Sistemi Financiar

1

Përmbajtja e Kapitullit
• Cka është Sistemi Financiar • Rrjedhja e Fondeve • Tregu Financiar • Normat e kamatës në Tregun financiar

• •

Ndërmjetësuesit Financiar Infrastruktura financiare dhe Rregullimi

2

Cka eshte Sistemi financiar
• Sistemi financiar përfshin tregjet, institucionet ndërmjetësuese, dhe institucionet tjera financiare të përdorura që të kryejnë vendimet financiare të familjeve, firmave të biznesit dhe qeverisë. • Tregu për një instrument financiar të veçante ka një lokacion gjeografik specifik si Bursa e New Yorkut – New York Stock Exchange • Tregu mund të mos ketë lokacion të vecantë – Over – the Counter market ( telefon- ekraneve të kompjuterit). • Tregjet financiare dhe institucionet ndërmjetësuese janë të lidhura nëpërmjet rrjetit të telekomunikimit ndërkombëtar ashtu që transefri i pagesave dhe shitblerja e letrave me vlerë mund të bëhet pothuaj brenda ore . • Ndërmjetësuesit financiar janë definuar si firma ku biznesi kryesor i tyre është të siguroj produkte dhe shërbime financiare

• Ata përfshijnë : Bankat, Kompanitë Investive, dhe Kompanitë e Sigurimit
• Produket e tyre janë : Llogaritë e tërheqshme me cek, Kredi komerciale, Hipotekare, Fondet e përbashkëta të investimeve, etj
3

Tregu financiar
• Tregu financiar përfaqësojnë atë formë të organizimit ku bëhet blerja dhe shitja e mjeteve financiare.

• Tregu financiar si treg i obligacioneve dhe aksioneve është i rëndësishëm në kanalizimin e fondeve nga agjentet ekonomik me tepricë të mjeteve financiare që nuk i përdorin momentalisht në mënyrë produktive paratë te ata që kanë mungesë të mjeteve financiare.
4

Subjektet me Tepricë dhe Mungesë të mjeteve financiare
• Qëllimi i tregut financiar është që të kanalizoj kursimin e mjeteve nga STM te SMM për investime produktive dhe për konsum • Subjektet me tepricë të mjeteve (STM ) kanë të ardhura më të mëdha se shpenzimet në një periudhë dhe si rrjedhojë e kësaj ata mund të kursejnë. • Subjektet me mungesë të mjeteve (SMM) kanë shpenzime më të mëdha se të ardhurat në një periudhë të caktuar.

5

Finacimi Direkt - Indirekt
• Financimi Direkt është kur SMT blejnë instrumente financiare në mënyrë direkte instrumente financiare nga SMT-të.

• Financimi Indirekt është atëherë kur paraja rrjedh nga SMT nëpërmjet ndërmjetësueseve financiar te subjektet me mungesë te mjeteve financiare

6

Rrjedhja e Fondeve në Tregjet financiare

7
.

Diagrami I Rrjedhës së Fondeve
Tregu

Sektorët me tepricë

Sektorët me deficit

Institucionet Ndërmjetesuese
8

Rrjedhja e Fondeve nepermjet Tregut
Tregjet financiare

Sektorët Suficitare

Sektorët Deficitar

Institucionet Ndërmjetesuese
9

Rrjedhjae fondeve nepermjet Insticioneve Ndermjetsuse
Tregjet

Sektorët Suficitare

Sektorët Deficitare

Institucionet Ndermjetesuese
10

Rrjedhja e Fondeve nëpërmjet Ndërmjetsueve dhe Tregjeve
Tregjet

Sektoret Suficitare

Sektoret Deficitare

Institucionet Ndermjetesuese
11

Rrjedhja e fondeve nëpërmjet Tregjeve dhe Ndërmjetësuesve
Tregjet

Sektoret suficitare

Sektoret deficitare

Institucionet Ndermjetesuese
12

Funksionet e Tregut financiar
 Funksioni i kursimit  Funksioni i pasurisë  Funksionit i likuiditetit

 Funksioni i kreditit
 Funksioni i pagimit  Funksioni i rrezikut

 Funksioni politik
13

Funksioni i Kursimit
• Tregu financiar dhe institucionet sigurojnë një kanal për kursimin publik

• Obligacionet, Akcionet, Depozitat dhe Instrumentet e tjera financiare të shitura në tregun financiar mundësojn – fitim.

14

Funksioni i pasurisë
• Për familjet dhe firmat që vendosin të kursejnë, Instrumentet financiare të shitura në tregun financiar mundësojnë një mënyrë të shkëlqyeshme për ruajtjen e pasurisë gjersa fondet nevojiten për shpenzime në periudhën e ardhshme. • Përderisa, ne duhet te vendosim se si të ruajmë pasurinë në gjëra, si vetura etj. gjerat e tilla i nënshtrohen amortizimit(zhvlerësimit) dhe shpesh bartin rrezikun e madh të humbjes. • Ndonëse Obligacionet, Aksionet, dhe Instrumentet financiare nuk konsumohen gjatë kohës dhe zakonisht gjenerojnë të ardhura dhe normalisht rreziku i humbjes është shumë me i vogël se te format tjera të ruajtjes së pasurisë.
15

Funksioni i likuiditetit
• Tregu financiar mundëson që pasuria qe është ruajtur në Instrumente financiare të konvertohet në para të gatshme me një shkallë të vogël të rrezikut.

