Concurs disseny i realització Mural de Subirats Bases del Concurs 1.

Hi pot participar tothom que tingui més de 18 anys, de manera individual o col·lectiva, i presenti una única obra original i inèdita. 2. El format del mural haurà de ser de 40 m2 i s’haurà de pintar a la paret lateral de l’edifici situat a l’Avinguda de Barcelona número 16, a tocar de la carretera N-340 al seu pas pel poble d’Ordal (veure fotografia adjunta).

3. S’ha d’entregar el projecte, com a mínim, en paper en format DINA4 a color i una còpia en suport informàtic (CD), preferiblement en format JPEG, Tiff (300 ppp), PSD, FH, o AI la imatge i el text en format word. El projecte ha d’incloure tant la imatge final del mural com l’explicació de la tècnica que s’utilitzarà, especificació dels materials, tipus de pintura, etc. per assegurar la durada mínima del mural en 2 anys sense alteracions.

4. La temàtica del mural seran els atractius turístics del municipi de Subirats i la seva benvinguda al visitant, amb l’única obligatorietat que hi consti destacat: - Pàgina web www.turismesubirats.cat - Logotip Subirats Capital de la Vinya. 5. Al mural també s’hi ha de fer constar els logotips de les entitats següents: - Patronat de Turisme de Subirats - Ajuntament de Subirats - Diputació de Barcelona Els logotips els trobareu al web: www.turismesubirats.cat 6. L’autor/a ha de presentar dos sobres per a cada treball original: un sobre amb el projecte i un pseudònim, i l’altre sobre tancat, amb el pseudònim, les seves dades, la fotocòpia del DNI, un telèfon i una adreça de correu electrònic de contacte. Els sobres estaran grapats i retolats amb el títol “Mural de Subirats” i el pseudònim a la coberta. 7. Les obres s’han de lliurar al Registre General de l’Ajuntament de Subirats situat a la Plaça de l’Ajuntament s/n de Sant Pau d’Ordal (Subirats) en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i dissabtes de 10 a 13 h. Es poden lliurar en persona o mitjançant qualsevol altre procediment habitual, sempre a ports pagats. A l’embalatge s’hi ha de fer constar la referència "Concurs Mural de Subirats”. Només s’admetran consultes informatives amb l’organització d’aquest concurs a l’adreça de correu electrònic del Patronat de Turisme de Subirats info@turismesubirats.cat 8. Els concursants rebran un document conforme han entregat l’original per al concurs. En cas que l’enviament sigui per correu o missatger, s’haurà d’enviar obligatòriament amb avís de rebuda amb l’adreça que l’autor hagi fet constar com a remitent i que servirà com a comprovant d’entrega. No es retornarà el material enviat. 9. El termini d’admissió dels treballs finalitzarà el 5 de desembre de 2012, a les 14 hores. 10. El Jurat estarà format per: La Presidenta del Patronat de Turisme de Subirats El Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Subirats El Vocal d’Artistes i Artesans del Patronat de Turisme de Subirats El Tècnic de Turisme del Patronat de Turisme de Subirats La Sra. Assumpció Raventós, artista i pintora

- Un representant - Un representant - Un representant - Un representant - Un representant - Un representant Vilafranca

de l’emissora de ràdio Ona Subirats del setmanari La Fura del grup de comunicació El 3 de vuit del setmanari El Cargol - Penedès Econòmic de la publicació Viu l’Oci del grup de comunicació Penedès TV – RTV

11. El Jurat es reserva el dret de declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s’ha presentat a concurs cap treball que compleixi els requisits mínims de qualitat. Per tal de decidir l’obra guanyadora del Concurs, el Jurat tindrà en compte la qualitat artística del projecte, la viabilitat de la tècnica de realització i, especialment, la seva idoneïtat com a mural i la representativitat de Subirats i el Penedès. 12. El premi està dotat amb 3.000 euros (dels quals cal deduir les retencions establertes per la Llei i el Reglament de la renda de les persones físiques, art. 52, que especifica que són del 18% de l’import, i inclogui l’IVA vigent corresponent). Aquest import inclou a càrrec de l’autor l’execució del projecte i totes les despeses de material necessàries exceptuant les bastides que aniran a càrrec de l’Ajuntament de Subirats. El premiat haurà de presentar una factura amb data anterior al 31 de desembre de 2012 per l’import del premi i haurà de tenir el mural finalitzat per poder ser inaugurat com a màxim el 2 de març de 2013. Llavors s’entregarà el 50% de l’import del premi i serà condicionat al vist-i-plau final sobre la seva realització a càrrec del Patronat de Turisme de Subirats conforme correspon al disseny presentat al jurat. El 50% restant serà entregat 6 mesos després de la inauguració del mural un cop comprovada que la durabilitat del mural s’ajusta al requerit en aquest concurs. 13. El procés de selecció serà el següent: - El Jurat farà una preselecció de 5 obres, entre totes les obres rebudes, que quedaran com a finalistes. En cas de no haver acord es farà un procés de votació. - De les 5 obres finalistes, el Jurat farà un procés de votació i en sortirà l’obra guanyadora com la més votada. En el cas que amb posterioritat el guanyador no compleixi amb l’execució del mural o qualsevol condició de les bases d’aquest concurs, automàticament quedarà escollida la següent obra més votada, per tant caldrà establir una classificació al respecte i desempatar en cas necessari. 14. El veredicte del jurat es farà públic l’11 de desembre de 2012, a les 12 hores, a la pàgina web del Patronat de Turisme de Subirats www.turismesubirats.cat. Només es notificarà al guanyador i als 4 finalistes restants el seu resultat i serà mitjançant un e-mail.

15. Les 5 obres declarades com a finalistes quedaran en propietat del Patronat de Turisme de Subirats, que pot reproduir-les i adaptar-les a diferents formats i suports per difondre el concurs. En tots els casos s’afegirà el nom de l’autor al projecte. 16. La participació en aquest Concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol detall no concretat serà resolt per l’organització. Els autors/es es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets a tercers i de tota reclamació per drets d’imatge de les obres presentades.

Subirats, 25 d’octubre de 2012