp;]eWu ipbNt iptromOtm( 9
yTfl' kipl;d;ne k;itRKy;' Jyepukre
tTfl' AWy" e; ivp[;,;' p;dx*cne 10
Sv;gten;y" p[It; a;snen xttu"
iptr" p;dx*cen a;en p[j;pit" 11
22

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Vy;sSmOit"

m;t;ip]o" pr' tIq| g; g;vo ivxeWt"


b[;,;t( prm' tIq| n .Ut' n .ivyit 12
N{y;, vxITy gOh Ev vser"
t] tSy k=e]' nwmW' pukr;, c 13
g;;r kd;r' shTy;' tqwv c
Et;in svRtIq;Rin Tv; p;pw" p[mCu yte 14
v,;Rn;m;m;,; c;tuv,R SR y .o ij;"
d;n/m| p[v+y;m yq; Vy;sen .;iWtm( 15
yd;it ivxe>yo y;Xn;it idne idne
t ivmh' mNye xeW' kSy;.r=it 16
yd;it ydXn;it tdev /inno /nm(
aNye mOtSy @Nt d;rwrip /nwrip 17
ik /nen kryNt deihnoip gt;yuW"
yRytumCzNtStCzrIrmx;tm( 18
ax;t;in g;];, iv.vo nwv x;t"
inTy' sihto mOTyu" ktRVyo /mRsg' h[ " 19
yid n;m n /m;Ry n k;m;y n ktRye
yTprTyJy gNtVy' gn' ik n dIyte 20
jIvNt jIivte ySy ivp[; m];, b;N/v;"
jIivt' sfl' tSy a;Tm;qeR ko n jIvit 21
imy" ik n jIvNt .=yNt prSprm(
prlok;ivro/en yo jIvit s jIvit
pxvoip ih jIvNt kvl;TmodrM.r;"
ik k;yen sugu ne bln; crjIivn" 22
g[;s;d/Rmip g[;smqR>y" ik n dIyte
Cz;nupo iv.v" kd; kry .ivyit 23
23

[Vysa Smiti]

[Vysa Smiti]

SmOit

ad;t; puWSTy;gI /n' s'TyJy gCzit


d;t;r' p,' mNye mOtoPyq| n muit 24
p[;,;n;xStu ktRVyo y" t;qoR n somOt"
at;qRStu yo mOTyu' p[;" %rsmoih s" 25
an;teWu y' y dmy;ctm(
.ivyit yugSy;NtStSy;Nto n .ivyit 26
mOtvTs; yq; g* tO,; lo.en duit
prSprSy d;n;in loky;]; n /mRt" 27
ae c;xu.e d;n' .o_; cwv n Xyte
punr;gmn' n;iSt t] d;nmnNtkm( 28
m;t;iptOWu y;d( .[;tOWu xurWe u c
j;y;pTyeWu y;t( sonNt" SvgRs
' m" 29
iptu" xtgu,' d;n' sh' m;tuCyte
.gNy;' xts;h' sodre dm=ym( 30
Ndu=y" ipt; Deyo m;t; cwv idn=y"
s';Nt.RgnI cwv VytIp;t" shodr"
ahNyhin d;tVy' b[;,e>yo munIr
a;gmyit yt( p;]' tTp;]' t;ryyit 31
ikdmy' p;]' ikt( p;]' tpomym(
p;];,;mum' p;]' xU{;' ySy nodre 32
ySy cwv gOhe mU%oR dUre c;ip gu,;iNvt"
gu,iNvt;y d;tVy' n;iSt mU%Re Vyitm" 33
dev{Vyivn;xen b[Svhr,en c
kl;Nyklt;' y;Nt b[;,;itme, c 34
b[;,;itmo n;iSt ivp[e vedivvjRte
JvlNtmsuTsOJy n ih .Smin yte 35
24

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Vy;sSmOit"

sm/Iy;n' b[;,' yo Vyitmet(


.ojne cwv d;ne c hNy;T]puW' klm( 36
yq; k;myo hStI yq; cmRmyo mOg"
y ivp[on/Iy;nS]ySte n;m/;rk;" 37
g[;mSq;n' yq; xUNy' yq; kp injRl"
y ivp[on/Iy;nS]ySte n;m/;rk;" 38
b[;,eWu c y' y vw;nre tm(
tn' /nm;:y;t' /n' xeW' inrqRkm( 39
Smmb[;,e d;n' igu,' b[;,b[vu e
shgu,m;c;yeR nNt' vedp;rge 40
b[bIjsmuTpo mN]s'Sk;rvjRt"
j;itm;]opjIvI c s .ved( b[;," nm" 41
g.;R/;n;id.mRN]wvdRe opnynen c
n;?y;pyit n;/Ite s .ved( b[;,b[vu " 42
aho]I tpSvI c vedm?y;pye y"
skLp' srhSy tm;c;y| p[c=te 43
i." pxubN/w c;tum;RSywStqwv c
aom;id.yRDyw nRe ce' s v;n( 44
mIm;'Ste c yo ved;n( Wr" sivStrw"
ith;spur;,;in s .ved p;rg" 45
b[;,; yen jIvNt n;Nyo v,R" kqn
KpqmupSq;y koNySt' Ty_mTu shet( 46
b[;," s .vevw dev;n;mip dwvtm(
p[Ty=wv lokSy b[tejo ih k;r,m( 47
b[;,Sy mu%' =e]' inkkrmk<$km(
v;pye] bIj;in s iW" s;vRk;mk 48
25

[Vysa Smiti]

[Vysa Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

su=]e o v;pyeIj' sup;]e d;pyenm(


su=]e e c sup;]e c =' nwv ivduyit 49
iv;ivnysMpe b[;ne gOhm;gte
@NTyoW/y" sv;R y;Sy;m" prm;' gitm( 50
nx*ce v[t.[e ivp[e vedivvjRte
dIym;n' dTSy' .y; dut' tm( 51
vedpU,mR %
u ' ivp[' su.u _mip .ojyet(
nc mU%| inr;h;r' W@^;]mupv;snm( 52
y;in ySy piv];, k=* itNt .o ij;"
t;in tSy p[yoJy;in n xrIr;, deihn;m( 53
ySy dehe sd;XnNt hVy;in i]idv*ks"
kVy;in cwv iptr" ikM.Utm/k tt" 54
y vedivip[" SvkmRinrt" xuc"
d;tu" flms;t' p[itjNm td=ym( 55
hSTyrqy;n;in kcidCzNt pi<@t;"
ah' neCz;m muny" kSywt;" xSysMpd" 56
vedl;leWu ijeW u sTsu c
yTpur; p;itt' bIj' tSywt;" sSysMpd" 57
xteWu j;yte xUr" sheWu c pi<@t"
v_; xtsheWu d;t; .vit v; n v;
n r,e ivjy;Czro?yyn; c pi<@t" 59
n v_; v;Kp$Tven n d;t; c;qRd;nt"
N{y;,;' jye xUro /m| crit pi<@t" 60
ihtip[yo_.vR_; d;t; sMm;nd;nt" 61
yekp;' ivWm' dd;it eh;y;; yid v;qRhte o"
vedWe u ' AiW. gItm( td(b[ hTy;' munyo vdNt 62
26

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Vy;sSmOit"

[Vysa Smiti]

Wre v;ipt' vIj' ..;<@Wu goduhm(


t' .Smin hVy mU%Re d;nmx;tm( 63
mOtsUtkpu;o ij" xU{;.ojne
ahmev' n j;n;m k;' yoin' s gmyit 64
xU{;enodrSqen yid kNm[yte y"
s .vetC( zkro nUn' tSy v; j;yte klm( 65
gO/o[ ;dx jNm;in s jNm;in xUkr"
; cwv s jNm;in Tyev' mnurb[vIt(
amOt' b[;,;en d;r{' =i]ySy c 66
vwXy;en tu xU{Tv' xU{;;rk b[jte (
y .u q xU{;' m;smek inrNtrm( 67
h jNmin xU{Tv' mOt" ; cwv j;yte
ySy xU{; pceTy' xU{o v; gOhme/nI 68
vjRt" iptOdve Sw tu r*rv' y;it s ij"
.;<@srs,;R n;n;srsr;" 69
yoinsrs,;R inry' y;Nt m;nv;"
p.edI vOq;p;k inTy' b[;,inNdk" 70
a;dexI vedivt; pwte b[`;tk;" 71
d' Vy;smt' inTym?yetVy' p[yt"
Etdu_;c;rvt" ptn' nv ivte 72
it IvedVy;sIye /mRx;S]e gOhSq;mp[xs' ;idv,Rno n;m
ctuqoR?y;y"
sm;; cey' Vy;sSmOit"
Reference:
Smti Sandarbha Vol. III, (Delhi: Nag, 1981), p. 1631.
27

a;pStMbSmOit"
Ig,ex;y nm"
aq p[qmo?y;y"
aq goro/n;idivWyegohTy;y;' c p[;yv,Rnm(
a;pStMb' p[v+y;m p[;yivin,Rym(
dUiWt;n;' iht;q;Ry v,;Rn;mnupvU x
R " 1
preW;' prv;deWu invOmOiWsmm(
iviv_dex a;sInm;Tmiv;pr;y,m( 2
anNymns' x;Nt' sTvSq' yogivmm(
a;pStMbmOiW' sveR smeTy munyob[vu n( 3
.gvn( m;nv;" sveR sNm;geR ipiSqt; yd;
crey/u mR k
R ;y;R,;' teW;' b[iU h ivinitm( 4
ytovXy' gOhSqen gv;idprp;lnm(
iWkm;Rid c;pTsu ij;mN],mev c 5
dey;n;qkvXy' ivp[;dIn; .eWjm(
b;l;n;' StNyp;n;idk;yR prp;lnm( 6
Ev' te kqt( Sy;Tp[m;do yk;mt"
gv;dIn;' ttoSm;k .gvn( b[iU h initm( 7
Evmu_" =,' ?y;Tv; p[,p;t;d/omu%"
; AWInuv;cedm;pStMb" suintm( 8
b;l;n;' StNyp;n;idk;yeR doWo n ivte
ivp;vip ivp[;,;m;mN],cikTsne 9
gv;dIn;' p[v+y;m p[;y' j;idWu
kcd;nR doWo] deh/;r,.eWje 10
a*W/' lv,wv ehpu.ojnm(
p[;,n;' p[;,vOyqR" p[;y' n ivte 11
28

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;pStMbSmOit"

aitr_' n d;tVy' k;le SvLpNtu d;pyet(


aitr_ ivp;n;' Cz^mve iv/Iyte 12
}yh' inrxn;t( p;d" p;d;y;ct' }yhm(
p;d" s;y' }yh' p;d" p[it.oJy' tq; }yhm( 13
p[;t" s;y' idn;R p;don' s;yvRtm( 14
p[;t" p;d' creCz{" s;y' vwXySy d;pyet(
ay;ctNtu r;jNye i]r;]' b[;,Sy c 15
p;dmek cre{o/e * p;d* bN/ne cret(
yojne p;dhIn cret( sv| inp;tne 16
`<$;.r,doWe, g*Stu y] ivpte
credRvt[ ' t] .UW,;q| t' ih tt( 17
dmne v; inro/e v; s'`;te cwv yojne
StM.lp;xw mOte p;donm;cret( 18
p;W;,wlgR @u v ;Rip xS]e,;Nyen v; bl;t(
inp;tyNt ye g;Stu teW;' sv| iv/Iyte 19
p[;j;pTy' creip[" p;don' =i]yret(
Cz^;RNtu creXw y" p;d' xU{Sy d;pyet( 20
* m;s* d;pyeTs' * m;s* * Stn* duhte (
* m;s;vekvel;y;' xeWk;le yq;c 21
dxr;];Rm;sen g*Stu y] ivpte
six%' vpn' Tv; p[;j;pTy' sm;cret( 22
hlmgv' /m| W@gv' jIivt;qRn;m(
ctugvR ' nOxs' ;n;' igv j`;'sn;m( 23
aitv;h;itdoh;>y;' n;sk;.edne tq;
ndIpvRts'ro/e mOte p;donm;cret( 24
n n;rklb;l;>y;' n mune n cMmR,;
29

[pastamba Smiti]

[pastamba Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

E.g;RStu n bIy;v; prvxo.vet( 25


kx"w k;xw bIy;W.' d=,;mu%m(
p;dl;doWeWu p[;y' n ivte 26
Vy;p;n;' bn;Ntu ro/ne bN/neip c
.WiQyopc;re c igu,' gov[tret( 27
.iSq. c l;gl
U Sy c kRne
sr;]' ipbeGu /' y;vTSvSq; pun.Rvte ( 28
gomU],e tu s'm' y;vk .=yeidj"
Etimt' cwv mu_oxns; Svym( 29
dev{o<y;' ivh;reWu kpe v;ytneWu c
EWu goWu ivp;su p[;y' n ivte 30
Ek; p;d;u b.dwvR ;;p;idt; Kvct(
p;d' p;dNtu hTy;y;reySu te pOqKpOqk 31
yN],e goikTs;qeR mU!g.Rivmocne
ye te ivpieTp[;y' n ivte 32
srom' p[qme p;de itIye XmukRnm(
tOtIye tu ix%; /;Yy; six%Ntu inp;tne 33
sVv;Nkx;n( smuT y zdyedlym(
Evmev tu n;rI,;' ixrso mu<@n' SmOtm( 34
Ty;pStMbIye /MmRx;S]e p[qmo?y;y"
aq itIyo?y;y"
aq xuxuivvekv,Rnm(
k;hStgt' pu<y' y g[;m;iin"SmOtm(
S]Ib;lvO;crt' p[Ty=;mev c 1
p[p;Svr<yeWu jleq nIre {o<y;' jl' y ivin"sOt' .vet(
30

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;pStMbSmOit"

[pastamba Smiti]

p;kc;<@;lprg[hWe u pITv; jl' pgVyen xu" 2


n duyeTsNtt; /;r; v;tot; re,v"
S]yo vO; b;l; n duyNt kd;cn 3
a;TmxYy; c vS] j;y;pTy' km<@lu"
a;Tmn" xucret;in preW;mxucIin tu 4
aNywStu %;int;" kp;St@;g;in tqwv c
EWu ;Tv; c pITv; pgVyen xu?yit 5
iCzmxucTv y iv;nulpe nm(
sv| xu?yit toyen toy' kn xu?yit 6
sUYyRriXminp;ten m;tSpxRnne c
gv;' mU]purIWe, toy' ten xu?yit 7
aiSqcMm;idyu_Ntu %r;o^opdUiWtm(
reddu k sVv| xo/n' prm;jRnm( 8
kpo mU]purIWe, Ivnen;ip dUiWt"
g;l%ro^w Vy;dw jugu Pst" 9
Tywv c toy' sip<@;n( smuret(
pgVy' mOd; pUt' kpe tCzo/n' SmOtm( 10
b;pIkpt@;g;n;' dUiWt;n; xo/nm(
kM.;n;' xtmuT y pgVy' tt" =pet( 11
y kp;Tpbeoy' b[;," xvdUiWt;t(
kq' t] ivxu" Sy;idit me s'xyo .vet( 12
aKlen;Py.en xven prdUiWte
pITv; kpe hor;]' pgVyen xu?yit 13
Kle .e xve cwv t]Sq' yid tt( ipbet(
xu;N{;y,' tSy tCz^mq;ip v; 14
Ty;pStMbIye /mRx;S]e itIyo?y;y"
31

[pastamba Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq tOtIyo?y;y"
gOhe ivD;tSy;NTyj;teinvexne b;l;idivWye c p[;ym(
aNTyj;itmivD;to invse veXmin
sMyGD;Tv; tu k;len ij;" kvNR Tynugh[ m( 1
c;N{;y,' pr;ko v; ij;tIn;' ivxo/nm(
p[;j;pTyNtu xU{Sy xeW' tdnus;rt" 2
yw.Ru _' t] pKv;' Cz^' teW;' p[d;pyet(
teW;mip c yw.Ru _' Cz^p;d' p[d;pyet( 3
kpk
w p;nwdRu ;n;' SpxRne xvdUW,m(
teW;mekopv;sen pgVyen xo/nm( 4
b;lo vOStq; rogI g.R,I v;ip pI@t;
teW;' n_' p[d;tVy' b;l;n;' p[hrym( 5
axIityRSy vW;R, v;lov;PyUnWo@x"
p[;y; mhRNt S]yo Vy;/t Ev c 6
NyUnk;dxvWRSy pvW;R/kSy c
creu " su;ip p[;y' ivxo/nm( 7
aqv; iym;,eWu yeW;m;" p[Xyte
xeWsMp;dn;CzivRpinR .veq; 8
=u/; Vy;/tk;y;n;' p[;,o yeW;' ivpte
ye n r=Nt ._n teW;' tTkLvW' .vet( 9
pU,eR ip k;linyme n xub[;R ,wivRn;
apU,eR vip k;leWu xo/yNt ijom;" 10
sm;mit no v;Cy' i]Wu v,RWe u kihRct(
ivp[sMp;dn' k;yRmTu pe p[;,s'xye 11
sMp;dyNt yip[;" ;ntIq| fl tt(
sMyurR p;p' Sy;tI c flm;uy;t( 12
32

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;pStMbSmOit"

[pastamba Smiti]

Ty;pStMbIye /mRx;S]e tOtIyo?y;y"


aq ctuqoR?y;y"
aq c;<@;lkpjlp;n;d* p;n;idWUdKy;ids'SpxeR c p[;y'
c;<@;lkp.;<@Wu yoD;n;Tpbte jlm(
p[;y' kq' tSy v,Re v,Re iv/Iyte 1
creTs;Ntpn' ivp[" p[;j;pTyNtu .Ump"
tdRNtu creXw y" p;d' xU{Sy d;pyet( 3
.uKTvoiCzSTvn;c;Nt;<@;lw" pcen v;
p[m;d;TSpxRn' gCz] ky;Rixo/nm( 4
g;y}yshNtu &pd;' v; xt' jpet(
jp' i]r;]mnXnn( pgVyen xu?yit 5
c;<@;len yd; SpOo iv<mU]e c te ij"
p[;y' i]r;]' Sy;KTvoiCz" W@;cret( 6
p;nmwqnu sMpk tq; mU]purIWyo"
sMpk| yid gCzu dKy; c;NTyjwStq; 7
Etwrve yd; SpO" p[;y' kq' .vet(
.ojne c i]r;]' Sy;Tp;ne tu }yhmev c 8
mwqnu e p;dCz^' Sy;q; mU]purIWyo"
idnmek tq; mU]e purIWe tu idn]ym( 9
Ek;h' t] ini' dNt/;vn.=,e 10
vO=;! tu c;<@;le ijSt]wv itit
fl;in .=yeSy kq' xu' ivinixte ( 11
b[;,;NsmnuD;Py sv;s;" ;nm;cret(
Ekr;]oiWto .UTv; pgVyen xu?yit 12
yen kncduiCzo ame?y' SpOxit ij"
33

[pastamba Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ahor;]oiWto .UTv; pgVyen xu?yit 13


Ty;pStMbIye /mRx;S]e ctuqoR?y;y"
aq pmo?y;y"
aq vwXy;NTyjk;koiCz.ojnep;[ yv,Rnm(
c;<@;len yd; SpOo ijv,R" kd;cn
an>yu+y ipveoy' p[;y' kq' .vet( 1
b[;,Stu i]r;]e, pgVyen xu?yit
=T]yStu ir;]e, pgVyen xu?yit 2
ctuqSR y to v,RSy p[;y' n vw .vet(
v[t' n;iSt tpo n;iSt homo nwv c ivte 3
pgVy' n d;tVy' tSy mN]ivvjRn;t(
:y;pyTv; ij;n;Ntu xU{o d;nen xu?yit 4
b[;,Sy ydoiCzmXn;TyD;nto ij"
ahor;]Ntu g;y}y; jp' Tv; ivxu?yit 5
iCz' vwXyj;tIn;' .u D;n;idjo yid
xpupIpy" pITv; i]r;]e,vw xu?yit 6
b[;<y; sh yoXnIy;duiCz' v; kd;cn
n t] doW' mNyNte inTymev mnIiW," 7
mtrS]I,;mXnIy;t( ipvteipv;
p[;j;pTyen xu" Sy;gv;nir;b[vIt( 8
aNTy;n;' .u_xeWNtu .=yTv; ij;ty"
c;N{;y,' td;| b[=T]ivx;' iv/" 9
iv<mU].=,e ivp[StCz^' sm;cret(
k;koiCz.oge c p[;j;pTyiv/" SmOt" 10
iCz" SpOxte ivp[o yid kdk;mt"
34

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;pStMbSmOit"

xun" k$ xU{;' m.;<@ tqwv c 11


p=,;/it' y ydme?y' kd;cn
ahor;]oiWto .UTv; pgVyen xu?yit 12
vwXyen c yd; SpO iCzen kd;cn
;n' jp ]wk;Ly' idnSy;Nte ivxu?yit 13
ivp[oivp[,e s'SpO iCzen kd;cn
;Tv;cMy ivxu" Sy;d;pStMbob[vINmuin" 14
Ty;pStMbIye /mRx;S]e pmo?y;y"
Wo?y;y"
aq nIlIvS]/;r,e nIlI.=,e p[;ym(
at v| p[v+y;m nIlIvS]Sy yo iv/"
S]I,;' @;qsM.oge xynIye n duyit 1
p;lne ivye cwv te pjIvne
pittStu .veip[ S]." Cz^iw vRx?u yit 2
;n' d;n' tpohom" Sv;?y;y" iptOtp,m(
pyD; vOq; tSy nIlIvS]Sy /;r,;t( 3
nIlIr_' yd; vS]' b[;,oWu /;ryet(
ahor;]oiWto .UTv; pgVyen xu?yit 4
romkpyw dR ; gCz{so nILy;Stu kihRct(
pittStu .veip[S]." Cz^iw vRx?u yit 5
nIlId; yd; .N;d( b[;,Sy xrIrkm(
xo,t' Xyte t] ij;N{;y,' cret( 6
nIlIm?ye yd; gCzTp[m;d;d(b;[ ," Kvct(
ahor;]oiWto .UTv; pgVyen xu?yit 7
nIlIr_n vS]e, ydmupnIyte
35

[pastamba Smiti]

[pastamba Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a.oJy' tidj;tIn;' .uKTv; cN{;y,' cret( 8


.=yeSy nIlINtu p[m;d;d( b[;," Kvct(
c;N{;y,en xu" Sy;d;pStMbob[vINmuin" 9
y;vTy;' v;ipt; nIlI t;vtI c;xucmRhI
p[m;,' ;dx;Bd;in at v| xuc.Rvte ( 10
Ty;pStMbIye /MmRx;S]e Wo?y;y"
aq smo?y;y"
aNTyj;idSpxerR jSvl;y;" ivv;h;idWu kNy;y;
rjodxRne p[;ym( )
;n' rjSvl;y;Stu ctuqRe hin xSyte
vOe rjs gMy; S]I n;invOe kqn 1
roge, y{j" S]I,;mTyq| ih p[vtRte
axu;Stu n tenhe t;s;' vwk;rk ih tt( 2
s;?v;c;r; n s; t;v{jo y;vTp[vtRte
vOe rjs s;?vI Sy;hkMmR, cwN{ye 3
p[qmehin c;<@;lI itIye b[`;itnI
tOtIye rjk p[o_; ctuqhRe in xu?yit 4
aNTyj;itp;kn s'SpO; vw rjSvl;
ah;in t;NyitkMy p[;y' p[kLpyet( 5
i]r;]mupv;s" Sy;TpgVy' ivxo/nm(
inx;' p[;Py tu t;' yoin' p[j;k;r k;ryet( 6
rjSvl;' Tyjet( SpO;' xun; c pcen c
i]r;]opoiWto .UTv; pgVyen xu?yit 7
p[qmehin W@^;]' itIye tu }yhNtq;
tOtIye copv;sStu ctuqRe vidxRn;t( 8
36

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;pStMbSmOit"

ivv;he ivtte yDe s'Sk;re c te tq;


rjSvl; .vet( kNy; s'Sk;rStu kq' .vet( 9
;pyTv; td; kNy;mNywvSR ]wrlt;m(
pun" p[Ty;it' Tv;xeW' kMmR sm;cret( 10
rjSvl; tu s'SpO; Plvk$ v;ysw"
s; i]r;]opv;sen pgVyen xu?yit 11
iCzen tu s'SpO; kd;cTS]I rjSvl;
Cz^, xute ivp[Stq; d;nen xu?yit 12
Ekx;%;sm;!; c;<@;l; v; rjSvl;
b[;,en sm' t] sv;s;" ;nm;cret( 13
rjSvl;y;" s'SpxR kq;yte xun;
rjoidn;u yCzWStdupoy ivxu?yit 14
ax_; copv;se tu ;n' p;t( sm;cret(
t];Pyx_; cwkn pgVy' ipbet" 15
iCzStu yd; ivp[" SpOxNe m' rjSvl;m(
m' SpO; creTCz^' tdRNtu rjSvl;m( 16
dKy;' sUitk;' ivp[ iCz" SpOxte yid
Cz^;RNtu creip[" p[;y' ivxo/nm( 17
c;<@;lw" pcwv;Rip a;]eyI SpOxte yid
xeW;h;Tf;len pgVyen xu?yit 18
dKy; b[;,I xU{;mudKy;' SpOxte yid
ahor;]oiWt; .UTv; pgVyen xu?yit 19
Ev =i]y;' vwXy;' b[;,I ce{jSvl;m(
scelPlvn' Tv; idnSy;Nte `Ot' ipbet( 20
sv,RWe u tu n;rI,;' s" ;n' iv/Iyte
Evmev ivxu" Sy;d;pStMbob[vINmuin" 21
37

[pastamba Smiti]

[pastamba Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ty;pStMbIye /MmRx;S]e smo?y;y"


aq amo?y;y"
sur;iddUiWtk;'Syxuiv/;nv,Rnm(
.Smn; xu?yte k;'Sy' sury; y lPyte
sur;iv<mU]s'SpO' xu?yte t;ple%nw" 11
gv;v[;t;in k;'Sy;in xuoiCz;in y;in tu
dx." =;rw" xu?yNt k;kopht;in c 2
x*c' suv,Rn;rI,;' v;yusYU yeNR duriXm." 3
retSpO' xvSpOm;ivkNtu p[du yit
amOdR ; c tNm;]' p[=;Ly c ivxu?yit 4
xummivp[Sy pr;]e, jIYyRit
a' Vyns'yu _mRm;sen jIYyRit 5
pyStu d/ m;sen W<m;sen `Ot' tq;
sMvTsre, twlNtu ko jIYyRit v; nv;
.ute ye tu xU{;' m;smek inrNtrm(
h jNmin xU{Tv' j;yNte te mOt;" xuin 7
xU{;' xU{sMpk" xU{,e vw sh;snm(
xU{;t( D;n;gm" kJJvlNtmip p;tyet( 8
a;ihTy;Stu yoivp[" xU{;; invtRte
tq; tSy p[,XyNt a;Tm; b[ ]yoy" 9
xU{;en tu .u_n mwqnu ' yo/gCzit
ySy;' tSy te pu]; Ny;CzSy sM.v" 10
xU{;enodrSqen y" kNm[yte ij"
s .veCzkro g[;Myo mOt" ; v;q j;yte 11
b[;,Sy sd; .u =i]ySy tu pvR,
38

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;pStMbSmOit"

vwXySy yDdI=;y;' xU{Sy n kd;cn 12


amOt' b[;,Sy;' =i]ySy py" SmOtm(
vwXySy;Pymev;' xU{Sy /r' SmOtm( 13
vwdevne homen devt;>yRnjw pR "w
amOt' ten ivp[;mOGyju"s;ms'Stm( 14
Vyvh;r;nupe, /me,R CzlvjRtm(
=i]ySy pySten .Ut;n;' y p;lnm( 15
SvkMmR,; c vOW.wrnusTO y;x_t"
%lyD;itqTven vwXy;Nten s'Stm( 16
aD;nitmr;N/Sy mp;nrtSy c
/r' ten xU{;' iv/mN]ivvjRtm( 17
a;mm;'s' m/u `Ot' /;n;" =Ir' tqwv c
gu@ t sm' g[;' invOne ;ip xU{t" 18
x;k m;'s' mO,;l;in tuMbu" x_viStl;"
rs;" fl;in ip<y;k p[itg[;; ih svRt" 19
a;pTk;le tu ivp[,e .u_' xU{gOhe yid
mnSt;pen xu?yet {pd;' v; xt' jpet( 20
{Vyp;, xU{,e SpOoiCzen kihRct(
tidjen n .o_Vym;pStMbob[vINmuin" 21
Ty;pStMbIye /MmRx;S]emo?y;y"
aq nvmo?y;y"
apeyp;ne.+y.=,e c p[;yv,Rnm(
.u;nSy tu ivp[Sy kd;cTvte gudm(
iCzSy;xucSe tSy p[;y' kq' .vet( 1
pUv| x*cNtu invRTyR tt" p;dupSpOxte (
39

[pastamba Smiti]

[pastamba Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ahor;]oiWto.UTv; pgVyen xu?yit 2


aixTv; svRmve ;mTv; x*cm;Tmn"
moh;KTv; i]r;]Ntu yv;n( pITv; ivxu?yit 3
p[stO ' yvxSyen plmekNtu sipRW;
pl;in p gomU]' n;itr_vd;xyet( 4
ale;n;mpey;n;m.+y;,; .=,e
retomU]purIW;,;' p[;y' kq' .vet( 5
poduMbrbLv; kx;Tqpl;xk;"
EteW;mudk pITv; W@^;]e, ivxu?yit 6
ye p[Tyvst; ivp[;" p[bJ[ y;jl;idWu
an;xkinvO; gOhSqTv' ckWRt" 7
creySu ]I, Cz^;, ]I, c;N{;y,;in v;
j;tkm;Rid." svw"R pun" s'Sk;r.;gn"
teW;' s;Ntpn' Cz^' c;N{;y,mq;ipv; 8
yit' k;lvl;kcLlwrme?yl .veCzrIrm(
o]e mu%e c p[ivxe sMyK;nen lepophtSy xu" 9
v| n;.e" kr* muKTv; ydmuphNyte
v| ;nm/" x*c' m;jRnne vw xu?yit 10
p;nh;vme?y' v; ySy s'SpOxte mu%m(
mOik;xo/n' ;n' pgVy' ivxo/nm( 11
dx;h;Cz?yte ivp[o jNmh;n* SvyoinWu
W@.S].rqwkn =]iv$(x{U yoinWu 12
pnIt' yd; Tv' .o_; c smupiSqt"
apItvTsmuTsO' n d;wv homyet( 13
ae .ojnsMpe m=k;kxdUiWte
anNtr' SpOxde ;pSt;' .Smn; SpOxte ( 14
40

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;pStMbSmOit"

xukm;'smy' c;' xU{;' v;Pyk;mt"


.uKTv; Cz^' creip[o D;n;TCz^]y' cret( 15
a.u_ mute y .un( y;ip suCyte
.o_; c .ojkwv p; gCzit dutm( 16
y .u tu .u_' v; du' v;ip ivxeWt"
ahor;]oiWto .UTv; pgVyen xu?yit 17
dk codkSqStu SqlSq Sqle xuc"
p;d* Sq;Pyo.y]wv a;cMyo.yt" xuc" 18
IYy;cMy dk;dvtIYyR pSpOxte (
EvNtu eys; yu_o v,en;.pUJyte 19
aGNyg;re gv;' go b[;,;n; s/*
Sv;?y;ye .ojne cwv p;duk;n;' ivsjRnm( 20
jMmp[.iO ts'Sk;re Xmx;n;Nte c .ojnm(
asip<@nR ktRVy' cU@;k;yeR ivxeWt" 21
y;jk;' nv;' sg[he cwv .ojnm(
S]I,;' p[qmg.eR c .uKTv; c;N{;y,' cret( 22
b[*dne c ;e c sImNtoyne tq;
a;e mOt;e .uKTv; c;N{;y,' cret( 23
ap[j; y; tu n;rI Sy;;XnIy;dev the
aq .uIt moh;" pUys' nrk v[jte ( 24
aLpen;ip ih xuLkn ipt; kNy;' dd;it y"
r*rve bvW;R, purIW' mU]mXnute 25
S]I/n;in c ye moh;dupjIvNt b;N/v;"
Sv,| y;n;in vS];, te p;p; y;NTy/ogitm( 26
r;j;' teja;de xU{;' b[vRsm(
as'StNtu yo.u s .u pOqvImlm( 27
41

[pastamba Smiti]

[pastamba Smiti]

SmOit

mOtk sUtk cwv gOhIte xix.;Skre


hiStCz;y;Ntu yo .u p;p" s puWo .vet( 28
pun.U"R punret; c reto/; k;mc;r,I
a;s;' p[qmg.eWR u .uKTv; c;N{;y,' cret( 29
m;tO iptO b[o gutLpg"
ivxeW;_metWe ;' .uKTv; c;N{;y,' cret( 30
rjkVy;/xwlWU ve,cu moRpjIivn;m(
.uKTvwW;' b[;,;' xu' c;N{;y,en tu 31
iCz^oiCzs'SpO" kd;cdupj;yte
sv,Rne tdoTq;y pSpOXy xuc.Rvte (
iCzoiCzs'SpO" xun; xU{,e v; ij"
poy rjnImek;' pgVyen xuit 32
b[;,Sy sd;k;l' xU{e p[We ,k;r,"
.Um;v' p[d;tVy' yqwv ; tqwv s" 33
anUdkvrPyeWu c*rVy;`[;kle pq
Tv; mU]' purIW {VyhSt" kq' xuc" 34
.Um;v' p[it;Py Tv; x*c' yq;qRt"
Ts gO pKv;mupSpOXy tt" xuc" 35
mU]o;r' ij" Tv; aTv; x*cm;Tmn"
moh;KTv; i]r;]Ntu gVy' pITv; ivxu?yit 36
dKy;' yid gCzu b[;,o mdmoiht"
c;N{;y,en xu?yetb[;,;n;'c .ojnw" 37
.u_oiCzSTvn;c;Nt;<@;lw" pcen v;
p[m;d;id s'SpOo b[;,o D;ndubl
R " 38
;Tv; i]Wv,' inTy' b[c;rI /r;xy"
s i]r;]oiWto .UTv; pgVyen xu?yit 39
42

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;pStMbSmOit"

[pastamba Smiti]

c;<@;len tu s'SpOo y;p" ipbit ij"


ahor;]oiWto .UTv; i]Wv,en xu?yit 40
s;y' p[;tSTvhor;]' p;d' Cz^Sy t' ivdu"
s;y' p[;tStqwvk
w idnymy;ctm( 41
idny n;XnIy;TCz^;| ti/Iyte
p[;y' l`u tTp;peWu tu yq;ht" 42
,;jnitlg[;hI hSTy;n; ivyI
p[te iny;Rtkwv n .Uy" puWo.vet( 43
Ty;pStMbIye /mRx;S]e nvmo?y;y"
aq dxmo?y;y"
aq mo=;/k;r,;m./;nv,Rnm(
a;c;NtoPyxucSt;v;vod(/y[ te jlm(
te PyxucSt;v;vmnR lPyte 1
.Um;vip c l;y;' t;vTSy;dxuc" pum;n(
a;sn;duiTqtStSm;;v;mte mhIm( 2
n ym' ymmTy;r;Tm; vw ym Cyte
a;Tm; s'ymto yen t' ym" ik kryit 3
n tq;sStq; tI+," spoR v; dur/it"
yq; o/o ih jNtUn;' xrIrSqo ivn;xk" 4
=m; gu,o ih jNtUn;mh;mU]su%p[d"
arv;RinTys'
o yq;Tm;dur/it"
Ek"=m;vt;' doWo itIyo noppte
yden' =my; yu_mx_' mNyte jn" 5
n x_x;S];.rtSy mo=o ncwv rMy;vsqip[ySy
n .ojn;Cz;dntTprSy Ek;NtxIlSy !v[tSy 6
43

[pastamba Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mo=o .vet( p[IitinvRkSy a?y;TmyogwkrtSy sMyk


mo=o .veTymih'skSy Sv;?y;yyog;gtm;nsSy 7
o/yu_o yjte yuhoit ydRit
sv| hrit dSy a;mkM. vodkm( 8
apm;n;povO" sMm;n;ps" =y"
acRt" pUjto ivp[o duG/; g*rv sIdit 9
a;Py;yte yq; /enSu tO,rw mOtsM.vw"
Ev' jp homw punr;Py;yte ij" 10
m;tOvt( prd;r;' pr{Vy;, lo^vt(
a;Tmvt( sv.Ut;in y" pXyit s pXyit 11
rjkVy;/xwlWU ve,cu moRpjIivn;m(
yo .u .u_metWe ;' p[;j;pTy' ivxo/nm( 12
agMy;gmn' Tv; a.+ySy c .=,m(
xu' c;N{;y,' Tv; aqvoR_' tqwv c 13
aho]' TyjeStu s nrovIrh; .vet(
tSy xuivR/;tVy; n;Ny; c;N{;y,;te 14
ivv;hoTsvyDeWu aNtr; mOtsUtk
s" xu' ivj;nIy;TpUv| sLpt' cret( 15
dev{o<y;' ivv;heWu yDeWu p[treWu c
kLpt' sm;' n;x*c' mOtsUtk 16
Ty;pStMbIye /mRx;S]e dxmo?y;y"
sm;;ceym;pStMbSmOit"
Reference:
Smti Sandarbha, Vol. III, (Delhi: Nag, 1981) p. 1387.
44

d=SmOit"
p[qmo?y;y"
Ig,ex;y nm"
aq;d* a;mv,Rnm( )
svR/m;RqtR vD svRvde ivd;' vr"
p;rg" sVvRiv;n;' d=o n;m p[j;pit" 1
Tp" p[lywv iSqit" s'h;r Ev c
a;Tm; c;Tmin itt a;Tm; b[<yviSqt" 2
b[c;rI gOhSq v;np[Sqo yitStq;
EteW;Ntu iht;q;Ry d=" x;S]mkLpyt( 3
j;tm;]" ixxuSt;v;vd* sm; vy"
sih g.Rsmo Deyo Vy_m;]p[dxRt" 4
.+y;.+ye tq; peye v;Cy;v;Cye tq;nOte
tiSmn( k;le n doWoiSt s y;vopnIyte 5
pnItSy doWoiSt iym;,wivRgihRt"w
ap[;Vyvh;ros* y;vt( Wo@xv;iWRk" 6
SvIkroit yd; ved' cred v[t;in c
b[c;rI .ve;vdUv | ;to .veh I 7
iv/o b[c;rI tu SmOt" x;S]e mnIiW."
pkv;R,kSTv;o itIyo nwik" SmOt" 8
yo gOh;mm;Sq;y b[c;rI .vet( pun"
n yitnR vnSq sVv;mivvRt" 9
an;mI n itu idnmekmip ij"
a;me, ivn; itn( p[;yIyte ih s" 10
jpe home tq; d;ne Sv;?y;ye c rtStu y"
n;s* tTflm;oit kv;R,oPy;m;ut"
45

[Dakha Smiti]

SmOit

]y;,;m;nuloMy' ih p[;itloMy' n ivte 11


p[;itloMyen yo y;it n tSm;t( p;pm"
me%l;jnd<@n b[c;rI tu l+yte 12
gOhSqo devyD;wn%
R lo; vn;t"
i]d<@n yitwv l=,;in pOqKpOqk 13
ySywtLl=,' n;iSt p[;yI nc;mI
_ kmR mono_o n k;lo muin." SmOt"
ij;n;Ntu iht;q;Ry d=Stu Svymb[vIt( 14
it d;=e /mRx;S]e p[qmo?y;y"
aq itIyo?y;y"
p[;tTq;y kRVy' yidjen idne idne
tTsv| s'pv[ +y;m ij;n;mupk;rkm( 1
dy;Stmy' y;v ivp[" =,ko.vet(
inTynwmikmuR _" k;Myw;NywrgihRt"w 2
y" SvkmR prTyJy ydNyTkte ij"
aD;n;id v; moh;Ts ten pitto .vet( 3
idvsSy;.;ge tu Ty' tSyopidXyte
itIye c tOtIye c ctuqRe pme tq; 4
W c sme cwv ame c pOqk pOqk
iv.;geveWu yTkmR tTp[v+y;MyxeWt" 5
W"k;le tu sMp[;e x*c' Tv; yq;qRvt(
tt" ;n' p[kv IRt dNt/;vnpUvk
R m( 6
aTyNtmln" k;yo nviCz{smiNvt"
vTyeW idv;r;]* p[;t";n' ivxo/nm( 7
KlNt ih p[su Sy N{y;, vNt c
46

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

a;in smt;' y;Nt m;Ny/mw" sh 8


n;n;Svedsm;k,R" xyn;duiTqt" pum;n(
a;Tv; n;creTkmR jphom;id ikn 9
p[;tTq;y yo ivp[" p[;t;yI .vet( sd;
smStjNmj' p;p' i].vRWVRw yRpohit 10
WSyuWs yT;n' sN?y;y;muidte rv*
p[;j;pTyen tuLy' mh;p;tkn;xnm( 11
p[;t";n' p[xs' Nt ;kr' ih tt(
svRmhRit pUt;Tm; p[;t";yI jp;idkm( 12
;n;dnNtr' t;vdupSpxRnmuCyte
anen tu iv/;nen a;c;Nt" xuct; my;t( 13
p[=;Ly p;d* hSt* c i]" ipvedMbu vI=tm(
s'vTO y;mUlne i" p[mJO y;tomu%m( 14
s'hTy itsO." pUvmR ;SymevmupSpOxte (
tt" p;d* sm>yu+y a;in smupSpOxte ( 15
an p[die xNy; `[;,' p;dnNtrm(
a;n;mk;>y; c=u"o]e pun" pun" 16
kin;y; n;.' dy tlen vw
sVv;.Stu ixr" p;; c;g[,e s'SpOxte ( 17
sN?y;y; p[.;te c m?y;e c tt" pun"
sN?y;' nop;ste yStu b[;,o ih ivxeWt" 18
s jIvev xU{" Sy;NmOt" ; cwv j;yte
sN?y;hInoxucinRTymnhR" svRkmRsu 19
ydNyTkte kmR n tSy flmXnute
sN?y;km;Rvs;ne tu Svy' homo iv/Iyte
Svy' home fl' yu tdNyen n j;yte 20
47

[Dakha Smiti]

[Dakha Smiti]

SmOit

AiTvKpu]o gu.[;tR ; .;gneyoq iv$(pit"


E.rev t' yu tt' Svymev ih 21
devk;Yy| tt" Tv; gumlvI=,m(
devk;Yy;, pUVv; mnuy;,; m?yme 22
ipt,;mpr; c k;Yy;<yet;in yt"
p*Vv; kNtu yt( kmR yid tTs;ym;cret( 23
n tSy flm;oit bN?y;S]Imwqnu ' yq;
idvsSy;.;ge tu svRmte i/Iyte 24
itIye c tq;.;ge ved;>y;so iv/Iyte
ved;>y;so ih ivp[;,;' prm' tp Cyte 25
b[yD" s ivDey" W@sihtStu s"
vedSvIkr,' pUv| ivc;ro>ysn' jp" 26
ttod;n ixye>yo ved;>y;so ih p/;
smTpupkx;dIn;' s k;l" smud;t" 27
tOtIye cwv .;ge tu poyvg;RqsR ;/nm(
ipt; m;t; gu.;RYy; p[j;dIn;" sm;t;" 28
a>y;gtoitq;Ny" poyvgR d;t"
D;itbRN/ujn" =I,Stq;n;q" sm;t" 29
aNyePy/nyu_; poyvgR d;t"
.r,' poyvgRSy p[xSt' SvgRs;/nm( 30
nrk pI@ne c;Sy tSm;en t' .ret(
s;vR.*itkm;' kRVyNtu ivxeWt"
D;niv" p[d;tVymNyq; nrk v[jte ( 31
s jIvit y Evwko b.opjIVyte
jIvNto mOtk;;Nye y a;TmM.ryo nr;"
vqeR jIVyte kTk$M b;qeR tq; prw" 32
48

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

a;Tm;qeR Nyo n xKnoit Svodre,;ip du"%t"


dIn;n;qivixe>yo d;tVy' .UitmCzt; 33
add;n; j;yNte pr.;GyopjIivn"
yd;it ivixe>yo yuhoit idne idne 34
tu ivmh' mNye xeW' kSy;ip r=it
ctuqRe c tq; .;ge ;n;q| mOdm;hret( 35
itlpupkx;dIin ;n;i]me jle
inTy' nwmik k;My' i]iv/' ;nmuCyte 36
teW;' m?ye tu yTy' tTpun.Rte i]/;
ml;phr,' p;NmN]vu jle SmOtm( 37
sN?y;;nmu.;>y; ;n.ed;" p[kitRt;"
m;jRn' jlm?ye tu p[;,;y;mo ytStt" 38
pSq;n' tt" p;Ts;iv}y; jp Cyte
sivt; devt; ySy; su%mS]/; iSqt" 39
ivm]AiWXzNdo g;y]I s; ivixyte
pme c tq;.;ge s'iv.;go yq;hRt" 40
iptOdve mnuy;,;' k$;n;opidXyte
devw vw mnuyw itYyRG.opjIVyte 41
gOhSq" p[Tyh' ySm;Sm;e;mI gOhI
]y;,;m;m;,;Ntu gOhSqo yoinCyte 42
tenvw sIdm;nen sIdNtIhetre ]y"
mUlp[;,o .vet( SkNd" Sk;Nd;Cz;%;" spLlv;" 43
mUlne vw ivnen svRmte inXyit
tSm;TsvRpy[ en r=tVyo gOh;mI 44
r;D; c;NywS]." pUJyo m;nnIy svRd;
gOhSqoip iy;yu_o n gOh,e gOh;mI 45
49

[Dakha Smiti]

[Dakha Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

n cwv pu]d;re, SvkmRprvRt"


a;Tv; c;PyTv; c;jPTv;dv; c m;nv" 46
dev;dIn;mO,I .UTv; nrk p[itpte
Ek Ev ih .u mproen .uJyte 47
n .uJyte s Evwko yo.u ' ss;=,;
iv.;gxIlo yoinTy' =m;yu_ody;pr" 48
devt;itq._ gOhSq" s tu /;mRk"
dy; l; =m; ; p[D; yog" tDt; 49
Ete ySy gu,;" sNt s gOhI mu:y Cyte
s'v.;g' tt" Tv; gOhSq" xeW.uG.vet( 50
.uKTv; tu su%m;Sq;y td' pr,;myet(
ith;spur;,;w" W sm' nyet( 51
ame loky;]; tu bih" sN?y; tt" pun"
homo .ojnkwv y;NyhTykm( 52
Tv; cwv' tt" p;t( Sv;?y;y' ikd;hret(
p[doWpm* y;m* ved;>y;sen t* nyet( 53
y;my' xy;no ih b[.Uy;y kLpte
nwmik;in k;My;in inptNt yq; yq; 54
tq; tqwv k;Yy;, n k;lStu iv/Iyte
aiSmev p[yu ;no iSmev tu lIyte 55
tSm;TsvRpy[ en kRVy' su%mCzt;
svR] m?ym* y;m* txeW' hiv yt(
.u;n xy;n b[;,o n;vsIdit 56
it d;=e /mRx;S]e itIyo?y;y"
50

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

aq tOtIyo?y;y"
gOhSq;mv,Rnm(
su/; nvgOhSqSy xBdy;m nvwv tu
tqwv nv km;, ivkm;i, tq; nv 1
p[Cz;in nv;Ny;in p[k;Xy;in tq; nv
sfl;in nv;Ny;in infl;in nvwv tu 2
adey;in nv;Ny;in vStuj;t;in svRd;
nvk; nv inidR; gOhSqoitk;rk;" 3
su/;vStUin v+y;m ivixe gOhm;gte
mn=um%
uR ' v;c' s*My' d;tuym( 4
a>yuTq;nmh;gCz pOCz;l;pip[y;iNvt"
p;snmnuvJ[ y; k;y;R<yet;in yt" 5
W;n;in c;Ny;in .Umr;pStO,;in c
p;dx*c' tq;>ym;y" xynNtq; 6
ik;' yq;x_ n;Sy;nXnn( gOhe vset(
mOl' c;qRne deymet;Nyip sd; gOhe 7
sN?y; ;n' jpo hom" Sv;?y;yo devt;Rnm(
vwdev' tq;itQymut ;ip x_t" 8
iptOdve mnuy;,;' dIn;n;qtpiSvn;m(
m;t;iptOg
u ,; s'iv.;go yq;hRt" 9
Et;in nv km;R, ivkm;R, tq; pun"
anOt' p;rd;YyR tq;.+ySy .=,m( 10
agMy;gmn;peyp;n' Stey ih'snm(
a*tkm;Rcr,' m]/mRvihtm( 11
nvwt;in ivkm;R, t;in sv;R, vjRyte (
a;yuivR' gOhiCz{' mN]mwqnu .eWjm( 12
51

[Dakha Smiti]

[Dakha Smiti]

SmOit

tpod;n;vm;n* c nv goPy;in yt"


p[;yoGymO,xu d;n;?yynivy;" 13
kNy;d;n' vOWoTsgoR rh" p;pmkTsnm(
p[k;Xy;in nvwt;in gOhSq;m,Stq; 14
m;t;ip]ogurR * m]e ivnIte copk;r,
dIn;n;qivixe>yo dNtu sfl' .vet( 15
/URe vNdin mNde c kvw e iktve x#
c;$c;r,c*r>yo d' .vit inflm( 16
s;m;Ny' y;ct' Ny;s a;/d;Rr; tnm(
m;y;t in=ep" svRSv;Nvye sit 17
a;pTSvip n dey;in nv vStUin svRd;
yo dd;it s mU!;Tm; p[;yIyte nr" 18
nvnvkve;rmnu;npr' nrm(
h lok pre c I" SvgRSq n muit 19
yqwv;Tm; prSt^Vy" su%mCzt;
su%du"%;in tuLy;in yq;Tmin tq; pre 20
su%' v; yid v; du"%' yTkt( iyte pre
ttStu pun" p;TsvRm;Tmin j;yte 21
n Klexne ivn; {Vy' {VyhIne kt" iy;
iy;hIne n /mR" Sy;mRhIne kt" su%m( 22
su%' v;HzNt sveR ih t /mRsmuvm(
tSm;mR" sd; k;YyR" svRv,w"R p[yt" 23
Ny;y;gten {Vye, ktRVy' p;rl*ikkm(
d;n iv/n; dey' k;le p;]e gu,;iNvte 24
smigu,s;hm;nNTy yq;mm(
d;ne flivxeW" Sy;'s;y;' t;vdev tu 25
52

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

smmb[;,e d;n' igu,' b[;,b[vu e


shgu,m;c;YyeR TvnNt' vedp;rge 26
iv/hIne tq; p;]e yo dd;it p[itg[hm(
n kvl' tinXyeCzWmPySy nXyit 27
Vysnp[itk;r;y k$M b;qR y;cte
EvmiNvy d;tVymNyq; n fl' .vet( 28
m;t;iptOivhInNtu s'Sk;rohn;id."
y" Sq;pyit tSyeh pu<ys':y; n ivte 30
n tCzyoho]e, n;omen l>yte
yCzy^ " p[;Pyte pus' ; ivp[,e Sq;ipten tu 31
yidtm' lok y;ip dyt' gOhe
tu,vte dey' tdev;=ymCzt; 32
it d;=e /mRx;S]e tOtIyo?y;y"
aq ctuqoR?y;y"
pImUl' gOh' pus' ;' yid CzNdonuvitRnI
gOh;msm' n;iSt yid .;Yy; vx;nug; 1
ty; /m;Rqk
R ;m;n;' i]vgRflmXnute
p[;k;Mye vRm;n; tu eh;tu inv;rt; 2
avXy; s; .veTp;q; Vy;/pe=t"
anukl
; nv;Gdu; d=; s;?vI ip[yMvd; 3
a;Tmgu; Sv;m._; devt; s; n m;nuWI 4
anukl
kl]o yStSy SvgR hwv ih
p[itklkl]Sy nrko n;] s'xy" 5
SvgeR ip dul.R ' tdnur;g" prSprm(
r_ Eko ivr_oNyStSm;t( ktr' nu ikm( 6
53

[Dakha Smiti]

[Dakha Smiti]

SmOit

gOhv;s" su%;q;Ry pImUl' gOhe su%m(


s; pI y; ivnIt; Sy;tD; vxviRnI 7
du"%; Ny; sd; %; c.ed" prSprm(
p[itklkl]Sy id;rSy ivxeWt" 8
yoiWTsv;R jl*kv .UW,;Cz;dn;xnw"
su.TU y;ip t; inTy' puW' pkWRit 9
jl*k; r_m;de kvl' s; tpiSvnI
tr; tu /n' iv' m;'s' vIy| bl' su%m( 10
sx; v;l.;ve tu y*vne ivmu%I .vet(
tO,vNmNyte p;.;ve Svk pitm( 11
anukl
; nv;Gdu; d=; s;?vI pitv[t;
E.rev gu,yw Ru _; Irev S]I n s'xy" 12
y; mns; inTy' Sq;nm;nivc=,;
.u" p[IitkrI inTy' s; .;Yy; hItr; jr; 13
ixyo .;Yy; ixxu.;[ tR ; pu]o d;s" sm;t"
ySywt;in ivnIt;in tSy lok ih g*rvm( 14
p[qm; /mRpI c itIy; ritvRnI
mev fl' t] n;mupj;yte 15
/mRpI sm;:y;t; inoRW; yid s; .vet(
doWe sit n doW" Sy;dNy; .;Yy; gu,;iNvt; 16
a;pitt;' .;Yy;| y*vne y" prTyjet(
s jIvn;Nte S]ITv bN?yTv sm;uy;t( 17
dr{' Vy;/t' cwv .;r' y;vmNyte
xunI gO/I[ c mkrI j;yte s; pun" pun" 18
mOte .tRr y; n;rI sm;rohet ;xnm(
s; .veu xu.;c;r; SvgRlok mhIyte 19
54

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

Vy;lg[;hI yq; Vy;l' bl;durte ivl;t(


tq; s; pitmuT y tenvw sh modte 20
c;<@;lp[Tyvstprv[;jkt;ps;"
teW;' j;t;NypTy;in c;<@;lw" sh v;syet( 21
it d;=e /mRx;S]e ctuqoR?y;y"
aq pmo?y;y"
_' x*cmx*c k;Yy| Ty;Jy' mnIiW."
ivxeW;q| tyo" ik+y;m ihtk;Myy; 1
x*ce y" sd;k;YyR" x*cmUloij" SmOt"
x*c;c;rivhInSy smStinfl;" iy;" 2
x*c iiv/' p[o_' b;m;>yNtrNtq;
mOl;>y;' SmOt' b;' .;vxuStq;Ntrm( 3
ax*c; vr' b;' tSm;d;>yNtr' vrm(
.;>y; xucyRStu s xucnetR r" xuc" 4
Ek; l gude ito dx v;mkre tq;
.yo" s d;tVy; mOdiStStu p;dyo" 5
gOhSqx*cm;:y;t' i]vNyeWu yq;mm(
igu,' i]gu,wv ctuqSR y ctug,Ru m( 6
aRps[ iO tm;]Ntu p[qm; mOik; SmOt;
itIy; c tOtIy; c td| prkitRt; 7
lPy] sm;:y;t; i]pvIR pUYyRte yy;
EtCz*c' gOhSq;n;' igu,' b[c;r,;m( 8
i]gu,Ntu vnSq;n;' ytIn; ctug,Ru m(
d;tVymudkNt;vNmOd.;vo yq; .vet( 9
mOd; jlen xu" Sy; Klexo n /nVyy"
55

[Dakha Smiti]

[Dakha Smiti]

SmOit

ySy x*ceip xwqLy' c' tSy prI=tm( 10


aNydev idv; x*c' r;];vNyi/Iyte
aNyd;pTsu ivp[;,;mNydev n;pid 11
idvoidtSy x*cSy r;];v| iv/Iyte
tdRm;turSy;STvr;y;mRm?vin 12
NyUn;/k n ktRVy' x*ce xum.IPst;
p[;yen yuJyet iviht;itme te 13
it d;=e /mRx;S]e pmo?y;y"
aq Wo?y;y"
sUtk tu p[v+y;m jNmmOTyusmuvm(
y;vIv' tOtIyNtu yq;vdnupvU x
R " 1
s" x*c' tqwk;ho ii]cturhStq;
dx;ho ;dx;h p=o m;sStqwv c 2
mr,;Nt' tq; c;Nyxp=Ntu sUtk
pNyStme,vw v+y;MyhmxeWt" 3
g[Nq;q| yo ivj;n;it vedm" smiNvtm(
skLp' srhSy iy;v;'e sUtk 4
r;jiTvRGdI=t;n; b;le dex;Ntre tq;
v[itn;' si],;wv s" x*c' iv/Iyte 5
Ek;hStu sm;:y;to yovedsmiNvt"
hIne hIntre cwv ii]cturhStq; 6
j;itivp[o dx;hen ;dx;hen .Ump"
vwXy pdx;hen xU{o m;sen xuit 7
a;Tv; c;PyTv; c .u dTv; c y" pun"
Ev' iv/Sy svRSy sUtk smud;tm(
56

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

Vy;/tSy kdYyRSy A,g[StSy svRd;


iy;hInSy mU%SR y S]IjtSy ivxeWt" 8
Vysn;s_cSy pr;/InSy inTyx"
;Ty;givhInSy .Sm;Nt' sUtk .vet( 9
n sUtk kd;cTSy;;vIvNtu sUtkm(
Ev' gu,ivxeW,e sUtk smud;tm( 10
sUtk mOtk cwv tq; c mOtsUtk
EtTs'htx*c;n;' mOtx*cen xuit 11
d;n' p[itg[ho hom" Sv;?y;y invtRte
dx;h;u pr' x*c' ivp[ohRit c /mRivt( 12
d;n iv/n; dey' axu.;;rk ih tt(
mOtk;Nte mOto yStu sUtk;Nte c sUtkm( 13
EtTs'htx*c;n;' pUv;Rx*cen xuit
.y] dx;h;in klSy;' n .uJyte 14
ctuqRe hin ktRVymiSq syn' ijw"
tt" syn;dUv mR SpxoR iv/Iyte 15
v,;Rn;m;nuloMyen S]I,;meko yd; pit"
dxW$(}yhmek;h" p[sve sUtk .vet( 16
yDk;le ivv;he c dex. tqwv c
ym;ne tq;* c n;x*c' mOtsUtk 17
SvSqk;le iTvd' svRmx*c' prkitRtm(
a;ptSy svRSy sUtk n tu sUtkm( 18
it d;=e /mRx;S]e Wo?y;y"
aq smo?y;y"
loko vxIto yen yen c;Tm; vxIt"
57

[Dakha Smiti]

[Dakha Smiti]

SmOit

iN{y;qoR jto yen t' yog' p[bv[ IMyhm( 1


p[;,;y;mStq; ?y;n' p[Ty;h;rStu /;r,;
tkvw sm;/ W@o yog Cyte 2
n;r<ysevn;ogo n;nekg[NqcNtn;t(
v[tyw DwStpo. n yog" kSycvet( 3
n c pQy;xn;ogo n n;s;g[inrI=,;t(
n c x;S];itr_n x*cen s .veTKvct( 4
n m*nmN]khkrnek" sutwStq;
loky;];ivyu_Sy yogo .vit kSyct( 5
a.yog;q;>y;s;iSmev tu iny;t(
pun" pun invedR ;og" sit n;Nyq; 6
a;TmcNt;ivnoden x*c@nkn c
sVvR.tU smTven yog" s?yit n;Nyq; 7
y;Tminrto inTym;Tm@Stqwv c
a;Tmin sttm;TmNyev Sv.;vt" 8
rtwv Svy' tu" sNtuo n;Nym;ns"
a;TmNyev sutO os* yogStSy p[sit 9
suoip yogyu_" Sy;;g[;ip ivxeWt"
Kce" SmOt" eo gro b[v;idn;m( 10
y a;TmVyitrek, itIy' nwv pXyit
b[I.Uy s Ev' ih d=p= d;t" 11
ivWy;s_co ih yitmoR=' n ivNdit
yen ivWy;s_' tSm;ogI ivvjRyte ( 12
ivWyeN{ys'yog" kcog' vdNt ih
a/moR /mRpe, gOhItStwrpi<@tw" 13
mns;Tmnwv s'yog tq;pre
58

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

_;n;m/k; te kvl' yogvt;" 14


vOihIn' mn" Tv; =e]D' prm;Tmin
EkTy ivmuCyet yogoy' mu:y Cyte 15
kW;ymohiv=epl;x;idcets"
Vy;p;r;Stu sm;:y;t;St;n( jTv; vxm;nyet( 16
k$M vw" p.g[;MR yw" WSt] mhr"
dev;surmnuywStu s jet'u nwv xKyte 17
vlen prr;^;, gO n( xUrStu noCyte
jto yene N{yg[;m" s xUr" kQyte bu/"w 18
bihmR%
u ;in sVv;, Tv; c;.mu%;in vw
svRvw e N{yg[;m' mn;Tmin yojyet( 19
svR.;vivinmuR _" =e]D' b[, Nyset(
Et;n yog xeW;" SyugNR[ qivStr;" 20
TyKTv; ivWy.og;' mno inlt;' gtm(
a;Tmx_Svpe, sm;/" prkiRt" 21
ctu,;| skWe,R pd' ydx;tm(
yoStu skWe,R x;t' /[vu m=ym( 22
y;iSt sVvRlokSy tdStIit ivte
kQym;n' tq;NySy dye n;vitte 23
Svs've ' ih td(b[ km;rImwqnu ' yq;
ayogI nwv j;n;it j;toN/o ih yq; `$m( 24
inTy;>ysnxIlSy susv' e ' ih tvet(
tTsU+mTv;dindeXR y' pr' b[ sn;tnm( 25
bu/STv;.r,' .;v' mns;locn' yq;
mNyte S]I c mU%R tdev bmNyte 26
svoTk$;" sur;;ip ivWye, vxIt;"
59

[Dakha Smiti]

[Dakha Smiti]

SmOit

p[m;id." =u{sTvwm;RnWu rw ] k; kq; 27


tSm;y_kW;ye, kRVy' d<@/;r,m(
trStu n xKnoit ivWywr..Uyte 28
n iSqr' =,mPyekmudk ih yqomR."
v;t;ht' tq; c' tSm;Sy n ivset( 29
i]d<@Vypdexne jIvNt bhvo nr;"
yo ih b[ n j;n;it n i]d<@;hR Ev s" 30
b[cYy| sd; r=ed/; mwqnu ' pOqk
Smr,' kRn' kl" p[=e ,' gu.;W,m( 31
sLpo?yvs;y iy;inpirev c
EtNmwqnu m; p[vdNt mnIiW," 32
n ?y;tVy' n v_Vy' kRVy' kd;cn
Etw" svw"R susMpo yit.Rvit netr" 33
p;rv[Jy' gOhITv; c yo /meR n;vitte
pden;yTv; t' r;j; xI`[' p[v;syet( 34
Eko .=uyqR o_Stu * cwv mqun' SmOtm(
]yo g[;mStq; :y;t vNR tu ngr;yte 35
ngr' ih n kRVy' g[;mo v; mqun' tq;
EtT]y' p[kV v;," Sv/m;Rvte yit" 36
r;jv;;id teW;Ntu .=;v;; prSprm(
ehpwxNU ym;TsYy| skW;Rds'xym( 37
l;.pUj;inm' ih Vy;:y;n' ixys'gh[ "
Ete c;Nye c bhv" p[p;" ktpiSvn;m( 38
?y;n' x*c' tq; .=; inTymek;NtxIlt;
.=oTv;r km;R, pmo noppte 39
tpojpw" xI.Uto Vy;/tovsq;vh"
60

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

vOo g[hgOhIt y;Nyo ivkleN{y" 40


nIj yuv; cwv .=un;Rvsq;vh"
s dUWyit tTSq;n' bu/;n( pI@ytIit c 41
nIj yuv; cwv b[cYy;inXyit
b[cYy;inStu klwv tu n;xyet( 42
vs;vsqe .=umqRw nu ' yid sevte
tSy;vsqn;qSy mUl;Nyip inNtit 43
a;me tu yityRSy muRmip ivmet(
ikNtSy;Nyen /me,R tTyo.j;yte 44
smt' yhSqen p;pm;mr,;Ntkm(
s indRhit tTsVvRmk
e r;]oiWto yit" 45
yog;mpr;Nt' yStu .ojyte yitm(
in%l' .ojt' ten ]wloKy' scr;crm( 46
yiSmn( dexe vseogI ?y;nyogivc=,"
soip dexo .veTpUt" ikpnu StSy v;N/v;" 47
wtwv tq;wt' wt;wt' tqwv c
n wt' n;ip c;wtmTyetTprm;qRkm( 48
n;h' nwv;NysMbN/o b[.;ven .;ivt"
x;y;mvSq;y;mv;Py' prm' pdm( 49
wtp=;" sm;:y;t; yewte tu VyviSqt;"
awitn;' p[v+y;m yq; /mR" suint" 50
t];TmVyitrek, itIy' yid pXyit
tt" x;S];<y/IyNte UyNte g[Nqsy;" 51
d=x;S]' yq; p[o_mxeW;mmumm(
a/IyNte tu ye ivp[;Ste y;NTymrlokt;m( 52
dNtu y" p#KTy; ,uy;d/moipv;
61

[Dakha Smiti]

[Dakha Smiti]

SmOit

s pu]p*]pxum;n( kiR smv;uy;t( 53


;vyTv; iTvd' x;S]' ;k;leip v; ij"
a=y' .vit ;' iptO>yopj;yte 54
it d;=e /mRx;S]e smo?y;y"
sm;; cey' d=SmOit"

Reference:
Smti Sandarbha, Vol. I, (Delhi: Nag, 1981) p. 569.
62

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv,uSmOit"
Ig,ex;y nm"
mh;mte mh;p[;D svRx;S]ivx;rd )
a=I,kmR bN/Stu puWo ijsm 1
stt' ik jpn( jPy' ivbu/" ikmnuSmrn(
mr,e yp' jPy' y .;vmnuSmrn( 2
y ?y;Tv; ije puWo muTyum;gt"
prMpdmv;oit tNme vd mh;mun"e 3
x*nk v;c
dmev mh;r;j pOv;'Ste ipt;mh"
.Im' /mR.tO ;' e' /mRp]u o yu/ir" 4
yu/ir v;c
ipt;mh mh;p[;D svRx;S] ivx;rd
p[y;,k;le yNTy' sUr.StTvcNtk" 5
iku Smrn( ke mr,e pyupR iSqte
p[;uy;Tprm;' s' otumCz;m td 6
.Im v;c
at' c iht' sU+m' _' p[Xn' Tvy;n`
,uv;vihto r;jn( n;rden pur; utm( 7
IvTs; jgIjmnNt' loks;=,m(
pur; n;r;y,' dev' n;rd" prpOv;n( 8
n;rd v;c
Tvm=r' pr' b[ ingu,R ' tms" prm(
a;veR ' pr' /;m b[;id kmlovm( 9
.gvn( .Ut.Vyex /;nw jteN{yw"
kq' ._ivRcNTyos yog.dehR mo=." 10
63

[Vihu Smiti]

SmOit

ik c jPy' jpeTy' kLymuTq;y m;nv;"


kq' yun( sd; ?y;yn( b[iU h tv' sn;tnm( 11
.Im v;c
uTv; tSy tu devWevR ;RKy' v;cSpit" Svym(
p[ov;c .gv;n( iv,un;Rrd' vrd" p[."u
I.gv;nuv;c
hNt te kqyy;m m;' idVy;mnuSmOitm(
mr,e m;mnuSmOTy p[;oit prm;' gitm( 13
y;m/ITy p[y;,e tu m;v;yoppte
ao;rmg[t" Tv; m;' nmSTy n;rd 14
Ek;g[" p[yto .UTv; m' mN]mudIryet(
avxen;ip y; kitRte svRp;tk" 15
pum;n( ivmuCyte s" s'h]StwmgRO w rv
aomTyev pr' b[ x;t' prmVyym( 16
Etdu;ryNmTyoR b[.Uy;y kLpte
b[; iv,u { svRmomit coCyte 17
sMpesurs'q;ne nMyte c mum=u u ."
mo= D;inn;' p[o_o moh;D;inn;' SmOt" 18
ySy y;Gv/o .;vStSy t;Gv/o hr"
.ve .vniv;Tm; .Ut;n;' ihtk;Myy; 19
sOjte a;Tmn;Tm;nm;TmNyev Svm;yy;
hrrev st;' inTy' xr<y" xr,;qRn;m( 20
n ih n;r;y,;dNyS]Wu lokWu ivte
vsTymOtm=Yy' yiSmn( lok;" ss;gr;" 21
t Ev sOjte lok;n( sOik;le jgTp[."u
tej;'s yen idVyNte mhoTpen tejs; 22
64

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv,uSmOit"

v;sudve ;Tmk sv| tejoip ih n;Nyq;


v;sn;;Stu ye .;v;" sM.vNt yuge yuge 23
lok]yiht;q;Ry Svok;r;y no hr"
ytoTpte iv' yiSmev p[lPyte 24
=r;=rivsOStu soCyut" puWom"
aVy_' x;t' dev' p[.v' puWomm( 25
p[pe p[;livR,um=Yy' ._vTslm(
pur;,' puW' idVymt' lokp;vnm( 26
p[pe pu<@rIk;=' dev' n;r;y,' hrm(
lokn;q' sh;=m=r' prm' pdm( 27
.gvNt' p[poiSm .Ut.Vyp[.'u iv.um(
;r' svRlok;n;mnNt' ivtomu%' 28
pn;.' WIkx' p[pe sTymCyutm(
ihr<yg.RmmOt' .Ug.| prt" prm( 29
p[.'u iv.umn;Nt' p[pe t' rivp[.m(
shxIW| puW' mhiW| sTy.;vnm( 30
p[pe sU+mmcl' vre<ym.yp[dm(
n;r;y,' pur;,ex' yog;Tm;n' sn;tnm( 31
s'D;n;' svRsTv;n;' p[pe /[vu mIrm(
y" p[."u svRlok;n;' yen svRmd' ttm( 32
cr;crgudevR " s me iv,u" p[sIdtu
ySm;duTpte b[; pyoin" ipt;mh" 33
b[yoinihR ivSy s me iv,u" p[sIdtu
ctu.R ctu.R ;>y;' p.revc 34
yte c pun;R>y;' s me iv,u" p[sIdtu
pjRNy" pOqvI sSy' k;lo /mR" iy;iye 35
65

[Vihu Smiti]

[Vihu Smiti]

SmOit

gu,;kr" s me iv,uv;Rsdu ve " p[sIdtu


asom;kt;r;,;' b[{eN{yogn;m( 36
yStejyit tej;'s s me iv,u" p[sIdtu
k;y| iy; c kr,' k; het"u p[yojnm( 37
aiy; kr,I k;y| s me iv,u" p[sIdtu
xmIg.RSy yo g.RStSy g.RSy yo rpu" 38
rpug.RSy yo g.R" s me iv,u" p[sIdtu
ablo yen b;len ksmLlo mh;bl" 39
c;,Uro inhto r s me iv,u" p[sIdtu
x" krvre ySy s me iv,u" p[sIdtu 40
yen ;Nt;S]yo lok; d;nv; vxIt;"
xr,' svR.tU ;n;' s me iv,u" p[sIdtu 41
yog;v;s nmStu>y' sv;Rv;s vrp[d
sv;Rid v;sn;;id v;sudve p[/;nt( 42
yDg.R ihr<y; pyD nmoStute
ctumRU " prN/;m l=;nNdvr;cRt 43
ajSTvmgm" pNq; mUiRivmUiR/k
O
IktR" pk;lD nmSte D;ns;gr 44
aVy_;_muTpmVy_;" pro=r"
ySm;Tprtr;iSt tmiSm xr,' gt" 45
n p[/;no n c mh;n( puWetno j"
anyoGy" prtrStmiSm xr,' gt" 46
cNtyNtoip yTy' b[x
e ;n;dy" p[.mu (
iny' n;/gCzNt tmiSm xr,' gt" 47
jteN{y; jt;Tm;no D;n?y;npr;y,;"
y' p[;Py n invRNte tmiSm xr,' gt" 48
66

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv,uSmOit"

Ek;'xne jgTTmv>y iv.u" iSqt"


ag[;o ingu,R o inTyStmiSm xr,' gt" 49
som;k;gtNtejo y; c t;r;myI uit"
idiv s'j;yte yo y" s mh;Tm; p[sIdtu 50
sUymR ?yiSqt" somStSy m?ye c y;iStt;
.Utb;;cr; dIi" s mh;Tm; p[sIdtu 51
sgu,e ingu,R ;s* l+mIv;n( cetno j"
sU+m" svRgto dehI s mh;Tm; p[sIdtu 52
s;yog; ye c;Nye s; prmWRy"
y' ividTv; ivmuCyNte s mh;Tm; p[sIdtu 53
aVy_" sm/;t; cNTy" sdsTpr"
a;iSqt" p[it' .u s mh;Tm; p[sIdtu 54
=e]D" p/; .u p[it' p.mR%
u "w
inivRk;r nmSteStu s;==ei]/[vu iSqt" 55
atIN{y nmStu>y' lVyR_nR mIyse
ye c Tv;' n;.j;nNt s's;re srNt te 56
k;mo/ivinmRu _; ._;STv;' p[ivxNt c
aVy_mTyh;r; mno.Ute N{y;, c 57
Tvy t;in cleWu Tv' nteWu Tv' n te Tvy
EkTv;n( cTvn;n;Tv' ye ivduy;RNt te prm( 58
smoh' svR.tU We u n me PyoiSt n ip[y"
smTvm.k;NtM.KTy; vw n;Nycets" 59
cr;crmd' sv| .Utg[;mtuivR/m(
Tvy; TvYyev tTp[ot' sU]e m,g,;v 60
o .o_;s k$Sqo tTvStTvs'Dt"
akt;R hetru cr" pOqg;TmNyviSqt" 61
67

[Vihu Smiti]

[Vihu Smiti]

SmOit

n me .UtWe u s'yogo n .UtTvgu,;/k"


ah;re, bu; v; n me yog;S].gu,R "w 62
n me /moR /moR v; n;m.ojv; pun"
jr;mr,mo=;q| Tv;' p[poiSm svRg" 63
ivWywrN{ywv;Rip n me .Uy" sm;gt"
ros jg;q ikmt" prmuCyte 64
._;n;' yt' dev tih i]dxer
pOqvI' y;tu me `[;,' y;tu me rsnlm( 65
p' t;xn' y;tu SpxoR y;tu c m;tm(
o]m;k;xmPye tu mno vwk;rk pun" 66
N{y;, gu,;Ny;tu Sv;su Sv;su c yoinWu
pOqvI y;tu sllm;pomnloinlm( 67
v;yur;k;xmPyetu mn;k;xmev c
ah;r' mno y;tu mohn' svRdie hn;m( 68
ah;rStq; bu' burVy_mev c
p[/;ne p[it' y;te gu,s;Mye VyviSqte 69
ivyog" svRkr,wg,Ru .w tRU w me.vt(
sTv' rjStmwv p[it' p[ivxNtu me 70
inkvLy' pd' devk;'=t' prmNtp"
Ek.;vSTvy; meStu n me jNm .veTpun" 71
nmo .gvte tSmw iv,ve p[.iv,ve
TvSttp[;,STv_STvTpr;y," 72
Tv;mev;h' Smry;m mr,e pyupR iSqte
pUvdR ie ht; ye me Vy;/y" p[ivxNtu m;m( 73
a;dRyNtu c du"%;in A,' me n .veidit
pidNtu me sveR Vy;/y" pUvR cNtt;" 74
68

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv,uSmOit"

anO,o gNtumCz;m ti,o" prmMpdm(


ah' .gvtStSy mm v;s" sn;tn" 75
tTy;h' n p[,Xy;m s c me n p[,Xyit
kmeR N{y;, s'yMy p buIN{y;, c 76
dxeN{y;, mnso h;re, v; pun"
ah;r' tq; bu* bum;Tmin yojyet( 77
a;TmbuIN{yMpXye
* bu"e pr;y,m(
mm;ymip tSy;h' yen svRmdNttm( 78
a;Tmn;Tmin s'yoJymm;TmNynusS' mret(
Ev' bu"e pr'b
u v ; l.te n pun.Rvm( 79
nmo .gvte tSmw deihn;' prm;Tmne
n;r;y,;y ._;n;mekin;y x;te 80
idSq;y c .Ut;n;' sveWR ;' c mh;Tmne
m;mnuSmOitNdVy;' vw,vI' p;pn;xnIm( 81
SvyMvbu p#] t] sm>yset(
mr,e smnup;[ e yiSTvm;mnusS' mret( 82
aip p;pmm;c;r" s y;it prm;itm(
yh;rm;Ty yDd;ntp" iy;" 83
kvSR tTflm;oit punr;vtRte n tu
a>ycRyn( iptNdev;n( p#n( ju n( blNddn( 84
Jvld' Smreo m;' l.te prm;itm(
yDod;n' tp" kmR p;vn;in mnIiW,;m( 85
yDod;n' tpStSm;Tky;Rd;x;ivvjRt"
p*,Rm;Sy;mm;v;Sy;' ;dXy;' c ivxeWt" 86
;vyeCz^/;n;' m_;' ivxeWt"
nm Tyev yo b[yU ;Nm_" y;iNvt" 87
69

[Vihu Smiti]

[Vihu Smiti]

SmOit

tSy;=yo .veLlok" p;kSy;ip n;rd


ik punyeR yjNte m;' s;/k; iv/pUvR k
R m( 88
;vNto yt;Tm;nSte m;' y;Nt md;t;"
km;R<y;NtvNtIh m_onNtmXnute 89
m;mev tSm;vWeR ?y;ih inTymtN{t"
av;PSys tp" s' l>yse c pd' mm 90
aD;n;mCzy; D;n' d;moRpdexnm(
T;' v; pOqvI' d;en tuLy' n tTflm( 91
aSm;Tp[dye ' s;/u>yo jNmbN/.y;phm(
ame/sh;,;' sh' y" sm;cret( 92
n;s* flmv;oit m_ydR v;Pyte
.Im v;c
Ev' pO" pur; ten n;rden suriWR,;
yduv;c tq; xM.uStdu_' tv suvt[ 93
TvmPyekmn; .UTv; ?yey' Dey' gu,;/km(
.j sve,R .;ven prm;Tm;nmVyym( 94
uTvwtd( n;rdo v;Ky' idVy' n;r;y,ertm(
aTyNt._m;Ndeve Ek;NtTvmupe yv;n( 95
n;r;y,mOWINdev' dxvW;R<ynNy.;k
d' jpNvw p[;oit ti,o" prm' pdm( 96
ik tSy b.mRN]w" ik tSy b.v[tR "w
nmo n;r;y,;yeit mN]" sv;RqsR ;/k" 97
n;r;y,;y nm aomit vedmN]'yo inTymev mns;ip sm>yse
p;pw" p[mCu y prme tOWy;itiv,o"Sq;n' ih svRmit vedivdo vdNt 98
70

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv,uSmOit"

[Vihu Smiti]

ik tSy d;nw" ik tIqw"R ik tpo." ikm?vrw"


yo inTy' ?y;yte dev n;r;y, mnNy/I" 99
cIrv;s; jpI v;ip i]d<@ mu<@ Ev v;
.UiWto v; ije n l /mRk;r,m( 100
ye nOxs' ; dur;Tm;n" p;p/mRivvjRt;"
teip y;Nt pr' Sq;n' n;r;y,pr;y,;" 101
aNyq; mNdbuIn;' p[it.;it dur;Tmn;m(
ktkD;nIn;' iv;NteN{yvTmRn;m( 102
nmo n;r;y,;yeit ye ivdubR[ x;tm(
aNtk;le jpeit ti,o" prm' pdm( 103
a;c;rhIno c muinp[vIr .KTy; ivhInoip tu ivNdtoip
s'kTyR n;r;y,xBdm;]' ivmu_p;po ivxteCyut;' gitm( 104
k;Nt;rvndugWRe u Tev;pTsu s'ygu e
dSyu." sro/e c n;m.m;| p[ktRyte ( 105
n idVypuWo /Im;n( yeWu Sq;neWu m;' Smret(
c*rVy;`[ mh;spw"R rrw ip n v;?yte 106
jNm;NtrsheWu tpo?y;nsm;/."
nr;,;' =I,p;p;n;' ,e ._" p[j;yte 107
n;m;iSt y;it x_ p;pe inhRr,e hre"
pcoip nr" kt|u =mSt;v ikLbWm( 108
n t;vTp;pmStIh y;v;mht' hre"
aitrek .y;d;" p[;y;Ntr' bu/;" 109
gTv; gTv; invtRNte cN{sUy;Rdyo g[h;"
a;ip n invtRNte ;dx;=rcNtk;" 110
n v;sudve ;TprmiSt ml' n v;sudve ;TprmiSt p;vnm(
n v;sudve ;TprmiSt dwvt' n v;sudve ' p[,pTy sIdit 111
71

[Vihu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

m;' rhSy;' prm;mnuSmOit' /ITy bu' l.te c nwikm(


ivh;y du"%;in ivmuCy s$;t(
s vItr;go ivcreNmhImm;m( 112
g;y;' mr,' cwv !; ._ kxve
b[iv;p[bo/ n;LpSy tps" flm( 113
it iv,uSmOit" sm;;

Reference:
Smti Sandarbha, Vol. I, (Delhi: Nag, 1981) p. 389.
72

aq y;DvLKySmOit"
p[qm a;c;r;?y;y"
1 po;tp[kr,m(
yogIr' y;DvLKy' sMpUJy munyob[vu n(
v,;Rmetr;,;' no b[iU h /m;RnxeWt" 1
mql;Sq" s yogIN{" =,' ?y;Tv;b[vINmunIn(
ySmNdexe mOg" k,StSmN/m;Rbo/t 2
pur;,Ny;ymIm;'s;/mRx;S];mt;"
ved;" Sq;n;in iv;n;' /mRSy c ctudx
R 3
mNvi]iv,uh;rIty;DvLKyoxnoir;"
ym;pStMbsMvt;R" k;Ty;ynbOhSptI 4
pr;xrVy;sxl%t; d=g*tm*
x;t;tpo vs /mRx;S]yojk;" 5
dexe k;l p;yen {Vy' ;smiNvtm(
p;]e p[dIyte yTskl' /mRl=,m( 6
uit" SmOit" sd;c;r" SvSy c ip[y' a;Tmn"
sMyKsMkLpj" k;mo /mRml
U ' d' SmOtm( 7
Jy;c;rdm;ih's;d;nSv;?y;ykmR,;m(
ay' tu prmo /moR yogen a;TmdxRnm( 8
cTv;ro ved/mRD;" pWRT]wivmev v;
s; b[tU e y' s /mR" Sy;deko v;?y;Tmivm" 9
2 b[c;rp[kr,m(
b[=i]yiv$(x{U ; v,;RSTv;;S]yo ij;"
inWek;;" Xmx;n;Nt;SteW;' vw mN]t" iy;" 10
g.;R/;nmOt* pus' " svn' SpNdn;Tpur;
73

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

Wme v; sImNto m;Syete j;tkmR c 11


ahNyek;dxe n;m ctuqRe m;s inm"
Wp[;xn' m;s cU@; k;y;R yq;klm( 12
Evmen" xm' y;it bIjg.Rsmuvm(
tU,Imet;" iy;" S]I,;' ivv;hStu smN]k" 13
g.;Rmeme v;Bde b[;,Syopn;ynm(
r;D;mek;dxe s(_k ivx;mek yq;klm( 14
pnIy gu" xy' mh;Vy;itpUvk
R m(
vedm?y;pyedne ' x*c;c;r;' x=yet( 15
idv;sm(?y;su k,RSqb[sU]od%"
ky;RNmU]purIWe c r;]* ce=,;mu%" 16
gOhItxXnoTq;y mOr>yut jw l
R "w
gN/lep=ykr' x*c' ky;RdtN{t" 17
aNtj;Rnu xuc* dex piv d%"
p[;Gv; b[;e, tIqenR ijo inTymupSpOxte ( 18
kin;dexNymUl;Nyg[' krSy c
p[j;pitiptOb[ devtIq;RNynum;t( 19
i]" p[;Xy;po iNmOJy %;Ny" smupSpOxte (
aStu p[ki tSq;.hIRn;." fnbud "w 20
Tk<#t;lug;.Stu yq;sm(:y' ij;ty"
xu?yerNs(]I c xU{ skTSpO;.rNtt" 21
;nmBdwvtwmNR ]wm;RjnR ' p[;,sMym"
sUySR y c;PyupSq;n' g;y}y;" p[Tyh' jp" 22
g;y]I' xrs; s;/| jpe;itpUivRk;m(
p[itp[,vsMyu_;' i]ry' p[;,sMym" 23
p[;,;n;yMy sMp[o+y tOcne aBdwvten tu
74

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

jp;sIt s;iv]I' p[Tyg;t;rkody;t( 24


sm(?y;' p[;k p[;trev' ih itd;sUydR xRn;t(
ak;y| tt" ky;RTsm(?yyo.yorip 25
tto.v;dye
;ns;vhmit b[vu n(
gu cwv aPyup;sIt Sv;?y;y;q| sm;iht" 26
a;t;Py/IyIt lB/' c;Smw invedyet(
iht' tSy;creTy' mnov;;ykmR." 27
ktD;{oihme/;ivxuckLy;nsUyk;"
a?y;Py; /mRt" s;/u x_;D;nivd;" 28
d<@;jnopvIt;in me%l;' cwv /;ryet(
b[;,eWu cre= minNev;TmvOye 29
a;idm?y;vs;neWu .vCzBdopl=t;
b[;,=i]yivx;' .w=cy;R yq;mm( 30
kt;k;yoR .uIt v;Gyto guvnR Du y;
a;pox;niy;pUv| sTkTy;mkTsyn( 31
b[cyeR Sqto nwkmm;dn;pid
b[;," k;mmXnIy;Cz^;e v[tmpI@yn( 32
m/um;'s;noCzxu_S]Ip[;,ih'snm(
.;Skr;lokn;XlIlprv;d;id vjRyte ( 33
s guyR" iy;" kTv; vedmSmw p[yCzit
pnIy dddm;c;yR" s d;t" 34
Ekdexmup;?y;y ATvGyDkdCu yte
Ete m;Ny; yq;pUvmR >e yo m;t; grIysI 35
p[itved' b[cy| ;dx;Bd;in p v;
g[h,;NtkmTyek kx;Ntwv Wo@xe 36
a;Wo@x;d;;v'x;tuv|x; vTsr;t(
75

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[=]ivx;' k;l a*pn;yink" pr" 37


at ?v| ptNTyete svR/mRbihkt;"
s;iv]Ipitt; v[;Ty; v[;TyStom;dOte to" 38
m;tuydR g[e j;yNte itIy' m*bN/n;t(
b[;,=i]yivxStSm;dete ij;" SmOt;" 39
yD;n;' tps;' cwv xu.;n;' cwv kmR,;m(
ved Ev ij;tIn;' inh(ye skr" pr" 40
m/un; pys; cwv s dev;'StpRye d(j"
iptNm/u`tO ;>y;' c Aco/Ite c yoNvhm( 41
yjUmi( W x_to/Ite yoNvh' s `Ot;mOt"w
p[I,;it dev;n;Jyen m/un; c iptS' tq; 42
s tu som`Otdw vRe ;'StpRye oNvh' p#t(
s;m;in tOi' ky;R ipt,;' m/usipRW; 43
meds; tpRye v ;nqv;Rirs" p#n(
ipt' m/usipR>y;RmNvh' x_to ij" 44
v;kov;Ky' pur;,' c n;r;x'sI g;qk;"
ith;s;'Stq; iv;" xKTy;/Ite ih yoNvhm( 45
m;'s=Ir*dnm/utpR,' s idv*ks;m(
kroit tOi' ky;R ipt,;' m/usipRW; 46
te tO;StpRyNTyen' svRk;mflw" xu."w
y' y' tum/Ite c tSy tSy;uy;Tflm( 47
i]ivRpU,pR O qvId;nSy flmXnute
tps prSyeh inTy' Sv;?y;yv;Nj" 48
nwiko b[c;rI tu vsed;c;yRs/*
td.;veSy tnye p;' vw;nreip v; 49
anen iv/n; deh' s;dyiNvjteN{y"
76

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

b[lokmv;oit n ceh;j;yte pun" 50


3 ivv;hp[kr,m(
gurve tu vr' dv; ;y;; tdnuDy;
ved' v[t;in v; p;r' nITv; u.ymev v; 51
aivPlutb[cyoR l=<y;' S]ymuhet(
anNypUivRk;' k;Nt;msip<@;' yvIysIm( 52
arog,I' .[;tOmtImsm;n;WRgo]j;n(
pm;Tsm;dU?v| m;tOt" iptOtStq; 53
dxpUWiv:y;t;Cz^oi]y;,;' mh;kl;t(
Sft;dip n sm(c;rrogdoWsmiNvt;t( 54
Etwrve gu,yw Ru _" sv,R" oi]yo vr"
y;TprI=t" puS' Tve yuv; /Im;n(jnip[y" 55
yduCyte ij;tIn;' xU{;;ropsm(gh[ "
nwtNmm mt' ySm;];y' j;yte Svym( 56
ito v,;Rnpu VU ye,R tqwk; yq;mm(
b[;,=i]yivx;' .;y;R Sv; xU{jNmn" 57
b[;o ivv;h a;y dIyte xKTylMkt;
t" pun;Tyu.yt" puW;nekv'xitm( 58
yDSq ATvje dwv a;d;y;WRStu goym(
ctudx
R p[qmj" pun;Tyurj W$( 59
TyuKTv; crt;' /m| sh y; dIyteqRne
s k;y" p;vye" W$( W@vX' y;Nsh;Tmn; 60
a;suro {iv,;d;n;;N/vR" smy;Nmq"
r;=so yuhr,;Tpwx;c" kNyk;zl;t( 61
p;,g[;R " sv,;Rsu gO Iy;T=i]y; xrm(
77

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

vwXy; p[todm;d;dne Tvg[jNmn" 62


ipt; ipt;mho .[;t; skLyo jnnI tq;
kNy;p[d" pUvnR ;xe p[ki tSq" pr" pr" 63
ap[yCzNsm;oit .[,U hTy;mOt;vOt*
gMy' Tv.;ve d;t,;' kNy; ky;RTSvyMvrm( 64
skTp[dIyte kNy; hr'St;' cord<@.;k
d;mip hreTpUv;RCz^y ;'e r a;v[jte ( 65
an;:y;y ddoW' d<@ ms;hsm(
adu;' tu TyjNd<@o dUWy'Stu mOW; xtm( 66
a=t; c =t; cwv pun.U"R s'Skt; pun"
Svwr,I y; pit' ihTv; sv,| k;mt" yet( 67
apu];' guvnR Du ;to devr" pu]k;Myy;
sip<@o v; sgo]o v; `Ot;>y_ At;ivy;t( 68
a;g.RsM.v;CzTpittSTvNyq; .vet(
anen iv/n; j;t" =e]joSy .veTsut" 69
t;/k;r;' mln;' ip<@m;]opjIivn;m(
pr.Ut;m/"xYy;' v;sye.c;r,Im( 70
som" x*c' dd;v;s;' gN/vR xu.;' grm(
p;vk" svRm?e yTv' me?y; vw yoiWto t" 71
Vy.c;r;dOt* xugR.Re Ty;go iv/Iyte
g.R.tOvR /;d* c tq; mhit p;tk 72
sur;pI Vy;/t; /Ut;R vN?y;qRip[yMvd;
S]Ip[sU ;/veVy; puWiW,I tq; 73
a/iv; tu .tRVy; mhdenoNyq; .vet(
y];nukL y' dMpTyoS]vgRSt] v/Rte 74
mOte jIvit v; pTy* y; n;NymupgCzit
78

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

seh kitRmv;oit modte comy; sh 75


a;D;sMp;idnI' d=;' vIrsU' ip[yv;idnIm(
TyjNd;PyStOtIy;'xm{Vyo .r,' S]y;" 76
S]I..RtvRO c" k;yRmWe /mR" pr" S]y;"
a;xu"e sMp[tI+yo ih mh;p;tkdUiWt" 77
lok;nNTy' idv" p[;i" pu]p*]p[p*]k"
ySm;Sm;TS]y" seVy;" ktRVy; sur=t;" 78
Wo@xtuiR nx;" S]I,;' tSmNyuGm;su sMvxet(
b[c;yevR pv;R<y;;tStu vjRyte ( 79
Ev' gCzNs(i]y' =;m;' m`;' mUl' c vjRyte (
suSq Nd* skTpu]' l=<y' jnyeTpum;n( 80
yq;k;mI .ve;ip S]I,;' vrmnuSmrn(
Svd;rinrtwv S]yo r+y; yt" SmOt;" 81
.tO.R ;[ tOiptOD;itUxurdevrw"
bN/u. S]y" pUJy; .UW,;Cz;dn;xnw" 82
sMytopSkr; d=; ; Vyypr;%I
ky;RCzvxuryo" p;dvNdn' .tOtR Tpr; 83
@;' xrIrs'Sk;r' sm;joTsvdxRnm(
h;Sy' prgOhe y;n' TyjeTp[oiWt.tOk
R ; 84
r=eTkNy;' ipt; iv;' pit" pu];Stu v;/Rk
a.;ve D;tySteW;' n Sv;tN}y' KvcTS]y;" 85
iptOm;tOstu .[;tOUxurm;tul"w
hIn; n Sy;in; .];R ghR,Iy;Nyq; .vet( 86
pitip[yihte yu_; Sv;c;r; ivjteN{y;
seh kitRmv;oit p[Te y c;num;' gitm( 87
sTy;mNy;' sv,;Ry;' /mRk;y| n k;ryet(
79

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sv,;Rsu iv/* /MyeR Jyey; n ivnetr; 88


d;hyTv;ho]e, S]y' vOvtI' pit"
a;hrei/v;r;nI'vw ;ivlMbyn( 89
4 v,Rj;itivvekp[kr,m(
sv,R>e y" sv,;Rsu j;yNte ih sj;ty"
ainNeWu ivv;heWu pu];" sm(t;nv/Rn;" 90
ivp[;NmU/;Rvs_o ih =i]y;y;' ivx" S]y;m(
aMb" xU{;' inW;do j;t" p;rxvoip v; 91
vwXy;xU{oStu r;jNy;Nm;ihyog[* sut* SmOt*
vwXy;u kr," xU{;' iv;SveW iv/" SmOt" 92
b[;<y;' =i]y;TsUto vwXy;wdhe kStq;
xU{;j( j;tStu c<@;l" svR/mRbihkt" 93
=i]y; m;g/' vwXy;Cz{;T=;rmev c
xU{;d;yogv' vwXy; jny;m;s vw sutm( 94
m;ihye, kr<y;' tu rqk;r" p[j;yte
asTsNtStu ivDey;" p[itlom;nulomj;" 95
j;TyuTkWoR yuge Dey" sme pmeip v;
VyTyye kmR,;' s;My' pUvvR ;/rorm( 96
5 gOhSq/mRpk
[ r,m(
kmR Sm;t| ivv;h;* kvIRt p[Tyh' gOhI
d;yk;l;te v;ip *t' vwt;ink;Wu 97
xrIrcNt;' invRTyR ktx*civ/ij"
p[;t"sm(?y;mup;sIt dNt/;vnpUvk
R m( 98
huTv;INsUydR vw Ty;n(jpeNmN];Nsm;iht"
80

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

ved;q;Rn/gCz x;S];, iviv/;in c 99


pey;dIr' cwv yog=em;qRsye
;Tv; dev;Npt' vw tpRyde cRye q; 100
ved;qvRpru ;,;in seith;s;in x_t"
jpyDp[sq| iv;' c;?y;Tmk' jpet( 101
blkmRSv/;homSv;?y;y;itqsTy;"
.Utip]mrb[mnuy;,;' mh;m%;" 102
dev>e y hut;d;CzW;tbl' hret(
a' .Um* c;<@;lv;yse>y in=pet( 103
a' iptOmnuye>yo deymPyNvh' jlm(
Sv;?y;y' stt' ky;R pcedm;Tmne 104
b;lSvv;snIvOg.R<y;turkNyk;"
sM.oJy;itq.OTy;' dMpTyo" xeW.ojnm( 105
a;poxnenopr;d/St;dXnt; tq;
anmmOt' cwv k;yRm' ijNmn; 106
aitqTven v,;Rn;' dey' xKTy;nupvU x
R "
ap[,ooitq" s;ymip v;G.Ut,O odk" 107
sTkTy .=ve .=; d;tVy; sv[t;y c
.ojye;gt;Nk;le s%sMbN/b;N/v;n( 108
mho=' v; mh;j' v; oi]y;yopkLpyet(
sTy;Nv;sn' Sv;du .ojn' sUntO ' vc" 109
p[itsMvTsr' Tv~y;R" ;tk;c;yRp;qRv;"
ip[yo ivv; tq; yD' p[TyOTvj" pun" 110
a?vnIno aitqDeyR " oi]yo vedp;rg"
m;Ny;vet* gOhSqSy b[lokm.IPst" 111
prp;kcnR Sy;dinN;mN],;dOte
81

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;Kp;,p;dc;pLy' vjRye ;it.ojnm( 112


aitq' oi]y' tOm;sImNtmnuvj[ te (
ah"xeW' sh;sIt xwrw bN/u." 113
p;Sy pm;' sm(?y;' huTv;I'St;nup;Sy c
.OTyw" prvOto .uKTv; n;ittO;q sMvxet( 114
b[;e muteR coTq;y cNtyed;Tmno ihtm(
/m;Rqk
R ;m;NSve k;le yq;x_ n h;pyet( 115
iv;kmRvyobN/uivwm;RNy; yq;mm(
Etw" p[.tU "w xU{oip v;/Rk m;nmhRit 116
vO.;rnOp;tS]Irogvrci,;m(
pNq; deyo nOpSteW;' m;Ny" ;t .Upte" 117
Jy;?yynd;n;in vwXySy =i]ySy c
p[itg[ho/ko ivp[e y;jn;?y;pne tq; 118
p[/;n' =i]ye kmR p[j;n;' prp;lnm(
ksIdkiWv;,Jyp;xup;Ly' ivx" SmOtm( 119
xU{Sy ijxuWU ; ty;jIvNv,G.vet(
xLpwv;R iviv/wjIRve d(j;itihtm;crn( 120
.;y;Rrit" xuc.OTR y.t;R ;iy;rt"
nmSk;re, mN]e, pyD; h;pyet( 121
aih's; sTymStey' x*cmN{ying[h"
d;n' dmo dy; =;Nt" sveWR ;' /mRs;/nm( 122
vyobuqRv;GveWut;.jnkmR,;m(
a;creTsdOxI' vOmj;mx#;' tq; 123
]wv;iWRk;/k;o y" s ih som' ipbed(j"
p[;Ks*mk" iy;" ky;RSy;' v;iWRk .vet( 124
p[itsMvTsr' som" px" p[Tyyn' tq;
82

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

ktRVy;g[y,ei c;tum;RSy;in cwv ih 125


EW;msM.ve ky;Ridi' vw;nrI' ij"
hInkLp' n kvIRt sit {Vye flp[dm( 126
c;<@;lo j;yte yDkr,;Cz{.=t;t(
yD;q| lB/mdd;s" k;koip v; .vet( 127
kxl
U kM.I/;Nyo v; }y;ihkoStnoip v;
jIve;ip xloHzn ey;neW;' pr" pr" 128
6 ;tk/mRpk
[ r,m(
n Sv;?y;yivro?yqRmIhet n ytStt"
n ivp[sn sm(toWI c .veTsd; 129
r;j;Ntev;sy;Jye>y" sIdCzn' =u/;
dM.hwtk
u p;%<@bkvOI' vjRyte ( 130
xuKl;Mbr/ro nIckxXmun%" xuc"
n .;y;RdxRne XnIy;wkv;s; n s'Sqt" 131
n s'xy' p[pet n;kSm;dip[y' vdet(
n;iht' n;nOt' cwv n Sten" Sy; v;/uWR I 132
d;=;y,I b[sU]I ve,mu ;Nskm<@lu"
ky;RTp[d=,' devmOoivp[vnSptIn( 133
n tu mehe dIz;y;vTmRgo;Mbu.Smsu
n p[Tykgosomsm(?y;MbuS]IijNmn" 134
ne=te ;k| n n;' S]I' n c s'sO mwqnu ;m(
n c mU]' purIW' v; n;xucI r;hut;rk;" 135
ay' me vj[ Tyev' sv| mN]mudIryet(
vWRTyp[;vOto gCzTSvpeTp[TyKxr; n c 136
Ivn;sOKxkNmU]ret;'SyPsu n in=pet(
83

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

p;d* p[t;pye;* n cwnm.lyet( 137


jl' ipbe;ln; n xy;n' p[bo/yet(
n;=w" @ /mRVw y;R/twv;R n sMvxet( 138
iv' vjRyTe kmR p[te /Um' ndItrm(
kx.SmtuW;;rkp;leWu c s'Sqitm( 139
n;c=It /yNtI' g;' n;;re, ivxeTKvct(
n r;D" p[itgO Iy;l( luB/SyoCz;S]vitRn" 140
p[itg[he sUinci?vjveXy;nr;/p;"
du; dxgu,' pUv;RTpUv;Rdte e yq;mm( 141
a?y;y;n;mup;kmR ;v<y;' v,en v;
hSten*W/.;ve v; pMy;' ;v,Sy tu 142
p*Wm;sSy roih<y;mk;y;mq;ip v;
jl;Nte zNds;' ky;RdTu sg| iv/vih" 143
}yh' p[te e vn?y;y" xyTvRGgubN/uWu
p;kmR, coTsgeR Svx;%;oi]ye tq; 144
sm(?y;gjRtin`;Rt.UkMpoLk;inp;tne
sm;Py ved' uinxm;r<ykm/ITy c 145
pdXy;' ctudXR y;mMy;' r;hustU k
Atusm(/Wu .uKTv; v; ;k p[itgO c 146
pxum<@knkl;ihm;j;RrmUWk"
kte nNtre Tvhor;]' xp;te tqoCz^ye 147
ogdR.olUks;mb;,;tRinh(Svne
ame?yxvxU{;NTyXmx;npitt;Ntk 148
dexe xuc;v;Tmin c ivuTStintsMp(lve
.uKTv;{Rp;,rM.oNtr/Rr;]eitm;te 149
p;'spu v[ WeR idGd;he sm(?y;nIh;r.IitWu
84

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

[Ygyavalkya Smiti]

/;vt" pUitgN/e c xe c gOhm;gte 150


%ro^y;nhSTyn*vO=e r,roh,e
si]'xdn?y;y;net;'St;Tk;lk;iNvdu" 151
devTvRKs(n;tk;c;yRr;D;' z;y;' prS]y;"
n;;me{_iv<mU]IvnotRn;id c 152
ivp[;ih=i]y;Tm;no n;vDey;" kd;cn
a;mOTyo" ym;k; km(cNmmR, SpOxte ( 153
dUr;duCziv<mU]p;d;M.;'s smuTsOjte (
uitSmOTyuidt' sMy inTym;c;rm;cret( 154
gob[;,;nl;;in no(zo n pd; SpOxte (
n inNd;t;@ne ky;RTpu]' xy' c t;@yet( 155
kmR,; mns; v;c; y;m| sm;cret(
aSvGy| lokivi' /MyRmPy;cre tu 156
m;tOip]itq.[;tOj;msMbN/m;tul"w
vOb;l;tur;c;yRvw s'tb;N/vw" 157
ATvKpuroiht;pTy.;y;Rd;ssn;.."
ivv;d' vjRyTv; tu sv;RMl( lok;( jyeh I 158
p ip<@;nnuT y n ;y;Tprv;rWu
;y;dIdev%;tdp[v,eWu c 159
prxYy;sno;ngOhy;n;in vjRyte (
ad;NyhInSy n;m;dn;pid 160
kdyRbc*r;,;' KlIbr;vt;r,;m(
vw,;.xStv;/uR yg,k;g,dI=,;m( 161
cikTsk;turpu' lImiviW;m(
rog[pittv[;Tyd;M.koCz.ojn;m( 162
avIr;S]ISv,Rk;rS]Ijtg[;my;jn;m(
85

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

xS]ivykm;RrtNtuv;yvOn;m( 163
nOxs' r;jrjkktv/jIivn;m(
cwl/;vsur;jIvshoppitveXmn;m( 164
ipxun;nOitnowv tq; c;ikbNdn;m(
EW;m' n .o_Vy' somivy,Stq; 165
xU{We u d;sgop;lklm];/RsIr,"
.oJy;;" n;iptwv y;Tm;n' invedyet( 166
7 .+y;.+yp[kr,m(
ancRt' vOq;m;'s' kxk$smiNvtm(
xu_' pyuiR WtoCz' SpO' pitte=tm( 167
dKy;SpOsm(`u ' py;Ry;' c vjRyte (
go`[;t' xknoCz' pd; SpO' c k;mt" 168
a' pyuiR Wt' .oJy' eh;_' crs'Sqtm(
aeh; aip go/Umyvgorsiviy;" 169
sm(/NyindRx;vTs;gopy" prvjRyte (
a*^mk
w xf S]w,' a;r<ykmq;ivkm( 170
devt;q| hv" xg['u loiht;Nv[n;'Stq;
anup;ktm;'s;in iv@j;in kvk;in c 171
Vy;dp=d;TyUhxukp[tdu i$i.;n(
s;rswkxf;Nh's;Nsv;| g[;mv;sn" 172
koyiPlvc;bl;k;bkivkr;n(
vOq;ksrsMy;vp;ys;pUpxklI" 173
kliv sk;kol' krr' rud;lkm(
j;lp;d;n(%rI$;nD;t;' mOgij;n( 174
c;W;' r_p;d;' s*n' vLlUrmev c
86

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

[Ygyavalkya Smiti]

mTSy;' k;mto jG?v; sopv;sS}yh' vset( 175


pl;<@ iv@vr;h' c z];k g[;mk$ m(
lxun' gOn' cwv jG?v; c;N{;y,' cret( 176
.+y;" pn%;" se/;go/;kCzpxLlk;"
xx mTSyevip ih sMhtu<@kroiht;" 177
tq; p;#nr;jIvsxLk; ij;it."
at" ,u?v' m;'sSy iv/' .=,vjRne 178
p[;,;Tyye tq; ;e p[o=te ijk;Myy;
dev;NptNsm>yCyR %;dNm;'s' n doW.;k 179
vseTs nrk `ore idn;in pxurom."
sMmt;in dur;c;ro yo hNTyiv/n; pxUn( 180
sv;RNk;m;nv;oit hyme/fl' tq;
gOhe ip invsiNvp[o muinm;|sivvjRn;t( 181
8 {Vyxup[kr,m(
s*v,Rr;jt;Bj;n;mU?vRp;]g[h;Xmn;m(
x;kruml
U flv;soivdlcmR,;m( 182
p;];,;' cms;n;' c v;r,; xuryte
cuKuvsehp;];<yu,en v;r,; 183
SFyxUp;Rjn/;Ny;n;' muslolU%l;ns;m(
p[o=,' sMht;n;' c bn;' /;Nyv;ss;m( 185
t=,' d;;SQn;' gov;lw" flsM.uv;m(
m;jRn' yDp;];,;' p;,n; yDkmR, 185
soWrodkgomU]"w xu?yTy;ivkk*xkm(
sIflwrx
' pu s;rw" ktp' tq; 186
sg*rsWRp"w =*m' pun"p;k;NmhImym(
87

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;hSt" xuc" p<y' .w=' yoiWNmu%' tq; 187


.Uxu m;RjnR ;;h;Tk;l;om,;q;
sek;duLle%n;l( lep;h' m;jRnlepn;t( 188
go`[;tee tq; kxm=k;k$dUiWte
sll' .Sm mO;ip p[=e Vy' ivxuye 189
]pusIskt;m[;,;' =;r;Mlodkv;r."
.Sm;" k;'Syloh;n;' xu" Pl;vo {vSy c 190
ame?y;_Sy mOoyw" xugRN/;idkWR,;t(
v;KxStmMbuin,R_mD;t' c sd; xuc 191
xuc gotOikoy' p[ki tSq' mhIgtm(
tq; m;'s' c<@;lVy;d;idinp;ittm( 192
rXmrI rjXz;y; g*ro vsu/;inl"
ivp[Wu o m=k;" SpxeR vTs" p[vne xuc" 193
aj;yomR%
u ' me?y' n gonR nrj; ml;"
pNq;n ivxu?yNt somsUy;|xmu ;tw" 194
mu%j; ivp[Wu o me?y;Stq;cmnbNdv"
Xmu c a;Sygt' dNts_' TyKTv; tt" xuc" 195
;Tv; pITv; =ute sue .uKTv; rQyopspR,e
a;c;Nt" punr;c;me;so ivpr/;y c 196
rQy;kdRmtoy;in SpO;NyNTyv;ysw"
m;tenvw xu?yNt pKvekct;in c 197
9 d;np[kr,m(
tpStPTv;sOjd(b[ ; b[;,;Nvedguye
tOq| iptOdve ;n;' /mRsm[=,;y c 198
svRSy p[.vo ivp[;" ut;?yynxIln"
88

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

te>y" iy;pr;" e;Ste>yoPy?y;Tmivm;" 199


n ivy; kvly; tps; v;ip p;]t;
y] vOmme co.e t p;]' p[kitRt' 200
go.Uitlihr<y;id p;]e d;tVymcRtm(
n;p;]e ivduW; ikm(cd;Tmn" ey Czt; 201
iv;tpo>y;' hInen n tu g[;" p[itg[h"
gO Np[d;t;rm/o nyTy;Tm;nmev c 202
d;tVy' p[Tyh' p;]e inmeWu ivxeWt"
y;cten;ip d;tVy' ;pUt' Svx_t" 203
hem xf r*Pyw" suxIl; vS]sMyut;
sk;'Syp;]; d;tVy; =Ir,I g*" sd=,; 204
d;t;Sy;" SvgRm;oit vTsr;n[omsMmt;n(
kipl; ce;ryit .Uy;sm' klm( 205
svTs;romtuLy;in yug;Nyu.ytomu%Im(
d;t;Sy;" SvgRm;oit pUv,Re iv/n; ddt( 206
y;vTsSy p;d* * mu%' yoNy;' c dOXyte
t;v*" pOqvI Dey; y;v.| n muit 207
yq;kqm(cv; g;' /en'u v;/enmu ve v;
arog;mprKl;' d;t; SvgeR mhIyte 208
;NtsMv;hn' rogprcy;R sur;cRnm(
p;dx*c' ijoCzm;jRn' gop[d;nvt( 209
.UdIp;' avS];M.StlsipR" p[ity;n(
nwve xk Sv,R/yu | dv; SvgeR mhIyte 210
gOh/;Ny;.yop;nCz]m;Ly;nulpe nm(
y;n' vO=' ip[y' xYy;' dv;TyNt' su%I .vet( 211
svR/mRmy' b[ p[d;ne>yo/k yt"
89

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

tdTsmv;oit b[lokmivCyutm( 212


p[itg[hsmqoRip n;de y" p[itg[hm(
ye lok; d;nxIl;n;' s t;n;oit pukl;n( 213
kx;" x;k pyo mTSy; gN/;" pup' d/ =it"
m;'s' xYy;sn' /;n;" p[Ty;%ey' n v;r c 214
ay;ct;t' g[;mip duktkmR,"
aNy] kl$;W<!pitte>yStq; iW" 215
dev;itQycRnkte gu.OTy;qRmve v;
svRt" p[itgO Iy;d;TmvOyqRmve c 216
10 ;p[kr,m(
am;v;Sy;k; vO" k,p=oynym(
{Vy' b[;,sMpivRWvu TsUysR Mm" 217
VytIp;to gjz;y; g[h,' cN{sUyyR o"
;' p[it cwte ;k;l;" p[kitRt;" 218
aGr" sveWR u vedWe u oi]yo b[ivuv;
ved;qRivj( Jyes;m; i]m/uS]sup,Rk" 219
SvIyTvR;m;tOy;Jyxurm;tul;"
i],;cktd*ih]xysMbN/b;N/v;" 220
kmRin;Stpoin;" p;b[R c;r,"
iptOm;tOpr;wv b[;,;" ;sMpd" 221
rogI hIn;itr_;" k;," p*n.RvStq;
avk,IR k<@gol* kn%I Xy;vdNtk" 222
.Otk;?y;pk" KlIb" kNy;dUy.xStk"
m]/[k
u ipxun" somivyI privNdk" 223
m;t;iptOgu Ty;gI k<@;xI vOWl;Tmj"
90

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

[Ygyavalkya Smiti]

prpUv;Rpit" Sten" kmRdu ; inNdt;" 224


inmN]yet pUvRe bu ;[ R ,;n;Tmv;Nxuc"
tw;ip sMytw.;RVy' mnov;;ykmR." 225
apr; sm>yCyR Sv;gten a;gt;'Stu t;n(
piv]p;,r;c;Nt;n;sneWpU vexyet( 226
yuGm;Ndwve yq;x_ ip}yeyuGm;'Stqwv c
prStOte xuc* dexe d=,;p[v,e tq; 227
* dwve p[;k ]y" ip}y dgekk
mev v;
m;t;mh;n;mPyev' tN]' v; vwdeivkm( 228
p;,p[=;ln' dv; ivr;q| kx;nip
a;v;hyednuD;to ive dev;s TyOc; 229
yvwrNvvky;Rq .;jne spiv]k
x' no deVy; py" =PTv; yvosIit yv;'Stq; 230
y; idVy; it mN]e, hStev~y| ivin=pet(
dv; dk gN/m;Ly' /Upd;n' sdIpkm( 231
tq;Cz;dnd;n' c krx*c;qRmMbu c
apsVy' tt" kTv; ipt,;mp[d=,m( 232
igu,;'Stu kx;Ndv; u aNtSTveTyOc; iptn(
a;v; tdnuD;to jped;yNtu nStt" 233
apht; it itl;iNvkyR c smNtt"
yv;q;RStu itlw" k;y;" ky;Rd~y;Rid pUvvR t( 234
dv; a~y| s'v;'SteW;' p;]e kTv; iv/;nt"
iptO>y" Sq;nmsIit NyuBj' p;]' kroTy/" 235
a* kry;d;y pOCzTy' `OtPlutm(
kveTy>ynuD;to huTv;* iptOyDvt( 236
hutxeW' p[d;u .;jneWu sm;iht"
91

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

yq;l;.oppeWu r*PyeWu c ivxeWt" 237


dv;' pOqvIp;]mit p;];.mN],m(
kTved' iv,urTye ij;' invexyet( 238
sVy;itk;' g;y]I' m/u v;t; it }yOcm(
jPTv; yq;su%' v;Cy' .uIr'Steip v;Gyt;" 239
amW(t' hivy' c d;do/noTvr"
a;tOSe tu piv];, jPTv; pUvjR p' tq; 240
am;d;y tO;" Sq xeW' cwv;num;Ny c
td' ivikrem * d;;p" skTskt( 241
svRmmup;d;y sitl' d=,;mu%"
Czs/* ip<@;Nd;w iptOyDvt( 242
m;t;mh;n;mPyev' d;d;cmn' tt"
SvStv;Cy' tt" ky;Rd=Yyodkmev c 243
dv; tu d=,;' xKTy; Sv/;k;rmud;hret(
v;Cyt;mTynuD;t" p[kt >e y" Sv/oCyt;m( 244
b[yU ru Stu Sv/eTyu_ .Um* seto jlm(
ive dev; p[IyNt;' ivp[w o_ d' jpet( 245
d;t;ro no.v/RNt;' ved;" sm(titrev c
; c no m; Vygmhu dey' c noSTvit 246
TyuKTvoKTv; ip[y; v;c" p[,pTy ivsjRyte (
v;je v;j it p[It" iptOpvU | ivsjRnm( 247
ySm'Stu s'v;" pUvmR ~yRp;]e invext;"
iptOp;]' tdu;n' kTv; ivp[;iNvsjRyte ( 248
p[d=,mnuvJ[ y .uIt iptOsie vtm(
b[c;rI .ve;' tu rjnI' b[;,w" sh 249
Ev' p[d=,;vOTko vO* n;NdImu%;Nptn(
92

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

yjet d/ kkN/um;Np<@;Nyvw" iy;" 250


Ekoi' devhInmek;~ywk
R piv]km(
a;v;hn;* kr,riht' psVyvt( 251
pitt;m=YySq;ne ivp[ivsjRne
a.rMyt;mit vdedb( yU[ Su te.rt;" Sm h 252
gN/odkitlwyRu _' ky;RTp;]ctuym(
a~y;Rq| iptOp;]eWu p[te p;]' p[sce yet( 253
ye sm;n; it ;>y;' xeW' pUvvR d;cret(
EtTsip<@kr,mekoi' S]y; aip 254
av;RKsip<@kr,' ySy sMvTsr;vet(
tSy;Py' sodkM.' d;TsMvTsr' ije 255
mOte hin p[ktRVy' p[itm;s' tu vTsrm(
p[itsMvTsr' cwvm;mek;dxehin 256
ip<@;'Stu gojivp[>e yo d;d* jleip v;
p[=peTsTsu ivp[We u ijoCz' n m;jRyte ( 257
hivy;en vw m;s' p;ysen tu vTsrm(
m;TSyh;r,k*r.x;knz;gp;WRt"w 258
Ee,r*rvv;r;hx;xwm;|syw qR ;mm(
m;svO;.tOPyNt dwrh ipt;mh;" 259
%@d;mW' mh;xLk m/u muNymev v;
l*h;mW' mh;x;k m;'s' v;/[I,R sSy c 260
yd;it gy;Sq svRm;nNTymXnute
tq; vW;R]yodXy;' m`;su c ivxeWt" 261
kNy;' kNy;veidn pxUNvw sTsut;nip
Ut' kiW' v;,Jy;' c ixfkxf;'Stq; 262
b[vcRSvn" pu];NSv,RPye skPyk
93

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

D;itw' svRk;m;n;oit ;d" sd; 263


p[itpTp[.iO tvek;' vjRyTv; ctudx
R Im(
xS]e, tu ht; ye vw te>ySt] p[dIyte 264
Svg| pTymoj x*y| =e]' bl' tq;
pu]' w' c s*.;Gy' smO' mu:yt;' xu.m( 265
p[vO ct;' cwv v;,Jyp[.tO Inip
arogTv' yxo vItxokt;' prm;' gitm( 266
/n' ved;N.WKs' kPy' g; aPyj;ivkm(
a;n;yu iv/v" ;/' sMp[yCzit 267
kk;id.r<yNt' s k;m;n;uy;idm;n(
a;Stk" /;n VypetmdmTsr" 268
vsu{;iditsut;" iptr" ;devt;"
p[I,yNt mnu_y;,;' iptn( ;en tipRt;" 269
a;yu" p[j;' /n' iv;' Svg| mo=' su%;in c
p[yCzNt tq; r;Jy' p[It; n,;' ipt;mh;" 270
11 g,pitkLpp[kr,m(
ivn;yk" kmRivsq| ivinyojt"
g,;n;m;/pTye c {e, b[,; tq; 271
tenopsOo yStSy l=,;in inbo/t
Svevg;hteTyq| jl' mu<@;' pXyit 272
k;W;yv;sswv Vy;d;';/rohit
aNTyjwgdR .R w ^"w shwk];vitte 273
v[jip tq;Tm;n' mNyte anugt' prw"
ivmn; ivfl;rM." s'sIdTyinmt" 274
tenopsOo l.te n r;Jy' r;jnNdn"
94

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

km;rI c n .t;RrmpTy' g.Rmn; 275


a;c;yRTv' oi]y n xyo?yyn' tq;
v,Gl;.' n c;oit kiW' c;ip kWIvl" 276
pn' tSy ktRVy' pu<yei iv/pUvk
R m(
g*rsWRpkLkn s;Jyen Ts;idtSy c 277
sv;RW/w" svRgN/wivRlxrsStq;
.{;snopivSy SvStv;Cy; ij;" xu.;" 278
aSq;n;jSq;n;LmIk;Tsm(gm;d;t(
mOk;' rocn;' gN/;NguGgul'u c;Psu in=pet( 279
y; a;t; kv,wR tu.R" klxwdR ;t(
cmR<y;n@he r_ Sq;Py' .{;sn' tt" 280
sh;=' xt/;rmOiW." p;vn' ktm(
ten Tv;m.iW;m p;vm;Ny" punNtu te 281
.g' te v,o r;j; .g' sUyoR bOhSpit"
.gmN{ v;yu .g' sWRyo ddu" 282
ye kxWe u d*.;RGy' sImNte y mU/iR n
ll;$e k,Ryor+,or;pSt(nNtu svRd; 283
;tSy s;WRp' twl' uv,e a*duMbre, tu
juhyu ;NmU/iR n kx;NsVyen prgO c 284
mt sMmtwv tq; x;lk$$*
kXm;<@o r;jpu]eTyNte Sv;h;smiNvtw" 285
n;m.bRlmN]w nmSk;rsmiNvtw"
d;tupqe xUpRe kx;n;StIyR svRt" 286
kt;kt;'St<@l;' pll*dnmev c
mTSy;NpKv;'Stqwv;m;Nm;'smet;vdev tu 287
pup' c]' sugN/' c sur;' c i]iv/;mip
95

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mUlk pUrk;pUp;'Stqwvo<@rkj" 288


d?y' p;ys' cwv gu@ip' smodkm(
Et;Nsv;RNsm;Ty .Um* kTv; tt" xr" 289
ivn;ykSy jnnImupittoMbk;m(
dUv;RsWRppup;,;' dv;~y| pU,mR lm( 290
p' deih yxo deih .g' .vit deih me
pu];Ndeih /n' deih svRk;m;' deih me 291
tt" xuKl;Mbr/r" xuKlm;Ly;nulpe n"
b[;,;N.ojye;S]yuGm' gurorip 292
Ev' ivn;yk pUJy g[h;'vw iv/;nt"
kmR,;' flm;oit y' c;oTynum;m( 293
a;idTySy sd; pUj;' itlk Sv;mnStq;
mh;g,ptevw kvR Nsmv;uy;t( 294
12 g[hx;Ntp[kr,m(
Ik;m" x;Ntk;mo v; g[hyD' sm;cret(
vO;yuhp( iu k;mo v; tqwv;.crip 295
sUy"R somo mhIpu]" sompu]o bOhSpit"
xu" xnwro r;" ktu ie t g[h;" SmOt;" 296
t;m[k;TSfi$k;{_cNdn;TSv,Rk;du.*
r;jt;dys" sIs;Tk;'Sy;Tk;y;R g[h;" m;t( 297
Svv,wvR ;R p$e le:y; gN/wm<R @lkWu v;
yq;v,| p[dye ;in v;s;'s ksmu ;in c 298
gN/; blywv /Upo dey guGgul"u
ktRVy; mN]vNt crv" p[itdwvtm( 299
a;k,en m' dev; amU/R ;R idv" kkt(
96

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

?ySveit c Aco yq;sm(:y' p[kitRt;" 300


bOhSpte ait ydyRStqwv a;Tprut"
x' no devIStq; k;<@;Tkt'u k<vm;'Stq; 301
ak" pl;x" %idr ap;m;goRq ipPpl"
duMbr" xmI dUv;R kx; sm/" m;t( 302
EkkSy Tvxtm;v'xitrev v;
hotVy; m/usipR>y;| d; =Ire, v; yut;" 303
gu@*dn' p;ys' c hivy' =IrW;ikm(
d?yodn' hivU,| m;'s' c];mev c 304
d;[hm;dev' ije>yo .ojn' bu/"
x_to v; yq;l;.' sTkTy iv/pUvk
R m( 305
/en"u xStq;n@v;n(hme v;so hy" m;t(
k,; g*r;ys' z;g Et; vw d=,;" SmOt;" 306
y ySy yd; duhS( q" s t' yen pUjyet(
b[,wW;' vro d" pUjt;" pUjyyq 307
g[h;/In; nreN{;,;muCz^;y;" ptn;in c
.;v;.;v* c jgtStSm;TpUJytm; g[h;" 308
g[h;,;mdm;itQy' ky;RTsMvTsr;dip
a;roGyblsMpo jIveTs xrd" xtm( 309
13 r;j/mRpk
[ r,m(
mhoTs;h" SqUll=" ktDo vOsevk"
ivnIt" svsMp" klIn" sTyv;k xuc" 309
adI`Rs]U " SmOitm;n=u{opWStq;
/;mRkoVysnwv p[;D" xUro rhSyivt( 310
SvrN/[go;NvI=Ky;' d<@nITy;' tqwv c
97

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

ivnItSTvq v;t;Ry;' ]Yy;' cwv nr;/p" 311


s mN]," p[kv IRt p[;D;Nm*l;NSqr;NxucIn(
tw" s;/| cNtye{;Jy' ivp[,e ;q tt" Svym( 312
puroiht' p[kv IRt dwvDmuidtoidtm(
d<@nITy;' c kxlmqv;Rirse tq; 313
*tSm;tRiy;hetovO,R yu ;dev cTvRj"
yD;'vw p[kv IRt iv/vrd=,;n( 314
.og;' d;ip[>e yo vsUin iviv/;in c
a=yoy' in/I r;D;' yip[We pU p;idtm( 315
aSkmVyq' cwv p[;ywrdUiWtm(
ae" sk;x;ip[;* hut' emhoCyte 316
alB/mIheme,R lB/' yen p;lyet(
p;lt' v/Rye ITy; vO' p;]eWu in=pet( 317
dv; .Um' inbN/' v; kTv; le:y' tu k;ryet(
a;g;m.{nOpitprD;n;y p;qRv" 318
p$e v; t;m[p v; Svmu{oprcitm(
a.le:y;Tmno v'Xy;n;Tm;n' c mhIpit" 319
p[itg[hprIm;,' d;nCzdopv,Rnm(
SvhStk;lsMp' x;sn' k;ryeTSqrm( 320
rMy' pxVym;jIVy' j;l' dexm;vset(
t] dug;R, kvIRt jnkox;Tmguye 321
t] t] c in,;t;n?y=;Nkxl;NxucIn(
p[ky ;Rd;ykm;RNtVyykmRsu cot;n( 322
n;t" prtro /moR nOp;,;' y{,;jRtm(
ivp[>e yo dIyte {Vy' p[j;>y;.y' sd; 323
y a;hveWu v?yNte .UMyqRmpr;%;"
98

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

ak$rw ;yu/yw ;RNt te Svg| yogno yq; 324


pd;in tutLu y;in .evivinvitRn;m(
r;j; sukt m;de ht;n;' ivpl;yn;m( 325
tv;hMv;idn' KlIb' inheiR t' prsm(gtm(
n hNy;iinvO' c yup[=e ,k;idkm( 326
ktr=" smuTq;y pXyed;yVyy* Svym(
Vyvh;r;'Stto dO; ;Tv; .uIt k;mt" 327
ihr<y' Vy;pOt;nIt' .;<@;g;reWu in=pet(
pXye;r;'Stto dUt;Np[We yeNmN]sm(gt" 328
tt" Svwrivh;rI Sy;NmN].v;R sm;gt"
bl;n;' dxRn' kTv; sen;Ny; sh cNtyet( 329
s'?y;mup;Sy ,uy;;r;,;' gU!.;iWtm(
gItnOTyw .uIt p#TSv;?y;ymev c 330
sMvxeyU `R oWe, p[itbu?yeqwv c
x;S];, cNtye
; svRktRVyt;Stq; 331
p[We ye tt;r;NSvevNyeWu c s;dr;n(
ATvKpuroiht;c;ywrR ;xI.Rr.nNdt" 332
dO; JyoitivRdo vw;Nd;;' k;n' mhIm(
nwve xk;in c tt" oi]ye>yo gOh;, c 333
b[;,eWu =mI G/evj" o/norWu
Sy;{;j; .OTyvgeWR u p[j;su c yq; ipt; 334
pu<y;TW@.;gm;de Ny;yen prp;lyn(
svRd;n;/k ySm;Tp[j;n;' prp;lnm( 335
c;$tSkrduvRO mh;s;hsk;id."
pI@m;n;" p[j; r=eTk;ySqw ivxeWt" 336
ar+ym;,;" kvR Nt yTkm(cTkLbW' p[j;"
99

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

tSm;u nOpter/| ySm; ;Tys* kr;n( 337


ye r;^;/kt;SteW;' c;rwD;RTv; ivceitm(
s;/UNsMm;nye{;j; ivprIt;' `;tyet( 338
TkocjIivno {VyhIn;NTv; ivv;syet(
s;nm;nsTk;r;n(oi]y;Nv;syeTsd; 339
aNy;yen nOpo r;^;TSvkox' yo.v/Ryte (
socr;igtIko n;xmeit sb;N/v" 340
p[j;pI@nsm(t;p;Tsmut o hut;xn"
r;D" kl' y' p[;,;';dG?v; n invtRte 341
y Ev nOpte/mR "R Svr;^prp;lne
tmev kTm;oit prr;^' vx' nyn( 342
ySmNdexe y a;c;ro Vyvh;r" klSqit"
tqwv prp;Lyos* yd; vxmup;gt" 343
mN]mUl' yto r;Jy' tSm;NmN]' sur=tm(
ky;Rq;Sy n ivdu" kmR,;m;flody;t( 344
armR]mud;sInonNtrStTpr" pr"
mxo m<@l' cNTy' s;m;id.pmw" 345
p;y;" s;m d;n' c .edo d<@Stqwv c
sMyKp[yu _;" s?yeydu <R @STvgitk; git" 346
sm(/' c ivg[h' y;nm;sn' s'y' tq;
w/I.;v' gu,;net;Nyq;vTprkLpyet( 347
yd; sSygu,opet' prr;^' td; v[jte (
pr hIn a;Tm; c v;hnpUW" 348
dwve puWk;re c kmRsVyRvSqt;
t] dwvm.Vy_' p*W' p*vRdie hkm( 349
kcv;TSv.;v;; k;l;TpuWk;rt"
100

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

[Ygyavalkya Smiti]

sMyoge kcidCzNt fl' kxlbuy" 350


yq; kn c, rqSy n git.Rvte (
Ev' puWk;re, ivn; dwv' n s?yit 351
ihr<y.Uml;.e>yo m]lB/vRr; yt"
ato ytet tTp[;w r=eTsTy' sm;iht" 352
Sv;Mym;Ty; jno dug| koxo d<@Stqwv c
m];<yet;" p[kt yo r;Jy' s;muCyte 353
tdv;Py nOpo d<@ duvRO We u inp;tyet(
/moR ih d<@pe, b[,; inmRt" pur; 354
s net'u Ny;ytoxKyo luB/en;ktbun;
sTysm(/ne xucn; sush;yen /Imt; 355
yq;x;S]' p[yu _" sNsdev;surm;nvm(
jgd;nNdyeTsvRmNyq; tTp[kopyet( 356
a/mRd<@n' SvgRkitRlokivn;xnm(
sMyk tu d<@n' r;D" SvgRkitRjy;vhm( 357
aip .[;t; suto~yoR v; xuro m;tuloip v;
n;d<@o n;m r;DoSt /m;Riclt" Svk;t( 358
yo d<@;Nd<@ye{;j; sMyGv?y;' `;tyet(
' Sy;Ttu.Sten sm;vrd=,w" 359
it sm(cNTy nOpit" tutLu yfl' pOqk
Vyvh;r;NSvy' pXyeTs>yw" prvOto aNvhm( 360
kl;in j;tI" e,I g,;n(j;npd;nip
Sv/m;Rlt;n[;j; ivnIy Sq;pyeTpq 361
j;lsUymR rIcSq' ]sre,U rj" SmOtm(
te* l=; tu t;Sto r;jsWRp Cyte 362
g*rStu te ]y" W$( te yvo m?yStu te ]y"
101

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k,l" p te m;WSte suv,RStu Wo@x 363


pl' suv,;RTv;r" p v;ip p[kitRtm(
k,le Pym;Wo /r,' Wo@xwv te 364
xtm;n' tu dx./Rr,w" plmev tu
ink suv,;RTv;r" k;iWRkSt;m[k" p," 365
s;xIitp,s;ho d<@ ms;hs"
td/| m?ym" p[o_Std/Rm/m" SmOt" 366
/Gd<@STvq v;Gd<@o /nd<@o v/Stq;
yoJy; VySt;" smSt; v; pr;/vx;idme 367
D;Tv;pr;/' dex' c k;l' blmq;ip v;
vy" kmR c iv' c d<@ d<@eWu p;tyet( 368
Ty;c;r;?y;y"
Vyvh;r;?y;y"
1 s;/;r,Vyvh;rm;tOk;p[kr,m(
Vyvh;r;Op" pXyeib[;R ,w" sh
/mRx;S];nus;re, o/lo.ivvjRt" 1
ut;?yynsMp; /mRD;" sTyv;idn"
r;D; s.;sd" k;y;R rp* m]e c ye sm;" 2
apXyt; k;yRvx;vh;r;Op,e tu
s>yw" sh inyo_Vyo b[;," svR/mRivt( 3
r;g;l( lo.;y;;ip SmOTypet;idk;r,"
s>y;" pOqk pOqGd<@; ivv;d;d(gu,' dmm( 4
SmOTy;c;rVypetne m;ge,R ;/iWRt" prw"
a;vedyit ce{;De Vyvh;rpd' ih tt( 5
p[TyqRnog[to le:y' yq;veidtmqRn;
102

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

sm;m;std/;Rhn;Rmj;Ty;idcitm( 6
ut;qRSyor' le:y' pUv;Rvde ks/*
tto qIR le%yeTs" p[itD;t;qRs;/nm( 7
tTs* sm;oit ivprItmto Nyq;
ctup;vh;ro y' ivv;deWpU dxRt" 8
2 as;/;r,Vyvh;rm;tOk;p[kr,m(
a.yogminStIyR nwn' p[Ty.yojyet(
a.yu_' c n;Nyen no_' ivp[ki t' nyet( 9
ky;RTp[Ty.yog' c klhe s;hseWu c
.yo" p[it.Ug;[ R " smqR" k;yRin,Rye 10
inve .;ivto d;n' r;De c tTsmm(
mQy;.yogI igu,m.yog;n' vhet( 11
s;hsSteyp;ygoa.x;p;Tyye S]y;m(
ivv;dyeTs Ev k;loNy]eCzy; SmOt" 12
dex;x;Ntr' y;it sOi,I prle! c
ll;$' Svte c;Sy mu%' vwv<yRmie t c 13
prxuyTs(%l;Kyo iv' bhu .;iWte
v;Kc=u" pUjyit no tq** in.ujR Tyip 14
Sv.;v;ikit' gCzNmnov;;ykmR."
a.yoge q s;+ye v; du" s prkitRt" 15
sm(idG/;q| SvtN]o y" s;/ye inptet(
n c;to vdeTkm(cIno d<@ s SmOt" 16
s;=WU.yt" sTsu s;=," pUvvR ;idn"
pUvpR =e/rI.Ute .vNTyurv;idn" 17
sp,eiv;d" Sy;] hIn' tu d;pyet(
103

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d<@ c Svp,' cwv /inne /nmev c 18


zl' inrSy .Utne Vyvh;r;yepO "
.UtmPynupNySt' hIyte Vyvh;rt" 19
inte l%t' nwkmekdexe iv.;ivt"
d;Py" sv| nOp,e ;q| n g[;STvinveidt" 20
SmOTyoivRro/e Ny;yStu blv;NVyvh;rt"
aqRx;S];u blvmRx;S]mit Sqit" 21
p[m;,' l%t' .u_" s;=,eit kitRtm(
EW;mNytm;.;ve idVy;NytmmuCyte 22
sveR vqRivv;deWu blvTyur;iy;
a;/* p[itg[he te pUv;R tu blvr; 23
pXytob[vu to .Umhe ;Rinv|xitv;iWRk
pre, .uJym;n;y; /nSy dxv;iWRk 24
a;/sImopin=epj@b;l/nwivRn;
tqopin/r;jS]Ioi]y;,;' /nwrip 25
a;?y;dIn;' ivht;Rr' /inne d;pyenm(
d<@ c tTsm' r;De xKType=mq;ip v; 26
a;gmo>y/ko .og;in; pUv
R m;gt;t(
a;gmeip bl' nwv .u_" Stok;aip y] no 27
a;gmStu kto yen so.yu_Stmuret(
n tTsutStTsuto v; .u_St] grIysI 28
yo.yu_" pret" Sy;Sy rKqI tmuret(
n t] k;r,' .u_r;gmen ivn;kt; 29
nOp,e ;/kt;" pUg;" e,yoq kl;in c
pUv| pUv| gu Dey' Vyvh;riv/* nO,;m( 30
blop;/ivinvOR ;NVyvh;r;vtRyte (
104

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

S]In_mNtr;g;rbih"x]ukt ;'Stq; 31
moNm;tRVysinb;l.It;idyojt"
asMbktwv Vyvh;ro n s?yit 32
p[n;/gt' dey' nOp,e /inne /nm(
iv.;vye cel( lStTsm' d<@mhRit 33
r;j; lB?v; in/' d;d(je>yo/| ij" punh(
iv;nxeWm;d;Ts svRSy p[.yu tR " 34
tre, in/* lB/e r;j; W;'xm;hret(
ainveidtivD;to d;PySt' d<@mev c 35
dey' c*rt' {Vy' r;D; j;npd;y tu
add sm;oit ikLbW' ySy tSy tt( 36
3 A,;d;np[kr,m(
axIit.;go vO" Sy;Nm;s m;s sbN/k
v,Rm;Czt' ii]ctupkmNyq; 37
k;Nt;rg;Stu dxk s;mu{; v'xk xtm(
duv;R Svkt;' vO' sveR sv;Rsu j;itWu 38
sm(titStu pxuS]I,;' rsSy;gu,; pr;
vS]/;Nyihr<y;n;' ctuS]igu,; pr; 39
p[p' s;/yq| n v;Cyo nOpte.vR te (
s;?ym;no nOp' gCzNd<@o d;Py tnm( 40
gOhIt;num;;Pyo /inn;m/m,Rk"
dv; tu b[;,;ywv nOpteStdnNtrm( 41
r;D;/m,Rko d;Py" s;/t;xk xtm(
pk c xt' d;Py" p[;;qoR um,Rk" 42
hInj;it' pr=I,mO,;q| kmR k;ryet(
105

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

b[;,Stu pr=I," xnwd;RPyo yqodym( 43


dIym;n' n gO ;it p[yu _' y" Svk /nm(
m?ySqSq;ipt' ceTSy;/Rte n tt" prm( 44
aiv._" k$M b;qeR ydO,' tu kt' .vet(
duSti{Kqn" p[te e p[oiWte v; k$ Mbin 45
n yoiWTpitpu];>y;' n pu],e kt' ipt;
d;dOte k$M b;q;R pit" S]Ikt' tq; 46
sur;k;mUtkt' d<@xuLk;vxkm(
vOq;d;n' tqwvhe pu]o d; pwtk
O m( 47
gopx*<@kxwlWU rjkVy;/yoiWt;m(
A,' d;TpitSteW;' ySm;Std;y; 48
p[itp' S]y; dey' pTy; v; sh yTktm(
SvyMkt' v; ydO,' n aNyTS]I d;tumhRit 49
iptr p[oiWte p[te e Vysn;.Plute ip v;
pu]p*]wA,R ' dey' inve s;=.;ivtm( 50
rKqg[;h A,' d;Pyo yoiW[;hStqwv c
pu]onNy;t{Vy" pu]hInSy rKqn" 51
.[;t,;mq dMpTyo" iptu" pu]Sy cwv ih
p[;it.;VymO,' s;+ymiv._ n tu SmOtm( 52
dxRne p[Tyye d;ne p[;it.;Vy' iv/Iyte
a;* tu ivtqe d;Py;ivtrSy sut; aip 53
dxRnp[it.Uy]R mOt" p[;Tyykoip v;
n tTpu]; A,' dudR du ;Rn;y y" Sqt" 54
bhv" SyuyiR d Sv;'xdw R "u p[it.uvo /nm(
EkCz;y;teveWu /inkSy yq;c 55
p[it.Ud;Ripto yu p[k;x' /inno /nm(
106

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

igu,' p[itd;tVymO,kStSy tvet( 56


sm(tit" S]Ipxuvev /;Ny' i]gu,mev c
vS]' ctug,Ru ' p[o_' rs agu,Stq; 57
a;/" p[,Xyed(gu,e /ne yid n mo+yte
k;le k;lkto nXyeTfl.oGyo n nXyit 58
goPy;/.oge no vO" sopk;re c h;ipte
no deyo ivn dwvr;jkt;dOte 59
a;/e" SvIkr,;TsI r+ym;,oPys;rt;m(
y;tedNy a;/eyo /n.;Gv; /nI .vet( 60
cr]bN/kkt' s vO; d;pyen'
sTy' k;rkt' {Vy' igu,' p[itd;pyet( 61
pSqtSy mo_Vy a;/" StenoNyq; .vet(
p[yojksit /n' kle NySy;/m;uy;t( 62
tTk;lktmULyo v; t] itdvOk"
ivn; /;r,k;;ip iv,It ss;=km( 63
yd; tu igu,I.UtmO,m;/* td; %lu
moCy a;/StduTpe p[ive igu,e /ne 64
4 pin/p[kr,m(
v;snSqmn;:y;y hSteNySy ydPyRte
{Vy' td*pin/k p[itdey' tqwv tt( 65
n d;Pyopt' t' tu r;jdwivktSkrw"
.[We eNm;gRte de d;Pyo d<@ c tTsmm( 66
a;jIvNSveCzy; d<@o d;PySt' c;ip sodym(
y;ct;Nv;ihtNy;sin=ep;idvy' iv/" 67
107

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

5 s;=p[kr,m(
tpSvno d;nxIl;" klIn;" sTyv;idn"
/mRp/[ ;n; Ajv" pu]vNto /n;iNvt;" 68
}yvr;" s;=,o Dey;" *tSm;tRiy;pr;"
yq;j;it yq;v,| sveR sveWR u v; SmOt;" 69
S]Ib;lvOiktvmoNm;.xStk;"
r;vt;rp;%<@k$kikleN{y;" 70
pitt;;qRsMbN/sh;yrputSkr;"
s;hsI dOdoW in/UtR ;;STvs;=," 71
.y;numt" s;=I .vTyekoip /mRivt(
svR" s;=I sm(gh[ ,e c*yRp;ys;hse 72
s;=," ;vye;idp[itv;idsmIpg;n(
ye p;tkkt;' lok; mh;p;tikn;' tq; 73
ad;n;' c ye lok; ye c S]Ib;l`;itn;m(
s t;Nsv;Rnv;oit y" s;+ymnOt' vdet( 74
sukt ' yvy; ikm(cj( jNm;Ntrxtw" ktm(
tTsv| tSy j;nIih y' pr;jyse mOW; 75
ab[vu Nh nr" s;+ymO,' sdxbN/km(
r;D; sv| p[d;Py" Sy;TW$(cTv;r'xkhin 76
n dd;it ih y" s;+y' j;nip nr;/m"
s k$s;=,;' p;pwStuLyo d<@n cwv ih 77
w/e bn;' vcn' smeWu gu,n;' tq;
gu,w/e tu vcn' g[;' ye gu,vm;" 78
ySyocu" s;=," sTy;' p[itD;' s jyI .vet(
aNyq; v;idno ySy /[vu StSy pr;jy" 79
_ip s;=." s;+ye yNye gu,vm;"
108

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

igu,; v;Nyq; b[yU "u k$;" Syu" pUvsR ;=," 80


pOqk pOqGd<@nIy;" k$kTs;=,Stq;
ivv;d;d(gu,' d<@ ivv;Syo b[;," SmOt" 81
y" s;+y' ;ivtoNye>yo inte tmovOt"
s d;Pyogu,' d<@ b[;,' tu ivv;syet( 82
v,Rn;' ih v/o y] t] s;+ynOt' vdet(
tTp;vn;y inv;RPy" s;rSvto ijw" 83
6 le:yp[kr,m(
y" kdqoR in,;t" SvCy; tu prSprm(
le:y' tu s;=mt( k;y| tSmN/inkpUvk
R m( 84
sm;m;std/;Rhn;Rmj;itSvgo]k"
sb[c;rk;TmIyiptOn;m;idcitm( 85
sm;eqeR A,I n;m SvhSten invexyet(
mt' memukpu]Sy yd]opr le%tm( 86
s;=, SvhSten iptOn;mkpUvk
R m(
a];hmmuk" s;=I l%eyu rit te sm;" 87
.y;>yqRtne tw Nmy; muksUnnu ;
l%t' mukn ie t le%koNte tto l%et( 88
ivn;ip s;=.le:R y' SvhStl%t' tu yt(
tTp[m;,' SmOt' le:y' blop/kt;dOte 89
A,' le:ykt' dey' puWwS].rev tu
a;/Stu .uJyte t;v;v p[dIyte 90
dex;NtrSqe dul:Re ye noNmOe te tq;
.e dG/eqv; ze le:ymNyu k;ryet( 91
sm(idG/le:yxu" Sy;TSvhStl%t;id."
109

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

yu_p[;iiy;csMbN/;gmhetu ." 92
le:ySy pO .l%ev; dv,Rko /nm(
/nI vopgt' d;TSvhStprcitm( 93
dv,| p;$yel( le:y' xuw v;Nyu k;ryet(
s;=m .ve; t;tVy' ss;=km( 94
7 idVyp[kr,m(
tul;;po ivW' koxo idVy;nIh ivxuye
mh;.yogevet;in xIWRkSqe.yo_r 95
Cy; v;Nytr" ky;Ridtro vtRye Czr"
ivn;ip xIWRk;Tky;RpO {oheq p;tk 96
scwl' ;tm;y sUyoRdy poiWtm(
k;ryeTsvRidVy;in nOpb[;,s/* 97
tul; S]Ib;lvO;N/pb;[ ,rog,;m(
ajRl' v; xU{Sy yv;" s ivWSy v; 98
n;sh;reTf;l' n ivW' n tul;' tq;
nOp;qeR v.x;pe c vhey"u xucy" sd; 99
tul;/;r,ivr.yu_Stul;t"
p[itm;nsmI.Uto re%;' kTv;vt;rt" 100
Tv' tule sTy/;m;s pur; deviw vRinmRt;
tTsTy' vd kLy;, s'xy;Nm;' ivmocy 101
ySm p;pkNm;tStto m;' Tvm/o ny
xuemyo?v| m;' tul;mTy.mN]yet( 102
kr* ivmOidtv[Ihel=R yTv; tto Nyset(
s;TqSy p];, t;vTsU],e veyet( 103
Tvme svR.tU ;n;mNtrs p;vk
110

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

s;=vTpu<yp;pe>yo b[iU h sTy' kve mm 104


tSyeTyu_vto l*h' p;xTplk smm(
av,| NyseTp<@ hStyo.yorip 105
s tm;d;y swv m<@l;in xnwvjR[ te (
Wo@x;Ngulk Dey' m<@l' t;vdNtrm( 106
muKTv;' mOidtv[IihrdG/" xum;uy;t(
aNtr; pitte ip<@ sm(dhe e v; punhRrte ( 107
sTyen m;.r= Tv' v,eTy.x;Py km(
n;.dodkSqSy gOhITvo jl' vxet( 108
smk;lmWu' mu_m;nIy;Nyo jvI nr"
gte tSmm; pXyeCe zm;uy;t( 109
Tv' ivW b[," pu]" sTy/meR VyvSqt"
];ySv;Sm;d.Ix;p;TsTyen .v memOtm( 110
EvmuKTv; ivW' x;| .=yemxwljm(
ySy vegiw vRn; jIyeCR z' tSy ivinidRxte ( 111
dev;nug;[ Nsm>yCyR tT;nodkm;hret(
s';Vy p;yyeSm;j( jl' tu p[siO t]ym( 112
av;Rk ctudx
R ;do ySy no r;jdwivkm(
Vysn' j;yte `or' s xu" Sy; s'xy" 113
8 d;yiv.;gp[kr,m(
iv.;g' ceTpt; ky;RidCzy; iv.jeTsut;n(
Jye' v; e.;gen sveR v; Syu" sm;'xn" 114
yid ky;RTsm;n'x;Np" k;y;" sm;'xk;"
n d' S]I/n' y;s;' .];R v; xur,e v; 115
x_Sy;nIhm;nSy ikm(cv; pOqk iy;
111

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

NyUn;/kiv._;n;' /MyR" iptOkt " SmOt" 116


iv.jerNsut;" ip]o?v| rKqmO,' smm(
m;tudiRu htr" xeWmO,;;>y AteNvy" 117
iptO{Vy;ivro/en ydNyTSvymjRtm(
mw]m*;ihk cwv d;y;d;n;' n tvet( 118
m;d>y;gt' {Vy' tmPyureu y"
d;y;de>yo n t;iy; lB/mev c 119
s;m;Ny;qRsmuTq;ne iv.;gStu sm" SmOt"
anekiptOk;,;' tu iptOto .;gkLpn; 120
.Uy;R ipt;mhop;; inbN/o {Vymev v;
t] Sy;TsdOx' Sv;My' iptu" pu]Sy cwv ih 121
iv._Wu suto j;t" sv,;Ry;' iv.;g.;k
dOXy;; ti.;g" Sy;d;yVyyivxo/t;t( 122
iptO>y;' ySy t' tSywv /n' .vet(
iptu?v| iv.jt;' m;t;Py'x' sm' hret( 123
as'Skt;Stu s'Sk;y;R .[;tO." pUvsR S' kt"w
.gNy inj;d'x;v;'x' tu turIykm( 124
ctuS]ek.;g;" Syuv,R x
R o b[;,;Tmj;"
=]j;S]ek.;g; iv@j;Stu ek.;gn" 125
aNyoNy;pt' {Vy' iv._ yu dOXyte
tTpunSte smwrx
' iw vR.jerit Sqit" 126
apu],e pr=e]e inyogoTp;idt" sut"
.yorPys* rKqI ip<@d;t; c /mRt" 127
a*rso /mRpIjStTsm" pui]k;sut"
=e]j" =e]j;tStu sgo]e,te re, v; 128
gOhe p[Cz Tpo gU!jStu sut" SmOt"
112

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

k;nIn" kNyk;j;to m;t;mhsuto mt" 129


a=t;y;' =t;y;' v; j;t" p*n.Rv" sut"
d;Nm;t; ipt; v; y' s pu]o dko .vet( 130
t t;>y;' ivt" ki]m" Sy;TSvy' kt"
dv;Tm; tu Svy' do g.eR iv" sho!j" 131
TsOo gOte yStu sopivo .veTsut"
ip<@do_ahrwW;' pUv;R.;ve pr" pr" 132
sj;tIyevy' p[o_StnyeWu my; iv/"
j;toip d;Sy;' xU{,e k;mto_ahro .vet( 133
mOte iptr kySRu t' .[;trSTv/R.;gkm(
a.[;tOko hreTsv| duiht,;' sut;dOte 134
pI duihtrwv iptr* .[;trStq;
tTsut; go]j; bN/uxysb[c;r," 135
EW;m.;ve pUvSR y /n.;guror"
Svy;RtSy pu]Sy svRv,Re vy' iv/" 136
v;np[Sqyitb[c;r,;' rKq.;gn"
me,;c;yRsCzy/mR.;[ ]ektIqRn" 137
s'siO nStu s'sO I sodrSy tu sodr"
d;dphre;'x' j;tSy c mOtSy c 138
aNyodyRStu s'sO I n aNyodyoR /n' hret(
as'sO ip v;d;t( s'sO o n;Nym;tOj" 139
KlIboq pittSt" pNmko j@"
aN/ocikTSyrog;; .tRVy;" SyuinRrx
' k;" 140
a*rs;" =e]j;STveW;' indoRW; .;gh;r,"
sut;wW;' p[.tRVy; y;vw .tOsR ;Tkt;" 141
apu]; yoiWtwW;' .tRVy;" s;/uvO y"
113

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

inv;RSy; Vy.c;r<y" p[itkl;Stqwv c 142


iptOm;tOpit.[;tOdm?yup;gtm(
a;/vedink;' c S]I/n' prkitRtm( 143
bN/ud' tq; xuLkmNv;/eykmev c
atIt;y;mp[js b;N/v;Stdv;uy"u 144
ap[jS]I/n' .tubR ;[ R ;idWu ctuvRip
duiht,;' p[stU ; ceCzWWe u iptOg;m tt( 145
dv; kNy;' hrNd<@o Vyy' d; sodym(
mOt;y;' dm;d;Tprxo?yo.yVyym( 146
du.R=e /mRk;yeR c Vy;/* sMp[itro/k
gOhIt' S]I/n' .t;R n S]yw d;tumhRit 147
a/ivS]yw d;d;/vedink smm(
n d' S]I/n' ySyw de Tv/| p[kLpyet( 148
iv.;ginve D;itbN/us;+y.le%tw"
iv.;g.;vn; Dey; gOh=e]w y*tk" 149
9 sIm;ivv;dp[kr,m(
sIo ivv;de =e]Sy s;mNt;" Sqivr;dy"
gop;" sIm;kW;,; ye sveR c vngocr;" 150
nyeyru te e sIm;n' Sql;;rtuW&mw"
setvu LmIkin;SqcwTy;wpl=t;m( 151
s;mNt; v; smg[;m;Tv;ro* dx;ip v;
r_Gvsn;" sIm;' nyey"u =it/;r," 152
anOte tu pOqGd<@; r;D; m?yms;hsm(
a.;ve D;tOc;n;' r;j; sI" p[vitRt; 153
a;r;m;ytng[;minp;no;nveXmsu
114

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

EW Ev iv/DeyR o vW;RMbupv[ h;idWu 154


my;Rd;y;" p[.de e c sIm;itm,e tq;
=e]Sy hr,e d<@; a/momm?ym;" 155
n inWe?yoLpb;/Stu set"u kLy;,k;rk"
pr.Um' hrn(kp " SvLp=e]o bdk" 156
Sv;mne yoinvevw =e]e set'u p[vtRyte (
Tpe Sv;mno .ogStd.;ve mhIpte" 157
f;l;htmip =e]' n ky;Ro n k;ryet(
s p[d;Py" kfl' =e]mNyen k;ryet( 158
10 Sv;mp;livv;dp[kr,m(
m;W;n* tu mihWI sSy`;tSy k;r,I
d<@nIy; td/| tu g*Std/Rmj;ivkm( 159
.=yTvopiv;n;' yqo_;d(gu,o dm"
smmeW;' ivvIteip %ro^' mihWIsmm( 160
y;vTsSy' ivnXyeu t;vTSy;T=ei]," flm(
gopSt;@ gomI tu pUvoR_' d<@mhRit 161
pq g[;mivvIt;Nte =e]e doWo n ivte
ak;mt" k;mc;re c*rv<@mhRit 162
mho=oTsOpxv" sUitk;gNtuk;dy"
p;lo yeW;' n te moCy; dwvr;jprPlut;" 163
yq;ipRt;NpxUNgop" s;y' p[TypRye q;
p[m;dmOtn;' p[d;Py" ktvetn" 164
p;ldoWivn;xe tu p;le d<@o iv/Iyte
a/R]yodxp," Sv;mno {Vymev c 165
g[;MyeCzy; gop[c;ro .Umr;jvxen v;
115

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

ijStO,/w "pup;, svRt" svRd; hret( 166


/nu"xt' prI,;ho g[;me =e];Ntr' .vet(
xte %vR$Sy Sy;grSy ctu"xtm( 167
11 aSv;mivyp[kr,m(
Sv' l.et;Nyivt' tdu oRWop[k;xte
hIn;{ho hInmULye vel;hIne c tSkr" 168
n;ptm;s; ht;Rr' g[;hyerm(
dexk;l;itp* c gOhITv; SvympRyte ( 169
ivtdu x
R nR ;Cz" Sv;mI {Vy' nOpo dmm(
t; mULymv;oit tSm;StSy ivyI 170
a;gmenop.ogen n' .;VymtoNyq;
pbN/o dmStSy r;De ten;iv.;ivte 171
t' p[n' yo {Vy' prhSt;dv;uy;t(
ainve nOpe d<@" s tu W<,vit' p,;n( 172
x*Lkk" Sq;np;lwv;R n;ptm;tm(
av;Rk sMvTsr;TSv;mI hret prto nOp" 173
p,;nekxf d;tur" p m;nuWe
mihWo^gv;' * * p;d' p;dmj;ivk 174
12 d;p[d;inkp[kr,m(
Sv' k$M b;ivro/en dey' d;rsut;dOte
n;Nvye sit svRSv' y;NySmw p[itutm( 175
p[itg[h" p[k;x" Sy;TSq;vrSy ivxeWt"
dey' p[itut' cwv dv; n;phreTpun" 176
116

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

13 t;nuxyp[kr,m(
dxwkps;hm;s}yh;/Rm;skm(
bIj;yo v;rS]Idopus' ;' prI=,m( 177
a* suv,Rm=I,' rjte ipl' xte
a* ]pu, sIse c t;m[e p dx;ys 178
xte dxpl; vOr*,Re k;p;Rss*i]k
m?ye ppl; vO" sU+me tu i]pl; mt; 179
k;mRk rombe c i]'x;g" =yo mt"
n =yo n c vO k*xeye v;LkleWu c 180
dex' k;l' c .og' c D;Tv; ne bl;blm(
{Vy;,;' kxl; b[yU yu R ;Pyms'xym( 181
14 a>yupTe y;xuWU ;p[kr,m(
bl;;sIkt*rwivRt;ip muCyte
Sv;mp[;,p[do ._Ty;g;y;dip 182
p[vJ[ y;vsto r;Do d;s a;mr,;Ntkm(
v,;Rn;m;nuloMyen d;Sy' n p[itlomt" 183
ktxLpoip invseTktk;l' gurogOhR e
aNtev;sI gup[;.ojnStTflp[d" 184
15 sMvitmp[kr,m(
r;j; kTv; pure Sq;n' b[;,;Sy t] tu
]wiv' vOmd(byU[ ;TSv/mR" p;Lyt;mit 185
inj/m;Rivro/en yStu smyko .vet(
soip yen sm[+yo /moR r;jkt y" 186
g,{Vy' hreStu sMvd' lye y"
117

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

svRSvhr,' kTv; t' r;^;ip[v;syet( 187


ktRVy' vcn' svw"R smUhihtv;idn;m(
ySt] ivprIt" Sy;Ts d;Py" p[qm' dmm( 188
smUhk;yR a;y;t;Ntk;y;RiNvsjRyte (
s d;nm;nsTk;rw" pUjyTv; mhIpit" 189
smUhk;yRpi[ hto yl( l.et tdpRyte (
Ek;dxgu,' d;Pyo ys* n;pRyTe Svym( 190
/mRD;" xucyoluB/; .vey"u k;yRcNtk;"
ktRVy' vcn' teW;' smUhihtv;idn;m( 191
e,nwgmp;%<@g,;n;mPyy' iv/"
.ed' cwW;' nOpo r=eTpUvvR O ' c p;lyet( 192
16 vetn;d;np[kr,m(
gOhItvetn" kmR TyjNgu,m;vhet(
agOhIte sm' d;Pyo .OTyw r+y pSkr" 193
d;PyStu dxm' .;g' v;,JypxusSyt"
ainTy .Oit' yStu k;ryeTs mhI=t; 194
dex' k;l' c yotIy;l( l;.' ky;R yoNyq;
t] Sy;TSv;mnXzNdo/k dey' kte /k 195
yo y;vTkte kmR t;vSy tu vetnm(
.yorPys;?y' ceTs;?ye ky;Rq;utm( 196
ar;jdwivk n' .;<@ d;PyStu v;hk"
p[Sq;nivkvw p[d;Pyo igu,;' .Oitm( 197
p[;Nte sm' .;g' ctuq| pq sm(Tyjn(
.Oitm/Rpqe sv;| p[d;PySTy;jkoip c 198
118

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

17 Utsm;yp[kr,m(
Glhe xitkvOSe tu s.k" pk xtm(
gO Iy;tiR ktv;idtr;xk xtm( 199
s sMyKp;lto d;{;De .;g' yq;ktm(
jtmu;[ hyej( je]e d;TsTy' vc" =mI 200
p[;e nOpitn; .;ge p[se /UtmR <@le
jt' ss.k Sq;ne d;pyedNyq; n tu 201
{;ro Vyvh;r;,;' s;=, t Ev ih
r;D; sc' inv;RSy;" k$;=op/deivn" 202
Utmekmu%' k;y| tSkrD;nk;r,;t(
EW Ev iv/DeyR " p[;,Ute sm;ye 203
18 v;Kp;yp[kr,m(
sTy;sTy;Nyq;Sto]wNyUnR ;N{yrog,;m(
=ep' kroit ce<@" p,;n/R]yodx;n( 204
a.gNt;Sm .gnI' m;tr' v; tveit h
xpNt' d;pye{;j; pv'xitk dmm( 205
a/oR/meWR u igu," prS]IWUmeWu c
d<@p[,yn' k;y| v,Rj;Tyur;/rw" 206
p[;itloMy;pv;deWu igu,i]gu,; dm;"
v,;Rn;' a;nuloMyen tSm;d/;R/hR ;int" 207
b;hugI[ v;ne]sKqivn;xe v;ck dm"
sTyStd/Rk" p;dn;s;k,Rkr;idWu 208
ax_Stu vdev' d<@nIy" p,;Ndx
tq; x_" p[it.uv' d;Py" =em;y tSy tu 209
ptnIykte =epe d<@o m?yms;hs"
119

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

pp;tkyu_ tu d;Py" p[qms;hsm( 210


]wivnOpdev;n;' Ksep ms;hs"
m?ymo j;itpUg;n;' p[qmo g[;mdexyo" 211
19 d<@p;yp[kr,m(
as;=khte cwyRu _.;gmen c
{Vyo Vyvh;rStu k$ckto .y;t( 212
.Smprj" SpxeR d<@o dxp," SmOt"
ame?yp;,RinUtSpxRne igu,Stt" 213
smevev' prS]IWu igu,StUmeWu c
hInev/Rdmo mohmd;id.rd<@nm( 214
ivp[pI@;kr' zmmb[;,Sy tu
U,eR p[qmo d<@" s'SpxeR tu td/Rk" 215
U,eR hStp;de tu dxv'xitk* dm*
prSpr' tu sveWR ;' xS]e m?yms;hs" 216
p;dkx;'xk
u kroLluneWu p,;Ndx
pI@;kW;|xk
u ;vep;d;?y;se xt' dm" 217
xo,ten ivn; duh%
( ' kvNR k;;id.nRr"
;i]'xt' p,;Nd<@o igu,' dxRne sOj" 218
krp;ddto . zdne k,Rn;syo"
m?yo d<@o v[,ode mOtkLphte tq; 219
ce;.ojnv;g[o/e ne];idp[it.edne
kN/r;b;husKQn;' c . m?yms;hs" 220
Ek t;' bn;' c yqo_;d(gu,o dm"
klh;pt' dey' d<@ igu,Stt" 221
duh%
( muTp;dyeStu s smuTq;nj' Vyym(
120

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

d;Pyo d<@ c yo ySmNklhe smud;t" 222


a.`;te tq; zde .ede k@;vp;tne
p,;Nd;Py" p dx v'xit' ty' tq; 223
duh%
( oTp;id gOhe {Vy' =pNp[;,hr' tq;
Wo@x;" p,;Nd;Pyo itIyo m?ym' dmm( 224
duh%
( e c xo,toTp;de x;%;Czdne tq;
d<@" =u{pxUn;' tu ip,p[.iO t" m;t( 225
lSy zdne mOTy* m?ymo mULymev c
mh;pxUn;metWe u Sq;neWu igu,o dm" 226
p[roihx;%n;' x;%;SkN/svRivd;r,e
pjIVy&m;,;' c v'xteig,u o dm" 227
cwTyXmx;nsIm;su pu<ySq;ne sur;lye
j;t&m;,;' igu,o dmo vO=e c ivute 228
guLmguCz=uplt;p[t;n*W/vI/;m(
pUvSR mOt;d/Rd<@" Sq;neWU _Wu ktRne 229
20 s;hsp[kr,m(
s;m;Ny{Vyp[s.hr,;Ts;hs' SmOtm(
tNmULy;d(gu,o d<@o inve tu ctug,Ru " 230
y" s;hs' k;ryit s d;Pyo igu,' dmm(
ywvmuKTv;h' d;t; k;ryeTs ctug,Ru m( 231
a~y;R=pe ;itmk; tO.;y;Rph[ ;rk"
sm(idSy;p[d;t; c smu{gOh.edkt( 232
s;mNtklk;dIn;mpk;rSy k;rk"
p;xTp,ko d<@ EW;mit iviny" 233
SvCzNdiv/v;g;mI ive n./;vk"
121

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ak;r,e c ivo; c<@;lom;NSpOxte ( 234


xU{p[v[ jt;n;' c dwve ip}ye c .ojk"
ayu_' xpq' kvR yoGyo yoGykmRkt ( 235
vOW=u{pxUn;' c puS' TvSy p[it`;tkt(
s;/;r,Sy;pl;pI d;sIg.Rivn;xkt( 236
iptOp]u SvsO.;tOdMpTy;c;yRxyk;"
EW;mpitt;NyoNyTy;gI c xtd<@.;k 237
vs;nS]INp,;Nd<@o nejkStu pr;'xk
u m(
ivy;vy;/;ny;cteWu p,;Ndx 238
ipt;pu]ivro/e tu s;=,;' i]p,o dm"
aNtre c tyoyR" Sy;Sy;Pygu,o dm" 239
tul;x;snm;n;n;' k$k;,kSy c
E. Vyvht;R y" s d;Pyo dmmumm( 240
ak$' k$k b[tU e k$' y;Pyk$km(
s n;,kprI=I tu d;Py ms;hsm( 241
.W mQy;crNd<@StyR=u p[qm' dmm(
m;nuWe m?ym' r;jpuWeWU m' dmm( 242
abN?y' y b;it b' y p[mu it
ap[;Vyvh;r' c s d;Pyo dmmumm( 243
m;nen tuly; v;ip yo_ammk hret(
d<@ s d;Pyo ixt' vO* h;n* c kLptm( 244
.eWjehlv,gN//;Nygu@;idWu
p<yeWu p[=pNhIn' p,;Nd;PyStu Wo@x 245
mOmRm,sU];y" k;vLklv;ss;m(
aj;t* j;itkr,e ivy;gu,o dm" 246
smuprvt| c s;r.;<@ c ki]mm(
122

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

a;/;n' ivy' v;ip nyto d<@kLpn; 247


.e p,e c p;xTp,e tu xtmuCyte
ip,e ixto d<@o mULyvO* c vOm;n( 248
sM.Uy kvtR ;m`| sMb;/' k;xLpn;m(
a`RSy ;s' vO' v; j;nto dm m" 249
sM.Uy v,j;' p<ymn`e,R opN/t;m(
iv,t;' v; ivihto d<@ ms;hs" 250
r;jin Sq;Pyte yo`R" p[Tyh' ten ivy"
yo v; inh(vStSm;,j;' l;.kTSmOt" 251
Svdexp<ye tu xt' v,GgO It pkm(
dxk p;rdeXye tu y" s" yivyI 252
p<ySyopr s'Sq;Py Vyy' p<ysmuvm(
a`oRnugh[ kTk;yR" tiu vRt ru ve c 253
21 ivy;sMp[d;np[kr,m(
gOhItmULy' y" p<y' tnu vRw p[yCzit
sody' tSy d;Pyos* idGl;.' v; idg;gte 254
ivtmip ivy' pUv
R t yRg O it
h;ineTtdO oWe, tru ve ih s; .vet( 255
r;jdwvop`;ten p<ye doWmup;gte
h;inivRt ru ve ;s* y;ctSy;p[yCzt" 256
aNyhSte c ivy du' v;duvid
iv,Ite dmSt] mULy;u igu,o .vet( 257
=y' vO' c v,j; p<y;n;mivj;nt;
Tv; n;nuxy" k;yR" kvNR W@.;gd<@.;k 258
123

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

22 sM.UysmuTq;np[kr,m(
smv;yen v,j;' l;.;q| kmR kvtR ;m(
l;.;l;.* yq;{Vy' yq; v; sMvd; kt* 259
p[itiWmn;id' p[m;d; n;xtm(
s t;iPlv; r=t;xm;'x.;k 260
a`Rp=[ pe ,;ix' .;g' xuLk nOpo hret(
Vy;s' r;jyoGy' c ivt' r;jg;m tt( 261
mQy; vdNprIm;,' xuLkSq;n;dp;srn(
d;PySTvgu,' y sVy;jyivyI 262
trk" Sqlj' xuLk gO Nd;Py" p,;Ndx
b[;,p[;itveXy;n;metdev ainmN],e 263
dex;Ntrgte p[te e {Vy' d;y;db;N/v;"
D;tyo v; hreySu td;gt;StwivRn; nOp" 264
j' Tyjeyiu nRl;R.mx_oNyen k;ryet(
anen iv/r;:y;t ATvWRkkmR,;m( 265
23 Steyp[kr,m(
g[;hkgRO te c*ro loP]e,;q pden v;
pUvk
R m;Rpr;/I c tq; c;xuv;sk" 266
aNyeip xy; g[;; j;itn;m;idinvw"
UtS]Ip;ns_; xuk.mu%Svr;" 267
pr{VygOh;,;' c pOCzk; gU!c;r,"
inr;y; VyyvNt ivn{Vyivy;" 268
gOhIt" xy; c*yeR n;Tm;n' ceixo/yet(
d;pyTv; t' {Vy' c*rd<@n d<@yet( 269
c*r' p[d;Py;pt' `;tyeiiv/wv/R "w
124

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

sc' b[;,' kTv; Svr;^;ip[v;syet( 270


`;ittepte doWo g[;m.turR ingRte
ivvIt.tuSR tu pq c*roturR vItk 271
SvsI d;[;mStu pd' v; y] gCzit
pg[;mI bih" ox;xg[;Myq v; pun" 272
bNdg[;h;'Stq; v;jkr;,;' c h;r,"
p[s`;itnwv xUl;n;ropyer;n( 273
T=epkg[Nq.ed* krsm(dx
' hInk*
k;y*R itIy;pr;/e krp;dwkhInk* 274
=u{m?ymh;{Vyhr,e s;rto dm"
dexk;lvy" x_ sm(cNTy' d<@kmR, 275
._;vk;x;udkmN]opkr,Vyy;n(
dv; c*rSy v; hNtuj;Rnto dm m" 276
xS];vp;te g.RSy p;tne como dm"
mo v;/mo v;ip puWS]Ip[m;p,e 277
ivp[du ;' S]y' cwv puWImg.R,Im(
set.u de krI' c;Psu xl;' bv; p[vx
e yet( 278
ivW;d;' pitguinj;pTyp[m;p,Im(
ivk,Rkrn;s*I' kTv; go." p[m;pyet( 279
aivD;thtSy;xu klh' sutb;N/v;"
p[Vy; yoiWt;Sy prpu' s rt;" pOqk 280
S]I{VyvOk;mo v; kn v;y' gt" sh
mOTyudx
e sm;s' pOCz;ip jn' xnw" 281
=e]veXmvng[;mivvIt%ld;hk;"
r;jp.g;mI c dG/Vy;Stu k$;n; 282
125

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

24 S]Ism(gh[ ,p[kr,m(
pum;Nsm(gh[ ,e g[;" kx;kx prS]y;
so v; k;mjww" p[itp* yoStq; 283
nIvIStnp[;vr,sKqkx;vmxRnm(
adexk;lsM.;W' shwk;snmev c 284
S]I inWe/e xt' d;d(xt' tu dm' pum;n(
p[itWe/e tyodR<@o yq; sm(gh[ ,e tq; 285
sj;t;vumo d<@ a;nuloMye tu m?ym"
p[;itloMye v/" pus' o n;y;" k,;RidktRnm( 286
alMkt;' hrNkNy;mum' Nyq;/mm(
d<@ d;Tsv,;Rsu p[;itloMye v/" SmOt" 287
sk;m;Svnulom;su n doWSTvNyq; dm"
dUW,e tu krCzd m;y;' v/Stq; 288
xt' S]IdUW,e d;d( tu mQy;.x'sne
pxUNgCzNxt' d;Pyo hIn;' S]I' g;' c m?ymm( 289
av;su d;sIsu .ujy;su tqwv c
gMy;Svip pum;Nd;Py" p;xTp,k dmm( 290
p[s d;Sy.gme d<@o dxp," SmOt"
bn;' yk;m;s* ctuv|xitk" pOqk 291
gOhItvetn; veXy; neCzNtI igu,' vhet(
agOhIte sm' d;Py" pum;nPyevmev ih 292
ayon* gCzto yoW;' puW' v;.meht"
ctuv|xitko d<@Stq; p[v[ jt;gme 293
aNTy;.gmne Tvh kbN/en p[v;syet(
xU{Stq;NTy Ev Sy;dNTySy;y;Rgme v/" 294
126

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

[Ygyavalkya Smiti]

25 p[k,Rkp[kr,m(
n' v;>y/k v;ip l%eo r;jx;snm(
p;rd;rkc*r' v; muto d<@ m" 295
a.+ye, ij' dUyo d<@ ms;hsm(
m?ym' =i]y' vwXy' p[qm' xU{m/Rkm( 296
k$Sv,RVyvh;rI ivm;'sSy c ivyI
}yhInStu ktRVyo d;Pyoms;hsm( 297
ctup;dkto doWo n;pehIit p[jLpt"
k;loeWpu ;W;,b;huyGu yktStq; 298
znSyen y;nen tq; .yug;idn;
p;wv;psrt; ih'sne Sv;MydoW.;k 299
x_oPymo=yNSv;mI dm(i^,;' i,;' tq;
p[qm' s;hs' d;ie igu,' tq; 300
j;r' c*reTy.vdNd;Py" pxt' dmm(
pjIVy /n' muS' tdev;gu,Iktm( 301
r;Doinp[v_;r' tSywv;oxk;r,m(
tNmN]Sy c .e;r' zv; j;' p[v;syet( 302
mOt;livtgu rRu oSt;@ytuStq;
r;jy;n;sn;ro!d<R @ ms;hs" 303
ine].eidno r;ji;dexktStq;
ivp[Tven c xU{Sy jIvtoxto dm" 304
du ;'Stu pun; Vyvh;r;Op,e tu
s>y;" sjyno d<@; ivv;d;d(gu,' dmm( 305
yo mNyet;jtoSmIit Ny;yen;ip pr;jt"
tm;y;Nt' punjRTv; d;pyed(gu,' dmm( 306
r;D;Ny;yen yo d<@o gOhIto v,;y tm(
127

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

inve d;ip[>e y" Svy' i]'xu,Iktm( 307


it Vyvh;r;?y;y"
aq p[;y;?y;y"
1 a;x*cp[kr,m(
nivW| in%ne ky;Rddu k tt"
a;Xmx;n;dnuvJ[ y tro D;it.vOtR " 1
ymsU_' tq; g;q; jpl*Rikk;n;
s dG/Vy peted;iht;;vOt;qRvt( 2
sm;xm;;ip D;tyo>yupyNTyp"
ap n" xoxucd`mnen iptOid%;" 3
Ev' m;t;mh;c;yRpte[ ;n;mudkiy;
k;modk s%p[;SvIyxurTvRj;m( 4
skTp[sNTyudk n;mgo]e, v;Gyt;"
n b[c;r," kyRu dk pitt;Stq; 5
p;%<@n;t;" Sten; .tOR " k;mg;idk;"
sur;Py a;TmTy;gNyo n;x*codk.;jn;" 6
ktodk;NsmuI,;RNmOdx
u ;ls'Sqt;n(
;t;npvdeySu t;inith;sw" pur;tnw" 7
m;nuye kdlIStM.inh(s;re s;rm;gR,m(
kroit y" s sMmU!o jlbud s.e 8
p/; sM.Ot" k;yo yid pTvm;gt"
kmR." SvxrIroTqwSt] k; prdevn; 9
gN]I vsumtI n;xmud/dwvR t;in c
fnp[:y" kq' n;x' mTyRloko n y;Syit 10
Xlem;u b;N/vwmuR _' p[te o .u ytovx"
128

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

ato n roidtVy' ih iy;" k;y;" Svx_t" 11


it s'Tu y gCzygu hRO ' b;lpurh(sr;"
ivdXy inMbp];, inyt; ;r veXmn" 12
a;cMy;;id sll' gomy' g*rsWRp;n(
p[ivxey"u sm;l>y kTv;Xmin pd' xnw" 13
p[vx
e n;idk kmR p[te s'SpxRn;mip
Czt;' tT=,;Cz" preW;' ;nsMym;n( 14
a;c;yRip]up;?y;y;Ty;ip v[tI v[tI
sMk$;' c n;XnIy; c tw" sh sMvset( 15
tlB/;xn; .Um* SvpeySu te pOqk =t*
ip<@yD;vOt; dey' p[te ;y;' idn]ym( 16
jlmek;hm;k;xe Sq;Py' =Ir' c mONmye
vwt;n;p;sn;" k;y;" iy; uitcodn;t( 17
i]r;]' dxr;]' v; x;vm;x*cmyte
nivWR .yo" sUtk m;turve ih 18
ip]oStu sUtk m;tuStdsOGdxRn;vu m(
tdhnR p[du yet pUvWRe ;' jNmk;r,;t( 19
aNtr; jNmmr,e xeW;ho.ivRx?u yit
g.R;ve m;stuLy; inx;" xuSe tu k;r,m( 20
ht;n;' nOpgoivp[rw Nv=' c;Tm`;itn;m(
p[oiWte k;lxeW" Sy;TpU,eR dvodk xuc" 21
=]Sy ;dx;h;in ivx" pdxwv tu
i]'xin;in xU{Sy td/| Ny;yvitRn" 22
a;dNtjNmn" s a;cU@;wxk SmOt;
i]r;]m;v[t;dex;xr;]mt" prm( 23
ahSTvdkNy;su b;leWu c ivxo/nm(
129

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

guvNR tev;SynUc;nm;tuloi]yeWu c 24
an*rseWu pu]We u .;y;RSvNygt;su c
inv;sr;jin p[te e tdh" xuk;r,m( 25
b[;,en;nugNtVyo n xU{o n ij" Kvct(
anugMy;M.s ;Tv; SpO;' `Ot.uk xuc" 26
mhIptIn;' n;x*c' ht;n;' ivut; tq;
gob[;,;q| sm(g;[ me ySy ceCzit .Ump" 27
ATvj;' dI=t;n;' c yDy' kmR kvtR ;m(
si]v[itb[c;rd;tOb[ ivd;' tq; 28
d;ne ivv;he yDe c sm(g;[ me dexivPlve
a;pip ih k;y;' s" x*c' iv/Iyte 29
dKy;xuc." ;y;Ts'SpOStwpSpOxte (
ab(l;in jpevw g;y]I' mns; skt( 30
k;lo" kmR mO;yumnR o D;n' tpo jlm(
p;;po inr;h;r" sveR mI xuhetv" 31
ak;yRk;r,;' d;n' vego n; xukt(
xo?ySy mO toy' c s;so vw ijNmn;m( 32
tpo vedivd;' =;NtivRdWu ;' vmR,o jlm(
jp" p[Czp;n;n;' mns" sTymuCyte 33
.Ut;TmnStpoive buDe ;Rn' ivxo/nm(
=e]DSyerD;n;ixu" prm; mt; 34
2 a;pmRpk
[ r,m(
=;]e, kmR,; jIveix;' v;Py;pid ij"
inStIyR t;mq;Tm;n' p;vyTv; NyseTpq 35
flopl=*msommnuy;pUpvI/"
130

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

itl*dnrs=;r;Nd/ =Ir' `Ot' jlm( 36


xS];svm/UCz' m/u l;=; c bihRW"
mOmRpu pktpkxtivW=it" 37
k*xeynIllv,m;'sk
w xfsIsk;n(
xk;{*RW/ip<y;kpxugN/;'Stqwv c 38
vwXyvOy;ip jIvo iv,It kd;cn
/m;Rq| ivy' ney;Stl; /;Nyen tTsm;" 39
l;=;lv,m;'s;in ptnIy;in ivye
p;yo d/ c m' c hInv,Rkr;, tu 40
a;pt" sMp[g O N.u;no v; ytStt"
n lPyetnw s; ivp[o Jvln;ksmo ih s" 41
kiW" xLp' .OitivR; ksId' xk$' gr"
sev;nUp' nOpo .w=m;p* jIvn;in tu 42
bu.u =tS}yh' SqTv; /;Nymb[;,;ret(
p[itgO td;:yeym.yu_n /mRt" 43
tSy vO' kl' xIl' utm?yyn' tp"
D;Tv; r;j; k$M b' c /mRy( ;' vO' p[kLpyet( 44
3 v;np[Sq/mRpk
[ r,m(
sutivNyStpIkSty; v;nugto vnm(
v;np[Sqo b[c;rI s;" sop;sno v[jte ( 45
af;lk_ten;I' iptNdev;itqInip
.OTy;' tpRyte X( muj$;lom.Od;Tmv;n( 46
ao m;sSy W<,;' v; tq; sMvTsrSy v;
aqRSy sm(cy' ky;RTktm;yuje Tyjet( 47
d;NtS]Wv,;yI invO p[itg[h;t(
131

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

Sv;?y;yv;Nd;nxIl" svRsvihte rt" 48


dNtolU%lk" k;lpKv;xI v;Xmkk"
*]' Sm;t| fleh"w kmR ky;Rq; iy;" 49
c;N{;y,wnyR Te k;l' kCz^vw ;R vtRyTe sd;
p=e gte v;PyXnIy;Nm;se v;hin v; gte 50
SvPy;m* xucI r;]* idv; sMp[pdwnyR te (
Sq;n;snivh;rwv;R yog;>y;sen v; tq; 51
g[Ime p;m?ySqo vW;Rsu Sq<@lexy"
a;{Rv;s;Stu hemNte xKTy; v;ip tpret( 52
y" k<$kivRtdu it cNdnwyR lMpit
aoprtu smStSy c tSy c 53
aINv;Py;Tms;TkTv; vO=;v;so mt;xn"
v;np[SqgOhe vev y;];q| .w=m;cret( 54
g[;m;d;Ty v; g[;s;n* .uIt v;Gyt"
v;yu.=" p[;gudIcI' gCz;vmRsMkWy;t( 55
4 yit/mRpk
[ r,m(
vn;h;; kTv; i' s;vRvde sd=,;m(
p[;j;pTy;' tdNte t;nIn;roPy c;Tmin 56
a/Itvedo jpkTpu]v;ndo am;n(
xKTy; c yDkNmo=e mn" ky;Ru n;Nyq; 57
svR.tU iht" x;NtS]d<@ skm<@lu"
Ek;r;m" prv[Jy .=;qIR g[;mm;yet( 58
ap[mre= ' s;y;en.l=t"
rihte .=ukg ;[ mR e y;];m;]mlolup" 59
yitp;];, mO, du ;vRl;bumy;in c
132

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

sll' xuretWe ;' gov;lw av`WR,m( 60


s?yeN{yg[;m' r;gW* p[h;y c
.y' ihTv; c .Ut;n;mmOtI.vit ij" 61
ktRVy;xyxuStu .=uk, ivxeWt"
D;noTpinmTv;TSv;tN}ykr,;y c 62
ave+y; g.Rv;s; kmRj; gtyStq;
a;/yo Vy;/y" Klex; jr; pivpyRy" 63
.vo j;itsheWu ip[y;ip[yivpyRy"
?y;nyogen sMpXyeTsU+m a;Tm;Tmin Sqt" 64
n;m" k;r,' /meR iym;,o .ve s"
ato yd;TmnopQy' preW;' n td;cret( 65
sTymSteymo/o " x*c' /I/OiR tdRm"
sMyteN{yt; iv; /mR" svR d;t" 66
inh(srNt yq; lohip<@;;TSflk;"
sk;x;d;TmnStd;Tm;n" p[.vNt ih 67
t];Tm; ih Svy' ikm(cTkmR ikm(cTSv.;vt"
kroit ikm(cd>y;s;m;R/moR.y;Tmkm( 68
inmm=r" kt;R bo; gu,I vxI
aj" xrIrg[h,;Ts j;t it kTyRte 69
sg;Rd* s yq;k;x' v;yu' JyoitjRl' mhIm(
sOjTyekorgu,;'Stq;de .vip 70
a;huTy;Py;yte sUy"R sUy;Ri rq*W/"
td' rspe, xuTvm/gCzit 71
S]Ipus' yoStu sMyoge ivxue xuxo,te
p/;tUNSvy' W a;de yugpTp[."u 72
N{y;, mn" p[;,o D;nm;yu" su%' /Oit"
133

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

/;r,; p[re ,' duh%


( mCz;hMk;r Ev c 73
p[y a;kitvR,"R SvrW* .v;.v*
tSywtd;Tmj' svRmn;der;idmCzt" 74
p[qme m;s sMklde .Uto /;tuivmUCzt"
m;SybudR ' itIye tu tOtIyeN{ywytRu " 75
a;k;x;l( l;`v' s*+My' xBd' o]' bl;idkm(
v;yo SpxRn' ce;' VyUhn' r*+ymev c 76
ip;u dxRn' p_m*<y' p' p[k;xt;m(
rs;u rsn' xwTy' eh' Kled' sm;dRvm( 77
.Umge NR /' tq; `[;,' g*rv' mUitRmve c
a;Tm; gO ;Tyj" sv| tOtIye SpNdte tt" 78
d*dSy;p[d;nen g.oR doWmv;uy;t(
vwPy' mr,' v;ip tSm;Tk;y| ip[y' S]y;" 79
Sqwy| ctuqRe Tv;n;' pme xo,tov"
W blSy v,RSy n%roM,;' c sM.v" 80
mnwtNyyu_os* n;@;yuxr;yut"
sme c;me cwv Tv;'sSmOitm;nip 81
pun/;R]I' pun`RmmR ojStSy p[/;vit
ame m;Syto g.oR j;t" p[;,wivRyJu yte 82
nvme dxme v;ip p[blw" sUitm;tw"
inh(s;yRte b;, v yN]Cz{e, sJvr" 83
tSy Wo!; xrIr;, x$( Tvco /;ryNt c
s@;in tq;SQn;' c sh W; xt]ym( 84
Sq;lw" sh ctu"WidRNt; vw v'xitnR%;"
p;,p;dxl;k; teW;' Sq;nctuym( 85
WlIn;' p;<yoRgLRu fWu c ctuym(
134

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

[Ygyavalkya Smiti]

cTv;yRrik;SqIin jyoSt;vdev tu 86
j;nukpoloflk;'ssmuve
a=t;lUWk o,Iflk c ivinidRxte ( 87
.g;SQyek tq; pO cTv;r'x p c
g[Iv; pNcdx;Sq" Sy;j( j}vekk
tq; hnu" 88
tNmUle ll;$;=g<@ n;s; `n;Sqk;
p;Rk;" Sq;lk" s;/RmbudR w isit" 89
* xk* kp;l;in cTv;r xrsStq;
r" sdx;SqIin puWSy;Sqsm(gh[ " 90
gN/prsSpxRxBd; ivWy;" SmOt;"
n;sk; locne j; Tvk o]' c N{y;, c 91
hSt* p;yupSq' c j; p;d* c p vw
kmeR N{y;, j;nIy;Nmnwvo.y;Tmkm( 92
n;.rojo gud' xu xo,t' xk* tq;
mU/;|sk<#dy' p[;,Sy;ytn;in tu 93
vp; vs;vhnn' n;." Klom ykTPlh;
=u{;N]' vOk* bSt" purIW;/;nmev c 94
a;m;xyoq dy' SqUl;N]' gud Ev c
dr' c gud* ko* ivSt;roymud;t" 95
knIink c;=k$e xklI k,Rp]k*
k,*R x* .[vu * dNtve;vo* kkNdre 96
v,* vOW,* vO* Xlemsm(`;tj* Stn*
pj;Sfj* b; joWu c ip<@k; 97
t;lUdr' bStxIW| cbuk glxu<@k
av$wvmet;in Sq;n;Ny] xrIrk 98
a=k,Rctuk c phStdy;in c
135

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

nv z{;, t;Nyev p[;,Sy;ytn;in tu 99


xr;" xt;in swv nv ;yuxt;in c
/mnIn;' xte tu p pexIxt;in c 100
Ekoni]'xLl=;, tq; nv xt;in c
W$(p;x j;nIt xr; /minsm(Dt;" 101
]yo l=;Stu ivDey;" Xmukx
;" xrIr,;m(
sor' mmRxt' c sm(/xte tq; 102
roM,;' ko$Stu p;xt" ko$ Ev c
sWiStq; l=;" s;/;" Sved;ynw" sh 103
v;yvIywivRg<yNte iv._;" prm;,v"
yPyekonuve yeW;' .;vn;' cwv s'Sqitm( 104
rsSy nv ivDey; jlSy;lyo dx
swv tu purIWSy r_Sy;* p[kitRt;" 105
W$( Xlem; p ip' tu cTv;ro mU]mev c
vs; ]yo * tu medo mwko?v| tu mStk 106
Xlem*jsSt;vdev retsSt;vdev tu
TyetdSqr' vmR ySy mo=;y kTys* 107
;sitsh;, dy;d.inh(stO ;"
iht;iht; n;m n;@St;s;' m?ye xxp[.m( 108
m<@l' tSy m?ySq a;Tm; dIp v;cl"
s DeySt' ividTveh punr;j;yte n tu 109
Dey' c;r<ykmh' yd;idTy;dv;v;n(
yogx;S]' c mTp[o_' Dey' yogm.IPst; 110
anNyivWy' kTv; mnobuSmOtIN{ym(
?yey a;Tm; Sqto yos* dye dIpvTp[."u 111
yq;iv/;nen p#Ns;mg;ymivCyutm(
136

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

s;v/;nStd>y;s;Tpr' b[;/gCzit 112


apr;NtkmuLloPy' m{k p[krI' tq;
a*ve,k srobNdumu r' gItk;in c 113
AGg;q; p;,k; d=iviht; b[gIitk;
geymetd>y;skr,;Nmo=sm(Dtm( 114
vI,;v;dntvD" uitj;itivx;rd"
t;lD;p[y;sen mo=m;g| inyCzit 115
gItDo yid yogen n;oit prm' pdm(
{Sy;nucro .UTv; tenvw sh modte 116
an;idr;Tm; kqtStSy;idStu xrIrkm(
a;TmnStu jgTsv| jgt;TmsM.v" 117
kqmetimu;m" sdev;surm;nvm(
jgdut m;Tm; c kq' tSmNvdSv n" 118
mohj;lmp;Syeh puWo dOXyte ih y"
shkrpe]" sUyvR c;" shk" 119
s a;Tm; cwv yD ivp" p[j;pit"
ivr;j" sope, yDTvmupgCzit 120
yo {Vydevt;Ty;gsM.Uto rs m"
dev;Nsm(tPyR s rso yjm;n' flen c 121
sMyoJy v;yun; som' nIyte rXm.Stt"
AGyju" s;miviht' s*r' /;mopnIyte 122
%m<@l;ds* sUy"R sOjTymOtmumm(
yj( jNm svR.tU ;n;mxn;nxn;Tmn;m( 123
tSm;d;TpunyRD" punr' pun" tu"
Evmetdn;Nt' c sMprvtRte 124
an;idr;Tm; sM.UitivRte n;Ntr;Tmn"
137

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

smv;yI tu puWo moheCz;WkmRj" 125


sh;Tm; my; yo v a;iddev d;t"
mu%b;p;" SyuStSy v,;R yq;mm( 126
pOqvI p;dtStSy xrso *rj;yt
nSt" p[;,; idx" o];TSpx;R;yum%
uR ;Cz%I 127
mnsN{m; j;t=uW idv;kr"
j`n;dNtr=' c jg scr;crm( 128
yev' s kq' b[Np;pyoinWu j;yte
r" s kq' .;vwrinw" sMp[yJu yte 129
kr,wriNvtSy;ip pUv| D;n' kq' c n
ve svRgt;' kSm;TsvRgoip n vedn;m( 130
aNTyp=Sq;vrt;' mnov;;ykmRj"w
doWw" p[y;it jIvoy' .v' yoinxteWu c 131
anNt; yq; .;v;" xrIreWu xrIr,;m(
p;<yip tqwvhe svRyoinWu deihn;m( 132
ivp;k" kmR,;' p[Te y kW;m(cidh j;yte
h v;mu] vwkW ;' .;vSt] p[yojnm( 133
pr{Vy;<y.?y;y'Stq;in;in cNtyn(
ivtq;.invexI c j;yteNy;su yoinWu 134
puWonOtv;dI c ipxun" pWStq;
ainbp[l;pI c mOgp=Wu j;yte 135
ad;d;ninrt" prd;ropsevk"
ih'sk;iv/;nen Sq;vrev.j;yte 136
a;TmD" x*cv;Nd;NtStpSvI ivjteN{y"
/mRk d iv;ivTs;vko devyoint;m( 137
asTk;yRrto/Ir a;rM.I ivWyI c y"
138

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

s r;jso mnuyeWu mOto jNm;/gCzit 138


in{;lu" rkl( luB/o n;Stko y;ckStq;
p[m;dv;N.vOo .veyR=u t;ms" 139
rjs; tms; cwv' sm;ivo .[mh
.;vwrinw" sMyu_" s's;r' p[itpte 140
mlno ih yq; a;dxoR p;lokSy n =m"
tq;ivpKvkr, a;TmD;nSy n =m" 141
k$(vve ;Rr* yq;pKve m/ur" sn[soip n
p[;Pyte ;Tmin tq; n;pKvkr,e Dt; 142
sv;Ry;' inje dehe dehI ivNdit vedn;m(
yogI mu_ sv;Rs;' yo n c;oit vedn;m( 143
a;k;xmek ih yq; `$;idWu pOqG.vet(
tq;Tm; Eko nek jl;/;revv;'xmu ;n( 144
b[%;inltej;'s jl' .Uie t /;tv"
me lok; EW c;Tm; tSm; scr;crm( 145
mO<@csMyog;TkM.k;ro yq; `$m(
kroit tO,mOTk;ghRO ' v; gOhk;rk" 146
hemm;]mup;d;y p' v; hemk;rk"
injl;l;sm;yog;Tkox' v; koxk;rk" 147
k;r,;aNyevm;d;y t;su t;Svh yoinWu
sOjTy;Tm;nm;Tm; c sM.Uy kr,;in c 148
mh;.Ut;in sTy;in yq;Tm;ip tqwv ih
koNyqwkn ne],e dOmNyen pXyit 149
v;c' v; ko ivj;n;it pun" s'Tu y s'tu ;m(
atIt;qRSmOit" kSy ko v; SvSy k;rk" 150
j;itpvyovOiv;id.rhMkt"
139

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xBd;idivWyoog' kmR,; mns; gr; 151


s sm(idG/mit" kmRflmSt n veit v;
ivPlut" sm;Tm;nmsoip ih mNyte 152
mm d;r;" sut;m;Ty; ahmeW;mit Sqit"
iht;ihteWu .;veWu ivprItmit" sd; 153
DeyDe p[kt * cwv ivk;re c;ivxeWv;n(
an;xk;nl;`;tjlp[ptnomI 154
EvMvOoivnIt;Tm; ivtq;.invexv;n(
kmR,; Wmoh;>y;mCzy; cwv b?yte 155
a;c;yoRp;sn' vedx;S];qeWR u ivveikt;
tTkmR,;mnu;n' s" sgRr" xu.;" 156
S}y;lok;lM.ivgm" svR.tU ;TmdxRnm(
Ty;g" prg[h;,;' c jI,Rk;W;y/;r,m( 157
ivWyeN{ysm[o/StN{;lSyivvjRnm(
xrIrprsm(:y;n' p[vO v`dxRnm( 158
nIrjStms; svxuinRhS( pOht; xm"
Etwp;yw" s'x
u " svyoGymOtI .vet( 159
tvSmOte pSq;n;Tsvyog;Tpr=y;t(
kmR,;' skW;R st;' yog" p[vtRte 160
xrIrsMkWye ySy mn" svSqmIrm(
aivPlutmit" sMyk s j;its'Smrt;my;t( 161
yq; ih .rto v,wvR ,R yR Ty;TmnStnum(
n;n;p;, kv;R,Stq;Tm; kmRj;StnU" 162
k;lkm;RTmbIj;n;' doWwm;RtSu tqwv c
g.RSy vwkt ' dOmhIn;id jNmn" 163
ahMk;re, mns; gTy; kmRflen c
140

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

xrIre, c n;Tm;y' mu_pUv"R kqm(cn 164


vTy;R/;rehyog;q; dIpSy s'Sqit"
iviy;ip c dOvw mk;le p[;,sMkWy" 165
anNt; rXmyStSy dIpv" Sqto id
st;st;" kbu
R p;" kipl; nIlloiht;" 166
?vRmk
e " SqtSteW;' yo .v; sUymR <@lm(
b[lokmitMy ten y;it pr;' gitm( 167
ydSy aNy{XmxtmU?vRmve VyvSqtm(
ten devxrIr;, s/;m;in p[pte 168
yenekp;;/St;{XmyoSy mOdpu .[ ;"
h kmoRp.og;y tw" s'srit sovx" 169
ved"w x;S]w" sivD;nwjNR mn; mr,en c
a;Ty;R gTy; tq;gTy; sTyen nOtne c 170
eys; su%duh%
( ;>y;' kmR. xu.;xu."w
inmx;knD;ng[hsMyogjw" flw" 171
t;r;n=]sm(c;rwj;Rgrw" Svjwrip
a;k;xpvnJyoitjRl.UitmrwStq; 172
mNvNtrwygRu p[;; mN]*W/flwrip
iv;Tm;n' vem;n' k;r,' jgtStq; 173
ahMk;r" SmOitme/R ; Wo bu" su%' /Oit"
N{y;Ntrsm(c;r Cz; /;r,jIivte 174
SvgR" Sv .;v;n;' p[re ,' mnso git"
inmeWetn; y a;d;n' p;.*itkm( 175
yt Et;in dOXyNte l;in prm;Tmn"
tSm;dSt pro deh;d;Tm; svRg r" 176
buIN{y;, s;q;Rin mn" kmeR N{y;, c
141

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ahMk;r bu pOqVy;dIin cwv ih 177


aVy_m;Tm; =e]D" =e]Sy;Sy ingte
v" svR.tU Sq" ssNsds y" 178
bue TprVy_;tohMk;rsM.v"
tNm;];dINyhMk;r;dekorgu,;in c 179
xBd" SpxR p' c rso gN/ tu,;"
yo ySm;h(stO wW;' s tSmev lIyte 180
yq;Tm;n' sOjTy;Tm; tq; v" kqto my;
ivp;k;T]p[k;r;,;' kmR,;mIroip sn( 181
sv' rjStmwv gu,;StSywv kitRt;"
rjStmo>y;m;ivv;Myte s* 182
an;idr;idm;'vw s Ev puW" pr"
lN{yg[;p" sivk;r d;t" 183
iptOy;nojvIQy; ydgSTySy c;Ntrm(
ten;hoi],o y;Nt SvgRk;m; idv' p[it 184
ye c d;npr;" sMyg;. gu,yw tRu ;"
teip tenvw m;ge,R sTyv[tpr;y,;" 185
t];;xIits;hmunyo gOhme/n"
punr;vitRno bIj.Ut; /mRpv[ tRk;" 186
siWRn;gvIQyNtdevR lok sm;t;"
t;vNt Ev muny" sv;RrM.ivvjRt;" 187
tps; b[cye,R sTy;gen me/y;
t] gTv;vitNte y;vd;.UtsMp(lvm( 188
yto ved;" pur;,;in ivopinWdStq;
Xlok; sU];, .;y;, y ikm(cn v;ym( 189
ved;nuvcn' yDo b[cy| tpo dm"
142

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

opv;s" Sv;tN}ym;Tmno D;nhetv" 190


s ;mwivRjD;Sy" smStwrve mev tu
{VySTvq mNtVy" otVy ij;it." 191
y Enmev' ivNdNt y v;r<ykm;t;"
p;ste ij;" sTy' y; pry; yut;" 192
m;e sM.vNTycRrh" xuKl' tqorm(
ayn' devlok c sivt;r' svwtu m( 193
ttSt;NpuWo>yeTy m;nso b[l*ikk;n(
kroit punr;vOSteW;mh n ivte 194
yDen tps; d;nwyRe ih SvgRjto nr;"
/Um' inx;' k,p=' d=,;ynmev c 195
iptOlok cN{ms' v;yu' vOi' jl' mhIm(
m;e sM.vNtIh punrev v[jNt c 196
Eto n ivj;n;it m;gRitym;Tmv;n(
dNdxUk" pto v; .veTk$oq v; km" 197
Sqo;ncr," sVye NySyor' krm(
;n' ikm(cdu;My mu%' iv>y cors; 198
inmIlt;=" svSqo dNtwdNR t;ns'SpOxn(
t;luSq;clj sMvOt;Sy" suinl" 199
s?yeN{yg[;m' n;itnIcoCz^t;sn"
igu,' i]gu,' v;ip p[;,;y;mmupmet( 200
tto ?yey" Sqto yos* dye dIpvTp[."u
/;rye] c;Tm;n' /;r,;' /;ryNbu/" 201
aNt/;Rn' SmOit" k;Nti" o]Dt; tq;
inj' xrIrmuTsOJy prk;yp[vx
e nm( 202
aq;Rn;' zNdt" sOiyoRgseihR l=,m(
143

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

se yoge TyjNdehmmOtTv;y kLpte 203


aq v;Py>ysNved' NyStkm;R vne vsn(
ay;ct;xI mt.uk pr;' smv;uy;t( 204
Ny;y;gt/nStvD;ninoitqip[y"
;/kTsTyv;dI c gOhSqoip ih muCyte 205
5 p[;yp[kr,m(
mh;p;tkj;N`or;rk;Np[;Py d;,;n(
kmR=y;Tp[j;yNte mh;p;tiknSTvh 206
mOg;sUkro^;,;' b[h; yoinmOCzit
%rpuLksven;n;' sur;po n;] s'xy" 207
kmk$ptTv' Sv,Rh;rI sm;uy;t(
tO,guLmlt;Tv' c mxo gutLpg" 208
b[h; =yrogI Sy;Tsur;p" Xy;vdNtk"
hemh;rI tu kn%I dum;R gutLpg" 209
yo yen sMvsTyeW;' s tLlo.j;yte
aht;Rmy;vI Sy;NmUko v;gph;rk" 210
/;Nymoitr_;(g" ipxun" pUitn;sk"
twlwlp;yI Sy;TpUitvK]Stu sUck" 211
prSy yoiWt' Tv; b[SvmpTy c
ar<ye injRle dexe .vit b[r;=s" 212
hInj;t* p[j;yet prr;ph;rk"
p]x;k x%I hTv; gN/;n(zC zNdrI xu.;n( 213
mUWko /;Nyh;rI Sy;;nmu"^ kip" flm(
jl' Plv" py" k;ko gOhk;rI upSkrm( 214
m/u d'x" pl' gO/o[ g;' go/;' bkStq;
144

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

]I vS]' ; rs' tu cIrI lv,h;rk" 215


p[dxRn;qRmte u myo_' SteykmR,
{Vyp[k;r; ih yq; tqwv p[;,j;ty" 216
yq;kmR fl' p[;Py ityRKTv' k;lpyRy;t(
j;yNte l=,.[; dr{;" puW;/m;" 217
tto inkLmWI.Ut;" kle mhit .ogn"
j;yNte ivyopet; /n/;NysmiNvt;" 218
ivihtSy;nnu;n;NdtSy c sevn;t(
aing[h;eN{y;,;' nr" ptnmOCzit 219
tSm;enhe ktRVy' p[;y' ivxuye
EvmSy;Ntr;Tm; c lokwv p[sIdit 220
p[;ymkv;R,;" p;peWu inrt; nr;"
ap;;ipn" k;rk;Ny;Nt d;,;n( 221
t;m' lohx c mh;inryx;LmlI
r*rv' k@m l' pUitmOk k;lsU]km( 222
sm(`;t' loihtod' c sivW' sMp[p;tnm(
mh;nrkk;kol' sm(jIvnmh;pqm( 223
avIcmN/t;m' kM.Ip;k tqwv c
asp]vn' cwv t;pn' cwkv'xkm( 224
mh;p;tkjw`oRrw pp;tkjwStq;
aiNvt; y;NTycrtp[;y; nr;/m;" 225
p[;ywrpwTyeno ydD;nkt' .vet(
k;mto Vyvh;yRStu vcn;idh j;yte 226
b[h; mp" StenStqwv gutLpg"
Ete mh;p;tikno y tw" sh sMvset( 227
gu,;m?y/=epo vedinNd; su/"
145

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[hTy;sm' Deym/ItSy c n;xnm( 228


iniW.=,' jwmuTkWeR c vconOtm(
rjSvl;mu%;Sv;d" sur;p;nsm;in tu 229
armnuyS]I.U/ne hu r,' tq;
in=epSy c sv| ih suv,RSteysMmtm( 230
s%.;y;Rkm ;rIWu SvyoinvNTyj;su c
sgo];su sutN]IWu gutLpsm' SmOtm( 231
iptu" Svs;r' m;tu mtul;nI' uW;mip
m;tu" spI' .gnIm;c;yRtny;' tq; 232
a;c;yRpI' Svsut;' gCzStu gutLpg"
l zv; v/StSy sk;m;y;" S]y; aip 233
gov/o v[;Tyt; SteymO,;n;' c;np;iy;
an;iht;t;p<yivy" prdevnm( 234
.Ot;d?yyn;d;n' .Otk;?y;pn' tq;
p;rd;y| p;rivy' v;/uR y' lv,iy; 235
S]IxU{iv$(=]v/o inNdt;qoRpjIvnm(
n;StKy' v[tlop sut;n;' cwv ivy" 236
/;NykPypxuSteymy;Jy;n;' c y;jnm(
iptOm;tOstu Ty;gSt@;g;r;mivy" 237
kNy;sm(dWU ,' cwv privNdky;jnm(
kNy;p[d;n' tSywv k*i$Ly' v[tlopnm( 238
a;TmnoqeR iy;rM.o mpS]IinWev,m(
Sv;?y;y;sutTy;go b;N/vTy;g Ev c 239
N/n;q| &mzd" S]Iih's;W/jIvnm(
ih'yN]iv/;n' c Vysn;Ny;Tmivy" 240
xU{p[e y' hIns:y' hInyoininWev,m(
146

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

tqwv;n;me v;s" pr;prput; 241


asCz;S];/gmnm;krev/k;rt;
.;y;Ry; ivywW;mekk
mupp;tkm( 242
xr"kp;lI ?vjv;N.=;xI kmR vedyn(
b[h; ;dx;Bd;in mt.uk xum;uy;t( 243
b[;,Sy pr];,;v;' ;dxkSy c
tq;me/;v.Oq;n;; xum;uy;t( 244
dI`RtIv[;myg[St' b[;,' g;mq;ip v;
dO; pq inr;t kTv; tu b[h; xuc" 245
a;nIy ivp[svRSv' t' `;itt Ev v;
tm' =t" xS]wjIRvip ivxu?yit 246
lom>y" Sv;heTyev' ih lomp[.iO t vw tnum(
m;Nt;' juhyu ;;ip mN]wre .yRq;mm( 247
sm(g;[ me v; hto l+y.Ut" xumv;uy;t(
mOtkLp" p[h;r;toR jIvip ivxu?yit 248
ar<ye inyto jPTv; i]vwR vedSy sMht;m(
xu?yet v; mt;xTv;Tp[itot" srSvtIm( 249
p;]e /n' v; py;R' dv; xumv;uy;t(
a;d;tu ivxuqRmwvRw ;nrI SmOt; 250
y;gSq=]iv@`;tI credb( [ h, v[tm(
g.Rh; c yq;v,| tq;]eyIinWUdk" 251
cret[ mhTv;ip `;t;q| ceTsm;gt"
igu,' svnSqe tu b[;,e v[tm;idxet( 252
sur;Mbu`tO gomU]pys;ms.m(
sur;poNytm' pITv; mr,;CzmOCzit 253
v;lv;s; j$I v;ip b[hTy;v[t' cret(
147

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ip<y;k v; k,;Nv;ip .=yeT]sm; inx 254


aD;n;u sur;' pITv; reto iv<mU]mev c
pun" s'Sk;rmhRNt ]yo v,;R ij;ty" 255
pitlok n s; y;it b[;,I y; sur;' ipbet(
hwv s; xunI gO/I[ sUkrI copj;yte 256
b[;,Sv,Rh;rI tu r;De muslmpRyte (
SvkmR Vy;:y;y'Sten hto mu_oip v;xuc" 257
ainve nOpe xu?yeTsur;pv[tm;crn(
a;TmtuLy' suv,| v; d;; ivp[tiu kt( 258
tey"xyne s;/Rm;ySy; yoiWt; Svpet(
gOhITvoTkTy vOW,* nwAT y;' coTsOje num( 259
p[;j;pTy' creTkCz^' sm; v; gutLpg"
c;N{;y,' v; ]INm;s;n>ysed sMht;m( 260
E.Stu sMvseo vw vTsr' soip tTsm"
kNy;' smuhedWe ;' sopv;s;mikm(cn;m( 261
c;N{;y,' creTsv;Rnvk;hTy tu
xU{o/k;rhInoip k;len;nen xu?yit 262
pgVy' ipbeoo m;sm;sIt sMyt"
go xyo gonug;mI gop[d;nen xu?yit 263
kCz^' cwv;itkCz^' c cre;ip sm;iht"
d;T]r;]' copoy vOW.wk;dx;Stu g;" 264
pp;tkxu" Sy;dev' c;N{;y,en v;
pys; v;ip m;sen pr;k,;q v; pun" 265
AW.wksh; g; d;T=]v/e pum;n(
b[hTy;v[t' v;ip vTsri]ty' cret( 266
vwXyh;Bd' credte ;wkxt' gv;m(
148

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

[Ygyavalkya Smiti]

W<m;s;Cz{h;Pyetendu R ;x;q v; 267


duvRO b[iv$(=]xU{yoW;" p[m;Py tu
dOit' /nubSR tmv' m;;ixuye 268
ap[du ;' S]y' hTv; xU{hTy;v[t' cret(
aSqmt;' sh' tu tq;nSqmt;amn" 269
m;j;Rrgo/;nklm<@k;' pti],"
hTv; }yh' ipbeT=Ir' kCz^' v; p;idk cret( 270
gje nIlvOW;" p xuk vTso ih;yn"
%r;jmeWWe u vOWo dey" *e i]h;yn" 271
h'sXyenkipVy;j( jlSqlx%<@n"
.;s' c hTv; d;;mVy;dStu vTsk;m( 272
rgev;yso d<@" p<@k ]pu sIskm(
kole `Ot`$o dey ^e gu; hye_km( 273
itr* tu itl{o,' gj;dIn;mxKnuvn(
d;n' d;tu' creTkCz^mk
e k
Sy ivxuye 274
flpup;rsjsv`;te `Ot;xnm(
ikm(cTs;Sqv/e dey' p[;,;y;mSTvnSqk 275
vO=guLmlt;vICzdne jPymOKxtm(
Sy;doW/vOq;zde =Ir;xI gonugo idnm( 276
pu' lIv;nr%rwdR o^;idv;ysw"
p[;,;y;m' jle kTv; `Ot' p[;Xy ivxu?yit 277
yNme ret Ty;>y;' Sk' reto.mN]yet(
Stn;Ntr' .[vu omR?y' ten;n;mky; SpOxte ( 278
my tej it z;y;' Sv;' dO;Mbugt;' jpet(
s;iv]Imxuc* dOe c;pLye c;nOte ip c 279
avk,IR .veTv; b[c;rI tu yoiWtm(
149

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

gdR.' pxum;l>y nwAt ' s ivxu?yit 280


.w=;k;yeR TyKTv; tu sr;]mn;tur"
k;m;vk,R Ty;>y;' juhyu ;d;huitym( 281
pSq;n' tt" ky;RTs' m; sm(cNTvnen tu
m/um;'s;xne k;yR" kCz^" xeWv[t;in c 282
p[itkl' guro" kTv; p[s;wv ivxu?yit
kCz^]y' gu" ky;RNm[yte p[ihto yid 283
iym;,opk;re tu mOte ivp[e n p;tkm(
ivp;k govOW;,;' tu .eWj;iy;su c
mQy;.x'sno doWo i" smo .Utv;idn" 284
mQy;.xStdoW' c sm;de mOW; vdn(
mh;p;popp;p;>y;' yo.x'sNe mOW; prm(
aB.=o m;sm;sIt s j;pI inyteN{y" 285
a.xSto mOW; kCz^' cred;eymev v;
invRpe u puro@;x' v;yVy' pxumve v; 286
ainyu_o .[;tOj;y;' gCz;N{;y,' cret(
i]r;];Nte `Ot' p[;Xy gTvodKy;' ivxu?yit 287
]INCz^;n;cre;^ Tyy;jko.crip
vedPl;vI yv;XyBd' TyKTv; c xr,;gtm( 288
go vsNb[c;rI m;smek pyov[tm(
g;y]IjPyinrt" xu?ytesTp[itg[h;t( 289
p[;,;y;mI jle ;Tv; %ry;no^y;ng"
n" ;Tv; c .uKTv; c gTv; cwv idv; S]ym( 290
gu huk
' T y Tv'kT y ivp[' injRTy v;dt"
bv; v; v;ss; =p[' p[s;opvseinm( 291
ivp[d<@ome kCz^STvitkCz^o inp;tne
150

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

kCz^;itkCz^osOKp;te kCz^o>yNtrxo,te 292


dex' k;l' vy" x_' p;p' c;ve+y yt"
p[;y' p[kLPy' Sy;] co_; n inkit" 293
d;WIkM.' bihg[;mR ;nyerNSvb;N/v;"
pittSy bih" ky"Ru svRk;yeWR u cwv tm( 294
crtv[t a;y;te innyerv' `$m(
jugPu ser c;Pyen' sMvseyu svRx" 295
pitt;n;meW Ev iv/" S]I,;' p[kitRt"
v;so gOh;Ntk deym' v;s" sr=,m( 296
nIc;.gmn' g.Rp;tn' .tOiR h'snm(
ivxeWptnIy;in S]Im;met;Nyip /[vu m( 297
xr,;gtb;lS]Iih'sk;NsMvse tu
cI,Rvt[ ;nip st" ktsiht;inm;n( 298
`$epvjRte D;itm?ySqo yvs' gv;m(
s d;Tp[qm' go." sTktSy ih sTy; 299
iv:y;tdoW" kvIRt pWRdonumt' v[tm(
rhSyp[;ym(
an.:y;tdoWStu rhSy' v[tm;cret( 300
i]r;]opoiWto jPTv; b[h; Tv`mWR,m(
aNtjRle ivxu?yet dv; g;' c pySvn;m( 301
lom>y" Sv;heTyq v; idvs' m;t;xn"
jle SqTv;.juhyu ;Tv;r'xOt;hutI" 302
i]r;]opoiWto huTv; km;<@.`OtR ' xuc"
b[;,Sv,Rh;rI tu {j;pI jle Sqt" 303
shxIW;Rj;pI tu muCyte gutLpg"
151

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

g*deyR ; kmR,oSy;Nte pOqge." pySvnI 304


p[;,;y;mxt' k;y| svRp;p;pnuye
pp;tkj;t;n;mn;idSy cwv ih 305
ao'k;r;.t' somsll' p;vn' ipbet(
kTv; ih retoiv<mU]p[;xn' tu ijom" 306
inx;y;' v; idv; v;ip ydD;nkt' .vet(
]wk;Lysm(?y;kr,;Tsv| ivp[,Xyit 307
xuiy;r<ykjpo g;y}y; ivxeWt"
svRp;phr; te {wk;dxnI tq; 308
y] y] c sMk,Rm;Tm;n' mNyte ij"
t] t] itlwhoRmo g;y}y; v;cn' tq; 309
ved;>y;srt' =;Nt' pyDiy;prm(
n SpOxNtIh p;p;in mh;p;tkj;Nyip 310
v;yu.=o idv; itn[;i]' nITv;Psu sUydR k
O
jPTv; sh' g;y}y;" xu?yedb( [ v/;dOte 311
b[cy| dy; =;Ntd;Rn' sTymkLkt;
aih's; Steym;/uyRe dmeit ym;" SmOt;" 312
;n' m*nopv;seJy;Sv;?y;yopSqing[h;"
inym; guxuWU ; x*c;o/;p[m;dt; 313
gomU]' gomy' =Ir' d/ sipR" kxodkm(
jG?v; preupvseTkCz^' s;Ntpn' cret( 314
pOqKs;Ntpn{Vyw" W@h" sopv;sk"
s;hen tu kCz^oy' mh;s;Ntpn" SmOt" 315
p,oRdMu brr;jIvbLvp]kxodk"
p[Tyek p[Tyh' pItw" p,RkC z^ d;t" 316
t=Ir`Ot;MbUn;mekk
p[Tyh' ipbet(
152

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKySmOit"

Ekr;]opv;s tkCz^ d;t" 317


Ek._n n_n tqwv;y;cten c
pv;sen cwv;y' p;dkCz^" p[kitRt" 318
yq;kqm(cT]gu," p[;j;pTyoymuCyte
aymev;itkCz^" Sy;Tp;,pUr; .ojn" 319
kCz^;itkCz^" pys; idvs;nekv'xitm(
;dx;hopv;sen pr;k" prkitRt" 320
ip<y;k;c;mt;Mbus_Un;' p[itv;srm(
Ekr;]opv;s kCz^" s*MyoymuCyte 321
EW;' i]r;]m>y;s;dekk
Sy yq;mm(
tul;puW TyeW Dey" pdx;ihk" 322
itqvO; creTp<@;NxuKle x:y<@sMmt;n(
Ekk ;syeTkWn( e ip<@ c;N{;y,' crn( 323
yq;kqm(cTp<@;n;' cTv;r'xCztym(
m;senvw op.uIt c;N{;y,mq;prm( 324
ky;RT]Wv,;yI kCz^' c;N{;y,' tq;
piv];, jpeTp<@;Ng;y}y; c;.mN]yet( 325
an;ideWu p;peWu xu;N{;y,en c
/m;Rq| yredte N{Sywit slokt;m( 326
kCz^k
mRk;mStu mhtI' ym;uy;t(
yq; gutufl' p[;oit susm;iht" 327
uTvwt;nOWyo /m;RNy;DvLKyen .;iWt;n(
dmUcmu hR ;Tm;n' yogIN{mmt*jsm( 328
y d' /;ryyNt /mRx;S]mtN{t;"
h lok yx" p[;Py te y;SyNt i]ivpm( 329
iv;qIR p[;uy;i;' /nk;mo /n' tq;
153

[Ygyavalkya Smiti]

[Ygyavalkya Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;yuk;mStqwv;yu" Ik;mo mhtI' ym( 330


Xlok]ymip Sm;" ;e ;vyyit
ipt,;' tSy tOi" Sy;d=Yy; n;] s'xy" 331
b[;," p;]t;' y;it =i]yo ivjyI .vet(
vwXy /;Ny/nv;nSy x;S]Sy /;r,;t( 332
y d' ;vyei;Nj;NpvRsu pvRsu
ame/fl' tSy tv;nnumNyt;m( 333
uTvwt;DvKLyoip p[It;Tm; muin.;iWtm(
EvmSTvit hov;c nmSkTy SvyM.uve 334
it p[;y;?y;y
y;DvLKySmOit" sm;;

Credits
Sources: Narayan Ram Acharya, Yjavalkya-Smti of Yogvara Yjavalkya,
with the Commentary Mitkar of Vijnnevara, Notes, Variant Readings, etc.
Nirnayasagara Press, Bombay, 1949.
Typescript: Edited by Muneo Tokunaga, checked by Yasuke Ikari
Conversion to Devanagari using Vedapad Software by Ralph Bunker
Formatted for Maharishi University of Management Vedic Literature Collection
154

l%tSmOit"
aqe;pUtk
R mR vOWoTsgRfl gy;ip<@d;n Wo@x ;;in
v,Rnm(
;pUtRe tu ktRVye b[;,en p[yt"
en l.te Svg| pUtRe mo=mv;uy;t( 1
Ek;hmip ktRVy' .Ummudk xu.m(
kl;in t;ryeTs y] g*ivRtWO I .vet( 2
.Umd;nen ye lok; god;nen c kitRt;"
t;\Llok;Np[;uy;NmTyR" p;dp;n;' p[rop,e 3
v;pIkpt@;g;in devt;ytn;in c
pitt;NyureStu s pUtf
R lmXnute 4
aho]' tp" sTy' ved;n;' cwv p;lnm(
a;itQy' vwdev' c mTy./Iyte 5
;pUtRe ij;tIn;' s;m;Nyo /mR Cyte
a/k;rI .veCz{" pUtRe /meR n vwidk 6
y;vdiSq mnuySy g;toyeWu itit
t;vWRsh;, SvgRlok mhIyte 7
devt;n;' ipt,;' c jle d;l;lIn(
as'StmOt;n;' c Sqle d;l;lm( 8
Ek;dx;he p[te Sy ySy coTsOJyte vOW"
muCyte p[te lok;u iptOlok s gCzit 9
EVy; bhv" pu]; yekoip gy;' v[jte (
yjet v;me/ne nIl' v; vOWmuTsOjte ( 10
v;r;,Sy;' p[ivStu kd;cmeid
hsNt tSy .Ut;in aNyoNy' krt;@nw" 11
gy;ixre tu yTkc;; ip<@ tu invRpte (
155

[Likhita Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

nrkSq; idv' y;Nt SvgSq; mo,m;uy"u 12


a;Tmno v; prSy;ip gy;kpe ytStt"
y;; p;tyeTp<@ t' nyedb( [ x;tm( 13
loihto yStu v,Rne xv,R%ru " SmOt"
l;gl
U ixrsowv s vw nIlvOW" SmOt" 14
nv;' i]p=' c ;dxwv tu m;skm(
W<m;s* c;Bdk cwv ;;Nyet;in Wo@x 15
ySywt;in n kvIRt Ekoi;in Wo@x
ipx;cTv' iSqr' tSy dw" ;xtwrip 16
sip<@kr,;dU?v| p[its'vTsr' ij"
m;t;ip]o" pOqy;Rdk
e oi' mOte hin 17
vWeR vWeR tu ktRVy' m;];ip]oStu s'ttm(
adwv' .ojyeCz^;' ip<@mek tu invRpte ( 18
s';Nt;vupr;ge c svoRTsvmh;lye
inv;RPy;Stu ]y" ip<@; EktStu =yehin 19
Ekoi' prTyJy p;vR,' kte ij"
at' tij;nIy;Ts m;tOiptO`;tk" 20
am;v;Sy;' tu =yo ySy p[te p=eq v; yid
sip<@kr,;dU?v| tSyo_" p;vR,o iv/" 21
i]d<@g[h,;dev p[te Tv' nwv j;yte
ahNyek;dxe p[;e p;vR,' tu iv/Iyte 22
ySy s'vTsr;dv;RKsip<@kr,' SmOtm(
p[Tyh' tTsodkM.' d;Ts'vTsr' ij"
pTy; cwkn ktRVy' sip<@kr,' S]y;" 23
ipt;m;ip tiSmNsTyev' tu =yehin
tSy;' sTy;' p[ktRVy' tSy;" Xv[ie t intm( 24
156

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ili%tSmOit"

ivv;he cwv invOR e ctuqRe hin r;i]Wu


EkTv' s; gt; .tu"R ip<@ go]e c sUtk 25
Svgo];d.X[ yte n;rI ;h;Tsme pde
.gOgR o]e, ktRVy' d;n' ip<@odkiy;" 26
im;tu" ip<@d;n' tu ip<@ ip<@ in;mt"
W<,;' dey;S]y" ip<@; Ev' d;t; n muit 27
aq ceNmN]ivu_" x;rIrw" pdUW,w"
adUy' t' ym" p[;h pp;vn Ev s" 28
a*kr,xeW' tu ivedve ;id yte
aGNy.;ve tu ivp[Sy p;,;vevopp;dyet( 29
yo " s ijo ivp[mw NR ]dxR.Cyte 30
ajSy d=,e k,Re p;,* ivp[Sy d=,e
rjte c suv,Re c inTy' vsit p;vk" 31
y] y] p[d;tVy' ;' kvIRt p;vR,m(
t] m;t;mh;n;' c ktRVymu.y' sd; 32
apu]; ye mOt;" kcTpuW; v; S]yoip v;
E>y Ev p[d;tVymekoi' n p;vR,m( 33
yiSmn[;ixgte sUyRe ivp" Sy;ijNmn"
tiSmhin ktRVy' d;n' ip<@odkiy; 34
vWRv
O ;.Wek;id ktRVym/k n tu
a/m;se tu pUv| Sy;Cz^;' s'vTsr;dip 35
s Ev heyoiSy yen kn tu kmR,;
a.`;t;Ntr' k;y| t]wv;h" t' .vet( 36
x;l;* pCyte ' l*ikk v;q s'xy"
yiSmev pced' tiSmNhomo iv/Iyte 37
vwidk l*ikk v;ip inTy' Tv; tN{t"
157

[Likhita Smiti]

[Likhita Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

vwidk SvgRm;oit l*ikk hNt ikLvWm( 38


ad;neinWe/"
a* Vy;it." pUv| Tv; mN]*Stu x;klw"
s'iv.;g' tu .Ut>e ySttoXnIy;dnm;n( 39
CzW,' tu noi;vip[ivsjRnm(
tto gOhbl' ky;Ridit /moR VyviSqt" 40
d.;R" ,;jn' mN]; b[;,; ivxeWt"
nwte inm;RLyt;' y;Nt inyo_Vy;" pun" pun" 41
p;nm;cmn' ky;RTkxp;," sd; ij"
.uKTv;PyuiCzt;' y;it EW Ev iv/" SmOt" 42
p;n a;cmne cwv tpR,e dwivk sd;
kxhSto n duyet yq; p;,Stq; kx" 43
v;mp;,* kx' Tv; d=,en pSpOxte (
a;c;mNt c ye mU!; /re,;cmNt te 44
nIvIm?yeWu ye d.;R b[sU]We u ye t;"
piv];'St;iNvj;nIy;q; k;yStq; kx;" 45
ip<@ t;Stu ye d.;R yw" t' iptOtpR,m(
mU]oiCzpurIW' c teW;' Ty;go iv/Iyte 46
dwvpUv| tu yCz^;mdwv' c;ip yvet(
b[c;rI .ve] ky;RCz^;' tu pwtk
O m( 47
m;tu" ;' tu pUv| Sy;Tpt,;' tdnNtrm(
tto m;t;mh;n;' c vO* ;]y' SmOtm( 48
tud=R o vsu" sTy" k;lk;m* /urlocn*
purv;{Rv;wv ivedve ;" p[kitRt;" 49
a;gCzNtu mh;.;g; ivedve ; mh;bl;"
ye y] iviht;" ;e s;v/;n; .vNtu te 50
158

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ili%tSmOit"

i; tud=R o vsu" s>y vwidk


k;l" k;mok;yeWR u k;MyeWu /urlocn* 51
purv;{Rvwv p;vR,We u inyojyet( 52
ySy;Stu n .ved( .[;t; n ivD;yet v; ipt;
nopyCzt t;' p[;D" pui]k;/mRxy; 53
a.[;tOk;' p[d;Sy;m tu>y' kNy;ml't;m(
aSy;' yo j;yte pu]" s me pu]o .ivyit 54
m;tu" p[qmt" ip<@ invRpTe pui]k;sut"
itIy' tu iptuStSy;StOtIy' tu iptu" iptu" 55
mO<myeWu c p;]eWu ;e yo .ojyeTptn(
ad;t; puro/; .o_; c nrk v[jte ( 56
al;.e mO<my' d;dnuD;tStu twij"w
`Otne p[o=,' ky;RNmOd" p;]' piv]km( 57
;' Tv; pr;e yStu .uIt ivl"
ptNt iptrStSy luip<@odkiy;" 58
;' dv; c .uKTv; c a?v;n' yo/gCzit
.vNt iptrStSy tNm;s' p;'s.u ojn;" 59
pun.oRjnm?v;n' .;r;?yynmwqnu m(
d;n' p[itg[h' hom' ;.uKTv; vjRyte ( 60
.u;nSy v,Rnm(
a?vg;mI .ved" pun.oR_; c v;ys"
kmR;yte d;s" S]Isn c sUkr" 61
dxTv" ipbed;p" s;iv}y; c;.mN]t;"
tt" s'?y;mup;sIt xu?yet tdnNtrm( 62
a;{Rv;s;Stu yTky;Rihj;Rnu c yTtm(
tTsv| infl' ky;Rphomp[itg[hm( 63
159

[Likhita Smiti]

[Likhita Smiti]

SmOit

c;N{;y,' nv;e pr;ko m;sk tq;


p=]ye tu Cz^' Sy;TW<m;se Cz^mve c 64
n;Bdk i]r;]' Sy;dek;h" punr;Bdk
x;ve m;sStu .uKTv; v; p;dCz^o iv/Iyte 65
spRivp[ht;n;' c id'i^srIsOp"w
a;TmnSTy;gn;' cwv ;meW;' n k;ryet( 66
go.hRt' tqo' b[;,en tu `;ittm(
t' SpxRyNt ye ivp[; goj;; .vNt te 67
ad;t; tq; c;Nye p;xCzdkr; ye
tCz^, xu?yNt mnur;h p[j;pit" 68
}yhmu,' ipbed;pS}yhmu,' py" ipbet(
}yhmu,' `Ot' pITv; v;yu.=o idn]ym( 69
go.Uihr<yhr,e S]I,;' =e]gOhSy c
ymuiXy Tyjet( p[;,;'Stm;b[R `;tkm( 70
t;" sh /;vNte sveR ye xS]p;,y"
ykoip hne] sveR tu b[`;tk;" 71
bn;' xS]`;t;n;' yeko mmR`;tk"
sveR tu xumCzNt s Eko b[`;tk" 72
pitt;' yd; .u .u c;<@;lveXmin
s m;s;| cre;r m;s' k;mten tu 75
yo yen pittenvw s'sg| y;it m;nv"
s tSywv v[t' ky;RTsTs'sgRivxuye 74
b[h; p;tikSpxeR ;n' yen iv/Iyte
tenvw oiCzs'SpO" p[;j;pTy' sm;cret( 75
b[h; c sur;p;yI tqwv gutLpg"
mh;i p;tk;Ny;StTs'sgIR c pm" 76
160

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ili%tSmOit"

eh;; yid v; lo.;y;dD;ntoip v;


kvNR Tynugh[ ' ye tu tTp;p' teWu gCzit 77
iCzoiCzs'SpOo b[;,Stu kd;cn
tT=,;Tkte ;nm;cmen xuc.Rvte ( 78
kBjv;mnW<@Wu gdeWu j@Wu c
j;TyN/e b/re mUk n doW" prvedne 79
KlIbe dex;NtrSqe pitte p[v[ jteip v;
yogx;S];.yu_ c n doW" prvedne 80
pUr,e kpv;pIn;' vO=Czdnp;tne
iv,Ite aip ' gov/' tSy inidRxte ( 81
p;deromvpn' ip;de Xmu kvlm(
tOtIye tu ix%;vj| ix%;zdtuqk
R 82
c<@;lodks'SpxeR ;n' yen iv/Iyte
tnwvoiCzs'SpO" p[;j;pTy' sm;cret( 83
c<@;l`$.;<@Sq' yoy' ipbte ij"
tT=,;T=pte yStu p[;j;pTy' sm;cret( 84
yid n =pte toy' xrIre tSy jIyRit
p[;j;pTy' n d;tVy' Cz^' s;'tpn' cret( 85
creTs;'tpn' ivp[" p[;j;pTy' tu =T]y"
td/| tu creXw y" p;d' xU{e tu d;pyet( 86
rjSvl; yd; SpO; ;nsUkrv;ysw"
poy rjnImek;' pgVyen xu?yit 87
a;j;nut" ;nm;]m;n;.eStu ivxeWt"
at ?v| i]r;]' Sy;Nmidr;SpxRne mtm( 88
b;lwv dx;he tu pTv' yid gCzit
s Ev ivxu?yet n;x*c' nodkiy; 89
161

[Likhita Smiti]

[Likhita Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

x;vsUtk Tpe sUtk tu yd; .vet(


x;ven xu?yte sUitnR sUit" x;vxo/nI 90
Wn xu?yetk
w ;h' pme Tvhmev tu
ctuqRe sr;]' Sy;T]puW' dxmehin 91
mr,;rB/m;x*c' s'yogo ySy n;."
a;d;h;Sy ivDey' ySy vwt;inko iv/" 92
a;mm;s' `Ot' =*{' eh; fls'.v;"
aNTy.;<@iSqt; te in;Nt;" xucy" SmOt;" 93
m;jRnIrjmeW W;<@ ;nvS]`$odkm(
nv;M.s tq; cwv hNt pu<y' idv;tm( 94
idv; kipTqCz;y;y;' r;]* d/xmIWu c
/;]IfleWu svR] al+mIvRste sd; 95
y] y] c s'k,Rm;Tm;n' mNyte ij"
t] t] itlwhoRmo g;y}yxt' jpet( 96
it l%tiWRpo[ _' /mRx;S]' sm;m(
sm;ey' l%tSmOit"

Reference:
Smti Sandarbha, Vol. III, (Delhi: Nag, 1981) p. 1455.
162

aq sMvRSmOit"
aq;d* b[cyRv,Rnm(
Ig,ex;y nm"
sMvRmk
e m;sInm;Tmiv;pr;y,m(
AWyStu sm;gMy pp[Cz/mR k
R ;i," 1
.gvn( otumCz;m" eySkmR ijom
yq;vmRm;c+v xu.;xu.ivvecnm( 2
v;mdev;dy" sveR tmpOCzn( mh*jsm(
t;nb[vINmunIn( sv;Rn( p[It;Tm; Uyt;mit 3
Sv.;v;] ivcret( ,s;r" sd; mOg"
/MyRdx
e " s ivDeyo ij;n;' /mRs;/nm( 4
pnIt" sd; ivp[o guroStu ihtm;cret(
GgN/m/um;'s;in b[c;rI ivvjRyte ( 5
sN?y;' p[;t" sn=];mup;sIt yq;iv/
s;idTy;' pm;' sN?y;m;Stmt.;Skre 6
itn( pUv;| jp' kYy;db( [ c;rI sm;iht"
a;sIn" pm;' sN?y;' jp' kYy;dtN{t" 7
ak;Yy| tt" ky;RNme/;vI tdnNtrm(
tto/IyIt vedNtu vI=m;,o guromR%
u m( 8
p[,v' p[;Kp[yu It Vy;itStdnNtrm(
g;y]I;nupvU ,Re tto ved' sm;r.et( 9
hSt* susy' t* k;Yy*R j;nu>y;mupriSqt*
gurornumt' kYy;t( p#;Nymit.Rvte ( 10
s;y' p[;tStu .=et b[c;rI sd; v[tI
inve gurveXnIy;t( p[;%o v;Gyt" xuc 11
s;y' p[;tij;tIn;mxn' uitcoidtm(
163

[Samvartta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

n;Ntr; .ojn' kYy;dho]smo iv/" 12


a;cMywv tu .uIt .uKTv; copSpOxie d(j"
an;c;NtStu yoXnIy;Tp[;yIyte tu s" 13
an;c;Nt" ipveStu yoip v; .=yeidj"
g;y}yshNtu jp' Tv; ivxu?yit 14
aTv; p;dx*cNtu itn( mu_ix%oip v;
ivn; yDopvIten a;c;Ntoq xucij" 15
a;c;med( b[;tIqenR sopvItI ud%"
pvItI ijo inTy' p[;%o v;Gyt" xuc" 16
jle jlSq a;c;meTSql;c;Nto bih" xuc"
bihrNtSq a;c;Nt Ev' xumv;uy;t( 17
a;m,bN/n;St* p;d;vivRxo/yet(
axBd;.rnu,;." Svv,RrsgiN/." 18
t;.rfn;.S]tuv;Rr;cmet(
prmOJy ir;SyNtu ;dx;;in c SpOxte ( 19
;Tv; pITv; tq; .uKTv; SpO; cwv ijom;"
anen iv/n; ivp[ a;c;Nt" xuct;my;t( 20
xU{" xuit hSten vwXyo dNteWu v;r."
k<#;gtw" =T]yStu a;c;Nt" xuct; my;t( 21
a;sn;!p;d t;vxKqkStq;
a;!p;dko v;ip n xuit kd;cn 22
p;sIt n ceTsN?y;mk;Yy| n v; tm(
g;y}yshNtu jpeT;Tv; sm;iht" 23
sUtk;' nv;' m;sk;' tqwv c
b[c;rI tu yoXnIy;T]r;]e,vw xu?yit 24
b[c;rI tu yo gCzt( S]y' k;mp[pI@t"
164

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sMvRSmOit"

p[;j;pTy' cret( Cz^mqvwk sumN]t" 25


b[c;rI tu yoXnIy;Nm/um;'s' kqn
p[;j;pTyNtu Tv;s* m*Ihomen xu?yit 26
invRpe pUro@;x' b[c;rI c pvR,
mN]w" x;klhom;Nswr;v;Jy homyet( 27
b[c;rI tu y" SkNdeTk;mt" xum;Tmn"
avk,IR v[t' kYy;t( ;Tv; xuedk;mt" 28
.=;$nmt" Tv; SvSqo k;Tmn" uit"
a;Tv; cwv yo .u g;y}yxt' jpet( 29
xU{hSten yoXnIy;t( p;nIy' v; ipveTKvct(
ahor;]oiWto .UTv; pgVyen xu?yit 30
xukpYyuiR WtoiCz' .uKTv;' kxdUiWtm(
ahor;]oiWto .UTv; pgVyen xu?yit 31
xU{;,;' .;jne .uKTv; .uKTv; v; ..;jne
ahor;]oiWto .UTv; pgVyen xu?yit 32
idv; Svipit y" SvSqo b[c;rI kqn
;Tv; sUYy| sm>yR g;y}yxt' jpet( 33
EW /mR" sm;:y;t" p[qm;mv;sn;m(
Ev' s'vRm;nStu p[;oit prm;' gitm( 34
aq jo>ynuD;t" sv,;| S]ymuhet(
kle mhit sM.Ut; l=,w smiNvt;m(
b[;e,vw ivv;hen xIlpgu,;iNvt;m( 35
pyD iv/;n kYy;dhrhij"
n h;pyeTKvcip[" eySk;m" kd;cn 36
h;in' tSy tu kVvIRt sd; mr,jNmno" 37
ivp[o dx;hm;sIt d;n;?yynvjRt"
165

[Samvartta Smiti]

[Samvartta Smiti]

SmOit

=T]yo ;dx;hen vwXy" pdxwv tu


xU{" xu?yit m;sen sMvR vcn' yq; 38
p[te Sy tu jl' dey' ;Tv; c go]jwbiR h"
p[qmei tOtIye c sme nvme tq; 39
ctuqRe sy' kYy;t( svwSR tu go]jw" sh
tt" syn;dUv mR SpxoR iv/Iyte 40
ctuqRe hin ivp[Sy W vw =T]ySy c
ame dxme cwv SpxR" Sy;wXyxU{yo" 41
j;tSy;ip iv/ EW Ev mnIiW."
dxr;]e, xu?yNt vwXydevivvRt;" 42
pu]e j;te iptu" ;n' scwlNtu iv/Iyte
m;t; xu?yex;hen ;tSy SpxRn' iptu" 43
homSt] tu kRVy" xuk;en flen c
pyDiv/;nNtu n k;Yy| mOTyujNmno" 44
dx;h;u pr' sMyGvp[o/IyIt /mRivt(
d;n iv/n; deymxu.;Ntkr' xu.m( 45
yidtm' lok y;ip dyt' gOhe
tu,vte dey' tdev;=ymCzt; 46
n;n;iv/;in {Vy;, /;Ny;it subin c
smu{j;in r;in nro ivgtkLmW"
dv; ivp[;y mhte p[;oit mhtI' ym( 47
gN/m;.r,' m;Ly' y" p[yCzit /mRivt(
s sugN/" sd; o y] t]opj;yte 48
oi]y;y klIn;y TvqRne c ivxeWt"
y;n' dIyte .KTy; tveu mhTflm( 49
a;y xIlsMp' utne ;.jnen c
166

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sMvRSmOit"

xucivRp'[ mh;p[;Do hVykVyeWu pUjyet( 50


n;n;iv/;in {Vy;, rsvNtIPst;in c
eySk;men dey;in SvgRm=ymCzt; 51
vS]d;t; suvx
e " Sy;{*Pydo pmev ih
ihr<ydo mh;yul.R e je m;nv" 52
.Ut;.yp[d;nen svRk;m;nv;uy;t(
dI`Rm;yu l.te su%I cwv tq; .vet( 53
/;Nyodkp[d;yI c sipRd"R su%mXnute
alTy Tvl;r' dv; p[;oit tTflm( 54
flmUl;in ivp[;y x;k;in iviv/;in c
sur.I, c pup;, dv; p[;D j;yte 55
t;MbUl' cwv yo d;d(b;[ ,e>yo ivc=,"
me/;vI su.g" p[;Do dxRnIy j;yte 56
p;dukop;nh* Cz]' xyn;Ny;sn;in c
iviv/;in c y;n;in dv; idVygit.Rvte ( 57
d; ixixre Tv' bk;' p[yt"
k;y;dIi' p[;DTv' ps*.;Gym;uy;t( 58
a*W/' ehm;h;r' rog,;' rogx;Ntye
dv; Sy;{ogriht" su%I dI`;Ryru ve c 59
N/n;in c yo d;ip[>e y" ixixr;gme
inTy' jyit s'g;[ me y; yu_Stu dIPyte 60
alTy tu y" kNy;' vr;y sx;y vw
b[;Iye, ivv;hen d;;Ntu supU jt;m( 61
s kNy;y;" p[d;nen eyo ivNdit puklm(
s;/uv;d' l.et( s" kit| p[;oit pukl;m( 62
Jyoitom;ids];,;' xt' xtgu,Itm(
167

[Samvartta Smiti]

[Samvartta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[;oit puWo dv; hommN]wStu s'St;m( 63


alTy ipt; kNy;' .UW,;Cz;dn;snw"
dv; SvgRmv;oit pUjtStu sur;idWu 64
romdxRns'p;[ e somo .u q kNyk;m(
rjo; tu gN/vR" kc* ; tu p;vk" 65
avW;R .ve*rI nvvW;R tu roih,I
dxvW;R .vet( kNy; at v| rjSvl; 66
m;t; cwv ipt; cwv Jyeo .[;t; tqwv c
]ySte nrk y;Nt ; kNy;' rjSvl;m( 67
tSm;iv;hyet( kNy;' y;vumR tI .vet(
ivv;homvW;Ry;" kNy;Stu p[xSyte 68
twlm;Str,' p[;D" p;d;>y dd;it y"
p[m;nso lok su%I cwv sd; .vet( 69
an@v;h* c yo d;TklsIre, s'ytu *
alTy yq;xKTy; /UVvRh* xu.l=,* 70
svRp;pivxu;Tm; svRk;msmiNvt"
vW;R, vsit SvgeR roms':y;p[m;,t" 71
/enu yo ije d;dlTy pyiSvnIm(
k;'SyvS];id.yuR _;' SvgRlok mhIyte 72
.Um' xSyvtI' e;' b[;,e vedp;rge
g;' dTv;Rps[ tU ; SvgRlok mhIyte 73
aerpTy' p[qm' suv,| .UvRw ,vI sUysR tu ; g;v"
lok;S]ySten .vNt d; y" k;n' g; mhI d;t( 74
y;vNt xSymULy;in a;roPy;, c svRx"
nrSt;vNt vW;R, SvgRlok mhIyte 75
sveWR ;mev d;n;n;mekjNm;nug' flm(
168

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sMvRSmOit"

h;$k=itg*rI,;' sjNm;nug' flm( 76


yo dd;it Sv,Rr*PywhmRe mrog,Im(
svTs;' v;ss; vIt;' suxIl;;' pyiSvnIm( 77
tSy;' y;vNt rom;, svTs;y;' idv' gt"
t;vWRsh;, s nro b[,oNtk 78
yo dd;it vlIvmu _n iv/n; xu.m(
aVy gop[d;nen fl;xgu,' flm( 79
jldStOimtul;' ivtOy svRvStuWu
ad" su%m;oit sutO " svRvStuWu 80
sveWR ;mev d;n;n;md;n' pr' SmOtm(
sveWR ;mev jNtUn;' ytStIivt' flm( 81
ySm;d;Tp[j;" sVv;" kLpe kLpesOjTp[."u
tSm;d;Tpr' d;n' n .Uto n .ivyit 82
ad;n;Tpr' d;n' ivte n ih ikn
a;t;in j;yNte jIvNt c n s'xy" 83
mOik;' gox.;Rnpu vIt' yqorm(
dv; gu,;Gy[ivp[;y kle mhit j;yte 84
mu%v;s yo d;Nt/;vnmev c
xucgN/sm;yu_o v;Kp$" s sd; .vet( 85
p;dx*cNtu yo d;q; c gudlyo"
y" p[yCzit ivp[;y xubu" sd; .vet( 86
a*W/' pQym;h;r' eh;>y p[itym(
y" p[yCzit rog>y" svRVy;/ ivvRt" 87
gu@m=urswv lv,' Vyn;in c
sur.I, c p;n;in dv;TyNtsu%I .vet( 88
d;nw iviv/w" sMyk pu<ymetdud;tm(
169

[Samvartta Smiti]

[Samvartta Smiti]

SmOit

iv;d;nen pu<yen b[lok mhIyte 89


aNyoNy;p[d; ivp[; aNyoNyp[itpUjk;"
aNyoNy' p[itgO Nt t;ryNt trNt c 90
d;n;Nyet;in dey;in Ny;in c ivxeWt"
dIn;N/p,;id>y" eySk;men /Imt; 91
b[c;ryit>y vpn' yStu k;ryet(
n%km;Ridkwv c=um;n( j;yte nr" 92
dev;g;re ij;tIn;' dIp' d;tupqe
me/;ivD;nsMp=um;n( j;yte nr" 93
inTye nwmik k;Mye itl;n( dTv; tu x_t"
p[j;v;n( pxum;'vw /nv;n( j;yte nr" 94
yo dd;TyqRtoivp[e yt( s'pi[ tp;idte
tO,k;;idkwv gop[d;nsm' .vet( 95
Tv; g;;R, km;R, Sv.Yy;poW,e nr"
Atuk;l;.g;mI Sy;Tp[;oit prm;' gitm( 96
iWTvwv' gOhe ivp[o itIy;d;m;Tprm(
blIplts'yu _StOtIyNtu sm;yet( 97
gCzdve ' vn' p[;D" Sv.;Yy;| shc;r,Im(
gOhITv; c;ho] hom' t] n h;pyet( 98
kYy;vw puro@;x' vNywm?Re ywyqR ;iv/
.=; .=ve d;Cz;kmUlfl;in c 99
kYy;d?yyn' inTymho] pr;y,"
i' p;Vv;y,Iy; p[kY y;Tp[itpvRsu 100
iWTvwv' vne sMyGv/D" svRvStuWu
ctuqmR ;m' gCzt homojteN{y" 101
am;Tmin s'Sq;Py ij" p[v[ jto .vet(
170

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sMvRSmOit"

ved;>y;srto inTym;Tmiv;pr;y," 102


a* .=;" sm;d;y s muin" s p v;
a" p[=;Ly tTsVv| .uIt c sm;iht" 103
ar<ye inRne ivp[" punr;sIt .u_v;n(
Ek;k cNtyeTy' mnov;;ys'yt" 104
mOTyu n;.nNdet jIivt' v; kqn
k;lmev p[tI=et y;v;yu" sm;Pyte 105
s'sVe y c;m;n( ivp[o jto/ojteN{y"
b[lokmv;oit vedx;S];qRividj" 106
a;meWu c sveWR u u_" p[;sikoiv/"
aq;.v+ye p;p;n;' p[;y' yq;iv/ 107
b[ sur;p SteyI c gutLpg"
mh;p;tiknSTvete tTs'yogI c pm" 108
b[;Stu vn' get( kLkv;s;j$I ?vjI
vNy;Nyev fl;NyXnn( sVvR k;mivvjRt" 109
.=;qIR c credg ;[ m' vNywyiR d n jIvit
c;tuv<R y| cre= ' %$(v; s'yt" pum;n( 110
.w=wv sm;d;y vn' gCzt" pun"
vnv;sI sp;p sd;k;lmtN{t" 111
:y;pyev tTp;p' b[" p;pr"
anen tu iv/;nen ;dx;Bdv[tret( 112
s'inyMyeN{yg[;m' svR.tU ihte rt"
b[hTy;pnod;y tto muCyet ikLvW;t( 113
at" pr' sur;pSy p[v+y;m ivinitm(
otumCzq .o ivp[; vedx;S];nuipk;m( 114
g*@ pwI tq; s;?vI ivDey; i]iv/; sur;
171

[Samvartta Smiti]

[Samvartta Smiti]

SmOit

yqwvk
w ; tq; sv;R n p;tVy; ijw" sd; 115
sur;pStu sur;' t;' ipbeTp;pmo=k"
gomU]mv,R gomy' v; tq; iv/m( 116
`Otwv sut;t =Ir' v;ip tq;iv/m(
vTsr' v; k,;nXnn( svRk;mivvjRt" 117
c;N{;y,;in v; ]I, sur;pI v[tm;cret(
muCyte ten p;pen p[;ye te sit 118
Ev' xu" sur;pSy .veidit n s'xy"
m.;<@odk pITv; pun" s'Sk;rmhRit 119
Stey' Tv; suv,RSy r;De x'ste m;nv"
tto muWlm;d;y Sten' hNy;to nOp" 120
yid jIvit s StenSttStey;t( p[mCu yte
ar<ye cIrv;s; v; credb( [ h,o v[tm( 121
sm;lTS]y' v;ip dI;' Tv;ys; t;m(
Ev' xu" t; Steye s;MvRvcn' yq; 122
gutLpe xy;nStu tLpe SvPy;dyomye
c;N{;y,;in v; kYy;Tv;r ]I, v; ij"
tto ivmuCyte p;p;Tp[;ye te sit 123
E." sMpkm;y;it y" kTp;pmoiht"
W<m;s;d/k v;ip pUvoR_v[tm;cret( 124
mh;p;tiks'yoge b[hTy;id.nRr"
tTp;pSy ivxuq| tSy tSy v[tret( 125
=i]ySy b/' Tv; i]." Cz^iw vRx?u yit
kYy;vw ;nupe, ]I, Cz^;, s'yt" 126
vwXyhTy;Ntu s'p;[ " kqTk;mmoiht"
Cz^;itCz^' kVvIRt s nro vwXy`;tk" 127
172

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sMvRSmOit"

kYy;Cz{v/' p[;StCz^' yq;iv/ 128


goSy;t" p[v+y;m init' tvt" pum;n(
go" kVvIRt s'Sq;n' go gops'iSqte 129
t]wv =itx;yI Sy;Nm;s;| s'yteN{y"
x_y;vkip<y;kpyod/ sr" 130
Et;in mtoXnIy;idjStu p;pmo=k"
xute s;Rm;sen n%lomivvRt" 131
;n' i]Wv,' c;Sy gv;mnugmStq;
EtTsm;iht" kYy;roivgtmTsr" 132
s;iv]I jpeTy' piv];, c x_t"
ttI,Rvt[ " kYy;ip[;,;' .ojn' prm( 133
.u_vTsu c ivp[We u g; d;t( sd=,;m( 134
Vy;p;idteWu bWu bN/ne ro/neipv;
igu,' gov[t' tSy p[;y' ivxuye 135
Ek; ce." kv;;p;idt; Kvct(
p;d' p;dNtu hTy;y;reySu te pOqk pOqk 136
yN],e gocikTs;qeR mU!g.Rivsocne
yid t] ivp" Sy; s p;pen lPyte 137
inx;bN/inPyeWu spRVy;`[hteWu c
aivinp;ten p[;y' n ivte 138
p[;ySy p;dNtu ro/eWu v[tm;cret(
* p;d* bN/ne cwv p;don' kne tq; 139
p;W;,wlgR @u d <R @Stq; xS];id.nRr"
inp;tne creTsv| p[;y' ivxuye 140
gj turg' hTv; mihWo^kipNtq;
EWu kVvIRt sveWR u sr;]m.ojnm( 141
173

[Samvartta Smiti]

[Samvartta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Vy;`[' ;n' tq; s'hmO=' xUkrmev c


Et;n( hTv; ij" Cz^' b[;,;n; .ojnm( 142
sv;Rs;mev j;tIn;' mOg;,;' vnc;r,;m(
i]r;]opoiWtiStpNvw j;tvedsm( 143
h's' k;k bl;k p;r;vtmq;ip v;
s;rs;s.;s hTv; i]idvs' =pet( 144
cv;k tq; *' s;rk;xukitirm(
XyengO/;[ bulk
U kpotkmq;ip v; 145
i$i.' j;lp;d koikl' k$ ' tq;
Ev' p=Wu sveWR u idnmekm.ojnm( 146
m<@kwv hTv; c spRm;;rmUiWkm(
i]r;]opoiWtiStTkYy;db( ;[ ,.ojnm( 147
anSqINb[;,o hTv; p[;,;y;men xu?yit
aiSqmto b/e ivp[" ik;ic=," 148
c;<@;lI' yo ijo gCzTkqTk;mmoiht"
i]." Cz^iw vRx
u et p[;j;pTy;nupvU k
R " 149
pusIgmn' Tv; k;mtok;mtoip v;
Cz^' c;N{;y,' tSy p;vn' prm' SmOtm( 150
n$I' xwliU Wkwv rjk' ve,ju IivnIm(
gTv; c;N{;y,' kYy;q; cmoRpjIivnIm( 151
=i]y;mq vwXy;' v; gCz" k;mmoiht"
tSy s;Ntpn' Cz^' .veTp;p;pnodkm( 152
xU{I' tu b[;,o gTv; m;s' m;s;Rmve v;
gomU]y;vk;h;ro m;s;enR ivxu?yit 153
ivp[Stu b[;,I' gTv; p[;j;pTy' sm;cret(
=T]y;' =T]yogTv; tdev v[tm;cret( 154
174

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sMvRSmOit"

nrogo gmn' Tv; kYy;;N{;y,' v[tm( 155


guroduiR htr' gTv; Svs;r' ipturve c
tSy; duihtrwv cre;N{;y,' v[tm( 156
m;tul;nI' sn;. m;tulSy;Tmj;' uW;m(
Et; gTv; S]yo moh;Tpr;k, ivxu?yit 157
iptOVyd;rgmne .[;tO.;Yy;gme tq;
gutLpv[t' kYy;Sy;Ny; initnR c 158
iptOd;r;" sm; m;tOvj| nr;/m"
.gnI' m;tulsut;' Svs;r' c;Nym;tOj;m(
Et;iSt" S]yo gTv; tCz^' sm;cret( 159
m;tr' yo/gCz sut;' v; puW;/m"
.gnI inj;' gTv; initnoR iv/Iyte 160
km;rIgmne cwv v[tmetTsm;idxet(
pxuvXe y;.gmne p[;j;pTy' iv/Iyte 161
s%.;Yy;| km;rI U' v; Xy;lk;' tq;
inymSq;' v[tSq; yo.gCzTS]y' ij"
s kYy;Tp[;t' Cz^' /en'u d;TpyiSvnIm( 162
rjSvl; yogCz.R,I' pitt;' tq;
tSy p;pivxuqRmitCz^' iv/Iyte 163
veXy; b[;,o gTv; Cz^mk
e sm;cret(
Ev' xu" sm;:y;t; sMvRSy vco yq; 164
b[;,o b[;,I' gTv; Cz^, k
w , xu?yit 165
kqd(b;[ ,I' gTv; =i]yo vwXy Ev c
gomU]y;vk;h;rI m;senk
w n xu?yit 166
b[;,I xU{sMpk kqTsmup;gte
Cz^' c;N{;y,' kYy;Tp;vn' prm' SmOtm( 167
175

[Samvartta Smiti]

[Samvartta Smiti]

SmOit

c;<@;l' puxwv p;k pitt' tq;


Et;n( eS]yo gTv; kYyuR ;N{;y,]ym( 168
at"pr du;n;' init' otumhRq
sSy duMmRit" kdpTy;q| S]y' v[jte (
s kYy;TCz^m;Nt" W<m;sNtdnNtrm( 169
ivW;Xy;mxvl;SteW;mev' ivinixte (
S]I,; tq;cr,e g;R.gmneWu c
ptneWu tqwtWe u p[;yiv/" SmOt" 170
n,;' ivp[itp* c p;vn" p[te r;@h 171
go.ivRph[ te cwv tq;cwv;Tm`;itin
n;upp[ ;tn' k;Yy| s" eyonuk;i." 172
EW;mNytm' p[te ' yo vhedhetve
tqodkiy;' Tv; cre;N{;y,v[tm( 173
tCzv' kvl' SpO; vS]' v; kvl' yid
pUv"R Cz^;ph;rI Sy;dek;h=p,' tq; 174
mh;p;tikn;wv tq; cwv;Tm`;itn;m(
dk ip<@d;n ;' cwv tu yTtm(
nopitit tTsv| r;=swivRpl
[ Pu yte 175
c;<@;lwStu ht; ye c jld'i^srIsOp"w
;meW;' n kRVy' b[d<@ht; ye 176
Tv; mU]' purIW' v; .u_oiCzStq; ij"
;id SpOo jpeV y;" sh' ;npUvk
R m( 177
c;<@;l' pitt' SpO; xvmNTyjmev c
dKy;' sUitk;' n;rI' sv;s;" ;nm;cret( 178
aSpOXy' s'SpOxe Stu ;n' ten iv/Iyte
vmR ;cmn' p[o_' {Vy;,;' p[o=,' tq; 179
176

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sMvRSmOit"

c;<@;l;wStu s'SpO iCz ijom"


gomU]y;vk;h;r" W@^;]e, ivxu?yit 180
xun; pupvtI SpO; pupvTy;Nyy; tq;
xeW;NyhNyupvseT;t; xu?yedm( tO ;xn;t( 181
c;<@;l.;<@s'SpO' pITv; kpgt' jlm(
gomU]y;vk;h;rS]r;]e, ivxu?yit 182
aNTyjw" SvIte tIqeR t@;geWu ndIWu c
xu?yte pgVyen pITv; toymk;mt" 183
sur;`$p[p;toy' pITv;k;xjl' tq;
ahor;]oiWto .UTv; pgVy' ipbeidj" 184
kpe iv<mU]s'SpOe p[;Xy c;po ij;ty"
i]r;]e,vw xu?yNt kM.e x;Ntpn' SmOtm( 185
v;pIkpt@;g;n;' dUiWt;n;' ivxo/nm(
ap;' `$xto;r" pgVy in=pet( 186
a;ivkkxfo^I,;' =Ir' p[;Xy ijom"
tSy xuiv/;n;y i]r;]' y;vk ipvet( 187
S]I=Irm;jk pITv; siN/Ny;wv go" py"
tSy xuS]r;]e, iv@.+y;,; .=,e 188
iv<mU].=,e cwv p[;j;pTy' sm;cret(
k;koiCzgoiCz.=,e tu }yh' ij" 189
iv@;lmUWkoiCze pgVy' ipveidj"
xU{oiCz' tq; .uKTv; i]r;]e,vw xu?yit 190
pl;<@lxun' jG?v; tqwv g[;mk$ m(
z];k iv@vr;h cre;N{;y,' ij" 191
m;nv" %ro^;,;' kpegoRm;yukyo"
p[;Xy mU]' purIW' v; cre;N{;y,v[tm( 192
177

[Samvartta Smiti]

[Samvartta Smiti]

SmOit

a' pYyuiR Wt' .uKTv; kxk$wp&tm(


pittw" p[e =t' v;ip pgVy' ipveidj" 193
aNTyj;.;jne .uKTv; udKy;.;jneip v;
gomU]y;vk;h;rI m;s;enR ivxu?yit 194
gom;'s' m;nuWwv xunohSt;t( sm;ihtm(
a.+ymett( svRNtu .uKTv; c;N{;y,' cret( 195
c;<@;lSy kre ivp[" p;k pKvxeip v;
gomU]y;vk;h;ro m;s;enR ivxu?yit 196
pitten susMpk m;s' m;s;Rmve v;
gomU]y;vk;h;ro m;s;enR ivxu?yit 197
y] y] c s,Rm;Tm;n' mNyte ij"
t] k;YyRiStlwhoRmo g;y}y;vRn' tq; 198
EW Ev my; p[o_" p[;yiv/" xu."
an;ideWu p;peWu p[;y' tqoCyte 199
d;nwhoRmjw pR iw nRTy' p[;,;y;mwijom"
p;tk>y" p[mCu yet ved;>y;s; s'xy" 200
suv,Rd;n' god;n' .Umd;n' tqwv c
n;xyNTy;xu p;p;in NyjNmt;Nyip 201
itl/enu yo d;Ts'yt;y ijNmne
b[hTy;id." p;pwmCuR yte n;] s'xy" 202
m;`m;se tu s'p;[ e p*,Rm;Sy;mupoiWt"
b[;,e>yiStl;n( dTv; svRp;pw" p[mCu yte 203
pv;sI nro .UTv; p*,Rm;Sy; k;iRk
ihr<y' vS]m' v; dTv; muCyet dutw" 204
am;v;Sy; ;dxI c s';Nt ivxeWt"
Et;" p[xSt;iStqyo .;nuv;rStqwv c 205
178

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sMvRSmOit"

a] ;n' jpo homo b[;,;n; .ojnm(


pv;sStq; d;nmekk
p;vyerm( 206
;t" xuc/*Rtv;s;" xu;Tm; ivjteN{y"
s;iTvk .;vm;Ty d;n' d;ic=," 207
sVy;it.hoRmo ijw" k;YyoR iht;Tm."
pp;tksq| shprs':yy; 208
mh;p;tks'yu _o l=hom' sd; ij"
muCyte svRp;pe>yo g;y}y;wv j;pn;t( 209
a>yse mh;pu<y;' g;y]I' vedm;trm(
gTv;r<ye ndItIre svRp;pivxuye 210
;Tv; c iv/v] p[;,;n;yMy v;Gyt"
p[;,;y;mwS]." pUto g;y]INtu jpeidj" 211
aKlv;s;" Sqlg" xuc* dexe sm;iht"
piv]p;,r;c;Nto g;y}y; jpm;r.et( 212
Eeihk;muimk lok p;p' sv| ivxeWt"
pr;]e, g;y]I' jpm;no Vypohit 213
g;y}y;Stu pr' n;iSt xo/n' p;pkmR,;m( 214
mh;Vy;its'yu _;' p[;,;y;men s'ytu ;m(
g;y]I' p[jpn( ivp[" svRp;pw" p[mCu yte 215
b[c;rI mt;h;r" svR.tU ihte rt"
g;y}y; l=jPyen svRp;pw" p[mCu yte 216
ay;Jyy;jn' Tv; .uKTv; c;' ivgihRtm(
g;y}yshNtu jPy' Tv; ivmuCyte 217
ahNyhin yo/Ite g;y]I' vw ijom"
m;sen muCyte p;p;durg" kuk;q; 218
g;y]I' y" sd; ivp[o jpte inyt" xuc"
179

[Samvartta Smiti]

[Samvartta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

s y;it prm' Sq;n' v;yu.tU " %mUiRm;n( 219


p[,ven tu s'yu _; Vy;it" s inTyx"
g;y]I' ixrs; s;| mns; i]" p#idj" 220
ingO c;Tmn" p[;,;n( p[;,;y;mo iv/Iyte
p[;,;y;m]y' kYy;Tymev sm;iht" 221
m;ns' v;ck p;p' k;yenvw tu yTtm(
tTsv| nXyte tU,| p[;,;y;m]ye te 222
AGvedm>yseStu yju"x;%;mq;ip v;
s;m;in srhSy;in svRp;pw" p[mCu yte 223
p;vm;nI' tq; k*Ts' p*W' sU_mev c
jPTv; p;pw" p[mCu yet ip}y m/uCzNds;m( 224
m<@l' b[;,' {sU_o_; bOhTkq;"
v;mdeVy' bOhTs;m jPTv; p;pw" p[mCu yte 225
c;N{;y,Ntu sveWR ;' p;p;n;' p;vn' prm(
Tv; xumv;oit prm' Sq;nmev c 226
/mRx;S]md' pu<y' sMvenR tu .;iWtm(
a/ITy b[;,o gCzdb( [ ," s x;tm( 227
it IsMvenR o_' /mRx;S]' sm;m(

Reference:
Smti Sandarbha, Vol. I, (Delhi: Nag, 1981) p. 547.
180

xSmOit"
Ig,ex;y nm"
p[qmo?y;y"
aq b[;h,;dIn;' kmRv,Rnm(
SvM.uve nmSTy sOis'h;rk;r,e
c;tuv<R yRiht;q;Ry x" x;S]mq;krot( 1
yjn' y;jn' d;n' tqwv;?y;pniy;m(
p[itg[h;?yyn' ivp[" km;R, k;ryet( 2
d;nm?yynwv yjn yq;iv/
=T]ySy tu vwXySy kmedR ' prkitRtm( 3
=T]ySy ivxeW,e p[j;n;' prp;lnm(
ipg*r+yv;,Jy' vwXySy prkitRtm( 4
xU{Sy ijxuWU ; svRixLp;in c;Pyq
=m; sTy' dm" x*c' sveWR ;mivxeWt" 5
b[;," =i]yo vwXyS]yo v,;R ij;ty"
teW;' jNm itIyStu ivDey' m*bN/nm( 6
a;c;yRStu ipt; p[o_" s;iv]I jnnI tq;
b[=T]ivx;wv m*bN/njNmin 7
vOy; xU{sm;St;viDey;Ste ivc=,w"
y;vdne j;yNte ij; Dey;Stt" prm( 8
it x;ye /mRx;S]e p[qmo?y;y"
aq itIyo?y;y"
b[;,;dIn;' s'Sk;rv,Rnm(
g.RSy Sf#t;D;ne inWek" prkitRt"
181

[hakha Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ttStu SpNdm;Tk;y| pus' vn' ivc=,w" 1


Wme v; sImNto j;te vw j;tkmR c
ax*ce tu Vyit;Nte n;mkmR iv/Iyte
n;m/ey ktRVy' v,;Rn; sm;=rm(
m;Ly' b[;,'Syo_' =T]ySy bl;iNvtm( 2
vwXySy /ns'yu _' xU{Sy tu jugu Pstm(
xm;RNt' b[;,Syo_' vm;RNt' =i]ySy tu 3
/n;Nt' cwv vwXySy d;s;Nt' v;NTyjNmn"
ctuqRe m;s ktRVym;idTySy p[dxRnm( 4
Wp[;xn' m;s cU@; k;y;R yq;klm(
g.;RmeBde ktRVy' b[;,Syopn;ynm( 5
g.;Rdk
e ;dxe r;Do g.;Ru ;dxe ivx"
Wo@x;BdStu ivp[Sy ;v'x" =T]ySy tu 6
v'xit" sctuk; c vwXySy prkitRt;
n;..;Wet s;iv]Imt v| invtRyte ( 7
ivD;tVy;S]yoPyete yq;k;lms'St;"
s;iv]Ipitt; v[;Ty;" svR/mRbiht;" 8
m*IbN/o ij;n;Ntu m;Nm*I p[kitRt;
m;gRvyw ;`[v;St;in km;R, b[c;r,;m( 9
p,RipPplbLv;n;' m;<@;" p[kitRt;"
k,Rkx
ll;$wStu tuLy;" p[o_;" me, tu 10
av;" sTvc" sveR n;dG/;Stqwv c
yDopvIt' kp;Rs=*mo,;Rn;' yq;mm( 11
a;idm?y;vs;neWu .vCzBdopl=tm(
.w=Sy vr,' p[o_' v,;Rn;mnupvU x
R " 12
it x;ye /mRx;S]e itIyo?y;y"
182

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xSmOit"

aq tOtIyo?y;y"
b[cy;R;c;rv,Rnm(
s guyR" iy; Tv; vedmSmw p[yCzit
pnIy gu" ixy' ix=yeCz*cm;idt"
a;c;rmk;y| c s'?yop;snmev c
.Otk;?y;pko yStu p;?y;y" s Cyte 1
m;t; ipt; guwv pUjnIy;" sd; nO,;m(
iy;Stq;fl;" sv;R ySywte n;t;S]y"
p[yt" kLymuTq;y ;to tt;xn"
kvIRt p[yto .UTv; gu,;m.v;dnm( 2
anuD;t gu,; tto?yynm;cret(
Tv; b[;l' pXyn( gurovRdnm;nt" 3
b[;vs;ne p[;rM.e p[,v p[ktRyte (
an?y;yev?yyn' vjRye p[yt" 4
ctux
I' pdxImmI' r;sUtkm(
Lk;p;t' mhIkMpm;x*c' g[;mivPlvm( 5
N{p[y;g' surt' `ns'`;tinSvnm(
v;kol;hl' yumn?y;y;iNvvjRyte ( 6
n;/IyIt;.yu_oip p[y; c vegt"
dev;ytnvLmIkXmx;nxvs/*
.w=cYy;Ntq; ky;Rdb( ;[ ,eWu yq;iv/ 7
gu,; c;>ynuD;t" p[;XnIy;Tp[;%" xuc"
iht' ip[y' guro" ky;Rdh;rivvjRt" 8
p;Sy pm;' sN?y;' pUjyTv; t;xnm(
a.v; gu p;urovcnvet( 9
guro" pUv| smuiCzyIt crm' tq;
183

[hakha Smiti]

[hakha Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

m/um;'s;n' ;' gIt' nOTy vjRyte ( 10


ih's;pv;dv;d;' S]IlIl;' c ivxeWt"
me%l;mjn' d<@ /;rye p[yt"
a/"x;yI .veTy' b[c;rI sm;iht" 11
Ev' TyNtu kvIRt vedSvIkr,' bu/"
guve c /n' dv; ;y; tdnNtrm( 12
it x;ye /mRx;S]e tOtIyo?y;y"
aq ctuqoR?y;y"
ivv;hs'Sk;rv,Rnm(
ivNdet iv/v;y;Rmsm;n;WRgo]j;m(
m;tOt" pmI;ip iptOtSTvq smIm( 1
b[;o dwvStqwv;WR" p[;j;pTyStq;sur"
g;N/voR r;=swv pwx;c;mo/m" 2
Ete /m;RStu cTv;r" pUv| ivp[e p[kitRt;"
g;N/voR r;=swv =T]ySy p[xSyte 3
ap[;qRt" p[yen b[;Stu prkitRt"
yDeWu AiTvje dwvm;d;y;WRStu goym( 4
p[;qRt" s'pd[ ;nen p[;j;pTy" p[kitRt"
a;surNe {iv,;d;n;;N/vR" smy;iNmq" 5
r;=so yuhr,;Tpwx;c" kNyk;Czl;t(
itStu .;Yy; ivp[Sy .;YyeR =i]ySy tu 6
Ekv .;Yy; vwXySy tq; xU{Sy kitRt;
b[;,I =T]y; vwXy; b[;,Sy p[kitRt;" 7
=T]y; cwv vwXy; c =T]ySy iv/Iyte
vwXywv .;Yy; vwXySy xU{; xU{Sy kitRt; 8
184

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xSmOit"

[hakha Smiti]

a;pip n ktRVy; xU{; .;Yy; ijNmn;


tSy;' tSy p[stU Sy initnR iv/Iyte 9
tpSvI yDxxIl svR /m.Ot;' vr"
/[vu ' xU{Tvm;oit xU{;e ]yodxe 10
nIyte tu sip<@Tv' yeW;' ;' klotm(
sveR xU{Tvm;y;Nt yid SvgRjt;Stu te 11
sip<@kr,' k;y| kljSy tq; /[vu m(
;' ;dxk Tv; ;e p[;e ]yodxe 12
sip<@kr,e c;heR n c xU{Stq;hRit
tSm;TsvRpy[ en xU{;' .;Yy;| ivvjRyte ( 13
p;,g[;R " sv,;Rsu gO Iy;T=i]y; xrm(
vwXy; p[todm;d;dne Tvg[jNmn" 14
s; .;Yy; y; vhed' s; .;Yy; y; pitv[t;
s; .;Yy; y; pitp[;,; s; .;Yy; y; p[j;vtI 14
l;lnIy; sd; .;Yy; t;@nIy; tqwv c
l;lt; t;@t; cwv S]I I.Rvit n;Nyq; 15
it x;ye /mRx;S]e ctuqoR?y;y"
pmo?y;y"
p'cmh;yD;" gOh;m,;'px
[ s' ; aitqv,Rnm(
psUn; gOhSqSy cuLlI peW<yupSkr"
k<@nI codkM. tSy p;pSy x;Ntye 1
pyDiv/;n gOhI inTy' n h;pyet(
pyDiv/;nen tTp;p' tSy nXyit 2
devyDo .UtyD" iptOyDStqwv c
b[yDo nOyD p yD;" p[kitRt;" 3
185

[hakha Smiti]

SmOit

homo dwvovl.*Rt" ip}y" ip<@iy;SmOt"


Sv;?y;yo b[yD nOyDoitqpUjnm( 4
v;np[Sqo b[c;rI yitwv tq; ij"
gOhSqSy p[s;den jIvNTyete yq;iv/ 5
gOhSq Ev yjte gOhSqStPyte tp"
d;t; cwv gOhSq" Sy;Sm;Cz^ o gOh;mI 6
yq; .t;R p[."u S]I,;' v,;Rn;' b[;,o yq;
aitqStdev;Sy gOhrqSy p[."u SmOt" 7
n v[tnw oRpv;sw /me,R iviv/en c
n;rI SvgRmv;oit p[;oit pitpUjn;t( 8
n ;nen n homen nwv;tpR,;t(
b[c;rI idv' y;it s y;it gupUjn;t( 9
n;xuWU y; =;NTy; ;nen iviv/en c
v;np[Sqo idv' y;it y;it .ojnvjRn;t( 10
n .w=nw R c m*nen xUNy;g;r;ye, c
yogo smv;oit yq; mwqnu vjRn;t( 11
n yDwdR =,;. vixuWU y; n c
gOhI SvgRmv;oit tq; c;itqpUjn;t( 12
tSm;t( svRpy[ en gOhSqoitqm;gtm(
a;h;rxyn;en iv/vTprpUjyet( 13
s;y' p[;t juy;dho]' yq;iv/
dxR p*,Rm;s juy; yq;iv/ 14
yDwv;R pxubN/w c;tum;RSywStqwv c
]wv;iWRk;/k;en ipbeTsommtN{t" 15
i' vw;nrI' kYy;q; c;Lp/no ij"
n .=et /n' xU{;TsVv| d;d.IPstm( 16
186

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xSmOit"

[hakha Smiti]

vOiNtu n Tyjei;nOiTvj' pUvmR ve tu


kmR,; jNmn; xu' iv;Tp;]' vlIttm( 17
Etwrve gu,yw Ru _' /m;RjRt/n' tq;
y;jyeu sd; ivp[o g[;StSm;t( p[itg[h" 18
it x;ye /mRx;S]e pmo?y;y"
Wo?y;y"
aqv;np[Sq/mRinp,' sNy;s/mRpk
[ r,
gOhSqStu yd; pXyelIpltm;Tmn"
apTySywv c;pTy' td;r<y' sm;yet( 1
pu]We u d;r;=Py ty; v;nugto vnm(
aInupcreTy' vNym;h;rm;hret( 2
yd;h;ro .vene pUjyeTptOdve t;"
tenvw pUjyeTymitq' smup;gtm( 3
g[;m;d;Ty c;XnIy;d* g[;s;Nsm;iht"
Sv;?y;y sd; kYy;$; iv.Oy;q; 4
tps; xoWyeTy' Svywv klevrm(
a;{Rv;s;Stu hemNte g[Ime ptp;Stq; 5
p[;vOy;k;xx;yI Sy;_;xI c sd; .vet(
ctuqk
R ;lko v;Sy;TSy;TWk;lk Ev v; 6
Cz^vw ;Rip nyeTk;l' b[cYyR p;lyet(
Ev' nITv; vne k;l' ijo b[;mI .vet( 7
it x;ye /mRx;S]e Wo?y;y"
smo?y;y"
aqp[;,;y;ml=,'/;r,?y;nyoginp,v,Rnm(
187

[hakha Smiti]

SmOit

Tvei' iv/vTp;t( svRvde sd=,;m(


a;TmNyINsm;roPy ijo b[;mI .vet( 1
iv/Ume NyStmusle Vy;re .u_vjne
atIte p;dsMp;te inTy' .=;' yitret( 2
sn;g;r;'re+ y' .=t' n;nu.=yet(
n Vyqet tq;l;.e yq; lB/en vtRyte (
n;Sv;dyeqwv;' n;XnIy;TkSyche 3
mO<my;l;vup;];, ytIn;Ntu ivinidRxte (
teW;' sMm;jRn;Czrwv p[kitRt; 4
k*pIn;Cz;dn' v;so iv.Oy;ds%rn(
xUNy;g;rinkt" Sy;] s;y' gOho muin" 5
ipUt' NyseTp;d' vS]pUt' jl' ipbet(
sypUt;' vde;c' mn"pUt' sm;cret( 6
cNdnwlRPyte v; .SmcU,iRw vRgihRt"w
kLy;,mPykLy;,' tyorev n s'yet( 7
svR.tU ihto mw]" smlo^;Xmk;n"
?y;nyogrto inTy' .=uy;Ry;Tpr;' gitm( 8
jNmn; yStu inivR<,o mNyte c tqwv c
a;/.Vy;R/.wv t' dev; b[;,' ivdu" 9
axucTv' xrIrSy ip[ySy c ivpYyRy"
g.Rv;se c vsitStSm;NmuCyet n;Nyq; 10
jgdetr;Nd' n tu s;rmnqRkm(
.o_Vymit inivR<,o muCyte n;] s'xy" 11
p[;,;y;mwdhR e oW;n( /;r,;. ikLvWm(
p[Ty;h;rwrsTs;n( ?y;nen;nwr;Ngu,;n( 12
sVy;it' sp[,v;' g;y]I ixrs; sh
188

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xSmOit"

[hakha Smiti]

i]"p#d;ytp[;," p[;,;y;m" s Cyte 13


mns" s'ymStJDw/;Rr,eit ingte
s'h;reN{y;,; p[Ty;h;r" p[kitRt" 14
dySqSy yogen devdevSy dxRnm(
?y;n' p[o_' p[v=;m svRSm;ogt" xu.m( 15
idSq; devt;" sv;R id p[;,;" p[itit;"
id JyotI'iW .Uy id sv| p[ititm( 16
Svdehmr,' Tv; p[,vor;r,m(
?y;ninmRqn;>y;Ntu iv,u' pXyei diSqtm( 17
kN{m;" sUYyR" somo m?ye t;xn"
tejom?ye iSqt' tv' tvm?ye iSqtoCyut" 18
a,or,Iy;Nmhto mhIy;n;Tm;Sy jNtoRihto guh;y;m(
tejomy' pXyit vItxoko /;tu" p[s;d;Nmihm;nm;Tmn" 19
v;sudve StmoN/;n;' p[Ty=o nwv j;yte
aD;np$s'vItwrN{ywivRWyePsu." 20
EW vw puWoiv,uVyR_;Vy_" sn;tn"
Ev /;t; iv/;t; c pur;,o inkl" ixv" 21
ved;hmet' puW' mh;Ntm;idTyv,| tms" prSt;t(
mN]wivRidTv; n iv.eit mOTyon;RNy" pNq;ivteyn;y 22
pOqVy;pStq; tejov;yur;k;xmev c
pm;in ivj;nIy;Nmh;.Ut;in pi<@t" 23
c=u" o]e SpxRn rsn; `[;,mev c
buIN{y;, D;nIy;Tpm;in xrIrk 24
xBdo p' tq; SpxoR rso gN/Stqwv c
N{ySq;n( ivj;nIy;Tpwv ivWy;n( bu/" 25
hSt* p;d;vupSq j; p;yuStqwv c
189

[hakha Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

kmeR N{y;, pwv inTy' sit xrIrk 26


mno buStqwv;Tm; Vy_;Vy_' tqwv c
N{ye>y" pr;,Ih cTv;r p[vr;, c
ctuv|xTyqwt;in tv;in kqt;in c
tq;Tm;n' ttIt' puW' pv'xkm(
tNtu D;Tv; ivmuCyNte ye jn;" s;/uvO y" 28
dNtu prm' xumetd=rmumm(
axBdrsmSpxRmp' gN/vjRtm( 29
indu"R %msu%' xu' ti,o" prm' pdm(
aj' inrn' x;NtmVy_' /[vu m=rm(
an;idin/n' b[ ti,o" prm' pdm(
ivD;ns;rqyRStu mn"p[gh[ bN/n" 30
so?vn" p;rm;oit ti,o" prm' pdm(
b;l;g[xtxo .;g" kLptStu sh/; 31
tSy;ip xtxo .;g;Iv" sU+m d;t" 32
N{ye>y" pr; q;R aqe>R y pr' mn"
mnsStu pr; bubu
R re ;Tm; tq; pr"
mht" prmVy_mVy_;TpuW" pr"
puW;' pr' ikTs; k;; s; pr; git" 33
EWu sveWR u .UtWe u itTyivrl" sd;
Xyte TvGy[y; bu?y; sU+my; sU+mdxR." 34
it x;ye /mRx;S]e smo?y;y"
amo?y;y"
aqinTynwmik;id;n;n;' l=,v,Rnm(
inTy' nwmik k;m' iy; mlkWR,m(
190

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xSmOit"

iy;;n' tq; W' Wo!; ;n' p[kitRtm( 1


a;t" punr;nh;' jPy;hvn;idWu
p[;t";n' tdq| c inTy;n' p[kitRtm( 2
c<@;lxvyUp;' SpO; ;n' rjSvl;m(
;n;nhRStu y" ;it ;n' nwmik c tt( 3
puy;n;idk ;n' dwvDiv/coidtm(
t k;My' smui' n;k;mStTp[yojyet( 4
juk;m" piv];, acRyNdevt;" iptOn(
;n' sm;creStu iy; tTp[kitRtm( 5
ml;pkWR,;q| tu ;nm>ypUvk
R m(
ml;pkWR,;q;Ry p[viO StSy n;Nyq; 6
srTsu dev%;teWu tIqeWR u c ndIWu c
iy;;n' smui' ;n' t] mh;iy; 7
t] k;My' tu ktRVy' yq;vi/coidtm(
inTy' nwmik cwv iy; mlkWR,m( 8
tIq;R.;ve tu ktRVymu,odkprodk"
;n' tu viten tqwv prv;r,; 9
xrIrxuivRDye ; n tu ;nfl' l.et(
ag;R];, xu?yNt tIqR;n;Tfl' l.et( 10
sr"su dev%;teWu tIqeWR u c ndIWu c
;nmev iy; tSm;T;n;Tpu<yfl' SmOtm( 11
tIq| p[;Py;nuW, ;n' tIqeR sm;cret(
;nj' flm;oit tIqRy;];fl' n tu 12
svRtIq;Rin pu<y;in p;p;in sd; nO,;m(
prSpr;npe=;, kqt;in mnIiW." 13
sveR p[v,;" pu<y;" sr;'s c ixloy;"
191

[hakha Smiti]

[hakha Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

n" pu<y;Stq; sv;R j;vI tu ivxeWt" 14


ySy p;d* c hSt* c mnwv susy' tm(
iv; tp kitR s tIqRflmXnute 15
nO,;' p;pt;' tIqeR p;pSy xmn' .vet(
yqo_fld' tIq| .veCz;Tmn;' nO,;m( 16
it x;ye /mRx;S]emo?y;y"
aq nvmo?y;y"
aq iy;;niv/v,Rnm(
iy;;n' p[v+y;m yq;vi/pUvk
R m(
mOr ktRVy' x*cm;d* yq;iv/ 1
jle inm NmJy pSpOXy yq;iv/
jlSy;v;hn' ky;RTp[v+y;Myt" prm(
tIqRSy;v;hn' kYy;Tp[v+y;MyxeWt" 2
p[pe v,' devmM.s;' pitmURtm(
y;ct' deih me tIq| svRp;p;pnuye 3
tIqRm;v;hyy;m sVv;`ivinWUdnm(
s;?ymiSmn( Stoye c ikyRt;' mdnugh[ ;t( 4
{;Np[pe vrd;n( sVv;nPsu pdStq;
sVv;nPsu sdwv p[pe p[yt" iSqt" 5
devm'xmu d' vi p[pe`inWUdnm(
a;p" pu<y; piv]; p[pe xr,' tq; 6
{;; spR v,STv;p Ev c
xmyNTv;xu m p;p' m; r=Ntu svRx" 7
TyevmuKTv; ktRVyStt" s'm;jRn' jle
a;po ihit itsO.yRq;vdnupvU x
R "
192

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xSmOit"

ihr<yv,Rie t itsO.RgtIit ctsO."


x' no devIit tq; x' n a;pStqwv c 8
dm;p" p[vhte tq; mN]mudIryet(
Ev' sMm;jRn' Tv; CzNda;WR devt;" 9
Ev' mN];Nsmu;yR CzNd;'s AiWdevt;"
a`mWR,sU_ p[p#t( p[yt" sd;
zNdonup ( c tSywv AiWwv;`mWR,"
devt; .;vvO p;p=ye p[kitRt" 11
ttoM.s inm" Sy;T]" p#d`mWR,m(
p[p;NmUiR n tq; mh;Vy;it.jRlm( 12
yq;me/" tur;$( svRp;p;pnodn"
tq;`mWR,' sU_' svRp;pp[,;xnm( 13
anen iv/n; ;Tv; ;tv;n( /*tv;ss;
prvjRtv;s;Stu tIqRn;m;in s'jpet( 14
dkSy;p[d;n;u ;nx;$I' n pI@yet(
anen iv/n; ;tStIqRSy flmXnute 15
it x; /mRx;S]e nvmo?y;y"
aq dxmo?y;y"
aq;cmniv/v,Rnm(
at" pr' p[v+y;m xu.;m;cnniy;m(
k;y' kinik;mUle tIqRmu _' mnIiW." 1
amUle c tq; p[;j;pTy' ivc=,w"
aLyg[e SmOt' idVy' ip}y' tjRinmUlkm( 2
p[;j;pTyen tIqenR i]" p[;XnIy;l' ij"
i" p[mJO y mu%' p;T%;Ny" smupSpOxte ( 3
193

[hakha Smiti]

[hakha Smiti]

SmOit

;." pUyte ivp[" k<#g;.Stu .Ump"


t;lug;.Stq; vwXy" xU{" SpO;.rNtt" 4
aNtj;nu"R xuc* dexe p[;%" susm;iht"
d%o v; p[yto idx;nvlokym( 5
a" smut ;.Stu hIn;." fnbud "w
vin; c;Pytp;.r=;r;.pSpOxte ( 6
tjRNyyogen SpOxe ;s;pu$ym(
amVy;yogen SpOxe ]y' tt" 7
a;n;mk;>y;' tu v,* smupSpOxte (
kin;yogen SpOxTe SkN/y' tt" 8
sv;Rs;mev yogen n;.' c dy' tq;
s'SpOxe tq; mUR EW a;cmne iv/" 9
i]" p[;XnIy;dM.Stu p[It;Sten;Sy devt;"
b[; iv,u { .vNtITynuxu mu 10
g; c ymun; cwv p[Iyete prm;jRn;t(
n;sTyd* p[Iyete SpOe n;s;pu$ye 11
SpOe locnyuGme tu p[Iyete xix.;Skr*
k,RyGu me tq; SpOe p[Iyete ainl;nl* 12
SkN/y;" SpxRn;dXy p[IyNte svRdve t;"
mU"R s'SpxRn;dSy p[ItStu puWo .vet( 13
ivn; yDopvIten tq; mu_ix%o ij"
ap[=;ltp;dStu a;c;NtoPyxuc.Rvte ( 14
bihj;Rnu pSpOXy EkhSt;ipRtjw l
R "w
sop;nTkStq; itwv xumv;uy;t( 15
a;cMy c pur;p[o_' tIqRsm' ;jRn' tu yt(
pSpOxe t" p;Nm]e,;nen /mRt" 16
194

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xSmOit"

[hakha Smiti]

aNtrit .UtWe u guh;y;' ivtomu%"


Tv' yDSTv' vW$(k;r a;po JyotI rsomOtm( 17
a;cMy c tt" p;d;idTy;.mu%o jlm(
du Ty' j;tvedsmit mN]e, in=pet( 18
EW Ev iv/" p[o_" s'?yyo ij;itWu
pUv;| s'?y;' jp'iStd;sIn" pm;'Stq; 19
tto jpeTpiv];, piv]' v;q x_t"
AWyo dI`Rs?' yTv;I`Rm;yurv;uy"u 20
svRvde piv];, v+y;Myhmt" prm(
yeW;' jpw homw pUyNte m;nv;" sd; 21
it x; /mRx;S]e dxmo?y;y"
aq Ek;dxo?y;y"
aq;`mWR,iv/v,Rnm(
a`mWR,' devt' xuvTyStrTsm;"
km;<@" p;vm;Ny s;iv}y tqwv c 1
}y. &pd; cwv Stom;in Vy;itStq;
.;<@;in c s;m;in g;y]I c*xn' tq; 2
puWv[t' c .;W' c tq; somv[t;in c
aBl b;hRSpTy' c v;KsU]mmOt' tq; 3
xt{IymqvRixrS]sup,| mh;v[tm(
ge sU_msU_' c N{sU_' c s;mnI 4
]I<y;Jydoh;in rq'tr' c av[t' v;mdevv[t' c
Et;in gIt;in punNtjNtU;itSmrTv' l.te ydICzt( 5
it x; /mRx;S]e Ek;dxo?y;y"
195

[hakha Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

;dxo?y;y"
aq g;y]Ijpiv/v,Rnm(
it vedpiv];<y.iht;in E>y" s;iv]I ivixyte 1 n;STy`mWR,;TprmNtjRle 2 n s;iv}y; sm' jPy' n Vy;itsm'
tm( 3 kxmYy;m;sIn" kxorIyv;Nkxpiv]p;," p[;%"
sUy;R.mu%o v;=m;l;mup;d;y devt;?y;yI jp' ky;Rt( 4
suv,Rm,.u_;Sfi$kp;={;=pu]jIvk;n;mNytmen;d;y
m;l;' ky;Rt( 5 kxg[iNq' Tv; v;mhStopymwv;R g,yet( 6
a;d* devt; AiWCzNd" Smret( 7 tt" sp[,v;' sVy;itk;m;d;vNte c ixrs; g;y]Im;vtRyte ( aq;Sy;" sivt; devt; AiWivR;m]o g;y]I zNd" 9 k;r" p[,v;:y" 10
.U" .uv" Sv" mh" jn" tp" sTymit
Vy;ty" 11 aom;po JyotIrsomOt' b[ .U.vRu " Svromit ixr"
12 .vNt c;] Xlok;" 13
sVy;itk;' sp[,v;' g;y]I' ixrs; sh
ye jpNt sd; teW;' n .y' ivte Kvct( 14
xt' jPTv; tu s; devI idnp;pp[,;ixnI
sh' jPTv; tu tq; p;tk>y" smuret( 15
dxsh' jPTv; tu svRkLmWn;ixnI
suv,RSteyip[o b[h; gutLpg" 16
sur;p ivxu?yet l=j;Py; s'xy"
p[;,;y;m]y' Tv; ;nk;le sm;iht" 17
ahor;]t;Tp;p;T=,;dev muCyte
sVy;itk;" sp[,v;" p[;,;y;m;Stu Wo@x 18
aip .[,U hn' m;s;TpunNTyhrh" t;"
t; devI ivxeW,e svRk;mp[d;ynI 19
196

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xSmOit"

svRp;p=ykrI vrd; ._vTsl;


x;Ntk;mStu juy;Ts;iv]Im=tw" xuc" 20
hNtuk;mopmOTyu' c `Otne juy;q;
Ik;mStu tq; pwbRLvw" k;nk;muk" 21
b[vcRsk;mStu pys; juy;q;
`OtPlutiw StlwviR ' juy;Tsusm;iht" 22
g;y}yyuthom; svRp;pw" p[mCu yte
p;p;Tm; l=homen p;tk>y" p[mCu yte 23
a.I' lokm;oit p[;uy;Tk;mmIPstm(
g;y]I vedjnnI g;y]I p;pn;ixnI 24
g;y}y; prm' n;iSt idiv ceh c p;vnm(
hSt];,p[d; devI ptt;' nrk;,Rve 25
tSm;;m>yseTy' b[;,o inyt" xuc"
g;y]Ij;Pyinrt' hVykVyeWu .ojyet( 26
tiSm itte p;pmBbNdurv pukre 27
jpenvw tu s's?yedb( ;[ ,o n;] s'xy"
ky;RdNy v; ky;RNmw]o b[;, Cyte 28
p;'xu Sy;Cztgu," s;ho m;ns" SmOt"
nowjpR ' bu/" ky;RTs;iv}y;Stu ivxeWt" 29
s;iv]Ij;Pyinrt" SvgRm;oit m;nv"
g;y]IjPyinrto mo=op;y' c ivNdit 30
tSm;TsvRpy[ en ;t" p[ytm;ns"
g;y]I' tu jpeKTy; svRp;pp[,;ixnIm( 31
it x; /mRx;S]e ;dxo?y;y"
197

[hakha Smiti]

[hakha Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

]yodxo?y;y"
aq tpR,iv/v,Rnm(
;t" tjPyStdnu p[;%o
idVyen tIqenR dev;nudkn tpRyte ( 1
aq tpR,iv/" 2
.gvNt' xeW' tpRy;m 3
k;l;{' tu tto Km.*m' tqwv c
et.*m' tt" p[o_' p;t;l;n;' c skm( 4
jMbUp' tt" p[o_' x;kp' tt" prm(
gomedpukre tCz;k;:y' c tt" prm( 5
x;vRr' tt" Sv/;m;n' tto ihr<yrom;,'
tt" kLpSq;yno lok;'StpRyte ( 6
lv,odk tt" =Irod' tto `Otod' tt =Ud' tt" Sv;dUd' tt it
ssmu{k p[TyOc' puWsU_nodk;lINd;t( pup;, c tq;
.KTy; 7 aq t;psVyod=,;mu%oNtj;Rn"u ip}ye, iptO,;'
yq;;' p[k;mmudk d;t( 8 s*v,Rne p;]e, r;jten*duMbre,
%@gp;]e,;Ny p;]e, vodk iptOtIq| SpOxNd;t( 9 ip]e ipt;mh;y p[ipt;mh;y m;]e ipt;mw p[ipt;m' m;t;mh;y p[m;t"
mh;y m;]e m;t;mw p[m;t;mw sm;TpuW;TptOp=e y;vt;' n;m
j;nIy;TptOp=;,;' tpR,' Tv; gu,;' m;tOp=;,;' tpR,' ky;Rt(
10 m;tOp=;,;' tpR,' Tv; s'biN/b;N/v;n;' ky;Rt( teW;' Tv;
sud;' ky;Rt( 11 .vNt c;] Xlok;" 12
ivn; r*Pysuv,Rne ivn; t;m[itlen c
ivn; d.wR mN]w iptO,;' nopitte 13
s*v,Rr;jt;>y;' c %@gne *duMbre, c
dm=Yyt;' y;it iptO,;' tu itlodkm( 14
198

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xSmOit"

he; tu sh y' =Ire, m/un; sh


tdPy=Yyt;' y;it iptO,;' tu itlodkm( 15
ky;Rdhrh" ;m;enodkn v;
pyomUlflwv;Rip ipt,;' p[Iitm;hvn( 16
;t" s'tpR,' Tv; iptO,;' tu itl;M.s;
iptOyDmv;oit p[I,;it c iptOS' tq; 17
it x; /mRx;S]e ]yodxo?y;y"
aq ctudx
R o?y;y"
aq ;e b[;,prI=;v,Rnm(
b[;,; prI=et dwve kmR, /mRivt(
ip}ye kmR, s'p;[ e yu_m;" prI=,m( 1
b[;,; ye ivkmRSq; bw@;lv[itk;Stq;
n;; aitr_;; b[;,;" pdUWk;" 2
gu,;' p[itkl; ved;uTs;idn ye
gu,;' Ty;gnwv b[;,;" pdUWk;" 3
an?y;yev/Iy;n;" x*c;c;rivvjRt;"
xU{;rss'pu ; b[;,; pdUWk;" 4
W@ivT]sup,oR bco Jyes;mg"
i],;ckt" p;b[;R ,;" pp;vn;" 5
b[dey;nust' ;no b[dey;p[d;yk"
b[dey;pityR b[;,;" p p;vn;" 6
AGyju"p;rgo y s;;' y;ip p;rg"
aqv;Rirso?yet; b[;," pp;vn" 7
inTy' yogrto iv;Nsmlo;Xmk;n"
?y;nxIlo yitivR;Nb[;," pp;vn" 8
199

[hakha Smiti]

[hakha Smiti]

SmOit

*dwve p[;%* ]INv; ip}ye cod%;'Stq;


.ojyeiiv/;iNvp[;nekk
mu.y] v; 9
.ojyedqv;Pyek b[;,' pp;vnm(
dwve Tv; tu nwve ' p;* tu tT=pet( 10
iCzs'in/* k;y| ip<@invRp,' bu/"w
a.;ve c tq;k;yRmk;y| yq;iv/ 11
;' Tv; p[yen Tvr;o/ivvjRt"
,m' ij;it>y" y; ivinvedyet( 12
aNy] pupmUl>e y" pI#k>y pi<@t"
.ojyeiiv/;iNvp[;NgN/m;LysmuJJvl;n( 13
yTkcTpCyte gehe .+y' v; .oJymev v;
ainve n .o_Vy' ip<@mUle kd;cn 14
g[gN/;NygN/;in cwTyvO=.v;in c
pup;, vjRnIy;in r_v,;Rin y;in c 15
toyov;in dey;in r_;Nyip ivxeWt"
,;Rs]U ' p[d;tVy' k;p;Rsmqv; nvm( 16
dx;' ivvjRyTe p[;Do yPyhtvS]j;m(
`Otne dIpo d;tVyiStltwlne v; pun" 17
/Up;q| guGgul'u d;Otyu_' m/UTk$m(
cNdn' c tq; d;Tp; c km' xu.m( 18
.Ut,O ' surs' ixg['u p;lk sN/uk tq;
km;<@;l;buv;t;Rkkoivdr;' vjRyte ( 19
ipPplI' mrc' cwv tq; vw ip<@mUlkm(
t' c lv,' sv| v'x;g[' tu ivvjRyte ( 20
r;jm;W;NmsUr;' ko{v;NkordUWk;n(
loiht;NvO=iny;Rs;n( ;kmR, vjRyte ( 21
200

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xSmOit"

a;m[m;mlkm=' mOk;d/d;@m;n(
ivd;yRvw rM.;; d;Cz^;e p[yt" 22
/;n;l;je m/uytu e s_UNxkry; sh
d;Cz^;e p[yen ;$kivsetk;n( 23
.ojyTv; ij;N.KTy; Sv;c;Nt;Ndd=,;n(
a.v; punivRp;[ nnu]Jy ivsjRyte ( 24
inmN]tStu y" ;e mwqnu ' sevte ij"
;' dv; c .uKTv; c yu_" Sy;Nmhtwns; 25
k;lx;k sxLk;' m;'s' v;/[I,sSy c
%@gm;'s' tq;nNt' ym" p[ov;c /mRivt( 26
yd;it gy;=e]e p[.;se pukre tq;
p[y;ge nwmW;r<ye svRm;nNTymXnute 27
g;ymunyoStIre pyo<y;.rk<$k
nmRd;y;' gy;tIre svRm;nNTymuCyte 28
v;r;,Sy;' k=e]e .Ogtu u mh;lye
sve<yOiW kpe c tdPy=YymuCyte 29
MleCzdexe tq; r;]* s'?y;y;' c ivxeWt"
n ;m;creTp[;Do MleCzdexe n c v[jte ( 30
hiStCz;y;su y' y' r;dxRne
ivWuvTyyne cwv svRm;nNTymuCyte 31
p[op;mtIt;y;' m`;yu_;' ]yodxIm(
p[;Py ;' tu ktRVy' m/un; p;ysen v; 32
p[j;' pui' yx" SvgRm;roGy' c /n' tq;
nO,;' ;w" sd; p[It;" p[yCzNt ipt;mh;" 33
it x; /mRx;S]e ctudx
R o?y;y"
201

[hakha Smiti]

[hakha Smiti]

SmOit

pdxo?y;y"
aq jnnmr,;x*cv,Rnm(
jnne mr,e cwv sip<@;n;' ijom"
}yh;Czmv;oit yovedsmiNvt" 1
sip<@t; tu puWe sme ivinvtRte
n;m/;rkivp[Stu dx;hen ivxu?yit 2
=i]yo ;dx;hen vwXy" p=e, xu?yit
m;sen tu tq; xU{" xum;oit n;Ntr; 3
r;i].m;RstuLy;.gR.
R ;ve ivxu?yit
aj;tdNtb;le tu s" x*c' iv/Iyte 4
ahor;];q; xub;Rle TvtcU@k
tqwv;nupnIte tu }yh;Cz?yNt b;N/v;" 5
anU!;n;' tu kNy;y;' tqwv xU{jNmn;m(
anU!.;yR" xU{Stu Wo@x;Tsr;Tprm( 6
mOTyu' sm/gCzNe m;s;Sy;ip b;N/v;"
xu' sm.gCzynu ;R] k;y;R ivc;r,; 7
iptOvXe min y; kNy; rj" pXyTys'St;
tSy;' mOt;y;' n;x*c' kd;cdip x;Myit 8
hInv,;| tu y; n;rI p[m;d;Tp[sv' v[jte (
p[sve mr,e tm;x*c' nopx;Myit 9
sm;n' %Lvx*c' tu p[qmen sm;pyet(
asm;n' itIyen /mRr;jvco yq; 10
dex;Ntrgt" uTv; kLy;n;' mr,ov*
yCzW' dxr;]Sy t;vdev;xuc.Rvte ( 11
atIte dxr;]e tu i]r;]mxuc.Rvte (
tq; s'vTsretIte ;n Ev ivxu?yit 12
202

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xSmOit"

an*rseWu pu]We u .;y;RSvNygt;su c


prpUv;Rsu c S]IWu }yh;Czrheyte 13
m;t;mhe VytIte tu a;c;yeR c tq; mOte
gOhe d;su kNy;su mOt;su c }yhStq; 14
inv;sr;jin p[te e j;te d*ih]k gOhe
a;c;yRpIpu]We u p[te We u idvsen c 15
m;tule p=,I' r;i]' ixyiTvRGb;N/veWu c
sb[c;r<yek;hmnUc;ne tq; mOte 16
Ekr;]' i]r;]' c W@^;]' m;smev c
xU{e sip<@ v,;Rn;m;x*c' mx" SmOtm( 17
i]r;]mq W@^;]' p=' m;s' tqwv c
vwXye sip<@ v,;Rn;m;x*c' mx" SmOtm( 18
sip<@ =T]ye xu" W@^;]' b[;,Sy tu
v,;Rn;' prix;n;' ;dx;h' ivinidRxte ( 19
sip<@ b[;,e v,;R" svR Ev;ivxeWt"
dxr;]e, xu?yeyu rTy;h .gv;Nym" 20
.OGvGNynxn;M.o.mOtR ;n;m;Tm`;itn;m(
pitt;n;' c n;x*c' xS]ivut; ye 21
yitv[itb[c;rnOpk;kdI=t;"
n;x*c.;j" kqt; r;j;D;k;r, ye 22
yStu .u pr;x*ce v,IR soPyxuc.Rvte (
ax*cxu* xu tSy;Pyu_; mnIiW." 23
pr;x*ce nro .uKTv; myon* p[j;yte
.uKTv;' m[yte ySy tSy yon* p[j;yte 24
d;n' p[itg[ho hom" Sv;?y;y" iptOkmR c
p[te ip<@iy;vjRm;x*ce ivinvtRte 25
203

[hakha Smiti]

[hakha Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

it x; /mRx;S]e pdxo?y;y"
aq Wo@xo?y;y"
aq{Vyxu" mO<my;idp;]xuv,Rnm(
mO<my' .;jn' sv| pun" p;kn xu?yit
mwm]RU "w purIWw Ivnw" pUyxo,tw" 1
s'SpO' nwv xu?yet pun" p;kn mO<mym(
Etwrve tq; SpO' t;m[s*vnRr;jtm( 2
xu?yTy;vitRt' p;dNyq; kvl;M.s;
a;Mlodkn t;m[Sy sIsSy ]pu,Stq; 3
=;re, xu" k;'sSy lohSy c ivinidRxte (
mu_;m,p[v;l;n;' xu" p[=;lnen tu 4
aBj;n;' cwv .;<@;n;' svRSy;XmmySy c
x;kvj| mUlflivdl;n;' tqwv c 5
m;jRn;Dp;];,;' p;,n; yDkmR,
,;M.s; tq; xu' seh;n;' ivinidRxte ( 6
xyn;sny;n;n;' SFyxUpx
R k$Sy c
xu" s'po[ =,;De k$mN/nyoStq; 7
m;jRn;Xmn;' xu" =te" xo/Stu tT=,;t(
s'm;jRtne toyen v;ss;' xuryte 8
bn;' p[o=,;Cz/;RNy;dIn;' ivinidRxte (
p[o=,;Ts'ht;n;' c d;rv;,;' c tT=,;t( 9
s;qRk;n;' kLkn dNtmySy c
gov;lw" flp;];,;mSQn;' vt;' tq; 10
iny;Rs;n;' gu@;n;' c lv,;n;' tqwv c
ksMu .km;n;' c ,;Rk;p;RsyoStq; 11
204

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xSmOit"

p[o=,;Tkqt; xurTy;h .gv;Nym"


.Ummudk xu' xuc toy' ixl;gtm( 12
v,RgN/rswdRu vw R jRt' yid tvet(
xu' ndIgt' toy' svRdvw tq;kr" 13
xu' p[s;rt' p<y' xue c;j;yomR%
u e
mu%vj| tu g*" xu; m;j;Rr;me xuc" 14
xYy; .;y;R ixxuvSR ]mupvIt' km<@lu"
a;Tmn" kqt' xu' n xu' ih prSy c 15
n;rI,;' cwv vTs;n;' xknIn;' xun;' mu%m(
r;]* p[v,e vO=e mOgy;y;' sd; xuc 16
xu; .tuR tuqRe i ;nen S]I rjSvl;
dwve kmR, ip}ye c pmehin xu?yit 17
rQy;kdRmtoyen Ivn;en v;Pyq
n;.e?v| nr" SpO" s" ;nen xu?yit 18
Tv; mU]' purIW' v; ;Tv; .o_mn;Stq;
.uKTv; =uTv; tq; suPTv; pITv; c;M.ovg; c 19
rQy;' v;My v;c;me;so ivpr/;y c
Tv; mU]purIW' c lepgN/;ph' ij" 20
tne ;M.s; x*c' mOd; cwv sm;cret(
mehne mOik;" s l prkitRte 21
EkiSmNv'xithRSte yoDeyR ;tudx
R
itStu mOik; dey;" Tv; n%ivxo/nm( 22
itStu p;dyoDeyR ;" x*c;mSy svRd;
x*cmethSq;n;' igu,' b[c;r,;m( 23
i]gu,' c vnSq;n;' ytIn;' tu ctug,Ru m(
mOik; c ivinidR; i]pv;RpUytR e yq; 24
205

[hakha Smiti]

[hakha Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

it x; /mRx;S]e Wo@xo?y;y"
aq sdxo?y;y"
aq =i]y;idv/e gv;ph;re v[tv,Rnm(
inTy' i]Wv,;yI Tv; p[,k
R $ I' vne
a/"x;yI j$;/;rI p,Rml
U fl;xn" 1
g[;m' ivxe .=;q| SvkmR prktRyn(
Ekk;l' smXnIy;WeR tu ;dxe gte 2
hemSteyI sur;p b[h; gutLpg"
v[tne tw ne xu?yNte mh;p;tikniSTvme 3
y;gSq' =T]y' hTv; veXy' hTv; c y;jkm(
Etdev v[t' ky;Rd;m' ivindUWk" 4
k$s;+y' tqwvoKTv; in=epmpTy c
Etdev v[t' ky;RyKTv; c xr,;gtm( 5
a;iht;e" S]y' hTv; m]' hTv; tqwv c
hTv; g.RmivD;tmetdev v[t' cret( 6
vnSq' c ij' hTv; p;qRv' c t;gsm(
Etdev v[t' ky;Rd( igu,' c ivxuye 7
=T]ySy c p;don' v/e/| vwXy`;tne
a/Rmve sd; ky;RTS]Iv/e puWStq; 8
p;d' tu xU{hTy;y;mudKy;gmne tq;
gov/e c tq; ky;RTprd;rgtStq; 9
pxUNhTv; tq; g[;My;Nm;s' Tv; ivc=,"
a;r<y;n;' b/e td/| tu iv/Iyte 10
hTv; ij' tq; spRjlexyblexy;n(
sr;]' tq; ky;Rdv( t[ ' b[h,Stq; 11
206

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xSmOit"

anSQn;' xk$' hTv; s;SQn;' dxxt' tq;


b[hTy;v[t' ky;RTpU,| s'vTsr' nr" 12
ySy ySy c v,RSy vOiCzd' sm;cret(
tSy tSy v/e p[o_' p[;y' sm;cret( 13
apTye tu v,;Rn;' .uv' p[;Py p[m;dt"
p[;y' v/e p[o_' b[;,;numt' cret( 14
goj;Sy;phr,e m,In;' rjtSy c
jl;phr,e cwv ky;RTs'vTsrv[tm( 15
itl;n;' /;NyvS];,;' m;n;m;mWSy c
s'vTsr;/| kvIRt v[tmetTsm;iht" 16
tO,=e k
u ;t;,;' rs;n;mph;rk"
m;smek v[t' ky;RN/;n;' sipRW;' tq; 17
lv,;n;' gu@;n;' c mUl;n;' ksmu Sy c
m;s;/| tu v[t' ky;Rdte dev sm;iht" 18
l*h;n;' vwdl;n;' c sU];,;' cmR,;' tq;
Ekr;]v[t' ky;Rdte dev sm;iht" 19
.uKTv; pl;<@ lxun' m' c kvk;in c
n;r' ml' tq; m;'s' iv@vr;h' %r' tq; 20
g*/erkro^' c svpn%' tq;
Vy;d' k$ ' g[;My' ky;RTs'vTsr' v[tm( 21
.+y;" pn%;STvete go/;kCzpxLlk;"
%@g xxkwv t;NhTv; c credv( t[ m( 22
h's' mu' bk k;k k;kol' %rI$km(
mTSy;d;' tq; mTSy;Nbl;k xuks;rk 23
cv;k Plv' kok m<@k .ujg' tq;
m;smek v[t' ky;Rdte wv n .=yet( 24
207

[hakha Smiti]

[hakha Smiti]

SmOit

r;jIv;Ns'htu<@; sxLk;' tqwv c


p;#nroiht* .+y* mTSyeWu prkitRt* 25
jlecr;' jlj;Nmu%;g[n%ivkr;n(
r_p;d;;lp;d;Ns;h' v[tm;cret( 26
itir' c myUr' c l;vk c kiplm(
v;/[I,R s' vtRk c .+y;n;h ymStq; 27
.uKTv; co.ytodNt' tqwkxfd'i^,"
tq; .uKTv; tu m;'s' vw m;s;/| v[tm;cret( 28
Svy' mOt' vOq; m;'s' m;ihW' Tv;jmev c
go =Ir' ivvTs;y;" s'/Ny; tq; py" 29
s'/Nyme?y' .=Tv; p=' tu v[tm;cret(
=Ir;, y;Ny.+y;, tik;r;xne bu/" 30
sr;]' v[t' ky;RdetTprkitRtm(
loiht;NvO=iny;Rs;Nb[np[.v;'Stq; 31
kvl;in c xu_;in tq; pyuiR Wt' c yt(
gu@yu_' tq; .uKTv; i]r;]' c v[tI .vet( 32
d/ .w+y' c xuK]eWu y;Ny/s'.vm(
gu@xu_' tu .+y' Sy;TssipRkmit iSqit" 33
yvgo/Umj;" sveR ivk;r;" pys ye
r;jv;@vkLy' c .+y' pyuiR Wt' .vet( 34
sjIvpKvm;'s' c sv| yen vjRyte (
s'vTsr' v[t' ky;RTp[;Xywt;HD;ntStu t;n( 35
xU{;' b[;,o .uKTv; tq; r;vt;r,"
cikTskSy =u{Sy tq; S]ImOgjIivn" 36
W<@Sy kl$;y; tq; bN/nc;r,"
bSy cwv corSy avIr;y;" S]yStq; 37
208

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xSmOit"

cmRk;rSy ve,Sy KlIvSy pittSy c


Kmk;rSy /UtSR y tq; v;/uiR WkSy c 38
kdyRSy nOxs' Sy veXy;y;" iktvSy c
g,;' .Ump;l;m' cwv jIivn;m( 39
m*k;' sUitk;' .uKTv; m;s' v[t' cret(
xU{Sy stt' .uKTv; WNm;s;Nv[tm;cret( 40
vwXySy tu ty; .uKTv; ]INm;s;Nv[tm;cret(
=T]ySy tq; .uKTv; *m;s* v[tm;cret( 41
b[;,Sy tq; .uKTv; m;smek v[t' cret(
ap" sur;.;jnSq;" pITv; p=' v[t' cret( 42
m.;<@gt;" pITv; sr;]' v[t' cret(
xU{oiCz;xne m;s' p=mek tq; ivx" 43
=T]ySy tu s;h' b[,Sy tq; idnm(
ag[;;xne iv;Nm;smek v[tI .vet( 44
priv" prve; c yy; c privNdit
v[t' s'vTsr' kydRu ;RtyO ;jkpm;" 45
k;koiCz' gv;`[;t' .uKTv; p=' v[tI .vet(
dUiWt' kxk$w mUiWk;l;len c 46
m=k;mxkn;ip i]r;]' tu v[tI .vet(
vOq; srs'y;vp;ys;pUpxklI" 47
.uKTv; i]r;]' kvIRt v[tmetTsm;iht"
nILy; cwv =to ivp[" xun; dStqwv c 48
i]r;]' tu v[t' ky;RTpu' lIdxn=t"
p;dp[t;pn' Tv; vi' Tv; tq;Py/" 49
kx"w p[mJO y p;d* c idnmek v[tI .vet(
nIlIvS]' prI /;y .uKTv; ;n;hR,Stq; 50
209

[hakha Smiti]

[hakha Smiti]

SmOit

i]r;]' c v[t' kYy;iCzv; guLmlt;Stq;


a?y;Sy xyn' y;nm;sn' p;duk tq; 51
pl;xSy ijeS]r;]' tu v[tI .vet(
v;Gdu' .;vdu' c .;jne .;vdUiWte
.uKTv;' b[;," p;T]r;]' tu v[tI .vet( 52
=T]yStu r,e dv; pO' p[;,pr;y,"
s'vTsrv[t' kYy;iCzv; vO=' flp[dm( 53
idv; c mwqnu ' gTv; ;Tv; nStq;M.s
n;' prS]y' ; idnmek v[tI .vet( 54
=PTv;;vxuc {Vy' tdev;M.s m;nv"
m;smek v[t' ky;Rdpu ?y tq; gum( 55
pIt;vxeW' p;nIy' pITv; c b[;," Kvct(
i]r;]' tu v[t' ky;R;mhSten v; pun" 56
EkpupiveWu ivWm' y" p[yCzit
s c t;vds* p=' ky;Ru b[;,o v[tm( 57
/;ryTv; tul;c;y| ivWm' k;rye,k
sur;lv,m;n;' idnmek v[tI .vet( 58
m;'sSy ivy' Tv; ky;Rvw mh;v[tm(
ivy p,n; m' itlSy c tq;cret( 59
k;r' b[;,SyoKTv; Tv'k;r' c grIys"
idnmek v[t' ky;RTp[yt" susm;iht" 60
p[te Sy p[te k;y;R, aTv; /nh;rk"
v,;Rn;' yd(vt[ ' p[o_' td(vt[ ' p[ytret( 61
Tv; p;p' n gUhte gum;n' ivv/Rte
Tv; p;p' bu/" ky;RTpWRdonumt' v[tm( 62
tSkr;pd;k,Re bVy;lmOge vne
210

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

xSmOit"

[hakha Smiti]

n v[t' b[;," kYy;Tp[;,v;/;.y;Tsd; 63


svR] jIvn' r=eIvNp;pmpohit
v[t"w Cz^w d;nw Ty;h .gv;Nym" 64
xrIr' /mRsvRSv' r=,Iy' p[yt"
xrIr;Tvte /mR" pvRt;Tsll' yq; 65
a;loCy /mRx;S];, smeTy b[;,w" sh
p[;y' ijo d;TSveCzy; n kq'cn 66
it x; /mRx;S]e sdxo?y;y"
aq;;dxo?y;y"
a`mWR, pr;k Cz^ aitCz^ s;Nt;pn;idv[tm(
}yh' i]Wv,;yI ;ne ;ne`mWR,m(
inmiS]" p#dPsu n .uIt idn]ym( 1
vIr;sn' c itt g;' d; pyiSvnIm(
a`mWR,mTyetd(vt[ ' sv;R`n;xnm( 2
}yh' s;y' }yh' p[;tS}yhm;dy;ctm(
}yh' pr' c n;XnIy;Tp[;j;pTy' crNv[tm( 3
}yhmu,' ipveoy' }yhmu,' `Ot' ipvet(
}yhmu,' py" pITv; v;yu.=S}yh' .vet( 4
tCz^' ivj;nIy;Cztw" xItmud;tm(
;dx;hopv;sen pr;k" prkitRt" 5
iv/nodks;in m;smXnIt yt"
s Tv; sodk;Nm;s' Cz^' v;,muCyte 6
bLvwr;mlkv;Rip p;=wrqv; xu."w
m;sen lokitCz^" kQyte busmw" 7
gomU]' gomy' =Ir' d/ sipR" kxodkm(
211

[hakha Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ekr;]opv;s Cz^' s;'tpn' SmOtm( 8


EtwStu }yhm>ySt' mh;s;'tpn' SmOtm(
ip<y;k v;mt;Mbusu _Un;' p[itv;srm( 9
pv;s;Ntr;>y;s;ul;puW Cyte
gopurIW;xno .UTv; m;s' inTy' sm;iht" 10
v[t' tu y;vk ky;RTsvRp;pnuye
g[;s' cN{kl;vO; p[;XnIy;/RyNsd; 11
;sye kl;h;n* v[t' c;N{;y,' cret(
mu<@S]Wv,;yI a/" x;yI jteN{y" 12
S]IxU{pitt;n;' c vjRyTe pr.;W,m(
piv];, jpeCzKTy; juy;wv x_t" 13
ay' iv/" s ivDey" svRCz^W u svRd;
p;p;Tm;nStu p;pe>y" Cz^"w s't;rt; nr;" 14
gtp;p;idk y;Nt n;] k;y;R ivc;r,;
xp[o_md' x;S]' yo/Ite bum;r"
svRp;pivinmRu _" SvgRlok mhIyte 16
it x; /mRx;S]e;dxo?y;y"
sm;;cey' xSmOit"

Reference:
Smti Sandarbha, Vol. III, (Delhi: Nag, 1981), pp. 1415ff.
212

aq bOhSpitSmOit"
Ig,ex;y nm"
t];d*ssuv,RpO qvId;nflmhTvv,Rnm(
; tuxt' r;j; sm;vrd=,m(
m`v;n( v;Gvd;' e' pYyRpCO zd( bOhSpitm( 1
.gvn( kn d;nen svRt" su%me/te
y' yNmh;`| c tNme b[iU h mh;tp 2
EvmN{e, pOos* devdevpuroiht"
v;cSpitmRh;p[;Do bOhSpitv;c h 3
suv,Rd;n' rod;n' .Umd;n' c v;sv
Ett( p[yCzm;nStu svRp;pw" p[mCu yte 4
suv,| rjt' vS]' m,r' c v;sv
svRmve .ve' vsu/;' y" p[yCzit 5
f;l;' mhI' dv; sbIj;' xSyx;lnIm(
y;vt( sUYyRkr; lok;St;vt( SvgeR mhIyte 6
yTkt( kte p;p' puWo vOikxRt"
aip gocMmRm;]e, .Umd;nen xu?yit 7
dxhSten d<@n i]'x<@;in vRnm(
dx t;Nyev ivSt;ro gocmeR tNmh;flm( 8
svOW' gosh' c y] itTytN{tm(
b;lvTsp[stU ;n;' td( gocmR itSmOtm( 9
ivp[;y d; gu,;iNvt;y tpoivyu_;y jteN{y;y
y;vNmhI itit s;gr;Nt; t;vt( fl' tSy .vednNtm( 10
yq; vIj;in rohNt p[k,;Rin mhItle
Ev' k;m;" p[rohNt .Umd;nsm;jRt;" 11
yq;Psu pitt" s StwlivNdu" p[spRit
213

[|Bihaspati Smiti]

SmOit

Ev' .Umt' d;n' sXye sXye p[rohit 12


ad;" su%no inTy' vS]dwv pv;n( 13
s nr" svRdo .Up yo dd;it vsuN/r;m(
yq; g*.Rrte vTs' =;rmuTsOJy =Ir,I 14
Ev' d; sh;= .Um.Rrit .Umdm(
x .{;sn' z]' crSq;vrv;r,;" 15
.Umd;nSy pu<y;in fl' SvgR" purNdr
a;idTyo v,o vib[R ; somo t;xn" 16
xUlp;, .gv;n.nNdit .Umdm(
a;Sfo$yNt iptr" p[hWRNt ipt;mh;" 17
.Umd;t; kle j;t" s nS];t; .ivyit
]I<y;rit d;n;in g;v" pOQvI srSvtI 18
t;ryNt ih d;t;r' sv;RTp;p;ds'xym(
p[;vOt; vS]d; y;Nt n; y;Nt TvvS]d;" 19
tO; y;NTyd;t;r" =u/t; y;NTynd;"
k;'=Nt iptr" sveR nrk;y.Irv" 20
gy;' yo y;Syit pu]" s nS];t; .ivyit
EVy; bhv" pu];" yekoip gy;' v[jte ( 21
yjet v;me/ne nIl' v; vOWmuTsOjte (
loihto yStu v,Rne puCz;g[e yStu p;<@r" 22
et" %urivW;,;>y;' s nIlo vOW Cyte
nIl" p;<@rl;lStO,murte tu y" 23
WivWRsh;, iptrSten tipRt;"
y gtMp kliStit cotm( 24
iptrStSy nXyNt somlok mh;uitm(
pOqoyRdoidRlIpSy nOgSy nWSy c 25
214

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhSpitSmOit"

[|Bihaspati Smiti]

aNyeW; nreN{;,;' punrNy; .ivyit


b.vRs/u ; d; r;j." sgr;id." 26
ySy ySy yd; .UmStSy tSy td; flm(
yStu b[" S]Io v; yStu vw iptO`;tk" 27
gv;' xtsh;,;' hNt; .vit dutI
Svd;' prd;' v; yo hre vsuN/r;m( 28
iv;y;' im.UTR v; iptO." sh pCyte
a;=e; c;numNt; c tmev nrk v[jte ( 29
.Umdo .Umh; c n;pr' pu<yp;pyo"
v;/o v;vitt y;vd;.Uts'Plvm( 30
aerpTy' p[qm' ihr<y' .UvRw ,vI sUysR tu ; g;v"
lok;S]ySten .vNt d; y" k;n' g; mhI d;t( 31
W@xIit sh;,;' yojn;n;' vsuN/r;m(
Svto d; tu svR] svRk;mp[d;ynI 32
.Um' y" p[itgO ;it .Um' y p[yCzit
.* t* pu<ykm;R,* inyt' SvgRg;mn* 33
sveWR ;mev d;n;n;' EkjNm;nug' flm(
h;$k=itg*rI,;' sjNm;nug' flm( 34
yo n ih'Sy;dh' ;Tm; .Utg[;m' ctuivR/m(
tSy deh;iyu_Sy .y' n;iSt kd;cn 35
aNy;yen t; .UmywR nrwrph;rt;
hrNto h;ryNt hNyuSte smlm( 36
hrte hryeStu mNdbuStto vOt"
s b?yo v;,w" p;xwiStyRGyoinWu j;yte 37
au." pittwSteW;' d;n;n;mpkRnm(
b[;,Sy te =e]e t' i]puW' klm( 38
215

[|Bihaspati Smiti]

SmOit

v;pIkpshe, ame/xten c
gv;' koi$p[d;nen .Umh; n xu?yit 39
gomek;' Sv,Rmk
e v; .Umre PyRmlm(
N/rkm;y;it y;vd;.Uts'Plvm(
t' d' tpo/It' yTkmRstm( 40
a;l
Sy sIm;y; hr,en p[,Xyit
govIqI' g[;mrQy; Xmx;n' goipt' tq; 41
sMpI@ nrk y;it y;vd;.Uts'Plvm(
Wre injRle Sq;ne p[St' xSy' ivsjyet( 42
jl;/;r ktRVyo Vy;sSy vcn' yq;
p kNy;nOte hNt dx hNt gv;nOte 43
xtm;nOte hNt sh' puW;nOte
hNt j;t; n j;t;' ihr<y;qeR nOt' vdet( 44
sv| .UMynOte hNt m; Sm .UMynOt' vdI"
Sve m; rit' ky;" p[;,w" k<#gtwrip 45
an*W/m.eWJy' ivWmetl;hlm(
n ivW' ivWmTy;" b[Sv' ivWmuCyte 46
ivWmek;ikn' hNt b[Sv' pu]p*]km(
loh%<@;XmcU,| c ivW Jvryerm( 47
b[Sv' i]Wu lokWu k" pum;n( Jvryyit
mNyuph[ r,; ivp[; r;j;n" xS]p;,y" 48
xS]mek;ikn' hNt ivp[mNyu" kl=ym(
xS]mek;ikn' hNt ivp[mNyu" kl=ym(
mNyuph[ r,; ivp[; p[hr,o hr" 49
c;Iv[tro mNyuStSm;ip[' n kopyet(
adG/;" p[rohNt sUydR G/;Stqwv c 50
216

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhSpitSmOit"

mNyudG/Sy ivp[;,;mro n p[rohit


adRhit tejs; sUyoR dhit riXm." 51
r;j; dhit d<@n ivp[o dhit mNyun;
b[Sven tu yt( s*:y' devSven tu y; rit" 52
tn' kln;x;y .vTy;Tmivn;xkm(
b[Sv' b[hTy; c dr{Sy c ynm( 53
gum]ihr<y SvgRSqmip pI@yet(
b[Sven tu yiCz{' tiCz{' n p[rohit 54
p[Cz;dyit tiCz{mNy] tu ivspRit
b[Sven tu pu;in s;/n;in bl;in c 55
s'g;[ me t;in lIyNte skt;su yqodkm(
oi]y;y klIn;y dr{;y c v;sv 56
sNtu;y ivnIt;y svR.tU ;iht;y c
ved;>y;sStpo D;nmN{y;,;' c s'ym" 57
x;y sure yd' ih td=ym(
a;mp;]e yq;NySt' =Ir' d/ `Ot' m/u 58
ivnXyeTp;]d*bRLy; p;]' ivnXyit
Ev' g; ihr<y vS]m' mhI' itl;n( 59
aiv;n( p[itgO ;it .SmI.vit k;vt(
ySy cwv gOhe mU%oR dUre c;ip but" 60
but;y d;tVy' n;iSt mU%Re Vyitm"
kl' t;ryte /Ir" s s c v;sv 61
ySt@;k nv' kYy;t( pur;,' v;ip %;nyet(
s sv| klmuT y SvgeR lok mhIyte 62
v;pIkpt@;g;in ;nopvn;in c
pun" s'Sk;rk; c l.te m*lk flm( 63
217

[|Bihaspati Smiti]

[|Bihaspati Smiti]

SmOit

ind;`k;le p;nIy' ySy itit v;sv


s dug| ivWm' T' n kd;cdv;uy;t( 64
Ek;h' tu iSqt' toy' pOqVy;' r;jsm
kl;in t;ryeSy s s pr;<yip 65
dIp;lokp[d;nen vpum;n( s .ver"
p[o=,Iyp[d;nen SmOit' me/; ivNdit 66
Tv;ip p;pkMm;, yo d;dmqRne
b[;,;y ivxeW,e n s p;pen lPyte 67
.Umg;Rv Stq; d;r;" p[s iyte yd;
nc;vedyte yStu tm;b[R `;tkm( 68
inveidtStu r;j; vw b[;,wmNR yupI@tw"
t' n t;ryte yStu tm;b[R `;tkm( 69
piSqte ivv;he c yDe d;ne c v;sv
moh;rit iv' y" s mOto j;yte im" 70
/n' flit d;nen jIivt' jIvr=,;t(
pmwyRm;roGymih's;flmXnute 71
flmUl;xn;t( pUJy' Svg| sTyen l>yte
p[;yopvexn;{;Jy' svR] su%mXnute 72
gv;!"xdI=;y;" SvgRg;mI tO,;xn"
S]y S]Wv,;yI v;yu' pITv; tu' l.et( 73
inTy;yI .vedk" sN?ye c jpn( ij"
n tTs;/yte r;Jy' n;kpOmn;xk 74
ap[vx
e e inyt' b[lok mhIyte
r;n;' p[its'h;re pxUn( pu];' ivNdit 75
n;k cr' s vste pv;sI c yo .vet(
stt' cwkx;yI y" s l.edIPst;itm( 76
218

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhSpitSmOit"

[|Bihaspati Smiti]

vIr;snm( vIrxYy;' vIrSq;nmup;t"


a=Yy;StSy lok;" Syu" svRk;mgm;Stq; 77
pv;s dI=; a.Wek v;sv
Tv; ;dxvW;R, vIrSq;n;ixyte 78
a/ITy svRvde ;n( vw so du"%;t( p[mCu yte 79
p;vn' crte /m| SvgeR lok mhIyte 80
bOhSpit mt' pu<y' ye p#Nt ij;ty"
cTv;r teW;' v/RNte a;yuivR; yxo blm( 81
it bOhSpitp[,It' /MmRx;S]' sMpU,mR (
sm;;cey' bOhSpitSmOit"

Credits
Sources: K.V. Rangaswami Aiyangar, Bhaspati-Smti (Reconstructed),
GOS lxxxv, Baroda 1941
Typescript: Input by Yasuke Ikari and Akihiko Akamatsu
Conversion to Devanagari using Vedapad Software by Ralph
Bunker
Formatted for Maharishi University of Management
Vedic Literature Collection

219

aq ai]SmOit"
Ig,ex;y nm"
aD;nitmr;N/Sy vOtne ;nen kxv
p[sId sum%
u o n;q D;nip[do .v 1
t;ho]m;sInmi]' utvt;' vrm(
pgMy c pOCzNt AWy" x'stv[t;" 2
.gvn( kn d;nen jpen inymen c
xu?yNte p;tkyRu _;St' b[vIiW mh;mune 3
ap:y;iptdoW;,;' p;p;n;' mht;' tq;
sveWR ;' copp;t;n;' xu' v+y;m tTvt" 4
p[;,;y;mw" piv]w d;nwhoRmjw pR Sw tq;
xuk;m;" p[mCu yNte p;vk>yo n s'xy"
p[;,;y;m;n( piv];' Vy;tI" p[,vNtq;
piv]p;,r;sIno?y>ySyb[ nwTykm( 6
a;vRyTe sd;yu_" p[;,;y;m;n( pun" pun"
a;kx;g[;d;n%;Nt;pStPyt jumm( 7
TvKcmRm;'s/rmedom;iSq." t;"
tqeN{yt; doW;" dNte p[;,ing[h;t(
inro/;;yte v;yuv;RyorihR j;yte
t;pen;po ih j;yNte ttoNt" xu?yte i]." 8
tq; cmR tq;n; doW; a>yitR /mRt"
tqeN{yt; doW; dNte p[;,ing[h;t( 9
p[;,;y;mwdhR te ( doW;;r,;. ikLvWm(
p[Ty;h;re, ivWy;N?y;nen;nwr;n( gu,;n( 10
n c tIv[,e tps; n Sv;?y;ywncR Je yy;
mit'gNtu' sur;" x_; yog;Ts'p;[ uvNty;m( 11
220

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ai]SmOit"

yog;TsMp[;Pyte D;n' yog;mRSy l=,m(


yog" pr' tpo inTy' tSm;u_" sd; .vet( 12
p[,v;;Stq; ved;" p[,ve pyRviSqt;"
v;y" p[,v' sv| tSm;Tp[,vm>yset( 13
p[,ve ivinyu_Sy Vy;tIWu c ssu
i]pd;y;' c g;y}y;' n .y' ivte Kvct( 14
Ek;=r' pr' b[ p[;,;y;m" pr' tp"
b[;,I cwv g;y]I p;vn' prm' SmOtm( 15
sm;tIk;' sp[,v;' g;y]I' ixrs; sh
i]" p#d;yt" p[;," p[;,;y;m" s Cyte 16
Ty;]eySmOTy;' p[qmo?y;y"
aq itIyo?y;y"
p[;,;y;m;'Stq; ky;Rq;iv/rtN{t"
ahor;i]t;Tp;p;T=,;dev xu?yit 1
kMmR,; mns; v;c; yden" kte inix
aitTpUvsR N?y;y;' p[;,;y;mwStu xu?yit 2
p[;,;y;mwyR a;Tm;n' s'yMy;Ste pun" pun"
dx;dx.v;Rip ctuv|x;Tpr' tp" 3
k*Ts' jPTv;p Tyet;s' c tOc' p[it
km;<@ p;vm;n' c sur;poip ivxuit 4
sPTv;Sy p;nIy' ixvsLpmev c
suv,RmpTy;ip =,;vit inmRl" 5
hivm;'Stu ym>ySy n tm'h tIv c
sU_' tu p*W' jPTv; muCyte gutLpg" 6
sVy;tIk;" sp[,v;" p[;,;y;m;Stu Wo@x
221

[|Atri Smiti]

[|Atri Smiti]

SmOit

aip .[,U hn' m;s;TpunNTyhrh" t;" 7


aip v;Psu inmNv; i]" p#d`mWR,m(
yq;me/" tur;$( t;x' mnurb[vIt( 8
a;rM.yD" =]Sy hivyRDo ivx;mip
prcyRyD" xU{Stu jpyDo ijom" 9
a;rM.yD;pyDo ivixo dx.gu,R "w
p;'xu Sy;Cztgu," sho m;ns" SmOt" 10
p;'xSu tucl;ddxnCzd rt"
a/roiv.;go v; iv;sop;'xl
u =,"
inivRk;re, v, mns; m;ns" SmOt" 11
shprm;' devI' xtm?y;' dx;vr;m(
g;y]I' y" p#ip[o n s p;pen lPyte 12
=i]yo b;vIye,R tred;pdm;Tmn"
iven vwXyxU{* to jphomwijom" 13
yq;; rqhIn;Stu rqo v;wyqR ; ivn;
Ev' tpoPyivSy iv; v;PytpiSvn" 14
yq;' m/usy' u _' m/u v;Nyen s'ytu m(
Ev' tp iv; c s'yu _' .eWj' mht( 15
iv;tpo>y;' s'yu _' b[;,' jptTprm(
kiTstwrip vRNtmeno n p[itpte 16
it a;]eySmOt* itIyo?y;y"
ySy k;yRxt' s;g[' t' ved s;?yte
sv| tSy ved;dRhTyrveN/nm( 1
yq; j;tblo v;dRhTy;{;Rnip &m;n(
tq; dhNt vedD;" kmRjNdoWm;Tmn" 2
222

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ai]SmOit"

yq; mh;de lo' =' sv| ivnXyit


Evm;Tmt' p;p' ]yI dhit deihn" 3
n vedblm;Ty p;pkmRrit.Rvte (
aD;n; p[m;d; dte kmR netrt( 4
tpStpit yor<ye muinmUl
R fl;xn"
Acmek; yo/Ite t t;in c tTflm( 5
ved;>y;so yq;xKTy; mh;yDiy;=m;"
n;xyNTy;xu p;p;in mh;p;tkj;Nyip 6
ith;spur;,;>y;' ved' smupvOh' yet(
iv.eTyLput;d;Nm;my' p[tryit 7
y;jn;?y;pn;;n;qwv;" p[itg[h;t(
ivp[We u n .veoWo Jvln;ksm; ihte 8
x;Sq;ne smuTpe .+y.oJyp[itg[he
a;h;rxu' v+y;m tNme ingdt" ,u 9
svRvde piv];, v+y;Myh mt" prm(
yeW;'jpw homw itlkLp s'vt[ ; 10
a`mWR,' vedvt' xuvTy" xrTsm;"
km;<@" p;vm;n dug;R s;ivi]rev c 11
xt{' /mRixr' i]sup,| mh;v[tm(
ainW;dySto.;s;m;in Vy;itStq; 12
g;@;in c s;m;in g;y]I' rwvt' tq;
puWv[t .;v tq; vedt;in c 13
aVl; b;hRSpTy' c v;KsU_;mOt' tq;
gosU_;sU_ N{xue s;min 14
]I<y;Jydoh;in rqNtr aevtR[ ' v;mdeVy' bOh
Et;injPy;inpun;itp;p;;itSmrTv'l.te yidCzt( 15
223

[|Atri Smiti]

[|Atri Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aerpTy' p[qm' ihr<y' .UvRw ,vI sUysR tu ; g;v"


lok;ySte n .vNt d;" y" k;n; mhI d;t( 16
sveWR ;mev d;n;n;mekjNm;nug' flm(
h;$k=it/ennU ;' sjNm;nug' flm( 17
svRk;mfl; vO=; n" p;yskdRm;"
k;n; y] p[;s;d;St] gCzNt gop[d;" 18
vwx;:y;' p*,Rm;Sy;Ntu b[;,;n( s p v;
itl=*{e, s'yu _;'StpRyTv; yq;iv/ 19
p[Iyt;' /mRr;jeit y; mns vRte
y;vIvt' p;p' tT=,;dev nXyit 20
suv,Rn;.' yo d;Tsum%
u ' tm;gRkm(
itlwdR ;Sy pupfl' pu<y' c yt( ,u 21
s; suv,R/r; /en"u sxwlvnk;nn;
y; tu s;grpyRNt; .vet; n s'xy" 22
itl;n( ,;jne Tv; suv,Rm/usipRW;
dd;it yStu ivp[;y sv| trit dutm( 23
it a;]eySmOt* tOtIyo?y;y"
aq rhSy p[;y;in Vy;:y;Sy;m"
s;m;NyS]IgmnrhSye rhSy p[;xe p[k;x' p;vn' anuitt( )
v;--sm;NymgMy;gmnNdur.ojn;Nt* rhSy* rhSy' p[k;x'
v;vnmnuitt( ) aqv;PsuinmJyn( smNdoy' i]r;vOTy xute (
) govNyv/e kNy;dW,e N{xu; Ty;p" pITv; muCyte )
vedSywvgu,' v;ip s" xo/nmuCyte
Ek;dxgu,;Nv;ip {;n;vTyR xu?yit 1
mh;p;tkopp;tk>yo mlnIkr,e>yo muCyte
224

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ai]SmOit"

i]pd; n;m g;y]I vede v;jsneyk


i]" TvoNtjRle p[o_; svRp;p' Vypohit 2
b[;,I gmne ;TvodkM.;n( b[;,;y d;t(
=i]y;vwXy;gmne t;ps;' i]r;vOTy xuit
xU{;gmne a`mWR,' i]r;vOTy xuit
gud;n( gTv; vOW. ;dx;vOTy; xuit
apey' pITv; a`mWR,ne ;p" pITv; ivxuit
ax_" p[;ye svRr;]mnuxoCy xuet
asom N{som it jipTv; kNy;dUWI ivmuCyte
som' r;j;nmit jipTv; ivWd; ad; ivmuCyNte
sveWR ;mev p;p;n;' sre smupiSqte 3
dxs;hm>ySt; g;y]I xo/nI pr;
b[h; gutLpI v;gMy; g;mI tqwv c 4
Sv,RNteyI c goI c tq; ivSM.`;tk"
xr,;gt`;tI c k$s;=I Tvk;YyRt( 5
Evm;eWu c;NyeWu p;pev.rtrm(
p[;,;y;m;'Stu y" ky;RTsUySR yodyn' p[it 6
sUySR yodyn' p[;Py inMmRl; /*tkLmW;"
.vNt .;Skr;k;r; iv/Um; v p;vk;" 7
n ih ?y;nen sx' piv]mh ivte
p;kvip .u;no ?y;nenvw ;] lPyte 8
?y;nmev vro /moR ?y;nmev pr' tp"
?y;nmev pr' x*c' tSm;;npro .vet( 9
svRp;pp[s_oip ?y;n' inytm>yset(
svRd; ?y;nyu_ tpSvI p'_p;vn" 10
punStpSvI .vit p'_p;vnp;vn"
225

[|Atri Smiti]

[|Atri Smiti]

SmOit

it a;]eySmOt* ctuqoR?y;y"
ctur' b[;,Sy itkoR,' =i]ySy tu
vul
R wv vwXySy xU{Sy;>yu=,' SmOtm(
b[; iv,u { IRt;xn Ev c 1
m<@l;NyupjIvNt tSm;TkvR Nt m<@lm(
y;tu/;n;" ipx;c; r;wv tu r;=s;" 2
hrNt rsmSy m<@len ivvjRtm(
gomywm<R @l' Tv; .o_Vymit intm( 3
y] KvpittSy;' .uKTv; c;N{;y,' cret(
yit b[c;rI c pKv;Sv;mn;vu.* 4
tyormdv; c .uKTv; c;N{;y,' cret(
yithSte jl' d;=' d;TpunjRlm( 5
t=' me,; tuLy' tl' s;gropmm(
v;mhSten yo .u py" ipvit v; ij" 6
sur;p;nen tuLy' mnu" Sv;yM.uvob[vIt(
hStd;Stu ye eh;Llv,Vyn;id c 7
d;t;r' nopitNt .o_; .uIt ikLvWm(
a.oJy' b[;,Sy;' vOWlen inmN]tm( 8
tqwv vOWlSy;' b[;,en inmN]tm(
b[;,;' ddCz{" xU{;' b[;,o ddt( 9
.;vet;v.oJy;* .uKTv; c;N{;y,' cret(
amOt' b[;,Sy;' =i]y;' py" SmOtm( 10
vwXySy c;mev;' xU{;' /r' SmOtm(
xU{;enodrSqen yo/gCzit mwqnu m( 11
ySy;' tSyte pu]; a;Cz p[vRte
226

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ai]SmOit"

xU{;rspu;o/Iy;noip c inTyx" 12
jut( c;ip jpNv;ip gitmU; ivNdit
yStu vedm/Iy;n" xU{;mup.ute 13
xU{o vedfl' y;it xU{Tv' c;/gCzit
mOtsUtkpu;o ij" xU{;.ojnm( 14
ahmev' n j;n;m k;;' yoinmyit
;nStu sjNm;in nvjNm;in xUkr" 15
gO/o[ ;dxjNm;in Tyev' mnurb[vIt(
prp;kmup;sNte ye ij; gOhme/n" 16
te vw %rTvmuT^ v' Tvwv;/gCzit
;' dTv; c .uKTv; c mwqnu ' yo/gCzit 17
.vNt iptrStSy tNm;se retso .uj"
iCze n tu s'SpOo {VyhSt" kqn 18
.Um* in/;y tVym;c;Nt" xuct;my;t(
SpOxNt ivNdv" p;d* y a;c;myt" pr;n( 19
.UmgwSte sm;Dey; n twrp[yto .vet(
a;c;NtoPyxucSt;v;vTp;]mnut m( 20
tPe yxucSt;v;vNm<@lxo/nm(
a;sne p;dm;roPy b[;,o yStu .ute 21
mu%ne vmt' c;' tuLy' gom;'s.=,m(
pd'x;xeW' v; .ojne mu%in"sOtm( 22
ij;tIn;m.oJy;' .uKTv; c;N{;y,' cret(
pItxeWNtu yoy' b[;," ipvte pun" 23
apey' tved;p" pITv; c;N{;y,' cret(
anuvx
' Ntu .uIt n;nuvx
' Ntu s'ivxet( 24
anuvx
' Ntu .u;no dI`Rm;yurv;uy;t(
227

[|Atri Smiti]

[|Atri Smiti]

SmOit

a;{Rp;dStu .uIt n;{Rp;dStu s'ivxet( 25


a;{Rp;dStu .u;no dI`Rm;yurv;uy;t(
an;{Rp;d" xyne dI`;| ymv;uy;t( 26
a;yuy' p[;%o .u yxSy' d=,;mu%"
y' p[Ty%e .u At' .u d%" 27
x;ve xvgOh' gTv; Xmx;ne v;Ntreip v;
a;tur' Vyn' Tv; dUrSqoPyxuc.Rvte ( 28
ait;Nte dx;he tu i]r;]mxuc.Rvte (
sMvTsre VytIte tu SpOv ;po ivxu?yit 29
index
R ' D;itmr,' uTv; pu]Sy jNm c
sv;s; jlm;PluTy xuo .vit m;nv" 30
axu' SvymPy' n xuStu yid SpOxte (
ivxu?yTyupv;sen .u Cz^, s ij" 31
sUtk sUtk SpO; ;n' x;ve c sUtk
sUtknvw xu" Sy;NmOtSy;dRxe xuc" 32
sUtk sUtk SpO; ;n' x;ve c sUtk
.uKTv; pITv; tdD;n;dupv;sS}yh' .vet( 33
mO<my;n; p;];,;' dx;he xucryte
;n;idWu p[yu _;n;' Ty;g Ev iv/Iyte 34
sUtk mOtk cwv mOt;Nte c p[stU k
tSm;u xt;x*ce mOt;x*ce n xu?yit 35
sUtk;idgu,' x;v' x;v;idgu,m;Rvm(
a;Rv;d( igu,; sUitStto/xvd;hk" 36
anugCzq; p[te ' D;itmD;itmev v;
;Tv; scwl' SpO;' `Ot' p[;Xy ivxu?yit 37
rjt; xu?yte n;rI ndI vegne xu?yit
228

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ai]SmOit"

.Smn; xu?yte k;'Sy' pun" p;kn mO<mym( 38


nodNvtoM.s ;n' =urkmR tqwv c
aNtvR; pit" kvR p[j; .vit /[vu m( 39
dMptI xuxnu ; s;| sUtk dxmehin
=*r' ky;Rt" pUt;d;n.ojnyoGyt; 40
kx;id dUiWte tIre n ky;RiltpR,m(
jlm?ye jl' dey' ipt,;' jlmCzt;m(
`nSq;ne n d;tVy' ipt,;' nopgCzit 41
r;i]' ky;Rt( i].;gNtu * .;g* pUvR Ev c
r;'x" p[.;ten yuJyte mOtsUtk 42
yid pXyetup' vU | rv;re mOit" SmOt;
it pXyeu .uKTv; tu p;duk;roh,' SmOtm(
;TvwN{v[tm;d;y devt;>yo invedyet( 43
apUp' lv,' mu' gu@m' tq; hv"
dKTv; b[;,pI>yo inix .ojnmev c 44
ctuqRe hin kRVy' =urkm;Rityt"
pu<y;h' v;cyTv;Nte .o_Vy' xumCzt; 45
apu<y;he tu .uIt ivp[o /mRmj;nt"
tSy j;itmy' .u p[;y' /[vu ' .vet( 46
ivv;he ivtte tN]e homk;l piSqte
kNy;mOtmu tI' ; kq' kvR Nt y;Dk;" 47
hivSmTy; ;pyTv; TvNyvS]mlt;m(
yu;n;m;it' Tv; tt" kmR p[vRte 48
p[qmehin c;<@;lI itIye b[`;tk
tOtIye rjk p[o_; ctuqRe hin xu?yit 49
a;Rv;.Plut;' n;rI' c<@;l' pitt' xunm(
229

[|Atri Smiti]

[|Atri Smiti]

SmOit

.oJy;Ntre p[yJu yNte ;Tv; m;nStOc' jpet( 50


a;Rv;.Plut;' n;rI' ; .u N/k;tr;"
td' zdRyTv; tu kxv;r ipvedp" 51
ye t;' dTv; tu yo .u p[;j;pTy' ivxo/nm(
a;Rv;.Plut;' n;rI' a;Rv;.Plut;./" 52
.;WyTv; tu s'moh;dupv;sStyo.Rvte (
dKy;y;" kre,;q .uKTv; c;N{;y,' cret( 53
p[;j;pTymsTy;eT]r;]' SpO.ojne
tSt.ojnwv i]gu,' sh .ojne 54
ctug,Ru ' tduiCze p;nIye TvRmve c
dKy;y;" smIpSq m' .uKTv;Tvk;mt" 55
pv;sen xu" Sy;Tpved( b[ suvRlm(
a;Rv; yid c;<@;lmuiCzen tu pXyit 56
a;;nk;l' n;Iy;d;sIn; v;Gyt; bih"
p;dCz^Ntu y" ky;Rdb( [ Cz^' ipvet( pun" 57
b[;,;n( .ojyeTp;ip[;,;mnux;sn;t(
mOtsUtksMpk Atu' ; kq' .vet( 58
a;;nk;l' n;XnIy;KTv; c;N{;y,' cret(
a;Rv;.Plut; n;rI c<@;l' SpOxte yid 59
a;Rv;.Plut; n;rI' a;Rv;.Plut; SpOxte (
;Tvopv;s' ky;R pgVyen xu?yit 60
Cz^mk
e reTs; tu tdq| c;NtrIte
a;tur; y; Atu;t; ;nkmR kq' .vet( 61
;Tv; ;Tv; pun"SpOXy dxTvSTvn;tur;"
vS];pnyn' Tv; .Smn; prm;jRyte ( 62
dv; tu x_to d;n' pu<y;hen ivxu?yit
230

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ai]SmOit"

b[,;n;' krwmuR _' toy' ixrs /;ryet( 63


svRtIqRt$;Tpu<y;iixtrmuCyte
rjSvl;y;" p[te ;y;" s'Sk;r' n;creidj" 64
?v| i]r;];T;t;y;" x;v/me,R d;hyet(
rjSvle c SpOe c;tuv,R SR y y;" S]y" 65
aitCz^' creTpUv| Cz^mk
e me, tu
rjSvl;y;" ;t;y;" punrev rjSvl; 66
v'xteidRvs;dU?v| i]r;]mxuc.Rvte (
p[siU tk; tu y; n;rI ;nto v'xte" prm( 67
rjSvl; tu s; p[o_; p[;_ nwmik rj"
xu; n;rI xuv;s;" punr;tRvdxRne 68
vS]' tu mln' TyKTv; itlm;PluTy xu?yit
a;tur ;ns'p;[ * dxTvSTvn;tur" 69
;Tv; ;Tv; SpOxde ne ' tt" xuo .ivyit
cN{sUygR h[ e n;;T;Tv; mu_ tu .ute 70
amu_yo rStgyo r;; prehin
ySy SvjNmn=]e gOt e xix.;Skr* 71
Vy;/" p[v;he mOTyu d;ru mhym(
tSm;;n' c hom devt;>ycRn' jpm( 72
ky;RiSmn( idne yu_ tSy x;Nt.Rivyit
sv| g;sm' toy' r;g[Ste idv;kre 73
yo nr" ;it tIqeR smu{e setbu N/ne
poy rjnImek;' r;g[Ste idv;kre 74
sjNmt' p;p' tT=,;dev nXyit
somePyev' sUytR Lu y' tSm;Tsv| sm;cret( 75
it a;]eySmOt* pmo?y;y"
231

[|Atri Smiti]

[|Atri Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

; tuxtwrve ' devr;jo mh;uit"


Svgu v;Gmn;' e' pyRpCO zhSpitm( 1
.gvn( kn d;nen SvgRt" su%me/te
yd=y' mh;.;g Tv' b[iU h vdt;Mbr 2
Ev' pO" s N{e, devdevpuroiht"
v;cSpitmRh;tejo bOhSpitv;c h 3
ihr<yd;n' god;n' .Umd;n v;sv"
EtTp[yCzm;noip SvgRt"su%me/te 4
suv,| rjt' vS]' m,r' vsUin c
svRmve .ve' vsu/;' y" p[yCzit 5
fl;;' mhI' d;TsbIj;' sSym;lnIm(
y;vTsUyk
R r; lok t;vTsgeR mhIyte 5
it a;]eySmOt* /mRx;S]' sMpU,mR (

Reference:
Smti Sandarbha, Vol. I, (Delhi: Nag, 1981), pp. 336ff.
232

k;Ty;ynSmOit"
Is;mved;y nm"
p[qm" %<@"
aq;c;r;?y;y"
t];d* yDopvItkmRpk
[ r,v,Rnm(
aq;to go.lo_;n;mNyeW;' cwv kmR,;m(
aSp;n;' iv/' sMyGdxRyye p[dIpvt( 1
i]vOd
U v vR tO ' k;y| tNtu]ym/ovOtm(
i]vOopvIt' Sy;Sywko g[iNqryte 2
pOv'xe c n;>y;' c /Ot' yiNdte ki$m(
t;yRmpu vIt' Sy;;tolMb' ncoiCz^tm( 3
sdopvIitn; .;Vy' sd; bix%en c
ivix%o Vyupv;t yTkroit n tTtm( 4
i]"p[;Xy;po iNmOJy mu%met;NyupSpOxte (
a;Syn;m;=k,;| n;.v="ixro'xk;n( 5
s'ht;.S}yl.r;SymevmupSpOxte (
an p[die xNy; `[;,' cwvmupSpOxte (
a;n;mk;>y; c=u" o]' pun" pun" 6
kin;yo;.' dy' tu tlen vw
sv;R.Stu ixr" p;;h c;g[,e s'SpOxte ( 7
y]opidXyte kmR kturR n tUCyte
d=,St] ivDey" kmR,;' p;rg" kr" 8
y]idnymo n Sy;phom;idkmRsu
itSt] idx" p[o_; EeN{Is*My;pr;jt;" 9
it;sIn" p[o v; inymo y] nex"
233

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

td;sInen kRVy' n p[, n itt; 10


g*rI p; xcI me/; s;iv]I ivjy; jy;
devsen; Sv/; Sv;h; m;tro lokm;tr" 11
i" puiStq; tuir;Tmdevty; sh
g,exne ;/k; t;vO* pUJy; Wo@x 12
km;RidWu tu sveWR u m;tr" sg,;/p;"
pUjnIy;" p[yen pUjt;" pUjyNt t;" 13
p[itm;su c xu.;[ su l%Tv; v; p$;idWu
aipv;=tpuWe u nwve w pOqGv/w" 14
k@l;' vso;r;' s/;r;' `Otne tu
k;ryet( p/;r;' v; n;itnIc;' n coiCz^t;m( 15
a;yuy;, c x;NTyq| jPTv; t] sm;iht"
W@>y" iptO>yStdnu .KTy; ;mupmet( 16
ain; tu iptC' z^;e n ky;RTkmR vwidkm(
t];ip m;tr" pUv| pUjnIy;" p[yt" 17
vixo_o iv/" To {Vyo] inr;mW"
at" pr' p[v+y;m ivxeW h yo .vet( 18
it p[qm" %<@"
itIy" %<@"
aq inTynwmik kmR v,Rnm(
p[;tr;mN]t;n( ivp[;n( yuGm;nu.ytStq;
pveXy kx;n( d;junvw ih p;,n; 1
hrt; yDy; d.;R" pItk;" p;kyDy;"
smUl;" iptOdvw Ty;" kLm;W; vwdeivk;" 2
hrt; vw sipl;" xuk;" G/;" sm;iht;"
234

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

rim;];" p[m;,en iptOtIqenR s'StOt;" 3


ip<@;q| ye StOt; d.;RStpR,;q| tqwv c
/Ot"w te c iv<mU]e Ty;gSteW;' iv/Iyte 4
d=,' p;tye;nu dev;n( prcrn( sd;
p;tyeidtr;nu iptn( prcrip 5
inp;to nih sVySy j;nuno ivte Kvct(
sd; prcreKTy; iptOnPy] devvt( 6
iptO>y it deWu a*pveXy kxWe u t;n(
go]n;m.r;mN}y iptn`| p[d;pyet( 7
n;];psVykr,' n ip}y' tIqRmyte
p;];,;' pUr,;dIin dwvne vw ih k;ryet( 8
Jyeorkr;n( yuGm;n( kr;g[;g[piv]k;n(
Tv;~y| s'pd[ ;tVy' nwkk
Sy;] dIyte 9
anNtgR.R,' s;g[' k*x' idlmev c
p[;dexm;]' ivDey' piv]' y] k]ct( 14
Etdev ih ipLy; l=,' smud;tm(
a;JySyoTpvn;q| ydPyet;vdev tu 11
EtTp[m;,mevk
w k*xImev;{Rmj' rIm(
xuk;' v; xI,Rks mu ;' iplI' prc=te 12
ip}ymN];nu {v, a;Tm;lM.e/me=,e
a/ov;yusmuTsgeR p[h;senOt.;W,e 13
m;;rmxkSpxR a;e o/sM.ve
inmeveWu svR] kmR kvR p" SpOxte ( 14
it itIy" %<@"
235

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

tOtIy" %<@"
aq i]iv/iy;v,Rnm(
aiy; i]iv/; p[o_; iv" kmRk;r,;m(
aiy; c pro_; c tOtIy; c;yq;iy; 1
Svx;%;ymuTsOJy prx;%;y y"
kuR mCzit dum/Re ; mo`' tSy ceitm( 2
y;;t' Svx;%;y;' pro_mivro/ c
ivStdnuy mho];idkmRvt( 3
p[vO mNyq; ky;Rid moh;n( kqn
ytStdNyq;.Ut' tt Ev sm;pyet( 4
sm;e yid j;nIy;Nmywtdyq;tm(
t;vdev pun" ky;R;vO" svRkmR," 5
p[/;nSy;iy; y] s; tTyte pun"
tdSy;iy;y; n;vOinwvR tTy; 6
m/um?vitySt] i]jRpoixtumCzt;m(
g;y}ynNtr' so] m/umN]ivvjRt" 7
nc;XnTsu jped] kd;cTptOsi' ht;m(
aNy Ev jp" k;yR" soms;m;idk" xu." 8
ySt] p[kroSy itlvvvq;
iCzs/* so] tOWe u ivprItk" 9
sMpmit tO;" Sq p[XnSq;ne iv/Iyte
susMpmit p[o_ xeWm' invedyet( 10
p[;gg[e vq d.eWR u a;m;mN}y pUvvR t(
ap" =peNmUldexe vnein+veit p;]t" 11
itIy tOtIy m?ydex;g[dx
e yo"
m;t;mhp[.tO I'S]Inetve ;mev v;mt" 12
236

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

svRSm;dmuT y VynwpsCy c
s'yoJy yvkkN/Ud/." p[;%Stt" 13
avnejnvTp<@;Ndv; bLvp[m;,k;n(
tTp;]=;lnen;q punrPyvnejyet( 14
it tOtIy" %<@"
ctuq"R %<@"
aq ;p[kr,v,Rnm(
rord;nen ip<@;n;muror"
.ved/;/r;,;m/r;kmR, 1
tSm;Cz^;eWu sveWR u vOmiTSvtreWu c
mUlm?y;g[dx
e We u WTs_;' invRpte ( 2
gN/;dI" =peU ,I' tt a;c;myeidj;n(
aNy];PyeW Ev Sy;v;idrihto iv/" 3
d=,;Plvne dexe d=,;.mu%Sy c
d=,;g[We u d.eWR u EWoNy] iv/" SmOt" 4
aq;g[.U mm;seTsusp' o[ =tmiSTvit
ixv; a;p" siNTvit c yuGm;nevodkn c 5
s*mnSymiSTvit c pupd;nmnNtrm(
a=t;r' c;iSTvTy=t;n( p[itp;dyet( 6
a=Yyodkd;n' tu a~yRd;nvidyte
Wv inTy' tTky;R ctuQy;R kd;cn 7
a~yeR =Yyodk cwv ip<@d;nevnejne
tN]Sy tu invO" Sy;TSv/;v;cn Ev c 8
p[;qRn;su p[itp[o_ sv;RSvev ijomw"
piv];NtihRt;n( ip<@;n( sedu ;np;]t( 9
237

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

yuGm;nev SviSt v;Cym;g[gh[ ' sd;


Tv; /uySR y ivp[Sy p[,My;nuvj[ e t" 10
EW" ;iv/" T _" s'=pe to my;
ye ivNdNt n muNt ;kmRsu te Kvct( 11
d' x;S] gu prs':y;nmev c
vixo_ yo ved s ;' ved netr" 12
it ctuq"R %<@"
pm" %<@"
aq ;p[kr,v,Rnm(
asTv;in km;R, iyern( kmRk;r."
p[itp[yog' nwt;" Syum;Rtr" ;mev c 1
a;/;ne homyowv vwdeve tqwv c
blkmR, dxeR c p*,Rm;se tqwv c 2
nvyDe c yDD;vdNTyev' mnIiW,"
Ekmev .veCz^;metWe u n pOqk pOqk 3
n;k;su .veCz^;' n ;e ;myte
n soyNtIj;tkmR p[oiWt;gtkmRsu 4
ivv;h;id" kmRg,o y _o g.;R/;n' xumu ySy c;Nte
ivv;h;d;vekmev;] ky;RCz^;' n;d* kmR," kmR," Sy;t( 5
p[doWe ;mek Sy;oin;mp[vx
e yo"
n ;' yuJyte k|u p[qme puikmR, 6
hl;.yog;idWu tu W$(su ky;RTpOqKpOqk
p[itp[yogmPyev;n;d;vekNtu k;ryet( 7
vOhTp]=u{pxuSvSTyq| privNyto"
sUyNRe o" kmR,I ye tu tyo" ;' n ivte 8
238

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

n dx;g[iNqk cwv ivWvkmR,


mdcikTs;y;' nwv xeWWe u ivte 9
g,x" iym;,eWu m;tO>y" pUjn' st(
sdev .veCz^;m;d* n pOqg;idWu 10
y] t] .veCz^;' t] t] c m;tr"
p[;sikmd' p[o_mt" p[tmuCyte 11
it pm" %<@"
W" %<@"
aq;nekkmRv,Rnm(
a;/;nk;l; ye p[o_;Stq; y;yony"
td;yom;d?y;dm;ng[jo yid 1
d;r;/gmn;/;ne y" ky;Rdg[j;g[m"
prve; s ivDey" priviStu pUvjR " 2
priviprve;r* nrk gCzto /[vu m(
aip cI,Rp;[ y* p;donfl.;gn* 3
dex;NtrSqKlIvwkvOW,;nshodr;n(
veXy;its_pittxU{tuLy;itrog," 4
j@mUk;N/v/rkBjv;mnk<#k;n(
aitvO;n.;y;| iWs_;OpSy c 5
/nvOp[s_;' k;mt" k;r,Stq;
kl$oNmc*r;' privNd duyit 6
/nv;iR Wk r;jsevk kmkStq;
p[oiWt p[tI=et vWR]ymip Tvrn( 7
p[oiWt' y<v;nmBd;dUv | sm;cret(
a;gte tu punStiSmn( p;d' tCzye cret( 8
239

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

l=,e p[;Ggt;y;Stu p[m;,' ;dx;lm(


tNmUls_; yodIcI tSy; Etvorm( 9
dGgt;y;" s'l;" xeW;" p[;dexm;i]k;"
ss;l;'STyKTv;kxne vw smuLl%et( 10
m;niy;y;mu_;y;mnu_ m;nkRr
m;njm;n" Sy;iduW;mev iny" 11
pu<ymev;d/It;' s ih svw"R p[xSyte
ank
R Tv' ySy k;MywStIyte xmm( 12
ySy d; .veTkNy; v;c; sTyen knct(
soNTy;' sm/m;/;Sy;d/Itwv n;Nyq; 13
anU!v tu s; kNy; pTv' yid gCzit
n tq; v[tlopoSy tenvw ;Ny;' smuhet( 14
aq ce l.et;Ny;' y;cm;noip kNyk;m(
tmm;Tms;TTv; =p[' Sy;dur;mI 15
it W" %<@"
sm" %<@"
aqxmIg.;Rnekp[kr,v,Rnm(
aTqo y" xmIg.R" p[xStovIRsmuv"
tSy y; p[;%I x;%; vodIcI vovg ;ip v; 1
ar,StNmyI p[o_; tNmYyevor;r,"
s;rv;rv]moivlI c p[xSyte 2
s's_mUlo y" xMy;" s xmIg.R Cyte
al;.e TvxmIg.;Rd
u redivlMbt" 3
ctuv|xitrdw~y| W@ip p;qRvm(
cTv;r Cz^ye m;nmr<yo" prkitRtm( 4
240

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

a;l" p[mNq" Sy;]' Sy;d(;dx;lm(


aovIlI ;dxwv Sy;detNmNqnyN]km( 5
a;lm;nNtu y] y] y]opidXyte
t] t] bOhTpvRgi[ Nq.mRnyu ;t( sd; 6
gov;lw" x,s'mwS]vOmml;Tmkm(
Vy;mp[m;,' ne]' Sy;t( p[mQySten p;vk" 7
mU;=k,RvK];, kN/r; c;ip pmI
am;];<yet;in ' v= Cyte 8
am;]' dy' }ymudr' SmOtm(
Ek;; ki$DeyR ; * viSt*R c gukm( 9
j c p;d* c ctuS}yeky qR ;mm(
ar<yvyv;te y;Dk" prkitRt;" 10
yumit p[o_' devyoinStu soCyte
aSy;' yo j;yte vi" s kLy;,duCyte 11
aNyeWu ye tu mQnNt te rog.ym;uy"u
p[qme mNqne TveW inymo noreWu c 12
r;r,inp" p[mNq" svRd; .vet(
yoinsrdoWe, yuJyte NymNqt( 13
a;{;R sxuiWr; cwv `U,;R p;i$t; tq;
n iht; yjm;n;n;mr,or;r," 14
it sm" %<@"
am" %<@"
aq syDuvsm/l=,v,RNm(
pr/;y;ht' v;s" p[;vOTy c yq;iv/
iv.Oy;Tp[;%o yN]m;vOt; v+ym;,y; 1
241

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

c]vOe p[mNq;g[' g;!' Tv; ivc=,"


Tvor;g[;mr,' tmuprNyset( 2
c];/e" klk;g[Sq; moivlImudgg[k;m(
ivM.;;ryeN]' inkMp' p[yt" xuc" 3
i];q ne],e c]' po ht;'xk
u ;"
pUv| mQnNTyr<y;NTy;" p[;Cye" Sy;q; Cyuit" 4
nwky;ip ivn; k;YyRm;/;n' .;YyRy; ijw"
at' tij;nIy;TsVv;Nv;c;r.Nt yt( 5
v,RJywen vI." sv;,;R. jNmt"
k;YyRmCyutre ;." s;?vI.mRqn' pun" 6
n;] xU{I' p[yu It n {ohWk;r,Im(
ncwv;v[tSq;' n;Nypus' ; c sh st;m( 7
tt" x_tr; p;d;s;mNytr;ip v;
pet;n;' v;Nytm; mNqed' ink;mt" 8
j;tSy l=,' Tv; t' p[,Iy sm?y c
a;/;y sm/' cwv b[;,' copvexyet( 9
tt" pU,;Rit' Tv; svRmN]smiNvt;m(
g;' d;Dv;STvNte b[,e v;ssI tq; 10
homp;]mn;dexe {v{Vye uv" SmOt"
p;,revte riSm'Stu ucvw ;] tu yte 11
%;idro v;q p;l;xo iivtSt" uv" SmOt"
uGv;m;]; ivDey; vOStu p[gh[ Styo" 12
uv;g[e `[;,vT%;t' prm<@lSqlm(
ju;" xr;vvT%;t' sinVv;h' W@l' kYy;t( 13
teW;' p[;Kx" kx"w k;YyR" s'pm[ ;goRju Wt;
p[t;pn l;n;' p[=;Lyo,en v;r,; 14
242

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

p[;' p[;mudgedgg[' smIpt"


tq;s;dyeV^ y' yq; ivinyuJyte 15
a;Jy' hVymn;dexe juhoit c iv/Iyte
mN]Sy devt;y; p[j;pitrit iSqit" 16
n;;d/k; g[;; smTSqUlty; Kvct(
n ivyu_; Tvc; cwv n sk$; n p;i$t; 17
p[;dex;;/k; no n tq; n Sy;ix;%k;
n sp,;R n inVvIRYy; homeWu c ivj;nt; 18
p[;dexym?mSy p[m;,' prkitRtm(
Ev'iv/;" Syurve he sm/" svRkMmRsu 19
sm/o;dxe?mSy p[vdNt mnIiW,"
dxeR c p*,Rm;se c iy;SvNy;su v'xit" 20
smd;idWu homeWu mN]dwvtvjRt;
purSt;opr; hIN/n;q| smvet( 21
?moPye/;qRm;c;ywhR iR vr;itWu SmOt"
y] c;Sy invO" Sy;TSpIkrv;<ym( 22
ahomsmN]soyNTy;:yeWu kmRsu
yeW;' cwtdupYyuR _' teWu tTsxeWu c 23
a=.;idivpid jlhom;idkMmR,
som;itWu sVv;su nwtie v?m iv/Iyte 24
it am" %<@"
nvm" %<@"
aq sN?y;k;l;uiXykmRv,Rnm(
sUYyeR Stxwlmp[;e W$(]x
' " sd;l"w
p[;dukr,mIn;' p[;t.;Rs; dxRn;t( 1
243

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

hSt;dUv | rivy;Rvt( gr' ihTv; n gCzit


t;vomiv/" pu<yo n;TyeTyuidthomn;m( 2
y;vTsMy .;VyNte n.SpO=;, svRt"
n c l*ihTym;pwit t;vTs;y yte 3
rjonIh;r/Um;.[v=O ;g[;Ntrte rv*
sN?y;muiXy juy;d( tmSy n luPyte 4
n kYy;T=p[homeWu ij" prsmUhnm(
ivp;= n jpet( p[vd ivvjRyte ( 5
pYyu=R , svR] kRVymidteiNvit
aNte c v;mdevSy g;n' kYy;cS]/; 6
ahomkvip .veqo_' cN{dxRnm(
v;mdeVy' g,evNte kLp;Nte vwdeivk 7
y;Ny/Str,;Nt;in n teWu Str,' .vet(
Ekk;Yy;qsR ;?yTv;Tpr/Inip vjRyte ( 8
vihR" pYyu=R ,' cwv v;mdeVyjpStq;
Tv;itWu sv;Rsu i]kmet ivte 9
hivyeWu yv;mu:y;Stdnu v[Ihy" SmOt;"
m;Wko{vg*r;idsVv;l;.eip vjRyte ( 10
p;<y;it;RdxpvRp;rk; ks;idn; ceTuvm;]p;vk;
dwvne tIqenR c yte hv" Sv;r, SvRiW t p;vk 11
yonRiW juhoTy* Vy;r, c m;nv"
mNd;r;my;vI c dr{ s j;yte 12
tSm;Tsme hotVy' n;sme kd;cn
a;roGymCzt;yu ym;TyNtkMpr;m( 13
hotVye c te cwv p;,sUpSR Fyd;."
n kYy;d/mn' kYy;; Vyjn;idn; 14
244

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

mu%ne k
w /mNTy' mu%;eWo?yj;yt
n;' mu%ne ie t c yLl*ikk yojyNt tt( 15
it nvm" %<@"
dxm" %<@"
aq p[;t"k;lk;n;idiy;v,Rnm(
yq;hin tq; p[;tinRTy' ;y;dn;tur"
dNt;n( p[=;Ly n;d* gOhe cedmN]vt( 1
n;rd;u_v;=' yd;;lmp;i$tm(
sTvc' dNtk;' Sy;dg[,e p[/;vyet( 2
Tq;y ne]e p[=;Ly xuc.UTR v; sm;iht"
prjPy c mN]e, .=yeNt/;vnm( 3
a;yubl
R ' yxovR" p[j;"pxun( vsUin c
b[p[D; me/; Tvo deih vnSpt 4
yVyy' ;v,;id sVv; no rjSvl;"
t;su ;n' n kVvIRt vjRyTv; smu{g;" 5
/nu"sh;<y* tu gity;Rs;' n ivte
n t; ndI" xBdvh; g;Nt;" prkitRt;" 6
p;kMmR, coTsgeR p[te ;ne tqwv c
cN{sUYyRgh[ e cwv rjodoWo n ivte 7
ved;XzNd;'s sVv;, b[;; idv*ks"
jl;qRnoq iptro mrICy;;StqWRy" 8
p;kmR, coTsgeR ;n;q| b[v;idn"
yy;sUnnugCzNt sNtu;" SvxrIr," 9
sm;gmStu y]wW;' t] hTy;dyoml;"
nUn' sVveR =y' y;Nt ikmutk
w ndIrj" 10
245

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

AWI,;' sCym;n;n;mNtr;l' sm;t"


s'ipbe" xrIre, pWeNmu_jlCz$;" 11
iv;dIn( b[;," k;m;n( vr;dIn( kNyk; /[vu m(
a;muimk;Nyip su%;Ny;uy;Ts n s'xy" 12
axuCyxucn; dm;mmNtjRl;idn;
aingRtdx;h;Stu p[te ; r=;'s .ute 13
Sv/uNR yM." sm;in Syu" sv;R<yM.;'s .Utle
kpSq;Nyip som;kgh[ ,e n;] s'xy" 14
it dxm" %<@"
it kmRpd[ Ipprixe k;Ty;ynivrcte p[qm" p[p;#k"
Ek;dx" %<@"
aq sN?yop;sniv/v,Rnm(
at v| p[v+y;m sN?yop;snk iv/m(
anhR" kmR,;' ivp[" sN?y;hIno yt" SmOt" 1
sVye p;,* kx;n( Tv; ky;Rd;cmniy;m(
Sv;" p[cr,Iy;" Syu" kx; dI`;RStu vihRW" 2
d.;R" piv]mTyu_mt" sN?y;idkmR,
sVy" sopg[h" k;yoR d=," spiv]k" 3
r=ye;r,;Tm;n' pr=Py smNtt"
ixrso m;jn' ky;RTkx"w sodkivNdu." 4
p[,vo .U.vRu "Sv s;iv]I c tOtIyk;
aBdwvTy' }yOcwv ctuqR mit m;jRnm( 5
.Ur;;iSt Evwt; mh;Vy;tyoVyy;"
mhRnStp" sTy' g;y]I c ixrStq; 6
a;poJyotIrsomOt' b[.U.vRu " Svritixr"
246

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

p[tIp[tIk p[,vmu;ryedNte c ixrs" 7


Et; Et;' sh;nen tqw.x." sh
i]jRpde ;ytp[;," p[;,;y;m" s Cyte 8
kre,oTy sll' `[;,m;sJy t] c
jpedn;yt;suv;R i]" s;`mWR,m( 9
Tq;y;k| p[itp[oheT]k,;ln;M.s"
]mOGyen;q copitdnNtrm( 10
sN?y;yePyupSq;nmetd;mRnIiW,"
m?ye Tv pyRSy iv.[;@;dICzy; jpet( 11
tds's_p;i,Rv;R Ek;p;dRp;dip
ky;RTt;lv;Rip vbR ;rq;ip v; 12
y] Sy;TCz^.yU STv' eysoip mnIiW,"
.UySTv' b[vu te t] Cz^;Cz^y o v;Pyte 13
itddu yn;TpUv;| m?ym;mip x_t"
a;nIto@m;NTy;' sN?y;' pUv;R] jpn( 14
EtTsN?y;]y' p[o_' b[;<y' y] itit
ySy n;STy;drSt] n s b[;, Cyte 15
sN?y;lop; cikt" ;nxIl y" sd;
t' doW;nopspRNt gTmNtmvorg;" 16
vedm;idt a;r>y x_tohrhRpte (
pitto {sv;R; vwidk;p;t( 17
it Ek;dx" %<@"
;dx" %<@"
aq tpR,iv/v,Rnm(
aq;StpRye v ;n( sitl;." iptnip
247

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

nmoNte tpRy;mIit a;d;vomIit c b[vu n( 1


b[;,' iv,u' {' p[j;pit' ved;n( dev;'XzNd;'SyOWIn( pur;,;n;c;y;Rn( gN/v;Rintr;Nm;s' s'vTsr' s;vyv' devIrPsrso dev;nug;;g;n( s;gr;n( pvRt;n( srto idVy;n( mnuy;intr;n( mnuy;n(
y=;n( r=;'s sup,;Rn( ipx;c;n( pOqvImoW/I" pxUn( vnSptIn(
.Utg[;m' ctuivR/mTyupvITyqp[;cIn;vItI ym' ympuW;n( kVyv;@nl' som' ymmYyRm,minv;;n( sompIq;n( vihRWdoq
Sv;n( iptn( st( sNm;t;m;h;'ie t p[itpuWm>ySyeJye.[;tOxuriptOVym;tul;' iptOvx
' m;tOvx
' * ye c;Nye m dkmhRNt t;'StpRy;mITyymvs;n;lrq z;y;' yqeCzCzrd;tp;" pr" ipp;su" =u/tolmm( )
b;lo jin]I' jnnI c b;l' yoiWTpum;'s' puW yoW;m( 3
tq; sv;R, .Ut;in Sq;vr;, cr;, c
ivp[;dudkmCzNt sv;R>yudy s" 4
tSm;Tsdwv ktRVymkvNR mhtwns;
yuJyte b[;," kviR Nvmeti.iR ih 5
aLpTv;omk;lSy bTv;T;nkmR,"
p[;tnR tnuy;t( ;n' homlopo ih gihRt" 6
it ;dx%<@"
]yodx%<@"
aq pmh;yDiv/v,Rnm(
p;n;mq s];,;' mht;muCyte iv/"
ywr; stt' ivp[" p[;uy;Ts x;tm( 1
dev.UtiptOb[ mnuy;,;mnum;t(
mh;s];, j;nIy;t( Eveh mh;m%;" 2
248

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

a?y;pn' b[yD" iptOyDStu tpR,m(


homo dwvo vl.*Rto nOyDoitqpUjnm( 2
;' v; iptOyD" Sy;Tp}yo blrq;ip v;
y uitjy" p[o_o b[yD" s voCyte 4
s c;v;Rk tpR,;Tk;yR" p;; p[;tr;te"
vwdev;vs;ne v; n;Ny]t*R inmk;t( 5
aPyekm;xyeip[' iptOyD;qRsye
adwv' n;iSt cedNyo .o_; .oJymq;ip v; 6
aPyuT y yq;xKTy; ikd' yq;iv/
iptO>yoq mnuye>yo d;dhrhije 7
iptO>y dmTyuKTv; Sv/;k;rmudIryet(
hNtk;r' mnuye>yStdeR innyedp" 8
muin.irsnmu_' ivp[;,;' mTyRv;sn;' inTym(
ahin c tq; tmiSvNy;' s;Rpq[ my;m;Nt" 9
s;y' p[;tvwR dev" ktRVyo blkmR c
anXnt;ip sttmNyq; ikLvWI .vet( 10
amumw nm Tyev' bld;n' iv/Iyte
bld;np[d;n;q| nmSk;r" to yt" 11
Sv;h;k;rvW$(k;rnmSk;r; idv*ks;m(
Sv/;k;r" iptO,; hNtk;ro nO,;' t" 12
Sv/;k;re, innyet( ip}y' blmt" sd;
td?yek nmSk;r' kvtR e neit g*tm" 13
n;vr;;vlyo .vNt mh;m;;rv,p[m;,;t(
Ek] cediv; .vNtItretrs's_; 14
it ]yodx%<@"
249

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ctudx
R %<@"
aq b[yDiv/v,Rnm(
aq tiNy;sovOip<@;invor;'turovlId?y;t(
pOqVyw v;yve ive>yo dev>e y" p[j;pty it sVyt
EteW;mekk
m aoW/vnSpit>y a;k;x;y k;m;yeTyetWe ;mip
mNyv N{;y v;sukye b[, TyetWe ;mip r=ojne>y it sveWR ;'
d=,t" iptO>y it ctux
inTy; a;xSy p[.tO y" k;My;"
sveWR ;mu.yto" prWek" ip<@v pm; p[itp" 1
n Sy;t;' k;Mys;m;Nye juhoit blkmR,I
pUv| inTyivxeWo_' juhoit blkmR,o" 2
k;m;Nte c .vey;t;' n tu m?ye kd;cn
nwkiSmn( kmR, tte km;R<y;yte yt" 3
aGNy;idgoRtm;u_o hom" x;kl Ev c
an;iht;erPyeW yuJyte bl." sh 4
SpO;po vI=m;,o' t;lpu$Stt"
v;mdeVyjp;TpUv| p[;qRye i^ v,odkm( 5
a;roGym;yurw Yy| /I/OiR t" x' bl' yx"
aojo vR" pxUn( vIy| b[ b[<ymev c 6
s*.;Gy' kmRs klJyw' suktOtR ;m(
svRmte t( svRs;=n( {iv,odrrIih," 7
n b[yD;d/koiSt yDo n tTp[d;n;TprmiSt d;nm(
sveR tdNt;" tv" sd;n;n;Nto " kidSy ikSy 8
Ac" p#n( m/upy" kLy;.StpRyte ( sur;n(
`Ot;mOt*`kLy;.yRj'U yip p#n( sd; 9
s;m;Nyip p#n( som`OtkLy;.rNvhm(
med" kLy;.rip c a;qv;Rirs" p#n( 10
250

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

m;'s=Ir*dnm/ukL y;.StpRyte ( p#n(


v;kov;Ky' pur;,;in ith;s;in c;Nvhm( 11
Ag;dIn;mNytmmetWe ;' x_toNvhm(
p#Nm?v;JykLy;." iptnip c tpRyte ( 12
te tO;StpRyNTyen' jIvNt' p[te mev c
k;mc;rI c .vit sveWR u surssu 13
juVvRPyeno n t' SpOxte ( p'_wv pun;it s"
y' y' tu p#it fl.;_Sy tSy c 14
vsup,U ;R vsumtI i]d;Rnflm;uy;t(
b[yD;dip b[ d;nmev;itrCyte 15
it ctudx
R %<@"
pdx%<@"
aq yDiv/v,Rnm(
b[,o d=,; dey; y] y; prkitRt;
km;RNtenuCym;n;ip pU,pR ;];idk; .vet( 1
y;vt; b.o_Stu tOi" pU,neR ivte
n;vr;Rmt" ky;Rt( pU,pR ;]mit iSqit" 2
ivd?y;*]mNye=,;Rhro .vet(
Svyed.u y' ky;RdNySmw p[;itp;dyet( 3
kliTvRjm/Iy;n' s' tq; gum(
n;it;meTsd; idTsn( y Czd;Tmno ihtm( 4
ahmSmw dd;mIit Evm;.;y dIyte
nwt;vpO; ddt" p;]eip flmiSt ih 5
dUrSq;>y;mip ;>y;' p[d;y mns; vrm(
tre>yStto dey;deW d;niv/" pr" 6
251

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

sg/Iy;n' b[;,' yo Vyitmet(


yd;it tmuLl ttSteyne yuJyte 7
ySy Tvek gOhe mU%oR dUrSq gu,;iNvt"
gu,;iNvt;y d;tVy' n;iSt mU%Re Vyitm" 8
b[;,;.mo n;iSt ivp[e vedivvRte
JvlNtmmuTsOJy n ih .Smin yte 9
a;JySq;lI c ktRVy; twjs{VysM.v;
mhImyI v; ktRVy; sv;RSv;Jy;tIWu c 10
a;JySq;Ly;" p[m;,' tu yq;k;mNtu k;ryet(
su!;mv[,;' .{;m;JySq;lI' p[c=te 11
ityRg
U v | smNm;]; !; n;itvOhNmu%I
mONmYy*duMbrI v;ip cSq;lI p[xSyte 12
Svx;%o_" p[siu Svo dG/oki#n" xu."
nc;itixql" p;Cyo n c;rsStq; 13
?mj;tIym?m;Rpm[ ;,' me=,' .vet(
vO' c;pOQvg[mvd;niy;=mm( 14
EWwv dvIR ySt] ivxeWStmh' b[vu e
dvIR lpOQvg[; turIyo nNtme=mm( 15
muWlolU%le v;=eR Sv;yte su! tq;
Cz;p[m;,e .vt" xUp| vw,vmev c 16
d=,' v;mto v;m;Tm;.mu%mev c
kr' krSy kvIRt kr,e NykmR," 17
Tv;GNy.mu%* p;,I SvSq;nSq* susy' t*
p[d=,' tq;sIn" ky;RTprsmUhnm( 18
b;m;];" pr/y Ajv" sTvco],;"
]yo .vNt xI,;Rg;[ EkW;Ntu ctuidRxm( 19
252

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

[Ktyyana Smiti]

p[;gg[;v.t" p;dudg[mqv;prm(
NyseTpr/mNyeddu gg[" s pUvtR " 20
yqo_vSTvsMp* g[;' tdnuk;r yt(
yv;n;mv go/Um; v[IhI,;mv x;ly" 21
it pdx%<@"
Wo@x%<@"
aq ;itqivxeW,e iv/v,Rnm(
ip<@;Nv;h;yRk ;' =I,e r;jin xSyte
v;srSy tOtIy;'xe n;itsN?y;smIpt" 1
yd; ctux
Iy;m' turIymnuprU yet(
am;v;Sy; =Iym;,; tdwv ;myte 2
ydu_' ydhSTvev dxRn' nwit cN{m;"
any;pe=y; Dey' =I,e r;jin ceTyip 3
yo_ Xym;neip ttuX ype=y;
am;v;Sy;' p[tI=et tdNte v;ip invRpte ( 4
ame' xe ctuX y;" =I,o .vit cN{m;"
am;v;Sy;m;'xe c pun" ikl .ved,u" 5
a;g[h;y<ym;v;Sy; tq; JywSy y; .vet(
ivxeWm;>y;' b[vu te cN{c;rivdo jn;" 6
a]eNdur;e p[hrevitte ctuq.R ;go n kl;vix"
tdNt Ev =ymeit Tmev' JyoitivdovdNt 7
yiSmBde ;dxwk yVyStiSm'StOtIyy; prXyo nopj;yte )
Ev' c;r' cN{mso ividTv; =I,e tiSmpr; c d;t( 8
sMm; y; ctudXR y; a;m;v;Sy; .vet( Kvct(
%ivRt;' t;' ivdu" kct;?v;mit c;pre 9
253

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

vRm;n;mm;v;Sy;' l.ede prehin


y;m;'S]In/k;n( v;ip iptOyDStto .vet( 10
p=;d;vev kVvIRt sd; p=;idk cm(
pUv;R Ev kVvRNt ivePyuNye mnIiW," 11
Sviptu" iptOTyeWu /k;ro n ivte
n jIvNtmitMy ikd;idit uit" 12
ipt;mhe /[yNte c iptu" p[te Sy invRpte (
iptuStSy c vOSy jIvete ( p[ipt;mh" 13
iptu" iptu" iptuvw tSy;ip ipturve c
kYy;Tp<@]y' ySy s'iSqt" p[ipt;mh" 14
jIvNtmip d;; p[te ;y;odk ij"
iptu" iptO>yo v; d;TSvipteTypr; uit" 15
ipt;mh" iptu" p;TpTv' yid gCzit
p*]e,k
w ;dx;h;id ktRVy' ;Wo@xm( 16
nwtTp*]e, kRVy' pu]v;'e Tpt;mh"
iptu" sip<@n' Tv; kYy;Nm;s;num;skm( 17
as'St* n s'Sk;y*R pUVv*R p*]p[p*]k"
iptr' t] s'SkYy;idit k;Ty;ynob[vIt( 18
p;ipmit xune xu' p;pIt;ip v;
ipt;mhen iptr' s'SkYy;idit iny" 19
b[;,;idhte t;te pitte svjRte
VyuTm; mOte dey' ye>y Ev dd;Tys* 20
m;tu" sip<@kr,' ipt;m; shoidtm(
yqo_nvw kLpen pui]ky; n ceTsut" 21
n yoiW" pOqGd;dvs;nidn;te
Sv.tOiR p<@m;];>yStOir;s;' yt" SmOt; 22
254

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

m;tu" p[qmt" ip<@ inVvRpTe pui]k;sut"


itIyNtu iptuStSy;StOtIyNtu iptu" iptu" 23
it Wo@x%<@"
sdx%<@"
aq ;v,Rnm(
purto a;Tmn" kWU"R s; pUVv; prkTyRte
m?ym; d=,en;Sy;St=,tdum; 1
v;Yvid%;Nt;St;" k;Yy;" s;;l
;Ntr;"
tI+,;Nt; yvm?y; m?y' n;v voTkret( 2
x %;idr" k;YyoR rjten iv.UiWt"
xwvopveW ;dx;l yte 3
aGNy;x;g["w kx"w k;Yy| kWU,R ;' Str,' `nw"
d=,;Nt' tdg[Sw tu iptOyDo prStret( 4
Sqgr' sur.DeyR ' cNdn;id ivlepnm(
s*vIr;nmTyu_' iplIn;' ydnm( 5
SvStre sVvRm;s; yq;vdupyuJyte
devpUv| tt" ;mTvr" xucr;r.et( 6
a;sn;`RpYyRNt' vixn yqertm(
Tv; kMm;q p;]eWu _' d;ilodkm( 7
tU,I' pOqgpo dv; mN]e, tu itlodkm(
gN/odk d;tVy' skWRme, tu 8
a;sur,e tu p;]e, yStu d;ilodkm(
iptrStSy n;mnNt dx vW;R, p c 9
kl;lcnpm;sur' mO<my' SmOtm(
tdev hSt`i$t' Sq;Ly;id dwivk .vet( 10
255

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

gN/;Nb[;,s;TTv; pup;<ytu .v;in c


/Upwv;nupvU ,Re * kYy;dnNtrm( 11
a* kr,hom kRVy pvIitn;
p[;%ne vw dev>e yo juhotIit uitut"e 12
apsVyen v; k;Yy;| d=,;.mu%ne c
inPy hivrNySm;dNySmw n ih yte 13
Sv;h; kYy; c;];Nte n cwv juy;v"
Sv;h;k;re, Tv;* p;NmN]' sm;pyet( 14
ip}ye y" p'_mUNR yStSy p;,;vnm;n(
Tv; mN]vdNyeW;' tU,I' p;]eWu in"=pet( 15
noy;RommN];,;' pOqg;idWu k]ct(
aNyeW;;iv;n;' k;len;cmn;idn; 16
sVyen p;,neTyev' yd] smudIrtm(
prg[h,m;]Ntt( sVySy;idxit v[tm( 17
ipULy;.s'gO d=,e netr;t( kr;t(
aNv;r>y c sVyen ky;RdLu le%n;idkm( 18
y;vdqRmpu ;d;y hivWo.Rkm.Rkm(
c,; sh sIy ip<@;n( d;tumpu met( 19
ipturkv|xe m?yme m?ymSy tu
d=,e tTptuvw ip<@;n( pvR, invRpte ( 20
v;mm;vRn;' kcdudgNt' p[c=te
sv;| g*tmx;i<@Ly* x;i<@Ly;yn Ev c 21
a;vOTy p[;,m;yMy iptn( ?y;yn( yq;qRt"
jp'Stenvw c;vOTy tt" p[;,' p[mocyet( 22
x;k f;Lgun;My;' Svy' pTNyip v; pcet(
yStu x;k;idko hom" k;yoRpUp;k;vOt" 23
256

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

aNv;Ky' m?ym;y;mit go.lgotm*


v;kWi<@ sv;Rsu k*Tso mene k;su c 24
Sq;lIp;k pxuSq;ne ky;R;nukLptm(
pye' svTs;y;St<y;go" pyStq; 25
it sdx" %<@"
a;dx" %<@"
aq ivv;h;homiv/;nv,Rnm(
s;ym;id p[;trNtmek kmR p[c=te
dx;RNt' p*,Rm;s;mekmev mnIWIiW," 1
v| pU,;Rtex
"R p*,Rm;soip v;g[m"
y a;y;it s hotVy" s Ev;idrit uit" 2
v| pU,;Rte" ky;RTs;y' hom;dnNtrm(
vwdevNtu p;k;Nte blkmRsmiNvtm( 3
b[;,;n( .ojyet( p;d.p;NSvx_t"
yjm;nSttoXnIy;idit k;Ty;ynob[vIt( 4
vwv;ihk* kvIRt s;y'p;[ tSTvtN{t"
ctuqIRkmR TvwtdetCz;$;ynemtR m( 5
v| pU,;Rte" p[;tRTv; t;' s;ym;itm(
p[;thoRmStdwv Sy;deW Evoro iv/" 6
p*,Rm;s;Tyye hVy' hot; v; ydh.Rvte (
tdhuR y;devmm;v;Sy;Tyyeip c 7
aym;nenXn'e yeTk;l' sm;iht"
sMpe tu yq; t] yte tidhoCyte 8
a;t;" prs':y;y p;]e Tv;tI" st(
mN]e, iv/vd( Tv;/kmev;pr; aip 9
257

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

y] Vy;it.hoRm" p[;y;Tmko .vet(


ctSt] ivDey;" S]Ip;,g[h,e yq; 10
aip v;D;tmTyeW; p[;j;pTy;ip c;it"
hotVy; i]ivkLpo y' p[;yiv/" SmOt" 11
yg[rn;Nyen sM.ved;iht" Kvct(
aye ivivcy it juy;; `Ot;itm( 12
ayePsumte cwv juy;wtu ne cet(
aye xucye cwv juy;ednn; 13
gOhd;h;n;Stu yVy" =;mv;n( ijw"
d;v;n; c s'sgoR dy' yid tPyte 14
i.UtR o yid s'sJO yeTs'sO mupx;myet(
as'sO ' j;grye grxmwvR mu_v;n( 15
n Sve;vNyhom" Sy;NmuKTvwk;' smd;itm(
Svg.RsTy;q;R y;v;s* p[j;yte 16
aStu n;m/ey;d* home svR] l*ikk"
n ih ip]; sm;nIt" pu]Sy .vit Kvct( 17
ySy;;vNyhom" Sy;Ts vw;nrdwvtm(
c inPy juy;t( p[;y' tu tSy tt( 18
pre,;* te Sv;q| prSy;* te Svym(
iptOyD;Tyye cwv vwdevySy c 19
ain; nvyDen nb;p[;xne tq;
.ojne pitt;Sy cvwR ;nro .vet( 20
SviptO>y" ipt; d;t( suts'Sk;rkmRsu
ip<@;nohn;eW;' t;y;.;ve tu tTm;t( 21
.Utp[v;cne pI ysiht; .vet(
rjorog;idn; t] kq' kvR Nt y;Dk;" 22
258

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

mh;nse' y; ky;RTsv,;| t;' p[v;cyet(


p[,v;ip v; ky;Rt( k;Ty;ynvco yq; 23
y;Dv;Stuin mu; StMbe d.Rv$* tq;
d.Rs:' y; n iviht; ivr;Str,eWu c
Ty;dx" %<@"
Ekonv'xit" %<@"
aq sktVyt; S]I/mRv,Rnm(
in"=Py;' Svd;reWu prkLPy;iTvRj' tq;
p[vseTk;yRv;n( ivp[o mOWvw n cr' Kvct( 1
mns; nwTyk kmR p[vsPytN{t"
pivXy xuc" sv| yq;k;lmnu{vet( 2
p; c;PyivyogNy; xuU yoivRnIty;
s*.;Gyiv;vw/Vyk;my; .tO.R _y; 3
y; v; Sy;rsUr;s;m;D;sMp;idnI ip[y;
d=; ip[yv' d; xu; t;m] ivinyojyet( 4
idn]ye, v; kmR yq; Jyw' Svx_t"
iv.Jy sh v; kyyRu qR ;D;n x;S]vt( 5
S]I,;' s*.;Gyto Jyw' ivywv ijNmn;m(
nih :y;Ty; n tps; .; tuyit yoiWt;m( 6
.urR ;dexviRNy; yqom; b.v[tR "w
a toiWtomu] s; S]I s*.;Gym;uy;t( 7
ivny;vnt;ip S]I .uyR ;R du.gR ; .vet(
amu]om;.tO,;mvD;itt; tq; 8
oi]y' su.g;' g; s;mcit' tq;
p[;tTq;y y" pXyed;p" s p[mCu yte 9
259

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p;ip' du.gR ;mNTy' nmuTn;skm(


p[;tTq;y y" pXyeTs k;lpyuJyte 10
pitmuLl moh;TS]I k k n nrk v[jte (
Cz^;Nmnuyt;' p[;Py ik ik du"%' n ivNdit 11
pitxuWU ywv S]I k; lok;n( smXnute
idv" punrh;y;t; su%;n;mMbu/.Rvte ( 12
sd;roNy;n( pund;Rr;n( kqt( k;r,;Ntr;t(
y Czdm;n( kt|u uhomoSy iv/Iyte 13
Sve;vev .veomo l*ikk n kd;cn
n ;iht;e" Sv' kmR l*ikk* iv/Iyte 14
W@;itkmNyen juy;d( /[vu dxRn;t(
n ;Tmnoq| Sy;;v;v pr,Iyte 15
purSt;T]ivkLp' yTp[;ymud;tm(
tTW@;itk ixwyDR iv" p[kitRtm( 16
Ekonv'xittm" %<@"
it k;Ty;ynivrcte kmRpd[ Ipe itIy" p[p;#k"
aq v'x" %<@"
aq itIy;idS]Itesitvwidk;v,Rnm(
asm=Ntu dMpTyohoRtVy' niTvRg;idn;
yorPysm=' ih .ved( tmnqRkm( 1
ivh;y;' s.;yRTe sIm;muLl gCzit
homk;l;Tyye tSy punr;/;nmyte 2
ar<yo" =yn;x;d;hev' sm;iht"
p;lyedpu x;NteiSmn( punr;/;nmyte 3
Jye; ce.;yRSy aitc;re, gCzit
260

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

punr;/;nm]wk CzNt n tu g*tm" 4


d;hyTv;..;Ry;| sxI' pUvsR i' Sqt;m(
p;];q;m;d?y;Ttd;roivlMbt" 5
Ev'vO ;' sv,;| S]I' ij;it" pUvsR ;r,Im(
d;hyTv;ho]e, yDp;]w /mRivt( 6
itIy;wv y" pI' dhetw ;ink;."
jIvTy;' p[qm;y;Ntu b[en sm' ih tt( 7
mOt;y;Ntu itIy;y;' yoho]' smuTsOjte (
b[oJZ t' ivj;nIy; k;m;TsmuTsOjte ( 8
mOt;y;mip .Yy;y;' vwidk;' n ih Tyjet(
p;/n;ip tTkmR y;vIv' sm;pyet( 9
r;moip Tv; s*v,I| sIt;' pI' yxiSvnIm(
je yDwbR iv/w" sh .[;tO.rCyut" 10
yo dhedho]e, Sven .;Yy;| kqn
s; S]I sMpte ten .;Yy; v;Sy pum;n( .vet( 11
.;Yy; mr,m;p; dex;Ntrgt;ip v;
a/k;rI .veTpu]o mh;p;tikin ije 12
m;Ny; ceNm[yte pUv| .;Yy; pitivm;int;
]I, jNm;in s; puS' Tv' puW" S]ITvmhRit 13
pUvvRw yoin" pUv;RvTO punr;/;nkmR,
ivxeWo];upSq;nm;Jy;Tyk tq; 14
Tv; Vy;ithom;Ntmupitt p;vkm(
a?y;y" kvl;ey" kStej;mrm;ns" 15
amIle a a;y; a;y;ih vItye
itoJyoRitrTy' dUtme mO@i t c 16
Ty;v;tIRTv; yq;iv?ynupvU x
R "
261

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

pU,;RTy;idk svRmNyTpUvvR d;cret( 17


ar<yorLpmPy y;viit pUvyR o"
n t;vTpunr;/;nmNy;r<yoivR/Iyte 18
ivn' uk uv' NyuBj' p[TyKSqlmudRiW
p[Tygp[ muWl' p[hre;tveds 19
it v'x" %<@"
aqwkv'x" %<@"
aq mOtd;hs'Sk;rv,Rnm(
Svy' hom;smqRSy smIpmupspR,m(
t];Pys_Sy st" xyn;opvexnm( 1
t;y;' s;ym;Ty;'dbu l
R eh I .vet(
p[;thoRmStdwv Sy;IveCz^" punnR v; 2
dubl
R ' ;pyTv; tu xucwl;.s'vtO m(
d=,;ixrs' .Um* vihRmTy;' invexyet( 3
`Otne ;>y_m;Pl;Vy svS]mupvIitnm(
cNdno=tsv;R sumno.ivR.iU Wtm( 4
ihr<yxkl;NySy =PTv; z{eWu ssu
mu%vq;ip/;ywn' inhRrye "u sut;dy" 5
a;mp;]em;d;y p[te mpur"srm(
EkonugCzSy;RmRpQyuTsOj
e i v 6
Rm;dhn' p[; a;sIno d=,;mu%"
sVy' j;Nv; xnk" sitl' ip<@d;nvt( 7
aq pu];idn;PluTy ky;R;cy' mht(
.Upd[ x
e e xuc* dexe p;Ty;idl=,e 8
t]o;n' inp;Tywn' d=,;ixrs' mu%e
262

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

a;JypU,;| uc' d;=,;g[;' ns uvm( 9


p;dyor/r;' p[;cImr,ImursItr;m(
p;Ryo" xUpcR mse sVyd=,yo" m;t( 10
muWlen sh NyuBjmNtvoRlU%lm(
c]*vIlIkm]wvmnunynoiv.I" 11
apsVyen Tvwt;Gyt" iptOid%"
aq;' sVyj;Nv_o d;=,t" xnw" 12
aSm;vm/j;tos Tvdy' j;yt;' pun"
as* Svg;Ry lok;y Sv;heit yjurIryn( 13
Ev' gOhpitdRG/" sv| trit dutm(
ywn' d;hyet( soip p[j;' p[;oTyinNdt;m( 14
yq; Sv;yu//OKp;Nqo r<y;Nyip in.Ry"
aitMy;Tmno.I' Sq;nm;\ ivNdit 15
EvmeWom;n( yDp;];yu/iv.UiWt"
lok;nNy;nitMy pr' b[vw ivNdit 16
Tywkv'x" %<@"
aq ;v'x" %<@"
aq d;hs'Sk;rv,Rnm(
aq;nve=yeTp;p" svR Ev xvSpOx"
;Tv; scwlm;cMy durSyodk Sqle 1
go]n;m;nuv;d;Nte tpRy;mITynNtrm(
d=,;g[;n( kx;n( Tv; sitlNtu pOqKpOqk 2
Ev' todk;n( sMyKsv;Rn( x;ls'iSqt;n(
a;PluTy punr;c;Nt;n( vdeySu tenuy;yn" 3
m; xok kt;inTye svRiSmn( p[;,/mR,
263

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

/m| kt yen yo v" sh gmyit 4


m;nuye kdlIStM.e in"s;re s;rm;gR,m(
y" kroit s s'm!U o jlbud s.e 5
gN]I vsumtI n;xmud/wvR t;in c
fnp[:y" kq' n;x' mTyRloko n y;Syit 6
p/; sM.Ot" k;yo yid pTvm;gt"
kmR." SvxrIroTqwSt] k; prdevn; 7
sveR =y;Nt; incy;" ptn;Nt;" smuCz^y;"
s'yog; ivp[yog;Nt; mr,;Nt' ih jIivtm( 8
Xlem;u b;N/vwmuR _' p[te o .u ytovx"
ato n roidtVy' ih iy;" k;y;" p[yt" 9
Evmu_; v[jye Su te gOh;'Ll`upru "sr;"
;n;SpxRn;Jy;xw" xu?yeyu rtre tw" 10
it ;v'x" %<@"
aq ]yov'x" %<@"
aq ivdexSqmOtpuW;,;'d;hs'Sk;rv,Rnm(
Evmev;iht;eWu p;]Ny;s;idk .vet(
,;jn;idk;] ivxeW" sU]coidt" 1
ivdexmr,eSqIin ;Ty;>yJy sipRW;
d;hyed,U yR ;Cz; p;]Ny;s;id pUvvR t( 2
aSQn;ml;.e p,;Rin skl;Nyu_y;vOt;
.Ryde iSqs':y;in tt" p[.iO t sUtkm( 3
mh;p;tks'yu _o dwv;TSy;dm;n( yid
pu];id" p;lyed' yu_ a;doW s'=y;t( 4
p[;y' n ky;R" kvnR ( v; m[yte yid
264

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

[Ktyyana Smiti]

gO' inv;RpyeCz^*tmSyet( sprCzdm( 5


s;dyed.u y' v;Psu or.vt"
p;];, d;ip[;y dhedPSvev v; =pet( 6
anywv;vOt; n;rI dG/Vy; y; VyviSqt;
ap[d;nmN]oSy; n p[yoJy it iSqit"
anwv dhe;y;| SvtN];' pitt;' n cet(
tdure, p;];, d;hyeTpOqgNtk 8
apreSu tOtIye v; aSQn;' syn' .vet(
ySt] iv/r;id AiW." so/unoCyte 9
;n;Nt' pUvvR TTv; gVyen pys; tt"
sy;SqIin sv;R, p[;cIn;vITy.;Wyn( 10
xmIpl;xx;%;>y;muT yoTy .Smt"
a;Jyen;>yJy gVyen secyeN/v;r,; 11
mOTp;]s'p$u ' Tv; sU],e prve c
.[' %;Tv; xuc* .Um* in%ne=,;mu%" 12
pUryTv;v$' pip<@xwb;ls'ytu m(
dTvopr sm' xeW' ky;RTpUv;R kmR,; 13
Evmev;gOhIt;e" p[te Sy iv/ryte
S]I,;mv;d;n' Sy;dq;tonu_muCyte 14
it ]yov'x" %<@"
ctuv|x" %<@"
sUtkkmRTy;g" Wo@x;iv/;nv,Rn
sUtk kmR,;' Ty;g" sN?y;dIn;' iv/Iyte
hom" *te tu ktRVy" xuk;e n;ip v; flw" 1
at' h;vyet( Sm;teR td.;ve t;tm(
265

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

t' v; h;vyedmNv;rM.iv/;nt" 2
tmodnxKTv;id t<@l;id t;tm(
v[I;id c;t' p[o_mit hVy' i]/; bu/"w 3
sUtk c p[v;se v; c;x_* ;.ojne
Evm;idinmeWu h;vyeidit yojyet( 4
n Tyjet( sUtk kmR b[c;rI Svk Kvct(
n dI=<y;Tpr' yDe n Cz^;id tprn( 5
iptYyRip mOte nwW;' doWo .vit kihRct(
a;x*c' kmR,oNte Sy;}yh' v; b[c;r," 6
;mmt" k;Yy;| d;h;dek;dxehin
p[Ty;Bdk tu kvIRt p[mIt;hin svRd; 7
;dx p[itm;Sy;in a;' W;<m;sk tq;
sip<@kr,wv Etw ;Wo@xm( 8
Ek;hen tu W<m;s; yd; Syurip v; i]."
NyUn;" s'vTsr;wv Sy;t;' W;<m;sk tq; 9
y;in pdx;;in apu]Syetr;, tu
EkiSmi dey;in spu]Sywv svRd; 10
n yoW;y;" pitdR;dpu];y; aip Kvct(
n pu]Sy ipt; d;;nujSy tq;g[j" 11
Ek;dxei invRTyR av;RGdx;Rq;iv/
p[kv IRt;m;Npu]o m;t;ip]o" sip<@t;m( 12
sip<@kr,;dUv | n d;Tp[itm;skm(
Ekoien iv/n; d;idTy;h g*tm" 13
kWUsR miNvt' muKTv; tq;' ;Wo@xm(
p[Ty;idk xeWWe u ip<@;" Syu" W@it iSqit" 14
a`eR =Yyodk cwv ip<@d;nevnejne
266

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

[Ktyyana Smiti]

tN]Sy tu invO" Sy;TSv/;v;cn Ev c 15


b[d<@;idyu_;n;' yeW;' n;STysTy;
;;idsTy;.;jo n .vNtIh te Kvct( 16
it ctuv|x" %<@"
pv'x" %<@"
nvyDenivn; nv;.ojne p[;yv,Rnm(
mN];;ye TyetTpk l;`v;qR."
p#te tTp[yoge Sy;NmN];,;mev x'xit" 1
ae" Sq;ne v;yucN{sUYy;vvdU c
smSy pmIsU]e ctuturitut"e 2
p[qme pk p;pI l+mIrit pd' .vet(
aip psu mN]eWu it yDivdo ivdu" 3
itIye tu pitI Sy;dpu]ie t tOtIyk
ctuqRe TvpsVyeit dm;itv'xkm( 4
/Oithome n p[yu ;on;msu tq;su
ctuQy;Rm Tyeton;msu ih yte 5
lt;g[pLlvo bu" xui t prkTyRte
pitv[t; v[tvtI b[bN/uStq;ut" 6
ixl;$ nIlmTyu_' g[Qn" Stvk Cyte
kpui,k;.t" kx;n( mUd(R p;TkpuCzlm( 7
;ivCzl;k; xllI tq; vIrtr" xr"
itlt<@lsMpKv" Wr" so./Iyte 8
n;m/eye muinvsuipx;c;bvTsd;
y=; iptro dev; yVy;iStqdevt;" 9
a;ey;eq s;p;Re ivx;%;e tqwv c
267

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

a;W;!;e /in;e aNy;e tqwv c 10


N;Nyet;in bv=;,;' juy;Tsd;
Ny' ivvCzmvix;Nyqwkvt( 11
devt;Svip yNte bvTs;vRipy"
dev; vsvwv ivdev;n* sd; 12
b[c;rI sm;ido gu,; v[tkmR,
v;!momit v; b[yU ;qwv;nup;lyet( 13
six%' vpn' k;ym;;n;d(b[ c;r,;
a;xrIrivmo=;y b[cyR n cevet( 14
vpn' n;Sy ktRVymv;Rg*d;nkv[t;t(
v[itno vTsr' y;vTW<m;s;init g*tm"
n g;]oTs;dn' ky;Rdn;pid kd;cn
jl@;ml;r;n( v[tI d<@ v;Plvet( 15
devt;n;' ivpy;Rs juhoitWu kq' .vet(
svR p[;y' Tv; me, juy;Tpun" 16
s'Sk;r; aitperNSvk;l;eTkqn
Tvwtdev ktRVy; ye tUpnyn;d/" 17
ain; nvyDen nv;' yoTyk;mt"
vw;nrStSy p[;y' iv/Iyte 18
it pv'xit%<@"
Wi@vx
' " %<@"
nvyDk;l;./;nv,Rnm(
c" smxnIyo yStq; goyDkmR,
vOW.oTsRne cwv ayDe tqwv c 1
;v<y;' v; p[doWe y" y;rM.e tqwv c
268

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

kqmetWe u inv;Rp;" kqwv juhoty" 2


devt; sy; g[;; inVv;p;'Stu pOqKpOqk
tU,I' irev gO Iy;om;ip pOqKpOqk 3
y;vt; hominvOiR .Rve ; y] kitRt;
xeW' cwv .veTk;vNt' invRpe m( 4
cr* smxnIye tu iptOyDe cr* tq;
hotVy' me=,en;Ny pStI,;R.`;rtm( 5
k;l" k;Ty;yneno_o iv/wv sm;st"
vOWoTsgeR yto n;] go.len tu .;iWt" 6
p;r.;iWk Ev Sy;Tk;lo gov;jyDyo"
aNySm;dupdex;u SvStr;roh,Sy c 7
aqv; m;gRp;Lyei k;lo goyDkmR,"
nIr;jnei v;;n;mit tN];Ntre iv/" 8
xrsNtyo" kcvyD' p[c=te
/;Nyp;kvx;dNye Xy;m;kovinn" SmOt" 9
a;yuJy;' tq; y;' v;StukmR, y;Dk;"
yD;qRtvve;ro hommev' p[c=te 10
p me,tw ; hivr;ty" SmOt;"
xeW; a;Jyen hotVy; it k;y;ynob[vIt( 11
pyoyd;Jys'yu _' tt( pOW;tkmuCyte
d?yek tdup;s; ktRVy" p;ys" 12
v[Ihy" x;lyo mu; go/Um;" sWRp;iStl;"
yv;*W/y" s ivpd' Nt /;rt;" 13
s'Sk;r;" puWSywte SmYyRNte g*tm;id."
atok;dy" k;y;" sveR k;lmoidt;" 14
sdPyk;dIin ky;Rt( km;R, yo ij"
269

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

s p'_p;vno .UTv; lok;Np[iw t `Otut" 15


Ek;hmip kmRSqo yoxuWU k" xuc"
nyTy] tdev;Sy xt;h' idiv j;yte 16
ySTv;/;y;m;x;Sy dev;dIw.rv;n(
inr;kt;Rmr;dIn;' s ivDeyo inr;it" 17
it Wi@vx
' " %<@"
aq sv'x" %<@"
aq p[;yv,Rnm(
yCz^;' kmR,;m;d* y; c;Nte d=,; .vet(
a;m;v;Sy' itIy' ydNv;h;Yy| tduCyte 1
Eks;?yevvihR"Wu n Sy;TprsmUhnm(
nodg;s;nwv =p[hom;ih te mt;" 2
a.;ve v[Iihyvyo; v; pys;ip v;
td.;ve yv;Gv; v; juy;dudkn v; 3
r*{Ntu r;=s' ip}ym;sur' c;.c;rkm(
KTv; mN]' SpOxde ;p a;l>y;Tm;nmev c 4
yjnIyei some;<y;' idix Xyte
t] Vy;it.RTv; d<@ d;t( ij;tye 5
lv,' m/u m;'s =;r;'xo yen yte
pv;se n .uIt nor;]* n ikn 6
Svk;le s;ym;Ty; ap[;* hotOhVyyo"
p[;Kp[;tr;te" k;l" p[;ye te sit 7
p[;Ks;ym;te" p[;thoRmk;l;nitm"
p[;Kp*,Rm;s;xRSy p[;Gdx;RidtrSy tu 8
vwdeve Tvit;Nte ahor;]m.ojnm(
270

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

p[;ymqo Tv; pun" sNtnuy;d(vt[ m( 9


homy;Tyye dxRp*,Rm;s;Tyye tq;
punrev;m;d?y;idit .;gRvx;snm( 10
anOco m;,vo Dey E," ,mOg" SmOt"
g*RrmOg" p[o_StMbl" xo, Cyte 11
kx;Ntko b[;,Sy d<@" k;yR" p[m;,t"
ll;$s'mto r;D" Sy;u n;x;Ntko ivx" 12
AjvSte tu sveR Syuv,R[ ;" s*MydxRn;"
anug kr; n,;' sTvcondUiWt;" 13
g*ivRixtm; ivp[vw dRe e vip ingte
n ttoNyr' ySm;Sm;*vRr Cyte 14
yeW;' v[t;n;mNyeWu d=,; n iv/Iyte
vrSt] .ve;nmip v;Cz;dyeu m( 15
aSq;noCzv;sivCzd`oW,;?y;pn;idkm(
p[;m;,Ik ut* yTSy;;ty;mTvk;r tt( 16
p[TyBd' ydup;kmR soTsg| iv/vidjw"
iyte zNds;' ten punr;Py;yn' .vet( 17
ay;ty;mwXzNdo.yRTkmR iyte ijw"
@m;nwrip sd; teW;' sk;rkm( 18
g;y]I sg;y];' v;hRSpTymit i]km(
ixye>yonUCy iv/vdup;ky;Rt" uitm( 19
zNds;mekv'x;n;' s'iht;y;' yq;mm(
n CzNdSk;.rev;.r;;.hoRm yte 20
pvR.wv g;neWu b[;,eWU r;id."
aWu c;mN]eWu it WijuhR oty" 21
it sv'xit" %<@"
271

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq;;v'xit" %<@"
aq p[;yv,Rnmup;kmR," flinp,v,Rnm(
a=t;Stu yv;" p[o_; .[;/;n; .vNt te
.[;Stu v[Ihyo l;j; `$;" Wi<@k Cyte 1
n;/IyIt rhSy;in sor;, ivc=,"
ncopinWdwv W<m;s;n( d=,;yn;t( 2
p;Tyodgyne tto/IyIt /mRivt(
TsgRk
w EvwW;' nw' p[*pdeip v; 3
aj;tVyn; loI n ty; sh s'ivxet(
ayug"U k;kbN?y;y; j;t;' t;' n ivv;hyet( 4
s's_pdivNy;sS]pd" p[m" SmOt"
Sm;eR kmR, svR] *te Tv?vyu,R oidt" 5
ySy;' idix vl' d;;mev;.mu%o vlm(
v,;kmR, .veNy kmR n svRd; 6
blxeWSy hvnmp[,ynNtq;
p[Tyh' n .vey;t;muLmukNtu .veTsd; 7
vOW;Ntkp[=e ,yonRvSy hivWStq;
ixSy p[;xne mN]St] sveR /k;r," 8
b[;,;n;ms;?ye Svymev pOW;tkm(
ave=
e ivW" xeW' nvyDeip .=yet( 9
sfl; bdrIx;%; flvTy./Iyte
/n; iv/kt;x;" SmOt; j;tixl;Stu t;" 10
no ivno m,k" ixl;n;xe tqwv c
tdwv;Ty s'Sk;yoR n =ped;g[h;y,Im( 11
v,;kmR lueTkqTsUtk;idn;
a;g[h;y,k ky;RlvjRmxeWt" 12
272

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

v| SvStrx;yI Sy;Nm;smRmq;ip v;
sr;]' i]r;]' v; Ek;' v; s Ev v; 13
nov| mN]p[yog" Sy;;GNyg;r' inyMyte
n;ht;Str,wv n p;R;ip d=,m( 14
!ed;g[h;y<y;m;vO;vip kmR,"
kM.* mN]vd;seTp[itkM.mOc' p#t( 15
aLp;n;' yo iv`;t" Sy;Ts v;/ob." SmOt"
p[;,sMmt Ty;id v;ix' b;/t' yq; 16
ivro/o y] v;Ky;n;' p[;m;<y' t] .Uys;m(
tuLyp[m;,kTve tu Ny;y Ev' p[kitRt" 17
]wyMbk krtlmpUp;m<@k;" SmOt;"
p;l;x; golk;wv lohcU,R cIvrm( 18
SpOxn;mk;g[,e Kvcd;lokyip
anumN],Iy' svR] sdwvmnumN]yet( 19
Tyv'xit" %<@"
aqwkoni]'x" %<@"
aq ;v,Rnm(
=;ln' d.Rkc nRe svR] ots;' pxo"
tU,ImCz;me, Sy;p;qeR p;,Rd;,I 1
s t;vNmUNR y;in tq; Stnctuym(
n;." o,rp;n goot;'s ctux
2
=urom;'s;vd;n;qR" T; iSvd;vOt;
vp;m;d;y juy;] mN]' sm;pyet( 3
; o@mSqIin y* gud' Stn;"
o,SkN/sd;p;eR p;in p[c=te 4
273

[Ktyyana Smiti]

[|Ktyyana Smiti]

SmOit

Ek;dx;n;m;n;mvd;n;in sy;
p;RSy vOsKQno iTv;d;tudx
R 5
crt;q;R uit" k;y;R ySm;dPynukLpt"
ato;cenR hom" Sy;Cz;gp=e cr;vip 6
avd;n;in y;vNt iyern( p[Strepxo"
t;vt" p;ys;n( ip<@;n( p.;veip k;ryet( 7
a*dnVyn;qRNtu p.;veip p;ysm(
s{v' pyedNvKyeip kmR, 8
p[;/;Ny' ip<@d;nSy kcd;mRnIiW,"
gy;d* ip<@m;]Sy dIym;nTvdxRn;t( 9
.ojnSy p[/;nTv' vdNTyNye mhWRy"
b[;,Sy prI=;y;' mh;yp[dxRn;t( 10
a;m;iv/;nSy ivn; ip<@" iy;iv/"
td;l>y;Pyn?y;yiv/;nv,;dip 11
ivNmtmup;d;y mm;Pyetid iSqtm(
p[;/;Nymu.yoyRSm;Sm;deW smuy" 12
p[;cIn;vIitn; k;y| ip}yeWu p[o=,' pxo"
d=,o;sn;Nt croinRvpR ,;idkm( 13
sp;vd;n;n;' p[/;n;qoR n hItr"
p[/;n' hvnwv xeW' p[itvvet( 14
pmutm;:y;t' x;d; cwve k; SmOt;
kln' sjl' p[o_' dUr%;todko m" 15
;rgv;=" sNd.w"R km.TyNtko, v;
ve/w ;n' v;Stu`or' ivNmn;;Ntm;g[wR 16
vxm;bit b[IhIHzWeit yv;'Stq;
as;ivTy] n;moKTv; juy;T=p[homvt( 17
274

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;Ty;ynSmOit"

[Ktyyana Smiti]

s;=t' sumnoyu_mudk d/s'ytu m(


a~y| d/m/u>y; m/upkoR iv/Iyte 18
k;'Syenvw ;hR,IySy innyed~yRml*
k;'Sy;ip/;n' k;'SySq' m/up| smpRyte ( 19
it k;Ty;ynivrcte kmRpd[ Ipe tOtIy" p[p;#k"
Tyekoni]'x" %<@"
sm;; cey' k;Ty;ynSmOitritle:y'n;STy]
tSm;dy'gN[ q" sm;onveTy]s'dhe "

Reference:
Smti Sandarbha, Vol. III, (Delhi: Nag, 1981), pp. 1335ff.
275

pr;xr SmOit"
p[qmo?y;y"
Ig,ex;ynm"
t];d* /moRpdex' tLl=,;h
aq;to ihmxwl;g[e devd;vn;lye
Vy;smek;Gg[m;sInmpOCzOWy" pur; 1
m;nuW;,;' iht' /m| vtRm;ne kl* yuge
x*c;c;r' yq;v vdsTyvtI sut" 2
tCz^Tu viWRv;Ky' tu sxyoks."
p[Tyuv;c mh;tej;" uitSmOitivx;rd" 3
n c;h' svRtvD" kq' /m| vd;Myhm(
aSmTptwvp[Vyeit Vy;s" sutob[vIt( 4
ttStWRy" sveR /mRtv;qRk;i,"
AiW' Vy;s' purSkTygt; bdrk;mm( 5
n;n; pupll;k,| flvOkrl'kt m(
ndI p[v,opet' pu<ytIqoRpxo.t' c 6
mOgp=inn;d;!' devt;ytn;vOtm(
y=gN/vRsw nOTygItwrl'kt m( 7
tSmOiWs.; m?ye x_pu]' pr;xrm(
su%;sIn' mh;tej; muinmu:yg,;vOtm( 8
kt;lpu$o .UTv; Vy;sSTvOiW." sh
p[d=,;.v;dw Stuit." smpUjyt( 9
tt" s'tu dy" pr;xrmh;muin"
a;hsuSv;gt' b[hU ITy;sIno muinpuv" 10
kxl' sMygTyuKTv; Vy;s" pOCzTynNtrm(
yid j;n;s ._' me eh;; ._vTsl 11
276

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

/mRkqyme t;t;nug;[ o h' tv


ut; me m;nv; /m;R v;s; k;Xyp;Stq; 12
ggeyR ; g*tmIy; tq;oxns;SmOt;"
a]eivR,o s'vt;Rtd( =;dirsStq; 13
x;t;tp; h;rIt;;DvLKy;qwv c
a;pStMbkt; /m;R xSy l%tSy c 14
k;Ty;ynkt;wv tq; p[;cets;Nmun"e
ut; te .vTp[o_;" uTyq;R me n ivSmOt;" 15
aSmNmNvNtre /m;R" kt]et;idk yuge
sveR /m;R" kte j;t;" sveR n;" kl* yuge 16
c;tuv<R yRsm;c;r' ikcTs;/;r,' vd
ctu,;Rmip v,;Rn;' ktRVy' /mRkoivdw" 17
b[iU h /mRSvpDsU+m' SqUl' c ivStr;t(
Vy;sv;Ky;vs;ne tu muinmu:y" pr;xr" 18
/mRSyin,Ry' p[;hsU+m' SqUl' c ivStr;t(
,u pu]p[v+y;m <vNtu munyStq; 19
kLpe kLpe =yoTpy; b[iv,umher;"
uitSmOitsd;c;rin,Rte ;r svRd; 20
n kdkt;R c ved' SmOTv; ctum%
uR "
tqwv/m;RNs(mrit mnu" kLp;NtreNtre 21
aNye ktyuge /m;RS]et;y;' ;pre yuge
aNye klyuge n,;' yugp;nus;rt" 22
tp" pr' ktyuge ]et;y;' D;nmuCyte
;pre yDmev;" d;nmevkl* yuge 23
kte tu m;nv; /m;RS]et;y;' g*tm;" SmOt;"
;pre x;l%t;" kl* p;r;xr;" SmOt;" 24
277

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

Tyjex
' ktyuge ]et;y;' g[;mmuTsOjte (
;pre klmek tu kt;Rr' tu kl* yuge 25
kte sM.;W,;dev]et;y;' SpxRnne c
;pre Tvm;d;ykl* ptit kmR,; 26
kte t;Tk;lk" x;p" ]et;y;' dx.idRn"w
;pre cwkm;sen kl* s'vTsre,tu 27
a.gMykte d;n' ]et;Sv;ydIyte
;pre y; c m;n;ysevy; dIyte kl* 28
a.gMyom' d;nm;ywv tu m?ymm(
a/m' y; c m;n;ysev;d;n' tu inflm( 29
jto /moR /me,R sTy' cwv;nOtne c
jt;orw r;j;n" S]I. puW;" kl* 30
sIdNt c;ho];, gupUj; p[,Xyit
km;yR p[syU NteSmNklyuge sd; 31
kte TvSq gt;" p[;,;S]et;y;' m;'sm;t;"
;pre /r' cwv kl* Tv;idWu Sqt;" 32
yuge yuge c ye /m;RSt]t]cye ij;"
teW;' inNd; n ktRVy; yugp; ih te ij;" 33
yuge yuge tu s;mQy| xeW' muiniv.;iWtm(
pr;xre,c;Pyu_' p[;y' iv/Iyte 34
ahmwvtTsvRmnuSmOTyb[vIm v"
c;tuv<R yRsm;c;r' <vNTvOiWpuv;" 35
pr;xrmt' pu<y' piv]' p;pn;xnm(
cNtt' b[;,;q;Ry/mRsS' q;pn;y c 36
ctu,;Rmip v,;Rn;m;c;ro /mRp;lk"
a;c;r.[deh;n;' .vemR" pr;Nmu%" 37
278

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

W$(km;R.rto inTy' devt;itqpUjk"


hutxeW' tu .u;no b[;,o n;vsIdit 38
s'?y; ;n' jpo homo devt;itqpUjnm(
a;itQy' vwdev' c W$(km;R, idne idne 39
o v; yid v; yo mU%"R p<@twvv;
sMp[;o vwdev;Nte soitq" SvgRsg' m[ " 40
dUr;?vopgt' ;Nt' vwdevopSqtm(
aitq' t' ivj;nIy;;itq" pUvmR ;gt" 41
nwkg[;mI,mitq' s'g O It kd; c n
ainTym;gto ySm;Sm;ditqCyte 42
aitq' t]sMp[;' pUjyeTSv;gt;idn;
a~y;Rsnp[d;nen p;dp[=;lnen c 43
y; c; d;nen ip[yp[Xnore, c
gCzNt' c;nuy;nen p[IitmuTp;dyetg( hO I 44
aitqyRSy.;xo gOh;Tp[itinvtRte
iptrStSyn;XnNt dxvW;R, p c 45
k;.;rshe,`OtkM.xten c
aitqyRSy.;xStSyhomo inrqRk" 46
su=]e e v;pyeIj' sup;]e in=penm(
su=]e e c sup;]e c u' d' n nXyit 47
n pOCzo]cr,e n Sv?y;y' ut' tq;
dye kLpyev ' svRdve myo ih s" 48
apUv"R suvt[ I ivp[o pUvR ;ititihyRq;
ved;B.(y;srto inTy' t;vpUv*R idne idne 49
vwdeve tu sMp[;e .=uk gOhm;gte
Tyvwdev;q| .=uk tu ivsjRyte ( 50
279

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

yit b[c;rI c pKv; Sv;mn;vu.*


tyormdv; tu .uKTv; c;N{;y,' cret( 51
d; .=; i]ty' prv[;@b[ c;r,;m(
Czy; c tto d;i.ve sTyv;rtm( 52
yit hSte jl' d;=' d;TpunjRlm(
t+y' me,; tuLy' tl' s;gropmm( 53
ySyz]' hywv kr;rohmOmt(
EeN{' Sq;nmup;sIttSm;' n ivc;ryet( 54
vwdevkt' p;p' x_o .=uVyRpoihtum(
n ih .=ukt ;NdoW;Nvwdevo Vypohit 55
akTv; vwdev' tu .ute ye ij;/m;"
sveR te infl; Dey;" ptNt nrkxuc* 56
vwdevivhIn; ye a;itQyen bihkt;"
sveR te nrk y;Nt k;kyoin' v[jNt c 57
p;po v; yid c<@;lo ivp[" iptOG`;tk"
vwdeve tu sMp[;" so_aitq" SvgRs
' m" 58
yo veitxr; .u yo .u d=,;mu%"
v;mp;de kr' NySy tw r=;'s .ute 59
av[t; n/Iy;n; y].w=cr; ij;"
t' g[;m' d<@ye{;j; cor._p[do ih s" 60
=i]yo ih p[j; r=NxS]p;," p[d<@v;n(
injRTyprswNy;in =it' /me,R p;lyet( 61
pup' pup' ivcnuy;NmUlCzd' n k;ryet(
m;l; k;rev;r;me n yq;;rk;rk" 62
l;.kmRtq; r' gv;' c prp;lnm(
kiWkmR c v;,Jy' vwXyvOd;t; 63
280

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

xU{SyijxuWU ; prmo /moRCyte


aNyq; kte ikcveSyinflm( 64
lv,' m/utl
w ' c d/t `Ot' py"
n duyeCz{j;tIn;' ky;RTsveWR u ivym( 65
iv,Nm?ym;'s;in .=Sy c .=,m(
kvR gMy;gmn' xU{" ptit tT=,;t( 66
kipl;=Irp;nen b[;,I gmnen c
ved;=rivc;re,xU{;<@;lt;' v[jte ( 67
it p;r;xre /mRx;S]e p[qmo?y;y"
itIyo?y;y"
gOhSq;m/mRv,Rnm(
at" pr' gOhSqSy km;Rc;r' kl* yuge
/m| s;/;r,' xKTy;c;tuv<R y;Rm;gtm( 1
t' p[v+y;Myh' pUv| pr;xrvco yq;
W$(kmRsihto ivp[" kiWkmR c k;ryet( 2
=u/t' tOiWt' ;Nt' blIvd| n yojyet(
hIn; Vy;/t' KlIb' vOW' ivp[o n v;hyet( 3
Sqr; blIvdR" tO' sund| W<!vjRtm(
v;hyeivsSy;/| p;T;n' sm;cret( 4
jPy' dev;cRn' hom' Sv;?y;y' cwvm>yset(
Ekii]ctuivRp;[ N.ojyeT;tk;Nj" 5
Svy' ke tq; =e]e /;Nyw SvymjRt"w
invRpTe pyD;' tu dI=;' c k;ryet( 6
itl; rs; n ivt; ivt; /;NytTsm;"
ivp[Sywv' iv/; vOStO,k;;id ivy" 7
281

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[;,eTkiW' ky;RNmh;doWm;uy;t(
s'vTsre,yTp;p' mTSy`;tI sm;uy;t( 8
ayomu%ne k;n tdek;hen l;lI
p;xkomTSy `;tI c Vy;/" x;kinkStq; 9
ad;t; kWRkwv sveR te sm.;gn"
vO=' zv; mhI' .Tv; hTv; c kmk$k;n( 10
kWRk" %lyDen svRp;pw" p[mCu yte
yo n d;d(j;it>yo r;xmUlmup;gt" 11
s c r" s c p;ipo b[' t' ivinidRxte (
r;De dv; tu W@.;g' dev;n;' cwkv'xkm( 12
ivp[;,;' i]'xk .;g' svRp;pw" p[mCu yte
=i]yoip kiW' kTv; dev;iNvp[;' pUjyet( 13
vwXy" xU{Stq; ky;RTkiWv;,JyxLpkm(
ivkmRkv tR e xU{; ijxuWU yoJZt;" 14
.vNTyLp;yuWSte vw inry' y;NTys'xym(
ctu,;Rmip v,;Rn;meW/mR" sn;tn" 15
it p;r;xre /mRx;S]e itIyo?y;y"
tOtIyo?y;y"
ax*cVyvSq;v,Rnm(
at" xu' p[v+y;m jnne mr,e tq;
idn]ye, xu?yNt b[;,;" p[te sUtk 1
=i]yo ;dx;hen vwXy" pdx;hk"
xU{" xu?yit m;sen pr;xrvco yq; 2
p;sne tu ivp[;,;mxu j;yte
b[;,;n;' p[stU * tu devSpxeR iv/Iyte 3
282

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

j;t* ivp[o dx;hen ;dx;hen .Ump"


vwXy" pdx;hen xU{o m;sen xu?yit 4
Ek;h;Cz?yte ivp[o yo vedsmiNvt"
}yh;TkvlvedStu ihIno dx.idRn"w 5
jNmkmRpr.[" s'?yop;sn vjRt"
n;m/;rkivp[Stu dx;h' sUtk .vet( 6
Ekip<@;Stu d;y;d;" pOqGd;rinktn;"
jNmNyip ivp* c teW;' tTsUtk .vet( 7
t;vTsUtk go]e ctuqpR u We,tu
d;y;iCzdm;oit pmo v;Tmv'xj" 8
ctuqRe dxr;]' Sy;TW<,x;" pu' s pme
W cturh;Cz" sme tu idn]y;t( 9
.OGvmr,e cwv dex;NtrmOte tq;
b;le p[te e c s'NySte s" x*c' iv/Iyte 10
dex;NtrmOt" kTsgo]" Uyte yid
n i]r;]mho r;]' s" ;Tv; xuc.Rvte ( 11
dex;Ntrgto ivp[" p[y;s;Tk;lk;rt;t(
dehn;xmnup;[ StqnR D;yte yid 12
k,;mI Tvm;v;Sy; k,; cwk;dxI c y;
dk ip<@d;n' c t] ;' c k;ryet( 13
aj;tdNt; ye b;l; ye c g.;Riinh(stO ;"
n teW;ms'Sk;ro n;x*c' nodkiy; 14
yid g.oR ivpetvte v;ip yoiWt"
y;vNm;s' Sqto g.oR idn' t;vu sUtkm( 15
a;ctuq;RveTs(r;v" p;t" pmWyo"
at ?v| p[siU t" Sy;x;h' sUtk .vet( 16
283

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

dNtj;tenuj;te c ktcU@ c s'Sqte


as'Skr,e teW;' i]r;]mxuc.Rvte ( 16
a;dNtjNmn" s; cU@;wiWk SmOt;
i$^r;]m; v[t;dex;xr;]mt" prm( 17
b[c;rI gOhe yeW;' yte c hut;xn"
sMpk| n c kvR Nt n teW;' sUtk .vet( 18
sMpk;u yte ivp[o jnne mr,e tq;
sMpk; invOSyn p[te ' nwv sUtkm( 19
xLpn" k;k; vw;d;sId;s; n;ipt;"
r;j;n" oi]y;wv s" x*c;" p[kitRt;" 20
sv[t" s]pUt;iht; yo ij"
r;D sUtk n;St ySyceCzit p;qRv" 21
to in/ne d;ne a;toR ivp[o inmN]t"
tdiWR.' yq;k;len xu?yit 22
p[sve gOhme/I tu n ky;RTs'kr' yid
dx;h;Cz?yte m;t; Tvvg;ipt; xuc" 23
sveWR ;' x;vm;x*c' m;t; ip]oStu sUtkm(
sUtk m;turve Sy;dupSpOXyipt;xuc" 24
yid p;' p[stU ;y;' sMpk| kte ij"
sUtk tu .veSyyid ivp[" W@ivt( 25
sMpk;;yte doWo n;Nyo doWoSt vw ije
tSm;TsvRpy[ en sMpk| vjRye / " 26
ivv;hoTsvyDeWu TvNtr;mOtsUtk
pUvsR k
' Lpt' {Vy' dIym;n' n duyit 27
aNtr; dx;hSypunmRr,jNmnI
t;vTSy;dxucivRpo[ y;vTSy;dindRxm( 28
284

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

[Parhara Smiti]

b[;,;qeR ivp;n;' bNdgog[h,e tq;


a;hveWu ivp;n;mekr;]mx*cm( 29
;ivm* puW* lok sUymR <@l.eidn*
prv[;@ogyu_r,e c;.mu%o ht" 30
y]y]ht" xUr" x]u." prveit"
a=y;'l.te lok;Nyid KlIb' n .;Wte 31
sSt' b[;,' dO; Sq;n;lit .;Skr"
EWme m<@l' .v; pr' Sq;n' p[y;Syit 32
yStu .eWu swNyeWu iv{vTsu smNtt"
pr];t; yd; gCzTsc tu fl' l.et( 33
ySyzd=t' g;]' xrmuryi."
devkNy;Stu t' vIr' hrNt rmyNt c 34
dev;n;sh;, xUrm;yo/ne htm(
Tvrm;,;" p[/;vNt mm.t;R mmeit c 35
y' yDs'`Sw tps; c ivp[;" SvgwiR W,o v;]yq; y;Nt
=,en y;NTyevih t]vIr;" p[;,;Nsuy
u ne prTyjNt" 36
jten l>yte l+mImOtR ne ;ip sur;n;"
=,?v'sink;yeSmNk; cNt; mr,e r,e 37
ll;$dexe /r' v ySy;hve tu p[ivxe vK]m(
tTsomp;nen ikl;SytuLy' s'g;[ myDe iv/v dOm( 38
an;q' b[;,' p[te ' ye vhNt ij;ty"
pde pde yDflm;nupVU y;RLl.Nt te 39
n teW;mxu.' ikcTp;p' v; xu.kmR,;m(
jl;vg;hn;eW;' s" x*c' iv/Iyte 40
astormbN/u' c p[te I.Ut' ijomm(
vihTv; c dihTv; c p[;,;y;men xu?yit 41
285

[|Parhara Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

anugMyeCzy; p[te ' D;itmD;itmevv;


;Tv; scwl' SpO;' `Ot' p[;Xyivxu?yit 42
=i]y' mOtmD;n;d(b;[ ,o yonugCzit
Ek;hmxuc.UTR v; pgVyen xu?yit 43
xv' c vwXymD;n;d(b;[ ,e yonugCzit
kTv;x*c' ir;]' c p[;,;y;m;NW@;cret( 44
p[te I.Ut' tu y" xU{' b[;,o D;ndubl
R "
anugCzIym;n' i]r;]mxuc.Rvte ( 45
i]r;]e tu tt" pU,eR ndI' gTv; smu{g;m(
p[;,;y;mxt' kTv; `Ot' p[;Xyivxu?yit 46
ivinvRTyRyd;xU{odk;NtmupSqt"
ijwStd;nugNtVywW/mR" sn;tn" 47
it p;r;xre /mRx;S]e tOtIyo?y;y"
ctuqoR?y;y"
anekiv/p[kr,p[;ym(
aitm;n;dito/;Teh;; yidv; .y;t(
Iy;TS]Ipum;Nv; gitreW; iv/Iyte 1
pUyxo,tsMpU,eR TvN/e tms mit
WIvRWsR h;, nrk p[itpte 2
n;x*c' nodk n;' n;up;t' c k;ryet(
vo!;rop[d;t;r" p;xCzdkr;Stq; 3
tkCz^, xu?yNtITyevm;hp[j;pit"
go.hRt' tqo' b[;,en tu `;ittm( 4
s'SpOxNt tu ye ivp[; vo !;r;d; ye
aNye ye v;nugNt;r" p;xCzdkr; ye 5
286

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

tkCz^, xu;Ste kybRu ;[ R ,.ojnm(


an@Tsiht;' g;' c duivRp;[ yd=,;m( 6
}yhmu,' ipbe;r }yhmu,' py" ipbet(
}yhmu,' ipbeTsipRv;Ry.u =o idn]ym( 7
W$(pl' tu ipbedM.S]pl' tu py" ipbet(
plmek ipbeTsipRStkCz^' iv/Iyte 8
yo vw sm;creip[" pitt;idvk;mt"
p;h' v; dx;h' v; ;dx;hmq;ip v; 9
m;s;/| m;smek v; m;symq;ip v;
aBd;/RmBdmek v; tdU?v| cwv tTsm" 10
i]r;]' p[qme p=e itIye kCz^m;cret(
tOtIye cwv p=e tu kCz^' s;'tpn' cret( 11
ctuqRe dxr;]' Sy;Tpr;k" pme mt"
ky;R;N{;y,' W sme TvwNdvym( 12
xuqRmme cwv W<m;s;NCz^m;cret(
p=s':y; p[m;,en suv,;RNyipd=,; 13
Atu;t; tu y; n;rI.t;Rr' nopspRit
s; mOt; nrk y;it iv/v; c pun" pun" 14
Atu;t;' tu yo .;y;| s/* nopgCzit
`or;y;' .[,U hTy;y;' yuJyte n;]s'xy" 15
dr{' Vy;/t' mU%| .t;Rr' y;vmNyte
s; xunI j;yte mOTv; sUkrI c pun" pun" 16
pTy* jIvit y; n;yupR oyv[tm;cret(
a;yuy' hrte .tu"R s; n;rI nrk v[jte ( 17
apO; cwv .t;Rr' y; n;rI kte v[tm(
sv| t{;=s;NgCzidTyev' mnurb[vIt( 18
287

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

b;N/v;n;' sj;tIn;' duvRO ' kte tu y;


g.Rp;t' c y;ky;Rt;' sM.;WyeTKvct( 19
yTp;p' b[hTy;y;' igu,' g.Rp;tne
p[;y' n tSy;" Sy;Sy;STy;go iv/Iyte 20
n k;yRm;vsqen n;ho]e,v; pun"
s.veTkmRc;<@;lo yStu /mRpr;Nmu%" 21
ao`v;t;t' bIj' ySy=e]e p[rohit
s=e]I l.te bIj' n bIjI.;gmhRit 22
tTprS]y;" pu]**SmOt* k<@golk*
pTy* jIvit k<@" Sy;NmOte .tRr golk" 23
a*rs" =e]jwv d" ki]mk" sut"
d;Nm;t;ipt;v;ip spu]o dko .vet( 24
priv" prve; yy; c privte
sveR te nrk y;Nt d;tOy;jkpm;" 25
* kz*^ priveStu kNy;y;" kCz^vw c
kz;^ itkCz^* d;tuStu hot; c;N{;y,' cret( 26
kBjv;mnW<!Wu gdeWu j@Wu c
j;TyN/e b/re mUk n doW" prvedne 27
iptOVypu]" s;p" prn;rI sutStq;
d;r;ho]sMyoge n doW" prvedne 28
Jyeo .[;t; yd; itd;/;n' nwvk;ryet(
anuD;tStu kvIRtxSyvcn' yq; 29
ne mOte p[v[ jte KlIbe c pitte pt*
pSv;pTsu n;rI,;' pitrNyo iv/Iyte 30
mOte .tRr y; n;rI b[cyRvt[ e Sqt;
s; mOt; l.te Svg| yq; te b[c;r," 31
288

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

it" ko$o@/Rko$I c y;in rom;, m;nuWe


t;vTk;l' vseTSvgeR .t;Rr' y;nugCzit 32
Vy;lg[;hI yq;Vy;l' bl;durte bl;t(
Ev' S]IpitmuT y tenvw sh modte 33
it p;r;xre /mRx;S]e ctuqoR?y;y"
aq pmo?y;y"
p[;yv,Rnm(
vOk;nsOg;l;wdR o yStu ijom"
;Tv; jpeTsg;y]I' piv];' vedm;trm( 1
gv;' odk" ;n' mh;noStu s'gme
smu{dxRn;;ip xun; d" xuc.Rvte ( 2
vediv; v[t;t" xun; do ijo yid
sihr<yodk" ;Tv; `Ot' p[;Xyivxu?yit 3
sv[tStu xun; do yS]r;]mup;vset(
`Ot' kxodk pITv; v[txeW' sm;pyet( 4
av[t" sv[to v;ip xun; do .ved(j"
p[,pTy.veTpUto ivp[w =uinRrI=t" 5
xun; `[;t;vlI!Syn%wivRl%tSy c
a" p[=;ln' p[o_mn; copcUlnm( 6
xun; tu b[;,I d; jMbukn vOk, v;
idt' g[hn=]' dO; s" xuc.Rvte ( 7
k,p=e yd; somo n dOXyetkd;cn
y;' idx' v[jte somSt;' idx' v;vlokyet( 8
asd(b;[ ,k g[;me xun; do ijom"
vOW' p[d=,I kTys" ;Tv; xuc.Rvte ( 9
289

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

c<@;len p;kn go.ivRppw[ hR[ to yid


a;iht;mOtR o ivp[o ivWe,;Tmhto yid 10
dhe' b[;,' ivp[o lok;* mN]vjRtm(
SpO; vo!(v; c dG?v; c sip<@Wu c svRq; 11
p[;j;pTy' creTp;ip[;,;mnux;sn;t(
dG/;SqIin pungOR =Irw" p[=;lyed(j" 12
pundRhTe Sv;n; tu SvtN]e, pOqKpOqk
a;iht;ij" kTp[vsNk;lcoidt" 13
dehn;xmnup;[ StSy;vRste gOhe
p[te ;ho]s'Sk;r" Uyt;mOiWpuv;" 14
k,;jn' sm;StIyRkx
Sw tu puW;kitm(
W$(xt;in xt' cwv pl;x;n;' c vONtt" 15
cTv;r'xCzre d;Czt' k<# tu ivNyset(
b;hu>y;' xtk d;dlIWu dxwvtu 16
xt' tu j`ne d;d(xt' tUdre tq;
d;d* vOW,yo" pme/e[ tu ivNyset( 17
Ekv'xitmU>y;' ixt' j;nujyo"
p;d;lIWu W@d;Dp;]' tto Nyset( 18
xMy' xXne ivin"=Py;r,I' mukyorip
ju' c d=,e hSte v;me tUp.Ot' Nyset( 19
k,Re colU%l' d; pO c musl' Nyset(
rs =PydOWd' t<@l;Jyitl;Nmu%e 20
o]e c p[o=,I' d;d;JySqlI' tu c=uWo"
k,Re ne]e mu%e `[;,e ihr<yxkl' Nyset( 21
aho]opkr,mxeW' t]in=pet(
as* Svg;Rylok;ySv;heTyek;huit' skt( 22
290

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

d;Tpu]oqv; .[;t;PyNyo v;ip c b;N/v"


yq; dhns'Sk;rStq; k;y| ivc=,w" 23
dOx' tu iv/' ky;Rdb( [ lokgit" SmOt;
dhNt ye ij;St' tu te y;Nt prm;' gitm( 24
aNyq; kvtR e kmRTv;Tmbu; p[coidt;"
.vNTyLp;yuWSte vw ptNt nrkxuc* 25
it p;r;xre /mRx;S]e pmo?y;y"
aq Wo?y;y"
p[;,hTy;p[;yv,Rnm(
at" pr' p[v+y;m p[;, hTy;su inkitm(
pr;xren pUvoR_; mNvqeR ip c ivStOt;m( 1
*s;rsh's;' cv;k c k$ m(
j;lp;d' c xr.mho r;]e,xu?yit 2
bl;k;i$i.* v;ip xukp;r;vt;vip
aih n iv`;tI c xu?yte n_.ojn;t( 3
vOkk;kkpot;n;' x;r itr`;tk"
aNtjRlo.e s'?ye p[;,;y;men xu?yit 4
gO/X[ yen xx;d;n;mulk
U Sy c `;tk"
apKv;xI idn' itT]k;l' m;t;xn" 5
vLgu,I i$i.;n;' c koikl;%rI$k
l;ivk;r_p=eWu xu?yte n_.ojn;t( 6
k;r<@vckor;,;' ipl;krrSy c
.;r;j;idk hTv; xv' pUJyivxu?yit 7
.e<@c;W.;s;' p;r;vtkipl*
p=,;' cwv sveWR ;mho r;]m.ojnm( 8
291

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

hTv; mUWkm;j;Rrsp;Rjgr@<@.;n(
ksr' .ojyeip[;l
' ohd<@Syd=,; 9
xxum;r' tq;go/;' hTv; km| c xLykm(
vONt;kfl.=Ic;Pyho r;]e,xu?yit 10
vOkjMbUk=;R,;' tr=;n`;tk"
itlp[Sq' ije d;;yu.=o idn]ym( 11
gjSycturSymihWo^inp;tne
p[;ymho r;]' i]s'?ymvg;hnm( 12
kr v;nr' s'h' c]' Vy;`[' tu `;tyn(
xu?yte si]r;]e,ivp[;,;' tpR,ne c 13
mOgroihr;h;,;mvebSR tSy`;tk"
af;lkmXnIy;dho r;]mupoys" 14
Ev' ctupd;n;' c sveWR ;' vnc;r,;m(
aho r;]oiWtStpew j;tvedsm( 15
xLpn' k;k xU{' S]y' v; yStu `;tyet(
p[;j;pTyy' kTv; vOWk
w ;dxd=,; 16
vwXy' v; =i]y' v;ip indoRW' yo.`;tyet(
soip kCz^y' ky;Ro v'x=,' ddet( 17
vwXy' xU{' iy;s_' ivkmRSq' ijomm(
hTv; c;N{;y,' tSyi]'xowv d=,;m( 18
c<@;l' htv;Nkd(b;[ ,e yid kcn
p[;j;pTy' creTkCz^' go y' d=,;' ddt( 19
=i]ye,;ip vwXyen xU{,e vw te re,v;
c<@;lSyv/e p[;e kCz^;/enR ivxu?yit 20
cor* p;kc<@;l* ivp[,e ;.ht* yid
aho r;]oiWt" ;Tv; pgVyen xu?yit 21
292

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

cor* p;kc<@;l* ivp[,e ;.ht* yid


aho r;]oiWt" ;Tv; pgVyen xu?yit 22
c<@;lw" shsu' tu i]r;]mupv;syet(
c<@;lwkpq' gTv; g;y]I Smr,;Czc" 23
c<@;ldxRne s;idTymvlokyet(
c<@;lSpxRne cwv scwl' ;nm;cret( 24
c<@;l%;tv;pIWu pITv; sllmg[j"
aD;n;(ck
w ._n Tvho r;]e,xu?yit 25
c<@;l.;<@s'SpO' pITv; kpgt' jlm(
go mU]y;vk;h;rS]r;];Czm;uy;t( 26
c<@;l`$s'Sq' tu yoy' ipbit ij"
tT=,;T=pte yStu p[;j;pTy' sm;cret( 27
yid n=pte toy' xrIre ySyjIyRit
p[;j;pTy' n d;tVy' kCz^' s;'tpn' cret( 28
creTs;'tpn' ivp[" p[;j;pTymnNtr"
td/| tu creXw y" p;d' xU{Std;cret( 29
.;<@SqmNTyj;n;' tu jl' d/py" ipbet(
b[;," =i]yo vwXy" xU{wv p[m;dt" 30
b[kcoRpv;sen ij;tIn;' tu inkit"
xU{Sycopv;sen tq; d;nen x_t" 31
.u D;n;d(je<@;l;' kq'cn
gomU]y;vk;h;ro dxr;]e,xu?yit 32
Ekk g[;smXnIy;omU]y;vkSy c
dx;h' inymSqSyv[t' tu ivinidRxte ( 33
aivD;n;tStu c<@;lo y]veXmin itit
ivD;te tUpsSy ij;" kvNR Tynugh[ m( 34
293

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

muinvK]ot;N/m;RNg;yNto vedp;rg;"
ptNtmureySu t' /mRD;" p;ps'kr;t( 35
d; c sipRW; cwv =IrgomU]y;vkm(
.uItshsvwR i]s'?ymvg;hnm( 36
}yh' .uItd; c }yh' .uItsipRW;
}yh' =Ire,.uItwkk
n idn]ym( 37
.;vdu' n .uItnoCz' kmdUiWtm(
d/=IrSyi]pl' plmek `OtSytu 38
.Smn; tu .veCz.yoSt;m[k;'Syyo"
jlx*cen vS];,;' prTy;gen mO<mym( 39
ksMu .gu@k;p;Rslv,' twlsipRWI
;re kTv; tu /;Ny;in d;Xmin p;vkm( 40
Ev' xuStt" p;Tky;Rdb( ;[ ,tpR,m(
i]'xt' govOW' cwk d;ip[We u d=,;m( 41
punlepR n%;ten homjPyen xu?yit
a;/;re,c ivp[;,;' .UmdoWo n ivte 42
c<@;lw" shsMpk| m;s' m;s;/Rmve v;
gomU]y;vk;h;ro m;s;/enR ivxu?yit 43
rjk cmRk;rI c luB/k ve,ju IivnI
c;tuv<R yRSy c gOhe TvivD;t; tu itW(qit 44
D;Tv; tu inkit' ky;RTpUvoR_Sy;/Rmve c
gOhd;h' n kvIRtxeW' sv| c k;ryet( 45
gOhSy;B.(yNtr' gCz<@;lo yid kSyct(
tmg;r;iinv;RSymO;<@ tu ivsjRyte ( 46
rspU,| tu y;<@ n Tyjeu kd;cn
gomyen tu sMmwjl
R "w p[o=eh ' tq; 47
294

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

b[;,Syv[,;re pUyxo,tsM.ve
kmTpte ySyp[;y' kq' .vet( 48
gv;' mU]purIWe,d; =Ire,sipRW;
}yh' ;Tv; c pITv; c km du" xuc.Rvte ( 49
=i]yoip suv,RSypm;W;Np[d;ytu
god=,;' tu vwXySy;Pyupv;s' ivinidRxte ( 50
xU{;,;' nopv;s" Sy;Cz{o d;nen xu?yit
aCz{mit y;Ky' vdNt =itdevt;" 51
p[,Myxrs; g[;momfl' ih tt(
jpCz{' tpCz{' yCz{' yDkmR, 52
sv| .vit inXz{' b[;,wpp;idtm(
Vy;/ Vysinin ;Nte du.R=e @;mre tq; 53
pv;so v[t' homo ijsMp;idt;in vw
aqv; b[;,;Stu;" sv| kvNR Tynugh[ m( 54
sv;RNk;m;nv;oit ijsMp;idtwrh
dubl
R e nugh[ " p[o_Stq; vw b;lvOyo" 55
atoNyq; .veoW" tSm;;nugh[ " SmOt"
eh;; yidv; lo.;y;dD;ntoip v; 56
kvNR Tynugh[ ' ye tu tTp;p' teWu gCzit
xrIrSy;Tyye p[;e vdNt inym' tu ye 57
mhTk;yoRpro/en n SvSqSykd;cn
SvSqSymU!;" kvR Nt vdNTyinym' tu ye 58
te tSyivkt;Rr" ptNt nrkxuc*
Svymevv[t' kTv; b[;,' yovmNyte 59
vOq; tSyopv;s" Sy; spu<yen yuJyte
swvinymo g[;o yekoip vded(j" 60
295

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

ky;R;Ky' ij;n;' TvNyq; .[,U h; .vet(


b[;,; jm' tIq| tIqR.tU ; ih s;/v" 61
ted;' v;Kyodknvw xu?yNt mln; jn;"
b[;,; y;in .;WNte mNyNte t;in devt;" 62
svRdve myo ivp[o n tcnmNyq;
pv;so v[t' cwv ;n' tIq| jpStp" 63
ivp[sMp;idt' ySysMpU,| tSytTflm(
a;e k$sMyu_ m=k; kxdUiWte 64
tdNtr; SpOxe ;pStd' .Smn; SpOxte (
.u;nwv yo ivp[" p;d' hSten s'SpOxte ( 65
SvmuCzms* .u p;,n; mu_.;jne
p;duk;Sqo n .uItpyR s'Sqtoip v; 66
;nc<@;ldO* c .ojn' prvjRyte (
yd' p[itiW' Sy;dxuStqwv c 67
yq; pr;xre,o_' tqwv;h' vd;m v"
t' {o,;!kSy;' k;k;nop`;ittm( 68
knde ' xu?yte ceit b[;,e>yo invedyet(
k;k;n;vlI!' tu {o,;' n prTyjet( 69
vedved;ivip[/w mR x
R ;S];nup;lk"
p[Sq; ;i]'xit{oR," SmOto ip[Sq;!k" 70
tto {o,;!kSy;' uitSmOitivdo ivdu"
k;k;n;vlI!' tu gv;`[;t' %re,v; 71
SvLpm' Tyjeip[" xu{oR,;!k .vet(
aSyoTytNm;]' yl;l; ht' .vet( 72
suv,oRdkm>yu+yhut;xenvw t;pyet(
hut;xnen s'SpO' suv,Rsllen c 73
296

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

ivp[;,;' b[`oWe,.oJy' .vit tT=,;t(


eho v; gorso v;ip t]xu" kq' .vet( 74
aLp' prTyje]ehSyoTpvnen c
anlJv;ly; xugoRrsSyiv/Iyte 75
it p;r;xre /mRx;S]e Wo?y;y"
aq smo?y;y"
{Vyxuv,Rnm(
aq;to {VyxuStu pr;xrvco yq;
d;rv;,;' p;];,;' t=,;Czryte 1
.Smn; xu?yte k;'Sy' t;m[mMlen xu?yit
rjs; xu?yte n;rI ivkl' y; n gCzit 2
ndI vegne xu?yetlopo yid n dOXyte
v;pI kpt@;geWu dUiWteWu kq'cn 3
Tyvw`$xt' pgVyen xu?yit
avW;R .ve*rI n vvW;R tu roih,I 4
dxvW;R .veTkNy;t ?v| rjSvl;
p[;e tu ;dxe vWeR y" kNy;' n p[yCzit 5
m;sm;srjStSy;" ipbNt iptr" Svym(
m;t; cwv ipt; cwv Jyeo .[;t; tqwv c 6
]ySte nrk y;Nt dO; kNy;' rjSvl;m(
ySt;' smuheTkNy;' b[;,o mdmoiht" 7
asM.;yo p;y" sivp[o vOWlI pit"
y" kroTyekr;]e,vOWlI sevn' ij" 8
s.w=.uGjpTy' i]vRWiRw vRx?u yit
aSt' gte yd; sUyRe c<@;l' pitt' S]ym( 9
297

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

sUitk;' SpOxtwv kq' xuivR/Iyte


j;tved" suv,| c somm;g| ivloKy c 10
b[;,;numtwv ;n' kTv; ivxu?yit
SpO; rjSvl;NyoNy' b[;,I b[;,I tq; 11
t;vr;h;r; i]r;]e,vw xu?yit
SpOT v; rjSvl;NyoNy' b[;,I =i]y; tq; 12
a/RkC z^' creTpUv;R p;dmekmnNtr;
SpO; rjSvl;NyoNy' b[;,I vwXyj; tq; 13
p;dhIn' creTpUv;R p;dmekmnNtr;
SpO; rjSvl;NyoNy' b[;,I xU{j; tq; 14
kCz^, xu?yte pUv;R xU{; d;nen xu?yit
;t; rjSvl;y; tu ctuqRe hin xu?yit 15
ky;R{joinvO* tu dwvip}y;id kmR c
roge,y{j" S]I,;mNvh' tu p[vtRte 16
n;xuc" s; ttSten tTSy;wk;lk mtm(
s;?v;c;r; n t;vTSy;{jo y;vTp[vtRte 17
rjoinvO* gMy; S]IgOhkmR, cwv ih
p[qmehin c<@;lI itIye b[`;itnI 18
tOtIye rjk p[o_; ctuqRe hin xu?yit
a;ture ;noTpe dxkTvo n;tur" 19
;Tv; ;Tv; SpOxde ne ' tt" xu?yeTs;tur"
CzoCzs'SpO" xun; xU{,e v; ij" 20
poyrjnImek;' pgVyen xu?yit
anuCzen xU{,e SpxeR ;n' iv/Iyte 21
tenoCzen s'SpO" p[;j;pTy' sm;cret(
.Smn; xu?yte k;'Sy' sury; y lPyte 22
298

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

sur; m;]e,s'SpO' xu?yteuple%nw"


gv;`[;t;in k;'Sy;in k;kopht;in c 23
xu?yNt dx." =;rw" xU{oCzin y;in c
g<@W' p;dx*c' c kTv; vw k;'Sy.;jne 24
W<m;s;N.uivin"=PyoTypunr;hret(
a;ysev;ys;n;' c sIsSy;* ivxo/nm( 25
@NtmSq tq; .O Py' s*v,R.;jnm(
m,p;W;,p;];,ITyet;Np[=;lyelw" 26
p;W;,e tu pun`RW"R xurevmud;t;
mO<mye dhn;Cz/;RNy;n;' m;jRn;dip 27
ve,vu LklcIr;,;' =*mk;p;Rsv;ss;m(
a*,Rn]e p$;n;' c p[o=,;Czryte 28
muopSkrxUp;R,;' x,SyflcmR,;m(
tO,k;SyrU,;mudk;>yu=,' mtm( 29
tUlk;up/;n;in r_vS];idk;in c
xoWyTv;tpenvw p[o=,;Czt;myu" 30
m;j;Rrm=k; k$ptkmddurR ;"
me?y;me?y' SpOxNtoip noCz' mnurb[vIt( 31
mhI' SpO;gt' toy' y;;PyNyoNyivp[Wu "
.u_oCz' tq; eh' noCz' mnurb[vIt( 32
t;MbUl=e u fle cwv .u_eh;nulpe ne
m/upk c some c noCz' /mRto ivdu" 33
rQy; kdRmtoy;in n;v" pNq;StO,;in c
m;t;k, xu?yNt pKvekct;in c 34
adu; s'tt; /;r; v;tot;re,v"
S]yo vO; b;l; n duyNt kd;cn 35
299

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

dex. p[v;se v; Vy;/Wu Vysnevip


r=edve Svdeh;id p;m| sm;cret( 36
yen kn c /me,R mOdnu ; d;,en v;
reInm;Tm;n' smqoR /mRm;cret( 37
a;pTk;le tu inStI,Re x*c;c;r' tu cNtyet(
xu' smureTp;TSvSqo /m| sm;cret( 38
it p;r;xre /mRx;S]e smo?y;y"
amo?y;y"
/m;Rcr,v,Rnm(
gv;' bN/nyoK]eWu .veNmOTyurk;mt"
ak;mktp;pSyp[;y' kq' .vet( 1
vedved;ivduW;' /mRx;S]' ivj;nt;m(
SvkmRrtivp[;,;' Svk p;p' invedyet( 2
s;iv}y;;ip g;y}y;" s'?yop;STyk;yRyo"
aD;n;TkiWkt;Rro b[;,;n;m/;rk;" 3
av[t;n;mmN];,;' j;itm;]opjIivn;m(
shx" smet;n;' prWv' n ivte 4
ydNt tmo mU!; mU%;R /mRmtid"
tTp;p' xt/; .UTv; t_n/gCzit 5
aD;Tv; /mRx;S];, p[;y' dd;it y"
p[;yI .veTpUt" ikLbW' pWRid v[jte ( 6
cTv;ro v; ]yo v;ip y' b[yU vu dRe p;rg;"
s/meiR t ivDeyo netrwStu shx" 7
p[m;,m;g| m;gRNto ye /m| p[vdNt vw
teW;muijte p;p' stgu,v;idn;m( 8
300

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

yq;Xmin Sqt' toy' m;t;k, xu?yit


Ev' prWd;dex;;xyeSydukm( 9
nwvgCzit kt;Rr' nwvgCzit pWRdm(
m;t;k;id sMyog;Tp;p' nXyit toyvt( 10
cTv;ro v; ]yo v;ip vedvNtohoi],"
b[;,;' smq;R ye prWTs;./Iyte 11
an;iht;yo yeNye vedved;p;rg;"
p]yo v; /mRD;" prWTs; p[kitRt; 12
munIn;m;Tmiv;n;' ij;n;' yDy;jn;m(
vedv[tWe u ;t;n;mekoip prWvet( 13
ppUv| my; p[o_;SteW;' c;sM.ve ]y"
SvvOprtuo ye prWTs; p[kitRt; 14
at ?v| tu ye ivp[;" kvl' n;m/;rk;"
prWv' ntevSt shgu,tevip 15
yq; k;myo hStI yq; cmRmyo mOg"
b[;,STvn/Iy;nS]ySte n;m/;rk;" 16
g[;mSq;n' yq; xUNy' yq; kpStu injRl"
yq; hutmn* c;mN]o b[;,Stq; 17
yq; W<!ofl" S]IWu yq; g*Wr;fl;
yq; c;Defl' d;n' tq; ivp[onOcofl" 18
c]kmRyq;nekr NmILyte xnw"
b[;<ymip t s'Sk;rwmNR ]puvk
R " 19
p[;y' p[yCzNt ye ij; n;m/;rk;"
te ij; p;pkm;R," smet; nrk yyu" 20
ye p#Nt ij; ved' pyDrt; ye
]wloKy' t;ryNTyete peN{yrt;ip 21
301

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

sMp[,It" Xmx;neWu dIo" svR.=k"


Ev' c vedivip[" svR.=oip dwvtm( 22
ame?y;in tu sv;R, p[=PyNte yqodk
tqwvikLbW' sv| p[=pe ij;nle 23
g;y]I rihto ivp[" xU{;dPyxuc.Rvte (
g;r]I b[tvD;" sMpUJyNte jnwij;" 24
duhx
( Iloip ij" pUJyo n tu xU{o jteN{y"
k" prTyJyg;' du;' duhCe zrvtI' %rIm( 25
/mRx;S]rq;!; ved%@g/r; ij;"
@^q( mip yd(byU[ "u s/mR" prm" SmOt" 26
c;tuvRe o ivkLpI c;ivmRp;#k"
]y;mo mu:y;" pWRdWe ; dx;vr; 27
r;D;numte SqTv; p[;yt' ivinidRxte (
Svymevn ktRVy' ktRVy; SvLpinkit" 28
b[;,;'St;nitMyr;j; kt|u yidCzit
tTp;p' xt/; .UTv; r;j;nmnugCzit 29
p[;y' sd; d;vt;ytn;g[t"
a;TmkCz^' tt" kTv; jpew vedm;trm( 30
sx%' vpn' kTv; i]s'?ymvg;hnm(
gv;' m?ye vse{;]* idv; g;;Pynuvj[ te ( 31
,e vWRit xIte v; m;te v;it v; .Oxm(
n kvIRt;TmnS];,' gorkTv; tu x_t" 32
a;Tmno yid v;NyeW;' gOhe =e]e %leqv;
.=yNtI' n kqyeTpbNt' cwv vTskm( 33
ipbNtIWu ipbeoy' s'ivxNtIWu s'ivxet(
pitt;' pm;' v; svRp;[ ,w" smuret( 34
302

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

b[;,;qeR gv;qeR v; yStu p[;,;NprTyjet(


muCyte b[hTy;y; go; gob[;R ,Sy c 35
go/nSy;nupe,p[;j;pTy' ivinidRxte (
p[;j;pTy' tt" kCz^' iv.jetuivR/m( 36
Ek;hmek._;xI Ek;h' n_.ojn"
ay;ct;Xyekmhrek;h' m;t;xn" 37
idny' cwk._o iidn' cwk.ojn"
idnymy;cISy;d(idn' m;t;xn" 38
i]idn' cwk._;xI i]idn' n_.ojn"
idn]ymy;cI Sy;T]idn' m;t;xn" 39
cturh' cwk._;xI cturh' n_.ojn"
ctuidRnmy;cI Sy;turh' m;t;xn" 40
p[;ye ttcI,Re ky;Rdb( ;[ ,.ojnm(
ivp[;,;' d=,;' d;Tpiv];, jped(j" 41
b[;,;N.ojyTv; tu go" xuo n s'xy" 42
it p;r;xre /mRx;S]emo?y;y"
nvmo?y;y"
gosevopdexv,Rnm(
gv;' sm[=,;q;Ry n duye{o/bN/yo"
t/' tu nt' iv;Tk;m;k;mkt' tq; 1
d<@;dU?v| ydNyen p[h;r;id p;tyet(
p[;y' td; p[o_' igu,' gov/e cret( 2
ro/bN/nyoK];, `;teit ctuivR/m(
Ekp;d' cre{o/e * p;d* bN/ne cret( 3
yo]eWu p;dhIn' Sy;reTsv| inp;tne
303

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

gov;$e v; gOhEe v;ip dugRe v;PysmSqle 4


ndIvqsmu{We u TvNyeWu n ndI mu%e
dG/dexe mOt; g;v" StM.n;{o/oCyte 5
yoK]d;mkdorw k<!;.r,.UW,w"
gOhe v;ip vne v;ip b; Sy;aomOtR ; yid 6
tdevbN/n' iv;Tk;m;k;mkt' c yt(
hle v; xk$e p* pO v; pI@to nrw" 7
gopitmOTR yum;oit yoK]o .vit ti/"
m" p[moNmetno v;Pycetn" 8
k;m;k;mkto/o d<@hNR y;dqoplw"
p[t; v; mOt; v;ip t hetiu nRp;tne 9
mUzRt" pitto v;ip d<@n;.iht" stu
TqtStu yd; gCzTpsdxwvv; 10
g[;s' v; yid gO Iy;oy' v;ip ipbeid
pUv| Vy;?yupsOeTp[;y' n ivte 11
ip<@Sqe p;dmek tu * p;d* g.RsMmte
p;don' v[tmui' hTv; g.Rmcetnm( 12
p;deromvpn' ip;de Xmu,oip c
i]p;de tu x%; vj| sx%' tu inp;tne 13
p;de vS]yug' cwv ip;de k;'Sy.;jnm(
i]p;de govOW' d;tuqRe goy' SmOtm( 14
inp svRg;]Stu dOXyte v; scetn"
ap[TysMpU,oR igu,' gov[t' cret( 15
p;W;,en;qd<@n g;vo yen;.`;itt;"
. creTp;d' * p;d* ne]`;tne 16
p;W;,en;qd<@n g;vo yen;.`;itt;"
304

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

. creTp;d' * p;d* ne]`;tne 17


l;le p;dkCz^' tu * p;d;vSq.ne
i]p;d' cwv k,Re tu creTsv| inp;tne 18
.Sq . cki$ . tqwv c
yid jIvit W<m;s;Np[;y(t' n ivte 19
v[,. c ktRVy" eh;>yStu p;,n;
yvsophtRVyo y;v!blo .vet( 20
y;vTsMpU,sR v;RSt;v' poWyer"
gop' b[;,Sy;g[e nmSkTv; ivsjRyte ( 21
ysMpU,sR g;Ro hIndeho .ved;
go`;tkSytSy;q| p[;y' ivinidRxte ( 22
k;lokp;W;,w" xS]e,vw oto bl;t(
Vy;p;dyit yo g;' tu tSyxu' ivinidRxte ( 23
creTs;'tpn' k; p[;j;pTy' tu lok
tkCz^' tu p;W;,e sS]e cwv;itkCz^km( 24
ps'tpne g;v" p[;j;pTye tq; ]y"
tkCz^ .vNTy;vitkCz^ ]yodx 25
p[m;p,e p[;,.Ot;' d;Tp[itpkm(
tSy;nup' mULy' v; d;idTyb[vINmnu" 26
aNy];nl+m>y;' v;hne mocne tq;
s;y' s'gopn;q| c n duye{o/bN/yo" 27
aitd;heitv;he c n;sk; .edne tq;
ndI pvRts'c;re p[;y' ivinidRxte ( 28
aitd;he creTp;d' * p;d* v;hne cret(
n;sKye pdhIn' tu creTsv| inp;tne 29
dh;n;u ivpten@v;NyoK]yN]t"
305

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

_' pr;xre,vw kp;d' yq; iv/ 30


ro/n' bN/n' cwv .;r" p[hr,' tq;
dugpR re[ ,yoK]' c inm;in v/SyW$( 31
bN/p;xsugu ;o m[yte yid gopx"
.vne tSyp;pI Sy;Tp[;y;/RmhRit 32
n n;r klnw R c x;,v;lw" n v;ip m*wnR c vLklw"
EtwStu g;vo n inbN/nIy; bv;ip itTprx' gOhITv; 33
kx"w k;xw bIy;opx' d=,;mu%m(
p;xl;dG/;su p[;y' n ivte 34
yid t].veTk;' p[;y' kq' .vet(
jipTv; p;vnI' devI' muCyte t]ikLbW;t( 35
p[re yn(kp v;pIWu vO=CzdWe u p;tyn(
gv;xneWu iv,'Stt" p[;oit gov/m( 36
a;r;/tStu y" kk=o yd; .vet(
v,' dy' .' mo v; kps'k$e 37
kp;duTm,e cwv .o v; g[Ivp;dyo"
swvm[yte t]]INp;d;'Stu sm;cret( 38
kp%;$e t$;bN/e ndI bN/e p[p;su c
p;nIyeWu ivp;n;' p[;y' n ivte 39
kp%;te t$; %;te dI`R%;te tqwv c
aNyeWu /mR%;teWu p[;y' n ivte 40
veXm;re inv;seWu yo nr" %;tmCzit
Svk;yRghO %teWu p[;y' ivinidRxte ( 41
inxbN/ineWu spRVy;`[hteWu c
aivuip;n;' p[;y' n ivte 42
g[;m`;te xr*`e,veXm.;p;tne
306

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

[Parhara Smiti]

aitvOi ht;n;' c p[;y' n ivte 43


s'g;[ me p[ht;n;' c ye dG/; veXmkWu c
d;v; g[;m`;teWu p[;y' n iv;te 44
yN]t; g*ikTs;q| mU!g.Rivmocne
ye kte ivpetp[;y' n ivte 45
Vy;p;n;' bn;' c bN/ne ro/neip v;
.WNmQyopc;re c p[;y' ivinidRxte ( 46
govOW;,;' ivp* c y;vNt" p[=e k; jn;"
ainv;ryt;' teW;' sveWR ;' p;tk .vet( 47
Eko hto ywbhR u ." smetnw R D;yte ySyhto.`;t;t(
idVyen teW;mupl>yhNt; invtRnIyo nOpsyu_" 48
Ek; cehu." k;cv;;p;idt; yid
p;d' p;d' tu hTy;y;reySu te pOqKpOqk 49
hte tu /r' dOXy' Vy;/ g[St" kxo .vet(
l;l; .vit devevmNveW,' .vet( 50
g[;s;q| coidto v;Py?v;n' nwvgCzit
mnun; cwvmekn svRx;S];, j;nt; 51
p[;y' tu teno_' go;N{;y,' cret(
kx;n;' r=,;q;Ry igu,' v[tm;cret( 52
igu,e v[t;ide igu,; d=,; .vet(
r;j; v; r;jpu]o v; b[;,o v; bhutu " 53
akTv; vpn' tSyp[;y' ivinidRxte (
sv;RNkx;NsmuT yzdyedlym( 54
Ev' n;rI km;rI,;' xrso mu<@n' SmOtm(
n S]y;" kxvpn' n dUre xyn;xnm( 55
n c go vse{;]* n idv; g;nuvj[ te (
307

[|Parhara Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ndIWu s'gme cwv;r<yeWu ivxeWt" 56


n S]I,;mjn' v;so v[tmevsm;cret(
i]s'?y' ;nmTyu_' sur;,;mcRn' tq; 57
bN/um?ye v[t' t;s;' kCz^c;N{;y,;idkm(
gOhWe u stt' itCzcinRymm;cret( 58
hyo gov/' kTv; p[z;dytumCzit
sy;it nrk `or' k;lsU]ms'xym( 59
ivmu_o nrk;Sm;NmTyRlok p[j;yte
KlIbo du"%I c kI c sjNm;in vw nr" 60
tSm;tpRk;xyeTp;p' Sv/m| stt' cret(
S]Ib;l.OTygoivp[e vitkop' ivvjRyte ( 61
it p;r;xre /mRx;S]e nvmo?y;y"
dxmo?y;y"
agMy;gmnp[;yv,Rnm(
c;tuv<R yeWR u sveWR u iht;' v+y;m inkitm(
agMy; gmne cwv xuw c;N{;y,' cret( 1
Ekk ;sye;[ s' k,e xuLk c v/Ryte (
am;v;Sy;' n .uItWc;N{;y,o iv/" 2
k$ ;<@; p[m;,' tu g[;s' vw prkLpyet(
aNy;q; .;vdoWe, n /moR n c xu?yit 3
p[;y' ttI,Re ky;Rdb( [ ,.ojnm(
goy' vS]yuGm' c d;ip[We u d=,;m( 4
c<@;lI' v; p;k' v; .gCzit yo ij"
i]r;]mupv;sTv; ivp[;,;mnux;snm( 5
sx%' pvn' kTv; p[;j;pTyy' cret(
308

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

goy' d=,;' d;Cz' p;r;xrob[vIt( 6


=i]yo v;qvwXyo v; c<@;lI' gCzto yid
p[;j;pTyy' ky;R;omqun ym( 7
p;k' v;qc<@;lI' xU{o v; yid gCzit
p[;j;pTy' creTkCz^' ctugoRmqun' ddet( 8
m;tr' yid gCzu .gnI' Svsut;' tq;
Et;Stu moihto gTv; ]I, kCz^;, s'cret( 9
c;N{;y,]y' ky;RCzXnCzdne xu?yit
m;tOvsOgme cwvm;Tmme/i[ nktRnm( 10
aD;nen tu yo gCzTky;R;N{;y,y;m(
dxgomqun' d;Cz' p;rxrob[vIt( 11
iptOd;r;Nsm;m;tur;;' tu .[;tOj;m(
gup;I' uW;' cwv .[;tO.;y;| tqwvc 12
m;tul;nI' sgo];' c p[;j;pTy]y' cret(
goy' d=,;' d;Cz?yte n;]s'xy" 13
pxuve y;id gmne mihyuI^ kpIStq;
%rI' c sUkrI' gTv; p[;j;pTyv[t' cret( 14
gog;mI c i]r;]e,g;mek;' b[;,e ddn(
mihyuI^ %rI g;mI Tvho r;]e,xu?yit 15
@;mre smre v;ip du.R=e v; jn=ye
bNdg[;he .y;t;R v; sd; SvS]I' inrI=yet( 16
c<@;lw" shsMpk| y; n;rI kte tt"
ivp[;Ndxvr;NTv; Svk doW' p[k;xyet( 17
a;k<#sMmte kpe gomyodkkdRme
t]SqTv; inr;h;r; Tvho r;]e,inmet( 18
sx%' vpn' kTv; .uIy;;vk*dnm(
309

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

i]r;]mupv;sTv; Tvekr;]' jle vset( 19


x'%pupI lt;mUl' p]' v; ksmu ' flm(
suv,| pgVy'c Kv;qyTv; ipbelm( 20
Ek._' creTp;;vTpupvtI .vet(
v[t' crit t;v;vTs'vste bih" 21
p[;ye ttI,Re ky;Rdb( ;[ ,.oj;nm(
goy' d=,;' dCz' p;r;xrob[vIt( 22
c;tuv<R ySyn;rI,;' kCz^' c;N{;y,' v[tm(
yq; .UmStq; n;rI tSm;;' n tu dUWyet( 23
bNdg[;he,y; .u_; hTv; bv; bl;y;t(
kTv; s;'tpn' kCz^' xu?yeTp;r;xrob[vIt( 24
sk _; tu y; n;rI neCzNtI p;pkmR."
p[;j;pTyen xu?yettuR p[v,en c 25
ptTy/| xrIrSyySy.;y;Rsru ;' ipbet(
pitt;/RxrIrSyinkitnR iv/Iyte 26
g;y]I' jpm;nStu kCz^' s;'tpn' cret(
g;y]I' gomy' =Ir' d/sipR" kxodkm( 27
Ekr;]opv;s kCz^' s;'tpn' SmOtm(
j;re, jnye.| mOte Vy_ gte pt* 28
t;' Tyjedpre r;^e pitt;' p;pk;r,Im(
b[;,I tu yd; gCzTprpus' ; smiNvt; 29
s; tu n; ivinidR; n tSy;gmn' pun"
k;m;Nmoh;u y; gCzyKTv; bN/UNsut;Npitm( 30
s; tu n; pre lok m;nuWWe u ivxeWt"
mdmohgt; n;rI o/;<@;idt;@t; 31
aitIy; gt; cwv punr;gmn' .vet(
310

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

dxme tu idne p[;e p[;y' n ivte 32


dx;h' n Tyje;rI' Tyjeut;' tq;
.t;R cwv creTkCz^' kCz;/| cwv b;N/v;" 33
teW;' .uKTv; c pITv; c;ho r;]e,xu?yit
b[;,I tu yd; gCzTprpus' ; ivvjRt; 34
gTv; pus' ;' xt' y;it jyeySu t;' tu goi],"
pus' o yid gOhe gCzdxu' gOh' .vet( 35
pitm;tOghO ' y j;rSywvtu thm(
Ll:yth' p;TpgVyen secyet( 36
Tyje mO<my' p;]' vS]' k;' c xo/yet(
sM.;r;NpgVyen sv;RNgob;lw flov;n( 37
t;m[;, pgVyen k;'Sy;in dx.Sm."
p[;y' creip[o b[;,wpp;idtm( 38
goy' d=,;' d;Tp[;j;pTyy' cret(
treW;mho r;]' pgVy' c xo/nm( 39
pv;swvtR[ "w pu<yw" ;ns'?y;cR n;id."
jphomdy; d;nw" xu?yNte b[;,;dy" 40
a;k;x' v;yur me?y' .Umgt' jlm(
n p[du yNt d.;R yDeWu cms; yq; 41
it p;r;xre /mRx;S]e dxmo?y;y"
Ek;dxo?y;y"
a.+y.=,p[;yv,Rnm(
ame?yreto gom;'s' c<@;l;mq;ip v;
yid .u_' tu ivp[,e kCz^' c;N{;y,' cret( 1
311

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

tqwv=i]yo vwXyoPy/| c;N{;y,' cret(


xU{oPyev' yd; .u p[;j;pTy' sm;cret( 2
pgVy' ipbeCz{o b[kc| ipbed(j"
Ekii]ctug;R v; d;ip[;num;t( 3
xU{;' sUtk;' c;.oJySy;mev c
xit' p[itiW;' pUvoRCz' tqwv c 4
yid .u_' tu ivp[,e ;D;n;d;pd;ip v;
D;Tv; sm;creTkCz^' b[kc| tu p;vnm( 5
b;lwnR klm;j;Rrrw muCz' yd;
itld.oRdk" p[o+yxu?yte n;]s'xy" 6
Ekpupiv;n;' ivp[;,;' sh.ojne
yekoip TyjeTp;]' xeWm' n .ojyet( 7
moh;ItySt]p;vuCz.ojne
p[;y' creip[" kCz^' s;'tpn' tq; 8
pIyUW' etlxun' vONt;kflgOne
pl;<@v=O iny;RsdevSvkvk;in c 9
^I=Irmiv=IrmD;n;te ij"
i]r;]mupv;sen pgVyen xu?yit 10
m<@k .=yTv; tu mUiWk;m;'smev c
D;Tv; ivp[STvho r;]' y;vk;en xu?yit 11
=i]y;ip vwXy iy;vNt* xucv[t*
the tu ijw.oRJy' hVykVyeWu inTyx" 12
`Ot' twl' tq; =Ir' .+y' ehne p;ctm(
gTv; ndI t$e ivp[o .uIy;Cz{.ojnm( 13
mm;'srt' inTy' nIckmRpv[ tRkm(
t' xU{' vjRyie p[" p;kmvdUrt" 14
312

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

ijxuWU ,rt;Nmm;'sivvjRt;n(
SvkmR, rt;Ty' nt;n(x{U ;NTyjed(j" 15
aD;n;te ivp[;" sUtk mOtkip v;
p[;y' kq' teW;' v,Re v,Re ivinidRxte ( 16
g;yVyshe,xu" Sy;Cz{sUtk
vwXye pshe, i]she,=i]ye 17
b[;,Syyd; .u she tu d;pyet(
aqv; v;mdwVyen s;wvk
w n xu?yit 18
xuk;' gors' eh' xU{veXmn;gtm(
pKv' ivp[ghO e .u_' .oJy' tNmnurb[vIt( 19
a;pTk;leWu ivp[,e .u_' xU{gOhe yid
mnSt;pen xu?yet&pd;' v; jpeCztm( 20
d;sn;iptgo p;lklm];/RsIr,"
Ete xU{We u .oJy;; y;Tm;n' invedyet( 21
xU{kNy; smuTpe b[;,en tu s'Skt"
s'Sk;r;u .ve;s" as'Sk;r;u n;ipt" 22
=i]y;Cz{kNy;y;' smuTpStu y" sut"
sgop;leit Deyo .oJyo ivp[nw sR x
' y" 23
vwXykNy; smuTpo b[;,en tu s'Skt"
s;;/Rki t Deyo .oJyo ivp[nw R s'xy" 24
.;<@Sqtm.oJyeWu jl' d/`Ot' py"
ak;mtStu yo .u p[;y' kq' .vet( 25
b[;," =i]yo vwXy" xU{o vopspRit
b[kcoRpv;sen y;Jyv,RSyinkit" 26
xU{;,;' nopv;s" Sy;Cz{o d;nen xu?yit
b[kcmR ho r;]' p;kmip xo/yet( 27
313

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

gomU]' gomy' =Ir' d/sipR" kxodkm(


inidR' pgVy' tu piv]' p;pxo/nm( 28
gomU]' k,v,;Ry;" et;y;wv gomym(
py t;m[v,;Ry; r_;y; gOte d/ 29
kipl;y;`Ot' g[;' sv| k;iplmevv;
mU]mekpl' d;du;/| tu gomym( 30
=Ir' spl' d;/i]plmuCyte
`Otmekpl' d;Tplmek kxodkm( 31
g;y}y;d;ygomU]' gN/;reit gomym(
a;Py;ySveitc=Ir' d/;v(,Stq; d/ 32
tejos xumTy;Jy' devSyTv; kxodkm(
pgVymOc; pUt' Sq;pyeds/* 33
a;po ih it c;lo@m;nStokit mN]yet(
s;vr;Stu ye d.;Rz;g[;" xukTvW" 34
EtwTyhotVy' pgVy' yq; iv/
r;vtId' iv,um;RnStokit x'vtI 35
Et;.wv hotVy' hutxeW' ipbed(j"
a;lo@p[,venvw inmRNq(yp[,ven tu 36
Typ[,venvw ipbe p[,ven tu
yvSqgt' p;p' dehe itit deihn;m( 37
b[kcoR dheTsv| p[dI;rveN/nm(
piv]' i]Wu lokWu devt;.r/itm( 38
v,wv gomU]e gomye hVyv;hn"
dv;yu" smui" som" =Ire `Ote rv" 39
ipbt" pitt' toy' .;jne mu%inh(stO m(
apey' tij;nIy;TpITv; c;N{;y,' cret( 40
314

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

kpe c pitt' dO; sOg;l* c mk$m(


aSqcm;Ridpitt' pITv;me?y;po ij" 41
n;r' tu k,p' k;k iv@vr;h%ro^km(
g;vy' s*p[tIk c m;yUr' %;@gk tq; 42
vwYy;`[m;=| swh' ' v; kpe yid inmit
t$;kSy;qduSypIt' Sy;dudk yid 43
p[;y' .veTpus' " me,tw ne svRx"
ivp[" xu?yeT]r;]e,=i]yStu idny;t( 44
Ek;hen tu vwXyStu xU{o n_n xu?yit
prp;kinvOSyprp;krtSy c 45
apcSy c .uKTv;' ij;N{;y,' cret(
apcSy c y;n' d;tu;Sy kt" flm( 46
d;t;p[itg[hIt; c t* * inryg;mn*
gOhITv;' sm;roPyp yD; invRpte ( 47
prp;kinvOos* muin." prkitRt"
pyD;NSvy' kTv; pr;enopjIvit 48
stt' p[;tTq;yprp;krtStu s"
gOhSq/m;R yo ivp[o dd;it prvjRt" 49
AiW./RmtR vDwrpc" prkitRt"
yuge yuge tu /m;RSteWu teWu c ye ij;" 50
teW;' inNd; n ktRVy; yugp; ih te ij;"
hu' k;r' b[;,SyoKTv; Tv' k;r' c grIys" 51
;Tv; ith" xeWm.v;p[s;dyet(
t;@yTv; tO,ne ;ip k<# bv;ip v;ss; 52
ivv;den;ip injRTyp[,pTyp[s;dyet(
avgUyTR vho r;]' i]r;]' =itp;tne 53
315

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aitkCz^' c /re kCz^o>yNtrxo,te


n v;hmitkCz^I Sy;Tp;,pUr; .ojn" 54
i]r;]mupv;sI Sy;ditkCz^" soCyte
sveWR ;mevp;p;n;' s'kre smupSqte 55
dxs;hm>ySt; g;y]I xo/n' prm( 56
it p;r;xre /mRx;S]e Ek;dxo?y;y"
;dxo?y;y"
t];d*--pun" s'Sk;r;idp[;yv,Rnm(
du"Sv' yid pXyeu v;Nte tu =urkmR,
mwqnu e p[te /Ume c ;nmeviv/Iyte 1
aD;n;Tp[;Xyiv<mU]' sur; s'SpOmev c
pun" s'Sk;rmhRNt ]yov,;R ij;ty" 2
ajn' me%l; d<@o .w=cy;R v[t;in c
invtRNte ij;tIn;' pun" s'Sk;rkmR, 3
iv<mU].ojI xu?y' p[;j;pTy' sm;cret(
pgVy' c kvIRt;Tv; pITv; xuc.Rvte ( 4
jl;ptne cwv p[vJ[ y;n;xkWu c
p[Ty;vstv,;Rn;' kq' xuivR/Iyte 5
p[;jpTyyenvw tIq;R.gnmen c
vOWk
w ;dxd;nen v,;R" xu?yNt te ]y" 6
b[;,Syp[v+y;m vn' gTv; ctupqe
sx%' vpn' kTv; p[;j;pTyy' cret( 7
goy' d=,;' d;Cz' Sv;yM.uvob[vIt(
muCyte ten p;pen b[;,Tv' c gCzit 8
;n;in ppuNy;in kitRt;in mnIiW."
316

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

a;ey' v;,' b[;' v;yVy' idVymev c 9


a;ey' .Smn; ;nmvg;tu v;,m(
a;po ih it c b[;' v;yVy' gorj" SmOtm( 10
yu s;tpvWe,R tT;n' idVymuCyte
t];Tv; tu g;y;' ;to .vit m;nv" 11
;tu' y;Nt' ij' sveR dev;" iptOg,w" sh
v;yu.tU ;Stu gCzNt tOW;t;R" sll;qRn" 12
inr;x;Ste invtRNte vS]inpI@ne kte
tSm;pI@yeS]mkTv; iptOtpR,m( 13
romkpe vvSq;PyyStlwtpR yR e Tptn(
iptrStipRt;Sten /re,mlen c 14
av/unoit y" kx;Ns(n;Tv; yStUTsOjNe ml'
a;c;me; jlSqeip sb;" iptOdvw tw" 15
xr" p[;vOyk<# v; mu_kCzx%oip v;
ivn; yDopvIten;c;NtoPyxuc.Rvte ( 16
jle SqlSqo n;c;melSq bih" Sqle
.e SpO; sm;c;Nto.y]xuc.Rvte ( 17
;Tv; pITv; =ute sue .uKTv; rQyopspR,e
a;c;Nt" punr;c;me;so ivpr/;y c 18
=ute inIvneE cwv dNtoCze tq;nOte
pitt;n;' c sM.;We d=,' v,' SpOxte ( 19
p[.;s;dIin tIq;Rin g;;" srtStq;
ivp[Syd=,e k,Re sNtIit mnurb[vIt( 20
ar;p ved; somsUy;Rinl;Stq;
svwvR tu ivp[Syote itNt d=,e 21
.;SkrSykrw" pUt' idv; ;n' p[xSy;te
317

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

ap[xSt' inx;n' r;horNy]dxRn;t( 22


;n' d;n' jpo hom" ktRVyo r;hudxRne
aNyd; TvxucI r;i]StSm;;' prvjRyte ( 23
mto vsvo {;idTy;wv devt;"
sveR some p[lIyNte tSm;;n' tu t[he 24
%lyDe ivv;he c s';Nt* g[h,e tq;
xvRy;| d;nmSTyevn;Ny]wviv/Iyte 25
pu]jNmj yDe c tq; c;TyykmR,
r;ho dxRne d;n' p[xSt' n;Nyd; inx 26
mh; inx; tu ivDey; m?ySq' p[hrym(
p[doWpm* y;m* idnvT;nm;cret( 27
cwTyvO=ityUpR <@;l" somivyI
Et;'Stu b[;," SpO; sv;s;jlm;ivxet( 28
aSqs'cyn;TpUv| idTv; ;nm;cret(
aNtdRx;he ivp[SyU?vRm;cmn' .vet( 29
sv| g; sm' toy' r;hugS[ te idv; kre
somg[he tqwvo_' ;nd;n;id kmRsu 30
kx"w pUt' tu yT;n' kxne opSpOxe d(j"
kxne cot' toy' somp;nsm' .vet( 31
ak;y;RTpr.[;" s'?yop;snvjRt;"
ved' cwv;n/Iy;n;SsveR te vOWl;" SmOt;" 32
tSm;Wl.Iten b[;,en ivxeWt"
a?yetVyoPyekdexo yid sv| n xKyte 33
xU{; rspuSy;Py/Iy;nSyinTyx"
jpto juto v;ip git?v;R n ivte 34
xU{;' xU{sMpk" xU{,e tu sh;snm(
318

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

xU{;JD;n;gmwv JvlNtmip p;tyet( 35


y" xU{; p;cyeTy' xU{I c gOhme/nI
vjRt" iptOdve >e yo r*rv' y;it sij" 36
mOtsUtkpu;oij" xU{; .ojn"
ah' t ivj;n;m k;' k;' yoin' gmyit 37
gO/o[ ;dxjNm;in dxjNm;in sUkr"
yon* sjNm; Sy;idTyev' mnurb[vIt( 38
d=,;q| tu yo ivp[" xU{Syjuhyu ;v"
b[;,Stu .veCz{" xU{Stu b[;,o .vet( 39
m*nv[t' sm;Ty;sIno n vded(j"
.u;no ih vdeStu td' prvjRyte ( 40
a/eR .u_ tu yo ivp[" tSmNp;]e jl' ipbet(
ht' dwv' c ip}y' c;Tm;n' cop`;tyet( 41
.u;neWu tu ivp[We u yog[e p;]' ivmuit
smU!" sc p;ipo b[" s%lUCyte 42
.;jneWu c itTsu SvSt kvR Nt ye ij;"
n dev;StOim;y;Nt inr;x;" iptrStq; 43
a;Tv; nwv.uIt;jPTv;my c
p,RpO n .uItr;]* dIp' ivn; tq; 44
gOhSqStu dy; yu_o /mRmve ;nucNtyet(
poyvg;RqR sq| Ny;yvtIR subu m;n( 45
Ny;yop;jRtiven ktRVy' ;Tmr=,m(
aNy;yen tu yo jIveTsvRkmRbihkt" 46
acTkipl; s]I r;j; .=umhR od/"
dOm;];" punNTyete tSm;TpXyeu inTyx" 47
ar,' k,m;j;Rr' cNdn' sum,' `Otm(
319

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

itl;N,;jn' z;g' gOhe cwt;in r=yet( 48


gv;' xt' swkvOW' y]itTyyN]tm(
tT=e]' dxg,t' gocmRprkitRtm( 49
b[hTy;id.mRTyoR mno v;;ykmRj"w
EtocmRd;nen muCyte svRikLbWw" 50
k$ Mbne dr{;yoi]y;yivxeWt"
y;n' dIyte tSmw t;n' xu.k;rkm( 51
v;pI kpt@;g;wv;Rjpeyxtwm%
uR "w
gv;' koi$p[d;nen .Umht;R n xu?yit 52
a;dxidn;dv;RKs(n;nmevrjSvl;
at ?v| i]r;]' Sy;duxn; muinrb[vIt( 53
yug' yugy' cwv i]yug' c ctuygRu m(
c;<@;lsUitkodKy; pitt;n;m/" m;t( 54
tt" s/m;]e,scwl' ;nm;cret(
;Tv;vlokyeTsUymR D;n;TSpOxte yid 55
ivm;neWu hSteWu b[;,o D;ndubl
R "
toy' ipbit vK]e,yon* j;yte /[vu m( 56
yStu " pum;Nb[yU ;;y;y;STvgMyt;m(
punrCzit cedne ;' ivp[m?ye tu ;vyet( 57
;Nt" StmoN/o v; =uTpp;s; .y;idRt"
d;n' pu<ymkTv; tu p[;y' idn]ym( 58
pSpOxe T]Wv,' mh;nups'gme
cI,;RNte cwv g;' d;d(b;[ ,;N.ojyex 59
dur;c;rSyivp[SyiniW;cr,Sy c
a' .uKTv; ij" ky;Rinmekm.ojnm( 60
sd;c;rSyivp[Sytq; ved;Ntveidn"
320

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;xrSmOit"

.uKTv;' muCyte p;p;dhor;];Ntr;r" 61


?voRCzm/o CzmNtr=mOt* tq;
kCz^]y' p[kv IRt;x*cmr,e tq; 62
kCz^' deVyyut' cwv p[;,;y;mxtym(
pu<ytIqeR n;{Rxr" ;n' ;dxs':yy; 63
iyojne tIqRy;]; kCz^mk
e p[kLptm(
gOhSq" k;mt" ky;R{te " S%ln" .uiv 64
sh' tu jpeV y;" p[;,;y;mwS]." sh
ctuivRoppStu iv/vd(b[ `;tk 65
smu{setu gmn' p[;y' ivinidRxte (
setbu N/pqe .=;' c;tuv<R y;Tsm;cret( 66
vjRyTv; ivkmRSq;Nz]op;nivjRt"
ah' duktkm;R vw mh;p;tkk;rk" 67
gOh;reWu it;m .=;qIR b[`;tk"
goklWe u vsevw g[;meWu ngreWu v; 68
tpo vneWu tIqeWR u ndIp[v,eWu v;
EteWu :y;pyen" pu<y' gTv; tu s;grm( 69
dxyojnivStI,| xtyojnm;ytm(
r;mcN{sm;idnls'cys'ctm( 70
set'u dO; smu{Syb[hTy;' Vypohit
set'u dO; ivxu;Tm; Tvvg;hets;grm( 71
yjetv;me/ne r;j; tu pOqvIpit"
pun" p[Ty;gte veXmv;s;qRmpu spRit 72
spu]" sh.OTyw ky;Rdb( ;[ ,.ojnm(
g;wvk
w xt' d;tuivR?yeWu d=,;m( 73
b[;,;n;' p[s;den b[h; tu ivmuCyte
321

[Parhara Smiti]

[|Parhara Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

svnSq;' S]y' hTv; b[hTy; v[t' cret( 74


mp ij" ky;RdI' gTv; smu{g;m(
c;N{;y,e ttI,Re ky;Rdb( ;[ ,.ojnm( 75
an@Tsiht;' g;' c d;ip[We u d=,;m(
sur;p;n' skTkTv;v,| sur;' ipbet( 76
sp;vyedq;Tm;nmhlok pr] c
apTysuv,| tu b[;,Sytt" Svym( 77
gCzNmuslm;d;yr;j;>y;x' v/;ytu
tt" xumv;oit r;D;s* mu_v c 78
k;mtStu kt' yTSy;;Nyq; v/mhRit
a;sn;Czyn;;n;TsM.;W;Tsh.ojn;t( 79
s';mNt ih p;p;in twlbNdurv;M.s
c;N{;y,' y;vk tu tul;puWwv c 80
gv;' cwv;nugmn' svRp;pp[,;xnm(
EtTpr;xr' x;S]' Xlok;n;' xtpkm( 81
invTy;sm;yu_' /mRs;S]Sys'gh[ "
yq;?yyn km;R, /mRx;S]md' tq; 82
a?yetVy' p[yen inyt' SvgRg;mn; 83
it p;r;xre /mRx;S]e ;dxo?y;y"
sm;; cey' pr;xrs'iht;
Credits
Sources: On the basis of the edition BSS no. 47, with partial collation of the edition
BI 298 (repr. 1973-4).
Typescript: Input by Muneo Tokunaga
Conversion to Devanagari using Vedapad Software by Ralph Bunker
Formatted for Maharishi University of Management Vedic Literature Collection
322

mnuSmOit
p[qmo?y;y"
mnumk
e ;g[m;sInm.gMy mhWRy"
p[itpUJy yq;Ny;ymd' vcnmb[vu n( 1
.gvNsvRv,;Rn;' yq;vdnupvU x
R "
aNtrp[.v;n;' c /m;Ro v_mhRs 2
Tvmeko Sy svRSy iv/;nSy Svy'.vu "
acNTySy;p[mye Sy k;yR tv;qRivTp[.o 3
s tw" pOStq; sMygmt*j; mh;Tm."
p[Tyuv;c;CyR t;Nsv;RNmhWIRyU t;mit 4
a;sIidd' tmo.Utmp[D;tml=,m(
ap[tKyRmivDey' p[su mv svRt" 5
tt" Svy'..U gR v;nVy_o Vyydm(
mh;.Ut;id vO*j;" p[;dur;sImonud" 6
yos;vtIN{yg[;" sU+moVy_" sn;tn"
svR.tU myocNTy" s Ev Svymu.* 7
so.?y;y xrIr;TSv;TssO=iu vRiv/;" p[j;"
ap Ev ssj;Rd* t;su vIyRmv;sOjt( 8
td<@m.vwm' sh;'xsu mp[.m(
tSm( jDe Svy' b[; svRlokipt;mh" 9
a;po nr; it p[o_;po vw nrsUnv"
t; ydSy;yn' pUv| ten n;r;y," SmOt" 10
yTk;r,mVy_' inTy' sdsd;Tmk
tisO" s puWo lok b[ie t kTyRte 11
tSm<@ s .gv;nuiWTv; prvTsrm(
Svymev;Tmno ?y;n;d<@mkrod(/; 12
323

[|Manu Smiti]

SmOit

t;>y;' s xkl;>y;' c idv' .Um' c inmRme


m?ye Vyom idx;;vp;' Sq;n' c x;tm( 13
bh;RTmnwv mn" sdsd;Tmkm(
mns;Pyh'k;rm.mNt;rmIrm( 14
mh;Ntmev c;Tm;n' sv;R, i]gu,;in c
Vyy;,;' g[hIt, xnw" peN{y;, c 15
teW;' Tvvyv;NsU+m;NW<,;mPymt*js;m(
s'inveXy;Tmm;];su svR.tU ;in inmRme 16
yNmUTyRvyv;" sU+m;St;nIm;Ny;yNt W$(
tSm;CzrIrmTy;huStSy mUit| mnIiW," 17
td;ivxNt .Ut;in mh;Nt sh kmR."
mn;vyvw" sU+mw" svR.tU kdVyym( 18
teW;md' tu s;n;' puW;,;' mh*js;m(
sU+m;>yo mUitRm;];>y" s'.vTyVyy;ym( 19
a;;Sy gu,' TveW;mv;oit pr" pr"
yo yo y;vitqwW;' s s t;vu," SmOt" 20
sveWR ;' tu s n;m;in km;R, c pOqk pOqk
vedxBde>y Ev;d* pOqk s'Sq; inmRme 21
km;RTmn;' c dev;n;' sosOjTp[;,n;' p[."u
s;?y;n;' c g,' sU+m' yD' cwv sn;tnm( 22
av;yuriv>yStu ]y' b[ sn;tnm(
dudoh yDsqRmGO yjuSs;ml=,m( 23
k;l' k;liv._I n=];, g[h;'Stq;
srt" s;gr;n(xl
w ;Nsm;in ivWm;in c 24
tpo v;c' rit' cwv k;m' c o/mev c
sOi' ssjR cwvme ;' mCzm;" p[j;" 25
324

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

kmR,;' c ivvek;q| /m;R/m*R Vyvecyt(


Nryojyem;" su%du"%;id." p[j;" 26
a<v(yo m;]; ivn;xNyo dx;/;Rn;' tu y;" SmOt;"
t;." s;/Rmd' sv| s'.vTynupvU x
R " 27
y' tu kmR, ySmNs Nyyu p[qm' p[."u
s tdev Svy' .eje sOJym;n" pun" pun" 28
ih';ih'e mOd
u r e /m;R/m;RvtO ;nOte
ySy sod/;TsgeR tSy Svym;ivxt( 29
yqtuR l;NyOtv" SvymevtupR yRye
Sv;in Sv;Ny.pNte tq; km;R, deihn" 30
lok;n;' tu ivvOq| mu%b;p;dt"
b[;,' =i]y' vwXy' xU{' c inrvtRyt( 31
i/; kTv;Tmno dehm/enR puWo.vt(
a/enR n;rI tSy;' s ivr;jmsOjTp[."u 32
tpStPTv;sOj' tu s Svy' puWo ivr;$(
t' m;' iv;Sy svRSy ;r' ijsm;" 33
ah' p[j;" ssO=Su tu tpStPTv; sudu rm(
ptINp[j;n;msOj' mhWIRn;idto dx 34
mrIcm}yirs* pulSTy' pulh' tum(
p[cte s' vs' c .Og'u n;rdmev c 35
Ete mnUS' tu s;Ny;nsOjN.Urtejs"
dev;Ndevink;y;' mhWI|;mt*js" 36
y=r=Spx;c;' gN/v;RPsrsosur;n(
n;g;Nsp;RNsup,;| ipt,;' pOqGg,m( 37
ivutoxinme`;' roihteN{/nUi' W c
Lk;in`;Rtkt'U JyotI'yu;vc;in c 38
325

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

ikr;Nv;nr;NmTSy;iNviv/;' ivhm;n(
pxUNmOg;Nmnuy;' Vy;l;'o.ytodt" 39
kmk$pt;' yUk;m=kmTk,m(
sv| c d'xmxk Sq;vr' c pOqGv/m( 40
Evmetw rd' sv| md(nyog;Nmh;Tm."
yq;kmR tpoyog;TsO' Sq;vrjmm( 41
yeW;' tu y;dOW' kmR .Ut;n;mh kitRtm(
tq; vo./;Sy;m myog' c jNmin 42
pxv mOg;wv Vy;l;o.ytodt"
r=;'s c ipx;c; mnuy; jr;yuj;" 43
a<@;j;" p=," sp;R n; mTSy; kCzp;"
y;in cwv' p[k;r;, Sqlj;Ny*dk;in c 44
Svedj' d'xmxk yUk;m=kmTk,m(
m,opj;yNte y;NyTk cdIdOWm( 45
;" Sq;vr;" sveR bIjk;<@p[roih,"
aoW?y" flp;k;Nt; bhupu pflopg;" 46
apup;" flvNto ye te vnSpty" SmOt;"
pup," flnwv vO=;StU.yt" SmOt;" 47
guCzguLm' tu iviv/' tqwv tO,j;ty"
bIjk;<@h;<yev p[t;n; vLLy Ev c 48
tms; bhupe, veit;" kmRhte nu ;
aNt"s'D; .vNTyete su%du"%smiNvt;" 49
EtdNt;Stu gtyo b[;;" smud;t;"
`oreSmN.Uts's;re inTy' stty;yin 50
Ev' sv| s sOd ' m;' c;cNTypr;m"
a;TmNyNtdR/e .Uy" k;l' k;len pI@yn( 51
326

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

yd; s devo j;gitR tdev' cete jgt(


yd; Svipit x;Nt;Tm; td; sv| inmIlit 52
tSmNSvipit tu SvSqe km;RTm;n" xrIr,"
SvkmR>yo invtRNte mn Gl;inmOCzit 53
yugpu p[lIyNte yd; tSmNmh;Tmin
td;y' svR.tU ;Tm; su%' Svipit invOtR " 54
tmoy' tu sm;Ty cr' itit seN{y"
n c Sv' kte kmR tdoT;mit mUitRt" 55
yd;,um;i]ko .UTv; bIj' Sq;u cr,u c
sm;ivxit s'sO Std; mUit| ivmuit 56
Ev' s j;g[TSv;>y;md' sv| cr;crm(
s'jIvyit c;j' p[m;pyit c;Vyy" 57
d' x;S]' tu kTv;s* m;mev Svym;idt"
iv/v[;hy;m;s mrICy;dI'STvh' munIn( 58
Etoy' .Og"u x;S]' ;vyyTyxest"
Et mo/jge svRmWe o%l' muin" 59
ttStq; s teno_o mhiWRmnun; .Og"u
t;nb[vIdOWINsv;RNp[It;Tm; Uyt;mit 60
Sv;y'.vu Sy;Sy mno" W@vX' y; mnvopre
sOvNt" p[j;" Sv;" Sv; mh;Tm;no mh*js" 61
Sv;rocWom t;mso rwvtStq;
c;=uW mh;tej; ivvSvTsut Ev c 62
Sv;y'.vu ;;" swte mnvo .Urtejs"
Sve SveNtre svRmdmuTp;;pur;crm( 63
inmeW; dx c;* c k;; i]'xu t;" kl;
i]'xTkl; mutR" Sy;dhor;]' tu t;vt" 64
327

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

ahor;]e iv.jte sUyoR m;nuWdwivk


r;i]" Sv;y .Ut;n;' ce;yw kmR,;mh" 65
ip}ye r;}yhnI m;s" p[iv.;gStu p=yo"
kmRce ;Svh" k," xuKl" Sv;y xvRrI 66
dwve r;}yhnI vW| p[iv.;gStyo" pun"
ahSt]odgyn' r;i]" Sy;=,;ynm( 67
b[;Sy tu =p;hSy yTp[m;,' sm;st"
Ekkxo yug;n;' tu mxStbo/t 68
cTv;y;R" sh;, vs;,;' tTkt' yugm(
tSy t;vCztI s'?y; s'?y;'x tq;iv/" 69
treWu ss'?yeWu ss'?y;'xWe u c i]Wu
Ek;p;yen vtRNte sh;, xt;in c 70
ydetTprs':y;tm;d;vev ctuygRu m(
Etd(;dxs;h' dev;n;' yugmuCyte 71
dwivk;n;' yug;n;' tu sh' prs':yy;
b[;mekmhDeyR ' t;vtI' r;i]mev c 72
tw yugsh;Nt' b[;' pu<ymhivRd"u
r;i]' c t;vtImev tehor;]ivdo jn;" 73
tSy sohinRxSy;Nte p[su " p[itbu?yte
p[itbu sOjit mn" sdsd;Tmkm( 74
mn" sOi' ivkte com;n' ssO=y;
a;k;x' j;yte tSm;Sy xBd' gu,' ivdu" 75
a;k;x;u ivkv;R,;TsvRgN/vh" xuc"
blv;( j;yte v;yu" s vw SpxRg,u o mt" 76
v;yorip ivkv;R,;iroc,u tmonudm(
JyoitTpte .;Sv{Upgu,muCyte 77
328

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

JyoitW ivkv;R,;d;po rsgu,;" SmOt;"


ao gN/gu,; .UmrTyeW; sOir;idt" 78
yd(p;[ G;dxs;hmuidt' dwivk yugm(
tdeksitgu,' mNvNtrmhoCyte 79
mNvNtr;<ys':y;in sgR" s'h;r Ev c
@vwtTkte prmeI pun" pun" 80
ctup;Tsklo /mR" sTy' cwv kte yuge
n;/me,R ;gm" kNmnuy;Np[it vtRte 81
trev;gm;mR" p;dxSTvvroipt"
c*rk;nOtm;y;./RmR ;pwit p;dx" 82
arog;" svRs;q;RtuvWR x
R t;yuW"
kte ]et;idWu W;' a;yus it p;dx" 83
vedo_m;yumTR y;Rn;m;xWwv kmR,;m(
flNTynuygu ' lok p[.;v xrIr,;m( 84
aNye ktyuge /m;RS]et;y;' ;prepre
aNye klyuge n,;' yug;s;nupt" 85
tp" pr' ktyuge ]et;y;' D;nmuCyte
;pre yDmev;hud;Rnmek kl* yuge 86
svRSy;Sy tu sgRSy guq| s mh;uit"
mu%b;p;n;' pOqm;R<ykLpyt( 87
a?y;pnm?yyn' yjn' y;jn' tq;
d;n' p[itg[h' cwv b[;,;n;mkLpyt( 88
p[j;n;' r=,' d;nmJy;?yynmev c
ivWyevp[s_ =i]ySy sm;st" 89
pxUn;' r=,' d;nmJy;?yynmev c
v,Kpq' ksId' c vwXySy kiWmev c 90
329

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ekmev tu xU{Sy p[."u kmR sm;idxt(


EteW;mev v,;Rn;' xuWU ;mnsUyy; 91
?v| n;.em?Re ytr" puW" prkitRt"
tSm;Nme?ytm' TvSy mu%mu_' Svy'.vu ; 92
m;ov;JJye;d(b[ ,wv /;r,;t(
svRSywv;Sy sgRSy /mRto b[;," p[."u 93
t' ih Svy'."U Sv;d;Sy;pStPTv;idtosOjt(
hVykVy;.v;;y svRSy;Sy c guye 94
ySy;Syen sd;XnNt hVy;in i]idv*ks"
kVy;in cwv iptr" ik .Utm/k tt" 95
.Ut;n;' p[;,n" e;" p[;,n;' bujIivn"
bumTsu nr;" e; nreWu b[;,;" SmOt;" 96
b[;,eWu c iv;'so ivTsu ktbuy"
ktbuWu kt;Rr" ktOWR u b[veidn" 97
Tprev ivp[Sy mUitR/mR SR y x;tI
s ih /m;RqmR Tu po b[.Uy;y kLpte 98
b[;,o j;ym;no ih pOqVy;m/j;yte
r" svR.tU ;n;' /mRkoxSy guye 99
sv| Sv' b[;,Syed' yTk cgtIgt'
wen;.jnende ' sv| vw b[;,ohRit 100
Svmev b[;,o .u Sv' vSte Sv' dd;it c
a;nOxS' y;d(b;[ ,Sy .ute hItre jn;" 101
tSy kmRivvek;q| xeW;,;mnupvU x
R "
Sv;y'.vu o mnu/IRm;ind' x;S]mkLpyt( 102
ivduW; b[;,ende m?yetVy' p[yt"
xXye>y p[v_Vy' sMy n;Nyen kn ct( 103
330

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

d' x;S]m/Iy;no b[;," x'stv[t"


mnov;GdehjwinRTy' kmRdoWwnR lPyte 104
pun;it p v'Xy;' ss pr;vr;n(
pOqvImip cwvme ;' kT;mekoip sohRit 105
d' SvSTyyn' emd' buivv/Rnm(
d' yxSym;yuymd' in"eys' prm( 106
aSmN/moR%leno_o gu,doW* c kmR,;m(
ctu,;Rmip v,;Rn;m;c;rwv x;t" 107
a;c;r" prmo /mR" uTyu_" Sm;tR Ev c
tSm;dSmNsd; yu_o inTy' Sy;d;Tmv;Nj" 108
a;c;r;iCyuto ivp[o n vedflmXnute
a;c;re, tu s'yu _" sMpU,f
R l.;j( .vet( 109
Evm;c;rto dO; /mRSy munyo git'
svRSy tpso mUlm;c;r' jgO" prm( 110
jgt smuTp' s'Sk;riv/mev c
v[tcyoRpc;r' c ;nSy c pr' iv/m( 111
d;r;/gmn' cwv ivv;h;n;' c l=,m(
mh;yDiv/;n' c ;kLp' c x;tm( 112
vOIn;' l=,' cwv ;tkSy v[t;in c
.+y;.+y' c x*c' c {Vy;,;' xumev c 113
S]I/mRyog' t;pSy' mo=' s'Ny;smev c
r;D /mRm%l' k;y;R,;' c ivin,Rym( 114
s;=p[Xniv/;n' c /m| S]Ipus' yorip
iv.;g/m| Ut' c k<$k;n;' c xo/nm( 115
vwXyxU{opc;r' c s'k,;Rn;' c s'.vm(
a;pm| c v,;Rn;' p[;yiv/' tq; 116
331

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

s's;rgmn' cwv i]iv/' kmRs.' vm(


in"eys' kmR,;' c gu,doWprI=,m( 117
dex/m;R;it/m;RNkl/m;| x;t;n(
p;W<@g,/m;| x;S]eSmu_v;Nmnu" 118
yqedmu_v;Nx;S]' pur; pOo mnumyR ;
tqed' yUymPy mTsk;x;bo/t 119
itIyo?y;y"
iv" seivt" sinRTymWr;g."
dyen;>ynuD;to yo /mRSt' inbo/t 1
k;m;Tmt; n p[xSt; n cwvhe ;STyk;mt;
k;Myo ih ved;/gm" kmRyog vwidk" 2
s'kLpmUl" k;mo vw yD;" s'kLps'.v;"
v[t;in ym/m;R sveR s'kLpj;" SmOt;" 3
ak;mSy iy; k; cXyte neh kihR ct(
y kte ik cTk;mSy ceitm( 4
teWu sMyGvtRm;no gCzTymrlokt;m(
yq; s'kLpt;'he sv;RNk;m;NsmXnute 5
vedo%lo /mRml
U ' SmOitxIle c tid;m(
a;c;rwv s;/Un;m;TmnStuirev c 6
y" kTkSy cmoR mnun; prkitRt"
s svoR.ihto vede svRD;nmyo ih s" 7
sv| tu smve+yed' in%l' D;nc=uW;
uitp[;m;<yto iv;NSv/meR inivxet vw 8
uitSmOTyuidt' /mRmnuitNh m;nv"
h kitRmv;oit p[Te y c;num' su%m( 9
332

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

[Manu Smiti]

uitStu vedo ivDeyo /mRx;S]' tu vw SmOit"


te sv;RqRe vmIm;'Sye t;>y;' /moR ih inbR.* 10
yovmNyet te mUle hetx
u ;S];y;d(j"
s s;/u.bRihk;yoR n;Stko vedinNdk" 11
ved" SmOit" sd;c;r" SvSy c ip[ym;Tmn"
EttuivR/' p[;" s;=;mRSy l=,m( 12
aqRk;mevs_;n;' /mRD;n' iv/Iyte
/m| jD;sm;n;n;' p[m;,' prm' uit" 13
uitw/' tu y] Sy;] /m;Rv.u * SmOt*
.;vip ih t* /m*R sMygu_* mnIiW." 14
idtenuidte cwv smy;?yuiWte tq;
svRq; vtRte yD tIy' vwidk uit" 15
inWek;idXmx;n;Nto mN]wySR yoidto iv/"
tSy x;S]e/k;roSm( Deyo n;NySy kSy ct( 16
srSvtIdOxTyodevR noyRdNtrm(
t' devinmRt' dex' b[;vt| p[c=te 17
tSmNdexe y a;c;r" p;rMpyRm;gt"
v,;Rn;' s;Ntr;l;n;' s sd;c;r Cyte 18
k=e]' c mTSy; p;l;" xUrsenk;"
EW b[iWRdx
e o vw b[;vt;RdnNtr" 19
Etxp[stU Sy sk;x;dg[jNmn"
Sv' Sv' cr]' x=erNpOqVy;' svRm;nv;" 20
ihmviN?yyomR?y' yTp[;Gvnxn;dip
p[Tygev p[y;g; m?ydex" p[kitRt" 21
a; smu{;u vw pUv;Rd; smu{; pm;t(
tyorev;Ntr' gyoRr;y;Rvt| ivdub/Ru ;" 22
333

[|Manu Smiti]

SmOit

k,s;rStu crit mOgo y] Sv.;vt"


s Deyo yDyo dexo MleCzdexSTvt" pr" 23
Et;Nj;tyo dex;Ns'yerNp[yt"
xU{Stu ySmNkSmNv; invse kxRt" 24
EW; /mRSy vo yoin" sm;sen p[kitRt;
s'.v;Sy svRSy v,R/m;Rbo/t 25
vwidk" kmR." pu<ywinRWk
e ;idijNmn;m(
k;yR" xrIrs'Sk;r" p;vn" p[Te y ceh c 26
g;.whR oRmjw ;RtkmRc*@m*IinbN/nw"
bwjk g;.Rk cwno ij;n;mpmOJyte 27
Sv;?y;yen v[thw oRmSw ]wivenJe yy; sut"w
mh;yDw yDw b[;Iy' iyte tnu" 28
p[; n;.v/Rn;Tpus' o j;tkmR iv/Iyte
mN]vTp[;xn' c;Sy ihr<ym/usipRW;m( 29
n;m/ey' dxMy;' tu ;dXy;' v;Sy k;ryet(
pu<ye itq* muteR v; n=]e v; gu,;iNvte 30
mLy' b[;,Sy Sy;T=i]ySy bl;iNvtm(
vwXySy /ns'yu _' xU{Sy tu jugu Pstm( 31
xmRvd(b;[ ,Sy Sy;{;Do r=;smiNvtm(
vwXySy puis'yu _' xU{Sy p[e ys'ytu m( 32
S]I,;' su%omr' ivSp;q| mnohrm(
mLy' dI`Rv,;RNtm;xIv;Rd;./;nvt( 33
ctuqRe m;s ktRVy' xxoinRm,' gOh;t(
Wp[;xn' m;s y' ml' kle 34
cU@;kmR ij;tIn;' sveWR ;mev /mRt"
p[qmeBde tOtIye v; ktRVy' uitcodn;t( 35
334

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

g.;RmeBde kvIRt b[;,Syopn;ynm(


g.;Rdk
e ;dxe r;Do g.;Ru ;dxe ivx" 36
b[vcRsk;mSy k;yoR ivp[Sy pme
r;Do bl;qRn" W vwXySyeh;qRnome 37
a; Wodx;d(b;[ ,Sy s;iv]I n;itvtRte
a; ;v'x;T=]bN/or; ctuv|xteivRx" 38
at ?v| ]yoPyete yq;k;lms'Skt;"
s;iv]Ipitt; v[;Ty; .vNTy;yRivgihRt;" 39
nwtrw pUtiw vR/vd;pip ih kihR ct(
b[;;Ny*n;' s'bN/;;credb( ;[ ," sh 40
k;,Rr*rvb;St;in cm;R, b[c;r,"
vsIr;nupVU ye,R x;,=*m;ivk;in c 41
m*I i]vOTsm; Xl+,; k;y;R ivp[Sy me%l;
=i]ySy tu m*vIR Jy; vwXySy x,t;NtvI 42
mu;l;.e tu ktRVy;" kx;XmNtkbLvjw"
i]vOt; g[Nqnwkn i]." p.rev v; 43
k;p;RsmupvIt' Sy;ip[Syo?vRvtO ' i]vOt(
x,sU]my' r;Do vwXySy;ivks*i]km( 44
b[;,o bwLvp;l;x* =i]yo v;$%;idr*
pwlv;duMbr* vwXyo d<@;nhRNt /mRt" 45
kx;Ntko b[;,Sy d<@" k;yR" p[m;,t"
ll;$sMmto r;D" Sy;u n;s;Ntko ivx" 46
AjvSte tu sveR Syurv[,;" s*MydxRn;"
anug kr; n,;' sTvcondUiWt;" 47
p[itgOe Pst' d<@mupSq;y c .;Skrm(
p[d=,' prITy;' cre= ' yq;iv/ 48
335

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

.vTpUv| cre= mupnIto ijom"


.vNm?y' tu r;jNyo vwXyStu .vdurm( 49
m;tr' v; Svs;r' v; m;tuv;R .gnI' inj;m(
.=et .=;' p[qm' y; cwn' n;vm;nyet( 50
sm;Ty tu t=' y;vdmm;yy;
inve gurveXnIy;d;cMy p[;%" xuc" 51
a;yuy' p[;%o .u yxSy' d=,;mu%"
y' p[Ty%o .u At' .u ud%" 52
pSpOXy ijo inTymm;Tsm;iht"
.uKTv; copSpOxTe sMyg" %;in c s'SpOxte ( 53
pUjyedxn' inTym;wtdkTsyn(
dO; yeTp[sIde p[itnNde svRx" 54
pUjt' xn' inTy' blmUj| c yCzit
apUjt' tu t_mu.y' n;xyeiddm( 55
noCz' kSy c;;;detq;Ntr;
n cwv;Tyxn' ky;R coCz" Kv c[jte ( 56
an;roGymn;yuymSvGy| c;it.ojnm(
apu<y' lokivi' tSm;TprvjRyte ( 57
b[;e, ivp[StIqenR inTyk;lmupSpOxte (
k;y]wdxk;>y;' v; n ip}ye, kd; cn 58
amUlSy tle b[;' tIq| p[c=te
k;ymlmUle g[e dev' ip}y' tyor/" 59
i]r;c;medp" pUv| i" p[mJO y;to mu%m(
%;in cwv SpOxde r;Tm;n' xr Ev c 60
anu,;.rfn;.rStIqenR /mRivt(
x*cePsu" svRd;c;medk
e ;Nte p[;gud%" 61
336

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

;." pUyte ivp[" k<#g;.Stu .Ump"


vwXyo" p[;xt;.Stu xU{" SpO;.rNtt" 62
te d=ne p;,;vupvITyuCyte ij"
sVye p[;cIn;vItI invItI k<#sne 63
me%l;mjn' d<@mupvIt' km<@lum(
aPsu p[;Sy ivn;in gO It;Ny;in mN]vt( 64
kx;Nt" Wo@xe vWeR b[;,Sy iv/Iyte
r;jNybN/o;Rv'xe vwXySy /k mt" 65
amN]k; tu k;yeyR ' S]I,;m;vOdxeWt"
s'Sk;r;q| xrIrSy yq;k;l' yq;mm( 66
vwv;ihko iv/" S]I,;' s'Sk;ro vwidk" SmOt"
pitsev; gur* v;so gOh;qoRpriy; 67
EW p[o_o ij;tIn;m*pn;yinko iv/"
TpVyk" pu<y" kmRyog' inbo/t 68
pnIy gu" xy' x=yeCz*cm;idt"
a;c;rmk;y| c s'?yop;snmev c 69
a?yeym;,STv;c;Nto yq;x;S]mud%"
b[;lkto?y;Pyo l`uv;s; jteN{y" 70
b[;rM.evs;ne c p;d* g[;* guro" sd;
s'hTy hSt;v?yey' s ih b[;l" SmOt" 71
VyTyStp;,n; k;yRmpu s'gh[ ,' guro"
sVyen sVy" Sp[Vyo d=,en c d=," 72
a?yeym;,' tu guinRTyk;lmtN{t"
a/Iv .o it b[yU ;ir;moSTvit c;rmet( 73
b[n" p[,v' ky;Rd;d;vNte c svRd;
vTyno'kt ' pUv| prSt; ivxIyRit 74
337

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

p[;l;NpyupR ;sIn" piv]wvw p;ivt"


p[;,;y;mwS]." pUtStt ao'k;rmhRit 75
ak;r' c;Pyuk;r' c mk;r' c p[j;pit"
ved]y;rduh.vRu " SvrtIit c 76
i]>y Ev tu ved>e y" p;d' p;dmdUdhu t(
tidTyOcoSy;" s;iv}y;" prmeI p[j;pit" 77
Etd=rmet;' c jpNVy;itpUivRk;m(
s'?yyovedR ivip[o vedpu<yen yuJyte 78
shkTvSTv>ySy bihretT]k ij"
mhtoPyenso m;s;vcev;ihivRmCu yte 79
Etyc;R ivs'yu _" k;le c iyy; Svy;
b[=i]yvwXyo ingRh,R ;' y;it s;/uWu 80
ao'k;rpUivRk;Sto mh;Vy;tyoVyy;"
i]pd; cwv s;iv]I ivDey' b[,o mu%m( 81
yo/ItehNyhNyet;' ]I, vW;R<ytN{t"
s b[ prm>yeit v;yu.tU " %mUitRm;n( 82
Ek;=r' pr' b[ p[;,;y;m" pr' tp"
s;iv}y;Stu pr' n;St m*n;TsTy' ivxyte 83
=rNt sv;R vwidKyo juhoityjitiy;"
a=r' dukr' Dey' b[ cwv p[j;pit" 84
iv/yD;pyDo ivxo dx.gu,R "w
p;'x" Sy;Cztgu," s;ho m;ns" SmOt" 85
ye p;kyD;Tv;ro iv/yDsmiNvt;"
sveR te jpyDSy kl;' n;hRNt Wo@xIm( 86
jPyenvw tu s's?yedb( ;[ ,o n;] s'xy"
ky;RdNy v; ky;RNmw]o b[;, Cyte 87
338

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

N{y;,;' ivcrt;' ivWyevph;rWu


s'yme ym;iti;NyNtev v;jn;m( 88
Ek;dxeN{y;<y;huy;Rin pUvRe mnIiW,"
t;in sMyk p[v+y;m yq;vdnupvU x
R " 89
o]' Tvk c=uWI j; n;sk; cwv pmI
p;yUpSq' hStp;d' v;k cwv dxmI SmOt; 90
buIN{y;, pwW;' o];dINynupvU x
R "
kmeR N{y;, pwW;' p;Yv;dIin p[c=te 91
Ek;dx' mno Dey' Svgu,ne o.y;Tmkm(
ySmn( jte jt;vet* .vt" pk* g,* 92
N{y;,;' p[sn doWmOCzTys'xym(
s'inyMy tu t;Nyev tt" s' ingCzit 93
n j;tu k;m" k;m;n;mup.ogen x;Myit
hivW; k,vTmevR .Uy Ev;.v/Rte 94
ywt;Np[;uy;Tsv;RNywt;Nkvl;'STyjet(
p[;p,;TsvRk;m;n;' prTy;go ivxyte 95
n tqwt;in xKyNte s'inyNtumsevy;
ivWyeWu p[ju ;in yq; D;nen inTyx" 96
ved;STy;g yD; inym; tp;'s c
n ivp[du .;vSy s' gCzit kihR ct( 97
uTv; SpO; c dO; c .uKTv; `[;Tv; c yo nr"
n yit Gl;yit v; s ivDeyo jteN{y" 98
N{y;,;' tu sveWR ;' yek =rtIN{ym(
ten;Sy =rit p[D; dOt"e p;d;idvodkm( 99
vxe kTveN{yg[;m' s'yMy c mnStq;
sv;RNs's;/yedq;Rn=<vNyogtStnum( 100
339

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv;| s'?y;' jp;'StTs;iv]Im;kdxRn;t(


pm;' tu sm;sIn" sMygO=iv.;vn;t( 101
pUv;| s'?y;' jp'Stwxmeno Vypohit
pm;' tu sm;sIno ml' hNt idv;ktm( 102
n itit tu y" pUv;| nop;Ste y pm;m(
s xU{vihk;yR" svRSm;d(jkmR," 103
ap;' smIpe inyto nwTyk iv/m;Sqt"
s;iv]ImPy/IyIt gTv;r<y' sm;iht" 104
vedopkr,e cwv Sv;?y;ye cwv nwTyk
n;nuro/oSTyn?y;ye hommN]eWu cwv ih 105
nwTyk n;STyn?y;yo b[sT]' ih tTSmOtm(
b[;huithut' pu<ymn?y;yvW$(kt m( 106
y" Sv;?y;ym/IteaBd' iv/n; inyt" xuc"
tSy inTy' =rTyeW pyo d/ `Ot' m/u 107
aIN/n' .w=cy;Rm/"xYy;' guroihRtm(
a; sm;vtRn;Tky;RTktopnyno ij" 108
a;c;yRp]u " xuWU Du ;Rndo /;mRk" xuc"
a;" x_oqRd" s;/u" Svo?y;Py; dx /mRt" 109
n;pO" kSy cd(byU[ ; c;Ny;yen pOCzt"
j;nip ih me/;vI j@vl( lok a;cret( 110
a/me,R c y" p[;h y;/me,R pOCzit
tyorNytr" p[iw t ivW' v;/gCzit 111
/m;Rq*R y] n Sy;t;' xuWU ; v;ip ti/;
t] iv; n vVy; xu.' bIjmvWre 112
ivywv sm' k;m' mtRVy' b[v;idn;
a;pip ih `or;y;' n Tven;mr,e vpet( 113
340

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

iv; b[;,meTy;h xev/SteSm r= m;m(


asUyk;y m;' m;d;Stq; Sy;' vIyRvm; 114
ymev tu xuc' iv;ytb[c;r,m(
tSmw m;' b[iU h ivp[;y in/p;y;p[m;idne 115
b[ ySTvnnuD;tm/Iy;n;dv;uy;t(
s b[Steys'yu _o nrk p[itpte 116
l*ikk vwidk v;ip tq;?y;Tmkmev v;
a;ddIt yto D;n' t' pUvmR .v;dyet( 117
s;iv]Im;]s;roip vr' ivp[" suyN]t"
n;yN]tS]vedoip sv;RxI svRivyI 118
xYy;sne?y;crte eys; n sm;ivxet(
xYy;snSqwvnw ' p[TyuTq;y;.v;dyet( 119
?v| p[;,; uT;mNt yUn" Sqivr a;yit
p[TyuTq;n;.v;d;>y;' punSt;Np[itpte 120
a.v;dnxIlSy inTy' vOopseivn"
cTv;r tSy v/RNte a;yu/mR oR yxo blm( 121
a.v;d;Tpr' ivp[o Jy;y;'sm.v;dyn(
as* n;m;hmSmIit Sv' n;m prktRyte ( 122
n;m/eySy ye k cd.v;d' n j;nte
t;Np[;Dohmit b[yU ;TS]y" sv;RStqwv c 123
.o"xBd' ktRyde Nte SvSy n;o.v;dne
n;;' Svp.;vo ih .o.;viWR." SmOt" 124
a;yum;N.v s*Myeit v;Cyo ivp[o.v;dne
ak;r;Sy n;oNte v;Cy" pUv;R=r" Plut" 125
yo n vey.v;dSy ivp[" p[Ty.v;dnm(
n;.v;" s ivduW; yq; xU{Stqwv s" 126
341

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[;,' kxl' pOCzT=]bN/umn;mym(


vwXy' =em' sm;gMy xU{m;roGymev c 127
av;Cyo dI=to n;; yvIy;nip yo .vet(
.o.vTpUvk
R Tvenm..;Wet /mRivt( 128
prpI tu y; S]I Sy;ds'bN/; c yoint"
t;' b[yU ;vtITyev' su.ge .gnIit c 129
m;tul;' iptOVy;' xur;nOTvjo gun(
as;vhmit b[yU ;Tp[TyuTq;y yvIys" 130
m;tOs; m;tul;nI Urq iptOs;
s'pJU y; gupIvTsm;St; gu.;yRy; 131
.[;tu.;RyoRps'g;[ ; sv,;RhNyhNyip
ivp[oy tUps'g;[ ; D;its'bN/yoiWt" 132
iptu.R gNy;' m;tu Jy;ySy;' c SvsyRip
m;tOvm;itNm;t; t;>yo grIysI 133
dx;Bd;:y' p*rs:y' p;Bd;:y' kl;.Ot;m(
}yBdpUv| oi]y;,;' SvLpen;ip SvyoinWu 134
b[;,' dxvW| tu xtvW| tu .Umpm(
ipt;pu]* ivj;nIy;d(b;[ ,Stu tyo" ipt; 135
iv' bN/uvyR " kmR iv; .vit pmI
Et;in m;NySq;n;in grIyo ydurm( 136
p;n;' i]Wu v,RWe u .Uy;'s gu,vNt c
y] Syu" so] m;n;hR" xU{oip dxmI' gt" 137
ci,o dxmISqSy rog,o .;r," S]y;"
;tkSy c r;D pNq; deyo vrSy c 138
teW;' tu sm;vet;n;' m;Ny* ;tkp;qRv*
r;j;tkyowv ;tko nOpm;n.;k 139
342

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

pnIy tu y" xy' vedm?y;pyed(j"


skLp' srhSy' c tm;c;y| p[c=te 140
Ekdex' tu vedSy ved;;Nyip v; pun"
yo?y;pyit vOyqRmpu ;?y;y" s Cyte 141
inWek;dIin km;R, y" kroit yq;iv/
s'.;vyit c;en s ivp[o guCyte 142
a;/ey' p;kyD;nom;idk;Nm%;n(
y" kroit vOto ySy s tSyTvRghoCyte 143
y a;vO,oTyivtq' b[,; v,;vu.*
s m;t; s ipt; DeySt' n &Tkd; cn 144
p;?y;y;Ndx;c;yR a;c;y;R,;' xt' ipt;
sh' tu iptNm;t; g*rve,;itrCyte 145
Tp;dkb[d;]ogRrIy;Nb[d" ipt;
b[jNm ih ivp[Sy p[Te y ceh c x;tm( 146
k;m;Nm;t; ipt; cwn' yduTp;dyto mq"
s'.iU t' tSy t;' iv;on;v.j;yte 147
a;c;yRSTvSy y;' j;it' iv/vdp;rg"
Tp;dyit s;iv}y; s; sTy; s;jr;mr; 148
aLp' v; bhu v; ySy utSyopkroit y"
tmpIh gu iv;Cz^tu opiyy; ty; 149
b[;Sy jNmn" kt;R Sv/mRSy c x;st;
b;loip ivp[o vOSy ipt; .vit /mRt" 150
a?y;py;m;s iptn( xxur;irs" kv"
pu]k; it hov;c D;nen prgO t;n( 151
te tmqRmpOCzNt dev;n;gtmNyv"
dev;wt;NsmeTyocuNy;Yy' v" xxu_v;n( 152
343

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aDo .vit vw b;l" ipt; .vit mN]d"


aD' ih b;lmTy;" ipteTyev tu mN]dm( 153
n h;ynwnR pltwnR iven n bN/u."
AWyire /m| yonUc;n" s no mh;n( 154
ivp[;,;' D;nto Jyw' =i]y;,;' tu vIyRt"
vwXy;n;' /;Ny/nt" xU{;,;mev jNmt" 155
n ten vOo .vit yen;Sy plt' xr"
yo vw yuv;Py/Iy;nSt' dev;" Sqivr' ivdu" 156
yq; k;myo hStI yq; cmRmyo mOg"
y ivp[on/Iy;nS]ySte n;m b.[it 157
yq; W<!ofl" S]IWu yq; g*gRiv c;fl;
yq; c;Defl' d;n' tq; ivp[onOcofl" 158
aih'sywv .Ut;n;' k;y| eyonux;snm(
v;k cwv m/ur; Xl+,; p[yoJy; /mRmCzt; 159
ySy v;GmnsI xue sMyGgue c svRd;
s vw svRmv;oit ved;Ntopgt' flm( 160
n;tdu " Sy;d;toRip n pr{ohkmR/I"
yy;Syoijte v;c; n;loKy;' t;mudIryet( 161
sMm;n;d(b;[ ,o inTymuijet ivW;idv
amOtSyev c;k;dvm;nSy svRd; 162
su%' vmt" xete su%' c p[itbu?yte
su%' crit lokSmvmNt; ivnXyit 163
anen myogen s'Skt;Tm; ij" xnw"
gur* vsNsnuy;d(b[ ;/gmk tp" 164
tpoivxeWiw vRiv/wvtR[ w iv/coidtw"
ved" kTo/gNtVy" srhSyo ijNmn; 165
344

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

vedmev sd;>ySyepStPSyNjom"
ved;>y;so ih ivp[Sy tp" prmhoCyte 166
a; hwv s n%;g[>e y" prm' tPyte tp"
y" GVyip ijo/Ite Sv;?y;y' x_toNvhm( 167
yon/ITy ijo vedmNy] kte mm(
s jIvev xU{Tvm;xu gCzit s;Nvy" 168
m;turg[e /jnn' itIy' m*bN/ne
tOtIy' yDdI=;y;' ijSy uitcodn;t( 169
t] yd(b[ jNm;Sy m*IbN/ncitm(
t];Sy m;t; s;iv]I ipt; Tv;c;yR Cyte 170
vedp[d;n;d;c;y| iptr' prc=te
n SmNyuJyte kmR ik( cd; m*bN/n;t( 171
n;.Vy;h;ryedb( [ Sv/;innyn;dOte
xU{,e ih smSt;v;vde n j;yte 172
ktopnynSy;Sy v[t;dexnmyte
b[,o g[h,' cwv me, iv/pUvk
R m( 173
ySy iviht' cmR yTsU]' y; c me%l;
yo d<@o y vsn' tdSy v[te vip 174
sevte me ;'Stu inym;Nb[c;rI gur* vsn(
syMyeN{yg[;m' tpovOqRm;Tmn" 175
inTy' ;Tv; xuc" ky;Rv iWRiptOtpR,m(
devt;>ycRn' cwv smd;/;nmev c 176
vjRyNe m/u m;'s' c gN/' m;Ly' rs;Ns(i]y"
xu_;in y;in sv;R, p[;,n;' cwv ih'snm( 177
a>ymn' c;+,op;nXz]/;r,m(
k;m' o/' c lo.' c ntRn' gItv;dnm( 178
345

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

Ut' c jnv;d' c prv;d' tq;nOtm(


S]I,;' c p[=e ,;lM.mup`;t' prSy c 179
Ek" xyIt svR] n ret" SkNdyeTKv ct(
k;m; SkNdyn[te o ihnSt v[tm;Tmn" 180
Sve sKTv; b[c;rI ij" xumk;mt"
;Tv;kmcRyTv; i]" punm;RmTyOc' jpet( 181
dkM.' sumnso goxkNmOk;kx;n(
a;hre;vdq;Rin .w=' c;hrhret( 182
vedyDwrhIn;n;' p[xSt;n;' SvkmRsu
b[c;y;Rhre= ' gOh>e y" p[ytoNvhm( 183
guro" kle n .=et n D;itklbN/uWu
al;.e TvNygeh;n;' pUv| pUv| ivvjRyte ( 184
sv| v;ip cre;[ m' pUvoR_;n;ms'.ve
inyMy p[yto v;cm.xSt;'Stu vjRyte ( 185
dUr;d;Ty sm/" sd?y;ih;ys
s;y'p;[ t juhyu ;;.rmtN{t" 186
akTv; .w=cr,msm?y c p;vk
an;tur" sr;]mvk,Rvt[ ' cret( 187
.w=,e vtRye Ty' nwk;;dI .vet[ I
.w=,e v[itno vOpv;ssm; SmOt; 188
v[tvvdwvTye ip}ye kmR<yqiWRvt(
k;mm>yqRtoXnIy;[tmSy n luPyte 189
b[;,Sywv kmwtR dupid' mnIiW."
r;jNyvwXyyoSTvev' nwtTkmR iv/Iyte 190
coidto gu,; inTymp[coidt Ev v;
ky;Rd?yyne ym;c;yRSy ihteWu c 191
346

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

xrIr' cwv v;c' c buIN{ymn;'s c


inyMy p[;lSt=m;,o guromR%
u m( 192
inTymut p;," Sy;Ts;?v;c;r" susv' tO "
a;Syt;mit co_" s;sIt;.mu%' guro" 193
hIn;vS]veW" Sy;TsvRd; gus/*
Tp[qm' c;Sy crm' cwv s'ivxet( 194
p[it;v,s'.;We xy;no n sm;cret(
n;sIno n c .u;no n it pr;%" 195
a;sInSy Sqt" ky;Rd.gCzStu itt"
p[TyuMy Tv;v[jt" p;;v'Stu /;vt" 196
pr;%Sy;.mu%o dUrSqSywTy c;Ntkm(
p[,My tu xy;nSy indexe cwv itt" 197
nIc' xYy;sn' c;Sy inTy' Sy;us/*
guroStu c=uivRWye n yqe;sno .vet( 198
nod;hredSy n;m pro=mip kvlm(
n cwv;Sy;nukv IRt git.;iWtceitm( 199
guroyR] prv;do inNd; v;ip p[vtRte
k,*R t] ip/;tVy* gNtVy' v; ttoNyt" 200
prIv;d;T%ro .vit ; vw .vit inNdk"
pr.o_; km.Rvit k$o .vit mTsrI 201
dUrSqo n;cRyde ne ' n o n;Ntk S]y;"
y;n;snSqwvnw mv;.v;dyet( 202
p[itv;tenuv;te c n;sIt gu,; sh
as've cwv guronR ik cdip ktRyte ( 203
goo^y;np[;s;dp[StreWu k$eWu c
a;sIt gu,; s;/| xl;flkn*Wu c 204
347

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

gurogurR * sihte guvm;cret(


n c;insOo gu,; Sv;Ngun.v;dyet( 205
iv;guvevmev inTy; vO" SvyoinWu
p[itWe/Tsu c;/m;Rt' copidxTSvip 206
ey"su guv' inTymev sm;cret(
gupu]We u c;yeWR u gurowv SvbN/uWu 207
b;l" sm;njNm; v; xyo v; yDkmR,
a?y;pyNgusuto guvNm;nmhRit 208
Ts;dn' c g;];,;' ;pnoCz.ojne
n ky;Ru pu]Sy p;dyo;vnejnm( 209
guvTp[itpUJy;" Syu" sv,;R guyoiWt"
asv,;RStu sMpUJy;" p[TyuTq;n;.v;dnw" 210
a>yn' ;pn' c g;]oTs;dnmev c
gup; n k;y;R, kx;n;' c p[s;/nm( 211
gupI tu yuvitn;R.v;eh p;dyo"
pU,R v'xitvWe,R gu,doW* ivj;nt; 212
Sv.;v EW n;rI,;' nr;,;mh dUW,m(
atoq;R p[m;Nt p[md;su ivpt" 213
aiv;'sml' lok iv;'smip v; pun"
p[md; uTpq' net'u k;mo/vx;nugm( 214
m;]; Sv; duih]; v; n iviv_;sno .vet(
blv;inN{yg[;mo iv;'smip kWRit 215
k;m' tu gupIn;' yuvtIn;' yuv; .uiv
iv/vNdn' ky;Rds;vhmit b[vu n( 216
ivp[oy p;dg[h,mNvh' c;.v;dnm(
gud;reWu kvIRt st;' /mRmnuSmrn( 217
348

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

yq; %nn(%in]e, nro v;yR/gCzit


tq; gugt;' iv;' xuWU ru /gCzit 218
mu<@o v; ji$lo v; Sy;dq v; Sy;Cz%;j$"
nwn' g[;me.inMloceTsUyoR n;>yuidy;TKv ct( 219
t' ced>yuidy;TsUy"R xy;n' k;mc;rt"
inMloce;PyivD;n;j( jpupvseinm( 220
sUy,Re .inmRu _" xy;no>yuidt y"
p[;ymkv;R,o yu_" Sy;Nmhtwns; 221
a;cMy p[yto inTymu.e s'?ye sm;iht"
xuc* dexe jpPymup;sIt yq;iv/ 222
yid S]I yvrj" ey" ik cTsm;cret(
tTsvRm;creu _o y] c;Sy rmeNmn" 223
/m;Rq;RvCu yte ey" k;m;q*R /mR Ev c
aqR Eveh v; eyS]vgR it tu Sqit" 224
a;c;yR ipt; cwv m;t; .[;t; c pUvjR "
n;tenR ;PyvmNtVy; b[;,en ivxeWt" 225
a;c;yoR b[,o mUitR" ipt; mUitR" p[j;pte"
m;t; pOqVy; mUitRStu .[;t; Svo mUitRr;Tmn" 226
y' m;t;iptr* Klex' shete s'.ve nO,;m(
n tSy inkit" xKy; kt|u vWRxtwrip 227
tyoinRTy' ip[y' ky;Rd;c;yRSy c svRd;
tevev i]Wu tuWe u tp" sv| sm;Pyte 228
teW;' ]y;,;' xuWU ; prm' tp Cyte
n twrn>ynuD;to /mRmNy' sm;cret( 229
t Ev ih ]yo lok;St Ev ]y a;m;"
t Ev ih ]yo ved;St Evo_;S]yoy" 230
349

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ipt; vw g;hRpTyom;Rt;dR=," SmOt"


gur;hvnIyStu s;]et; grIysI 231
i]vp[m;etWe u ]I'lok;iNvjyeh I
dIPym;n" SvvpuW; devviiv modte 232
m' lok m;tO.KTy; iptO.KTy; tu m?ymm(
guxuWU y; Tvev' b[lok smXnute 233
sveR tSy;dOt; /m;R ySywte ]y a;dOt;"
an;dOt;Stu ySywte sv;RStSy;fl;" iy;" 234
y;vT]ySte jIveySu t;v;Ny' sm;cret(
tevev inTy' xuWU ;' ky;RTp[yihte rt" 235
teW;mnupro/en p;r}y' yd;cret(
tvedye>e yo mnovcnkmR." 236
i]vete vitkTy' ih puWSy sm;Pyte
EW /mR" pr" s;=;dup/moRNy Cyte 237
/;n" xu.;' iv;m;ddIt;vr;dip
aNy;dip pr' /m| S]Ir' dukl;dip 238
ivW;dPymOt' g[;' b;l;dip su.;iWtm(
am];dip smme?y;dip k;nm( 239
S]yo r;Nyqo iv; /mR" x*c' su.;iWtm(
iviv/;in c xILp;in sm;dey;in svRt" 240
ab[;,;d?y;ynm;pTk;le iv/Iyte
anuvJ[ y; c xuWU ; y;vd?y;yn' guro" 241
n;b[;,e gur* xyo v;sm;TyNtk vset(
b[;,e v;nnUc;ne k;Ngitmnum;m( 242
yid Tv;TyNtk v;s' rocyet guro" kle
yu_" prcredne m; xrIrivmo=,;t( 243
350

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

a; sm;e" xrIrSy yStu xuWU te gum(


s gCzTys; ivp[o b[," s x;tm( 244
n pUv| gurve ik cdupkvIRt /mRivt(
;Sy'Stu gu,;D" xKTy; guvqR mR ;hret( 245
=e]' ihr<y' g;m' z]op;nhm;snm(
/;Ny' x;k c v;s;'s gurve p[Iitm;vhet( 246
a;c;yeR tu %lu p[te e gupu]e gu,;iNvte
gud;re sip<@ v; guvm;cret( 247
Etevivm;neWu Sq;n;snivh;rv;n(
p[yu ;noxuWU ;' s;/yeh m;Tmn" 248
Ev' crit yo ivp[o b[cyRmivPlut"
s gCzTyumSq;n' n ceh j;yte pun" 249
tOtIyo?y;y"
W$(]x
' d;Bdk cy| gur* ]wvie dk v[tm(
td/Rk p;idk v; g[h,;Ntkmev v; 1
ved;n/ITy ved* v; ved' v;ip yq;mm(
aivPlutb[cyoR gOhSq;mm;vset( 2
t' p[tIt' Sv/me,R b[d;yhr' iptu"
Gv,' tLp a;sInmhRyTe p[qm' gv; 3
gu,;numt" ;Tv; sm;vOo yq;iv/
het ijo .;y;| sv,;| l=,;iNvt;m( 4
asip<@; c y; m;tursgo]; c y; iptu"
s; p[xSt; ij;tIn;' d;rkmR, mwqnu e 5
mh;NTyip smO;in goj;iv/n/;Nyt"
S]Is'bN/e dxwt;in kl;in prvjRyte ( 6
351

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

hIniy' inpuW' inXzNdo romx;xRsm(


=y;my;VypSm;ri]kikl;in c 7
noheTkipl;' kNy;' n;/k;' n rog,Im(
n;lomk;' n;itlom;' n v;c;$;' n ipl;m( 8
n=Rv=O ndIn;I' n;NTypvRtn;mk;m(
n p+yihp[e yn;I' n c .IWnn;mk;m( 9
aVy;' s*Myn;I' h'sv;r,g;mnIm(
tnulomkxdxn;' mOmuheTS]ym( 10
ySy;Stu n .ve; t; n ivD;yet v; ipt;
nopyCzt t;' p[;D" pui]k;/mRxy; 11
sv,;Rge[ ij;tIn;' p[xSt; d;rkmR,
k;mtStu p[vO ;n;mm;" Syu" mxovr;" 12
xU{vw .;y;R xU{Sy s; c Sv; c ivx" SmOte
te c Sv; cwv r;D t; Sv; c;g[jNmn" 13
n b[;,=i]yyor;pip ih itto"
kSm'dip vO;Nte xU{; .;yoRpidXyte 14
hInj;itS]y' moh;duhNto ij;ty"
kl;Nyev nyNTy;xu ssNt;n;in xU{t;m( 15
xU{;vedI ptTy]etQytnySy c
x*nkSy sutoTpy; tdpTyty; .Ogo" 16
xU{;' xynm;roPy b[;,o y;Ty/ogitm(
jnyTv; sut' tSy;' b[;<y;dev hIyte 17
dwvip}y;itqey;in tTp[/;n;in ySy tu
n;XnNt iptOdve ;St c Svg| s gCzit 18
vOWlIfnpItSy in";sophtSy c
tSy;' cwv p[stU Sy inkitnR iv/Iyte 19
352

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

ctu,;Rmip v,;Rn' p[Te y ceh iht;iht;n(


a;ivm;Nsm;sen S]Iivv;h;bo/t 20
b[;o dwvStqwv;WR" p[;j;pTyStq;sur"
g;N/voR r;=swv pwx;c;mo/m" 21
yo ySy /mRy( o v,RSy gu,doW* c ySy y*
t" sv| p[v+y;m p[sve c gu,;gu,;n( 22
W@ a;nupVU y;R ivp[Sy =]Sy cturovr;n(
ivXxU{yoStu t;nev iv;mRy( ;nr;=s;n( 23
cturo b[;,Sy;;Np[xSt;Nkvyo ivdu"
r;=s' =i]ySywkm;sur' vwXyxU{yo" 24
p;n;' tu ]yo /mRy( ; ;v/mRy( * SmOt;ivh
pwx;c;surwv n ktRVy* kd; cn 25
pOqk pOqGv; m* v; ivv;h* pUvcR oidt*
g;N/voR r;=swv /mRy( * =]Sy t* SmOt* 26
a;Cz; c;cRyTv; c utxIlvte Svym(
a;y d;n' kNy;y; b[;o /mR" p[kitRt" 27
yDe tu ivtte sMygOTvje kmR kvtR e
alTy sut;d;n' dwv' /m| p[c=te 28
Ek gomqun' v; vr;d;d;y /mRt"
kNy;p[d;n' iv/vd;WoR /mR" s Cyte 29
sho.* crt;' /mRmit v;c;nu.;y c
kNy;p[d;nm>yCyR p[;j;pTyo iv/" SmOt" 30
D;it>yo {iv,' dv; kNy;yw cwv x_t"
kNy;p[d;n' Sv;CzN;d;suro /mR Cyte 31
Czy;NyoNys'yog" kNy;y; vrSy c
g;N/vR" s tu ivDeyo mwqNu y" k;ms'.v" 32
353

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

hTv; zv; c .v; c oxNtI' dNtI' gOh;t(


p[s kNy;hr,' r;=so iv/Cyte 33
su;' m;' p[m;' v; rho y]opgCzit
s p;ipo ivv;h;n;' pwx;c;mo/m" 34
arev ij;Gr;,;' kNy;d;n' ivxyte
treW;' tu v,;Rn;mtretrk;Myy; 35
yo ySywW;' ivv;h;n;' mnun; kitRto gu,"
sv| ,ut t' ivp[;" sv| ktRyto mm 36
dx pUv;RNpr;Nv'Xy;n;Tm;n' cwkv'xkm(
b[;Ipu]" sukt kNmocyTyens" iptn( 37
dwvo!;j" sutwv s s pr;vr;n(
a;WaoR!;j" sutS]I'S]INW$( W$( k;yo!j" sut" 38
b[;;idWu ivv;heWu ctuvevR ;nupvU x
R "
b[vcRSvn" pu]; j;yNte xsMmt;" 39
psvgu,opet; /nvNto yxSvn"
py;R.og; /mR; jIvNt c xt' sm;" 40
treWu tu xeWu nOxs' ;nOtv;idn"
j;yNte duivRv;heWu b[/mRiW" sut;" 41
ainNdtw" S]Iivv;hwrinN; .vit p[j;
inNdtwinRNdt; n,;' tSm;N;iNvvjRyte ( 42
p;,g[h,s'Sk;r" sv,;RspU idXyte
asv,;RSvy' Deyo iv/;hkmR, 43
xr" =i]yy; g[;" p[todo vwXykNyy;
vsnSy dx; g[;; xU{yoTkvedne 44
Atuk;l;.g;mI Sy;TSvd;rinrt" sd;
pvRvj| v[je nw ;' t[to ritk;Myy; 45
354

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

Atu" Sv;.;ivk" S]I,;' r;]y" Wo@x SmOt;"


ctu.Rrtrw" s;/Rmho." sigihRt"w 46
t;s;m;;tStu inNdtwk;dxI c y;
]yodxI c xeW;Stu p[xSt; dxr;]y" 47
yuGm;su pu]; j;yNte S]yoyuGm;su r;i]Wu
tSm;uGm;su pu];qIR s'ivxed;tRve S]ym( 48
pum;Npus' o/k xu S]I .vTy/k S]y;"
smepum;Npu' S]y* v; =I,eLpe c ivpyRy" 49
inN;Sv;su c;Ny;su S]yo r;i]Wu vjRyn(
b[c;yevR .vit y] t];me vsn( 50
n kNy;y;" ipt; iv;NgO Iy;CzLkm<vip
gO NxuLk ih lo.en Sy;ropTyivyI 51
S]I/n;in tu ye moh;dupjIvNt b;N/v;"
n;rI y;n;in vS]' v; te p;p; y;NTy/ogitm( 52
a;WeR gomqun' xuLk k cd;humWRO vw tt(
aLpoPyev' mh;Nv;ip ivySt;vdev s" 53
y;s;' n;ddte xuLk D;tyo n s ivy"
ahR,' tTkm;rI,;m;nOxS' y' c kvlm( 54
iptO..[;tR O .wt;" pit.devR rwStq;
pUJy; .UWytVy; bhukLy;,mIPsu." 55
y] n;yRStu pUJyNte rmNte t] devt;"
y]wt;Stu n pUJyNte sv;RSt];fl;" iy;" 56
xocNt j;myo y] ivnXyTy;xu tTklm(
n xocNt tu y]wt; v/Rte t svRd; 57
j;myo y;in geh;in xpNTyp[itpUjt;"
t;in kTy;ht;nIv ivnXyNt smNtt" 58
355

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

tSm;det;" sd; pUJy; .UW,;Cz;dn;xnw"


.Uitk;mwnrR iw nRTy' sTkreWTU sveWu c 59
s'tu o .;yRy; .t;R .];R .;y;R tqwv c
ySmev kle inTy' kLy;,' t] vw /[vu m( 60
yid ih S]I n rocet pum;'s' n p[modyet(
ap[mod;Tpun" pus' " p[jn' n p[vtRte 61
S]y;' tu rocm;n;y;' sv| t{octe kl'
tSy;' Tvrocm;n;y;' svRmve n rocte 62
kivv;hw" iy;lopwvdRe ;n?yynen c
kl;Nyklt;' y;Nt b[;,;itme, c 63
xLpen Vyvh;re, xU{;pTyw kvlw"
go.rw y;nw ky; r;jopsevy; 64
ay;Jyy;jnwvw n;StKyen c kmR,;m(
kl;Ny;xu ivnXyNt y;in hIn;in mN]t" 65
mN]tStu smO;in kl;NyLp/n;Nyip
kls':y;' c gCzNt kWRNt c mhx" 66
vwv;ihk* kvIRt gO' kmR yq;iv/
pyDiv/;n' c p_' c;Nv;ihk' gOhI 67
p sUn; gOhSqSy cuLlI peW<yupSkr"
k<@nI codkM. b?yte y;Stu v;hyn( 68
t;s;' me, sv;Rs;' inkTyq| mhiWR."
p KlO; mh;yD;" p[Tyh' gOhme/n;m( 69
a?y;pn' b[yD" iptOyDStu tpR,m(
homo dwvo bl.*Rto nOyDoitqpUjnm( 70
pwt;Nyo mh;ayD; h;pyit x_t"
s gOhe ip vsTy' sUn;doWwnR lPyte 71
356

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

devt;itq.OTy;n;' ipt,;m;Tmn y"


n invRpit p;n;muCzvs s jIvit 72
ahut' c hut' cwv tq; p[htu mev c
b[;' hut' p[;xt' c pyD;Np[c=te 73
jpohuto huto hom" p[htu o .*itko bl"
b[;' hut' ij;Gr;c;R p[;xt' iptOtpR,m( 74
Sv;?y;ye inTyyu_" Sy;ve cwvhe kmR,
dwvkmR, yu_o ih b.tIRd' cr;crm( 75
a* p[;St;huit" sMyg;idTymupitte
a;idTy;j( j;yte vOtvOWR t( re ' tt" p[j;" 76
yq; v;yu' sm;Ty vtRNte svRjNtv"
tq; gOhSqm;Ty vtRNte svR a;m;" 77
ySm;T]yoPy;m,o D;nen;en c;Nvhm(
gOhSqenvw /;yRNte tSm;j( Jye;mo gOhI 78
s s'/;yR" p[yen SvgRm=ymCzt;
su%' cehCe zt;TyNt' yo/;yoR dubl
R e N{yw" 79
AWy" iptro dev; .Ut;NyitqyStq;
a;x;ste k$ Mb>ySte>y" k;y| ivj;nt; 80
Sv;?y;yen;cRyte WIRNhomwdvRe ;Nyq;iv/
iptn( ;w nnw.tRU ;in blkmR,; 81
ky;Rdhrh" ;m;enodkn v;
pyomUlflwv;Rip iptO>y" p[Iitm;vhn( 82
EkmPy;xyeip[' ip]qeR p;yDk
n cwv;];xyeTk cwdev' p[it ijm( 83
vwdevSy sSy gO * iv/pUvk
R m(
a;>y" ky;Rv t;>yo b[;,o hommNvhm( 84
357

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

ae" somSy cwv;d* tyowv smStyo"


ive>ywv dev>e yo /NvNtry Ev c 85
k cwv;numTyw c p[j;pty Ev c
sh ;v;pOqVyo tq; Svkte Ntt" 86
Ev' sMyG`ivRTv; svRid=u p[d=,m(
N{;Ntk;PptINdu>y" s;nug>e yo bl' hret( 87
m it tu ;r =pedPSv Tyip
vnSpit>y Tyev' muslolU%le hret( 88
CzWRk yw ky;R{k;Lyw c p;dt"
b[v;Stopit>y;' tu v;Stum?ye bl' hret( 89
ive>ywv dev>e yo blm;k;x T=pet(
idv;cre>yo .Ut>e yo n_'c;r>y Ev c 90
pOv;Stuin kvIRt bl' sv;RTm.Utye
iptO>yo blxeW' tu sv| d=,to hret( 91
xUn;' c pitt;n;' c pc;' p;prog,;m(
vys;n;' kmI,;' c xnkinRvpR
e i v 92
Ev' y" svR.tU ;in b[;,o inTymcRit
s gCzit pr' Sq;n' tejomUitR" pqjunR ; 93
kTvwtlkmwvR mitq' pUvmR ;xyet(
.=;' c .=ve d;i/vd(b[ c;r,e 94
yTpu<yflm;oit g;' dv; iv/vuro"
tTpu<yflm;oit .=;' dv; ijo gOhI 95
.=;mPyudp;]' v; sTkTy iv/pUvk
R m(
vedtv;qRivduWe b[;,;yopp;dyet( 96
nXyNt hVykVy;in nr;,;mivj;nt;m(
.SmI.UtWe u ivp[We u moh;;in d;tO." 97
358

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

iv;tp" smOWe u hut' ivp[m%


u ;Wu
inSt;ryit dug;R mhtwv ikLbW;t( 98
s'p;[ ;y Tvitqye p[d;d;snodk
a' cwv yq;x_ sTkTy iv/pUvk
R m( 99
xl;nPyuHzto inTy' p;Inip jut"
sv| sukt m;de b[;,oncRto vsn( 100
tO,;in .Umdk v;k ctuqIR c sUntO ;
Et;Nyip st;' gehe noCzNte kd; cn 101
Ekr;]' tu invsitqb[;R ," SmOt"
ainTy' ih Sqto ySm;Sm;ditqCyte 102
nwkg[;mI,mitq' ivp[' s;itk tq;
pSqt' gOhe iv;;y;R y];yoip v; 103
p;ste ye gOhSq;" prp;kmbuy"
ten te p[Te y pxut;' v[jNTy;idd;yn" 104
ap[,ooitq" s;y' sUyoR!o gOhme/n;
k;le p[;STvk;le v; n;Sy;nXnNgOhe vset( 105
n vw Svy' tdXnIy;ditq' y .ojyet(
/Ny' yxSym;yuy' SvGy| v;itqpUjnm( 106
a;sn;vsq* xYy;mnuvJ[ y;mup;sn;m(
meWU m' ky;RIne hIn' sme smm( 107
vwdeve tu invOR e yNyoitqr;v[jte (
tSy;Py' yq;x_ p[d; bl' hret( 108
n .ojn;q| Sve ivp[" klgo]e invedyet(
.ojn;q| ih te x'sNv;Nt;xITyuCyte bu/"w 109
n b[;,Sy TvitqgOhR e r;jNy Cyte
vwXyxU{* s%; cwv D;tyo gurev c 110
359

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

yid Tvitq/me,R =i]yo gOhm;v[jte (


.u_vTsu c ivp[We u k;m' tmip .ojyet( 111
vwXyxU{;vip p[;* k$M beitq/mR,*
.ojyeTsh .OTywSt;v;nOxS' y' p[yojyn( 112
tr;nip s:y;dINsMp[ITy; gOhm;gt;n(
p[kT y;' yq;x_ .ojyeTsh .;yRy; 113
suv;snI" km;rI rog,o g.R,I" S]y"
aitq>yog[ Evwt;N.ojyedivc;ryn( 114
adv; tu y Ete>y" pUv| .u aivc=,"
s .u;no n j;n;it gO/jw[ R G/m;Tmn" 115
.u_vTSvq ivp[We u SveWu .OTyeWu cwv ih
.uIy;t;' tt" p;dvx' tu dMptI 116
dev;nOWINmnuy;' iptNgO; devt;"
pUjyTv; tt" p;hSq" xeW.uG.vet( 117
a`' s kvl' .u y" pcTy;Tmk;r,;t(
yDx;xn' tTst;m' iv/Iyte 118
r;jTvRKs(n;tkguNp[yxurm;tul;n(
ahRyNe m/upk, prs'vTsr;Tpun" 119
r;j; c oi]ywv yDkmR<yupSqt*
m/upk, s'pJU y* n TvyD it Sqit" 120
s;y' TvSy sSy pmN]' bl' hret(
vwdev' ih n;mwtTs;y' p[;tivR/Iyte 121
iptOyD' tu invRTyR ivp[N{=yem;n(
ip<@;Nv;h;yRk ;' ky;RNm;s;num;skm( 122
ipt,;' m;sk ;mNv;h;y| ivdub/Ru ;"
t;mWe,; ktRVy' p[xSten p[yt" 123
360

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

t] ye .ojnIy;" SyuyRe c vJy;R ijom;"


y;vNtwv yw;wSt;Np[v+y;MyxeWt" 124
* dwve iptOk;yeR ]Inekk
mu.y] v;
.ojyeTsusmOoip n p[set ivStre 125
sTy;' dexk;l* c x*c' b[;,s'pd"
pwt;iNvStro hNt tSm;ehte ivStrm( 126
p[qt; p[te kTywW; ip}y' n;m iv/u=ye
tSmNyu_Sywit inTy' p[te kTywv l*ikk 127
oi]y;ywv dey;in hVykVy;in d;tO."
ahRm;y ivp[;y tSmw d' mh;flm( 128
Ekkmip iv;'s' dwve ip}ye c .ojyet(
pukl' flm;oit n;mN]D;Nbnip 129
dUr;dev prI=et b[;,' vedp;rgm(
tIq| tVykVy;n;' p[d;ne soitq" SmOt" 130
sh' ih sh;,;mnOc;' y] .ute
EkSt;NmN]ivTp[It" sv;RnhRit /mRt" 131
D;noTk;y dey;in kVy;in c hvI'iW c
n ih hSt;vsOGdG/* /re,vw xu?yt" 132
y;vto g[ste g[;s;NhVykVyevmN]ivt(
t;vto g[ste p[te o dIxUlRyogu@;n( 133
D;nin; ij;" k cpoin;Stq;pre
tp"Sv;?y;yin; kmRin;Stq;pre 134
D;ninWu kVy;in p[it;Py;in yt"
hVy;in tu yq;Ny;y' sveR vev ctuvRip 135
aoi]y" ipt; ySy pu]" Sy;dp;rg"
aoi]yo v; pu]" Sy;Tpt; Sy;dp;rg" 136
361

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Jy;y;'smnyoivR;Sy Sy;Cz^oi]y" ipt;


mN]s'pjU n;q| tu sTk;rmtrohRit 137
n ;e .ojyeNm]' /nw" k;yoRaSy s'gh[ "
n;r' n m]' y' iv;' ;e .ojyed(jm( 138
ySy m]p[/;n;in ;;in c hvI'iW c
tSy p[Te y fl' n;St ;eWu c hv"Wu c 139
y" s'gt;in kte moh;Cz^;en m;nv"
s Svg;RCCyvte lok;Cz^;m]o ij;/m" 140
s'.oj;in s;.iht; pwx;cI d=,; ijw"
hwv;Ste tu s; lok g*rN/evk
w veXmin 141
yqer,e bIjmuPTv; n v; l.te flm(
tq;nOce hivdRv; n d;t; l.te flm( 142
d;tNp[itg[hIt' kte fl.;gn"
ivduWe d=,;' dv; iv/vTp[Te y ceh c 143
k;m' ;ecRye Nm]' n;.pmip Tvrm(
iWt; ih hiv.uR _' .vit p[Te y inflm( 144
yen .ojyeCz^;e bc' vedp;rgm(
x;%;Ntgmq;?vy|u zNdog' tu sm;ikm( 145
EW;mNytmo ySy .uIt ;mcRt"
ipt,;' tSy tOi" Sy;Cz;tI s;p*WI 146
EW vw p[qm" kLp" p[d;ne hVykVyyo"
anukLpSTvy' Dey" sd; srnuit" 147
m;t;mh' m;tul' c SvIy' xur' gum(
d*ih]' iv$(pit' bN/umO TvGy;Jy* c .ojyet( 148
n b[;,' prI=et dwve kmR, /mRivt(
ip}ye kmR, tu p[;e prI=et p[yt" 149
362

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

ye StenpittKlIb; ye c n;StkvOy"
t;NhVykVyyoivRp;[ nnh;RNmnurb[vIt( 150
ji$l' c;n/Iy;n' dub;Rl' iktv' tq;
y;jyNt c ye pUg;'St;' ;e n .ojyet( 151
cikTsk;Ndevlk;Nm;'sivy,Stq;
ivp,en c jIvNto vJy;" SyuhVR ykVyyo" 152
p[e yo g[;mSy r;D kn%I Xy;vdNtk"
p[itro; gurowv Ty_;v;R/iRu WStq; 153
y+mI c pxup;l prve; inr;kit"
b[ipriv g,;>yNtr Ev c 154
kxIlvovk,IR c vOWlIpitrev c
p*n.Rv k;, ySy coppitgOhR e 155
.Otk;?y;pko y .Otk;?y;iptStq;
xU{xyo guwv v;Gdu" k<@golk* 156
ak;r,e prTy_; m;t;ip]ogurR oStq;
b[;wy*Rnw s'bN/w" s'yog' pittwgtR " 157
ag;rd;hI grd" k<@;xI somivyI
smu{y;yI bNdI c twlk" k$k;rk" 158
ip]; ivvdm;n iktvo mpStq;
p;proGy.xSt d;M.ko rsivyI 159
/nu"xr;,;' kt;R c y;g[ie d/WUpit"
m]/[Gu d(ytU vO pu];c;yRStqwv c 160
.[;mrI gn(@m;lI c }yqo ipxunStq;
NmoN/ vJy;" SyuvdRe inNdk Ev c 161
hStgoo^dmko n=]wyR jIvit
p=,;' poWko y yu;c;yRStqwv c 162
363

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ots;' .edko y teW;' c;vr,e rt"


gOhs'vx
e ko dUto vO=;ropk Ev c 163
@ XyenjIvI c kNy;dUWk Ev c
ih'o vOWlvO g,;n;' cwv y;jk" 164
a;c;rhIn" KlIb inTy' y;cnkStq;
kiWjIvI XlIpdI c sinRNdt Ev c 165
a*r.[ko m;ihiWk" prpUv;RpitStq;
p[te iny;Rpkwv vjRnIy;" p[yt" 166
Et;iNvgihRt;c;r;np;y;Nj;/m;n(
ij;itp[vro iv;nu.y] ivvjRyte ( 167
b[;,o Tv/Iy;nStO,;rv x;Myit
tSmw hVy' n d;tVy' n ih .Smin yte 168
ap;d;ne yo d;tu.vR TyU?v| flody"
dwve hiviW ip}ye v; t' p[vKs(y;MyxeWt" 169
av[tyw R d(jw.Ru _' prve];id.Stq;
ap;yyw dR Nyw tw r=;'s .ute 170
d;r;ho]s'yog' kte yog[je Sqte
prve; s ivDey" privStu pUvjR " 171
priv" prve; yy; c privte
sveR te nrk y;Nt d;tOy;jkpm;" 172
.[;tumtRO Sy .;y;Ry;' yonurJyet k;mt"
/me,R ;ip inyu_;y;' s Deyo id/WUpit" 173
prd;reWu j;yete * sut* k<@golk*
pTy* jIvit k<@" Sy;NmOte .tRr golk" 174
t* tu j;t* pr=e]e p[;,n* p[Te y ceh c
d;in hVykVy;in n;xyNt p[d;yn;m( 175
364

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

ap;o y;vt" p;N.u;n;nnupXyit


t;vt;' n fl' t] d;t; p[;oit b;lx" 176
vI+y;N/o nvte" k;," We" ]I xtSy tu
p;progI shSy d;tun;Rxyte flm( 177
y;vt" s'SpOxde b;[ R ,;n(x{U y;jk"
t;vt;' n .ve;tu" fl' d;nSy p*itRkm( 178
vediv;ip ivp[oSy lo.;TkTv; p[itg[hm(
ivn;x' v[jit =p[m;mp;]mv;M.s 179
somivy,e iv; .Wje pUyxo,tm(
n' devlk dmp[it' tu v;/uWR * 180
yu v;,jk d' neh n;mu] tvet(
.SmnIv hut' {Vy' tq; p*n.Rve ije 181
treWu Tvp;eWu yqoievs;/uWu
medosO;'sm;Sq vdNTy' mnIiW," 182
ap;opht; p" p;Vyte ywijomw"
t;bo/t k;TenR ij;Gr;Npp;vn;n( 183
aGr;" sveWR u vedWe u svRpv[ cneWu c
oi]y;Nvyj;wv ivDey;" pp;vn;" 184
i],;ckt" p;S]sup,R" W@ivt(
b[dey;TmsNt;no Jyes;mg Ev c 185
ved;qRivTp[v_; c b[c;rI shd"
xt;yuvw ivDey; b[;,;" pp;vn;" 186
pUvRe ru prevu ;R ;kmR<yupSqte
inmN]yet }yvr;NsMyGvp[;Nyqoidt;n( 187
inmN]to ij" ip}ye inyt;Tm; .veTsd;
n c zNd;'Sy/IyIt ySy ;' c tvet( 188
365

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

inmN]t;Nh iptr pitNt t;Nj;n(


v;yuv;nugCzNt tq;sIn;nup;ste 189
kittStu yq;Ny;y' hVye kVye ijom"
kq' cdPyit;mNp;p" sUkrt;' v[jte ( 190
a;mN]tStu y" ;e vOxLy; sh modte
d;tuyR u kt' ik cTsv| p[itpte 191
ao/n;" x*cpr;" stt' b[c;r,"
NyStxS]; mh;.;g;" iptr" pUvdR ve t;" 192
ySm;duTpretWe ;' sveWR ;mPyxeWt"
ye c ywpcy;" SyuinRymwSt;bo/t 193
mnohwrR <yg.RSy ye mrICy;dy" sut;"
teW;mOWI,;' sveWR ;' pu];" iptOg,;" SmOt;" 194
ivr;$(stu ;" somsd" s;?y;n;' iptr" SmOt;"
av;; dev;n;' m;rIc; lokivut;" 195
dwTyd;nvy=;,;' gN/voRrgr=s;m(
sup,Rikr;,;' c SmOt; bihRWdoi]j;" 196
somp; n;m ivp[;,;' =i]y;,;' hiv.ujR "
vwXy;n;m;Jyp; n;m xU{;,;' tu suk;ln" 197
somp;Stu kve" pu]; hivmNtoir"sut;"
pulSTySy;Jyp;" pu]; vsSy suk;ln" 198
adG/;ndG/;Nk;Vy;NbihRWdStq;
av;;' s*My;' ivp[;,;mev inidRxte ( 199
y Ete tu g,; mu:y;" ipt,;' prkitRt;"
teW;mpIh ivDey' pu]p*]mnNtkm( 200
AiW>y" iptro j;t;" iptO>yo devm;nv;"
dev>e yStu jgTsv| cr' Sq;<vnupvU x
R " 201
366

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

r;jtw.;RjnwrWe ;mqo v; rjt;iNvtw"


v;yRip y; dm=y;yopkLpte 202
dwvk;y;Rd(j;tIn;' iptOk;y| ivxyte
dwv' ih iptOk;yRSy pUvmR ;Py;yn' SmOtm( 203
teW;m;r=.Ut' tu pUv| dwv' inyojyet(
rKs;'s ivp[lMu pNt ;m;r=vjRtm( 204
dwv;Nt' tdIhet ip];Nt' n tvet(
ip];Nt' TvIhm;n" =p[' nXyit s;Nvy" 205
xuc' dex' iviv_' c gomyenoplepyet(
d=n;p[v,' cwv p[yenopp;dyet( 206
avk;xeWu co=eWu jltIreWu cwv ih
iviv_Wu c tuyNt den iptr" sd; 207
a;sneWpU KlOWe u bihRmTsu pOqKpOqk
pSpOodk;NsMyGvp[;S' t;nupvexyet( 208
pveXy tu t;iNvp[;n;snevjugu Pst;n(
gN/m;Lyw" sur..rcRye v pUvk
R m( 209
teW;mudkm;nIy spiv];'Stl;nip
a* ky;RdnuD;to b[;,o b[;,w" sh 210
ae" somym;>y;' c kTv;Py;ynm;idt"
hivd;Rnne iv/vTp;Ts'tpRye Tptn( 211
a.;ve tu ivp[Sy p;,;vevopp;dyet(
yo " s ijo ivp[mw NR ]dxR.Cyte 212
ao/n;Nsups[ ;d;NvdNTyet;Npur;tn;n(
lokSy;Py;yne yu_;n(;dev;Njom;n( 213
apsVym* kTv; svRm;vOTy ivmm(
apsVyen hSten invRpde du k .uiv 214
367

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

]I'Stu tSm;v"xeW;Tp<@;NTv; sm;iht"


a*dknvw iv/n; invRpe =,;mu%" 215
NyuPy ip<@;'SttSt;'Stu p[yto iv/pUvk
R m(
teWu d.eWR u t' hSt' inmOJR y;Llep.;gn;m( 216
a;cMyodKpr;vOTy i]r;yMy xnwrsUn(
_a@ AtU' nmSky;RTptnve c mN]vt( 217
dk innyeCzW' xnw" ip<@;Ntk pun"
avj`[e t;Np<@;Nyq;Nyu;Nsm;iht" 218
ip<@>ySTvLpk;' m;];' sm;d;y;nupvU x
R "
t;nev ivp[;n;sIn;iNv/vTpUvmR ;xyet( 219
/[ym;,e tu iptr pUvWRe ;mev invRpte (
ivp[v;ip t' ;e Svk iptrm;xyet( 220
ipt; ySy invO" Sy;Ive;ip ipt;mh"
iptu" s n;m sTyR ktRyTe p[ipt;mhm( 221
ipt;mho v; tCz^;' .uIteTyb[vINmnu"
k;m' v; smnuD;t" Svymev sm;cret( 222
teW;' dv; tu hSteWu spiv]' itlodkm(
tTp<@;g[' p[yCzt Sv/wW;mSTvit b[vu n( 223
p;,>y;' tUps'gO SvymSy v/Rtm(
ivp[;Ntk iptN?y;yNxnkpin=pet( 224
.yohRStyomRu _' ydmupnIyte
tip[lMu pNTysur;" shs; ducets" 225
gu,;' sUpx;k;;Npyo d/ `Ot' m/u
ivNyseTp[yt" pUv| .Um;vev sm;iht" 226
.+y' .oJy' c iviv/' mUl;in c fl;in c
;in cwv m;'s;in p;n;in sur.I, c 227
368

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

pnIy tu tTsv| xnk" susm;iht"


prveWyet p[yto gu,;Nsv;RNp[codyn( 228
n;m;p;tye;tu n kPye;nOt' vdet(
n p;den SpOxde ' n cwtdv/Unyet( 229
a' gmyit p[te ;NkoporInnOt' xun"
p;dSpxRStu r=;'s duktInv/Unnm( 230
y{ocet ivp[>e ySt;dmTsr"
b[o; kq;" ky;RTpt,;metdIPstm( 231
Sv;?y;y' ;vyeTp}ye /mRx;S];, cwv ih
a;:y;n;nIith;s;' pur;,;in %l;in c 232
hWRyde b( ;[ ,;'Stuo .ojye xnw"xnw"
a;en;sktw ;Ngu,w prcodyet( 233
v[tSqmip d*ih]' ;e yen .ojyet(
ktp' c;sn' d;lw ivikreNmhIm( 234
]I, ;e piv];, d*ih]" ktpStl;"
]I, c;] p[xs' Nt x*cmo/mTvr;m( 235
aTyu,' svRm' Sy;Ir'Ste c v;Gyt;"
n c ij;tyo b[yU du ;R]; pO; hivgu,R ;n( 236
y;vdum; .vTy' y;vdXnNt v;Gyt;"
iptrSt;vdXnNt y;vo_; hivgu,R ;" 237
yitxr; .u y d=,;mu%"
sop;nTk y tw r=;'s .ute 238
c;<@;l vr;h k$ " ; tqwv c
rjSvl; c W<! ne=re Xnto ij;n( 239
home p[d;ne .oJye c yde.r.vI+yte
dwve hiviW ip}ye v; tCzTyyq;tqm( 240
369

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

`[;,en sUkro hNt p=v;ten k$ "


; tu dOiinp;ten Spxe,R ;vrv,Rj" 241
%o v; yid v; k;,o d;tu" p[e yoip v; .vet(
hIn;itr_g;]o v; tmPypnyeTpun" 242
b[;,' .=uk v;ip .ojn;qRmpu Sqtm(
b[;,wr>ynuD;t" x_t" p[itpUjyet( 243
s;vRv,Rkm;' s'nIy;Pl;Vy v;r,;
smuTsOj
e _vt;mg[to ivikrN.uiv 244
as'Sktp[mIt;n;' Ty;gn;' klyoiWt;m(
Cz' .;g/ey' Sy;.eWR u ivikr y" 245
CzW,;' .UmgtmjSy;x#Sy c
d;svgRSy tTp}ye .;g/ey' p[c=te 246
a;sip<@iy;kmR ij;te" s'SqtSy tu
adwv' .ojyeCz^;' ip<@mek c invRpte ( 247
ship<@iy;y;' tu kt;y;mSy /mRt"
anywv;vOt; k;y| ip<@invRpn' sut"w 248
;' .uKTv; y Cz' vOWl;y p[yCzit
s mU!o nrk y;it k;lsU]mv;Kxr;" 249
;.uGvOWlItLp' tdhyoR/gCzit
tSy;" purIWe t' m;s' iptrStSy xerte 250
pO; SvidtmTyev' tO;n;c;myet"
a;c;Nt;';nuj;nIy;d.to rMyt;mit 251
Sv/;STvTyev t' b[yU bu ;[ R ,;StdnNtrm(
Sv/;k;r" pr; ;WI" sveWR u iptOkmRsu 252
tto .u_vt;' teW;mxeW' invedyet(
yq; b[yU Su tq; ky;RdnuD;tStto ijw" 253
370

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

ip}ye SvidtmTyev v;Cy' go tu sutm(


s'pmTy>yudye dwve ctmTyip 254
apr; Stq; d.;R v;Stusp' ;dn' itl;"
sOimOiR ij;;Gr;" ;kmRsu s'pd" 255
d.;R" piv]' pUv;R o hivy;, c svRx"
piv]' y pUvoR_' ivDey; hVys'pd" 256
muNy;in py" somo m;'s' y;nupSktm(
aKs;rlv,' cwv p[kT y; hivCyte 257
ivsOJy b[;,;'St;'Stu inyto v;Gyt" xuc"
d=,;' idxm;k;Ny;cetme ;Nvr;Nptn( 258
d;t;ro no.v/RNt;' ved;" s'titrev c
; c no m; Vygmhudye ' c noSTvit 259
Ev' invRp,' kTv; ip<@;'St;'StdnNtrm(
g;' ivp[mjm' v; p[;xyedPsu v; =pet( 260
ip<@invRp,' k cTprSt;dev kvtR e
vyo." %;dyNTyNye p[=pNTynlePsu v; 261
pitv[t; /mRpI iptOpjU ntTpr;
m?ym' tu tt" ip<@m;TsMyk sut;qRnI 262
a;yumNt' sut' sUte yxome/;smiNvtm(
/nvNt' p[j;vNt' s;vk /;mRk tq; 263
p[Ks;Ly hSt;v;c;My D;itp[;y' p[kLpyet(
D;it>y" sTkt' dv; b;N/v;nip .ojyet( 264
CzW,' tu t;vip[; ivsjRt;"
tto gOhbl' ky;Ridit /moR VyvSqt" 265
hivyRrr;];y y;nNTy;y kLpte
iptO>yo iv/v' tTp[v+y;MyxeWt" 266
371

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

itlwvI[ iR hyvwm;RWrw mUl


R flen v;
den m;s' tOPyNt iv/vTptro nOn;m( 267
* m;s* mTSym;'sne ]INm;s;Nh;r,en tu
a*r.[,e ;q ctur" x;knne ;q p vw 268
W<m;s;'Xz;gm;'sne p;WRtne c s vw
a;venSy m;'sne r*rve, nvwv tu 269
dxm;s;'Stu tOPyNt vr;hmihW;mWw"
xxkmyR oStu m;'sne m;s;nek;dxwv tu 270
s'vTsr' tu gVyen pys; p;ysen c
v;/[I,R sSy m;'sne tOi;Rdxv;iWRk 271
k;lx;k mh;xLk;" %loh;mW' m/u
a;nNTy;ywv kLPyNte muNy;in c svRx" 272
yTk cNm/un; m' p[d;u ]yodxIm(
tdPy=ymev Sy;W;Rsu c m`;su c 273
aip n" s kle .Uy;o no d;T]yodxIm(
p;ys' m/usipR>y;| p[;k z;ye krSy c 274
yd;it iv/vTsMyk ;smiNvt"
tTpt,;' .vit pr];nNtm=ym( 275
k,p=e dxMy;d* vjRyTv; ctudx
R Im(
;e p[xSt;Stqyo yqwt; n tqetr;" 276
yu=u kvR Ndn=eWR u sv;RNk;m;NsmXnute
ayu=u tu iptNsv;RNp[j;' p[;oit pukl;m( 277
yq; cwv;pr" p=" pUvpR =;ixyte
tq; ;Sy pUv;R ;dpr; o ivxyte 278
p[;cIn;vIitn; sMygpsVymtN{,;
ip}ym; in/n;Tk;y| iv/v.Rp;,n; 279
372

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

r;]* ;' n kvIRt r;=sI kitRt; ih s;


s'?yyo.yowv sUyRe cwv;croidte 280
anen iv/n; ;' i]rBdSyeh invRpte (
hemNtg[ImvW;Rsu p;yDkmNvhm( 281
n pwtyO Dyo homo l*ikk* iv/Iyte
n dxenR ivn; ;m;iht;eijNmn" 282
ydev tpRyTy" iptNs(n;Tv; ijom"
tenvw kTm;oit iptOyDiy;flm( 283
vsUNvdNt tu iptn{u[ ;'vw ipt;mh;n(
p[ipt;mh;'Stq;idTy;n(iu treW; sn;tnI 284
iv`s;xI .veTy' inTy' v;mOt.ojn"
iv`so .u_xeW' tu yDxeW' tq;mOtm( 285
Eto.iht' sv| iv/;n' p;yDkm(
ij;itmu:yvOIn;' iv/;n' Uyt;mit 286
ctuqoR?y;y"
ctuqmR ;yuWo .;gmuiWTv;' gur* ij;"
itIym;yuWo .;g' ktd;ro gOhe vset( 1
a{ohe,vw .Ut;n;mLp{ohe, v; pun"
y; vOSt;' sm;Sq;y ivp[o jIvedn;pid 2
y;];m;]p[sq| Svw" kmR.rgihRt"w
aKlexne xrIrSy kvIRt /ns'cym( 3
At;mOt;>y;' jIveu mOtne p[mtO ne v;
sTy;nOt;>y;mip v; n vOy; kd; cn 4
AtmuHzxl' DeymmOt' Sy;dy;ctm(
mOt' tu y;ct' .w=' p[mtO ' kWR,' SmOtm( 5
373

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

sTy;nOt' tu v;,Jy' ten cwv;ip jIVyte


sev; vOr;:y;t; tSm;;' prvjRyte ( 6
ksl
U /;Nyko v; Sy;TkM.I/;Nyk Ev v;
}yhwihko v;ip .vedStink Ev v; 7
ctu,;Rmip cwtWe ;' ij;n;' gOhme/n;m(
Jy;y;Npr" pro Deyo /mRto lokjm" 8
W$(kmwk
R o .vTyeW;' i].rNy" p[vtRte
;>y;mektuqSR tu b[sT]e, jIvit 9
vtRy' xloHz;>y;mho]pr;y,"
I" p;v;Ry,;NtIy;" kvl; invRpTe sd; 10
n lokvO' vtetR vOheto" kq' cn
aj;mxq;' xu;' jIvedb( ;[ ,jIivk;m( 11
s'toW' prm;Sq;y su%;qIR s'yto .vet(
s'toWmUl' ih su%' du"%mUl' ivpyRy" 12
atoNytmy; vOy; jIv'Stu ;tko ij"
Svg;Ryu yyxSy;in v[t;,Im;in /;ryet( 13
vedoidt' Svk kmR inTy' ky;RdtN{t"
t kvNR yq;x_ p[;oit prm;' gitm( 14
nehte ;q;RNp[sn n iven kmR,;
n ivm;nevqeWR u n;Ty;Rmip ytStt" 15
N{y;qeWR u sveWR u n p[sJyet k;mt"
aitp[s_' cwtWe ;' mns; s'invtRyte ( 16
sv;RNprTyjedq;RNSv;?y;ySy ivro/n"
yq; tq;?y;py'Stu s; Sy ktkTyt; 17
vys" kmR,oqRSy utSy;.jnSy c
veWv;Gbus;Pym;criNvcreidh 18
374

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

buvOkr;<y;xu /Ny;in c iht;in c


inTy' x;S];<yve=te ingm;'vw vwidk;n( 19
yq; yq; ih puW" x;S]' sm/gCzit
tq; tq; ivj;n;it ivD;n' c;Sy rocte 20
AiWyD' devyD' .UtyD' c svRd;
nOyD' iptOyD' c yq;x_ n h;pyet( 21
Et;nek mh;yD;NyDx;S]ivdo jn;"
anIhm;n;" sttmN{yevev juit 22
v;Cyek juit p[;,' p[;,e v;c' c svRd;
v;c p[;,e c pXyNto yDinvOR m=y;m( 23
D;nenvw ;pre ivp[; yjNTyetmw %
R "w sd;
D;nmUl;' iy;meW;' pXyNto D;nc=uW; 24
aho]' c juhyu ;d;Nte uinxo" sd;
dxenR c;/Rm;s;Nte p*,;Rm;sen cwv ih 25
sSy;Nte nvsSye; tqTvRNte ijo?vrw"
pxun; TvynSy;d* sm;Nte s*mkm%
R "w 26
n;in; nvsSye; pxun; c;m;Nj"
nv;m;Nm;'s' v; dI`Rm;yujRjIivWu" 27
nven;ncRt; Sy pxuhVyen c;y"
p[;,;nev;umCzNt nv;;mWg/Rn" 28
a;sn;xnxYy;.rmUl
R flen v;
n;Sy ksehe e x_toncRtoitq" 29
p;W;<@no ivkmRSq;Nbw@;lv[itk;Nx#;n(
hwtk
u ;NbkvOI' v;Gm;]e,;ip n;cRyte ( 30
vediv;v[t;t;n(oi]y;NgOhme/n"
pUjyeVykVyen ivprIt;' vjRyte ( 31
375

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

x_topcm;ne>yo d;tVy' gOhme/n;


s'iv.;g .Ut>e y" ktRVyonupro/t" 32
r;jto /nmiNvCzTs'sIdNs(n;tk" =u/;
y;Jy;Ntev;snov;Rip n TvNyt it Sqit" 33
n sIdeT;tko ivp[" =u/; x_" kq' cn
n jI,Rmlv;s; .ve iv.ve sit 34
KlOkxn%Xmud;RNt" xuKl;Mbr" xuc"
Sv;?y;ye cwv yu_" Sy;Tym;TmihteWu c 35
vw,vI' /;ryei' sodk c km<@lum(
yDopvIt' ved' c xu.' r*Kme c k<@le 36
ne=te oNtm;idTy' n;St' y;Nt' kd; cn
nopsO' n v;rSq' n m?y' n.so gtm( 37
n lyeTstN]I' n p[/;ve vWRit
n codk inrI=et Svpmit /;r,; 38
mOd' g;' dwvt' ivp[' `Ot' m/u ctupqm(
p[d=,;in kvIRt p[D;t;' vnSptIn( 39
nopgCzTp[moip S]ym;tRvdxRne
sm;nxyne cwv n xyIt ty; sh 40
rjs;.Plut;' n;rI' nrSy upgCzt"
p[D; tejo bl' c=ur;yuvw p[hIyte 41
t;' ivvjRytStSy rjs; sm.Plut;m(
p[D; tejo bl' c=ur;yuvw p[v/Rte 42
n;XnIy;;yRy; s;/| nwn;mI=et c;XntIm(
=uvtI' jOM.m;,;' v; n c;sIn;' yq;su%m( 43
n;yNtI' Svk ne]e n c;>y_;mn;vOt;m(
n pXyeTp[svNtI' c tejSk;mo ijom" 44
376

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

n;m;dekv;s; n n" ;nm;cret(


n mU]' pq kvIRt n .Smin n gov[je 45
n f;lke n jle n cTy;' n c pvRte
n jI,Rdve ;ytne n vLmIk kd; cn 46
n ssveWu gteWR u n gCzip n Sqt"
n ndItIrm;s; n c pvRtmStk 47
v;Yvivp[m;idTymp" pXy'Stqwv g;"
n kd; cn kvIRt ivmU]Sy ivsjRnm( 48
itrSkTyoreTk;lop]tO,;idn;
inyMy p[yto v;c' s'vIt;ovgu<#t" 49
mU]o;rsmuTsg| idv; ky;Rddu %"
d=,;.mu%o r;]* s'?y;yo yq; idv; 50
z;y;y;mN/k;re v; r;];vhin v; ij"
yq;su%mu%" ky;RTp[;,b;/.yeWu c 51
p[Ty' p[itsUy| c p[itsomodkijm(
p[itgu p[itv;t' c p[D; nXyit meht" 52
n;' mu%ne op/me;' ne=te c S]ym(
n;me?y' p[=ped* n c p;d* p[t;pyet( 53
a/St;opd?y; n cwnm.lyet(
n cwn' p;dt" ky;R p[;,;b;/m;cret( 54
n;XnIy;Ts'/vel;y;' n gCz;ip s'ivxet(
n cwv p[l%e m' n;TmnophreTjm( 55
n;Psu mU]' purIW' v; Ivn' v; smuTsOjte (
ame?ylmNy; loiht' v; ivW;, v; 56
nwk" suPy;CzNygehe n ey;'s' p[bo/yet(
nodKyy;..;Wet yD' gCz c;vOt" 57
377

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

ag;re gv;' go b[;,;n;' c s'in/*


Sv;?y;ye .ojne cwv d=n' p;,muret( 58
n v;rye;' /yNtI' n c;c=It kSy ct(
n idvIN{;yu/' dO; kSy cxRye / " 59
n;/mRk vse;[ me n Vy;/bhule .Oxm(
nwk" p[pet;?v;n' n cr' pvRte vset( 60
n xU{r;Jye invse;/;mRkjn;vOte
n p;W<@g,;;Nte nops(W$O e NTyjwnRO ." 61
n .uItoteh' n;its*ihTym;cret(
n;itp[ge n;its;y' n s;y' p[;tr;xt" 62
n kvIRt vOq;ce;' n v;yRln; ipbet(
noTs .=ye+y; j;tu Sy;TkthU lI 63
n nOTyedq v; g;ye v;id];, v;dyet(
n;Sfo$ye c +ve@ c r_o ivr;vyet( 64
n p;d* /;vyeTk;'Sye kd; cdip .;jne
n ..;<@ .uIt n .;vp[itdUiWte 65
p;nh* c v;s /OtmNywnR /;ryet(
pvItml;r' j' krkmev c 66
n;ivnItw.jR
e y nRw R c =u?v(y;/pI@tw"
n .;=%urnw R v;l/iviptw" 67
ivnItwStu v[je Tym;xugl
w =R ,;iNvtw"
v,Rpops'pw" p[toden;tudN.Oxm( 68
b;l;tp" p[te /Umo vJy| .' tq;snm(
n zN;%rom;, dNtwnoRTp;$ye%;n( 69
n mOLlo' c mOdn( Iy; zN;TkrjwStO,m(
n kmR infl' ky;R;yTy;msu%odym( 70
378

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

lomdIR tO,CzdI n%%;dI c yo nr"


s ivn;x' v[jTy;xu sUck;xucrev c 71
n ivgR kq;' ky;Rihm;RLy' n /;ryet(
gv;' c y;n' pOn svRqvw ivgihRtm( 72
a;re, c n;tIy;[;m' v; veXm v;vOtm(
r;]* c vO=mUl;in dUrt" prvjRyte ( 73
n;=wdIRVyeTkd; cu Svy' nop;nh* hret(
xynSqo n .uIt n p;,Sq' n c;sne 74
sv| c itls'b' n;;dStmte rv*
n c n" xyIteh n coCz" Kv c[jte ( 75
a;{Rp;dStu .uIt n;{Rp;dStu s'ivxet(
a;{Rp;dStu .u;no dI`Rm;yurv;uy;t( 76
ac=uivRWy' dug| n p[pet kihR ct(
n ivmU]mudI=et n b;hu>y;' ndI' tret( 77
a/it kx;'Stu n .Sm;Sqkp;lk;"
n k;p;Rs;Sq n tuW;NdI`Rm;yujRjIivWu" 78
n s'vse pittwnR c;<@;lwnR puLksw"
n mU%nRw ;Rvlw n;NTywn;RNTy;vs;y." 79
n xU{;y mit' d;oCz' n hivktm(
n c;Syopidxem| n c;Sy v[tm;idxet( 80
yo Sy /mRm;ce ywv;idxit v[tm(
sos'vtO ' n;m tm" sh tenvw mit 81
n s'ht;>y;' p;,>y;' k<@yde ;Tmn" xr"
n SpOxe tw duCzo n c ;y;in; tt" 82
kxg[h;Np[h;r;' xrSyet;iNvvjRyte (
xr";t twlne n; ik cdip SpOxte ( 83
379

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

n r;D" p[itgO Iy;dr;jNyp[siU tt"


sUn;c?vjvt;' vexne vw c jIvt;m( 84
dxsUn;sm' c dxcsmo ?vj"
dx?vjsmo vexo dxvexsmo nOp" 85
dx sU,;sh;, yo v;hyit s*ink"
ten tuLy" SmOto r;j; `orStSy p[itg[h" 86
yo r;D" p[itgO ;it luB/SyoCz;S]vitRn"
s py;Ry,e y;tIm;rk;nekv'xitm( 87
t;mmN/t;m' mh;r*rvr*rv*
nrk k;lsU]' c mh;nrkmev c 88
s'jIvn' mh;vIc' tpn' s'pt[ ;pnm(
s'h;t' c sk;kol' k@m l' p[itmUitRkm( 89
lohxmOjIW' c pNq;n' x;LmlI' ndIm(
asp]vn' cwv lohd;rkmev c 90
EtidNto iv;'so b[;,; b[v;idn"
n r;D" p[itgO Nt p[Te y eyo.k;i," 91
b[;e muteR bu?yet /m;Rq*R c;nucNtyet(
k;yKlex;' tNmUl;Nvedtv;qRmve c 92
Tq;y;vXyk kTv; ktx*c" sm;iht"
pUv;| s'?y;' jp'StTSvk;le c;pr;' crm( 93
AWyo dI`Rs?' yTv;I`Rm;yurv;uy"u
p[D;' yx kit| c b[vcRsmev c 94
;v<y;' p[*p;' v;Pyup;kTy yq;iv/
yu_XzNd;'Sy/IyIt m;s;iNvp[o/Rpm;n( 95
puye tu zNds;' ky;RihTsjRn' ij"
m;`xuKlSy v; p[;e pUv;R p[qmehin 96
380

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

yq;x;S]' tu kTvwvmuTsg| zNds;' bih"


ivrmeTp=,I' r;i]' tdevk
w mhinRxm( 97
at ?v| tu zNd;'s xuKleWu inyt" p#t(
ved;;in c sv;R, k,p=eWu s'p#t( 98
n;ivSpm/IyIt n xU{jns/*
n inx;Nte pr;Nto b[;/ITy pun" Svpet( 99
yqoidten iv/n; inTy' zNdSkt' p#t(
b[ zNdSkt' cwv ijo yu_o n;pid 100
m;Tymn?y;y;n/Iy;no ivvjRyte (
a?y;pn' c kv;R," xy;,;' iv/pUvk
R m( 101
k,Rveinle r;]* idv; p;'ssu mUhne
Et* vW;RSvn?y;y;v?y;yD;" p[c=te 102
ivuTStintvWeWR u mhoLk;n;' c s'Plve
a;k;lkmn?y;ymetWe u mnurb[vIt( 103
Et;'STv>yuidt;iNv;d; p[;dukt;Wu
td; iv;dn?y;ymnOt* c;.[dxRne 104
in`;Rte .Umclne JyoitW;' copsjRne
Et;n;k;lk;iNv;dn?y;y;nOt;vip 105
p[;dukte vWu tu ivuTStintin"Svne
sJyoit" Sy;dn?y;y" xeWe r;]* yq; idv; 106
inTy;n?y;y Ev Sy;[;meWu ngreWu c
/mRnpw <u yk;m;n;' pUitgN/e c svRd; 107
aNtgRtxve g[;me vOWlSy c s/*
an?y;yo m;ne smv;ye jnSy c 108
dk m?yr;]e c ivmU]Sy ivsjRne
Cz" ;.uk cwv mns;ip n cNtyet( 109
381

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[itgO ijo iv;nekoiSy ktnm(


}yh' n ktRyde b( [ r;Do r;ho sUtk 110
y;vdek;nuidSy gN/o lep itit
ivp[Sy ivduWo dehe t;vd(b[ n ktRyte ( 111
xy;n" p[*!p;d kTv; cwv;vsKqk;m(
n;/IyIt;mW' jG?v; sUtk;;mev c 112
nIh;re b;,xBde c s'?yyorev co.yo"
am;v;Sy;ctudXR yo" p*,Rm;Syk;su c 113
am;v;Sy; gu hNt xy' hNt ctudx
R I
b[;kp*,Rm;Sy* tSm;;" prvjRyte ( 114
p;'svu WeR idx;' d;he gom;yuivte tq;
%ro^e c vit p* c n p#d(j" 115
n;/IyIt Xmx;n;Nte g[;m;Nte gov[je ip v;
vsTv; mwqnu ' v;s" ;k p[itgO c 116
p[;, v; yid v;p[;, yTk cCz^;k .vet(
td;l>y;Pyn?y;y" p;<y;Syo ih ij" SmOt" 117
corwp&te g[;me s'.m[ e c;k;rte
a;k;lkmn?y;y' iv;Tsv;Rt We u c 118
p;kmR, coTsgeR i]r;]' =ep,' SmOtm(
ak;su Tvhor;]mOTvNt;su c r;i]Wu 119
n;/IyIt;m;!o n vO=' n c hStnm(
n n;v' n %r' no^' ner,Sqo n y;ng" 120
n ivv;de n klhe n sen;y;' n s'gre
n .u_m;]e n;jI,Re n vmTv; n xu_k 121
aitq' c;nnuD;Py m;te v;it v; .Oxm(
/re c ute g;];CzS]e, c pr=te 122
382

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

s;m?vn;vOGyjuWI n;/IyIt kd; cn


vedSy;/ITy v;PyNtm;r<ykm/ITy c 123
AGvedo devdwvTyo yjuvdRe Stu m;nuW"
s;mved" SmOt" ip}yStSm;Sy;xuc?vRin" 124
EtiNto iv;'sS]yIinkWRmNvhm(
mt" pUvmR >ySy p;dm/Iyte 125
pxum<@km;j;RrspRnkl;%u."
aNtr;gmne iv;dn?y;ymhinRxm( 126
;vev vjRye Tymn?y;y* p[yt"
Sv;?y;y.Um' c;xum;Tm;n' c;xuc' ij" 127
am;v;Sy;mmI' c p*,Rm;sI' ctudx
R Im(
b[c;rI .veTymPyOt* ;tko ij" 128
n ;nm;creK Tv; n;turo n mh;inx
n v;so." sh;j' n;ivD;te jl;xye 129
devt;n;' guro r;D" ;tk;c;yRyoStq;
n;;meTk;mtXz;y;' b.[,u o dI=tSy c 130
m?y'idne/Rr;]e c ;' .uKTv; c s;mWm(
s'?yyo.yowv n sevte ctupqm( 131
tRnmp;n' ivmU]e r_mev c
XleXminUtv;Nt;in n;/itu k;mt" 132
vwr,' nopsevte sh;y' cwv vwr,"
a/;mRk tSkr' c prSywv c yoiWt' 133
n hIdOxmn;yuy' lok ik cn ivte
y;dOx' puWSyeh prd;ropsevnm( 134
=i]y' cwv sp| c b[;,' c bhutu m(
n;vmNyet vw .U,u" kx;nip kd; cn 135
383

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

EtT]y' ih puW' indRhde vm;intm(


tSm;detT]y' inTy' n;vmNyet bum;n( 136
n;Tm;nmvmNyet puv;R.rsmO."
a; mOTyo" ymiNvCznw ;' mNyet dul.R ;m( 137
sTy' b[yU ;Tp[y' b[yU ; b[yU ;TsTymip[ym(
ip[y' c n;nOt' b[yU ;deW /mR" sn;tn" 138
.{' .{mit b[yU ;{mTyev v; vdet(
xukvwr' ivv;d' c n ky;RTkn cTsh 139
n;itkLy' n;its;y' n;itm?y'idne Sqte
n;D;ten sm' gCzk
w o n vOWlw" sh 140
hIn;;nitr_;;iNv;hIn;Nvyo/k;n(
p{iv,hIn;' j;ithIn;' n;=pet( 141
n SpOxTe p;,noCzo ivp[o gob[;,;nl;,(
n c;ip pXyedxuc" suSqo JyoitgR,;Ndv; 142
SpOt ;nxucinRTym" p[;,;nupSpOxte (
g;];, cwv sv;R, n;.' p;,tlen tu 143
an;tur" Sv;in %;in n SpOxde inmt"
rom;, c rhSy;in sv;R<yev ivvjRyte ( 144
ml;c;ryu_" Sy;Tp[yt;Tm; jteN{y"
jpe juhyu ;wv inTymmtN{t" 145
ml;c;ryu_;n;' inTy' c p[yt;Tmn;m(
jpt;' jut;' cwv ivinp;to n ivte 146
vedmev;>yseTy' yq;k;lmtN{t"
t' Sy;" pr' /mRmpu /moRNy Cyte 147
ved;>y;sen stt' x*cen tpswv c
a{ohe, c .Ut;n;' j;it' Smrit p*ivRkm( 148
384

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

p*ivRk' s'Smrn(j;it' b[vw ;>ySyte pun"


b[;>y;sen c;jmnNt' su%mXnute 149
s;iv];Nx;Nthom;' ky;RTpvRsu inTyx"
ipt' vw ;k;SvceR TymNvk;su c 150
dUr;d;vsq;NmU]' dUr;Tp;d;vsecnm(
CzW(t;inWek c dUr;dev sm;cret( 151
mw]' p[s;/n' ;n' dNt/;vnmnm(
pUv;R Ev kvIRt devt;n;' c pUjnm( 152
dwvt;Ny.gCzu /;mRk;' ijom;n(
r' cwv r=;q| gunev c pvRsu 153
a.v;dye
;' d;wv;sn' Svkm(
kt;lp;sIt gCzt" pOtoiNvy;t( 154
uitSmOTyuidt' sMy inb' SveWu kmRsu
/mRml
U ' inWevte sd;c;rmtN{t" 155
a;c;r;Ll.te ;yur;c;r;dIPst;" p[j;"
a;c;r;nm=Yym;c;ro hNTyl=,m( 156
dur;c;ro ih puWo lok .vit inNdt"
du"%.;gI c stt' Vy;/toLp;yurve c 157
svRl=,hInoip y" sd;c;rv;r"
/;nonsUy xt' vW;R, jIvit 158
yTprvx' kmR ten vjRyte (
yd;Tmvx' tu Sy;Tsevte yt" 159
sv| prvx' du"%' svRm;Tmvx' su%m(
Eti;Tsm;sen l=,' su%du"%yo" 160
yTkmR kvtR oSy Sy;TprtoWoNtr;Tmn"
tTp[yen kvIRt ivprIt' tu vjRyte ( 161
385

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

a;c;y| c p[v_;r' iptr' m;tr' gum(


n ih'Sy;d(b;[ ,;Ng; sv;|vw tpSvn" 162
n;StKy' vedinNd;' c devt;n;' c kTsnm(
W' dM.' c m;n' c o/' tw+<y' c vjRyte ( 163
prSy d<@ noCzTo nwn' inp;tyet(
aNy] pu];Czy;; xq| t;@yeu t* 164
b[;,;y;vguyvRw ij;itvR/k;Myy;
xt' vW;R, t;me nrk prvtRte 165
t;@yTv; tO,ne ;ip s'rM.;NmitpUvk
R m(
Ekv'xtIm;j;tI" p;pyoinWu j;yte 166
ayu?ym;nSyoTp; b[;,Sy;sOgt"
du"%' sumhd;oit p[Te y;p[;Dty; nr" 167
xo,t' y;vt" p;'sNU s'g O ;it mhItl;t(
t;vtoBd;nmu];Nyw" xo,toTp;dkote 168
n kd; cd(je tSm;i;nvgurde ip
n t;@ye,O ne ;ip n g;];Ts(r;vyedsOk 169
a/;mRko nro yo ih ySy c;PynOt' /nm(
ih's;rt yo inTy' neh;s* su%me/te 170
n sIdip /me,R mno/meR invexyet(
a/;mRk;n;' p;p;n;m;xu pXyiNvpyRym( 171
n;/mRrto lok s" flit g*rv
xnwr;vTyRm;nStu ktumR l
RU ;in kNtit 172
yid n;Tmin pu]We u n ceTpu]We u nWu
n Tvev tu kto/mR" ktu.R vR it infl" 173
a/me,R /w te t;vto .{;, pXyit
tt" sp;n(jyit smUlStu ivnXyit 174
386

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

sTy/m;RyvR O We u x*ce cwv;rmeTsd;


xy;' xy;me,R v;Gb;drs'yt" 175
prTyjedqRk;m* y* Sy;t;' /mRvjRt*
/m| c;Pysu%odk| loks' mev c 176
n p;,p;dcplo n ne]cplonOj"u
n Sy;;Kcplwv n pr{ohkmR/I" 177
yen;Sy iptro y;t; yen y;t;" ipt;mh;"
ten y;y;Tst;' m;g| ten gCz ryit 178
ATvKpuroiht;c;ywmR ;Rtl
u ;itqs'tw"
b;lvO;turvw Rw Dw ;Rits'bN/b;N/vw" 179
m;t;iptO>y;' j;mI..[;]R ; pu],e .;yRy;
duih]; d;svge,R ivv;d' n sm;cret( 180
EtwivRv;d;Ns'TyJy svRp;pw" p[mCu yte
EtwjRtw jyit sv;|lok;inm;NgOhI 181
a;c;yoR b[lokex" p[;j;pTye ipt; p[."u
aitqSTvN{lokexo devlokSy cTvRj" 182
j;myoPsrs;' lok vwdevSy b;N/v;"
s'bN/no p;' lok pOqVy;' m;tOm;tul* 183
a;k;xex;Stu ivDey; b;lvOkx;tur;"
.[;t; Jye" sm" ip]; .;y;R pu]" Svk; tnu" 184
z;y; Svo d;svgR duiht; kp,' prm(
tSm;detrw /=" shet;s'Jvr" sd; 185
p[itg[hsmqoRip p[s t] vjRyte (
p[itg[h,e Sy;xu b[;' tej" p[x;Myit 186
n {Vy;,;mivD;y iv/' /My| p[itg[he
p[;D" p[itg[h' ky;RdvsIdip =u/; 187
387

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

ihr<y' .Umm' g;m' v;sStl;n(`tO m(


p[itgO iv;'Stu .SmI.vit d;vt( 188
ihr<ym;yur' c .Ug*R;PyoWtStnum(
a=uSTvc' v;so `Ot' tejStl;h( p[j;" 189
atp;STvn/Iy;n" p[itg[hcij"
aM.SyXmPlvenve sh tenvw mit 190
tSm;div;Nb.y;Sm;Sm;Tp[itg[h;t(
SvLpkn;Pyiv;Nh p g*rv sIdit 191
n v;yRip p[yCzu bw@;lv[itk ije
n bkv[itk p;pe n;vedivid /mRivt( 192
i]vPyetWe u d' ih iv/n;PyjRt' /nm(
d;tu.vR Tynq;Ry pr];d;turve c 193
yq; Plven;plen inmTyudk trn(
tq; inmto/St;dD* d;tOpt[ ICzk* 194
/mR?vjI sd; luB/Xz;ko lokdM.k"
bw@;lv[itko Deyo ih'" sv;R.s'/k" 195
a/odOinwR kitk" Sv;qRs;/ntTpr"
x#o mQy;ivnIt bkv[tcro ij" 196
ye bkv[itno ivp[; ye c m;j;Rrlin"
te ptNTyN/t;me ten p;pen kmR,; 197
n /mRSy;pdexne p;p' kTv; v[t' cret(
v[tne p;p' p[Cz; kvNR s(]IxU{dM.nm( 198
p[Te yeh cedx
O ; ivp[; gRNte b[v;id."
zn; crt' y v[t' r=;'s gCzit 199
al liveW,e yo vOmupjIvit
s lin;' hrTyenStyRGyon* c j;yte 200
388

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

prkyinp;neWu n ;y; kd; cn


inp;nktu"R ;Tv; tu dukt;'xne lPyte 201
y;nxYy;sn;NySy kpo;ngOh;, c
ad;Nyupyu;n Ens" Sy;urIy.;k 202
ndIWu dev%;teWu t@;geWu sr"su c
;n' sm;creTy' gtRp
[ v,eWu c 203
ym;Nsevte stt' n inTy' inym;Nbu/"
ym;NptTykv;R,o inym;Nkvl;N.jn( 204
n;oi]ytte yDe g[;my;jkte tq;
S]y; KlIben c hute .uIt b[;," Kv ct( 205
aXlIkmetTs;/Un;' y] juTymI hv"
p[tIpmetv;n;' tSm;TprvjRyte ( 206
m;tur;,;' c n .uIt kd; cn
kxk$;vp' c pd; SpO' c k;mt" 207
.[,U ;ve=t' cwv s'SpO' c;PyudKyy;
pti],;vlI!' c xun; s'SpOmev c 208
gv; c;mup`[;t' `u;' c ivxeWt"
g,;' g,k;' c ivduW; c jugu Pstm( 209
Steng;ynyo;' t+,o v;/uiR WkSy c
dI=tSy kdyRSy bSy ing@Sy c 210
a.xStSy W<!Sy pu' Ly; d;M.kSy c
xu_' pyuiR Wt' cwv xU{SyoCzmev c 211
cikTskSy mOgyo" rSyoCz.ojn"
g[;' sUitk;' c py;Rc;NtmindRxm( 212
ancRt' vOq;m;'smvIr;y; yoiWt"
iWd' ngyR' pitt;mv=utm( 213
389

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

ipxun;nOitno;' tuivy,Stq;
xwlWU tuv;y;' ktSy;mev c 214
km;RrSy inW;dSy r;vt;rkSy c
suv,RktuvR ,Re Sy xS]ivy,Stq; 215
vt;' x*<@k;n;' c cwlin,Rje kSy c
rkSy nOxs' Sy ySy coppitgOhR e 216
mOyNt ye coppit' S]Ijt;n;' c svRx"
aindRx' c p[te ;mtuikrmev c 217
r;j;' tej a;de xU{;' b[vcRsm(
a;yu" suv,Rk;r;' yxm;RvkitRn" 218
k;k;' p[j;' hNt bl' in,Rje kSy c
g,;' g,k;' c lok>y" prkNtit 219
pUy' cikTskSy;' pu' Ly;STvmN{ym(
iv; v;/uiuR WkSy;' xS]ivy,o mlm( 220
y EteNye Tv.oJy;;" mx" prkitRt;"
teW;' TvgSqrom;, vdNTy' mnIiW," 221
.uKTv;toNytmSy;mmTy; =p,' }yhm(
mTy; .uKTv;creTkCz^' retoivmU]mev c 222
n;;Cz{Sy pKv;' iv;n;no ij"
a;ddIt;mmev;Sm;dvO;vekr;i]km( 223
oi]ySy kdyRSy vd;NySy c v;/uWuR "e
mIm;'sTvo.y' dev;" smmmkLpyn( 224
t;Np[j;pitr;hwTy m; k?v' ivWm' smm(
;pUt' vd;NySy htmyetrt( 225
ye' c pUt| c inTy' ky;RdtN{t"
;kte =ye te .vt" Sv;gtw/nR "w 226
390

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

d;n/m| inWevte inTymwikp*itRkm(


prtune .;ven p;]m;s; x_t" 227
yTk cdip d;tVy' y;cten;nsUyy;
TpTSyte ih tTp;]' y;ryit svRt" 228
v;rdStOim;oit su%m=Yymd"
itlp[d" p[j;m;' dIpd=umm( 229
.Umdo .Umm;oit dI`Rm;yuihRr<yd"
gOhdoGr;, veXm;in Pydo pmumm( 230
v;sodN{s;loKyms;loKymd"
an@h" y' pu;' godo b[Sy ivpm( 231
y;nxYy;p[do .;y;Rmw yRm.yp[d"
/;Nyd" x;t' s*:y' b[do b[s;iRt;m( 232
sveWR ;mev d;n;n;' b[d;n' ivxyte
v;yRgomhIv;sStlk;nsipRW;m( 233
yen yen tu .;ven y;n' p[yCzit
tenvw .;ven p[;oit p[itpUjt" 234
yocRt' p[itgO ;it dd;TycRtmev v;
t;vu.* gCzt" Svg| nrk tu ivpyRye 235
n ivSmyet tps; vdeid; c n;nOtm(
n;toRPypvdeip[; dv; prktRyte ( 236
yDonOtne =rit tp" =rit ivSmy;t(
a;yuivRp;[ pv;den d;n' c prktRn;t( 237
/m| xnw" s'cnuy;LmIkmv puk;"
prloksh;y;q| svR.tU ;NypI@yn( 238
n;mu] ih sh;y;q| ipt; m;t; c itt"
n pu]d;r' n D;it/RmR Stit kvl" 239
391

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ek" p[j;yte jNturk


e Ev p[lIyte
Ekonu.u sukt mek Ev c duktm( 240
mOt' xrIrmuTsOJy k;losm' =t*
ivmu%; b;N/v; y;Nt /mRStmnugCzit 241
tSm;m| sh;y;q| inTy' s'cnuy;Cznw"
/me,R ih sh;yen tmStrit duStrm( 242
/mRp/[ ;n' puW' tps; htikLbWm(
prlok nyTy;xu .;SvNt' %xrIr,m( 243
mwmwinRTy' s'bN/;n;creTsh
innIWu" klmuTkWRm/m;n/m;'STyjet( 244
m;num;nev gCzNhIn;'Stu vjRyn(
b[;," et;meit p[Tyv;yen xU{t;m( 245
dO!k;rI mOddu ;RNt" r;c;rwrs'vsn(
aih'o dmd;n;>y;' jyeTSvg| tq;v[t" 246
E/odk mUlflmm>yut' c yt(
svRt" p[itgO Iy;Nm?vq;.yd=,;m( 247
a;t;>yut;' .=;' purSt;dp[coidt;m(
mene p[j;pitg[;R ;mip duktkmR," 248
n;XnNt iptrStSy dxvW;R, p c
n c hVy' vhTyyRSt;m>yvmNyte 249
xYy;' gOh;Nkx;NgN/;np" pup' m,INd/
/;n; mTSy;Npyo m;'s' x;k cwv n in,udR te ( 250
guN.OTy;'ohIWRcRyNdevt;itqIn(
svRt" p[itgO Iy; tu tOPyeTSvy' tt" 251
guWu Tv>ytIteWu ivn; v; twghRO e vsn(
a;Tmno vOmiNvCzNgO Iy;Ts;/ut" sd; 252
392

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

a;/Rk" klm]' c gop;lo d;sn;ipt*


Ete xU{We u .oJy;; y;;Tm;n' invedyet( 253
y;dOxoSy .ved;Tm; y;dOx' c ckiWRtm(
yq; copcredne ' tq;Tm;n' invedyet( 254
yoNyq; sNtm;Tm;nmNyq; sTsu .;Wte
s p;pkmo lok Sten a;Tm;ph;rk" 255
v;Cyq;R inyt;" sveR v;GmUl; v;Gvin"sOt;"
t;'Stu y" Stenye;c' s svRSteykr" 256
mhiWRiptOdve ;n;' gTv;nO<y' yq;iv/
pu]e sv| sm;sJy vseNm;?ySQym;s(t" 257
Ek;k cNtyeTy' iviv_ ihtm;Tmn"
Ek;k cNty;no ih pr' eyo/gCzit 258
EWoidt; gOhSqSy vOivRpS[ y x;tI
;tkv[tkLp svvOkr" xu." 259
anen ivp[o vOne vtRyNvedx;S]ivt(
VypetkLmWo inTy' b[lok mhIyte 260
pmo?y;y"
uTvwt;nOWyo /m;RN;tkSy yqoidt;n(
dmUcmu hR ;Tm;nmnlp[.v' .Ogmu ( 1
Ev' yqo_' ivp[;,;' Sv/mRmnuitt;m(
kq' mOTyu" p[.vit vedx;S]ivd;' p[.o 2
s t;nuv;c /m;RTm; mhWIRNm;nvo .Og"u
Uyt;' yen doWe, mOTyuivRp;[ n(j`;'sit 3
an>y;sen ved;n;m;c;rSy c vjRn;t(
a;lSy;ddoW; mOTyuivRp;[ ( j`;'sit 4
393

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

lxun' gOn' cwv pl;<@ kvk;in c


a.+y;, ij;tIn;mme?yp[.v;in c 5
loiht;NvO=iny;Rs;NvOnp[.v;'Stq;
xel'u gVy' c peyWU ' p[yen ivvjRyte ( 6
vOq; ksrs'y;v' p;ys;pUpmev c
anup;ktm;'s;in dev;;in hvI'iW c 7
aindRx;y; go" =Irm*^mk
w xf tq;
a;ivk s'/nI=Ir' ivvTs;y; go" py" 8
a;r<y;n;' c sveWR ;' mOg;,;' m;ihW' ivn;
S]I=Ir' cwv vJy;Rin svRxu _;in cwv ih 9
d/ .+y' c xu_Wu sv| c d/s'.vm(
y;in cwv;.WUyNte pupmUlflw" xu."w 10
Vy;d;xkn;Nsv;RNtq; g[;minv;sn"
ainidR;'k
w xf;'W( i$i.' c ivvjRyte ( 11
kliv Plv' h's' c; g[;mk$ m(
s;rs' ruv;l' c d;TyUh' xuks;rk 12
p[tdu ;( j;lp;d;' koyin%ivkr;n(
inmt mTSy;d;Ns*n' vLlUrmev c 13
bk cwv bl;k;' c k;kol' %rI$km(
mTSy;d;iNv@vr;h;' mTSy;nev c svRx" 14
yo ySy m;'smXn;it s tNm;'s;d Cyte
mTSy;d" svRm;'s;dStSm;NmTSy;iNvvjRyte ( 15
p;#nroiht;v;* inyu_* hVykVyyo"
r;jIv;Ns'htu<@; sxLk;wv svRx" 16
n .=yedk
e cr;nD;t;' mOgij;n(
.+yevip smui;Nsv;RNpn%;'Stq; 17
394

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

;iv/' xLyk go/;' %@gkmx


R x;'Stq;
.+y;Npn%ev;hurnu;^ ' k
w todth( 18
z];k iv@vr;h' c lxun' g[;mk$ m(
pl;<@ gOn' cwv mTy; jG?v; pted(j" 19
amTywt;in W@ jG?v; kCz^' s;Ntpn' cret(
yitc;N{;y;,' v;ip xeWWe pU vsedh" 20
s'vTsrSywkmip creTkCz^' ijom"
aD;t.u_xuq| D;tSy tu ivWext" 21
yD;q| b[;,wv?R y;" p[xSt; mOgp=,"
.OTy;n;' cwv vOyqRmgSTyo ;crTpur; 22
b.Uviu hR puro@;x; .+y;,;' mOgp=,;m(
pur;,evip yDeWu b[=]sveWu c 23
yTk cTehs'yu _' .+y' .oJymgihRtm(
tTpyuiR WtmPy;' hv"xeW' c yvet( 24
crSqtmip Tv;meh;_' ij;it."
yvgo/Umj' sv| pyswv iviy; 25
Etdu_' ij;tIn;' .+y;.+ymxeWt"
m;'sSy;t" p[v+y;m iv/' .=,vjRne 26
p[o=t' .=yeNm;'s' b[;,;n;' c k;Myy;
yq;iv/ inyu_Stu p[;,;n;mev c;Tyye 27
p[;,Sy;md' sv| p[j;pitrkLpyt(
Sq;vr' jm' cwv sv| p[;,Sy .ojnm( 28
cr;,;mmcr; d'i^,;mPyd'i^,"
ahSt; shSt;n;' xUr;,;' cwv .Irv" 29
n;; duyTyd;;Np[;,nohNyhNyip
/;]wv sO; ;; p[;,no;r Ev c 30
395

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

yD;y jG/m;|sSyeTyeW dwvo iv/" SmOt"


atoNyq; p[vO Stu r;=so iv/Cyte 31
Tv; Svy' v;PyuTp; propktmev v;
dev;Npt' ;cRyTv; %;dNm;'s' n duyit 32
n;;div/n; m;'s' iv/Don;pid ij"
jG?v; iv/n; m;'s' p[te Stwrtevx" 33
n t;dOx' .vTyeno mOghNtu/nR ;qRn"
y;dOx' .vit p[Te y vOq;m;'s;in %;dt" 34
inyu_Stu yq;Ny;y' yo m;'s' n; m;nv"
s p[Te y pxut;' y;it s'.v;nekv'xitm( 35
as'Skt;NpxUNmN]wn;R;ip[" kd; cn
mN]wStu s'Skt;n;Cz;t' iv/m;Sqt" 36
ky;RtO px' s ky;RTppx' tq;
n Tvev tu vOq; hNtu' pxumCzTkd; cn 37
y;vNt pxurom;, t;vTkTvo h m;r,m(
vOq;pxu" p[;oit p[Te y jNmin jNmin 38
yD;q| pxv" sO;" Svymev Svy'.vu ;
yDoSy .UTyw svRSy tSm;De v/ov/" 39
aoW?y" pxvo vO=;StyR" p=,Stq;
yD;q| in/n' p[;;" p[;uvNTyuTsOtI" pun" 40
m/upk c yDe c iptOdvw tkmR,
a]wv pxvo ih'Sy; n;Ny]eTyb[vINmnu" 41
EvqeWR u pxUNh'sNvedtv;qRivd(j"
a;Tm;n' c px' cwv gmyTyum' gitm( 42
gOhe gur;vr<ye v; invs;Tmv;Nj"
n;vediviht;' ih's;m;pip sm;cret( 43
396

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

y; vediviht; ih's; inyt;Sm'r;cre


aih's;mev t;' iv;d;moR ih inbR.* 44
yoih'sk;in .Ut;in ihnSTy;Tmsu%Ce zy;
s jIv;' mOtwv n Kv cTsu%me/te 45
yo bN/nv/Klex;Np[;,n;' n ckWRit
s svRSy ihtp[Pe su" su%mTyNtmXnute 46
y;yit yTkte rit' b;it y] c
tdv;oTyyen yo ihnSt n ik cn 47
n;kTv; p[;,n;' ih's;' m;'smuTpte Kv ct(
n c p[;,v/" SvGyRStSm;Nm;'s' ivvjRyte ( 48
smuTp' c m;'sSy v/bN/* c deihn;m(
p[smI+y invtetR svRm;'sSy .=,;t( 49
n .=yit yo m;'s' iv/' ihTv; ipx;cvt(
n lok ip[yt;' y;it Vy;/. n pI@te 50
anumNt; ivxst; inhNt; yivyI
s'Skt;R copht;R c %;dkeit `;tk;" 51
Svm;'s' prm;'sne yo v/RytumCzit
an>yCyR iptNdev;'SttoNyo n;STypu<ykt( 52
vWeR vWeR me/ne yo yjet xt' sm;"
m;'s;in c n %;deStyo" pu<yfl' smm( 53
flmUl;xnwm?Re ywmNuR y;n;' c .ojnw"
n tTflmv;oit yNm;'sprvjRn;t( 54
m;' s .=yt;mu] ySy m;'smh;hm(
EtNm;'sSy m;'sTv' p[vdNt mnIiW," 55
n m;'s.=,e doWo n me n c mwqnu e
p[vO reW; .Ut;n;' invOStu mh;fl; 56
397

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

p[te xu' p[v+y;m {Vyxu' tqwv c


ctu,;Rmip v,;Rn;' yq;vdnupvU x
R " 57
dNtj;tenuj;te c ktcU@ c s'Sqte
axu; b;N/v;" sveR sUtk c tqoCyte 58
dx;h' x;vm;x*c' sip<@Wu iv/Iyte
av;Rk s'cyn;dSQn;' }yhmek;hmev v; 59
sip<@t; tu puWe sme ivinvtRte
sm;nodk.;vStu jNmn;orvedne 60
yqed' x;vm;x*c' sip<@Wu iv/Iyte
jnnePyevmev Sy;pu,' xumCzt;m( 61
sveWR ;' x;vm;x*c' m;t;ip]oStu sUtkm(
sUtk m;turve Sy;dupSpOXy ipt; xuc" 62
inrSy tu pum;NxumupSpOSywv xu?yit
bwjk;d.s'bN/;dnuN?y;d`' }yhm( 63
a; cwkn r;}y; c i]r;]wrve c i]."
xvSpOxo ivxu?yNt }yh;dudkd;yn" 64
guro" p[te Sy xyStu iptOm/e ' sm;crn(
p[te h;rw" sm' t] dxr;]e, xu?yit 65
r;i].m;RstuLy;.gR.
R ;ve ivxu?yit
rjSyuprte s;?vI ;nen S]I rjSvl; 66
nO,;mktcU@;n;' ivxunwR xk SmOt;
invOR cU@k;n;' tu i]r;];Czryte 67
niv;iWRk p[te ' ind?yub;RN/v; bih"
al'kT y xuc* .Um;vSqs'cyn;dOte 68
n;Sy k;yoRs'Sk;ro n c k;yoRdkiy;
ar<ye k;vyKTv; =peySu }yhmev tu 69
398

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

n;i]vWRSy ktRVy; b;N/vwdkiy;


j;tdNtSy v; kynRu ;R v;ip kte sit 70
sb[c;r<yek;hmtIte =p,' SmOtm(
jNmNyekodk;n;' tu i]r;];Czryte 71
S]I,;ms'Skt;n;' tu }yh;Cz?yNt b;N/v;"
yqo_nvw kLpen xu?yNt tu sn;.y" 72
a=;rlv,;;" SyuinRmeyu te }yhm(
m;'s;xn' c n;XnIyu" xyIr' pOqk =t* 73
s'in/;veW vw kLp" x;v;x*cSy kitRt"
as'in/;vy' Deyo iv/" s'bN/b;N/vw" 74
ivgt' tu ivdexSq' ,uy;o indRxm(
yCzW' dxr;]Sy t;vdev;xuc.Rvte ( 75
ait;Nte dx;he c i]r;]mxuc.Rvte (
s'vTsre VytIte tu SpOv ;po ivxu?yit 76
indRx' D;itmr,' uTv; pu]Sy jNm c
sv;s; jlm;PluTy xuo .vit m;nv" 77
b;le dex;NtrSqe c pOqKp<@ c s'Sqte
sv;s; jlm;PluTy s Ev ivxu?yit 78
aNtdRx;he Sy;t;' ceTpunmRr,jNmnI
t;vTSy;dxucivRpo[ y;vTSy;dindRxm( 79
i]r;]m;hur;x*cm;c;yeR s'Sqte sit
tSy pu]e c p;' c idv;r;]mit Sqit" 80
oi]ye tUps'pe i]r;]mxuc.Rvte (
m;tule p=,I' r;i]' xyTvRGb;N/veWu c 81
p[te e r;jin sJyoityRSy Sy;iWye Sqt"
aoi]ye Tvh" kTmnUc;ne tq; gur* 82
399

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

xueip[o dx;hen ;dx;hen .Ump"


vwXy" pdx;hen xU{o m;sen xu?yit 83
n v/Ryde `;h;in p[TyUhe ;Wu iy;"
n c tTkmR kv;R," sn;>yoPyxuc.Rvte ( 84
idv;kitRmdu Ky;' c pitt' sUitk;' tq;
xv' tTSpOin' cwv SpO; ;nen xu?yit 85
a;cMy p[yto inTy' jpedxucdxRne
s*r;NmN];NyqoTs;h' p;vm;nI x_t" 86
n;r' SpO;Sq seh' ;Tv; ivp[o ivxu?yit
a;cMywv tu in"eh' g;m;l>y;kmI+y v; 87
a;idI nodk ky;Rd; v[tSy sm;pn;t(
sm;e tUdk kTv; i]r;]e,vw xu?yit 88
vOq;s'krj;t;n;' p[vJ[ y;su c itt;m(
a;TmnSTy;gn;' cwv invtetR odkiy; 89
p;W<@m;t;n;' c crNtIn;' c k;mt"
g.R.tO&R h;' cwv sur;pIn;' c yoiWt;m( 90
a;c;y| Svmup;?y;y' iptr' m;tr' gum(
inTy tu v[tI p[te ; v[tne ivyuJyte 91
d=,en mOt' xU{' pur;re, inhRrte (
pmorpUvSRw tu yq;yog' ijNmn" 92
n r;D;m`doWoSt v[itn;' n c sT],;m(
EeN{' Sq;nmup;sIn; b[.Ut; ih te sd; 93
r;Do mh;Tmk Sq;ne s"x*c' iv/Iyte
p[j;n;' prr=;qRm;sn' c;] k;r,m( 94
@M.;hvht;n;' c ivut; p;qRvne c
gob[;,Sy cwv;qeR ySy ceCzit p;qRv" 95
400

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

som;k;inleN{;,;' iv;PpTyoyRmSy c
a;n;' lokp;l;n;' vpu/;Rryte nOp" 96
lokx;/ito r;j; n;Sy;x*c' iv/Iyte
x*c;x*c' ih mTy;Rn;' lok>y" p[.v;Pyy* 97
twr;hve xS]w" =]/mRhtSy c
s" s'itte yDStq;x*cmit Sqit" 98
ivp[" xu?yTyp" SpO; =i]yo v;hn;yu/m(
vwXy" p[tod' rXmINv; yi' xU{" ktiy" 99
Eto.iht' x*c' sip<@Wu ijom;"
asip<@Wu sveWR u p[te xu' inbo/t 100
asip<@ ij' p[te ' ivp[o inTy bN/uvt(
ivxu?yit i]r;]e, m;tur;;' b;N/v;n( 101
ym teW;' tu dx;henvw xu?yit
andmwv n ceSmNgOhe vset( 102
anugMyeCzy; p[te ' D;itmD;itmev c
;Tv; scwl" SpO;' `Ot' p[;Xy ivxu?yit 103
n ivp[' SveWu itTsu mOt' xU{,e n;yyet(
aSvGy;R ;huit" s; Sy;Cz{s'SpxRdiU Wt; 104
D;n' tpor;h;ro mONmno v;yupR ;nm(
v;yu" km;Rkk
;l* c xu"e ktR , deihn;m( 105
sveWR ;mev x*c;n;mqRx*c' pr' SmOt'
yoqeR xucihR s xucnR mO;rxuc" xuc" 106
=;NTy; xu?yNt iv;'so d;nen;k;yRk;r,"
p[Czp;p; jPyen tps; vedivm;" 107
mOoyw" xu?yte xo?y' ndI vegne xu?yit
rjs; S]I mnodu; s'Ny;sen ijom;" 108
401

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

ag;R];, xu?yNt mn" sTyen xu?yit


iv;tpo>y;' .Ut;Tm; buD;Rnne xu?yit 109
EW x*cSy v" p[o_" xrIrSy ivin,Ry"
n;n;iv/;n;' {Vy;,;' xu"e ,ut in,Rym( 110
twjs;n;' m,In;' c svRSy;XmmySy c
.Smn;mOdR ; cwv xu_; mnIiW." 111
inlepR ' k;n' .;<@mrev ivxu?yit
aBjmXmmy' cwv r;jt' c;nupSktm( 112
ap;me s'yog;wm' r*Py' c inbR.*
tSm;yo" SvyoNywv in,Rk
e o gu,vr" 113
t;m[;ySk;'SyrwTy;n;' ]pu," sIskSy c
x*c' yq;h| ktRVy' =;r;Mlodkv;r." 114
{v;,;' cwv sveWR ;' xuTpvn' SmOtm(
p[o=,' s'ht;n;' c d;rv;,;' c t=,m( 115
m;jRn' yDp;];,;' p;,n; yDkmR,
cms;n;' g[h;,;' c xu" p[=;lnen tu 116
c,;' uKuv;,;' c xu,en v;r,;
SFyxUpx
R k$;n;' c muslolU%lSy c 117
aStu p[o=,' x*c' bn;' /;Nyv;ss;m(
p[=;lnen TvLp;n;m" x*c' iv/Iyte 118
cwlvmR,;' xuvwdR l;n;' tqwv c
x;kmUlfl;n;' c /;NyvCzryte 119
k*xey;ivkyoWw" ktp;n;mrk"
Iflwrx
' pu ;n;' =*m;,;' g*rsWRp"w 120
=*mvCz;,;mSqdNtmySy c
xuivRj;nt; k;y;R gomU],e odkn v; 121
402

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

p[o=,;O,k;' c pl;l' cwv xu?yit


m;jRnop;nwvXRe m pun"p;kn mONmym( 122
mwm]RU "w purIWwv;R Ivnwh( pUyxo,tw"
s'SpO' nwv xuet pun"p;kn mONmym( 123
s'm;jRnop;nen sekn oLle%nen c
gv;' c prv;sen .Um" xu?yit p." 124
p=jG/' gv; `[;tmv/Utmv=utm(
dUiWt' kxk$w mOTp[=pe ,e xu?yit 125
y;v;pwTyme?y;_;N/o lep tTkt"
t;vNmO;r c;dey' sv;Rsu {VyxuWu 126
]I, dev;" piv];, b[;,;n;mkLpyn(
adOminR,R_' y v;c; p[xSyte 127
a;p" xu; .Umgt; vwtO <y' y;su go.Rvte (
aVy;;edme?yen gN/v,Rrs;iNvt;" 128
inTy' xu" k;hSt" p<ye y p[s;rtm(
b[c;rgt' .w+y' inTy' me?ymit Sqit" 129
inTym;Sy' xuc S]I,;' xkin" flp;tne
p[ve c xucvRTs" ; mOgg[h,e xuc" 130
.hRtSy yNm;'s' xuc tNmnurb[vIt(
Vy; htSy;Nyw<@;l;w dSyu." 131
?v| n;.ey;Rin %;in t;in me?y;in svRx"
y;Ny/St;Nyme?y;in deh;wv ml;ut;" 132
m=k; ivp[Wu Xz;y; g*r" sUyrR Xmy"
rjo .Uv;Ryru SpxeR me?y;in inidRxte ( 133
ivmU]oTsgRx
u q| mO;y;Rdye mqRvt(
dwihk;n;' ml;n;' c xuWu ;dxSvip 134
403

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

vs; xumsOJm; mU]ivW(`;[ ,k,RivW(


XleXm au dUiWk; Svedo ;dxwte nO,;' ml;" 135
Ek; l gude itStqwk] kre dx
.yo" s d;tVy; mOd" xum.IPst; 136
EtCz*c' gOhSq;n;' igu,' b[c;r,;m(
i]gu,' Sy;nSq;n;' ytIn;' tu ctug,Ru m( 137
kTv; mU]' purIW' v; %;Ny;c;Nt pSpOxte (
vedm?yeym;, amXn' svRd; 138
i]r;c;medp" pUv| i" p[mJO y;to mu%m(
xrIr' x*cmCzNh S]I xU{Stu skTskt( 139
xU{;,;' m;sk k;y| vpn' Ny;yvitRn;m(
vwXyvCz*ckLp ijoCz' c .ojnm( 140
noCz' kvtR e mu:y; ivp[Wu o n y;Nt y;"
n XmU, gt;Ny;Sy' n dNt;Ntr/itm( 141
SpOxNt bNdv" p;d* y a;c;myt" pr;n(
.*mkSte sm; Dey; n twr;p[yto .vet( 142
Czen tu s'SpOo {VyhSt" kq' cn
ain/;ywv t^Vym;c;Nt" xuct;my;t( 143
v;Nto ivr_" ;Tv; tu `Otp[;xnm;cret(
a;c;medve .uKTv;' ;n' mwqiu nn" SmOtm( 144
suPTv; =uTv; c .uKTv; c inIVyoKTv;nOt;in c
pITv;po?yeym;, a;c;meTp[ytoip sn( 145
EW;' x*civ/" kTo {VyxuStqwv c
_o v" svRv,;Rn;' S]I,;' /m;Rbo/t 146
b;ly; v; yuvTy; v; vOy; v;ip yoiWt;
n Sv;tN}ye, ktRVy' ik cd(k;y| gOhe vip 147
404

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

b;Lye iptuvx
R e itTp;,g[;hSy y*vne
pu];,;' .tRr p[te e n .jeTS]I SvtN]t;m( 148
ip]; .];R sutvw ;Rip neCzirhm;Tmn"
EW;' ih ivrhe, S]I gR ky;Rd.u e kle 149
sd; p[y; .;Vy' gOhk;yeR c d=y;
susS' ktopSkry; Vyye c;mu_hSty; 150
ySmw d;Tpt; Tven;' .[;t; v;numte iptu"
t' xuWU te jIvNt' s'Sqt' c n lyet( 151
ml;q| SvSTyyn' yD;s;' p[j;pte"
p[yJu yte ivv;he tu p[d;n' Sv;Myk;r,m( 152
aOt;vOtk
u ;le c mN]s'Sk;rkTpit"
su%Sy inTy' d;teh prlok c yoiWt" 153
ivxIl" k;mvOo v; gu,vw ;R prvjRt"
pc;yR" S]y; s;?v(y; stt' devvTpit" 154
n;St S]I,;' pOqGyDo n v[t' n;PyupoW,m(
pit' xuWU te yen ten SvgeR mhIyte 155
p;,g[;hSy s;?vI S]I jIvto v; mOtSy v;
pitlokm.IPsNtI n;creTk cdip[ym( 156
k;m' tu Kspyeh ' pupmUlflw" xu."w
n tu n;m;ip gO Iy;TpTy* p[te e prSy tu 157
a;sIt; mr,;Tks;Nt; inyt; b[c;r,I
yo /mR EkpIn;' k;NtI tmnumm( 158
anek;in sh;, km;rb[c;r,;m(
idv' gt;in ivp[;,;mkTv; kls'titm( 159
mOte .tRr s;!(vI S]I b[cyeR VyvSqt;
Svg| gCzTypu];ip yq; te b[c;r," 160
405

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

apTylo.;; tu S]I .t;RrmitvtRte


seh inNd;mv;oit prlok; hIyte 161
n;NyoTp; p[j;StIh n c;PyNyprg[he
n itIy s;?vIn;' Kv ctoRpidXyte 162
pit' ihTv;pk' SvmuTk' y; inWevte
inNwv s; .vel( lok prpUviRe t coCyte 163
Vy.c;r;u .tu"R S]I lok p[;oit inNt;m(
g;lyoin' p[;oit p;progw pI@te 164
pit' y; n;.crit mnov;Gdehs'ytu ;
s; .tOl
R okm;oit s" s;?vIit coCyte 165
anen n;rI vOne mnov;Gdehs'yt;
h;Gr;' kitRm;oit pitlok pr] c 166
Ev' vO;' sv,;| S]I' ij;it" pUvmR ;r,Im(
d;hyedho]e, yDp;]w /mRivt( 167
.;y;Ryw pUvmR ;r<yw dv;InNTykmR,
pund;Rriy;' ky;RTpunr;/;nmev c 168
anen iv/n; inTy' pyD; h;pyet(
itIym;yuWo .;g' ktd;ro gOhe vset( 169
Wo?y;y"
Ev' gOh;me SqTv; iv/vT;tko ij"
vne vseu inyto yq;vijteN{y" 1
gOhSqStu yq; pXyelIpltm;Tmn"
apTySywv c;pTy' td;r<y' sm;yet( 2
s'TyJy g[;Mym;h;r' sv| cwv prCzdm(
pu]We u .;y;| in=Py vn' gCzTshwv v; 3
406

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

aho]' sm;d;y gO' c;prCzdm(


g[;m;dr<y' in"sOTy invseyteN{y" 4
muNywivRiv/wm?Re yw" x;kmUlflen v;
Et;nev mh;yD;vRpie /pUvk
R m( 5
vsIt cmR cIr' v; s;y' ;y;Tp[ge tq;
j$; b.Oy;Ty' Xmulomn%;in c 6
y+y' Sy;d(tto d;l' .=;' c x_t"
aMmUlfl.=;.rcRyde ;m;gt;n( 7
Sv;?y;ye inTyyu_" Sy;;Nto mw]" sm;iht"
d;t; inTymn;d;t; svR.tU ;nukMpk" 8
vwt;ink c juhyu ;dho]' yq;iv/
dxRmSkNdyNpvR p*,Rm;s' c yogt" 9
A=e;g[y,' cwv c;tum;RSy;in c;hret(
tur;y,' c mxo d=Sy;ynmev c 10
v;sNtx;rdwm?Re ywmNuR yw" Svym;tw"
puro@;x;'vw iv/vvRpTe pOqk 11
devt;>yStu tTv; vNy' me?ytr' hv"
xeWm;Tmin yuIt lv,' c Svy' ktm( 12
Sqlj;dkx;k;in pupmUlfl;in c
me?yvO=ov;Ny;Teh;' fls'.v;n( 13
vjRyNe m/u m;'s' c .*m;in kvk;in c
.UStO,' xg[k
u cwv XleXm;tkfl;in c 14
Tyjed;yuje m;s muNy' pUvsR ' ctm(
jI,;Rin cwv v;s;'s x;kmUlfl;in c 15
n f;lkmXnIy;duTsOmip kn ct(
n g[;mj;t;Ny;toRip mUl;, c fl;in c 16
407

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

apKv;xno v; Sy;Tk;lpKv.uj( Ev v;
aXmko .ve;ip dNtolU%lkoip v; 17
s" p[=;lko v; Sy;Nm;ss'cykoip v;
W<m;sincyo v; Sy;Tsm;incy Ev v; 18
n_' c;' smXnIy;iv; v;Ty x_t"
ctuqk
R ;lko v; Sy;TSy;;Pymk;lk" 19
c;N{;y,iv/;nwv;R xuKlk,e c vtRyte (
p=;Ntyov;RPyXnIy;v;gU' Kvqt;' skt( 20
pupmUlflwv;Rip kvlwvtR yR Te sd;
k;lpKvw" Svy' xI,wvR %
Rw ;nsmte Sqt" 21
.Um* ivprvtetR it; p[pdwidRnm(
Sq;n;sn;>y;' ivhreTsvneWpU yp" 22
g[Ime ptp;Stu Sy;W;RSv.[;vk;xk"
a;{Rv;s;Stu hemNte mxo v/RyS' tp" 23
pSpOx' S]_av,' iptNdev;' tpRyte (
tpr'og[tr' xoWyeh m;Tmn" 24
aIn;Tmin vwt;n;Nsm;roPy yq;iv/
anrinkt" Sy;NmuinmUl
R fl;xn" 25
ap[y" su%;qeWR u b[c;rI /r;xy"
xr,evmmwv vO=mUlinktn" 26
t;psevev ivp[We u y;i]k .w=m;hret(
gOhme/Wu c;NyeWu ijeWu vnv;sWu 27
g[;m;d;Ty v;XnIy;d* g[;s;Nvne vsn(
p[itgO pu$ne vw p;,n; xklen v; 28
Et;;Ny; sevte dI=; ivp[o vne vsn(
iviv/;;pinWdIr;Tms'sye utI" 29
408

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

AiW.b[;R ,wvw gOhSqwrve seivt;"


iv;tpoivvOq| xrIrSy c xuye 30
apr;jt;' v;Sq;y v[jie xmjg"
a; inp;t;CzrIrSy yu_o v;yRinl;xn" 31
a;s;' mhiWRcy;R,;' TyKTv;Nytmy; tnum(
vItxok.yo ivp[o b[lok mhIyte 32
vneWu c ivTywv' tOtIy' .;gm;yuW"
ctuqmR ;yuWo .;g' TyKv; s;Nprv[jte ( 33
a;m;d;m' gTv; huthomo jteN{y"
.=;blpr;Nt" p[vj[ Np[Te y v/Rte 34
A,;in ]I<yp;kTy mno mo=e invexyet(
anp;kTy mo=' tu sevm;no v[jTy/" 35
a/ITy iv/vd;Npu];'oTp; /mRt"
; c x_to yDwmnR o mo=e invexyet( 36
an/ITy ijo ved;nnuTp; tq; sut;n(
ain; cwv yDw mo=mCzNv[jTy/" 37
p[;j;pTy' inPyei' svRvde sd=,;m(
a;TmNyINsm;roPy b[;," p[vj[ e h ;t( 38
yo dv; svR.tU >e y" p[vj[ Ty.y' gOh;t(
tSy tejomy; lok; .vNt b[v;idn" 39
ySm;d<vip .Ut;n;' ij;oTpte .ym(
tSy deh;imu_Sy .y' n;St ktn 40
ag;r;d.in;Nt" piv]opcto muin"
smupo!Wu k;meWu inrpe=" prv[jte ( 41
Ek Ev creTy' sqRmsh;yv;n(
smekSy s'pXy jh;it n hIyte 42
409

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

anrinkt" Sy;[;mm;qRm;yet(
pe=kos'ks k
u o muin.;Rvsm;iht" 43
kp;l' vO=mUl;in kcl
e msh;yt;
smt; cwv svRSmetNmu_Sy l=,m( 44
n;.nNdet mr,' n;.nNdet jIivtm(
k;lmev p[tI=et invex
R ' .Otko yq; 45
dOipUt' NyseTp;d' vS]pUt' jl' ipbet(
sTypUt;' vde;c' mn"pUt' sm;cret( 46
aitv;d;'Stit=et n;vmNyet k cn
n cem' dehm;Ty vwr' kvIRt kn ct( 47
Nt' n p[it?yed;" kxl' vdet(
s;r;vk,;| c n v;cmnOt;' vdet( 48
a?y;Tmritr;sIno inrpe=o inr;mW"
a;Tmnwv sh;yen su%;qIR ivcreidh 49
n coTp;tinm;>y;' n n=];ivy;
n;nux;snv;d;>y;' .=;' lPset kihR ct( 50
n t;pswb;[ R ,wv;R vyo.rip v; ."
a;k,| .=ukv ;RNywrg;rmups'vj[ te ( 51
KlOkxn%Xmu" p;]I d<@ ksMu .v;n(
ivcreyto inTy' svR.tU ;NypI@yn( 52
atwjs;in p;];, tSy SyuinRv,R[ ;in c
teW;m" SmOt' x*c' cms;n;mv;?vre 53
al;bu' d;p;]' c mO<my' vwdl' tq;
Et;, yitp;];, mnu" Sv;y'.vu ob[vIt( 54
Ekk;l' cre= ' n p[set ivStre
.w=e p[s_o ih yitivRWyevip sit 55
410

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

iv/Ume smusle Vy;re .u_vne


vOe xr;vs'p;te .=;' inTy' yitret( 56
al;.e n ivWdI Sy;Ll;.e cwv n hWRyte (
p[;,y;i]km;]" Sy;Nm;];s;iingRt" 57
a.pUjtl;.;'Stu jugPu setvw svRx"
a.pUjtl;.w yitmRu _oip b?yte 58
aLp;;>yvh;re, rh"Sq;n;snen c
iym;,;in ivWywrN{y;, invtRyte ( 59
N{y;,;' inro/en r;gx=ye, c
aih'sy; c .Ut;n;mmOtTv;y kLpte 60
ave=te gtIn,R ;' kmRdoWsmuv;"
inrye cwv ptn' y;tn; ym=ye 61
ivp[yog' ip[yw vw s'yog' c tq;ip[y"w
jry; c;..vn' Vy;/.oppI@n' 62
deh;duTm,' c;m;TpungR.Re c s'.vm(
yoinkoi$sheWu sOtI;Sy;Ntr;Tmn" 63
a/mRp.[ v' cwv du"%yog' xrIr,;m(
/m;RqpR .[ v' cwv su%s'yogm=ym( 64
sU+mt;' c;Nvve=te yogen prm;Tmn"
dehWe u c smuTpmumev/meWu c 65
dUiWtoip crem| y] t];me rt"
sm" sveWR u .UtWe u n l /mRk;r,m( 66
fl' ktkvO=Sy yPyMbups[ ;dkm(
n n;mg[h,;dev tSy v;r p[sIdit 67
s'r=,;q| jNtUn;' r;];vhin v; sd;
xrIrSy;Tyye cwv smI+y vsu/;' cret( 68
411

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; r;}y; c y;( jNtUNhnSTyD;nto yit"


teW;' ;Tv; ivxuq| p[;,;y;m;NW@ a;cret( 69
p[;,;y;m; b[;,Sy ]yoip iv/vTkt;"
Vy;itp[,vwyRu _; ivDey' prm' tp" 70
dNte ?m;ym;n;n;' /;tUn;' ih yq; ml;"
tqeN{y;,;' dNte doW;" p[;,Sy ing[h;t( 71
p[;,;ymwdhR e oW;N/;r,;. ikLbWm(
p[Ty;h;re, s'sg;RN?y;nen;nIr;Ngu,;n( 72
;vceWu .UtWe u duDyRe ;mkt;Tm."
?y;nyogen s'pXyeitmSy;Ntr;Tmn" 73
sMyGdxRns'p" kmR.nR inb?yte
dxRnne ivhInStu s's;r' p[itpte 74
aih'syeN{y;sviRw dkvw kmR."
tpsr,wog["w s;/yNtIh tTpdm( 75
aSqSqU,' ;yuytu ' m;'sxo,tlepnm(
cm;Rvn' dugR N/ pU,| mU]purIWyo" 76
jr;xoksm;iv' rog;ytnm;turm(
rjSvlminTy' c .Ut;v;smm' Tyjet( 77
ndIkl' yq; vO=o vO=' v; xkinyRq;
tq; Tyjm' deh' kCz^;[;h;imuCyte 78
ip[yWe u SveWu sukt mip[yWe u c duktm(
ivsOJy ?y;nyogen b[;>yeit sn;tnm( 79
yd; .;ven .vit svR.;veWu in"SpOh"
td; su%mv;oit p[Te y ceh c x;tm( 80
anen iv/n; sv;|STyKTv; s;Nxnw" xnw"
svRNivinmRu _o b[<yev;vitte 81
412

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

?y;ink svRmve tw detd.xBdtm(


n n?y;TmivTkTy;flmup;Xnute 82
a/yD' b[ jped;/dwivkmev c
a;?y;Tmk c stt' ved;Nt;.iht' c yt( 83
d' xr,mD;n;mdmev ivj;nt;m(
dmiNvCzt;' SvgRmdm;nNTymCzt;m( 84
anen myogen prv[jit yo ij"
s iv/Uyhe p;Pm;n' pr' b[;/gCzit 85
EW /moRnuxo vo ytIn;' inyt;Tmn;m(
veds'Ny;sk;n;' tu kmRyog' inbo/t 86
b[c;rI gOhSq v;np[Sqo yitStq;
Ete gOhSqp[.v;Tv;r" pOqg;m;" 87
sveR ip mxSTvete yq;x;S]' inWeivt;"
yqo_k;r,' ivp[' nyNt prm;' gitm( 88
sveWR ;mip cwtWe ;' vedSmOitiv/;nt"
gOhSq Cyte e" s ]Inet;Nb.itR ih 89
yq; ndInd;" sveR s;gre y;Nt s'Sqitm(
tqwv;m," sveR gOhSqe y;Nt s'Sqitm( 90
ctu.Rrip cwvtw iw nRTym;m.ij"w
dxl=,ko /mR" seivtVy" p[yt" 91
/Oit" =m; dmoStey' x*cmN{ying[h"
/IivR; sTymo/o dxk /mRl=,m( 92
dx l=,;in /mRSy ye ivp[;" sm/Iyte
a/ITy c;nuvtRNte te y;Nt prm;' gitm( 93
dxl=,k /mRmnuitNsm;iht"
ved;Nt' iv/vCz^Tu v; s'NysednO,o ij" 94
413

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

s'NySy svRkm;R, kmRdoW;np;nudn(


inyto vedm>ySy pu]w yeR su%' vset( 95
Ev' s'NySy km;R, Svk;yRprmoSpOh"
s'Ny;sen;phTywn" p[;oit prm' gitm( 96
EW vo.ihto /moR b[;,Sy ctuivR/"
pu<yo=yfl" p[Te y r;D;' /m| inbo/t 97
smo?y;y"
r;j/m;RNp[v+y;m yq;vOo .vepO "
s'.v yq; tSy s prm; yq; 1
b[;' p[;en s'Sk;r' =i]ye, yq;iv/
svRSy;Sy yq;Ny;y' ktRVy' prr=,m( 2
ar;jk ih lokSmNsvRto iv&to .y;t(
r=;qRmSy svRSy r;j;nmsOjTp[."u 3
N{;inlym;k;,;me v,Sy c
cN{ivexyowv m;]; inTy x;tI" 4
ySm;deW;' surNe {;,;' m;];>yo inmRto nOp"
tSm;d..vTyeW svR.tU ;in tejs; 5
tpTy;idTyvwW c=Ui' W c mn;'s c
n cwn' .uiv xKnoit kdPy.vI=tum( 6
so.Rvit v;yu sok" som" s /mRr;$(
s kbre " s v," s mheN{" p[.;vt" 7
b;loip n;vm;NtVyo mnuy it .Ump"
mhtI devt; W; nrpe, itit 8
Ekmev dhTynRr' dupsipR,m(
kl' dhit r;j;" spxu{Vys'cym( 9
414

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

k;y| sove+y x_' c dexk;l* c tvt"


kte /mRsq| ivp' pun" pun" 10
ySy p[s;de p; IivRjy pr;me
mOTyu vsit o/e svRtje omyo ih s" 11
t' yStu i s'moh;Ts ivnXyTys'xym(
tSy ;xu ivn;x;y r;j; p[k te mn" 12
tSm;m| ymeWu s VyvSyer;/p"
ain' c;PyineWu t' /m| n ivc;lyet( 13
tSy;qeR svR.tU ;n;' go;r' /mRm;Tmjm(
b[tejomy' d<@msOjTpUvmR Ir" 14
tSy sv;R, .Ut;in Sq;vr;, cr;, c
.y;og;y kLpNte Sv/m;R clNt c 15
t' dexk;l* x_' c iv;' c;ve+y tvt"
yq;hRt" s'p,[ yerevNy;yvitRWu 16
s r;j; puWo d<@" s net; x;st; c s"
ctu,;Rm;m;,;' c /mRSy p[it.U" SmOt" 17
d<@" x;St p[j;" sv;R d<@ Ev;.r=it
d<@" suWe u j;gitR d<@ /m| ivdub/Ru ;" 18
smI+y s /Ot" sMyk sv;R ryit p[j;"
asmI+y p[,ItStu ivn;xyit svRt" 19
yid n p[,ye{;j; d<@ d<@evtN{t"
xUle mTSy;inv;p+yNdubl
R ;Nblvr;" 20
a;Tk;k" puro@;x' ; c l;ivStq;
Sv;My' c n Sy;TkSm'Tp[vtetR ;/rorm( 21
svoR d<@jto loko dul.R o ih xucnRr"
d<@Sy ih .y;Tsv| jgog;y kLpte 22
415

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

devd;nvgN/v;R r=;'s ptgorg;"


teip .og;y kLpNte d<@nvw inpI@t;" 23
duyey"u svRv,;R .erNsvRste v"
svRlokp[kop .ve<@Sy iv.[m;t( 24
y] Xy;mo loiht;=o d<@rit p;ph;
p[j;St] n muNt net; ceTs;/u pXyit 25
tSy;" s'p,[ te ;r' r;j;n' sTyv;idnm(
smI+yk;r,' p[;D' /mRk;m;qRkoivdm( 26
t' r;j; p[,yNsMyk i]vge,R ;.v/Rte
k;m;Tm; ivWm" =u{o d<@nvw inhNyte 27
d<@o ih sumhejo du/rR ;kt;Tm."
/m;Riclt' hNt nOpmev sb;N/vm( 28
tto dug| c r;^' c lok c scr;crm(
aNtr=gt;'vw munINdev;' pI@yet( 29
sosh;yen mU!n luB/en;ktbun;
n xKyo Ny;yto net'u s_n ivWyeWu c 30
xucn; sTys'/ne yq;x;S];nus;r,;
p[,te 'u xKyte d<@" sush;yen /Imt; 31
Svr;^e Ny;yvO" Sy;xd<@ x]uWu
suTSvj" G/eWu b[;,eWu =m;iNvt" 32
Ev'vO Sy nOpte" xloHzn;ip jIvt"
ivStIyRte yxo lok twlbNdurv;M.s 33
atStu ivprItSy nOpterjt;Tmn"
s'=Pyte yxo lok `OtbNdurv;M.s 34
Sve Sve /meR iniv;n;' sveWR ;mnupvU x
R "
v,;Rn;m;m;,;' c r;j; sOo.r=t; 35
416

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

ten yTs.OTyen ktRVy' r=t; p[j;"


toh' p[v+y;m yq;vdnupvU x
R " 36
b[;,;NpyupR ;sIt p[;tTq;y p;qRv"
]wivvO;iNvduWStWe ;' c x;sne 37
vO;' inTy' sevte ivp[;Nvedivd" xucIn(
vOsevI ih stt' r=o.rip pUJyte 38
te>yo/gCziny' ivnIt;Tm;ip inTyx"
ivnIt;Tm; ih nOpitnR ivnXyit kihR ct( 39
bhvoivny;; r;j;n" sprCzd;"
vnSq; aip r;Jy;in ivny;Tp[itpeidre 40
veno ivnoivny;huWwv p;qRv"
sud;" pwjvnwv sum%
u o inmrev c 41
pOqSu tu ivny;{;Jy' p[;v;Nmnurve c
kbre /nwy| b[;<y' cwv g;/j" 42
]wive>yS]yI' iv;' d<@nIit' c x;tIm(
a;NvI=k' c;Tmiv;' v;t;RrM.;' lokt" 43
N{y;,;' jye yog' sm;itiv;inxm(
jteN{yo ih xKnoit vxe Sq;pytu' p[j;" 44
dx k;msmuTq;in tq;* o/j;in c
Vysn;in durNt;in p[yen ivvjRyte ( 45
k;mjeWu p[s_o ih VysneWu mhIpit"
ivyuJyteqR/m;R>y;' o/jev;Tmnwv tu 46
mOgy;=o idv;Sv" prv;d" S]yo md"
t*yRi]k vOq;$; c k;mjo dxko g," 47
pwxNu y' s;hs' {oh y;RsyU ;qRdWU ,m(
v;Gd<@j' c p;y' o/joip g,ok" 48
417

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

yorPyetyomUl
R ' y' sveR kvyo ivdu"
t' yen jyeLlo.' t;vet;vu.* g,* 49
p;nm=;" S]ywv mOgy; c yq;mm(
EtTktm' iv;tuk k;mje g,e 50
d<@Sy p;tn' cwv v;Kp;y;qRdWU ,e
o/jeip g,e iv;TkmetT]k sd; 51
skSy;Sy vgRSy svR]vw ;nuWi,"
pUv| pUv| gutr' iv;snm;Tmv;n( 52
VysnSy c mOTyo Vysn' kmuCyte
VysNy/o/o v[jit Svy;RTyVysnI mOt" 53
m*l;Nx;S]ivd" xUr;'lB/l=;Nklov;n(
scv;Ns c;* v; p[kv IRt prI=t;n( 54
aip yTsukr' kmR tdPyekn dukrm(
ivxeWtosh;yen ik tu r;Jy' mhodym( 55
tw" s;/| cNtyeTy' s;m;Ny' s'/ivg[hm(
Sq;n' smudy' gui' lB/p[xmn;in c 56
teW;' Sv' Svm.p[;ymupl>y pOqk pOqk
smSt;n;' c k;yeWR u ivd?y;tm;Tmn" 57
sveWR ;' tu ivxen b[;,en ivpt;
mN]yeTprm' mN]' r;j; W;@g<u ys'ytu m( 58
inTy' tSmNsm;St" svRk;y;R, in"=pet(
ten s;/| ivinTy tt" kmR sm;r.et( 59
aNy;nip p[kv IRt xucINp[;D;nvSqt;n(
sMygqRsm;htnR m;Ty;NsuprI=t;n( 60
invRttRe ;Sy y;vritktRVyt; nO."
t;vtotN{t;Nd=;Np[kv IRt ivc=,;n( 61
418

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

teW;mqeR inyuIt xUr;Nd=;Nklot;n(


xucIn;krkm;RNte .InNtinRvx
e ne 62
dUt' cwv p[kv IRt svRx;S]ivx;rdm(
it;k;rceD' xuc' d=' klotm( 63
anur_" xucdR=" SmOitm;Ndexk;livt(
vpum;NvIt.Iv;RGmI dUto r;D" p[xSyte 64
am;Tye d<@ a;yo d<@ vwnyk iy;
nOpt* koxr;^e c dUte s'/ivpyRy* 65
dUt Ev ih s'/e .nyev c s'ht;n(
dUtStTkte kmR .Nte yen m;nv" 66
s iv;dSy kTyeWu ingU!R i tceitw"
a;k;rmit' ce;' .OTyeWu c ckiWRtm( 67
buv ; c sv| tven prr;jckiWRtm(
tq; p[ym;itq;Tm;n' n pI@yet( 68
j;l' sSys'pm;yRp;[ ymn;ivlm(
rMym;nts;mNt' Sv;jIVy' dexm;vset( 69
/Nvdug| mhIdugmR Bdug| v;=Rmve v;
nOdgu | grdug| v; sm;Ty vseTpurm( 70
sve,R tu p[yen grdug| sm;yet(
EW;' ih b;hug<u yen grdug| ivxyte 71
i]<y;;Ny;t;STveW;' mOggt;Ry;p(cr;"
]I<yur;, mx" Plv'gmnr;mr;" 72
yq; dug;Rt;net;opih'sNt x]v"
tq;ryo n ih'sNt nOp' dugsR m;tm( 73
Ek" xt' yo/yit p[;k;rSqo /nu/rR "
xt' dxsh;, tSm;ug| iv/Iyte 74
419

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

tTSy;d;yu/s'p' /n/;Nyen v;hnw"


b[;,w" xLp.yRN]wyvR senodkn c 75
tSy m?ye supy;R' k;ryeh m;Tmn"
gu' svRtk
Ru xu.'[ jlvO=smiNvtm( 76
td?y;Syohe;y;| sv,;| l=,;iNvt;m(
kle mhit s'.tU ;' ;' pgu,;NvIt;m( 77
puroiht' c kvIRt vO,yu ;dev cTvRj"
teSy gO;, km;R, kyvRu tRw ;ink;in c 78
yjet r;j; tu.ivRiv/wr;d=,w"
/m;Rq| cwv ivp[>e yo d;og;N/n;in c 79
s;'vTsrkm;w r;^;d;h;ryelm(
Sy;;;ypro lok vtetR iptOvOWu 80
a?y=;iNviv/;Nky;R] t] ivpt"
teSy sv;R<yve=re O,;' k;y;R, kvtR ;m( 81
a;vO;n;' gukl;ip[;,;' pUjko .vet(
nOp;,;m=yo W in/b[;R o./Iyte 82
n t' Sten; n c;m]; hrNt n c nXyit
tSm;{;D; in/;tVyo b[;,ev=yo in/" 83
n SkNdte n Vyqte n ivnXyit kihR ct(
vrmho]e>yo b[;,Sy mu%e hutm( 84
smmb[;,e d;n' igu,' b[;,b[vu e
p[;/Ite xts;hmnNt' vedp;rge 85
p;]Sy ih ivxeW,e /;ntywv c
aLp' v; bhu v; p[Te y d;nSy flmXnute 86
dexk;liv/;nen {Vy' ;smiNvtm(
p;]e p[dIyte yu tmRSy p[s;/nm(
420

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

smom;/mw r;j; Tv;t" p;lyNp[j;"


n invtetR s'g;[ m;T=;]' /mRmnuSmrn( 87
s'g;[ mevinvitRTv' p[j;n;' cwv p;lnm(
xuWU ; b[;,;n;' c r;D;' eySkr' prm( 88
a;hveWu mqoNyoNy' j`;'sNto mhI=t"
yu?ym;n;" pr' xKTy; Svg| y;NTypr;%;" 89
n k$rw ;yu/hw NR y;u?ym;no r,e rpUn(
n k,R.n;Rip idG/wn;RJvlttejnw" 90
n c hNy;TSql;!' n KlIb' n kt;lm(
n mu_kx' n;sIn' n tv;SmIit v;idnm( 91
n su' n ivs'n;h' n n' n inr;yu/m(
n;yu?ym;n' pXyNt' n pre, sm;gtm( 92
n;yu/Vysnp[;' n;t| n;itpr=t'
n .It' n pr;vO' st;' /mRmnuSmrn( 93
yStu .It" pr;vO" s'g;[ me hNyte prw"
.tuyR R u kt' ik cTsv| p[itpte 94
y;Sy sukt ' ik cdmu];qRmpu ;jRtm(
.t;R tTsvRm;de pr;vOhtSy tu 95
rq;' hStn' z]' /n' /;Ny' pxUNs(i]y"
svR{Vy;, kPy' c yo yj( jyit tSy tt( 96
r;D du;rmTyeW; vwidk uit"
r;D; c svRyo/e>yo d;tVympOqGjtm( 97
EWonupSkt" p[o_o yo//mR" sn;tn"
aSm;m;R Cyvet =i]yo n[,e rpUn( 98
alB/' cwv lPset lB/' r=eTp[yt"
r=t' v/Rye vw vO' p;]eWu in=pet( 99
421

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

EttuivR/' iv;TpuW;qRpy[ ojnm(


aSy inTymnu;n' sMyk ky;RdtN{t" 100
alB/mCz<@n lB/' r=edve=y;
r=t' v/Rye
; vO' p;]eWu in=pet( 101
inTymutd<@" Sy;Ty' ivvOtp*W"
inTy' s'vtO s'v;yoR inTy' z{;nus;yRr"e 102
inTymutd<@Sy kTmuijte jgt(
tSm;Tsv;R, .Ut;in d<@nvw p[s;/yet( 103
am;yywv vtetR n kq' cn m;yy;
bu?yet;rp[yu _;' c m;y;' inTy' susv' tO " 104
n;Sy z{' pro iv;i;Cz{' prSy c
gUhTe kmR v;;in r=eivrm;Tmn" 105
bkvNtyedq;RNs'hv pr;me
vOkv;vluMpet xxv ivinptet( 106
Ev' ivjym;nSy yeSy Syu" prpNqn"
t;n;nyex' sv;RNs;m;id.pmw" 107
yid te tu n ityu p;yw" p[qmwS]."
d<@nvw p[swt;Nxnkvx
R m;nyet( 108
s;m;dIn;mup;y;n;' ctu,;Rmip p<@t;"
s;md<@* p[xs' Nt inTy' r;^;.vOye 109
yqorit ind;Rt; k=' /;Ny' c r=it
tq; r=epO o r;^' hNy; prpNqn" 110
moh;{;j; Svr;^' y" kWRyTynve=y;
socr;Xyte r;Jy;Iivt; sb;N/v" 111
xrIrkWR,;Tp[;,;" =IyNte p[;,n;' yq;
tq; r;D;mip p[;,;" =IyNte r;^kWR,;t( 112
422

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

r;^Sy s'gh[ e inTy' iv/;nmdm;cret(


susg' hO Itr;^e ih p;qRv" su%me/te 113
yoS]y;,;' p;n;' m?ye guLmm/itm(
tq; g[;mxt;n;' c ky;R{;^Sy s'gh[ m( 114
g[;mSy;/pit' ky;Rxg[;mpit' tq;
v'xtIx' xtex' c shpitmev c 115
g[;mdoW;NsmuTp;Ng[;mk" xnk" Svym(
x'se ;[ mdxex;y dxexo v'xtIxne 116
v'xtIxStu tTsv| xtex;y invedyet(
x'se ;[ mxtexStu shptye Svym( 117
y;in r;jp[dye ;in p[Tyh' g[;mv;s."
ap;neN/n;dIin g[;mkSt;Nyv;uy;t( 118
dxI kl' tu .uIt v'xI p kl;in c
g[;m' g[;mxt;?y=" sh;/pit" purm( 119
teW;' g[;My;, k;y;Rin pOq;y;R, cwv ih
r;DoNy" scv" G/St;in pXyedtN{t" 120
ngre ngre cwk ky;RTsv;RqR cNtkm(
w"Sq;n' `orp' n=];,;mv g[hm( 121
s t;nnupr;meTsv;Rnve sd; Svym(
teW;' vO' pr,yeTsMyg[;^We u trw" 122
r;Do ih r=;/kt;" prSv;d;yn" x#;"
.OTy; .vNt p[;ye, te>yo r=eidm;" p[j;" 123
ye k;yRk> yoqRmve gO Iyu" p;pcets"
teW;' svRSvm;d;y r;j; ky;RTp[v;snm( 124
r;j; kmRsu yu_;n;' S]I,;' p[e yjnSy c
p[Tyh' kLpye ' Sq;n' km;Rn
u pt" 125
423

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p,o deyovkSy W@ TkSy vetnm(


W;<m;skStq;Cz;do /;Ny{o,Stu m;sk" 126
yivym?v;n' ._' c sprVyym(
yog=em' c s'p+e[ y v,jo d;pyeTkr;n( 127
yq; flen yuJyet r;j; kt;R c kmR,;m(
tq;ve+y nOpo r;^e kLpyeTstt' kr;n( 128
yq;Lp;LpmdNTy;' v;yoRkovTsW$(pd;"
tq;Lp;Lpo g[hItVyo r;^;{;D;Bdk" kr" 129
p;x;g a;deyo r;D; pxuihr<yyo"
/;Ny;n;mmo .;g" Wo ;dx Ev v; 130
a;ddIt;q W@.;g' &m;'sm/usipRW;m(
gN/*W/rs;n;' c pupmUlflSy c 131
p]x;ktO,;n;' c cmR,;' vwdlSy c
mONmy;n;' c .;<@;n;' svRSy;XmmySy c 132
m[ym;,oPy;ddIt n r;j; oi]y;Tkrm(
n c =u/;Sy s'sIdeCz^oi]yo ivWye vsn( 133
ySy r;DStu ivWye oi]y" sIdit =u/;
tSy;ip tT=u/; r;^mcrenvw sIdit 134
utvOe ividTv;Sy vO' /mRy( ;' p[kLpyet(
s'r=eTsvRtwn' ipt; pu]mv;rsm( 135
s'r+ym;,o r;D; y' kte /mRmNvhm(
ten;yuv/R tR e r;Do {iv,' r;^mve c 136
yTk cdip vWRSy d;pyeTkrs'Dtm(
Vyvh;re, jIvNt' r;j; r;^e pOqGjnm( 137
k;k;n(xLpnwv xU{;';TmopjIivn"
Ekk k;ryeTkmR m;s m;s mhIpit" 138
424

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

noCzN;d;Tmno mUl' preW;' c;ittO,y;


CzNdn(;Tmno mUlm;$(m;n' t;' pIdyet( 139
tI+,wv mOdu Sy;Tk;y| vI+y mhIpit"
tI+,wv mOdu vw r;j .vit sMmt" 140
am;Tymu:y' /mRD' p[;D' d;Nt' klotm(
Sq;pyed;sne tSmn(%" k;yR=e ,e nO,;m( 141
Ev' sv| iv/;yedmitktRVym;Tmn"
yu_wv;p[m prr=eidm;" p[j;" 142
ivoxNTyo ySy r;^;/[yNte dSyu." p[j;"
s'pXyt" s.OTySy mOt" s n tu jIvit 143
=i]ySy pro /mR" p[;j;n;mev p;lnm(
inidRfl.o_; ih r;j; /me,R yuJyte 144
Tq;y pme y;me ktx*c" sm;iht"
hut;b[;R ,;';CyR p[ivxeTs xu.;' s.;m( 145
t] Sqt" p[j;" sv;R" p[itnN ivsjRyte (
ivsOJy c p[j;" sv;R mN]yeTsh mN]." 146
grpO' sm; p[s;d' v; rhogt"
ar<ye in"xl;k v; mN]yediv.;ivt" 147
ySy mN]' n j;nNt sm;gMy pOqGjn;"
s kT;' pOqvI' .u koxhInoip p;qRv" 148
j@mUk;N/b/r;'StwyGR yon;Nvyoitg;n(
S]IMleCzVy;/tVy;NmN]k;leps;ryet( 149
.NdNTyvmt; mN]' twyGR yon;Stqwv c
S]ywv ivxeW,e tSm;];dOto .vet( 150
m?y'idne/Rr;]e v; iv;Nto ivgtKlm"
cNtyemRk;m;q;RNs;/| twrk
e Ev v; 151
425

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

prSpriv;n;' teW;' c smup;jRnm(


kNy;n;' s'pd[ ;n' c km;r;,;' c r=,' 152
dUts'pWe[ ,' cwv k;yRxWe ' tqwv c
aNt"purp[c;r' c p[,/In;' c ceitm( 153
kT' c;iv/' kmR pvg| c tvt"
anur;g;pr;g* c p[c;r' m<@lSy c 154
m?ymSy p[c;r' c ivjIgWo ceitm(
d;sInp[c;r' c x]owv p[yt" 155
Et;" p[kt yo mUl' m<@lSy sm;st"
a* c;Ny;" sm;:y;t; ;dxwv tu t;" SmOt;" 156
am;Tyr;^dgu ;RqdR <@;:y;" p c;pr;"
p[Tyek kqt; t;" s'=pe ,e isit" 157
anNtrmr' iv;drseivnmev c
arernNtr' m]mud;sIn' tyo" prm( 158
t;Nsv;Rn.s'd?y;Ts;m;id.pmw"
VyStwvw smStw p*We, nyen c 159
s'/' c ivg[h' cwv y;nm;snmev c
w/I.;v' s'y' c W@g,u ;'NtyeTsd; 160
a;sn' cwv y;n' c s'/' ivg[hmev c
k;y| vI+y p[yu It w/' s'ymev c 161
s'/' tu iiv/' iv;{;j; ivg[hmev c
.e y;n;sne cwv iiv/" s'y" SmOt" 162
sm;ny;nkm;R c ivprItStqwv c
td; Tv;yits'yu _" s'/DeyR o il=," 163
Svy'kt k;y;RqmR k;le k;l Ev v;
m]Sy cwv;pkte iiv/o ivg[h" SmOt" 164
426

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

Ek;ikn;Tyyk k;yeR p[;e ydOCzy;


s'htSy c m]e, iiv/' y;nmuCyte 165
=I,Sy cwv mxo dwv;TpUvk
R t ne v;
m]Sy c;nuro/en iiv/' SmOtm;snm( 166
blSy Sv;mnwv Sqit" k;y;RqR sye
iiv/' kTyRte w/' W;@g<u ygu,veid." 167
aqRsp' ;dn;q| c pI@m;nSy x]u."
s;/uWu Vypdex iiv/" s'y" SmOt" 168
yd;vgCzd;yTy;m;/Ky' /[vu m;Tmn"
td;Tve c;Lpk;' pI@;' td; s'/' sm;yet( 169
yd; p[; mNyet sv;RStu p[kt I.Ox
R m(
aTyuCz^t' tq;Tm;n' td; kvIRt ivg[hm( 170
yd; mNyet .;ven ' pu' bl' Svkm(
prSy ivprIt' c td; y;y;i{pu' p[it 171
yd; tu Sy;Tpr=I,o v;hnen blen c
td;sIt p[yen xnk" s;NTvyrIn( 172
mNyet;r' yd; r;j; svRq; blvrm(
td; i/; bl' kTv; s;/yeTk;yRm;Tmn" 173
yd; prbl;n;' tu gmnIytmo .vet(
td; tu s'yeT=p[' /;mRk bln' nOpm( 174
ing[h' p[kt In;' c ky;RorblSy c
psevte t' inTy' svRywgRu yq; 175
yid t];ip s'pXyeoW' s'yk;rtm(
suy
u mev t];ip inivRx" sm;cret( 176
svoRp;ywStq; ky;RIitD" pOqvIpit"
yq;Sy;>y/k; n SyumR]od;sInx]v" 177
427

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

a;yit' svRk;y;R,;' td;Tv' c ivc;ryet(


atIt;n;' c sveWR ;' gu,doW* c tvt" 178
a;yTy;' gu,doWDStd;Tve =p[iny"
atIte k;yRxWe D" x]u.n;R..Uyte 179
yqwn' n;.s'd?yumR]od;sInx]v"
tq; sv| s'ivd?y;deW s;m;sko ny" 180
td; tu y;nm;itdrr;^' p[it p[."u
td;nen iv/;nen y;y;drpur' xnw" 181
m;gRxIWeR xu.e m;s y;y;;];' mhIpit"
f;Lgun' v;q cw]' v; m;s* p[it yq;blm( 182
aNyevip tu k;leWu yd; pXyevu ' jym(
td; y;y;igOvw Vysne coTqte rpo" 183
kTv; iv/;n' mUle tu y;i]k c yq;iv/
pgO;Spd' cwv c;r;NsMyGv/;y c 184
s'xo?y i]iv/' m;g| W@v/' c bl' Svkm(
s;'pr;ykkLpen y;y;drpur' p[it 185
x]usie vin m]e c gU! yu_tro .vet(
gtp[Ty;gte cwv s ih ktro rpu" 186
d<@VyUhne tNm;g| y;y;u xk$en v;
vr;hmkr;>y;' v; sUCy; v; g@n v; 187
yt .ym;xto ivSt;ryelm(
pen cwv VyUhne inivxet sd; Svym( 188
sen;pitbl;?y=* svRid=u invexyet(
yt .ym;xTp[;cI' t;' kLpyeixm( 189
guLm;' Sq;pyed;;Nts'D;NsmNtt"
Sq;ne yue c kxl;n.Inivk;r," 190
428

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

s'ht;Nyo/yedLp;Nk;m' ivSt;ryen(
sUCy; vj[,e cwvtw ;NVyUhne VyU yo/yet( 191
SyNdn;w" sme yu?yednUpe n* ipwStq;
vO=guLm;vOte c;pwrscm;Ry/u "w Sqle 192
k=e];' mTSy;' p;l;n(xrU senj;n(
dI`;|l( l`U' vw nr;ng[;nIkWu yojyet( 193
p[hWRye l' VyU t;' sMyk prI=yet(
ce;wv ivj;nIy;drINyo/yt;mip 194
p?y;rm;sIt r;^' c;SyoppI@yet(
dUWye;Sy stt' yvs;odkN/nm( 195
.N;wv t@;g;in p[;k;rpr%;Stq;
smvSkNdyenw ' r;]* iv];syeq; 196
pjPy;nupjpe? yetvw c tTktm(
yu_ c dwve yu?yet jyp[Pe surpet.I" 197
s;; d;nen .edne smStwrq v; pOqk
ivjet'u p[ytet;rI yune kd; cn 198
ainTyo ivjyo ySm;Xyte yu?ym;nyo"
pr;jy s'g;[ me tSm;u' ivvjRyte ( 199
]y;,;mPyup;y;n;' pUvoR_;n;ms'.ve
tq; yu?yet s'po ivjyet rpUNyq; 200
jTv; s'pjU yev ;Nb[;,;'vw /;mRk;n(
p[d;Tprh;r;q| :y;pyed.y;in c 201
sveWR ;' tu ividTvwW;' sm;sen ckiWRtm(
Sq;pye] tXy' ky;R smyiy;m( 202
p[m;,;in c kvIRt teW;' /m;RNyqoidt;n(
rw pUjyedne ' p[/;npuWw" sh 203
429

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

a;d;nmip[ykr' d;n' c ip[yk;rkm(


a.IPst;n;mq;Rn;' k;le yu_' 204
sv| kmedR m;y' iv/;ne dwvm;nuWe
tyodwvR mcNTy' tu m;nuWe ivte iy; 205
dwvne iv/n; yu_' m;nuy' yTp[vtRte
prKlexne mht; tdqRSy sm;/km(
s'yu _Sy;ip dwvne puWk;re, vjRtm(
ivn; puWk;re, fl' =e]' p[yCzit
cN{;k;; g[h; v;yurr;pStqwv c
h dwvne s;?yNte p*We, p[yt"
sh v;ip v[je u _" s'/' kTv; p[yt"
m]' ihr<y' .Um' v; s'pXy'S]iv/' flm( 206
p;,Rg;[ h' c s'p+e[ y tq;Nd' c m<@le
m];dq;Pym];; y;];flmv;uy;t( 207
ihr<y.Ums'p;[ ; p;qRvo n tqw/te
yq; m]' /[vu ' lB?v; kxmPy;yit=mm( 208
/mRD' c ktD' c tup[ki tmev c
anur_' Sqr;rM.' l`um]' p[xSyte 209
p[;D' klIn' xUr' c d=' d;t;rmev c
ktD' /OitmNt' c km;hurr' bu/;" 210
a;yRt; puWD;n' x*y| k,veidt;
Sq*ll+y' c sttmud;sIngu,ody" 211
KseMy;' sSyp[d;' inTy' pxuvO krImip
prTyjepO o .Umm;Tm;qRmivc;ryn( 212
a;pdq| /n' r=e;r;n[=
e nwrip
a;Tm;n' stt' r=e;rwrip /nwrip 213
430

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

sh sv;R" smuTp;" p[smI+y;pdo .Oxm(


s'yu _;' ivyu_;' svoRp;y;NsOje / " 214
pet;rmupye ' c svoRp;y;' kTx"
EtT]y' sm;Ty p[ytet;qRsye 215
Ev' svRmd' r;j; sh sMmN}y mN]."
Vy;yMy;PluTy m?y;e .o_mNt"pur' ivxet( 216
t];Tm.Ut"w k;lDwrh;yw"R prc;rk"
suprI=tmn;m;NmN]wivRW;phw" 217
ivWwrgdw;Sy svR{Vy;, yojyet(
ivW;in c r;in inyto /;ryeTsd; 218
prI=t;" S]ywn' Vyjnodk/Upnw"
veW;.r,s'x
u ;" SpOxye "u susm;iht;" 219
Ev' p[y' kvIRt y;nxYy;sn;xne
;ne p[s;/ne cwv sv;Rl;rkWu c 220
.u_v;iNvhrevw S]I.rNt"pure sh
ivTy tu yq;k;l' pun" k;y;R, cNtyet( 221
al'kt s'pXyed;yu/Iy' punjRnm(
v;hn;in c sv;R, xS];<y;.r,;in c 222
s'?y;' cop;Sy ,uy;dNtveXR min xS].Ot(
rhSy;:y;yn;' cwv p[,/In;' c ceitm( 223
gTv; k=;Ntr' TvNyTsmnuD;Py t' jnm(
p[ivxeojn;q| c S]IvOtoNt"pur' pun" 224
t] .uKTv; pun" ik cUy`R oWw" p[hiWRt"
s'ivxe' yq;k;lmu gtKlm" 225
Eti/;nm;itdrog" pOqvIpit"
aSvSq" svRmte u .OTyeWu ivinyojyet( 226
431

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

amo?y;y"
Vyvh;r;NddO=Su tu b[;,w" sh p;qRv"
mN]DwmR N].wv ivnIt" p[ivxeTs.;m( 1
t];sIn" Sqto v;ip p;,muMy d=,m(
ivnItveW;.r," pXyeTk;y;R, k;yR,;m( 2
p[Tyh' dexdOw x;S]dOw hetu ."
a;dxsu m;geWR u inb;in pOqk pOqk 3
teW;m;mO,;d;n' in=epoSv;mivy"
s'.yU c smuTq;n' dSy;npkmR c 4
vetnSywv c;d;n' s'ivd Vyitm"
yivy;nuxyo ivv;d" Sv;mp;lyo" 5
sIm;ivv;d/mR p;ye d<@v;ck
Stey' c s;hs' cwv S]Is'gh[ ,mev c 6
S]Ipu/' moR iv.;g Utm;y Ev c
pd;Ny;dxwt;in Vyvh;rSqt;ivh 7
EWu Sq;neWu .Uy' ivv;d' crt;' nO,;m(
/m| x;tm;Ty ky;RTk;yRivin,Rym( 8
yd; Svy' n ky;Ru nOpit" k;yRdxRnm(
td; inyu;i;'s' b[;,' k;yRdxRne 9
soSy k;y;R, s'pXyeTs>ywrve i].vOtR "
s.;mev p[ivXy;Gr;m;sIn" Sqt Ev v; 10
ySmNdexe inWIdNt ivp[; vedivdS]y"
r;D;/kto iv;Nb[,St;' s.;' ivdu" 11
/moR ivSTv/me,R s.;' y]opitte
xLy' c;Sy n kNtNt iv;St] s.;sd" 12
s.;' v; n p[ve Vy' v_Vy' v; smsm(
432

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

ab[vu iNvb[vu Nv;ip nro .vit ikLbWI 13


y] /moR /me,R sTy' y];nOtne c
hNyte p[=e m;,;n;' ht;St] s.;sd" 14
/mR Ev hto hNt /moR r=it r=t"
tSm;moR n hNtVyo m; no /moR hto v/It( 15
vOWo ih .gv;N/mRStSy y" kte lm(
vOWl' t' ivdudvRe ;StSm;m| n lopyet( 16
Ek Ev sumoR in/;nePynuy;it y"
xrIre, sm' n;x' svRmNy gCzit 17
p;do/mRSy kt;Rr' p;d" s;=,mOCzit
p;d" s.;sd" sv;RNp;do r;j;nmOCzit 18
r;j; .vTyen;Stu muCyNte c s.;sd"
Eno gCzit kt;Rr' inNd;hoR y] inNte 19
j;itm;]opjIvI v; k;m' Sy;d(b;[ ,b[vu "
/mRpv[ _; nOptenR xU{" kq' cn 20
ySy xU{Stu kte r;Do /mRivvecnm(
tSy sIdit t{;^' p g*rv pXyt" 21
y{;^' xU{.Uy' n;Stk;;Ntmijm(
ivnXyTy;xu tTkT' du.R=Vy;/pI@tm( 22
/m;Rsnm/;y s'vIt;" sm;iht"
p[,My lokp;le>y" k;yRdxRnm;r.et( 23
aq;Rnq;Rv.u * buv ; /m;R/m*R c kvl*
v,Rme, sv;R, pXyeTk;y;R, k;yR,;m( 24
b;wivR.;vyeLl.;RvmNtgRt' nO,;m(
Svrv,Rie t;k;rw=uW; ceiten c 25
a;k;rwritwgTR y; cey; .;iWten c
433

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ne]vK]ivk;rw gOteNtgRt' mn" 26


b;ld;y;idk rKq' t;v{;j;nup;lyet(
y;vTs Sy;Tsm;vOo y;v;tItxwxv" 27
vx;pu];su cwv' Sy;{=,' inkl;su c
pitv[t;su c S]IWu iv/v;Sv;tur;su c 28
jIvNtIn;' tu t;s;' ye trey"u Svb;N/v;"
t;n(xy;*rd<@n /;mRk" pOqvIpit" 29
p[,Sv;mk rKq' r;j; }yBd' in/;pyet(
av;Rk }yBd;reTSv;mI pre, nOpithRrte ( 30
mmedmit yo b[yU ;TsonuyoJyo yq;iv/
s'v; ps':y;dINSv;mI t^VymhRit 31
avedy;no nSy dex' k;l' c tvt"
v,| p' p[m;,' c tTsm' d<@mhRit 32
a;ddIt;q W@.;g' p[n;/gt;Op"
dxm' ;dx' v;ip st;' /mRmnuSmrn( 33
p[n;/gt' {Vy' itu _r/itm(
y;'St] c*r;NgO Iy;;n[;je.ne `;tyet( 34
mm;ymit yo b[yU ;/' sTyen m;nv"
tSy;ddIt W@.;g' r;j; ;dxmev v; 35
anOt' tu vdNd<@" SvivSy;'xmmm(
tSywv v; in/;nSy s':yy;LpIysI' kl;m( 36
iv;'Stu b[;,o dO; pUvoRpiniht' in/m(
axeWtoPy;ddIt svRSy;/pitihR s" 37
y' tu pXye/' r;j; pur;,' iniht' =t*
tSm;d(je>yo dv;/Rm/| koxe p[vx
e yet( 38
in/In;' tu pur;,;n;' /;tUn;mev c =t*
434

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

a/R.;g[=,;{;j; .Umre /pitihR s" 39


d;tVy' svRv,R>e yo r;D; c*rwt ' /nm(
r;j; tdupyu;n*rSy;oit ikLbWm( 40
j;itj;npd;N/m;Rn( ,e I/m;| /mRivt(
smI+y kl/m;| Sv/m| p[itp;dyet( 41
Sv;in km;R, kv;R,; dUre sNtoip m;nv;"
ip[y; .vNt lokSy Sve Sve kmR<yvSqt;" 42
noTp;dyeTSvy' k;y| r;j; n;PySy puW"
n c p[;iptmNyen g[sde q| kq' cn 43
yq; nyTysOKp;twmgRO Sy mOgyu" pdm(
nyeq;num;nen /mRSy nOpit" pdm( 44
sTymq| c s'pXyed;Tm;nmq s;=,"
dex' p' c k;l' c Vyvh;riv/* Sqt" 45
sr;crt' yTSy;;mRk ij;it."
txklj;tIn;miv' p[kLpyet( 46
a/m,;RqR sqRmu m,Rne coidt"
d;pyeinkSy;qRm/m,;Ri.;ivtm( 47
ywyRw p;ywrq| Sv' p[;uy;dum,Rk"
twtRw p;yw" s'gO d;pyed/m,Rkm( 48
/me,R Vyvh;re, zlen;crten c
p[yu _' s;/yedq| pmen blen c 49
y" Svy' s;/yedqRmu m,oR/m,Rk;t(
n s r;D;.yo_Vy" Svk s's;/yN/nm( 50
aqeR pVyym;n' tu kr,en iv.;ivtm(
d;pyeinkSy;q| d<@lex' c x_t" 51
apve/m,RSy dehITyu_Sy s'sid
435

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

a.yo_; idxeX y' kr,' v;Nyduixet( 52


adeXy' y idxit inidRXy;pte c y"
y;/ror;nq;RiNvgIt;;vbu?yte 53
apidXy;pdeXy' c punyRSTvp/;vit
sMyk p[,iht' c;q| pO" s;.nNdit 54
as'.;ye s;=. dexe s'.;Wte mq"
inCym;n' p[Xn' c neCz;ip inptet( 55
b[hU ITyu_ n b[yU ;du_' c n iv.;vyet(
n c pUv;Rpr' iv;Sm;dq;RTs hIyte 56
s;=," sNt meTyuKTv; idxeTyu_o idxe y"
/mRSq" k;r,wrte hw IRn' tmip inidRxte ( 57
a.yo_; n cedb( yU[ ;?yo d<@ /mRt"
n ceT]p=;Tp[byU[ ;m| p[it pr;jt" 58
yo y;vvIt;q| mQy; y;vit v; vdet(
t* nOp,e /mRD* d;Pyo td(gu,' dmm( 59
pOopVyym;nStu kt;vSqo /nwiW,;
}yvrw" s;=..;RVyo nOpb[;,s'in/* 60
y;dOx; /in." k;y;R Vyvh;reWu s;=,"
t;dOx;Ns'pv[ +y;m yq; v;CymOt' c tw" 61
gOih," pui],o m*l;" =]ivXxU{yony"
aQyuR _;" s;+ymhRNt n ye k cdn;pid 62
a;;" sveWR u v,RWe u k;y;" k;yeWR u s;=,"
svR/mRivdoluB/; ivprIt;'Stu vjRyte ( 63
n;qRsb' N/no n;; n sh;y; n vwr,"
n dOdoW;" ktRVy; n Vy;?y;t;R n dUiWt;" 64
n s;=I nOpit" k;yoR n k;kkxIlv*
436

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

n oi]yo n lSqo n s>yo ivingRt" 65


n;?y/Ino n v_Vyo n dSyunR ivkmRkt (
n vOo n xxunk
Rw o n;NTyo n ivkleN{y" 66
n;toR n mo noNmo n =uO ,oppI@t"
n m;toR n k;m;toR n o n;ip tSkr" 67
S]I,;' s;+y' S]y" kyiRu j;n;' sdOx; ij;"
xU{; sNt" xU{;,;mNTy;n;mNTyyony" 68
anu.;vI tu y" kTky;RTs;+y' ivv;idn;m(
aNtveXR mNyr<ye v; xrIrSy;ip c;Tyye 69
S]y;Pys'.;ve k;y| b;len Sqivre, v;
xye, bN/un; v;ip d;sen .Otkn v; 70
b;lvO;tur;,;' c s;+yeWu vdt;' mOW;
j;nIy;dSqr;' v;cmuTs_mns;' tq; 71
s;hseWu c sveWR u Steys'gh[ ,eWu c
v;Gd<@yo p;ye n prI=et s;=," 72
bhuTv' prgO Iy;Ts;=w/e nr;/p"
smeWu tu gu,oTk;Ngu,w/e ijom;n( 73
sm=dxRn;Ts;+y' v,;wv s?yit
t] sTy' b[vu Ns;=I /m;Rq;R>y;' n hIyte 74
s;=I dOut;dNyib[vu ;yRss' id
av; nrkm>yeit p[Te y Svg;R hIyte 75
y];inbopI=et ,uy;;ip ik cn
pOSt];ip td(byU[ ;q;dO' yq;utm( 76
EkoluB/Stu s;=I Sy;(y" xuCyoip n S]y"
S]Ibure SqrTv;u doWw;Nyeip ye vOt;" 77
Sv.;venvw yd(byU[ Su t[;' Vy;vh;rkm(
437

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

ato ydNyib[yU /u mR ;Rq| tdp;qRkm( 78


s.;Nt" s;=," p[;;nqRpT[ yqRsi' n/*
p[;@vv;konuyu It iv/n;nen s;NTvyn( 79
yd(yornyoveTR q k;yeR Sm'ie t' mq"
td(btU[ sv| sTyen yum;k ] s;=t; 80
sTy' s;+ye b[vu Ns;=I lok;n( a;oTy(pu kl;n(
h c;num;' kit| v;geW; b[pUjt; 81
s;+yenOt' vdNp;xwb?R yte v;,w.x
RO m(
ivvx" xtm;j;tIStSm;Ts;+y' vdedtO m( 82
sTyen pUyte s;=I /mR" sTyen v/Rte
tSm;TsTy' ih v_Vy' svRv,RWe u s;=." 83
a;Tmwv ;Tmn" s;=I gitr;Tm; tq;Tmn"
m;vm'Sq;" Svm;Tm;n' nO,;' s;=,mumm( 84
mNyNte vw p;pkto n kTpXytIit n"
t;'Stu dev;" p[pXyNt SvSywv;NtrpUW" 85
*.UR mr;po dy' cN{;k;ym;inl;"
r;i]" s'?ye c /mR vOD;" svRdie hn;m( 86
devb[;,s;'in?ye s;+y' pOCzdtO ' ij;n(
d%;Np[;%;Nv; pUv;R vw xuc" xucIn( 87
b[hU Iit b[;,' pOCzTsTy' b[hU Iit p;qRvm(
gobIjk;nwvXRw y' xU{' svwSR tu p;tk" 88
b[o ye SmOt; lok; ye c S]Ib;l`;itn"
m]&h" ktSy te te SyubvRu[ to mOW; 89
jNmp[.iO t yTk cTpu<y' .{ Tvy; ktm(
te sv| xuno gCzid b[yU ;STvmNyq; 90
EkohmSmITy;Tm;n' ySTv' kLy;, mNyse
438

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

inTy' SqtSte eW pu<yp;pe=t; muin" 91


ymo vwvSvto devo yStvwW id Sqt"
ten cedivv;dSte m; g;' m; kNgm" 92
no mu<@" kp;len c .=;qIR =uTpp;st"
aN/" x]ukl
' gCz" s;+ymnOt' vdet( 93
av;Kxr;StmSyN/e ikLbWI nrk v[jte (
y" p[Xn' ivtq' b[yU ;TpO" sN/mRinye 94
aN/o mTSy;inv;Xn;it s nr" k<$k" sh
yo .;WteqRvk
w Lymp[Ty=' s.;' gt" 95
ySy iv;Nh vdt" =e]Do n;.xte
tSm; dev;" ey;'s' lokNy' puW' ivdu" 96
y;vto b;N/v;NySmNhNt s;+yenOt' vdn(
t;vt" s':yy; tSmn(,u s*My;nupvU x
R " 97
p pnOte hNt dx hNt gv;nOte
xtm;nOte hNt sh' puW;nOte 98
hNt j;t;nj;t;' ihr<y;qeR nOt' vdn(
sv| .UMynOte hNt m; Sm .UMynOt' vdI" 99
aPsu .UmvidTy;" S]I,;' .oge c mwqnu e
aBjeWu cwv reWu sveR vXmmyeWu c 100
Et;NdoW;nve+y Tv' sv;RnnOt.;W,e
yq;ut' yq;dO' svRmve ;s; vd 101
gor=k;Nv;,jk;'Stq; k;kxIlv;n(
p[e y;Nv;/uiR Wk;'vw ivp[;n(x{U vd;cret( 102
tdN/mRtoqeWR u j;nPyNy(q; nr"
n Svg;RCCyvte lok;vI' v;c' vdNt t;m( 103
xU{ivx(=]ivp[;,;' y]toR_* .ve/"
439

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

t] v_VymnOt' t sTy;ixyte 104


v;GdwvTyw c.yRjre S' te srSvtIm(
anOtSywnsStSy kv;R,; inkit' pr;m( 105
km;<@v;Rip juhyu ;Otm* yq;iv/
idTyOc; v; v;<y; tOcne ;Bdwvten v; 106
i]p=;db[vu Ns;+ymO,;idWu nrogd"
tdO,' p[;uy;Tsv| dxbN/' c svRt" 107
ySy dOXyet s;h;du_v;KySy s;=,"
rogoD;Ritmr,mO,' d;Pyo dm' c s" 108
as;=kWu TvqeWR u mqo ivv;dm;nyo"
aivNd'Stvt" sTy' xpqen;ip lM.yet( 109
mhiWR. devw k;y;Rq| xpq;" kt;"
vs;ip xpq' xepe pwjvne nOpe 110
n vOq; xpq' ky;RTSvLpePyqeR nro bu/"
vOq; ih xpq' kvNR p[Te y ceh c nXyit 111
k;mnIWu ivv;heWu gv;' .+ye tqeN/ne
b[;,;>yupp* c xpqe n;St p;tkm( 112
sTyen x;pyeip[' =i]y' v;hn;yu/"w
gobIjk;nwvXRw y' xU{' svwSR tu p;tk" 113
a' v;h;ryedne mPsu cwn' inmyet(
pu]d;rSy v;Pyen' xr;'s SpxRyTe pOqk 114
ymo n dhTyr;po noNmyNt c
n c;itRmCO zit =p[' s Dey" xpqe xuc" 115
vTsSy .xStSy pur; .[;]; yvIys;
n;dRd;h rom;ip sTyen jgt" Spx" 116
ySmNySmiNvv;de tu k*$s;+y' kt' .vet(
440

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

tTk;y| invtetR kt' c;Pykt' .vet( 117


lo.;Nmoh;y;Nmw];Tk;m;To/;qwv c
aD;n;;l.;v; s;+y' ivtqmuCyte 118
EW;mNytme Sq;ne y" s;+ymnOt' vdet(
tSy d<@ivxeW;'Stu p[v+y;MynupvU x
R " 119
lo.;Tsh' d<@Stu moh;TpUv| tu s;hsm(
.y;d(* m?ym* d<@* mw];TpUv| ctug,Ru m( 120
k;m;xgu,' pUv| o/;u i]gu,' prm(
aD;n;d( xte pU,eR b;lXy;Cztmev tu 121
Et;n;" k*$s;+ye p[o_;Nd<@;NmnIiW."
/mRSy;Vy.c;r;qRm/mRinym;y c 122
k*$s;+y' tu kv;R,;'S]INv,;RN/;mRko nOp"
p[v;sye<@yTv; b[;,' tu ivv;syet( 123
dx Sq;n;in d<@Sy mnu" Svy'.vu ob[vIt(
i]Wu v,RWe u y;in Syur=to b[;,o v[jte ( 124
pSqmudr' j; hSt* p;d* c pmm(
c=un;Rs; c k,*R c /n' dehStqwv c 125
anubN/' prD;y dexk;l* c tvt"
s;r;pr;/o c;loKy d<@ d<@eWu p;tyet( 126
a/mRd<@n' lok yxo' kitRn;xnm(
aSvGy| c pr];ip tSm;TprvjRyte ( 127
ad<@;Nd<@yn[;j; d<@;'vw ;Pyd<@yn(
ayxo mhd;oit nrk cwv gCzit 128
v;Gd<@ p[qm' ky;RGd<@ tdnNtrm(
tOtIy' /nd<@ tu v/d<@mt" prm( 129
v/en;ip yd; Tvet;g[hItu' n xKnuy;t(
441

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

tdwWu svRmPyetTp[yu It ctuym( 130


loks'Vyvh;r;q| y;" s'D;" p[qt; .uiv
t;m[Pysuv,;Rn;' t;" p[v+y;MyxeWt" 131
j;l;Ntrgte .;n* yTsU+m' dOXyte rj"
p[qm' tTp[m;,;n;' ]sre,'u p[c=te 132
]sre,vo* ivDey; l=wk; prm;,t"
t; r;jsWRpStSte ]yo g*rsWRp" 133
sWRp;" W@ yvo m?yS]yv' Tvekk,lm(
pk,lko m;WSte suv,RStu Wo@x 134
pl' suv,;RTv;r" pl;in /r,' dx
k,le sm/Ote ivDeyo r*Pym;Wk" 135
te Wo@x Sy;r,' pur;,wv r;jt"
k;W;Rp,Stu ivDeySt;m[k" k;iWRk" p," 136
/r,;in dx Dey" xtm;nStu r;jt"
ctu"s*v,Rko inko ivDeyStu p[m;,t" 137
p,;n;' xte s;/eR p[qm" s;hs" SmOt"
m?ym" p ivDey" sh' Tvev com" 138
A,e deye p[itD;te pk xtmhRit
apve td(gu,' tNmnornux;snm( 139
vsiviht;' vO' sOjie ivv/RnIm(
axIit.;g' gO Iy;Nm;s;;/Riu Wk" xte 140
ik xt' v; gO Iy;Tst;' /mRmnuSmrn(
ik xt' ih gO ;no n .vTyqRikLbWI 141
ik i]k ctuk c pk c xt' smm(
m;sSy vO' gO Iy;,;Rn;mnupvU x
R " 142
n Tvev;/* sopk;re k*sIdI' vOm;uy;t(
442

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

n c;/e" k;ls'ro/;sgoRSt n ivy" 143


n .o_Vyo bl;d;/.uR ;no vOmuTsOjte (
mULyen toWyenw m;/StenoNyq; .vet( 144
a;/opin/o.* n k;l;TyymhRt"
avh;y*R .vet;' t* dI`Rk;lmvSqt* 145
s'pI[ Ty; .uJym;n;in n nXyNt kd; cn
/enu ^o vho y dMy" p[yJu yte 146
yTk cxvW;R, s'in/* p[=e te /nI
.uJym;n' prwStU,I' n s tLlB/umhRit 147
aj@edpog<@o ivWye c;Sy .uJyte
.' tvh;re, .o_; t^VymhRit 148
a;/" sIm; b;l/n' in=epopin/" S]y"
r;jSv' oi]ySv' c n .ogen p[,Xyit 149
y" Sv;mn;nnuD;tm;/' .U ivc=,"
ten;/RvO moR_Vy; tSy .ogSy inkit" 150
ksIdvOwgR <u y' n;Tyeit skd;t;
/;Nye sde lve v; n;it;mit pt;m( 151
kt;nus;r;d/k; Vyitr_; n s?yit
ksIdpqm;huSt' pk xtmhRit 152
n;its;'vTsrI' vO' n c;dO;' punhRrte (
cvO" k;lvO" k;rt; k;yk; c y; 153
A,' d;tumx_o y" ktuR mCzTpun" iy;m(
s dv; injRt;' vO' kr,' prvtRyte ( 154
adxRyTv; t]wv ihr<y' prvtRyte (
y;vtI s'.ve St;vtI' d;tumhRit 155
cvO' sm;!o dexk;lVyvSqt"
443

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ait;mNdexk;l* n tTflmv;uy;t( 156


smu{y;nkxl; dexk;l;qRdxRn"
Sq;pyNt tu y;' vO' s; t];/gm' p[it 157
yo ySy p[it.UStxRn;yeh m;nv"
adxRyNs t' tSy p[yCzTSv/n;dO,m( 158
p[;it.;Vy' vOq;d;nm;=k s*rk;' c yt(
d<@xuLk;vxeW' c n pu]o d;tumhRit 159
dxRnp[;it.;Vye tu iv/" Sy;TpUvcR oidt"
d;np[it.uiv p[te e d;y;d;nip d;pyet( 160
ad;tr pund;Rt; ivD;tp[kt ;vO,m(
p;Tp[it.uiv p[te e prIPseTkn hetnu ; 161
inr;id/neu p[it.U" Sy;dl'/n"
Sv/n;dev t;r;id it Sqit" 162
moNm;t;R?y/Inwb;Rlne Sqivre, v;
as'bktwv Vy;vh;ro n s?yit 163
sTy; n .;W; .vit yip Sy;Tp[itit;
bihe;yte /m;Ryt;vh;rk;t( 164
yog;/mnivt' yogd;np[itg[hm(
y] v;Pyup/' pXyeTsv| ivinvtRyte ( 165
g[hIt; yid n" Sy;Tk$M b;qeR kto Vyy"
d;tVy' b;N/vwStTSy;Tp[iv._rip Svt" 166
k$M b;qeR ?y/Inoip Vyvh;r' ym;cret(
Svdexe v; ivdexe v; t' Jy;y; ivc;lyet( 167
bl;' bl;_' bl;;ip le%tm(
sv;RNblkt;nq;Rnkt;Nmnurb[vIt( 168
]y" pr;qeR KlXyNt s;=," p[it.U" klm(
444

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

cTv;rStUpcIyNte ivp[ a;!o v, nOp" 169


a;dey' n;ddIt pr=I,oip p;qRv"
n c;dey' smOoip sU+mmPyqRmTu sOjte ( 170
a;deySy c;d;n;d;deySy c vjRn;t(
d*bRLy' :y;Pyte r;D" s p[Te yeh c nXyit 171
Sv;d;n;,Rss' g;Rvbl;n;' c r=,;t(
bl' s'j;yte r;D" s p[Te yeh c v/Rte 172
tSm;m v Sv;mI Svy' ihTv; ip[y;ip[ye
vtetR y;Myy; vOy; jto/o jteN{y" 173
ySTv/me,R k;y;R, moh;Tky;Rr;/p"
acr;' dur;Tm;n' vxe kvR Nt x]v" 174
k;mo/* tu s'yMy yoq;RN/me,R pXyit
p[j;StmnuvtRNte smu{mv sN/v" 175
y" s;/yNt' zNden vedyeink nOpe
s r;D; ttu.;Rg' d;PyStSy c tnm( 176
kmR,;ip sm' ky;Rink;y;/m,Rk"
smovkj;itStu d;Cz^y ;'Stu tCznw" 177
anen iv/n; r;j; mqo ivvdt;' nO,;m(
s;=p[Tyys;in k;y;R, smt;' nyet( 178
klje vOs'pe /mRDe sTyv;idin
mh;p=e /inNy;yeR in=ep' in=pe/ " 179
yo yq; in=peSte ymq| ySy m;nv"
s tqwv g[hItVyo yq; d;yStq; g[h" 180
yo in=ep' y;Cym;no in=enu R p[yCzit
s y;Cy" p[;@vv;kn t=eru s'in/* 181
s;+y.;ve p[,/.vRyopsmiNvtw"
445

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

apdexw s'NySy ihr<y' tSy tvt" 182


s yid p[itpet yq;NySt' yq;ktm(
n t] ivte ik cTprwr.yuJyte 183
teW;' n d;id tu tr<y' yq;iv/
.* ingO d;Py" Sy;idit /mRSy /;r,; 184
in=epopin/I inTy' n dey* p[TynNtre
nXyto ivinp;te t;vinp;te Tvn;xn* 185
Svymev tu y* d;NmOtSy p[TynNtre
n s r;D;.yo_Vyo n in=eu bN/u." 186
aCzlenvw c;iNvCzmq| p[IitpUvk
R m(
ivc;yR tSy v; vO' s;wv prs;/yet( 187
in=epe veWu sveWR u iv/" Sy;Tprs;/ne
smu{e n;uy;Tk cid tSm; s'hret( 188
c*rwt ' jleno!mn; dG/mev v;
n d;id tSm;Ts n s'hrit ik cn 189
in=epSy;pht;Rrmin=e;rmev c
svwR p;ywriNvCzCzpqwvw vwidk" 190
yo in=ep' n;pRyit y;in=Py y;cte
t;vu.* c*rvCz;Sy* d;Py* v; tTsm' dmm( 191
in=epSy;pht;Rr' tTsm' d;pyemm(
tqopin/ht;RrmivxeW,e p;qRv" 192
p/;. y" kTpr{Vy' hrer"
ssh;y" s hNtVy" p[k;x' iviv/wv/R "w 193
in=epo y" kto yen y;v;' kls'in/*
t;v;nev s ivDeyo ivb[vu Nd<@mhRit 194
mqo d;y" kto yen gOhIto mq Ev v;
446

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

mq Ev p[d;tVyo yq; d;yStq; g[h" 195


in=Sy /nSywv' p[ITyopinihtSy c
r;j; ivin,Ry' ky;Rd=<v;s/;r,m( 196
iv,Ite prSy Sv' yoSv;mI Sv;MysMmt"
n t' nyet s;+y' tu StenmStenm;innm( 197
avh;yoR .vevw s;Nvy" W$(xt' dmm(
inrNvyonpsr" p[;" Sy;*rikLbWm( 198
aSv;mn; kto yStu d;yo ivy Ev v;
akt" s tu ivDeyo Vyvh;re yq; Sqit" 199
s'.ogo dOXyte y] n dOXyet;gm" Kv ct(
a;gm" k;r,' t] n s'.og it Sqit" 200
ivy;o /n' ik c IyTkls'in/*
ye, s ivxu' ih Ny;yto l.te /nm( 201
aq mUlmn;h;y| p[k;xyxo/t"
ad<@o muCyte r;D; n;iko l.te /nm( 202
n;NydNyen s'sO p' ivymhRit
n c;s;r' n c NyUn' n dUr,e itroihtm( 203
aNy;' cexRyTv;Ny; vo!" kNy; p[dIyte
.e t EkxuLkn vheidTyb[vINmnu" 204
noNm;y; n kiNy; n c y; SpOmwqnu ;
pUv| doW;n.:y;Py p[d;t; d<@mhRit 205
ATvGyid vOto yDe SvkmR prh;pyet(
tSy km;Rn
u pe, deyoa'x" shktOR ." 206
d=,;su c d;su SvkmR prh;pyn(
kTmev l.et;'xmNyenvw c k;ryet( 207
ySmNkmR, y;Stu Syu_;" p[Tyd=,;"
447

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

s Ev t; a;iddIt .jerNsvR Ev v; 208


rq' hre;?vyubR R[ ;/;ne c v;jnm(
hot; v;ip hredmu;t; c;Pyn" ye 209
sveWR ;m/Rno mu:y;Std/enR ;/Rnopre
tOtIynStOtIy;'x;tuq;|x; p;idn" 210
s'.yU Sv;in km;R, kvR rh m;nvw"
anen iv/yogen ktRVy;'xp[kLpn; 211
/m;Rq| yen d' Sy;TkSmw c;cte /nm(
p; n tq; tTSy; dey' tSy tvet( 212
yid s's;/yeu dp;RLlo.en v; pun"
r;D; d;Py" suv,| Sy;Sy SteySy inkit" 213
dSywWoidt; /mRy( ; yq;vdnpiy;
at ?v| p[v+y;m vetnSy;npiy;m( 214
.Oto n;toR n ky;Ro dp;RTkmR yq;aoidtm(
s d<@" k,l;Ny* n dey' c;Sy vetnm( 215
a;tRStu ky;RTSvSq" sNyq;.;iWtm;idt"
s dI`RSy;ip k;lSy tLl.etvw vetnm( 216
yqo_m;tR" suSqo v; yStTkmR n k;ryet(
n tSy vetn' deymLponSy;ip kmR," 217
EW /moR%leno_o vetn;d;nkmR,"
at ?v| p[v+y;m /m| smy.eidn;m( 218
yo g[;mdexs'`;n;' kTv; sTyen s'ivdm(
ivs'vdero lo.;' r;^;ip[v;syet( 219
ingO d;pyenw ' smyVy.c;r,m(
ctu"suv,;RNW<nk;'Xxtm;n' c r;jkm( 220
Et<@iv/' ky;R;mRk" pOqvIpit"
448

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

g[;mj;itsmUhWe u smyVy.c;r,;m( 221


Tv; ivy v; ik cSyeh;nuxyo .vet(
soNtdRx;h;^Vy' d;wv;ddIt v; 222
pre, tu dx;hSy n d;;ip d;pyet(
a;dd;no ddwv r;D; d<@* xt;in W$( 223
yStu doWvtI' kNy;mn;:y;y p[yCzit
tSy ky;RpO o d<@ Svy' W<,vit' p,;n( 224
akNyeit tu y" kNy;' b[yU ;d(W ,e m;nv"
s xt' p[;uy;<@ tSy; doWmdxRyn( 225
p;,g[h,k; mN];" kNy;Svev p[itit;"
n;kNy;su Kv c,;' lu/mRiy; ih t;" 226
p;,g[h,k; mN]; inyt' d;rl=,m(
teW;' in; tu ivDey; iv" sme pde 227
ySmNySmNte k;yeR ySyeh;nuxyo .vet(
tmnen iv/;nen /MyeR pq invexyet( 228
pxuWu Sv;mn;' cwv p;l;n;' c Vyitme
ivv;d' s'pv[ +y;m yq;vmRtvt" 229
idv; v_Vyt; p;le r;]* Sv;min the
yog=eme Nyq; ceu p;lo v_Vyt;my;t( 230
gop" =Ir.Oto yStu s du;xto vr;m(
goSv;Mynumte .OTy" s; Sy;Tp;le.Ote .Oit" 231
n' ivn' km." ht' ivWme mOtm(
hIn' puWk;re, p[d;Tp;l Ev tu 232
iv`uy tu t' c*rwnR p;lo d;tumhRit
yid dexe c k;le c Sv;mn" SvSy x'sit 233
k,*R cmR c v;l;' bSt' ;yu' c rocn;m(
449

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pxuWu Sv;mn;' d;NmOte v;in dxRyte ( 234


aj;ivk tu s'e vOk" p;le Tvn;yit
y;' p[s vOko hNy;Tp;le tTkLbW' .vet( 235
t;s;' cedv;n;' crNtIn;' mqo vne
y;muTPluTy vOko hNy; p;lSt] ikLbWI 236
/nu"xt' prIh;ro g[;mSy Sy;TsmNtt"
xMy;p;t;S]yo v;ip i]gu,o ngrSy tu 237
t];prvOt' /;Ny' ivih'Syu" pxvo yid
n t] p[,ye<@ nOpit" pxur=,;m( 238
vOit' t] p[kv IRt y;muW]( o n ivlokyet(
z{' c v;ryeTsv| sUkrmu%;nugm( 239
pq =e]e prvOte g[;m;NtIyeq v; pun"
sp;l" xtd<@;hoR ivp;l;Nv;ryeTpxUn( 240
=e]e vNyeWu tu px" sp;d' p,mhRit
svR] tu sdo dey" =ei]kSyeit /;r,; 241
aindRx;h;' g;' sUt;' vOW;NdevpxUS' tq;
sp;l;Nv; ivp;l;Nv; n d<@;Nmnurb[vIt( 242
=ei]ySy;Tyye d<@o .;g;xgu,o .vet(
tto/Rd<@o .OTy;n;mD;n;T=ei]kSy tu 243
Eti/;nm;it;mRk" pOqvIpit"
Sv;mn;' c pxUn;' c p;l;n;' c Vyitme 244
sIm;' p[it smuTpe ivv;de g[;myoyo"
Jye m;s nyeTsIm;' supk
[ ;xeWu setWu u 245
sI'a;vO=;' kvIRt Nyg[o/;Tqikxk
u ;n(
x;LmlINs;lt;l;' =Ir,wv p;dp;n( 246
guLm;Nve,'U iviv/;NxmIvLlISql;in c
450

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

xr;NkBjkguLm;' tq; sIm; n nXyit 247


t@;g;Nyudp;n;in v;Py" p[v,;in c
sIm;s'/Wu k;y;R, devt;ytn;in c 248
pz;in c;Ny;in sIm;l;in k;ryet(
sIm;D;ne nO,;' vI+y inTy' lok ivpyRym( 249
aXmnoSqIin gov;l;'StuW;N.Sm kp;lk;"
krIWmk;;r;'Xxkr; v;luk;Stq; 250
y;in cwvp' k
[ ;r;, k;l;mnR .=yet(
t;in s'/Wu sIm;y;mp[k;x;in k;ryet( 251
EtwlRn yR Te sIm;' r;j; ivvdm;nyo"
pUv.R Ku Ty; c sttmudkSy;gmen c 252
yid s'x
( y Ev Sy;Ll;n;mip dxRne
s;=p[Tyy Ev Sy;TsIm;v;divin,Ry" 253
g[;mIykkl;n;' c sm=' sI s;=,"
p[Vy;" sIml;in tyowv ivv;idno" 254
te pOWt( ;Stu yq; b[yU "u smSt;" sI inym(
inbIy;q; sIm;' sv;|St;'vw n;mt" 255
xro.Ste gOhITvovI| Gv,o r_v;ss"
sukt "w x;ipq;" Svw" SvwnyR ye Su te smsm( 256
yqo_n nyNtSte pUyNte sTy;=,"
ivprIt' nyNtStu d;Py;" Syuixt' dmm( 257
s;+y.;ve tu cTv;ro g[;m;" s;mNtv;sn"
sIm;ivin,Ry' ky"Ru p[yt; r;js'in/* 258
s;mNt;n;m.;ve tu m*l;n;' sI s;=,;m(
m;nPynuyu It puW;Nvngocr;n( 259
Vy;/;Nx;kink;Ngop;n(kv t;RNmUl%;nk;n(
451

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Vy;lg[;h;nuHzvOInNy;' vnc;r," 260


te pO;Stu yq; b[yU "u sIm;s'/Wu l=,m(
tq; Sq;pye{;j; /me,R g[;myoyo" 261
=e]kpt@;g;n;m;r;mSy gOhSy c
s;mNtp[Tyyo Dey" sIm;setiu vin,Ry" 262
s;mNt;eNmOW; b[yU "u set* ivv;dt;' nO,;m(
sveR pOqk pOqGd<@; r;D; m?yms;hsm( 263
gOh' t@;gm;r;m' =e]' v; .IWy; hrn(
xt;in p d<@" Sy;dD;n;d(xto dm" 264
sIm;y;mivW;y;' Svy' r;jwv /mRivt(
p[idxe mmekW ;mupk;r;idit Sqit" 265
EWo%len;.ihto /mR" sIm;ivin,Rye
at ?v| p[v+y;m v;Kp;yivin,Rym( 266
xt' b[;,m;Xy =i]yo d<@mhRit
vwXyoPy/Rxt' v; xU{Stu v/mhRit 267
p;xd(b;[ ,o d<@" =i]ySy;.x'sne
vwXye Sy;d/Rp;xCz{e ;dxko dm" 268
smv,Re ij;tIn;' ;dxwv Vyitme
v;devvcnIyeWu tdev igu,' .vet( 269
Ekj;itij;tI'Stu v;c; d;,y; =pn(
j;y;" p[;uy;Czd' j`Nyp[.vo ih s" 270
n;mj;itg[h' TveW;m.{ohe, kvtR "
in=ePyoyomy" xJvRl;Sye dx;l" 271
/moRpdex' dpe,R ivp[;,;mSy kvtR "
tm;secyel
w ' vK]e o]e c p;qRv" 272
ut' dex' c j;it' c kmR xrIrmev c
452

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

ivtqen b[vu Ndp;R;Py" Sy;d(xt' dmm( 273


k;,' v;Pyq v; %mNy' v;ip tq;iv/m(
tQyen;ip b[vu Nd;Pyo d<@ k;W;Rp,;vrm( 274
m;tr' iptr' j;y;' .[;tr' tny' gum(
a;=;ryNxt' d;Py" pNq;n' c;dduro" 275
b[;,=i]y;>y;' tu d<@" k;yoR ivj;nt;
b[;,e s;hs" pUv"R =i]ye Tvev m?ym" 276
ivXxU{yorevmev Svj;it' p[it tvt"
zdvj| p[,yn' d<@Syeit iviny" 277
EW d<@iv/" p[o_o v;Kp;ySy tvt"
at ?v| p[v+y;m d<@p;yin,Rym( 278
yen kn cdn ih'Sy;eCz^ mNTyj"
zVy' td(tdev;Sy tNmnornux;snm( 279
p;,muMy d<@ v; p;,CzdnmhRit
p;den p[hrNkop;Tp;dCzdnmhRit 280
sh;snm.p[Pe suTkSy;pkj"
k$;' kt;o inv;RSy" Sfc' v;Sy;vktRyte ( 281
avinIvto dp;Rd( ;vo* zdyepO "
avmU]yto me!m^ vx/Ryto gudm( 282
kxWe u gO to hSt* zdyedivc;ryn(
p;dyod;R!k;y;' c g[Iv;y;' vOW,eWu c 283
TvG.edk" xt' d<@o loihtSy c dxRk"
m;'s.e; tu W$(ink;Np[v;SySTvSq.edk" 284
vnSptIn;' sveWR ;mup.ogo yq; yq;
yq; tq; dm" k;yoR ih's;y;mit /;r,; 285
mnuy;,;' pxUn;' c du"%;y p[te sit
453

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

yq; yq; mhu"%' d<@ ky;Rq; tq; 286


a;vpI@n;y;' c v[,xointyoStq;
smuTq;nVyy' d;Py" svRd<@mq;ip v; 287
{Vy;, ih'Sy;o ySy D;ntoD;ntoip v;
s tSyoTp;dyeiu ' r;De d; tTsmm( 288
cmRc;mRk.;<@Wu k;lomyeWu
mULy;Tpgu,o d<@" pupmUlfleWu c 289
y;nSy cwv y;tu y;nSv;mn Ev c
dx;itvtRn;Ny;" xeWe d<@o iv/Iyte 290
zn;Sye .yuge ityRKp[itmu%;gte
a=. c y;nSy c. tqwv c 291
zdne cwv yN];,;' yoK]rXm(yoStqwv c
a;Nde c;PypwhIit n d<@ mnurb[vIt( 292
y];pvtRte yuGy' vwg<u y;Tp[;jkSy tu
t] Sv;mI .ve<@o ih's;y;' ixt' dmm( 293
p[;jkeved;" p[;jko d<@mhRit
yuGySq;" p[;jkn;e sveR d<@;" xt' xtm( 294
s ceu pq s'" pxu.v;R rqen v;
p[m;pyeTp[;,.OtSt] d<@oivc;rt" 295
mnuym;r,e =p[' c*rvTkLbW' .vet(
p[;,.OTsu mhTSv/| gogjo^hy;idWu 296
=u{k;,;' pxUn;' tu ih's;y;' ixto dm"
p;xu .ve<@" xu.We u mOgp=Wu 297
g/R.;j;ivk;n;' tu d<@" Sy;Tpm;iWk"
m;iWkStu .ve<@" sUkrinp;tne 298
.;y;R pu] d;s p[e yo .[;]; c sodr"
454

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

p[;;pr;/;St;@;" SyU rJJv; ve,du len v; 299


pOtStu xrIrSy nom; kq' cn
atoNyq; tu p[hrNp[;" Sy;*rikLbWm( 300
EWo%len;.ihto d<@p;yin,Ry"
StenSy;t" p[v+y;m iv/' d<@ivin,Rye 301
prm' ym;itTSten;n;' ing[he nOp"
Sten;n;' ing[h;dSy yxo r;^' c v/Rte 302
a.ySy ih yo d;t; s pUJy" stt' nOp"
sT]' ih v/Rte tSy sdwv;.yd=,m( 303
svRto /mRW@.;go r;Do .vit r=t"
a/m;Rdip W@.;go .vTySy r=t" 304
yd/Ite yjte yd;it ydcRit
tSy W@.;g.;g[;j; sMyG.vit r=,;t( 305
r=N/me,R .Ut;in r;j; v?y;' `;tyn(
yjtehrhyRD"w shxtd=,w" 306
yor=Nblm;de kr' xuLk c p;qRv"
p[it.;g' c d<@ c s so nrk v[jte ( 307
ar=t;r' r;j;n' blW@.;gh;r,m(
tm;" svRlokSy smg[mlh;rkm( 308
anpe=tmy;Rd' n;Stk ivp[lp'u km(
ar=t;rm;r' nOp' iv;d/ogitm( 309
a/;mRk i].Ny;Ryiw nRg O Iy;Tp[yt"
inro/nen bN/en iviv/en v/en c 310
ing[h,e ih p;p;n;' s;/Un;' s'gh[ ,e c
ij;ty veJy;." pUyNte stt' nOp;" 311
=NtVy' p[.,u ; inTy' =pt;' k;yR,;' nO,;m(
455

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

b;lvO;tur;,;' c kvtR ; ihtm;Tmn" 312


y" =o mWRyTy;twSR ten SvgeR mhIyte
ySTvwy;R =mte nrk ten gCzit 313
r;j; Stenne gNtVyo mu_kxne /;vt;
a;c=;,en tTSteymevk
' m;RSm x;/ m;m( 314
SkN/en;d;y musl' lgu@ v;ip %;idrm(
x_' co.ytStI+,;m;ys' d<@mev v; 315
x;sn;; ivmo=;; Sten" Stey;imuCyte
ax;sTv; tu t' r;j; StenSy;oit ikLbWm( 316
a;de .[,U h; m;iR pTy* .;y;Rpc;r,I
gur* xy y;Jy Steno r;jin ikLbWm( 317
r;j." ktd<@;Stu kTv; p;p;in m;nv;"
inmRl;" SvgRm;y;Nt sNt" suki tno yq; 318
yStu ru' `$' kp;reN; y" p[p;m(
s d<@ p[;uy;Nm;W' t tSmNsm;hret( 319
/;Ny' dx>y" kM.e>yo hrto>y/k v/"
xeWe Pyek;dxgu,' d;PyStSy c tnm( 320
tq; /rmmey;n;' xt;d>y/k v/"
suv,Rrjt;dIn;mum;n;' c v;ss;m( 321
p;xtSTv>y/k hStCzdnmyte
xeWe Tvek;dxgu,' mULy;<@ p[kLpyet( 322
puW;,;' klIn;n;' n;rI,;' c ivxeWt"
mu:y;n;' cwv r;n;' hr,e v/mhRit 323
mh;pxUn;' hr,e xS];,;m*W/Sy c
k;lm;s; k;y| c d<@ r;j; p[kLpyet( 324
goWu b[;,s'Sq;su zrk;y; .edne
456

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

pxUn;' hr,e cwv s" k;yoR/Rp;idk" 325


sU]k;p;Rsik<v;n;' gomySy gu@Sy c
d" =IrSy tSy p;nIySy tO,Sy c 326
ve,vu dw l.;<@;n;' lv,;n;' tqwv c
mO<my;n;' c hr,e mOdo .Smn Ev c 327
mTSy;n;' p=,;' cwv twlSy c `OtSy c
m;'sSy m/unwv y;NyTpxus.' vm( 328
aNyeW;' cwvm;dIn;' m;n;modnSy c
pKv;;n;' c sveWR ;' tNmuLy;d(gu,o dm" 329
pupeWu hrte /;Nye guLmvLlIngeWu c
aNyevprpUtWe u d<@" Sy;Tpk,l" 330
prpUtWe u /;NyeWu x;kmUlfleWu c
inrNvye xt' d<@" s;Nvye/Rxt' dm" 331
Sy;Ts;hs' TvNvyvTp[s.' kmR yTktm(
inrNvy' .veTStey' Tv;pVyyte c yt( 332
ySTvet;NyupKlO;in {Vy;, Stenyer"
tm;' d<@ye{;j; y;' coryeh ;t( 333
yen yen yq;n Steno nOWu ivcete
tdev hreSy p[Ty;dex;y p;qRv" 334
ipt;c;yR" suNm;t; .;y;R pu]" puroiht"
n;d<@o n;m r;DoSt y" Sv/meR n itit 335
k;W;Rp,' .ve<@o y];Ny" p[;kto jn"
t] r;j; .ve<@" shmit /;r,; 336
a;p;' tu xU{Sy Steye .vit ikLbWm(
Wo@xwv tu vwXySy ;i]'xT=i]ySy c 337
b[;,Sy ctu"Wi" pU,| v;ip xt' .vet(
457

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

igu,; v; ctu"WiStoWgu,iv s" 338


v;nSpTy' mUlfl' d;vRq| tqwv c
tO,' c go>yo g[;s;qRmStey' mnurb[vIt( 339
yod;d;yno hSt;LlPset b[;,o /nm(
y;jn;?y;pnen;ip yq; StenStqwv s" 340
ijo?vg" =I,vO;Riv=U c mUlk
a;dd;n" pr=e]; d<@ d;tumhRit 341
as'idt;n;' s'd;t; s'idt;n;' c mo=k"
d;s;rqht;R c p[;" Sy;orikLbWm( 342
anen iv/n; r;j; kv;R," Stening[hm(
yxoSmNp[;uy;Llok p[Te y c;num' su%m( 343
EeN{' Sq;nm.p[Pe suyx
R ;=ymVyym(
nope=te =,mip r;j; s;hsk nrm( 344
v;Gdu;Skr;wv d<@nvw c ih'st"
s;hsSy nr" kt;R ivDey" p;pkm" 345
s;hse vtRm;n' tu yo mWRyit p;qRv"
s ivn;x' v[jTy;xu ivW' c;/gCzit 346
n m]k;r,;{;j; ivpul;; /n;gm;t(
smuTsOjTe s;hsk;NsvR.tU .y;vh;n( 347
xS]' ij;it.g[;R ' /moR y]op?yte
ij;tIn;' c v,;Rn;' ivPlve k;lk;rte 348
a;Tmn pr];,e d=,;n;' c s'gre
S]Iivp[;>yupp* c N/me,R n duyit 349
gu v; b;lvO* v; b[;,' v; bhutu m(
a;tt;ynm;y;Nt' hNy;dev;ivc;ryn( 350
n;tt;yv/e doWo hNtu.vR it kn
458

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

p[k;x' v;p[k;x' v; mNyuSt' mNyumCO zit 351


prd;r;.mxe_R p[vO ;NmhIpit"
jnkrwd<R @XzyTv; p[v;syet( 352
tTsmuTqo ih lokSy j;yte v,Rsk
' r"
yen mUlhro/mR" svRn;x;y kLpte 353
prSy p; puW" s'.;W;' yojyn[h"
pUvmR ;=;rto doWw" p[;uy;TpUvsR ;hsm( 354
ySTvn;=;rt" pUvmR ..;Wte k;r,;t(
n doW' p[;uy;Tk c ih tSy Vyitm" 355
prS]y' yo.vdeIqeR r<ye vneip v;
ndIn;' v;ip s'.de e s s'gh[ ,m;uy;t( 356
pc;riy; kl" SpxoR .UW,v;ss;m(
sh %$(v;sn' cwv sv| s'gh[ ,' SmOtm( 357
S]y' SpOxde dexe y" SpOo v; mWRye y;
prSprSy;numte sv| s'gh[ ,' SmOtm( 358
ab[;," s'gh[ ,e p[;,;Nt' d<@mhRit
ctu,;Rmip v,;Rn;' d;r; r+ytm;" sd; 359
.=uk; bNdnwv dI=t;" k;rvStq;
s'.;Wn' sh S]I." kyrRu p[itv;rt;" 360
n s'.;W;' prS]I." p[itiW" sm;cret(
iniWo .;Wm;,Stu suv,| d<@mhRit 361
nwW c;r,d;reWu iv/n;RTmopjIivWu
syNt ih te n;rIinRg!U ;;ryNt c 362
ik cdev tu d;Py" Sy;Ts'.;W;' t;.r;crn(
p[w y;su cwk._;su rh" p[v[ jt;su c 363
yok;m;' dUWyeTkNy;' s so v/mhRit
459

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sk;m;' dUWy'StuLyo n v/' p[;uy;r" 364


kNy;M.jNtImuTk' n ik cdip d;pyet(
j`Ny' sevm;n;' tu s'yt;' v;syeh e 365
m;' sevm;nStu j`Nyo v/mhRit
xuLk d;Tsevm;n" sm;mCzTpt; yid 366
a.W tu y" kNy;' ky;Rpe,R m;nv"
tSy;xu kTyeR aLy* d<@ c;hRit W$(xtm( 367
sk;m;' dUWy'StuLyo n;lzdm;uy;t(
ixt' tu dm' d;Py" p[sivinvOye 368
kNywv kNy;' y; ky;RSy;" Sy;d(xto dm"
xuLk c igu,' d;Czf;wv;uy;x 369
y; tu kNy;' p[ky ;RTS]I s; so m*<@mhRit
aLyorev v; zd' %re,ohn' tq; 370
.t;Rr' lye; tu S]I D;itgu,dipRt;
t;' ." %;dye{;j; s'Sq;ne bhusS' qte 371
pum;'s' d;hyeTp;p' xyne t a;yse
a>y;d?yu k;;in t] dt p;pkt( 372
s'vTsr;.xStSy duSy igu,o dm"
v[;Tyy; sh s'v;se c;<@;Ly; t;vdev tu 373
xU{o gumgu' v; wj;t' v,Rm;vsn(
agumsvRSvwgRu ' sve,R hIyte 374
vwXy" svRSvd<@" Sy;Ts'vTsrinro/t"
sh' =i]yo d<@o m*<@' mU],e c;hRit 375
b[;,I' ygu;' tu gCzt;' vwXyp;qRv*
vwXy' pxt' ky;RT=i]y' tu sh,m( 376
.;vip tu t;vev b[;<y; guy; sh
460

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

ivPlut* xU{v<@* dG/Vy* v; k$;n; 377


sh' b[;,o d<@o gu;' ivp[;' bl;[jn(
xt;in p d<@" Sy;idCzNTy; sh s'gt" 378
m*<@' p[;,;Ntk d<@o b[;,Sy iv/Iyte
treW;' tu v,;Rn;' d<@" p[;,;Ntko .vet( 379
n j;tu b[;,' hNy;TsvRp;pevip Sqtm(
r;^;den' bih" ky;RTsmg[/nm=tm( 380
n b[;,v/;y;n/moR ivte .uiv
tSm;dSy v/' r;j; mns;ip n cNtyet( 381
vwXyeT=i]y;' gu;' vwXy;' v; =i]yo v[jte (
yo b[;<y;mgu;y;' t;vu.* d<@mhRt" 382
sh' b[;,o d<@ d;Pyo gue tu te v[jn(
xU{;y;' =i]yivxo" s;ho vw .vem" 383
=i]y;y;mgu;y;' vwXye pxt' dm"
mU],e m*<@mCzu =i]yo d<@mev v; 384
ague =i]y;vwXye xU{;' v; b[;,o v[jn(
xt;in p d<@" Sy;Tsh' TvNTyjS]ym( 385
ySy Sten" pure n;St n;NyS]Igo n duv;k
n s;hskd<@o s r;j; xlok.;k 386
EteW;' ing[ho r;D" p;n;' ivWye Svk
s;'r;JykTsj;TyeWu lok cwv yxSkr" 387
ATvj' ySTyje;Jyo y;Jy' c TvRk Tyjeid
x_' kmR<ydu' c tyodR<@" xt' xtm( 388
n m;t; n ipt; n S]I n pu]STy;gmhRit
Tyjpitt;net;n[;D; d<@" xt;in W$( 389
a;meWu ij;tIn;' k;yeR ivvdt;' mq"
461

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

n ivb[yU ;Opo /m| ckWRNhtm;Tmn" 390


yq;hRmte ;n>yCyR b[;,w" sh p;qRv"
s;NTven p[xmYy;d* Sv/m| p[itp;dyet( 391
p[itveXy;nuvXe y* c kLy;,e v'xitije
ah;Rv.ojyiNvp[o d<@mhRit m;Wkm( 392
oi]y" oi]y' s;/u' .UitkTyev.ojyn(
td' igu,' d;Pyo ihr<y' cwv m;Wkm( 393
aN/o j@" pI#spIR sTy; Sqivr y"
oi]yeWpU kv| n d;Py;" kn cTkrm( 394
oi]y' Vy;/t;t*R c b;lvO;vikcnm(
mh;klInm;y| c r;j; s'pjU yeTsd; 395
x;LmlIflk Xl+,e neinJy;ejk" xnw"
n c v;s;'s v;so.inRhrR e c v;syet( 396
tNtuv;yo dxpl' d;dekpl;/km(
atoNyq; vtRm;no d;Pyo ;dxk dmm( 397
xuLkSq;neWu kxl;" svRp<yivc=,;"
kyrRu `| yq;p<y' tto v'x' nOpo hret( 398
r;D" p[:y;t.;<@;in p[itiW;in y;in c
t;, inhRrto lo.;TsvRh;r' hrepO " 399
xuLkSq;n' prhrk;le yivyI
mQy;v;dI c s':y;ne d;Pyogu,mTyym( 400
a;gm' ingRm' Sq;n' tq; vO=y;vu.*
ivc;yR svRp<y;n;' k;ryeTyivy* 401
pr;]e pr;]e p=e p=eq v; gte
kvIRt cwW;' p[Ty=m`RsS' q;pn' nOp" 402
tul;m;n' p[tIm;n' sv| c Sy;Tsul=tm(
462

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

W$(su W$(su c m;seWu punrev prI=yet( 403


p,' y;n' tre d;Py' p*Wo/Rp,' tre
p;d' pxu yoiW p;d;/| r_k" pum;n( 404
.;<@pU,;Rin y;n;in t;y| d;Py;in s;rt"
r_.;<@;in yTk cTpum;'s;prCzd;" 405
dI`;R?vin yq;dex' yq;k;l' tro .vet(
ndItIreWu ti;Tsmu{e n;St l=,m( 406
g.R,I tu im;s;idStq; p[v[ jto muin"
b[;,; linwv n d;Py;St;rk tre 407
y;iv ik c;x;n;' ivxIyetR ;pr;/t"
t;xwrve d;tVy' sm;gMy Svto_at" 408
EW n*y;yn;mu_o Vyvh;rSy in,Ry"
d;x;pr;/tStoye dwivk n;St ing[h" 409
v;,Jy' k;ryeXw y' ksId' kiWmev c
pxUn;' r=,' cwv d;Sy' xU{' ijNmn;m( 410
=i]y' cwv vwXy' c b[;,o vOkxRt*
b.Oy;d;nOxS' yen Sv;in km;R, k;ryet( 411
d;Sy' tu k;ry'lo.;d(b;[ ," s'Skt;Nj;n(
ainCzt" p[;.vTy;{;D; d<@" xt;in W$( 412
xU{' tu k;rye;Sy' tmtmev v;
d;Sy;ywv ih sOos* b[;,Sy Svy'.vu ; 413
n Sv;mn; insOoip xU{o d;Sy;imuCyte
insgRj' ih tSy kStSm;dpohit 414
?vj;to ._d;so gOhj" tdT]m*
pwi]ko d<@d;s swte d;syony" 415
.;y;R pu] d;s ]y Ev;/n;" SmOt;"
463

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ye sm/gCzNt ySy te tSy tnm( 416


ivB/' b[;," xU{;^Vyop;d;nm;cret(
n ih tSy;St ik cTSv' .tOhR ;yR/no ih s" 417
vwXyxU{* p[yen Sv;in km;R, k;ryet(
t* ih Cyut* SvkmR>y" =o.yet;md' jgt( 418
ahNyhNyve=te km;RNt;Nv;hn;in c
a;yVyy* c inyt;v;kr;Nkoxmev c 419
Ev' sv;Rinm;n[;j; Vyvh;r;Nsm;pyn(
Vypo ikLbW' sv| p[;oit prm;' gitm( 420
nvmo?y;y"
puWSy S]y;wv /meR vTmRin itto"
s'yoge ivp[yoge c /m;RNv+y;m x;t;n( 1
aSvtN];" S]y" k;y;" puWw" SvwidRv;inxm(
ivWyeWu c sNTy" s'Sq;Py; a;Tmno vxe 2
ipt; r=it k*m;re .t;R r=it y*vne
r=Nt Sqivre pu]; n S]I Sv;tN}ymhRit 3
k;led;t; ipt; v;Cyo v;Cy;nupyNpit"
mOte .tRr pu]Stu v;Cyo m;turr=t; 4
sU+me>yoip p[s>y" S]yo r+y; ivxeWt"
yoihR klyo" xokm;vheyru r=t;" 5
m' ih svRv,;Rn;' pXyNto /mRmu mm(
ytNte r=tu' .;y;| .t;Rro dubl
R ; aip 6
Sv;' p[siU t' cr]' c klm;Tm;nmev c
Sv' c /m| p[yen j;y;' r=Nh r=it 7
pit.;Ry;| s'pi[ vXy g.oR .UTveh j;yte
464

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

j;y;y;St j;y;Tv' ydSy;' j;yte pun" 8


y;dOx' .jte ih S]I sut' sUte tq;iv/m(
tSm;Tp[j;ivxuq| S]y' r=eTp[yt" 9
n koiWt" x_" p[s prr=tum(
Etwp;yyogwStu xKy;St;" prr=tum( 10
aqRSy s'gh[ e cwn;' Vyye cwv inyojyet(
x*ce /meR pKTy;' c p;r,;Sy ve=,e 11
ar=t; gOhe ;" puWwr;k;r."
a;Tm;nm;Tmn; y;Stu r=eySu t;" sur=t;" 12
p;n' dujnR s'sgR" pTy; c ivrho$nm(
SvoNygehv;s n;rIs'dWU ,;in W$( 13
nwt; p' prI=Nte n;s;' vys s'Sqit"
sup' v; ivp' v; pum;inTyev .ute 14
p*'Ly;lc; nwe ; Sv.;vt"
r=t; ytopIh .tOR vet; ivkvtR e 15
Ev' Sv.;v' D;Tv;s;' p[j;pitinsgRjm(
prm' ym;itTpuWo r=,' p[it 16
xYy;snml;r' k;m' o/mn;jRvm(
{oh.;v' kcy;| c S]I>yo mnurkLpyt( 17
n;St S]I,;' iy; mN]writ /meR VyvSqit"
inrN{y; mN]; S]I>yo anOtmit Sqit" 18
tq; c utyo b(yo ingIt; ingmevip
Sv;l=<yprI=;q| t;s;' ,ut inktI" 19
yNme m;t; p[ll
u .u e ivcrNTypitv[t;
tNme ret" ipt; vO;mTySywtdxRnm( 20
?y;yTyin' yTk cTp;,g[;hSy cets;
465

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

tSywW Vy.c;rSy inv" sMyguCyte 21


y;dOGgu,ne .];R S]I s'yJu yet yq;iv/
t;dOGgu,; s; .vit smu{,e ve ing; 22
a=m;l; vsn s'yu _;/myoinj;
x;r mNdp;len jg;m;>yhR,Iyt;m( 23
Et;;Ny; lokSmpkp[stU y"
TkW| yoiWt" p[;;" Svw" Svw.tR gRO ,u "w xu."w 24
EWoidt; loky;]; inTy' S]Ipus' yo" xu.;
p[Te yeh c su%odk;Np[j;/m;Rbo/t 25
p[jn;q| mh;.;g;" pUj;h;R gOhdIy"
S]y" y gehWe u n ivxeWoSt kn 26
Tp;dnmpTySy j;tSy prp;lnm(
p[Tyh' loky;];y;" p[Ty=' S]I inbN/nm( 27
apTy' /mRk;y;R, xuWU ; ritm;
d;r;/InStq; SvgR" ipt,;m;Tmn h 28
pit' y; n;.crit mnov;Gdehs'yt;
s; .tOl
R ok;n;oit s" s;?vIit coCyte 29
Vy.c;r;u .tu"R S]I lok p[;oit inNt;m(
sOg;lyoin' c;oit p;progw pI@te 30
pu]' p[Tyuidt' s" pUvjR w mhiWR."
ivjNymm' pu<ymupNy;s' inbo/t 31
.tRr pu]' ivj;nNt uitw/' tu ktRr
a;huTp;dk k cdpre =ei],' ivdu" 32
=e].Ut; SmOt; n;rI bIj.Ut" SmOt" pum;n(
=e]bIjsm;yog;Ts'.v" svRdie hn;m( 33
ivx' k] cIj' S]IyoinSTvev k] ct(
466

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

.y' tu sm' y] s; p[siU t" p[xSyte 34


bIjSy cwv yoNy; bIjmuTkmuCyte
svR.tU p[siU tihR bIjl=,l=t; 35
y;dOx' tUPyte bIj' =e]e k;lopp;idte
t;dOgo[ hit tSmNbIj' SvwVyRt' gu,"w 36
y' .UmihR .Ut;n;' x;tI yoinCyte
n c yoingu,;Nk;'Ij' puyit puiWu 37
.Um;vPyekkd;re k;lo;in kWIvlw"
n;n;p;, j;yNte bIj;nIh Sv.;vt" 38
v[Ihy" x;lyo mu;Stl; m;W;Stq; yv;"
yq;bIj' p[rohNt lxun;nI=vStq; 39
aNydu' j;tmNyidTyetoppte
Pyte y yIj' tdev p[rohit 40
tTp[;Den ivnIten D;nivD;nveidn;
a;yuk;men vVy' n j;tu pryoiWit 41
a] g;q; v;yugIt;" ktRyNt pur;ivd"
yq; bIj' n vVy' pus' ; prprg[he 42
nXytIWuyqR ; iv" %e ivmnuiv?yt"
tq; nXyit vw =p[' bIj' prprg[he 43
pOqorpIm;' pOqvI' .;y;| pUviR vdo ivdu"
Sq;,uCzdSy kd;rm;" x;Lyvto mOgm( 44
Et;v;nev puWo y;y;Tm; p[jie t h
ivp[;" p[;huStq; cwto .t;R s; SmOt;n; 45
n inyivsg;R>y;' .tu.R ;Ry;R ivmuCyte
Ev' /m| ivj;nIm" p[;k p[j;pitinmRtm( 46
skdx
' o inptit skTkNy; p[dIyte
467

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

skd;h dd;nIit ]I<yet;in st;' skt( 47


yq; goo^d;sIWu mihyj;ivk;su c
noTp;dk" p[j;.;gI tqwv;Ny;n;Svip 48
ye=ei],o bIjvNt" pr=e]p[v;ip,"
te vw sSySy j;tSy n l.Nte fl' Kv ct( 49
ydNygoWu vOW.o vTs;n;' jnyeCztm(
gomn;mev te vTs; mo`' SkNdtm;WR.m( 50
tqwv;=ei],o bIj' pr=e]p[v;ip,"
kvR Nt =ei],;mq| n bIjI l.te flm( 51
fl' Tvn.s'/;y =ei],;' bIjn;' tq;
p[Ty=' =ei],;mqoR bIj;oingRlIysI 52
iy;>yupgm;vetIj;q| yTp[dIyte
tSyeh .;gn* dO* bIjI =ei]k Ev c 53
ao`v;t;t' bIj' ySy =e]e p[rohit
=ei]kSywv tIj' n v; l.te flm( 54
EW /moR gv;Sy d;Syu;^ j;ivkSy c
ivh'gmihWI,;' c ivDey" p[sv' p[it 55
Et" s;rfLguTv' bIjyoNyo" p[kitRtm(
at" pr' p[v+y;m yoiWt;' /mRm;pid 56
.[;tuJyeR Sy .;y;R y; gupnujSy s;
yvIysStu y; .;y;R uW; JyeSy s; SmOt; 57
Jyeo yvIyso .;y;| yvIy;Nv;g[jS]ym(
pitt* .vto gTv; inyu_;vPyn;pid 58
devr;; sip<@;; S]y; sMyyu_y;
p[je Pst;a;/gNtVy; s't;nSy pr=ye 59
iv/v;y;' inyu_Stu `Ot;_o v;Gyto inx
468

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

EkmuTp;dyeTpu]' n itIy' kq' cn 60


itIymek p[jn' mNyNte S]IWu tid"
ainvOtR ' inyog;q| pXyNto /mRtStyo" 61
iv/v;y;' inyog;qeR invOR e tu yq;iv/
guv uW;v vteyR ;t;' prSprm( 62
inyu_* y* iv/' ihTv; vteyR ;t;' tu k;mt"
t;vu.* pitt* Sy;t;' uW;ggutLpg* 63
n;NySmiNv/v; n;rI inyo_Vy; ij;it."
aNySmNh inyu;n; /m| hNyu" sn;tnm( 64
no;ihkWu mN]eWu inyog" kTyRte Kv ct(
n ivv;hiv/;vu_' iv/v;vedn' pun" 65
ay' ijwihR iv" pxu/moR ivgihRt"
mnuy;,;mip p[o_o vene r;Jy' p[x;sit 66
s mhIm%l;' .un[;jiWRpv[ r" pur;
v,;Rn;' s'kr' c k;mophtcetn" 67
tt" p[.iO t yo moh;Tp[mItpitk;' S]ym(
inyojyTypTy;q| t' ivghRNt s;/v" 68
ySy; m[yte kNy;y; v;c; sTye kte pit"
t;mnen iv/;nen injo ivNdet devr" 69
yq;iv?y/gMywn;' xuKlvS];' xucv[t;m(
mqo .jet; p[sv;TskTskdtO ;vOt* 70
n dv; kSy cTkNy;' pundR;ic=,"
dv; pun" p[yCzNh p[;oit puW;nOtm( 71
iv/vTp[itgO;ip TyjeTkNy;' ivgihRt;m(
Vy;/t;' ivp[du ;' v; zn; copp;idt;m( 72
yStu doWvtI' kNy;mn;:y;yopp;dyet(
469

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSy titq' ky;RTkNy;d;tudrRu ;Tmn" 73


iv/;y vO' .;y;Ry;" p[vseTk;yRv;r"
avOkxRt; ih S]I p[du yeTSqitmTyip 74
iv/;y p[oiWte vO' jIveymm;Sqt;
p[oiWte Tviv/;ywv jIveCzLpwrgihRt"w 75
p[oiWto /mRk;y;Rq| p[tI+yo* nr" sm;"
iv;q| W@ yxoq| v; k;m;q| ]I'Stu vTsr;n( 76
s'vTsr' p[tI=et iWNtI' yoiWt' pit"
?v| s'vTsr;ven;' d;y' Tv; n s'vset( 77
ait;meTp[m' y; m' rog;tRmve v;
s; ]INm;s;NprTy;Jy; iv.UW,prCzd; 78
Nm' pitt' KlIbmbIj' p;prog,m(
n Ty;goSt iWNTy; n c d;y;pvtRnm( 79
mp;s;/uvO ; c p[itkl; c y; .vet(
Vy;/t; v;/veVy; ih';qRI c svRd; 80
vN?y;me/ve;Bde dxme tu mOtp[j;
Ek;dxe S]IjnnI sSTvip[yv;idnI 81
y; rog,I Sy;u iht; s'p; cwv xIlt"
s;nuD;Py;/veVy; n;vm;Ny; c kihR ct( 82
a/iv; tu y; n;rI ingRCz&iWt; gOh;t(
s; s" s'inroVy; Ty;Jy; v; kls'in/* 83
p[itiW;ip ce; tu mm>yudyevip
p[=e ;sm;j' gCz; s; d<@; k,l;in W$( 84
yid Sv;;pr;wv ivNderNyoiWto ij;"
t;s;' v,Rme, Sy;e' pUj; c veXm c 85
.tu"R xrIrxuWU ;' /mRk;y| c nwTykm(
470

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

Sv; cwv ky;RTsveWR ;' n;Svj;it" kq' cn 86


yStu tTk;ryeNmoh;Tsj;Ty; Sqty;Nyy;
yq; b[;,c;<@;l" pUvdR O Stqwv s" 87
Tk;y;.p;y vr;y sdOx;y c
ap[;;mip t;' tSmw kNy;' d;q;iv/ 88
k;mm; mr,;h e kNytumR Tyip
n cwvnw ;' p[yeu gu,hIn;y kihR ct( 89
]I, vW;R<yudI=et km;yOtR mu tI stI
?v| tu k;l;detSm;iNdet sdOx' pitm( 90
adIym;n; .t;Rrm/gCzid Svym(
nwn" ik cdv;oit n c y' s;/gCzit 91
al;r' n;ddIt ip}y' kNy; Svy'vr;
m;tOk .[;tOd' v; Sten; Sy;id t' hret( 92
ip]e n d;CzLk tu kNy;mOtmu tI' hrn(
s c Sv;My;dit;medtO nU ;' p[itro/n;t( 93
i]'xWoR vheTkNy;' ;' ;dxv;iWRkm(
}yvWoRvW;| v; /meR sIdit sTvr" 94
devd;' pit.;Ry;| ivNdte neCzy;Tmn"
t;' s;?vI' b.Oy;Ty' dev;n;' ip[ym;crn( 95
p[jn;q| S]y" sO;" s't;n;q| c m;nv"
tSm;Ts;/;r,o /mR" ut* p; shoidt" 96
kNy;y;' dxuLk;y;' m[yte yid xuLkd"
devr;y p[d;tVy; yid kNy;numNyte 97
a;ddIt n xU{oip xuLk duihtr' ddn(
xuLk ih gO Nkte z' duihtOivym( 98
Etu n pre cn;Rpre j;tu s;/v"
471

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

ydNySy p[itD;y punrNySy dIyte 99


n;nuxu mu j;TvetTpUvRe vip ih jNmsu
xuLks'Dne mULyen z' duihtOivym( 100
aNyoNySy;Vy.c;ro .ved;mr,;Ntk"
EW /mR" sm;sen Dey" S]Ipus' yo" pr" 101
tq; inTy' ytey;t;' S]Ipus' * tu ktiy*
yq; n;.cret;' t* ivyu_;ivtretrm( 102
EW S]Ipus' yo_o /moR vo rits'iht"
a;ppTyp[;i d;y/m| inbo/t 103
?v| iptu m;tu smeTy .[;tr" smm(
.jerNpwtk
O rKqmnIx;Ste ih jIvto" 104
Jye Ev tu gO Iy;Tp}y' /nmxeWt"
xeW;StmupjIveyyu qR vw iptr' tq; 105
Jyen j;tm;]e, pu]I .vit m;nv"
ipt,;mnO,wv s tSm;TsvRmhRit 106
ySmO,' s'nyit yen c;nNTymXnute
s Ev /mRj" pu]" k;mj;intr;iNvdu" 107
iptev p;lyeTpU];n(Jye_#o .[;t,( yvIys"
pu]v;ip vterR n(Jye .[;tr /mRt" 108
Jye" kl' v/Ryit ivn;xyit v; pun"
Jye" pUJytmo lok Jye" srgihRt" 109
yo Jyeo JyevO" Sy;Nm;tev s iptev s"
aJyevOyRStu Sy;Ts s'pJU yStu bN/uvt( 110
Ev' sh vseyvu ;R pOqGv; /mRk;Myy;
pOqGvv/Rte /mRStSm;mRy( ; pOqKy; 111
JyeSy v'x ;r" svR{Vy; yrm(
472

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

tto/| m?ymSy Sy;urIy' tu yvIys" 112


Jyewv kin s'hret;' yqoidtm(
yeNye Jyekin;>y;' teW;' Sy;Nm?ym' /nm( 113
sveWR ;' /nj;t;n;m;ddIt;Grmg[j"
y s;itxy' ik cxt;uy;rm( 114
;ro n dxSvSt s'p;n;' SvkmRsu
yTk cdev dey' tu Jy;yse m;nv/Rnm( 115
Ev' smut o;re sm;n'x;Np[kLpyet(
;renut e TveW;my' Sy;d'xkLpn; 116
Ek;/k hree" pu]o?y/| ttonuj"
a'xm'x' yvIy;'s it /moR VyvSqt" 117
Sve>yo_E>yStu kNy;>y" p[du.;[ tR r" pOqk
Sv;TSv;d'x;tu.;Rg' pitt;" SyuridTsv" 118
aj;ivk swkxf n j;tu ivWm' .jet(
aj;ivk tu ivWm' JyeSywv iv/Iyte 119
yvIy;e.;y;Ry;' pu]muTp;dyeid
smSt] iv.;g" Sy;idit /moR VyvSqt" 120
psjRn' p[/;nSy /mRto noppte
ipt; p[/;n' p[jne tSm;me,R t' .jet( 121
pu]" kino Jye;y;' kin;y;' c pUvjR "
kq' t] iv.;g" Sy;idit ceTs'xyo .vet( 122
Ek vOW.mu;r' s'hret s pUvjR "
ttopre JyevOW;StdUn;n;' Svm;tOt" 123
JyeStu j;to Jye;y;' hreW .Wo@x;"
tt" Svm;tOt" xeW; .jerit /;r,; 124
sdOxS]IWu j;t;n;' pu];,;mivxeWt"
473

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

n m;tOto JywmSt jNmto JywmuCyte 125


jNmJyen c;;n' sub[ <y;Svip SmOtm(
ymyowv g.eWR u jNmto Jyet; SmOt; 126
apu]onen iv/n; sut;' kvIRt pui]k;m(
ydpTy' .vedSy;' tNmm Sy;TSv/;krm( 127
anen tu iv/;nen pur; cq pui]k;"
ivvOq| Svv'xSy Svy' d=" p[j;pit" 128
dd* s dx /m;Ry kXyp;y ]yodx
som;y r;De sTkTy p[It;Tm; sv'xitm( 129
yqwv;Tm; tq; pu]" pu],e duiht; sm;
tSy;m;Tmin itNTy;' kqmNyo /n' hret( 130
m;tuStu y*tk yTSy;Tkm;rI.;g Ev s"
d*ih] Ev c hredpu]Sy;%l' /nm( 131
d*ih]o %l' rKqmpu]Sy iptuhrR te (
s Ev d;d(* ip<@* ip]e m;t;mh;y c 132
p*]d*ih]yoloRk n ivxeWoSt /mRt"
tyoihR m;t;iptr* s'.tU * tSy deht" 133
pui]k;y;' kt;y;' tu yid pu]onuj;yte
smSt] iv.;g" Sy;et; n;St ih S]y;" 134
apu];y;' mOt;y;' tu pui]k;y;' kq' cn
/n' tTpui]k;.t;R hretvw ;ivc;ryn( 135
akt; v; kt; v;ip y' ivNdeTsdOx;Tsutm(
p*]I m;t;mhSten d;Tp<@ hrenm( 136
pu],e lok;yit p*]e,;nNTymXnute
aq pu]Sy p*]e, b[Sy;oit ivpm( 137
pu;o nrk;Sm;T];yte iptr' sut"
474

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

tSm;Tpu] it p[o_" Svymev Svy'.vu ; 138


p*]d*ih]yoloRk ivxeWo noppte
d*ih]oip mu]nw ' s't;ryit p*]vt( 139
m;tu" p[qmt" ip<@ invRpTe pui]k;sut"
itIy' tu iptuStSy;StOtIy' tTptu" iptu" 140
ppo gu,"w svw"R pu]o ySy tu dT]m"
s hretvw ti{Kq' s'p;[ oPyNygo]t" 141
go]rKqe jnytunR hreT]m" Kv ct(
go]rKq;nug" ip<@o Vypwit ddt" Sv/; 142
ainyu_;sutwv pui]<y; devr;t(
.* t* n;hRto .;g' j;rj;tkk;mj* 143
inyu_;y;mip pum;;y;| j;toiv/;nt"
nwv;hR" pwtk
O rKq' pittoTp;idto ih s" 144
hre] inyu_;y;' j;t" pu]o yq;rs"
=ei]kSy tu tIj' /mRt" p[sv s" 145
/n' yo b.Oy;;tumtRO Sy S]ymev c
sopTy' .[;tuTp; d;Sywv tnm( 146
y; inyu_;Nyt" pu]' devr;;Pyv;uy;t(
t' k;mjmrKqIy' vOqoTp' p[c=te 147
Eti/;n' ivDey' iv.;gSywkyoinWu
bIWu cwkj;t;n;' n;n;S]IWu inbo/t 148
b[;,Sy;nupVU ye,R ctStu yid S]y"
t;s;' pu]We u j;teWu iv.;gey' iv/" SmOt" 149
kn;xo govOWo y;nml;r veXm c
ivp[Sy;;rk deymek;'x p[/;nt" 150
}y'x' d;y;reip[o ;v'x* =i]y;sut"
475

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

vwXy;j" s;/Rmve ;'xm'x' xU{;suto hret( 151


sv| v; rKqj;t' tx/; prkLPy c
/My| iv.;g' kvIRt iv/n;nen /mRivt( 152
cturo_a;Nhreip[S]In'x;N=i]y;sut"
vwXy;pu]o hred( y( x
' ' a'x' xU{;suto hret( 153
yip Sy;u sTpu]o PysTpu]o ip v; .vet(
n;/k dxm;;Cz{;pu];y /mRt" 154
b[;,=i]yivx;' xU{;pu]o n rKq.;k
ydev;Sy ipt; d;dev;Sy /n' .vet( 155
smv,;Rsu v; j;t;" sveR pu]; ijNmn;m(
;r' Jy;yse dv; .jertre smm( 156
xU{Sy tu sv,wvR n;Ny; .;y;R iv/Iyte
tSy;' j;t;" sm;'x;" SyuyiR d pu]xt' .vet( 157
pu];N;dx y;n;h n,;' Sv;y'.vu o mnu"
teW;' W@ bN/ud;y;d;" W@ ad;y;db;N/v;" 158
a*rs" =e]jwv d" ki]m Ev c
gU!oTpopiv d;y;d; b;N/v; W$( 159
k;nIn sho! t" p*n.RvStq;
Svy'd x*{ W@ ad;y;db;N/v;" 160
y;dOx' flm;oit kPlvw" s'trlm(
t;dOx' flm;oit kp]u "w s'tr'Stm" 161
yekrKqn* Sy;t;m*rs=e]j* sut*
ySy yTpwtk
O rKq' s t It netr" 162
Ek Ev;rs" pu]" ip}ySy vsun" p[."u
xeW;,;m;nOxS' y;q| p[d;u p[jIvnm( 163
W' tu =e]jSy;'x' p[d;Tpwtk
O ;n;t(
476

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

a*rso iv.jNd;y' ip}y' pmmev v; 164


a*rs=e]j* pu]* iptOrKqSy .;gn*
dx;pre tu mxo go]rKq;'x.;gn" 165
Sv=e]e s'Skt;y;' tu SvymuTp;dye ym(
tm*rs' ivj;nIy;Tpu]' p[;qmkLpkm( 166
yStLpj" p[mItSy KlIbSy Vy;/tSy v;
Sv/me,R inyu_;y;' s pu]" =e]j" SmOt" 167
m;t; ipt; v; d;t;' ym" pu]m;pid
sdOx' p[Iits'yu _' s Deyo dT]m" sut" 168
sdOx' tu p[ky ;R' gu,doWivc=,m(
pu]' pu]gu,yw Ru _' s ivDey ki]m" 169
Tpte gOhe yStu n c D;yet kSy s"
s gOhe gU! TpStSy Sy;Sy tLpj" 170
m;t;iptO>y;muTsO' tyorNytre, v;
y' pu]' prgO Iy;dpiv" s Cyte 171
iptOvXe min kNy; tu y' pu]' jnye{h"
t' k;nIn' vde;; vo!" kNy;smuvm( 172
y; g.R,I s'Syte D;t;D;t;ip v; stI
vo!" s g.oR .vit sho! it coCyte 173
,Iy;STvpTy;q| m;t;ip]oyRmNtk;t(
s tk" sutStSy sdOxosdOxoip v; 174
y; pTy; v; prTy_; iv/v; v; SvyeCzy;
Tp;dyeTpun.UTR v; s p*n.Rv Cyte 175
s; ced=tyoin" Sy;tp[Ty;gt;ip v;
p*n.Rvne .];R s; pun" s'Sk;rmhRit 176
m;t;iptOivhIno ySTy_o v; Sy;dk;r,;t(
477

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;Tm;nmpRye Smw Svy'dStu s SmOt" 177


y' b[;,Stu xU{;y;' k;m;duTp;dyeTsutm(
s p;ryev xvStSm;Tp;rxv" SmOt" 178
d;Sy;' v; d;sd;Sy;' v; y" xU{Sy suto .vet(
sonuD;to hredx
' mit /moR VyvSqt" 178
=e]j;dINsut;net;nek;dx yqoidt;n(
pu]p[itin/In;" iy;lop;NmnIiW," 180
y Ete.iht;" pu];" p[s;dNybIjj;"
ySy te bIjto j;t;StSy te netrSy tu 181
.[;t,;mekj;t;n;mekeTpu]v;N.vet(
sv;|St;'Sten pu],e pui],o mnurb[vIt( 182
sv;Rs;mekpIn;mek; ceTpui],I .vet(
sv;RSt;Sten pu],e p[;h pu]vtImRn"u 183
eys" eysol;.e p;pIy;in[KqmhRit
bhveu sdOx;" sveR rKqSy .;gn" 184
n .[;tro n iptr" pu]; rKqhr;" iptu"
ipt; hredpu]Sy rKq' .[;tr Ev c 185
]y;,;mudk k;y| i]Wu ip<@" p[vtRte
ctuq"R s'pd[ ;twW;' pmo noppte 186
anNtr" sip<@;StSy tSy /n' .vet(
at ?v| skLy" Sy;d;c;yR" xy Ev v; 187
sveWR ;mPy.;ve tu b[;,; rKq.;gn"
]wiv;" xucyo d;Nt;Stq; /moR n hIyte 188
ah;y| b[;,{Vy' r;D; inTymit Sqit"
treW;' tu v,;Rn;' sv;R.;ve hrepO " 189
s'SqtSy;npTySy sgo];Tpu]m;hret(
478

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

t] yi{Kqj;t' Sy;SmNp[itp;dyet( 190


* tu y* ivvdey;t;' ;>y;' j;t* S]y; /ne
tyoyRSy ip}y' Sy;Ts gO It netr" 191
jnNy;' s'Sqt;y;' tu sm' sveR shodr;"
.jerNm;tOk rKq' .gNy sn;.y" 192
y;St;s;' SyudiRu htrSt;s;mip yq;hRt"
m;t;m; /n;Tk cTp[dye ' p[IitpUvk
R m( 193
a?y?y;v;hink d' c p[IitkmR,
.[;tOm;tOiptOp;[ ' W@v/' S]I/n' SmOtm( 194
aNv;/ey' c y' pTy; p[Iten cwv yt(
pTy* jIvit vO;y;" p[j;y;Stn' .vet( 195
b[;dwv;WRg;N/vRp;[ j;pTyeWu ysu
ap[j;y;mtIt;y;' .turR ve tidyte 196
yvSy;" Sy;n' d' ivv;hev;sur;idWu
ap[j;y;mtIt;y;' m;t;ip]oStidyte 197
S]y;' tu yvei' ip]; d' kq' cn
b[;,I treTkNy; tdpTySy v; .vet( 198
n inh;Rr' S]y" ky"Ru k$M b;hum?yg;t(
Svk;dip c iv; SvSy .turR n;Dy; 199
pTy* jIvit y" S]I.rl;ro /Oto .vet(
n t' .jerNd;y;d; .jm;n;" ptNt te 200
an'x* KlIbpitt* j;TyN/b/r* tq;
Nmj@mUk; ye c k crN{y;" 201
sveWR ;mip tu Ny;Yy' d;tu' xKTy; mnIiW,;
g[;s;Cz;dnmTyNt' pitto ddvet( 202
yqRt; tu d;rw" Sy;TKlIb;dIn;' kq' cn
479

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

teW;muTptNtUn;mpTy' d;ymhRit 203


yTk cTptr p[te e /n' Jyeo/gCzit
.;go yvIys;' t] yid iv;nup;ln" 204
aiv;n;' tu sveWR ;' h;ten' .vet(
smSt] iv.;g" Sy;dip}y it /;r,; 205
iv;/n' tu ySy tSywv /n' .vet(
mw}ym*;ihk cwv m;/upikkmev c 206
.[;t,;' yStu nehte /n' x_" SvkmR,;
s in.;RJy" Svk;d'x;Tk cvopjIvnm( 207
anupNptO{Vy' me, ydup;jRtm(
SvymIihtlB/' t;k;mo d;tumhRit 208
pwtk
O tu ipt; {Vymnv;' yd;uy;t(
n tTpu].w jR Te s;/Rmk;m" SvymjRtm( 209
iv._;" sh jIvNto iv.jerNpunyRid
smSt] iv.;g" Sy;w' t] n ivte 210
yeW;' Jye" kino v; hIyet;'xp[d;nt"
m[yte ;Nytro v;ip tSy .;go n luPyte 211
sody;R iv.jerS' t' smeTy siht;" smm(
.[;tro ye c s'sO ; .;gNy sn;.y" 212
yo Jye_#o ivinkvIRt lo.;;tNyvIys"
soJye" Sy;d.;g inyNtVy r;j." 213
svR Ev ivkmRSq; n;hRNt .[;tro /nm(
n c;dv; kin>yo Jye" kvIRt y*tkm( 214
.[;t,;miv._;n;' yuTq;n' .veTsh
n pu].;g' ivWm' ipt; d;Tkq' cn 215
?v| iv.;g;;tStu ip}ymev hrenm(
480

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

s'sO ;Sten v; ye SyuivR.jet s tw" sh 216


anpTySy pu]Sy m;t; d;ymv;uy;t(
m;tyRip c vO;y;' iptum;Rt; hrenm( 217
A,e /ne c svRSmNp[iv._ yq;iv/
p;Xyet yTk cTsv| smt;' nyet( 218
vS]' p]ml;r' kt;mudk S]y"
yog=em' p[c;r' c n iv.;Jy' p[c=te 219
aymu_o iv.;go v" pu];,;' c iy;iv/"
mx" =e]j;dIn;' Ut/m| inbo/t 220
Ut' sm;y' cwv r;j; r;^;v;ryet(
r;j;Ntkr,;vet* * doW* pOqvI=t;m( 221
p[k;xmet;Sky| yvnsm;y*
tyoinRTy' p[tI`;te nOpityRv;N.vet( 222
ap[;,.yRTyte tLlok UtmuCyte
p[;,." iyte yStu s ivDey" sm;y" 223
Ut' sm;y' cwv y" ky;RTk;ryet v;
t;Nsv;Rn`( ;tye{;j; xU{;' ijlin" 224
iktv;NkxIlv;n(r ;Np;W<@Sq;' m;nv;n(
ivkmRSq;n(x*<@k;' =p[' inv;RsyeTpur;t( 225
Ete r;^e vtRm;n; r;D" p[ztSkr;"
ivkmRiyy; inTy' b;/Nte .i{k;" p[j;" 226
UtmetTpur; kLpe dO' vwrkr' mht(
tSm;Ut' n sevte h;Sy;qRmip bum;n( 227
p[Cz' v; p[k;x' v; tWevte yo nr"
tSy d<@ivkLp" Sy;qe' nOpteStq; 228
=]ivXxU{yoinStu d<@ d;tumxKnuvn(
481

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;nO<y' kmR,; gCzip[o d;Cznw" xnw" 229


S]Ib;loNmvO;n;' dr{;,;' c rog,;m(
xf;ivdlrJJv;wivRd?y;OpitdRmm( 230
ye inyu_;Stu k;yeWR u hNyu" k;y;R, k;yR,;m(
/nom,; pCym;n;St;"Sv;Nk;ryepO " 231
k$x;snkt| p[kt In;' c dUWk;n(
S]Ib;lb[;,;' hNy;d(W(sie vnStq; 232
tIrt' c;nux' c y] Kv cn yvet(
kt' tmRto iv; tyo invtRyte ( 233
am;Ty;" p[;@vv;ko v; yTky"Ru k;yRmNyq;
tTSvy' nOpit" ky;R;Nsh' c d<@yet( 234
b[h; c sur;p SteyI c gutLpg"
Ete sveR pOqGDey; mh;p;tikno nr;" 235
ctu,;Rmip cwtWe ;' p[;ymkvtR ;m(
x;rIr' /ns'yu _' d<@ /My| p[kLpyet( 236
gutLpe .g" k;yR" sur;p;ne sur;?vj"
Steye c pd' k;y| b[h<yxr;" pum;n( 237
as'.oJy; s'y;Jy; as'p;#; aivv;ihn"
crey"u pOqvI' dIn;" svR/mRbihkt;" 238
D;its'bN/.STvete Ty_Vy;" ktl=,;"
indRy; innRmSk;r;StNmnornux;snm( 239
p[;y' tu kv;R,;" svRv,;R yqoidtm(
n;; r;D; ll;$e Syud;RPy;StUms;hsm( 240
a;g"su b[;,Sywv k;yoR m?yms;hs"
ivv;Syo v; .ve{;^;Ts{Vy" sprCzd" 241
tre ktvNtStu p;p;Nyet;Nyk;mt"
482

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

svRSvh;rmhRNt k;mtStu p[v;snm( 242


n;ddIt nOp" s;/umhR ;p;tikno /nm(
a;dd;nStu tLlo.;en doWe, lPyte 243
aPsu p[vXe y t' d<@ v,;yopp;dyet(
utvOoppe v; b[;,e p[itp;dyet( 244
xo d<@Sy v,o r;D;' d<@/ro ih s"
x" svRSy jgto b[;,o vedp;rg" 245
y] vjRyte r;j; p;pko /n;gmm(
t] k;len j;yNte m;nv; dI`RjIivn" 246
inpNte c sSy;in yqo;in ivx;' pOqk
b;l; n p[mIyNte ivkt' c n j;yte 247
b[;,;Nb;/m;n' tu k;m;dvrv,Rjm(
hNy;]wv/R op;ywjnkrwnpRO " 248
y;v;nv?ySy v/e t;v;Nv?ySy mo=,e
a/moR nOpte o /mRStu ivinyCzt" 249
idtoy' ivStrxo mqo ivv;dm;nyo"
a;dxsu m;geWR u Vyvh;rSy in,Ry" 250
Ev' /mRy( ;, k;y;R, sMyk kvNR mhIpit"
dex;nlB/;NlPset lB/;' prp;lyet( 251
sMyivdexStu ktdugR x;S]t"
k<$kor,e inTym;itmumm( 252
r=n;d;yRvO ;n;' k<$k;n;' c xo/n;t(
nreN{;S]idv' y;Nt p[j;p;lntTpr;" 253
ax;s'StSkr;NyStu bl' gO ;it p;qRv"
tSy p[=>u yte r;^' Svg;R prhIyte 254
in.Ry' tu .veSy r;^' b;hubl;tm(
483

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

tSy t/Rte inTy' sCym;n v &m" 255


iiv/;'StSkr;iNv;Tpr{Vy;ph;rk;n(
p[k;x;';p[k;x;' c;rc=umhR Ipit" 256
p[k;xvk;SteW;' n;n;p<yopjIivn"
p[Czvk;STvete ye Sten;$ivk;dy" 257
Tkock;;p/k; vk;" iktv;Stq;
ml;dexvO; .{;e=,k" sh 258
asMy;r,wv mh;m;];ikTsk;"
xLpopc;ryu_; inpu,;" p<yyoiWt" 259
Evm;dIiNvj;nIy;Tp[k;x;'l( lokk<$k;n(
ingU!c;r,;Ny;nn;y;Rn;yRlin" 260
t;iNvidTv; sucrtwg!RU S tTkmRk;r."
c;rw;neks'Sq;nw" p[oTs; vxm;nyet( 261
teW;' doW;n.:y;Py Sve Sve kmR, tvt"
kvIRt x;sn' r;j; sMyk s;r;pr;/t" 262
n ih d<@;dOte xKy" kt|u p;piving[h"
Sten;n;' p;pbuIn;' in.Ot' crt;' =t* 263
s.;p[p;pUpx;l;vexm;ivy;"
ctupq;'Tw yvO=;" sm;j;" p[=e ,;in c 264
jI,oR;n;Nyr<y;in k;k;vexn;in c
xUNy;in c;Pyg;r;, vn;Nyupvn;in c 265
Ev'iv/;Opo dex;NguLmw" Sq;vrjmw"
tSkrp[itWe/;q| c;rw;Pynuc;ryet( 266
tTsh;ywrnugtwn;Rn;kmRpv[ ie d."
iv;duTs;dyevw inpu,"w pUvtR Skrw" 267
.+y.oJyopdexw b[;,;n;' c dxRn"w
484

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

x*yRkm;Rpdexw kySRu teW;' sm;gmm( 268


ye t] nopspeyR mu l
RU p[,iht; ye
t;Np[s nOpo hNy;Tsm]D;itb;N/v;n( 269
n ho!n ivn; c*r' `;tye;mRko nOp"
sho!' sopkr,' `;tyedivc;ryn( 270
g[;mevip c ye k c*r;,;' ._d;yk;"
.;<@;vk;xd;wv sv;|St;nip `;tyet( 271
r;^We u r=;/kt;Ns;mNt;'vw coidt;n(
a>y;`;teWu m?ySq;xy;*r;inv &tm( 272
y;ip /mRsmy;Tp[Cyuto /mRjIvn"
d<@nvw tmPyoWeTSvk;m;R ivCyutm( 273
g[;m`;te iht;. pq moW;.dxRne
x_to n;./;vNto inv;RSy;" sprCzd;" 274
r;D" kox;pht| p[itklWe u c Sqt;n(
`;tyeiiv/wd<R @rrI,;' copj;pk;n( 275
s'/' zv; tu ye c*y| r;]* kvR Nt tSkr;"
teW;' zv; nOpo hSt* tI+,e xUle invexyet( 276
alIg[R Nq.edSy zdyeTp[qme g[he
itIye hStcr,* tOtIye v/mhRit 277
ad;N._d;'vw tq; xS];vk;xd;n(
s'in/;t' moWSy hNy;*rmver" 278
t@;g.edk hNy;dPsu xuv/en v;
y;ip p[its'Sky;R;PyStUms;hsm( 279
ko;g;r;yu/;g;rdevt;g;r.edk;n(
hSTyrqht| hNy;dev;ivc;ryn( 280
yStu pUviR nivSy t@;gSyodk hret(
485

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;gm' v;Pyp;' .N;Ts d;Py" pUvsR ;hsm( 281


smuTsOj{e ;jm;geR ySTvme?ymn;pid
s * k;W;Rp,* d;dme?y' c;xu xo/yet( 282
a;ptoq v; vO; g.R,I b;l Ev v;
pr.;W,mhRNt t xo?ymit Sqit" 283
cikTsk;n;' sveWR ;' mQy;p[crt;' dm"
am;nuWWe u p[qmo m;nuWWe u tu m?ym" 284
s'm?vjyIn;' p[itm;n;' c .edk"
p[itky;R tTsv| p d;Czt;in c 285
adUiWt;n;' {Vy;,;' dUW,e .edne tq;
m,In;mpve/e c d<@" p[qms;hs" 286
smwihR ivWm' yStu crew mULytoip v;
sm;uy;m' pUv| nro m?ymmev v; 287
bN/n;in c sv;R, r;j; m;geR invexyet(
du"%t; y] dOXyeriNvkt;" p;pk;r,h( 288
p[;k;rSy c .e;r' pr%;,;' c pUrkm(
;r;,;' cwv .;r' =p[mve p[v;syet( 289
a.c;reWu sveWR u ktRVyo ixto dm"
mUlkmR, c;n;e" kTy;su iviv/;su c 290
abIjivyI cwv bIjoTk; tqwv c
my;Rd;.edkwv ivkt' p[;uy;/m( 291
svRk<$kp;ip' hemk;r' tu p;qRv"
p[vtRm;nmNy;ye zdyeLlvx" =ur"w 292
sIt;{Vy;phr,e xS];,;m*W/Sy c
k;lm;s; k;y| c r;j; d<@ p[kLpyet( 293
Sv;Mym;Ty* pur' r;^' koxd<@* suq;
486

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

s p[kt yo t;" s; r;JymuCyte 294


s;n;' p[kt In;' tu r;JySy;s;' yq;mm(
pUv| pUv| gutr' j;nIy;sn' mht( 295
s;Syeh r;JySy ivB/Sy i]d<@vt(
aNyoNygu,vwxe y; ik cditrCyte 296
teWu teWu tu kTyeWu td ivxyte
yen yTs;?yte k;y| tSmn(e muCyte 297
c;re,oTs;hyogen iyywv c kmR,;m(
Svx_' prx_' c inTy' iv;NmhIpit" 298
pI@n;in c sv;R, Vysn;in tqwv c
a;r.et tt" k;y| s'cNTy gul;`vm( 299
a;r.etvw km;R, ;Nt" ;Nt" pun" pun"
km;R<y;r.m;,' ih puW' IinRWve te 300
kt' ]et;yug' cwv ;pr' klrev c
r;Do vO;in sv;R, r;j; ih yugmuCyte 301
kl" p[su o .vit s j;g[d( ;pr' yugm(
kmRSv>yutS]et; ivcr'Stu kt' yugm( 302
N{Sy;kSy v;yo ymSy v,Sy c
cN{Sy;e" pOqVy; tejovO' nOpret( 303
v;iWRk;'turo m;s;NyqeN{o.p[vWRit
tq;.vWeTR Sv' r;^' k;mwrN{v[t' crn( 304
a* m;s;Nyq;idTyStoy' hrit rXm."
tq; hreTkr' r;^;Tymkvt[ ' ih tt( 305
p[ivXy svR.tU ;in yq; crit m;t"
tq; c;rw" p[ve Vy' v[tmet m;tm( 306
yq; ym" ip[yy* p[;e k;le inyCzit
487

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

tq; r;D; inyNtVy;" p[j;St ymv[tm( 307


v,en yq; p;xwb
R Ev;.dOXyte
tq; p;p;gO Iy;[tmet v;,m( 308
prpU,| yq; cN{' dO; yNt m;nv;"
tq; p[kt yo ySmNs c;N{v[itko nOp" 309
p[t;pyu_StejSvI inTy' Sy;Tp;pkmRsu
dus;mNtih' td;ey' v[t' SmOtm( 310
yq; sv;R, .Ut;in /r; /;ryte smm(
tq; sv;R, .Ut;in b.[t" p;qRv' v[tm( 311
Etwp;ywrNyw yu_o inTymtN{t"
Sten;n[;j; ingO Iy;TSvr;^e pr Ev c 312
pr;mPy;pd' p[;o b[;,; p[kopyet(
te n' kipt; hNyu" s" sblv;hnm( 313
yw" kt" svR.+yorpey mhod/"
=yI c;Py;yt" som" ko n nXyeTp[koPy t;n( 314
lok;nNy;NsOjye yu Re lokp;l;' koipt;"
dev;NkyrRu dev;' k" =<v'St;NsmOyu ;t( 315
y;nup;Ty itNt lok; dev; svRd;
b[ cwv /n' yeW;' ko ih'Sy;;( jjIivWu" 316
aiv;'vw iv;' b[;,o dwvt' mht(
p[,It;p[,It yq;dwvR t' mht( 317
Xmx;nevip tejSvI p;vko nwv duyit
ym;n yDeWu .Uy Ev;.v/Rte 318
Ev' yPyineWu vtRNte svRkmRsu
svRq; b[;,;" pUJy;" prm' dwvt' ih tt( 319
=]Sy;itp[v
O Sy b[;,;Np[it svRx"
488

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

b[vw s'inyNtO Sy;T=]' ih b[s'.vm( 320


aob[R t" =]mXmno lohmuTqtm(
teW;' svR]g' tej" Sv;su yoinWu x;Myit 321
n;b[ =]mOoit n;=]' b[ v/Rte
b[ =]' c s'pO _mh c;mu] v/Rte 322
dv; /n' tu ivp[>e y" svRd<@smuTqtm(
pu]e r;Jy' sm;sOJy kvIRt p[;y,' r,e 323
Ev' crNsd; yu_o r;j/meWR u p;qRv"
ihteWu cwv lokSy sv;RN.OTy;yojyet( 324
EWo%l" kmRiv/_o r;D" sn;tn"
m' kmRiv/' iv;Tmxo vwXyxU{yo" 325
vwXyStu kts'Sk;r" kTv; d;rprg[hm(
v;t;Ry;' inTyyu_" Sy;TpxUn;' cwv r=,e 326
p[j;pitihR vwXy;y sO; prdde pxUn(
b[;,;y c r;De c sv;R" prdde p[j;" 327
n c vwXySy k;m" Sy; r=ey' pxUinit
vwXye ceCzit n;Nyen r=tVy;" kq' cn 328
m,mu_;p[v;l;n;' loh;n;' t;NtvSy c
gN/;n;' c rs;n;' c iv;d`Rbl;blm( 329
bIj;n;muiiv Sy;T=e]doWgu,Sy c
m;nyog' c j;nIy;ul;yog;' svRx" 330
s;r;s;r' c .;<@;n;' dex;n;' c gu,;gu,;n(
l;.;l;.' c p<y;n;' pxUn;' prv/Rnm( 331
.OTy;n;' c .Oit' iv;;W; iviv/; nO,;'
{Vy;,;' Sq;nyog;' yivymev c 332
/me,R c {VyvO;v;itmumm(
489

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

d; svR.tU ;n;mmev p[yt" 333


ivp[;,;' vedivduW;' gOhSq;n;' yxSvn;m(
xuWU vw tu xU{Sy /moR nwye s" pr" 334
xucTkxuWU mu dRO vu ;gnh'kt "
b[;,;;yo inTymuTk;' j;itmXnute 335
EWon;pid v,;Rn;mu_" kmRiv/" xu."
a;pip ih ySteW;' mxStbo/t 336
dxmo?y;y"
a/IyIr'S]yo v,;R" SvkmRSq; ij;ty"
p[byU[ ;d(b;[ ,STveW;' netr;ivit iny" 1
sveWR ;' b[;,o iv;yup;y;Nyq;iv/
p[byU[ ;idtre>y Svy' cwv tq; .vet( 2
vwxe y;Tp[ki tw;ymSy c /;r,;t(
s'Sk;rSy ivxeW; v,;Rn;' b[;," p[."u 3
b[;," =i]yo vwXyS]yo v,;R ij;ty"
ctuqR Ekj;itStu xU{o n;St tu pm" 4
svRv,RWe u tuLy;su pIv=tyoinWu
a;nuloMyen s'.tU ; j;Ty; Dey;St Ev te 5
S]IvnNtrj;t;su ijwTp;idt;Nsut;n(
sdOx;nev t;n;hum;RtdO oWivgihRt;n( 6
anNtr;su j;t;n;' iv/reW sn;tn"
ek;Ntr;su j;t;n;' /My| iv;idm' iv/m( 7
b[;,;wXykNy;y;mMbo n;m j;yte
inW;d" xU{kNy;y;' y" p;rxv Cyte 8
=i]y;Cz{kNy;y;' r;c;rivh;rv;n(
490

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

=]xU{vpujNR tug[o n;m p[j;yte 9


ivp[Sy i]Wu v,RWe u nOptev,R yR oyo"
vwXySy v,Re cwkSmNW@ Etepsd;" SmOt;" 10
=i]y;ip[kNy;y;' sUto .vit j;itt"
vwXy;Nm;g/vwdhe * r;jivp[;n;sut* 11
xU{;d;yogv" =; c<@;l;/mo nO,;m(
vwXyr;jNyivp[;su j;yNte v,Rsk
' r;" 12
Ek;Ntre Tv;nuloMy;dMbog[* yq; SmOt*
=Ovdw he k* tTp[;itloMyeip jNmin 13
pu]; yenNtrS]Ij;" me,o_; ijNmn;m(
t;nnNtrn;Stu m;tOdoW;Tp[c=te 14
b[;,;dugk
[ Ny;y;m;vOto n;m j;yte
a;.IroMbkNy;y;m;yogVy;' tu /Gv," 15
a;yogv =; c c<@;l;/mo nO,;m(
p[;itloMyen j;yNte xU{;dpsd;S]y" 16
vwXy;Nm;g/vwdhe * =i]y;TsUt Ev tu
p[tIpmete j;yNte prePypsd;S]y" 17
j;to inW;d;Cz{;y;' j;Ty; .vit pus"
xU{;j( j;to inW;;' tu s vw k$ k" SmOt" 18
=uj;RtStqog[;y;' p;k it kTyRte
vwdhe kn TvMb;muTpo ve, Cyte 19
ij;ty" sv,;Rsu jnyNTyv[t;'Stu y;n(
t;Ns;iv]Ipr.[;Nv[;Ty;init ivinidRxte ( 20
v[;Ty;u j;yte ivp[;Tp;p;Tm; .Ujk
R <$k"
a;vNTyv;$/;n* c pup/" xw% Ev c 21
ZLlo mLl r;jNy;^;Ty;Czivrev c
491

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

n$ kr,wv %so {iv@ Ev c 22


vwXy;u j;yte v[;Ty;Tsu/Nv;c;yR Ev c
k;W ivjNm; c mw]" s;Tvt Ev c 23
Vy.c;re, v,;Rn;mve;vednen c
SvkmR,;' c Ty;gen j;yNte v,Rsk
' r;" 24
s'k,Ryonyo ye tu p[itlom;nulomj;"
aNyoNyVyitW_; t;Np[v+y;MyxeWt" 25
sUto vwdhe kwv c<@;l nr;/m"
m;g/" tq;yogv Ev c =]j;it 26
Ete W$( sdOx;Nv,;R( jnyNt SvyoinWu
m;tOj;Ty;' p[syU Nte p[v;r;su c yoinWu 27
yq; ]y;,;' v,;Rn;' yor;Tm;Sy j;yte
a;nNty;RTSvyoNy;' tu tq; b;vip m;t( 28
te c;ip b;;Nsub'SttoPy/kdUiWt;n(
prSprSy d;reWu jnyNt ivgihRt;n( 29
yqwv xU{o b[;<y;' b;' jNtu' p[syU te
tq; b;tr' b;;tuv<R yRe p[syU te 30
p[itkl' vtRm;n; b;; b;tr;Npun"
hIn; hIn;Np[syU Nte v,;RNpdxwv tu 31
p[s;/nopc;rDmd;s' d;sjIvnm(
swrN/[' v;gur;vO' sUte dSyuryogve 32
mw]ye k tu vwdhe o m;/Uk s'ps[ yU te
nNp[xs' Tyj' yo `<$;t;@o,odye 33
inW;do m;gRv' sUte d;s' n*kmRjIivnm(
kvtRmit y' p[;hur;y;RvtRinv;sn" 34
mOtvS].OTSv(n;rIWu gihRt;;xn;su c
492

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

.vNTy;yogvIvete j;ithIn;" pOqk ]y" 35


k;r;vro inW;d;u cmRk;r" p[syU te
vwdie hk;dN/[mde * bihg[;mR p[ity* 36
c<@;l;Tp;<@sop;kSTvKs;rVyvh;rv;n(
a;ih<@ko inW;den vwde ;mev j;yte 37
c<@;len tu sop;ko mUlVysnvOm;n(
puSy;' j;yte p;p" sd; sngihRt" 38
inW;dS]I tu c<@;l;Tpu]mNTy;vs;ynm(
Xmx;ngocr' sUte b;;n;mip gihRtm( 39
s'kre j;tySTvet;" iptOm;tOpd[ xRt;"
p[z; v; p[k;x; v; veidtVy;" SvkmR." 40
Svj;itj;nNtrj;" W$( sut; ij/mR,"
xU{;,;' tu s/m;R," sveR p?v'sj;" SmOt;" 41
tpobIjp[.;vwStu te gCzNt yuge yuge
TkW| c;pkW| c mnuyevh jNmt" 42
xnkStu iy;lop;idm;" =i]yj;ty"
vOWlTv' gt; lok b[;,;dxRnne c 43
p*<@^k;*@^{iv@;" k;Mboj; yvn;" xk;"
p;rd;pv;In;" ikr;t; drd;" %x;" 44
mu%b;pd(j;n;' y; lok j;tyo bih"
MleCzv;c;yRv;c" sveR te dSyv" SmOt;" 45
ye ij;n;mpsd; ye c;p?v'sj;" SmOt;"
te inNdtwvtR yR ye iu j;n;mev kmR." 46
sUt;n;ms;rQymMb;n;' cikTsnm(
vwdhe k;n;' S]Ik;y| m;g/;n;' v,Kpq" 47
mTSy`;to inW;d;n;' TviSTv;yogvSy c
493

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

med;N/[cu mu Un;m;r<ypxuih'snm( 48
=T]ugp[
u s;n;' tu bl*kov/bN/nm(
/Gv,;n;' cmRk;y| ve,;n;' .;<@v;dnm( 49
cwTy&mXmx;neWu xwlWe pU vneWu c
vseyru te e ivD;t; vtRyNt" SvkmR." 50
c<@;lpc;n;' tu bihg[;mR ;Tp[ity"
app;]; ktRVy; /nmeW;' gdR.m( 51
v;s;'s mOtcwl;in ..;<@Wu .ojnm(
k;,;Rysml;r" prv[Jy; c inTyx" 52
n tw" smymiNvCzTpuWo /mRm;crn(
Vyvh;ro mqSteW;' ivv;h" sdOx"w sh 53
ameW;' pr;/In' dey' Sy;.;jne
r;]* n ivcreySu te g[;meWu ngreWu c 54
idv; crey"u k;y;Rq| cit; r;jx;snw"
ab;N/v' xv' cwv inhRrye u rit Sqit" 55
v?y;' hNyu" stt' yq;x;S]' nOp;Dy;
v?yv;s;'s gO Iyu" xYy;;.r,;in c 56
v,;Rpte mivD;t' nr' kluWyoinjm(
a;yRpmv;n;y| kmR." SvwivR.;vyet( 57
an;yRt; inrt; rt; iny;Tmt;
puW' VyyNtIh lok kluWyoinjm( 58
ip}y' v; .jte xIl' m;tuvoR.ymev v;
n kq' cn duyoRin" p[ki t' Sv;' inyCzit 59
kle mu:yeip j;tSy ySy Sy;oins'kr"
s'yTyev tCzl' nroLpmip v; bhu 60
y] Tvete pr?v's;j( j;yNte v,RdWU k;"
494

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

r;i^k" sh t{;^' =p[mve ivnXyit 61


b[;,;qeR gv;qeR v; dehTy;gonupSkt"
S]Ib;l;>yupp* c b;;n;' sk;r,m( 62
aih's; sTymStey' x*cmN{ying[h"
Et' s;m;sk /m| c;tuv<R yeR b[vINmnu" 63
xU{;y;' b[;,;j( j;t" eys; ceTp[j;yte
aey;n(ye sI' j;it' gCzTy; sm;ug;t( 64
xU{o b[;,t;meit b[;,wit xU{t;m(
=i]y;j( j;tmev' tu iv;wXy;qwv c 65
an;y;Ry;' smuTpo b[;,;u ydOCzy;
b[;<y;mPyn;y;Ru eySTv' Kveit cevet( 66
j;to n;y;Rmn;y;Ry;m;y;Rd;yoR .ve,u "w
j;toPyn;y;Rd;y;Ry;mn;yR it iny" 67
t;vu.;vPys'Sk;y;Rivit /moR VyvSqt"
vwg<u y;j( jNmn" pUvR r" p[itlomt" 68
subIj' cwv su=]e e j;t' s'pte yq;
tq;y;Rj( j;t a;y;Ry;' sv| s'Sk;rmhRit 69
bIjmek p[xs' Nt =e]mNye mnIiW,"
bIj=e]e tqwv;Nye t]ey' tu VyvSqit" 70
a=e]e bIjmuTsOmNtrwv ivnXyit
abIjkmip =e]' kvl' Sq<@l' .vet( 71
ySm;Ijp[.;ve, ityRGj; AWyo.vn(
pUjt; p[xSt; tSm;Ij' p[xSyte 72
an;yRm;yRkm;R,m;y| c;n;yRkmR,m(
s'p/[ ;y;Rbv[ I;t; n sm* n;sm;ivit 73
b[;,; b[yoinSq; ye SvkmR<yvSqt;"
495

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

te sMygupjIvey"u W$( km;R, yq;mm( 74


a?y;pnm?yyn' yjn' y;jn' tq;
d;n' p[itg[hwv W$( km;R<yg[jNmn" 75
W<,;' tu kmR,;mSy ]I, km;R, jIivk;
y;jn;?y;pne cwv ivxu; p[itg[h" 76
]yo /m;R invtRNte b[;,;T=i]y' p[it
a?y;pn' y;jn' c tOtIy p[itg[h" 77
vwXy' p[it tqwvtw e invterR it Sqit"
n t* p[it ih t;N/m;RNmnur;h p[j;pit" 78
xS];S].Ov' =]Sy v,Kpxuki WivRW"
a;jIvn;q| /mRStu d;nm?yyn' yj" 79
ved;>y;so b[;,Sy =i]ySy c r=,m(
v;t;RkmwvR vwXySy ivx;in SvkmRsu 80
ajIv'Stu yqo_n b[;," Sven kmR,;
jIveT=i]y/me,R s Sy p[TynNtr" 81
.;>y;mPyjIv'Stu kq' Sy;idit cevet(
kiWgor=m;Sq;y jIveXw ySy jIivk;m( 82
vwXyvOy;ip jIv'Stu b[;," Ksi]yoip v;
ih's;p[;y;' pr;/In;' kiW' yen vjRyte ( 83
kiW' s;?vit mNyNte s; vO" sigihRt;"
.Um' .Umxy;'vw hNt k;myomu%m( 84
d' tu vOvwkLy;yjto /mRnpw ,u '
ivx(p<ymut o;r' ivy' ivv/Rnm( 85
sv;Rns[ ;npohet kt;' c itlw" sh
aXmno lv,' cwv pxvo ye c m;nuW;" 86
sv| c t;Ntv' r_' x;,=*m;ivk;in c
496

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

aip ceTSyurr_;in flmUle tq*W/I" 87


ap" xS]' ivW' m;'s' som' gN/;' svRx"
=Ir' =*{' d/ `Ot' twl' m/u gu@ kx;n( 88
a;r<y;' pxUNsv;RNd'i^, vy;'s c
m' nIl' c l;=;' c sv;|k
w xf;'Stq; 89
k;mmuTp; ky;' tu Svymev kWIvl"
iv,It itl;n(x{U ;N/m;RqmR crSqt;n( 90
.ojn;>yn;;n;dNyTkte itlw"
km.Ut" iv;y;' iptO." sh mit 91
s" ptit m;'sne l;=y; lv,en c
}yhe, xU{o .vit b[;," =Irivy;t( 92
treW;' tu p<y;n;' ivy;idh k;mt"
b[;," sr;]e, vwXy.;v' inyCzit 93
rs; rswinRm;tVy; n Tvev lv,' rsw"
kt;' c kt;en itl; /;Nyen tTsm;" 94
jIvedte ne r;jNy" sve,R ;Pyny' gt"
n Tvev Jy;y'sI' vOm.mNyet kihR ct( 95
yo lo.;d/mo j;Ty; jIvedTu kkmR."
t' r;j; in/Rn' kTv; =p[mve p[v;syet( 96
vr' Sv/moR ivgu,o n p;rKy" Svnuit"
pr/me,R jIvNh s" ptit j;itt" 97
vwXyojIvNSv/me,R xU{vOy;ip vtRyte (
an;crk;y;R, invtetR c x_m;n( 98
axKnuvS' tu xuWU ;' xU{" kt|u ijNmn;m(
pu]d;r;Tyy' p[;o jIveTk;kkmR." 99
yw" kmR." p[crtw" xuU yNte ij;ty"
497

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

t;in k;kkm;R, xLp;in iviv/;in c 100


vwXyvOmn;itNb[;," Sve pq Sqt"
avOkiWRt" sIdm' /m| sm;cret( 101
svRt" p[itgO Iy;d(b;[ ,STvny' gt"
piv]' duytITyetmRto noppte 102
n;?y;pn;;jn;; gihRt;; p[itg[h;t(
doWo .vit ivp[;,;' Jvln;Mbusm; ih te 103
jIivt;Tyym;po yom ttStt"
a;k;xmv pn n s p;pen lPyte 104
ajIgtR" sut' hNtumpu ;spR. u =t"
n c;lPyt p;pen =uTp[tIk;rm;crn( 105
m;'smCzn;toRu' /m;R/mRivc=,"
p[;,;n;' prr=;q| v;mdevo n lv;n( 106
.r;j" =u/;tRStu spu]o ivjne vne
bIg;" p[itjg[;h vO/oSt+,o mh;tp;" 107
=u/;tR;um>y;g;i;m]" j;`nIm(
c<@;lhSt;d;d;y /m;R/mRivc=," 108
p[itg[h;;jn;; tqwv;?y;pn;dip
p[itg[h" p[Tyvr" p[Te y ivp[Sy gihRt" 109
y;jn;?y;pne inTy' iyete s'Skt;Tmn;m(
p[itg[hStu iyte xU{;dPyNTyjNmn" 110
jphomwrpwTyeno y;jn;?y;pnw" ktm(
p[itg[hinm' tu Ty;gen tpswv c 111
xloHzmPy;ddIt ivp[ojIvNytStt"
p[itg[h;Czl" ey;'SttoPyuHz" p[xSyte 112
sId" kPymCz/Rne v; pOqvIpit"
498

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

y;Cy" Sy;T;tkivRprw[ idTs'STy;gmhRit 113


akt' c kt;T=e];*rj;ivkmev c
ihr<y' /;Nym' c pUv| pUvmR doWvt( 114
s iv;gm; /mRy( ; d;yo l;." yo jy"
p[yog" kmRyog sTp[itg[h Ev c 115
iv; xLp' .Oit" sev; gor+y' ivp," kiW"
/Oit.w=R ' ksId' c dx jIvnhetv" 116
b[;," =i]yo v;ip vO' nwv p[yojyet(
k;m' tu %lu /m;Rq| d;Tp;pIyseLpk;m( 117
ctuqmR ;dd;noip =i]yo .;gm;pid
p[j; r=Npr' xKTy; ikLbW;Tp[itmuCyte 118
Sv/moR ivjyStSy n;hve Sy;Tpr;%"
xS]e, vwXy;n[=Tv; /MyRm;h;ryelm( 119
/;Nyem' ivx;' xuLk v'x' k;W;Rp,;vrm(
kmoRpkr,;" xU{;" k;rv" xLpnStq; 120
xU{Stu vOm;k;N=]m;r;/yeid
/inn' v;Pyup;r;?y vwXy' xU{o jjIivWet( 121
Svg;RqmR .u y;q| v; ivp[;n;r;/yeu s"
j;tb[;,xBdSy s; Sy ktkTyt; 122
ivp[sve vw xU{Sy ivx' kmR kTyRte
ydtoNy kte tvTySy inflm( 123
p[kLPy; tSy twvRO " Svk$M b;q;hRt"
x_' c;ve+y d;+y' c .OTy;n;' c prg[hm( 124
Czm' d;tVy' jI,;Rin vsn;in c
pul;k;wv /;Ny;n;' jI,;Rvw prCzd;" 125
n xU{e p;tk ik c c s'Sk;rmhRit
499

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

n;Sy;/k;ro /meR St n /m;RTp[itWe/nm( 126


/mePR svStu /mRD;" st;' vOmnuit;"
mN]vJy| n duyNt p[xs' ;' p[;uvNt c 127
yq; yq; ih sm;itTynsUyk"
tq; tqem' c;mu' c lok p[;oTyinNdt" 128
x_n;ip ih xU{,e n k;yoR /ns'cy"
xU{o ih /nm;s; b[;,;nev b;/te 129
Ete ctu,;| v,;Rn;m;pm;R" p[kitRt;"
y;NsMygnuitNto v[jNt prm' gitm( 130
EW /mRiv/" kT;tuv<R yRSy kitRt"
at" pr' p[v+y;m p[;yiv/' xu.m( 131
Ek;dxo?y;y"
s;Nt;ink y+ym;,m?vg' s;vRvde sm(
guvqR | iptOm;]q| Sv;?y;y;QyRpu t;ipn" 1
n vw t;Ns(n;tk;iNv;d(b;[ ,;N/mR.=uk;n(
in"Sve>yo deymet>e yo d;n' iv;ivxeWt" 2
Ete>yo ih ij;Gre>yo deym' sd=,m(
tre>yo bihveiR d kt;' deymuCyte 3
svRr;in r;j; tu yq;h| p[itp;dyet(
b[;,;NvedivduWo yD;q| cwv d=,;m( 4
ktd;ropr;Nd;r;N.=Tv; yo/gCzit
ritm;]' fl' tSy {Vyd;tuStu s'tit" 5
/n;in tu yq;x_ ivp[We u p[itp;dyet(
vedivTsu iviv_Wu p[Te y Svg| smXnute 6
ySy ]wv;iWRk ._' py;R' .OTyvOye
500

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

a/k v;ip ivet s som' p;tumhRit 7


at" SvLpIys {Vye y" som' ipbit ij"
s pItsompUvoRip n tSy;oit tTflm( 8
x_" prjne d;t; Svjne du"%jIivin
m?v;p;to ivW;Sv;d" s /mRpi[ tpk" 9
.OTy;n;mupro/en yTkroTy*?vRdie hkm(
tvTysu%odk| jIvt mOtSy c 10
yDeTp[it" Sy;dekn ;n yJvn"
b[;,Sy ivxeWne /;mRk sit r;jin 11
yo vwXy" Sy;hupxuhIRntursomp"
k$M b;Sy t^Vym;hreDsye 12
a;hreT]I, v; v; k;m' xU{Sy veXmn"
n ih xU{Sy yDeWu kdSt prg[h" 13
yon;iht;" xtguryJv; c shgu"
tyorip k$M b;>y;m;hredivc;ryn( 14
a;d;ninTy;;d;tur;hredp[yCzt"
tq; yxoSy p[qte /mRvw p[v/Rte 15
tq;Eev sme ._ ._;in W@ anXnt;
aStniv/;nen htRVy' hInkmR," 16
%l;T=e];dg;r;; yto v;Pyupl>yte
a;:y;tVy' tu tSmw pOCzte yid pOCzit 17
b[;,Sv' n htRVy' =i]ye, kd; cn
dSyuinyyoStu SvmjIvNhtumR hRit 18
yos;/u>yoqRm;d;y s;/u>y" s'py[ Czit
s kTv; Plvm;Tm;n' s't;ryit t;vu.* 19
yn' yDxIl;n;' devSv' tidub/Ru ;"
501

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ayJvn;' tu yim;surSv' tduCyte 20


n tSmN/;rye<@ /;mRk" pOqvIpit"
=i]ySy ih b;lXy;d(b;[ ," sIdit =u/; 21
tSy .OTyjn' D;Tv; Svk$M b;NmhIpit"
utxIle c ivD;y vO' /mRy( ;' p[kLpyet( 22
kLpyTv;Sy vO' c r=edne ' smNtt"
r;j; ih /mRW@.;g' tSm;Tp[;oit r=t;t( 23
n yD;q| /n' xU{;ip[o .=et kihR ct(
yjm;no ih .=Tv; c<@;l" p[Te y j;yte 24
y;D;qRmq| .=Tv; yo n sv| p[yCzit
s y;it .;st;' ivp[" k;kt;' v; xt' sm;" 25
devSv' b[;,Sv' v; lo.enopihnSt y"
s p;p;Tm; pre lok gO/o[ Czen jIvit 26
i' vw;nrI' inTy' invRpde BdpyRye
KlO;n;' pxusom;n;' inkTyqRms'.ve 27
a;pTkLpen yo /m| kten;pid ij"
s n;oit fl' tSy pr]eit ivc;rtm( 28
ivw dev"w s;?yw b[;,w mhiWR."
a;pTsu mr,;ItwivR/"e p[itin/" kt" 29
p[."u p[qmkLpSy yonukLpen vtRte
n s;'pr;yk tSy dumtR ie vRte flm( 30
n b[;,o vedyet ik c{;jin /mRivt(
SvvIye,R vw t;n(xy;Nm;nv;npk;r," 31
SvvIy;R{;jvIy;R SvvIy| blvrm(
tSm;TSvenvw vIye,R ingO Iy;drINj" 32
utIrqv;RirsI" ky;RidTyivc;ryn(
502

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

v;KxS]' vw b[;,Sy ten hNy;drINj" 33


=i]yo b;huvIye,R tred;pdm;Tmn"
/nen vwXyxU{* tu jphomwijom" 34
iv/;t; x;st; v_; mw]o b[;, Cyte
tSmw n;kxl' b[yU ; xuk;' grmIryet( 35
n vw kNy; n yuvitn;RLpivo n b;lx"
hot; Sy;dho]Sy n;toR n;s'SktStq; 36
nrk ih ptNTyete juNt" s c ySy tt(
tSm;wt;nkxlo hot; Sy;dp;rg" 37
p[;j;pTymdv;m;/eySy d=,;m(
an;iht;.Rvit b[;,o iv.ve sit 38
pu<y;NyNy;in kvIRt /;no jteN{y"
n TvLpd=,wyDR yw jR te he kq' cn 39
N{y;, yx" SvgRm;yu" kit| p[j;" pxUn(
hNTyLpd=,o yDStSm;;Lp/no yjet( 40
aho}ypiv?y;INb[;," k;mk;rt"
c;N{;y,' creNm;s' vIrhTy;sm' ih tt( 41
ye xU{;d/gMy;qRmho]mup;ste
ATvjSte ih xU{;,;' b[v;idWu gihRt;" 42
teW;' sttmD;n;' vOWl;upseivn;m(
pd; mStkm;My d;t; dug;R, s'tret( 43
akviR Nviht' kmR inNdt' c sm;crn(
p[s_eN{y;qeWR u p[;yIyte nr" 44
ak;mt" kte p;pe p[;y' ivdub/Ru ;"
k;mk;rkte Py;hurk
e uitindxRn;t( 45
ak;mt" kt' p;p' ved;>y;sen xu?yit
503

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

k;mtStu kt' moh;Tp[;yw" pOqGv/w" 46


p[;yIyt;' p[;Py dwv;TpUvk
R t ne v;
n s'sg| v[jTe s" p[;yekte ij" 47
h durtw" k cTk cTpUvk
R t Sw tq;
p[;uvNt dur;Tm;no nr; pivpyRym( 48
suv,Rc*r" k*n:y' sur;p" Xy;vdNtt;m(
b[h; =yrogTv' d*My| gutLpg" 49
ipxun" p*itn;sKy' sUck" pUitvK]t;m(
/;Nyc*rohInTvm;itrwKy' tu mk" 50
aht;Rmy;ivTv' m*Ky' v;gph;rk"
vS];ph;rk" w}y' pt;mh;rk" 51
Ev' kmRivxeW,e j;yNte sigihRt;"
j@mUk;N/b/r; ivkt;ktyStq; 52
crtVymto inTy' p[;y' ivxuye
inNwihR l=,wyRu _; j;yNteinktnw s" 53
b[hTy; sur;p;n' Stey' guvR n;gm"
mh;Nt p;tk;Ny;" s'sgR;ip tw" sh 54
anOt' c smuTkWeR r;jg;m c pwxnu m(
guro;lIkinbRN/" sm;in b[hTyy; 55
b[oJZt; vedinNd; k*$s;+y' su/"
gihRt;n;yojRG/" sur;p;nsm;in W$( 56
in=epSy;phr,' nr;rjtSy c
.Umvj[m,In;' c KmSteysm' SmOtm( 57
ret"sek" SvyonIWu km;rIvNTyj;su c
s:yu" pu]Sy c S]IWu gutLpsm' ivdu" 58
gov/oy;Jys'y;Jy' p;rd;y;RTmivy"
504

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

gum;tOiptOTy;g" Sv;?y;y;o" sutSy c 59


privt;nuje nU! prvednmev c
tyod;Rn' c kNy;y;Styorev c y;jnm( 60
kNy;y; dUW,' cwv v;/uR y' v[tlopnm(
t@;g;r;md;r;,;mpTySy c ivy" 61
v[;Tyt; b;N/vTy;go .OTy;?y;pnmev c
.OTy; c;?yyn;d;nmp<y;n;' c ivy" 62
sv;Rk;rev/Ik;ro mh;yN]p[vtRnm(
ih's*W/In;' S}y;jIvo.c;ro mUlkmR c 63
N/n;qRmxuk;,;' &m;,;mvp;tnm(
a;Tm;q| c iy;rM.o inNdt;;dn' tq; 64
an;iht;t; SteymO,;n;mnpiy;
asCz;W(];/gmn' k*xIlVySy c iy; 65
/;NykPypxuStey' mpS]IinWev,m(
S]IxU{ivx(=]v/o n;StKy' copp;tkm( 66
b[;,Sy j" kTv; `[;itr`[ye myo"
jw' c mwqnu ' pu' s j;it.[x
' kr' SmOtm( 67
%r;o^mgO .e ;n;mj;ivkv/Stq;
s'krIkr,' Dey' mIn;ihmihWSy c 68
inNdte>yo /n;d;n' v;,Jy' xU{sevnm(
ap;]Ikr,' DeymsTySy c .;W,m( 69
kmk$vyohTy; m;nugt.ojnm(
flw/"ksmu Steym/wy| c ml;vhm( 70
Et;Nyen;'s sv;R, yqo_;in pOqk pOqk
ywyvRw tR[ rw poNte t;in sMy inbo/t 71
b[h; ;dx sm;" k$I' kTv; vne vset(
505

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

.w=;Xy;Tmivxuq| kTv; xvxro ?vjm( 72


l+y' xS].Ot;' v; Sy;iduW;mCzy;Tmn"
p[;Syed;Tm;nm* v; sme i]rv;Kxr;" 73
yjet v;me/ne SvjRt; gosven v;
a.jij;' v; i]vOt;t;ip v; 74
jpNv;Nytm' ved' yojn;n;' xt' v[jte (
b[hTy;pnod;y mt.uD( inyteN{y" 75
svRSv' vedivduWe b[;,;yopp;dyet(
/n' ih jIvn;y;l' gOh' v; sprCzdm( 76
hivy.uGv;nusreTp[itot" srSvtIm(
jpe; inyt;h;rS]vwR vedSy s'iht;m( 77
ktv;pno invse;[ m;Nte gov[je ip v;
a;me vO=mUle v; gob[;,ihte rt" 78
b[;,;qeR gv;qeR v; s" p[;,;NprTyjet(
muCyte b[hTy;y; go; gob[;R ,Sy c 79
i]v;r' p[itro; v; svRSvmvjTy v;
ivp[Sy tme v; p[;,;l;.e ivmuCyte 80
Ev' dO!v[to inTy' b[c;rI sm;iht"
sm;e ;dxe vWeR b[hTy;' Vypohit 81
x; v; .Umdev;n;' nrdevsm;gme
Svmenov.Oq;to hyme/e ivmuCyte 82
/mRSy b[;,o mUlmg[' r;jNy Cyte
tSm;Tsm;gme teW;meno iv:y;Py xu?yit 83
b[," s'.venvw dev;n;mip dwvtm(
p[m;,' cwv lokSy b[;]wv ih k;r,m( 84
teW;' vedivdo b[yU Su ]yoPyen" suinkitm(
506

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

s; teW;' p;vn;y Sy;Tpiv]; ivduW;' ih v;k 85


atoNytmm;Sq;y iv/' ivp[" sm;iht"
b[hTy;kt' p;p' VypohTy;Tmvy; 86
hTv; g.RmivD;tmetdev v[t' cret(
r;jNyvwXy* cej;n;v;]eyImev c S]ym( 87
KTv; cwv;nOt' s;+ye p[it?y gu tq;
apTy c in"=ep' kTv; c S]Isu/m( 88
y' ivxuidt; p[m;Py;k;mto ijm(
k;mto b[;,v/e inkitnR iv/Iyte 89
sur;' pITv; ijo moh;dv,;| sur;' ipbet(
ty; s k;ye indRG/e muCyte ikLbW;t" 90
gomU]mv,| v; ipbeddu kmev v;
pyo `Ot' v; mr,;oxk{smev v; 91
k,;Nv; .=yedBd' ip<y;k v; skx
sur;p;n;pnuyq| v;lv;s; j$I ?vjI 92
sur; vw mlm;n;' p;Pm; c mlmuCyte
tSm;d(b;[ ,r;jNy* vwXy n sur;' ipbet( 93
g*@ pwI c m;?vI c ivDey; i]iv/; sur;
yqwvk
w ; tq; sv;R n p;tVy; ijomw" 94
y=r="ipx;c;' m' m;'s' sur;svm(
td(b;[ ,en n;Vy' dev;n;mXnt; hv" 95
ame?ye v; pteNmo vwidk v;Pyud;hret(
ak;yRmNyTky;R; b[;,o mdmoiht" 96
ySy k;ygt' b[ men;Pl;Vyte skt(
tSy Vypwit b[;<y' xU{Tv' c s gCzit 97
EW; ivc];.iht; sur;p;nSy inkit"
507

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

at ?v| p[v+y;m suv,RSteyinkitm( 98


suv,RSteykip[o r;j;nm.gMy tu
SvkmR :y;pyNb[yU ;Nm;' .v;nnux;STvit 99
gOhITv; musl' r;j; skNy;u t' Svym(
v/en xu?yit Steno b[;,Stpswv tu 100
tps;pnunTu suStu suv,RSteyj' mlm(
cIrv;s; ijor<ye credb( [ h,o v[tm( 101
EtwvtR[ rw pohet p;p' Steykt' ij"
guS]IgmnIy' tu v[trw e .rp;nudte ( 102
gutLPy..;ywnSte SvPy;dyomye
sUmI| JvlNtI' Sv;XlyeNmOTyun; s ivxu?yit 103
Svy' v; x,vOW,;vuTkTy;/;y c;l*
nwAt I' idxm;itd; inp;t;djg" 104
%$(v; cIrv;s; v; Xmulo ivjne vne
p[;j;pTy' creTkCz^mBdmek sm;iht" 105
c;N{;y,' v; ]INm;s;n>ySyeyteN{y"
hivye, yv;Gv; v; gutLp;pnuye 106
EtwvtR[ rw poheymu hR ;p;tikno mlm(
pp;tiknSTvevme.n;Rn;iv/wvtR[ "w 107
pp;tks'yu _o goo m;s' yv;Npbet(
ktv;po vseo cmR,; ten s'vtO " 108
ctuqk
R ;lmXnIy;d=;rlv,' mtm(
gomU],e ;creT;n' * m;s* inyteN{y" 109
idv;nugCz;St;Stu itU?v| rj" ipbet(
xuiU WTv; nmSkTy r;]* vIr;sn' vset( 110
itNtIvnuitu v[jNtIvPynuvj[ te (
508

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

a;sIn;su tq;sIno inyto vItmTsr" 111


a;tur;m.xSt;' v; c*rVy;`[;id..Ry"w
pitt;' pl' v; svoRp;ywivRmocyet( 112
,e vWRit xIte v; m;te v;it v; .Oxm(
n kvIRt;TmnS];,' gorkTv; tu x_t" 113
a;Tmno yid v;NyeW;' gOhe =e]e q v; %le
.=yNtI' n kqyeTpbNt' cwv vTskm( 114
anen iv/n; yStu goo g;mnugCzit
s gohTy;kt' p;p' i].m;RsVw yRpohit 115
vOW.wk;dx; g; d;Tsucrtv[t"
aivm;ne svRSv' vedivo invedyet( 116
Etdev v[t' kyRu pp;tikno ij;"
avk,RvJy| xuq| c;N{;y,mq;ip v; 117
avk,IR tu k;,en gdR.ne ctupqe
p;kyDiv/;nen yjet inAit' inx 118
huTv;* iv/vom;nNtt smeTyOc;
v;teN{guvIn;' juhyu ;TsipRW;hutI" 119
k;mto rets" sek v[tSqSy ijNmn"
aitm' v[tSy;hu/mR DR ; b[v;idn" 120
m;t' put' c gu p;vkmev c
cturo v[itno>yeit b[;' tejovk,Rn" 121
EtSmens p[;e vsTv; gdR.;jnm(
s;g;r;'re= ' SvkmR prktRyn( 122
te>yo lB/en .w=,e vtRyekk;lkm(
pSpOx' S]Wv,' TvBden s ivxu?yit 123
j;it.[x
' kr' kmR kTv;NytmmCzy;
509

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

creTs;'tpn' kCz^' p[;j;pTyminCzy; 124


s'kr;p;]kTy;su m;s' xo/nmwNdvm(
mlnIkr,IyeWu t" Sy;;vkS}yhm( 125
turIyo b[hTy;y;" =i]ySy v/e SmOt"
vwXyem;'xo vOSqe xU{e DeyStu Wo@x" 126
ak;mtStu r;jNy' ivinp;Ty ijom"
vOW.wksh; g; d;Tsucrtv[t" 127
}yBd' cre; inyto j$I b[h,o v[tm(
vsNdUrtre g[;m;=mUlinktn" 128
Etdev credBd' p[;y' ijom"
p[m;Py vwXy' vOSq' d;wkxt' 129
Etdev v[t' kT' W<m;s;n(x{U h; cret(
vOW.wk;dx; v;ip d;ip[;y g;" st;" 130
m;j;Rrnkl* hTv; c;W' m<@kmev c
go/olUkk;k;' xU{hTy;v[t' cret( 131
py" ipbeT]r;]' v; yojn' v;?vno v[jte (
pSpOxTe vNTy;' v; sU_' v;Bdwvt' jpet( 132
a.[' k;,;RysI' d;Tsp| hTv; ijom"
pl;l.;rk W<! swsk cwkm;Wkm( 133
`OtkM.' vr;he tu itl{o,' tu itr*
xuk ih;yn' vTs' *' hTv; i]h;ynm( 134
hTv; h's' bl;k;' c bk bihR,mev c
v;nr' Xyen.;s* c SpxRyde b( ;[ ,;y g;m( 135
v;so d;y' hTv; p nIl;NvOW;Ngjm(
ajmeW;vn@v;h' %r' hTvwkh;ynm( 136
Vy;d;'Stu mOg;NhTv; /en'u d;TpySvnIm(
510

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

aVy;d;NvTstrImu'^ hTv; tu k,lm( 137


jInk;mRk
u bSt;vINpOqGd;ixuye
ctu,;Rmip v,;Rn;' n;rIhRTv;nvSqt;" 138
d;nen v/in,Rk
e sp;RdIn;mxKnuvn(
EkkxreTkCz^' ij" p;p;pnuye 139
aSqmt;' tu sv;n;' shSy p[m;p,e
pU,eR c;nSynSQn;' tu xU{hTy;v[t' cret( 140
ik cdev tu ivp[;y d;dSqmt;' v/e
anSQn;' cwv ih's;y;' p[;,;y;men xu?yit 141
fld;n;' tu vO=;,;' zdne jPymOKxtm(
guLmvLlIlt;n;' c pupt;n;' c vI/;m( 142
a;j;n;' sv;n;' rsj;n;' c svRx"
flpupov;n;' c `Otp[;xo ivxo/nm( 143
kWt( j;n;moW/In;' j;t;n;' c Svy' vne
vOq;lM.enugCz;' idnmek pyov[t" 144
EtwvtR[ rw po' Sy;deno ih's;smuvm(
D;n;D;nkt' kT' ,ut;n;.=,e 145
aD;n;;,I' pITv; s'Sk;re,vw xu?yit
mitpUvmR indeXR y' p[;,;Ntkmit Sqit" 146
ap" sur;.;jnSq; m.;<@Sqt;Stq;
pr;]' ipbeTpITv; xpupIt' py" 147
SpO dv; c midr;' iv/vTp[itgO c
xU{oCz; pITv;p" kxv;r ipbeT}yhm( 148
b[;,Stu sur;pSy gN/m;`[;y somp"
p[;,;nPsu i]r;yMy `Ot' p[;Xy ivxu?yit 149
aD;n;Tp[;Xy ivmU]' sur;s'SpOmev c
511

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

pun" s'Sk;rmhRNt ]yo v,;R ij;ty" 150


vpn' me%l; d<@o .w=cy;R v[t;in c
invtRNte ij;tIn;' pun"s'Sk;rkmR, 151
a.oJy;n;' tu .uKTv;' S]IxU{oCzmev c
jG?v; m;'sm.+y' c sr;]' yv;Npbet( 152
xu_;in c kW;y;' pITv; me?y;Nyip ij"
t;vvTyp[yto y;v v[jTy/" 153
iv@vr;h%roW(];,;' gom;yo" kipk;kyo"
p[;Xy mU]purIW;, ij;N{;y,' cret( 154
xuk;, .uKTv; m;'s;in .*m;in kvk;in c
aD;t' cwv sUn;Sqmetdev v[t' cret( 155
Vy;dsUkro^;,;' k$ ;n;' c .=,e
nrk;k%r;,;' c tkCz^' ivxo/nm( 156
m;sk;' tu yoXnIy;dsm;vtRko ij"
s ]I<yh;Nyupvsedk
e ;h' codk vset( 157
b[c;rI tu yoXnIy;Nm/u m;'s' kq' cn
s kTv; p[;kt' kCz^' v[txeW' sm;pyet( 158
b@;lk;k;%UCz' jG?v; nklSy c
kxk$;vp' c ipbedb( [ suvcRl;m( 159
a.oJym' n;Vym;Tmn" xumCzt;
aD;n.u_' tU;y| xo?y' v;Py;xu xo/nw" 160
EWon;;dnSyo_o v[t;n;' iviv/o iv/"
Steydo_a;pht,R ;' v[t;n;' Uyt;' iv/" 161
/;Ny;/nc*y;R, kTv; k;m;d(jom"
Svj;tIygOh;dev kCz^;Bden ivxu?yit 162
mnuy;,;' tu hr,e S]I,;' =e]gOhSy c
512

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

kpv;pIjl;n;' c xu;N{;y,' SmOtm( 163


{Vy;,;mLps;r;,;' Stey' kTv;NyveXmt"
creTs;'tpn' kCz^' ty;RTy;Tmxuye 164
.+y.oJy;phr,e y;nxYy;snSy c
pupmUlfl;n;' c pgVy' ivxo/nm( 165
tO,k;&m;,;' c xuk;Sy gu@Sy c
celcm;RmW;,;' c i]r;]' Sy;d.ojnm( 166
m,mu_;p[v;l;n;' t;m[Sy rjtSy c
ay"k;'Syopl;n;' c ;dx;h' k,;t; 167
k;p;Rsk$jo,;Rn;' ixfkxfSy c
p=gN/*W/In;' c rJJv;wv }yh' py" 168
EtwvtR[ rw pohet p;p' Steykt' ij"
agMy;gmnIy' tu v[trw e .rp;nudte ( 169
gutLpv[t' ky;R{te " sKTv; SvyoinWu
s:yu" pu]Sy c S]IWu km;rIvNTyj;su c 170
pwtSO vseyI' .gnI' SvIy;' m;turve c
m;tu .[;tuStny;' gTv; c;N{;y,' cret( 171
Et;StStu .;y;RqRe nopyCzu bum;n(
D;itTven;nupye ;St;" ptit upy/" 172
am;nuWIWU puW dKy;y;myoinWu
ret" sKTv; jle cwv kCz^' s;'tpn' cret( 173
mwqnu ' tu sm;seVy pu' s yoiWit v; ij"
goy;nePsu idv; cwv sv;s;" ;nm;cret( 174
c<@;l;NTyS]yo gTv; .uKTv; c p[itgO c
ptTyD;nto ivp[o D;n;Ts;My' tu gCzit 175
ivp[du ;' S]y' .t;R inN?y;dekveXmin
513

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

yTpus' " prd;reWu twn;' c;ryet[ m( 176


s; ceTpun" p[du yeu sdOxne opmN]t;
kCz^' c;N{;y,' cwv tdSy;" p;vn' SmOtm( 177
yTkroTyekr;]e, vOWlIsevn;d(j"
t=.upTy' i].vRWVRw yRpohit 178
EW; p;pkt;mu_; ctu,;Rmip inkit"
pittw" s'py[ u _;n;mm;" ,ut inktI" 179
s'vTsre, ptit pitten sh;crn(
y;jn;?y;pn;*n; tu y;n;sn;xn;t( 180
yo yen pittenWw ;' s'sg| y;it m;nv"
s tSywv v[t' ky;RTs'sgRivxuye 181
pittSyodk k;y| sip<@b;RN/vwbiR h"
inNdtehin s;y;e D;itATvj(gu s'in/* 182
d;sI `$mp;' pU,| pyRSyeTp[te vTpd;
ahor;]mup;sIrx*c' b;N/vw" sh 183
invterR ' tSm;u s'.;W,sh;sne
d;y;Sy p[d;n' c y;]; cwv ih l*ikk 184
Jyet; c invtetR Jye;v;Py' c ynm(
Jye;'x' p[;uy;;Sy yvIy;Ngu,to/k" 185
p[;ye tu crte pU,k
R M .mp;' nvm(
tenvw s;/| p[;Syey"u ;Tv; pu<ye jl;xye 186
s TvPsu t' `$' p[;Sy p[ivXy .vn' Svkm(
sv;R, D;itk;y;R, yq;pUv| sm;cret( 187
Etdev iv/' ky;RoiWTsu pitt;Svip
vS];p;n' dey' tu vseyu gOh;Ntk 188
EnSv.rin,R_n;Rq| ik cTsh;cret(
514

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

ktin,Rje n;'vw n jugPu set kihR ct( 189


b;l;' kt;' ivxu;nip /mRt"
xr,;gthNt' S]IhNt' n s'vset( 190
yeW;' ij;n;' s;iv]I n;nUCyet yq;iv/
t;';ryTv; ]INCz^;Nyq;iv?yupn;yyet( 191
p[;y' ckWRNt ivkmRSq;Stu ye ij;"
b[,; c prTy_;SteW;mPyetd;idxet( 192
yihRtne ;jRyNt kmR,; b[;,; /nm(
tSyoTsge,R xu?yNt jPyen tpswv c 193
jipTv; ]I, s;iv}y;" sh;, sm;iht"
m;s' go py" pITv; muCytesTp[itg[h;t( 194
pv;skx' t' tu gov[j;Tpunr;gtm(
p[,t' p[it pOCzy"u s;My' s*MyeCzsIit ikm( 195
sTymuKTv; tu ivp[We u ivikrevs' gv;m(
go." p[vitRte tIqeR kySRu tSy prg[hm( 196
v[;Ty;n;' y;jn' kTv; preW;mNTykmR c
a.c;rmhIn' c i]." kCz^Vw yRpohit 197
xr,;gt' prTyJy ved' ivPl;Vy c ij"
s'vTsr' yv;h;rStTp;pmpse/it 198
g;l%rwdR o g[;Myw" Vy;rev c
nr;o^vr;hw p[;,;y;men xu?yit 199
W;k;lt; m;s' s'iht;jp Ev v;
hom; skl; inTymp;;n;' ivxo/nm( 200
^y;n' sm; %ry;n' tu k;mt"
;Tv; tu ivp[o idGv;s;" p[;,;y;men xu?yit 201
ivn;rPsu v;Py;tR" x;rIr' s'inWeVy c
515

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

scwlo bihr;PluTy g;m;l>y ivxu?yit 202


vedoidt;n;' inTy;n;' kmR,;' smitme
;tkv[tlope c p[;ym.ojnm( 203
hu;r' b[;,SyoKTv; TvMk;r' c grIys"
;Tv;nXnh" xeWm.v; p[s;dyet( 204
t;@yTv; tO,ne ;ip k<# v;b?y v;ss;
ivv;de v; ivinjRTy p[,pTy p[s;dyet( 205
avgUyR TvBdxt' shm.hTy c
j`;'sy; b[;,Sy nrk p[itpte 206
xo,t' y;vt" p;'sNU s'g O ;it mhItle
t;vNTyBdsh;, tTkt;R nrk vset( 207
avgUyR creTkCz^mitkCz^' inp;tne
kCz^;itkCz^* kvIRt ivp[SyoTp; xo,tm( 208
anu_inktIn;' tu p;p;n;mpnuye
x_' c;ve+y p;p' c p[;y' p[kLpyet( 209
ywr>yup;ywrne ;'s m;nvo VypkWRit
t;Nvo>yup;y;Nv+y;m deviWRiptOsie vt;n( 210
}yh' p[;tS}yh' s;y' }yhm;dy;ctm(
}yh' pr' c n;XnIy;Tp[;j;pTy' crNj" 211
gomU]' gomy' =Ir' d/ sipR" kxodkm(
Ekr;]opv;s kCz^' s;'tpn' SmOtm( 212
Ekk g[;smXnIy;T}yh;, ]I, pUvvR t(
}yh' copvsedNTymitkCz^' crNj" 213
tkCz^' criNvp[o jl=Ir`Ot;inl;n(
p[it}yh' ipbedu ,;NskT;yI sm;iht" 214
yt;Tmnop[mSy ;dx;hm.ojnm(
516

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

pr;ko n;m kCz^oy' svRp;p;pnodn" 215


Ekk ;syeTp<@ k,e xuKle c v/Ryte (
pSpOx' S]Wv,met;,({;y,' SmOtm( 216
Etmev iv/' kTm;crevm?yme
xuKlp=;idinytr';N{;y,' v[tm( 217
a;v* smXnIy;Tp<@;Nm?y'idne Sqte
inyt;Tm; hivy;xI yitc;N{;y,' crn( 218
ctur" p[;trXnIy;Tp<@;iNvp[" sm;iht"
cturoStmte sUyRe xxuc;N{;y,' SmOtm( 219
yq; kq' cTp<@;n;' itoxItI" sm;iht"
m;sen;XnNhivySy cN{Sywit slokt;m( 220
Et&{;Stq;idTy; vsv;crNv[tm(
sv;Rkx
lmo=;y mt mhiWR." 221
mh;Vy;it.hoRm" ktRVy" SvymNvhm(
aih's; sTymo/m;jRv' c sm;cret( 222
i]rS]inRx;y;' c sv;s; jlm;ivxet(
S]IxU{pitt;'vw n;..;Wet kihR ct( 223
Sq;n;sn;>y;' ivhredx_o/" xyIt v;
b[c;rI v[tI c Sy;udevij;cRk" 224
s;iv]I' c jpeTy' piv];, c x_t"
sveR vev v[te vev' p[;y;qRm;dOt" 225
Etwij;ty" xo?y; v[trw ;ivktnw s"
an;ivktp;p;'Stu mN]whoRmw xo/yet( 226
:y;pnen;nut;pen tps;?yynen c
p;pkNmuCyte p;p;q; d;nen c;pid 227
yq; yq; nro/m| Svy' kTv;nu.;Wte
517

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

tq; tq; Tvcev;ihSten;/me,R muCyte 228


yq; yq; mnStSy dukt' kmR ghRit
tq; tq; xrIr' ten;/me,R muCyte 229
kTv; p;p' ih s'tPy tSm;Tp;p;Tp[mCu yte
nwv' ky;| punrit invOy; pUyte tu s" 230
Ev' s'cNTy mns; p[Te y kmRflodym(
mnov;GmUitR.inRTy' xu.' kmR sm;cret( 231
aD;n;id v; D;n;TkTv; kmR ivgihRtm(
tSm;imu_miNvCzNtIy' n sm;cret( 232
ySmNkmR<ySy kte mns" Sy;dl;`vm(
tSm'St;vp" ky;R;vuikr' .vet( 233
tpomUlmd' sv| dwvm;nuWk su%m(
tpom?y' bu/"w p[o_' tpoNt' veddxR." 234
b[;,Sy tpo D;n' tp" =]Sy r=,m(
vwXySy tu tpo v;t;R tp" xU{Sy sevnm( 235
AWy" s'yt;Tm;n" flmUl;inl;xn;"
tpswv p[pXyNt ]wloKy' scr;crm( 236
a*W/;Nygdo iv; dwvI c iviv/; Sqit"
tpswv p[s?yNt tpSteW;' ih s;/nm( 237
yuStr' yur;p' yug| y dukrm(
sv| tu tps; s;?y' tpo ih duritmm( 238
mh;p;tiknwv xeW;;k;yRk;r,"
tpswv suten muCyNte ikLbW;t" 239
kt;;ihpt'g; pxv vy;'s c
Sq;vr;, c .Ut;in idv' y;Nt tpobl;t( 240
yTk cden" kvR Nt mnov;GmUitR.jRn;"
518

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

tTsv| indRhNTy;xu tpswv tpo/n;" 241


tpswv ivxuSy b[;,Sy idv*ks"
Jy; p[itgO Nt k;m;Ns'v/RyNt c 242
p[j;pitrd' x;S]' tpswv;sOjTp[."u
tqwv ved;nOWyStps; p[itpeidre 243
Tyetpso dev; mh;.;Gy' p[c=te
svRSy;Sy p[pXyNtStps" pu<ymumm( 244
ved;>y;soNvh' xKTy; mh;yDiy; =m;
n;xyNTy;xu p;p;in mh;p;tkj;Nyip 245
yqw/Stejs; vi" p[;' indRhit =,;t(
tq; D;n;n; p;p' sv| dhit vedivt( 246
Tyetdens;mu_' p[;y' yq;iv/
at ?v| rhSy;n;' p[;y' inbo/t 247
sVy;itp[,vk;" p[;,;y;m;Stu Wo@x
aip .[,U hn' m;s;TpunNTyhrh" kt;" 248
k*Ts' jPTv;p Tyets' c p[tITyOcm(
m;ih]' xuvTy sur;poip ivxu?yit 249
skPTv;Syv;mIy' xvs'kLpmev c
apTy suv,| tu =,;vit inmRl" 250
hivp;NtIym>ySy n tm' h tIit c
jipTv; p*W' sU_' muCyte gutLpg" 251
Ens;' SqUlsU+m;,;' ckWRpnodnm(
aveTyOc' jpedBd' yTk cedmtIit v; 252
p[itgO;p[itg[;' .uKTv; c;' ivgihRtm(
jp'StrTsmNdIy' pUyte m;nvS}yh;t( 253
som;r*{' tu bn;" m;sm>ySy xu?yit
519

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

vNTy;m;crNs(n;nmyRM,;mit c tOcm( 254


aBd;/RmN{mTyetdenSvI sk jpet(
ap[xSt' tu kTv;Psu m;sm;sIt .w=.uk 255
mN]w" x;klhomIywrBd' huTv; `Ot' ij"
sugvu PR yphNTyeno jPTv; v; nm TyOcm( 256
mh;p;tks'yu _onugCz;" sm;iht"
a>ySy;Bd' p;vm;nI.w=R ;h;ro ivxu?yit 257
ar<ye v; i]r>ySy p[yto veds'iht;m(
muCyte p;tk" svw"R pr;k" xo/tS]." 258
}yh' tUpvseu _S]ro>yupyp"
muCyte p;tk" svwR S]jRipTv;`mWR,m( 259
yq;me/" tur;j(svRp;p;pnodn"
tq;`mWR,' sU_' svRp;p;pnodnm( 260
hTv; lok;npIm;'S]InXnip ytStt"
AGved' /;ryiNvp[o nwn" p[;oit ik cn 261
AKs'iht;' i]r>ySy yjuW;' v; sm;iht"
s;;' v; srhSy;n;' svRp;pw" p[mCu yte 262
yq; mh;d' p[;Py =' lo' ivnXyit
tq; durt' sv| vede i]vOit mit 263
Aco yjUi' W c;Ny;in s;m;in iviv/;in c
EW DeyS]vOd o yo vednw ' s vedivt( 264
a;' yT}y=r' b[ ]yI ySmNp[itit;
s guoNyS]vOd o ySt' ved s vedivt( 265
;dxo?y;y"
c;tuv<R yRSy kToymu_o /mRSTvy;n`"
520

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

kmR,;' flinvOR ' x's nStvt" pr;m( 1


s t;nuv;c /m;RTm; mhWIRNm;nvo .Og"u
aSy svRSy ,ut kmRyogSy in,Rym( 2
xu.;xu.fl' kmR mnov;Gdehs'.vm(
kmRj; gtyo n,;mum;/mm?ym" 3
tSyeh i]iv/Sy;ip }y/;nSy deihn"
dxl=,yu_Sy mno iv;Tp[vtRkm( 4
pr{Vyev.?y;n' mns;incNtnm(
ivtq;.invex i]iv/' kmR m;nsm( 5
p;ymnOt' cwv pwxNu y' c;ip svRx"
as'bp[l;p v;Gmy' Sy;tuivR/m( 6
ad;n;mup;d;n' ih's; cwv;iv/;nt"
prd;ropsev; c x;rIr' i]iv/' SmOtm( 7
m;ns' mnswv;ymup.u xu.;xu.m(
v;c; v;c; kt' kmR k;yenvw c k;ykm( 8
xrIrjw" kmRdoWwy;Rit Sq;vrt;' nr"
v;ck" p=mOgt;' m;nswrNTyj;itt;m( 9
v;Gd<@oq mnod<@" k;yd<@Stqwv c
ySywte iniht; bu* i]d<@it s Cyte 10
i]d<@met=Py svR.tU We u m;nv"
k;mo/* tu s'yMy tt" s' inyCzit 11
yoSy;Tmn" k;ryt; t' =e]D' p[c=te
y" kroit tu km;R, s .Ut;TmoCyte bu/"w 12
jIvs'DoNtr;Tm;Ny" shj" svRdie hn;m(
yen vedyte sv| su%' du"%' c jNmsu 13
t;vu.* .Uts'pO _* mh;N=e]D Ev c
521

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

;vceWu .UtWe u Sqt' t' Vy;Py itt" 14


as':y; mUtyR StSy inptNt xrIrt"
;vc;in .Ut;in stt' ceyNt y;" 15
p>y Ev m;];>y" p[Te y dukitn;' nO,;m(
xrIr' y;tn;qIRymNyduTpte /[vu m( 16
ten;nu.yU t; y;mI" xrIre,he y;tn;"
t;Svev .Utm;];su p[lIyNte iv.;gx" 17
sonu.yU ;su%odk;NdoW;iNvWysj;n(
VypetkLmWo>yeit t;vevo.* mh*js* 18
t* /m| pXytStSy p;p' c;tN{t* sh
y;>y;' p[;oit s'pO _" p[Te yeh c su%;su%m( 19
y;crit /m| s p[;yxo/mRmLpx"
twrve c;vOto .Ut"w SvgeR su%mup;Xnute 20
yid tu p[;yxo/m| sevte /mRmLpx"
tw.tRU "w s prTy_o y;mI" p[;oit y;tn;" 21
y;mISt; y;tn;" p[;Py s jIvo vItkLmW"
t;Nyev p .Ut;in punrPyeit .;gx" 22
Et; dO;Sy jIvSy gtI" Svenvw cets;
/mRto/mRtwv /meR d?y;Tsd; mn" 23
sv' rjStmwv ]IiNv;d;Tmno gu,;n(
ywVy;RPyem;NSqto .;v;Nmh;Nsv;RnxeWt" 24
yo ydwW;' gu,o dehe s;kLyen;itrCyte
s td; tu,p[;y' t' kroit xrIr,m( 25
sv' D;n' tmoD;n' r;gW* rj" SmOtm(
Et;imdetWe ;' svR.tU ;t' vpu" 26
t] yTp[Iits'yu _' ik cd;Tmin l=yet(
522

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

p[x;Ntmv xu;.' sv' tdup/;ryet( 27


yu du"%sm;yu_mp[Iitkrm;Tmn"
t{jo p[tIp' iv;Tstt' h;r deihn;m( 28
yu Sy;Nmohs'yu _mVy_' ivWy;Tmkm(
ap[tKyRmivDey' tmStdup/;ryet( 29
]y;,;mip cwtWe ;' gu,;n;' y" flody"
aGro m?yo j`Ny t' p[v+y;MyxeWt" 30
ved;>y;sStpo D;n' x*cmN{ying[h"
/mRiy;TmcNt; c s;vk gu,l=,m( 31
a;rM.ct;/wymR sTk;yRprg[h"
ivWyopsev; c;j' r;js' gu,l=,m( 32
lo." Svo/Oit" *y| n;StKy' .vOt;
y;c,ut; p[m;d t;ms' gu,l=,m( 33
]y;,;mip cwtWe ;' gu,;n;' i]Wu itt;m(
d' s;m;sk Dey' mxo gu,l=,m( 34
yTkmR kTv; kv| kry'vw lit
tj( Dey' ivduW; sv| t;ms' gu,l=,m( 35
yen;SmNkmRn; lok :y;itmCzit pukl;m(
n c xocTys'p* tiDey' tu r;jsm( 36
yTsve,R Ce zit D;tu' y lit c;crn(
yen tuyit c;Tm;Sy tTsvgu,l=,m( 37
tmso l=,' k;mo rjsSTvqR Cyte
svSy l=,' /mR" wmeW;' yqorm( 38
yen yStu gu,ne Ww ;' s'sr;Np[itpte
t;Nsm;sen v+y;m svRSy;Sy yq;mm( 39
devTv' s;vk; y;Nt mnuyTv' c r;js;"
523

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

ityRKTv' t;ms; inTymTyeW; i]iv/; git" 40


i]iv/; i]iv/wW; tu ivDey; g*,k git"
a/m; m?ym;Gr; c kmRiv;ivxeWt" 41
Sq;vr;" kmk$; mTSy;" sp;R" skCzp;"
pxv mOg;wv j`Ny; t;msI git" 42
hStn tur; xU{; MleCz; gihRt;"
s'h; Vy;`[; vr;h; m?ym; t;msI git" 43
c;r,; sup,;R puW;wv d;M.k;"
r=;'s c ipx;c; t;msIWUm; git" 44
ZLl; mLl; n$;wv puW;" xS]vOy"
Utp;np[s_; j`Ny; r;jsI git" 45
r;j;n" =i]y;wv r;D;' cwv puroiht;"
v;dyup[/;n; m?ym; r;jsI git" 46
gN/v;R guk; y=; ivbu/;nucr; ye
tqwv;Psrs" sv;R r;jsIWUm; git" 47
t;ps; ytyo ivp[; ye c vwm;ink; g,;"
n=];, c dwTy; p[qm; s;vk git" 48
yJv;n AWyo dev; ved; JyotI'iW vTsr;"
iptrwv s;?y; itIy; s;vk git" 49
b[; ivsOjo /moR mh;nVy_mev c
m;' s;vkmet;' gitm;humnR IiW," 50
EW svR" smuiS]p[k;rSy kmR,"
i]iv/S]iv/" kT" s's;r" s;vR.*itk" 51
N{y;,;' p[sn /mRSy;sevnen c
p;p;Ns'y;Nt s's;r;niv;'so nr;/m;" 52
y;' y;' yoin' tu jIvoy' yen yenhe kmR,;
524

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

mxo y;it lokSm'StTsv| inbo/t 53


bNvWRg,;N`or;rk;Np[;Py tT=y;t(
s's;r;Np[itpNte mh;p;tiknSTvm;n( 54
sUkr%ro^;,;' goj;ivmOgp=,;'
c<@;lpus;n;' c b[h; yoinmOCzit 55
kmk$pt;n;' ivW(.ju ;' cwv p=,;m(
ih';,;' cwv sv;n;' sur;po b[;,o v[jte ( 56
lUt;ihsr$;n;' c itr;' c;Mbuc;r,;m(
ih';,;' c ipx;c;n;' Steno ivp[" shx" 57
tO,guLmlt;n;' c Vy;d;' d'i^,;mip
rkmRkt ;' cwv xtxo gutLpg" 58
ih'; .vNt Vy;d;" kmyome?y.=,"
prSpr;idn" Sten;" p[Te y;NTyS]IinWeiv," 59
s'yog' pittwgTR v; prSywv c yoiWtm(
apTy c ivp[Sv' .vit b[r;=s" 60
m,mu_;p[v;l;in Tv; lo.en m;nv"
iviv/;, c r;in j;yte hemktOWR u 61
/;Ny' Tv; .vTy;%u" k;'Sy' h'so jl' Plv"
m/u d'x" py" k;ko rs' ; nklo `Otm( 62
m;'s' gO/o[ vp;' muStwl' twlpk" %g"
cIrIv;kStu lv,' bl;k; xkindR/ 63
k*xey' itrTv; =*m' Tv; tu ddurR "
k;p;Rst;Ntv' *o go/; g;' v;Ggudo gu@m( 64
zCzNdr" xu.;NgN/;Np]x;k tu bihR,"
;ivTkt;' iviv/mkt;' tu xLyk" 65
bko .vit Tv;' gOhk;rI upSkrm(
525

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

r_;in Tv; v;s;'s j;yte jIvjIvk" 66


vOko mOg.e ' Vy;`[o' flmUl' tu mk$"
S]ImO=" Stokko v;r y;n;Nyu"^ pxUnj" 67
y; t; pr{VympTy bl;r"
avXy' y;it ityRKTv' jG?v; cwv;hut' hv" 68
S]yoPyetne kLpen Tv; doWmv;uy"u
EteW;mev jNtUn;' .;y;RTvmupy;Nt t;" 69
Sve>y" Sve>yStu kmR>yut; v,;R n;pid
p;p;Ns'sTO y s's;r;Np[e yt;' y;Nt x]uWu 70
v;Nt;XyuLk;mu%" p[te o ivp[o /m;RTSvk;CCyut"
ame?yk,p;xI c =i]y" k$pUtn" 71
mw];=Jyoitk" p[te o vwXyo .vit pUy.uk
cwl;xk .vit xU{o /m;RTSvk;CCyut" 72
yq; yq; inWevNte ivWy;iNvWy;Tmk;"
tq; tq; kxlt; teW;' teWpU j;yte 73
te>y;s;TkmR,;' teW;' p;p;n;mLpbuy"
s'p;[ uvNt du"%;in t;su t;Svh yoinWu 74
t;m;idWu cog[We u nrkWu ivvtRnm(
asp]vn;dIin bN/nzdn;in c 75
iviv/;wv s'pI@;" k;kolUk .=,m(
krM.v;luk;t;p;NkM.Ip;k;' d;,;n( 76
s'.v;' ivyonIWu du"%p[;y;su inTyx"
xIt;tp;.`;t;' iviv/;in .y;in c 77
ask.Rv;seWu v;s' jNm c d;,m(
bN/n;in c k;;in prp[e yTvmev c 78
bN/uip[yivyog;' s'v;s' cwv dujnR "w
526

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

{Vy;jRn' c n;x' c m];m]Sy c;jRnm( 79


jr;' cwv;p[tIk;r;' Vy;/.oppI@nm(
Klex;' iviv/;'St;'St;NmOTyumve c dujyR m( 80
y;dOxne tu .;ven yTkmR inWevte
t;dOxne xrIre, tTflmup;Xnute 81
EW svR" smui" kmR,;' v" flody"
nw"eyskr' kmR ivp[Syed' inbo/t 82
ved;>y;sStpo D;nmN{y;,;' c s'ym"
aih's; gusev; c in"eyskr' prm( 83
sveWR ;mip cwtWe ;' xu.;n;mh kmR,;m(
ik cCz^y Skrtr' kmoR_' puW' p[it 84
sveWR ;mip cwtWe ;m;TmD;n' pr' SmOtm(
tGr' svRiv;n;' p[;Pyte mOt' tt" 85
W<,;meW;' tu sveWR ;' kmR,;' p[Te y ceh c
eySkrtr' Dey' svRd; kmR vwidkm( 86
vwidk kmRyoge tu sv;R<yet;NyxeWt"
aNt.RvNt mxStSm'StSmNy;iv/* 87
su%;>yudyk cwv nw"eyskmev c
p[vO ' c invO' c iiv/' kmR vwidkm( 88
h c;mu] v; k;My' p[vO ' kmR kTyRte
ink;m' D;tpUv| tu invOmupidXyte 89
p[vO ' kmR s'sVe y' dev;n;meit s;Myt;m(
invO' sevm;nStu .Ut;NyTyeit p vw 90
svR.tU We u c;Tm;n' svR.tU ;in c;Tmin
sm' pXy;Tmy;jI Sv;r;Jym/gCzit 91
yqo_;Nyip km;R, prh;y ijom"
527

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;TmD;ne xme c Sy;d;>y;se c yv;n( 92


Et jNms;fLy' b[;,Sy ivxeWt"
p[;PywtTktkTyo ih ijo .vit n;Nyq; 93
iptOdve mnuy;,;' ved=u" sn;tnm(
axKy' c;p[mye ' c vedx;S]mit Sqit" 94
y; vedb;;" SmOtyo y; k; kdO y"
sv;RSt; infl;" p[Te y tmoin; ih t;" SmOt;" 95
TpNte CyvNte c y;NytoNy;in k;in ct(
t;Nyv;R;lkty; infl;NynOt;in c 96
c;tuv<R y| ]yo lok;Tv;r;m;" pOqk
.Ut' .Vy' .ivy' c sv| ved;Tp[s?yit 97
xBd" SpxR p' c rso gN/ pm"
ved;dev p[syU Nte p[siU tgu,R kmRt" 98
b.itR svR.tU ;in vedx;S]' sn;tnm(
tSm;detTpr' mNye yNtorSy s;/nm( 99
sen;pTy' c r;Jy' c d<@netTO vmev c
svRlok;/pTy' c vedx;S]ivdhRit 100
yq; j;tblo vidRhTy;{;Rnip &m;n(
tq; dhit vedD" kmRj' doWm;Tmn" 101
vedx;S];qRtvDo y] t];me vsn(
hwv lok itNs b[.Uy;y kLpte 102
aDe>yo g[Nqn" e; g[Nq>yo /;r,o vr;"
/;r>yo D;inn" e; D;in>yo Vyvs;yn" 103
tpo iv; c ivp[Sy in"eyskr' prm(
tps; ikLbW' hNt ivy;mOtmXnute 104
p[Ty=' c;num;n' c x;S]' c iviv/;gmm(
528

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mnuSmOit"

]y' suividt' k;y| /mRxu m.IPst; 105


a;W| /moRpdex' c vedx;S];ivro/n;
yStk, ;nus/' e s /m| ved netr" 106
nw"eysmd' kmR yqoidtmxeWt"
m;nvSy;Sy x;S]Sy rhSymupidXyte 107
an;;teWu /meWR u kq' Sy;idit cevet(
y' x; b[;,; b[yU "u s /mR" Sy;dxit" 108
/me,R ;/gto ywStu ved" sprbOh' ,"
te x; b[;,; Dey;" uitp[Ty=hetv" 109
dx;vr; v; prW' /m| prkLpyet(
}yvr; v;ip vOSq; t' /m| n ivc;lyet( 110
]wivo hetk
u StkR nw_o /mRp;#k"
]y;m," pUvRe prWTSy;x;vr; 111
AGvedivjuivR s;mvedivdev c
}yvr; prWd(Dye ; /mRsx
' yin,Rye 112
Ekoip vedivm| y' VyvSyed(jom"
s ivDey" pro /moR n;D;n;muidtoyut"w 113
av[t;n;mmN];,;' j;itm;]opjIivn;m(
shx" smet;n;' prWv' n ivte 114
y' vdNt tmo.Ut; mU%;R /mRmtid"
tTp;p' xt/; .UTv; t_nnugCzit 115
Eto.iht' sv| in"eyskr' prm(
aSm;dp[Cyuto ivp[" p[;oit prm;' gitm( 116
Ev' s .gv;Ndevo lok;n;' ihtk;Myy;
/mRSy prm' gu' mmed' svRmu _v;n( 117
svRm;Tmin s'pXyeTs;s sm;iht"
529

[Manu Smiti]

[|Manu Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sv| ;Tmin s'pXy;/meR kte mn" 118


a;Tmwv devt;" sv;R" svRm;TmNyvSqtm(
a;Tm; ih jnyTyeW;' kmRyog' xrIr,;m( 119
%' s'invexyeT%eWu cenSpxRne inlm(
p_dOo" pr' tej" ehe po g;' c mUitRWu 120
mnsINdu' idx" o]e ;Nte iv,u' ble hrm(
v;Cy' m]muTsgeR p[jne c p[j;pitm( 121
p[x;st;r' sveWR ;m,Iy;'sm,orip
Km;.' Sv/IgMy' iv;' puW' prm( 122
Etmek vdNTy' mnumNye p[j;pitm(
N{mek pre p[;,mpre b[ x;tm( 123
EW sv;R, .Ut;in p.Vy;RPy mUitR."
jNmvO=ywinRTy' s's;ryit cvt( 124
Ev' y" svR.tU We u pXyTy;Tm;nm;Tmn;
s svRsmt;meTy b[;>yeit pr' pdm( 125
TyetNm;nv' x;S]' .Ogpu o[ _' p#Nj"
.vTy;c;rv;Ty' yqe;' p[;uy;itm( 126
sm;' m;nv' /mRx;S]m(
Credits
Sources: 1. Manusmti with the Sanskrit commentary Manvarthamuktval of
Kullka Bhaa, ed N.L. Sstr 1983.
2. Manusmti, Kashi Skt. Series 114, ed. Haragovinda str.
3. Manusmti with the Commentary of Medtithi, 2 vols. calcutta 1967.
4. Manusmti with the "Manubhya" of Medhtithi, ed L. Gagntha
Jh, Goi 1932, 1939, repr. 1992.
Typescript: Typed, analyzed and proofread by M. Yano and Y. Ikari
Conversion to Devanagari using Vedapad Software by Ralph Bunker
530

a*xns SmOit"
aq a*xns s'iht;
Ig,ex;y nm"
aq;nulomp[itlomj;TyNtr;,;' inp,v,Rnm(
at" pr' p[v+y;m j;itvOiiv/;nkm(
anulomiv/;n p[itlomiv/' tq; 1
s;Ntr;lks'yu _' sv| s'=Py coCyte
nOp;d(b;[ ,kNy;y;' ivv;heWu smNvy;t( 2
j;t" sUto] ini" p[itlomiv/ij"
ved;nhStq; cwW;' /m;R,;mnubo/k" 3
sUt;ip[ p[stU ;y;' sUto ve,k
u Cyte
nOp;y;mev tSywv j;to ymRk;rk" 4
b[;<y;' =T]y;*y;R{qk;r" p[j;yte
vO xU{vOSy ijTv' p[itiW?yte 5
y;n;n;' ye c vo!;rSteW; prc;rk;"
xU{vOy; tu jIvNt n =;T]' /mRm;cret( 6
b[;<y;' vwXys'sg;R;tom;g/ Cyte
vNdTv' b[;,;n; =T]y;,;' ivxeWt" 7
p[xs' ;vOiko jIveXw yp[e ykrStq;
b[;<y;' xU{s'sg;R;t;<@;l Cyte 8
sIsm;.r,' tSy k;,;Rysmq;ip v;
v/[I' k<# sm;v?y ZLlrI' k=toip v; 9
mLl;pkWR,' g[;me pUv;R prxukm(
n;pr; p[ivoip vihg[;mR ; nwAt e 10
ip<@.Ut; .vNTy] noced( b?y; ivxeWt"
c;<@;l;wXykNy;y;' j;t" p c Cyte 11
531

[|Auhanasa Smiti]

SmOit

m;'s.=,' teW;' ;n Ev c tlm(


nOp;y;' vwXys'sg;Rd;yogv it SmOt" 12
tNtuv;y; .vNTyev vsuk;'SyopjIivn"
xIlk;" kcd]wv jIvn' vS]inmRte 13
a;yogven ivp[;y;' j;t;St;m[opjIivn"
tSywv nOpkNy;y;' j;t" sUink Cyte 14
sUinkSy nOp;y;Ntu j;t; N/k;" SmOt;"
in,Rje yeyvu SR ];, aSpOXy; .vNTyt" 15
nOp;y;' vwXyt*y;RTpulNd" prkitRt"
pxuviO .veSy hNyuSt;n( dusTvk;n( 16
nOp;y;' xU{s'sg;R;t" px Cyte
sur;vOi' sm; m/uivykmR,; 17
tk;n;' sur;,; ivt; y;cko .vet(
pux;wXykNy;y;' j;to rjk Cyte 18
nOp;y;' xU{t*y;R;to rk Cyte
vwXy;y;' rk;;to nRko g;yko .vet( 19
vwXy;y;' xU{s'sg;R;to vwdie hk" SmOt"
aj;n;' p;ln' ky;RNmihWI,;' gv;mip 20
d/=Ir;Jyt;,;' ivy;Ivn' .vet(
vwdie hk;u ivp[;y;' j;t;moRpjIivn" 21
nOp;y;mev tSywv ck" p;ck" SmOt"
vwXy;y;' xU{t*y;Rj;t c Cyte 22
twlipkjIvI tu lv,' .;vyn( pun"
iv/n; b[;," p[;Py nOp;y;Ntu smN]km( 23
j;t" suv,R Tyu_" s;nulomij" SmOt"
aq v,Riy;' kvR Tynwmik' iy;m( 24
532

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a*xnsSmOit"

a' rq' hiStn' v; v;hye; nOp;Dy;


swn;pTy .wWJy' ky;RIveu vOiWu 25
nOp;y;' ivp[t*y;RTs'j;to yo .WKSmOt"
a.iW_nOpSy;D;' prp;Lyeu vwkm( 26
a;yuvdRe mq;; tN]o_' /mRm;cret(
Jy*itW' g,t' v;ip k;yk' vOim;cret( 27
nOp;y;' iv/n; ivp[;;to nOp it SmOt"
nOp;y;' nOps'sg;RTp[m;d;U!j;tk" 28
soip =T]y Ev Sy;d.Wek c vjRt"
a.Wek ivn; p[;Py goj Ty./;yk" 29
svRNtu r;jvOSy xSyte pdvNdnm(
pun.Uk
R r,e r;D;' nOpk;nIn Ev c 30
vwXy;y;' iv/n; ivp[;;to Mv Cyte
y;jIvo .veSy tqwv;eyvOik" 31
?vjnI jIivk; v;ip aMb;" xS]jIivn"
vwXy;y;' ivp[t*y;RTkM.k;r" s Cyte 32
kl;lvOy; jIvet n;ipt; v; .vNTyt"
sUtk p[te k v;ip dI=;k;leq v;pnm( 33
n;.ev| tu vpn' tSm;;ipt Cyte
k;ySq it jIveu ivcre tStt" 34
k;k;Ll*Ly' ym;T*y| Sqpterq Ntnm(
a;;=r;, s'gO k;ySq it kitRt" 35
xU{;y;' iv/n; ivp[;;t" p;rxvomt"
.{k;dIn( sm;Ty jIvey"u pUjk;" SmOt;" 36
ixv;;gmiv;wStq;m<@lvOi."
tSy;' vw c*rso vOo inW;do j;t Cyte 37
533

[Auhanasa Smiti]

[|Auhanasa Smiti]

SmOit

vne dumOg;n( hTv; jIvn' m;'sivym(


nOp;;toq vwXy;y;' gO;y;' iv/n; sut" 38
vwXyvOTy; tu jIvet =;T]/m| n c;cret(
tSy;' tSywv c*re, m,k;r" p[j;yte 39
m,In;' r;jt;' ky;RNmu_;n;' ve/niy;m(
p[v;l;n; sUi]Tv' x;%;n;' blyiy;m( 40
xU{Sy ivp[ss' g;R;t g[ it SmOt"
nOpSy d<@/;r" Sy;<@ d<@eWu sret( 41
tSywv c*rs'vSO y; j;t" xui<@k Cyte
j;tdu;n( sm;roPy xu<@;kmR, yojyet( 42
xU{;y;' vwXys'sg;Ri/n; sUck" SmOt"
sUck;ip[kNy;y;' j;tSt=k Cyte 43
ixLpkm;R, c;Ny;in p[;s;dl=,' tq;
nOp;y;mev tSywv j;to yo mTSyb;/k" 44
xU{;y;' vwXyt*y;Rt( k$k;r it SmOt"
vixx;p;T]et;y;' kct( p;rxv;Stq; 45
vw%;nsen kcu kc;gvten c
vedx;S];blMv;Ste .ivyNt kl* yuge 46
k$k;r;Stt" p;;r;y,g,;" SmOt;"
x;%; vw%;nseno_; tN]m;gRiv/iy;" 47
inWek;;" Xmx;n;Nt;" iy;" pUj;sUck;"
pr;]e, v; p[;' p[o_' /m| sm;cret( 48
xU{;dev tu xU{;y;' j;t" xU{ it SmOt"
ijxuWU ,pr" p;kyDpr;iNvt" 49
sCz{' t' ivj;nIy;dsCz{SttoNyq;
c*y;RTk;kvco Dey;;n;' tO,v;hk" 50
534

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a*xnsSmOit"

EtTs'=pe t" p[o_' j;itvOiiv.;gx"


j;TyNtr;, XyNte s'kLp;idt Ev tu 51
Ty*xns' /mRx;S]' sm;m(
xus'iht; sm;;

Reference:
Smti Sandarbha, Vol. III, (Delhi: Nag, 1981), pp. 1544ff.
535

[Auhanasa Smiti]

vOh;rItSmOit"
Ig,ex;ynm"
p[qmo?y;y"
aq ps'Sk;rp[itp;dnv,Rnm(
aMbrIWStu t' gTv; h;rItSy;m' nOp"
vvNde t' mh;Tm;n' b;l;ksxp[.m( 1
s'pO " kxlSten pUjt" prm;sne
pivStto ivp[mvu ;c nOpnNdn" 2
.gvn( svR/MmRD tTvvedivd;Mvr
pOCz;m Tv;' mh;.;g prm' /mRmVyym( 3
b[iU h v,;Rm;,;Ntu inTynwmikiy;"
ktRVy; muinx;l
n;rI,; nOpSy c 4
Svp' jIvpryo" kq' mo=pqSy c
tTp[;e s;/n' b[n( v_mhRs suvt[ 5
Evmu_Stu ivp[iWRSten r;jiWR,; td;
v;c prmp[ITy; nmSTy jn;dRnm( 6
h;rIt v;c
,u r;jn( p[v+y;m sv| vedopvOi' htm(
ydu_' b[,; pUv' pOCzto mm .Upte 7
td(bv[ Im pr' /m| ,uvwk;g[m;ns"
sveWR ;mev dev;n;mn;id" puWom" 8
rStu s Ev;Nye jgto iv.urVyy"
n;r;y,o v;sudve o iv,ubR[ ;Tmno hr" 9
; /;t; iv/;t; c s Ev prmer"
ihr<yg.R" sivt; gu,/O ingu,R oVyy" 10
prm;Tm; pr' b[ pr' Jyoit" pr;Tpr"
536

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

N{" p[j;pit" sUy"R xvo vi" sn;tn" 11


sVv;Tmk" svRsu TsvR.
O t .;vn"
ymI c .gv;N,o mukN donNt Ev c 12
yDo yDpityRJv; b[<yo b[," pit"
s EW pu<@rIk;=" Ixo n;qo/po mh;n( 13
shmU; iv;Tm; shkrp;dv;n(
yTv; n ivvtRNte t;m prm' hre" 14
ctu.R" xo.nop;yw" s;?yoy' sumh;Tmn"
turIypdyo.RKTy; susoymud;t" 15
t' SvIkvR Nt iv;'s" SvSvpty; sd;
nwsgRk ih sveWR ;' d;Symev hre" sd; 16
Sv;My' prSvp' Sy;;Sy' jIvSy svRd;
p[Ty; Tv;Tmno p' Sv;My' d;Symit iSqit" 17
d;Symev pr' /m| d;Symev pr' ihtm(
d;Syenvw .veNmu_rNyq; inry' .vet( 18
iv,od;RSy' pr; ._meW;' tu n .vet( Kvct(
teW;mev ih s'sO ' inry' b[,; nOp 19
n;r;y,Sy d;s; ye n .vNt nr;/m;"
jIvNt Ev c;<@;l; .ivyNt n s'xy" 20
tSm;;Sy' pr;' ._m;lB>y nOpsm
inTy' nwmik sv| kYy;Tp[ITyw hre" sd; 21
tSy Svp' p gu,;';ip iv.Uty"
D;Tv; smRyie ,u' y;vIvmtN{t" 22
tmev mns; ?y;ye;c; stRyTe p[.mu (
jpe juy;_o t;nekivl=," 23
xco?vR pu<@^;id/;r,' d;Syl=,m(
537

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

t;mkr,wv vw,vNtidhoCyte 24
avw,v; ye ivp[; hWRd;Ste nr;/m;"
teW;' tu nrk v;s" kLpkoi$xtwrip 25
td;id vWRs;rI mN]r;qRtTvivt(
vw,v" s jgTpUJyo y;it iv,o" pr' pdm( 25
ac/;rI yo ivp[o bvedutoip v;
s jIvev c<@;lo mOto inrym;uy;t( 26
tSm;e hrs'Sk;r;" kRVy; /mRk;i,;m(
aymev pr' /MmR" p[/;n' svRkMmR,;m( 27
it vOh;rItSmOTy;' ivx/MmRx;S]e ps'Sk;rp[itp;dn' n;m p[qmo?y;y"
itIyo?y;y"
aq pu<@^sS' k;rv,Rnm(
aMbrIW v;c
.gvn( vw,;v;" p s'Sk;r;" sVvRkmR,;m(
p[/;nmit yo_' svwrR ve mhiWR." 1
ti/;n' mm;c+v ivStre,vw suvt[
h;rIt v;c
,u r;jn( p[v+y;m inmRl; vw,v;" iy;" 2
ydu_' b[,; pUv| vs;w vw,vw"
s'Sk;r;,;' tu sveWR ;m;' c;id/;r,m( 3
tTktRVy' ih sveWR ;' iv/In;' vw ijNmn;m(
a;c;y| s'yet( pUvmR n`' vw,v' ijm( 4
xusTvgu,opet' nveJy;kmRk;r,m(
sTsMp[d;ys'yu _' mN]r;qRkoivdm( 5
538

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

D;nvwr;Gys'p' vedved;p;rgm(
x;st;r' sd;c;yw"R svR/mRivd;'vrm( 6
mh;.;gvt' ivp[' sd;c;rinWev,m(
a;loKy svRx;S];, pur;,;in c vw,v;" 7
tdqRm;creStu s a;c;yR d;t"
a;iStKym;ns' spet' /mRvTslm( 8
/;n' sd;c;r' guxuWU tTprm(
sMvTsr' p[tI+y;qeR t' xy' x;syeu " 9
tSy;d* p s'Sk;r;Nky;RTsMyGv/;nt"
p[;t" ;Tv; xuc* dexe pUjyTv; jn;dRnm( 10
;t' xy' sm;nIy tenvw sh dexk"
;Py p;mOtgw VR yw;dInRye t" 11
pupw/pRU w R dIpw nwve iw vRiv/wrip
tTp[k;xkmNR ]wrRyTe purto hre" 12
a*hom' p[kV vIRt ?m;/;n;idpUvk
R m(
p*We, tu sU_n p;ys' `Otmtm( 13
a;Jyen mUlmN]e, Tv; c;or' xtm(
vw,Vy; cwv g;y}y; juy;Tp[yto gu" 14
p;d* ivin=Py c;;yu/pkm(
pUjyTv; sh;r' ?y;Tv; tim<@le 15
W@=re, juy;d;Jy' v'xits':yy;
svwR heitmN]w Ekk;Jy;it' m;t( 16
tt" p[d=,' Tv; s xyo vim;Tmv;n(
nmSTv; tto iv,u' jPTv; mN]vr' xu.m( 17
p[;%' tu sm;sIn' xymek;g[cte sm(
p[tpex* * heit.mRN]murn( 18
539

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=,e tu .uje c v;m;'xe xmev c


gd;' c .;lm?ye tu dye nNdk td; 19
mStk tu tq; x;myeiml' td;
p;Tp[=;Ly toyen pun" pUj;' sm;cret( 20
homxeW' sm;Py;q vw,v;n( .ojyet"
Ev' t;p" iy;" k;y;" vw,Vy" kLmW;ph;" 21
p[/;n' vw,v' teW;' t;ps'Sk;rmumm(
t;ps'Sk;rm;]e, pr;' smv;uy;t( 22
kcu cx* * p[t* b;mUlyo"
/;ryNt mh;Tm;nmek tu c;pre 23
vw,v;n;' tu hetIn;' p[/;n' cmuCyte
tenvw b;mUle tu p[ten;ye/ " 24
j;t pu]e ipt; ;Tv; hom' Tv; iv/;nt"
ten;nwv sNtp[c, .ujmUlyo" 25
ayTv; xxo" p;;m ky;R vw,vm(
p;Tsv;R, km;R, kvIRt;Sy iv/;nt" 26
ayTv; s c, yTkTkmR sret(
tTsv| y;it vwkLym;pUt;Ridk nOp 27
k;ryeNmN]dI=;y;' c;;" p hety"
c vw kmRs?yq| j;tkmR, /;ryet( 28
ac/;rI ivp[Stu svRkmRsu gihRt"
avw,v" sm;po nrk c;/gCzit 29
c;idcriht' p[;t' kluW;iNvtm(
avw,vStu t' dUr;t( p;kmv sNTyjet( 30
avw,vStu yo ivp[" p;k;d/m" SmOt"
a;e yo p;yo r*rv' nrk v[jte ( 31
540

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

avw,vStu yo ivp[" svR/mRytu oip v;


gv;' W<@it ivDey" svRkmRsu n;hRit 32
tSm; iv/;nen t' vw /;ryeidj"
sv;RmeWu vst;' S]I,;' c uitcodn;t( 33
an;yu/;so asur; adev; it vw uit"
c, t;mpvp Tyc; smud;tm( 34
apeTqmmTyu_' vpeit v,' td;
tSm;w tcSy c;n' muin." utm(
piv]' ivtt' b[;' p[.og;R]e tu /;rtm( 35
uTywv c;ye;]e td(b[ smv;ye
ye piv]mRymevIRtmnNtr; 36
b[ie t inihtwv b[,o uitvOi' htm(
piv]mit cwv;rvwR cmuCyte 37
arev sh;r" sh; nemCyte
nemttnu" sUyoR b[,; smt;' v[jn( 38
ye piv]mRymeStu n suiniht"
d=,e tu .uje ivp[o b.Oy;w sudxRnm( 39
sVye tu x iv.Oy;idit b[ivdo ivdu"
Ty;iduit." p[o_' iv,oSy /;r,m( 40
pur;,eivith;seWu s;iTvkWu SmOitvip
xcoRp<u @^;idriht' b[;,' nOp 41
y" ;e .ojyeip[" iptO,;' tSy dugiR t"
xco?vRp<u @^;idcw" ip[ytmwhrR "e 42
riht" svR/me>R yuto nrkm;uy;t(
{;cRn' i]pu<@^Sy /;r,' y] Xyte 43
tCz{;,;' iv/" p[o_o n ij;n;' kd;cn
541

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[itlom;nulom;n;' dug;Rg,su.rw v;" 44


pUj;nIy; yq;he,R ivLvcNdn/;r,m(
y=r;=s.Ut;in iv;/rg,Std; 45
c<@;l;n;mcRnIy; mm;'sinWev,;m(
Svv,Riviht' /mRmve ' D;Tv; sm;cret( 46
{;Rn;d(b;[ ,Stu xU{,e smt;' v[jte (
y=.Ut;Rn;Ts<@;lTvmv;uy;t( 47
n .Sm /;ryeip[" prm;ptoip v;
moh;w iv.Oy;Stu ssur;po .ved/( vu[ m( 48
ityRKpu<@^/r' ivp[' p;Mvr/r' tq;
p;k v vI=et n sM.;Wet k]ct(
tSm;idj;it./;RYyR mUpR <u @^i' v/;nt" 49
mOd; xu.,e[ stt' s;Ntr;l' mnohrm(
;Tv; xue ip pUv;R iv,um>yCyR dexk" 50
;t' xy' sm;y hom' kvIRt pUvvR t(
prom;]eit sU_n p;ys' m/umtm( 51
Tv;qmUlmN]e, xtmor' `Otm(
Sqi<@le tu tt" p;Nm<@l;in yd; m;t( 52
dI+vm?ye cTv;r ivNyset( purto hre"
ivl%e] pu<@^;id ivSt;r;y;m.edt" 53
tevcRye to /Im;n( kxv;dInnum;t(
t] t] c tNmUit| ?y;Tv; mN]w" smRyte ( 54
gN/pup;id skl' mN]e,vw ;cRye u m(
p[d=,;mnuvJ[ y s xy" p[,meq; 55
t;h* in=peiCzy" kxv;dInnum;t(
id ivNySy pu<@^;, gu_;in s vw,v" 56
542

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

xu.,e[ vw mOd; p;i.Oy;Tsusm;iht"


i]sN?y;su mOd; ivp[o y;gk;le ivxeWt" 57
;e d;ne tq; home Sv;?y;ye iptOtpR,e
;luvpR <u @^;, iv.Oy;idjsm" 58
;o homStq; d;n' Sv;?y;y" iptOtpR,m(
.SmI.vit tTsvRm?U vRp<u @^Mvn; tm( 59
?vRp<u @^' ivn; yStu ;' kVvIRt s ij"
sv| t{;=swnIRt' nrk c;/gCzit 60
?vRp<u @^ivhInNtu y" ;e .ojyeidjm(
aXnNt iptrStSy iv<mU]' n;] s'xy" 61
tSm;u stt' /;yRm?U vRp<u @^' ijNmn;
/;rye ityRKpu<@^m;pip kd;cn 62
ityRKpu<@^/r' ivp[' c<@;lmv sNTyjet(
sonhR" svRTyeWu svRlokWu gihRt" 63
?vRp<u @^ivhIn" sNsN?y;kMmR sm;cret(
sv| t{;=swnIRt' nrk s gCzit 64
yid Sy;u mnuy;,;mU?vRp<u @^ivvjRtm(
{Vyv tTkt( Xmx;nmv tvet( 65
?vRp<u @^' mOd; xu.'[ ll;$e ySy Xyte
c<@;loip ih xu;Tm; iv,ulok mhIyte 66
?vRp<u @^Sy m?ye tu ll;$e sumnohre
l+My; sh sm;sIno rmte t] vw hr" 67
inrNtr;l' y" kYy;d?U vRp<u @^' ij;/m"
s ih t] iSqt' iv,u' ywv Vypohit 68
aqedmU?vRp<u @^Ntu y" kroit ij;/m"
kLpkoi$sh;, r*rv' nrk v[jte ( 69
543

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

tSm;{;g;iNvt' pu<@^N/rei,upd;it
ll;$;idWu c;Wu sVvRkmRsu vw,v" 70
n;sk;mUlm;r>y ll;$;NteWu ivNyset(
alym;]Ntu m?yiCz{' p[kLpyet( 71
p;eR c;lm;]Ntu ivNyseidjsm"
pu<@^;,;mNtr;le tu h;r{;' /;ryeiCz^ym( 72
ll;$e pOyo" k<# .ujyo.yorip
cturlm;]Ntu iv.Oy;d;yk ij" 73
rSy;l' /;y| .ujyor;yt' td;
dre p;RyoRTym;ytNtu dx;lm( 74
kxv;id nmoNtw p[,v;wrnum;t(
ll;$e kxv' p' k=* n;r;y,' Nyset( 75
v= Sqle m;/v goivNd' k<#dext"
iv,u d=,e p;eR v;o m/usdU nm( 76
i]ivmNtu v;m;'se v;mn' v;mp;Rt"
I/r' v;mv;h* tu WIkx' td; .uje 77
pO c pn;.Ntu g[Ive d;modr' td;
tTp[=;lntoyen v;sudve ie t mU/iR n 78
kxvStu suv,;R." xcgd;/r"
xuKl;Mbr/r" s*Myo mu_;.r,.UiWt" 79
n;r;y,o `nXy;m" xcgd;s.Ot(
pItv;s; m,myw.WRU ,wpxo.t" 80
m;/voTplp[:yx;gd;s.Ot(
c]m;Ly;Mbr/r" pu<@rIkin.e=," 81
goivNd" xxv,R" Sy;Tpxgd;s.Ot(
r_;rivNdp;d;BjStk;n.UW," 82
544

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

g*rv,oR .vei,uxhl;s.Ot(
=*m;Mbr/r" GvI kyrU ;d.UiWt" 83
arivNdin." Im;n( m/ujTkml;nn"
c x; musl' p' do.RivR.TyRs* 84
i]ivmo r_v,R" xcgd;s.Ot(
ikrI$h;rkyrU k<@lw ivr;jt" 85
v;mn" kNdv,R" Sy;t( pu<@rIk;yte=,"
do.RvjR '[ gd;' c p' hwm' iv.TyRs* 86
I/r" pu<@rIk;:yx; c p/Ok
r_;rivNdnyno mu_;d;miv.UiWt" 87
ivu,oR WIkxx;hl;s.Ot(
r_m;Ly;Mbr/r" pu<@rIk;vt'sk" 88
NdnIlin.xpgd;/r"
pn;." pItv;s;]m;Ly;nulpe n"
d;modr" s;vR.*m" px;;Rsx.Ot( 89
pItv;s; ivx;l;=o n;n;riv.UiWt"
Ev' pu<@^;, stt' /;ryew ,vom" 90
pu<@^sS' k;r Tyev' xye,;ip c k;ryet(
mN]xeW' sm;Py;q vw,v;n( .ojyet" 91
it pu<@^sS' k;ro itIy"
aq vw,v;n;' n;m s'Sk;rv,Rnm(
tOtIy' n;m s'Sk;r' kVvIRt xu.v;sre 92
;Tv; s'pJU y dexx
e ' gN/pup;id.gu
R n(
n;m;/dwvt' p;TpUjyeTp[yt;Tmv;n( 93
;dxwv tu m;s;Stu kxv;wr/it;"
a;r>y m;gRxIW| tu yd; s':y; ijom" 94
545

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

yiSmNm;s .veI=; tNmUnRe ;Rm coidtm(


nOs'hr;m,;:y' d;sn;m p[kLpyet( 95
xKTy; dx;vt;r;,;' vjRye ;m vw,v"
n;md;Tp[yen vw,v' p;pn;xnm( 96
ySy vw vw,v' n;m n;iSt ceu ijNmn"
an;mk" s ivDey" svRkmRsu gihRt" 97
cSy /;r,' ySy j;tkmR, sM.vet(
t] vw m;sn;m;ip d;ip[o iv/;nt"
?y;Tv; smRye ;m mUitR mN]e, dexk" 98
/Up' dIp nwve ' t;MbUl smpRyte (
p[d=,mnuvJ[ y .KTy; sMyKp[,My c 99
tNm]' mUlmN]' v; jpeTs;hsy;
p;om' p[kv IRt xtmor' hv" 100
vw,vwrnuv;k juy;TsipRW; td;
n;m d;t" xy' mN]toye sm;Plutm( 101
tt" pup;l' dTv; homxeW' sm;pyet(
vw,v;N.ojyeTp;=,;w toWyet( 102
Ev' ih n;ms'Sk;r' kvIRt ijsm"
gu,yogen c;Ny;in iv,on;Rm;in l*ikk 103
ivx' vw,v' n;m svRkmRsu coidtm(
hre" pr' iptu;m yo dd;Typr' sutm( 104
aitrocnk idVy' tOtIy' uitcoidtm(
tSm;gvto n;m sveWR ;' muin." SmOtm( 105
it n;ms'Sk;rStOtIy"
aq vw,v;n;' mN]s'Sk;rv,Rnm(
Ev' tOtIys'Sk;r' Tv; vw vwidkom"
546

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

ctuqmR N]s'Sk;r' kvIRt ijsm" 106


tt" ;Tv; iv/;nen pUjyet( jgt;' pitm(
aorsh' tu mN]r' jpeu " 107
;t' xy' sm;y suvWe ' smltm(
a;d;y klx' rMy' piv]odkpUrtm( 108
pTvKpLlvyut' prsmiNvtm(
ml{Vys'yu _' mN]e,vw ;.mN]yet( 109
sMm;jRye t" xy' tlen kx"w xu."w
sU_ iv,udve Tyw" p;vm;nwStdwv c 110
aorxt' p;NmN]ren m;jRyte (
a.iWCy tto mUR xuKlvS]/r' xucm( 111
Svlt' sm;c;NtmU?vRp<U @^/r' td;
piv]hSt' p;=m;ly; smltm( 112
inveXy d=,e SvSy a;sne kxinmRte
SvgOo_iv/;nen purto' p[kLpyet( 113
p*We, tu sU_n IsU_n tqwv c
m?v;Jymt' rMy' p;ys' juy;u" 114
aorxt' p;d;Jy' mN]yen c
mUlmN]e, juy; `Otvmtm( 115
kxv;dINsmuiXy inTy;Nmu_;'Stqwv c
Ekkm;it' Tv; homxeW' sm;pyet( 116
tt" p[d=,' Tv; nmSTv; jn;dRnm(
a;c;yR" Svgu nTv; jpeu prMpr;m( 117
m;tr' svRjgt;' p[pet y' tt"
Tv' m;t; svRlok;n;' svRlokrip[ye 118
apr;/xtwjRu ' nmSten mm Cyutm(
547

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ev' p[p l+mI' t;' y' su.;vt" 119


inTyyu_' ty; deVy; v;TsLy;idgu,;iNvtm(
xr<y' svRlok;n;' p[pe t' sn;tnm(
n;r;y, dy;sN/o v;TsLygu,s;gr 120
En' r= jg;q bjNm;pr;/nm(
Ty;c;ye,R sNd" p[pt jn;dRnm( 121
p[pet tt" xyo gumev dy;in/m(
guro Tvmev me devSTvmev prm;git" 122
Tvmev prmo /mRSTvmev prm' tp"
it p[pm;c;yoR inveXy purto hre" 123
p[;gg[We u sm;sIn' d.eWR u susm;iht"
Sv;c;y| purto ?y;Tv; nmSTv;q ._m;n( 124
guro" prMpr;' jPTv; id ?y;Tv; jn;dRnm(
py; vI=t' xy' d=,' D;nd=,m( 125
in=Py hSt xrs v;m' id c ivNyset(
p;d* gOhITv; xyStu guro" p[ytm;ns" 126
.o guro b[iU h mN]' me b[yU ;idit dy;in/e
a?y;pyetStSmw mN]r' xu.;ym( 127
s;s smu{ sipRW<@o/dwvtm(
s;qRm?y;pyeiCzy' p[yt' xr,;gtm( 128
a;=r' ;dx;,| W$(k= I' vw,vI' td;
r;m,nOs'h;:y;n( mN];n( tSmw invedyet( 129
Ny;se v;PycRne v;ip mN]mek;Ntn' yet(
avw,vopiden mN]e, nrk v[jte ( 130
avw,vd( guromRN]' y" p#w ,vo ij"
kLpkoi$sh;, pCyte nrk;Tmn; 131
548

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

ac/;r,' yStu mN]m?y;pyeu "


r*rv' nrk p[;Py c;<@;lI' yoinm;uy;t( 132
tSm;I=;iv/;nen xy' ._smiNvtm(
mN]m?y;pyei;Nvw,v' p;pn;xnm( 133
an/ITy vOy' mN]' yoNyvw,vmumm(
a/ITymN]s's' n p[;oit n s'xy" 134
j;tkmR, v; c*le td; m*IinbN/ne
cSy /;r,' y] .veSy tu t] vw 135
pnIy gu" xy' gOo_iv/n; tt"
a?y;pye s;iv]' tpomN]' y' xu.m( 136
p[;mN]Stt" xy" pUjyeCz^y; gum(
go.Uihr<yr;w" v;so..UWR ,wrip 137
s_; x;syeiCzym;c;yR" s'xtv[t
Svp' s;/n' s;?y' mN]e,;Smw invedyet( 138
yen vOiy;q;TMy' sMygSmw invedyet(
a;c;y;R/InvOiStu s'ytStu vset( sd; 139
kmR,; mns; v;c; hrmev .jeTsu/I"
y;v tIrp;tNtu ym;vtRyTe sd; 140
Ev' ih iv/n; sMyN]s'Sk;rs't" 141
it mN]s'Sk;rtuq"R
aq ps'Sk;riv/n;Rmv,Rnm(
mN];qRtTvivduW' y;gtN]e inyojyet(
pUv;R pUjyev ' tSy ip[ytr' xu." 142
mN]riv/;nen gN/pup;id.guR "
acRyTv;Cyut' .KTy; hom' pUvvR d;cret( 143
svwR vw,vw" sU_" p;ys' `Otmtm(
549

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;Jy' mN]e, hotVy' xtmor' td; 144


xKTy; c vw,vwmNR ]w" svwhR oRm' sm;cret(
Ekkm;it' Tv; sv;R/r,devt; 145
p[,v;idctuQyRNtwSteW;' vw n;m.yRjte (
homxeW' sm;Py;q vw,v;n( .ojyed; 146
mN]ren tiMb' pup;lxt' yjet(
p[,My .KTy; devx
e ' jPTv; mN]mnumm( 147
a;y p[,t' xy' tiMb' dxRye u "
py;q ttStSmw diMb' hregRu " 148
En' r= jg;q kvl' py; tv
acRn' yTt' ten iv.o SvIkumR hRs 149
Ev' lB?v; jurobRMb' pUjye' p[yt"
ihr<yvS];.r,y;nxYy;sn;id." 150
tt" p[.iO t devx
e mRyie /n; sd;
*tSm;;gmo_;n;' D;Tv;NytmmCyutm( 151
it vOh;rItSmOTy;' ivx/mRx;S]e ps'Sk;riv/;n' n;m itIyo?y;y"
tOtIyo?y;y"
aq .gvNmN]iv/;nv,Rnm(
aMbrIW v;c
.gvn( svRmN];,;' iv/;n' mm suvt[
b[iU h svRmxeW,e p[yog' s;qRsS' tm( 1
h;rIt v;c
,u r;jn( p[v+y;m mN]yogmnumm(
yqo_' iv,un; pUv| b[,; prm;Tmn; 2
550

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

sveWR ;mev mN];,;' p[qm' gumumm(


mN]r' nOpe so mu_flp[dm( 3
svwR yRpd[ ' pQy' sveWR ;' svRk;mdm(
ySyo;r,m;]e, prtuo .ver" 4
dexk;l;idinymmrm];idxo/nm(
Svrv,;RiddoW p*rr,k n tu 5
b[;,;" =i]y; vwXy;" S]y" xU{;Stqetr;"
tSy;/k;r," sveR sTvxIlgu,; yid 6
ps'Sk;rsMp;" ;vNtonsUyk;"
.KTy; prmy;iv; yu_;StSy;/k;r," 7
pv'x;=ro mN]" pdw" W@." smiNvt"
v;Kyy' pr' Dey' mN]rmnumm( 8
yd;yit iv;id" s'iSqt; jgt;' pitm(
ty; iv;np;yNy; s'ytu " prm" pum;n( 9
n;r;y,oCyut" Im;n( v;TsLygu,s;gr"
n;q" suxIl" sul." svRD" x_m;n( pr" 10
a;pN/u" sd; m]' prpU,mR norq"
dy;su/;B/" sivt; vIyRv;n( uitm;iNv.u" 11
p[pe cr,* tSy xr,' eyse mm
Imte iv,ve inTy' sv;RvSq;su svRd; 12
inmRmo inrh;r" ky| krv;<yhm(
Evmq| ividTvwv p;NmN]' p[yojyet( 13
n;r;y,o mh;xBdo g;y]I c pr; xu.;
Svy' n;r;y," Im;n( devt; smud;t" 14
kryo" Sqlyor;m=r' ivNyseidj"
xeW;=r;, dey;in ctuv|xitpvRsu 15
551

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

W$(pdwrlNy;s mWu c yq;mm(


W@ W$(pdw" Tv; mN];qwR yq;mm( 16
mUR .;le ne]n;s;v,eWu tq;nne
mujyoTp[dx
e e c Stnyon;R.m<@le 17
pO c j`ne k$ovoRj;RNvo p;dyo"
pv'x;=r;<yTy me,;Wu ivNyset( 18
Ev' Ny;siv/' Tv; p;;n' sm;cret(
NdIvrdlXy;m' koi$sUy;RvRsm( 19
ctu.jRu ' suNdr; sv;R.r,.UiWtm(
p;snSq' devx
e ' pu<@rIkin.e=,m( 20
r_;rivNdsxidVyhStpd;tm(
m;,Kymuk$ opet' nIlkNtlxIWRjm( 21
IvTsk*Stu.orSk vnm;l;ivr;jtm(
idVycNdl; idVypup;vt'skm( 22
h;rk<@lkyrU nUpru ;id ivr;jtm(
k$krrIyw pItvS]e, xo.tm( 23
xpgd;cp;,n' puWomm(
v;m; cNtyeSy devI' kmllocn;m( 24
t,I' sukm ;r;' svRl=,xo.t;m(
dukl
vS]s'yu _;' sv;R.r,.UiWt;m( 25
tk;ns;x;' pInotpyovr;m(
rm<@ls'yu _;' nIlkNtlxIWRj;m( 26
idVycNdnl;' idVypup;vt'tk;m(
m;tul c r_;Bj' dpR,' vrd' tq; 27
devI' c iv.[tI' do.RNtyeidd;' sd;
Ev' ?y;Tv; pr' inTymcRyde Cyut' ij" 28
552

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

yq;Tmin tq; deve D;nkmR sm;cret(


acRyde pu v;rw mns; v; jn;dRnm( 29
a;v;hn;sne p;m~yRm;cmnIykm(
;n' vS]opvIte c .UW,' gN/mev c 30
pup' /Up' tq; dIp' nwve ' c p[d=,m(
nmSk;r t;MbUl' pupm;l;' invedyet( 31
nmSTv; gun( p;peNm]' sm;iht"
aorshNtu xtmor' tq; 32
?y;yNvw mns; dev' jpedk
e ;g[m;ns"
p[;%od%o v;ip sm;sIn" kx;sne 33
i]sN?y;su jpev ' svRsmv;uy;t(
a;d;vNte jpSy;Sy p[;,;y;m;n( sm;cret( 34
pUrk" kM.ko reCy" p[;,;y;mS]l=,"
v;men pUrye;yu' v;' n;s; jpNm%um( 35
.;>y;' /;r,' v;yo" kM.k smud;tm(
t{ecn' d=,en recn' smud;tm( 36
py;RvTO y; punwv' p[;,;y;m]y' m;t(
pUrk kM.k cwv revk c ivxeWt" 37
a;v'xitv;r' tu jpeNmN]' sm;iht"
;n' muin." p[o_' p[;,;y;m' nOpom 38
jpN;dxv;r' tu m' tTp[kitRtm(
W@v;rNtu knIy" Sy;T]v;rm/mSmOtm( 39
mnswv;Rye v ' p;dq| ivcNtyet(
p[;,;y;m]y' Tv; p;;s' sm;cret( 40
;Tv; xuKl;Mbr/r" Tv; s;?y;idkmR c
/OtovpR <u @^dhe piv]kr Ev c 41
553

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

/OTv; p;=m;l;' c s/; v;sne iSqt"


.Utxuiv/;n Tv; mN]' p[yojyet( 42
a;=rSy mN]Sy gun;Rr;y, SmOt"
zNd dwvI g;y]I prm;Tm; c devt;
jp;;=ro mN]" svRp;pp[,;xn" 43
svRd"u %hr" Im;n( svRk;mflp[d"
svRdve ;Tmko mN]Stto mo=p[do nO,;m( 44
Aco yjUi' W s;m;in tqwv;qvR,;in c
svRm;=r;NtSq' t;Nydip v;ym( 45
sv;RqoR vedg.RSq" ved;;;=re iSqt;"
a;=rStu p[,ve ak;re p[,v" iSqt" 46
h l*ikkmwy| Svg;R' p;rl*ikkm(
kvLy' .gvv mN]oy' s;/yyit 47
sdu;r,;O,;' ctuv,R f
R lp[dm(
Svp' s;/n' p[;Py' dd;it ih sms; 48
mh;p;p' c;itp;p' ivte vopp;tkm(
jp;dSy mnor;xu p[,XyNt n s'xy;" 49
ame/sh;, r;jsUyxt;in c
sd;=r' jPTv; l.te n;] s'xy" 50
gv;myutd;nSy pOqVy; m<@lSy c
kNy;xtshSy gj;;n;' tqwv c 51
d;nSy yTfl' n,;' sTp;]e nOpnNdn
xtv;r' mnu' jPTv; tTfl' svRm;uy;t( 52
s;q| smu{' s;s' siWRCzNdo/dwvtm(
a;=rmnuPTv; iv,us;yuJym;uy;t( 53
pd]y;Tmk mN]' ctuQy;R siht' td;
554

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

Svps;/nopeymit mTv; jpe/ " 54


p[,ven Svp' Sy;Ts;/n' mns; tq;
s'b.KTy; ctuQy;R] puW;qoR .veNmno" 55
ak;r;Pyuk;r mk;reit tTvt"
t;Nyek/; sm.vdomTyetduCyte 56
tSm;domit p[,vo ivDey" s;=r;Tmk"
ved]y;Tmk Dey' .U.vRu "SvrtIit vw 57
ak;rStu .vei,uStGved d;t"
k;rStu .veLl+mIyRjvu dRe ;Tmko mh;n( 58
mk;rStu .veIvStyod;Rs d;t"
pv'x;=r" s;=;Ts;mvedSvpv;n( 59
pv'xoy' puW" pv'x a;Tmeit ut"e
a;Tm; pv'x" Sy;idit mm Tm;n' s'Smret( 60
Ty*pinWd' q| ividTv; Sv' invedyet(
av/;r,mNye tu m?ym;,| vdNt ih 61
tdev;Std;yuStTsUySR tdip cN{m;"
Tyev' /;r,utre ve mevopvOi' htm( 62
k;re,vw IxBd" p[oCyte muinsm"
Ny;yen gu,sStu tSywv IptevrR * 63
IrSyex;n; jgto iv,upIit vw uit"
kLy;,gu,sStu l+mI.RtRu netr; 64
s;m;n;/kr<yTv;Tk;r,Tv' tdoCyte
ak;r Ev sveWR ;m=r;,;' ih k;r,m( 65
ak;ro vw sv;R v;gTy;id uitvcStq;
SpxoRm.VyRJym;no n;n;biv/o.vt( 66
k;r,Tv' tqwv;Sy iv,ovwR jgt;' pte"
555

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

tSm;T; c d;t; c iv/;t; jgt;' hr" 67


r=t; jIvlokSy gu,v;nev svRg"
anNy; iv,un; l+mI.;RSkre, p[.; yq; 68
l+mImnpg;mnImit uitvco mht(
tSm;dk;ro vw iv,u" Ix Ev jgTpit" 69
l+mIpitTv' tSywv n;NySyeit suintm(
inTywvWw ; jgNm;t; hre" Irnp;ynI 70
yq; svRgto iv,uStqwvWw ; jgNmyI
tSm;dk;ro vw iv,ul+R mI.R; jgTpt" 71
tiSm'tuqIRyu _Tv;t( i]pdSy c s'gh[ "
ak;r p[qm;' tSm;tuQy;| s'gh[ ' n tu 72
t uitivro/Tv; yu_mit coidtm(
mhse b[,e Tv; vw aomTy;Tm;n' yuIt 73
prSy c;Tmn;' tSm;dSt] suint" 74
TvmSm;k tpSywv uTyu_mip p;qRv
t* x;t* i]Wct; ivyNt;ivit vw tq; 75
gO.v dy; p[;gevv;Tm; n iv.Ot(
asoymTyoR mTyenR nyenTe yevyoint; 76
Ty;id utyo .ed' vdNt prjIvyo"
d;Symev;Tmn;' iv,o" Svp' prm;Tmn" 77
s;My' l+mIvrp[o_' dev;dIn;' tq;Tmn;m(
anNyxeWp; vw jIv;StSy jgTpte" 78
d;Sy' Svp' sveWR ;m;Tmn;' stp' hre"
.gvCzWm;Tm;nmNyq; y" p[pte 79
s cwv ih mh;p;pI c<@;l" Sy;t( n s'xy"
tSm;Nmk;rv;Cyos* pv'x;Tmk" pum;n( 80
556

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

ak;rv;CySyexSy d;s Ev;./Iyte


anuD;n;yo inTyo inivRk;roVyy" sd;
dehe N{y;Tpro D;t; k; .o_; sn;tn" 81
mk;rv;Cyo jIvos* d;s Ev hre" sd;
IxSy;k;rv;CySy iv,orSy jgTpte" 82
SvSv;mnok;re, v/;r,muCyte
s jIv" Sy;dt" Sv;mI svRd; nOpsm 83
anyon;RNyqeTyu_muk;re, mhiWR."
Tyev' p[,vSy;q| p[,vSy pdSy tu 84
a;Tmn SvpTv;ijeymOiWsmw"
sveWR ;mev mN];,;' k;r,' p[,v" SmOt" 85
tSm;;htyo j;t;St;>yo ved]y' tq;
.UrTe yev ih AGvedo .uvrit yjuStq; 86
Svrit s;mved" Sy;Tp[,vo .U.vRu "suv"
.UivR,u td; l+mI.uvR Ty./Iyte 88
tyo" Svrit jIvStu suv Ty./Iyte
av;RySu tq; sUySR te>y Ev ih jDre 88
y Et; Vy;tIRTv; sv| ved' juhoit vw
p[s;Tmiht' ced' mN]xeWmudIyRte 89
aSv;tN}y;u jIv;n;m/In' prm;Tmn"
nms; p[oCyte tSm;hNt;mmtoiptm( 90
Svp;idi]vgRSy s'sRtu swv ih
nms; riht' sv ivfl' sMp[kiRtm( 91
nmswv ih s's.Rvde ] n s'xy"
purt" pOtwv p;Rt;vxeWt" 92
nmswv=e te r;jn( i]vgR" svRdie hn;m(
557

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

mk;re, SvtN]" Sy;rkSt' iniW?yit 93


tSm; nm Ty] Sv;tN}ympnodit
=rStu .veNmOTyuS}y=rStu ih x;tm( 94
mmeit =r' mOTyunR mmeit tu x;tm(
n mmeit c svR] S];tN]riht;y vw 95
yuJyte muin." sMyKsvRkmRsu p;qRv
tSm;u nms; yu_; mN];" sveR c p;qRv 96
svRsp[d;' n,;' .vNTy] n s'xy"
nms; riht; ye tu n tu mu_p[d; nO,;m( 97
tSm;u nmStevWw ;' p;rtN}yTvmIxtu"
p;rtN}y;Ll.eiTs' Sv;tN}y;;xmeyit 98
d;Symev ih jIv;n;' p[oCyte nmswv tu
nms; riht' lok ikd] n ivte 99
nmo dev>e yo nm it yeW;mIxe tq; mn"
tdeno nms; a;ivv;Kyeit vw uit" 100
=ywrk;r" sMp[o_o nk;rSt' iniW?yit
tSm;u nr Ty] inTyTyenoCyte jn" 101
n;r; it smUhTve b;LyTv;nSy c
teW;mynm;v;sSten n;r;y," SmOt" 102
mh;.Ut;Nyh;ro mhdVy_mev c
a<@ tdNtgRt; ye lok;" sveR ctudx
R 103
ctuivR/xrIr;, k;l" kmeiR t v jgt(
p[v;hpe,vw Ww ;' n;rTvenoCyte bu/"w 104
teW;mip inv;sTv;;r;y, tIrt"
aNtbRih jgto /;t; s c sn;tn" 105
; inyNt; xr,' iv/;t; .Ut.;vn"
558

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

m;t; ipt; s%; .[;t; inv;s suit" 106


yon* y" I prmSten n;r;y," SmOt"
nr;,;' svRjgt;myn' xr,' hr" 107
tSm;;r;y, it muin." sMp[kTyRte
sveWR u dexk;leWu sv;RvSq;su svRd; 108
tSywv ikroSmIit ctud;R prm;Tmn"
.gvTprcywvR jIv;n;' flmuCyte 109
tin; ik xrIre, y;tn;Sy jnSy tu
yiSmn( xrIre jIv;n;' n d;Sy' prm;Tmn" 110
tdev inry' p[o_' svRd"u %fl' .vet(
d;Symev fl' iv,od;RSymev pr' su%m( 111
d;Symev hremoR=' d;Symev pr' tp"
b[;;" skl; dev; vx;; mhWRy"
k;Nt" prm' d;Sy' iv,orev yjNt tm( 112
tSm;tuQy;R mN]Sy p[/;n' d;SymuCyte
n d;SyvOijIRv;n;' n;xhet"u prSy ih 113
Tq' sNTy mN];q jpeNm']mtN{t"
aividTv; mnorq| jpeTp[ytm;ns" 114
n s'smv;oit Svp n ivNdit
s's;r smu{ siWRc<@o/ dwvtm( 115
s;| s yD' s;n' mN]mev p[pjU yet(
n;r;y,;W| g;y]I dwvI cN{o/devt; 116
prm;Tm; c l+mIxo iv,urve ;Cyuto hr"
p[,yStu .veIj' ctuqIR x_Cyte 117
oLk;y mhoLk;y iv,ULk;y tqwv c
j;Lk;y shoLk;y p;o Ny;s Cyte 118
559

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

NmUoR x%;y; kvco ne]yoNyRste (


p;Ny;smTyu_' svRmN]eWu vw,vw" 119
yd; ]ye, kvIRt W@ tu yq;mm(
mUy;Rnne c dye .ujyojR`ne tq; 120
pO c j;Nvo" pdyomRN];,;Rin yd; Nyset(
a;=r;<yid=u me, tdnNtrm( 121
n;sk;y;' tq;+,o o]yor;nne tq;
k<# c Stnyon;R.* gu c tdnNtrm( 122
ac;y ivc;y suc;y tqwv c
Jv;l;mh;suc;y ]wloKy;y tdNtrm( 123
a;/;rk;lc;y dx;id=u yq;mm(
Sv;h;Nt' p[,v;Nt' Nyse;, vw,v" 124
Ev;siv/' Tv; p;;n' sm;cret(
dye p[itm;y;' v; jle sivtOm<@le 125
v* c Sqi<@le v;ip cNtyei,umVyym(
b;l;kkoi$s;x' pItvS]' ctu.jRu m( 126
pp]ivx;l;=' sv;R.r,.UiWtm(
cmBj' gd;' x ctudoR.R/tRO ' tq; 127
I.Umsiht' devm;sIn' prm;sne
t] c;/;rxKTy;w/mR ;R"w sUr./OtR "w 128
idVyrmye pI# pjedle xu.e
tTk,Rkoprtle tk;ns.e 129
devI>y;' siht' tiSm;sIn' pj;sne
cNtye=,e p;eR l+mI' k;ns.;m( 130
phStivx;l;+mI' dukl
vsn;' xu.;m(
v;me dUv;RdlXy;m;' ivc];Mbr.UiWt;m( 131
560

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

cNtyer,I' devI' nIloTpl/r;' xu.;m(


m;ihydl;g[We u cNtyet c;mr;m( 132
Ev' ?y;Tv; hr' inTy' jpeTp[ytm;ns"
;t" xuKl;Mbr/r" tTyo yq;iv/ 133
/OtovpR <u @^dhe piv]kr Ev c
xuc" ,;jn;sIn" p[;,;y;mI c Ny;st( 134
xcgd;%@gx;p;Nynum;t(
t;+yR vnm;l; mu{; a* p[pjU yet( 135
p;t( ?y;Tv; jg;q' mnswv;cRyie .um(
gN/pup;id skl' mN]e,vw invedyet( 136
anen;>ycRto iv,u" p[Ito .vit tT=,;t(
ayut' v; sh' v; i]sN?y;su jpeNmnum(
iv,o" sm;npe, x;t' pdm;uy;t( 137
a;yuk;mI jpeTy' W<m;s' inyteN{y"
ayut' tu jpeNmN]' sh' juy;Otm( 138
a;yuinRr;my' sMpveWRxt;/km(
iv;k;mI jpeW| i]sN?y;Svyut' mnum( 139
juy; --- pupw" sh' inyteN{y"
a;dx;n;' iv;n;' .ve;ssmo ij" 140
ivv;h;qIR jpeTymev' vWRctuym( 141
r;jhomI sh' tu l.eTkNy;' suxo.t;m(
sMpTk;mI jpeTy' }yyut' vTsr]ym( 142
pwv;R pp]wv;R tq; homI y' l.et(
.Uk;mI tu jpeTy' vTsr' ivjteN{y" 143
dUv;R.juR y;Ll.e mm.IPstm(
r;Jyk;mI jpeTy' W@bd' }yyut' tq; 144
561

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sh' juy;Ty' p;ys' `Otmtm(


cvtIR .vet( s p;.u" p[s;dt" 145
;dx;Bd' jpev ' stt' ivjteN{y"
a;TmhomI tu yo inTymN{Tv' l.te nr" 146
l=pe yo inTy' i]'xW| jteN{y"
b[Tv' v; xvTv' v; sm;oit n s'xy" 147
y;vIv' tu yo inTymyut' susm;iht"
sh' v; xt' v;ip hotVy' vim<@le 148
a;Jyen c,; v;ip itlwv;R xkr;iNvtw"
pwv;R bLvp]wv;R sm" ipPplSy v;
komlwStulsIp]wrcRyTv; sn;tnm( 149
anNtivhgex;n;' =p[mNytmo .vet(
ikm] bno_n svRsp[do nO,;m( 150
Imd;=ro mN]o inTyip[ytmo hre"
a;sIno v; xy;no v; itNv; y] k]ct( 151
jped;=r' mN]' tSy iv,u" p[sIdit
s';t" svRtIqeWR u svRyDeWu dI=t" 152
a.t" svRdve ;n;' yo jpeTstt' mnum(
b[o v; to v; mh;p;pyutoip v; 153
a;=rSy j;r' ; p;pw" p[mCu yte
a;=rSy j;ro yq; .;gvtom;" 154
punNt skl' lok sdev;surm;nuWm(
a;=rSy j;r' p[,meStu ._t" 155
svRp;pivinmRu _o iv,ulok mhIyte
acNTymetNm;h;TMy' mnorSy jgTpte" 156
n ih v_' my; xKy' b[;idi]dxwrip
562

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

aq v+y;m m;h;TMy' ;dx;,RSy p;qRv 157


ySyo;r,m;]e, ;dx;Bdfl' l.et(
nmo .gvte inTy' v;sudve ;y x;i,e 158
p[,ven sm;yu_' ;dx;,Rmnu' jpet(
pUvvR Tp[,vSy;q| nms mh;mno" 159
Eey| c tq; vIy| tej" x_rnum;
D;n' bl' ydetWe ;' W<,;' .gvdIrt" 160
E.gu,R "w pUvvR ;Kyw" s Ev .gv;n( hr"
inTy; c y; .gvtI p[oCyte muinsmw" 161
EeyRp; s; devI su.g; kml;ly;
rI svRjgt;' iv,upI sn;tnI 162
tSy;" pitTv; /IxSy .gv;init coCyte
tSm;u .gv;n( Im;nek;qoR muin." SmOt" 163
.gv;init xBdoy' tq; puW Tyip
inp;/* c vtetR v;sudve e %l;Tmin 164
v+yNt kcgv;n( D;nv;init sm;"
t;sudve ne o_' Sy;Ts;m;NyTv;toNyq; 165
tSm;TkLy;,gu,v;n( Im;n( yos* jgTpit"
s Ev .gv;n( iv,uv;Rsdu ve " sn;tn" 166
.gvte Imte ceTyek;qeR ih p[oCyte bu/"w
gu,v;n( .gv;nev sOiiSqit ivn;xt( 167
* * gu,;v/;y sv;RmkroTp[."u
p[u ;in sWR, tIrt" 168
.gv;n( v;sudve os* sO;mkroTSvym(
EeyRvIyRv;n( sgeR p[u " pyRpt 169
tej"x_' sm;ivXy aino p;lyt(
563

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

blD;ne tq; tu sWR,o /it" 170


akrogv;nev s'h;r' jgt" pun"
Ev' W@g,u pU,TR v;TpitTv;vip c y" 171
sg;Rd"e k;r,Tv; .gv;init coCyte
svR];s* smSt' c vsTy]eit vw yt" 172
tt" s v;sudve ie t iv" prpte
ctuqIR pUviR vi;Tky;Rq| mh;Tmn" 173
Ev' D;Tv; mnorq| ;dx;,RSy ci,"
s's' prm;oit sMyg;vTyR cets; 174
gTv; gTv; invtRNte svRtuflwrip
tTv; n invtRNte ;dx;=rcNtk;" 175
;dx;,| sPTv; svRp;pw" p[mCu yte
b[hTy;idp;p;in tTs'sgRt;in c 176
;dx;,| mnojRdu hR TyrveN/nm(
svRs*.;Gysu%d' pu]p*];.vRnm( 177
svRk;mp[d' n,;m;yur;roGyvRnm(
devTvmmrexTv' xvb[Tvmev c 178
;dx;,Rmnu' jPTv; sm;oit n s'xy"
dur;c;roip sv;RxI to n;iStkoip v; 179
;dx;,Rmnu' jPTv; iv,us;yuJym;uy;t(
p[j;pit" kXyp mnu" Sv;yM.uvStq; 180
sWRyo /[vu wte AWyStSy kitRt;"
vx" kXypoi] iv;m] g*tm" 181
jmd.Rr;jSTvete smhWRy"
.gv;Nv;sudve o vw devt;Sy p[kiRt" 182
zNd prm; dwvI g;y]I smud;t;
564

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

s;/k;n;' sd; r;jNk;mu/ne u rtIrt" 183


dx;lIWu tlyo;Rdx;,;Rin ivNyset(
pdwtu.RrWu ivNysednNtrm( 184
cturWu ivNySy mN]e,oryoyo"
mUy;RSyne]yon;Rs;k,Ryo.ujR yo tq;
id k=* tq; gu voRj;RNvo p;dyo" 185
mN];,;Rin tu ivNySy me,vw nOpom
ac;y ivc;y suc;y tqwv c 186
tq; ]wloKyc;y mh;c;y vw tq;
asur;Ntkc;y Svh;Nt' p[,v;idkm( 187
dy;idW@Wu yq;x;S]' p[yojyet(
=Ir;B/* xeWpyR sm;sIn' y; sh 188
nIljImUts;x' tk;n.UW,m(
pIt;Mbr/r' dev' r_;Bjdllocnm( 189
dI`wR tu.RdoR.R sv;R.r,.UiWtw"
xcgd;x;;Rn( b.[;,' prmerm( 190
n;n;ksmu sMbnIlkNtlxIWRjm(
IvTsk*Stu.orSk vnm;l;iv.UiWtm( 191
sm;Xl' y; idVy; py; phSty;
StUym;n' ivm;nSqwdvRe gN/vRikrw" 192
muin." snk;w seivt suriWR."
Ev' ?y;Tv; hr' inTy' jpeNmN]' sm;iht" 193
aRyTv; WIkx' sugN/ksmu "w sd;
x;lg[;m;idkSq;nevcRm;n' jpe/ " 194
jipTv; dxs;h' y;vIv' sm;iht"
vw,v' pdm;oit punr;vOivjRtm( 195
565

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

a;yuk;mI jpeTy' vTsr' ivjteN{y"


s':y; ;dxs;h' hom' itlshkm( 196
l.et;yu" xtsm; du"%rogivvjRtm(
ivv;hk;mI W<m;s' jpeTy' jteN{y" 197
a;JyhomI shNtu l.eTkNy;' sul=,;m(
sMpTk;mI jpeTy' vTsrNtu shx" 198
s;Jyw v[Iih.hoRmI sh' ym;uy;t(
r;JymN{pd' v;ip xvTv' b[t;mip 199
bk;l' ibLvp]w" kmlwv;R jpeNmnum(
juy; jpeTy' tTp[;oTys'xym( 200
y' y' k;myte ce t] t] nOpom
juy;Nm;ltIpupwryut' ivjteN{y" 201
t;' t;' smv;oit pd' c;oit vw,vm(
;dx;,Rne mnun; p=e p=e ijom" 202
;dXy;' pUjyei,u' komlwStulsIdlw"
iv,utLu y vpu" Im;n( modte prme pde 203
;dx;,Rmnorev' iv/;n' p[oCyte nOp
a te sMp[v+y;m W@=rmnordm( 204
iv/;n' svRfld' jNmmOTyuivNtnm(
ao'nmo iv,ve ceit W@=rmud;tm( 205
pUvvR Tp[,vSy;q| nm"xBd d;t"
Vy;Tv;;pkTv; iv,urTy./Iyte 206
sdwkppTv;t( sVv;TmTv;i.uTvt"
an;myTv;dIxTv;.StTv;d(`O ,Tvt"
yqefld;tOTv;i,urTy./Iyte 207
,k;ro blmTyu_" Wk;r" p[;, Cyte
566

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

tyoStu sityR] td;TmeTyuCyte /Oit" 208


tSm;<,k;rWk;r;vnusi' htmumm(
sp[;,' sbl' dev s'iht;mum;' tu y" 209
tSywv;yuymTyu_' netrSywv c ut"e
Etdev ih iv;'so v+yNte ye mhWRy" 210
Ev' v+y;mhe ikNtu ikmut Vy;:y;mhe vym(
m* ,k;rWk;r;vsusi' htmeit yt( 211
tdev iv,u" ,eit j,urTy./Iyte
iv,ve nm TyeW mN]" svRflp[d" 212
Eey| tu ivk;r" Sy;;d;TMy;<,y' SmOtm(
EeYyRybIj' Sy;i,umN]mnumm( 213
tt( W@,Riv/;nen kvl' vw jpemih
TyuKTv; muny" sveR vedved;Ntp;rg;" 214
prTyJyetr' /m| tdekxr,' gt;"
Ev' mh;mnu' jPTv; iv/;nen;Cyut' gt;" 215
tSm;detNmh;mN]' svRsp[d' nOp
sdu;r,en;Sy hrSt] p[sIdit 216
b[;;" snk;; muny jpNt ih
zNdStu tSy g;y]I devt; iv,urCyut" 217
Sy;doMbIj' nm" x_mRnorSy p[kitRtm(
i]." pdw" W@Wu yq;s':y' suivNyset( 218
alIvip c;Wu mN];,;Rin yq;m;t(
mUy;RSye dye v;o" pO gu yq;mm( 219
ivNySy cNy;s' c p;;neWu tNmym(
p[,venoNmu%ITy Tpjm/omu%m( 220
ivk;sye mN]e, ivml' tSy kxrm(
567

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSyopr c vksomibMb;in cNtyet( 221


t] rmy' pI# tNm?yedl;Mbujm(
tiSmn( koi$xx;;.' svRl=,l=tm( 222
ctu.jRu ' suNdr; yuv;n' plocnm(
koi$kNdpRl;v<y' nIl.[l
U itk;lkm( 223
Xl+,n;s' r_g<@ ibMbtoJJvlk<@lm(
xcgd;p/;r,' do.RJvlw" 224
kyrU ;dh;r;w.WRU ,wNdnwrip
alt' gN/pupw r_hSt;`p[ jm( 225
mu_;fl;.dNt;l' vnm;l;iv.UiWtm(
IvTsk*Stu.orSk idVypIt;Mbr' hrm( 226
tk;nv,;R.' py; phSty;
sm;Xlmmu' dev' ?y;Tv; iv,umyo .vet( 227
mnswvopc;r;, Tv; mN]' jpet"
i]sN?y;su jpeTy' sh' s;k ij" 228
iv,oloRkmv;oit punr;vOivjRtm(
pUvvR phom;Jy' Tv; s' nro l.et( 229
.gvTs/* v;ip tulsIk;nneip v;
sm;ihtmn; jPTv; W@,| inyteN{y" 230
itlhom;yut' Tv; svRsmv;uy;t(
Ev' iv,umno" p[o_' iv/;n' nOpsm 231
iv/;nwr/un;muy mS]Sy;ip b[vIm te
W@=r' d;xrqeSt;rkb[ kQyte 232
svwR yRpd[ ' n,;' svRk;mflp[dm(
Etmev pr' mN]' b[{;iddevt;" 233
AWy mh;Tm;no muKTv; jPTv; .v;Mbu/*
568

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

EtNmN]mgSTyStu jPTv; {Tvm;uy;t( 234


b[Tv' k;Xypo jPTv; k*xkSTvmrext;m(
k;iRky o mnuTv N{;k*R grn;rd* 235
b;l%Ly;idmunyo devt;Tv' p[pie dre
EW vw svRlok;n;mwyRSywv k;r,m( 236
mmev jpeNmN]' {S]pur`;tk"
b[hTy;id inmRu _" pUJym;no.vTsur"w 237
a;ip k;Xy;' {Stu sveWR ;' Ty_jIivn;m(
idxTyetNmh;mN]' t;rkb[n;mkm( 238
tSy v,m;]e, svR Ev idv' gt;"
Ir;m;y nmo W t;rkb[n;mk" 239
n;;' iv,o" sh;,;' tuLy Ev mh;mnu"
anNto .gvNm]o n;nev tu sm;" t;"
yo rm,s;mQy;RTs*kyRg,u g*rv;t( 240
Ir;m it n;med' tSy iv,o" p[kitRtm(
rmy; inTyyu_Tv;{;m Ty./Iyte 241
rk;rmwyRbIj' mk;rSten s'ytu "
av/;r,yogen r;meTySm;Nmno" SmOt" 242
x_" ICyte r;jn( sVv;.Iflp[d;
yo mnormo yos* s r;m it ivut" 243
ctuQy;R nmswv soqR" pUvvR dev ih
b[; iv,u { agSTy;; mhWRy" 244
zNd prm; devI g;y]I smud;t;
Ir;mo devt; p[o_" svwR yRpd[ o hr" 245
alIvip c;Wu Ny;skm;RvIjt"
mUy;RSye dye pO gu cr,yoStq; 246
569

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

vw,v; guro" ps'Sk;riv/pUvk


R m(
a/ITy mN]' iv/n; p;v' jpe/ " 247
b[;,;" =T]y; vwXy;" S]y" xU{;Stqetr;"
mN];/k;r," sveR nNyxr,; yid 248
;n;idtTy" sU?vRp<u @^" piv]/Ot(
,;jne sm;sIn" p[;,;y;mI c Ny;st( 249
?y;yeTkmlp];=' j;nksiht' hrm(
nwv ?y;n' p[kv IRt ivg[he sit x;i," 250
cNdn;gukpUrR v;ste rm<@pe
ivt;nw" pupm;l;w/pRU iw dRVywivRr;jte 251
tNm?ye kLpvO=Sy z;y;y;' prm;sne
n;n;rmye idVye s*v,Re sumnohre 252
tiSmn( b;l;k s;xe pjedle xu.e
vIr;sne sm;sIn' v;m;;tsIty; 253
suG/x;lXy;m' koi$vw;nrp[.m(
yuv;n' pp];=' knk;Mbrxo.tm( 254
s'hSkN/;nup;'s' kMbugI[ v' mh;hnum(
pInvO;ytN/mh;b;ctuym( 255
ivx;lv=s' r_hStp;dtl' xu.m(
bN/UkiSmtmu_;.dNt*yxo.tm( 256
pU,cR N{;nn' G/' .[yU gu ' `nn;skm(
rM.oym;nIlkNtl' iSmtcN{nm( 257
t,;idTys;xk<@l;>y;' ivr;jtm(
h;rkyrU k$krlIyw .UW,w" 258
IvTsk*Stu.;>y; vwjyNTy; iv.UiWtm(
hrcNdnl; kSturIitlk;tm( 259
570

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

xc/nuv;R,;n( iv.[;,' do.Rr;ytw"


v;m; suiSqt;' devI' tk;ns.;m( 260
p;=I' pvdn;' nIlkNtlxIWRj;m(
a;!y*vn;' inTy;' pInotpyo/r;m( 261
dukl
vS]sMbIt;' .UW,wpxo.t;m(
.jNt;' k;md;' phSt;' sIt;' ivcNtyet( 262
l+m,' pme .;ge /OtCz]' mh;blm(
p;eR .rtx]u* b;lVyjnp;,n* 263
ag[tStu hnUmNt' b;lpu$' tq;
sugI[ v' j;MbvNt suW,e iv.IW,m( 264
nIl' nl;d AW.' id=u pUjyet(
vxo v;mdev j;b;lrq kXyp" 265
m;k<@y m*LyStq; pvRtn;rd*
itIy;vr,' p[o_' r;mSy prm;Tmn" 266
/OijRyto ivjy" sur;^o r;^v/Rn"
alko /mRp;l sumNtu;mN]," 267
tOtIy;vr,' tSy t] cN{;iddevt;"
kmdu ;; c<@;; ivm;ne c;NtrIyk;" 268
Ev' ?y;Tv; jg;q' pUjyeNmns;ip v;
W$(sh' jpeNmN]' juy; shkm( 269
juy;,; v;ip xt' pup;l' Nyset(
Ev' s'pJU y devx
e ' y;vIvmtN{t" 270
thptne tSy s;Py' prme pde
iv; S]I r;Jyiv;' y' y' k;myte id 271
aNy' dev' nmSTv; svRsmv;uy;t(
ivn; vw vw,v' mN]mNymN];iNvsjRyte ( 272
571

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

tmev pUjye{;m' tNmN]' vw jpeTsd;


aNyq; n;xm;oit h lok pr] c 273
aitIy' yd; mN]' t;rkb[t;mkm(
jipTv; sm;oit aNyq; n;xm;uy;t( 274
s;iv]I mN]r tq; mN]y' xu.m(
svRmN]' jpeTpUv| s's?yq| jpeTsd; 275
ajPywt;Nmh;mN]; tu s'sm;uy;t(
tSm;CzKTy; jipTvwt;n( p;NmN]' p[yojyet( 276
iv;S]Iivr;Jy;idp;roGyjy;qRn"
pup;JyibLvr_;Bj j;itdUv;RrwStq; 277
a;r_krvIrw Tv; smv;uy"u
svRsmv;oit itlhomen vw,v" 278
aorsh' v; xtmor' tu v;
s;y' p[;t juy;TW<m;s' ivjteN{y" 279
y;vIv' jpeStu .KTy; r;mmnuSmrn(
sd;rpu]" sg," p[Te y SvgeR mhIyte 280
W$(k;ryu_' Sv;h;Nt' r;m;S]' sMp[kitRtm(
sv;RpTsu jpeNmN]' r;m' ?y;Tv; mh;blm( 281
cor;x]usMb;/e tq; r;g.yeWu c
toyv;tg[h;id>yo .yeWu c s._km( 282
xc/nuv;R,p;,n' sumh;blm(
l+m,;nucr' r;m' ?y;Tv; r;=sn;xnm( 283
shNtu jpeNmN]' sv;Rpo ivmuCyte
sUyoRdye yq; n;xmupiw t ?v;Ntm;xu vw 284
tqwv r;mSmr,;in;x' y;NTyup{v;"
Ev' Ir;mmN]Sy iv/;n' D;yte nOp 285
572

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

iv/;n' ,mN]Sy v+y;m ,u p;qRv


I,;y nmo W mN]" sv;RqsR ;/k" 286
,eit ml' n;m ySy v;c p[vRte
.SmI.vNt r;jeN{ mp;tkko$y" 287
sT,eit yo b[yU ;KTy; v;ip c m;nv"
p;pkoi$ivinmRu _o iv,ulokmv;uy;t( 288
ame/sh;, r;jsUyxt;in c
.KTy; ,mnu' jPTv; sm;oit n s'xy" 289
gv; kNyk;n; g[;m;,;;yut;in c
dv; god;vrI ,; ymun; c srSvtI 290
k;verI cN{.;g;id;n' ,eit yosmm(
,eit pPTv; svRtIqRfl' l.et( 291
koi$jNm;jRt' p;p' D;ntoD;nt" tm(
.KTy; ,mnu' jPTv; dte tUlr;xvt( 292
agMy;gmn;Tp;p;d.+y;,; .=,;t(
sT,mnu' jPTv; muCyte n;] s'xy" 293
sv;ck" xBdo , invOiR tv;ck"
.yo" sityR] td(b[ Te y./Iyte 294
,k;r Wk;r blp[;,; vu.* SmOt*
a;TmNyet* sm;yu_* jgtoSy;ip ,t" 295
tSm;T,eit mN]oy' v;ck" prm;Tmn"
,eit prmo mN]" svRvde ;/k" SmOt" 296
y" st" p[;,pd;t( I, it vw SmOt"
Evmq| ividTvwv p;NmN]' jpe/ " 297
svRk;mp[dTv; bIj' k;NdpRmCu yte
inTy;np;y; Ix_mRnorSy p[yJu yte 298
573

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

deviWRn;RrdStSy g;y]I zNd Cyte


devt; Km,I .; ," svRflp[d" 299
pUvvR i/n; mN]' gOhITv; vw,v;uro"
;nvS];id." xu" Ty' Tvo?vRp<u @^/tO ( 300
tulsIk;nne rMye dexe v; p[;%" xu.e
kxe ,;jne v;ip pupe v; xu.v;sre 301
sm;sInStu kvIRt p[;,;y;m;' pUvvR t(
a;idbIjen kvIRt W@Wu yq;mm( 302
alIvip tenvw Ny;skmR sm;cret(
mu%e v;o dye ?vje j;Nvo p;dyo" 303
ivNySy mN]v,;Rin c Ny;s' tt" tm(
pUvvR NmN]p;dIin SmreCz;.r,;in c 304
ivc]xu.pyR idVykLptror/"
sugN/pups,Re svRt" suivci]te 305
tiSmn( deVy; sm;sIn' Km<y; Kmv,Ry;
nIloTpl;.' kNdpRl;v<y' plocnm( 306
cN{;nn' jp;pupr_hStpd;Mbujm(
nIlktkx' c sukpol' sun;skm( 307
su.yU[ gu ' suibMbo' sudNt;livr;jtm(
t;'s' dI`Rb;hu' pInv=smVyym( 308
inrcN{n%r' svRl=,l=tm(
IvTsk*Stu.o;s' vnm;l;mhorsm( 309
pIt;Mbr' .UW,;!' b;l;k;.' suk< @lm(
h;rkyrU k$krlIyw xo.tm( 310
m*_k;iNvtn;s;g[' kStUrIitlk;tm(
hrcNdnl; sdwv;!y*vnm( 311
574

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

mNd;rp;rj;t;idksmu "w kbrItm(


an~yRmu _;h;r tulsI vnm;ly; 312
cxsmet;>y;mu;>y;' ivr;jtm(
tr;>y;' tq; devI' sm;Xl' inrNtrm( 313
alt;." sTy;idmihWI." sm;`Otm(
k;lNdI sTy.;m; c m]ivNd; c sTyivt( 314
sunNd; c suxIl; c j;MbvtI sul=,;
Et; mihy" s'po[ _;" ,Sy prm;Tmn" 315
t;. r;jkNy;n;' shw" prseivtm(
t;rk;vOr;jev xo.t' in/.vOtR m( 316
Ev' ?y;Tv; hr' inTymRyTv; jpeNmnum(
x;lg[;me c tulsIvne v; Sqi<@le id 317
SmOTv; jpeT]sN?y;su W$(sh' mnu' ij"
iv,utLu yvpu" Im;iNv,ulokmv;uy;t( 318
svRsmv;oit h lok pr] c
iv;qIR ve,gu ;yNt' jpet( ?y;yn( Atu]ym( 319
juy;Tksmu "w xu.iw[ vR;smv;uy;t(
a;yuk;mI tu pUv;R vTsr;n( yut' jpet( 320
?y;yeiCzxutnu' ,' itlwTR v;yur;uy;t(
kNy;qIR tu jpeTs;y' Wo@x' }yyut' hrm( 321
?y;Tv; sh' juy;Ll;jwm/R iu vmt"
S]y' l.eTSv;.mt;' p*d;yRvtI' stIm( 322
sMpTk;mI jpeTy' m?y;e tu Atu]ym(
;rk;y;' su/m;Ry;' rs'h;sne iSqtm( 323
x;idin/.I r;jklrw ip susie vtm(
h;r;id.UW,wyRu _' x;;yu//;r,m( 324
575

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

?y;Tv; s'pJU y hom' c jp;yut s':yy;


aBjibLvdlwv;Rip hom' m/uivmtm( 325
x;tI' ym;oit kbre sxo .vet(
pl;v<yk;mI tu r;mm<@lm?ygm( 326
?y;yn( S]m;smyut' jPTv; l;v<yv;n( .vet(
Ev' ,mnorSy m;h;TMy' prkitRtm( 327
anNt;n( .gvNm];n( v_' xKy' n te my;
v;r;h' n;rs'h v;mn' turg;nnm( 328
me,vw tu v+y;m yq;vCz,u p;qRv
;r' p[qm' bIjm;' v;r;hmuCyte 329
p;u /r,IbIj' l+mIbIj' tt" prm(
]In( bIj;n;idt" Tv; p;NmN]p[yojnm( 330
ao' nmo .gvte p;r;hp;y .U.vRu "
Sv" ptyeit .UpitTv' me dehIit td;Py;ySveit 331
alIWu yq;Wu bIjen;en vw m;t(
yq; s;svTv; p;;n' sm;cret( 332
bOhnu' bOhd(gI[ v' bOh'^ suxo.nm(
smStvedved;s;op;yut' hrm( 333
rjt;i{smp[:y' xtb;hu' xte=,m(
Ty d'y^ ; .Um' sm;l .ujmw duR ; 334
b[;idi]dxw" svw"R snk;wmnuR Ir"
StUym;n' smNt; gIym;n ikrw" 335
Ev' ?y;Tv; hr' inTy' p[;tror' xtm(
jPTv; l.e .UpTv' tto iv,upru ' v[jte ( 336
nmo yDvr;h;y yTy;=rko mnu"
_bIj]y' pUv| Tv; mN]' jpe/ " 337
576

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

[Hrta Smiti]

mUlmN]md' p[;v;Rr;h' muinpuv;"


Etmev pr' mN]' jPTv; .Umpit.Rvte ( 38
inTymsh' tu jpei,u' ivcNtyn(
kmlwibRLpp]wv;R juy; dx;'xkm( 339
Ev' s'vTsr' jPTv; s;vR.*mo .ved/( vu[ m(
r;Jy' Tv; c /me,R p;i,upd' v[jte ( 340
iv/;n' n;rs'hSy mnovR+y;m suvt[
g[' vIr' mh;iv,u' JvlNt' svRtomu%m( 341
nOs'h' .IW,' .{' mOTyomOTR yu' nm;Myhm(
a;W| b[;nuP CzNdo devt; c nOks rI 342
ctutu W$( W$(c W$(ctu yq;m;t(
xro ll;$ne]We u mu%v;`s[ N/Wu 343
s;g[We u k=* dye gle p;| yeip c
apr; kke c Nyse,;RNynum;t( 344
v;yodRx;=r' yu b;r' jpet( st(
ivNdun; siht' yu nOs'h' bIjmuCyte 345
alIWu tq;Wu Ny;sNtenvw coidtm(
tIjm;idt" Tv; mN]' p;Tp[yojyet( 346
ao' nmo .gvte v;sudve ;y nmo nrs'h;y Jv;l;m;lne
dI`Rd' ;^ y;ne];y svRr=o;y svR.tU ivn;x;y dh dh
pc pc r= r= hu' f$( Sv;h; it Jv;l;m;lp;t;lnOs'h;y
nm" ) bIjenvw Ny;s" ) ao' ' =*' *' hu' f$(
aSy mN]Sy b[;W| pXzNdo nOs'ho devt;
nOs'h;S]md' bIjenvw Ny;s"
Ik;rpUvoR nOs'ho ijRy;dupr iSqt"
i]"sTvo ju" Sy;Nmh;.yinv;r,m( 347
577

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

aSy b[; c { p[;d mhWRy"


tqwv jgit CzNdo devt; c nOks rI
Ny;s' bIjen kvIRt tto ?y;n' nOpom 348
m;,Ky;i{smp[.' injc; sN]Str=og,m(
j;nuNyStkr;Mbuj' i]nyn' roLlsW,m(
b;>y;' /Otxcminx' d'o^ LlsTSv;nnm(
Jv;l;jmudg[kx
incy' vNde nOs'h' p[.mu ( 349
Tkoi$rivp[.' nrhr' koi$=pexoJvlm(
d';^ ." sum%
u oJvl' n%mu%dw IR`rRw nek. jRu "w
in.R;surn;ykNtu xx.OTsUYy;ne]]ym(
ivud( js$;kl;p.yd' vi' vhNt' .je 350
kop;d;lolj ivvOtinjmu%' somsUYy;ne]-'
p;d;d;n;.r_' p[s.mupr s'.dwTyeN{g;]m(
c x sp;x;xmuslgd;x; v;,;NvhNtm(
.Im' tI+,;g[d' '^ m,myiviv/;kLpmI@ nOs'hm( 351
mh;.yeivd' ?y;n' s*Mym>yudyeWu c
s*v,| m<@p;NtSq' p' ?y;yeTsksrm( 352
p;Syvdn' .Im' somsUYy;locnm(
t,;idTyidTys;x' k<@l;>y;' ivr;jtm( 353
peyNy;s' sum%
u ' tI+,d'i^ vr;jtm(
Vy;;Sy m,o .IW,wnyR nwytRu m( 354
s'hSkN/;nup;'s' vO;ytctu.jRu m(
jp;sm;`h[ St;Bj' p;snsusi' Sqtm( 355
IvTsk*Stu.orSk vnm;l;ivr;jtm(
kyrU ;dh;r;!' nUpru ;>y;' ivr;jtm( 356
cx;.yvrctuhSR t' iv.u' Smret(
578

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

v;m; s'iSqt;' l+mI' suNdrI' .UW,;iNvt;m( 357


idVycNdnl;' idVypupopxo.t;m(
gOhItpyuglm;tulkr;' cl;m( 358
Ev' devI' nOs'hSy v;m;oprs'iSqt;m(
?y;Tv; jpep' inTy' pUjye yq;iv/ 359
=*' ' I' I' nOs'h;y nm"
m' l+mInOs'hSy jpeTsv;RqdR ' mnum(
aorsh' v; jpeTsN?y;su v;Gyt" 360
a%<@bLvp]w juy;d;Jymtw"
svRsmv;oit W<m;s' p[yto .vet( 361
devTvmmrexTv' gN/vRTv' tq; nOp
p[;uvNt nr;" sveR Svg| mo= dul.R m( 362
y' y' k;myte ce t' tmev;uy;d(/vu[ m(
b[WIR t] g;y]I nrs'h devt; 363
tdev bIj' x_" ImRnorSy iv/Iyte
Ny;sm?yen bIjen c;cRn' tulsIdlw" 364
pUvoR_iv/n; pI# pUjyTv; sm;iht"
prt" pUjyei=u g@ xr' tq; 365
xeW pyoin y' m;y;' /Oit' tq;
pui' smRyi=u tto lokr;n( yjet( 366
mh;.;gvt' dwTyn;xk devmg[t"
Ev' sMpUJy devx
e ' n;rs'h' sn;tnm( 367
tTpd' smv;oit muidt" sjnw" sh
kpUrR /vl' dev' idVyk<@l.UiWtm( 368
ikrI$kyrU /r' pIt;Mbr/r' p[.mu (
p;snSq' devx
e ' cN{m<@lm?ygm( 369
579

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sUYyRkoi$p[tIk;x' pU,cR N{in.;nnm(


me%l;jnd<@;id/;r,' b$ip,m( 370
kl/*tmy' p;]' d/;n' vsupU jtm(
pIyUWklx' v;me d/;n' i.uj' hrm( 371
snk;w" StUym;n' svRdve w p;stm(
Ev' ?y;Tv; jpeinTy' Sv;sne c sm;iht" 372
iv,ve v;mn;yeit p[,v;idnmoNtk"
N{;WR ivr;$(zNdo devt; v;mn" Svym( 373
su/;bIj' sudI`RNtu bIjm;Ntu v;mnm(
tenvw tu W@;' Ny;s' kVvIRt vw,v" 374
d?y' p;ys' v;ip juy;Tp[Tyh' ij"
a*p;sn;* juy;dorxt' gOhI 375
kbre sx" Im;N.veTso n s'xy"
ao'nmo iv,ve ptye mh;bl;y Sv;h; 376
it v;mnmN]"-SmOTv; ]wivm' p' jpeNmN]mnNy/I" 377
mu_o bN/;vet( so n;] k;Yy; ivc;r,;
' I' Iv;mn;y nm it mUlmN]"
b[;W| cwv g;y]I devt; c i]ivm"
Ny;s' bIjen jpv;norshkm( 378
it v;mnmN]Sy jp;dpit.Rvte (
Iqp[,voIq svRv;gIrer 379
svRvde my;cNTy sv| bo/y me ipt"
hu' Ee' hyg[Iv;y nm"
inTy;W| cwv g;y]I hyg[IvoSy devt;
Ny;s' bIjen Tv;q p;;n' sm;cret( 380
580

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

xrCzx;p[.mvK]' mu_;mywr;.r,wpetm(
rq;x;tb;yuGm' j;nuy' NyStkr' .j;m" 381
x;." xc krsrsjyo" puStk c;NyhSte
iv.[;:y;nmu{;' lsidtrkro m<@lSq" su/;'xo"
a;sIn" pu<@rIk turgvrxr;" pUWo me pur;,"
Im;nD;nh;rI mns invst; mOGyju"s;mp" 382
Ev' ?y;Tv; jpeNm]' sN?y;su ivjteN{y"
svRvde ;qRtvDo .ved] n s'xy" 383
aorsh' v; xtmorNtu v;
jpe juy;wv' s;Jyw" xu."w[ st<@l"w 384
iv;smv;oit W<m;s' ijsm"
a;dx;n;' iv;n;' bOhSpitsmo .vet( 385
sh;r' hu' f@Tyev' mUl' s*dxRn' mnum(
aihbuR yonu. Sy devt; c sudxRnm( 386
ac;y ivc;y suc;y tqwv c
ivc;y suc;y Jv;l;c;y vw m;t( 387
W@Wu c ivNySy p;;n' sm;cret(
nmk;y Sv;heit dx;id=u yq;mm( 388
c, sh b;mITyuKTy; p[itidxet"
]wloKy' r= r= hu' f$( Sv;h; it vw m;t( 389
ap[k;rmN]oy' svRr=;kr" pr"
ao' mUR s .[mU ?ye h' mu%e S];hm/ITyt" 390
r' ju h' tu j;Nvo f$( pdysiN/Wu
kLp;Nt;kpk
[ ;x' i].uvnm%l' tejs; pUryNtm(
r_;=' ipkx' rpukl
.ydM.Imd';^ jh;sm(
x c gd;Bj' pOqtu rmuxl' c;pp;x;x;!m(
581

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv.[;,Ndo.Rr;' mns murrpu' .;vyes'Dm( 191


ao' nmo .gvte mh;sudxRn;y hu' f$(
it Wo@x;=rmit sudxRniv/;nm( 392
it vOh;rItSmOt* ivx/MmRx;S]e .gvNmN]iv/;n' n;m
tOtIyo?y;y"
ctuqoR?y;y"
aq p[;k;l.gvTsm;r;/niv/v,Rnm(
h;rIt v;c
aq v+y;m r;jeN{ iv,or;r;/n' prm(
p[TyUWe shsoTq;y sMyg;cMy v;r,; 1
a;Tm;n' dehmIx cNtyeTs'yteN{y"
D;n;nNdmyo inTyo inivRk;ro inr;my" 2
dehe N{y;Tpr" s;=;Tp v'x;Tmko hm(
aiSmNdexe vs;My xeW.Uto ih x;i," 3
xuxo,tsM.Ute jr;rog;up{ve
medor_;iSqm;'s;iddeh{Vysm;kle 4
mlmU]vs;p n;n;du"%sm;kle
t;p]ymh;vidm;neinxM.Oxm( 5
W,;]y,;ihb;?ym;ne durTyye
KlXy;m p;p.Uy k;r;gOhin.exu.e 6
bjNmbKlexg.Rv;s;id du"%te
vs;m svRdoW;,;m;lye du"%.;jne 7
aSm;imo=,;ywv cNtyy;m kxvm(
vwk< # prmVyo duG/;B/* vw,ve pde 8
anNt.ogpYyR sm;sIn' y; sh
582

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

N{nIlin.' Xy;m' cxgd;/rm( 9


pIt;Mvr/r' dev' pp];yte=,m(
IvTsk*Stu.orSk sv;R.r,.UiWtm( 10
cNtyTv; nmSTv; ktRyie Vyn;m."
sTyR n;ms;h' nmSTv; gunip 11
tulsI' k;n' g; s'SpOXy;q sm;iht"
dUr;ihivRinMy xuc* dexe c injRne 12
k,RSq b[sU]Stu xr" p[;vOTy v;ss;
ky;RNmU]purIWe c IvnoCzv;svjRt" 13
ahNyud%o r;]* d=,;.mu%Stq;
sm;ihtmn; m*nI iv<mU]e ivsOje t" 14
Tq;y;tN{t" x*c' ky;Rd>yut jw l
R "w
gN/lep=ykr' yq;s;' mOd; xuc" 15
aRps[ iO tm;];' tu mOd' d;qo_vt(
W@p;ne i]l tu sVyhSte tq; dx 16
.yo" s d; itiStStu p;dyo"
a;j;Nm,bN/;u p[=;Ly xu.v;r,; 17
piv" xuc* dexe aNtj;Rnk
u rStq;
piv]p;,r;c;meTp[siO tSq" s v;r,; 18
i]" p[;Xy;mUlne i/oNmOJy kpolk*
m?ym;l." p;idro* mOjyeq; 19
n;sk*;Ntr' p;Tsv;R l.rev c
p;d* hSt* xrwv jlw" s'm;jRye t" 20
atjRnI>y;' tu SpOxte ( * n;sk;pu$*
a;n;mk;>y;' tu c=u"o]e jlw" SpOxte ( 21
kin;n;. tlen dyNtt"
583

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

sv;R l." xrs b;mUle tqwv c


n;m." kxv;w yq;smupSpOxte ( 22
ir;c;meu svR] iv<mU]oTsjRne ]ym(
s;m;NymetTsveWR ;' x*c' tu igu,oidtm( 23
a;cMy;t"pr' m*nI dNt;n( k;n xo/yet(
p[;%od%o v;ip kW;y' it_k<$km( 24
kin;g[mtSqUl' ;dx;lm;ytm(
pUv;R/"R tknRe ten dNt;kWRyte ( 25
ap;' ;dxg<@W"w vK]' s'xo/yeidj"
mu%' s'm;jRyTv;q p;d;cmn' cret(
piv]p;,r;cMy p;t( ;n' sm;cret( 26
n;' t@;ge %;te v; tq; p[v,e jle
tulsImOik;' /;]ImuplPy klevre 27
a.mN}y jl' p;NmUlmN]e, vw,v"
inm tulsIm' jl' sMp[;xyet" 28
a;cMy m;jRn' ky;RTkx"w stulsIdlw"
p*We, tu sU_n a;po ih ;id.Stq; 29
inm;Psu jle p;T]v;rm`mWR,m(
Tq;y punr;cMy p;dPsu inm vw 30
mN]r' i]v;r' tu jpN?y;yNsn;tnm(
ipvedTu q;y tenvw i]v;rm.mN]tm( 31
a;cMy tpRye v ;n( iptnip iv/;nt"
inpI@ kle vS]' tu punr;cmn' cret( 32
/*tvS]' sorIy' sk*pIn' /reTSqtm(
inbx%kCzStu ir;cMy yq;iv/ 33
/;ryed?U vRp<u @^;, mOd; xu.;[ , vw,v"
584

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

I,tulsImUlmOd; v;ip p[yt" 34


mN]e,vw ;.mN}y;q l;l;$;idWu /;ryet(
n;sk;mUlm;r>y iv.Oy;Cz^Ipd;it 35
s;Ntr;l' .veTpu<@^\ d<@;k;r' tu v; tq;
ll;$;id tq; p;d(gI[ v;Nt' kxv;id." 36
n;;' ;dx.mUR R v;sudve ' tl;Mbun;
piv]p;," xu;Tm; sN?y;' ky;RTsm;iht" 37
p[;dexm;]* k*xey* s;g[* mUlyut* tq;
aNtgR.*R suivml* piv]' k;ryeidj" 38
dev;cRne jpe home ky;Rdb( ;[ ' c piv]km(
tre vtul
R g[iNqrev' /moR v/Iyte 39
pq d.;Rt; d.;R ye d.;R yD.UmWu
Str,;snip<@Wu b[yDe c tpR,e 40
p;ne .ojnk;le c /Ot;n( d.;RiNvsjRyte (
spiv]kre,vw a;c;meTp[yto ij" 41
a;c;NtSy xuc" p;,yRq;p;,Stq; kx"
sN?y;cmnk;le tu /Ot' n prvjRyte ( 42
ap[stU ;" SmOt; d.;R" sm/Stu kx;" SmOt;"
smUl;Stu kx; Dey;iXz;g[;StO,s'Dt;" 43
kxodkn yTk<# inTy' s'xo/yeidj"
n pyuWR Nt p;p;in b[kc| idne idne 44
kx;sn' sd;pUt' jphom;Rn;idWu
kxne vw t' kmR svRm;nNymXnute 45
tSm;Tkxpiv]e, sN?y;' ky;Rt( yq;iv/
SmgOo_iv/;nen sN?yop;St' sm;cret( 46
?y;Tv; n;r;y,' dev' rivm<@lm?ygm(
585

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

g;y}y;~y| p[d; jp' kvIRt ._m;n( 47


sUySR y;.mu%o jPTv; s;iv]I' inyt;Tmv;n(
pSq;n' tt" Tv; nmSky;Rto hrm( 48
nmo b[, Ty;id jipTv;q ivsjRyte (
tt" sNtpRyie ,u' mN]ren mN]ivt( 49
xtv;r' sh' v; tulsImtwjl
R "w
vwk< #p;WRd' p;pRye yq;iv/ 50
anNtdIp;re%;iddevt;n;mnum;t(
Ekkml' dv; p;d;cmn' cret(
IxSy;r;/n;q| vw ky;RTpupSy sym( 51
tulsIbLvp];, dUv;| k*xeymev c
iv,u;Nt' mvk kx;Mbuddl' tq; 52
xIr' j;itksmu ' kNdwv kr<$km(
xmIMp;dMb cUtpup' c m;/vIm( 53
ipPplSy p[b;l;in j;Mbv' p;$l' tq;
a;Sfo$' k$j' lo/[' k,Rk;r ikxk
u m( 54
nIp;junR e x'xp etikxk
u n;mkm(
jMbIr' m;tul c yUqk;rcy' tq; 55
pu;g' vkl' n;gkxr;xokmLlk;"
xtp]' c h;r{' krvIr' ip[y c 56
nIloTpl' tUTpl nN;vtR ktkm(
`$j' Sqlp' c sv;R, jld;in c 57
tTk;lsM.v' pup' gOhITv;q gOh' ivxet(
ivt;n;idyute idVy/UpdIpwivRr;jte 58
cNdn;gkStUrI kpUrR ;modv;ste
ivc]rvLy;!e m<@pe rpI#k 59
586

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

ivStI,Rpu ppyR deVy; sihtmCyutm(


s/; v;sne iSqTv; kxe p;sne iSqt" 60
p[;,;y;miv/;nen .Utxu' iv/;y c
p[;,;y;m]y' Tv; p;;n' yqo_vt( 61
prVyo iSqt' dev' l+mIn;r;y,' iv.um(
pr;." x_.yuR _' .UlIl;ivml;id." 62
anNtivhg;/IxswNy;w" sursmw"
c<@;w"kmdu ;w lokp;lw seivtm( 63
ctu.jRu ' suNdr; n;n;riv.UW,m(
v;m;Sqy; yu_' xcgd;/rm( 64
mN]riv/;nen Ny;smu{;idkmRt(
p*pinWd' Ny;s' ky;RTsvR] kmRsu 65
aomIx;y nm" pr;yeit prme;Tmne nm"
ao' y;' nm" pr;yeit tt" puW;Tmne nm" 66
ao' r;' nm" pr;yeit tto iv;Tmne nm"
ao' v;' nm" pr;yeit SvinvOTy;Tmne nm" 67
ao' l;' nm" pr;yeit tt" sv;RTmne nm"
xron;s;g[dygup;deWu ivNyset( 68
yq;me, tNmN];Np;Wu m;set(
tNmu{y; td;v; d;d;snmev c 69
p;;~y;cmn;np;];, Sq;Py pUjyet(
pUryTv; xu.jl' p;]eWu ksmu yw tRu m( 70
{Vy;, in=peWe u ml;in yq;m;t(
xIr' cNdn' k' p;p;]e ivin=pet( 71
iv,u;Nt dUVv; k*xey;NtlsWRp;n(
a=t;' fl' pupm~yRp;]e ivin=pet( 72
587

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

j;tIfl kpUrR mel;;cmnIyk


mkrNd' p[b;l r' s*v,Rmve c 73
t;in d;T;np;]e /;]I' surt tq;
{Vy;,;mPyl;.e tu tulsIp]mev c 74
cNdn' v; suv,| v; k*xey' v; ivin=pet(
dxRyTe sur.em{uR ;' pUjyeTksmu v[j"w 75
a.mN}y c mN]e, /UpdIpwinRvde yet(
anNt' cor<y; c d;Tp;;idk tq; 76
tTp;]=;ln' Tv; tq; pup;l' Nyset(
s*v,;Rin c r*Py;, t;m[k;'Sy;in yojyet( 77
p;];,;mPyl;.e tu xmek ivxyte
xodk sd; pUtmitip[ytr' hre" 78
r<y; jl' d;;Psu x inmyet(
a;=re, mnun; mN]ren v; yjet( 79
p;;~y;cmn' dv; m/upk| invedyet(
punr;cmn' dv; p;dpI# invedyet( 80
dNt/;vng<@WdpR,;locn' tq;
inve;>yn' twlne o| kxrnm( 81
su%oi,tjlw" ;n' puntRn' cret(
kmen hr{e, cNdnen sugiN/n; 82
TyR gN/toyen ;pye punStt"
;np;]odk p;d;d;y ksmu "w sh 83
p*We, tu sU_n ;pyeTkml;pitm(
m;jRyCe z.vS]e, dIpwnIRr;jyeq; 84
vS]wvopvIt d;d;.r,;in c
kStUrIitlk gN/' pup;, sur.I, c
588

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

a inveXy devSy l+mI' s'pjU yeq; 85


p;RyorR/r,I mihy" pitt;Stq;
ivmloTkWR,ITy;p" pUvmR ve p[kitRt;" 86
c<@;id ;rp;l;' kmdu ;dI'Stq;cRyte (
v;sudve " sIrp;," p[u W;pit"
id=u ko,eWu tTpo l+mIrev rtI W; 87
itIy;vr,' p;Tkxv;;" sx_y"
s'kWR,;dy" p;NmTSykm;RdyStq; 88
IlR+mI" kml; p; pnI kml;ly;
rm; vOW;kpe/NR y; vOiyRD;Ntdevt; 89
x_y" kxv;dIn;' s'po[ _;" prme pde
ihr<y; hr,I sTy; inTy;nNd; ]yI su%; 90
sugN/; suNdrI iv; suxIl; c sul=,;
sWR,;idmUtIRn;' x_y" smud;t;" 91
ved; vedvtI /;]I mh;l+mI" su%;ly;
.;gRvI c td; sIt; revtI Km,I p[.; 92
mTSykm;RidmUtIRn;' x_y" sMp[kitRt;"
Ev' sx_y" pUJy;" kxv;;" sure r;" 93
p;Tsx_y" pUJy;x;idhety"
x c gd;' p' x; musl' hlm( 94
v;, %@g%e$' c zrk; idVyhety"
.{; s*My; tq; m;y; jy; c ivjy; xv; 95
suml; sunNd; c iht; rMy; sur=,I
x_yo idVyhetIn;' pUjnIy;" sn;tn;" 96
bihRloRk r;" pUJy;" s;?y; sm,;"
Evm;vr,' svRmRyTe prm;tmn"
589

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

punr~y;idk dv; /UpdIpwinRvde yet( 97


p[;gudICy; sx' n;gr;j' tq;pre
purto vwntey pUjyeCz_." sh 98
sen;pte" sU]vtI' n;gr;jSy v;,Im(
.{;l;' tq; ySy pUjyew ,vom" 99
guGgul'u mihW;=I s;liny;Rsmev c
ag devd; xIr' Ifl' tq; 100
ber' cNdn' muSt; dx; /UpmuCyte
gv;Jyen c s'yoJy' d;p' suv;stm( 101
k;p;Rsm;k| =*m x;LmlI=Irkovm(
aM.oj' k*$j' k;xtUlk;;muCyte 102
gv;Jy' itltwl' v; ksmu w suv;stm(
s'yoJy vin; dIp' .KTy; iv,oinRvde yet( 103
nwve ' xu.;' p;ys;pUps'ytu m(
flw .+y.oJyw p;nkVyRnw" sh 104
gv;Jy d/ =Ir' xkr; invedyet(
xu' hivy' suCy' vw invedyet( 105
yCz;S]eWu iniW' tu tTp[yen vjRyte (
ko{v' c*lk luB/' y;vn;l' tq; stm( 106
inp;v msUr tuCz/;Ny;in sVvRx"
.u_' pyuiR Wt' =' yDe kMmR, vjRyte ( 107
vjRyde ;rn;l mm;'ssm;in c
iny;Rs;NvjRyTe sVv;iNvn; ih c guGgulmu ( 108
z];k mUlk xg[u kr' lxun' tq;
kM.Idl ip<y;k etvONt;kmev c 109
a;] n;lk;x;k n;lky;R:ymev c
590

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

bLv x,pup .UStO,' .*itk tq; 110


kox;tk' bMbfl' mm;'ssm;in c
a.+y;<yPyxeW;, vjRye DkmR, 111
k;l ktk bLvfl' jNtufl' tq;
v'x;rml;bu t;lihNt;lk fle 112
aTq' Pl=nIp v$m;rGv/' tq;
klMbk; c inguiR <@mui<@v;;kmev c 113
Wr' lv,wv et bOhtIflm(
n%cm;Rtkwv cleit yt" 114
ivDey;in c .+y;, vjRye DkMmR,
Xlem;tk iv@j;in p[Ty=lv,' tq; 115
aindRx;Rhgo=IrmvTs;y;Stq;ivkm(
ao^mk
e xfwv pxUn;' iv@.ju ;mip 116
aitdI,| tq; t krinMmRiNqtNd/
t;m[,e s'ytu ' gVy' =Ir lv,;iNvtm( 117
`Ot' lv,s'yu _' p[yen ivvjRyte (
sUp; gu@; xkr;m/usy' tu m( 118
mrIcm' d?y' p;ys;' flw" sh
tulsIdlsMm' jlw" sMp[o+y v;Gyt" 119
a;v'xitv;rNtu mUlmN];.mN]tm(
mu{; s*r.eyINt;' dxRyNe mN]murn( 120
su/;iB/mmOt' bIj' cNtyNprm;Tmn"
d;Tpup;l' p;xv;r' sm;iht" 121
peW,iyy; pUvmR mSmw invedyet(
xtv;r' jpeNmN]' `<$;xBd' inn;dyn( 122
jpeTpIyUWdwvTy;NmN];nek;g[cte s;
591

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

hre.Ru _vt" p;;;r suv;stm( 123


p;d;cmn' d;lwgNR /mivtw"
a>yc;R p*WSy;Sy sU_Sy sursm;n( 124
iv<vipRtctu.;Rg' m;VySy c;pRyte (
anNtt;+yRsne x
e piv];,;' invedyet( 125
tIqenR siht' hVy' pOqKp;]eWu in=pet(
sveWR ;' v;rpUv,Re p;Tpup;lret( 126
nIr;jn' tto dv; t;MbUl invedyet(
p[,me tto .KTy; rMyw" Sto]w" xu.;yw" 127
p[s;yR b; p;d* c ben;ln; sh
StuvNStuit.rev' tu p[,;mo dI`R Cyte 128
nTv; dI`Rp,[ ;mw StuTv; Stuit.rev c
svwR vw,vwmNR ]w" ky;RTpup;l' tt" 129
sU_ iv,udvw Tywn;Rm." x;i,Stq;
tt" xu.;sne iSqTv; jpeNmN]mnumm( 130
Ny;smu{;idpUv,Re ?y;yNvw kmle=,m(
aorsh' v; xtmor' tu v; 131
jPTv; pup;l' d;q;xKTy; c mN]t"
nmeogen devx
e " idSq' kmle=,m( 132
mns v;cRyTv;iSmn( sm;/* ivrmeTsu/I"
p[;tr*p;sn' Tv; t] hom' sm;cret( 133
a;Jyen c,; v;ip smv;R c yDyw"
t<@l`w tRO mwv;R bLp]wrq;ip v; 134
itlwv;R ksmu vw ;Rip yvwmR.rev v;
yDp' hr' ?y;Tv; svRvde my' iv.um( 135
idVy;.r,sMp' xcgd;/rm(
592

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

vrd' pu<@rIk;=' v;m;Sqy' hrm( 136


yDSvip,' v* ?y;yNmN]yen c
svR vw,vwmNR ]wrk
e k
n ;it' tq; 137
n;m." kxv;w sU_ivR,upk
[ ;xk"
vwk< #p;WRd' sv| Tv; cwv tto blm( 138
=petuivR/;n( .Ut;nuiXy c tto .uiv
a;cMy pUjyeTp;dIy;n( susm;iht" 139
te>y" p[,My .KTy;q sNtPyR iptOdve t;"
vedm?y;pyeCzKTy; /mRx;S] s'iht;" 140
s;iTvk;in pur;,;in seith;s;in vw,v"
sVvoRpinWd;mq| s" sh ivcNtyet( 141
yog=em;qRvO kYy;CzKTy; yq;hRt"
b[;,;" =T]y; vwXy;" xU{; b,;R yq;mm( 142
a;;S]yo ij;" p[o_;SteW;' vw mN]sTy;"
sv,R>e y" sv,;Rsu j;yNte ih sj;ty" 143
teW;' sryog; p[itlom;nulomj;"
ivp[;NmU/;R.iW_Stu =T]y;y;mj;yt 144
vwXy;y;Ntu tq;Mbo inW;d" xU{y; tq;
r;jNy;wXyxU{;Ntu m;ihyog[* tu t* SmOt* 145
xU{;' vwXy;u kr,iSqrwv;R tenulomj;"
ivp[;y;' =T]y;TsUt" vwXy;wdie hkStq; 146
c<@;lStu tq; xU{;TsvRkmRsu gihRt"
m;g/" =T]y;y;' vw vwxy;=T];u xU{t" 147
xU{;dyogv' vwXy; jny;m;s vw sutm(
rqk;r" kr<y;Ntu m;ihye, p[j;yte 148
asTsNttyo Dey;" p[itlom;nulomj;"
593

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

p[itlom;su vw j;t; gihRt;" svRkmR,;m( 149


EteW;' b[;,;; W$(kmRsu inyojt;"
i]kmRsu =T]ivx;vekiSmn( xU{yoinj" 150
p[itg[h vOyq| b[;,Stu sm;cret(
asdev;st;' p[o_' iniW' tivjRyte ( 151
p;W<@;" pitt;" p;p;Stqwv p[itlomj;"
kl$; ivkmRSq; ast" prkitRt;" 152
lv,' itlk;p;Rs' cMmR c ]pusIskm(
a;ys' m/u m;'s ivWm' `Ot' jm( 153
ikLvW' gjmu^ sWRp' jlmev c
tO,' k; km;<@ x'xp; ivvjRyte ( 154
mihWI' gdR.wv v;jn tq;ivkm(
d;sImj;' y;nvO=; n p;n@hNtul;m( 155
Evm;ms^Vy' p[yen ivvjRyte (
/;Ny' v;s;'s .Um suv,| rmev c 156
pup;, flmUl;' s^Vy' muin." SmOtm(
svR] prgO Iy;m' /;Ny' fl;idkm( 157
.Um' yStu p[g O ;it .Um' yStu p[yCzit
t;vu.* pu<ykm;R,* inyt* SvgRg;mn* 158
/;Ny' kroit d;t;r' p[ghO It;rmev c
/;Ny' nOpvre hlok pr] c 159
tSm;;Ny' /r]I p[itgO It svRt"
ksMu ./;Ny Ev Sy;TksMu ./;Nyv;Op 160
xIloHzn;ip v; jIveCz^y ;neW;' pro vr"
jIve;y;vre,vw ivp[" svR] svRd; 161
vjRyTvwv p;W<@;n( pitt;';Nydivk;n(
594

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

iW,; v;ip jIvet st;' c;numten v; 162


n v;hyedn@h' =u/;t| ;Ntmev c
tSy puS' TvmihTvwv v;hyeidjpuv" 163
kmRlopmkvNR vw iW' kvIRt vw ij"
hre" pUj;' yq;k;l' iWlope sm;cret( 164
n b[;' sNTyjeiTvp[Stq; yD;idkmR c
a;pip n kvIRt sev;' v;,Jymev c 165
asTp[itg[h' Stey' tq; /mRSy ivym(
aNy;yop;jRt' {Vym;pip ivvjRyte ( 166
.Otk;?y;pn' cwv sd;sTkmR.;vnm(
p[Itye v;sudve Sy ymst;mip 167
mh;.;gvtSpx;RTsidTyuCyte bu/"w
t;p;dINp s'Sk;r;'Stq;k;rwS].yutR " 168
hrernNyxr,o mh;.;gvt" SmOt"
y=r;=s.Ut;n;' t;ms;n;' idv*ks;m( 169
teW;' yTp[Itye d' tq; yip vjRyte (
bu{* tq; v;yudgRu ;Rg,su.rw v;" 170
ym" SkNdo nwAt t;ms; devt;" SmOt;"
Ev' ivxu' {VySy D;Tv; gO It sm" 171
iWStu svRv,;Rn;' s;m;Nyo /mR Cyte
p[itg[hStu ivp[;,;' r;D;' +m;p;ln' tq; 172
ksIdwv v;,Jy' ivx;mev p[kitRtm(
sev;vOiStu xU{;,;' iWv;R sMp[kitRt; 173
ax_Stu .ve{;j; pOqVy;" prp;lne
jIve;ip ivx;' vOy; xU{;,;' v; yq;su%m( 174
iW.OiR t" p;xup;Ly' sveWR ;' n iniW?yte
595

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Stey' prS]Ihr,' ih's; khkk*xk 175


S]Imm;'slv,ivy' pitt' SmOtm(
apin;n;' jIivt' xLpkmR." 176
hInNtu p[itlom;n;mhInmnulomn;m(
cmRv,w vvS];,;' ih's;kmR c nejnm( 177
g;,Ky' vpn; mm;'siy; tq;
s;rQy' v;hk;n; rq;n;' .U.tO ;mip 178
Evm;id iniW' yTp[;itloMy' yduCyte
yTs*MyxLp' lokiSmNs*My' tdnulomkm( 179
mO;xwlloh;n;' xLp' s*MymhoCyte
Ny;yen p;lye{;j; pOqvI' x;S]m;gRt" 180
Svr;^t/mRSy sd; W@.;gsye
r;D;' r;^t' p;pmit /mRivdo ivdu" 181
tSm;dp;ps'yu _;' yq; s'r=yev m(
adrdor' ih'' duvRO mev c 182
/U| pittmTy;dIn( hNy;dev;ivc;ryn(
ayTv; p;den gdR.e c;/ro vw 183
p[v;syet( Svr;^;u b[;,' pitt' nOp"
kl$;' k;mc;re, g.RI' .tOiR h'sk;m( 184
ink,Rn;soI' Tv; n;rI' p[v;syet(
Ny;yen d<@n' r;D" SvgRkitRivv/Rnm( 185
ad<@;n( d<@yn[;j; tq; d<@;nd<@yn(
ayxo mhd;oit nrk c;/gCzit 186
idGd<@STvq v;Gd<@o /nd<@o v/Stq;
D;Tv;pr;/' dex' c jn' k;lmdoip v; 187
vy" kmR c iv d<@ Ny;yen p;tyet(
596

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

inTy x;S]m;ge,R iv." sh p;qRv" 188


gu,;' tu gu d<@ p;p;n;' c l`olR`mu (
Vyvh;r;n( Svy' pXyn( ky;Rt( s>ywvtRO oNvhm( 189
mQy;pv;dxuq| p idVy;in kLpyet(
D;Tv; xuWe u idVyeWu xu;Nvw m;nyeq; 190
tiNmQy;x'sn' du' j;Czdne d<@yet(
pr{Vy;idhr,' prd;r;.mxRnm( 191
y" ky;Ru bl;Sy hStCzd" p[kitRt"
yo gCzTprd;r;'Stu bl;Tk;m; v; nr" 192
svRSvhr,' Tv; lCzd d;pyet(
dheTk$;n; deh' guS]Ig;mn' td; 193
b[' c sur;p' v; goS]Ib;linWUdnm(
devivp[Svht;Rr' xUlm;ropyerm( 194
dwvt' b[;,' g; iptOm;tOgu S tq;
p;den t;@yeStu tSy tCzdn' SmOtm( 195
teW;mupr hSt' tu do,oXzdNtu k;mt"
p[Tyek d<@n' ky;Rvu RO Sy prS]y;m( 196
cuMbne t;luivCzdo * hSt* prrM.,e
hStSy;livCzd" kx;idg[h,e S]y" 197
d;hyetwlne hStmu; c t;@nm(
surt' y;cm;nSy j;Czd' c k;mt" 198
k;meiteWu svR] t;Lvo dhn' SmOtm(
; mu" p[re ,e tu ne]yo" Sfo$n' cret( 199
m;nk$' tul;k$' k$s;+yt;' nO,;m(
sh' d;pye<@ vOy; SvSy;pn;yne 200
yeWu kWu c p;peWu xrIre d<@n' SmOtm(
597

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

teWu tevnenvw a=to b[;,o v[jte ( 201


p;p;nev;yTv;Sy mu<@yTv; xroh;n(
svRSvhr,' Tv; r;^;TsMyKp[v;syet( 202
avw,v' ivkmRSq' hrv;sr.ojnm(
b[;,' g;dR.' y;nm;roPywv ivv;syet( 203
Ny;yen p;lye{;j; /m;Rn( W@.;gm;hret(
i].;gm;hre;Ny;n;t( W@.;gmev c 204
go.Uihr<yv;so./;RNyriv.UW,w"
pUjyedb( ;[ ,;n( .KTy; poWye ivxeWt" 205
bMb;in Sq;pyei,og[;mR We u ngreWu c
cwTy;Ny;ytn;NySy rMy;<yev tu k;ryet( 206
vsupu poph;r*`' .U/Ne v;id smpRyte (
treW;' sur;,;' c vwidk;n;' jner" 207
/mRt" k;rye cwTy;Ny;ytn;in tu
v;pI kpt@;g;id flpupvn;in c 208
kvIRt suivx;l;in pUvk
R ;Nyip p;lyet(
flt' pupt' v;ip vn' zN;u yo nr" 209
t@;gset'u yo .N;' xUlne ;nurohyet(
ad' grd' go' b;lS]Igu`;itnm( 210
.gnI' m;tr' pu]I' gud;r;n( uW;mip
s;?vI' tpiSvnI' v;ip gCzNtmitp;ipnm( 211
ih'yN]p[yo_;r' d;hyew k$;n;
ad<@yTv; duvRO ;n( tTp;p' pOqvIpit" 212
sMp[;Py inry' gCzSm;;n( d<@yeq;
y" Svv,;Rm' ihTv; SvCzNden tu vtRyte ( 213
t' d<@yeWRxt' n;xyeidext"
598

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

sveR vetWe u p;peWu /nd<@ p[yojyet( 214


iptev p;lyed.( TO y;n( p[j; pOqvIpit"
p[j;s'r=,;q;Ry s'g;[ m' k;ryepO " 215
tiSmn( mOTyu.vR Ce z^y o r;D" s'g;[ mmUiR n
mOtne l>yte Svg| jten pOqvI iTvym( 216
yx" kiRivvO?yq| /mRsg' ;[ mm;cret(
mu_xIW| mu_vS]' Ty_heit' pl;ytm( 217
n hNy;Ndn' r;j; yue p[=e ,n;n(
.e SvswNypue c s'g;[ me ivinvitRn" 218
pde pde smg[Sy yDSy flmXnute
n;t" prtro /moR nOp;,;' nrx;ln;m( 219
yulB/; mhIxSy dIyte nOpsmw"
jTv; x]UNmhI' lB?v; lB/;' yen p;lyet( 220
p;lt;' v/Rye Ty' vO;' p;]e ivin=pet(
p;]mTyuCyte ivp[Stpoiv;smiNvt" 221
n ivy; kvly; tps; v;ip p;]t;
utm?yyn' xIl' tp TyuCyte bu/"w 222
rSy;Tmn;ip D;n' iveit coCyte
tq;iv/eWu p;]eWu dv; .Um' /n' nOp" 223
x;sn' k;ryeTsMyk SvhStl%t;id."
pjIVyopspeR rMye dexe nOpom" 224
dug;R, t] kvIRt jnkSy;Tmguye
t] kmRsu in,;t;n( kxl;n( /mRinit;n( 225
sTyx*cyut;n( xu;n?y=;n( Sq;pyet( nOp"
axIit.;go vO" Sy;Nm;s m;s sbN/k 226
abN/k Sy;idgu,' yq; tTk;lm;]km(
599

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

le%ye,' sMyk sm;m;s;idkLpnw" 227


dey' svO;/ivk puWwS].rev tt(
in/RnStu xnwdR ;q;k;l' yqodym( 228
a*Ty;; bl;; tu n d;inne A,m(
d<@yTvwv t' r;j; /inne d;pye,m( 229
ze dG/eqv; p]e s;=." prkLpyet(
vS]/;Nyihr<y;n;' ctuS]igu,;id." 230
n sNt s;=,St] dexk;l;Ntr;id."
xo/yTv; tu idVyen d;pyeinne A,m( 231
m?ySqSq;ipt' {Vy' v/Rte n tt" prm(
te p[itg[he c;/* pUvoR vw blvr" 232
av/iiv/' p[o_' .oGy' goPy' tqwv c
=e];r;m;idk .oGy' goPy' {VymupSkrm( 233
goPy;/.oGye no vO" sopSk;re tq;ip te
n' dey' ivn {Vy' r;jt;te 234
piSqtSy .o_Vym;/StenoNyq; .vet(
p[yojne sit /n' klNe ySy;/m;uy;t( 235
tTk;ltmULye v; t] itdvOkm(
ivn; /;r,k;;ip iv,Itms;=km( 236
t' vnSqmn;:y;y /;NymSy n dIyte
td; yd/k {Vy' p[itdey' tqwv c 237
n d;PyoptNTy_r;jdwivktSkrw"
n p[d;u tNmoh;Ts d<@orvd; 238
ddIt SveCzy; d<@ d;pye;ip sodrm(
y;ct;Nv;ihtNy;y;=ep;idvy' iv/" 239
sur;k;mUtt' vOq; d;n' tqwv c
600

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

d<@xuLk;nux pu]o d; pwtk


O m( 240
iptr p[oiWte p[te e Vysn;.te ip v;
pu]p*]wA, ' dey' inte s;=coidtm( 241
rKqg[;hI A,' d;oiWdg;[ hStqwv c
pu]o n Sv;t{Vy" pu]hInStu rKqn" 242
p[;it.;Vy mO,' s;+y' dey' tSmw yqoctm(
dIyte Sy;Tp[it.uv; /inne tu A,' yq; 243
igu,' tTp[d;tVy' d<@ r;De c tTsmm(
pu];id.nR d;tVy' p[iv.;VymO,' S]y;m( 244
p[itp' S]y; dey' pTy; cwv ih yTtm(
Svy' t' tu y,' n;NyS]I d;tumhRit 245
pTyw Svk /n' pu]; iv.jey"u suin,Rtm(
m;tOkeiu htrStd.;ve tu tTsut 246
.gNy p[miu dt;" pwtk
O ;d;hren;t(
n S]I/n' tu d;y;d; iv.jeyru n;pid 247
iptOm;tOstu ;.[;tOpTypTy;up;gtm(
a;/vetink;' c S]I/n' prkitRtm( 248
apu]; yoiWtwv .tRVy; s;/uvO y"
inv;RSy; Vy.c;r<y" p[itkl;Stqwv c 249
nwv .;g' vnSq;n;' ytIn;' b[c;r,;m(
p;W<@pitt;n;' c nc;vidkkmR,;m( 250
iv._vnujo j;t" sv,oR yid .;g.;k
aiv._iptOk;,;' iptOVy;t( .;gkLpn; 251
w m;tO,;' m;tOt kLpye; smoip v;
iv._Sy;Sy pu]Sy pI duihtrStq; 252
iptr* .[;trwv tTsut; sipi<@n"
601

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sMbiN/b;N/v;wv m;w rKq.;gn" 253


sIopv;de =e]We u s;mNt;" Sqivr;dy"
gop;" sIm;W;,;' c sveR .vngocr;" 254
nyeyru te e sIm;n' SqU,;;rtuW&mw"
n tu vLmIkin;iSqcwTy;wpxo.t;" 255
a*rso dkwv t" i]m Ev c
=e]j" k;inkwv d*ih]" sm" SmOt" 256
ip<@j prwW;' pUv;R.;ve pr" pr"
pu]" p*] tTpu]" pui]k;pu] Ev c 257
pu]I c .[;trwv ip<@d;" SyuyqR ;m;t(
Ev' /me,R nOpit" x;syeTsvRd; p[j;" 258
ydu_' mnun; /m| Vyvh;rpd' p[it
ivloKy t ivvIRtr;gwivRmTsrw" 259
ivmOXy /mRiv ivmlw" p;p.I."
/me,R vw sd; r;j; x;syeTpOqvI' Svk;m( 260
ivprIt;' d<@yew y;vpoRpn;xnm(
s>y; aip c d<@; vw x;S]m;gRivro/n" 261
r;j/moRymTyev' p[s;t( kqto my;
k;Ty;ynen mnun; y;DvLKyen /Imt; 262
n;rden c sMp[o_' ivStr;iddmev ih
tSm;Nmy; ivStre, no_m] nOpom 263
pr' .;gvt' /m| ivStre, b[vIm te
iv,or>yRn' yu inTy' nwmik nOp 264
yd;h .gv;n( /;tuSten Sv;yM.uvSy c
n;rdSy c me sMyk td kqy;m te 265
it vOh;rItSmOt* ivx/mRx;S]e p[;k;l.gvt(602

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

sm;r;/niv/n;Rm ctuqoR?y;y"
pmo?y;y"
aq .gvTynwmiksm;r;/niv/v,Rnm(
aMbrIW v;c
.gvn( b[,; yu sMp[o_' Sy;Nmno" pur;
tTsv| prm' /m| v_mhRs men` 1
h;rIt v;c
sg;Rd* lokkt;Rs* .gv;n( psM.v"
mNv;idp[m%
u ;n( ivp[;n( ssOje /mRgu ye 2
mnu.gRO vu R x mrIcdR= Ev c
air;" pulhwv pulSTyoi]mRh;tp;" 3
ved;Ntp;rg;Ste c t' p[,My jgum(
.gvn( prm' /m| .vbN/;pnuye 4
vd svRmxeW,e otumCz;mhe vym(
Tyu_" s ijw" soip b[; nTv; jn;dRnm( 5
ved;Ntgocr' /m| teW;' v_' p[cme
sveWR ;mvlok;n;' ; /;t; jn;dRn" 6
svRvde ;NttTv;qRsvRyDmy" p[."u
yDo vw iv,urTy] p[Ty=' Uyte uit" 7
Jyte yTsmuiXy prmo /mR Cyte
.gvNtmnuiXy yte y] k] vw 8
t] ih's;fl' p;p' .ved] ivgihRtm(
tSm;TsvRSy yDSy .o_;r' puW' hrm( 9
?y;Tvwv juy;Smw hVy' dIe t;xne
mu%m.Rgvto iv,o" svRgtSy vw 10
tiSmwv yjTymum' muinsm;"
603

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

yjeip[m%
u e xKTy; jlm' fl;idkm( 11
p[Itye v;sudve Sy svR.tU inv;sn"
tmev c;Rye Ty' nmSky;Rmev ih 12
?y;Tv; jpemevx
e ' tmev ?y;pyei d
t;mwv p[g;tVy' v;c; v_Vymev c 13
v[topv;sinym;n( tmuiXywv k;ryet(
tTsmipRt.og" Sy;dp;n;id.=,w" 14
mit" Sv;qR" sd;reWu netr] kd;cn
n ih'Sy;TsvR.tU ;in yDeWu iv/n; ivn; 15
soh' d;so .gvto mm Sv;mI jn;dRn"
Ev' vOi.Rvde iSmNSv/mR" prmo mt" 16
EW ink<$k" pNq; tSy iv,o" pr' pdm(
aNyNtu kpq' Dey' inryp[;ihetk
u m( 17
.gvNtmnuiXy y" kmR kte nr"
s p;W<@it ivDey" svRlokWu gihRt" 18
yo ih iv,u prTyJy svRlokr' hrm(
tr;ncRte moh;Ts lok;yitk" mOt" 19
_/m| prTyJy yo /meR c vtRte
pitt" s tu ivDey" svR/mRbiht" 20
y" kmR kte ivp[o ivn; iv<vcRn' Kvct(
b[;<y;d( .[Xyte s<@;lTv' s gCzit 21
b[;,o vw,vo ivp[o gurg[ vedivt(
pYy;y,e c ivet n;m;in +m;surSy ih 22
tSm;dvw,vTven ivp[Tv;d( .[Xyte ih s"
acRyTv;ip goivNdmtr;nRyTe pOqk 23
avw,vTv' tSy;ip m.KTy; .ved/( vu[ m(
604

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

.o_;r' svRyD;n;' svRlokr' hrm( 24


D;Tv; tTp[Itye sv;Rn( juy;Tstt' hrm(
d;n' tp yD i]iv/' kmR kitRtm( 25
tTsv| .gvTp[ITyw kvIRt susm;iht"
tSm;u vw,v; ivp[;" pUjnIy; yq; hr" 26
ye tu vw hetk
u v;Kym;Tywv Svv;Gbl;t(
vw,v' p[itiW?yNt te lok;yitk;" SmOt;" 27
yo yu vw,v' l /OTv; c tms;vOt"
Tyjee w ,v' /m| soip p;W<@t;' v[jte ( 28
tSm;u vw,vo .UTv; vwidk' vOim;t"
kvIRt .gvTp[ITyw kYy;D;idkmR yt( 29
tixmit p[o_' s;m;Nymtr' SmOtm(
flhIn; .veTs; tu s;m;Ny; vwidkiy; 30
toyvjRtv;pIv inrqIR .vit /[vu m(
nwsgRkNtu jIv;n;' d;Sy' iv,o" sn;tnm( 31
tin; vRte moh;d;Tmc;r" sn;tn;t(
tSm;u .gv;Sym;Tmn;' uitcoidtm( 32
d;Sy' ivn; t' yu tdev kluW' .vet(
ivx' prm' /m| d;Sy' .gvto hre" 33
AWy cu"
kq' d;Sy' ih t" kq' nwsgRk nO,;m(
sTsv| b[iU h tTven lok;nugh[ k;Myy; 34
b[ov;c
sudxRno?vR pu<@^;id/;r,' d;SymuCyte
ti/vwiR dk y; c td;D; coidt; iy; 35
t];Py;r;/nTven t; p;pSy n;xnI
605

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

inp,Tv;;SySy /;y| c mh;Tmn" 36


aTv;TsvR/m;R,;' vw,vTv; /MmRt"
kmR ky;RgvtStSmw r;D;mnuSmrn( 37
iv/nwv p[ten c,v;yej e
tqwv iv.Oy;;le pu<@^' xu.t[ r' mOd; 38
iv.Oy;dupvItNtu sVySkN/e iv/;nt"
k<# p;=m;l; k*xey' d=,e kre 39
.e ce ivn; ivp[o n .ve kqn
n l.eTkmR,;' s' vwidk;n;' ivxeWt" 40
a;m;,;' ctu,;R S]I,; uitcodn;t(
ayex;>y;' p[t;>y;' iv/;nt" 41
EkkmupvItNtu ytIn;' b[c;r,;m(
gOih,; vnSq;n;mupvIty' SmOtm( 42
sorIy' ]y' v;ip iv.Oy;Cz.tNtun;
]ymU?vR y' tNtu tNtu]ym/ovOtm( 43
i]vO g[iNqnwkn pvItmhoCyte
akk;p;Rsk*xey=*mxo,my;in c 44
tNtUin copvIt;n;' yoJy;in muinsm;"
sveWR ;mPyl;.e tu kYy;Tkxmy' ij" 45
Ee,ye murIy' Sy;nSqb[c;r,;m(
xuKlk;W;yvsne gOhSqSy yte" m;t( 46
_;l;.eWu sveWR ;xcIr' ivxyte
m*I vw me%l; d<@ p;l;x' b[c;r," 47
]yStu vw,v; d<@; yte" k;W;yv;ssI
kxcIr' vLkl' v; vnSqSy iv/Iyte 48
k$IsU] k*pIn' mh xuKlv;ss;
606

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

k<@k c;lIy;in gOhSqSy iv/Iyte 49


mui<@n* sU+mx%n* yTyNtev;sn;vu.*
v;np[Sqo yitv;R Sy;Tsd; vw Xmurom/Ot( 50
sukx
I sux%o v; Sy;hSq" s*MyveWv;n(
yit b[c;rI c .* .=;xn* SmOt* 51
x;kmUlfl;xI Sy;nSq" stt' ij"
ksl
U kM./;Nyo v; }y;ihko v; .veh I 52
p[itgOh,e s*Myen jIve;y;vre, v;
ySTvek d<@m;lMVy /m| b[;' prTyjet( 53
ivkMmRSqo .veip[" s y;it nrk /[vu m(
x%;yDopvIt;id b[kmR yitSTyjet( 54
sjIv' n c c<@;lo mOt;no.j;yte
Svpe,vw /mRSy Ty;go h;in.Rvde /( vu[ m( 55
kmR,;' flsNTy;g" s;s" s d;t"
an;t" kmRfl' Ty' kmR sm;cret( 56
s s;sI c yogI c s muin" s;iTvk" SmOt"
tuq| v;sudve Sy /m| vw y" sm;cret( 57
s yogI prmek;Nt' hre" ip[ytmo .vet(
moh;;Sy' ivn; iv,o" ikTkmR sm;cret( 58
n tSy flm;oit t;msI' gitmXnute
ihTv; yDopvItNtu ihTv; cSy /;r,m( 59
ihTv; x%o?vRp<u @^e c ivp[Tv;d( .[Xyte /[vu m(
ps'Sk;rpUv,Re mN]m?y;pyeu " 60
s'Sk;r;" p ktRVy;" p;rmwk;NTysye
p[itsMvTsr' kYy;dpu ;kmR numm( 61
svRvde v[t' Tv; t] sMpUjyerm(
607

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

d;d]opvIt;in iv,ve prm;Tmne 62


b[;,e>y dv;q iv.Oy;t( Svymev c
td* pUJy sNtPyR cwv;yej e 63
Ev' p[;Ty;ik /;yRmpu vIt' sudxRnm(
pu<@^;Stu p[itsN?yNtu inTymev c /;ryet( 64
;rvTyuv' gopI cNdn' ve$ovm(
s;Ntr;l' p[kv IRt pu<@^' hrpd;it 65
;k;le ivxeW,e kt;R .o_; c /;ryet(
aq| pktTvD" ps'Sk;rdI=t" 66
mh;.;gvtI ivp[" stt' pUjyerm(
n;r;y," pr' b[ ivp[;,;' dwvt' sd; 67
tSy .u_;vxeWNtu p;vn' muinsm;"
hr.u_oip t' d;TptO,; idv*ks;m( 68
tdev juy;* .uIy;u tdev ih
hrernipRt' yu dev;n;mipRt yt( 69
mm;'ssm' p[o_' tIy;Tkd;cn
hre" p;djl' p[;Xy' inTy' n;Nyiv*ks;m( 70
sur;,;mtreW;' tu flpupjl;idkm(
inm;RLymxu.' p[o_mSpOXy' ih kd;cn 71
iv/WR ij;tIn;' netreW;' kd;cn
xv;Rn' i]pu<@^ xU{;,;' tu iv/Iyte 72
ti/;n;md' ye c ivp[;" xvpr;y,;"
te vw devlk; Dey;" svRkmRbiht;" 73
vw%;ns;Stu ye ivp[;" hrpUjntTpr;"
n te devlk; Dey; hrp;d;Bjs'y;t( 74
n;pTy hre{VR y' g[;m;Rnpro .vet(
608

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

.KTy; s'pJU y devx


e ' n;s* devlk" SmOt" 75
.KTy; yoPycRye v ' g[;m;| hrmVyym(
p[s;dtIqRSvIk;r;;s* devlk" SmOt" 76
xco?vRp<u @^;id/;r,' Smr,' hre"
t;mktRnwv tTp;d;MbuinWev,m( 77
tTp;dvNdnwv t' inveidt.ojnm(
Ek;dXyupv;s tulSywv;cRn' hre" 78
tdIy;n;mcRn ._nRviv/;SmOt;
EtwnvR iv/wyRu _o vw,v" p[oCyte bu/"w 79
Etwg,Ru iw vRhInStu n tu ivp[o n vw,v"
kmR,; mns; v;c; n p[m;en;dRnm( 80
._" s; s;iTvk Dey; .vedVy.c;r,I
n;Ny' dev' nmSkYy;;Ny' dev' p[pjU yet( 81
n;Nyp[s;d' .uIt n;Nyd;ytn' ivxet(
n i]pu<@^' tq; kYy;Tp$;k;r' jgT]ym( 82
yityRSy gOhe .u tSy .u hr' Svym(
hryRSy gOhe .u tSy .u jgT]ym( 83
mh;.;gvto ivp[" stt' pUjyerm(
p;k;Lp iv/;nen inmeWu ivxeWt" 84
aPSv* dye sUYyeR Sqi<@le p[itm;su c
W$(su teWu hre" pUj; inTymev iv/Iyte 85
;nk;le tu s'p;[ e n;' pu<yjle xu.e
?y;Tv; n;r;y,' dev' n;gpyRx;ynm( 86
;dx;,Rne mnun; socRyTv;=t;id."
aorxt' jPTv; tt" ;n' sm;cret( 87
EtdPycRn' p[o_' b[;,Sy jgTpte"
609

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

homk;le tu stt' prStIy;Rnl' xu.m( 88


yDp' mh;Tm;n' cNtyeTpuWomm(
s;]yImy' xu.i[ dVy;op;xo.tm( 89
svRl=,sMp' xuj;MbUndp[.m(
yuv;n' pu<@rIk;=' xc/nu/rR m( 90
svRyDmy' ?y;ye;m;;tpy;
sMpUJy c;=twrve p;om' sm;cret( 91
p[;,;ho]smye sMyg;cMy v;r,;
kx;sne sm;sIn" p[;Gv; p[Ty%oip v;
pity;snm;Tm;n' p[;,;y;m' sm;cret( 92
mN]e,o?y dypj' kxr;iNvtm(
tiSmNvkxIt;'xu bMb;Nynu ivcNtyet( 93
sv;R=rmy' idVyrNtpI# tdure
tNm?yedl' p' ?y;yeTkLptror/" 94
vIr;sne sm;sIn' tiSmIx' ivcNtyet(
G/dUb;RdlXy;m' suNdr' .UW,wytRu m( 95
pIt;Mbr' yuv;n' c cNdnGv.UiWtm(
xrTp;sn' rp;.;`k
[ rym( 96
G/v,| mh;b;hu' ivx;lorSkmVyym(
cxgd;v;,p;,' r`uvr' hrm( 97
j;nkl+m,opet' mnswv;Ryie .um(
mN]yen;RyTv; jPTv; cwv W@=rm( 98
p;w juy;t( p p[;,;n>yR t' pun"
?y;yNvw mns; iv,u' su%' .uIt v;Gyt" 99
Ev' cn' iv,om' muinsm;"
aTyNt;.mt; iv,oTpUj; prm;Tmn" 100
610

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

sN?y;k;le tu sMp[;e rivm<@lm?ygm(


ihr<yg.| puW' ihr<yvpuW' hrm( 101
IvTsk*Stu.orSk vwjyNtIivr;jtm(
xc;id.yuR _' .UiWtwdoR.Rr;ytw" 102
xuKl;Mbr/r' iv,umu _;h;riv.UiWtm(
?y;Tv; smcRye v ' ksmu rw =twrip 103
p[,ve, c s;iv}y; p;TsU_' invedyet(
?y;yev' jpei,u' g;y]I' ._s'ytu " 104
tywv;>yRgoivNd' nmSTv; ivsjRyte (
Evm>yRye v ' i]sN?y;su tq; hrm( 105
vwdev;vs;ne tu purSt;w iv.;vso"
plPy Sqi<@le tu juy;_kmR tt( 106
?y;Tv; svRgt' iv,u' `nXy;m' sulocnm(
k*Stu.o;storSk tulsIvnm;lnm( 107
pIt;Mbr/r' dev' rk<@lxo.tm(
hrcNdnl; pu<@rIk;yte=,m( 108
m*_k;iNvtn;s;g[' jgNmohnivg[hm(
gopIjnw" prvOt' ve,'u g;yNtmCyutm( 109
?y;Tv; ,' jg;q' pUjyTv; yq;iv/"
juy;rc tv;nuiXy sm;" 110
jPTv; ,mnu' p;d>yCyR mns; hrm(
a;cMy p[yto .UTv; nmSTy ivsjRyte ( 111
Sqi<@le>yRn' iv,orev' ky;Ri/;nt"
i]sN?y;SvcRyie ,u' p[itm;su ivxeWt" 112
suv,Rrjt;wv;R xl;d;v;Ridn;ip v;
Tv; bMb' hre" sMyk sv;Rvyvxo.tm( 113
611

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

svRl=,sMp' sv;Ry/u smiNvtm(


tto/v;sn' ky;RT]r;]' xuv;rWu 114
t];Ryie /;nen jphom;idkmR."
;Py p;mOtgw VR ywStd; mN]jlwrip 115
ype;' sm;roPy pUjye] dI=t"
ml{Vys'yu _" pU,k
R M .w" smiNvt" 116
xr;vw{VR ysMpU,"Rw pt;kStor,;id."
kM.eWu v;sudve ;dIn( sur;n( s'pjU yet( m;t( 117
v;sudve o hyg[IvStq; sWR,o iv.u"
mh;vr;h" p[u o n;rs'hStqwv c 118
aino v;mn pUjnIy; yq;m;t(
tSy pU,x
R r;veWu lokx;ncRye t" 119
m?ye tu v;,' kM.' prsmiNvtm(
pUjyeN/pup;w?y;RTv;iSmn( jlx;ynm( 120
tt" s'pjU yev ' /;Nyopr in/;y c 121
Vy;`[cMmR sm;StIyR tiSmn( k*xeyv;ss
inve pUjyeiMb' mUlmN]e, vw,v" 122
t;r,eWu ctuidR=u c<@;dIncRye d;
kmdu ;id sur;n( id=u tq; /m;Riddevt;" 123
s'pJU y iv/n; tiSmn( p;om' sm;cret(
a;ey' kLpyet( k<@ me%l;upxo.tm( 124
aTq;; xmIg.;Rd;Ty;* ivin=pet(
vw,vSy gOh;;ip sm;nIy;nl' ij" 125
gOo_iv/nev;] p[it;Py t;xnm(
?m;/;n;id pyRNt' Tv; hom' sm;cret( 126
p;ysen gv;Jyen itlwvI[ iR h.rev c
612

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

ctu.RvRw ,vw" sU_" p;ys' juy;v" 127


ihr<yg.RsU _n IsU_n tqwv c
ah' {e.rit c gv;Jy' juy;t" 128
Tvme u.rit c sU_n p[TyOcN]."
aSy v;meit sU_n p[TyOc' v[Iih.Stq; 129
a' nro dI/it." sU_n p[TyOc' tq;
sm" ipPplIr*{whoRtVy' muinsm;" 130
aor' sh' v; xtmor' tu v;
hotVym;Jy' p;u tq; mN]ctuym( 131
vwk< #p;WRd' hom' p;ysen `Otne v;
sm;Py hom' hivW" xeW' tSmw invedyet(
ctumNR ];'tuvdRe ;'tuidR=u jpet" 132
t] j;gr,' kYy;Itv;id]ntRk"
rjNy;' tu VytIt;y;' ;Tv; n;' iv/;nt" 133
vwk< #tpR,' kYy;iTvG.b[;R ,w" sh
tpRyTv; iptn( dev;Nv;Gyto .vn' ivxet( 134
a;cMy pUvvR t( pUj;' Tv; hom' sm;cret(
juy;d(b[ ," StuTyw" sU_ `Otp;ysm( 135
p*We, tu sU_n IsU_n tqwv c
vwk< #p;WRd' Tv; kmRxWe ' sm;pyet( 136
nynoNmIln' kYy;t( sumu tenR vw,v"
mh;.;gvt" e" sU+mhemxl;ky; 137
yenvw p[kV vIRt nynoNmIln' hre"
inveXy .{pI# tu ;pyeTsusm;iht" 138
svwR vw,vw" sU_Ai Tvj" klxodk"
ttStNm?ym' kM.m;d;y ijsm" 139
613

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

;pyeNmN]ren xtv;r' sm;iht"


s*v,Rne c t;m[,e xn rjten v; 140
;Py p;mOtgw VR ywTy xu.cNdnw"
mN]e, ;pyTv; c tulsImtwjl
R "w 141
v;so..UWR ,w" sMyglTy' c vw,v"
pc;rw" sm>yR"w p;Ir;jyed; 142
alte xu.e gehe pI# s'Sq;pyerm(
sUk o;np;dSy !' Sq;Py su%;sne 143
aorxt' v;r' xu.mN]ctuy;t(
?y;Tv; pup;l' d;Nmh;.;gvtom" 144
nTv; gun( pr' /; iSqt' dev' sn;tnm(
?y;Tvwv mN]ren tiSmn( bMbe invexyet( 145
acRyTvopc;rwStu ml;in invedyet(
dpR,' kipl;' kNy;' x dUVv;=t;n( py" 146
s*v,Rm;Jy' l;j;' m/usWRpmnm(
Ev' ]yodxe m;s ml;in invedyet( 147
tqwv dxmu{; mN]e,vw smI=yet(
tiMbmUiR mN]e, p;xxt;in tu 148
pup;, d;KTy; c jpe susm;iht"
sitlwSt<@l"w xu.jw[ Ru y; ijom" 149
a;xWo v;cn' Tv; dIpwnIRr;jyed;
.ojyTv; tto ivp[;n( d=,;. toWyet( 150
a;c;yR mOiTvj;ip ivxeW,e smcRyte (
tdg[' s'gh[ e Ty' hom;q| prm;Tmn" 151
i]r;]muTsv' t] kYy;CzKTy; yt;Tmv;n(
vw,vw" p;pm;u t] pup;l' cret( 152
614

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

a;Jyen c,; v;ip hom' kVvIRt vw,v"


p[Tyh' .ojyeip[;n( vw,v;n( /Otp;ysm( 153
tNmUitRpI[ tye xKTy; d;;s;'s d=,;"
ky;Rdv.Oqie mh;.;gvtw" sh 154
shn;m.ivR,o" sU_ivR,upk
[ ;xk"
n;mv.Oq' Tv; tpRye TptOdve t;" 155
aSy v;meit sU_n p;ys' m/usy' tu m(
a;Jyen mUlmN]e, sh' juy;d; 156
a;xWo v;cn' Tv; .ojyeidjsm;n(
Ev' s'Sq;pyev mRyie /n; td; 157
gOh;c;Ry;' Sq;pne tu l`utN]' sm;cret(
a;/v;snve;id mN]m] ivvjRyte ( 158
Ek] pgVyeWu ivin=Py prehin
p;mOt"w ;pyTv; p;dutRn;idkm( 159
a;d;y klx' xu' piv]odkpUrtm(
in=Py pr;in suv,Rtl
u sIdlm( 160
cNdn;=tdUVv; itl;n( /;]I sWRpm(
a.mN}y kx"w p;NmN]ren vw,v" 161
xtv;r' sh' v; mN]e,vw ;.Wecyet(
svwR vw,vw" sU_g;Ry}y; vw,ven c 162
n;m." kxv;w svwmR NR ]w vw,vw"
;Py vS]w.WRU ,w xu.e /;Nye invexyet( 163
Sqi<@le' p[it;Py ?m;/;n;id pUvvR t(
hom' kYy;d( gv;Jyen p;ys;en vw,v" 164
kturR *p;sn;* tu homm] ivxyte
p[TyOc' vw,vw" sU_jRu y;d( `Otp;ysm( 165
615

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

aSy v;meit sU_n gv;Jy' juy;t"


mN]ren juy;dorshkm( 166
tiMbmUitRmN]e, itlhom' tqwv c
aivD;tStu tNm]' mUlmN]e, v; yjet( 167
yjeCz^I .[pU k
[ ;xw g;y}y; iv,usD' y;
vwk< #p;WRd' hom' Tv; hom' sm;pyet( 168
nynoNmIln' Tv; s*v,Rne kxne v;
inveXy;v;hyeTpI# mN]ren vw,v" 169
mN]e,vw ;cRn' Tv; p;Tpup;l' yjet(
tiSmNbMbe tu tNmUit| ?y;Tv; inytm;ns" 170
aorshNtu d;Tpup;l' tt"
svwR vw,vw" sU_dR ;Tpup;, vw,v" 171
b[;,;N.ojyeTp;Tp;ys;' `Ot;iNvtm(
xKTy; c d=,;' dv; ivxeW,e ;Rye u m( 172
shn;m." StuTv; a;xI.Rr.v;dyet(
p[d=,;nmSk;r;NkVvIRt;] pun" pun" 173
p[sId mm n;qeit .KTy; sMp[;qRyie .um(
dIwnIRr;jyeTp;CzKTy; ten sm;iht" 174
txeW' hv" p[;Xy jPTv; mN]mnumm(
?y;yn( kmlp];=' .Um* SvPy;Tkxorm( 175
Ev' gOh;c;R bMbSy iv,u' s'Sq;Py vw,v"
acRyie /n; inTy' y;vhinp;tnm( 176
x;lg[;mxl;y;Ntu pUjn' prm;Tmn"
koi$koi$gu,;/Ky' .ved] n s'xy" 177
n jpo n;/v;s n c s'Sq;pniy;
x;lg[;m;cRne iv,uStiSmn( sihtStq; 178
616

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

mUtIRn;Ntu hreStSy ySy;' p[Iitrnum;


tSy;mev tu t;' ?y;Tv; pUjyei/;nt" 179
mUTyRNtrmbMbe tu n yVy' tdev tt(
x;lg[;mxl;y;Ntu yVy; mUtyR " 180
acRn' vNdn' d;n' p[,;m' dxRn' nO,;m(
x;lg[;mxl;y;Ntu sv| koi$gu,' .vet( 181
n ;t" svRtIqeWR u svRyDeWu dI=t"
yo vheiCzrs; inTy' s;lg[;mxl;jlm( 182
asTykqn' ih's;m.+y;,; .=,m(
x;lg[;mjl' pITv; sv| dhit tT=,;t( 183
ij;n;mev n;NyeW;' x;lg[;mxl;cRnm(
b;l,vpudvRe ' pUjyeidj" sd; 184
p#;PycRyie ,u' ivx" xU{yoinj"
Sqi<@le dye v;ip pUjyeidj" sd; 185
v;r;h' n;rs'h hyg[Iv v;mnm(
b[;," pUjyei,u' yDmUitR kvlm( 186
=i]y" pUjye{;m' kxv' m/usdU nm(
n;r;y,' v;sudve mnNt jn;dRnm( 187
p[u min goivNd;Cyut' hrm(
sWR,' tq; ,' vwXy" s'pjU yed; 188
b;l' gop;lveW' v; pUjyeCz{yoinj"
svR Ev ih s'pJU y; ivp[,e muinsm;" 189
sveR ip .gvNmN]; jVy;" svRsd;"
tSm;idjom" pUJy" sveWR ;' .UitmCzt;m( 190
ps'Sk;rsMpo mN]r;qRkoivd"
x;lg[;mxl;y;' tu pUjyeTpuWomm(
617

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUjtStulsIp]wdR ; skl' hr" 191


y" ;' kte ivp[" x;lg[;mxl;g[t"
ipt,;' t] tOi" Sy;d( gy;;;dnNtrm( 192
j' t' tq; d;n' bNdn' c tt" iy;
x;lg[;msmIpe tu sv| koi$gu,' .vet( 193
?y;Tv; kmlp];=' x;lg[;mxlopr
p*We, tu sU_n pUjyet( puWomm( 194
anu. Sy sU_Sy i]bNTv;Sy devt;
puWo yo jgIjmOiWn;Rr;y," SmOt" 195
p[qm;' ivNyse;me itIy;' d=,e kre
tOtIy;' v;mp;de tu ctuqI| d=,e tq; 196
pmI' v;mj;n* tu WI' vw d=,e tq;
smI' v;mk$;' tu mI' d=,eip c 197
nvmI' n;.dexe tu dxmI' id ivNyset(
Ek;dxI' k<#dexe ;dxI' v;mv;k 198
]yodxI' d=,e tu Sv;Sydexe ctudx
R Im(
a+,o" pdxI' mUR Wo@xIwv ivNyset( 199
Ev' Ny;siv/' Ty; p;;n' sm;cret(
sh;kpt[ Ik;xNdp;Rytu s.m( 200
yuv;n' pu<@rIk;=' sv;R.r,.UiWtm(
pInvO;ytwdoR.Rtu.R.WRU ,;iNvtw" 201
c p' gd;' x iv.[;,' pItv;ssm(
xuKlpup;nulpe r_hStpd;Mbujm( 202
suG/nIlki$lkNtlwpxo.tm(
y; .UMy; sm;Xlp;| ?y;Tv; smcRyte ( 203
yq;Tmin tq; deve Ny;skMmR sm;cret(
618

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

a;y;v;hn' iv,or;sn' c itIyy; 204


tOtIyy; c tTp;' ctuQy;R~y| invedyet(
pMy;cmnIy' tu d;tVy' c tt" m;t( 205
W; ;nNtu sMy; vS]mPyupvItkm(
aMy; cwv gN/Ntu nvMy;q supu pkm( 206
dxMy; /Upkwvmek;dXy; c dIpkm(
;dXy; c ]yodXy; c idVy' invedyet( 207
ctudXR y; nmSk;r' pdXy; p[d=,m(
Wo@Xy; xyn' dv; xeWkMmR sm;cret( 208
;nvS]opvIteWu cr* c;cmn' cret(
Tv; Wo@x.mRN]w" Wo@x;Jy;tI" m;t( 209
tq;v;Jyen hotVy' mO" pup;l' cret(
t sv| jpeTs" p*W' sU_mumm( 210
Tv; m;?y;ik;nmUv pR <u @^/rStt"
inTy;' sN?y;mup;Sy;q rivm<@lm?ygm( 211
hr' ?y;ygd" Sy;dens" xucrTyOc;
s;iv]I' c jpein( p[;,;n;yMy pUvtR " 212
s*re, c;nuv;kn pSq;njp' tq;
a;Tm;n' c prI+y;q d.;RNtrpu$;lm( 213
d=,; tu ivNySy jpyD;ye bu/"
sVy;it' sp[,v;' g;y]I' tu jped; 214
xKTy; c cturo ved;n( pur;,' vw,v' jpet(
crt' r`un;qSy gIt;' .gvto hre" 215
?y;yNvw pu<@rIk;=' jPTv; v;p pSpOxte (
pUvvR pRye v ' vwk< #p;WRd' tq; 216
dev;nOWINptNwv tpRyTv; itlodk"
619

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

inpI@ vS]m;cMy gOhm;ivXy pUvvR t( 217


pUjyTv;Cyut' .KTy; p*We, iv/;nt"
dwv' .Ut' pwtk
O c m;nuW iv/;nt" 218
p[Itye svRyDSy .o_ivR,oyRte t"
vwk< # vw,v' hom' pUvvR uy;d; 219
ctuivR/>e yo .Ut>e yo bl' p;iin=pet(
;r godohm;]Ntu itditqv;Hzy; 220
.ojye;gt;n( k;le flmUl*dn;id."
mh;.;gvt;n( ivp[;n( ivxeW,e vw pUjyet( 221
m/upkpd[ ;nen p;;~y;cmn;id."
gN/w" pupw t;MbUl/w pRU dw IRpiw nRvde nw" 222
b[;sne inveXywv pUjyeCz^y;iNvt"
sTs'pU jte ivp[e mh;.;gvtome 223
Wi' vWRsh;, hr" s'pU jto .vet(
moh;dncRye Stu mh;.;gvtomm( 224
koi$jNm;jRt;Tpu<y;d( .[Xyte n;] s'xy"
gOhe tSy n c;Xn;it xtvW;R, kxv" 225
mu%' ih svRdve ;n;' mh;.;gvtom"
tiSmn( sMpUjte ivp[e pUjt' Sy;gT]ym( 226
aqRpktTvD" ps'Sk;rs'St"
nv._sm;yu_o mh;.;gvt" SmOt" 227
k;le sm;gte tiSmn( pUjte m/usdU n"
=,;dev p[s" Sy;dIPst;in p[yCzit 228
mh;.;gvt;n; ipbeTp;dodk tu y"
xrs; v; yeKTy; svRp;pw" p[mCu yte 229
yiSmn( kiSmn( ih vsit mh;.;gvtome
620

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

aPyekr;]mqv; txStIqRsMmt" 230


.ojyTv; mh;.;g;n( vw,v;nitqInip
tto b;lsu;n( b;N/v;' sm;gt;n( 231
.ojyTv; yq; xKTy; yq;k;l' jt=u/"
.=;' d;Tp[yen ytIn;' b[c;r,;m( 232
xU{o v; p[itlomo v; pq ;Nt" =u/;tur"
.ojye' p[yen gOhm>y;gto yid 233
p;W<@" pitto v;ip =u/;oR gOhm;gt"
nwv d;TSvpKv;m;mmev p[d;pyet( 234
SvxKTy; tpRyTvwvmitqIn;gt;n( gOhe
sMynveidt' iv,o" Svy' .uIt v;Gyt" 235
p[=;Ly p;d* hSt* c sMyg;cMy v;r,;
iv,or.mu%' pI# hemidG/e kxore 236
p[;Gv; p[Ty%o v;ip j;NvorNt"kr" xuc"
d%o v; pw}ye tu sm;sIt;.pUjt" 237
v'xt;l;idp]wStu t' vsnmXm c
kp;lmk v;ip v,| tO,my' tq; 238
cm;Rsn' xukk;' %l' pYymev c
iniW/;tu pI# c d;NtmiSqmy yt( 239
dG/' pr;ivt' t;lm;ys ivvjRyte (
iv.ItkNtNduk kr' Vy;/`;tkm( 240
.Ll;tk kipTq' c ihNt;l' xg[mu ve c
iniWtrvo te svRkmRsu gihRt;" 241
xud;mye pI# sm;sIne kxore
pI# Tvl;.e s*Mye Sy;Tkvl' kxivrm( 242
ctur' i]ko,' v; vtul
R ;R cN{km(
621

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

v,;Rn;m;nupvU ,Re m<@l;in yq;m;t( 243


Svlte m<@leiSmn( ivml' .;jn' Nyset(
Sv,| r*Py' c k;'Sy' v; p,| v; x;S]coidtm( 244
ctu"Wipl' k;'Sy' td/| p;dmev v;
gOih,;mev .oJy' Sy;to hInNtu vjRyte ( 245
pl;xpp]e tu gOhI yen vjRyte (
ytIn; vnSq;n;' ipt,; xu.p[dm( 246
v$;Tq;kp,;Rin kM.IitNdukyoStq;
Er<@t;lbLveWu koivd;rkrk 247
.Ll;tk;p,;Rn;' p,;Rin prvjRyte (
moc;g.Rpl;x' c vjRye u svRd; 248
m/uk k$j' b[;jMbUPl=mudMu brm(
m;tul pns' c moc;cmRdl;in c 249
p;l;Kyv,| Ip,| xu.;nIm;in .ojne
yq;k;loppe tu .ojne `Ots'Ste 250
p;id.dRvStu v;Studve ;ipRte xu.e
g;y}y; mUlmN]e, s'po[ +y xu.v;r,; 251
AtsTy;>y;mit c mN];>y;' prWecyet(
ap' ivr;j' s'?y;Tv; mN]' jpe/ " 252
?y;Tv; Tpje iv,u' su/;'xsu xuitm(
xcgd;pp;,' vw idVy.UW,m( 253
mnswv;cRyTv;q mUlmN]e, vw,v"
p;dodk hre" pu<y' tulsIdlmtm( 254
amOtopStr,msIit mN]e, p[;xyet(
iXywv hr' p[;,;n( juy;Ts`Ot' hv" 255
al;.e tu hotVy' x;kmUlfl;id."
622

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

pp[;,;; tyo mN]wStwjRu y;re" 256


;y;' p[;,e ivit mN]e, c yq;m;t(
tjRnIm?ym;" p[;,;yeit yjev" 257
m?ym;n;mk;r p;n;yeTynNtrm(
kin;n;mk;V y;Rn;yeTy;it' tt" 258
kintjRNy d;n;yeit vw yjet(
sm;n;yeit juy;TsvwrR l.ij" 259
aymvw;nrrTy;Tm;nmnNtrm(
xtmor' mN]' mnswv jpet" 260
?y;yn( n;r;y,' dev' .uIy;u yq;su%m(
vK];dp;tyn( p;s' cNtyNm/usdU nm( 261
n;sn;!p;dStu n veitxr;Stq;
n SkNdyn( n c hsn( bihn;RPyvlokyn( 262
n;TmIy;n( p[lpn( jLpn( bihj;Rnk
u ro n c
n v;dkoiptnr" pOqVy;mip v; n c 263
n p[s;rtp;d noTst.;jn"
n;XnIy;;yRy; s;/| n pu]vw ;Rip ivl" 264
n xy;no n;itso n ivmu_xroh"
a' vOq; n ivikrn( inIvn( n;itk;y; 265
n;itxBden .uIt n vS];qoRpveit"
p[gO p;]' hSten .uIy;Tpwtk
O yid 266
cWk pu$k v;ip ipbeoy' ijom"
t v;Pyq v; =Ir' p;nk v;ip .ojne 267
vK]e, s;Nt/;Rnne dmNyen v; ipbet(
g[;sxeW' nc;XnIy;TpItxeW' ipbe tu 268
x;kmUlfl;dIin dNtiCz' n %;dyet(
623

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

Ty v;mhSten toy' vK]e, y" ipbet( 269


s sur;' vw ipbed( Vy_;' s" ptit r*rve
xBden;poxne pITv; xBden d/p;yse 270
xBden;rs' =Ir' pITvev pitto .vet(
p[Ty=lv,' xu_' =Ir' c lv,;iNvtm( 271
d/ hSten mqt' sur;p;nsm' SmOtm(
a;rn;lrs' twv;n;ipRt' hre" 272
a;snen tu p;]e, nwv d;Ot;idkm(
noiCz' `Otm;d;Tpwtk
O .ojne ivn; 273
tqwv tu puro@;x' pOWd;Jy m;=km(
p;nIy' p;ys' =Ir' `Ot' lv,mev c 274
hStd' n gO Iy;uLy' gom;'s.=,m(
apUp' p;ys' m;W' y;vk sr' m/u 275
kvl' yo vOq;Xn;it ten .u_' sur;smm(
kr' mUlk xg[u lxun' itlipkm( 276
tl;iSq etvONt;k sur;p;nsm' SmOtm(
aNy flmUl;' .+y' p;n;idk yt( 277
KcNdn;id t;MbUl' yo .u hyRnipRtm(
kLpkoi$sh;, retoiv<mU].;G.vet( 278
tSm;Tsv| suivml' hr.u_' yqo_vt(
s piv]e, yo .; svRyDfl' l.et( 279
?y;yn( n;r;y,' dev' v;Gyt" p[yt;Tmv;n(
.uKTv;vnittOwv p[;xyedMbu inmRlm( 280
amOt;ip/;nmsIitmN]e, kxp;,n;
ikdmup;d;y pItxeW,e v;r,; 281
pwtk
O , tu tIqenR .Um* d;dqRn;m(
624

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

r*rve nrk `ore vst;' =uTpp;sy; 282


teW;m' sodk a=Yymupittu
it dvodk teW;' tiSmev;sne iSqt" 283
p[+y;Ly hSt* p;d* c vK]' s'xo?y v;r."
ir;cMy iv/;nen mN]e, p[;xyelm( 284
pITv; mN]jl' p;d;cMy dy;Mbuje
r;mmNdIvrXy;m' cx/nu/rR m( 285
yuv;n' pu<@rIk;=' ?y;Tv; mN]' jpe/ "
sm;sIn" su%;sne vedm?y;pyet"
siCzy;n( y;'Stu x;S]' v; eh;; /mRsi' ht;m( 286
ith;spur;,' v; kqyeCz,yu ; v;
rv;vStte sN?y;' bih" kVvIRt pUvvR t( 287
bih" sN?y; xtgu,' go xtgu,' tq;
g;jle sh' Sy;dnNt' iv,us/* 288
p;Sy pm;' sN?y;' jPTv; jPy' sm;iht"
pUvvR TpUjyei,u' gN/pup;=t;id." 289
a;=riv/;nen inveXywv' sm;iht"
s;ym*p;sn' Tv; vw,v' homm;cret( 290
?y;Tv; yDmy' iv,u' mN]e,;or' xtm(
itlv[I;Jyc.St]wkn ;ip v; yjet( 291
vwdev' .Utbl' Tv; dv; c a;cmet(
xYy;y;' ivNysev ' pYyR smlte 292
sivt;ne gN/pup/Uprw ;moidte xu.e
x;yyTv; c devx
e ' devI>y;' siht' hrm( 293
ihr<yg.RsU _n n;sd;sIdnen c
Tv; pup;l' p;dupc;rw" smcRyte ( 294
625

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ye j;t TyOcvw /[vu sU_n c ij"


dIpwnIRr;jn' Tv; p;d~y| invedyet( 295
suv;ss; yvink;' ivNySy;q sm;iht"
;dx;,| mh;mN]' jpedor' xtm( 296
aS]w xc;widR=u r=;' suivNyset(
Sto]w" StuTv; nmSTv; pun" punrnNtrm( 297
vw,vw su .uIy;dipRt' hre"
a;cMy;mupSpOXy sm;sInStu v;Gyt" 298
?y;yn( id xu.' mN]' jpedor' xtm(
xeW;ihx;yn' dev' mnswv;cRye t" 299
xyIt xu.xYy;y;' ivmle xu.m<@le
At* gCzmRpI' ivn; psu pvRsu 300
pu];qIR ceu yuGm;su S]Ik;mI ivWm;su c
n ;idvse cwv nopv;sidne tq; 301
n;xucmRlno v;ip n cwv mln;' tq;
n ;' n c " sn( n rogI n c rog,Im( 302
n gCzTridvse m`;mUlyorip
b[;e muteR Tq;y a;c;meTp[yt;Tmv;n( 303
ytI c b[c;rI c vnSqo iv/v; tq;
ajne kMble v;ip .Um* SvPy;t( kxore 304
?y;yNt" pn;.' tu xyIrn( ivjteN{y;"
apRye ;cRyie ,u' i]k;l' y;iNvt;" 305
a;crey"u pr' /m| yq;vOynus;rt"
p[;t" ,' jg;q' ktRyTe pu<yn;m." 306
x*c;idkNtu yTkmR pUVvoR_' svRm;cret(
nwmikivxeW,e pUjyeTpitmVyym( 307
626

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

tTk;le tu tNmUtRe rcRn' muin." SmOtm(


p[su e pn;.e tu inTy' m;sctuym( 308
{o<y;Ndol;y;mip v; .KTy; s'pjU yei.um(
=Ir;B/* xeWpyR xy;n' rmy; sh 309
nIljImUts;x' sv;Rl;rsuNdrm(
k*Stu.o;sttnu' vwjyNTy; br;jtm( 310
l+mI`nkcSpxRx.u orSk subcRsm(
?y;Tvwv' pn;.Ntu ;dx;,Rne inTyx" 311
pUjyeN/pup;wS]sN?y;Svip vw,v"
inve p;ys;' tu d;Tpup;l' tt" 312
sh' xtv;r' v; y' mN]' jpeTsu/I"
;dx;,Rmnuvw jPTv;Jyen itlw v; 313
kvl' c;,; v;po juy;Tp[itv;srm(
a/"x;yI b[c;rI svR.ogivvjRt" 314
v;iWRk;'turo m;s;nevm>yR kxvm(
bo/yTv;q k;itRKy;' d;Tpup;<ynekx" 315
s;JywiStlw" p;ysen m/un; c shx"
mUlmN]e, juy;TsU_;v.Oq' tt" 316
shn;m." Tv; d;pR,mev c
gOh' gTv;q devx
e MpUjyTv; yq;iv/ 317
.ojyew ,v;iNvp[;Nd=,;. toWyet(
xuKlp=e n.om;s ;dXy;' vw,v" xuc" 318
piv];rop,' kYy;;.m;];yt' Nyset(
tq; v=s pyRNt' shNt;Ntv' SmOtm( 319
kxg[iNqshNtu p;d;Nt' ivNyset"
s*v,I| r;jtI' m;l;' xtg[iNqyut;' Nyset( 320
627

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

mO,;lt;Ntv' p;Tpupm;l;' tt" prm(


xtm*_kh;r;, n;n;rmy;Nyip 321
poywk;dxI' t] r;]* j;gr,;iNvt"
a>yRye g;q' gN/pupfl;id." 322
nITv; r;i]' ntRn;w" p[.;te ivmle ndIm(
gTv; ;Tv; c iv/n; tpRyTvexmcRyte ( 323
svwR vw,vw" sU_m?R v;Jyitlp;ysw"
Tv; dv; dx;,Rne sh' juy;t" 324
p;d;ropyei,o" piv];, xu.;in vw
pvSv som it c jpn( sU_' sup;vnm( 325
invedyeTpiv];, tq; iv,oyRq;m;t(
mNdr' kxyoK]e, veyn( prm;Tmn" 326
ivt;npupm;l; rlTy c svRt"
sh' ;dx,Rne .KTy; pup;l' Nyset( 327
aqopinWdu_;in psU_;Nynum;t(
Tvy;hn( pItmJy;id jpn( pup;l tt" 328
b[;,;n( .ojyeTp;TSvy' kvIRt p;r,m(
xKTy; v; coTsv' kYy;T]r;]' vw,vom" 329
p[TyBdmev' kvIRt piv];rop,' hre"
tukoi$shSy fl' p[;oTys'xy" 330
t] du.R=rog;id.y' n;iSt kd;cn
s'p;[ e k;itRk m;se s;y; pUjyerm( 331
w" pupw j;tI." komlwStulsIdlw"
acRyie ,u' g;y}y;nuv;kvRw ,vwrip 332
p;vm;Nyw tNm;s' .KTy; pup;l' Nyset(
aorsh' v; xtmor' tu v; 333
628

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

a;v'xit' v; xKTy; d;Ip;n( sup;lk;n(


suv;sten twlne gv;Jyen;qv; hre" 334
aorxt' inTy' itlhom' sm;cret(
mnun; vw,ven;ip g;y}y; iv,usD' y; 335
Tv; pup;l' dTv; t;>y;mev td; iv.o"
hivy' modk xu' n'_ .uIt v;Gyt" 336
twl' xu_' tq; m;'s' inp;v;Nm;=k tq;
c,k;nip m;W;' vjRyTe k;itRk hin 337
.ojyew ,v;iNvp[;n( inTy' d;n;idx_y"
aNte c .ojyeip[;n( d=,;. toWyet( 338
Ev' s'pJU y devx
e ' k;itRk tukoi$."
pu<y' p[;Py;n`o .UTv; iv,ulok mhIyte 339
dxmImt;' TyKTv; vel;y;m,odye
poywk;dxI' xu;' ;dxI' v;ip vw,v" 340
;Tv;mlKy; n;' tu iv/;nen hr' yjet(
sugN/ksmu "w xu.w[ pc;rw svRx" 341
r;]* j;gr,' ky;RTpur;,' s'iht;' p#t(
j;greiSmx_e.;Rn;StIyR vw,v" 342
purto v;sudve Sy --- SvPy;Tsm;iht"
tt" p[.;tsmye tulsImtwjl
R "w 343
;Tv; sNtPyR devx
e ' tuLySy; mUlmN]t"
yen v; iv,usU _" kYy;Tpup;lIStt" 344
tqwv juy;d;Jy' mN]e,vw xt' tt"
p;ys;' invex
e e b[;,;n( .ojyet" 345
?y;yn( kmlp];=' Svy' .uIt v;Gyt"
ah"xeW' sm;nIy pur;,' v;cyNbu/" 346
629

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

s;y;e smnup;[ e dol;y;' pUjyerm(


a>yCyR gN/pup;w.+R ywn;Rn;iv/wrip 347
b[;,Sy tu sU_ xnwdoRl;' p[c;lyet(
ith;spur;,;>y;' gItv;w" p[bN/k" 348
Ev' s'pjU yev ' tSy;' inx sm;iht"
m?y;e pUjyei,u' vw,ven sm;iht" 349
cMpk" xtp]w krvIrw" stwrip
vw,venvw mN]e, pUjyeTkml;pitm( 350
nkrIN{eit sU_n d;Tpup;l' hre"
mN]e,;orxt' d;Tpup;, ._t" 351
tqwv hom' kvIRt it* v[Iih.rev v;
sud?y' flyut' nwve ' ivinvedyt( 352
dIpwnIRr;jn' Tv; vw,v;n( .ojyet"
mNdv;re tu s;y;e t;vTsMygupoiWt" 353
itlw" ;Tv; iv/;nen sNtPyR c sn;tnm(
nOs'hvpuW' dev' pUjyei/;nt" 354
mN]r;jen g;y}y; mUlmN]e, v; yjet(
a%<@bLvp]w j;itkNdw yUqk" 355
z" poxn; x;NTy;" Tvme u.rIit c
d;Tpup;l' .KTy; mN]e,vw xt' yq; 356
a;My;meb;nuv;k;>y;' p[TyOc' juy;d( `Otm(
mN]e,;orxt' bLvp]wvtRO ;iNvtw" 357
vwk< #p;WRd' Tv; homxeW' sm;pyet(
m/uxkrs'yu _;npUp;Nmodk;'Stq; 358
m<@k;iNviv/;N.+y;NsUp;' m/umtm(
suv;st' p;nk nOs'h;y smpRyte ( 359
630

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

nOTy' gIt' tq; v;' kvIRt purto hre"


.ojye tto ivp[;n( nv s;q p v; 360
hyRipRthivy;' .uIy;;Gyt" Svym(
?y;yeO s'h' mns; .Um* SvPy;teN{y" 361
Ev' xinidne devm>yCyR nrksrm(
sv;Rn( k;m;nv;oit some/;yut' l.et( 362
WivWRsh' s pUj;' p[;oit kxv"
klkoi$' smuT y vwk< #purm;uy;t( 363
p[;ymd' gu' p;tkWu mhTSvip
apu]o l.te pu]m/no /nm;uy;t( 364
p=e p=e p*,Rm;Sy;muidteiSmNdv;kre
;Tv; s'pjU yei,u' v;mn' devmVyym( 365
sm;sIn' mh;Tm;n' tiSmn( pU,NeR dum<@le
sNtpRyCe z.jlw" ksmu ;=tmtw" 366
t] mUlne mN]e, pUjyeTprmerm(
tulsIkNdksmu rw q pup;l' cret( 367
Tv' som it sU_n p[TyOc ksmu yw jR te (
p;om' p[kv IRt p;ys;' sxkrm( 368
mN]e,;orxt' sU_n p[TyOc' tq;
asom;nuv;kn sm" ipPplwyjR te ( 369
shn;m." StuTv; nmSTv; jn;dRnm(
vw,v;n( .ojyeTp;Tp;ys;en x_t" 370
Svy' .uKTv; hv" xeW' xyIt inyteN{y"
Ev' s'pJU y devx
e ' p*,Rm;Sy;' jn;dRnm( 371
svRp;pivinmRu _o iv,u s;yuJym;uy;t(
m`;y;mip pUv;R ;Tv; ,' jlwij" 372
631

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

sNtPyR mUlmN]e, itlmtv;r."


tpRyTv; iptONdev;ncRyde Cyut' tt" 373
,w tulsIp]w" ktk" kmlwrip
xo,tw" krvIrw jp;k$jp;$lw" 374
aSy v;meit sU_n d;Tpup;l' hre"
mN]e,;orxt' ,' ItulsIdlw" 375
tqwv juy;d* itlw" ,w" skxRr"w
a;Jyen p*W' sU_' p[TyOc' juy;t" 376
n;r;y,;nuv;kn pSq;y jn;dRnm(
susy' ;vw" s*dw x;Ly' ivinvedyet( 377
vw,v;N.ojyeTp;TSvy' .uIt v;Gyt"
tSy;' r;]* jpeNmN]myut' hrs/* 378
vw,vwrnuv;k dv; pup;l' tt"
purto v;sudve Sy .Um* SvPy;Tkxore 379
Ev' s'pJU y devx
e ' m`;y;' vw,vom"
Ty v'xj;n( sv;Rn( vw,v' pdm;uy;t( 380
VytIp;te tu s'p;[ e hyg[Iv' jn;dRnm(
pupw krvIrw pu<@rIk" smRyte ( 381
yoryITynuv;kn p[TyOc' vw yje/ "
mN]e, c xt' dv; p;om' sm;cret( 382
yvw t<@lvw ;Rip itlw" pupwrm;ip v;
mN]e,;orxt' juy;w,vom" 383
a.Udk
e ;sU_" p[TyOc' juy;m(
xeW' inve hrye s'p;[ Xy;cmn' cret( 384
shxIWRsU _n pSq;y jn;dRnm(
x;Lyodn' sUpyut' iviv/w flwrip 385
632

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

gv;Jyen yut' dv; dIpwnIRr;jyet" 386


b[;,;n( .ojyeTp;=,;. toWyet(
hivyNtu Svy' .uKTv; .Um* SvPy;teN{y" 387
Ev' s'pJU y devx
e ' VytIp;te sn;tnm(
dxvWRshSy pUj;y;" fln;uy;t( 388
g[h,e rivs';Nt* vr;hvpuW' hrm(
kmdu w Jvlw" pwStulsI." krNdk" 389
acRy
e / r' dev' tNmN]e,vw vw,v"
dUr;idheit sU_n d;Tpup;l' ij" 390
mN]e, c sh' tu xt' v;ip yjed;
itlw juy;t( sU_n p[TyOc' `Otm( 391
sUp;' sr;' c .+y;pUp;N`OtPlut;n(
nwve ' ivinvex
e e b[;,;N.ojyet" 392
Ev' s'pJU y devx
e ' s';Nt* g[h,e hrm(
kLpkoi$sh;, iv,ulok mhIyte 393
vwx;%e pUjye{;m' k;kTSq' puWomm(
sIt;l+m,s'yu _' m?y;e pUjyei.um( 394
pu;gktkpwTplw" krvIrk"
c;Mpeybw kl"w pUj;' W@,Rne vw k;ryet( 395
j;tye v;itsU_n ky;RTpup;l' tt"
s'=pe ,e xtXloKy;' p[itXlok yjet" 396
pup;l' sh' tu mN]e,vw yjet"
Tvm it sU_n p;ys' juy;c; 397
p;Nm]e,;Jyhomo nwve ' p;ys' `Otm(
kdlIfl' xkr;' c p;nk c invedyet( 398
p s ]yo v;ip pUjnIy; ijom;"
633

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

suwrp;n;wgoRih<y;idd=,w" 399
hivy;' Svy' .uKTv; p#{;m;y,' nr"
Ev' s'pJU y iv/v{;`v' j;nkyutm( 400
.uKTv; .og;n( mnorMy;n( iv,ulok mhIyte
l+mIn;r;y,' dev' .;gRve v;sre inx 401
a%<@bLvp]w tulsIkomlwdl
R "w
acRyNe mN]ren v;m;Sqy; sh 402
cNdn' kmopetStUy;R c smcRyte (
IsU_puWsU_;>y;' d;Tpup;l' tt" 403
mN]yen pup;,;' sh' c invedyet(
Tvm it sU_n p[TyOc' ksmu ;n( yjet( 404
a%<@bLvp]wv;R pp]w`tRO ne v;
IsU_puWsU_;>y;' p[TyOc' juy;t" 405
a' n veit sU_n itlwvI[ iR h.rev v;
mN]ren juy;TsugN/ksmu "w xtm( 406
m<@k;n( =Irs'yu _;Np;ys;' sxkrm(
x;Ly' pOWd;Jy' c .KTy;Smw ivinvedyet( 407
a>yCyR ivp[mqun;n( v;sol;r.UW,w"
.ojyTv; yq;xKTy; p;It v;Gyt" 408
mNvNtrxt' iv,u' duG/;B/* hempjw"
s'pJU y ydv;oit tTfl' .Ogvu ;sre 409
Ev' s'pJU ym;nStu tiSmhin vw,vw"
l+My; sh hr" s;=;Tp[Ty=' tT=,;vet( 410
,;My;' ctudXR y;' s;y'sN?y;sm;gme
gop;lpuW' ,mcRyCe z^y;iNvt"
mLlk;m;ltIkNdyUqI k$jktk" 411
634

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

lo/[nIp;junR nw ;Rg"w k,Rk;rw" kdMbk"


koivd;rw" krvIrwbRLvr;Sfo$krip 412
dx;=re, mN]e, pUjyeTpuWomm(
ye i]'xtIit sU_n d;Tpup;l' tt" 413
I,' tulsIp]w" p[TyOc' pUjyei.um(
I,;y nm it sU_n;or' xtm( 414
pUjyTv;q homNtu itlw" ,w`tRO ;iNvtw"
p[TyOc' vw,vw" sU_jRu y;TpuWomm( 415
sm" ipPplw;ip mN]e,;or' xtm(
n;m." kxv;w c p;OtPlutm( 416
vw,Vy; cwv g;y}y; pOWd;Jy' xt' tq;
gu@odn' sipRW;_' .+y;, iviv/;in c 417
=Ir;' xkropet' nwve smpRyte (
vw,v;N.ojyeTp;TSvy' .uIt v;Gyt" 418
Evm>yCyR goivNd' ,;My;' iv/;nt"
svRp;pivinmRu _o iv,us;yuJym;uy;t( 419
yorPynyo" Ix' km
R p' smRyte (
ss;gr;' mhI' sVv;| l.te n;] s'xy" 420
acRyNe mUlmN]e, gN/pup;=t;id."
aRyTv; iv/;nen hivy' VynwytRu m( 421
sudI`RyN]j;NsUp`Otm;vedyet(
ah' pUviRe t sU_n ky;RTpup;l' tt" 422
sh' mUlmN]e, pUjyel
u sIdlw"
itlmw pOqk
u j Ru y;Vyv;hne 423
p[y it sU_;>y;' n;sd;sITynen c
mN]e,;Jy' shNtu juy;w,vom" 424
635

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

.ojyew ,v;N.KTy; ivxeW,e ;Rye u m(


k*meR tu xtvWRNtu sm>yCyR iv/;nt" 425
a];PycRnm;]e, tTfl' smv;uy;t(
m/uxKu lp[itpid kxv' pUjyeidj" 426
;Tv; m?y;smye krvIrw" sugiN/."
amIl Ty;en p[TyOc' ksmu yw jR te ( 427
mN]ren v;>yCyR cp;yshomt(
le ;veit sU_n yidN{;ITynen c 428
iv,usU _ juy;;y}y; iv,usD' y;
apUp;Nk$k;k;r;Nx;Ly' `Ots'ytu m( 429
flw .+y.oJyw nwve ' ivinvedyet(
.ojyedb( ;[ ,;NxKTy; d=,;." p[pjU yet( 430
s;g[' sMvTsr' t] sMyk s'pjU yerm(
sv;Rn( k;m;nv;oit hyme/;yut' l.et( 431
tiSmvMy;' xuKle tu n=]eiditdwvte
t] j;to jg;qo r;`v" puWom" 432
tiSmupoy m?y;e ;Tv; sN?y;' iv/;nt"
tpRyTv; iptn( dev;ncRy{e ;`v' hrm( 433
W@=re, mN]e, gN/m;Ly;nulpe nw"
a>yCyR jgt;mIx' jpeNmN]' sm;iht"
x;Nt' x;S]' pur;, n;;' iv,o" shkm( 434
p;vm;nwivR,usU _" ky;RTpup;l' tt"
r;m;y,xtXloKy; d;Tpup;, vw,v" 435
sxkr' p;ys;' kipl;`Ots'ytu m(
rM.;fl' p;nk nwve ' ivinvedyet( 436
pIt;in n;gp,;Rin G/pUgIfl;in c
636

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

kpUrR ,e c s'yu _' t;MbUl smpRyte ( 437


dIp;Ir;jyeKTy; nmSTy pun" pun"
p[Itye r`un;qSy ky;R;n;in x_t" 438
W@=re, s;h' itlwv;R p;ysen v;
kmlwbRLvp]wv;R `Otne juy;t" 439
aSy v;meit sU_n sm" ipPplSy tu
vwk< #p;WRd' Tv; homxeW' sm;pyet( 440
r;]* j;gr,' ky;Rt( ii]y;m' smcRyte (
p[.;te ivmle c;ip tto .rtjNmin 441
tOtIyehin m?y;e s*m]ejNR mv;sre
s;nuj' jgt;mIxmcRyTe pUvvR idj" 442
pUj;' pup;l' hom' jp' b[;,.ojnm(
aiviCz' tq; ky;Rdho]' i]v;srm( 443
Ev' i]r;]' kvIRt r;`v;,;' iv/;nt"
mhoTsv' jNm.eWu p[TyBd' cw]m;sk 444
ctuqRe i tq; n;' ky;Rdv.Oq' ij"
vw,vwrnuv;k r;mn;m.rev c 445
crt' r`un;qSy jpv.Ot' cret(
dev;n( iptO' sNtPyR gOh' gTv;RyTe p[.mu ( 446
ky;Rdv.Oqie c,; p;ysen v;
aSy v;meit sU_n prom;]eTynen c 447
p[TyOc' juy;Tp;NmN]e, xts':yy;
Tv; sm;Py homNtu xeW' sMp[;xyem( 448
a;cMy pUjyev ' vw,v;n( .ojyet"
Svy' .uIt t{;];v/"x;yI sm;iht" 449
Ev' ;dx." pUJyw]e n;vmk tq;
637

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

WivWRsh;, etpinv;snm( 450


s'pJU y ydv;oit tdev;] smXnute
yD;yutxt' lB?v; iv,ulok mhIyte 451
tSywv p*,Rm;Sy; xIt;'xo dye tq;
;Tv; s'pjU yev ' m;/v' rmy; sh 452
xuj;MbUndp[:y' kNdpRxts.m(
l+My; sh sm;sIn' ivmle hempje 453
cNdnen sugN/en krvIr;Bjpjw"
kpUrR kmopetcNdnen c pUjyet( 454
tNmN]mN]r;>y;' m;/v' iv/n; yjet(
m<@k;n( =Irs'yu _;Nx;Ly' `Ots'ytu m( 455
,rM.;flwjRu ' nwve ' ivinvedyet(
as jIvTv Ty;id W$(sU _" ksmu yw jR te ( 456
mN]e,;orxt' komlwStulsIdlw"
s'pJU y hom' kvIRt s;Jyen c,; tt" 457
ivhI.otorTyten sU_n p[TyOc' ij"
kmlwbRLvp]wv;R me,;or' xtm( 458
Tv;q p*W' sU_' IsU_' juy;idj"
shn;m." StuTv; vw,v;n( .ojyet" 459
txeW' Svy' .uKTv; .Um* SvPy;teN{y"
Ev' s'pJU y devx
e ' m;/Vy;' m/usdU n" 460
sv;Rn( k;m;nv;oit hrs;yuJym;uy;t(
vwx;:y;' p*,Rm;Sy;Ntu m?y;e puWomm( 461
aRy{e _kmlwTplw" p;$lwrip
verkrvIrw g;y}y; iv,usD' y; 462
d?y' fls'yu _' p;ys invedyet(
638

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

p[TyOc' ceiv' sU_" p[TyOc' juy;t" 463


s*r;^e {eit sU_n dIpwnIRr;jyet"
xKTy; ivp[;N.ojyTv; pUjye xk tq; 464
tiSmn( sMpUjto dev" p[Ty=StT=,;vet(
xyne .ojyei,u' pUjyeCz^y;iNvt" 465
kxp[snU dUVv;gp[ <u @rIkkdMbk"
mUlmN]e, Iiv,u' g;y}y; c smRyte ( 466
sTyenomsU_n AG." pup;l' yjet(
mN]e,;orxt' tulsIpLlvwStq; 467
p;om' p[kV vIRt iv,usU _" sup;ysm(
mN]ren juy;d;Jymor' xtm( 468
sxkr' p;ys;mpUp;iNvinvedyet(
ivjteit sU_n kYy;Ir;jn' tt" 469
.ojyew ,v;n( ivp[;n( pUjye ivxeWt"
sVv;n( k;m;nv;oit hyme/;yut' l.et( 470
p[;j;pTy=Rsy' u _; n.",;mI yd;
n.Sywv .veTs;tu jyNtI prkitRt; 471
tSy;' j;to jg;q" kxv" ksmdRn"
tiSmupoy iv/vTsvRp;pw" p[mCu yte 472
amI roih,Iyogo muteR v; idv;inxm(
mu:yk;l it:y;tSt] j;t" Svy' hr"
m;sye yl;.e yoge tiSmn( idv; inx 473
nvmI roih,Iyog" ktRVyo vw,vwij"w
r;i]yogStu blv;n( tSy;' j;to jn;dRn" 474
itlen vw .v;Nte c p;r,; y] coCyte
y;m]yivyu_;y;' p[;trev ih p;r,; 475
639

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUvRe iu nRym' kYy;Nt/;vnpUvk


R m(
p[;t" ;Tv; iv/;nen pUjyeT,mVyym( 476
W@=re, mN]e, b;l,tnu' hrm(
su,tulsIp]wrcRyCe z^y;iNvt" 477
duG/' =Ir' xkr; nvnIt' invedyet(
shmyut' v;ip jpeNmN]' W@=rm( 478
gv;Jy' juy;* ,mN]e, p;ysm(
sh' xtv;r' v; p[TyOc' iv,u sU_k" 479
Tv; sugiN/pup;, twrve c smcRyte (
shn;;' gIt;n;' p#n' gupUjnm( 480
vw,v;n( .ojyeCzKTy; txeW' sTSvym(
Tv; kxore SvPy;m* inymv;n( xuc" 481
pre poy iv/vT;Tv; n;' iv/;nt"
tpRyTv; jg;q' iptNdev;' tpRyte ( 482
pUvvR TpUjyTvex' jphom;idk cret( 483
avw,v' ij' tiSmNv;;]e,;ip v;Ryte (
pur;,;idp[p;#n r;]* j;gr,' cret( 484
xIt;'x;vuidte ;Tv; xuKl;Mbr/r" xuc"
nvo nvo .vtITyOc;~y| ivinvedyet( 485
acRyNe m;tuTs iSqt' ,' sn;tnm(
tulsIgN/pupw kStUrIcN{cNdnw" 486
W@=re, mN]e, .KTy; sMpUjyerm(
vsudve ' nNdgop' bl.{ roih,Im( 487
yxod;' c su.{;' c m;y;' id=u p[pjU yet(
p[;d;dIn( vw,v;' tq; lokr;nip 488
/Up' dIp nwve ' t;MbUl smpRyte (
640

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

anUnmit sU_n .KTy; nIr;jn' tq; 489


x Ty;idsU_ d;Tpup;, vw,v"
dx;=re, mN]e, pUjyeTpuWomm( 490
shn;m." StuTv; xYy;y;' ivinvexyet(
gIt' nOTy v; yq; xKTy; c k;ryet( 491
tt" p[.;tsmye sN?y;mNv;Sy vw,v"
dx;=re, mN]e, tulsIcNdn;id." 492
sMpUJy vw,vw" sU_" kYy;t( pup;l' tt"
mN]e, juy;d;Jy' sh' hVyv;hne 493
mm;g[ it sU_;>y;' juy;Tp;ys' tt"
prom;]eit sU_n c itlivmtm( 494
svwR .gvNmN]wrk
e k
;m;it' yjet(
n;m." kxv;w tq; sWR,;id." 495
vwk< #p;WRd' Tv; homxeW' sm;pyet(
tto mlv;id]wy;Rnyw oRK]w c;mrw" 496
l;jwhR r{;cU,Rw gN/w" pupw" sugiN/."
mud; bkryn( sveR b;lvO; m?ym;" 497
n;YyR rm,w" s;| suv;sNy yoiWt"
a;roPy xivk;y;Ntu devknNdn' hrm( 498
akdRm;' ndI' rMy;' t@;g' v; mnorhm(
gCzygu ;[ hR xwv;ljl*k;idivvjRtm( 499
kYy;dv.Oq' t] p;vm;Nyw" piv]k"
iv,usU _ su;Tv; dev;Npt' tpRyte ( 500
ivc];, c .+y;, d;] xu.;iNvt"
gOh' gTv; tqwvx
e ' pUvvR TpUjyeidj" 501
.ojyTv; tto ivp[;n( d=,;. toWyet(
641

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ihr<yvS];.r,wr;c;y| pUjyeu s" 502


Svy p;r,;' kYy;Tpu]p*]smiNvt"
s;y;e smnup;[ e dol;y;mRy
e rm( 503
ctu" StM.;' ctu/;Rmivt;n;wrlt;m(
/Updw IRpw vw rMy;' dol;' sMpUjyeidj" 504
StM.eWu ved;n( mN];' /;mSv>yCyR kCzpm(
p;dev;x;gj;n( pI# sCzNd;'s c;Stre 505
p[,v;tp]e tu xeW' kt* %germ(
ith;spur;,;in svRt" prpUjyet( 506
tSy;' inveXy dol;y;' v;sudve ' y" pitm(
pc;rwrcRyTv; xnwdoRl; dolyet( 507
ved;wbR[ ,SpTyw" sU_rijom"
s;mg;nw" p[bN/w g;yN,' jgum( 508
suv;sNyo dolyTv; vw,v;NpUjyet"
Ev' s'pJU y devx
e ' p;pwmuR _o hr' v[jte ( 509
dol;y;' dxRn' iv,omRh;p;tkn;xmm(
koi$y;g;nuj' pu<y' l.te n;] s'xy" 510
xvb[;dyo dev; n;rd;; mhWRy"
dol;y;' dxRn;q| vw p[y;NTynucrw" sh 511
gN/v;RPsrs" sv;R ivm;nSq;" sikr;"
g;yNt s;mg;nw dol;ymcRt' hrm( 512
gv;Jys'ytu dw IRp.w KR Ty; nIr;jn' cret(
mTv N{sU_n ml;xI.Rrve c 513
t;MbUlflpup;wvRw ,v;N.ojyet"
a;xWov;cn' Tv; nmSTv; ivsjRyte ( 514
Ev' s'pJU y devx
e ' jyNTy;' m/usdU nm(
642

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

sv;| Llok;n( jpev;xu y;it iv,o" pr' pdm( 515


m;s .;{pde xuKle ;dXy;' iv,udvw te
a;idTy;mud.Ui,upeN{o v;mnoVyy" 516
tSy;' ;nopv;s;m=Yy' prkitRtm(
I,jNmvTsv| ky;Rd];ip vw,v" 517
sv;RNk;m;nv;oit iv,us;yuJym;uy;t( 518
m;`m;se tu sMy; muidte cwv .;Skre
;Tv; n;' iv/;nen pUjyeTpuWomm( 519
r_ krvIrw kmdu Ne dIvr;id."
mN]ren;cRyTv; p;ys;' invedyet( 520
yt gop; Ty;id dx sU_;Nynum;t(
pup;, d;KTy; vw p[TyOc' vw,vom" 521
sh' xtv;r' v; mN]e,;ip yjet"
p;om' p[kv IRt itlw" ,w" sxkr"w 522
vw,vwrnuv;k mN]ren mN]ivt(
vwk< #p;WRd' Tv; xeW' kMmR sm;cret( 523
nIr;jn' tto d;dy' g*rTynen tu
it v; it sU_n pSq;y jn;dRnm( 524
shn;m." StuTv; vw,v;n( .ojyet"
gu sMpUjyeKTy; .uIt tv" st( 525
a/"x;yI b[c;rI jpe{;]* sm;iht"
Ev' sMpUJy devx
e ' tiSmhin vw,v" 526
i]koi$klmuT y vw,v' pdm;uy;t(
;dXy;mip tSy;' vw yDv;r;hmCyutm( 527
vw,Vy; cwv g;y}y; pUjyeTp[yt;Tmv;n(
mihW;:y' `Ot;_' vw /Up' d;Tp[yt" 528
643

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

d;d;dIp' c gv;Jyen c vw,v"


sxkr;Jy' sUp;' modk;Nsr' tq; 529
=ud<@;in rMy;, fl;in c invedyet(
p[ te mhIit sU_n d;t( pup;, ._m;n( 530
svwR vw,vw" sU_,; p;ysen v;
m/usU _n hotVy' g;y}y; iv,usD' y; 531
a;Jyen vw,vwmNR ]w" i]xt' i].rev tu
vwk< #p;WRd' Tv; homxeW' sm;pyet( 532
.ojyedb( ;[ ,;n( .KTy; gu c;ip p[pjU yet(
svRyDeWu yTpu<y' svRd;neWu yTflm( 533
tTfl' l.te mTyoR iv,us;yuJym;uy;t(
kod<@Sqe idnkre tiSmNm;s inrNtrm( 534
a,odyvel;y;' p[;t" ;n' sm;cret(
tpRyTv; iv/;nen tTy" sm;iht" 535
n;r;y,' jg;qmRyie /vidj"
p*We, iv/;nen mUlmN]e, v; yjet( 536
xtp]w j;tI.StulsIbLvpukrw"
gN/w/pRU w dIpw nwve iw vRiv/wrip 537
p;ys;' xkr;' mu;' s`Ot' hv"
suv;st d?ympUp;n( m/umt;n( 538
modk;NpOqk
u ;Nl;j;NxklI c,k;nip
iviv/;in c .+y;, fl;in c invedyet( 539
vedp;r;y,envw m;smek inrNtrm(
Ac;' dxsh;, Ac;' pxt;in c 540
Ac;mxIitp;dw p;r;y,' p[kitRtm(
vedp;r;y,envw p[TyOc' ksmu ;Nyjet( 541
644

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

r;]* hom' p[kV vIRt itlwvI[ iR h.rev v;


svRvde e vx_Stu homkmR, vw,v" 542
vw,vwrnuv;kv;R p[Tyh' juy;/"
yjuW;ip tq; s;;' xKTy; pup;l' cret( 543
ax_o yStu vedne p[itv;srmCyutm(
mUlmN]e, s;h' d;Tpup;l' ij" 544
tenvw juy;KTy; sh' vim<@le
aqv; r`un;qSy c;r]e, mh;Tmn" 545
p[itXlokn pup;, d;Nm;s' inrNtrm(
a/"x;yI b[c;rI sojI .veidj" 546
m;s;Nte tu ivxeW,e pUjyew ,v;n( ij;n(
Evm>yCyR goivNdm( /num;Rse inrNtrm( 547
idne idne vw,ve; fl' p[;oTys'xy"
y' y' k;myte ce t' tm;oit puW" 548
mh" p;tkmuR _o iv,ulok mhIyte
ttom;Syuidte .;n* m;smek inrNtrm( 549
;Tv; n;' t@;ge v; tpRyTe pitmCyutm(
acRyNe m;/v' inTy' tNm]e,vw t] vw 550
mN]ren v; inTy' m;/vIcUtcMpk"
m<@p;in ivc];, xkr;Jyyut;in c 551
x;Ly' d/s'yu _' modk;' invedyet(
vw,vw" p;vm;nw ky;RTpup;l' tt" 552
itlw juy;* m/uxkrmtw"
p[TyOc' puWsU_n IsU_n;ip vw,v" 553
sh' mUlmN]e, tNmN]e,;ip vw ij"
sh' v; xt' v;ip xKTy; c juy;/" 554
645

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

yDe yDmit Ac; dIp;Ir;jyet"


r;]* dol;cRn' ky;Rw ,vwijsmw" 555
m;s;Nte .ojyeip[;Nv;sol;r.UW,w"
Ev' sMpUjte tiSmn( p[so.Un;dRn" 556
dd;it Svpd' idVy' yoggMy' sn;tnm(
f;LguNy;' p*,Rm;Sy;' vw idte c inx;kre 557
poy iv/v_' pUjyew ,vom"
itlw krvIrw k,Rk;rw p;$lw" 558
kNdshksmu yw jR e ' kml;pitm(
iv,usU _" p[TyOc' c c,;Jyen mN]t" 559
b[; dev;n;mnen dIp;Ir;jyet"
p[so inTymnen pSq;y sn;tnm(
vw,v;N.ojyeCzKTy; .uIy;;Gyt" Svym( 560
Ev' sMpUJy devx
e ' tSy;' r;]* sn;tnm(
WivWRshSy pUj;m;oTys'xy" 561
Ev' sMpUjyei,u' inmeWu ivxeWt"
yq;k;l' yq;v,| yq;xKTy; yq;blm( 562
yqo_pup;l;.e tu tulSy; vw smRyte (
nwve Sy;Pyl;.e tu hivy' v; invedyet( 563
sU_;in vw,v;Nyev sU_;l;.e yq; jpet(
Ekn v; p*We, sU_n juy;q; 564
svR];Jy' p[xSt' Sy;om{Vy;l;.t"
mN];l;.e mUlmN]' svRtN]eWu yo jyet( 565
pSq;nNtu svR] ti,orit v; Ac;
nIr;jnNtu svR] ye j;teTynen v; 566
tTk;loct' sv| mns; v;ip pUjyet(
646

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

[Hrta Smiti]

tulsImt' toy' .KTy; v;ip smpRyte ( 567


sveR veWu inmeWu mh;.;gvtom;n(
sMpUJy prpU,TR vm;oTy] n s'xy" 568
it vOh;rItSmOt* ivxprm/mRx;S]e .gvTynwmiksm;r;/niv/n;Rm pmo?y;y"
Wo?y;y"
aq mh;p;p;idp[;yp[kr,iv/*
p[qm' .gvt" y;]oTsvv,Rnm(
h;rIt v;c
mhoTsviv/' ky;Rv Sy prm;tmn" 1
g[;m;c;Ry;" p[kv IRt yqo_iv/n; nOp
y;]oTsve te iv,o" uitSmOTyu_m;gRt" 2
an;vOdu.R=.y' n;STy] ikn
v;rj' v;tj' v;spRivuidWTtm( 3
mh;rogg[hw vw ' yy' g[;mv;sn;m(
te mhoTsve t] .y' n;iSt n s'xy" 4
tSy d;s; .ivyNt n;n;jnpder;"
s;vR.*mo .ve{;j; .KTy; Tv; mhoTsvm( 5
nv;ik c s;h' p;h' p[Tyh' tq;
sMvTsre At* m;s p=eTky;RTme, tu 6
tiSm;d* xu.idne SviStv;cnpUvk
R m(
ar;pR,m;d* tu gTmTktmu Cu z^yte ( 7
y; W@TyoW/y" ktk
u o ved Tyip
aTq;:yxmIg.Rx.u ;mr,m;hret( 8
inmRqteit sU_n tqwv;sIdmIit c
647

[|Hrta Smiti]

SmOit

a;>y;' c p[TyOc' tiSm?m;/;n;id pUvvR t( 9


cv;RJywrqmIit pSq;y;cRye q;
td;' s'gh[ e ;vduTsv" prpUytR e 10
dI=t" s .ve;vd;c;yoR ivjteN{y"
vedved;ivCz^*tSm;tRkmRiv/;nvt( 11
mh;.;gvto ivp[St;N]k" svRkmRsu
l*ikk v; p[kv IRt mqt;nR ceid 12
a;>y;mev c sU_;>y;m* dev' yje/ "
p[;t" Sm;tRiv/;nen /*tvS]o?vRp<u @^/tO ( 13
AiTvG.b[;R ,wd;RNtwy;Rg.Um' ivxeu "
dev;lySy m?ye tu veid' rMy;' p[kLpyet( 14
ar;pR,p;]w .{kM.wrlt;m(
ivt;nksmu ;u_;' Tv; t] su%;sne 15
mhoTsv;h| bMb' c inveXy;iSmn( p[pjU yet(
I.Uinl;ids'yu _' inTyw" prjnwvtRO m( 16
mN]riv/;nen pUjyTv; jgum(
me ivp[SyeTy;id.S]." sU_ pUjyet( 17
sur.I, c pup;, p[TyOc' ivinvedyet(
ctuidR=u c cTv;ro b[;,; mN]ivm;" 18
v;r;h' n;rs'h' c v;mn' r;`v' mnum(
x;Ny;idWu cTv;ro iv,umN];iNvid=u c 19
ve; d=,t" k<@ l=,;!' c t] tu
t;xn' p[it;Py ?m;/;n;ink cret( 20
svwR vw,vw" sU_ itlivmtm(
p[TyOc' juy;* m?v;Jygu@mtm( 21
a;Jy' I.UmsU_;>y;' Tv' som it p;ysm(
648

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

pUvoR_vRw ,vwmNR ]wiStlwvI[ iR h.rev v; 22


p[Tyek juy;Tp;dorxt' m;t(
vwk< #p;WRd' Tv; homxeW' sm;pyet( 23
sud?y' flyut' p;nk invedyet(
t;MbUl smPy;q AiTvj;ip pUjyet( 24
tt" SyNdnm;nIy pt;k;Cz]s'ytu m(
et"w sl=,wy;nmw" p[kLptw" 25
vS]pupm,Sv,R.iU Wt' t] ci]tm(
tiSmn( mOdtu rXl+,pyR Sq;Py dexk" 26
tiSmveXy devx
e ' devI>y;' siht' hrm(
aRye N/pup;w/pRU dIp;id.Stq; 27
rqcWu ved;' /m;RdInip pUjyet(
a;/;rx_m;/;re W;d<@ pur;,km( 28
zNd;'s kvre s pyR .ujg;/pm(
hyeWu cturo mN];n( yoK]ev;in W$( c vw 29
?vje pt;kr;j;n' z]enNt' Svr;, tu
t;lvONte c;mre c a=r;, c pUjyet( 30
a>ywvR ' rq' idVy' p;Ts'pjU yerm(
idKp;l;vr,;'vw mcRyie =u svRt" 31
jImUtSyeit sU_n t] pup;l' cret(
mTv;inN{eit sU_n Tv; nIr;jn' tt" 32
vnSptIit sU_n v;dyeTp$h;idkm(
gItwnTRO yw v;id]w" pu<ySto]wmnR ohrw" 33
hywgjR "w SyNdnw prtStpRyTe p[.mu (
AiTvj" purto ved;n;in c jped; 34
g;yeTs;m;in .KTy; vw purt" p;Rto hre"
649

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

kmw" ksmu l
w ;Rjiw vRikrNvw smNtt" 35
SvltWe u iv/Wu pyR$NsevyeTp[.mu (
gOh;reWu m;geWR u .+ywr=u.rev c 36
ksmu /w pRU dIpw t;MbUlw ;ip sevyet(
Ev' inWeVy devx
e ' pungehR ' invexyet( 37
tm. p[g;yteit jpNsU_' invexyet(
p[s;jmTynen dIp;Ir;jyet" 38
pI# inveXy devx
e mupc;r;NsmpRyte (
vymupTe y ?y;yem a;xWo v;cn' cret( 39
anen iv/n; ky;RdTu sv' p[itv;srm(
jpehoRmSw tq; d;nwivRp;[ ,;' .ojnwrip 40
sm;e coTsve iv,o" ky;Rdv.Oq' xu.m(
ndI' %;t' t@;g' v; devne sihto v[jte ( 41
SyNdn;idWu y;neWu iSqt; n;yR" Svlt;"
puW; hr{; cU,;RdIn( ivikriNmq" 42
ky;Rdv.Oq' t] ivxwb;[ R ,w" sh
v;sudve oTsve ;nmme/fl' l.et( 43
;Tv; sNtPyR dev;dIn( p[ivXy hrmNdrm(
yjet;v.Oqie aSy v;meit sU_t" 44
cm;Jy' itlwv;Rip anuv;k vw,vw"
Ev' Tv;v.Oqie ' vw vw,v;n( .ojyet" 45
gu AiTvjwv pUjye_tStt"
ipb;someTy?y;yen ky;RTSvSTyyn' hre" 46
CzNt TveTy ?y;nen p[TyOc yen c
aorxt' juy;Tksmu rw ve vw,v" 47
ihr<yg.RsU _n tqwv;Jy' ijom"
650

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

punrev tu hotVy' Tv; vwk< #p;WRdm( 48


homxeW' sm;Py;q vw,v;n( .ojyedip
svRyDsm;* tu pupy;g' sm;cret( 49
sv| sMpU,tR ;meit prtuo jn;dRn"
Ev' mhoTsv' ky;RTp[TyBd' prm;Tmn" 50
aq inTyoTsve pUj; hom;] iv/Iyte
xivk;y;' inveXyex' pUjyTv; iv/;nt" 51
t] c;mrv;id].O;rwSt;lvONtk"
dIipk;.rnek;.dUvR ;Rgk
[ s mu ;=tw" 52
flmodkhSt;.n;RrI." smltm(
devSy;ytn' rMy' i]" p[d=,m;cret( 53
tn( mN];n( jpei=u sv;Rsu ijpuv;"
bl in=pet;su dev;nuiXy pUvtR " 54
p[;cI' ivjte sU_me tv anNtrm(
y;Mye pre m;' sNtu moWu,Stu tdNtrm( 55
yeit p[tICy;Ntu ivihhoTyeTynNtrm(
s som it s*My;Ntu k&{;yeTynNtrm( 56
p[j;pit' tq; covmR / pOqvI =pet(
Ev' id=u bl' dv; pr,Iy jn;dRnm( 57
Stuit." pukl;. .vn' sMp[vx
e yet(
pI# inveXy devx
e ' pUjyTv; iv/;nt" 58
ivihsot;id sU_n d;Tpup;, x;i,e
nIr;jn' tto d;t( /[vu sU_n vw,v" 59
x;yyTv; c xYy;y;' d;Tpup;, mN]t"
m' mheit sU_;>y;' pUjyet( iv,umVyym( 60
s*dxRnne mN]e, r=;' ky;RTsmNtt" 61
651

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

Ev' inTyoTsv' ky;R{;]* c;hin svRd;


gu,;mNTyidvse .gvNmv;sre 62
k;itRKy;' ;v,e v;ip ky;Ridi vw,vIm(
poy pUviR dvse dI=t" susm;iht" 63
SviStv;cnpUv,Re k;ryedr;pR,m(
n;' ;Tv; c AiTvG.tu.RvdRe p;rgw" 64
p*We, iv/;nen pUjyeTpuWomm(
gN/wn;Rn;iv/w" pupw/pRU dw IRpiw nRvde nw" 65
flw .+y.oJyw t;MbUl;w" p[pjU yet(
a~y;w pc;rwStu sU_;Nte pUjyerm( 66
a?y;y;Nte m<@l;Nte nwve iw vRiv/wrip
pUjyTv; hr' .KTy; vw,v;n( .ojyeq; 67
a;Jyen c,; v;ip itlw" pwrq;ip v;
smbRLvp]wv;R hom' kvIRt vw,v" 68
yDp' hr' ?y;yNp[TyOc' veds'iht;m(
hom" sm;Pyte y;v;vw dI=to .vet( 69
juy;w g;hRpTyo som>yCyR .Upte
ar=,mPyu_' y;vidi" sm;Pyte 70
ivx;n( vw,v;n( ivp[;n( .ojyeTp[itv;srm(
AiTvj p#;vtumNR ];n( sm;iht" 71
yjedv.Oqie ' c p;vm;Nyw vw,vw"
aNte s'pjU yeip[;n( v;sol;r.UW,w" 72
AiTvj gu cwv pUjye ivxeWt"
EvmiNtu y" ky;Rw ,vI' vw,vom" 73
tUn;' dxko$In;' fl' p[;oTys'xy"
yiSmNdexe vw,ve; pUjto m/usdU n" 74
652

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

du.R=rog;.y' tiSmn( n;iSt n s'xy"


ax_" svRdve ne kuR mi' c vw,vIm( 75
svwR vw,vw" sU_jRu y;Tp[TyOc' hv"
twrve pup;l' c ky;Rid;" p[pU yR e 76
aqv; mUlmN]' tu l=' jPTv; t;xne
ayut' juy;Tpup;, c sn;tne 77
i" s'p,U tR ;' y;it svRvde ;" sd=,;"
Evmi' p[kv IRt p[TyBd' vw,vom" 78
tuq| v;sudve Sy v'xSyoIvn;y c
vO?yqRmip lokSy devt;n;' iht;y c 78
ipt; v; yid v; m;t; .[;t; v;Nye sun;"
yid pTvm;p;" kq' ky;Ridjom" 79
kinvjRmve ;] vpn' muin." SmOtm(
;Tv;cMy iv/;nen k;ryeTpUjn' hre"
rbLy;id.St] ky;RTsvR] mlm( 80
rodn' vjRyTvwv gomyen xuc Sqlm(
ivlPy m<@le t] /;NySyopyul
R %
U lm( 81
klx;'Stu ctuidR=u t<@lopr in=pet(
ihr<ypgVy;in pTvKpLlv;n( Nyset( 82
v;ss; tNtun; v;ip veyeT]" p[d=,m(
lU%le v;sudve ' klxeWu me, c 83
p[u min sWR,m/o=jm(
sMpUJy gN/pup;w.KR Ty; .+y' invedyet( 84
a>yCyR musl' pupwg;Ry}y; p[,ven c
hr{;mvhNy;u prom;]eit vw jpn( 85
.gvNmNdre iv,u' hr{;w" p[pjU yet(
653

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

iptu" xrIr' iv/vT;pyeTklxodk" 86


itlw pgVyw g;y}y; vw,ven c
TyRsvRkmR,ie t ;pyeTptr' sut" 87
n;r;y,;nuv;kn cwv' ;Py tt" iptu"
/*tvS] sMve .UW,w.WRU yet" 88
gN/m;LywrlTy xuc* dexe kxore
itlopr iv/;ywn' vS]' ihTv;Nyt" sutm( 89
/;ryedu rIye y;vTkmR sm;Pyte
Tvwvop;sn' tSy a;{RyDIyk;k" 90
xivk;' k;ryTv;q vS]mULy;id." xu.;m(
tiSmveXy t' p[te ' b;hk;Nvryet" 91
Svv,Rvw ,v;nev pUjyet( Sv,Rd=,w"
vheySu teip .KTy; t' p#n( iv,uStv;n( mud; 92
hr{;l;jpup;, ivikrn( vw,v; mud;
v;id]nOTygIt;wvjR[ ye "u ktRyn( hrm(
t;mg[t" Tv; gCzySu tSy b;N/v;" 93
v;hk;n;ml;.e tu xk$e govOW;iNvte
inveXy xivk;' rMy;' v[jye u gR r;ih" 94
d=,en mOt' xU{' pur;re, inhRrte (
pmorpUvWRe u yq;s' ij;ty" 95
p[;G;r' svRv,;Rn;' n iniW' kd;cn
gTv; xu.tr' dex' rMy' xu.jl;iNvtm( 96
yDvO=sm;k,Rmme?y;idivvjRtm(
%;tye] k<@ tu in' hSt]y' td;
;>y;N].v;R ivSt;r' ctur;ytmev c 96
tt" s'm;jRn' Tv; gomy;iNvtv;r,;
654

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

sMp[o+y yDyw" k;" iSqit' ky;Rq;iv/ 97


a;StIyR d=,;mevme,;jnmnumm(
tiSm;StIYyR d.;|Stu ivkyR c itl;'Stq; 98
tiSmveXy t' dev' `Ot;_' nvvS]km(
W*t' nv' et' sdx' y /;rtm( 99
aht' tij;nIy;ve ip}ye c kmR,
priWCy cit' p;d;poPySm;intITyOc; 100
prStIyR xu.dw .R rRw psVyen sVyt"
rSy' in/;y;Sy p;];s;d;nm;cret( 101
p[o=,' cms;Jyen cm?muv* tq;
a;s;o_iv/;nen ?m;/;n;Ntm;cret( 102
SvgOo_iv/;nen Tv; svRmxeWt"
p;d;Jyyut' hVy' juy;dupvItv;n( 103
som;nmTyodnen p[TyOc' tt a;Jyt"
t' mheN{eit sU_n Tv; p[TyOcmev c 104
EW Tynuv;k;>y;' pOWd;Jy' yjet"
svwR vw,vwmNR ]w" pOqgor' xtm( 105
itlw juy;Tp;dm;v'xitmev v;
Ekk;m;it' p;wk< #p;WRd' yjet( 106
b[me/ it p[o_' muin.b[R tTprw"
mh;.;gvt;n;' vw ktRVymdmumm( 107
kxv;ipRtsv;R xx.' ml;ym(
n vOq; d;pyei;Nb[me/iv/' ivn; 108
prm;vgten;ip ktRVy' ih ijNmn"
{Vy;l;.eip hotVy' yDyw p[snU k" 109
xU{Sy;ip ivxSy prmwk;NtnStq;
655

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sv;h;k;r' c ved' c ihTv; pupwyjR Ce z."w 110


tU,Im" priWCy prStIyR kxiw Stlw"
n;m." kxv;w tq; sWR,;id." 111
mTSykMm;id.wv ved;qoR_p[bN/k"
nmoNtmev juy;TSv;h;k;r' ivvjRyte ( 112
amN]k p[kv IRt xU{" svRmxeWt"
dG?v; xrIr' iv/vw,vSy mh;Tmn" 113
yNmr,' tdv.Oqmit mTv; ivc=,"
;n;q| pu<ysll' v[j
e ;gvtw" sh 114
anulPy `Ot' sv| gomy' v; itlw" sh
dUv;Rgrw[ =twl;Rj"w ;n' kvIRt mlm( 115
SvgOo_iv/;nen tSy pu];" Svro]j;"
ip<@odkp[d;n;' svRmPy*?vR deihkm( 116
invRTyR iv/n; /m| s;m;Nyen;vxeWt"
ivx' prm' /m| n;r;y,bl' tt" 117
p[ky ;Rw ,vw" s;| yq;x;S]mtN{t"
inmN]yeu pUvRe bu ;[ R ,;Nvw,v;Nxu.;n( 118
ctuv|xits':y;k;n( mh;.;gvtom"
kxv;dINsmuiXy ctuv|xit vw,v;n( 119
r;]* inmN}y sMpUJy tw" s;| ivjteN{y"
p[;tTq;y twgTR v; ndI' pu<yjl;iNvt;m( 120
/;]Ifl;nul;o inm ivmle jle
jpn( vw vw,v;n( sU_;n( ;n' kvIRt vw ij" 121
vwk< #tpR,' ky;RTksmu "w sitl;=tw"
gOh' gTv;cRye v ' sv;Rvr,s'ytu m( 122
sugN/pupwivRiv/wgNR /w/pRU w dIpk"
656

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

nwve .w +R y.oJyw flwnIRr;jnwrip 123


acRyTv; iv/;nen mUlmN]e, vw,v"
purto' p[it;Py ?m;/;n' sm;cret( 124
c sxkr;JyNtu juy;im<@le
p[TyOc' vw,vw" sU_" kxv;w n;m." 125
Tv;q vw,vwmNR ]w" pOqgor' xtm(
gv;Jyenvw juy;tu.RvRw ,vom" 126
vwk< #p;WRd' Tv; homxeW' sm;pyet(
aer.;gen gomyen;nulPy c 127
a;StIyR d.;RNp[;gg[;n( ctuv|xits':yy;
dKp[;v,knvw kxv;idme, tu 128
a>yCyR gN/pup;wStNmN]w" pOqKpOqk
m?v;Jyitlme, c,; p;ysen v; 129
kxWe u teWu d;u ip<@;n( tIq| iv/;nt"
Sv;h;k;re, mns; kxv;dINme, vw 130
dv; ip<@;n( sm>yR gN/pup;=todk"
inTym>yCyR mu_>yo vw,ve>yStqwv c 131
d;Tp<@]y' cwv teW;' d=,t" m;t(
iv,onuk
R i t sU_n pSq;njp' tq; 132
p[d=,' nmSk;r' Tv; .KTy;q vw,v"
ip<@;'Stu slle dv; ;Tv; s'pJU y kxvm( 133
b[;,;n( .ojyeTp;Tp;dp[=;ln;id."
a~y;gw NR /pup;wv;Rsol;r.UW,w" 134
kxv;dIn( smuiXy inTy;n( mu_;' vw,v;n(
sMpUJy iv/vKTy; mh;.;gvtom;n( 135
p;ys' sgu@ s;Jy' xu;' p;nk" flw"
657

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

sM.oJy ivp[;n;c;Nt;n( p[,pTy ivsjRyte ( 136


hivy sKTv; .Um* d;Tkxore
ay' n;r;y,blmRiu n." sMp[kitRt" 137
SvgRSq;n;' c sveWR ;' ktRVyo vw,vomw"
al;.eWu tu ivp[We u vw,vevPyx_t" 138
sv| Tv; iv/;nen jphom;cRn;idkm(
kxv;dIn( smuiXy inTy;n( mu_;' vw,v;n( 139
Ek v; .ojyeip[' mh;.;gvtomm(
uitSmOTyuidt' /m| ivx;" sm;cret( 140
vw,v' prm' /m| mh;.;gvtomm(
tiSmn( sMpUjte ivp[e sv| sMpUjt' jgt( 141
tSm;;gvtemek v;ip supjU yet(
hr devt;wv iptr mhWRy" 142
tiSmn( sMpUjte ivp[e tuyNTyev n s'xy"
acRn' mN]p#n' ?y;n' hom vNdnm( 143
mN];qRcNtn' yogo vw,v;n; pUjnm(
p[s;dtIqRsve ; c nveJy;kmR Cyte
ps'Sk;rsMpo nveJy;kmRk;rk" 144
a;k;r]ysMpo mh;.;gvtom"
;;n;mPyl;.e tu Ek n;r;y,' blm( 145
kvIRt pry; .KTy; vwk< #pdm;uy;t(
inTy p[itm;s ip]o" ;' iv/;nt" 146
sodkM.' p[d;u y;vid;Ntk ij"
p[TyBd' p;vR,;' m;t;ip]omOtR e hin 147
acRyTv;Cyut' .KTy; p;Tky;Ri/;nt"
vw,v;nev ivp[;S' tu svRkmRsu yojyet( 148
658

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

svR];vw,v;iNvp[;Npitt;inv sNTyjet(
xcivhIn;Stu devt;NtrpUjk;"
;dxIivmu%; ivp[;" xwv;;vw,v;" SmOt;" 149
avw,v;n;' s'sg;RTpUjn;Ndn;dip
yjn;?y;pn;Tso vw,vTv;uto .vet( 150
uitSmOTyuidt' /m| n;itMy;creTsd;
Svx;%o_iv/;nen vwk< #;RnpUvk
R m( 151
ktOTR vflsiTve prTyJy sm;cret(
/mRSy kt;R .o_; c prm;Tm; sn;tn" 152
a/m| mns; v;c; kmR,;ip TyjeTsd;
aTykr,;ip[" TySy;kr,;dip 153
aing[h;eN{y;,;' s" ptnmOCzit
ainx' mns; yStu p;pmev;.c'tyet( 154
kLpkoi$sh;, inry' vw s gCzit
yStu v;c; vdeTp;pmsTykqn;idkm( 155
kLp;yutsh;, ityRGyoinWu j;yte
ySTv`' kte inTy' c;pLy;Tkr,;id." 156
yugkoi$sh;, iv;y;' j;yte im"
d;Nt" xucStpSvI c sTyv;GvjteN{y" 157
s s;ivk" xmyut" suryoinWu j;yte
ySTvqRk;minrt" sd; ivWyc;pl" 158
s r;jso mnuyeWu .Uyo .Uyo.j;yte
o/I p[m;dv;n( o n;iStko ivprItv;k 159
in{;luSt;mso y;it bxo mOgp=t;m(
mh;p;p;itp;p' p;tkopp;tkm(
p[;sik nr" Tv; nrk;n( y;it d;,;n( 160
659

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

t;m mN/t;m' mh;r*rvr*rv*


s;t" k;lsU] pUyxo,tkdRmm( 161
kM.Ip;k lohxStq; iv<mU]s;gr"
t;ys;S]yo `or;St;ysmy' gOhm( 162
xYy; t;ysmyI p;nk;s.m(
xUlmurs;t' k;kkold'xtm( 163
s'hVy;`[mh;n;g.Ikr' sMp[t;pnm(
imr;xmh;Jv;l' tq; iv<mU].ojnm( 164
asp]vn' `or' tp;;rmyI ndI
sIvn' mh;`ormTy;; nrk;" SmOt;" 165
mh;p;tkjw`oRrw pp;tkjwrip
v[jtIm;Nmh;`or;NduvRO rw iNvt y" 166
p[;yrpwTyeno ydk;yRt' mht(
k;mtStu t' yu mr,;iTsmOCzit 167
b[hTy; sur;p;n' ivp[Sv,RSy h;r,m(
gud;r;.gmn' tTs'yog pm"
s'l;p;TSpxRn;;s;dekxYy;sn;xn;t( 168
s*h;d;R=,;;n;envw smt;' v[jte (
guv;R=pe S]yIinNd; sud;Mv/ Ev c 169
b[hTy;sm' Deym/ItSy c n;xnm(
y;gSq' =i]y' vwXy' ivx' xU{mev c 170
xr,;gt' Sv;mn' c iptr' .[;tr' gum(
pu]' tpiSvn' xy' .;y;| teW;' c svRt" 171
aNtvRI' S]yo g; tq;]eyI' rjSvl;"
devt;p[itm;' s;?vI' b;l;'vw tpiSvnIm( 172
`;tyTv; sm;oit b[hTy;' n s'xy"
660

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

jwm;TmStv' r' iniW;n;' c .=,m( 173


rjSvl;mu%;Sv;d" pyD;idvjRnm(
anOt' k$s;=I c mh;yN]p[vtRnm( 174
a;kWR,;id W$(kmR l;=;lv,ivy"
p;W<@kLkkhkvedv;iv/iy; 175
y=r;=s.Ut;n;mcRn' vNdn' tq;
vK]e,vw ;Mbup;n sur;pS]IinWev,m( 176
gv;' inpI@n' =Ir' t;m[Sq' gVymev c
p;];Ntrgt' yu n;rklfl;Mbu c 177
t;lihNt;lm;/Ukfl;n;' rsmev c
%ro^m;nuWI=Ir' sur;p;nsm;in vw 178
m;nk$' tul;k$' in=ephr,;in c
.Urn;rIhr,' rs;Steymev c 179
gu@k;p;Rslv,itlk;Ns;mW;Mbu c
k;PyvS]e c hTv; c loh;n;' hr,' tq; 180
ivW;d;hn' cwv suv,RSteysMmtm(
s%I .;y;R km;rI c sgo]; xr,;gt; 181
s;?vI p[v[ jt; r;DI in=; c rjSvl;
v,oRm; tq; xy; .;y;R .[;tOiptOVyyo" 182
m;t;mhI ipt;mhI iptum;Rtu sodr;"
aNy; m;tOVyduiht; m;tul;nI iptOvs; 183
jnnI .gnI /;]I duiht;c;yR.;mnI
uW;c;yRstu ; cwv tTpI sumh;tp;" 184
m;tu" spI s;vR.*mI dI=t; cwv .;mnI
kipl; mihWI /endu vRe t;p[itm; tq; 185
a;s;mNytm;Czu tLpg Cyte
661

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

mh;p;tikn;m] tTs'yogn Ev c 186


p[;y' n;iSt teW;' .OGvptn' SmOtm(
hInv,;R.gmn' g.R' .tOiR h'snm( 187
ivxeWptnIy;in S]I,;' pus' ;' c y;in tu
S]IxU{iv$(=]v/o gob;lhnn' tq; 188
flpup&m;,;' ih coW/In; ih'snm(
v;pIkpt@;g;n;' ?v'sn' g[;m`;tnm( 189
a.c;r;idk kMmR sSy?v'snmev c
;n;r;mhnn' p[p;iv?v'sn' tq; 190
m;t;iptOstu Ty;go d;rTy;gStqwv c
Sv;?y;y;guTy;gStq; /MmRSy ivy" 191
kNy;y; ivywv Sv;?y;ymivy"
prS]Igmnwv pr{Vy;ph;r,m( 192
tq; pus' o.gmn' pxUn;' gmn' tq;
vOW=u{pxUn; puS' Tviv?v'sn' tq; 193
kNy;y; dUW,' cwv gv;' yoininpI@nm(
m;nuW;,;' pxUn; n;s;iv.ednm( 194
g[;m;NTyjS]Igmn' ivDeymnup;tkm(
inTynwmik;vjRn' pxuih'snm( 195
mOgp=mh;spRy;ds;' hnniy;
s;/;r,S]Igmn' p;Sye mwqnu ' tq; 196
p;riv' p;rd;y| inNdt;qoRpjIvnm(
tqwv;n;me v;so dev{VyopjIvnm( 197
pyod/itl;n; ivy' lv,ym(
x;kmUlflSteymitvOpu jIvnm( 198
inmN]t;itm,' dup[itg[hmev c
662

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

A,;n;mp[d;nTv' sN?y;k;l;itvtRnm( 199


vOqvw ;TmprTy;g" s'g;[ meWu pl;yt;
du.;Rjn' dur;l;p' Sv/MmRSy c ktRnm( 200
preW;' doWvcn' prd;rinrI=,m(
n;iStKy' v[tlop Sv;m;c;rvjRnm( 201
asCz;S];.gmn' Vysn;Ny;Tmivy"
v[;Tyt;Tm;qRvcnmekk
mupp;tkm( 202
N/n;q| &mCzd" imk$;idih'snm(
.;vdu' k;ldu' iy;du' c .=,m( 203
mOmRt,O k;;MbuSteymTyxn' tq;
anOt' ivWyc;pLy' idv;SvmsTkq; 204
tCz^;v,' pr;' c idv;mwqnu mev c
rjSvl;' sUitk;' c prS]Im.dxRnm( 205
pv;sidne ;e idv; pvR, mwqnu m(
xU{ey' hIns:ymuiCzSpxRn;idkm( 206
S]I.h;RSy' k;mjLp' mu_kXy;idvI=,m(
Ty;dyo ye c doW;" p[k,;R" prkitRt;"
mh;p;p' p;tk anup;tkmev c 207
pp;p' p[k,R p/; t] kitRtm(
mh;p;tktuLy;in p;p;Nyu_;in y;in tu 208
t;in p;tks'D;in tUnmnup;tkm(
pp;p' tto NyUn' tto hIn' p[k,Rkm( 209
s'sgRStu tq; teW;' p[s;TsMp[kitRtm(
me, v+yte teW;' p[;y' ivxuye 210
yo yen sMvseWe ;' tSywv v[tm;cret(
s'sgR,Stu s'sgRStTs'sgRStqwv c 211
663

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

ctuqSR y n doWStu ptTyeWu yq;mm(


p[k,Rk;iddoW;,;' p[;sikmivte 212
SvLpTv;Tptn;.;v;Ts'sg;R duyit
;n; xudoRWSy s'sg;RTpitt' ivn; 213
s;iv}y; v;ip xu?yet kturR ve v[tiy;
te p;pe ySy pus' " p;;ponuj;yte 214
p[;yNtu tSywv ktRVy' netrSy tu
j;t;nut;pSy .veTp[;y' yqoidtm( 215
n;nut;pSy pus' Stu p[;y' n ivte
n;me/flen;ip n;nut;pI ivxute 216
tSm;;t;nut;pSy p[;y' ivxute
credk;mt" Tv; ptnIy' mhTpum;n( 217
n k;mtrem| .OGvptn' ivn;
y" k;mto mh;p;p' nr" ky;RTkqn 218
n tSy xuinRidR; .OGvptn' ivn;
Tyu_' b[,; pUv| mnun; c mhiWR." 219
p;tkWu c svR] k;mto igu,' v[tm(
k;mt" ptnIyeWu mr,;CzmOCzit 220
hyme/;y n" xu" svR.*mSy .Upte"
k;mtSTvnup;peWu lok n Vyvh;yRt; 221
mhTsu c;itp;peWu p[dIJvln' ivxet(
p[;ywrpwTyeno ydk;mt' .vet( 222
k;mto Vyvh;rStu vcn;idh j;yte
it yogere,o_mupp;peWu t] tt( 223
tSm;dk;mt" p;p' p[;yen xu?yit
teW;' me, v+y;m p[;y' ivxuye 224
664

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

xr" kp;l?vjv;N.=;xI kmR vedyn(


b[h; ;dx;Bd;in pu<ytIqeR sm;ivxet( 225
p[y;ge setbu N/;idpu<y=e]We u p;pt(
t] vW;Rid ivD;Py SvSvkLpmxeWt" 226
t]Sqwb;[ R ,wrve ;nuD;to v[tm;cret(
cTv;ro b[;,;" x;" pWRidTy./Iyte 227
tw_m;cremRmk
e o v;?y;Tmivm"
j$I vLklv;s; bihrev sm;ivxn( 228
;n' i]Wv,' kvnR ( =itx;yI jteN{y"
Ek.u_n n_n flwrnxnen c 229
sm;pyeTkmRfl' yq;k;l' yq;blm(
r;mmNdIvrXy;m' p*lSTymkLmWm( 230
?y;Tv; W@=r' mN]' inTy' t;vdhinRxm(
Ev' ;dxvW;R, pu<ytIqeR sm;crn( 231
muCyte b[hTy;y;Stps; vItkLmW"
crtv[t a;y;te yvs' goWu d;pyet( 232
twStSy c susS' k;r;" ktRVy; b;N/vwjnR "w
ivp[m:u y;y g;' dTv; b[;,;N.ojyet" 233
p[;rM.v[tm?ye tu yid pTvm;uy;t(
ivxuStSy ivDey; xu.;itmv;uy;t( 234
as'StStu goWu Sy;Tpunrev v[t' cret(
ax_Stu v[te d;osh' ijNmn;m( 235
p;]e /n' v; py;R' dv; xumv;uy;t(
b[hTy;smevev' k;mto v[tm;cret( 236
ak;mtrem| p;p' mns coCyte
a;D;pyt;numNt;nug;[ hkStqwv c 237
665

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

pe=t;x_m;'Te p;don' v[tm;cret(


k;mtStu creTpU,| t];ip igu,' gur* 238
aNtvR;' tq;]eYy;' tqwv v[tm;cret(
a;c;yeR c vnSqen m;t;ip]ogurR * tq; 239
tpiSvin b[ivid igu,' v[tm;cret(
y;vTSv=T]y' vwXy' ivx' xU{mev c 240
kipl;' g.R,I; hTv; pU,vR t[ ' cret(
ak;mtStu tev/| muin." sMp[kitRtm( 241
iv/e" p[;qmk;dSm;idtIye igu,' cret(
tOtIye i]gu,' p[o_' ctuqRe n;iSt init" 242
ctu,;Rm;m;,; x*cvTs;/n' cret(
p[;y;Ntr' m?ye kcidCzNt sUry" 243
gob[;,pr];,mme/;v.Oq' tq;
y' ivxuidt; p[Ty; k;mto ij;n( 244
ap[ptn' kcidCzNt muinsm;"
lom>y" Sv;heTy;id mN]wTR v; pOqKpOqk 245
av;iKxr;" p[ivXy;* dG/" xuo .ver"
ak;mt" sur;' pITv; m' v;ip ijom" 246
pUvvR d(;dx;Bd;in credv( t[ mcitm(
jipTv; dxs;h' i]sN?y;su inrNtrm( 247
;dx;Bd' mnu' jPTv; tt" xuo .ver"
y;in k;in c p;p;in sur;p;nsm;in tu 248
ak;mtred/| k;mt" pU,mR ;cret(
svR] p;tnIyeWu crTv; v[tmu_vt( 249
pun" s'Sk;rmhRNt ]ywte ij;ty"
aD;n;u sur;' pITv; retoiv<mU]mev c 250
666

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

m;nuWI=Irp;nen pun" s'Sk;rmhRit


Tyu_' mnun; pUvmR Nyw;ip mhiWR." 251
kr' lxun' xg[u mUlk g[;msUkrm(
z];k k$ ;<@ k;l' ip<y;k lxun' tq; 252
gO/m[ u '^ nOm;'s' c %r' tmev c
m;ihW' m;kr' m;'ss'v=O ' v;nrmev c 253
inpI@t go=Irm;rn;l' c mUWkm(
m;j;Rr' edvONt;k kM.IinMbdl' tq; 254
Vy;d tq; .ek g;l' Vy;`[mve c
Evm;idiniW;'Stu .=yTv; tu k;mt" 255
credv( t[ ' tq; p[,| p;donMp;dk;mt"
n;rklrs' pITv; v;yun; t;@t' ij" 256
dG?v; t;lpl;xMv; krinmRqt' d/
t;m[p;]gt' gVy' =Ir' c lv,;iNvtm( 257
kr;g[,e vw y' `Ot' lv,mMbu c
sUtk; xU{;' kdy;Rmev c 258
SpO' sUitk;mudKy;mev c
p;W<@.<@c<@;lvOWlIpitvI=tm( 259
dv;vx' y=;,;' .Ut;n;' r=s;' tq;
Ty v;mhSten vK]e,vw ipbedp" 260
y;m;`wkoimuiCzmgurorip
hrernipRt' .uKTv; n .uKTv; devt;ipRtm( 261
k;mtStu cremRred mk;mt"
ak;mt" sG?v; cre;N{;y,v[tm( 262
MleCzc<@;lpittp;W<@;n;mk;mt"
dKy;sh .uKTv; c cremRvt[ ' ij" 263
667

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

c<@;lkp.;<@Sq' m.;<@Sqmev c
pITv; sm;creTp;p' k;mto| sm;cret( 264
mgN/' sm;`[;y k;mto v[tm;cret(
ak;mtStu inIVy cred;cmn' ij" 265
a.mN}y jl' p[;Xy s;iv}y; c smiNvtm(
vOq; m;'s;xn' cwv .;vdu;id .=,e 266
creTs;Ntpn' Cz^' c;N{;y,mq;ip v;
k;mtStu creTp;dm>y;se pU,mR ;cret( 267
k;mtStu sur;' pITv; stt' c;s.m(
gomU]mMbu v; pITv; mr,;CzmOCzit 268
sur;y;" p[itWe/Stu ij;n;mev kitRt"
ivxSy;ip xU{Sy kcidCzNt sUry" 269
anOt' mm;'s prS]ISv;ph;r,m(
ivxSy;ip xU{Sy p;itTy' mnurb[vIt( 270
sur; vw mlm;de" p;p;w mlmuCyte
tSm;d( b[;,r;jNy* vwXy n sur;' ipbet( 271
ck;r;ixSy xU{;Sy;ip pUvvR cn;t( yu r;jNyvwXyyogv;Jy;idmSy;p[itWe/St mt' Sy;t( n c iniW;dIn;'
st;' mt ) ivx xU{Sy;ip mm;'siniWTv;t( )
Jy;?yyn;id*tSm;tRkm;RhSR y ) =T]ivxSy;ip
twXySy c p[itWe/;t( n tu p[;y;LpTvp[itp;dnpr;<yev
nTvp[itiWpr;, b[;,Sy mr,;Ntkmupid' r;jNyvwXyivxxU{;,;m( pU,pR ;don;oRnv[tcy;R _; ) sur;y;Ntu sveWR ;'
ij;,;' mr,;Ntkmev xU{Sy goshd;n' v; prpU,vR t[ ' v;crtVym( n tu mr,;Ntkm( )
av,;| sur;' pITv; sur;y;Stu ij;ty"
668

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

mr,;CzmOCzNt xU{Stu v[tm;cret( 272


r;jNyvwXy* tu m' pITv; cret;' v[tmev c
xU{STvqRred( b[;,o mr,;Czc" 273
y=r=" ipx;c; m' m;'s' sur;smm(
n;Vymev ivp[,e .uKTv; tu Jvln' ivxet( 274
m' v;ip sur;' v;ip y" ipbedb( ;[ ,;/m"
av,RNtu gomU]' ipbedlpkm( 275
mr,;Czm;oit jIveid ivxu?yit
mSy p[itiW?yq| `Ot' =Irmq;Mbu v; 276
p[;xyTv;v,RNtu t;' xum;uy;t(
dv; suv,| ivp[;y g; dv; ivxu?yit 277
=T]iv$(x{U j;tIn;' suv,Re tu yq;mm(
p;donm| p;d' v; cred( v[t' yqo_vt( 278
smev/| p[kv IRt k;mt" pU,mR ;cret(
k;mt" Sv,Rh;rI tu r;De muslmpRyte ( 279
SvkmR :y;py'vw hto mu_oip v; xuc"
r;D; yid ivmu_" Sy;TpUvvR d(vt[ m;cret( 280
a;TmtuLysuv,| v; d;ip[Sy tuit(
tTsmVyitr_Wu p;dmev cred( v[tm( 281
c;N{;y,' pr;k v; ky;RdLpeWu svRx"
{Vyp[TypR,' ktuSR tNmULy{Vymev v; 282
v[t' sm;creTTv; yq; prWdIrtm(
bl;Cz*Yye,R v; eh;vh;r;idn;ip v; 283
sm;hrit y^Vy' tTsv| SteymuCyte
dex' k;l' vy" x_' p;p;ve+y svRt" 284
p[;y' p[d;tVy' /mRivmRnIiW."
669

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

.gnI' m;tr' pu]I' uW;m;c;yRyoiWtm( 285


ak;mt" sTv; creTpU,vR t[ ' nr"
pm;.mu%;' g;' k;lN; sh st;m( 286
Pl=p[v,' pu<y' ;rk;' setmu ve v;
cN{pukr,I' v;ip ve,I s;grsmm( 287
god;vy;" xvy;R v; gTv; t];credv( t[ m(
pUvvR t( ;dx;Bd;in cred( v[tmnumm( 288
,;y nm TyeW mN]" sv;R`n;xn"
mmev jpNmN]' ?y;Tv; id sn;tnm( 289
i]sN?y;Svyut' .KTy; inTy' ;dxvTsrm(
c;N{;y,w" pr;kv;R Cz^vw ;R xmyeTsm;" 290
jIve =I,eqv; pu<yk;mI m<@pp;$lw"
invsTv; bihg[;mR ;t( =itx;yI jteN{y" 291
mn" sNt;pkr,muheCzokmNtt"
sd; ,' hr' ?y;yn( jpNmN]mnumm( 292
;dx;Bd;imuCyet p;p;dSm;po bl;t(
.gNy;idWu yoiWTsu yo gCzTk;mto nr" 293
p[t;smtoyen sm;Xly t;xne
xyTv; sumh* dG/" xumv;uy;t( 294
Et;su mitdu;su k;mto bxo v[jte (
Evm' ivxeIm;n( p;p' ivD;Py pWRid 295
ak;mt" sd( gTv; cremRvt[ ' nr"
a>y;se tu creTpU,| k;mt" sdev c 296
k;mto>y;sivWye t];ip mr,;Ntkm(
smevq| p[kv IRt sdev k;mt" 297
k;mtStu creTpU,mR >y;se mr,;Ntkm(
670

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

ak;mto v;>y;se tu pU,mR ve v[t' cret( 298


aNy;Svip c n;rIWu sTv;Pyk;mt"
p;dmev;crei;n>y;se TvqRm;cret( 299
s;/;r,;su sv;Rsu cre;N{;y,v[tm(
k;mto igu,' t;su a>y;se v[tm;cret(
Svd;r;Sv;Sygmne pu' s ityR=u k;mt" 300
c;N{;y,' pr;k v; p[;j;pTymq;ip v;
dKy;' sUitk;' gTv; creTs;Ntpn' v[tm( 301
c;N{;y,' tq;Ny;su k;mto igu,' cret(
aMy; ctudXR y;' idv; pvR, mwqnu m( 302
Tv; scwl' ;Tv; c v;,I. m;jRyte (
c<@;lI' pu' lI' MleCz;' p;W<@' pitt;mip 303
rjk' bu@' Vy;/;' sv;R g[;m;NTyj;" S]y"
ak;mt" sTv; cre;N{;y,v[tm( 304
a>y;se tu v[t' pU,NR t;. sh .ojne
k;mtStu sTv; .uKTv; TvqRvt[ ' cret( 305
t] .UyreTpU,mR >y;se mr,;Ntkm(
yo yen sMvsedWe ;NtTp;p' soip tTsm" 306
s'l;pSpxRn;dev xYy;xn;sn;id."
tdev;creTsv| v[t' ;dxv;iWRkm( 307
ak;mtrem| W<m;s;Tp;dm;cret(
m;s]ye ivW| Sy;Nm;sm;]e tu vTsrm( 308
k;mto igu,' t] credBd;idk v[tm(
RNtu vTsr;TpU,| wg<u y;mt" m;t( 309
k;mto vTsr;dU?v| igu,v[tm;cret(
?v| ivW;RSy;ip mr,;NtkmuCyte 310
671

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

yjn;?y;pn;;n;Tp;n; sh .ojn;t(
s Ev ptTyiSmn( pitten sh;crn( 311
t];Pyk;mtSTvq| k;mt" pU,mR ;cret(
W<m;se vTsrePy] igu,' i]gu,' SmOtm( 312
?veR tu initnR Sy;d( .OGvptn' ivn;
itIySy tOtIySy neyte mr,;Ntkm( 313
a| p;d' smui' k;mto igu,' tq;
b[kcoRpv;sen ctuqSR y ivinit" 214
pmSy n doW" Sy;idit /mRivdo ivdu"
aNyeW;mip s'sg;RTp[;y' p[kLpyet( 315
ptnIyeWu n;rI,;' mr,;NtkmuCyte
ak;mtremRvt[ ' pOqu yqoidtm( 316
Vy.c;re tu svR] k;mto mr,;Czc"
ak;mtreTpU,| p[;itloMy' gt; stI 317
aRmve ;nuloMyeWu tqwv .[,U h;idWu
yit b[c;rI c gTv; S]ymk;mt" 318
gutLpgmui' pU,mR q| sm;cret(
n;mto b[c;rI tu pU,mR ve ;credv( t[ m( 319
yteStu mr,;Cz" xXn" Sy;TNtnen v;
tyoStu ret" S%lne Cz^' c;N{;y,' cret( 320
jPTv; sh' g;y}y; gOhSq" xum;uy;t(
ish' vnSqStu jpe{te o inp;tne 321
t];ip k;mtSteW;' igu,i]gu,;idkm(
prv[;jnk;mStu nynoTp;$n' tq; 322
Ev' sm;cre{Im;n( p[;ymtN{t"
p[;ymkv;R," p;peWu inrt" sd; 323
672

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

kLp;yutxt' gTv; nrk p[itpte


/OTv; gocmRm;]Ntu smmek inrNtrm( 324
pgVy' ipbn( goo gug;mI ivxu?yit
gomU],e vw c ;Tv; pITv; c;cMy v;r." 325
iv,o" shn;m;in jpeTy' sm;iht"
xyIt gov[je r;]* gv;' ihtmnuSmrn( 326
Vy;`[;id.gOhR It;' g;' p inpitt;' tq;
c credqv; p[;,;Ntdq| vw prTyjet( 327
tenvw ih ivxu" Sy;dsMpU,vR t[ oip v;
v[t;Nte gop[do .UTv; tt" xumv;uy;t( 328
goSv;mne c g;' dv; p;dev' v[t' cret(
d;T]r;]mupoy vOWmek g; dx 329
yoK]e c gOhd;h;wbNR /nwv;R ht; yid
mitpUv,Re g;' hTv; creT]wv;iWRk v[tm( 330
ivW| pUvvR ;ip cmR,;{e,R v;ss;
kipl;' g.R,I' v;ip vOW' hTv; c k;mt" 331
v[t' ;dxvW;R, cred( b[v[toidtm(
a;c;yRdve ivp[;,;' hTv; c igu,' cret( 332
hom/en'u p[stU ; d;ne c smlt;m(
p.u_;' vOW,e ;ip t; ;dxv;iWRkm( 333
inpI@n' v;ip teWu doWevLpmtN{t"
xr,;gtb;lS]I`;tuk" sMvse tu 334
cI,Rvt[ ;nip crNt;nip svRd;
ad;rd;' c<@' .tOR I' lok`;itnIm( 335
ih'y'Stu iv/;nS]I' hTv; p;p' n gCzit
gu v; b;lvO;Nv; oi]y' v; butm( 336
673

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;tt;ynm;y;Nt' hNy;dev;ivc;ryn(
n;tt;yv/e doWo hNtu.vR it kn 337
p[:y;tdoW" kvIRt prTy_' yqoidtm(
an.:y;tdoWStu rhSyv[tm;cret( 338
k<#m;]jle iSqTv; r;mmN]' sm;iht"
jpe; dxs;h' b[h; xum;uy;t( 339
sur;p" Sv,Rh;rI tu jped;=r' tq;
l=' jPTv; ,mN]' muCyte gutLpg;t( 340
poy;Ntjle iSqTv; v;sudve mnu' xu.m(
jped( ;dxs;h' go" p[ytm;ns" 341
as':y;in c p;p;in anu_;Nyip y;in c
cSqo .gv;N," sv| hrit tT=,;t( 342
Ek;dXyupv;sSy fl' p[;oit m;nv"
a;W;!;idctum;Rse te .uKTv; jteN{y" 343
duG/;B/* xeWpyR xy;n' kml;pitm(
?y;Tv; smcRye Ty' mhmRCu yte `w" 344
it rhSyp[;yv,Rnm(
aq mh;p;p;idp[;yp[kr,v,Rnm(
rjSvl;' sUitk; c<@;l' pitt' tq; 345
p;Wi<@n' ivkmRSq' xwv' SpO;Pyk;mt"
gomyen;nul;" sv;s; jlm;ivxet( 346
g;y}yxt' jPTv; `Ot' p[;Xy ivxu?yit
SpO; tu k;mt" ;Tv; creTs;Ntpn' v[tm( 347
pc' pitt' SpO; gop;lVyjn;tm(
iv@vr;h' xun;k gdR.' yUpmev c 348
m' m;s' tqwvo^' iv<mU]' dxmev c
674

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

krklfn vO=iny;Rsmev c 349


kr' lxun;nugCzit SvSy xuye
scwlmekv;;p" s;iv]I' i]xt' jpet( 350
tTSpOSpOin* SpO; sv;s; jlm;ivxet(
?vRm;cmn' p[o_' /mRivrkLmWw"
iCzkx.Sm;iSqkp;l' mlmev c 351
;n;{R/r,Iwv SpO; ;n' sm;cret(
p[=;Ly p;d* s'My tqwv;cMy v;r,; 352
mN]sNm;jRtjl' SpO; t; ivxu?yit
ivx;n; ivp[;,;' xu,;' v[tx;ln;m( 353
ivnIttr;,;muiCz' SpO; ;n' sm;cret(
xwv;n;' pitt;n; v;;n;NTy_kmR,;m( 354
iCzSpxRn' Tv; cre;N{;y,' v[tm(
iCzen Svy' c;NmuCz' yk;mt" 355
SpO; scwl' ;Tv; c s;iv}yxt' jpet(
k;mt;creTCz^' b[k| ijom" 356
r;j;n ivx' xU{' cre;N{;y,' ij"
t* c ;Tv; creTCz^' g;' v; d;TpyiSvnIm( 357
iCzin' SpOxn( xU{muiCz' ;nmev v;
sv;s; jlm;PluTy creTs;Ntpnv[tm( 358
t];ip k;mt" SpO; pr;kym;cret(
pgVy' ipbeCz{" ;Tv; n;' iv/;nt" 359
c<@;l' pitt' m' sUitk; rjSvl;m(
iCzen tu s'SpO" pr;k]ym;cret( 360
iCzen cr' k;lmuiWTv; ;nm;cret(
iCz;x*cmr,e credBd' ij;ty" 361
675

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

rjSvl; sUitk; v; pTv' yid cet;


pgVyw" ;pyTv; p;vm;Nywijom;" 362
p[TyOc' klxw" ;Py spiv]wjl
R "w xu."w
xu.v[ S]e, sMve d;h' ky;Ri/;nt" 363
c<@;l;t( b[;,;Tsp;RTVy;d;dudk;id."
ht;n;mip kVvIRt pUvvR idjpuv" 364
t];ip k;mt" ky;Rt( W@Bd' tSy b;N/v;"
ivW;w`nR xS];wr;Tm;n' yid `;tyet( 365
goxt' ivp[m:u ye>yo d;dek vOW' tq;
n;r;y,bl' Tv; svRmPy*?vRdie hkm( 366
rjSvl; tu y; n;rI SpO; c;Ny;' rjSvl;m(
c<@;l' pitt' v;ip xun' gdR.mev c 367
t;vir;h;r; creTs;Ntpn' v[tm(
SpO;Pyk;mt" ;Tv; pgVyw" xu.jw l
R "w 368
c;tuv,R SR y gehWe u c<@;l" pittoip v;
aNtvRI .veTs; ceTkq' Sy;] init" 369
thNtu prTyKTv; dG?v; v;Ny] s'iSqt"
s'sgoR_p[k;re, p[;y' sm;cret( 370
pOqKpOqKp[kv IRrn( svRe gOhinv;sn"
d;r;" pu]; sud" p[;y' yqoidtm( 371
s.tOk
R ;,;' n;rI,;' vpnNtu ivvjRyte (
sv;Rn( kx;n( smuT y Czdyedl]ym( 372
kx;n;' r=,;q;Ry igu,' v[tm;cret(
p[;ye tu sMpU,eR Tv; s;Ntpn' v[tm( 373
b[kcoRpv;s' v; ivxu?yNt tdens"
av;RKsMvTsr;/;Ru gOhd;h' n coidtm( 374
676

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

yhe p;tkoTpiSt] yen d;hyet(


Tyje; s'in; xuwv;TmnStt" 375
sNbN/;wv s'sg;RLu ymev nO,;m`m(
tSm;Ts'sgRsMb/;NpitteWu ivvjRyte ( 376
c<@;lpitt;dIn;' toy' yStu ipver"
pr;k k;mt" ky;Rdb( [ kmR k;mt" 377
a>y;se tu W@Bd' Sy;;N{;y,mk;mt"
c<@;l;n;' t@;ge v; ndIn;' tIqR Ev v; 378
;Tv; pITv; jl' ivp[" p[;j;pTymk;mt"
k;mtStu pr;k v; c;N{;y,mq;ip v; 379
a>y;se tu v[t' pU,| W@Bd' Sy;dk;mt"
sveWR ;' p[itlom;n;' pITv; sNt;pn' cret( 380
c;N{;y,' pr;k v; }yBd' v;ip yq;mm(
.ojne gmnePyev' p[;y' sm;cret( 381
c;<@;lpitt;dIn;' gOhe vmip ij"
.uKTv;Bdm;creTCz^' c;N{;y,mk;mt" 382
c<@;lv;i$k;y;Ntu suPTv; .uKTv;Pyk;mt"
creTs;Ntpn' Cz^' c;N{;y,mq;ip v; 383
c<@;lv;i$k;y;Ntu mOtSy;Bd' ivxo/nm(
;pn' pgVyw p;vm;Nyw" xu.jw l
R "w 384
xU{;' sUitk;' v; xun; SpO k;mt"
.uKTv; c;N{;y,' Cz^' pr;k v; sm;cret( 385
jl' pITv; tyoivRp"[ pgVy' ipbed( hm(
c<@;l" pitto v;ip yiSmn( gehe sm;cret(
TyKTv; mO<my.;<@;in go." s';myet( ]ym( 386
m;s;dU?v| dx;hNtu im;s' p=mev tu
677

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

W<m;s;u tq; m;s' gv;' vONd' invexyet( 387


?vRNtu dhn' p[o_' l;lne c %;tnm(
b[k| tq; Cz^' c;N{;y,mq;ip v; 388
aitCz^' pr;k }yBd' v;ip sm;cret(
W@BdmU?v| W<m;s;Tp[;y' sm;cret( 389
vTsr;dU?vRsMpU,| v[tmev;cre/ "
ame?yxvc<@;lmm;'s;iddUiWt;t( 390
kp;duT y klxw" sh' recyelm(
in=Py pgVy;in v;,wrip mN]yet( 391
t@;gSy;ip xu?yq| go." s';myelm(
/;NyNtu =;ln;Czb;RLy' p[o=,;dip 392
rs;n;Ntu prTy;g;<@;l;idp[dWU ,;t(
p[;s;ddevhMy;,;' c<@;lpitt;idWu 393
aNt" p[iveWu td; xu" Sy;Tkn kmR,;
go." s'm,' Tv; gomU],e vw lepyet( 394
pu<y;h' v;cyTv;q toywd.R sR y' tu "w
sMp[o+y svRt" p;dev' sm.Wecyet( 395
p;mOt"w pgVyw" ;pyTv;q vw,v"
p[TyOc' p;vm;Nyw vw,vw;.Wecyet( 396
aorsh' v; xtmor' tu v;
ctu.RvRw ,vwmNR ]w" ;Py pup;l' tq; 397
IsU_n td; idVywdR ;Ir;jn' tt"
avw,vSpxRne ip Ev' kvIRt vw,v"
.e bMbe tq; dG/e prTyKTvwv t' gOhe 398
vwdhe I' vw,vIm; pun" Sq;pnm;cret(
cor;pte ne v;sudve I' yjem( 399
678

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

Sq;n;Ntrgte bMbe pun" Sq;pnm;cret(


toy;/v;sn' ve;m/roh,mev c 400
nynoNmIln' dI=;' vjRyTv;Nym;cret(
pgVyw" ;pyTv; pTvKpLlv;tw" 401
ml{Vys'yu _r" sm.Wecyet(
sU_ b[;,SpTywrivgwvRw ,vIStq; 402
ctu.vwR ,vwmNR ]w" pOqgor' xtm(
vw,Vy; cwv g;y}y; xn ;pye/ " 403
/[vu sU_mOc' SmOTv; jpNs'Sq;pyerm(
ttStNmUitRmN]e, mUlmN]e, v; ij" 404
d;Tpupsh;, devt;' s mnu' Smrn(
p;Ts;vr,' iv,orcRyTv; iv/;nt" 405
N{som' sompterit sU_mnumm(
jpN.KTy;q devSw tu d;Ir;jn' ij" 406
p[d=,' nmSk;r' Tv; ivp[;S' tu .ojyet(
avw,ven ivp[,e xU{,e vw ;cRte hr* 407
shm.Wek c pup;lshkm(
mh;.;gvto ivp[" ky;RNmN]yen c 408
devtorsMpk| ivn; Sv;hr,' hr*
avw,v;n;' mN];,;' pKv;Sy invedne 409
Tv; n;r;y,Imi' pun" s'Sk;rm;cret(
dex;Ntrgte bMbe crk;lmncRte 410
a/v;s;idk sv| pUvvR w,vom"
iv,oTsvm?ye tu ivuTStintsM.ve 411
rqe bMbe ?vje .e bMbe c pitto .uiv
g[;md;heXmvWeR c gur;vOiTvj vw mOte 412
679

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

n;ltWe u iv/Wu pr,Ite jn;dRne


avwidkiyopete jphom;idvjRte 413
kvIRt mhtI' x;Nt' vw,vI' vw,mom"
an;xe tu tNm?ye punr;d;nm;cret( 414
kvIRt vwnteyie ' vwvKsenImq;ip v;
xUkr;idsMpk piv]ei' sm;cret( 415
vw,vei' p[kv IRt p;W<@;idp[diU Wte
aq;Sy s'Plve iv,oyR] y] c srm( 416
t] t] yjeidi' p;vm;nI' ijom"
Sv;pc;rwStq;Nywv;R muCyte svRikLbWw" 417
avw,ven ivp[,e Sq;ipte m/usdU ne
t{;^' v; .Upitv;R ivn;xmupy;Syit 418
kvIRt v;sudve ie ' sv| p;p' p[x;myet(
mh;.;gvtenvw pun" s'Sk;rm;cret( 419
senx
e vwntey;id inTy;n; idv*ks;m(
mu_;n;mip pUj;q| bMb;in Sq;pyeid 420
s inveXyw kr;]Ntu gVyw" ;Py;q dexk"
svRvw ,vsU_ t;y}y; shkm( 421
xnvw ;.iWCy;q .gvTpurto Nyset(
Sqi<@le' p[it;Py yje purto hre" 422
aSy v;meit sU_n p;ys' m/umtm(
aorxt' p;d;Jy' mN]ctuy;t( 423
suv,Rt;+yRsU _;>y;' pOWd;Jy' yjet"
itlwVy;Rit.RTv; p;dor' xtm( 424
vwk< # p;WRdwv homxeW' sm;pyet(
ahmSmIitsU_n pI# s'Sq;pye/ " 425
680

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

p[,v;id ctuQyRNtn;m.StTp[k;xk"
a;v; pUjyTv;q d;Tpup;l' tt" 426
;dx;,Rne mnun; shmqv; xtm(
som{eit sU_n dIpwnIRr;jyet" 427
.ojyTv; tto ivp[;n( gu sMyk p[pjU yet(
mTSykm;RidmUtIRn;mev' s'Sq;pn' cret( 428
tTp[k;xkmNR ]wjpR hom;idk cret(
shn;m.dR;Tpup;, sur.I, c 429
v;pIkpt@;g;n;' t,;' Sq;pne tq;
v;,I. s*Myw jphom;idk cret( 430
t,;' Sq;pne gop,' m;trmev c
t;>y;mev tu mN];>y;' sh' juy;Otm( 431
vwntey;it' StM.' m?ye s'Sq;pye/ "
avw,v;N/ye j;t" Tvei' vw,vI' ij" 432
vw,vw" ps'Sk;rw" s'Sto vw,vo .vet(
devt;NtrxeWSy .ojne SpxRne tq; 433
ancRte pn;.e tSy;nipRt.ojne
avw,v;n;' ivp[;,;' pUjne vNdne tq; 434
y;jne?y;pne d;ne ;e cwW; .ojne
ancRte .;gvte hrv;sr.ojne 435
p[;y' p[kV vIRt vwYyUhI mimum;m(
p;;gvt;n; ipveTp;djl' xu.m( 436
EtTsmStp;p;n;' p[;y' mnIiW."
in,IRt' .gv_p;d;mOtinWev,m( 437
at' mh;.;gwmhR ;.;gvtwij"w
sVy;Rpc;rwmCuR yet pr;' vOit ivNdit 438
681

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[;ye tq; cI,Re mh;.;gvt;d( ij;t(


vw,vw" ps'Sk;rw" s'to hrmcRyte ( 439
it vOh;rItSmOt* mh;p;p;idp[;yp[kr,'
n;m Wo?y;y"
smo?y;y"
aq n;n;iv/oTsviv/;nv,Rnm(
aMbrIW v;c
.gvn( .vt; p[o_; iv,or;r;/niy;
p[;ymTy;n;mst;' d<@mev c 1
a/un; otumCz;m x;tI' vOimum;m(
In; iv/;n;in ivxeW;'oTsv;n( hre" 2
h;rIt v;c
,u r;jn( p[v+y;m sv| inrvxeWt"
In; iv/;n hreTsvkmR,;m( 3
n;r;y,I v;sudve I g;@ vw,vI tq;
`wYyUhI vw.vI p;I piv]I p;vm;ink; 4
s*dxRnI c senx
e I a;nNtI c xu.;y;
mh;.;gvtITyet;" svRp;phr;" xu.;" 5
p[;y;qRmip v; .og;q| v; sm;cret(
pUv| iv`nse iv,u" p[o_v;n( iv`ns; .Ogo" 6
p[o_' mmert' ten .Og,u ; idVymumm(
gu' tTsvRvde We u int' te b[vIMyhm( 7
avwR dev;n;mv me iv,urIr"
tdNtre, vw sv;R devt; it h uit" 8
invsNt puro@;xm* vw,vmVyym(
682

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

dev; AWy" sveR yogn" snk;dy" 9


a* yyte hVy' iv,ve prm;Tmne
td* vw,v' p[o_' svRdve opjIvnm( 10
Etdevih kvR Nt sd; inTy; apIr;"
ivmu_; aip .og;qRmte mev mum=u v" 11
Etdev pr' p[Iit" sy" prm;Tmn"
Etin; n tuyet .gv;n( puWom" 12
yD;qRmve s'sO m;Tmvg| ctuivR/m(
yD;q;RTkmR,oNyu tdeW;' kmRbN/nm( 13
vijR; .gvto ved; a;" sd;?vre
aSqIin sm/" p[o_; rom; d.;R" p[kitRt;" 14
Sv;h;k;r" xr" p[o_' p[;,; Ev hvI'iW c
svRvde iy; .og; mN];" p" p[kitRt;" 15
Ev' yDvpuivR,uivRidTvwn' t;xne
juy;w puro@;x' aD;TvwvMptedq 16
yDo yDpit yJv; yD;o yDv;hn"
yD.ODI yD.uGyDs;/n" 17
yD;NtDgumm;d Ev c
tSm;den' ividTvwv' yD' yDen pUjyet( 18
koy' lokoSTyyDSy kq' Sy;Tprt" xuc"
{VyyD;StpoyD; yogyD;Stq; pre 19
Sv;?y;yD;nyD; sd; kvR Nt yogn" 20
hre.oRgty; ky;R s;/nty; Kvct(
s;/n' .gv;n( iv,u" s;?y;" SyuviRw dk;" iy;" 21
xeW.Ut jIvSy t;Sywkfl;" iy;"
uitSmOTyuidt' kmR t;Sy' prkitRtm( 22
683

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

nwsgRk tq; ky;R;Sy'k inkitRtm(


vwidknvw m;ge,R pUjyeTprmerm( 23
aNyq; nrk y;it kLpkoi$xt]ym(
tSm;CTyu_m;ge,R yjei,u' ih vw,v" 24
ac;Ry;mcRyTe pupwr* c juy;v"
?y;yeu mns; v;c; jpeNmN];n( suviw dk;n( 25
Ev' ividTv; sTkmR .og;q| prm;Tmn"
kvIRt prmwk;NtI pTyu" pI yq; ip[y; 26
d' p[s,o_' Sy;i/;n' td(bv[ Im te
pUvpR =dxMy;Ntu ;Tv; sMpUJy kxvm( 27
SviStv;cnpUv,Re ky;Rd];r;pR,m(
hr' n;r;y,eqRmit sLPy pUjyet( 28
iv,upk
[ ;xk r;Jy' .UsU _;>y;' xt' tt"
mN]e, cwv vwk< # p;WRd' Tv; sm;pyet( 29
ayut' tu jpeNm]' hom;or' xtm(
xeW' inve dev;y .uIy;TSvymev c 30
tto m*nI jpeNm]' xyIt purto hre"
p[.;te c ndI' gTv; ;Tv; sNtPyR devt;" 31
sN?y;mNv;Sy c;gTy Svgehe smlte
ve;' s'pJU y devx
e ' mN]riv/;nt" 32
s;vr,s'yu _' mihWI." smiNvtm(
a>yCyR gN/pup;w/pRU dIpinvednw" 33
acRyTv; iv/;nen k<@ d=,.;gt"
ivStr;y;minw hStm;]N]me%lm( 34
t] vi' p[it;Py ?m;/;n;Ntm;cret(
ao;r" Sy;Tpr' b[ svRmN]eWu n;yk" 35
684

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

}y=r' tT]y;,; ved;n;' bIjmuCyte


aj;yNt Ac" pUvmR k;r;i,uv;ck;t( 36
Iv;ck;duk;r;u yjUi' W tdnNtrm(
aj;yNt tyo" s;Ts;m;NyNy;Nynekx" 37
tyod;Rso mk;re, p[oCyte svRdie hn"
k;r,' svRv,;Rn;mk;r" p[oCyte bu/"w 38
ak;ro vw c sv;R v;k swW; SpxoRm." sd;
v* s; VyJym;n;ip n;n;p; it uit" 39
ak;r Ev luPyNt svRmN];=r;, ih
ak;ro v;sudve " Sy;iSmn( sv| p[ititm( 40
mN]o ih bIj' svR] iy; tCz_Cyte
mN]tN]sm;yu_o yD Ty./Iyte 41
mN]" pum;n( iy; S]I c tdu_' mqun' SmOtm(
tSm;jUi' W tN];, Aco mN];, c;?vre 42
mN]iy;jumev mqun' yD Cyte
mN]tN];'xmete AGyjuWI yDkmR, 43
It' tu .veTs;m tSm;w,v' ]ym(
AG.rev tmuiXy puro@;x' yje/ " 44
t;.rev tu pup;, d;TkmRsu x;i,e
N{;v,;dIin n;m;Nyu_;in t] tu
Dey;in iv,oSt;Ny] n;NyeW;' Syu" kqn 45
ak;re !TymN{Tv' vr re
a;Tmn;' p[sve sUy"R s*MyTv;Ts;m Tyt" 46
v;yu" Sy;Ivt" p[;,;," svRjIvn"
m]" Sy;TsvRm]Tv;d;TmwkTv;d( bOhSpit" 47
rogn;xo .ve&{o ym" Sy;u iny;mk"
685

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

ihr<yTvmit p[o_' neit p[;PyTvmuCyte 48


inTysTv;r<y" Sy;.RTv;r<my"
ihr<yg.R Tyu_" sTvg.oR jn;dRn" 49
ihr<my" s .Ut>e yo dxe it vw uit"
sv;Rn( s ];it sivt; ipt; c iptOtTpt; 50
Sv.U.R vRu it p[o_o vedveie t coCyte
ySy zNd;'s c;;in s suv,RmhoCyte 51
a]; v,RmTyu_' zNdomymud;tm(
g;y}yui,gnuP c bOhtI prev c 52
i]p( c jgtI cwv zNd;'Syet;Nynum;t(
Et;in ySy c;;in s sup,R hoCyte 53
ySm;;t;S]yo ved; j;tved;" s Cyte
pvm;n" p;vyTv; xv" Sy;TsvRd; xu.;t( 54
sujnw" seVyte yStu ato vw xM.uirTyj"
sVy;NySywv n;m;in vwidk;in ivvecn;t( 55
pu;m;in y;in iv,o" S]I n;m;in yStq;
prSy vwidk;" xBd;" sm;yetrevip 56
VyviyNte stt' lokved;nus;rt"
n tu n;r;y,;dIin n;m;NyNySy kihRct( 57
Et;;' gitivR,urk
e Ev p[c=te
xBdb[]yI sv| vw,v' tidhoCyte 58
devt;Ntrx; tu n ktRVy; ih vwidk"
vW$(t' ydne tdTyNtip[y' hre" 59
Sv;h;Sv/;>y;' nms; t' tw,v' SmOtm(
smd;Jywy;R a;tIqeR vedne vw juit
yo mns; svr TyOc;' p[o_" sd;?vre 60
686

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

vedne vw hr' tSm;jet ijsm"


p[s;dev mu_' Sy;i/;n' td(bv[ Iim te 61
AGveds'iht;y;Ntu m<@l;in dx m;t(
Ekkm; hotVy' c,; p;ysen v; 62
`Otne v; itlwv;Rip bLvp]wrq;p v;
amIl it pUv| m<@l' p[TyOc' yjet( 63
pup;, c tq; d;TsugN/Iin jn;dRne
iv,usU _hiR vRTv; ctumNR ]w" xt' yjet( 64
vw,v;n( .ojyeTym;ip susg' h[ te (
poiWto dI=t y;vidi" sm;Pyte 65
aNte c;v.Oqie pupy;g pUvvR t(
a;c;yR b[;,;';ip d=,;." p[pjU yet( 66
m;;r;y,ei s;ip yjeu y"
an/Itvedeimyut' mUlmN]t" 67
hom' pup;l' v;ip tqwv;yutm;cret(
pUjyTv; tto ivp[;;" sMyKflo .vet(
av;Kyp*W' sU_morxt' cm(
Tv; ctu.RmNR ]w l.eidi' n s'xy" 69
aq v;sudve ie Cyte
Ek;dXy;' ,p=e smupoy jn;dRnm(
smRyie /;nen r;]* j;gr,;iNvt" 70
;dXy;' p[;tTq;y ;y;;' itlw" sh
;dx;,Rne mnun; sedor' xtm( 71
a.mN}y jl' p;ulsImt' ipbet(
svRkmRSv.iht Etdev;`mWR," 72
tTkmR, tNmN]' yo jped`mWR,e
687

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

;Tv; sNtPyR devWIRn( tTy" sm;iht" 73


gOh' gTv;cRye v ' v;sudve ' sn;tnm(
;dx;,Riv/;nen kStUrIcNdn;id." 74
j;itktkkNd;w" su,tulsIdlw"
su/;B/* xeWpyR sm;sIn' y; sh 75
NdIvrdlXy;m' cxgd;/rm(
sv;R.r,sMp' sd;y*vnmCyutm( 76
anNt' ivhg;/Ix' x*nk;wp;stm(
i]dxeN{wivRm;nSqwbR[ {;id.Stq; 77
StUym;n' hr' ?y;Tv; acRyTe p[yt;Tmv;n(
svRm;vr,' p;dRyTe ksmu ;id." 78
p[qm' mihWIs l+mI.UMy* snIly;
anNtr g@/mRsne ;id.Stq; 79
EeyRD;nvwr;Gy;" pUjnIy; yq;mm(
snNdn snk" snTkm;r" sn;tn" 80
a*@ somkipl" pmo n;rdStq;
.Ogiu vR`nsoi] mrIc" kXypoir;" 81
pulh" Sv;yM.uvo d;L>yo vx;;Stt" m;t(
vxo v;mdev h;rIt pr;xr" 82
Vy;s xuk p[;d" x*nko jnkStq;
m;k<@yo /[vu wv pu<@rIk m;t" 83
Km;d" xvo b[; pUjnIy; yq;mm(
tq; lokr;" pUJy;" xc;idhety" 84
ved; s;;" SmOty" pur;,' /mRsi' ht;"
r;xyo g[hn=];" pUjnIy; sm' tt" 85
Ev' sMpUJy devx
e mGNy;/;n;idpUvk
R m(
688

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

itIy' m<@lmOc; juy;Tst' cm( 86


?y;Tv; v* v;sudve ' d;Tpup;, t] tu
vw,v;' yje];v.Oq' pupy;gkm( 87
b[;,;N.ojyedNte gu;ip p[pjU yet(
m; v;sudve ie ' y" ky;Rw ,vom" 88
klkoi$' smuT y s gCzTprm' pdm(
aqv; v;sudve Sy mN]e,vw ijom" 89
juy;dyut' v* vw,vw" p[TyOc' tq;
pup;, dv; devx
e e sMyg; l.eTflm( 90
aq v+y;m r;jWeR vw,ve; iv/' tt"
v,=eR tu pUv;R pUvvR sm;r.et( 91
poy pUviR dvse pUjye;gre hrm(
p[.;te pUvvR t( ;Tv; tpRye gt;' pitm( 92
W@=riv/;nen prVyo iSqt' hrm(
vk hembMb;wyoRgpI#susi' Sqtm( 93
ctu.jRu ' suNdr; sv;R.r,.UiWtm(
cr;gd;x;;Rn( iv.[;,' do.Rr;ytw" 94
v;m;Tqy; s;| gN/pup;=t;id."
nvew flw.+R ywidRVyw.oRJyw" sup;nk" 95
acRye v devx
e ' sv;R.r,s'ytu m(
IlR+mI" kml; p; sIt; sTy; c Km,I 96
s;iv]I prt" pUJy; ttStute bl;dy"
anNtt;+yRdve x
e sTy/mRdm;" xm;" 97
bu pUjnIy;Ste id=u sv;RSvnum;t(
tto lokr;" pUJy;Stt;idhety" 98
mh;.;gvt;" pUJy; homkmR sm;cret(
689

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

ctu.RvRw ,vw" sU_" p[TyOc' juy;m( 99


Vy;pk; mN]r ctumNR ]; d;t;"
twrPyorxt' pOqk pOqgto yjet( 100
tOtIym<@l' p;uy;Tp[TyOc' tt"
tq; pupw sMpUJy ky;Rdv.Oq' tt" 101
sm;Py pupyogen vw,v;n( .ojyet"
Ev' ktumR r;_ew ,vI' vw,vom" 102
vw,Vy; cwv g;y}y; pup;Lyyut' cret(
i]sh' c Tv; vw,ve;" fl' l.et( 103
m;' tu vw,vImi' y" ky;Rw ,vom"
i]koi$klmuT y y;it iv,o" pr' pdm( 104
p[;ymd' ky;Ri .Wu vw,v"
x;NTyq| devk;yeWR u p;peWu c mhTSvip 105
aq vwyhU I iCyte
xuKlp=e tu ;dXy;' s^;Nt* g[h,eip v;
poy iv/vi,u' pUjyTv; iv/;nt" 106
a>ycRye N/pupw" kxv;dIn( pOqKpOqk
sWR,;dInip c pUjyeTp[yt;Tmv;n( 107
tNmUit| pOqk ?y;Tv; pOqgev smcRyte (
kxvStu suv,;R." Xy;mo n;r;y,oVyy" 108
m;/v" Sy;duTpl;.o goivNd" xxs."
g*rv,RStq; iv,u" xo,o m/ujdVyy" 109
i]ivmos;xo v;mn" Sfi$kp[."
I/rStu hr{;.o WIkxo'xum;n( yq; 110
pn;.o `nXy;mo hwmo d;modr" p[."u
sWR,Stu mu_;.o v;sudve o `nuit" 111
690

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

p[u o r_v,R" Sy;dino yqoTplm(


a/o=j" x;l;.o r_;" puWom" 112
nOs'ho m,v,R" Sy;dCyutoksmp[."
jn;dRn" kNdv,R peN{o iv&muit" 113
hrvwR sUysR ;x" ,o.;nuit"
a;yu/;in b[vu e cwW;' d=,;/" kr;idt" 114
p' x gd;c gd;' d/;it kxv"
x p' gd;c /e n;r;y,oVyy" 115
m;/vStu gd;' c x p' iv.iR c
c gd;' tq; p' x goivNd Ev c 116
gd;' p' gd;x c iv,uivR.iR ih
c x tq; p' gd;' c m/usdU n" 117
p' gd;' tq; c x cwv i]ivm"
x c gd;p' v;mno iv.Oy;q; 118
p' c gd;x I/r" IpitdR/t(
gd;' c WIkx" p' x iv.iR ih 119
pn;.Stq; x p' c gd;' /ret(
p' x gd;' c /e d;modrStq; 120
sWR,o gd;' x p' c d/;it ih
v;sudve o gd;' x c p' b.iR ih 121
c x gd;' p' p[u o b.Oy;q;
ainStq; c gd;' x c pjm( 122
c p' tq; x gd;' c puWom"
p' gd;' tq; x c c;/o=jo hr" 123
c p' gd;' x nrs'ho b.iR ih
aCyut gd;' p' c x b.iR ih 124
691

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

jn;dRnStq; p' x c gd;' /ret(


peN{Stu tq; x gd;' c c pjm( 125
hrStu x c c p' cwv gd;' /ret(
x gd;' pj' c c ,o b.iR ih 126
Ev' ctuv|xitStu mUtIR?y;RTv; smcRyte (
tiMbeWu v; r;jn( x;lg[;mxl;su v; 127
gN/w" pupw t;MbUl/w pRU dw IRpiw nRvde nw"
flw .+y.oJyw p;nIyw" xkr;iNvtw" 128
n;m.StwtuQyRNtwml
RU mN]e, v; yjet(
dev;n;vr,Iy;' pUjyeTprt" m;t( 129
y' heTv;hitsU_n ky;RIr;jn' xu.m(
purto' p[it;Py SvgOo_iv/;nt"
m<@len ctuqnRe p[TyOc' juy;m( 130
pupw" sMpUjyeKTy; ky;Rdv.Oq' nr"
m;' vwyiU hkmi' sMyk p[;mRhWRy" 131
p[;ymd' p[o_' p;tkWu mhTSvip
anPSvip c bMb;n;' x;NTyq| v; sm;cret( 132
p[;y' ivx' Sy;y' p[TyOckmRsu
an/It" kq' ky;Ryw hU I' vw,vI' ij" 133
p[Tyek xtm* c mN]wSteW;' yje/ "
svR];v.Oqie pupy;g vw,v" 134
yen mUlmN]e, kvIRt susm;iht"
vw,v;n( .ojyeKTy; km;RNte sTvsye 135
ctuv|xits':y;Nvw mh;.;gvt;n( ij;n(
Ek v; .ojyeip[' mh;.;gvtomm(
sv| sMpU,tR ;meit tiSmn( s'pU jte ije 136
692

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

y" kroit su.;mi' vwyhU I' vw,vom"


anNtSy;Cyut;n; ivxoNytmo .vet( 137
vw.vImq v+y;m svRp;pp[,;xnIm(
p;vnI' svRlok;n;' svRk;mp[d;' xu.;m( 138
.gvNmidvse v;re sUysR tu Sy v;
SvjNm=eR ip v; ky;R.w vI' ml;y;m( 139
pUvR >yudy' ky;Rdr;pR,pUvk
R m(
poy pUjyei,um;Ny;/;n' sm;cret( 140
;Tv; prei iv/n; sNtPyR iptOdve t;"
ivxwb;[ R ,w" s;RmcRyTv; jn;dRnm( 141
mTSy' km| c v;r;h' n;rs'h' c v;mnm(
Ir;m' bl.{ ,' kKlnmVyym( 142
hyg[Iv' jgoin' pUjyew ,vom"
n;cRy
e ;gRv' bu' svR];ip c kmRsu 143
kxg[iNqWu bMbeWu x;lg[;mxl;su v;
acRye N/pup;w" p[;gudKp[v,en c 144
pOqKpOqk c nwve ' iviv/' vw smpRyte (
modk;n( pOqk
u ;n( s_UnpUp;n( p;ys;'Stq; 145
hivymmu;' m<@k;n( m/usy' tu ;n(
d?y gu@; .KTy; te>yo invedyet( 146
kpUrR s'ytu ' idVy' t;MbUl invedyet(
m; iveitsU_n d;Ir;jn' tq; 147
shn;m." StuTv; .KTy; c p[,me/ "
?m;/;n;idpYyRNt' Tv; hom' sm;cret( 148
svwSR tu vw,vw" sU_TR v; pUv| xu.' hv"
pm' m<@l' p;Tp[TyOc' juy;idj" 149
693

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

m;Ntu vw.vImi' ky;Ri,upr;y,"


aTv; vw.vImN]' yo?y;pyit dexk" 150
r*rv' nrk y;it y;vd;.Uts'Plvm(
hom' ivn; s xU{;,;' ky;RTsvRmxeWt" 151
mN]wv;R juy;d;Jy' tNmUitRpk
[ ;xk"
pUjyTv; ijvr;n( p;NmN]' p[d;pyet( 152
ax_o yStu vedne ktuR mi' ijom"
tNmUitRmywmNR ]w" pOqgor' xtm( 153
Tv; c `Otyut' sMyg;" fl' l.et(
vw,vTv;CyutSy;ip k;ryeidimum;m( 154
iXy vw,v;n( SvSviptnip c vw,v"
y" ky;Rw ,vImi' .KTy; prmy; yut" 155
vw,vTv' kl' sv| l.et s n s'xy"
at ?v| p[v+y;m a;nNtIm`n;xnIm( 156
p*,Rm;Sy;' p[kv IRt pUvoR_iv/n; nOp
a;d;n' pUvvR TTv; ar;pR,pUvk
R m( 157
poy;>ycRye v mnNt' puWomm(
shxIW| ivex' shkrlocnm( 158
shcr,' Ix' sdwv;tvTslm(
p*We, iv/;nen pUjyeTpuWomm( 159
gN/pupw /Upw dIpw;ip invednw"
pUjyTv; jg;q' p;d;vr,' yjet( 160
p;Ryo y' .Um' nIl; xu.locn;m(
ihr<yv,;R hr,I j;tved; ihr<myI 161
cN{; sUy;R c du/WR ;R gN/;r; mherI
inTy pu; sh;=I mh;l+mI" sn;tnI 162
694

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

pUjnIy; smSt; gN/pup;=t;id."


s'kWR,Stq;nNt" xeWo .U/r Ev c 163
l+m,o n;gr;j bl.{o hl;yu/"
tCz_y" pUjnIy;" p[;g;idWu yq;mm( 164
revtI v;,I k;Ntrwy;R c l; tq;
.{; suml; g*rI x_y" prkitRt;" 165
aS];n( lokr;n( pUJy p;om' sm;cret(
p;u m<@l' W' p[TyOc' juy;m( 166
pup;, c tq; dv; kYy;dv.Oq;idkm(
ax_esO U _n xtmor' cm( 167
ve;" fl' sMyg;oTyev n s'xy"
a;nNtIy;mm;mi' vwk< #pdm;uy;t( 168
n d;SymIxSy .veSy d;Sy' nO,;mst(
t] ky;Ridm;mi' d;Sywkflsye 169
a/un; vwnteyie ' v+y;m nOpsm
pMy;' .;nuv;re v; kiSm'Cz.v;sre 170
poy pUvvR Tsv| kYy;d>yudy;idkm(
;Tv;cRyTv; devx
e ' gN/pup;=t;id." 171
l+My; sh sm;sIn' vwk< #.vne xu.e
svRmN]mye idVye v;ye prm;sne 172
mN]Svrw r=rw s;vdRe "w smiNvt"
t;re, sh s;iv}y; s'StI,Re xu.vRs 173
y;R c sm;sIn' sh;ksmuitm(
ctu.jRu mud;r; kNdpRxts.m(
yuv;n' pp];=' cxgd;inm( 174
vw,Vy; cwv g;y}y; pUjyermVyym(
695

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

y' devI' inTypu;' su.g; sul=,;m( 175


Eer;vtI' vedvtI' sukx
I suml;m(
acRyTe prto devI" sup; inTyy*vn;" 176
tt" smcRye ;+y| g@ ivnt;sutm(
sup,R ctuidR=u ivid=u x_yStq; 177
uitSmOtIith;s; pur;,;nIit x_y"
aS];dInIr;n( p;dcRyte ( ksmu ;=tw" 178
/Up' dIp nwve ' t;MbUl smcRyte (
ay' ih te c;qIRit d;Ir;jn' xu.m( 179
p[d=,' nmSk;r' Tv; hom' sm;cret(
vxn c s'' sm' m<@l' /unte ( 180
pup;, c tto dv; kYy;dv.Oq;idkm(
rdy;n;id. c v;hn?v'sne tq; 181
avwidkiy;jue ky;Ridimm;' xu.;m(
are copp;teWu x;NTyqRmip v; yjet( 182
;ny; pUjtexe rogsp;R." xmet(
vwnteysmo .UTv; .vednucro hre" 183
vwvKsenI' tto v+ye svRp;pp[,;xnIm(
poywk;dxI' xu;' pUVvRvt( pUjyerm( 184
ti,oritmN];>y;mupc;rw" smcRyte (
ivvKsen senx
e ' sen;n( p cmUpitm( 185
acRyTv; ctuidR=u x_y bid=u c
]yI' sU]vtI' s*My;' s;iv]I' c;cRyie dj"
aS];n( dIp;' sMpUJy hom' p;t( sm;cret( 186
Tve?m;/;npyRNtmm' m<@l' yjet( 187
p;ysen;q pup;, d;Tp[ytm;ns"
696

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

aNte c;v.Oqie p[snU yjn' tq; 188


b[;,;n( .ojyeCzKTy; d=,;. toWyet(
ax_o yStu vedne ktuR mi vw,v" 189
ti,orit mN];>y;' sh' juy;m(
Tv; pup;l;ip sMygi' l.er" 190
vwvKsenImm;' Tv; ivvKsensmo .vet(
p[.tU /n/;Ny;!mwy| cwv ivNdit 191
y=r;=s.Ut;n;' t;ms;n;' idv*ks;m(
a>ycRne toWSy ivxuqRmd' yjet( 192
s*dxRnI' p[v+y;m svRp;pp[,;xnIm(
VytIp;te vw/tO * v; smupoy;cRy
e rm( 193
a%<@bLvp]wv;R koml*StulsIdlw"
acRyTv; WIkx' gN/pup;=t;id." 194
p;TsmcRnIy;" Syu" I.UnIl;idm;tr"
sudxRnsh;r' piv]' b[,Spitm( 195
sh;k| xto;m' lok;r' ihr<mym(
a>yRyTe m;i=u tq; x_I" smcRyte ( 196
ain?v'snI m;y; l; pui" srSvtI
p[tIjRgd;/;r; k;m/uk c;x_y" 197
tq; t;wv lokx;" pUJy; id=u yq;m;t(
a>yCyR gN/pup;wnvRw e iw vRiv/wrip 198
AGvedo_Sy sU_n tto nIr;jn' hre"
nvm' m<@l' p;otVy' c,; nOp 199
a;Jyen v; itlwv;Rip bLvwv;Rip srohw"
Tv; pup;l' dv; ky;Rdv.Oq;idkm( 200
b[;,;N.ojyeTp;u;ip smcRyte (
697

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

; vw,vI' kNy;' y;cTv; vw,vI' tq; 201


Tv; v; vw,venvw tqwv;idTy.uJyip
aNyl/Ot* c;ip ky;Ridimm;' ij" 202
s*dxRnne mN]e, sh' juy;m(
pup;, dv; s;h' sMyg;" fl' l.et( 203
aq .;gvtImi' p[v+y;m nOpom
poywk;dxI' xu;' ;dXy;' pUvvR rm( 204
acRyTv; iv/;nen gN/pup;=t;id."
p*We, tu sU_n Imd;=re, v; 205
acRye gt;mIx' sv;R.r,s'ytu m(
tto .;gvt;n( sv;RncRyTe prto ij" 206
pupwv;R tulsIp]w" sllw r=twrip
p[;d' n;rdwv pu<@rIk iv.IW,m( 207
Km;d' tTsut hnUmNt' xv' .Ogmu (
vx' v;mdev Vy;s' x*nkmev c 208
m;k<@y' c;MbrIW' d;]ey' pr;xrm(
Kmd;L>y* kXyp h;rIt;i]mev c 209
.r;j' bl' .Immuv;rpukr;n(
guh' sUt v;LmIk Sv;yM.uvmnu' /[vu m( 210
vw, romxwv m;t'g' xbrI' tq;
snNdn snk iv`n sn;tnm( 211
vo$' px%wv gjeN{ j$;yuWm(
suxIl;' i]j$;' g*rI' xu.;' sN?y;vl' tq; 212
ansUy;' {*pdI yxod;' devk' tq;
su.{;wv gopI xu.; nNdv[je iSqt;" 213
nNd' c vsudve idlIp' dxrq' tq;
698

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

k*sLy;wv jnkkNy;mip c vw,v;n( 214


acRye N/pup;w/pRU dw IRpiw nRvde nw"
t;MbUl.w +R y.oJyw dIpwnIRr;jnwrip 215
ah' .uvie t sU_n d;Ir;jn' hre"
p;om' p[kv IRt aGNy;/;n;idpUvvR t( 216
dxm' m<@l' sv| p[TyOc' juy;v"
itlme, s;Jyen c,; go`Otne v; 217
svwR vw,vw" sU_tu.R;or' xtm(
n;m. ctuQyRNtwSt;n( sv;Rn( vw,v;Nyjet( 218
pupwr; c;v.Oq' p[snU ie k;ryet(
hom' ktumR x_ed ne nOpnNdn 219
ctu.RvRw ,vwmNR ]w" s;h' v; pOqKpOqk
m;' .;gvtImi' y" ky;Rw ,vom" 220
anNtg@;dIn;mymNytmo .vet(
p;vm;nwydR ; AG.rJyte m/usdU n" 221
tv;vm;nI muin." p[oCyte m/usdU n"
yd; tu ;dxI xuKl; .Ogvu ;srs'ytu ; 222
tSy;mev p[kv IRt p;Imi' ijom"
mh;p[Iitkr' iv,o" somu_p[d;ykm( 223
tSy;' t;y;m;' tu l+mI.; jn;dRn"
p[Ty=o ih .ve] svRk;mflp[d" 224
I/r' pUjye] tNmN]e,vw vw,v"
suv,Rm<@pe idVye n;n;rp[dIipte 225
dy;idTys;xe ihr<ye pje xu.e
l+My; sh sm;sIn' koi$xIt;'xsu .m( 226
cxgd;pp;,n' I/r' iv.um(
699

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

pIt;Mbr/r' iv,u' vnm;l;ivr;jtm( 227


acRye gt;mIx' sv;R.r,.UiWtm(
p;' ply;' l+mI' kml;' psM.v;m( 228
pm;Ly;' phSt;' pn;.I' sn;tnIm(
p[;g;idWu tq; id=u pUjyet( ksmu ;id." 229
aS];dInIr;NpUJy nmSkvIRt ._t"
tto nIr;jn' dv; IsU_n tu vw,v" 230
purto juy;d* p;ys' `Otmtm(
tNm'],w vw s;h' sU_;>y;' sdev ih 231
Tv; mN]e, s;h' d;Tpup;, x;i,e
vw,v' ivp[mqun' pUjyeojyeq; 232
m;' p;I' xu.;mi' y" ky;Rw ,vom"
p[.tU /n/;Ny;!o mh;ymv;uy;t( 233
sv;Rn( k;m;nv;oit iv,ulok s gCzit
l+My;yu_o jg;q" p[Ty=" sm.Ur" 234
dd;it skl;n( k;m;inh lok pr] c
pu<yw" piv]dwvTywrJyte y] kxv" 235
t;' piv]eimTy;" svRp;pp[,;xnIm(
ye piv]mTy;id AG.yR] yjeidj" 236
p[;y;q| shs; x;NTyq| v; sm;cret(
Ev' iv/;nmIn;' sMygu_' mhiWR." 237
vwidknvw iv/n; yq;xKTy; sm;cret(
avwidkiy;ju' p[yen ivvjRyte ( 238
=Ir;B/* xeWpyR bu?ym;ne sn;tne
a]oTsv' p[kv IRt pr;]' inrNtrm( 239
n; pukr<y; v; tIre rMytle xuc*
700

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

m<@p' t] kvIRt ctu.RStor,wytRu m( 240


bt;npupm;l;id pt;k;?vjxo.tm(
ar;pR,pUv,Re yDveid kLpyet( 241
AiTvG." s;m;c;yoR dI=to mlSvnw"
rqm;roPy devx
e ' z]c;mrs'ytu m( 242
p#Nvwx;kn;n( mN];n( yDx;l;' p[vx
e yet(
SviStv;cnpUv,Re ky;RTk*tukbN/nm( 243
pU,k
R M .;n( xSyyut;n( p;lk;" prt" =pet(
a>yCyR gN/pup;w" p;d;vr,' yjet( 244
v;sudve mnNt sTy' yD' tq;Cyutm(
mheN{' Ipit' iv' pU,k
R M .eWu pUjyet( 245
p;lk;" sigIx;' dIipk;Svq hety"
tor,eWu c c<@;;" pUjnIy; yq;mm( 246
ve; d=,e .;ge k<@ ky;RTsl=,m(
in=Py;' iv/;nen ?m;/;n;Ntm;cret( 247
a;c;yoRp;s;* v; l*ikk v; nOpom
a;/;n' pUvvR t( Tv; p;TkmR sm;cret( 248
p[;t" ;Tv; iv/;nen pUjyTv; sn;tnm(
p[TyO' p;vm;nI.juR y;Tp;ys' xu.m( 249
vw,vwrnuv;k mN]w" xKTy; pOqKpOqk
ctu.RVy;Rpk;Nyw p[Tyek juy;Otm( 250
vwk< # p;WRd' Tv; homxeW' sm;cret(
t;.rev c pup;, d; jgt;Mpte" 251
o/yTv; xyne devdev' jn;dRnm(
p;TsvRmd' ky;RdTu sv;q| ijom" 252
aq n;v' suivStI,;| Tv; tiSmn( jle xu.e
701

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

pupm<@pc;id sm;StI,RsmiNvt;m( 253


sutor,ivt;n;!;' pt;k;?vjxo.t;m(
tiSmn( knkpyR inveXy kml;pitm( 254
acRyTv; iv/;nen l+My; s;| sn;tnm(
pup;lxt' t] mN]ren k;ryet( 255
Ip*W;>y;' sU_;>y;' d;Tpup;l' tt"
prt" x_y" pUJy;Stq;vr,devt;" 256
dIpwnIRr;jn' Tv; bl' d;TsmNtt"
n*." smNt;.gIRtv;id]s'ytu m( 257
dIipk;.rnek;.Sto]rip mnormw"
Pl;vyNto g;q' t] t] jl;xye 258
flw.=R w t;MbUl"w klxwdR /mtw"
kmw" ksmu l
w ;Rjiw vRikrNt" prSprm( 259
g;nwvdRe "w pur;,w sevte inx kxvm(
AiTvjo v;,;n( sU_;n( jpeySu t] ._t" 260
jpe .gvNmN];n( x;Ntp;#req;
Ev' s'sVe y b/; r;];viSmn( jl;xye 261
p[dve ]eit sU_n yDx;l;' p[vx
e yet(
t] nIr;jn' dv; ky;Rd~y;idpUjnm( 262
/Otb[tie t sU_n t] nIr;jn' ij" 263
;Tv; pUvvR d>yCyR Tv; pup;l' tq;
a;xWov;cn' Tv; .ojyedb( ;[ ,;Nxu.;n( 264
x;yyTv;q devx
e ' .uIy;;Gyt" Svym(
Ev' p[itidn' ky;RdTu sv' pv;srm( 265
aNte c;v.Oqie ' c pupy;g k;ryet(
a;c;yR mOiTvjo ivp[;NpUjye=,;id." 266
702

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

Ev' =Ir;iB/yjn' p[TyBd' k;ryepO


SvsMygqRv
O q| .og;y kml;pte" 267
vOqRmip r;^Sy x]U,;' n;xn;y c
svR/mRivvOq| =Ir;iB/yjn' cret(
t] du.R=rog;p;pb;/; n sNt ih 268
g;v" pU,dR `u ; inTy' blSy fl;/r;
pupt;" flt; vO=; n;yoR .tOpR r;y,;" 269
a;yumNt xxvo j;yte ._rCyute
y" kroit iv/;nen yjn' jlx;yn" 270
tukoi$fl' t] p[;oTyev n s'xy"
yiSTvd' ,uy;Ty' =Ir;iB/yjn' hre" 271
sv;Rn( k;m;nv;oit iv,ulok ivNdit
pupte tu rs;le tu t];PyuTsvm;Tmn" 272
i]v;sr' p[kv IRt dol;n;m mhoTsvm(
poiWt" s'yt;Tm; dI=to m;/v' hrm( 273
z]c;mrv;id]w" pt;k" xivk;' xu.;m(
a;roPy;lt' iv,u' Svy smlt" 274
hr{;' ivikrNto vw g;yNt" prmerm(
gCzyru ;&m' p[;tnRrn;rIjnw" sh 275
t];m[v=O Cz;y;y;' ves' MpUjyerm(
cUtpupw" sugN/I.m;R/vI. yUqk" 276
mrIcm' d?y' modk smpRyte (
xkLy;dIin .+y;, p;nk invedyet( 177
skpUrR t;MbUl' pUgIflsmiNvtm(
svRm;vr,' pUJy' hom' p;Tsm;cret( 278
Tve?m;n;idpyRNt' iv,usU _ yjet(
703

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

m;/venvw mnun; xkr;s'ytu ;n( itl;n( 279


sh' juy;* .KTy; vw,vsm"
vwk< # p;WRd' Tv; homxeW' sm;pyet( 280
p[TyOc' p;vm;nI.dR;Tpup;l' hre"
aq dol;' xu.;k;r;' b;iSmn( smlt;m( 281
vj[vdw yU mR ;,Kymu_;iv&m.UiWt;m(
tSy;' inveXy devx
e ' l+My; s;| p[pjU yet( 282
gN/w" pupw/pRU dIpw" flw.+R ywinRvde nw"
ksmu ;=tdUv;Rgi[ tlsipRm/R dU km( 283
sWRp;, c in=Py a;;~y| invedyet(
p;deWu cturo ved;n( mN];<yo_Wu c;Stre 284
n;gr;j dol;y;' pI# svRSvrwrip
VyjnwvnRw tey s;iv]I' c;mre tq; 285
iinx;mcRyie =u ?v| b[ bOhSpit"
a/St;i<@k;' {' =e]p;livn;yk* 286
ivt;ne cN{sUy*R c n=];, g[h;'Stq;
ved; seith;s;' pur;,' devt; g,;" 287
.U/r;" s;gr;" sveR pUjnIy;" smNtt"
Ev' sMpUJy dol;y;' l+My; sh jn;dRnm( 288
dolye tto dol;' ctuvdRe w tuidRnm(
sU_ b[,opTyw" s;mg;nw" p[bN/k" 289
n;m." ktRyn( devmev mNd' p[dolyet(
S]y' Svlt;" sv;R g;yNTyo iv.umCyutm( 290
crt' r`un;qSy ,Sy crt' tq;
dolyeymu duR ; .KTy; dol;y;' prmerm( 291
dol;y; dxRn' iv,omRh;p;tkn;xnm(
704

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

._p[s;dn' n,;' jNmmOTyuinNtnm( 292


dev;" sveR ivm;nSq; dol;y;mcRt' hrm(
dxRyNt tt" pu<y' dol;n;moTsv' hre" 283
.KTy; nIr;jn' d;t( IsU_nvw vw,v"
b[;,;n( .ojyeTp;=,;. toWyet( 294
Ev' i]v;sr' ky;RdTu sv' vw,vom"
p[u mev' kvIRt tTk;le tu vw,v" 295
*tenvw c m;ge,R jphompur"srm(
Tsv' v;sudve Sy yq;xKTy; sm;cret( 296
y] y]oTsv' iv,o" kuR mCzit vw,v"
hom' ky;R] mN]wStq;iv,upk
[ ;xk" 297
ato devie tsU_n tq;iv,onuk
R n c
prom;]eit sU_;>y;' p*We, c vw,v" 298
n;r;y,;nuv;kn IsU_n;ip vw,v"
p[TyOc' juy;* c,; p;ysen v; 299
ctu.RvRw ,vwmNR ]w" pOqgor' xtm(
a;Jyhom' p[kv IRt g;y}y; iv,usD' y; 300
vwk< #p;WRd' Tv; xeW' pUvvR d;cret(
an;ideWu sveWR u ky;Rdve ' iv/;nt" 301
b[;,;n( .ojyeip[;n( sv| sMpU,tR ;' v[jte (
aqv; mN]ren sh' p[itv;srm( 302
Tv; pup;, dv; c xeW' pUvvR d;cret(
hom' ivn; n ktRVymuTsv' prm;Tmn" 303
jphomivhInNtu n gO ;it jn;dRn"
tSm;Cz^*t' p[v+y;m iv,or;r;/n' nOp 304
ayu ,p=e tu sMyg>yuidte rv*
705

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;dx;RTsr;]Ntu pUjyeTp[.mu Vyym( 305


;Tv; n;' iv/;nen tTy" sm;iht"
gOhITv; jlkM.Ntu v;,;n( p[vr;n( v[jte ( 306
pTvKpLlv;n( pup;<y.mN}y ivin=pet(
s*r.eyI' tq; mu{;' dxRyTv; c pUjyet( 307
i]v;r' vw,vwmNR ]w" xnvw ;.Wecyet(
pUjyTv; iv/;nen gN/pup;=t;id." 308
apUp;n( p;ys' x_Un( sr invedyet(
mN]wrorxt' dv; pup;, ci," 309
p;om' p[kv IRt s;Jyen c,; tt"
kSy v; nwitsU_n vw,vwrip vw,v" 310
Tv; tu mN]ren `Otmor' xtm(
vwk< # p;WRd' Tv; vw,v;n( .ojyet" 311
sojns'yu _" =itx;yI .vex
s;y;eip sm>yCyR j;tIpupw" sugiN/." 312
b.dIRpd<@ sevre n( purv;sn"
Ev' mhoTsv' Tv; /n/;Nyyuto .vet( 313
tTk;loct' iv,oTsv' prm;Tmn"
{VyhInoip kvIRt p]pupw" fl;id." 314
smbRLvp]wv;R hom' kvIRt vw,v"
sNtpRye ivp[;S' tu komlwStulsIdlw" 315
.KTy; vw devdevx
e " prtuo .ved/( vu[ m(
a;iStKy" /;n ivyu_mdmTsr" 316
pUjyTv; jg;q' y;vIvmtN{t"
h .uKTv; mnorMy;n( .og;n( sv;Rn( yqePst;n( 317
su%ne dehmuTsOJy jI,RTvcmvorg"
706

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

SqUlsU+m;Tmk;em;' ivh;y p[itN{utm( 318


s;PymIrSy;xu gTv; tu Svjnw" sh
idVy' ivm;nm; vwk< # n;m .;Skrm( 319
idVy;Psrog,wyRu _o idVy.UW,.UiWt"
StUym;n" surg,wgIRym;n ikrw" 320
b[lokmitMy gTv; b[;<@m<@pm(
iv,uc, vw .Tv; sv;Rn;vr,;n( `n;n( 321
atITy vIrj;m;xu svRvde v;' ndIm(
a>yuCzrVyg["w pUJym;n" suromw" 322
sMp[;Py prm' /;m yoggMy' sn;tnm(
yTv; n invtRNte t;m prm' hre" 323
ti,o" prm' /;m sd; pXyNt yogn"
xIt;'xk
u oi$s;xw" svwR .vnwytRu m( 324
a;!y*vnwidR}yw" pu' ." S]I. slm(
svRl=,sMpwidRVy.UW,.UiWtw" 325
a=r' prm' Vyom yiSmNdev; a/it;"
r;vtI /enmu tI VySt>n;sUyv;snI 326
y] g;vo .Ur;" s;yo?y; devpUjt;
anNtVyUhlok tq; tuLyxu.;vhw" 327
svRvde my' t] m<@p' sumnohrm(
shSqU,sds /[vu e rMyore xu.e 328
tiSmn( mnorme pI# /m;R"w sUr.vOtR e
sh;sIn' kmly; ; dev' sn;tnm( 329
Stuit." pukl;. p[,My c pun" pun"
p[hWRpl
u ko .UTv; ten c;lit" m;t( 330
pUjt" sklw.oRg"w y; c;ip p[pU jt"
707

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

anNtivhgex;wrcRt" svdwvtw" 331


teW;mNytmo .UTv; modte t] devvt(
EWu kWu c lokWu itte kml;pit" 332
teWu tevip devSy inTyd;so .veTsd;
d;svTpu]vSy m]vd( bN/uvTsd; 333
aXnute skl;Nk;m;Nsh ten ivpt;
m;Nlok;n( k;m.og" k;mPynusrn( 334
svRd; dUriv?vStdu"%;vexlv;'xk"
gu,;nu.vjp[ITy; ky;R;nmxeWt" 335
vmev pr' mo=' ivdu" prmyogn"
k;Nt prm' d;s; mu_mek mhWRy" 336
hred;RSywkprm;' ._m;lMBy m;nv"
hwv mu_o r;jWeR svRkmRinbN/n" 337
it vOh;rItSmOt* ivxprm/mRx;S]e n;n;iv/oTsviv/;n'
n;m smo ?y;y"
amo?y;y"
aq iv,upjU ;iv/v,Rnm(
h;rIt v;c
aq v+y;m r;jeN{ iv,upjU ;iv/' prm( 1
*t' mhiWR." p[o_' vx;w" pur;tnw"
vw%;nsw .OGv;w" snk;w yog." 2
vw,vwviRw dk" pUvyRw R d;crt' pur;
te v+y;m r;jeN{ mh;ip[ytm' hre" 3
b[;e muteR Tq;y sMyg;cMy v;r,;
?y;Tv; Tpje iv,u' pUjyeNmnswv tu 4
708

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

t' p[vw ie t sU_n bo/yeTkml;pitm(


vnSpteit sU_n tUy`R oW' inn;dyet( 5
ky;RTp[d=,' iv,ortodevTe ynen tu
ti,orit mN];>y;N]" p[,My;cret" 6
tx*cStq;c;Nto dNt/;vnpUvk
R m(
;n' ky;Ri/;nen /;]IItulsIyutm( 7
n;r;y,;nuv;kn Tv; t];`mWR,m(
tTy" xuc.UTR v; tpRyTv; c pUvvR t( 8
/Oto?vRp<u @^dhe piv]kr Ev c
p[ivXy mNdr' iv,o" s'm;jRNy; ivxo/yet( 9
v;Stopteit vw sU_' jpn( s'm;jRye h m(
a;g;v it sU_n gomyen;nulpe yet(
a;no.{eit sU_n rvLl in=pet( 10
tt" klxm;d;y jpNvw x;knIAc"
gTv; jl;xy' rMy' inMmRl' xuc p;<@rm( 11
m' me git Ac; jl' .KTy;.mN]yet(
a;po aSm;init Ac; klx' =;lyed( ij" 12
smu{ JyemN]e, gO Iy;Tp[yto jlm(
tSmen' vStu.rit vS]e,;Cz; vw,v" 13
p[sm[;jeit sU_' vw jpn( sMp[ivxed( gOhm(
/;Nyopr tq; kM.' Nyse=,to hre" 14
m' me v,eTyOc; ml{Vys'ytu m(
aNt Tveit sU_n kYy;TpupSy sym( 15
aVv; su.ge ;>y;' gN/;' peWyeq;
v;Gyt" p[yto .UTv; IsU_nvw vw,v"
iv;in n it Ac; dIp' d;TsudIiptm( 16
709

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

tTp;]eWu sll' dv; gN/;'Stu in=pet(


xo deVy; c sll' g;y}y; c kx;'Stq; 17
a;yneit c pup;, yvosIit Ac;=t;n(
gN/;reit vw gN/; n*W?y; itlsWRp;n( 18
k;<@;Tk;<@it dUv;Rg;[ n( sihr<yeit rkm(
ihr<ypeit Ac; ihr<y' in=peq; 19
Ev' {Vy;, in=Py tulSy; c smpRyte (
sivtuTe y;id Ac; d;d~yoRdk hre" 20
yeit p;deit Ac; d;Tp;djl' tq;
.{Nte hSteTynen hStp[=;ln' cret( 21
vy" sup,Rie t Ac; mu%sMm;jRn' tq;
a;po aSm;init Ac; vK]g<@Wmev c 22
ihr<ydNteTynen dNtk;' invedyet(
bOhSpte p[qmeit j;le%nmev c 23
a;pyTv; .eWjIrit g<@Wm;cret(
a;po ih ; Tynen kYy;d;cmnIykm( 24
mU/;Rmv Tynen twl;>y sm;cret(
mU/;RnNdIv Tynen gN/;n( kxWe u lepyet(
tyStSq* kxvNte kx;n( vw =;lyeTpun"
ye pOXn it Ac; tcoRtRn;idkm( 26
a;poyMb" p[qmmit sU_n;>ysUcnm(
Tv;d" ;pyeTsU_vRw ,vwgNR /v;r,; 27
tt" p;mOtgw VR yw" ;pyeTp[k;xk"
a;Py;ySveTyOc; =Ir' d/;V,eit vw d/ 28
`Otm;m=eit `Ot' m/uv;teit vw m/u
te vy' yq; go.rTyOc=e ru s' xu.m( 29
710

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

E." p;mOt"w ;Py cNdn invedyet(


IsU_puWsU_;>y;' pun" s'Sq;pyerm( 30
vnSpteit sU_n kYy;d( `oWsmiNvtm(
ye j;t it Ac; d;Ir;jn' tt" 31
yuv; suv;seit Ac; vS]e,; p[m;jRyte (
p[sne ;neit mN]e, vS]' sMveyet" 32
yuv' vS];,Iit Ac; rIy' tqwv c
svR];cmn' d;Czo devITyOc; c tu 33
pvIt' tto d;d(b;[ ,;init vw Ac;
AtSy tNtuivtte d;Tkxpiv]km( 34
p;d;cmn' d;d( .UW,w.WRU yerm(
ivjTsU_n d;W,;in xu.;in vw 35
ihr<ykxie t Ac; kx;n( s'xoWyeq;
supu pw" kvrI' d;iihsoteTynen vw 36
p;ymN{ te rq TyOc; itlk xu.m(
gN/ lepye;]e gN/;reit vw Ac; 37
];t;rmN{ TyOc; pupm;l;' smpRyte (
c=uW" ipteit Ac; c=uWo rn' xu.m( 38
shxIWeiR t Ac; ikrI$' xrs =pet(
AKs;m;>y;mit o]e k<@le m; krepRyte ( 39
dmUNs* ps it kyrU ;idiv.UW,m(
a;ete ySyeit Ac; h;r;, ivml;in c 40
hSt;>y;' dxx;%;>y;mTyOc; c;lIykm(
aSy i]pU,mR /un; sUYy;k ivNyseCz.e 41
dNTvdur it ki$sU]' surocWm(
SviStd; ivxSpitrTy;yu/;in smpRyte ( 42
711

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

*nRy N{eit d;Cz]' suivml' tq;


som" pvtRtTe yOc; c;mr' hwmmumm( 43
som;pUW,eTyOc; t;lvONt* suvcRs*
p' pmit Ac; d;d;dxRn' xu.m( 44
N{mev /IW,eit Ac;sne ivinvexyet(
hwv;Stmeit Ac; d; kxivrm( 45
a;pSvNtrit Ac; p;' d; ._t"
g*rImm;y sU_n a~y| hSte invedyet( 46
ntm'ho n durtmTy;cmn' smpRyte (
ipv;sommTynen m/upk p[;xyet( 47
apSve s/veit punr;cmn' cret(
acRNtSTv;hv;mheTy=twrcRyCe z."w 48
t<@l;" shr{;Stu a=t; it kitRt;"
iv,onuk
R mit sU_n /Up' d;Ot;iNvtm( 49
.;v;mteit sU_n dIp;Ir;jyeCz.;n(
dNte p;]mit .;jn' ivNyseCz.m( 50
tSm; arm;mveit p;]p[=;ln' cret(
aiSmn( pde prmit gv;Jyen;.pUryet(
iptu' nuStoWmit sU_n d;d;idk hv" 51
tdSy;inkmit Ac; sihr<y' `Ot' tq;
tiSmn( r;yvty it d;d;poxne `Otm( 52
tt" p[;,;;tyo hotVy;" prm;Tmin
ae ivvSvduWs it p. yq;mm( 53
smu{; dUmIRit sU_n `Ot/;r;" sm;cret(
prom;]eit sU_n .ojyeTsy' hrm( 54
tu>y' ihNv;n Tynen vy" sv| invedyet(
712

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT


VEDIC LITERATURE COLLECTION

h;rItSmOit"

N{ pIveTynen d;d;poxn' pun" 55


p[t a;in pvm;neTyOc; hStp[=;ln' cret(
srSvtI' devyNt it itsO.gR<@Wmev c 56
vOi' idvIx" t;reit d;d;cmn' tt"
xx' jD;nmit Ac; mu%hSt* c m;jRyte ( 57
d=,;vt;mit Ac; d;;MbUlmumm(
Sv;du" pvSveit Ac; d;d;cmn' pun"
a;y' g*rit sU_;>y;' d;Tpup;l' tt" 58
dIpIr;jyeTp;d( `OtsU_n vw,v"
yt N{eTy;id W@.idR=u r=;' p[d;pyet( 59
yDo dev;n;mit sU_n pSq;njp' cret(
ti,orit ;>y;' p[,mevw ._t" 60
g*rImm;yeit Ac; d;d;cmnNtt"
shn;m." StuTv; p;om' sm;cret( 61
p[;tr*p;sn' Tv; tiSm* jn;dRnm(
?y;Tv; s'pJU y juy;w,vw" p[TyOc' hv" 62
I.UsU _;>y;mip c Tv; `Otyut' hv"
y;." somo modteTynen m;tO>y;' juy;v" 63
ikSvnmTy;Nt' juy;v"
sup,| ivp[; it Ac; sup,;Ry mh;Tmne 64
cmUW Czen it c senx
e ;y;ip yt;m(
piv]Nt it ;>y;;y;mttejse 65
Sv;duW' s it Ac; heit>yo juy;v"
N{e;intIN{;y amU/iRe t p;vkm( 66
ym;y someit ymwAt ' moWu,Te yOc;
yiteit v,' v;yv;y;hIit m;tm(
713

[Hrta Smiti]

[|Hrta Smiti]

SmOit

{iv,od; dd;tu n;{iv,;;xmev c 67


}yMbkAc; { m;n" p[j;' p[j;pitm(
yDenTe yOc; s;?ye>yo mto yveit c 69
yon" speit Ac; vsu{e>y Ev c
ivedve ;" s ctsO.yeR dev; s Ac; tq; 69
sve>R ywv dev>e yo juy;dmumm(
n;sTy;>y;mit Ac; aCzNdo>y Ev c 70
sompUWie t Ac; sUYy;cN{msoStq;
s'smudsU_n vw,ve>yS