Αθηέξωκα ζηνλ Δπάγγειν Βεληδέιν

α) Βαγγέιεο Βεληδέινο, ν πξνηθνζήξαο πνπ “πόλεζε” ηνπο θηωρνύο Έιιελεο. Ο
«γαιαδναίκαηνο», πνπ γηα ράξε ηνπο «θπιίζηεθε» ζηνλ ζνζηαιηζκό, ιέεη ν
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ΢ ΣΡΑΪΑΝΟΤ ζε άξζξν ηνπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζηηο 30/06/2011.
―Αλ ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ ηόζν ηξαγηθά κε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζα ήηαλ γηα
γέιηα. Αλέιαβε ν γλσζηόο Βαγγέιεο Βεληδέινο λα ―ζώζεη‖ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία
…Αλέιαβε ν ζώγακπξνο ηνπ Μπαθαηζέινπ λα καο βάιεη ζε αλαπηπμηαθή πνξεία
…Ο άζρεηνο δηθεγόξνο, πνπ, επεηδή ηα ―παίξλεη‖ γξήγνξα, ζα κάζεη ηα νηθνλνκηθά
ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, γηα λα καο ―ζώζεη‖. Έλαο δήζελ δηαπξεπήο ζπληαγκαηνιόγνο
αλέιαβε λα καο ―ζώζεη‖ ζε έλα αληηθείκελν, ην νπνίν δελ θαηέρεη.
… Γελ πξέπεη πνηέ λα μερλάκε όηη όια ηα αληηζπληαγκαηηθά ―μεξάζκαηα‖, ηα νπνία
πιεξώλνπκε ζήκεξα σο ιαόο θαη ελ πνιινίο κάο νδήγεζαλ ζην ζεκεξηλό ράιη, δηθά
ηνπ ―επηηεύγκαηα‖ είλαη. Ο λόκνο πεξί επζύλεο ππνπξγώλ ή ν λόκνο πεξί βαζηθνύ
κεηόρνπ θέξνπλ ηελ επηζηεκνληθή ―ππνγξαθή‖ ηνπ. Απηά θαηάθεξε ζηνλ ηνκέα ηεο
εμεηδίθεπζήο ηνπ. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν ιέκε δήζελ δηαπξεπήο.
Σν πξώην πξάγκα, πνπ πξέπεη λα εξκελεύζνπκε, είλαη ε ―εηθόλα‖ ηνπ ζηνλ θόζκν.
Γηαηί ν θόζκνο —αθόκα θη απηόο πνπ δελ ηνλ ζπκπαζεί— ηνλ ζεσξεί έμππλν; Δίλαη
πξάγκαηη έμππλνο ή απηή είλαη κηα ―αγνξαζκέλε‖ παλάθξηβε ―εηθόλα‖, ηελ νπνία
θάπνηνη θξόληηζαλ λα ηνπ ηελ πξνζθέξνπλ απιόρεξα; Ο Βεληδέινο είλαη πξαγκαηηθά
έμππλνο ή απιά θάπνηνπο ηξίηνπο ηνπο ζπκθέξεη λα ηνλ εκθαλίδνπλ ζαλ έμππλν; Ο
Βεληδέινο είλαη κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε, ε νπνία απαηηεί εηδηθέο γλώζεηο ζηελ
αλάιπζή ηεο. Γελ είλαη απηό ην νπνίν θαίλεηαη θαη ζίγνπξα δελ είλαη απηό ην νπνίν
ζα ήζειε θαη ν ίδηνο λα είλαη …Καη’ αξρήλ δελ είλαη ν εγέηεο, πνπ έρεη θπζηθά
ραξαθηεξηζηηθά εγέηε.
Οη θίινη ηνπ κηιάλε γηα έλαλ δεηλό ξήηνξα, ν νπνίνο θαηαηξνπώλεη ηνπο ζπλνκηιεηέο
ηνπ. Οη ίδηνη κηιάλε γηα έλαλ άξηζην επηζηήκνλα, ν νπνίνο θαηέρεη πιήζνο γλώζεσλ.
Οη ίδηνη κηιάλε γηα έλαλ γελλαίν άλζξσπν, ν νπνίνο, κπξνζηά ζηελ επίηεπμε ελόο

ζηόρνπ, δελ θνβάηαη ηίπνηε. ΋ια απηά δελ ηζρύνπλ ζε απόιπηα κεγέζε θαη εθεί όπνπ
ηζρύνπλ έρνπλ κηα πνιύ ζπγθεθξηκέλε εμήγεζε.
Ο Βεληδέινο είλαη ε απόιπηε απόδεημε όηη ην πξαγκαηηθό ζεκέιην ηεο δηάθξηζεο ελόο
αηόκνπ κέζα ζηελ θνηλσλία είλαη ε ζσζηή επηινγή ηνπ ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνκέα. Ο
Βεληδέινο έθηαζε εδώ όπνπ έθηαζε, επεηδή δηάιεμε ην κνλαδηθό επάγγεικα πνπ ηνπ
ηαηξηάδεη θαη κπνξνύζε λα ηνπ απνδώζεη δηάθξηζε. ΋,ηη άιιν θη αλ έθαλε, δελ ζα
μέθεπγε από ηε κεηξηόηεηα ηνπ ―έμππλνπ‖ ηνπ θαθελείνπ ηεο γεηηνληάο …Σνπ
ζξαζύδεηινπ εμππλάθηα, πνπ ηζαθίδεη ιηνληάξηα όηαλ απηά ιείπνπλ θαη πνπ ιέεη
θακηά και…. γηα λα πεξάζεη ε ώξα, όηαλ απηά εκθαλίδνληαη κπξνζηά ηνπ.
Ο Βεληδέινο είλαη γελλεκέλνο δηθεγόξνο. Ίζσο, ιόγσ νηθνγελεηαθήο παξάδνζεο,
αιιά ζίγνπξα ηδαληθόο …Πξνζνρή …‖Γηθεγόξνο‖, όρη ―λνκηθόο‖. Ζ έλλνηα ηνπ
―δηθεγόξνπ‖ ζπλδέεηαη κε ζπκπεξηθνξέο, ελώ ε έλλνηα ηνπ ―λνκηθνύ‖ ζπλδέεηαη κε
γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο. Ο Βεληδέινο είλαη γελλεκέλνο δηθεγόξνο. Ση ζεκαίλεη απηό;
΋ηη πξνζθνιιάηαη πάλσ ζε θάπνηνλ θαη εθείλνπ ην κέγεζνο ―δαλείδεηαη‖. Δθείλνπ ην
θεθάιαην δηαρεηξίδεηαη θαη εθείλνπ ηηο εληνιέο εθηειεί εθ ηνπ αζθαινύο, εθόζνλ
απηόο θέξεη ηελ επζύλε. ΋ιε ηνπ ε επηηπρία, δειαδή, ζηεξίδεηαη ζηηο θαιέο επηινγέο
―πειαηώλ‖.
Απηό είλαη ινγηθό λα ζπκβαίλεη. Ο δηθεγόξνο ελόο ―ζεξίνπ‖ είλαη ―ζεξίν‖ θαη ν ίδηνο,
αθόκα θη αλ ν ίδηνο πξνζσπηθά είλαη έλαο δεηιόο άλζξσπνο. Άιιν πξάγκα είλαη λ’
αληηπξνζσπεύεηο ηα ζπκθέξνληα ελόο Βαξδηλνγηάλλε, γηα παξάδεηγκα, θαη λ’ απεηιείο
ηνλ αληίπαιό ζνπ κε ηα δηθά ηνπ κέζα θαη άιιν πξάγκα είλαη λ’ αληηπξνζσπεύεηο ηα
ζπκθέξνληα ελόο αλέξγνπ ειεθηξνζπγθνιιεηή ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο θαη λ’
απεηιείο ηνλ αληίπαιό ζνπ κε πληγκό από ηα δάθξπα ηνπ πειάηε ζνπ.
΋ηαλ είζαη δηθεγόξνο κε θαιέο επηινγέο, ηα πάληα είλαη εύθνια. ―Τςώλεζαη‖, ρσξίο
λα ρξεηαζηεί λα ―ζθαξθαιώζεηο‖. Μπνξείο λ’ απεηιείο ρσξίο θόζηνο. Μπνξείο λα
θσλάδεηο, ρσξίο λα θηλδπλεύεηο. Πάληα θάπνηνο άιινο ζα ―θαζαξίζεη‖ γηα εζέλα θαη
ζηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε δελ έρεηο εζύ επζύλε γηα ηηο ―εληνιέο‖ ηνπ πειάηε ζνπ. Με
ιίγα ιόγηα κπνξείο λα δεηο ζαλ ―ιηνληάξη‖, άζρεηα αλ ζην πξνζσπηθό επίπεδν είζαη
έλαο ―ιαγόο‖. Δίζαη πάληα ν ―άλη’ απηνύ‖. ΢ηελ πξαγκαηηθόηεηα είζαη ππεύζπλνο
κόλνλ γηα λα δηαιέμεηο ην θνπζηνύκη ζνπ θαη λα κάζεηο λα δέλεηο ηε γξαβάηα ζνπ.
΋πσο αληηιακβαλόκαζηε ην ηδαληθό γηα έλαλ ηέηνην δηθεγόξν είλαη λ’ απνθηήζεη
κόληκε ζρέζε κε ηνλ ηδαληθό πειάηε ηνπ. Ζ κέγηζηε επηηπρία ελόο δηθεγόξνπ,
δειαδή, είλαη απηή, ηελ νπνία ―πέηπρε‖ ζηε δσή ηνπ ν Βαγγέιεο. Ο Βαγγέιεο, σο
Θεζζαινληθηόο δηθεγόξνο, απέθηεζε ζπγγεληθή ζρέζε κε ηνλ Θεζζαινληθηό εθείλνλ,
ν νπνίνο ζα ήηαλ ν ηδαληθόο πειάηεο ελόο δηθεγόξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο Βαγγέιεο
―παληξεύηεθε‖ ηνλ πην ηζρπξό παξάγνληα ηεο Θεζζαινλίθεο …‖Παληξεύηεθε‖ ηνλ
Μπαθαηζέιν θαη απιά —θάπνπ-θάπνπ— θνηκάηαη κε ηελ θόξε ηνπ.
Από εθεί θαη πέξα ήηαλ εύθνια ηα πξάγκαηα γη’ απηόλ. Δθπαηδεπκέλνο σο δηθεγόξνο
—όπσο ήηαλ—, θαηόξζσζε θαη ―κνληκνπνίεζε‖ ηε δαλεηθή ηζρύ ηνπ. Έηζη
―θαηέβεθε‖ ζηελ Αζήλα λα παξαζηήζεη ηνλ παξάγνληα. Ο πεζεξόο ζπλελλνήζεθε κε
ηνλ Λακπξάθε θαη έηζη θάπνηνη ηζρπξνί παξάγνληεο ηεο εμνπζίαο πεξίκελαλ ηνλ
ρνληξό ηνπ Βαξδάξε ζηελ πξσηεύνπζα. ΋ιε ηνπ ε ―επηηπρία‖ ζε ηέηνηα
ηειεθσλήκαηα νθείιεηαη. Πάληα θάπνηνη θξνληίδνπλ λα παίξλνπλ ηειέθσλν, γηα λα
κελ κέλεη ζηελ απ’ έμσ ην θαγαλό ―παηδί‖. Απηήλ ηελ επηηπρία ηε δηαρεηξίδεηαη