• Tregu financiar siguron likuiditet për mbajtësit e kursimeve në instrumente financiare.
• Paraja konsiston kryesisht në depozitat në bankë dhe është i vetmi instrument që posedon likuiditet te përkryer

• Paraja zakonisht përfiton normë të ulët të kthimit nga të gjitha llojeve e asteve te tregtuara në sistemin financiar dhe fuqia blerëse e saj është në mënyrë serioze e ndikuar nga Inflacioni
• Kjo është arsyeja pse kursimtarët zakonisht zvogëlojnë mbajtjen e parasë dhe zotërojnë instrumente financiare derisa fondet e tyre janë të nevojshme.
16

Funksioni i kreditimit
• Me qëllim që të ndihmoj rrjedhjen e kursimit në investime, Tregu financiar siguron kredi që të financoj konsumin dhe shpenzimet për investime. • Konsumatorëve herë pas here ju nevojitet kredi për blerjen e shtëpisë, veturave, për shkollim etj.

• Firmave – sigurojnë linjë krediti
• Qeverisë – kredi për financimin e pushtetit qendror dhe lokal

17

Funksioni i pagimit
• Sistemi Financiar gjithashtu siguron mekanizëm për kryerjen e pagesave për mallra dhe shërbime. • Disa asete financiare kryesisht llogaritë e cekueshme dhe llogarite Now shërbejnë si mjet këmbimi në kryerjen e pagesave • Kartelat kreditore të leshura nga shumë Banka, Unione kreditore dhe Shitoret me shumicë u japin konsumatorëve mundësi të menjëhershme në kredi afat shkurta e që gjithashtu janë shumë të pranuara si një mjet i përshtatshëm i pagesës. • Kartelat plastike dhe mënyra elektronike e pagesave përfshire edhe terminalet kompjuterike në shtëpi, zyra dhe shitore janë të përshtatshme te zëvendësojnë çeçet dhe paratë prej letre si mënyra kryesore e pagimit në vitet e ardhshme

18

Funksioni i Rrezikut
• Tregu financiar u ofron firmave, konsumatorëve dhe qeverisë mbrojtje kundër rrezikut të jetës, shëndetit , pasurisë, dhe të ardhurave. • Kjo është përsosur me shitjen e polisave të sigurimit të jetës dhe aksidenteve
19

Funksioni Politik
• Viteve të fundit, Tregu financiar është kanali kryesor me anë të të cilit Qeveria ka realizuar politikën e saj në përpjekjet për stabilizimin e ekonomisë dhe shmangien e inflacionit të lartë. • Duke ndryshuar Normat e kamatës dhe mundësinë e sigurimit të kredive, Qeveria mund të ndikoj në huazime dhe në planin e shpenzimeve të agjentëve ekonomik e që në anën tjetër do të ndikoj në rritjen e vendeve te reja te punës, te prodhimit dhe te çmimeve. • Kjo detyre e stabilizimit ekonomik i është dhëne kryesisht Bankës Qendrore.
20

Llojet e Tregut financiar brenda Sistemit financiar
• Tregu i Parasë
• Tregu i Kapitalit

• Tregu i Devizave
• Tregu i Derivateve financiare

21

Tregu i parasë
• Është treg afatshkurtër për para; • Instrumente e TP konsiderohen me kualitet te larte likuiditetit; • Mundëson sektoreve ekonomike te menaxhojnë likuiditetin e tyre; • Instrumentet e TP konsiderohen kreditë dhe letrat me vlere me afat maturimi deri ne një vit apo me pak • Nje prej funksioneve kryesore është qe te siguroj financimin e nevojave për kapital funksionues te firmave dhe te furnizoj Qeverinë me financim afat shkurtër ne vend te mbledhjes se tatimeve. • Pjesëmarrës te TP si ofrues te mjeteve janë:

Bankat komerciale, Kompanitë jo financiare, Dileret e letrave me vlere dhe kompanitë e tjera
• Kërkues te mjeteve ne TP janë : Thesari I shtetit, korporatat e mëdha dhe Dileret e letrave 22 me vlere

Instrumentet e Tregut te parase
• Bonat e thesarit • Fondet federale • Letrat komerciale • Pranimet bankare – Treasury T- Bills – Fed Funds - Commerciale paper – Bankers Acceptance

• Certifikatat depozitarë – Negotiable certificate of Depozit

• Marrëveshjet Riblerse –RepurchasAgreements
23

Tregu i kapitalit
• Eshtë treg me afat të gjatë • Instrumente ne TK kanë afat maturimi me shume se një vit; • Të financoj nevojat për investime ne afat te gjate te firmave, familjeve dhe qeverise; • Mundëson ndërtimin e fabrikave, rrugëve, shkollave dhe shtëpive • Pjesëmarrës të TK si ofrues dhe kërkues te mjeteve janë te ndryshëm si: familjet, qeveria dhe firmat te cilat emitojnë letra me vlere afat gjata.

24

Instrumentet e Tregut te kapitalit
• Tregu i aksioneve • Tregu i kredive hipotekare

• Obligacionet e korporatave
• Obligacionet komunale

25

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful