LAM-PT09-02 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP- IPGM SEMESTER: 2 TAHUN: .....2..............

Kod: PSS 3108 Kuliah (3 jam) Menjelaskan matlamat dan objektif kurikulum KBSR • Menghurai tahap-tahap pembelajaran dalam KBSR • Membincang pencapaian hasil pembelajaran dalam KBSR • Menjelaskan kedudukan dan kepentingan mata pelajaran Pengajian Sosial dalam KBSR • Menganalisis Tutorial (1 jam) Menganalisis kandungan surat-surat Pekeliling Ikhtisas/ Pekeliling Umum yang berkaitan dengan Pengajian Sosial (Pendidikan Sivik Kewarganegaraan/PS K dan Kajian Tempatan/ KT ) Contoh: SPI Bil. 4/1986 (Panitia Mata Pelajaran) P.U. (A) 531: Perkara 6 (1), 6 (2) dan Perkara 11 Amali (jam) ISL (1 jam) Kredit: 3 (2+1)

Kursus: Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Minggu/ Tarikh M1 Hasil Pembelajaran

Tajuk dan Kandungan Pengenalan Kepada Mata Pelajaran Kajian Sosial • Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dalam sistem pendidikan di Malaysia - -Matlamat dan objektif - kurikulum -Tahap pembelajaran dalam KBSR o Pencapaian hasil pembelajaran o Tahap 1 dan Tahap 2 Mata pelajaran Pengajian Sosial dalam KBSR • Kurikulum Pengajian Sosial

Catatan

Strategi: Mengumpul maklumat dan bahan-bahan yang berkaitan Surat-surat Pekeliling Ikhtisas/Pekelilin g Umum Kajian Sumber Bengkel Perbincangan Rujukan Internet Buku Teks PSK tahun 4, 5,dan 6 Buku Panduan Guru PSK Tahun 4,5, dan 6

1. Menghuraikan
kandungan Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegar aan (1.1,1.3,1.5)

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan - Definisi mengikut pelbagai pandangan bidang pendidikan -Rasional kurikulum Pengajian sosial -Komponen kurikulum Pengajian Sosial -Kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara • Surat-surat Pekeliling Ikhtisas / Pekeliling Umum

Hasil Pembelajaran

Kuliah (3 jam) kurikulum Pengajian Sosial

Tutorial (1 jam)

Amali (jam)

ISL (1 jam)

Catatan

- Contoh: o SPI Bil. 4/1986 (Panitia Mata Pelajaran) o P.U. (A) 531: Perkara 6 (1), 6 (2) dan Perkara 11 - Kepentingan suratsurat pekeliling ikhtisas / pekeliling umum dalam profesion pendidikan

2

Minggu/ Tarikh M2 Tajuk dan Kandungan Mata pelajaran Kajian Sosial di Sekolah Rendah Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Perspektif Kajian Tempatan .Kajian Tempatan sebagai disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial (elemen.5) 2.strand tematik) Tutorial (1 jam) Membincangkan mata pelajaran sebagai satu kurikulum multidisiplin Amali (jam) ISL (1 jam) Mengumpul maklumat dari pelbagai sumber tentang mata pelajaran Pengajian Sosial: Catatan Strategi: Kajian Sumber Perbincangan Syarahan Percambahan fikiran Sukatan Dan Huraian Sukatan Pelajaran KT dan PSK KBSR Buku Teks Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Sumber Internet 1.strand tematik) Perkaitan dengan multidisiplin • Hasil Pembelajaran Kuliah (3 jam) Menganalisis Kajian Tempatan sebagai disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial (elemen.1.Perkaitan dengan Tempatan Pendidikan Sivik budaya dan Kewarganegara dan kehidupan an di sekolah Kewarganegaraan masyarakat dengan elemen .4) di peringkat rendah (elementary social studies) 3 .Menghuraikan • Membincangkan kandungan perkaitan Kajian Sukatan Pelajaran Tempatan Kajian Tempatan dengan dan kehidupan Pendidikan Sivik masyarakat dan dan pembentukan Kewarganegaraan watak (1.Perkaitan dengan tematik Pengajian ilmu pengajian sosial Sosial (4.1.1. Mengaitkan • Membincangkan organisasi perkaitan kandungan Kajian Pendidikan Sivik dan dan .3.

Pengertian Sivik .Konsep Penting Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan o Kemahiran Sosial 4 . Geografi dan Ekonomi Asas di peringkat menengah Perkaitan dengan pembentukan nilai sikap dan watak di peringkat rendah Perspektif Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan mengikut elemen tematik Pengajian Sosial Hasil Pembelajaran Kuliah (3 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan o • .Pengertian kewarganegaraan .Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan o Persediaan dengan pembelajaran ilmu dalam mata pelajaran Sejarah.

politik.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan o o o o Memahami masyarakat Sosialisasi politik Sejarah negara Sistem kerajaan dan perundangan Hasil Pembelajaran Kuliah (3 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan -Tujuan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan o Warganegara bertanggungjawab o Mengamalkan dan menghayati amalan sivik o Memberi sumbangan dalam amalan demokrasi sesebuah negara Amalan di peringkat sekolah Membincangkan domain Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dari aspek sivil. Membincangkan konsep good citizen berbeza mengikut masa. gender dan falsafah politik Mengumpul maklumat tentang good citizen daripada pelbagai sumber Strategi: Syarahan Perbincangan Pembentangan Kajian Sumber M3 Mata pelajaran Kajian Sosial di Sekolah Rendah: Kajian Tempatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Menghuraikan 5 .

masyarakat dan negara Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan ABM Buku Teks PSK Huraian Sukatan Pelajaran PSK Tahun 4.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan • Domain Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan .2) Kuliah (3 jam) sosioekonomi dan budaya Menghuraikan cara-cara memupuk kesedaran sivik dan kewarganegaraan di kalangan.Budaya o Kepelbagaian budaya (cara Hasil Pembelajaran kandungan Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraa n (1.5.4.3.Sivil o Konsep demokratik dalam masyarakat o Nilai asas masyarakat o Kebebasan bersuara dan hak dari segi undangundang -Politik o Hak untuk mengundi o Penglibatan dalam politik . 5 & 6 6 .Sosioekonomi o Hak untuk keselamatan sosial o Hak untuk bekerja o Hubungan individu dengan alam pekerjaan dan kepenggunaan .1. individu.

Konsep good citizen Hasil Pembelajaran Kuliah (3 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan 7 .Kepentingan pemupukan kesedaran sivik dan kewarganegaraan di peringkat rendah .Perspektif diri dan dunia luar (self in the world) .Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan sebagai ilmu hidup bermasyarakat di peringkat rendah o Menanam sikap tanggungjawab o Memupuk toleransi dalam kehidupan • Pemupukan kesedaran Sivik dan Kewarganegaraan .Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan hidup) dalam masyarakat o Keterbukaan dalam menerima budaya lain o Kesedaran tentang warisan budaya .Individu dan Negara .

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan berbeza mengikut masa.Rasional Kajian Tempatan .Tema dan pembahagian mengikut tahun Menganalisis sukatan pelajaran dan huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Mencari dan menganalisis maklumat untuk menyiapkan pemetaan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan Strategi: Syarahan Perbincangan Kajian sumber Internet Sukatan pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Buku Teks 8 .Bidang pembelajaran Kajian Tempatan .Skop kandungan kandungan .1.Urutan bidang (1.1.Latar belakang Sukatan Pelajaran .1) pembelajaran . budaya. gender dan falsafah politik . Menghuraikan Kajian Tempatan •Sukatan Pelajaran kandungan .3.Matlamat dan objektif (1.5) • Pemetaan 2.1. Mengaitkan Sukatan Pelajaran organisasi .Individu dan masyarakat yang sentiasa berinteraksi dalam bentuk Agen perubahan Kawalan sosial Kontrak sosial Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Hasil Pembelajaran Kuliah (3 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan o o o M4 Memperincikan sukatan pelajaran dan huraian Sukatan Pelajaran 1.

hasil pembelajaran.1) Menghasilkan organisasi kandungan dalam bentuk pengurusan grafik Membincangkan Perkaitan organisasi kandungan dan bidang pembelajaran dengan elemen tematik Pengajian Sosial Mencari maklumat Strategi yang berkaitan Syarahan dengan organisasi Perbincangan kandungan dan Kajian sumber huraian sukatan pelajaran Kajian Internet Tempatan Sukatan pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Buku Teks 9 .3.1.1.Kejayaan dan Kebanggaan Memperincikan organisasi kandungan dan Huraian Sukatan 1. unsur patriotisme . Mengaitkan organisasi kandungan Kajian Tempatan (1.Rumah Sebagai Keperluan Asas Manusia -Perihal Kawasan Setempat -Mengenal Negara Kita -Sejarah Negara Kita -Ekonomi Negara .1.Tujuan bidang pembelajaran dan tema disusun mengikut urutan Hasil Pembelajaran Kuliah (3 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan M5 Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan • Organisasi kandungan dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) mengikut tema / topik.5) 2.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan pembelajaran di Tahap 2 KBSR . Menghuraikan Pelajaran Kajian kandungan Tempatan Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan (1.