εύθνια, γηαηί αθξηβώο είλαη δηθεγόξνο. Απιά ηε δηαρεηξίδεηαη κε κεγαιύηεξε
αζθάιεηα θαη άλεζε από έλαλ θνηλό δηθεγόξν, ν νπνίνο δελ είλαη ―γακπξόο‖.
Απηό είλαη ην κπζηηθό ηεο επηηπρίαο ηνπ Βαγγέιε …Σν κπζηηθό, ην νπνίν βαζίδεηαη
ζηε ζηγνπξηά ηνπ θαη ηνπ πξνζθέξεη ηελ απαηηνύκελε απηνπεπνίζεζε. Απηή ε
απηνπεπνίζεζε ήηαλ πάληα ε δύλακε ηνπ Βαγγέιε. Πάληα θεξόηαλ θαη κηινύζε κε
ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ ζώγακπξνπ ηνπ Μπαθαηζέινπ, πνπ δελ ππνιόγηδε θαλέλαλ.
΢ηε ζπλέρεηα κηινύζε κε ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ ―ζώγακπξνπ‖ ηνπ ΓΟΛ θαη επίζεο
δελ ππνιόγηδε θαλέλαλ. Ο κνλαδηθόο ζηόρνο, πνπ ηνπ απέκελε, ήηαλ λα γίλεη
―ζώγακπξνο‖ ζην ίδην ην ΠΑ΢ΟΚ. ΋ια απηά όκσο ηα επηηπγράλεη κε ηα ίδηα
πξνζόληα. Γελ βειηηώλεηαη, θάζε θνξά πνπ ―αλεβαίλεη‖ επίπεδν.
Αθξηβώο, επεηδή κηιάκε γηα δηαρείξηζε έηνηκεο ―επηηπρίαο‖, αλαδεηνύκε ηελ αμία ησλ
πξνζόλησλ, πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο …Σα πξνζόληα εθείλα, ζηα
νπνία αλαθέξνληαη νη θίινη θαη ζαπκαζηέο ηνπ Βαγγέιε θαη ηα νπνία ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη πξνζόληα ηνπ Βαγγέιε …Δίλαη ηα ηππηθά πξνζόληα ελόο
δηθεγόξνπ …Σνπ δηθεγόξνπ, ν νπνίνο είλαη έλαο θαιόο ―εζνπνηόο‖, πνπ πξέπεη λα
ελεξγεί αλάινγα κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε ηνπ. Αλ ν πειάηεο ζέιεη ―αγξηάδεο‖, ν
δηθεγόξνο ηνπ παξηζηάλεη ηνλ ―άγξην‖. Αλ ν πειάηεο ζέιεη ―γιπθάδεο‖, ν δηθεγόξνο
ηνπ παξηζηάλεη ην ―ζεξκπέηη‖. Σν δεηνύκελν είλαη λα ―πηάλεη‖ θαιά ηνλ ―ξόιν‖ ηνπ.
Άξα ηη ςάρλνπκε λα βξνύκε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Βεληδέινπ; Σα πξνζόληα όρη ελόο
ηζρπξνύ άλδξα, αιιά ηα πξνζόληα ελόο εζνπνηνύ. Πνηα είλαη ηα πξνζόληα ελόο
εζνπνηνύ; Μπνξεί έλαο εζνπνηόο λα είλαη ηξαπιόο θαη λα ζέιεη λα παίμεη ηνλ ξόιν
ηνπ απνινγνύκελνπ Οξέζηε; Μπνξεί έλαο εζνπνηόο λα είλαη αιιήζσξνο θαη λα
παίξλεη ην ύθνο εθείλν, πνπ απαηηεί ν ξόινο ηνπ ηηκσξνύ Οδπζζέα; Μπνξεί έλαο
κηθξόζσκνο εζνπνηόο λα παίμεη ηνλ ξόιν ηνπ Αίαληα; Μπνξεί έλαο άζρεκνο
εζνπνηόο λα παίμεη ηνλ ξόιν ηνπ Αρηιιέα; Σα πάληα, δειαδή, αλάγνληαη ζηηο
ηδηνκνξθίεο ηνπ ξόινπ, πνπ θαιείηαη θάπνηνο λα ελζαξθώζεη.
Ο Βεληδέινο γηα πνηα πξνζόληα ηνπ είλαη γλσζηόο; Θεσξείηαη πιεζσξηθή
πξνζσπηθόηεηα, αιιά απηό δελ πξνθύπηεη από ην κέρξη ηώξα έξγν ηνπ. Ο Βεληδέινο
ζηε κέρξη ηώξα καθξόρξνλε πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ δελ άθεζε έξγν. Γελ ηνλ
ζπκνύληαη πνπζελά γηα ηηο θαηλνηόκεο ηδέεο ηνπ ζε θάπνην ππνπξγείν. Οη ηδέεο
απαηηνύλ γλώζεηο θαη ν Βεληδέινο δελ έρεη ηέηνηεο. Ηδέεο έρνπλ κόλνλ ηα αθεληηθά θαη
―εληνιείο‖ ηνπ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ν Βεληδέινο ζηελ πνξεία
ηνπ λα κελ αθήλεη ―ίρλε‖. Αλ θαη ππέξβαξνο, αθήλεη ίρλε γάηαο. Πέξα από θάπνηα
ςίρνπια από κπνπγάηζεο, δελ έρεη αθήζεη ηίπνηε πίζσ ηνπ.

Ο Βεληδέινο έρεη κηα απιή επθξάδεηα ιόγνπ θαη απηή είλαη πνπ ηνλ δηαθξίλεη. Δίλαη
ξήηνξαο ηεο ―ηάβιαο‖ …Έμππλνο ηνπ ηξαπεδηνύ. Μπνξεί λα μεθηλήζεη λα κηιάεη θαη
λα κελ ζηακαηάεη, κόλν θαη κόλν επεηδή κπνξεί λα ην θάλεη θαη όρη επεηδή έρεη θάηη
λα πεη. Μπνξεί λα κηιάεη αθαηάπαπζηα, ρσξίο λα ιέεη απνιύησο ηίπνηε. ΢ε κηα
ζπδήηεζε καδί ηνπ πξνιαβαίλεηο λα παο ηνπαιέηα θαη λα γπξίζεηο, ρσξίο λα ράζεηο
ηίπνηε ζην ελδηάκεζν. Ούηε από ηνλ ίδην ζα ιείςεηο νύηε ζα ράζεηο ηίπνηε. Πνηέ δελ
ζα ζνπ πεη …θάζεζε λ’ αθνύζεηο ην πην ―ζεκαληηθό‖… θαη πνηέ δελ ζα αηζζαλζείο
όηη όζν έιεηπεο εηπώζεθε απηό ην ―ζεκαληηθό‖ θαη άξα θάηη έραζεο. Από ηνλ
―ζόξπβν‖ θεύγεηο θαη ζηνλ ―ζόξπβν‖ γπξλάο.

Μηιάκε γηα ζαύκα ―ξεηνξηθήο‖. Μπνξείο λα ηνλ δηαθόςεηο, ν ίδηνο λα μεράζεη ηη
έιεγε θαη παξ’ όι’ απηά λα ζπλερίζεη λα κηιάεη ρσξίο θαλέλα πξόβιεκα. Γηαηί; Γηαηί
απηά, ηα νπνία ιέεη, δελ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. Γελ έρνπλ σο ζηόρν λα θαηαιήμνπλ
θάπνπ. Δίλαη απιά θνπβέληεο, πνπ ζηόρν ηνπο έρνπλ απιά λ’ αθνύγνληαη σξαία ζηνλ
―ρξόλν‖ πνπ ηνπ δηαηίζεηαη λα κηιήζεη …Κνπβέληεο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα
―θνιιήζνπλ‖ ε κία πίζσ από ηελ άιιε, εθόζνλ δελ νδεγνύλ θάπνπ ζπγθεθξηκέλα.
―Κνιιάλε‖ ε κία πίζσ από ηελ άιιε, επεηδή απιά κπνξνύλ …Κνπβέληα, ε νπνία
κνηάδεη κε αλαίηηα πνδειαζία ζηελ έξεκν. ΋πνπ θαη λα ζηξίςεηο, ην ίδην είλαη.
Απηό είλαη ην ―ζαύκα‖ ην Βεληδέινπ. Μπνξεί λα ―ππλσηίζεη‖ ηνλ αληίπαιό ηνπ …Να
ηνλ θάλεη λα μεράζεη ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο θαη λα θεξδίζεη εληππώζεηο από θαιά
επηιεγκέλεο —γηα ιόγνπο εληππσζηαζκνύ— ιέμεηο ή πξνηάζεηο. Δθκεηαιιεύεηαη,
δειαδή, ηελ ηερληθή ηνύ ιόγνπ εηο βάξνο ηεο νπζίαο, πνπ είλαη ν ίδηνο ν ιόγνο. Ση
ζέινπκε λα πνύκε; ΢νθόο είλαη ν άλζξσπνο εθείλνο, ν νπνίνο έρεη λα πεη θάηη
ζεκαληηθό. Αθόκα θαη κνπγθόο λα είλαη, θαιά ζα ηα ―πεη‖, γηαηί ζα βξεη ηξόπν λα ηα
―πεη‖. Σν ηδαληθό γηα έλαλ ηέηνην άλζξσπν είλαη εθηόο από ηηο όκνξθεο ζθέςεηο λα
κπνξεί λα κηιάεη θη όκνξθα. Ζ ηερληθή ηνπ ιόγνπ —ε νκηιία δειαδή— είλαη ε
―θνξλίδα‖ ελόο πίλαθα, πνπ είλαη ε ζθέςε. Ηδαληθό είλαη ε ηέιεηα ζθέςε λα
πιαηζηώλεηαη από ηέιεην ιόγν, όπσο ηδαληθό είλαη έλαο θαιόο πίλαθαο λα
πιαηζηώλεηαη από κηα θαιή θνξλίδα.
Ση γίλεηαη όκσο, όηαλ απηά ηα δύν δελ ζπλεξγάδνληαη; Ση γίλεηαη, γηα παξάδεηγκα,
όηαλ έρνπκε έλαλ ηέιεην πίλαθα θαη κηα θαθή θνξλίδα λα ηνλ πιαηζηώλεη; Σίπνηε
ζεκαληηθό, εθόζνλ ν πίλαθαο είλαη απηόο πνπ αμίδεη. Απιά αδηθείηαη, ρσξίο λα ράλεη
ην κεγαιείν ηνπ. Ζ Σδνθόληα ζα παξακέλεη Σδνθόληα θαη ρσξίο θαζόινπ θνξλίδα. ΢ε
ξνιό λα ζνπ ηε δείμνπλ θαη πάιη ζα ηε ζαπκάζεηο. Σν αληίζεην όκσο είλαη ηξαγηθό.
Να έρνπκε κηα εμαηξεηηθήο αηζζεηηθήο θνξλίδα θαη έλαλ πίλαθα ηεο πιάθαο. Μηα
θνξλίδα, γηα παξάδεηγκα, βαξηάο βπδαληηλήο ηερλνηξνπίαο θαη έλαλ πίλαθα κε κηα
κνπληδνύξα. Δδώ δελ κηιάκε γηα απιό πξόβιεκα …Μηιάκε γηα θαξαγθηνδηιίθη.
΢’ απηήλ ηε δεύηεξε πεξίπησζε αλήθεη ν Βεληδέινο. Μηιάεη εμαηξεηηθά, αιιά πνηέ
δελ καο είπε νηηδήπνηε, ην νπνίν λα είλαη ―εμαηξεηηθό‖ …Πνηέ. Δίλαη όκσο ηπρεξόο,
γηαηί απηή ε αδπλακία ηνπ πνηέ δελ ηνπ ―θόζηηζε‖. Ζ ηύρε ηνπ είλαη όηη δεη ζηελ
επνρή ηεο ηειεόξαζεο. Λίγεο δεθαεηίεο λσξίηεξα λα γελληόηαλ θαη δελ ζα κπνξνύζε
λα θάλεη θαξηέξα απηνύ ηνπ επηπέδνπ. Γηαηί; Γηαηί δελ έρεη ηα πξνζόληα, ηα νπνία
δίλνπλ θαξηέξα εγέηε. Γελ έρεη γλώζεηο, γηα λα παξάγεη ιύζεηο γηα ηελ θνηλσλία. Γελ
έρεη επαθή κε ηνλ θόζκν, γηα λα ηνλ ―γνεηεύζεη‖. Γελ ζα πεη πνηέ θάηη ηόζν
ζεκαληηθό, ώζηε λα ην αλαπαξάγνπλ νη κάδεο θαη λα ―κεγεζύλνπλ‖ απηόλ πνπ ην
ζθέθηεθε. Έηζη όκσο γελληνύληαη νη εγέηεο. Σνπο γλσξίδνπλ ηα πιήζε πξηλ ηα
γλσξίζνπλ νη ίδηνη έλαλ πξνο έλαλ.

Δθεί πνληάξεη ν πνλεξόο Βαγγέιεο. Τπνινγίδεη ζην λα είλαη ν ηειεζεαηήο αξθεηά
ρατβάλη, ώζηε λα λνκίδεη όηη ν Βαγγέιεο απεπζύλεηαη πξνζσπηθά ζηνλ ίδην θαη ζε
θαλέλαλ άιιν. Απηό ηνπ δίλεη ηελ ππεξνρή ηνπ δηθεγόξνπ …Σελ ππεξνρή απηνύ, ν
νπνίνο έρεη εθπαηδεπηεί λα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ ―κπζηηθνζύκβνπινο‖ …Απηνύ, ν
νπνίνο ζα ζνπ θιείζεη ην ―κάηη‖, γηα λα κελ θαηαιάβεη ηίπνηε ν δηπιαλόο. Απηνύ, ν
νπνίνο δήζελ ζα ―ζθύςεη‖ ζην απηί ζνπ θαη ζα ζνπ ―πεη‖ κπζηηθά ηη ζε ζπκθέξεη λα
θάλεηο …Σελ ππεξνρή απηνύ, ν νπνίνο, ιόγσ ζέζεο, γλσξίδεη πξάγκαηα θαη ηα

―κνηξάδεηαη‖ κε έλα θνηλό, ην νπνίν απιά δελ γλσξίδεη …Ο παξάδεηζνο ηνπ
δηθεγόξνπ …Να γλσξίδεη πξάγκαηα, ηα νπνία ν απέλαληί ηνπ αγλνεί θαη λα ηνλ
―δνπιεύεη‖ …Απηό, πνπ θάλεη ν Βεληδέινο κε ηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο ηειεόξαζεο ηνπ
αγαπεκέλνπ ηνπ ΓΟΛ. Απηό είλαη πνπ ηνπ έδσζε ηελ ππεξνρή…..
… Ο Λακπξάθεο ηνλ έβαιε ζηα ζπίηηα καο θαη όρη ην έξγν ηνπ ή νη γλώζεηο ηνπ. Ο
θνιιεηόο θίινο ηνπ πεζεξνύ ηνπ.
Ο Μπέλη όκσο δελ ηνπο απνγόεηεπζε. Έπαημε ηνλ ξόιν ηνπ ηέιεηα. Σνλ έπαημε, γηαηί
ήηαλ θαιόο ―εζνπνηόο‖ …Πνιύ θαιόο ―εζνπνηόο‖ θαη γη’ απηό αθήζακε γηα ην ηέινο
ην βαζηθόηεξν ―πξνζόλ‖ απηνύ ηνπ θαινύ ―εζνπνηνύ‖ …Σν πξνζόλ εθείλν, ην νπνίν
έρεη ζρέζε κε ην ύθνο ηνπ θαη ηε λννηξνπία ηνπ. Ο Βαγγέιαο δείρλεη θνβεξόο θαη
ηξνκεξόο. Γείρλεη άκεκπηνο θαη απζηεξόο. Γείρλεη επηζεηηθόο. ΋ια απηά είλαη
ζέαηξν. Σίπνηε απ’ όια απηά δελ είλαη πξαγκαηηθό. Ο θόζκνο ηνλ θνβάηαη θαη ηνλ
ππνινγίδεη, γηαηί απιά δελ ηνλ γλσξίδεη. Σνλ λνκίδεη ηξνκεξό, ελώ είλαη έλαο
ζξαζύδεηινο …Γλσζηόο ζξαζύδεηινο.
Γηαηί ιέκε γλσζηόο; Γηαηί έρεη απνθαιπθζεί ε δεηιία ηνπ. Γηαηί ν Βεληδέινο είρε ηελ
αηπρία ζ’ απηήλ ηε δσή λα πέζεη πάλσ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Παπαλδξένπ …Σελ
νηθνγέλεηα εθείλε, ε νπνία θαζεκεξηλά απνδεηθλύεηαη σο ε ―θαηάξα‖ ηεο δσήο ηνπ
…Μηα νηθνγέλεηα αλζξώπσλ, πνπ είλαη απόιπηα όκνηνη κε ηνλ ίδην …Μηα νηθνγέλεηα
βιάθσλ θαη δεηιώλ, νη νπνίνη όκσο έρνπλ κεγαιύηεξεο ―πιάηεο‖ από ηηο δηθέο ηνπ.
΋ζν θαιέο θη αλ είλαη νη ―πιάηεο‖ ηνπ πεζεξνύ ηνπ, δελ κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ κε
απηέο ηεο ακεξηθαληθήο πξεζβείαο. Σν απνηέιεζκα είλαη ηξαγηθό. Γηαηί; Γηαηί, όζεο
θνξέο θαη λα ζπγθξνπζηεί καδί ηνπο, ζα ράζεη. Ο βιάθαο ζα ράζεη από ηνλ βιάθα. Ο
δεηιόο ζα ράζεη από ηνλ δεηιό.
Απηή είλαη θαη ε κεγάιε πιάθα κε ηνλ Βεληδέιν. Σν ―κέηξν‖ ηεο δσήο ηνπ ην έρνπλ
θαζνξίζεη νη Παπαλδξένπ. Αλ ην ―κέηξν‖ ηεο εμππλάδαο ηνπ ην θαζόξηζε ν Γηώξγνο
Παπαλδξένπ, ηόηε ην ―κέηξν‖ ηεο γελλαηόηεηάο ηνπ ην θαζόξηζε ν Νίθνο
Παπαλδξένπ. Ο Νίθνο απέδεημε όηη ν Βεληδέινο είλαη έλα δεηιό αλζξσπάθη. Έλα
αλζξσπάθη, πνπ, αλ ζεθώζεηο ην ρέξη ζνπ θαη ηνλ απεηιήζεηο κε κεξηθέο θαξπαδηέο,
ζα ηα ―θάλεη‖ πάλσ ηνπ. Σν ύθνο θαη ην ζηπι ππάξρεη κόλνλ γηα όζν δηάζηεκα
―πηάλεη‖ …Αλ ηνλ θνβάζαη γη’ απηό πνπ είλαη …Αλ ηνλ θνβάζαη πνπ είλαη ππνπξγόο
…Αλ ηνλ θνβάζαη πνπ είλαη γακπξόο ηνπ πινύζηνπ Μπαθαηζέινπ. Αλ απηά δελ
πηάζνπλ, αιιάδεη ην ηξνπάξην. Ο ρνληξόο γίλεηαη δεηιόο κέρξη γεινηόηεηαο.
Απηήλ ε εθθσθαληηθή δξαζπδεηιία ηνπ Βεληδέινπ δελ είλαη ηπραία. Απιά, γηα λα ηελ
αληηιεθζεί θάπνηνο ζηελ νπζία ηεο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ
κέζα ζην νπνίν γαινπρήζεθε ν Βεληδέινο. Ο Βεληδέινο θνπβαιάεη πάλσ ηνπ
νιόθιεξε ηελ παζνινγία ηεο κεγαιναζηηθήο ηάμεο ηεο Θεζζαινλίθεο …Σεο πην
απζεληηθήο κεγαιναζηηθήο ηάμεο ηεο ρώξαο …Απηώλ, νη νπνίνη ήηαλ κεγαιναζηνί
από ηνλ θαηξό αθόκα πνπ νη Αζελαίνη έβνζθαλ πξόβαηα ζηελ Κεθηζίαο.
Αλ δελ γλσξίδεηο ηνπο κεγαιναζηνύο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηελ ―παηάο‖ πνιύ εύθνια.
΢ε ηξνκάδνπλ θαη ζε θάλνπλ λα αηζζάλεζαη δεηιόο, αζήκαληνο, αλήζηθνο θαη κηθξόο
κπξνζηά ηνπο. ΋ινη ηνπο εζηθνιόγνη άκεκπηνπ εζηθήο κε ηε ―βνύια‖ ηνπ Αγίνπ
΋ξνπο. ΢ην ίδην ζηαπξνθόπεκα θαηαθέξλνπλ θαη αθνπκπνύλ θαί ηα θεθάιηα ηνπο θαί
ηα γόλαηά ηνπο. ΋ινη ηνπο γελλαίνη ―καθεδνλνκάρνη‖, πνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ησλ θαηξώλ, παξνπζηάδνληαη ζαλ ―βνπιγαξνθάγνη‖, ―ηνπξθνθάγνη‖ θιπ.. ΋ινη ηνπο

βαζύηαηα Έιιελεο κε άξηζηε γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. ΋ινη ηνπο άμηνη, αιιά
―αδηθεκέλνη‖ από ηελ ―άηηκε‖ ηελ Αζήλα.
Απηά όια, όκσο, είλαη έλαο ξόινο. Έρνπλ κάζεη λα παίδνπλ έλαλ ξόιν θαη ηνλ
παίδνπλ θαιά. Σξώλε ―παληεζπάλη‖ από ηνλ ξόιν απηόλ …Σνλ ξόιν ηνπ
επαγγεικαηία ―δηθεγόξνπ‖ ηεο Βνξείνπ Διιάδαο. ΢ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπκβαίλνπλ
ηα αθξηβώο αληίζεηα από απηά ηα νπνία θαίλνληαη. Απηνί, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζαλ
γελλαίνη, είλαη ηξαγηθά δεηινί. Απηνί, νη νπνίνη δίλνπλ ιύζεηο ζε όια ηα
―πξνβιήκαηα‖ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνηέ δελ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα.
Δίλαη όινη ηνπο θξαηηθνδίαηηνη. Απηνί, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζαλ απηνδεκηνύξγεηνη
θαη άμηνη ζηε δσή ηνπο, έρνπλ δηαθξηζεί κόλνλ κε κέζνλ. Σν ―κέζνλ‖ θπξηαξρεί ζην
ζύλνιν ησλ αζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Θεζζαινλίθε. Έλα θαηλόκελν κε πνιύ
κεγαιύηεξε έληαζε αθόκα θαη από ηελ Αζήλα.
Ζ αλαμηνθξαηία βαζηιεύεη ζηε Θεζζαινλίθε, γηαηί απινύζηαηα ηζρπξή ηάμε ηεο
Θεζζαινλίθεο είλαη ε κεγαιναζηηθή θαη όρη ε θεθαιαηνθξαηία …Ζ κεγαιναζηηθή,
κε ζθιεξό ππξήλα ηεο ηνπο παλεπηζηεκηαθνύο. Έλαλ πξαγκαηηθά πνιπκειή ππξήλα,
εθόζνλ ζηε Θεζζαινλίθε νη παλεπηζηεκηαθνί είλαη πην πνιινί θη από ηηο πέηξεο. Πην
πνιινί αθόκα θαη από ηνπο ζεξβηηόξνπο, πνπ είλαη ην βαζηθό επάγγεικα ηεο πόιεο.
Απηνί νη παλεπηζηεκηαθνί είλαη ε κάζηηγα ηεο πόιεο θαη βαζηθό αίηην ηεο
ππνιεηηνπξγίαο ησλ πάλησλ.
Απηνί είλαη πνπ θαηαδηθάδνπλ ηε Θεζζαινλίθε ζηε ρακειή ―πηήζε‖ ηεο κπνπγάηζαο
θαη ηνπ θξαπέ. Γηαηί; Γηαηί κόλνλ ζε κηα ηέηνηα ―λνζεξή‖ θαηάζηαζε κπνξνύλ λα
παξακέλνπλ θπξίαξρνη ηεο πόιεο. Ζ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε όινπο απηνύο
ηνπο ζίγεη, γηαηί ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα ράζνπλ σο θνηλσληθή ηάμε ηα πξσηεία.
Θα ράζνπλ ηε κάρε απέλαληη ζηελ ηνπηθή θεθαιαηνθξαηία. Θα ράζνπλ ηα πξνλόκηα,
ηα νπνία απνιακβάλνπλ ειέσ Αζήλαο, αλ απηή ε θεθαιαηνθξαηία αξρίζεη ηηο
ζπγθξνύζεηο κ’ απηήλ.
Αθξηβώο, επεηδή πξννδεύνπλ κνλίκσο κε ―ζηεκέλν‖ ηξόπν θαη κε ηηο ―πιάηεο‖
άιισλ, έρνπλ αλαπηύμεη κηα επίζεο κόληκε ζπκπεξηθνξά. Μηα ζπκπεξηθνξά, ε νπνία
θαιύπηεη ηελ αλάγθε ηνπο γηα άκπλα απέλαληη ζηνλ νπνηνλδήπνηε ηνπο ακθηζβεηεί. Ζ
απζηεξή εηθόλα πνπ δείρλνπλ είλαη έλα ―θέιπθνο‖, ην νπνίν θξύβεη κηα
πξαγκαηηθόηεηα, ε νπνία δελ έρεη ζρέζε κ’ απηό πνπ θαίλεηαη. Έρνπλ αλάγθε λα
παξηζηάλνπλ ηνπο απζηεξνύο, ηνπο απξόζηηνπο θαη ηνπο ελάξεηνπο, γηα λα κελ
θξίλνληαη. ΋ζν πην αλάμηνη είλαη, ηόζν πην πνιύ ―θξύβνληαη‖. Γλσξίδνπλ όηη από ηνλ
ιόγν θαη ηα έξγα θξίλεζαη θαη θξνληίδνπλ λα ηε ―βγάδνπλ‖ ζησπεινί, ρσξίο λα
θάλνπλ ηίπνηε.
Ζ αλαζθάιεηά ηνπο, δειαδή, θαζνξίδεη ην κνληέιν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. ―Μηιάλε‖
κε δηάζεκα ξεηά, όρη επεηδή είλαη κνξθσκέλνη, αιιά επεηδή επηδηώθνπλ ηελ
αζθάιεηα, ηελ νπνία κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ηέηνηα πξαθηηθή. Κξίλνπλ απζηεξά
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, όρη επεηδή είλαη δίθαηνη, αιιά επεηδή ζέινπλ λα είλαη έηνηκνη
αλά πάζα ζηηγκή λα ―κεηαθηλήζνπλ‖ ηηο επζύλεο καθξηά από ηνπο ίδηνπο. Πνηέ δελ
θηαίλε νη ίδηνη, αιιά νη αλάμηνη ζπλεξγάηεο ηνπο, νη νπνίνη δελ ζπλέιαβαλ ην ―όξακά‖
ηνπο. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν είλαη απξόζηηνη θαη απζηεξνί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο.
Σαπηόρξνλα, όκσο, είλαη θη απίζηεπηα ζθιεξνί απέλαληη ζε όζνπο ζεσξνύλ
―θαηώηεξνπο‖. Έρνληαο ―πξνζθπλήζεη‖ γηα ηε ζέζε ηνπο, αιίκνλν ζε όπνηνλ βξεζεί

ππό ηελ εμνπζία ηνπο. Απηόο είλαη πνπ ζα ―πιεξώζεη‖ ηε δηθή ηνπο ηαπείλσζε.
Αιίκνλν ζ’ απηόλ ν νπνίνο ζα έρεη ηελ αηπρία λα έρεη δηεπζπληή, θαζεγεηή ή
ππνπξγό κεγαιναζηό ηεο Θεζζαινλίθεο. Θα ηα ―δεη‖ όια. Μέζα ζ’ απηά ηα πιαίζηα
ηεο αδπλακίαο ρξεζηκνπνηνύλ ηξίηνπο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο αμίαο ηνπο. Έρνπλ
αλάγθε ηελ ―έμσζελ‖ θαιή καξηπξία ελόο θόκκαηνο, ελόο ζπιιόγνπ ή ελόο
Μεηξνπνιίηε, γηαηί δελ κπνξνύλ λ’ απνδείμνπλ ηίπνηε κόλνη ηνπο. Γελ κπνξνύλ κε ηε
δνπιεηά ηνπο λα δηθαηνινγήζνπλ νύηε ην ύθνο ηνπο νύηε ηνλ κηζζό ηνπο.
Μηιάκε γηα έλαλ άιιν θόζκν. Έλαλ μερσξηζηό θόζκν, απόιπηα ―ζθξαγηζκέλν‖.
Μόλνη ηνπο θξίλνπλ ηα κέιε ηνπο θαη εθεί ηειεηώλεη ε θξίζε. ΋ινη νη άιινη απιά δελ
έρνπλ ιόγν. Οη κεγαιναζηνί ηεο Θεζζαινλίθεο κόλνλ κεηαμύ ηνπο θξίλνληαη. ΋ζν
θαη λ’ απνηύρνπλ ζηελ θαξηέξα ηνπο, ζα θξηζνύλ επλντθά από ηνπο νκνίνπο ηνπο, γηα
λα κελ δηαηαξαρζεί ε θνηλσληθή ηζνξξνπία ηεο βαζίιηζζαο ηεο κπνπγάηζαο. Από εθεί
θαη πέξα κηα βόιηα ζην Άγην ΋ξνο, γηα λα ―μαλαθνξηηζηνύλ‖ …θαη πάιη έηνηκνη
…΢αλ ―θαηλνύξγηνη‖ …΢αλ λα κελ εθηέζεθαλ πνηέ …΢αλ λα κελ απέηπραλ πνηέ.
Σα πάληα ζηεκέλα …΢ηεκέλα, κε έλαλ ηξόπν κνλαδηθό ζηελ Διιάδα. Μόλνλ ζηε
Θεζζαινλίθε νη πάληεο πξνέξρνληαη από ηελ ίδηα ―δεμακελή‖ πξνζώπσλ. Γελ
ππάξρνπλ εθεί θνηλσληθέο ή ηαμηθέο ή ηδενινγηθέο ζπγθξνύζεηο, πνπ λα ―παξάγνπλ‖
πξόζσπα ζε δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο. Έλαο είλαη ν ρώξνο πνπ παξάγεη πξόζσπα θαη
απηόο είλαη ν κεγαιναζηηθόο ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο ληθεηήο ρώξνο, πνπ ―θαηαπίλεη‖
ηα πάληα γηα ινγαξηαζκό ηνπ. Μόλνλ ζηε Θεζζαινλίθε ζα κπνξνύζαλ λα είλαη
―ζνζηαιηζηέο‖ άλζξσπνη ζαλ ηνλ Βεληδέιν, ηνλ Μπνπηάξε, ηνλ Καζηαλίδε ή ηνλ
Παπαζεκειή.

Μηιάκε γηα ζνπξεαιηζηηθή θαηάζηαζε. Θξεζθόιεπηνη ζνζηαιηζηέο ή
―γαιαδναίκαηνη‖ ζνζηαιηζηέο, νη νπνίνη βιέπνπλ όιν ηνλ θόζκν είηε ζαλ
―ακαξησινύο‖ είηε ζαλ ―θαηώηεξνπο‖, κόλνλ ζηε Θεζζαινλίθε ππάξρνπλ. Γηαηί;
Γηαηί κόλνλ εθεί νη ίδηνη άλζξσπνη κνηξάδνληαη κεηαμύ ηνπο ηα πάληα. Απηό είλαη ην
―επάγγεικα‖ ηεο κεγαιναζηηθήο ηάμεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Γη’ απηό πξνζθπλά
κνλίκσο ηελ Αζήλα. Πξώηα ζηα ―γόλαηα‖ θαη κε θιάκαηα κέρξη λα πάξνπκε ηελ
―πςειή‖ δεκόζηα ή θνκκαηηθή ζέζε θαη κεηά ―όξζηνη‖ λα παξηζηάλνπκε ηνπο
άκσκνπο θξηηέο …Σνπο άκσκνπο ―εξγνιάβνπο‖ θαη ππεξαζπηζηέο ζπκθεξόλησλ
όπνπ θη αλ καο ηνπνζεηήζνπλ. Πξώηα παξαθαιάκε ηελ Αζήλα, γηα λα βνιεπηνύκε
ζηνπο κεραληζκνύο θαη ζηνπο παξακεραληζκνύο ηεο θαη θαηόπηλ ηελ ―πνιεκάκε‖, γηα
λα δηθαηνινγνύκε ηελ ύπαξμή καο. Αλ ππάξρνπλ θαη κεξηθά δηακεξίζκαηα, λα
εηζπξάηηνπκε θαη θαλέλα ελνίθην, εθηόο από έμππλνη είκαζηε θαη κύζηεο ηεο
ειεύζεξεο νηθνλνκίαο.
Γη’ απηό ιέκε όηη, αλ δελ ηνπο γλσξίδεηο, είλαη πνιύ εύθνιν λα ζε εληππσζηάζνπλ κε
ηελ εζνπνηία ηνπο. Αλ όκσο ηνπο γλσξίδεηο, θάλεηο απηό ην νπνίν θάλεη θαη ε Αζήλα.
Γελ ηνπο ππνινγίδεηο. Γηαηί; Γηαηί όια απηά είλαη έλα ζέαηξν. Δίλαη πνιύ κηθξνί θαη
πνιύ δεηινί γηα λα ζε απεηιήζνπλ. Δίλαη πνιύ Παπαζεκειήδεο θαη πνιύ Βεληδέινη γηα
λα ζε απεηιήζνπλ. Σν αληίζεην βέβαηα είλαη πνιύ εύθνιν. Δίλαη πνιύ εύθνιν λα ηνπο

ηξνκνθξαηήζεηο. Μηα θξαηηθή ζέζε ή κηα ζίγνπξε πξναγσγή λ’ απεηιεζεί θαη νη
―γελλαίνη‖ ηνπ Βνξξά πέθηνπλ ζηα γόλαηα.
Απηήλ ηελ ―παζνινγία‖ θέξεη θαη ν Βεληδέινο. Αλ δελ ηνλ γλσξίδεηο, ην πην πηζαλό
είλαη λα βγάιεηο ιάζνο ζπκπεξάζκαηα. Ννκίδεηο όηη είλαη ζπνπδαίνο πνιηηηθόο, ελώ
απηόο είλαη ζεκαληηθόο εζνπνηόο. Ννκίδεηο όηη εθθέξεη κεγαιόπλνεο ζθέςεηο, ελώ
απηόο απιά δηαβάδεη κε ζεαηξηθό ―ζηόκθν‖ ό,ηη ζθνλάθη ηνύ δίλνπλ νη εθάζηνηε
ηζρπξνί. Αλ ν Πξέθαο ήηαλ κεγαιναζηόο πνιηηηθόο από ηε Θεζζαινλίθε, ζα ήηαλ
δηάζεκνο ππνπξγόο. Βεληδέινο, Καζηαλίδεο, Σζνραηδόπνπινο θαη Πξέθαο ζα έθαλαλ
έλαλ πνιύ θαιό ―ζίαζν‖. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν απαηηείηαη γλώζε, γηα λα κελ εμαρζνύλ
ηα ιάζνο ζπκπεξάζκαηα ζε όια ηα επίπεδα. Έηζη ιεηηνπξγεί ε κεγαιναζηηθή ηάμε
ηεο Θεζζαινλίθεο θαη έηζη ιεηηνπξγεί ην γλήζην ―ηέθλν‖ ηεο ν Βεληδέινο.
…Ο Βεληδέινο, πνπ ―πνλά‖ ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα …Ο Βεληδέινο,
πνπ απιά, γηα λα ―δηδάμεη‖ ηε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ζηνπο Έιιελεο, ζέιεη λα
θνξνινγήζεη ηνπο εξγαδόκελνπο ησλ 600 επξώ …Ο Βεληδέινο, πνπ ζέιεη λα ζώζεη
ηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη βέβαηα λα καο δώζεη ηελ αλάπηπμε …Σελ αεηθόξν αλάπηπμε,
αλ ζπλππνινγίζνπκε ηελ ―εμππλάδα‖ ηνπ …Ο Πξέθαο ηεο πνιηηηθήο …Ο ΢αινληθηόο
γίγαληαο …Ο θξαηηθνδίαηηνο …από ηόηε πνπ ππάξρεη. Από ηόηε πνπ ππάξρεη είλαη
θξαηηθνδίαηηνο. Δκείο ηνλ ηαΐδνπκε από ηόηε πνπ ππάξρεη. ΢ηνλ ηδησηηθό ηνκέα δελ
έρεη βγάιεη νύηε δξαρκή νύηε επξώ.
Πνηέ ζηε δσή ηνπ δελ έθαγε νύηε κία κπνπθηά ςσκί από ηελ ειεύζεξε αγνξά. Πνηέ
δελ αληαγσλίζηεθε θάπνηνλ άιινλ ηδηώηε γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Από ηόηε πνπ
ηειείσζε ην Παλεπηζηήκην, ν ειιεληθόο ιαόο έρεη αλαιάβεη ην πινύζην ―ζπζζίηηό‖
ηνπ. Ο γελλαίνο θη έμππλνο Μπέλη γλσξίδνπκε πάληα πνύ βξίζθεηαη ηελ πξώηε θαη ηε
δεθαηεπέκπηε εκέξα ηνύ θάζε κήλα …Πάληα ―θξεκαζκέλνο‖ ζε θάπνηνλ γθηζέ
δεκόζηνπ ηακείνπ …Απιά πξάγκαηα. Ο πεζεξόο, αληί λα ηνλ βάιεη λα πνπιάεη
ρέζηξεο θαη κπηληέδεο ζε θάπνην παξάξηεκα ηνπ Βαξδάξε, καο ηνλ ―θόξησζε‖ λα ηνλ
πιεξώλνπκε εκείο, γηα λα θάλεη δνπιεηέο κε ην δεκόζην ν ίδηνο.
Με απηήλ ηελ έμππλε θίλεζε κεηέηξεςε ηνλ γακπξό ηνπ ζε δηθό ηνπ ―εξγαιείν‖ κε
δηθά καο έμνδα. Από εθεί θαη πέξα ε πνξεία ηνπ είλαη θιαζηθή γηα ηα ―ήζε θαη ηα
έζηκα‖ ηεο Θεζζαινλίθεο. Ωο Θεζζαινληθηόο κεγαιναζηόο, πνπ ζέβεηαη ηνλ εαπηό
ηνπ, βνιεύηεθε ζην Παλεπηζηήκην κε ηνλ γλσζηό ηξόπν ηεο ―Φησρνκάλαο‖. ―Φπζά‖
ν Βαξδάξεο εθεί όπνπ ―ζεκαδεύνπλ‖ νη Μπαθαηζέινη θαη αλνίγνπλ νη ―πόξηεο‖ γηα
λα βνιεύεη ηα παηδηά ηεο. Απέθηεζε ηε ―ζηγνπξηά‖ ηνπ δεκόζηνπ κηζζνύ θαη κεηά
ήηαλ έηνηκνο λα ―πεηάμεη‖, γηα λα ζώζεη θαη εκάο.
΋ιε ηνπ ε δσή είλαη έλα δηαξθέο ―ζπξώμηκν‖. Πεξλάεη ηα πάληα κε bypass. Έγηλε
θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην …κηα λύρηα ρσξίο θαζόινπ ―θεγγάξη‖. Μπνξεί
επηζηεκνληθέο ―εγγπήζεηο‖ λα κελ θαηέζεζε γηα ηε ζέζε ηνπ, αιιά ην πθάθη ηνύ
Παλεπηζηεκηαθνύ ην είρε από ηόηε πνπ έγιεηθε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ. Ωο εθ ηνύηνπ
όπνπ θαη λ’ αλαδεηήζεηο κηα θαιή επηζηεκνληθή γλώκε γηα ηνλ ―έγθξηην‖
ζπληαγκαηνιόγν, δελ ζα ηε βξεηο.
Γελ ―ππάξρεη‖ θαλέλαο επηζηήκνλαο κε ην όλνκα Βεληδέινο ζηελ επηζηεκνληθή
θνηλόηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο. Γελ ππάξρεη σο επηζηήκνλαο ζε θακία επηζηεκνληθή
θνηλόηεηα. Γελ δηαζέηεη θαλέλα ζηνηρείν από εθείλα πνπ θαζηζηνύλ ηνπο επηζηήκνλεο
έγθξηηνπο θαη δηαθεθξηκέλνπο. Μόλνλ ζηνπο δηαδξόκνπο ηνπ ΓΟΛ είλαη ―έγθξηηνο‖

θαη ―δηαθεθξηκέλνο‖ επηζηήκνλαο. Μόλνλ ζηηο νξγαλώζεηο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ είλαη
δηάζεκνο επηζηήκνλαο. Γελ ζα κπνξνύζε λα είλαη δηαθεθξηκέλνο επηζηήκνλαο.
Αληηθεηκεληθά δελ ππάξρνπλ νη δπλαηόηεηεο λα είλαη ηέηνηνο.
Ζ δηάθξηζε ζηελ επηζηήκε απαηηεί ρξόλν, αίκα θαη άπεηξν θόπν θαη ε δεκόζηα δσή
ηνπ Βεληδέινπ δελ αθήλεη πεξηζώξηα γηα παξεμεγήζεηο. Πώο ζα κπνξνύζε λα είλαη
―δηαθεθξηκέλνο‖, όηαλ από ηελ ειηθία ησλ 36 εηώλ θαη κεηά βξίζθεηαη δηαξθώο ζε
ππνπξγηθέο ζέζεηο; Γελ κπνξνύζε λα θάλεη θάηη δηαθνξεηηθό από απηά ηα νπνία όινη
γλσξίδνπκε όηη έθαλε θαη ηα νπνία δελ ήηαλ επηζηεκνληθά. Γελ είρε ηνλ ρξόλν λα
γίλεη δηαθεθξηκέλνο επηζηήκνλαο, εθόζνλ απνθάζηζε λα γίλεη δηαθεθξηκέλνο
ΠΑ΢ΟΚΟ΢. ΢ηελ θπξηνιεμία είλαη παληειώο άζρεηνο κε ηε λνκηθή επηζηήκε.
Παπαξνιόγνο ηεο δεθάξαο. Πνηνο μέξεη πνηνη θνηηεηέο θαη κε πνηα αληαιιάγκαηα
γξάθνπλ ηηο ―επηζηεκνληθέο‖ εξγαζίεο ηνπ.
Αληηιακβαλόκαζηε όηη όια απηά, ηα νπνία λνκίδνπκε γηα ηνλ ίδην, είλαη κηα εηθόλα.
Μηα εηθόλα ςεπδήο θαη βέβαηα παλάθξηβε. ΋ηαλ ινηπόλ πξνζπαζείο λα θαηαιάβεηο ηη
πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζε κηα ηόζν παξαπιαλεηηθή εηθόλα, πξέπεη λα θηάζεηο ζηνλ
―ππξήλα‖ ηεο. Πξέπεη λα απνδνκήζεηο ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη άξα πξέπεη λα θηάζεηο
ζηα ζεκέιηά ηεο. Πξέπεη λα μεηπιίμεηο ην λήκα κηαο δσήο θαη λα θηάζεηο ζηηο αξρέο
ηεο. Απιά πξάγκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη εύθνια κε έλα θνκπηνπηεξάθη. Ο
Βεληδέινο γελλήζεθε ην 1957. Σν 1980 θαη άξα ζε ειηθία 23 εηώλ έγηλαλ όια ηα
―ζαύκαηα‖ καδί. Παληξεύηεθε ηελ θόξε ηνπ Μπαθαηζέινπ θαη σο δηα ―καγείαο‖
αλαγνξεύεηαη Γηδάθηνξαο Ννκηθήο ηεο Ννκηθήο ΢ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ θαη
―εθιέγεηαη‖ κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ; ΢ε ειηθία 23 εηώλ. Σπραίν;
Γελ λνκίδσ.!!
Απηό ήηαλ ην ζεκέιην ηεο δσήο ηνπ. Ο Βεληδέινο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ―γελλήζεθε‖
ην 1980 …Ο Βεληδέινο σο ζπγγελήο ηνπ Μπαθαηζέινπ. ―Βάπηηζε‖ ήηαλ ν γάκνο ηνπ.
Πάλσ ζ’ απηόλ ηνλ γάκν έρηηζε νιόθιεξε ηε δσή ηνπ. Βξήθε ηελ επθαηξία ηεο δσήο
ηνπ θαη δελ ζα ηελ άθελε ρακέλε. Από είθνζη ρξνλώλ έθαλε πξόβεο ―γακπξηθνύ‖.
Σελ είρε ―ρηππήζεη‖ ηελ πινύζηα ―λύθε‖ θαη δελ ζα ηελ άθελε λα πάεη ρακέλε γηα
παξνδηθνύο έξσηεο. Πώο λα ηελ αθήζεη άιισζηε κε ηε δηθή ηνπ νηθνγελεηαθή
παξάδνζε; Γηθεγόξν παηέξα είρε. Πνλεξό δηθεγόξν, αλ ζθεθηεί θάπνηνο όηη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ ηνύ αθαηξέζεθε ε άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο.
….
Γξήγνξα θαη άκεζα. ΋πσο πεξίπνπ δίλνληαη νη ―πξνίθεο‖ ησλ θνξηηζηώλ ηεο ―θαιήο‖
θνηλσλίαο. ΢ε ειηθία 23 εηώλ παληξεκέλνο δηδάθηνξαο ήηαλ ν Βαγγέιαο. Μάιινλ
όκσο κπζηηθό ην θξαηνύζε απηό ην γεγνλόο από ηηο θνηηήηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ηεο Θεζζαινλίθεο ή ηηο θαζαξίζηξηεο ησλ ππνπξγείσλ ηεο Αζήλαο. Γηαηί ην ιέκε
απηό; Γηαηί πνιιέο από απηέο νξθίδνληαη όηη ν Βαγγέιαο είλαη έλαο ρνληξόο ΢ηξνο
Καλ. Δίλαη θαη πνλεξνύιεο ν ρνληξόο. Δίλαη θαη πνλεξνύιεο ν ―κηθξνπαληξεκέλνο‖.
Γελ είλαη αλέθδνην κε ηνλ Σνηό. Δίλαη θαη θαπιηάξεο ν κπνπρέζαο. Λνγηθό είλαη
απηό. ΋ηαλ ζηα είθνζί ζνπ παξηζηάλεηο ηνλ πελεληάξε, γηα λα είζαη αξεζηόο ζηνλ
πεζεξό, ζηα πελήληα ζα παξηζηάλεηο ηνλ εηθνζάξε, γηα λα θαιύςεηο ηε δεκηά. ΋ηαλ
ζηα είθνζί ζνπ ―επλνπρίδεζαη‖ γηα ην ζπκθέξνλ, θπζηθό είλαη λα έρεηο ηελ ηύρε ησλ
επλνύρσλ θαη άξα λα γίλεηο ηόθαινο.

Απνθηώληαο ινηπόλ ηελ παλεπηζηεκηαθή ηδηόηεηα, ρσξίο λα έρεη ηα απαξαίηεηα
―πηζηνπνηεηηθά‖, κεηέηξεςε ηελ ίδηα απηή ηδηόηεηα ζε ―πηζηνπνηεηηθό‖ γηα λα
δηεπθνιπλζεί ζηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία. Σελ επνρή πνπ νη ζπλνκήιηθνί ηνπ
πήγαηλαλ ζηξαηό γηα πεξηζζόηεξα από δύν ρξόληα, ν έμππλνο ρνληξόο πήγε ίζα-ίζα
γηα λα βγεη ηηο απαξαίηεηεο θσηνγξαθίεο ζην Κέληξν Καηάηαμεο. Δθκεηαιιεύηεθε
κηα επλντθή δηάηαμε ηνπ λόκνπ, πνπ είραλ θηηάμεη νη ΠΑ΢ΟΚΟΗ γηα ηέηνηεο
πεξηπηώζεηο ―παλεπηζηεκηαθώλ‖. Μεηά ειάρηζηνη ηνλ ―είδαλ‖ ζην ραθί θαη αθόκα
ιηγόηεξνη ηνλ ―ζπκνύληαη‖ θαληάξν. Πώο λα ηνλ δνπλ άιισζηε. Έθαλε ζεηεία ζηελ
απόιπηε ―βαζηιεία‖ ηνπ ΠΑ΢ΟΚ σο εθιεγκέλν κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
ΠΑ΢ΟΚ. Απηό όκσο δελ ηνλ εκπόδηζε κεξηθέο δεθαεηίεο αξγόηεξα λα κπεη ζαλ
―ζηξαηάξρεο‖ κέζα ζην Τπνπξγείν Ακύλεο. Ο ―Ναπνιέσλ‖ ζε θακπνπξόρνληξε
έθδνζε.
Αθνύ πξνόδεπζε ζαλ ―επηζηήκνλαο‖ θαη έιπζε κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ηηο
εθθξεκόηεηεο κε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία, ζεώξεζε όηη ηηο ππεξεζίεο ηνπ εθηόο
από ηελ επηζηήκε ηηο έρεη αλάγθε θαη ε θνηλσλία. Έλαο άλζξσπνο, ν νπνίνο ζηα 23
ηνπ είλαη κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ, είλαη ζέκα ρξόλνπ λ’ αλέβεη
―επίπεδν‖. ΢ηελ ειηθία ησλ 36 εηώλ έγηλε βνπιεπηήο. Μεηά ηελ πξόνδό ηνπ ζαλ
―επηζηήκνλαο‖ θαη ηε ιακπξή ζηξαηησηηθή ηνπ ―θσηνγξάθεζε‖ ήηαλ ζέκα ρξόλνπ λα
δνθηκάζεη ηελ ηύρε ηνπ θαη σο πνιηηηθόο. Άιισζηε απηή ε ―αλάγθε‖ ηνπ λα
―ππεξεηήζεη‖ ηελ θνηλσλία ηνλ ―έζπξσμε‖ ζηνλ ζνζηαιηζκό.

Με ηνλ Βεληδέιν, δειαδή, έρεη ζπκβεί έλα κνλαδηθό παξάδνμν γηα ηελ πνιηηηθή
ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ πξόνδνο ηνπ Βεληδέινπ δελ έρεη ηε ζπλεζηζκέλε
―θνξά‖ γηα ηε Θεζζαινλίθε. Ο Βεληδέινο εμ’ αληαλαθιάζεσο είλαη ηζρπξόο ζηε
Θεζζαινλίθε. Γελ ήηαλ ν ηζρπξόο ηεο Θεζζαινλίθεο, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα
―θαηέβεθε‖ ζηελ Αζήλα, όπσο γίλεηαη ζπλήζσο. Ήηαλ ν ηίπνηαο ηεο Θεζζαινλίθεο,
πνπ ―θηηάρηεθε‖ ζηελ Αζήλα θαη ―επέζηξεςε‖ ζηε Θεζζαινλίθε, γηα λα γίλεη
ηζρπξόο. Με ηα ―καραίξηα‖ ηεο Αζήλαο ―έθνςε‖ ηε ―κπνπγάηζα‖ ηεο Θεζζαινλίθεο.

Δπεηδή κάιηζηα είλαη έκπεηξνο πιένλ ―δνινθόλνο‖ θαη γλσξίδεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ
ειινρεύνπλ θαη ζήκεξα, πξνζπαζεί θαη πάιη λα πάξεη πξνθαηαβνιηθά ηα κέηξα ηνπ.
Γλσξίδεη όηη πάκε γηα γεληθό μεπνύιεκα ηνπ πινύηνπ θαη ηνπ κέιινληνο ησλ
Διιήλσλ. Δπεηδή ην γλσξίδεη θαη επεηδή ζα εκπιαθεί ζ’ απηό θαη ν ίδηνο σο
Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, δεηάεη θαη πάιη ―πξνθαηαβνιηθά‖ ηελ αζθάιεηά ηνπ. Δίλαη ν
πξώηνο θαη ν κόλνο ππνπξγόο, ν νπνίνο ζε ζπλέληεπμή ηνπ δήηεζε λα γίλεη
λνκνζεηηθή ξύζκηζε, ώζηε λα κελ θηλδπλεύνπλ νη πνιηηηθνί, νη νπνίνη ζα ππνγξάςνπλ
ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη άξα ην μεπνύιεκα. Πνύ ην ―δήισζε‖; ΢ην αγαπεκέλν ηνπ
Βήκα …΢ην ―καγαδί‖ ησλ ζπλελόρσλ ηνπ.
Καηάιαβε ν αλαγλώζηεο ηη ιέκε; Απηνί, νη νπνίνη ηνλ ―θαηέβαζαλ‖ ζηελ Αζήλα, γηα
λα ηνλ ―δνμάζνπλ‖, είλαη νη ίδηνη πνπ επσθειήζεθαλ από ην πνιηηηθό ηνπ ―έξγν‖ σο
εζληθνί εξγνιάβνη. Απηνί έβαδαλ πάληα ηηο ―πιάηεο‖, γηα λα καο ―δνπιεύεη‖ ν
ρνληξόο. Απηνί ήηαλ ε δύλακε πίζσ από ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ. Απηόο ήηαλ ν ξόινο
ηνπ. Με ηηο ―πιάηεο‖ ηνπ ΓΟΛ θαη ηνπ Μπόκπνια θαη ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ απηέο
ζπλεπάγνληαη έπαηδε ην παηρλίδη ηεο δηαπινθήο.

Από ηε ζηηγκή πνπ ηα ―λνκνζεηήκαηα‖ ηνύ ηα έδηλαλ νη δηαπιεθόκελνη ζε
―ξαβαζάθηα‖, γηα λα ηα ―πεξλάεη‖ σο ππνπξγόο, έπξεπε λα ηα ππεξαζπίδεηαη
―επηθνηλσληαθά‖. Δπηθνηλσληαθόο ήηαλ ν θύξηνο ξόινο ηνπ θαη όρη λνκηθόο. Απηή
ήηαλ ε θύξηα δνπιεηά ηνπ, εθόζνλ ην ―λνκνζεηηθό‖ ηνπ έξγν ην είραλ αλαιάβεη νη
δηθεγόξνη ησλ ―δηαπιεθνκέλσλ‖. Γνπιεηά ηνπ ήηαλ λα εκθαλίδεηαη ζηα θαλάιηα κε
ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάςακε …Με ηνλ ηξόπν εθείλνλ, πνπ κεηαηξέπεη ηνλ ηειεζεαηή
ζε επθνιόπηζην ―ρατβάλη‖. Γνπιεηά ηνπ ήηαλ κε κηα ―ςεπδεπίθαζε‖
επηζηεκνληθόηεηαο λα δηθαηνινγεί εγθιήκαηα.
Έηζη ηνλ ζπκόκαζηε. Σνλ ζπκόκαζηε λα πξνζπαζεί κε ―ραξηζκαηηθό‖ ηξόπν λα
δηθαηνινγήζεη ηα αδηθαηνιόγεηα. Γελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ήηαλ έλα πξσηνπαιίθαξν
ηνπ εγθιεκαηία ΢εκίηε …Πξσηνπαιίθαξν ηνπ ΢εκίηε, ν νπνίνο θαηέζηξεςε ηε ρώξα
θαη ηελ νδήγεζε ζηε ζεκεξηλή αζιηόηεηα …Βαζηθό κέινο κηαο θπβέξλεζεο, ην νπνίν
θαζεκεξηλά κεηέηξεπε ηνλ ΢πληαγκαηηθό Νόκν ζε ―παηζαβνύξα‖. Δίρε πξαγκαηηθά
αλάγθε εθείλε ε θπβέξλεζε ηελ επθξάδεηα ηνπ Βεληδέινπ. Έπξεπε λα
δηθαηνινγεζνύλ νη απεπζείαο αλαζέζεηο ησλ Οιπκπηαθώλ, ηα ―ρξεκαηηζηήξηα‖, νη
λόκνη πεξί βαζηθώλ κεηόρσλ ή νη λόκνη πεξί επζύλεο ππνπξγώλ …΋ηαλ θαζεκεξηλά
παξαβηαδόηαλ ην κηζό ΢ύληαγκα, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ ηα ―δηαπιεθόκελα‖.
Σόηε δηαθξίζεθε ν ζπληαγκαηνιόγνο Βεληδέινο. ΋πνπ είραλ ζπκθέξνληα ηα
δηαπιεθόκελα, ―λνκνζεηνύζε‖ ν ―επηζηήκνλαο-λνκνζέηεο‖ Βαγγέιεο. ΜΜΔ,
ελέξγεηα θιπ.. ΋πνπ ππήξρε γθξίληα θη ακθηζβήηεζε ηνπ θόζκνπ γηα ηηο πνιηηηθέο
ηνπ ―εθζπγρξνληζηηθνύ‖ ΠΑ΢ΟΚ, έβγαηλε ν ―επηζηήκνλαο-δηθεγόξνο‖ Βαγγέιεο, γηα
λα ―εμεγήζεη‖ ζηα ρατβάληα. ―Έκπαηλε‖ ζηα ζπίηηα ηνπ θόζκνπ, γηα λα ―ζνιώζεη‖ ηελ
θαηάζηαζε.
΋ζν πην πνιύ ―ζόισλε‖ ηηο θαηαζηάζεηο, ηόζν πην ―δηαπξεπήο‖ γηλόηαλ
…‖Γηαπξεπήο‖ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Λακπξάθε …Γηαπξεπήο ζηελ ηειεόξαζε,
εθόζνλ, εμ’ όζσλ γλσξίδνπκε, ζε θαλέλα Παλεπηζηήκην ηνπ θόζκνπ θαη ζε θακία
επηζηεκνληθή θνηλόηεηα δελ είλαη γλσζηόο σο επηζηήκνλαο. Απηήλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ
ζέινπλ ηώξα θαη γη’ απηόλ ηνλ ιόγν ηνλ ηνπνζέηεζαλ ζηε ζέζε ηνπ ππνπξγνύ
νηθνλνκηθώλ ηεο Σξόηθαο.
…..
Απηόο ν αηηκώξεηνο εγθιεκαηίαο εκθαλίδεηαη ζήκεξα ζαλ ν θαηάιιεινο λα καο
ζώζεη από ην ―έγθιεκα‖. ΢ηελ πξαγκαηηθόηεηα έβαιαλ ηνλ ―δνινθόλν‖ λα
κεξηκλήζεη γηα ηα ηεο ―θεδείαο‖. Αξθεί θάπνηνο λα ζθεθηεί όηη ην ζεκεξηλό
δπζβάζηαθην ρξένο είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπλερώλ αλαρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ
ηεξάζηηνπ ρξένπο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ θαη ζα θαηαιάβεη πόζν αιεζέο κπνξεί
λα είλαη απηό. Αλαρξεκαηνδόηεζε ηεο ζπαηάιεο, ζηελ νπνία ν Βεληδέινο
πξσηαγσλίζηεζε σο Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ ζηελ πην ακαξησιή πεξίνδν ηνπ
ππνπξγείνπ …Σεο ζπαηάιεο, πνπ, ράξε ζηνπο λόκνπο ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο
Βεληδέινπ, κπνξνύζε ν Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ Βεληδέινο λα κνηξάδεη —ρσξίο λα
δηαηξέρεη θίλδπλν ηηκσξίαο— απ’ επζείαο έξγα θαη άξα δηζεθαηνκκύξηα ζηε
δηαπινθή.

Ο Βεληδέινο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη όηη όια απηά θάπνηε ζα πιεξσζνύλ. ΋ζν θη αλ
―ζσξάθηζε‖ λνκηθά ην ―άιινζί‖ ηνπ, ζην ηέινο ζα ππεξηζρύζεη ην ΢ύληαγκα ηεο
Γεκνθξαηίαο θαη ην δίθην ηνπ ιανύ. Παξαγξαθή θαη ―αλεύζπλα‖ ζε θόιπα θαη
δηαθζνξέο, πνπ αγγίδνπλ ηελ πξνδνζία, δελ κπνξνύλ λα ππάξμνπλ. Κάπνηε ζα αλνίμεη
ν ―θάθεινο‖ ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ θαη ηόηε δελ ζα ηνπ αξέζεη θαζόινπ …Θα
βξεζνύλ νη επζύλεο ηνπ …Θα βξεζνύλ ηα δηζεθαηνκκύξηα, ηα νπνία κνίξαζε ζε
―θνιιεηνύο‖ θαη ―πξνζηάηεο‖ …Θα βξεζνύλ θαη ηα δηθά ηνπ θινπηκαία. Γελ είλαη
δπλαηόλ λα καο δνπιεύεη ν ρνληξόο. Από ηόηε πνπ ππάξρεη ζ’ απηήλ ηε δσή κε
δεκόζην κηζζό είλαη. Πώο βξέζεθε κε απηήλ ηελ ηεξάζηηα πεξηνπζία, όηαλ κάιηζηα
είλαη γλσζηή ε πνιπηειήο δσήο πνπ απνιακβάλεη;
Σν γλσζηό θόιπν Μεηζνηάθε κε ηελ ―πξνίθα‖ ηεο Μαξίθαο δελ πηάλεη πάληα. Πόζε
―πξνίθα‖ πήξε θαη πόηε ηελ πήξε; Γελ ηαηξηάδνπλ ηα λνύκεξα θαη νη εκεξνκελίεο.
΋ηαλ δειώλεη ζην Πόζελ Έζρεο ηνπ άπεηξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη θαηαιήγεη ζε 3
εθαηνκκύξηα επξώ θαηαζέζεσλ, επλόεην είλαη όηη έρεη θξπκκέλα θαη
θαηαρσληαζκέλα πνιιά παξαπάλσ. ΋ια απηά θάπνηε ζα βξεζνύλ. Γελ κπνξνύλ λα
δηθαηνινγεζνύλ. ΋πσο ν ρξόλνο ηεο δσήο ηνπ δελ δηθαηνινγεί επηζηεκνληθέο
―δηαθξίζεηο‖, έηζη δελ δηθαηνινγεί θαη κεγάινπο πινπηηζκνύο. Σα ρξήκαηα αθήλνπλ
ίρλε θαη αιίκνλν ζ’ απηνύο νη νπνίνη ―ιεξώλνληαη‖ ζε ζπλζήθεο ―Αξγεληηλήο‖.

Οη ρνληξνί είλαη ε ραξά ησλ όρισλ. Σν ―θεξαζάθη‖ ζηα ιηληζαξίζκαηα. Γελ κπνξνύλ
λα απνκαθξπλζνύλ από ηνλ όριν θαη αλ πέζνπλ δελ κπνξνύλ λα ζεθσζνύλ. Μηιάκε
γηα ππεξζέακα. Αιινύ νη θνηιηέο, αιινύ νη θώινη. Αιινύ ηα θαλειάθηα θη αιινύ ηα
ζώβξαθα. Μπνξείο λα ηνπο ρηππάο, λα θεύγεηο θαη λα μαλαγπξλάο γηα λα ηνπο
μαλαρηππήζεηο. Απηά κπνξεί πιένλ λα ηα ―νξακαηηζηεί‖ θάπνηνο, ρσξίο θαλ λα
θιείζεη ηα ―κάηηα‖ ηνπ. Αλ ζθεθηεί θάπνηνο όηη θαζεκεξηλά όιν θαη πεξηζζόηεξνη
Έιιελεο ηα ―νξακαηίδνληαη‖ κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο όηη κηιάκε γηα
απηνεθπιεξνύκελε ―πξνθεηεία‖.
Σα παξάζηηα ζα έρνπλ ην ηέινο πνπ ηνπο αξκόδεη θαη ν Βεληδέινο είλαη έλα ηέηνην
παξάζηην …Άρξεζην, πνιπδάπαλν, παξάλνκν θαη ―ζηξνγγπιό‖ …Αέξαο θνπαληζηόο
…πνπ απιά βξνκάεη.

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ΢ ΣΡΑΪΑΝΟΤ”
Απνζπάζκαηα από άξζξν ην νπνίν δεκνζηεύζεθε εδώ
β) Να δνύκε ηώξα πωο παξνπζηάδεη ν ίδηνο ν Δ. Βεληδέινο ηνλ εαπηό ηνπ :
Δπάγγεινο Βεληδέινο, πξόεδξνο ηνπ Πα΢νΚ
Ο Δπάγγεινο Βεληδέινο γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1957. Δίλαη παληξεκέλνο
από ην 1980 κε ηε Βαζηιηθή Απνζη. Μπαθαηζέινπ, δηθεγόξν κε ηελ νπνία έρεη κία
θόξε, απόθνηηε Ννκηθήο ηνπ ΑΠΘ.

Ακέζσο κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, ην ΢επηέκβξην ηνπ 1974,
εηζάγεηαη ζηε Ννκηθή ΢ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ ζπκκεηείρε ελεξγά ζην θνηηεηηθό θίλεκα θαη
δηεηέιεζε κέινο ηνπ ΢πιιόγνπ Φνηηεηώλ Ννκηθήο θαη ησλ ΢πκβνπιίσλ ηεο
Φνηηεηηθήο Έλσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Δζληθήο Φνηηεηηθήο
Έλσζεο Διιάδνο.
Απνθνίηεζε από ηε Ννκηθή ην 1978 θαη πξαγκαηνπνίεζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Παξηζηνύ ΙΙ.
Σν 1980 αλαγνξεύζεθε Γηδάθηωξ Ννκηθήο ζηε Ννκηθή ΢ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, όπνπ ην 1984 εθιέρζεθε πθεγεηήο θαη ζηε
ζπλέρεηα θαζεγεηήο ηνπ ΢πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ. Παξάιιεια άζθεζε ην
ιεηηνύξγεκα ηνπ δηθεγόξνπ ζην ΢πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη ζηνλ Άξεην Πάγν.
Γηεηέιεζε, κεηαμύ άιισλ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο
ηεο Διιάδνο, κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Σνπηθήο Ραδηνθσλίαο (αλεμάξηεηε αξρή αξκόδηα
γηα ηελ επνπηεία ησλ ξαδηνθσληθώλ ζηαζκώλ). Σν ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν
πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκό βηβιίσλ θαη κειεηώλ ζην πεδίν ηνπ ζπληαγκαηηθνύ
δηθαίνπ θαη ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο.
Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1993 εθιέρζεθε βνπιεπηήο ηεο Α’ Πεξηθέξεηαο
Θεζζαινλίθεο. Δθιέρζεθε πάιη βνπιεπηήο ζηηο εθινγέο ηνπ 1996, ηνπ 2000, ηνπ
2004, ηνπ 2007 θαη ηνπ 2009. Γηεηέιεζε ζε δηάθνξεο πεξηόδνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ
Πνιηηηθνύ ΢πκβνπιίνπ ηνπ ΠΑ΢ΟΚ. Γηεηέιεζε Τθππνπξγόο Πξνεδξίαο ηεο
Κπβέξλεζεο θαη Κπβεξλεηηθόο Δθπξόζσπνο, Τπνπξγόο Σύπνπ θαη ΜΜΔ, Τπνπξγόο
Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ, Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο, Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ θαη
Τπνπξγόο Αλάπηπμεο (Δλέξγεηαο, Βηνκεραλίαο, Δκπνξίνπ, Σνπξηζκνύ θαη
Σερλνινγίαο). Ο Δπάγγεινο Βεληδέινο ήηαλ ν εηζεγεηήο ηεο εθηεηακέλεο
Αλαζεώξεζεο ηνπ Διιεληθνύ ΢πληάγκαηνο πνπ άξρηζε ην 1996 θαη
νινθιεξώζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2001.
Ωο Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ, γηα δεύηεξε θνξά από ην Ννέκβξην ηνπ 2001 έσο θαη ηνλ
Μάξηην ηνπ 2004, ν Δπάγγεινο Βεληδέινο ήηαλ αξκόδηνο γηα ην ζπληνληζκό ηεο
πξνεηνηκαζίαο ηωλ Οιπκπηαθώλ Αγώλωλ ηνπ 2004.
Σν Ννέκβξην ηνπ 2007 ν Δπάγγεινο Βεληδέινο ήηαλ ππνςήθηνο Πξόεδξνο ηνπ
ΠΑ΢ΟΚ θαη ζηε ζπλέρεηα αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνύ
Δθπξνζώπνπ κέρξη ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγώλ ηεο 4.10.2009.
Γηεηέιεζε Τπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο θαηά ην δηάζηεκα 7.10.2009 – 16.06.2011
΢ηηο 16.06.2011 αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο θαη
Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ έωο ηηο 19.03.2012
΢ηηο 18.03.2012 εμειέγε πξόεδξνο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ.
γ) Ση ιέεη ε wikipedia;

Σν 1990 εμειέγε κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΑ.΢Ο.Κ. θαη εθιέγεηαη
ζπλερώο βνπιεπηήο Α’ Θεζζαινλίθεο από ην 1993, 1996, 2000, 2004, 2007, 2009.
Τπεξάζπηζε επηηπρώο ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ ην 1989. Έρεη θαηαιάβεη πιήζνο
θπβεξλεηηθώλ θαη άιισλ ζέζεσλ:
Αληηπξόεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο (2011-2012)
Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ (2011-2012)
Τπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο (2009-2011)
Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ (1996-1999 θαη 2000-2004)
Τπνπξγόο Αλάπηπμεο (1999-2000)
Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο (1996)
Τπνπξγόο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ (1995-1996)
Τπνπξγόο Σύπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη θπβεξλεηηθόο
εθπξόζσπνο (1994-1995)
Τθππνπξγόο Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη θπβεξλεηηθόο εθπξόζσπνο
(1993-1994)

Δίλαη επίζεο κέινο ηνπ Δθηειεζηηθνύ Γξαθείνπ ηνπ ΠΑ΢ΟΚ. Ο Δπάγγεινο Βεληδέινο
ήηαλ ν εηζεγεηήο ηεο Αλαζεώξεζεο ηνπ Διιεληθνύ ΢πληάγκαηνο πνπ άξρηζε ην 1996
θαη νινθιεξώζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2001. Δηζεγήζεθε λνκνζεηηθό έξγν ζηνπο ηνκείο
ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο ελέξγεηαο, ηνπ πνιηηηζκνύ θ.ά.
δ) Ση ιέλε νη άιινη; Ο Δπάγγεινο Βεληδέινο έρεη
κελπζεί από εθαηνληάδεο πνιίηεο γηα έζραηε πξνδνζία, γηα εγθιήκαηα θαηά ηεο
αλζξωπόηεηαο, γηα γελνθηνλία θαη άιια πνιιά. Γείηε ζηελ ζπλέρεηα κεξηθέο
κόλν από ηηο κελύζεηο αιιά θαη κεξηθέο ελδηαθέξνπζεο αλαξηήζεηο πνπ ηνλ
αθνξνύλ :
ΣΟ ΢ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΟ ΠΡΑΞΗΚΟΠΖΜΑ ΣΟΤ 2001 – La loi c’est moi*,
ΣΑ ΚΑΣΑ΢ΣΡΟΦΗΚΑ… ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ,
Μλεκνληαθνί λόκνη θαη Λεγθαιηζκόο,
Μήλπζε θαηά ηεο Βνπιήο γηα θαηάρξεζε εμνπζίαο (ΠΚ 239),
Καηαγγειία ΢αιεκή ζηνλ Δηζαγγειέα ηνπ ΓΠΓ (ICC),
ΝΔΟ΢ ΠΟΛΔΜΟ΢ ΓΗΑ ΣΟ ΢ΠΖΛΑΗΟ ΠΔΣΡΑΛΩΝΩΝ (βίληεν),
Ο ΑΡΥΑΝΘΡΩΠΟ΢:Ο ΒΔΝΗΕΔΛΟ΢ ΔΞΑΦΑΝΗ΢Δ ΣΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΠΟΤ
ΑΝΑΣΡΔΠΟΤΝ ΣΖΝ Η΢ΣΟΡΗΑ!!,
PSI: Ζ Μεγάιε «Μπιόθα» ηεο ΢σηεξίαο ηεο Διιάδνο από ηε Υξενθνπία,
Μήλπζε γηα ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ Διιεληθνύ Λανύ ελνο παξάλνκνπ ρξένπο,
Έξεπλα γηα ην ‖δσξάθη‖ Βεληδέινπ ζηελ Proton Bank,
ΣΑ ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ,ΟΗ ΜΗΕΔ΢,Ο ΑΚΖ΢ ΚΑΗ Ο ΒΔΝΗΕΔΛΟ΢ ,
Πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε γηα ην αίζρνο ζηηο ππεξθνζηνινγήζεηο ησλ Οιπκπηαθώλ
Αγώλσλ ηνπ 2004,
΋ιεο νη κελύζεηο

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful