บร�ษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน

)

อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั�น 7-12
199 ถนนร�ชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท : 0-2797-7000 โทรสาร : 0-2797-7001-2
SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Column Tower, 7th-12th Fl.,
199 Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
Tel: (662) 797-7000 Fax: (662) 797-7001-2
www.siamcitycement.com

คู‹มืออินทร�ก‹อฉาบ
INSEE Masonry Handbook

INSEE

Masonry Handbook

2553 โดย บร�ษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) หŒามลอกเลียนแบบส‹วนหนึ่งส‹วนใดของหนังสือเล‹มนี้ รวมทั�งหŒามจัดเก็บ ถ‹ายทอด ไม‹ว‹ารูปแบบหร�อว�ธ�การใดๆ ดŒวยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส การถ‹ายภาพ การบันทึก หร�อว�ธ�การอื่นใดโดยไม‹ไดŒร�บอนุญาต คู‹มืออินทร�ก‹อฉาบ คำนำ สิ�งปลูกสรŒางต‹างๆ ไม‹ว‹าจะเปšนบŒานพักอาศัย อาคารเพ�่อการพาณ�ชย สำนักงาน อาคารสูง หร�ออื่นๆ มักจะ ไม‹พบป˜ญหาดŒานโครงสรŒางหากมีการควบคุมและก‹อสรŒางตามมาตรฐานที่ดี แต‹ผูŒใชŒงานหร�อเจŒาของอาคาร มักจะพบกับป˜ญหาเร�่องการแตกรŒาวบนผนัง ปูนฉาบหลุดล‹อน หร�อผนังเปšนฝุ†น ซึ่งเปšนสิ�งที่ผูŒใชŒงานหร�อ เจŒาของอาคารสังเกตเห็นไดŒทันที ถึงแมŒจะไม‹กระทบกับความแข็งแรงของโครงสรŒางแต‹ป˜ญหาต‹างๆ เหล‹านั�น แสดงใหŒเห็นถึงความไม‹สวยงามและไม‹เร�ยบรŒอยของอาคาร ดังนั�นขั�นตอนที่มีความสำคัญมากขั�นตอนหนึ่ง ของการก‹อสรŒางคือ งานก‹อและฉาบ เพราะจะเปšนส‹วนที่แสดงใหŒเห็นว‹าอาคารนั�นสวยงาม เร�ยบรŒอย น‹าอยู‹ อาศัยและน‹าใชŒงาน หนังสือ “คู‹มืออินทร�ก‹อฉาบ” เล‹มนี้ไดŒรวบรวมขŒอมูลทั�งทางทฤษฎี ขั�นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตŒอง แนวทาง การป‡องกันและแกŒไขป˜ญหาที่สามารถนำไปปฏิบัติไดŒจร�ง รวมทั�งเปšนขŒอมูลในการอŒางอิงเพ�่อใชŒประกอบ การศึกษาสำหร�บนักเร�ยน นักศึกษา หร�อผูŒสนใจทั�วไป สำนักงาน บร�ษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั�น 7-12 เลขที่ 199 ถนนร�ชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท : 02-797-7000 โทรสาร : 02-797-7844 พ�มพที่ หŒางหุŒนส‹วนจำกัด คร�แอด ดีไซน เฮŒาส เลขที่ 205 ถนนแสงชูโต ตำบลท‹าเร�อ อำเภอท‹ามะกา กาญจนบุร� 71130 โทรศัพท : 084-082-2422 โทรสาร : 034-512-166.ศ.คู‹มืออินทร�ก‹อฉาบ 4 เขียนโดย : ฝ†ายบร�การเทคนิคลูกคŒา บร�ษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) ISBN 978-974-401-179-4 พ�มพคร��งที่ 1: มกราคม 2553 : จำนวน : 44 หนŒา สงวนลิขสิทธ�� พ. 02-286-4833 คณะผูŒจัดทำ ประธานที่ปร�กษา • จันทนา สุขุมานนท บรรณาธ�การ • ขจรศักดิ� มโนทร�พยศักดิ� • ปราปต สมุทรถา เร�ยบเร�ยงและพ�สูจนอักษร • ภัทร การ�ณยโกว�ท • อดิศักดิ� ยิ�มว�น 5 .

คู‹มืออินทร�ก‹อฉาบ คู‹มืออินทร�ก‹อฉาบ 6 สารบัญ ผลิตภัณฑปูนซีเมนต ผลิตภัณฑปูนซีเมนตสำเร�จรูป 8 10 ว�สดุสำหร�บงานก‹ออิฐ และงานฉาบปูน 14 เคร�่องมือสำหร�บการก‹ออิฐ และการฉาบปูน 20 ขั�นตอนการก‹ออิฐ 26 • • • • การก‹ออิฐมอญหร�อคอนกร�ตบล็อก การก‹ออิฐมวลเบาประเภท AAC การก‹ออิฐชนิดอื่นๆ ป˜ญหาที่มักเจอในงานก‹ออิฐและการป‡องกัน ขั�นตอนการฉาบปูน • • • • • • การฉาบผนังอิฐมอญหร�อคอนกร�ตบล็อก การฉาบผนังอิฐมวลเบาประเภท AAC การฉาบผนังอิฐประเภทอื่นๆ การฉาบผนังคอนกร�ต หร�อการฉาบโครงสรŒางคอนกร�ต ป˜ญหาที่มักเจอในงานฉาบปูนและการป‡องกัน การซ‹อมแซมรอยแตกรŒาวของผนังปูนฉาบ 26 29 31 32 34 34 37 38 38 39 42 7 .

ผลิตภัณฑปูนซีเมนต อินทร�ทอง ผลิตภัณฑปูนซีเมนต 8 ผลิตภัณฑปูนซีเมนต อินทร�เขียว อินทร�ทองสูตรใหม‹ผิวฉาบแกร‹ง เหนือมาตรฐาน เหมาะสำหร�บงานฉาบเท‹านั�น 9 ปูนซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลาน เพ��มความทนทาน แข็งแกร‹งเปšนพ�เศษ เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ตŒองการความคงทนเปšนพิเศษ งานคอนกรีตที่ตŒองการ อุณหภูมิต่ำ อาทิ งานเขื่อน งานปรับปรุงคุณภาพถนน งาน Soil Cement และงาน Cement Column ที่ตŒองการคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มความทนทาน แข็งแกร‹ง ใหŒคอนกรีตยิ่งขึ้นอีกดŒวย อินทร�แดง อินทร�สมุทร ปูนซีเมนตผสมสูตรใหม‹เนื้อละเอียด ฉาบลื่น เร�ยบ ง‹ายกว‹า ปูนซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลาน ชนิดทนคลอไรดสูง ใหŒคอนกร�ตคงทน ต‹อการกัดกร‹อน เหมาะสำหรับงานก‹อ งานฉาบ งานที่ตŒองการความประณีตเปšนพิเศษ และสามารถใชŒ ในงานคอนกรีตทั่วไป ที่ไม‹ตŒองการกำลังอัดสูงมาก เช‹น งานสรŒางบŒานพักอาศัย งานป˜œนโอ‹ง และงานวงบ‹อ บ‹อเกรอะ บ‹อซึม เปšนตŒน อินทร�เพชร อินทร�ฟ‡า เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่มีการกัดกร‹อนสูงจากคลอไรด โดยมีคุณสมบัติพิเศษ ช‹วยลด อัตราการแทรกซึมของคลอไรดในเนื้อคอนกรีตลง ทำใหŒคอนกรีตมีความคงทน และมีอายุ ยืนยาวยิ่งขึ้นเปšนการประหยัดค‹าใชŒจ‹ายในการซ‹อมแซม ควรใชŒอินทรีสมุทรสำหรับงาน คอนกรีต โครงสรŒางชายฝ˜›งทะเล เขื่อน โปˆะ หรือแมŒแต‹โรงกรองน้ำและฟารมเลี้ยงสัตว ในบริเวณที่มีคลอไรดสูง ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 ปอรตแลนดธรรมดา สำหร�บงานโครงสรŒาง ที่ตŒองการกำลังอัดสูง ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 5 ปอรตแลนดชนิดทนซัลเฟตสูง ใหŒโครงสรŒาง คงทนต‹อการสึกกร‹อนจากซัลเฟต เหมาะสำหรับงานผลิตคอนกรีตกำลังอัดสูง งานโครงสรŒางอาคารคอนกรีต ทั่วไป เช‹น ฐานราก พื้น คาน และเสา ตลอดจนงานคอนกรีตขนาดใหญ‹อย‹างงานถนน สะพาน และ ผลิตภัณฑคอนกรีตทั่วๆ ไป อาทิ กระเบื้องซีเมนต ใยหิน และท‹อประปาคอนกรีต ที่ตŒองการค‹ากำลังอัดที่เปšนที่ยอมรับตามมาตรฐานทั้งระดับประเทศ และระดับสากล เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ตŒองการความทนทานต‹อการสึกกร‹อนอันเนื่องมาจากซัลเฟต ไดŒดี ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดนี้ใชŒสำหรับงานก‹อสรŒางในสถานที่ที่มีซัลเฟตสูง อาทิ งาน โครงสรŒางอาคารที่อยู‹ ใตŒทะเลหรือแม‹น้ำ ลำคลอง งานระบายน้ำเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม และงานท‹อน้ำใตŒดิน เปšนตŒน อินทร�ดำ อินทร�ปูนเขียว ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 3 ปอรตแลนดใหŒกำลังอัดเร�ว สำหร�บงาน คอนกร�ตอัดแรงทุกชนิด เหมาะสำหรับงานคอนกรีตอัดแรงทุกชนิด อาทิ เสาเข็ม คาน แผ‹นพื้น คอนกรีตอัดแรง ที่ตŒองการกำลังอัดสูงสุดในระยะแรก เพื่อใหŒมีการถอดแบบไดŒรวดเร็ว รวมถึงงานก‹อสรŒาง อาคารขนาดใหญ‹ สะพาน ถนน และงานก‹อสรŒางใตŒน้ำ ที่ตŒองการกำลังอัดสูงในระยะเวลา จำกัด ปูนซีเมนตผสม สำหร�บงานก‹อ งานฉาบทั�วไป เหมาะสำหรับงานก‹อ งานฉาบ และยังสามารถใชŒ ในงานคอนกรีตทั่วไป ที่ไม‹ตŒองการ แรงอัดสูงมาก เช‹น งานสรŒางบŒานพักอาศัย งานป˜œนโอ‹ง และงานคอนกรีตขนาดเล็กอื่นๆ .

ผลิตภัณฑปูนซีเมนตสำเร�จรูป 10 อินทร�มอรตาร แมกซ 11 ผลิตภัณฑปูนซีเมนตสำเร�จรูป ผลิตภัณฑปูนซีเมนต สำเร�จรูป อินทร�มอรตาร แมกซ 15 ปูนฉาบทั�วไป: ฉาบเร�ยบ เนียนสวย ไดŒดั�งใจ ปูนฉาบผิวคอนกร�ต: ฉาบเร�ยบ เนียนสวย ไดŒดั�งใจ ลักษณะการใชŒงาน ลักษณะการใชŒงาน ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังที่ก‹อดŒวยอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อก สามารถ ฉาบผนังไดŒทั้งภายในและภายนอกอาคาร อินทร�มอรตาร แมกซ 12 ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังคอนกรีต เช‹น เสา คาน ผนังหล‹อสำเร็จ ผนังช‹อง ลิฟท เปšนตŒน สามารถฉาบผนังไดŒทั้งภายในและภายนอกอาคาร อินทร�มอรตาร แมกซ 21 ปูนซีเมนตผสมสูตรใหม‹เนื้อละเอียด ฉาบลื่น เร�ยบ ง‹ายกว‹า ปูนก‹อทั�วไป: ก‹อแน‹น แกร‹งทน ไดŒดั�งใจ ลักษณะการใชŒงาน ลักษณะการใชŒงาน ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังที่ก‹อดŒวยอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อก สามารถ ฉาบผนังไดŒทั้งภายในและภายนอกอาคารที่เนŒนความเรียบเนียนเปšนพิเศษ อินทร�มอรตาร แมกซ 13 ออกแบบเฉพาะสำหรับงานก‹อผนังที่ก‹อดŒวยอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก สามารถใชŒ ก‹อไดŒทั้งผนังภายในและภายนอกอาคาร อินทร�มอรตาร แมกซ 23 ปูนฉาบอิฐมวลเบา: ฉาบเร�ยบ เนียนสวย ไดŒดั�งใจ ปูนก‹ออิฐมวลเบา: ก‹อแน‹น แกร‹งทน ไดŒดั�งใจ ลักษณะการใชŒงาน ลักษณะการใชŒงาน ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังที่ก‹อดŒวยอิฐมวลเบา สามารถฉาบผนังไดŒทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร อินทร�มอรตาร แมกซ 14 ออกแบบเฉพาะสำหรับงานก‹อผนังที่ก‹อดŒวยอิฐมวลเบา สามารถใชŒก‹อไดŒทั้งผนัง ภายในและภายนอกอาคาร อินทร�มอรตาร แมกซ 31 ปูนฉาบอิฐมวลเบาละเอียดพ�เศษ: ฉาบเร�ยบ เนียนสวย ไดŒดั�งใจ ปูนเทปร�บระดับพ�้น: เทปร�บไดŒระดับ ไดŒดั�งใจ ลักษณะการใชŒงาน ลักษณะการใชŒงาน ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังที่ก‹อดŒวยอิฐมวลเบา สามารถฉาบผนังไดŒทั้ง ภายในและภายนอกอาคารที่เนŒนความเรียบเนียนเปšนพิเศษ ออกแบบเฉพาะสำหรับงานเทพื้นเพื่อปรับระดับก‹อนปูทับดŒวยวัสดุตกแต‹งทั่วไป 11 .

ผลิตภัณฑปูนซีเมนตสำเร�จรูป ผลิตภัณฑปูนซีเมนตสำเร�จรูป อินทร�มอรตาร แมกซ 41 13 กาวซีเมนตปูกระเบื้องพ�้นและผนังทั�วไป Tile Fix Pro: General Application ลักษณะการใชŒงาน ลักษณะการใชŒงาน ออกแบบเฉพาะสำหรับงานปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำทั่วไป กระเบื้อง เซรามิค ขนาดไม‹เกิน 15”x15” กระเบื้องดินเผาและกระเบื้องโมเสก งานปูกระเบื้อง พื้นหรือผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร อินทร�มอรตาร แมกซ 42 กาวซีเมนตสูตรยึดเกาะพ�เศษ Tile Fix Silver: High Adhesion Application ลักษณะการใชŒงาน ออกแบบเฉพาะสำหรับงานปูกระเบื้องที่ไม‹ดูดซึมน้ำ งานปูกระเบื้อง พื้นและผนัง ดŒวยกระเบื้องขนาดใหญ‹ หินอ‹อน หินแกรนิต และงานกระเบื้องในสระว‹ายน้ำ ตารางเปร�ยบเทียบผลิตภัณฑ 12 .

ปูนซีเมนต ปูนสำหร�บการก‹อ .ฉาบอิฐมอญหร�อคอนกร�ตบล็อก ว�สดุสำหร�บงานก‹ออิฐ และงานฉาบปูน ว�สดุสำหร�บงานก‹ออิฐ และงานฉาบปูน 14 ว�สดุสำหร�บงานก‹ออิฐ และงานฉาบปูน 15 เปšนเนื้อเดียวกัน แลŒวนำไปใชŒก‹อ .ฉาบอิฐมวลเบาจะใชŒ ปริมาณปูนนŒอย ดังนั้นอาจจะทำงานไม‹ทัน ทำใหŒ ปูนก‹อหรือปูนฉาบที่ผสมไวŒแลŒวเริ่มแข็งตัวทำใหŒ ตŒองทิ้งไป ตัวอย‹างปูนสำหรับก‹อ .ฉาบอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อกไดŒทันที ตัวอย‹างเช‹น ปูนอินทรี มอรตารแมกซ 21 ชนิดปูนก‹อทั่วไป ปูนอินทรี มอรตารแมกซ 11 ชนิดปูนฉาบทั่วไป และ ปูนอินทรีมอรตารแมกซ 12 ชนิดปูนฉาบละเอียด • ปูนชนิดอื่น เช‹น ปูนขาว ซึ่งป˜จจุบันไม‹นิยมใชŒ กันแลŒว ปูนซีเมนตที่ ใชŒสำหรับการก‹อ .ฉาบ อิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อกโดยเฉพาะ ซึ่งช‹างปูน สามารถเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสม ผสมใหŒเขŒา รูปที่ 2 การฉาบอิฐมอญ รูปที่ 1 การก‹ออิฐมอญ ปูนสำหร�บการก‹อ – ฉาบอิฐมวลเบา • ปูนซีเมนตที่ ใชŒสำหรับการก‹อ .ฉาบอิฐ ตัวอย‹างเช‹น ปูนอินทรีแดง ปูนอินทรีปูนเขียว หรือปูนอินทรี เพาเวอรพลัส • ปูนซีเมนตสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ (Masonry Cement) คือ ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 ผสมกับหินปูน และวัสดุพิเศษอื่นๆ เพื่อใหŒมี ความเหนียว ลื่น และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต‹อ งานฉาบโดยเฉพาะ ไม‹ว‹าจะเปšนคุณสมบัติเรื่อง ระยะเวลาการก‹อตัว ความขŒนเหลวที่เหมาะต‹อ การทำงาน ความสามารถในการอุŒมน้ำ ความแข็งแรง และความทนทาน ตัวอย‹างเช‹น ปูนอินทรีทอง • ปูนซีเมนตสำเร็จรูปสำหรับงานก‹อ .ฉาบอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อก คือ ปูนซีเมนตผสม ที่ผสม ทรายหยาบ หรือทรายละเอียด และสารเคมีผสมเพิ่ม แลŒว เพื่อใหŒมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานก‹อ . อิฐ ในป˜จจุบันจะนิยมใชŒปูนซีเมนตสำเร็จรูปสำหรับงาน ก‹อ .ฉาบอิฐมวลเบา ไดŒแก‹ ปูนอินทรีมอรตารแมกซ 23 ชนิดก‹ออิฐมวลเบา รูปที่ 3 การก‹ออิฐมวลเบา รูปที่ 4 การฉาบอิฐมวลเบา ปูนอินทรีมอรตารแมกซ 13 ชนิดฉาบอิฐมวลเบา และปูนอินทรีมอรตารแมกซ 14 ชนิดฉาบอิฐ มวลเบาละเอียดพิเศษ 2.ป˜จจุบันวงการก‹อสรŒางมีการพัฒนาและนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใชŒอยู‹เสมอ วัสดุต‹างๆ ที่ใชŒจึงมีใหŒเลือก มากมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1.ฉาบอิฐมวลเบา ก็คือ ปูนซีเมนตสำเร็จรูปสำหรับงานก‹อ .ฉาบอิฐมวลเบา จะตŒ อ งเปš น ปู น ซี เ มนต ท ี ่ ผ ลิ ต มาใหŒ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ เฉพาะ เพื่อใหŒเหมาะกับการก‹อ .ฉาบ อิฐมวลเบา ช‹างปูนสามารถเติมน้ำแลŒวผสมใหŒเขŒา เปšนเนื้อเดียกัน แลŒวนำไปใชŒก‹อ .ฉาบอิฐมอญหรือ คอนกรีตบล็อก มีดŒวยกันหลายประเภท ดังนี้ • ปูนซีเมนตผสม (Mixed Cement) หรือ ปูนซีเมนตซิลิกŒา (Silica Cement) คือ ปูนซีเมนต ปอรตแลนดประเภท 1 และมีส‹วนผสมของหินปูน เพื่อใหŒมีคุณสมบัติแข็งตัวชŒาและมีการยืดหดตัวนŒอย เพื่อใหŒเหมาะสมกับการก‹อ .ฉาบอิฐมวลเบา ไดŒเลย แต‹มีขŒอควรระวัง คือ ควรผสมปูนครั้งละ ไม‹มาก เพราะในการก‹อ .ฉาบอิฐมอญ คอนกรีตบล็อก หรือสำหรับการก‹อ ฉาบอิฐมวลเบาเปšนส‹วนใหญ‹ เนื่องจากมีความ สะดวก รวดเร็ว ใชŒงานง‹าย และมีคุณภาพสม่ำเสมอ ในวงการก‹อสรŒางจะมีการนำอิฐมาใชŒ ในการก‹อผนัง เพื่อเปšนกำแพงสำหรับกั้นหŒอง หรือกั้นพื้นที่ออก เปšนส‹วนๆ ซึ่งมีการนำอิฐหลายๆ ประเภทมาใชŒ มีรายละเอียดดังนี้ • อิฐมอญ อิฐมอญเปšนอิฐที่มีการนำมาใชŒงานมากที่สุด อิฐมอญ .

) อิฐมาตรฐาน หรืออิฐบางบัวทอง เปšนอิฐที่ผลิตจาก ดินเหนียว แต‹ ใชŒเครื่องจักรในการอัดเปšนกŒอน ดังนั้นผิวของอิฐจึงค‹อนขŒางเรียบและแน‹น มีการ ดูดซึมน้ำนŒอย จึงส‹งผลใหŒการก‹อหรือการฉาบอิฐ ประเภทนี้ทำไดŒยากกว‹าการก‹อหรือการฉาบอิฐมอญ 3.ฉาบอิฐ ทั่วไปไดŒ รูปที่ 9 อิฐประเภทอื่นๆ ทรายที ่ เหมาะสมสำหรั บงานก‹ ออิ ฐ โดยทั ่ ว ไป จะเรียกว‹า ทรายหยาบ จะมีขนาดตั้งแต‹ 0.ฉาบอิฐนŒอยที่สุด เช‹น ป˜ญหาการแตกรŒาว การเจาะตะปู หรือการเจาะยึด ติดอุปกรณต‹างๆ ก็จะยึดไดŒแน‹น แข็งแรง • คอนกรีตบล็อก คอนกรีตบล็อก หรืออิฐบล็อก ผลิตจากส‹วนผสม ของปูนซีเมนต หินฝุ†น ทรายและน้ำ ผสมใหŒเขŒากัน แลŒวอัดขึ้นรูปเปšนบล็อ ก คอนกรี ต บล็ อ กมี คุณสมบัติต‹างๆ คลŒายอิฐมอญ สามารถนำมาใชŒ งานไดŒเหมือนอิฐมอญ แต‹มีความแข็งแรงนŒอยกว‹า อิฐมอญ รูปที่ 6 คอนกรีตบล็อก • อิฐมวลเบา อิฐมวลเบามีดŒวยกันในทŒองตลาดอยู‹ 2 ประเภท ใหญ‹ ดังนี้ อิฐมวลเบาชนิด AAC (Autoclaved Aerated Concrete) เปšนอิฐที่ถูกผลิตดŒวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย วัตถุดิบ ในการผลิต คือ ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย ยิปซั่ม และผงอลูมิเนียม มีความสามารถในการดูดน้ำ ค‹อนขŒางมาก ดังนั้นจึงตŒองใชŒปูนก‹อ .ฉาบอิฐ มวลเบาอาจจะแหŒ ง ชŒ า กว‹ า การก‹อกับอิฐมวลเบา ชนิด AAC เพราะอิฐมวลเบาชนิด CLC มีการดูดซึม น้ำนŒอยกว‹า • อิฐมาตรฐาน หรือ อิฐบางบัวทอง (บ.ฉาบอิฐมวลเบา โดยเฉพาะ ก‹อ ..ก. บ.ก.ฉาบดูก‹อนว‹าใชŒ ไดŒหรือไม‹ ถŒาไม‹ไดŒควรใชŒปูน • อิฐประเภทอื่นๆ เช‹น อิฐทนไฟ อิฐปนทราย อิฐเคลือบ ซึ่งโดยทั่วไป สามารถใชŒปูนก‹อ .ป.บ.ฉาบสำหรับการก‹อ . รูปที่ 7 อิฐมวลเบาชนิด AAC อิฐมวลเบาชนิด CLC (Cellular Lightweight Concrete) เปšนอิฐที่ถูกผลิตโดยการใส‹สารเพิ่มปริมาณฟอง อากาศ (Foaming Agent) เขŒาไปในวัสดุที่ ใชŒ ในการผลิต คือ ปูนซีเมนต ทราย น้ำ และสารเคมี เพิ่มปริมาณฟองอากาศ ซึ่งเนื้ออิฐจะแน‹นกว‹า และ มีการดูดน้ำนŒอยกว‹าอิฐมวลเบาชนิด AAC ในการก‹อ ฉาบอิฐชนิดนี้ผูŒผลิตส‹วนใหญ‹จะแนะนำว‹าสามารถ ใชŒปูนก‹อ .ท.ฉาบอิฐทั่วไปไดŒ แต‹แนะนำใหŒมีการทดลอง ก‹อ .ฉาบที่มี คุณสมบัติเหมาะสำหรับการก‹อ .ทราย การก‹อสรŒางจะมีการนำทรายมาใชŒประโยชน ในการ ก‹อสรŒางค‹อนขŒางมาก เช‹น ใชŒผสมในคอนกรีต ใชŒ เ ปš น ทรายบดอั ด สำหรั บ ชั ้ น รองพื ้ น ในการเท คอนกรี ตพื ้ น หรื อถนน หรื อใชŒ ในการผสมกั บ ปูนซีเมนตสำหรับงานก‹ออิฐ หรืองานฉาบปูน ทราย สามารถแบ‹งไดŒตามแหล‹งที่มาดังนี้ • ทรายแม‹ น ้ ำ จะมี ล ั ก ษณะเม็ ด ค‹ อ นขŒ า งกลมมน และค‹อนขŒางสะอาด ซึ่งจะเหมาะสำหรับใชŒ ในการ ก‹ออิฐ และฉาบปูน เพราะจะทำใหŒการก‹ออิฐ หรือ การฉาบปูนจะทำงานไดŒง‹าย เพราะปูนก‹อหรือ ปูนฉาบจะค‹อนขŒางลื่น • ทรายบก จะมีลักษณะเปšนเหลี่ยมเปšนมุม ซึ่งจะ เหมาะสมในการนำไปใชŒผสมเปšนคอนกรีตเพราะจะ ทำใหŒเนื้อคอนกรีตมีการจับยึดเกาะที่ดี ใหŒความ แข็งแรงสูง รูปที่ 8 อิฐ บ.125 มิลลิเมตร ไปจนถึงขนาด 4 มิลลิเมตร ส‹วนทราย ที่เหมาะสมสำหรับงานฉาบปูน โดยทั่วไป จะเรียกว‹า ทรายละเอียด จะมีขนาดเล็กกว‹า 2.ป.ฉาบสำหรับอิฐมวลเบา แต‹ปูนก‹อ .ว�สดุสำหร�บงานก‹ออิฐ และงานฉาบปูน ว�สดุสำหร�บงานก‹ออิฐ และงานฉาบปูน 16 รูปที่ 5 อิฐมอญ โดยส‹วนใหญ‹จะทำมาจากดินเหนียวแลŒวนำไปเผาไฟ ผิวของอิฐจะไม‹ค‹อยเรียบเพราะกระบวนการผลิตจะ ทำดŒวยมือ อิฐมอญที่ดีตŒองมีความสามารถในการ ดู ด ซึ ม น้ ำ ที ่ เ หมาะสมทั ้ ง กั บ งานก‹ อ และงานฉาบ เพราะถŒาอิฐมีการดูดน้ำมากเกินไปตัวอิฐก็จะไปแย‹ง น้ำจากปูนก‹อ ทำใหŒ ในปูนก‹อขาดน้ำในการทำ ปฏิกิริยาไฮเดรชั่น ซึ่งจะทำใหŒเนื้อปูนไม‹ยึดเกาะกับ ตัวอิฐ แต‹ถŒาอิฐมีการดูดน้ำนŒอยเกินไปจะทำใหŒ ฉาบปูนติดไดŒยากเพราะอิฐที่ดูดน้ำนŒอยจะมีความ พรุนนŒอย ในการก‹ออิฐ อิฐมอญถือว‹าเปšนอิฐที่เมื่อนำ มาก‹อแลŒวใหŒความแข็งแรงมากที่สุด ส‹วนงานฉาบ อิ ฐ มอญก็ ถ ื อ ว‹ า เปš น อิ ฐ ที ่ ฉ าบปู น ไดŒ ง ‹ า ยที ่ ส ุ ด และมีป˜ญหาจากการก‹อ .5 มิลลิเมตร ทรายตŒองมีความสะอาด ไม‹มีฝุ†นหรือดินมากเกินไป และปราศจากสารอินทรีย รูปที่ 10 ทรายสำหรับการก‹ออิฐ 17 .

น้ำ น้ำที่เหมาะสมสำหรับงานก‹ออิฐ ฉาบปูน คือน้ำที่ สามารถดื่มไดŒ ตŒองใส ไม‹มีสี ไม‹มีรส และไม‹มีกลิ่น ไม‹มีตะกอนปะปนมากกว‹า 2.000 ส‹วนต‹อลŒานส‹วน (ppm) รูปที่ 12 น้ำสำหรับการก‹ออิฐ .ว�สดุสำหร�บงานก‹ออิฐ และงานฉาบปูน ว�สดุสำหร�บงานก‹ออิฐ และงานฉาบปูน 5.ฉาบปูน 19 . สารเคมีผสมเพ��ม 18 ในป˜จจุบันไม‹นิยมใชŒกัน เพราะผูŒผลิตปูนซีเมนต สำหรับงานก‹ออิฐฉาบปูน ไดŒมีการใส‹สารเคมีผสม เพิ่มเขŒามาใหŒเรียบรŒอยแลŒว เพื่อใหŒมีคุณสมบัติที่ เหมาะสมกับงานก‹ออิฐฉาบปูน รูปที่ 11 ทรายสำหรับการฉาบปูน 4.

เกร�ยง รูปที่ 14 จอบหนŒาเหลี่ยม 3. พลั�ว ใชŒสำหรับตักวัสดุต‹างๆ เช‹น ปูน ทราย ปูนก‹อ หรือ ปูนฉาบที่ผสมเสร็จแลŒว หรือเศษวัสดุต‹างๆ หลังทำ การก‹ออิฐ . จอบ รูปที่ 15 พลั่วหนŒาเหลี่ยม • จอบหนŒาเหลี่ยม เปšนที่นิยมที่สุด เพราะหาซื้อง‹าย • จอบหนŒาเหลี่ยมเจาะรู คลŒายกับจอบหนŒาเหลี่ยม แต‹มีการเจาะรูเพิ่ม ทำใหŒมีน้ำหนักเบา สามารถ ผสมปูนก‹อ ปูนฉาบไดŒสะดวกขึ้น รูปที่ 16 พลั่วหนŒาแหลม รูปที่ 18 เกรียงเหล็ก • เกรียงเหล็กก‹ออิฐ หรือเกรียงใบโพธิ์ ลักษณะการ ใชŒงานส‹วนใหญ‹จะใชŒ ในการก‹ออิฐ จับเซี้ยม หรือใชŒ ในการตกแต‹งตามมุมหรือซอกเล็กๆ เนื่องจาก ปลายเกรียงมีลักษณะเรียวมน • พลั ่ ว หนŒ า เหลี ่ ย ม เปš น ที ่ น ิ ย มใชŒ เ ปš น ส‹ ว นใหญ‹ เพราะสะดวกในการตักและโกยวัสดุต‹างๆ ที่อยู‹บน พื้น ใชŒสำหรับโกยหิน .ฉาบปูนเสร็จแลŒว มีดŒวยกัน 2 ชนิด ดังนี้ เปšนอุปกรณที่ใชŒสำหรับการตักปูน ใชŒ ในการก‹ออิฐ ฉาบปูน หรือใชŒ ในการขัดมัน เกรียงมีดŒวยกันหลาย ประเภทดังนี้ รูปที่ 13 กระบะผสมปูน รูปที่ 19 เกรียงไมŒ รูปที่ 17 เกรียงใบโพธิ์ 2.ทรายใส‹ปุ‡งกี๋ ใชŒผสมวัสดุต‹างๆ ใหŒเขŒาเปšนเนื้อเดียวกัน ทั ้ ง การผสมแหŒ ง หรื อ การผสมเป‚ยก ใชŒ ในการตักปูนก‹อหรือปูนฉาบที่ ผสมเสร็จแลŒวเพื่อนำไปยังจุดที่จะทำการก‹ออิฐ ฉาบปูน จอบที่นิยมใชŒมีอยู‹ 3 ชนิดดังนี้ 21 • พลั่วหนŒาแหลม ส‹วนใหญ‹จะใชŒ ในการโกยหรือตัก วัสดุที่ค‹อนขŒางหนัก เช‹น หิน คอนกรีต เพราะจะ เบาแรงเวลาใชŒงาน • เกรียงเหล็ก ขัด มั น ใชŒ ในการฉาบปู น ขั ้ น ตอน สุดทŒาย เพื่อใหŒผิวของผนังฉาบเปšนมันเงาและเรียบ เนียนเปšนพิเศษ ผนั งที ่ ม ี ก ารลงเกรี ย งขั ด มั น ส‹วนใหญ‹จะเปšนงานที่ตŒองการโชวผิว แต‹ถŒาตŒองมี การตกแต‹งเพิ่มเติมไม‹ว‹าจะเปšนการปูวอลลเปเปอร การปูกระเบื้องผนัง หรือการปูวัสดุตกแต‹งอื่นๆ อาจจะเกิดป˜ญหาปูวัสดุตกแต‹งไปแลŒวยึดติดไดŒ ไม‹ ค‹อยดี เกิดการหลุดล‹อน เนื่องจากผนังมีความ เรียบมันเกินไป • เกรียงไมŒ ใชŒ ในการฉาบปูน ใชŒ ในการป˜›นหนŒาปูน และใชŒ ในขั้นตอนการลงฟองน้ำ • เกรียงพลาสติก ใชŒ ในการฉาบปูน ซึ่งช‹างปูน ในป˜จจุบันนิยมใชŒกันมาก เนื่องจากว‹ามีน้ำหนักเบา และทำความสะอาดง‹าย รูปที่ 20 เกรียงพลาสติก • เกรี ย งมื อ เสื อ ถู ก ออกแบบเพื ่ อ ใชŒ ในการก‹ อ อิฐมวลเบาโดยเฉพาะ เนื่องจากว‹าจะตŒองกรีด ปูนก‹อใหŒเกิดเปšนร‹อง เพื่อใหŒ ไดŒความหนาของ ปูนก‹อตรงตามมาตรฐาน .กระบะผสมปูน เปšนภาชนะสำหรับผสมส‹วนผสมต‹างๆ ของปูนก‹อ หรือปูนฉาบใหŒเขŒาเปšนเนื้อเดียวกัน ในป˜จจุบันนิยม ใชŒเปšนกระบะพลาสติก เพราะทำความสะอาดง‹าย น้ำหนักเบาเคลื่อนยŒา ยไดŒ ง ‹ าย ขŒ อ ควรระวั ง บางสถานที่ก‹อสรŒางอาจจะมีการผสมปูนก‹อหรือ ปูนฉาบโดยไม‹ใชŒกระบะผสมปูน โดยจะทำการผสม ปูนบนพื้นคอนกรีต ซึ่งจะทำใหŒปูนก‹อหรือปูนฉาบ ไม‹เปšนเนื้อเดียวกัน เกิดการแยกตัวมีน้ำไหลออก มาจากส‹วนผสม • จอบสามง‹าม ส‹วนใหญ‹ใชŒ ในการโกยหิน เพราะจะ โกยไดŒง‹าย สะดวก ไม‹หนักมือ 4.เคร�่องมือสำหร�บการก‹ออิฐ และการฉาบปูน เคร�่องมือสำหร�บการก‹ออิฐ และการฉาบปูน 20 เคร�่องมือสำหร�บการก‹ออิฐ และการฉาบปูน 1.

ตะแกรงตาห‹าง ใชŒ ในการร‹อ นทราย เพื ่ อคั ด แยกวั สดุ ท ี ่ อาจจะ ปนเป„œอนอยู‹ในทรายออก เช‹น กิ่งไมŒ ใบไมŒ หิน หญŒา เปšนตŒน รูปที่ 29 ปุ‡งกี๋ 23 . ตะแกรงตาถี่ • ไมŒสามเหลี่ยมยาวทำระดับ ใชŒ ในการปาดหนŒาผิว ปูนฉาบ เพื่อปรับระดับครั้งสุดทŒาย เพื่อใหŒ ไดŒระดับ ตามที ่ แ บบก‹ อ สรŒ า งกำหนดใชŒ ในการปาดหนŒ า เพื่อทำระดับคอนกรีตหรือปูนทราย (มอรตาร) ในการเทพื้น หรือใชŒ ในการจับเซี้ยมมุมเสา 8. กระบะถือปูน เปš น ภาชนะที ่ ใ ชŒ ส ำหรั บ พั ก ปู น ก‹ อ นการขึ ้ น ปู น สำหรับฉาบ หรือบางครั้งจะใชŒสำหรับผสมวัสดุ สำหรั บ การตกแต‹ ง หรื อ ซ‹ อ มแซมเล็ ก ๆ นŒ อ ยๆ ป˜ จ จุ บ ั น นิ ย มใชŒ เ ปš น กระบะพลาสติ ก เพราะมี น้ำหนักเบาและทำความสะอาดง‹าย • แปรงลวด ใชŒ ในการทำความสะอาดผนังก‹อนลงมือ ฉาบปูน หรือใชŒขัดทำความสะอาดเครื่องมือต‹างๆ ของช‹างปูนที่แปรงขนอ‹อนขัดไม‹สะอาด ใชŒ ในการร‹ อ นทราย เพื ่ อ คั ด แยกเศษวั ส ดุ ท ี ่ ไม‹ตŒองการและทรายหยาบ ซึ่งจะไดŒทรายละเอียด เพื่อใชŒสำหรับการฉาบปูน (การใชŒทรายละเอียด ผสมในการฉาบปูนจะทำใหŒ ไดŒผนังที่มีความเรียบ เนียน) รูปที่ 26 บรรทัดเซาะร‹อง (บรรทัดแต‹งแนว) รูปที่ 24 แปรงลวด 7.ปูนฉาบ หรือ ใชŒ ในการขนวัสดุต‹างๆ (ในป˜จจุบันนิยมใชŒปุ‡งกี๋ ในการตวงทรายใหŒ ไ ดŒ ต ามปริ ม าณที ่ ต Œ อ งการมา ผสมกับปูนก‹อ . ใชŒสลัดน้ำลงบนผนังก‹อนการลงมือฉาบปูน เพื่อ ใหŒอิฐดูดน้ำจนอิ่มตัว ไม‹ดูดน้ำจากปูนฉาบ 2. ไมŒสามเหลี่ยมหร�อสามเหลี่ยมปาดปูน ไมŒสามเหลี่ยมที่นิยมใชŒมีดŒวยกันหลายชนิด ดังนี้ รูปที่ 22 กระบะถือปูน 10.ฉาบปูน หรือใชŒสำหรับใส‹วัตถุดิบสำหรับผสมปูนก‹อหรือปูน ฉาบเพื่อเทลงในกระบะผสม รูปที่ 28 ตะแกรงตาถี่ 11. ปุ‡งกี๋ ใชŒ ในการขนทรายมาผสมกับปูนก‹อ . แปรง แปรงเปšนอุปกรณที่สำคัญอีกอย‹างที่ช‹างปูนจำเปšน ตŒองมี ส‹วนใหญ‹ที่ช‹างปูนใชŒจะมีดŒวยกัน 2 ชนิด ดังนี้ • แปรงขนอ‹อนมีดŒาม มีลักษณะการใชŒงานดังนี้ 1.ปูนฉาบ ตัวอย‹างเช‹น ปูนก‹อ หรือ ปูนฉาบ 1 ถุง จะใชŒผสมกับทรายประมาณ 7 ปุ‡งกี๋) 6. ใชŒสลัดน้ำลงบนผิวปูนฉาบ ในขั้นตอนการตีน้ำป˜›น หนŒาปูน รูปที่ 27 กระป‰องปูน รูปที่ 25 ไมŒสามเหลี่ยมยาวทำระดับ • ไมŒสามเหลี่ยมสั้น (ไมŒบรรทัดทำบัว) ใชŒ ในการ แต‹งตามมุม ใชŒแต‹งบัวยื่นต‹างๆ หรือใชŒป˜œนบัวหัวเสา เนื่องจากมีขนาดสั้น จึงใชŒงานไดŒสะดวกกว‹า • บรรทัดทำบัวโคŒง มีลักษณะคลŒายไมŒสามเหลี่ยม สั้นแต‹มีหนŒาบรรทัดโคŒงเปšนครึ่งวงกลม ลักษณะ การใชŒงานจะใชŒ ในการแต‹งบัวปูนที่เปšนแนวโคŒง 9.เคร�่องมือสำหร�บการก‹ออิฐ และการฉาบปูน เคร�่องมือสำหร�บการก‹ออิฐ และการฉาบปูน • บรรทัดเซาะร‹อง (บรรทัดแต‹งแนว) มีลักษณะแบน เปšนสัน โดยจะมีสันดŒานหนาและดŒานบาง ใชŒสำหรับ เซาะร‹องไดŒทั้งร‹องเล็กและร‹องใหญ‹ 22 รูปที่ 23 แปรงขนอ‹อนมีดŒาม รูปที่ 21 เกรียงมือเสือ 5. กระป‰องปูน ใชŒสำหรับใส‹ปูนก‹อหรือปูนฉาบที่ผสมเสร็จแลŒวจาก กระบะผสมปูนไปยังจุดที่จะทำการก‹ออิฐ .

ไมŒกวาดอ‹อน ใชŒสำหรับกวาดหนŒาผิวปูนฉาบในขั้นตอนสุดทŒาย เพื่อป˜ดเม็ดทรายที่นูนออกมา รูปที่ 31 ไมŒกวาดอ‹อน 14. อุปกรณย‹อยอื่นๆ • สายเอ็น ใชŒสำหรับขึงเพื่อทำแนวระดับในการ ก‹ออิฐ หรือใชŒร‹วมกับลูกดิ่งในการทำแนวใหŒผนัง ไดŒฉาก • ลูกดิ่ง ใชŒผูกกับสายเอ็นเพื่อตรวจสอบแนวดิ่ง ของเสา กำแพง หรือโครงสรŒางอื่นๆ ว‹าไดŒแนวฉาก หรือแนวดิ่งหรือไม‹ รูปที่ 34 เชือกตีแนว • ระดับน้ำ ใชŒ ในการตรวจสอบระดับ เพื่อใหŒงานก‹อ อิฐหรือพื้นไดŒระดับ รูปที่ 35 ระดับน้ำ . ตลับเมตร 25 ใชŒ ในการวัดระยะต‹างๆ ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง รูปที่ 32 สายเอ็นและลูกดิ่ง • เหล็กขูดแนว ใชŒขูดแนวเซาะร‹องผนังปูนฉาบ • เชือกตีแนว ใชŒตีแนวกำหนดแนวก‹ออิฐ รูปที่ 30 ตลับเมตร 13.เคร�่องมือสำหร�บการก‹ออิฐ และการฉาบปูน เคร�่องมือสำหร�บการก‹ออิฐ และการฉาบปูน 24 12.

ทำการผสมปูนสำหรับการก‹ออิฐ โดยใชŒวัสดุ ตามที่ไดŒกล‹าวมาแลŒวสำหรับงานก‹ออิฐ และใชŒ สัดส‹วนผสมตามที่ผูŒผลิตปูนก‹อแนะนำ (โดยส‹วนใหญ‹ จะแนะนำอยู‹ขŒางถุงปูน) ซึ่งจะใชŒการวัดปริมาตร หรือการชั่งน้ำหนักก็ไดŒ แต‹การชั่งน้ำหนักจะมี ความถูกตŒองมากกว‹า การผสมอาจจะผสมดŒวยมือ หรือใชŒ โม‹ผสมก็ไดŒ แต‹ ตŒ อ งผสมใหŒ เ ขŒ าเปš น เนื้อเดียวกัน และตŒองมีความขŒนเหลวที่พอเหมาะ เพราะถŒาผสมขŒนเกินไป ปูนก‹อก็จะแข็งตัวเร็วเกินไป ปูนจะไม‹ค‹อยยึดเกาะกับกŒอนอิฐ แต‹ถŒาผสมเหลว เกินไปก็จะทำใหŒขณะก‹ออิฐ ปูนก‹อจะปลิ้นหลุดล‹วง ออกมาเลอะเทอะ และหลังจากปูนก‹อแข็งแลŒวปูน รูปที่ 37 การก‹ออิฐสลับแนว รูปที่ 36 การผสมปูนดŒวยมือ 5.การก‹ออิฐมอญหร�อคอนกร�ตบล็อก ขั�นตอนการก‹ออิฐ ขั�นตอนการก‹ออิฐ 26 ขั�นตอนการก‹ออิฐ ก‹อก็จะมีลักษณะร‹วนเพราะใชŒน้ำในส‹วนผสม มากเกินไป 27 x 1. การเทปูนก‹อก‹อนวางอิฐจะตŒองไม‹เรียบเกินไป เพราะถŒาเรียบเกินไปอิฐจะไม‹ยึดติดสนิทกับปูนก‹อ และหลังจากวางกŒอนอิฐแลŒว ปูนก‹อจะตŒองมีความ หนาประมาณ 1. เตรียมหนŒางานก‹อสรŒางที่จะก‹ออิฐ โดยการวางผัง วางแนวที่ทำการก‹ออิฐ วางแนวระดับ และแนวดิ่ง ใหŒเรียบรŒอย (ในการวางแนวที่จะทำการก‹ออิฐ และ แนวดิ ่ ง จะใชŒ เ ชื อ กตี แ นวในการตี เ สŒ น เปš น เครื่องหมายไวŒ ส‹วนการวางแนวระดับจะใชŒการขึงเอ็น ทีละชั้นของอิฐที่จะทำการก‹ออิฐ) 3. การก‹ออิฐช‹วงกลางแต‹ละชั้นจะทำการขึงเอ็นจาก อิฐตรงมุมทั้ง 2 ดŒาน ซึ่งไดŒทำการเช็คแนวดิ่งและ แนวระดับเรียบรŒอยแลŒว และทำการก‹ออิฐใหŒ ไดŒตาม แนวเสŒนเอ็น (ดังรูปที่ 38) หลังจากนั้นทำการก‹อ ชั้นต‹อไปตามขั้นตอนดังกล‹าวจนเสร็จ 7. ในการก‹ออิฐ จะตŒองใหŒปูนก‹อห‹อหุŒมโดยรอบ ของกŒอนอิฐ เพื่อใหŒปูนก‹อยึดเกาะอิฐแต‹ละกŒอน เขŒาดŒวยกัน และทำใหŒผนังมีความแข็งแรงมาก 9. แนวอิฐแต‹ละชั้นที่ก‹อตŒองไดŒระดับเสมอกัน และ ตŒอ งไดŒดิ่ง ไดŒฉ าก ซึ ่ งจะทำใหŒ งานฉาบผนั ง ในภายหลังทำงานไดŒง‹าย รูปที่ 38 รูปการขึงเอ็นสำหรับการก‹ออิฐช‹วงกลางผนัง . อิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อกที่จะนำไปก‹อตŒองมี คุณภาพดี ไม‹เปราะหรือแตกหักง‹าย และจะตŒองนำ ไปแช‹น้ำก‹อน แต‹คอนกรีตบล็อกหลังจากแช‹น้ำ แลŒวตŒองตั้งทิ้งไวŒก‹อนที่จะก‹อเพื่อใหŒน้ำที่คŒางอยู‹ ตามช‹องว‹างไหลออกมาจนหมด การแช‹น้ำก‹อน เพื่อใหŒอิฐดูดน้ำจนอิ่มตัวจะไดŒ ไม‹ดูดน้ำจากปูนก‹อ ซึ่งจะทำใหŒปูนก‹อแหŒงเร็วและไม‹ยึดเกาะกับกŒอนอิฐ และยังเปšนการทำความสะอาดกŒ อ นอิ ฐใหŒ ส ะอาด ปราศจากฝุ†นหรือสิ่งสกปรกต‹างๆ 4. เตรี ย มวั ส ดุ แ ละเครื ่ อ งมื อ สำหรั บ งานก‹ อ อิ ฐ ใหŒพรŒอมตามที่ไดŒกล‹าวมาแลŒว (วัสดุและเครื่องมือ สำหรับการก‹ออิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อก) 2.5 เซนติเมตร เพราะถŒาบางเกินไป ปูนก‹อจะสูญเสียน้ำเร็วเกินไป ปูนก‹อก็จะแหŒงเร็ว และไม‹ยึดเกาะกับอิฐ แต‹ถŒาหนาเกินไปผนังก‹ออิฐ ก็จะเกิดการทรุดตัวเนื่องจากปูนก‹อมาก ซึ่งจะมี ป˜ญหาตามมาทีหลังสำหรับงานฉาบ ซึ่งจะทำใหŒ ปูนฉาบแตกรŒาวไดŒ 8. การก‹ออิฐไม‹ว‹าจะเปšนการก‹ออิฐเสาหรือการก‹อ อิฐผนัง จะตŒองเริ่มตรงมุมก‹อนเสมอ ถŒาเปšนผนัง จะเริ่มก‹อตรงมุมทั้ง 2 ดŒาน โดยก‹อขึ้นไปเปšน ลักษณะขั้นบันไดประมาณ 3-4 ชั้น และตŒองเปšน การก‹อสลับแนว คือ ก‹อใหŒเยื้องกันครึ่งแผ‹นระหว‹าง ชั้นที่ติดกัน (ดังรูปที่ 37) หลังจากนั้นตŒองมีการเช็ค แนวดิ่งและแนวระดับ 6.

5-3. ผสมปูนสำเร็จรูปชนิดก‹อมวลเบากับน้ำสะอาด ตามสั ด ส‹ ว นที ่ ผู Œ ผลิ ตแนะนำ (โดยส‹ ว นใหญ‹ จะ แนะนำอยู‹ขŒางถุงปูน) ปูนก‹ออิฐมวลเบามีคุณสมบัติ พิเศษ คือมีสารเคมีที่ตŒานการดูดน้ำของอิฐมวลเบา และเมื่อผสมแลŒวปูนจะมีลักษณะค‹อนขŒางเหนียว คลŒายกาว ดังนั้นในการผสมควรผสมดŒวยสว‹าน ที่ติดหัวป˜›นปูนและผสมในปริมาณที่ไม‹มาก เพราะ ในการก‹อ อิฐมวลเบานั้นจะใชŒปริมาณปูนก‹อ ค‹อนขŒางนŒอย 5.ขั�นตอนการก‹ออิฐ ขั�นตอนการก‹ออิฐ 28 10. เริ ่ ม การก‹ อชั ้ น แรกโดยใชŒ ป ู น ทรายในการปรั บ ระดับและเริ่มก‹ออิฐมวลเบาตรงมุมก‹อน วิธีการก‹อ ทำไดŒ โดยการตักปูนก‹อมวลเบามาทาดŒานขŒางและ ดŒานล‹างของอิฐ แลŒวใชŒเกรียงมือเสือกรีดเนื้อปูนก‹อ ใหŒเปšนร‹อง จากนั้นจึงค‹อยก‹ออิฐและทำการปรับแต‹ง ดŒ ว ยฆŒ อ นยางใหŒ ไดŒ ต ามแนวระดั บ และแนวดิ ่ ง (ดังรูปที่ 44-47) 29 .0 เมตร 13. อิฐมวลเบาที่จะนำไปก‹อตŒองมีคุณภาพดี ไม‹เปราะ หรือแตกหักง‹าย รูปที่ 42 การเสียบเหล็กหนวดกุŒงที่เสาก‹อนก‹ออิฐ รูปที่ 39 การก‹ออิฐชนทŒองคานหรือพื้นแลŒวใชŒแผ‹นโฟมอุด • ก‹ออิฐใหŒเหลือช‹องว‹างประมาณ 15 เซนติเมตร และปล‹ อ ยใหŒ ผ นั ง ก‹ อ อิ ฐ ทรุ ด ตั ว เนื ่ อ งจากปู น ก‹ อ อย‹างนŒอย 3 วัน จึงก‹ออิฐในช‹องว‹างดังกล‹าว โดย วางกŒอนอิฐในแนวเอียงประมาณ 30-45 องศา แลŒว ก‹อใหŒชิดกับทŒองคาน รูปที่ 41 ผนังที่มีการเสริมเสาเอ็นหรือคานทับหลัง 11. ถŒาผนังก‹ออิฐมีช‹องเปด เช‹น ประตู หนŒาต‹าง ช‹องสำหรับติดบล็อกแกŒว หรือช‹องเปดอื่นๆ ตŒองมี การเทเสาเอ็ น และคานทั บ หลั ง รั ด รอบช‹ อ งเป ด ดังกล‹าวเสมอ และเสาเอ็นหรือคานทับหลังตŒองมี การฝากไปยังโครงสรŒางหลัก เช‹น เสา คาน หรือพื้น 12. เตรียมหนŒางานก‹อสรŒางที่จะทำการก‹ออิฐมวลเบา โดยการวางผัง วางแนวที่จะก‹ออิฐ วางแนวระดับ และแนวดิ่งใหŒเรียบรŒอย (ในการวางแนวที่จะทำ การก‹ออิฐและแนวดิ่ง จะใชŒเชือกตีแนวในการตีเสŒน เปšนเครื่องหมายไวŒ ส‹วนการวางแนวระดับจะใชŒ การขึงเอ็นทีละชั้นที่จะทำการก‹ออิฐ) รูปที่ 40 การก‹ออิฐแนวเอียงชนทŒองคาน 3. ผนั ง ที ่ ก ‹ อ เสร็ จ แลŒ ว ตŒ อ งป‡ อ งกั น ไม‹ ใ หŒ โ ดน แดดส‹อง และตŒองรดน้ำวันละ 2-3 ครั้ง ไม‹นŒอยกว‹า 3 วัน เพื่อบ‹มใหŒผนังก‹อแข็งแรงเต็มที่ 4. ถŒาจำเปšนตŒองก‹ออิฐต‹อจากผนังที่ก‹อไปแลŒวแต‹ ยั ง ก‹ อ ไม‹เสร็จ จะตŒอ งทำการรดน้ำใหŒอ ิฐ ที่ผ นัง อิ่มน้ำก‹อน เพราะอิฐจะไดŒ ไม‹ดูดน้ำจากเนื้อปูนและ ยังเปšนการลŒางฝุ†นหรือสิ่งสกปรกต‹างๆ จากผิวอิฐ อีกดŒวย จากนั้นจึงทำตามขั้นตอนการก‹ออิฐตามที่ ไดŒกล‹าวมาแลŒว รูปที่ 43 ผนังที่มีช‹องเปดตŒองมีเสาเอ็นและคานทับหลัง รัดรอบ 15. ผนังที่ก‹อเสร็จแลŒวตŒองไม‹ถูกรบกวน เช‹น เคาะ กระแทก หรือมีการสั่นสะเทือนเพราะปูนก‹อยังไม‹ แข็งแรงพอ 16. ถŒาตŒองก‹ออิฐชนทŒองคานมีดŒวยกัน 2 วิธีดังนี้ การก‹ออิฐมวลเบาประเภท AAC • ก‹ออิฐใหŒเหลือช‹องว‹างระหว‹างผนังกับทŒองคาน เล็กนŒอย และปล‹อยใหŒผนังก‹ออิฐทรุดตัวเนื่องจาก ปูนก‹ออย‹างนŒอย 3 วัน แลŒวใชŒแผ‹นโฟมมาอุด ตรงช‹องว‹างที่เหลืออยู‹ 1. ถŒ า ผนั ง ก‹ อ อิ ฐ มี ค วามยาวหรื อ ความสู ง มาก จะตŒองหล‹อหรือเสริมเสาเอ็น หรือคานทับหลัง โดย เสาเอ็นส‹วนใหญ‹จะตŒองมีทุกๆ ความยาวไม‹เกิน 2.0 เมตร ส‹วนคานทับหลังจะมีการเสริม ตรงช‹วงกลางเมื่อผนังมีความสูงเกินกว‹า 2. ระหว‹ า งผนั ง ก‹ อ อิ ฐ กั บ เสาตŒ อ งมี ก ารเสี ย บ เหล็กเสŒนกลมขนาด 6 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร ที่ทุกๆ ความสูง 40 เซนติเมตร โดยเหล็กเสŒนกลมดังกล‹าวตŒองถูกหล‹อเขŒาไปใน เสาคอนกรี ต เพื ่ อ ใหŒ เ หล็ ก ยึ ด ไม‹ ใ หŒ ผ นั ง ลŒ ม และ ป‡องกันการแตกรŒาวที่ผนัง โดยทั่วไปมักจะเรียก กันว‹า เหล็กหนวดกุŒง 14.5-3. เตรียมวัสดุและเครื่องมือสำหรับงานก‹ออิฐมวลเบา ใหŒพรŒอม ตามที่ไดŒกล‹าวมาแลŒว (ตŒองใชŒปูนสำหรับ การก‹ออิฐมวลเบาเท‹านั้น) 2.

การก‹ อ ผนั ง อิ ฐ มวลเบาชนทŒ อ งคานใหŒ เ วŒ น ช‹องว‹างไวŒประมาณ 1-2 เซนติเมตร แลŒวอุด ช‹ อ งว‹ า งดั ง กล‹ า วดŒ ว ยปู น ทรายและตŒ อ งยึ ด อิ ฐ ดŒานบนกับทŒองคานดŒวยแผ‹นเหล็ก Metal Strap ทุกๆ ระยะไม‹เกิน 1. การก‹ออิฐกŒอนต‹อไปใหŒดำเนินการเหมือนกŒอนแรก ซึ ่ ง ตŒ อ งทำการเช็ ค แนวระดั บ และแนวดิ ่ ง ทุ ก ครั ้ ง 7. ดŒานริมของอิฐแต‹ละชั้นที่ชนกับเสาคอนกรีตหรือ เสาเอ็นจะตŒองมีการยึดอิฐกับเสาดŒวยแผ‹นเหล็ก Metal Strap ที่ทำเปšนฉากมีความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร แลŒวตอกดŒวยตะปูคอนกรีตหรือ พุกสกรู โดยทำการยึดแบบนี้ทุกๆ 2 ชั้นของอิฐ การก‹ออิฐชนิดอื่นๆ 10.20 เมตร • ถŒาเปšนอิฐมวลเบาประเภท CLC หรืออิฐมวลเบา ประเภทอื่นๆ สามารถใชŒวัสดุ อุปกรณ และขั้นตอน การก‹ออิฐเหมือนการก‹ออิฐมวลเบาประเภท AAC อาจจะมีป˜ญหาปูนก‹อเซ็ทตัวชŒา แต‹จะมีความแข็งแรง แต‹ถŒาใชŒปูนก‹อทั่วไปมาก‹อตŒองทดสอบดูก‹อนว‹ามี ความเหมาะสมและแข็งแรงพอหรือไม‹ 11. ทำการก‹ออิฐชั้นต‹อไปดŒวยขั้นตอนเหมือนที่กล‹าว มาแลŒว แต‹ตŒองทำการก‹อสลับแนว คือ ก‹อใหŒเยื้องกัน ครึ่งกŒอน (ดังรูปที่ 48) และความหนาของปูนก‹อ ควรมีความหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตรเท‹านั้น รูปที่ 48 การก‹ออิฐสลับแนว 8.ขั�นตอนการก‹ออิฐ ขั�นตอนการก‹ออิฐ (ดังรูปที่ 46) และทำการก‹อกŒอนต‹อไปจนเสร็จ ชั้นแรก อิฐมวลเบาสามารถก‹อใหŒ ไดŒแนวระดับและ แนวดิ่งไดŒง‹ายเพราะอิฐมวลเบามีขนาดที่ไดŒมาตรฐาน ไดŒฉากสม่ำเสมอทุกกŒอน 30 รูปที่ 44 การใชŒปูนทรายในการปรับระดับ 9. ถŒ า จำเปš น ตŒ อ งก‹ อ ผนั ง อิ ฐ มวลเบาชนทŒ อ งพื ้ น หรือโครงสรŒางที่อาจจะมีการแอ‹นตัวลงมา จะตŒอง เวŒนช‹องว‹างไวŒประมาณ 2-4 เซนติเมตร และอุด ช‹องว‹างดังกล‹าวดŒวยวัสดุที่ยืดหยุ‹นไดŒ เช‹น โฟม แผ‹นยาง เรซิ่น หรือไฟเบอรกลาส และถŒาจำเปšน ตŒองฉาบทับจะตŒองเซาะร‹องตามแนวรอยต‹อเพราะ จะทำใหŒรอยรŒาวที ่ เกิ ด ขึ ้ น ตรงรอยต‹ อ เกิ ด ในร‹ อ ง ดังกล‹าว แต‹ถŒาไม‹เซาะร‹องจะเกิดรอยรŒาววิ่งไม‹เปšน ระเบียบและสังเกตเห็นไดŒชัด • ถŒาเปšนอิฐที่มีลักษณะใกลŒเคียงกับอิฐมอญหรือ คอนกรีตบล็อก สามารถใชŒวัสดุ อุปกรณ และขั้นตอนการ ก‹ออิฐเหมือนการก‹ออิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อกไดŒเลย ถŒาเปšนอิฐชนิดอื่นๆ ที่ไม‹ใช‹อิฐมอญ คอนกรีตบล็อก หรือ อิฐมวลเบาประเภท AAC ควรจะสอบถามจาก ผูŒผลิตอิฐว‹าสามารถใชŒปูนก‹อประเภทใด และขั้นตอน การก‹อดŒวยวิธีไหนถึงจะเหมาะสมและไดŒผนังก‹อ แข็งแรงเพียงพอ 31 . รูปที่ 47 การเช็คแนวระดับและแนวดิ่งอิฐมวลเบากŒอน ต‹อไป รูปที่ 45 การก‹ออิฐมวลเบากŒอนแรก รูปที่ 46 การเช็คแนวระดับและแนวดิ่งอิฐมวลเบากŒอนแรก 6. ถŒาจำเปšนตŒองใชŒอิฐไม‹เต็มกŒอนใหŒทำการวัดระยะ ใหŒพอดีและตีเสŒนทำแนวไวŒ แลŒวใชŒเลื่อยตัดตาม แนวดังกล‹าว 12. ถŒาก‹อไม‹ชนทŒองคานจะตŒองเทคานทับหลังและ ทำตามขั้นตอนเหมือนขŒอ 10.

การเทเสาเอ็นหรือคานทับหลังตŒองใชŒคอนกรีต ที่มีความแข็งแรงเพียงพอเท‹านั้น ถŒาจะนำปูนก‹อ สำเร็จรูปมาเทตŒองทำการผสมดŒวยหินเกร็ดเสียก‹อน ในอัตราส‹วนปูนก‹อสำเร็จรูปต‹อหินเกร็ด 1:1 โดย ปริมาตร เพื่อใหŒมีความแข็งแรงเพียงพอ 33 . การก‹อคอนกรีตบล็อกถŒาก‹อเร็วเกินไป เมื่อก‹อ ขึ้นไปหลายๆ ชั้นปูนก‹อชั้นล‹างๆ อาจจะยังไม‹ แข็งตัวดี อาจจะทำใหŒปูนก‹อในชั้นล‹างๆ ปลิ้นออก มาไดŒ ดังนั้นตŒองก‹ อ ไม‹ เ ร็ ว จนเกิ นไปหรื อ ก‹ อ ชั้นเดียวกันแต‹เพิ่มแผงก‹ออีก เมื่อยŒอนกลับมาก‹อ ชั ้ น ต‹ อ ไปปู น ที ่ ก ‹ อ ไปแลŒ ว จะไดŒ ม ี ค วามแข็ ง แรง เพียงพอที่จะรับน้ำหนักไดŒ 3.ขั�นตอนการก‹ออิฐ ขั�นตอนการก‹ออิฐ 32 ป˜ญหาที่มักเจอในงานก‹ออิฐและการป‡องกัน 1. การก‹ อ ผนั ง ภายนอกของอาคารสู ง อาจจะมี การสั่นไหวขององคอาคาร หรืออาจจะมีลมพัด ค‹อนขŒางแรง ดังนั้นตŒองทำการเสียบเหล็กหนวดกุŒง ใหŒตรงตามมาตรฐานการก‹ออิฐ และส‹วนล‹างสุด ควรมีการสกัดพื้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว‹างพื้น กับผนังก‹ออิฐ ก‹อนการก‹ออิฐชั้นแรก ถŒาสามารถ เสียบเหล็กหนวดกุŒงแนวตั้งไดŒจะยิ่งแข็งแรง 2. การก‹ออิฐมวลเบาตŒองใชŒปูนสำหรับก‹ออิฐมวลเบา เท‹านั้น 4.

จนไดŒ ความหนาตามที่แบบกำหนด 35 รูปที่ 51 การเริ่มฉาบปูนชั้นแรก รูปที่ 52 การเดินสามเหลี่ยมเพื่อไล‹ระดับ ในการฉาบผนังบางงานตŒองการความเรียบเนียน มากเปšนพิเศษ การฉาบปูนชั้นสุดทŒายเพื่อใหŒ ไดŒ ระดับตามที่แบบกำหนด จะตŒองผสมปูนฉาบดŒวย ทรายที่ละเอียดมาก คือ ทรายที่ร‹อนผ‹านตะแกรง ตาถี่ เรียกว‹า ทรายแล‹ง หรือช‹างปูนอาจใชŒ ปู น ซี เ มนต ส ำเร็ จ รู ป สำหรั บ งานฉาบละเอี ย ด (อินทรีมอรตารแมกซ 12: ปูนฉาบละเอียด) มาใชŒ ในการฉาบปูนชั้นสุดทŒาย 6.การฉาบผนังอิฐมอญหร�อคอนกร�ตบล็อก 1. และขŒอ 5. หลั ง จากฉาบปู น จนไดŒ ค วามหนาตามที ่ แ บบ กำหนด หรือเท‹ากับระดับที่ไดŒทำการจับปุ†มหรือ จั บ เซี ้ ย มไวŒ จะตŒ อ งไล‹ ร ะดั บ ปู น ฉาบดŒ ว ย ไมŒสามเหลี่ยม ส‹วนที่หนาเกินจะถูกไมŒสามเหลี่ยม ปาดล‹วงลงมา ส‹ ว นที ่ เห็ น เปš น รอยเวŒ าก็ จะตŒ อง ฉาบปูนเพิ่มใหŒ ไดŒระดับ ทำจนไดŒระดับและแนวดิ่ง เท‹ากันทั้งผนังฉาบ ขั้นตอนนี้ช‹างปูนจะเรียกว‹า เดินสามเหลี่ยม 7. หลังจากตีน้ำป˜›นหนŒาเสร็จแลŒว ใหŒ ใชŒฟองน้ำ ชุบน้ำพอหมาดๆ แลŒวนำมาป˜›นหนŒาเบาๆ บนผนัง ปูนฉาบ ซึ่งจะทำใหŒผิวปูนฉาบเรียบเนียนและมี เม็ ด ทรายเหลื อบนผิ ว หนŒ า เล็ ก นŒ อย ขั ้ น ตอนนี ้ ช‹างปูนเรียกว‹า ลงฟอง 9. เตรียมวัสดุและเครื่องมือสำหรับงานฉาบผนังอิฐ ใหŒพรŒอม ตามที่ไดŒกล‹าวมาแลŒว (วัสดุและเครื่องมือ สำหรับการฉาบผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อก) ขั�นตอนการฉาบปูน ขั�นตอนการฉาบปูน 34 ขั�นตอนการฉาบปูน 3. หลังจากลงฟองเรียบรŒอยแลŒว ใหŒ ใชŒ ไมŒกวาด ขนอ‹อนป˜ดเม็ดทรายที่เหลือบนผิวหนŒาออกจนหมด แลŒวปล‹อยใหŒแหŒง ก็จะไดŒผนังปูนฉาบที่เรียบเนียน ขั้นตอนนี้ช‹างปูนเรียกว‹า ป˜ดไมŒกวาด 10.5 เซนติเมตร การฉาบปูนควรเริ่มจากส‹วนบนสุดของผนังและไล‹ จากซŒายไปขวาสำหรับช‹างปูนที่ถนัดขวา ในทำนอง เดียวกันถŒาช‹างปูนถนัดซŒายจะไล‹จากขวาไปซŒาย 5. ผสมปูนฉาบ ถŒาใชŒปูนซีเมนตผสม (ปูนซีเมนต อินทรีแดง อินทรีปูนเขียว อินทรีเพาเวอรพลัส หรือ ปูนซีเมนตสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ อินทรีทอง) มาผสมกับทรายละเอียดและน้ำ ตŒองใชŒปริมาณ ทรายและน้ำตามที่ผูŒผลิตแนะนำไวŒขŒางถุง เพราะถŒา ใชŒ ส ั ด ส‹วนไม‹ตรงตามที่ผูŒผลิตแนะนำจะทำใหŒ ไดŒ ประสิทธิภาพของปูนฉาบลดลง และมีโอกาสที่ หลังจากฉาบเสร็จแลŒวอาจจะมีป˜ญหาเรื่องหลุดล‹อน หรือแตกรŒาวตามมาไดŒ แต‹ถŒาใชŒปูนซีเมนตสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบทั่วไป (อินทรีมอรตารแมกซ 11: ปูนฉาบทั่วไป) ก็เพียงผสมน้ำ แต‹ตŒองผสมน้ำ ตามปริมาณที่ผูŒผลิตแนะนำเช‹นกัน และผสมปูนฉาบ จนเปšนเนื้อเดียวกัน ขŒอแนะนำควรผสมปูนฉาบ ในปริมาณที่ไม‹มากเกินไปเพราะปูนฉาบจะมีเวลา สำหรับทำงานไม‹เกิน 1. เล็กนŒอย จากนั้นทำการตีน้ำโดยใชŒแปลงขนอ‹อน ชุบน้ำแลŒวสะบัดไปที่ผนังปูนฉาบพอหมาดๆ และใชŒ เกรียงไมŒป˜›นหนŒาปูน เพื่อใหŒผิวหนŒาผนังปูนฉาบเรียบ ขั้นตอนนี้ช‹างปูนจะเรียกว‹า ตีน้ำป˜›นหนŒา รูปที่ 53 การตีน้ำป˜›นหนŒา 8. หลังจากผสมปูนจนเปšนเนื้อเดียวกันเรียบรŒอยแลŒว ก็เริ่มลงมือฉาบปูนชั้นแรกไดŒ การฉาบปูนแต‹ละชั้น ควรฉาบที่ความหนาไม‹เกิน 1. หลังจากเดินสามเหลี่ยมเสร็จแลŒวตŒองทิ้งไวŒ ใหŒ ปูนเริ่มแข็งตัว โดยจะตŒองแข็งตัวกว‹าขั้นตอนที่ 5.5 ชั่วโมง หรือ 90 นาที ตŒองใชŒงานใหŒหมด ปูนฉาบที่ผสมแลŒวถŒาใชŒงาน ไม‹หมดแลŒวเกินเวลาจะเรียกว‹า ปูนตาย ซึ่งไม‹เหมาะ จะนำไปใชŒงาน ถŒามีการนำไปใชŒงานอาจจะมีป˜ญหา เรื่องหลุดล‹อนหรือแตกรŒาวตามมาไดŒ 4. เตรียมหนŒางานก‹อสรŒางที่จะทำการฉาบผนังอิฐ โดยทั่วไปผนังที่จะฉาบจะมีการจับปุ†ม หรือจับเซี้ยม ไวŒล‹วงหนŒาแลŒว การจับปุ†มหรือการจับเซี้ยมเปšนการ ทำระดับของการฉาบว‹าจะตŒองฉาบปูนที่ความหนา เท‹าไร โดยระดับดังกล‹าวจะไดŒมาจากแบบก‹อสรŒาง และจะตŒองรดน้ำที่ผนังปูนฉาบใหŒอิ่มตัวล‹วงหนŒา ก‹อนลงมือฉาบ 1 วัน ในวันที่ลงมือฉาบก็ใหŒรดน้ำ อีกครั้งที่ผนังปูนฉาบใหŒชุ‹มน้ำก‹อนฉาบประมาณ 30 นาที รูปที่ 49 ลักษณะการจับปุ†มและจับเซี้ยมของผนังปูนฉาบ รูปที่ 50 การรดน้ำผนังก‹อนการฉาบปูน 2. หลังจากป˜ดไมŒกวาดเรียบรŒอยแลŒว ก็เปšนอัน เสร็จขั้นตอนต‹างๆ สำหรับการฉาบปูน หลังจากนั้น . หลังจากฉาบปูนชั้นแรกเสร็จ ตŒองทิ้งเวลาใหŒปูน ชั้นแรกเริ่มแข็งตัวเล็กนŒอย จึงจะสามารถฉาบปูน ชั้นถัดไปไดŒ (การสังเกตว‹าปูนที่ฉาบไวŒแลŒวเริ่ม แข็งตัวพอที่จะฉาบชั้นต‹อไปไดŒแลŒวหรือยัง ทำไดŒ โดยการลองเอานิ้วกดปูนฉาบที่ผนังดูตŒองรูŒสึกตึงๆ ที่นิ้วและกดแลŒวมีรอยบุŽมเล็กนŒอย คือตŒองรูŒสึก ไม‹นิ่มและไม‹แข็งเกินไป) ทำการฉาบปูนชั้นถัดไป ตามหลักการฉาบปูนตามขŒอ 4.

การฉาบผนั ง อิ ฐ มวลเบาจะตŒ อ งใชŒ ป ู น ซี เ มนต สำเร็ จรู ป สำหรั บงานฉาบอิ ฐมวลเบา (อิ น ทรี มอรตารแมกซ 13: ปูนฉาบอิฐมวลเบา) เท‹านั้น และถŒาตŒองการความเรียบเนียนเปšนพิเศษก็ตŒองใชŒ ปู น ซี เ มนต ส ำเร็ จ รู ป สำหรั บ งานฉาบอิ ฐ มวลเบา ละเอียดพิเศษ (อินทรีมอรตารแมกซ 14: ปูนฉาบ อิฐมวลเบาละเอียดพิเศษ) มาฉาบทับในชั้นสุดทŒาย 2. ปูนฉาบอิฐมวลเบาจะมีความเปšนกาวค‹อนขŒางสูง ในการผสมจึงควรผสมดŒวยโม‹ลูกข‹าง หรือใชŒสว‹าน ที่ติดหัวป˜›นปูนมาใชŒ ในการผสม จึงจะทำใหŒ ไดŒ ปูนฉาบอิฐมวลเบาที่เปšนเนื้อเดียวกัน 3. ถŒาผนังก‹ออิฐมีรูหรือหลุมที่ลึกหรือกวŒาง จะตŒอง อุดรูดังกล‹าวดŒวยปูนเค็มอย‹างนŒอย 1 วัน ก‹อน 15. การฉาบผนังก‹ออิฐที่มีช‹องเปด เช‹น ประตู หนŒาต‹าง ช‹องติดพัดลมระบายอากาศ หรือช‹องติด บล็อกแกŒว ส‹วนใหญ‹เมื่อฉาบไปแลŒวมักจะเกิดรอย แตกรŒาววิ่งออกจากตรงมุมของช‹องเปดในแนว 45 องศา เนื่องจากเกิดการขยับเขยื้อนของผนังเพราะ มีช‹อ งเปด หรื อเกิ ด การยื ด หดตั ว ของวั สดุ ท ี ่ ไม‹เท‹ากันเพราะตรงบริเวณช‹องเปดกับผนังก‹ออิฐ จะเปšนวัสดุต‹างชนิดกัน การป‡องกันทำไดŒโดยการตี ตะแกรงกรงไก‹ครอบบริเวณดังกล‹าว จึงเริ่มทำ การฉาบไดŒ รูปที่ 56 การตี ต ะแกรงกรงไก‹ ห รื อ ตะแกรงลวดครอบ ก‹อนฉาบปูน 11.ขั�นตอนการฉาบปูน ขั�นตอนการฉาบปูน การฉาบปูน (ปูนเค็ม คือ การนำเอาปูนซีเมนตผสม มาผสมกับทรายในอัตราส‹วน 1:1 โดยปริมาตร) 36 13. การฉาบผนั ง ใหŒ ไ ดŒ ผ นั ง ปู น ฉาบที ่ ไ ม‹ ม ี ป ˜ ญ หา การแตกรŒาวหรือหลุดล‹อนนั้น จะตŒองไดŒผนังที่ก‹ออิฐ มาอย‹างถูกตŒองตามหลักการและตŒองปล‹อยใหŒผนัง ก‹ออิฐเกิดการทรุดตัวจากปูนก‹ออย‹างนŒอย 7 วัน จึงเริ่มดำเนินการฉาบผนังดังกล‹าวไดŒ 14. การฉาบผนังภายนอก หรือ การฉาบผนังที่ตŒอง โดนแดด หรือลมแรง ตŒองรดน้ำผนังอิฐใหŒอิ่มตัว รูปที่ 55 การป˜ดไมŒกวาด ก็ปล‹อยใหŒผนังปูนฉาบเริ่มแข็งตัวและพัฒนากำลัง ต‹างๆ แต‹ตŒองทำการฉีดพรมน้ำที่ผนังปูนฉาบวันละ 2 ครั้ง ไม‹นŒอยกว‹า 7 วัน จึงจะไดŒผนังปูนฉาบที่ เรียบเนียนไม‹แตกรŒาวและแข็งแรงเพียงพอ รูปที่ 57 การตีตะแกรงกรงไก‹ครอบบริเวณมุมช‹องเปด การฉาบผนังอิฐมวลเบาประเภท AAC การฉาบผนังอิฐมวลเบาจะมีขั้นตอนต‹างๆ เหมือน การฉาบผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อกทุกประการ แต‹จะแตกต‹างกันเล็กนŒอยดังนี้ 1. ถŒาผนังมีส‹วนที่เปšนวัสดุที่แตกต‹างกัน เช‹น ส‹วน ที่เปšนการก‹ออิฐกับส‹วนที่เปšนคอนกรีตคานทับหลัง หรื อ เสาเอ็น ตŒอ งทำการตีตะแกรงกรงไก‹หรือ ตะแกรงลวดครอบส‹ ว นที ่ ต Œ อ งการแรงยึ ด เหนี ่ ย ว มากกว‹า จึงจะเริ่มดำเนินการฉาบไดŒ รูปที่ 54 การลงฟอง ใหŒเต็มที่และควรเริ่มฉาบช‹วงบ‹าย เพื่อหลีกเลี่ยง ไม‹ ใหŒปูนฉาบสูญเสียน้ำเร็วเกินไป จะไดŒ ไม‹เกิด การแตกรŒาวหรือหลุดล‹อน 16. เนื่องจากอิฐมวลเบามีขนาดค‹อนขŒางมาตรฐาน ในการก‹อผนังอิฐมวลเบาจึงก‹อค‹อนขŒางจะไดŒดิ่ง มากกว‹าผนังอิฐทั่วๆ ไป ดังนั้นความหนาในการฉาบ ผนังอิฐมวลเบาจึงไม‹จำเปšนตŒองฉาบหนามากนัก โดยส‹วนใหญ‹จะไม‹เกิน 1 เซนติเมตร และมักฉาบ แค‹ชั้นเดียว รูปที่ 58 การฉาบผนังอิฐมวลเบา 37 . การฉาบผนัง ไม‹ควรนำปูนฉาบที่ร‹วงหล‹นลงมา ที ่ พ ื ้ น กลั บ มาผสมกั บ ปู น ฉาบในกระบะแลŒ ว นำ กลับมาฉาบอีก เพราะปูนฉาบที่ร‹วงหล‹นลงไปที่พื้น แลŒวอาจจะไปผสมกับเศษดิน ทราย น้ำ หรืออื่นๆ ซึ่งจะทำใหŒคุณสมบัติเสียไป ดังนั้นจึงไม‹ควรนำ กลับมาใชŒงานอีก แมŒกระทั่งปูนฉาบที่ผสมเสร็จ เรียบรŒอยแลŒวก็ไม‹ควรผสมวัสดุอะไรเพิ่มเติมอีก เช‹น ถŒาปูนฉาบเริ่มแหŒงก็ไม‹ควรผสมน้ำเพิ่มแลŒวนำ มาใชŒงาน เพราะปูนฉาบที่ถูกผสมน้ำเพิ่มจะมีกำลัง ลดลง และจะเกิดการหดตัวมาก ถŒานำมาใชŒงาน อาจจะเกิดป˜ญหาการแตกรŒาวหรือหลุดล‹อนไดŒ 12.

การแตกรŒาวบริเวณมุมช‹องเปดต‹างๆ หรือตามมุม วงกบ สาเหตุ บริเวณมุมช‹องเปดต‹างๆ หรือตามมุมวงกบ ส‹ ว นใหญ‹ เ มื ่ อ ฉาบไปแลŒ ว มั ก จะเกิ ด รอยแตกรŒ า ว วิ่งออกจากตรงมุมของช‹องเปดในแนว 45 องศา เนื ่ อ งจากเกิ ด การขยั บ เขยื ้ อ นของผนั ง เพราะมี ช‹องเปด หรือเกิดการยืดหดตัวของวัสดุที่ไม‹เท‹ากัน เพราะตรงบริเวณช‹องเปดกับผนังก‹ออิฐจะเปšนวัสดุ ต‹างชนิดกัน การป‡องกัน ทำไดŒ โ ดยการตี ต ะแกรงกรงไก‹ ค รอบ บริเวณดังกล‹าวจึงเริ่มทำการฉาบไดŒ รูปที่ 59 การฉาบผิวคอนกรีต รูปที่ 60 ลักษณะการแตกลายงาของผนังปูนฉาบ รูปที่ 61 ลักษณะการแตกรŒาวบริเวณมุมช‹องเปดต‹างๆ 3.ขั�นตอนการฉาบปูน ขั�นตอนการฉาบปูน 38 การฉาบผนังอิฐประเภทอื่นๆ ถŒ า เปš น อิ ฐ ที ่ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ ใ กลŒ เ คี ย งอิ ฐ มอญหรื อ คอนกรีตบล็อกก็สามารถใชŒชนิดของปูนฉาบและ ขั้นตอนการฉาบปูนไดŒเหมือนการฉาบอิฐมอญหรือ คอนกรีตบล็อกไดŒ แต‹ถŒามีคุณสมบัติ ใกลŒเคียง อิฐมวลเบาก็ควรใชŒปูนฉาบอิฐมวลเบาจะดีที่สุดเพื่อ ป‡องกันป˜ญหาที่จะเกิดตามมาทีหลัง • แต‹ ถ Œ า ไม‹ ส ามารถแยกแยะคุ ณ สมบั ต ิ ข องอิ ฐ ไดŒ ก็ควรปรึกษาผูŒผลิตอิฐดังกล‹าวว‹าสามารถใชŒกับ ปูนฉาบประเภทใดจึงจะเหมาะสม • ส‹วนขั้นตอนในการฉาบผนังนั้นสามารถใชŒขั้นตอน เดียวกันกับการฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีต บล็อกไดŒ การฉาบผนังคอนกร�ต หร�อการฉาบโครงสรŒาง คอนกร�ต • การฉาบผิวที่เปšนคอนกรีตนั้น ส‹วนใหญ‹จะเกิด ป˜ญหาเรื่องการหลุดล‹อนเพราะปูนฉาบไม‹สามารถ ยึดเหนี่ยวกับผิวคอนกรีตไดŒดี เนื่องจากผิวคอนกรีต จะค‹อนขŒางเรียบมาก ดังนั้นในการฉาบผิวที่เปšน คอนกรีตตŒองใชŒปูนซีเมนตสำเร็จรูปสำหรับฉาบผิว คอนกรีต (อินทรีมอรตารแมกซ 15: ปูนฉาบผิว คอนกรีต) และผสมโดยใชŒปริมาณน้ำตามที่ผูŒผลิต แนะนำ แลŒวผสมใหŒเขŒาเปšนเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้น ทำตามขั ้ น ตอนการฉาบปู น เหมื อ นการฉาบผนั ง อิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อก ป˜ญหาที่มักเจอในงานฉาบปูนและการป‡องกัน ป˜ญหาในงานฉาบปูนส‹วนใหญ‹มักจะเจอภายหลัง จากฉาบปูนเสร็จไปแลŒว แต‹สาเหตุต‹างๆ ส‹วนใหญ‹ ก็จะมาจากขั้นตอนการเตรียมวัสดุ การเลือกใชŒวัสดุ ใหŒเหมาะสมกับประเภทอิฐ การผสมปูนสำหรับฉาบ ผนัง การก‹ออิฐก‹อมาไดŒดีและถูกตŒองหรือไม‹ การเตรียม ผนังสำหรับการฉาบปู น หรื อขั ้ น ตอนการฉาบ ว‹าถูกตŒองหรือไม‹ ซึ่งป˜ญหาส‹วนใหญ‹ที่พบเจอจะมี อยู‹แค‹ 3 ป˜ญหา คือ การแตกรŒาว การหลุดล‹อน หรือ ผิวหนŒาผนังฉาบเปšนฝุ†น ไม‹แกร‹ง โดยรายละเอียด มีดังนี้ การแตกรŒาวของผนังปูน ฉาบมีดŒวยกัน หลาย ประเภทดังนี้ 1. การแตกรŒาวแนวนอนที่เกิดระหว‹างผนังปูนฉาบ กับทŒองคาน สาเหตุ เกิดจากการทรุดตัวของปูนก‹อ การป‡องกัน เริ่มตั้งแต‹การก‹อผนังอิฐใหŒถูกตŒองตาม ขั้นตอนการก‹ออิฐชนทŒองคาน และปล‹อยทิ้งไวŒ ใหŒ ผนังปูนก‹อทรุดตัวเต็มที่ โดยทั่วไปจะปล‹อยทิ้งไวŒ ประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นจึงทำการฉาบผนัง ดังกล‹าวไดŒ 39 . การแตกรŒาวแบบแตกลายงา สาเหตุ เกิดเนื่องจากปูนฉาบสูญเสียน้ำเร็วเกินไป อาจจจะมาจากอิฐดูดน้ำออกจากปูนฉาบ โดนแดด หรือลมพัด การป‡องกัน ควรปฏิ บ ั ต ิ ต ามขั ้ น ตอนการฉาบปู น ที่ถูกตŒอง โดยการรดน้ำผนังใหŒอิฐดูดน้ำจนอิ่มตัว ป˜ญหาการแตกรŒาวแบบแตกลายงาจะไม‹เกิดขึ้น ถŒาไม‹แน‹ ใจในการเลือกใชŒปูนฉาบ หรือขั้นตอน การฉาบก็ควรจะตŒองมีการทดสอบก‹อน ว‹าสามารถ ใชŒงานกับปูนฉาบชนิดนั้นๆ ไดŒหรือไม‹ และมีป˜ญหา การแตกรŒาวหรือหลุดล‹อนตามมาที่หลังหรือไม‹ 2.

0 เมตร จะตŒอง เสริมคานทับหลัง โดยคานทับหลังจะมีการเสริม ตรงช‹วงกลางของผนังและทำการก‹ออิฐตามขั้นตอน ที่ถูกตŒอง ก‹อนการฉาบปูน เนื่องจากผนังมีส‹วน ที่เปšนวัสดุที่แตกต‹างกัน คือ ส‹วนที่เปšนการก‹ออิฐ กับส‹วนที่เปšนคอนกรีตคานทับหลัง ตŒองทำการตี ตะแกรงกรงไก‹หรือตะแกรงลวดครอบส‹วนที่เปšน คอนกรีตคานทับหลัง จึงจะเริ่มดำเนินการฉาบไดŒ 6.0 .1. การเลือกชนิดของปูนฉาบที่ไม‹เหมาะกับประเภท ของอิฐมาใชŒ ในการฉาบ ดังนั้นควรเลือกใชŒปูนฉาบ ใหŒถูกประเภทกับชนิดของอิฐ 3. การฉาบปูนแต‹ละชั้นหนาเกินไป การฉาบปูน ที่ถูกตŒองควรฉาบปูนแต‹ละชั้นหนาไม‹เกิน 1. การแตกรŒาวในแนวดิ่งระหว‹างผนังฉาบปูนกับเสา สาเหตุ เกิดเนื่องจากระหว‹างเสากับผนังก‹ออิฐไม‹มี การยึดรั้งกันดีพอ การป‡องกัน ควรมีการเสียบเหล็กหนวดกุŒงระหว‹าง เสากับผนังก‹ออิฐใหŒแข็งแรงและเพียงพอ ตามที่ไดŒ แนะนำไวŒ ในขั้นตอนการก‹ออิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อก แลŒว ควรปฏิบัติตามใหŒครบถŒวน 5. การผสมปูนฉาบที ่ ม ี ค วามขŒ น เหลวมากเกิ น ไป คือ มีการผสมน้ำมากเกินไปทำใหŒความสามารถ ในการยึดเหนี่ยวของปูนฉาบไม‹เพียงพอ ดังนั้นควร ใชŒปริมาณน้ำตามที่ผูŒผลิตปูนซีเมนตแนะนำ 4.ขั�นตอนการฉาบปูน ขั�นตอนการฉาบปูน 40 4. การแตกรŒ า วในแนวดิ ่ ง ตรงช‹ ว งกลางของผนั ง ปูนฉาบ สาเหตุ เกิดจากคานมีการแอ‹นตัวลงมากดทับผนัง ปูนฉาบ การป‡องกัน ควรปล‹อยใหŒคานมีการแอ‹นตัวใหŒเต็มที่ แลŒ ว จึ ง ก‹ อ ผนั ง ไปชนทŒ อ งคานตามหลั ก การก‹ อ ผนังชนทŒองคาน หรือทำการก‹อผนังโดยเวŒนช‹องว‹าง ไวŒ เ ล็ ก นŒ อ ยแลŒ ว ใชŒ ว ั ส ดุ ท ี ่ ม ี ค วามยื ด หยุ ‹ น มาอุ ด ช‹องว‹างดังกล‹าว เช‹น โฟม เปšนตŒน 7. หลังการฉาบปูนเสร็จ ปูนฉาบสูญเสียน้ำเร็วเกินไป ควรทำการรดน้ำผนังปูนฉาบหลังจากฉาบเสร็จแลŒว ไม‹นŒอยกว‹า 7 วัน โดยเฉพาะอย‹างยิ่งผนังภายนอก ที่ตŒองโดนแดดหรือโดนลมพัด การซ‹อมแซมการหลุดล‹อนของผนังปูนฉาบ ผนังปูนฉาบที่เกิดการหลุดล‹อน จะเกิดการแตกรŒาว เปšนลัก ษณะสามแฉก หรื อสี ่ แ ฉก ถŒ าลองเคาะ ตรงรอยแตกรŒาวจะไดŒยินเสียงกŒอง แสดงว‹าเกิด การหลุดล‹อน วิธีการซ‹อมแซม การซ‹ อ มแซมทำไดŒ โ ดยการสกั ด ส‹ ว นที ่ ห ลุ ด ล‹ อ น ออกใหŒหมด และทำการฉาบใหม‹ โดยตŒองปฏิบัติ ตามขั้นตอนการฉาบที่ถูกตŒอง การเกิดฝุ†นที่ผิวหนŒา หร�อผิวหนŒาไม‹แกร‹งของ ผนังปูนฉาบ สาเหตุและการป‡องกัน เกิดจากการใชŒปริมาณน้ำในการผสมปูนฉาบมาก เกินไป ทรายมีความละเอียดมาก หรือมีปริมาณ ฝุ†นปะปนในทรายมากเกินไป ดังนั้นควรใชŒปริมาณ น้ ำ ตามที ่ ผู Œ ผลิ ตปู น ซี เมนต แ นะนำ ใชŒ ท รายที ่ ม ี ความละเอียดเหมาะสม สะอาด และมีปริมาณ ฝุ†นนŒอย 41 .5 เซนติเมตร 5. การแตกรŒาวแนวนอนตรงช‹วงกลางผนังฉาบปูน สาเหตุ เกิดจากผนังฉาบมีความสูงมากเกินไป หรือ ผนังมีคานทับหลังตรงกลางเลยเกิดการยืดหดตัว ของวัสดุสองชนิดที่ไม‹เท‹ากัน การป‡องกัน เริ่มตั้งแต‹การก‹อผนัง ถŒาผนังก‹ออิฐ มีความสูงมากเกินกว‹า 2. ผนังอิฐดูดน้ำจากปูนฉาบทำใหŒปูนฉาบสูญเสีย น้ำเร็วเกินไป ควรทำการรดน้ำผนังอิฐก‹อนการฉาบ ใหŒอิฐดูดน้ำจนอิ่มตัว 2.5-3. การแตกรŒ า วในแนวทแยงจากมุ ม ผนั ง ดŒ า นบน เฉียงมามุมผนังดŒานล‹าง สาเหตุ เกิดจากฐานรากขององคอาคารมีการทรุดตัว ไม‹เท‹ากัน การแกŒไข ตŒองทำการแกŒ ไขโครงสรŒางขององคอาคาร ซึ่งตŒองปรึกษาวิศวกรที่มีประสบการณ ในการแกŒ ไข อาคารทรุด เพราะถŒาฐานรากขององคอาคารยังคง ทรุดตัวไม‹เท‹ากัน การแตกรŒาวก็จะเกิดขึ้นต‹อไป และอาจทำใหŒ โครงสรŒางของอาคารเกิดป˜ญหาตาม มาดŒวย แต‹ถŒาทำการแกŒ ไขโครงสรŒางอาคารแลŒว จึงดำเนินการซ‹อมรอยแตกรŒาวไดŒ กรุณาศึกษา รายละเอียดการซ‹อมรอยแตกรŒาวต‹างๆ ในหัวขŒอ เรื่องการซ‹อมแซมรอยแตกรŒาวของผนังปูนฉาบ การหลุดล‹อนของผนังปูนฉาบ สาเหตุ ห ลั ก ของการหลุ ด ล‹ อ นของผนั ง ปู น ฉาบ เกิดจากตัวปูนฉาบมีแรงยึดเหนี่ยวไม‹เพียงพอที่จะ จับยึดกับผนังอิฐ รูปที่ 62 การแตกรŒาวแนวนอนตรงกลางผนังปูนฉาบ สาเหตุและการป‡องกัน 1.

ทำความสะอาดร‹องที่สกัดใหŒสะอาดปราศจากฝุ†น 4. ถŒ า รอยแตกรŒ า วไม‹ ใ หญ‹ ม าก คื อ ความกวŒ า ง ไม‹เกิน 1 มิลลิเมตร สามารถใชŒปูนซีเมนตสำหรับ งานฉาบบางมาฉาบเพื่อปกปดรอยแตกรŒาวไดŒ หรือ ใชŒสีที่มีความยืดหยุ‹นทาเพื่อปกปดรอยแตกรŒาวก็ไดŒ (โดยตŒองปฏิบัติตามคำแนะนำของผูŒผลิตสี) 2. หลังจากปูน Non Shrink Grout แข็งแรงดีแลŒว ใชŒกระดาษทรายทำการตกแต‹งผิวใหŒเรียบ 7. รอยแตกรŒาวที่ ใหญ‹กว‹า 1 มิลลิเมตร ตŒองสกัด ปูนฉาบตามรอยแตกรŒ าว โดยใหŒ ม ี ค วามกวŒ าง ไม‹นŒอยกว‹า 1/2 นิ้ว และร‹องที่ทำการสกัดเรียบรŒอย แลŒวตŒองมีผิวที่ขรุขระ เพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวกับ วัสดุที่จะนำมาซ‹อม 3. หลังจากนั้น 3 วัน จึงค‹อยทาสีเพื่อความเรียบรŒอย สวยงาม .ขั�นตอนการฉาบปูน 42 การซ‹อมแซมรอยแตกรŒาวของผนังปูนฉาบ ก‹อนอื่นตŒองทำการตรวจสอบก‹อนว‹า การเกิดรอย แตกรŒาวดังกล‹าวยุติแลŒวจึงจะดำเนินการซ‹อมแซม ไดŒ ไม‹เช‹นนั้นหลังจากซ‹อมแซมไปแลŒวอาจจะยัง เกิดการแตกรŒาวอีก วิธีการซ‹อมแซม 1. รดน้ำร‹องที่สกัดพอหมาดๆ 5. ผสมปูน Non Shrink Grout ตามที่ผูŒผลิต แนะนำ แลŒวนำมาฉาบตามร‹องที่สกัด โดยใหŒมี ความหนาเกินออกมาประมาณ 2 มิลลิเมตร 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.