Matlamat aan dengan .3.1. Mengapa berlaku perubahan dari Falsafah Pendidikan Negara(FPN) 10 .1. Mengaitkan dan nasionalisme organisasi • Huraian matlamat dan kandungan objektif Pendidikan Pendidikan Sivik dan Sivik dan Kewarganegaraan Kewarganegar .Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Negara • Perkaitan organisasi kandungan dan bidang pembelajaran dengan elemen tematik Pengajian Sosial Hasil Pembelajaran Kuliah (3 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan M6 Memperincikan sukatan pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Pendidikan 1. Menghuraikan Sivik dan • Latar belakang kandungan Kewarganegaraan dan rasional Sukatan Pelajaran .Objektif elemen o Pengetahuan tematik o Kemahiran Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Menganalisis sukatan pelajaran dan huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Menganalisis sebab berlaku perubahan FPN kepada FPK dan kaitannya dengan PSK Mencari maklumat Strategi: untuk menyiapkan pemetaan Syarahan sukatan pelajaran Perbincangan dan huraian kumpulan sukatan pelajaran Kajian sumber Kajian Tempatan Internet Mencari sebab Sukatan pelajaran bagaimana dan Huraian Falsafah Sukatan Pelajaran Pendidikan Buku Teks Negara diwujudkan dan rasionalnya.Isu perpaduan dan .Perubahan tingkah Kewarganegaraan laku dan gaya hidup (1.Sejarah Pendidikan Sivik .1.5) .Semangat patriotik 2.

Menghuraikan Sukatan Pelajaran Kewarganegaraan kandungan Pendidikan Sivik dan Sukatan Pelajaran Kewarganegaraan Pendidikan Sivik .1.Minggu/ Tarikh o Tajuk dan Kandungan Nilai .Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan kaitannya dengan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Hasil Pembelajaran Pengajian Sosial (1.5) murid 2. Mengaitkan o Murid dengan organisasi keluarga kandungan o Murid dengan Pendidikan Sivik masyarakat dan o Murid dengan budaya Malaysia Kewarganegaraan dengan elemen o Murid dengan tematik Pengajian negara Sosial (1.1.3.1.1) Kuliah (3 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Catatan M7 Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Memperincikan organisasi kandungan dan Huraian Sukatan Pelajaran Sivik 1.1) o Cabaran masa Menghasilkan organisasi kandungan dalam bentuk pengurusan grafik Membincangkan Perkaitan organisasi kandungan dan bidang pembelajaran dengan elemen tematik Pengajian Sosial Mencari maklumat Strategi: yang berkaitan dengan organisasi Syarahan kandungan dan Perbincangan Huraian Sukatan Kajian sumber Pelajaran Pendidikan Sivik Internet dan Sukatan pelajaran Kewarganegaraan dan Huraian Sukatan Pelajaran Buku Teks 11 .Skop kandungan dan o Diri murid Kewarganegaraan o Pembangunan diri (1.

Sayangi Diri . Mentafsir pembelajaran komponen berterusan dan Menganalisis ciri-ciri dan kepentingan Pembelajaran Berkhidmat Mencari maklumat Tayangan video berkaitan khidmat dan contohsosial daripada contoh gambar pelbagai sumber Pembelajaran Berkhidmat 12 .Sayangi Keluarga -Hidup Bersama Di sekolah dan Masyarakat .Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan depan murid -Prinsip kandungan o Tiga penekanan utama o Berdasarkan tematik o Dimensi peribadi dan sosial murid o Penyesuaian tema secara konteks • Organisasi kandungan dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) . 1.Kenali Budaya Malaysia .Sedia Hadapi Cabaran Hasil Pembelajaran Kuliah (3 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan M8 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Projek Kewarganegaraan) Membincangkan Pembelajaran Berkhidmat dalam PSK dari aspek ciri.Malaysia Negaraku . matlamat.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan • Ciri . perkembangan kemahiran dan global nilai yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (1.Berlandaskan pembelajaran berasaskan projek Pembelajaran Berkhidmat dalam mata pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan (PSK) o Projek Kewarganegaraan di peringkat sekolah rendah o Cara pelaksanaan di sekolah Kekerapan Peruntukan jam Bentuk projek bersesuaian dengan tahap murid Kerja kumpulan / individu Berdasarkan panduan dalam Sukatan Pelajaran .3.4.3.1.Dimensi pembelajaran berasaskan projek o Perancangan o Pelaksanaan o Reflektif Hasil Pembelajaran Kuliah (3 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan perkaitan dengan pengetahuan.3.3.5) 13 .

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan o Laporan Hasil Pembelajaran Kuliah (3 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan • Matlamat .Kesedaran kompetensi sivik (civic competence) untuk kesejahteraan masyarakat • 14 .Memupuk kemahiran o Belajar o Maklumat o Berfikir aras tinggi o Menyelesaikan masalah o Kreatif o Pengurusan masa o Sosial – interaktif o Interpersonal o Refleksi berstruktur • Pembelajaran berterusan (continous learning) Perkaitan dengan perkembangan global .

5.3.1.4. Mengupas isu-isu pengajaran dan pembelajaran dalam pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan(1.2) Rujukan contohcontoh projek yang sesuai 15 .3.5.5.5.8.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kesan industrialisasi dan pembangunan Pembentukan warganegara dunia yang bertanggungjawa b Hasil Pembelajaran Kuliah (3 jam) Tutorial (1 jam) Amali (jam) ISL (1 jam) Catatan AMALI Minggu / Tarikh M9 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah ( jam) Tutorial (1 jam) Menganalisis ciriciri dan kepentingan pelbagai jenis projek Amali (3 jam) Merancang langkah-langkah pelaksanaan dalam mengurus projek kewarganegaraan ISL (1 jam) Penilaian dan penambahbaika n pra perancangan dan pelaksanaan projek Catatan Merancang dan Mengurus Projek Kewarganegaraan • Merancang langkah-langkah pelaksanaan o Matlamat dan tujuan projek o Permasalahan / bidang tumpuan o Hasil pembelajaran 1.5. 1.3.4.3.2. 4.2.1.6.8.

mengikut tahap pencapaian murid o Penubuhan jawatankuasa o Pelan tindakan o o Penjadualan Skop penglibatan komuniti – institusi / setempat / rakan sebaya / orang sumber / ibu bapa Penglibatan agensi /pihak luar Kos dan bahan Kaedah mengumpul maklumat Pemerhatian Senarai semak Temu bual Soal selidik Kajian kes Rujukan sumber o o o 16 .Minggu / Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah ( jam) Tutorial (1 jam) Amali (3 jam) ISL (1 jam) Catatan .berkaitan kandungan Tematik PSK .

Penyimpanan rekod Perkembangan -Pentaksiran O Kriteria mengikut aspek kognitif. jurnal.Minggu / Tarikh Tajuk dan Kandungan e-konferenl o Aplikasi teknologi o Ruang untuk penglibatan murid istimewa . afektif dan psikomotor o Jelas untuk pencapaian hasil pembelajaran o Autentik Bahan bukti (contoh gambar.Pemantauan Senarai semak o Interaksi guru/murid o Sesi reflektif yang berstruktur Bimbingan . rekod e-mel) Hasil Pembelajaran Kuliah ( jam) Tutorial (1 jam) Amali (3 jam) ISL (1 jam) Catatan 17 .

3.Projek khidmat rakan sebaya .3.1.4.5.3. Mengupas isu-isu pengajaran dan pembelajaran dalam pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (1.Sudut pembelajaran .6.4.Projek keceriaan . 1.2) Menentukan jenis dan bentuk projek Yang akan dilaksanakan Membincangkan jenis-jenis projek yang boleh dilaksanakan dalam projek Kewarganegaraan Mengumpulkan bahan dan maklumat mengenai pelbagai jenis projek Rujukan contohcontoh projek yang sesuai 18 .4.5.2.8.5.Persembahan budaya 1.2.5.8.1.3.5.Minggu / Tarikh Tajuk dan Kandungan Bahan multimedia Persembahan hasil projek Pernyataan refleksi o Formatif o Penggunaan rubrik Analisis hasil kerja pelajar Pentaksiran pencapaian hasil pembelajaran Spesifikasi pembahagian gred Indikator jelas Hasil Pembelajaran Kuliah ( jam) Tutorial (1 jam) Amali (3 jam) ISL (1 jam) Catatan M10 Merancang dan Mengurus Projek Kewarganegaraan • Jenis projek Contoh: .

5.4.3.5.Merekodkan dan mencatat maklumat -Mengubah suai kaedah mengikut keperluan semasa yang timbul 1.8.4.5.5.3. 3. Mengupas isu-isu pengajaran dan pembelajaran dalam pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (1.5.4.1.1.Minggu / Tarikh Tajuk dan Kandungan o Pementasan Kempen kesedaran Pameran Khidmat Membaca untuk Orang Kurang Upaya (OKU) Kajian kes komuniti setempat Projek Bencana Alam Projek Anak Angkat / Kelas / Sekolah Angkat Hasil Pembelajaran Kuliah ( jam) Tutorial (1 jam) Amali (3 jam) ISL (1 jam) Catatan - M11 Melaksanakan projek kewarganegaraan • Melaksanakan projek .8.3.3.3.5.2) Pemantauan pengurusan dan pelaksanaan projek Melaksanakan projek kewarganegaraan • Melaksanaka n projek .Merekodkan dan mencatat maklumat -Mengubah suai kaedah Mengumpul bahan dan maklumat yang berkaitan dengan projek Pemerhatian dan semakan tugasan projek Senarai semak Borang kolaborasi 19 .4. 8.4.2.5.2.6.

3.Merekodkan dan mencatat maklumat -Mengubah suai kaedah mengikut keperluan semasa yang timbul • Melaporkan projek .4.5.Merekodkan dan mencatat maklumat -Mengubah suai kaedah mengikut keperluan semasa yang timbul Melaporkan projek .3.4.2.5.1.5.4.8.5.8.Menyediakan Laporan . 5.8.Menyediakan laporan . Mengupas isu-isu pengajaran dan pembelajaran dalam pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (1.3.Memilih cara membuat persembahan 1.3.4.8.4.6.4.3.Minggu / Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah ( jam) Tutorial (1 jam) Amali (3 jam) mengikut keperluan semasa yang timbul ISL (1 jam) Catatan M12 Melaksanakan projek kewarganegaraan • Melaksanakan projek .3.3. 1.2.5) Pemantauan pengurusan dan pelaksanaan projek Melaksanakan projek kewarganegaraan • Melaksanaka n projek .5.5.Memilih cara membuat persembahan Mengumpul bahan dan maklumat yang berkaitan dengan projek Pemerhatian dan semakan tugasan projek Senarai semak Borang kolaborasi M 13 Melaksanakan projek Penilaian dan Melaksanakan Mengumpul Pemerhatian 20 .2.

Memilih cara membuat persembahan ISL (1 jam) bahan dan maklumat yang berkaitan dengan projek Catatan dan semakan tugasan projek Senarai semak Borang kolaborasi M 14 Melaksanakan projek Melaksanakan Mengumpul Pemerhatian 21 .5.3.2.6.3.4.Minggu / Tarikh Tajuk dan Kandungan kewarganegaraan • Melaksanakan projek .4.5.Memilih cara membuat persembahan Hasil Pembelajaran 1.8.2.4.Menyediakan laporan .1.8. 5. Mengupas isu-isu pengajaran dan pembelajaran dalam pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (1.5.5.4.4.8.3.Merekodkan dan mencatat maklumat -Mengubah suai kaedah mengikut keperluan semasa yang timbul • Melaporkan projek .5) Kuliah ( jam) Tutorial (1 jam) penambahbaikan tugasan projek Amali (3 jam) projek kewarganegaraan • Melaksanak an projek .5.3.Merekodkan dan mencatat maklumat -Mengubah suai kaedah mengikut keperluan semasa yang timbul • Melaporkan projek . 1.2.3.3.5.4.Menyediakan laporan .

5.4.6.2.Minggu / Tarikh Tajuk dan Kandungan kewarganegaraan • Melaporkan projek .3. 3.Menyediakan laporan Hasil Pembelajaran 1.7.2.4. 2.4.3.3 .3.5.8. Mengupas isu-isu pengajaran dan pembelajaran dalam pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (1.Membuat kesimpulan .2) Kuliah ( jam) Tutorial (1 jam) Penilaian tugasan untuk pengredan Amali (3 jam) projek kewarganegaraan • Melaporkan projek .8. Mengupas isu-isu pengajaran dan pembelajaran dalam pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (7.3.5.5.Menyediakan laporan ISL (1 jam) bahan dan maklumat yang berkaitan dengan projek Catatan dan semakan laporan projek M 15 • Membuat Refleksi .5.4.8.Meneliti masalah dan cara penyelesaia n .Membuat kesimpulan Mengumpul bahan dan maklumat yang berkaitan dengan projek Pemerhatian dan semakan laporan projek Tandatangan pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan 22 .1.2.8.5) 1.4.Meneliti hasil kerja .5.5.4.Memberi cadangan untuk penambahbaikan Penilaian tugasan untuk pengredan Membuat kesimpulan dan rumusan projek Melaksanakan projek kewarganegaraan • Membuat Refleksi .1.3.

________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ___________________ ) _________________________________________ (Nama: Tarikh: ________________________ 23 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful